vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit"

Transkriptio

1 kaikilla tulosalueilla. Iaadittaessa. jen taso Hallintokunnat ja kunnan konsernihallinto Kaikki kunnan lautakunnat L:\TALOUSARVIOTTALOUSARVIO 2OlMTan 2015 Iaad.ohj.doc tc C f4 C ja niihin verrallavat menot. toiminnalliset muutokset (kuntayhteistyo, yhteistoimintaalueet, ulkoistami nen, toiminnan uudenlainen jãrjestäminen: KYSTERI alkaen). teiden ja vuoden 2015 talousamoon otettavien toiminnallisia tavoitteita arvioesitys voidaan laatia. Perusteluissa tulee selviftää ratkaisujen tasoon. Välftämättämät ylitystarpeet on perusteltava erikseen. tää, minkalaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä raamin mukainen talous 2. Palkat ja palkkiot vuosina JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET RAUTA VAARASA VOlTA: KUNTASTRATEGIA2030 SEKA TALOUSARVION 2015 säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja palvelu nan ohjeeksi. TAraamit ovat tämän kirjeen Iiitteena. Raami on sitova. Lautakuntien tulee talousarvioesityksissään selvit Kunnanvaltuuston hyvãksyi kokouksessa nro 4/ :ssã 27 kunnan Toimintaaluelden tulee kokonaisraamin puitteissa kattaa kulloinkin voi uuden Kuntastrategia2030asiakirjan. Vislo 2030: EIoa, IIoa ja AIyâ. Hy Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan nro 15/ :ssâ tulosalue vãksytty kuntastrategia on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoit massa olevien virkaja työehtosopimusten mukaiset palkat korotuksineen. kohtaiset ulkoisten bruttomenojen raamit vuoden 2015 talousarvion Iaadin Kunnan talouden tasapainon sailyttaminen edellyttaä menojen hallintaa Kuntaalan virka ja tyoehtosopimukset ovat voimassa saakka. Ulkoisten menojen ja tulojen arvioinnissa tulee offaa huomioon mahdolliset sekã vastuutahon asiakokonaisuuksun: Henkilästomenoina budjetoidaan ennakonpidãtyksen alaiset palkat, palkkio Hallintokunnat kohdistavat tavoilleet, toimenpiteet, mittadt ja tavoitetasot 1. Kunstastrategia2030 sekä Talousarvion ja suunnitelman meno ja henkilöstö. ja kuntalaiset, ja yhteistyo, Elinvoima, Talous Palvelut Johtaminen

2 ja II sopimusjakso Ensimmãisen tus (palkankorotukset 0,26%). Tyomarkkinakeskusjarjestbt neu Palkkamenot Iasketaan vain tawittavan henkiloston osalta. Henkilästön Palkkamenot sisältävãt lomarahat ja sopimuskorotukset. palkkojen laskentaan tawittavat Hstaukset saadaan palkkaiaskennasta. tusajankohdasta kesâkuussa TaiousaMoehdotukseen palkat Iasketaan voimassa olevien palkkojen pe vottelevat toisen jakson paikkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteu rusteelia. Henkflastökorvaukset kasitelläan palkkojen oikaisuerinä. sopimuskauden yleiskorotus oil 20 euroa (0,8 %) Ia 0.4 %:n koro Nykyisten kuntaalan sopimusten sopimuskausi alkoi I sopimusjakso todellisia tyätehtavia ja ovat voimassa olevien sopimusten mukaisia, TalousaMon Ilitteen Henkllöstosuunniteiman tarkistus tehdäãn talousarvio ehdotuksen yhteydessa. Kaikki tarkistavat, effa tehtãvãnimikkeet vastaavat 4. Henkilöstösuunnitelma (Heisu) Elãkemenoperusteinen maksu syötetããn keskitetysti taloustoimessa euroa koko kunnan osalta. rãisenä summana. Arvio v eläkemenoperusteisesta maksusta on Lisaksi tulee eläkemenoperusteinen maksu, joka on budjetoitava euromãä Vuosina kaytetäãn samoja prosentteja, ellei toisin ilmoiteta. Opettajat (vanhat elakkeet) 21,82 % Kansanelakeja sairausvakuutusmaksu 2,14% Tapaturmavakuutusmaksu 0,82 % KuELvarhemaksu 1,2 % TyOttomyysvakuutusmaksu 2,16% KuELmaksu 17,09 % 3. Sosiaalivakuutusmaksut 2015 (Kevan yleiskirje ) aalimaksut 5,1 % sivukuluja varten. dalle 4130 Jaksotetut elãkekulut 18,3 0/ ja kohdalle 4190 Jaksotetut sosi masta kohdalle 4060 Jaksotetut paikat ja Iaskettakaa em. summalle koh Varautukaa Iomapalkkavelan muutokseen (kasvuun) 1,0 %:IIa palkkasum paikkoja korottavat tekijät. Laskelmissa tulee ottaa huomloon tiedossa olevat ika, palvelu Ia henkilo kohialset Iisãt ja muut virka ja työehtosopimuksista johtuvat vastaavat 2

3 set tai supistukset ja muut toiminnalliset jarjestelyt. Kuntayhteistyon Iisãã Lautakuntien tulee esityksissããn selvittãä tarpeelliset toiminnan Iaajennuk 6. Toiminnalliset muutokset korjaussuunnitelma). tohankinnat, uudisrakentaminen ja perusparannukset, kunnan kunteistojen sessããn ottaa myôs kantaa tarpeellisiin investointeihin (erityisesti irtaimis täãn kãyttbtalouteen. LautakuntienThallintokuntien tulee investointiesityk Investoinnin aktivointiraja on , jota pienemmät hankinnat merki man valtuustokãsittelyn jãlkeen tammikuussa Kayttösuunnitelmat kãsitellãan lautakunnassa talousamon ja suunnitel osastopäâllikolle käyuosuunnitelman käsiuelyã varten. Tulosyksiköt antavat mahdollisia tulosyksikkotasoisia sanallisia tavoitteita Keskushallinto auttaa mielelläan tarvittaessa määrittelyissä. Tavoitteiden määrittelyyn tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Tarkastuslautakunta on raporteissaan kiinniffänyt huomiota valtuus totason sitovien tavoitteiden mãärittelyn puufteellisuuksiin. 9. Sitovien tavoitteiden mäàrittely talousarvioesityksissä kilokâsittelyä varten. vastuulla an valmistella valtuustotasojset sitovat tavoiffeet luottamushen dotuksen vuoden 2014 talousarvion mallin mukaisesti. OsastopâäBikön Osastopãallikko kokoaa lautakunnan kasittelyã vaden valtuustotason eh sien 20162ol7luvutsyätetaan alamomenttitasolla ja euron tarkkuudella. lintokunnassaitse koneelle. Vuoden 2015 talousarvion ja suunnitelmavuo TalousaMo ja suunnitelmaehdotukset Iaaditaan ja syötetããn kussakin hal 8.Talousarvion Iaadinta Sisãiset erãt syötetããn keskitetysti taloustoimessa. 7. Sisäiset erãt jãrjestelman uudistus alkaen. daan erikseen. Erittâin keskeinen on SoTejärjestämislaki ja valtionosuus Tekeilla olevasta kunnallishallinnon perustuslain Iakimuutoksista informal Iuun. lut, toimintojen uudenlainen organisointi) tulee ottaa valmistelussa tarkaste minen ja muutkin toiminnalliset järjestelyt (yhteistoimintaalueet, ostopalve 5. Investoinnit

4 kokouksessa. Sen jãlkeen kunnanhallitus kasillelee budjettia Lautakuntien valtuustotason ehdotusten tulee obla tallennettuna palvelimel Kunnanhallitus käsittebee kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen kb alkaen, kunnantalobl&valtuustosalissa. Kunnanvaltuuston Strategia ja talousseminaari pidetaãn torstaina be annetun ohjeen mukaisesti kb mennessä. 10. Aikataulu kb mennessä tabousarvioesitykset Pielisen isännöintipalvelu OylSeppo Ihalainen sekä muut tu!osyksiköt. kunnan konsernihallinto: Rautavaaran Vuokratalot Oy/UllaMaija Happonen, JAKELU: Unto Muno, Helena Meycs, Petri Kettunen, Helvi Mustonen, MaUi Korkalal nen, Kirsi Karvinen, Jorma Berg, NUna Keinänen, Anja Hakkarainen, Ulla Oh vainen, Rifta Suihkonen, Merja Nissinen, Kaisu Heikkinen, Elmo Nuutinen ja tonen, Marja Nuutinen, Maija Rossinen, MarjaLllsa Toivanen, Rail Tossa ten vaikutus kunnan peruspalvebujen valtionosuuteen 4: 2: Laadinnassa kãyteftãvät kunnan vãestöennusteet Hallitusohjelman sekä vuosien kehysriihien päätäs 3: Kuntastrategia2030asiakirja: Eboa, lboa ja AIyã LIIflEET: 1: Talousarvjoraamj 2015 (kunnanhallitus nro ) kunnanjohtaja vs.talous ja kehittämisjohtaja Unto Murto Helena Meyes RAUTAVAARAN KUNNANHALUTUS Rautavaaralla nantaina vuoden 2015 tabousawion ja taboussuunnitelman vuosille maa tolle viimeistãân maanantaina ja kunnanvaltuusto kásittelee tamttaessa siten, ettã kunnanhallituksen ehdotus annetaan kunnanvaltuus 4

5 1 TARAAMIT TULOSALUEITrAIN VUODELLE 2015, BRUTTOMENOT (1.000 ) Alkuper. TP2O1O TP2011 TP2012 TP2013 TA 2014 RAAMI2O15 Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Sosiaalitoimi Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Perusturva yht Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensà UM ja MR tamuutos v.14 sos 96 Selitys; Suopursu 2,75%

6 L:\TALOUS AR VIOT\TALO USAR Via 2o14Laadjnnan väestöennusteet TA 2014.doc RAUTAVAARAN KUNTA Osastopaälliköt, kunnan konsernihallinto ja tulosyksikkövastaavat TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSIEN LAADINNASSA KAYTETrAVAT VAESTOENNUSTEET VUOSI VAESTO Näjtä väestömääriã käytetään kaikilla tulosalueilla, missä on Iasukas lukuja NJo Pohjana Tilastokeskuksen väestoennustelpohjoissavon Ditto Lähde: kunnanjohtaja * asukasta. Ennakkotiedon mukaan Rautavaaran kunnan asukasluku oil vioita. Vuodet ovat toteutuneen mukaisia ja vuodet ovat trendiar I

7 RAUTAVAARAN KUNTA 2 POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAUTAVAARASAVOTTA: RAUTAVMRAN KUNNAN UUSI KUNTASTRATEGIA2030 KhaIl U602verkostohanke alkoi kunnassa vuoden 2013 alussa ja kesffiä vuoden 2014 Ioppuun. USO2hankkeen Kuntastrategiatyöpajoja on pidetty kunnassa yhteensã 5 kertaa ja pienten tal maaseutumaisten kuntien vertaisseminaareja ja teema seminaareja yhteensã 10 kpl. Tavoitteena, että kunnalle saadaan KUNTASTRATEGIA, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etàisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Uusia lakeja on tulossa 82, nyt nhtä on 535. Lisäpalvelujen rahoittaminen kunnille on monelta osin vielä avoin. Kehiffämistyo alkoi ruohonjuuritasolta eli lautakunnissa. Kaikki kunnan sektoristrategiat päivitetäãn tai tehdään kokonaan uudestaan. Näin tehdëän kuntaan toimenpideohjelmat, joita toteutetaan kunnan talousarvioprosessin kautta. EsUn nousi tarve IHttëä kunnan strategiat tuvflmmin talousamoon ja budjeffiprosessiin (tuloskortti, laajakaistakortti ). Strategiassa tuli huomloida vahvasti myös tietoverkkojen ja teknflkan mahdollisuudet, sekã pitkät vähmatkat (pitkien välimatkojen palvelustrategia). Mitä tehdään nopeilla Iaajakaistayhteyksillä, jos niitä ei oteta palvelutuo tannon tueksi ja välineeksi? Luoffamushenkilot ovat olleet thvisti mukana strategiaprosessissa ja sitoutuneet strategiaajatteluun työpajojen ryhmätöiden kautta. Keskeistë oh saada kunnan neä lautakuntaa mukaan strategiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Kunnan toimintaympãristö ja lainsäädãnto ovat kuitenkin muuttuneet ja muuttumassa tämän vuoden aikana. Keskeisinä kysymyksinä Rautavaaralla kunnassa on paikalhisen ja alueelhisen toiminnan kehittäminen ja sitoutuminen, palvelutason yhläpitäminen, osaamistason nostaminen, yrittajyyden edistäminen rahavirtojen kaäntãminen, yhteistyön hisáãminen kuntaorganisaatiossa ja paikahlisen identiteetin vahvistaminen. Toisaalta on pohdittava, miten olemassa olevia ja parantuneita resursseja voidaan hyodyntäã entistä paremmin. Keskeisenä nähthn myös parantuneiden Iaajakaistayhteyksien hyödyntäminen palveluiden tuottamisessa. Miten esimerkiksi laajakaistaa hyödynnetään palvehutuotannossa? Haasteita kunnassa on paijon: Miten turvataan kunnan hukio, onko naapurikunnilla khnnostusta yhteistyöhön, kenen kanssa lähdetään tekemään kuntalfltosselvitystä onko Lapinlahti ja SiUinjãrvi yksi suunta, miten lobataan poikkeamista, miten hoidetaan ERVASoTejärjestämislain Poytäkirjan tarkastajat:

8 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tulevat velvoitteet, rhttääko KYSTERImalli, miten hoidetaan valtionosuusjarjestelman uudistus? Tyopaikkaomavaraisuuden nostaminen palkitaan Iisarahoituksella miten kuntaan saadaan tyopaikkoja? Asialistalla ovat myös valtionosuusleikkaukset : syrjaisyyslisa ja kotikuntakorvaukset. Keskustan alaasteen koulu on jthämassa tyhjilleen vuonna 2016 mita tilalle, etatyohotelli, monitoimitalo, mediakeskus, tutkimuskeskus? Naita on syytä alkaa kaikkien miettimaan. USO2verkostohankkeen Kuntastrategiatyopaja 5 pidettun tiistaina FCG Konsuitti Oy:n/johtava konsuifti Anssi Hietaharjun vetämänä. Tyopajassa hyvaksyttiin kunnalle uusi visio eli kuvaus, millaisessa ympãristossä kunta toimh ja millaiseksi se haluaa tulla. Visio on haluffu Rautavaaran kunnan tulevaisuudenkuva vuoteen 2030: Rautavaaran kunnan uusi visio 2030: EIoa, ilos ja alya. Rautavaaran kunta on itsenäinen, ihmislaheinen, yhteistyoverkoissa toimiva, Iuonnonlaheinen is sahkoisia ICTpalveluja kehittava ja hyodyntava kunta. Kunnan arvot: Palveluhenkisyys, Osallisuus, Dikeudenmukaisuus ja Yhteisollisyys. Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strategiatyossa: Elinvoima, Talous ja yhteistyo, Palvelut ja kuntalaiset, Johtaminen ja henkilosto. Lisatietoja ed&la mainituista asioista U502hankkeen kunnan yhdyshenkilo/kunnanjohtaja Unto Murto, puh is sp: Esityslistan lute 1: Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia2030asiakirja: visio, arvot, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot seka vastuutahot Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. esittäa lausunnon antaneille tahoille khtokset arvokkaista kannan otoista, jotka otetaan huomioon kuntastrategiaa taydentavien strategiolden seka koko valtuustokautta ja yksittãista vuotta koskevien tavoiffeiden valmistelussa, POytakirjan tarkastajat:

9 RAUTAVAARAN KUNTA POYTAKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaituusto esittãä valtuustolle, että valtuusto hyvãksyy Iiitteenä 1 olevan Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia2030asiakirjan. 3. esittää valtuustolle, effä hyväksytty Kuntastrategia2030 on pohjana koko valtuustokautta koskevien tavoitteiden ja vuoden 2015 talousarvioon otettavien toiminnallisia tavoiffeita Iaadittaessa ja että Kuntastrategiaa taydentavien en sektorikohtaisten strategloiden Iaadinta ja paivitys toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Naita ovat Kunnan tietohallintostrategia, Ikaantymispohittinen strategia ja palvelurakenteen kehiffamisohjelma vuoteen Kiinteistojen kunnostusstrategian Iaatiminen (ulkopuolisen rahoituksen saanti: AVI, ARA), Tasaarvosuunnitelma, Kunnan tyollisyysstrategia, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Kunnan Hyvinvointikertomus. Paatos: Ehdotus hyvaksyiliin keskustelun jalkeen yksimielisesti. Kvalt 27 Esityslistan Rite 2: Rautavaaran kunnan uusi Kuntastrategia 2030asiakirja: visio, arvot, tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot seka vastuutahot PaatOs: Ehdotuksen kohdat 2 ja 3 yksimielisesti. hyvaksyttun keskustelun jalkeen Merkitaan, etta kunnanjohtaja Unto Murto esitteli kokouksessa Rautavaaran kunnan Kuntastrategia 2030asiakinjan. POytakirjan tarkastajat: 4t

10 Khall lute nra 1 Kvalt , lute nro 2 Vislo & arvot EIoa, iioa ja älyä Rautavaara on itsenäinen, ihmislaheinen, yhtcistyöverkoissa toimiva, Iuonnonläheinen ja sähkoisiä ICT palveluja kehittävä ja hyodyntävä kunta. Palveluhenkisyys Osallisuus Oikeudenmukaisuus YhteisOllisyys FCC.

11 Hankesalkun Kijojen Kiliattu Selvitys EUNVOIMA Tavoitteet Toimenpiteet Mittaritja tavoitetasot Vastuutaho Elinkeinojen ja Kunnanhallitus käsittelee keskeisiä elinvoimaasioita elinkeinopolitilkan SAVOTtA iltakoulutilaisuuksissa tarvittaessa kehittaminen luontaisia Jatketaan yhteistyotà Metsänhoitoyhdistyksen kanssa päivittãminen ja terävoittäminen, hankkeissa voimavaroja pyrittävã isompiin kokonaisuuksiin, hankesalkusta Iltakouluja Sopimusta Hankesalkku pidetty vähintään 2 kertaa vuodessa kunnanjohtaja noudatettu pivitetty 12/2014 menness ja raportointi toimielimessä kerran vuodessa kunnanhallitus kayttamalla raportointi. elinkeinolautakunta Aktiivinen elinkeinomahdoflisuuksien hakeminen ja edistaminen Kumppanuussopimus Tyopaikkaomavaraisuus tehty (Metsakaftanon kanssa) kunnanhallitus paranee Yrittäjyyden Markkina, tuote ja kehittãmistutkimus tukeminen, yrittàjyysmahdollisuuksista Rautavaarafla yrittäjien ja palveluiden Yrittäjyyskasvatusta peruskoulussa ja lukiossa ja lisaaminen tutustumiskäyntej yrityksiin KesätyOinfon järjestminen Tutkimus Info tehty 2015 Ioppuun mennessä ehnkeinolautakunta opetussuunnitelmaan, tutustumiskâyntejä sivistyslautakunta paikallislin yrityksiin lisätään järjestetty joka kevat sivistyslautakunta Tiedottaminen ammattikouluissa ja korkeakouluissa opiskeleville nuorille Rautavaaran yrittamismahdollisuuksista. Tiedotteita ja yhteydenottoja tehty Rautavaaralta sivistyslautakunta Iähteneille Vaestbkadon pysäyttäminen Yhteistyon vahvistaminen Rautavaaran Yrittäjien kanssa en Vapaaajan, Kaavoitussopimus vauvarahan Korkeakouluopiskelijoita Kuntakuvan Selvitetãan tilaisuuksien kautta (esim. yrittäjäillat, aamukahvit) omakoti ja rivitalotonttien kaavoitus otettu käyttoon Ynittäjäillat Viljelijaillat Aamukahvitilaisuuksia Kysyntaä Sopimusta elinkeinolautakunta vãhintàän kerran vuodessa elinkeinolautakunta vähjntän kerran vuodessa elinkeinolautakunta jrjestetty kpl (tavoitetaso S kpl/vuosi) vastaava mëãrã kaavoitettuja tontteja tekninen lautakunta noudatettu kunnanhallitus käyttbonotto Vauvaraha otettu käyttuön ja rahamaarä tarkennettu valtuusto pitäminen Rautavaaralla 4 Tybssäkäyvien matkustamisen tukemista jatketaan ja kriteerej tarkennetaan ja ammattiin opiskelevia tuetaan pitãmään kirjat Rautavaaralla. vaaliminen Iähipalvelujen säiiyttãmisellë ja sahkoisten palvelujen hyodyntämisellä cr1 kesätapahtumien mahdollisuuksia Kniteerit Rriteerit Nykytilanne Suunnitelma talousarvioprosessin yhteydessä tarkennettu 10/2014 mennessã elinkeinolautakunta tarkennettu 10/2014 mennessã kunnanhaliltus säilyy sähköisten palvelujen hyodyntamisesta Atktukihenkilb on Iaadittu 12/2015 mennessä tehty 10/2014 mennessä Vapaaajan ohjaaja

12 Sisäisen Kiinteistöstrategian Kiinteistöstrateqia Kuntoarvio Pitkän TALOUS JA YHTEISTYO Tavoitteet Toimenpiteet t4ittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Tasapainoinen talous Huolehditaan, ettã valtioneuvoston Valtioneuvoston kriisikuntakriteerien mukaiset valtuusto kriisikuntakriteerit eivãt täyty tunnusluvut eivät tyty. Tunnusluvut:: 1. Vuosikate negatiivinen 2. Tuloveroprosentti vahintaan O,5% keskimääräistä korkeampi 3. Lainamäãrä ylittää keskimaaraisen väh. 50% 4. Taseessa kertynyttä kattamatonta alijäämä 5. Omavaraisuusaste on awe 50% 6. Suhteellinen velkaantuneisuus vähintän 50% Tarvittaessa Tarvittaessa verojen korotus maksujen ja taksojen nostaminen Budjettiprosessissa sovittu tarvittaessa valtuusto Maksut ja taksat tarkistettu vuosittain hallintokunnat hallintokunnittain Investointiriskien Oman tuotannon ja ostopalveluiden suhteen tarkastelu sekä palvelurakenteen, palvelutarjonnan ja henkilöstomitoituksen tarkastelu valvonnan ja ohjeistuksen noudattaminen ja päivittäminen Iaadinnan yhteydessä hallinta investointien tehdaan kiinteistomassan ja infran ennakoivat Palveluselvitys laadittu 12/2016 mennessä kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vuosittainen arviointi tarkastuslautakunta ohjeistus päivitetty 4/2015 mennessà kunnanhallitus tehty 10/14 mennessä tekninen lautakunta laadittu 100% kunnan kiinteistoist v. suunnitteiuia investoinnit systemaattisten kuntoarvioiden 2015 loppuun mennessä tekninen lautakunta perusteella tahtaimen investointisuunnitelma laadittu kesäkuun 2016 Ioppuun mennessä Kuntapalveluyhteisty Mahdollisen kuntarakenneselvityksen Kuntarakenneselvitys ja yhteistyoselvitys tehty valtuusto on kehittaminen yhteydessä selvitetaan myös p&veluyhteistyon Iainsaadannon edellyttaman aikataulun puitteissa vaihtoehto Erva Sotelaki (lain vaatimat toimenpiteet) lit

13 Lukion Yhteispalvelupisteen Nuorisotakuun Asiakaskäynnit vuodessa kunnanhallitukselle lautakunta lautakunnat PALVELUT JA KUNTALAISET Tavoitteet Toimenpiteet Mittaritfa tavoitetasot Vastuutaho Toimivien Alueellista ybteistyota perusopetuksen järjestämisessä Opiskelijoiden valintojenmukainen opetustajonta sivistyslautakunta peruspalvelujen ja kehitetãan edelleen Iainsàädannon puitteissa sailyy vapaa etäopetuksen ja verkkoopetuksen Iisaminen Oppilaskohtaiset kustannukset vähenevät sivistyslautakunta Vapaaaikapalveluiden vaatiman infran ylläpitäminen Lhkuntatilojen käyttöaste pysyy ennallaan tekninen 3. Käytetty rahamäärä vapaaajan lautakunta infraan/asukas/vuosi pysyy ennallaan sektorin kävijämäãriä seurataan tilaisuuksittain Kavijämããriä on seurattu ja raportoitu kerran tekninen Yhteistyo 3. sektorin kanssa (tilojen tarjoaminen, Jarjestoille ja yhdistyksille annettujen kunnanhallitus kannustaminen ja ohjaaminen ybdistysten keskinäisen tukiperusteiden päivittaminen 12/2014 mennessa yhteistyon tiivistãmiseen ja toimintatapojen uudistamiseen) Palvelutarpeenmukaisen ja kohtuuhintaisen Asiointiliikenteen käyttajamäära pysyy samana sivistyslautakunta asiointiliikenteen järjestäminen ja sen kustannusten Kustannusten ja vaikuttavuuden seuranta seuranta tihnpaatoksen yhteydessä Nuorisotakuun Sosiaali ja terveyspaivelujen turvaaminen Iähipalveluna Nykyiset perusopetuspalvelut seka sosiaali ja valtuusto Toimenpanosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta terveyspalvelut säilyvät kuntalaisten saatavilla. piirhn kuuluvista kuntalaisista kaikki sivistyslautakunta toteuttaminen seka raportointi vuosittain vaituustolle ovat opiskelemassa, töissä tai toimenpiteissä Hyvä ja kattava ja kelan toiminnan seuranta ja asiakastyytyvaisyys, raportointi kunnanjohtaja asiakaspalvelu kunnanhallitukselle kerran vuodessa Tiedottaminen ja tiedon jakaminen palveluista Palveluesite päivitetty koko kunnan kattavaksi ja esittely hallitukselle 10/2014 mennessä. Kunnan internetsivujen uudistaminen ATK tyaryhmän Tyaryhmä perustettu 9/2014 mennessä. Kunnan Atktukihenkflo avustuksella internetsivut_paivitetty_2014_ioppuun_mennessä

14 Tehdaan Johtoryhman Tyotehtavien Kehityskeskustelut JOHTAMINEN JA HENKILÔSTO Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Ja tavoitetasot Vastuutaho Poijittisen ja kunnanjohtaja ammatillisen johtamisen yhteistyon kehittaminen Luottamushenkiloille Johtoryhma tarjotaan mahdollisuus koulutukseen valmistelee hyvan hallintotavan asiakirjan Koulutustilaisuuksia Asiakirjavalmis jajestetty vuosittain 2014 Ioppuun mennessa johtoryhma Dynasty asiakirjaohjelma otetaan käyttoön Dynastyohjelma kaytossa 3/2014 Atktukihenkilö mennessã Halhntosäännon Hallintosaänto uudistetaan Hallintosääntö uudistettu 9/ 2014 mennessä kunnanjohtaja uudistaminen Tietohallintostrategian pãivitetään ja sen toteutumisesta Tietohallintostrategia päivitetty vuoden raportoidaan 2014 Ioppuun mennessä Atktukihenkilö Johtoryhmän )ohtoryhmä pitãä saännolliset kuukausipalaverit tyoskentelyn tehostaminen )ohtoryhma pitää tarvittaessa asiakohtaiset kokoukset kuukausittain Tietohallintostrategian toteutumisesta raportoitu valtuustolle kerran vuodessa Atktukihenkilo palaverit pidetty kunnanjohtaja Sisäisen Jokaisesta kokouksesta toimitettu johtoryhman sihteeri valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman kokouksen asialista hallituksefle tiedoksi toteuttaminen Henkiloston Henkiloston osaamisen jatkuva kehittaminen koulutusten, hallintokunnat Iaativat suunnitelmat osastopãalliköt mukaisia koulutustilaisuuksia osastopaällikot tybhyvinvoinnin tyakiertoon kannustamisen ja säännollisten jarjestetty henki(astolle vuosittain edisaminen Jä hyvan tyonantajan maine kehityskeskustelujen kautta Tyähon Työyhteisön perehdyttäminen ja sen raportointi tehdan yhteishengen parantaminen yhteisillä vuosittain virkistystapahtumilla Aloitepalkkiosaãnto Yhteistyökomitean tiedotetaan henkilästolle pidetty säännällisesti esimiehetja vuosittain hallintokunnissa kunnanhallitus Perebdytyslomake käytossä ja esimiehet esimiehet ovat raportoineet yhteistyokomiteaa Virkistystapahtumta Sääntä Tulospalkkiosäänto pidetty vuosittain yhteistyokomitea tiedotettu 3/2014 mennessä tyosuojelupäallikka valmistelevan tulospalkkiosaãnnbn on kvtessin mukaisesti yhteistyokomitea valmistelun Ioppuun saattaminen Iaadittu 3/2015 mennessä kt yhteyshenkilo vuosittain tyohyvinvointikysely kaikkia hallintokuntia koskien osana sahkoistb hyvinvointikertomusta Saännölliset osastokohtaiset tyopaikkakokoukset Kysely Tyopaikkakokoukset tehty vuosittain esimiehet pidetty kuukausittain, esimiehet muistio kaikkien nähtavifla osastolla mu QJ Pt

15 Ii jo is sovo.m 4 A POHJOISSAVON LilifO RegonaI Council of Poh;o csavo * Hallitusohjelman sekä vuosien kehysriihien päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. mm. sosiaali ja terveystolmi sekä esi ja perusopetus Tämän Iisaksl OKM:n Ielkkaukset: vuonna miij. C, vuonna miij. Cja vuonna 2015 yli 100 miij. C 3jt2014 tip C Kuntaijitro Kommunforbundet KariPekka MakiLohiluoma Tehdyt päätokset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,4 mrd. euroa eli noin 15 Va Hallitusohjelma I I Kehysriihi 3/2012 I I Kehysriihi 3/2013 Kehysriihi 3/2014 (Kiintelstöverojen rajojen noston Ia maksujen korotusten hyodyn Ieikkaaminen kunnilta valtion osuutta vähentámällä seka harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen) Vuosille kobdistuneiden Ieikkausten johdosta kunnilta jãä saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia 6,9 mrd.

16 jo issavo POHIOISSAVON Limo Peg onal Cojnc I of PohjopnSavo k rt C Luoto Valtionosuusuudistus: Suurimmat häviäjät (C/as.) vuoden 2014 tasossa Lähde: VM/KAO Ku n ta Asukas Valtionosuudet luku yhteensa Nykyinen Uusi 2012 j a rj e S tel ma tel ma C/as. C/as. jarjes Esityksen vaikutus valtionosuuksiin yhteensa Lasken n. C/as vaikutus tulovero prosenttiin % y ks. Koko maa i ,0 Merikarvia ,0 Eurajoki ,3 Luhanka ,4 Kivijarvi i. so ,4 Rautjarvi ,9 Rantasalmi ,6 Pomarkku ,3 Kinnula ,8 FTivaara ,7 RThtuIa ,3 Kannonkoski ,5 Orivesi ,5 Taivassalo ,3 Pudasjarvi , ,5 Kuntaliitto Kommunforbundet /hp

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanhallitus 159 20.06.2016 Kunnanhallitus 191 22.08.2016 Kunnanhallitus 198 31.08.2016 Talousjohtajan viran kelpoisuusehtojen ja hakuilmoituksen hyväksyminen/talousjohtajan VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 20.06.2016

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 12.03.2012 131 Kunnanhallitus 26.03.2012 149 Kunnanvaltuusto 10.4.2012 15 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 04.10.2012 klo 18.30-19.50 Sillankorvan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Iitti-tiimi 22.09.2014 Aika Maanantai 22.09.2014 klo 15:00-16:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Saarikko Sami Drockila Leif Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot