Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2013 PALVELUSUUNNITELMA Talousarvioesitys 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 5 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Maksuosuudet 2013 Sopijakuntien maksuosuudet Euroa/v Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Yhteensä

2 Sivu 2 / 8 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS TULOSALUE Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa palveluita hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköissä. Toiminnan kuvaus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille johto- ja toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti. Päämäärä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävää luonnonympäristöä. Päämäärään päästäkseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien sekä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa. Palvelusuunnitelma vuosille Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategiset päämäärät on asetettu toiminnan vaikuttavuuden, prosessien ja rakenteiden, taloudellisuuden sekä uusiutumisen ja työkyvyn näkökulmista käsin. Ympäristökeskuksen strategiset päämäärät (1-10) ovat: VAIKUTTAVUUS 1. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. 2. Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu. 3. Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö. TALOUDELLISUUS 7. Kuntien ympäristöpalvelut ovat taloudellisia. 8. Lupakäsittely ja säännöllinen valvonta ovat itsensä kannattavia. PROSESSIT JA RAKENTEET 4. Hyvä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä. 5. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta. 6. Toimivat prosessit. UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY 9. Hyvä henkilöstön kokonaisosaaminen ja työmotivaatio. 10. Asiakaspalautteeseen perustuva palvelutoiminnan jatkuva kehittäminen. Nurmijärven kunta liittyy vuoden 2013 alussa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen, ja kunnan palveluksessa olleet ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun työntekijät siirtyvät Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen. Ympäristökeskus ei kuitenkaan voi toimitilojen puutteen vuoksi sijoittaa siirtyvää henkilöstöä nykyisiin toimistotiloihinsa, minkä vuoksi Nurmijärven virastotalolle jää toistaiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivutoimipaikka. Nurmijärven kunnan liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen asettaa ennalta arvioiden suurimmat haasteet ympäristökeskuksen vuoden 2013 toiminnalle. Nurmijärven liittyminen ympäris-

3 Sivu 3 / 8 tökeskukseen kasvattaa merkittävästi ympäristökeskuksen asiakas- ja tehtävämääriä, minkä lisäksi Nurmijärven sivutoimipaikka aiheuttaa erityisjärjestelyitä ympäristökeskuksen henkilöstö- ja asiakirjahallintoon. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varautunut Nurmijärven liittymiseen tekemällä asiasta erillisselvityksen keväällä Ympäristökeskus tarkistaa Nurmijärven liittymisen johdosta vuoden 2013 aikana ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan laatukäsikirjat sekä päivittää kyseisten tulosyksiköiden valvontasuunnitelmat. Lisäksi ympäristökeskus päivittää Nurmijärven osalta ympäristöpoliittisen tavoiteohjelman ja sitä täydentävän hankesuunnitelman. Ympäristökeskuksen maksutaksat tarkistetaan alkuvuodesta 2013 ja hyväksytään koskemaan myös Nurmijärveä. Ympäristökeskus valmistelee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi strategiansa vuosille Suunnitelmavuosille ei ole tiedossa uusia toiminnallisia avauksia. Ympäristökeskus varautuu kuitenkin ympäristövalvonnan maksullisuuden mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin valvontatoiminnassa. Henkilöstösuunnitelma Vuonna 2013 Nurmijärven kunnan liittyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen siirtyy Nurmijärveltä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteensä yhdeksän työntekijää Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Siirtyvistä työntekijöistä yksi sijoittuu toimistosihteerin tehtävänimikkeellä (so. työsuhde) hallinnon tulosyksikköön ja yksi eläinlääkärin virkanimikkeellä eläinlääkintähuollon tulosyksikköön. Terveysvalvonnan tulosyksikköön siirtyy kolme työntekijää terveystarkastajan virkaan ja yksi työntekijä elintarviketarkastajan virkaan. Terveysvalvonnan tulosyksikköön perustettavat virat ja niiden tehtäväsisältö täsmentyvät, kun liikkeenluovutuksessa siirtyvä henkilöstö varmistuu. Nurmijärveltä siirtyy ympäristövalvonnan tulosyksikköön kaksi työntekijää ympäristötarkastajan virkoihin ja yksi työntekijä ympäristönsuojelun tulosyksikköön ympäristösuunnittelijan virkaan. Ympäristösuunnittelijan viran työpanos jaetaan ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosyksiköiden kesken. Vuosille 2014 ja 2015 ei ole tarkoitus perustaa uusia virkoja tai työsuhteita. Talousyhteenveto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvion toimintamenoista valtaosa ( euroa, 78,5 %) muodostuu henkilöstömenoista (so. palkat ja palkkojen sivukulut). Ympäristökeskuksen henkilöstömenot kasvavat noin 30 % vuoteen 2012 verrattuna. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu Nurmijärveltä siirtyvän henkilöstön palkka- ja sivupalkkakuluista. Palveluiden ostot muodostavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toisiksi suurimman menoerän ( euroa, 12,8 %). Ympäristökeskus hankkii ostopalveluina tavanomaisten posti-, tele- ja ATK-palveluiden lisäksi toimitilojensa kunnossapito- ja siivouspalvelut sekä ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon asiantuntijapalvelut. Asiantuntijapalveluista merkittävän osan ( euroa) muodostavat eläinlääkintähuollon tulosyksikön kautta hankittavat sopijakuntien löytöeläinpalvelut sekä Helsingin yliopiston Tuotantoeläinsairaalalta Mäntsälän kunnalle hankittavat peruseläineläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkäriapu. Ostopalveluina hankitaan myös ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan tulosyksiköiden sellaiset valvontaan liittyvät laboratoriopalvelut, joita ei voida veloittaa asiakkailta. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö hankkii asiantuntijapalveluna sopijakuntien ilmanlaadun seurantatutkimukset ( euroa), CO 2 -seurantalaskennan (5 400 euroa) sekä Nurmijärven ( euroa)

4 Sivu 4 / 8 ja Tuusulan ( euroa) haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan. Lisäksi ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa osasta Nurmijärven vesistöseurantaa (7 200 euroa) ja Järvenpään uhanalaisen ketosukkulakoin (Scythris laminella) esiintymisalueen seurantatutkimuksista (1 580 euroa). Ympäristökeskuksen ostopalveluihin kuuluvat myös virka- ja työmatkoista maksettavat matkakorvaukset sekä kuljetus- ja koulutuspalvelut. Toimitilojen pääoma- ja ylläpitovuokrat ( euroa, 6,9 %) muodostavat kolmanneksi suurimman menoerän ympäristökeskuksen vuoden 2013 talousarvion toimintamenoissa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on toimistotiloja Tuusulan Marianlinnan (Hyrylänkatu 8 C, Tuusula) lisäksi Nurmijärven virastotalossa (Keskustie 2 A, Nurmijärvi). Tämän lisäksi ympäristökeskuksella on päivystystehtäviä varten etäpiste Mäntsälän kunnantalolla (Heikinkuja 4, Mäntsälä) sekä eläinlääkärin vastaanotot Tuusulassa (Koskenmäenpolku 4 B 2, Tuusula), Järvenpäässä (Neilikkakatu 20 C, Järvenpää) ja Nurmijärvellä (Toreenintie 6, Nurmijärvi). Ympäristökeskuksen toimintamenoilla tuotetaan sopijakuntien lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluiden tarkempi kohdistuminen sopijakuntiin on esitetty ympäristökeskuksen palvelusopimuksessa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatulot muodostuvat myynti- ja maksutuloista. Myyntituloja ovat sopijakuntien tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden perusteella maksamat yhteistoimintakorvaukset ja valtion viranomaisilta perittävät palveluiden myyntitulot. Ympäristökeskuksen maksutulojen arvioidaan kasvavan noin euroa vuoteen 2012 verrattuna ja myyntitulojen yhteensä noin euroa. Myyntitulojen kasvusta noin euroa on sopijakuntien maksuosuuksien kasvua. Tästä noin euroa aiheutuu KUUMA-seudun kautta saatavan hankerahoituksen jäämisestä pois ympäristökeskuksen koordinoimasta ilmastonsuojelutyöstä. Maakunnan kehittämisrahalla (noin euroa) sekä KUUMA-kuntien omarahoitusosuudella (noin euroa) on aiempina vuosina katettu ympäristökeskuksen projektikoordinaattorin palkkakulut sekä muut ilmastonsuojelutyön kustannukset. Kuntakohtaiset maksutulot kompensoivat sopijakuntien maksuosuuksia, ja ympäristökeskuksen toimintatuloilla katetaan sen kaikki toimintakulut. Suunnitelmavuosien 2014 ja 2015 talousluvut perustuvat talousarvion laadintaohjeen kasvuprosenteille (toimintatuotot 2 % ja toimintakulut 4 %).

5 Sivu 5 / 8 Tavoitteet 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2013 ohjaavat seuraavat tulosyksikkökohtaiset tavoitteet, joista osa on sopijakuntien valtuustoihin nähden sitovia. Myös sellaiset strategiset päämäärät, joille toimintasuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia. Hallinto (1300) Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Hyvä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä (strateginen päämäärä) 1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnassa otetaan huomioon sopijakuntien strategiset päämäärät ja tavoitteet. - Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on tarkistanut ja hyväksynyt ympäristökeskuksen strategian vuosille (sitova) 2. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoimintamenettely. - Toimisto- ja yksikkökokoukset, niihin osallistuminen sekä niissä ja kehityskeskusteluissa annettu palaute. Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä) 3. Ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristöjohtaminen on vahvistunut. - Ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen sopijakuntien kuntastrategioissa. Hyvä henkilöstön kokonaisosaaminen ja työmotivaatio. (strateginen päämäärä) 4. Ympäristökeskuksen työntekijät kokevat työtehtävänsä haastavina ja viihtyvät työssään. - Työhyvinvointikyselyn tulokset ja työsuojeluparin raportit.

6 Sivu 6 / 8 Ympäristövalvonta (1310) Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö (strateginen päämäärä) 5. Ympäristönsuojelun lupa- ja hyväksymisratkaisut ovat luotettavia ja perustuvat ympäristövaikutusten kokonaisvaltaiseen arviointiin. - Lupa- hyväksymisratkaisujen pysyvyysaste on vähintään 90 %. Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä) 6. Ennakoivalla valvonnalla ohjataan alueen toimijoita ympäristöasioiden hyvään huomioimiseen. - Hallintopakkoasioissa annettavien määräysten noudattamista valvontaan järjestelmällisesti, kunnes annettuja määräyksiä on noudatettu. - Vuoden aikana haittalistaan kirjatuista haittailmoituksista/toimenpidepyynnöistä tehdään loppuun 70 %. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä) 7. Ympäristövalvonnan viranomaistoiminta on suunnitelmallista ja laadukasta. - Ympäristövalvonnan toiminta on laatukäsikirjan mukaista ja laatukäsikirjaa päivitetään aktiivisesti. (sitova) - Valvontasuunnitelmat tarkastetaan vuoden 2013 maaliskuun loppuun mennessä ottamalla huomioon Nurmijärveltä siirtyvät valvontakohteet. Toimivat prosessit (strateginen päämäärä) 8. Ympäristövalvonnan lupa- ja valvontaprosessit ovat tehokkaita ottaen huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden. - Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat (mediaani) ovat enintään kuusi kuukautta. - Ympäristövalvonnan valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vähintään 70 %. Lupakäsittely ja säännöllinen valvonta ovat itsensä kannattavia (strateginen päämäärä) 9. Ympäristövalvonnan viranomaistaksat on yhtenäistetty palveluiden omakustannusarvon mukaisesti. - Ympäristökeskuksen valmius ympäristönsuojelun valvontamaksujen käyttöönottoon, jos muuttunut lainsäädäntö mahdollistaa valvontamaksut. - Maksutaksojen omakustannusarvon kehittymistä seurataan ja taksoja tarkastetaan tarvittaessa.

7 Sivu 7 / 8 Ympäristönsuojelu (1320) Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen Kuntien ja alueen muiden toimijoiden lisääntynyt ympäristövastuu (strateginen päämäärä) 10. Ilmaston muutokseen sopeutuminen ja kestävä kehitys on otettu huomioon sopijakuntien toiminnassa. - Kuntien kestävää kehitystä tukevan ekotukihenkilöverkoston laajentamiseen tähtäävä koulutus aloitetaan vuoden 2013 aikana. Toiminnalle haetaan hankerahoitusta. Aloitteellinen ja aktiivinen kuntayhteistyö (strateginen päämäärä) 11. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalla on seudullisten ympäristöasioiden koordinointia ja kuntayhteistyötä varten laaja-alainen ympäristöpolitiikka. - Ympäristöpolitiikkaa täydennetään Nurmijärven osalta vuoden 2013 loppuun mennessä. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä) 12. Ympäristökeskuksella on käytettävissään asiantuntijatehtäviään varten riittävät sopijakuntia koskevat ympäristötiedot. - Ympäristötietoaineistoa täydennetään Nurmijärven tiedoilla ja kuntien ympäristötiedoista julkaistaan ympäristöraportti. 13. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viestintä on suunnitelmallista tukien ympäristökeskuksen viranomaistoimintaa ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristöpoliittisia linjauksia. - Jatketaan jätevesijärjestelmien neuvontahanketta Tuusulan ja Nurmijärven haja-asutusalueilla. (sitova) - Maaliskuun 2013 loppuun mennessä on laadittu viestintäsuunnitelma vuodelle 2013 ympäristökeskuksen sisäistä ja ulkoista viestintää varten. - Julkaistaan Ilmastokatsaus 2013, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä.

8 Sivu 8 / 8 Terveysvalvonta (1330) Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka Toimivat prosessit (strateginen päämäärä) 14. Terveysvalvontapalvelut ovat laadukkaita, tehokkaita ja suunnitelmallisia ottaen samalla huomioon asiakkaiden prosessit sekä toiminnan vaikuttavuuden. - Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisaste on vuonna 2013 vähintään 80 % - Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta toimii siten, että kunnallisen elintarvikevalvonnan tulokset tulevat nähtäville heti, kun Elintarviketurvallisuusviraston hallinnoima valtakunnallinen palvelu aukeaa. Hyvä toimintojen suunnittelu ja seuranta (strateginen päämäärä) 15. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta. - Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarvioinnista raportoidaan ohjausryhmälle. Eläinlääkintähuolto (13560) Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi Toimivat prosessit (strateginen päämäärä) 16. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella eläinsuojelua sekä eläinten terveyden ja hyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti. - Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon säännöllinen valvonta aloitetaan.