Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 10:00-12:07 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 56 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 57 Tiedoksi saatettavat asiat 6 58 Maisematyölupa määräalalle Maisematyölupa tilalle Poikkeamislupahakemus/ Marja Herranen Rakennuslupahakemus/ Jouni ja Katariina Urvanta Rakennuslupahakemus/ Gaskadallu Oy Rakennuslupahakemus/ Yrjö Mäkiö, Esa ja Mia 14 Vuomajoki 64 Rakennuslupahakemus/ Jari-Pekka Julkunen Rakennuslupahakemus/ Aslak Länsman Rakennuslupahakemus/n Kati Kannisto ja Markku 17 Länsman 67 Rakennuslupahakemus/ Antti Ilmari Wuopio Rakennuslupahakemus/ Pirjo Seurujärvi ja Markku 19 Porsanger 69 Muistutus jätehuoltolaskusta/ Eeva Pietarila Muistutus jätehuoltolaskusta/ Airi Haanpää Muistutus jätehuoltolaskusta/ Kiinteistöyhtymä Hoffren Muistutus jätehuoltolaskusta/ Eija Jääskeläinen Rakennuslupahakemus/ Asko ja Vesa Länsman Yleiskaavan muutoksen laatiminen Nuorgamin 25 kyläalueella 75 Ilmoitus/ Pirjo Seurujärvi ja Markku Porsanger Määrärahan siirto Muut asiat 28

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Pohjanrinne Arto 10:00-12:07 Puheenjohtaja Tapiola Uula 10:00-12:07 Varapuheenjohtaja Guttorm Riikka 10:00-12:07 Jäsen Korpi Timo 10:00-12:07 Jäsen Orti Irene 10:00-12:07 Jäsen Kosunen Markku 10:00-12:07 Varajäsen Aikio Esko A. 10:00-12:07 Varajäsen Poissa Härkönen Esko Kh:n edustaja Porsanger Veikko Kh:n puheenjohtaja Tapiola Nilla Jäsen Aikio Riitta Jäsen Muu Partanen Toivo 10:00-12:07 Esittelijä Porsanger Markku 10:00-12:07 Esittelijä Keskitalo Heidi 10:00-12:07 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Leena 10:00-12:07 Tulkki Allekirjoitukset Arto Pohjanrinne puheenjohtaja 54-71, Heidi Keskitalo pöytäkirjanpitäjä Uula Tapiola puheenjohtaja 72 Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Irene Orti Esko Aikio Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoki Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 54 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Teknltk 55 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irene Orti ja Esko Aikio.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Teknltk 56 Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi käsitellään lisälistan asiat sekä muissa asioissa mm. Karigasniemen liikuntahallin suunnittelun ja rakentamisen tilanne.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Teknltk 57 Lauri Virtasen vaatimus/ Kuoppilasvaaran tiekunnan kokouksen kumoaminen Lapin ely-keskuksen rakentamista koskeva poikkeamispäätös/ Hellin Guttorm Ehdotus: Merkitään tiedoksi saaduiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Maisematyölupa määräalalle / /2012 Teknltk Toimenpiteet lausuntopyynnön osalta maisematyövaatimuksesta tilalla: Hanasrinne RN:o Utsjoen kunnan rakennusvalvonta on lähettänyt tilan: Hanasrinne RN:o 148:1 lausuntopyynnön yleiskaavamääräysten mukaisesta maisematyölupavaateesta. Voimassa olevassa Tenojoen rantaosayleiskaavojen Karigasniemen osiossa M-1 ja MU-1 alueiden osalta todetaan, että maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 :ssä tarkoitettua maisematyölupaa. Tila on vaihtanut omistajaa metsähallituksen ja ostajan välillä. Uusi omistaja on tehnyt liittymän ja tielinjauksen kesällä Lapin ELY-keskus on myöntänyt liittymäluvan Sekä tieliittymä, että tielinjaus on tehty kaupan ehtojen ja kauppakirjassa esitetyn tiekartan vastaisesti. Lisäksi kauppakirjan ehdoissa on maisematyövaade, maininnalla, että lupaviranomaisena on Utsjoen kunta. Ehdotus: Utsjoen kunnan tekninen lautakunta toteaa, että sekä esitetyn kauppakirjan ja vahvistetun kaavan mukaisesti tielinjaukselle tulee hakea maisematyölupa. Ehdotus hyväksyttiin. Teknltk Pekka Laurila hakee maisematyölupaa tien rakentamiseen tilalle hanasrinne, Tielle on saatu liittymälupa Lapin Ely-keskukselta

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennusjärjestyksen määräys 4.2/ Lisämääräys: Tien ja tieliittymän teossa on erityistä huomiota kiinnitettävä sopeuttamisessa maastoon ja pinnanmuodostukseen sekä mahdollisen eroosion vaikutuk seen. Rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus evätä tienteko vapaa-ajan rakennukselle em.syiden nojalla. Metsähallitus/Laatumaa on antanut hankkeesta lausunnon ja arvioinut siinä lupaviranomaisen puolesta maisematyöluvan tarvetta ja vaikutuksia luontoon, sekä tämän perusteella antanut perustellusti luvan hankkeen toteuttamiseen ilman lupakäsittelyä. Lapin ELY-keskus esittää lausuntonaan, että tien suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon Tenonlaakson rantaosayleiskaavan kaavamääräykset. Suunnittelussa ja tien rakentamisessa tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan tilalle menevä vanha tieura, jotta vältytään kohtuuttomasti maisemaa muuttavilta toimenpiteiltä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tien osalta, valtuutetaan rakennustarkastaja kutsumaan koolle katselmus, jossa määritellään hankkeen vaikutuksia. Ehdotus hyväksyttiin. Teknltk 58 Maisematyölupaa koskeva katselmus pidettiin Paikalla : Kari Männistö, Laatumaa/Metsähallitus Pekka Laurila, Hakija/maanomistaja Kari Guttorm, rakentaja/tekn.ltk varajäsen Markku Porsanger, rakennustarkastaja Katselmuksessa todettiin seuraavaa: Maa-alueella tiepohjan alueella on melko eroosioherkkää. Rakennelma saattaa aiheuttaa laajemman maisemavaurion otollisten sääolosuhteiden johdosta. Linjaus on tehty hyvin, olevaa sähkölinjaa myöten. Tien rakennusjäljet tulee siivota irtolohkareista ja maisemointi suoritettava niin hyvin kuin mahdollista. Tielinjauksessa johtuva poikkeama ja kääntöpaikan sijainti sekä muutos kaupan ehtoihin jää maanomistajan ja hakijan väliseksi asiaksi mahdollisten korvausten suhteen. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Maisematyölupa myönnetään edellä esitetyin ehdoin

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Maisematyölupa tilalle Teknltk 59 Juha ja Hilkka Kostamovaara hakevat maisematyölupaa tien rakentamiseksi kiinteistöllä 144:4 sijaitsevalle mökille kulkemiseksi. Hakija on hakenut yksityistietoimitusta ko. tielinjaukselle. Toimitus on pidetty ja toimituksella merkitty maastoon (6 m ). Yksityistie rasittaa tilaa: (Valtionmaa) Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta myöntää maisematyöluvan hakemuksen mukaisesti. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus/ Marja Herranen Teknltk 60 Marja Herranen hakee poikkeamislupaa saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla 72 1 mom. säännöksistä Utsjoen kunnan Outakosken kylässä olevalle tilalle, jonka rekisteritunnus on Poikkeamislupaa haetaan asiakirjojen mukaan 90 neliömetrisen vakinaisen asunnon. Alue kuuluu Tenojoen ranta-osa yleiskaavojen Karigasniemn osioon, joka on saanut lain voiman. Tila sijaitsee kaavan mukaisella rantavyöhykkeellä. Tilalle ei ole yleiskaavassa merkittyä tiloille suoritetun kantatilatarkastelun perusteella rakennusoikeutta, vaan alue on merkitty MU-1 alueeksi; Luontais- maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle kohdistuu ulkoilukäyttö ja/ tai ympäristöarvoja. Aiottu rakentaminen aiheutaa haittaa kaavoitukselle tai kaavoituksen toteuttamiselle sekä muullekin alueen käytön suunnittelulle. Rakennuspaikka sijaitsee rantavyöhykkeellä, joten poikkeamishakemuksen mukainen käsittely kuuluu Lapin ELY -keskuksen toimivaltaan MRL 171 :n 3 mom. mukaisesti. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta ei puolla hakemusta Lapin ELY-keskukselle ja esittää, että kunnanhallitus antaa kielteisen lausuman asiassa. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Jouni ja Katariina Urvanta Teknltk 61 Jouni ja Katariina Urvanta hakevat rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: Loma-asuinrakennus, 56,5 m2 Varastorakennus, 8 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Harjunpää -nimisellä tilalla Rakennushanke on saanut Lapin ely-keskuksen myönteisen päätöksen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennusluvat ko. rakentamiselle. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Gaskadallu Oy Teknltk 62 Gaskadallu Oy hakee rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: Loma-asuinrakennus, 60 m2 Talousrakennus, 15 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Kylmäpuro - nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennusluvat ko. rakentamiselle. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Yrjö Mäkiö, Esa ja Mia Vuomajoki Teknltk 63 Yrjö Mäkiö, Esa ja Mia Vuomajoki hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Konekatos, 144 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Buolvarladdu-nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Jari-Pekka Julkunen Teknltk 64 Jari-Pekka Julkunen hakee rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: Loma-asuinrakennus, 17,8 m2 Saunarakennus, 11 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Paddamielli - nimisellä tilalla Rakennushanke on saanut Lapin ely-keskuksen myönteisen päätöksen Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennusluvat ko. rakennushankkeille. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Aslak Länsman Teknltk 65 Aslak Länsman hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Asuinrakennus, 112 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla n. 0,3 ha:n suuruisella määräalalla tilasta Rajarinne Rakennuspaikka sijaitsee Tenojoen rantaosayleiskaavojen Nuorgamin osiossa ja tilalle on merkitty rakennusoikeus AO. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/n Kati Kannisto ja Markku Länsman Teknltk 66 Kati Kannisto ja Markku Länsman hakevat purkamis- ja rakennuslupia seuraavasti: Asuinrakennuksen laajennus, 41 m2 Autotalli-/varastorakennuksen uudisrakentaminen, 69 m 2 Vanhan talon purkaminen Rakennukset sijoittuvat hakijoiden omistamille tonteille Rajaranta ja Rajarinne Tilat sijaitseva Tenojoen rantaosa-yleiskaavan Nuorgamin osiossa ja tiloille on merkitty rakennusoikeudet AO mekinnällä. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään purkamis- ja rakennusluvat ko. hankkeille. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Antti Ilmari Wuopio Teknltk 67 Antti Ilmari Wuopio hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Kalastusmaja, 34 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla porotilalla, Skerri-nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle MRL 72 3 momentin perusteella. Rakennustarkastajan muutosehdotus: Tekninen lautakunta hylkää hakemuksen MRL 72 1 momentin perusteella. Rakennustarkastajan muutosehdotus hyväksyttiin.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Pirjo Seurujärvi ja Markku Porsanger Teknltk 68 Pirjo Seurujärvi ja Markku Porsanger hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Erätukikohta, 28 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla määräalalla tilasta Liplatus Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. Rakennustarkastaja Markku Porsanger poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muistutus jätehuoltolaskusta/ Eeva Pietarila 158/09.02/2013 Teknltk 69 Eeva Pietarila on tehnyt saapuneen muistutuksen jätehuoltomaksusta vaatien sen kohtuullistamista. Perusteluina hän esittää vievänsä mökillä syntyneen vähäisen jätemäärän mökkinaapurinsa jäteastiaan. Muistutus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty voimassaolevan taksan mukaan. Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana hylättävä. Ehdotus hyväksyttiin.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muistutus jätehuoltolaskusta/ Airi Haanpää 157/09.02/2013 Teknltk 70 Airi Haanpää on pyytänyt saapuneessa kirjeessään jätemaksun poistamista vuodelta 2013, koska tänä vuonna kiinteistöä ei käytetä laisinkaan. Kirje on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty voimassaolevan taksan mukaan. Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden jätemaksua ei voida vuodelta 2013 poistaa. Ehdotus hyväksyttiin.

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muistutus jätehuoltolaskusta/ Kiinteistöyhtymä Hoffren 156/09.02/2013 Teknltk 71 Kiinteistöyhtymä Hoffren on tehnyt saapuneen muistutuksen jätehuoltomaksusta vaatien jätemaksun korjaamista. Asiakas ilmoittaa kiinteistöllä oloajakseen n. 3kk/ vuosi ja toivoo maksun korjaamista tämän mukaiseksi. Muistutus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty voimassaolevan taksan mukaan. Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana hylättävä. Ehdotus hyväksyttiin.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muistutus jätehuoltolaskusta/ Eija Jääskeläinen 155/09.02/2013 Teknltk 72 Eija Jääskeläinen on tehnyt saapuneen muistutuksen jätehuoltomaksusta vaatien jätemaksun poistamista. Asiakas ilmoittaa vievänsä loma-asuinrakennuksella syntyneet jätteensä mukanaan asuinpaikkakunnalle Inariin. Muistutus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty voimassaolevan taksan mukaan. Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana hylättävä. Ehdotus hyväksyttiin. Arto Pohjanrinne ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Uula Tapiola.

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Asko ja Vesa Länsman Teknltk 73 Asko ja Vesa Länsman/ Lumiporo Oy hakevat rakennuslupaa laajentamiseen seuraavasti: Asuin-/sosiaalitilojen rakentaminen, 100 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Jäämaa II -nimisellä tilalla Asuin-/sosiaalitilat rakennetaan olemassa olevan lihajalostamo-rakennuksen yläkertaan. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Yleiskaavan muutoksen laatiminen Nuorgamin kyläalueella 159/ /2013 Teknltk 74 Ahti ja Elli Aurala esittävät Utsjoen kunnalle yleiskaavan muutoksen laatimisen käynnistämistä heidän omistamalleen tilalle Maanomistajina he tulevat vastaamaan kaikista kaavan laatimisesta aiheutuvista kustannuksista. Kaavoittajaksi he esittävät Seitap Oy:n maanmittausteknikko Tapani Honkasta. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kaavoittajaksi Tapani Honkasen ja kiinteistöpäällikön edustamaan kuntaa viranomaisneuvotteluissa. Ehdotus hyväksyttiin.

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ilmoitus/ Pirjo Seurujärvi ja Markku Porsanger Teknltk 75 Pirjo Seurujärvi ja Markku Porsanger ovat tehneet MRL 129 pykälän mukaisen ilmoituksen liiteri/wc-rakennuksen, 7m 2 rakentamisesta. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla määräalalla tilasta Liplatus Koska rakennustarkastaja Markku Porsanger on esteellinen asian käsittelyyn, toimii tekninen lautakunta rakennusvalvontaviranomaisena ko. asiassa. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ko. ilmoituksen, eikä edellytä rakennus- tai toimenpideluvan hakemista. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. Markku Porsanger ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Määrärahan siirto 168/02/2013 Teknltk 76 Tilapalvelun kiinteistöjen korjausraha tarvitsee lisää ,00 euroa. Vuokratalon lämmitysjärjestelmän korjaukseen varatusta määrärahasta on vara siirtää tarvittava raha. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen ,00 euron siirtämisestä vuokratalon lämmitysjärjestelmän korjaus määrärahasta, tilapalvelun korjausrahaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

28 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muut asiat Teknltk 77 Käytiin keskustelua Karigasniemen liikuntahallin suunnitelun ja rakentamisen tilanteesta sekä kaavoituksen tilasta. Tekninen lautakunta haluaa Karigasniemen liikuntahallin suunnittelun ja rakentamisen toteuttamista investointiohjelman mukaisesti. Tekninen lautakunta päätti, että kaavoituksesta tiedotetaan Utsjoen kunnan internet- sivuilla ja paikallislehti Inarilaisessa.

29 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 54, 55, 56, 57, 60, 76 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 74, 77 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät 74, 77 Utsjoen tekninen lautakunta PL UTSJOKI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

30 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot