vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit"

Transkriptio

1 kaikilla tulosalueilla. Iaadittaessa. jen taso Hallintokunnat ja kunnan konsernihallinto Kaikki kunnan lautakunnat L:\TALOUSARVIOTTALOUSARVIO 2OlMTan 2015 Iaad.ohj.doc tc C f4 C ja niihin verrallavat menot. toiminnalliset muutokset (kuntayhteistyo, yhteistoimintaalueet, ulkoistami nen, toiminnan uudenlainen jãrjestäminen: KYSTERI alkaen). teiden ja vuoden 2015 talousamoon otettavien toiminnallisia tavoitteita arvioesitys voidaan laatia. Perusteluissa tulee selviftää ratkaisujen tasoon. Välftämättämät ylitystarpeet on perusteltava erikseen. tää, minkalaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä raamin mukainen talous 2. Palkat ja palkkiot vuosina JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET RAUTA VAARASA VOlTA: KUNTASTRATEGIA2030 SEKA TALOUSARVION 2015 säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja palvelu nan ohjeeksi. TAraamit ovat tämän kirjeen Iiitteena. Raami on sitova. Lautakuntien tulee talousarvioesityksissään selvit Kunnanvaltuuston hyvãksyi kokouksessa nro 4/ :ssã 27 kunnan Toimintaaluelden tulee kokonaisraamin puitteissa kattaa kulloinkin voi uuden Kuntastrategia2030asiakirjan. Vislo 2030: EIoa, IIoa ja AIyâ. Hy Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan nro 15/ :ssâ tulosalue vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit massa olevien virkaja työehtosopimusten mukaiset palkat korotuksineen. kohtaiset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2015 talousarvion Iaadin Kunnan talouden tasapainon sailyttaminen edellyttaä menojen hallintaa Kuntaalan virka ja tyoehtosopimukset ovat voimassa saakka. Ulkoisten menojen ja tulojen arvioinnissa tulee offaa huomioon mahdolliset sekã vastuutahon asiakokonaisuuksun: Henkilästomenoina budjetoidaan ennakonpidãtyksen alaiset palkat, palkkio Hallintokunnat kohdistavat tavoilleet, toimenpiteet, mittadt ja tavoitetasot 1. Kunstastrategia2030 sekä Talousarvion ja suunnitelman meno ja henkilöstö. ja kuntalaiset, ja yhteistyo, Elinvoima, Talous Palvelut Johtaminen

2 ja II sopimusjakso Ensimmãisen tus (palkankorotukset 0,26%). Tyomarkkinakeskusjarjestbt neu Palkkamenot Iasketaan vain tawittavan henkiloston osalta. Henkilästön Palkkamenot sisältävãt lomarahat ja sopimuskorotukset. palkkojen laskentaan tawittavat Hstaukset saadaan palkkaiaskennasta. tusajankohdasta kesâkuussa TaiousaMoehdotukseen palkat Iasketaan voimassa olevien palkkojen pe vottelevat toisen jakson paikkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteu rusteelia. Henkflastökorvaukset kasitelläan palkkojen oikaisuerinä. sopimuskauden yleiskorotus oil 20 euroa (0,8 %) Ia 0.4 %:n koro Nykyisten kuntaalan sopimusten sopimuskausi alkoi I sopimusjakso todellisia tyätehtavia ja ovat voimassa olevien sopimusten mukaisia, TalousaMon Ilitteen Henkllöstosuunniteiman tarkistus tehdäãn talousarvio ehdotuksen yhteydessa. Kaikki tarkistavat, effa tehtãvãnimikkeet vastaavat 4. Henkilöstösuunnitelma (Heisu) Elãkemenoperusteinen maksu syötetããn keskitetysti taloustoimessa euroa koko kunnan osalta. rãisenä summana. Arvio v eläkemenoperusteisesta maksusta on Lisaksi tulee eläkemenoperusteinen maksu, joka on budjetoitava euromãä Vuosina kaytetäãn samoja prosentteja, ellei toisin ilmoiteta. Opettajat (vanhat elakkeet) 21,82 % Kansanelakeja sairausvakuutusmaksu 2,14% Tapaturmavakuutusmaksu 0,82 % KuELvarhemaksu 1,2 % TyOttomyysvakuutusmaksu 2,16% KuELmaksu 17,09 % 3. Sosiaalivakuutusmaksut 2015 (Kevan yleiskirje ) aalimaksut 5,1 % sivukuluja varten. dalle 4130 Jaksotetut elãkekulut 18,3 0/ ja kohdalle 4190 Jaksotetut sosi masta kohdalle 4060 Jaksotetut paikat ja Iaskettakaa em. summalle koh Varautukaa Iomapalkkavelan muutokseen (kasvuun) 1,0 %:IIa palkkasum paikkoja korottavat tekijät. Laskelmissa tulee ottaa huomloon tiedossa olevat ika, palvelu Ia henkilo kohialset Iisãt ja muut virka ja työehtosopimuksista johtuvat vastaavat 2

3 set tai supistukset ja muut toiminnalliset jarjestelyt. Kuntayhteistyon Iisãã Lautakuntien tulee esityksissããn selvittãä tarpeelliset toiminnan Iaajennuk 6. Toiminnalliset muutokset korjaussuunnitelma). tohankinnat, uudisrakentaminen ja perusparannukset, kunnan kunteistojen sessããn ottaa myôs kantaa tarpeellisiin investointeihin (erityisesti irtaimis täãn kãyttbtalouteen. LautakuntienThallintokuntien tulee investointiesityk Investoinnin aktivointiraja on , jota pienemmät hankinnat merki man valtuustokãsittelyn jãlkeen tammikuussa Kayttösuunnitelmat kãsitellãan lautakunnassa talousamon ja suunnitel osastopäâllikolle käyuosuunnitelman käsiuelyã varten. Tulosyksiköt antavat mahdollisia tulosyksikkotasoisia sanallisia tavoitteita Keskushallinto auttaa mielelläan tarvittaessa määrittelyissä. Tavoitteiden määrittelyyn tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Tarkastuslautakunta on raporteissaan kiinniffänyt huomiota valtuus totason sitovien tavoitteiden mãärittelyn puufteellisuuksiin. 9. Sitovien tavoitteiden mäàrittely talousarvioesityksissä kilokâsittelyä varten. vastuulla an valmistella valtuustotasojset sitovat tavoiffeet luottamushen dotuksen vuoden 2014 talousarvion mallin mukaisesti. OsastopâäBikön Osastopãallikko kokoaa lautakunnan kasittelyã vaden valtuustotason eh sien 20162ol7luvutsyätetaan alamomenttitasolla ja euron tarkkuudella. lintokunnassaitse koneelle. Vuoden 2015 talousarvion ja suunnitelmavuo TalousaMo ja suunnitelmaehdotukset Iaaditaan ja syötetããn kussakin hal 8.Talousarvion Iaadinta Sisãiset erãt syötetããn keskitetysti taloustoimessa. 7. Sisäiset erãt jãrjestelman uudistus alkaen. daan erikseen. Erittâin keskeinen on SoTejärjestämislaki ja valtionosuus Tekeilla olevasta kunnallishallinnon perustuslain Iakimuutoksista informal Iuun. lut, toimintojen uudenlainen organisointi) tulee ottaa valmistelussa tarkaste minen ja muutkin toiminnalliset järjestelyt (yhteistoimintaalueet, ostopalve 5. Investoinnit

4 kokouksessa. Sen jãlkeen kunnanhallitus kasillelee budjettia Lautakuntien valtuustotason ehdotusten tulee obla tallennettuna palvelimel Kunnanhallitus käsittebee kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen kb alkaen, kunnantalobl&valtuustosalissa. Kunnanvaltuuston Strategia ja talousseminaari pidetaãn torstaina be annetun ohjeen mukaisesti kb mennessä. 10. Aikataulu kb mennessä tabousarvioesitykset Pielisen isännöintipalvelu OylSeppo Ihalainen sekä muut tu!osyksiköt. kunnan konsernihallinto: Rautavaaran Vuokratalot Oy/UllaMaija Happonen, JAKELU: Unto Muno, Helena Meycs, Petri Kettunen, Helvi Mustonen, MaUi Korkalal nen, Kirsi Karvinen, Jorma Berg, NUna Keinänen, Anja Hakkarainen, Ulla Oh vainen, Rifta Suihkonen, Merja Nissinen, Kaisu Heikkinen, Elmo Nuutinen ja tonen, Marja Nuutinen, Maija Rossinen, MarjaLllsa Toivanen, Rail Tossa ten vaikutus kunnan peruspalvebujen valtionosuuteen 4: 2: Laadinnassa kãyteftãvät kunnan vãestöennusteet Hallitusohjelman sekä vuosien kehysriihien päätäs 3: Kuntastrategia2030asiakirja: Eboa, lboa ja AIyã LIIflEET: 1: Talousarvjoraamj 2015 (kunnanhallitus nro ) kunnanjohtaja vs.talous ja kehittämisjohtaja Unto Murto Helena Meyes RAUTAVAARAN KUNNANHALUTUS Rautavaaralla nantaina vuoden 2015 tabousawion ja taboussuunnitelman vuosille maa tolle viimeistãân maanantaina ja kunnanvaltuusto kásittelee tamttaessa siten, ettã kunnanhallituksen ehdotus annetaan kunnanvaltuus 4

5 1 TARAAMIT TULOSALUEITrAIN VUODELLE 2015, BRUTTOMENOT (1.000 ) Alkuper. TP2O1O TP2011 TP2012 TP2013 TA 2014 RAAMI2O15 Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Sosiaalitoimi Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Perusturva yht Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensà UM ja MR tamuutos v.14 sos 96 Selitys; Suopursu 2,75%

6 L:\TALOUS AR VIOT\TALO USAR Via 2o14Laadjnnan väestöennusteet TA 2014.doc RAUTAVAARAN KUNTA Osastopaälliköt, kunnan konsernihallinto ja tulosyksikkövastaavat TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSIEN LAADINNASSA KAYTETrAVAT VAESTOENNUSTEET VUOSI VAESTO Näjtä väestömääriã käytetään kaikilla tulosalueilla, missä on Iasukas lukuja NJo Pohjana Tilastokeskuksen väestoennustelpohjoissavon Ditto Lähde: kunnanjohtaja * asukasta. Ennakkotiedon mukaan Rautavaaran kunnan asukasluku oil vioita. Vuodet ovat toteutuneen mukaisia ja vuodet ovat trendiar I

7 RAUTAVAARAN KUNTA 2 POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAUTAVAARASAVOTTA: RAUTAVMRAN KUNNAN UUSI KUNTASTRATEGIA2030 KhaIl U602verkostohanke alkoi kunnassa vuoden 2013 alussa ja kesffiä vuoden 2014 Ioppuun. USO2hankkeen Kuntastrategiatyöpajoja on pidetty kunnassa yhteensã 5 kertaa ja pienten tal maaseutumaisten kuntien vertaisseminaareja ja teema seminaareja yhteensã 10 kpl. Tavoitteena, että kunnalle saadaan KUNTASTRATEGIA, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etàisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Uusia lakeja on tulossa 82, nyt nhtä on 535. Lisäpalvelujen rahoittaminen kunnille on monelta osin vielä avoin. Kehiffämistyo alkoi ruohonjuuritasolta eli lautakunnissa. Kaikki kunnan sektoristrategiat päivitetäãn tai tehdään kokonaan uudestaan. Näin tehdëän kuntaan toimenpideohjelmat, joita toteutetaan kunnan talousarvioprosessin kautta. EsUn nousi tarve IHttëä kunnan strategiat tuvflmmin talousamoon ja budjeffiprosessiin (tuloskortti, laajakaistakortti ). Strategiassa tuli huomloida vahvasti myös tietoverkkojen ja teknflkan mahdollisuudet, sekã pitkät vähmatkat (pitkien välimatkojen palvelustrategia). Mitä tehdään nopeilla Iaajakaistayhteyksillä, jos niitä ei oteta palvelutuo tannon tueksi ja välineeksi? Luoffamushenkilot ovat olleet thvisti mukana strategiaprosessissa ja sitoutuneet strategiaajatteluun työpajojen ryhmätöiden kautta. Keskeistë oh saada kunnan neä lautakuntaa mukaan strategiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Kunnan toimintaympãristö ja lainsäädãnto ovat kuitenkin muuttuneet ja muuttumassa tämän vuoden aikana. Keskeisinä kysymyksinä Rautavaaralla kunnassa on paikalhisen ja alueelhisen toiminnan kehittäminen ja sitoutuminen, palvelutason yhläpitäminen, osaamistason nostaminen, yrittajyyden edistäminen rahavirtojen kaäntãminen, yhteistyön hisáãminen kuntaorganisaatiossa ja paikahlisen identiteetin vahvistaminen. Toisaalta on pohdittava, miten olemassa olevia ja parantuneita resursseja voidaan hyodyntäã entistä paremmin. Keskeisenä nähthn myös parantuneiden Iaajakaistayhteyksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa. Miten esimerkiksi laajakaistaa hyödynnetään palvehutuotannossa? Haasteita kunnassa on paijon: Miten turvataan kunnan hukio, onko naapurikunnilla khnnostusta yhteistyöhön, kenen kanssa lähdetään tekemään kuntalfltosselvitystä onko Lapinlahti ja SiUinjãrvi yksi suunta, miten lobataan poikkeamista, miten hoidetaan ERVASoTejärjestämislain Poytäkirjan tarkastajat:

8 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tulevat velvoitteet, rhttääko KYSTERImalli, miten hoidetaan valtionosuusjarjestelman uudistus? Tyopaikkaomavaraisuuden nostaminen palkitaan Iisarahoituksella miten kuntaan saadaan tyopaikkoja? Asialistalla ovat myös valtionosuusleikkaukset : syrjaisyyslisa ja kotikuntakorvaukset. Keskustan alaasteen koulu on jthämassa tyhjilleen vuonna 2016 mita tilalle, etatyohotelli, monitoimitalo, mediakeskus, tutkimuskeskus? Naita on syytä alkaa kaikkien miettimaan. USO2verkostohankkeen Kuntastrategiatyopaja 5 pidettun tiistaina FCG Konsuitti Oy:n/johtava konsuifti Anssi Hietaharjun vetämänä. Tyopajassa hyvaksyttiin kunnalle uusi visio eli kuvaus, millaisessa ympãristossä kunta toimh ja millaiseksi se haluaa tulla. Visio on haluffu Rautavaaran kunnan tulevaisuudenkuva vuoteen 2030: Rautavaaran kunnan uusi visio 2030: EIoa, ilos ja alya. Rautavaaran kunta on itsenäinen, ihmislaheinen, yhteistyoverkoissa toimiva, Iuonnonlaheinen is sahkoisia ICTpalveluja kehittava ja hyodyntava kunta. Kunnan arvot: Palveluhenkisyys, Osallisuus, Dikeudenmukaisuus ja Yhteisollisyys. Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strategiatyossa: Elinvoima, Talous ja yhteistyo, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen ja henkilosto. Lisatietoja ed&la mainituista asioista U502hankkeen kunnan yhdyshenkilo/kunnanjohtaja Unto Murto, puh is sp: Esityslistan lute 1: Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia2030asiakirja: visio, arvot, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot seka vastuutahot Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. esittäa lausunnon antaneille tahoille khtokset arvokkaista kannan otoista, jotka otetaan huomioon kuntastrategiaa taydentavien strategiolden seka koko valtuustokautta ja yksittãista vuotta koskevien tavoiffeiden valmistelussa, POytakirjan tarkastajat:

9 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaituusto esittãä valtuustolle, että valtuusto hyvãksyy Iiitteenä 1 olevan Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia2030asiakirjan. 3. esittää valtuustolle, effä hyväksytty Kuntastrategia2030 on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoitteiden ja vuoden 2015 talousarvioon otettavien toiminnallisia tavoiffeita Iaadittaessa ja että Kuntastrategiaa taydentavien en sektorikohtaisten strategloiden Iaadinta ja paivitys toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Naita ovat Kunnan tietohallintostrategia, Ikaantymispohittinen strategia ja palvelurakenteen kehiffamisohjelma vuoteen Kiinteistojen kunnostusstrategian Iaatiminen (ulkopuolisen rahoituksen saanti: AVI, ARA), Tasaarvosuunnitelma, Kunnan tyollisyysstrategia, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Kunnan Hyvinvointikertomus. Paatos: Ehdotus hyvaksyiliin keskustelun jalkeen yksimielisesti. Kvalt 27 Esityslistan Rite 2: Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia 2030asiakirja: visio, arvot, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot seka vastuutahot PaatOs: Ehdotuksen kohdat 2 ja 3 yksimielisesti. hyvaksyttun keskustelun jalkeen Merkitaan, etta kunnanjohtaja Unto Murto esitteli kokouksessa Rautavaaran kunnan Kuntastrategia 2030asiakinjan. POytakirjan tarkastajat: 4t

10 Khall lute nra 1 Kvalt , lute nro 2 Vislo & arvot EIoa, iioa ja älyä Rautavaara on itsenäinen, ihmislaheinen, yhtcistyöverkoissa toimiva, Iuonnonläheinen ja sähkoisiä ICT palveluja kehittävä ja hyodyntävä kunta. Palveluhenkisyys Osallisuus Oikeudenmukaisuus YhteisOllisyys FCC.

11 Hankesalkun Kijojen Kiliattu Selvitys EUNVOIMA Tavoitteet Toimenpiteet Mittaritja tavoitetasot Vastuutaho Elinkeinojen ja Kunnanhallitus käsittelee keskeisiä elinvoimaasioita elinkeinopolitilkan SAVOTtA iltakoulutilaisuuksissa tarvittaessa kehittaminen luontaisia Jatketaan yhteistyotà Metsänhoitoyhdistyksen kanssa päivittãminen ja terävoittäminen, hankkeissa voimavaroja pyrittävã isompiin kokonaisuuksiin, hankesalkusta Iltakouluja Sopimusta Hankesalkku pidetty vähintään 2 kertaa vuodessa kunnanjohtaja noudatettu pivitetty 12/2014 menness ja raportointi toimielimessä kerran vuodessa kunnanhallitus kayttamalla raportointi. elinkeinolautakunta Aktiivinen elinkeinomahdoflisuuksien hakeminen ja edistaminen Kumppanuussopimus Tyopaikkaomavaraisuus tehty (Metsakaftanon kanssa) kunnanhallitus paranee Yrittäjyyden Markkina, tuote ja kehittãmistutkimus tukeminen, yrittàjyysmahdollisuuksista Rautavaarafla yrittäjien ja palveluiden Yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa ja lisaaminen tutustumiskäyntej yrityksiin KesätyOinfon järjestminen Tutkimus Info tehty 2015 Ioppuun mennessä ehnkeinolautakunta opetussuunnitelmaan, tutustumiskâyntejä sivistyslautakunta paikallislin yrityksiin lisätään järjestetty joka kevat sivistyslautakunta Tiedottaminen ammattikouluissa ja korkeakouluissa opiskeleville nuorille Rautavaaran yrittamismahdollisuuksista. Tiedotteita ja yhteydenottoja tehty Rautavaaralta sivistyslautakunta Iähteneille Vaestbkadon pysäyttäminen Yhteistyon vahvistaminen Rautavaaran Yrittäjien kanssa en Vapaaajan, Kaavoitussopimus vauvarahan Korkeakouluopiskelijoita Kuntakuvan Selvitetãan tilaisuuksien kautta (esim. yrittäjäillat, aamukahvit) omakoti ja rivitalotonttien kaavoitus otettu käyttoon Ynittäjäillat Viljelijaillat Aamukahvitilaisuuksia Kysyntaä Sopimusta elinkeinolautakunta vãhintàän kerran vuodessa elinkeinolautakunta vähjntän kerran vuodessa elinkeinolautakunta jrjestetty kpl (tavoitetaso S kpl/vuosi) vastaava mëãrã kaavoitettuja tontteja tekninen lautakunta noudatettu kunnanhallitus käyttbonotto Vauvaraha otettu käyttuön ja rahamaarä tarkennettu valtuusto pitäminen Rautavaaralla 4 Tybssäkäyvien matkustamisen tukemista jatketaan ja kriteerej tarkennetaan ja ammattiin opiskelevia tuetaan pitãmään kirjat Rautavaaralla. vaaliminen Iähipalvelujen säiiyttãmisellë ja sahkoisten palvelujen hyodyntämisellä cr1 kesätapahtumien mahdollisuuksia Kniteerit Rriteerit Nykytilanne Suunnitelma talousarvioprosessin yhteydessä tarkennettu 10/2014 mennessã elinkeinolautakunta tarkennettu 10/2014 mennessã kunnanhaliltus säilyy sähköisten palvelujen hyodyntamisesta Atktukihenkilb on Iaadittu 12/2015 mennessä tehty 10/2014 mennessä Vapaaajan ohjaaja

12 Sisäisen Kiinteistöstrategian Kiinteistöstrateqia Kuntoarvio Pitkän TALOUS JA YHTEISTYO Tavoitteet Toimenpiteet t4ittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Tasapainoinen talous Huolehditaan, ettã valtioneuvoston Valtioneuvoston kriisikuntakriteerien mukaiset valtuusto kriisikuntakriteerit eivãt täyty tunnusluvut eivät tyty. Tunnusluvut:: 1. Vuosikate negatiivinen 2. Tuloveroprosentti vahintaan O,5% keskimääräistä korkeampi 3. Lainamäãrä ylittää keskimaaraisen väh. 50% 4. Taseessa kertynyttä kattamatonta alijäämä 5. Omavaraisuusaste on awe 50% 6. Suhteellinen velkaantuneisuus vähintän 50% Tarvittaessa Tarvittaessa verojen korotus maksujen ja taksojen nostaminen Budjettiprosessissa sovittu tarvittaessa valtuusto Maksut ja taksat tarkistettu vuosittain hallintokunnat hallintokunnittain Investointiriskien Oman tuotannon ja ostopalveluiden suhteen tarkastelu sekä palvelurakenteen, palvelutarjonnan ja henkilöstomitoituksen tarkastelu valvonnan ja ohjeistuksen noudattaminen ja päivittäminen Iaadinnan yhteydessä hallinta investointien tehdaan kiinteistomassan ja infran ennakoivat Palveluselvitys laadittu 12/2016 mennessä kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vuosittainen arviointi tarkastuslautakunta ohjeistus päivitetty 4/2015 mennessà kunnanhallitus tehty 10/14 mennessä tekninen lautakunta laadittu 100% kunnan kiinteistoist v. suunnitteiuia investoinnit systemaattisten kuntoarvioiden 2015 loppuun mennessä tekninen lautakunta perusteella tahtaimen investointisuunnitelma laadittu kesäkuun 2016 Ioppuun mennessä Kuntapalveluyhteisty Mahdollisen kuntarakenneselvityksen Kuntarakenneselvitys ja yhteistyoselvitys tehty valtuusto on kehittaminen yhteydessä selvitetaan myös p&veluyhteistyon Iainsaadannon edellyttaman aikataulun puitteissa vaihtoehto Erva Sotelaki (lain vaatimat toimenpiteet) lit

13 Lukion Yhteispalvelupisteen Nuorisotakuun Asiakaskäynnit vuodessa kunnanhallitukselle lautakunta lautakunnat PALVELUT JA KUNTALAISET Tavoitteet Toimenpiteet Mittaritfa tavoitetasot Vastuutaho Toimivien Alueellista ybteistyota perusopetuksen järjestämisessä Opiskelijoiden valintojenmukainen opetustajonta sivistyslautakunta peruspalvelujen ja kehitetãan edelleen Iainsàädannon puitteissa sailyy vapaa etäopetuksen ja verkkoopetuksen Iisaminen Oppilaskohtaiset kustannukset vähenevät sivistyslautakunta Vapaaaikapalveluiden vaatiman infran ylläpitäminen Lhkuntatilojen käyttöaste pysyy ennallaan tekninen 3. Käytetty rahamäärä vapaaajan lautakunta infraan/asukas/vuosi pysyy ennallaan sektorin kävijämäãriä seurataan tilaisuuksittain Kavijämããriä on seurattu ja raportoitu kerran tekninen Yhteistyo 3. sektorin kanssa (tilojen tarjoaminen, Jarjestoille ja yhdistyksille annettujen kunnanhallitus kannustaminen ja ohjaaminen ybdistysten keskinäisen tukiperusteiden päivittaminen 12/2014 mennessa yhteistyon tiivistãmiseen ja toimintatapojen uudistamiseen) Palvelutarpeenmukaisen ja kohtuuhintaisen Asiointiliikenteen käyttajamäära pysyy samana sivistyslautakunta asiointiliikenteen järjestäminen ja sen kustannusten Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta seuranta tihnpaatoksen yhteydessä Nuorisotakuun Sosiaali ja terveyspaivelujen turvaaminen Iähipalveluna Nykyiset perusopetuspalvelut seka sosiaali ja valtuusto Toimenpanosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta terveyspalvelut säilyvät kuntalaisten saatavilla. piirhn kuuluvista kuntalaisista kaikki sivistyslautakunta toteuttaminen seka raportointi vuosittain vaituustolle ovat opiskelemassa, töissä tai toimenpiteissä Hyvä ja kattava ja kelan toiminnan seuranta ja asiakastyytyvaisyys, raportointi kunnanjohtaja asiakaspalvelu kunnanhallitukselle kerran vuodessa Tiedottaminen ja tiedon jakaminen palveluista Palveluesite päivitetty koko kunnan kattavaksi ja esittely hallitukselle 10/2014 mennessä. Kunnan internetsivujen uudistaminen ATK tyaryhmän Tyaryhmä perustettu 9/2014 mennessä. Kunnan Atktukihenkflo avustuksella internetsivut_paivitetty_2014_ioppuun_mennessä

14 Tehdaan Johtoryhman Tyotehtavien Kehityskeskustelut JOHTAMINEN JA HENKILÔSTO Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Ja tavoitetasot Vastuutaho Poijittisen ja kunnanjohtaja ammatillisen johtamisen yhteistyon kehittaminen Luottamushenkiloille Johtoryhma tarjotaan mahdollisuus koulutukseen valmistelee hyvan hallintotavan asiakirjan Koulutustilaisuuksia Asiakirjavalmis jajestetty vuosittain 2014 Ioppuun mennessa johtoryhma Dynasty asiakirjaohjelma otetaan käyttoön Dynastyohjelma kaytossa 3/2014 Atktukihenkilö mennessã Halhntosäännon Hallintosaänto uudistetaan Hallintosääntö uudistettu 9/ 2014 mennessä kunnanjohtaja uudistaminen Tietohallintostrategian pãivitetään ja sen toteutumisesta Tietohallintostrategia päivitetty vuoden raportoidaan 2014 Ioppuun mennessä Atktukihenkilö Johtoryhmän )ohtoryhmä pitãä saännolliset kuukausipalaverit tyoskentelyn tehostaminen )ohtoryhma pitää tarvittaessa asiakohtaiset kokoukset kuukausittain Tietohallintostrategian toteutumisesta raportoitu valtuustolle kerran vuodessa Atktukihenkilo palaverit pidetty kunnanjohtaja Sisäisen Jokaisesta kokouksesta toimitettu johtoryhman sihteeri valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman kokouksen asialista hallituksefle tiedoksi toteuttaminen Henkiloston Henkiloston osaamisen jatkuva kehittaminen koulutusten, hallintokunnat Iaativat suunnitelmat osastopãalliköt mukaisia koulutustilaisuuksia osastopaällikot tybhyvinvoinnin tyakiertoon kannustamisen ja säännollisten jarjestetty henki(astolle vuosittain edisaminen Jä hyvan tyonantajan maine kehityskeskustelujen kautta Tyähon Työyhteisön perehdyttäminen ja sen raportointi tehdan yhteishengen parantaminen yhteisillä vuosittain virkistystapahtumilla Aloitepalkkiosaãnto Yhteistyökomitean tiedotetaan henkilästolle pidetty säännällisesti esimiehetja vuosittain hallintokunnissa kunnanhallitus Perebdytyslomake käytossä ja esimiehet esimiehet ovat raportoineet yhteistyokomiteaa Virkistystapahtumta Sääntä Tulospalkkiosäänto pidetty vuosittain yhteistyokomitea tiedotettu 3/2014 mennessä tyosuojelupäallikka valmistelevan tulospalkkiosaãnnbn on kvtessin mukaisesti yhteistyokomitea valmistelun Ioppuun saattaminen Iaadittu 3/2015 mennessä kt yhteyshenkilo vuosittain tyohyvinvointikysely kaikkia hallintokuntia koskien osana sahkoistb hyvinvointikertomusta Saännölliset osastokohtaiset tyopaikkakokoukset Kysely Tyopaikkakokoukset tehty vuosittain esimiehet pidetty kuukausittain, esimiehet muistio kaikkien nähtavifla osastolla mu QJ Pt

15 Ii jo is sovo.m 4 A POHJOISSAVON LilifO RegonaI Council of Poh;o csavo * Hallitusohjelman sekä vuosien kehysriihien päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. mm. sosiaali ja terveystolmi sekä esi ja perusopetus Tämän Iisaksl OKM:n Ielkkaukset: vuonna miij. C, vuonna miij. Cja vuonna 2015 yli 100 miij. C 3jt2014 tip C Kuntaijitro Kommunforbundet KariPekka MakiLohiluoma Tehdyt päätokset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,4 mrd. euroa eli noin 15 Va Hallitusohjelma I I Kehysriihi 3/2012 I I Kehysriihi 3/2013 Kehysriihi 3/2014 (Kiintelstöverojen rajojen noston Ia maksujen korotusten hyodyn Ieikkaaminen kunnilta valtion osuutta vähentámällä seka harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen) Vuosille kobdistuneiden Ieikkausten johdosta kunnilta jãä saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia 6,9 mrd.

16 jo issavo POHIOISSAVON Limo Peg onal Cojnc I of PohjopnSavo k rt C Luoto Valtionosuusuudistus: Suurimmat häviäjät (C/as.) vuoden 2014 tasossa Lähde: VM/KAO Ku n ta Asukas Valtionosuudet luku yhteensa Nykyinen Uusi 2012 j a rj e S tel ma tel ma C/as. C/as. jarjes Esityksen vaikutus valtionosuuksiin yhteensa Lasken n. C/as vaikutus tulovero prosenttiin % y ks. Koko maa i ,0 Merikarvia ,0 Eurajoki ,3 Luhanka ,4 Kivijarvi i. so ,4 Rautjarvi ,9 Rantasalmi ,6 Pomarkku ,3 Kinnula ,8 FTivaara ,7 RThtuIa ,3 Kannonkoski ,5 Orivesi ,5 Taivassalo ,3 Pudasjarvi , ,5 Kuntaliitto Kommunforbundet /hp

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 8/2014 Kunnanhallitus 07.05.2014 KOKOUSAIKA Torstai 15.05.2014 klo 11.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 251 124 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS Rautavaaran kunta TILINPÄÄTÖS 2012 Strategia prosessi; luo, sitouttaa ja opettaa Päamäärät Näkökulmat Kriittset menestystekijä Visio Arvot Mittarit ja tavoitetaso Toimintaympäristön ja kunnan arviointi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 21.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 26.9.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 64 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 12.09.2011 klo 18.30 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 378 198 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 22.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 521 268 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE

TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE 2 Kh 29.6.2015 3 1. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN LAADINTAOHJE 1.1. Yleistä Kuntalaki 110 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 0 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Talousarvio Taloussuunnitelma 2017 Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 1 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Valtuuston hyväksymä 10.11.2014 Pormestarin katsaus Talouden epävarmuus jatkuu ja ennusteet elpymisestä ja kasvusta ovat hyvin varovaisia. Taloustilanne näkyy

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 RANUAN KUNTA LUONNOS KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 04 JA TALOUSSUUNNITELMA 05-06 04 SISÄLLYSLUETTELO I RANUAN KUNTASTRATEGIA Visio 00. 3 Toiminta-ajatus.. 3 3 Arvot.. 3 4 Päämäärät ja tavoitteet 04-06...

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot