KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 8.7.2009 klo. 10.00 11.17"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Poissa Pentti Morottaja, pj Jarkko Tenoranta, vpj Marjaana Halonen, jäsen Tauno Johansen, jäsen Aslak Ilkka Niittyvuopio, jäsen Anneli Nuorgam, jäsen Irene Orti, jäsen Niilo O Rasmus, varajäsen Niiles Valle, varajäsen 78-82,92 Birit Vuolab, varajäsen Taisto Haataja, varajäsen Esko A. Aikio, varajäsen Kerstin Rasmus, varajäsen Marita Salonen, varajäsen Toivo Partanen, kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger, rakennustarkastaja Heidi Keskitalo, pöytäkirjanpitäjä Marjatta Kordelin, kunnanhallituksen edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 79 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Birit Vuolab ja Irene Orti. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pentti Morottaja Tarkastusaika Allekirjoitukset Birit Vuolab Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema Heidi Keskitalo Irene Orti

2 Utsjoen kunta 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tekn. ltk 80 Ehdotus: Lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Lisäasioina käsitellään kolme rakennuslupa-asiaa.

3 Utsjoen kunta 3 Ekotaksan tarkistaminen Tekn. ltk 81 Utsjoen kunnan ekomaksutaksa on määrätty voimaan tulevaksi vuonna Ekomaksutaksa on kaikille kiinteistöille/ asunnoille/lomaasunnoille 10 euroa/kiinteistö/vuosi. Tehdyn selvityksen mukaan Napapiirin Residuum Oy:n ekomaksutaksa on alkaen ollut vakinaisille asunnoille 24,00 +ALV ja lomaasunnoille 12,00 +ALV ja Lapeco Oy:n ekomaksutaksa on alkaen vakinaiselle asunnoille 24,59 +ALV ja loma-asunnoille 13,94 +ALV. Utsjoen kunnan vuoden 2010 toimintoihin on laskettu kahden uuden SER-jätteen vastaanottopisteet, jotka aidataan ja varustetaan videovalvonnalla. Näiden keräyspisteiden rakentaminen, ylläpito, huolto ja palkkakulut tulee täysin kattaa erikseen kerättävällä ekomaksulla. Ehdotus: Tekninen toimi esittää hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston vahvistettavaksi ekomaksutaksan, joka on asuinrakennuksille 18,00 euroa/vuosi ja loma-asunnoille 10,00 euroa/vuosi. Taksat tulevat voimaan vuoden 2010 alusta.

4 Utsjoen kunta 4 Rakennuslupahakemus / Luhtaway Media & Tekniikka Oy Tekn. ltk 82 Luhtaway Media & Tekniikka Oy hakee rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: Loma-asunto, pohjapinta-ala 84m 2 Autokatos, kerrosala 24m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Aitte Guodnil- nimisellä kiinteistöllä Ehdotus: Hyväksytään oheiset pääpiirustukset ja vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään Antero Jääskeläinen. Rakennushanke täyttää rakennuspaikalle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset. Lautakunta myöntää haetun luvan hakemuksen mukaisesti. Päätös: Lupa jätetään pöydälle. Pyydetään tarkempia lisäsuunnitelmia.

5 Utsjoen kunta 5 Rakennusjärjestys Tekn. ltk 33 Rakennustarkastaja on valmistellut uuden rakennusjärjestyksen, joka on sopeutettu Tenojoen rantaosayleiskaavojen määräyksiin ja muutoin pohjana on ollut voimassa oleva rakennusjärjestys. Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle vahvistettavaksi. Esittelijän ehdotus: Rakennustarkastajan esitys hyväksytään Kh 176 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Puheenjohtaja esitti, että sivulle 12 kohtaan Liikennejärjestelyt lisätään maininta, että liittymälupa tulee olla tiehallinnolta ennen rakennusluvan myöntämistä, mikäli liittyminen tapahtuu yleiselle tielle. Ehdotus puheenjohtajan esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin Valtuusto 57 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen ilmoitti, että rakennusjärjestystä koskeva esitys on syytä palauttaa uudelleen valmisteluun, koska ympäristölupaviranomaisia ei ole kuultu asiassa. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Toimeksi: tekninen lautakunta Tekn.ltk 83 Ehdotus: Tekninen lautakunta asettaa rakennusjärjestyksen nähtäville siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja lausuntojen pyytämistä varten MRL 65 ja MRA 6 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Valmisteli: rakennustarkastaja

6 Utsjoen kunta 6 Ilmoitus luvattomasta rakentamisesta Tekn. ltk 142 Utsjoen kunnan rakennusvalvontaan on oikeusaputoimiston toimesta tuotu esille ilmoitus luvattomasta rakentamisesta ja maisemaa muuttavasta toiminnasta MRL 43.2, Utsjoen kunnan Outakosken rekisterikylässä tilalla: Karigasnjarga RN:o 14:42. Rakennustarkastaja on käynyt paikalla pyynnöstä ja todennut, että tilalla on kuorittu pintamaa pois suunnitellulta rakennuspaikalta, ajettu soraa kasoihin rakennuksen pohjamaaksi, ajettu paikalle kaivonrenkaita ja putkia. Aiottu rakennuspaikka sijaitsee Tenojoen rantaosayleiskaavan Karigasniemen osiossa. Kaava on täytäntöönpanokelpoinen. Tilan kaavamerkintä M-1, luontais-, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Tilan ko. palsta sijaitsee yleiskaavaan merkityn rantavyöhykkeen (sininen viiva) sisällä. MRA 72 toteaa, että Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava rakentamista valmisteleva toimenpide voidaan suorittaa ennen rakennustyön aloittamista noudattaen, mitä maisematyöluvasta säädetään. Kaavamääräyksen mukaan maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa, maisemalupa vaade ei koske puunottoa eikä pellon raivausta. Rakennusvalvonta ei ole saanut minkäänlaista ilmoitusta edellä mainituista toimista ei maanomistajilta eikä rakennushankkeeseen ryhtyvältä. Rakentamiseen ryhtyvä on tietoinen palstan rakennusoikeuden puuttumisesta ja siitä, että rakennusoikeuden vahvistaminen vaatii poikkeamismenettelyn, joka pitää sisällään naapureiden kuulemisen. Valmistelijan ehdotus: Tekninen lautakunta kehottaa rakennushankkeeseen ryhtyjää hakemaan hankkeelle rakennusluvan ennen rakennustöihin ryhtymistä uhkasakon uhalla, mikäli hankkeelle ei voi saada rakennuslupaa, entisöi aiotun rakennuspaikan. Valmistelija: rakennustarkastaja

7 Utsjoen kunta 7 Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksytään Tekn. ltk 84 Utsjoen kunta on saattanut asianmukaisesti edellisen tilaa: Karigasnjarga 14:42, koskevaan rakennushankkeeseen liittyvän päätöksen niin maanomistajalle kuin oletetulle rakennushankkeeseen ryhtyvällekin. Utsjoen tekninen lautakunta ei ole saanut mitään vastausta/vastinetta päätökseen. Rakennustarkastajan esitys: Koska kyseessä on Tenojoen rantayleiskaavan osa-alue ja rakennuspaikalle ei ole osoitettu rakennusoikeutta eikä maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin olisi saanut ryhtyä ilman asianmukaista lupaa, katsoo Utsjoen tekninen lautakunta, että alue tulee maisemoida/ entisöidä mahdollisimman hyvin. Maanomistajan tulee saattaa työ tehdyksi mennessä. Päätös: Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin.

8 Utsjoen kunta 8 Jätekuljetusten muutos Tekn. ltk 68 Voimassa oleva jätteiden kuljetuslupa Norjaan Öfaksen kaatopaikalle päättyy kesäkuun 2009 lopussa. Jatkoneuvottelu on käynnissä, mutta ratkaisua ei asialle ole vielä saatu. Varasuunnitelmana on jätteiden kuljetus Ivaloon Lapecon keräilypisteeseen. Ehdotus: Neuvotellaan Lapecon kanssa jätteiden vastaanottosopimus valmiiksi. Samoin neuvotellaan kuljetussopimus Utsjoelta Ivaloon Napapiirin kuljetuksen kanssa valmiiksi. Jos jatkosopimusta Norjaan ei saada valmiiksi, siirrytään varasuunnitelman mukaisiin kuljetuksiin. Tekn. ltk 85 Jatkosopimusta jätteiden kuljettamisesta Norjaan Öfaksen kaatopaikalle ei ole saatu, eikä ole tiedossa, milloin ja millainen sopimus olisi aikaan saatavissa. Lapecon kanssa on neuvoteltu, että jätekuljetukset Ivalon vastaanottokeskukseen voivat alkaa heinäkuun 2009 alusta lähtien. Hinnoittelu tapahtuu Lapecon hallituksen vasta tekemän päätöksen mukaisesti Lapin Jätehuollon kuntayhtymän ulkopuolelta tuodun jätetaksan mukaisesti. Taksa on arvonlisäverottomana 139,35 euroa tonnilta. Kuljetusmuutoksesta on sovittu Napapiirin Kuljetus Oy:n kanssa. Kuljetushinnoittelu tapahtuu voimassa olevaa sopimusta mukaillen muuttuneilla matkoilla. Jätteen käsittelyn kokonaiskustannukset nousevat. Suurin korotus tulee Tornioon toimitettavan jätteen vastaanottomaksuista, mikä on verottomana 46 euroa tonnilta. Kuljetusmaksut tarkentuvat uuden toiminnan käynnistyttyä. Ehdotus: Lautakunta hyväksyy tehdyt muutokset. Jätteen käsittelyn kokonaiskustannusten tarkennettua, lasketaan uudet kattavat jätetaksat ja esitetään ne hallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

9 Utsjoen kunta 9 Maakauppa Tekn. ltk 86 Kiinteistörahasto WH2005/Niam III East Asset Oy omistaa Utsjoen kunnan alueella maa-alueita noin 170 ha. Kokonaisuus muodostuu hyvin erilaisista osasista. Utsjoen kunta on käynyt kauppaa maa-alueita hoitavan Sponda Oyj:n asiakkuuspäällikkö Markku Lähdetniemen kanssa. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen on sovittu, että kunta tarjoaa maakokonaisuudesta kaksisataakymmenentuhatta euroa, jonka Lähdetniemi esittelee WH2005/Niam III East Asset Oy:lle ja Partanen Utsjoen kunnalle kauppahinnaksi. Ehdotus: Hyväksytään neuvoteltu kauppahinta kaksisataakymmenentuhatta ( ,00) euroa WH2005/Niam III East Asset Oy:n Utsjoen kunnan alueella omistamasta kokonaismaa-alasta, joka on noin 170,37 ha ja esitetään hallitukselle kaupan vieminen valtuuston päätettäväksi.

10 Utsjoen kunta 10 Karigasniemen koulun ilmastointi Tekn. ltk 87 Karigasniemen koulurakennuksen asunto-osassa pidetään opetusta. Osassa ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Mittauksissa on todettu vähäistä huoneilman pilaantumista. Tila vaatii ilmastoinnin, jotta siinä voidaan harjoittaa opetustoimintaa. Koulutoimi haluaa ottaa tilan käyttöön jo vuoden 2009 syyslukukaudeksi. Ilmastoinnin rakentamiselle ei ole varattu määrärahaa. Ilmastoinnille ei ole myöskään suunnitelmaa. Utsjoen terveyskeskuksen saneeraukseen on varattu investointivaraus, ja kohteen aloittaminen on epävarma. Ehdotus: Tehdään suunnitelma Karigasniemen koulurakennuksen asunto-osan ilmastoinnista nopeasti ja pyritään toteuttamaan ilmastointi ennen koulun alkamista. Esitetään hallitukselle, että siirretään määräraha hankkeen toteuttamiseen Utsjoen terveyskeskuksen saneerauksen kustannuspaikalta 8220 hankkeesta Määrärahan suuruus tarkentuu suunnitelmien valmistuttua.

11 Utsjoen kunta 11 Karigasniemen päiväkodin lattiaremontti Tekn. ltk 88 Karigasniemen päiväkodilla on ilmennyt maaliskuussa 2009 tehtyjen mittausten jälkeen hajuhaitta lasten nukkumahuoneessa. Terveystarkastaja on käynyt paikalla ja pyytää kunnalta lausuntoa parannustoimenpiteistä mennessä. Paikalla on suoritettu kosteusmittaus eikä mitään kastumiseen viittaavaa ole havaittu. Ko. huoneessa on huopapohjainen alkuperäinen muovimatto. Juuri havaittavissa oleva haju voisi lähteä matosta. Ehdotus: Uusitaan Karigasniemen päiväkodin lasten nukkumahuoneen lattiamatto ja annetaan terveystarkastajalle lausunto tehtävästä toimenpiteestä.

12 Utsjoen kunta 12 Muistutus jätehuoltomaksusta/ Matti ja Helena Sulkinoja Tekn. ltk 89 Matti ja Helena Sulkioja ovat tehneet saapuneen muistutuksen jätehuoltomaksusta vaatien jätemaksun kohtuullistamista mökin vähäisen käytön vuoksi. Lisäksi asiakas ilmoittaa kompostoivansa eloperäiset jätteet suljetussa muovisessa kompostorissa. Muistutus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty voimassaolevan taksan mukaan. Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana hylättävä. Myönnetään asiakkaalle jätemaksutaksan mukainen kompostointialennus, koska kiinteistöllä on käytössä kompostointilaite.

13 Utsjoen kunta 13 Muistutus jätehuoltomaksusta/ Jouko Timonen Tekn. ltk 90 Jouko Timonen on tehnyt saapuneen muistutuksen jätehuoltomaksusta vaatien jätemaksun poistamista, koska hän itse kiinteistön omistajana ei käytä mökkiä. Muistutus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. Ehdotus: Jätehuoltomaksu kuuluu ensisijaisesti kiinteistön omistajalle. Mikäli mökkiä/asuntoa käyttää joku muu kuin kiinteistön omistaja, on jätehuoltomaksusta sovittava kiinteistön omistajan ja vuokralaisen keskenään. Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty voimassaolevan taksan mukaan. Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana hylättävä. Jätemaksusta voidaan myöntää jätemaksutaksan mukainen alennus kompostoinnista, mikäli hakija todistettavasti esittää, että kiinteistöllä on käytössä hyväksytty kompostointilaite.

14 Utsjoen kunta 14 Lautakunnalle tiedoksi tulevat asiat Tekn. ltk 91 Yleiskaavat ovat tulossa hallinto-oikeudesta Ehdotus: Todetaan tiedoksi saaduiksi Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

15 Utsjoen kunta 15 Muut esille tulevat asiat Rakennuslupahakemus / Saijets Mika Tekn. ltk 92 Saijets Mika hakee rakennuslupaa asuinrakennuksen laajentamiseen seuraavasti: Laajennus, kerrosala 20,25m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla määräalalla, Gámanjunni- nimisellä kiinteistöllä Ehdotus: Hyväksytään oheiset pääpiirustukset ja vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään Antero Isola. Rakennushanke täyttää rakennuspaikalle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset. Lautakunta myöntää haetun luvan hakemuksen mukaisesti.

16 Utsjoen kunta 16 Rakennuslupahakemus / Kauko Pulkkinen Tekn. ltk 60 Kauko Pulkkinen hakee rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: Asuinrakennuksen rakentaminen 140 m 2 Talousrakennuksen (autotalli/varasto) rakentaminen 65 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Tenorinne- nimisellä tilalla Nuorgamin kylässä Rakennustarkastajan ehdotus: Hyväksytään oheiset pääpiirustukset sekä vastaavaksi työnjohtajaksi kirvesmies Seppo Jaara. Rakennushanke täyttää rakennuspaikalle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset. Lautakunta myöntää haetun luvan hakemuksen mukaisesti. Päätös: Lupa jätetään pöydälle. Tekn. ltk 93 Hakija on toimittanut puuttuvat piirustukset. Ehdotus: Hyväksytään oheiset pääpiirustukset ja vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään Seppo Jaara. Rakennushanke täyttää rakennuspaikalle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset. Lautakunta myöntää haetun luvan hakemuksen mukaisesti. Niiles Valle saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo

17 Utsjoen kunta 17 Rakennuslupahakemus / Laajalahti Tuomo Tekn. ltk 94 Laajalahti Tuomo hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Saunarakennus 35m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Pieskelo- nimisellä kiinteistöllä Ehdotus: Hyväksytään oheiset pääpiirustukset ja vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään rakennusmestari Jouko Kulin. Rakennushanke täyttää rakennuspaikalle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset. Lautakunta myöntää haetun luvan hakemuksen mukaisesti.

18 Utsjoen kunta 18 Teknisen lautakunnan kokoukset Tekn. ltk 95 Teknisen lautakunnan syyskuun kokouksen ajankohtaa on vaihdettava päällekkäisten menojen vuoksi. Päätös: Päätettiin, että teknisen lautakunnan syyskuun kokous pidetään klo 10:00.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 30.08.2013 klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja

Tekninen lautakunta 1 1. 29.10.2010 klo. 10.30 14.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Pentti Morottaja Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.05.2015 klo 10:30-12:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- Torstai 3.9.2015 klo.16.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Ympäristölautakunta Sivut 77- KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 3.9.2015 klo.16.00

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 28.05.2014 klo 10:30-13:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Rakennuslautakunta 04.12.2014 Kokoustiedot Aika 04.12.2014 Torstai klo 16.30-17.50 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros Saapuvilla olleet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 klo 16.00-17.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.9.2012, kello 17.30 18.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot