vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit"

Transkriptio

1 kaikilla tulosalueilla. Iaadittaessa. jen taso Hallintokunnat ja kunnan konsernihallinto Kaikki kunnan lautakunnat L:\TALOUSARVIOTTALOUSARVIO 2OlMTan 2015 Iaad.ohj.doc tc C f4 C ja niihin verrallavat menot. toiminnalliset muutokset (kuntayhteistyo, yhteistoimintaalueet, ulkoistami nen, toiminnan uudenlainen jãrjestäminen: KYSTERI alkaen). teiden ja vuoden 2015 talousamoon otettavien toiminnallisia tavoitteita arvioesitys voidaan laatia. Perusteluissa tulee selviftää ratkaisujen tasoon. Välftämättämät ylitystarpeet on perusteltava erikseen. tää, minkalaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä raamin mukainen talous 2. Palkat ja palkkiot vuosina JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET RAUTA VAARASA VOlTA: KUNTASTRATEGIA2030 SEKA TALOUSARVION 2015 säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja palvelu nan ohjeeksi. TAraamit ovat tämän kirjeen Iiitteena. Raami on sitova. Lautakuntien tulee talousarvioesityksissään selvit Kunnanvaltuuston hyvãksyi kokouksessa nro 4/ :ssã 27 kunnan Toimintaaluelden tulee kokonaisraamin puitteissa kattaa kulloinkin voi uuden Kuntastrategia2030asiakirjan. Vislo 2030: EIoa, IIoa ja AIyâ. Hy Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan nro 15/ :ssâ tulosalue vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit massa olevien virkaja työehtosopimusten mukaiset palkat korotuksineen. kohtaiset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2015 talousarvion Iaadin Kunnan talouden tasapainon sailyttaminen edellyttaä menojen hallintaa Kuntaalan virka ja tyoehtosopimukset ovat voimassa saakka. Ulkoisten menojen ja tulojen arvioinnissa tulee offaa huomioon mahdolliset sekã vastuutahon asiakokonaisuuksun: Henkilästomenoina budjetoidaan ennakonpidãtyksen alaiset palkat, palkkio Hallintokunnat kohdistavat tavoilleet, toimenpiteet, mittadt ja tavoitetasot 1. Kunstastrategia2030 sekä Talousarvion ja suunnitelman meno ja henkilöstö. ja kuntalaiset, ja yhteistyo, Elinvoima, Talous Palvelut Johtaminen

2 ja II sopimusjakso Ensimmãisen tus (palkankorotukset 0,26%). Tyomarkkinakeskusjarjestbt neu Palkkamenot Iasketaan vain tawittavan henkiloston osalta. Henkilästön Palkkamenot sisältävãt lomarahat ja sopimuskorotukset. palkkojen laskentaan tawittavat Hstaukset saadaan palkkaiaskennasta. tusajankohdasta kesâkuussa TaiousaMoehdotukseen palkat Iasketaan voimassa olevien palkkojen pe vottelevat toisen jakson paikkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteu rusteelia. Henkflastökorvaukset kasitelläan palkkojen oikaisuerinä. sopimuskauden yleiskorotus oil 20 euroa (0,8 %) Ia 0.4 %:n koro Nykyisten kuntaalan sopimusten sopimuskausi alkoi I sopimusjakso todellisia tyätehtavia ja ovat voimassa olevien sopimusten mukaisia, TalousaMon Ilitteen Henkllöstosuunniteiman tarkistus tehdäãn talousarvio ehdotuksen yhteydessa. Kaikki tarkistavat, effa tehtãvãnimikkeet vastaavat 4. Henkilöstösuunnitelma (Heisu) Elãkemenoperusteinen maksu syötetããn keskitetysti taloustoimessa euroa koko kunnan osalta. rãisenä summana. Arvio v eläkemenoperusteisesta maksusta on Lisaksi tulee eläkemenoperusteinen maksu, joka on budjetoitava euromãä Vuosina kaytetäãn samoja prosentteja, ellei toisin ilmoiteta. Opettajat (vanhat elakkeet) 21,82 % Kansanelakeja sairausvakuutusmaksu 2,14% Tapaturmavakuutusmaksu 0,82 % KuELvarhemaksu 1,2 % TyOttomyysvakuutusmaksu 2,16% KuELmaksu 17,09 % 3. Sosiaalivakuutusmaksut 2015 (Kevan yleiskirje ) aalimaksut 5,1 % sivukuluja varten. dalle 4130 Jaksotetut elãkekulut 18,3 0/ ja kohdalle 4190 Jaksotetut sosi masta kohdalle 4060 Jaksotetut paikat ja Iaskettakaa em. summalle koh Varautukaa Iomapalkkavelan muutokseen (kasvuun) 1,0 %:IIa palkkasum paikkoja korottavat tekijät. Laskelmissa tulee ottaa huomloon tiedossa olevat ika, palvelu Ia henkilo kohialset Iisãt ja muut virka ja työehtosopimuksista johtuvat vastaavat 2

3 set tai supistukset ja muut toiminnalliset jarjestelyt. Kuntayhteistyon Iisãã Lautakuntien tulee esityksissããn selvittãä tarpeelliset toiminnan Iaajennuk 6. Toiminnalliset muutokset korjaussuunnitelma). tohankinnat, uudisrakentaminen ja perusparannukset, kunnan kunteistojen sessããn ottaa myôs kantaa tarpeellisiin investointeihin (erityisesti irtaimis täãn kãyttbtalouteen. LautakuntienThallintokuntien tulee investointiesityk Investoinnin aktivointiraja on , jota pienemmät hankinnat merki man valtuustokãsittelyn jãlkeen tammikuussa Kayttösuunnitelmat kãsitellãan lautakunnassa talousamon ja suunnitel osastopäâllikolle käyuosuunnitelman käsiuelyã varten. Tulosyksiköt antavat mahdollisia tulosyksikkotasoisia sanallisia tavoitteita Keskushallinto auttaa mielelläan tarvittaessa määrittelyissä. Tavoitteiden määrittelyyn tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Tarkastuslautakunta on raporteissaan kiinniffänyt huomiota valtuus totason sitovien tavoitteiden mãärittelyn puufteellisuuksiin. 9. Sitovien tavoitteiden mäàrittely talousarvioesityksissä kilokâsittelyä varten. vastuulla an valmistella valtuustotasojset sitovat tavoiffeet luottamushen dotuksen vuoden 2014 talousarvion mallin mukaisesti. OsastopâäBikön Osastopãallikko kokoaa lautakunnan kasittelyã vaden valtuustotason eh sien 20162ol7luvutsyätetaan alamomenttitasolla ja euron tarkkuudella. lintokunnassaitse koneelle. Vuoden 2015 talousarvion ja suunnitelmavuo TalousaMo ja suunnitelmaehdotukset Iaaditaan ja syötetããn kussakin hal 8.Talousarvion Iaadinta Sisãiset erãt syötetããn keskitetysti taloustoimessa. 7. Sisäiset erãt jãrjestelman uudistus alkaen. daan erikseen. Erittâin keskeinen on SoTejärjestämislaki ja valtionosuus Tekeilla olevasta kunnallishallinnon perustuslain Iakimuutoksista informal Iuun. lut, toimintojen uudenlainen organisointi) tulee ottaa valmistelussa tarkaste minen ja muutkin toiminnalliset järjestelyt (yhteistoimintaalueet, ostopalve 5. Investoinnit

4 kokouksessa. Sen jãlkeen kunnanhallitus kasillelee budjettia Lautakuntien valtuustotason ehdotusten tulee obla tallennettuna palvelimel Kunnanhallitus käsittebee kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen kb alkaen, kunnantalobl&valtuustosalissa. Kunnanvaltuuston Strategia ja talousseminaari pidetaãn torstaina be annetun ohjeen mukaisesti kb mennessä. 10. Aikataulu kb mennessä tabousarvioesitykset Pielisen isännöintipalvelu OylSeppo Ihalainen sekä muut tu!osyksiköt. kunnan konsernihallinto: Rautavaaran Vuokratalot Oy/UllaMaija Happonen, JAKELU: Unto Muno, Helena Meycs, Petri Kettunen, Helvi Mustonen, MaUi Korkalal nen, Kirsi Karvinen, Jorma Berg, NUna Keinänen, Anja Hakkarainen, Ulla Oh vainen, Rifta Suihkonen, Merja Nissinen, Kaisu Heikkinen, Elmo Nuutinen ja tonen, Marja Nuutinen, Maija Rossinen, MarjaLllsa Toivanen, Rail Tossa ten vaikutus kunnan peruspalvebujen valtionosuuteen 4: 2: Laadinnassa kãyteftãvät kunnan vãestöennusteet Hallitusohjelman sekä vuosien kehysriihien päätäs 3: Kuntastrategia2030asiakirja: Eboa, lboa ja AIyã LIIflEET: 1: Talousarvjoraamj 2015 (kunnanhallitus nro ) kunnanjohtaja vs.talous ja kehittämisjohtaja Unto Murto Helena Meyes RAUTAVAARAN KUNNANHALUTUS Rautavaaralla nantaina vuoden 2015 tabousawion ja taboussuunnitelman vuosille maa tolle viimeistãân maanantaina ja kunnanvaltuusto kásittelee tamttaessa siten, ettã kunnanhallituksen ehdotus annetaan kunnanvaltuus 4

5 1 TARAAMIT TULOSALUEITrAIN VUODELLE 2015, BRUTTOMENOT (1.000 ) Alkuper. TP2O1O TP2011 TP2012 TP2013 TA 2014 RAAMI2O15 Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Sosiaalitoimi Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Perusturva yht Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensà UM ja MR tamuutos v.14 sos 96 Selitys; Suopursu 2,75%

6 L:\TALOUS AR VIOT\TALO USAR Via 2o14Laadjnnan väestöennusteet TA 2014.doc RAUTAVAARAN KUNTA Osastopaälliköt, kunnan konsernihallinto ja tulosyksikkövastaavat TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSIEN LAADINNASSA KAYTETrAVAT VAESTOENNUSTEET VUOSI VAESTO Näjtä väestömääriã käytetään kaikilla tulosalueilla, missä on Iasukas lukuja NJo Pohjana Tilastokeskuksen väestoennustelpohjoissavon Ditto Lähde: kunnanjohtaja * asukasta. Ennakkotiedon mukaan Rautavaaran kunnan asukasluku oil vioita. Vuodet ovat toteutuneen mukaisia ja vuodet ovat trendiar I

7 RAUTAVAARAN KUNTA 2 POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAUTAVAARASAVOTTA: RAUTAVMRAN KUNNAN UUSI KUNTASTRATEGIA2030 KhaIl U602verkostohanke alkoi kunnassa vuoden 2013 alussa ja kesffiä vuoden 2014 Ioppuun. USO2hankkeen Kuntastrategiatyöpajoja on pidetty kunnassa yhteensã 5 kertaa ja pienten tal maaseutumaisten kuntien vertaisseminaareja ja teema seminaareja yhteensã 10 kpl. Tavoitteena, että kunnalle saadaan KUNTASTRATEGIA, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etàisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Uusia lakeja on tulossa 82, nyt nhtä on 535. Lisäpalvelujen rahoittaminen kunnille on monelta osin vielä avoin. Kehiffämistyo alkoi ruohonjuuritasolta eli lautakunnissa. Kaikki kunnan sektoristrategiat päivitetäãn tai tehdään kokonaan uudestaan. Näin tehdëän kuntaan toimenpideohjelmat, joita toteutetaan kunnan talousarvioprosessin kautta. EsUn nousi tarve IHttëä kunnan strategiat tuvflmmin talousamoon ja budjeffiprosessiin (tuloskortti, laajakaistakortti ). Strategiassa tuli huomloida vahvasti myös tietoverkkojen ja teknflkan mahdollisuudet, sekã pitkät vähmatkat (pitkien välimatkojen palvelustrategia). Mitä tehdään nopeilla Iaajakaistayhteyksillä, jos niitä ei oteta palvelutuo tannon tueksi ja välineeksi? Luoffamushenkilot ovat olleet thvisti mukana strategiaprosessissa ja sitoutuneet strategiaajatteluun työpajojen ryhmätöiden kautta. Keskeistë oh saada kunnan neä lautakuntaa mukaan strategiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Kunnan toimintaympãristö ja lainsäädãnto ovat kuitenkin muuttuneet ja muuttumassa tämän vuoden aikana. Keskeisinä kysymyksinä Rautavaaralla kunnassa on paikalhisen ja alueelhisen toiminnan kehittäminen ja sitoutuminen, palvelutason yhläpitäminen, osaamistason nostaminen, yrittajyyden edistäminen rahavirtojen kaäntãminen, yhteistyön hisáãminen kuntaorganisaatiossa ja paikahlisen identiteetin vahvistaminen. Toisaalta on pohdittava, miten olemassa olevia ja parantuneita resursseja voidaan hyodyntäã entistä paremmin. Keskeisenä nähthn myös parantuneiden Iaajakaistayhteyksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa. Miten esimerkiksi laajakaistaa hyödynnetään palvehutuotannossa? Haasteita kunnassa on paijon: Miten turvataan kunnan hukio, onko naapurikunnilla khnnostusta yhteistyöhön, kenen kanssa lähdetään tekemään kuntalfltosselvitystä onko Lapinlahti ja SiUinjãrvi yksi suunta, miten lobataan poikkeamista, miten hoidetaan ERVASoTejärjestämislain Poytäkirjan tarkastajat:

8 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tulevat velvoitteet, rhttääko KYSTERImalli, miten hoidetaan valtionosuusjarjestelman uudistus? Tyopaikkaomavaraisuuden nostaminen palkitaan Iisarahoituksella miten kuntaan saadaan tyopaikkoja? Asialistalla ovat myös valtionosuusleikkaukset : syrjaisyyslisa ja kotikuntakorvaukset. Keskustan alaasteen koulu on jthämassa tyhjilleen vuonna 2016 mita tilalle, etatyohotelli, monitoimitalo, mediakeskus, tutkimuskeskus? Naita on syytä alkaa kaikkien miettimaan. USO2verkostohankkeen Kuntastrategiatyopaja 5 pidettun tiistaina FCG Konsuitti Oy:n/johtava konsuifti Anssi Hietaharjun vetämänä. Tyopajassa hyvaksyttiin kunnalle uusi visio eli kuvaus, millaisessa ympãristossä kunta toimh ja millaiseksi se haluaa tulla. Visio on haluffu Rautavaaran kunnan tulevaisuudenkuva vuoteen 2030: Rautavaaran kunnan uusi visio 2030: EIoa, ilos ja alya. Rautavaaran kunta on itsenäinen, ihmislaheinen, yhteistyoverkoissa toimiva, Iuonnonlaheinen is sahkoisia ICTpalveluja kehittava ja hyodyntava kunta. Kunnan arvot: Palveluhenkisyys, Osallisuus, Dikeudenmukaisuus ja Yhteisollisyys. Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strategiatyossa: Elinvoima, Talous ja yhteistyo, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen ja henkilosto. Lisatietoja ed&la mainituista asioista U502hankkeen kunnan yhdyshenkilo/kunnanjohtaja Unto Murto, puh is sp: Esityslistan lute 1: Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia2030asiakirja: visio, arvot, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot seka vastuutahot Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. esittäa lausunnon antaneille tahoille khtokset arvokkaista kannan otoista, jotka otetaan huomioon kuntastrategiaa taydentavien strategiolden seka koko valtuustokautta ja yksittãista vuotta koskevien tavoiffeiden valmistelussa, POytakirjan tarkastajat:

9 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaituusto esittãä valtuustolle, että valtuusto hyvãksyy Iiitteenä 1 olevan Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia2030asiakirjan. 3. esittää valtuustolle, effä hyväksytty Kuntastrategia2030 on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoitteiden ja vuoden 2015 talousarvioon otettavien toiminnallisia tavoiffeita Iaadittaessa ja että Kuntastrategiaa taydentavien en sektorikohtaisten strategloiden Iaadinta ja paivitys toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Naita ovat Kunnan tietohallintostrategia, Ikaantymispohittinen strategia ja palvelurakenteen kehiffamisohjelma vuoteen Kiinteistojen kunnostusstrategian Iaatiminen (ulkopuolisen rahoituksen saanti: AVI, ARA), Tasaarvosuunnitelma, Kunnan tyollisyysstrategia, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Kunnan Hyvinvointikertomus. Paatos: Ehdotus hyvaksyiliin keskustelun jalkeen yksimielisesti. Kvalt 27 Esityslistan Rite 2: Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia 2030asiakirja: visio, arvot, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot seka vastuutahot PaatOs: Ehdotuksen kohdat 2 ja 3 yksimielisesti. hyvaksyttun keskustelun jalkeen Merkitaan, etta kunnanjohtaja Unto Murto esitteli kokouksessa Rautavaaran kunnan Kuntastrategia 2030asiakinjan. POytakirjan tarkastajat: 4t

10 Khall lute nra 1 Kvalt , lute nro 2 Vislo & arvot EIoa, iioa ja älyä Rautavaara on itsenäinen, ihmislaheinen, yhtcistyöverkoissa toimiva, Iuonnonläheinen ja sähkoisiä ICT palveluja kehittävä ja hyodyntävä kunta. Palveluhenkisyys Osallisuus Oikeudenmukaisuus YhteisOllisyys FCC.

11 Hankesalkun Kijojen Kiliattu Selvitys EUNVOIMA Tavoitteet Toimenpiteet Mittaritja tavoitetasot Vastuutaho Elinkeinojen ja Kunnanhallitus käsittelee keskeisiä elinvoimaasioita elinkeinopolitilkan SAVOTtA iltakoulutilaisuuksissa tarvittaessa kehittaminen luontaisia Jatketaan yhteistyotà Metsänhoitoyhdistyksen kanssa päivittãminen ja terävoittäminen, hankkeissa voimavaroja pyrittävã isompiin kokonaisuuksiin, hankesalkusta Iltakouluja Sopimusta Hankesalkku pidetty vähintään 2 kertaa vuodessa kunnanjohtaja noudatettu pivitetty 12/2014 menness ja raportointi toimielimessä kerran vuodessa kunnanhallitus kayttamalla raportointi. elinkeinolautakunta Aktiivinen elinkeinomahdoflisuuksien hakeminen ja edistaminen Kumppanuussopimus Tyopaikkaomavaraisuus tehty (Metsakaftanon kanssa) kunnanhallitus paranee Yrittäjyyden Markkina, tuote ja kehittãmistutkimus tukeminen, yrittàjyysmahdollisuuksista Rautavaarafla yrittäjien ja palveluiden Yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa ja lisaaminen tutustumiskäyntej yrityksiin KesätyOinfon järjestminen Tutkimus Info tehty 2015 Ioppuun mennessä ehnkeinolautakunta opetussuunnitelmaan, tutustumiskâyntejä sivistyslautakunta paikallislin yrityksiin lisätään järjestetty joka kevat sivistyslautakunta Tiedottaminen ammattikouluissa ja korkeakouluissa opiskeleville nuorille Rautavaaran yrittamismahdollisuuksista. Tiedotteita ja yhteydenottoja tehty Rautavaaralta sivistyslautakunta Iähteneille Vaestbkadon pysäyttäminen Yhteistyon vahvistaminen Rautavaaran Yrittäjien kanssa en Vapaaajan, Kaavoitussopimus vauvarahan Korkeakouluopiskelijoita Kuntakuvan Selvitetãan tilaisuuksien kautta (esim. yrittäjäillat, aamukahvit) omakoti ja rivitalotonttien kaavoitus otettu käyttoon Ynittäjäillat Viljelijaillat Aamukahvitilaisuuksia Kysyntaä Sopimusta elinkeinolautakunta vãhintàän kerran vuodessa elinkeinolautakunta vähjntän kerran vuodessa elinkeinolautakunta jrjestetty kpl (tavoitetaso S kpl/vuosi) vastaava mëãrã kaavoitettuja tontteja tekninen lautakunta noudatettu kunnanhallitus käyttbonotto Vauvaraha otettu käyttuön ja rahamaarä tarkennettu valtuusto pitäminen Rautavaaralla 4 Tybssäkäyvien matkustamisen tukemista jatketaan ja kriteerej tarkennetaan ja ammattiin opiskelevia tuetaan pitãmään kirjat Rautavaaralla. vaaliminen Iähipalvelujen säiiyttãmisellë ja sahkoisten palvelujen hyodyntämisellä cr1 kesätapahtumien mahdollisuuksia Kniteerit Rriteerit Nykytilanne Suunnitelma talousarvioprosessin yhteydessä tarkennettu 10/2014 mennessã elinkeinolautakunta tarkennettu 10/2014 mennessã kunnanhaliltus säilyy sähköisten palvelujen hyodyntamisesta Atktukihenkilb on Iaadittu 12/2015 mennessä tehty 10/2014 mennessä Vapaaajan ohjaaja

12 Sisäisen Kiinteistöstrategian Kiinteistöstrateqia Kuntoarvio Pitkän TALOUS JA YHTEISTYO Tavoitteet Toimenpiteet t4ittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Tasapainoinen talous Huolehditaan, ettã valtioneuvoston Valtioneuvoston kriisikuntakriteerien mukaiset valtuusto kriisikuntakriteerit eivãt täyty tunnusluvut eivät tyty. Tunnusluvut:: 1. Vuosikate negatiivinen 2. Tuloveroprosentti vahintaan O,5% keskimääräistä korkeampi 3. Lainamäãrä ylittää keskimaaraisen väh. 50% 4. Taseessa kertynyttä kattamatonta alijäämä 5. Omavaraisuusaste on awe 50% 6. Suhteellinen velkaantuneisuus vähintän 50% Tarvittaessa Tarvittaessa verojen korotus maksujen ja taksojen nostaminen Budjettiprosessissa sovittu tarvittaessa valtuusto Maksut ja taksat tarkistettu vuosittain hallintokunnat hallintokunnittain Investointiriskien Oman tuotannon ja ostopalveluiden suhteen tarkastelu sekä palvelurakenteen, palvelutarjonnan ja henkilöstomitoituksen tarkastelu valvonnan ja ohjeistuksen noudattaminen ja päivittäminen Iaadinnan yhteydessä hallinta investointien tehdaan kiinteistomassan ja infran ennakoivat Palveluselvitys laadittu 12/2016 mennessä kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vuosittainen arviointi tarkastuslautakunta ohjeistus päivitetty 4/2015 mennessà kunnanhallitus tehty 10/14 mennessä tekninen lautakunta laadittu 100% kunnan kiinteistoist v. suunnitteiuia investoinnit systemaattisten kuntoarvioiden 2015 loppuun mennessä tekninen lautakunta perusteella tahtaimen investointisuunnitelma laadittu kesäkuun 2016 Ioppuun mennessä Kuntapalveluyhteisty Mahdollisen kuntarakenneselvityksen Kuntarakenneselvitys ja yhteistyoselvitys tehty valtuusto on kehittaminen yhteydessä selvitetaan myös p&veluyhteistyon Iainsaadannon edellyttaman aikataulun puitteissa vaihtoehto Erva Sotelaki (lain vaatimat toimenpiteet) lit

13 Lukion Yhteispalvelupisteen Nuorisotakuun Asiakaskäynnit vuodessa kunnanhallitukselle lautakunta lautakunnat PALVELUT JA KUNTALAISET Tavoitteet Toimenpiteet Mittaritfa tavoitetasot Vastuutaho Toimivien Alueellista ybteistyota perusopetuksen järjestämisessä Opiskelijoiden valintojenmukainen opetustajonta sivistyslautakunta peruspalvelujen ja kehitetãan edelleen Iainsàädannon puitteissa sailyy vapaa etäopetuksen ja verkkoopetuksen Iisaminen Oppilaskohtaiset kustannukset vähenevät sivistyslautakunta Vapaaaikapalveluiden vaatiman infran ylläpitäminen Lhkuntatilojen käyttöaste pysyy ennallaan tekninen 3. Käytetty rahamäärä vapaaajan lautakunta infraan/asukas/vuosi pysyy ennallaan sektorin kävijämäãriä seurataan tilaisuuksittain Kavijämããriä on seurattu ja raportoitu kerran tekninen Yhteistyo 3. sektorin kanssa (tilojen tarjoaminen, Jarjestoille ja yhdistyksille annettujen kunnanhallitus kannustaminen ja ohjaaminen ybdistysten keskinäisen tukiperusteiden päivittaminen 12/2014 mennessa yhteistyon tiivistãmiseen ja toimintatapojen uudistamiseen) Palvelutarpeenmukaisen ja kohtuuhintaisen Asiointiliikenteen käyttajamäära pysyy samana sivistyslautakunta asiointiliikenteen järjestäminen ja sen kustannusten Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta seuranta tihnpaatoksen yhteydessä Nuorisotakuun Sosiaali ja terveyspaivelujen turvaaminen Iähipalveluna Nykyiset perusopetuspalvelut seka sosiaali ja valtuusto Toimenpanosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta terveyspalvelut säilyvät kuntalaisten saatavilla. piirhn kuuluvista kuntalaisista kaikki sivistyslautakunta toteuttaminen seka raportointi vuosittain vaituustolle ovat opiskelemassa, töissä tai toimenpiteissä Hyvä ja kattava ja kelan toiminnan seuranta ja asiakastyytyvaisyys, raportointi kunnanjohtaja asiakaspalvelu kunnanhallitukselle kerran vuodessa Tiedottaminen ja tiedon jakaminen palveluista Palveluesite päivitetty koko kunnan kattavaksi ja esittely hallitukselle 10/2014 mennessä. Kunnan internetsivujen uudistaminen ATK tyaryhmän Tyaryhmä perustettu 9/2014 mennessä. Kunnan Atktukihenkflo avustuksella internetsivut_paivitetty_2014_ioppuun_mennessä

14 Tehdaan Johtoryhman Tyotehtavien Kehityskeskustelut JOHTAMINEN JA HENKILÔSTO Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Ja tavoitetasot Vastuutaho Poijittisen ja kunnanjohtaja ammatillisen johtamisen yhteistyon kehittaminen Luottamushenkiloille Johtoryhma tarjotaan mahdollisuus koulutukseen valmistelee hyvan hallintotavan asiakirjan Koulutustilaisuuksia Asiakirjavalmis jajestetty vuosittain 2014 Ioppuun mennessa johtoryhma Dynasty asiakirjaohjelma otetaan käyttoön Dynastyohjelma kaytossa 3/2014 Atktukihenkilö mennessã Halhntosäännon Hallintosaänto uudistetaan Hallintosääntö uudistettu 9/ 2014 mennessä kunnanjohtaja uudistaminen Tietohallintostrategian pãivitetään ja sen toteutumisesta Tietohallintostrategia päivitetty vuoden raportoidaan 2014 Ioppuun mennessä Atktukihenkilö Johtoryhmän )ohtoryhmä pitãä saännolliset kuukausipalaverit tyoskentelyn tehostaminen )ohtoryhma pitää tarvittaessa asiakohtaiset kokoukset kuukausittain Tietohallintostrategian toteutumisesta raportoitu valtuustolle kerran vuodessa Atktukihenkilo palaverit pidetty kunnanjohtaja Sisäisen Jokaisesta kokouksesta toimitettu johtoryhman sihteeri valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman kokouksen asialista hallituksefle tiedoksi toteuttaminen Henkiloston Henkiloston osaamisen jatkuva kehittaminen koulutusten, hallintokunnat Iaativat suunnitelmat osastopãalliköt mukaisia koulutustilaisuuksia osastopaällikot tybhyvinvoinnin tyakiertoon kannustamisen ja säännollisten jarjestetty henki(astolle vuosittain edisaminen Jä hyvan tyonantajan maine kehityskeskustelujen kautta Tyähon Työyhteisön perehdyttäminen ja sen raportointi tehdan yhteishengen parantaminen yhteisillä vuosittain virkistystapahtumilla Aloitepalkkiosaãnto Yhteistyökomitean tiedotetaan henkilästolle pidetty säännällisesti esimiehetja vuosittain hallintokunnissa kunnanhallitus Perebdytyslomake käytossä ja esimiehet esimiehet ovat raportoineet yhteistyokomiteaa Virkistystapahtumta Sääntä Tulospalkkiosäänto pidetty vuosittain yhteistyokomitea tiedotettu 3/2014 mennessä tyosuojelupäallikka valmistelevan tulospalkkiosaãnnbn on kvtessin mukaisesti yhteistyokomitea valmistelun Ioppuun saattaminen Iaadittu 3/2015 mennessä kt yhteyshenkilo vuosittain tyohyvinvointikysely kaikkia hallintokuntia koskien osana sahkoistb hyvinvointikertomusta Saännölliset osastokohtaiset tyopaikkakokoukset Kysely Tyopaikkakokoukset tehty vuosittain esimiehet pidetty kuukausittain, esimiehet muistio kaikkien nähtavifla osastolla mu QJ Pt

15 Ii jo is sovo.m 4 A POHJOISSAVON LilifO RegonaI Council of Poh;o csavo * Hallitusohjelman sekä vuosien kehysriihien päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. mm. sosiaali ja terveystolmi sekä esi ja perusopetus Tämän Iisaksl OKM:n Ielkkaukset: vuonna miij. C, vuonna miij. Cja vuonna 2015 yli 100 miij. C 3jt2014 tip C Kuntaijitro Kommunforbundet KariPekka MakiLohiluoma Tehdyt päätokset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,4 mrd. euroa eli noin 15 Va Hallitusohjelma I I Kehysriihi 3/2012 I I Kehysriihi 3/2013 Kehysriihi 3/2014 (Kiintelstöverojen rajojen noston Ia maksujen korotusten hyodyn Ieikkaaminen kunnilta valtion osuutta vähentámällä seka harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen) Vuosille kobdistuneiden Ieikkausten johdosta kunnilta jãä saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia 6,9 mrd.

16 jo issavo POHIOISSAVON Limo Peg onal Cojnc I of PohjopnSavo k rt C Luoto Valtionosuusuudistus: Suurimmat häviäjät (C/as.) vuoden 2014 tasossa Lähde: VM/KAO Ku n ta Asukas Valtionosuudet luku yhteensa Nykyinen Uusi 2012 j a rj e S tel ma tel ma C/as. C/as. jarjes Esityksen vaikutus valtionosuuksiin yhteensa Lasken n. C/as vaikutus tulovero prosenttiin % y ks. Koko maa i ,0 Merikarvia ,0 Eurajoki ,3 Luhanka ,4 Kivijarvi i. so ,4 Rautjarvi ,9 Rantasalmi ,6 Pomarkku ,3 Kinnula ,8 FTivaara ,7 RThtuIa ,3 Kannonkoski ,5 Orivesi ,5 Taivassalo ,3 Pudasjarvi , ,5 Kuntaliitto Kommunforbundet /hp

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 16 Rautavaara-Savotta: USO2-verkostohanke/Kuntastrategiatyöpajan

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia- Kunnanhallitus 245 12.10.2015 Projektitoiminnan yleisohjeet/leader, EAKR, ESR, KOR Khall 12.10.2015 245 Kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa 26.08.2014 :ssä 27 Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia-2030-asia-

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 79. Otsikko Sivu 26 OLLINTIEN JA KUUSITIEN RISTEYSALUEEN

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 79. Otsikko Sivu 26 OLLINTIEN JA KUUSITIEN RISTEYSALUEEN RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 79 Kunnanvaltuusto 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-11:30 PAIKKA Monitoimitalo, liikuntasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OLLINTIEN JA KUUSITIEN RISTEYSALUEEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Sivistyslautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 19 43 19 Rautavaara Savotta:

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku Iitin kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta 27.05.2013 Aika Maanantai 27.05.2013 klo 18:00-19.50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Rääkkylän kunta 1 TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE 2018

Rääkkylän kunta 1 TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE 2018 Rääkkylän kunta 1 TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUODELLE 2018 Hyväksytty kunnanhallituksessa 2017 Rääkkylän kunta 2 Yleistä Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nes sä hyväksyttävä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen

Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen Yhteistyökomitea 3 16.03.2017 Kunnanhallitus 177 12.06.2017 Kunnanvaltuusto 65 21.06.2017 Rautavaara-Savotta: Kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen 2017-2018 Ytk 16.03.2017 3 Tasa-arvosuunnitelma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 30 23.01.2017 Kunnanhallitus 104 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 21 27.04.2017 Aluehallintoviraston (AVI) ohjauskirje 3.1.2017 Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisestä/rautavaaran kunnan laajan

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/ Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/2017 47 Aika 09.11.2017 klo 18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET TALOUDEN KEHITYS Ohjeet vuoden 2016 talousarvion valmistelua varten joudutaan edelleen antamaan erittäin epävarman taloustilanteen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE

ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE Dnro NAKKILAN KUNTA Kunnanhallitus Hallintokunnille ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE 2019 2021 Yleinen taloudellinen kehitys Julkisen talouden suunnitelman

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelma Laadintaohje Kuntatalouden epävarmuus jatkuu ja suurimman epävarmuustekijän siihen tuo nyt lausuntokierroksella olevat maakuntauudistus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi

STRATEGIAKARTTA. Tavoitteellisen johtamisen periaate on rekisteröity Highway card strategy nimiseksi työkaluksi PETÄJÄVESI 2020 STRATEGIAKARTTA Petäjäveden kunnan johtamisen suuri periaate on tavoitteiden ja menestystekijöiden asettaminen ja niiden toteuttaminen tuloskortteihin kirjoitettujen toimenpiteiden avulla.

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 331 19.10.2016 Kunnanhallitus 381 21.11.2016 MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 421/2/20/200/2016 Khall 19.10.2016 331 Valtuusto hyväksyi vuoden 2017

Lisätiedot

Lisäselvitys kunnanhallitukselle/hyvinvointijohtajan viran perustaminen alkaen

Lisäselvitys kunnanhallitukselle/hyvinvointijohtajan viran perustaminen alkaen Kunnanhallitus 121 08.05.2017 Kunnanhallitus 174 12.06.2017 Hyvinvointilautakunta 12 15.06.2017 Lisäselvitys kunnanhallitukselle/hyvinvointijohtajan viran perustaminen 1.8.2017 alkaen Khall 08.05.2017

Lisätiedot