U 60/2016 vp. Helsingissä 10 päivänä marraskuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Vesa Kulmala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U 60/2016 vp. Helsingissä 10 päivänä marraskuuta Valtiovarainministeri Petteri Orpo. Erityisasiantuntija Vesa Kulmala"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta; ehdotuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle komission 14 päivänä syyskuuta 2016 hyväksymä (1) ehdotus neuvoston asetuksen vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta, (2) ehdotus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamisesta, (3) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta, ja ehdotuksista laadittu muistio. Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016 Valtiovarainministeri Petteri Orpo Erityisasiantuntija Vesa Kulmala

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO EU/2016/1462 EU/2016/1469 EU/2016/1479 EUROOPAN KOMISSION EHDOTUKSET: 1. NEUVOSTON ASETUKSEN VUOSIA KOSKEVAN MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN VAHVISTAMI- SESTA ANNETUN ASETUKSEN (EU, EURATOM) N:O 1311/2013 MUUTTAMISESTA; 2. TALOUSARVIOTA KOSKEVASTA KURINALAISUUDESTA, TALOUSARVIOYH- TEISTYÖSTÄ JA MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA TEHDYN EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION VÄLISEN TOIMIELINTEN SOPI- MUKSEN MUUTTAMISESTA SEKÄ 3. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEN ENNAKOIMATTOMIIN MENOIHIN VARATUN LIIKKUMAVARAN KÄYTTÖÖNOTOSTA ANNETUN PÄÄTÖKSEN (EU) 2015/435 MUUTTAMISESTA 1 Ehdotusten tausta Vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) n:o 1311/2013 (jäljempänä MFF-asetus) artiklan 2 mukaan Euroopan komissio (jäljempänä komissio) esittää vuoden 2016 loppuun mennessä arvioinnin monivuotisen rahoituskehyksen toiminnasta ottaen huomioon EU-alueen taloudellinen kehitys sekä viimeisimmät makrotalousennusteet. Pakollisen väliarvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus MFF-asetuksen tarkistamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen menettelyjen mukaisesti. Ennalta jaettuja jäsenvaltiokohtaisia määrärahoja ei tällaisen tarkistuksen yhteydessä vähennetä. Komissio antoi 14 päivänä syyskuuta 2016 edellä mainitun tiedonannon ja sen yhteydessä ehdotuksensa MFF-asetuksen (COM(2016) 604 final) ja toimielinten välisen sopimuksen muuttamisesta (COM (2016) 606 final) sekä ehdotuksen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen muuttamisesta (COM (2016) 607 final). Edellä esitetyt komission hyväksymät rahoituskehyksen väliarviointiin liittyvät ehdotukset ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Ehdotukset täydentävät toisiaan ja ne esitetään kyseisten ehdotusten keskinäisen johdonmukaisuuden vahvistamiseksi yhdessä. Tämän vuoksi kaikki edellä mainitut asiakirjat käsitellään tässä samassa valtioneuvoston U-kirjelmässä. Tiedonantoon liittyy lisäksi joukko muita lainsäädäntöehdotuksia: ehdotus varainhoitoasetuksen ja asiaa koskevien perussäädösten mukaisten varainhoitosääntöjen yksinkertaistamiseksi (COM (2016) 605 final), ehdotus Euroopan strategisen investointirahasto -asetuksen N:o 2015/1017 muuttamisesta ESIR:n jatkamiseksi (COM (2016) 597 final), ulkoiseen investointisuunnitelmaan liittyviä lainsäädäntöehdotuksia (COM (2016) 586 final, COM (2016) 582 final, COM (2016), 583 final) sekä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) No 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjä koskevien internetyhteyksien parantamisen osalta (ns. televiestintäpaketti-esitys (COM (2016) 589 final)). Näiden muiden lainsäädäntöehdotusten osalta tulee laadittavaksi erilliset U-kirjelmät, joista kukin hallinnonala vastaa oman toimialansa osalta. 2

3 2 Ehdotusten pääasiallinen sisältö ja tavoite Rahoituskehyksessä on jo nyt sovittu erityisistä joustovälineistä, joilla voidaan vastata poikkeuksellisiin ja ennakoimattomiin tilanteisiin, ulkoisiin tai sisäisiin, ja jotka tyypillisesti otetaan käyttöön tarvittaessa. Näitä olemassa olevia joustokeinoja on myös viime vuosina otettu käyttöön erityisesti muuttoliikkeen aiheuttamien määrärahatarpeiden kattamiseen. Ottaen huomioon väliarviokokonaisuudessa esitetyt vahvennetut rahoitustoimet komissio katsoo, että ilman muutoksia nykyisiin asetuksiin rajoitettaisiin talousarvion valmiutta reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin rahoituskehyksen loppuvuosina ja siksi komissio esittää väliarvioinnin yhteydessä muutoksia ja lisäyksiä näihin joustokeinoihin. Komission tällä perusteella ehdottamat keskeisimmät muutokset MFF-asetukseen ovat erityisesti joustovälineen ja hätäapuvarauksen koon kaksinkertaistaminen, maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran ja maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran rajoitusten poistaminen sekä uuden erityisvälineen, Euroopan unionin kriisivaraus, luominen. Tämän uuden erityisvälineen osalta komissio esittää myös tarvittavia muutoksia toimielinten väliseen sopimukseen sen käyttöönottomenettelystä. Lisäksi komissio esittää myös hyväksyntää tulkinnalle siitä, että erityisrahoitusvälineisiin liittyvät maksut ylittävät monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät. Asian ratkaisuna komissio esittää ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen muuttamista siten, että muutoksella vahvistettaisiin tulkinta siitä, että rahoituskehyksen ulkopuolisten välineiden maksumäärärahat eivät kuulu maksukaton sisälle. Komissio ei tältä osin esitä muutoksia MFF-asetukseen. 2.1 Komission ehdotus neuvoston asetuksen vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta Komissio on arvioinut tiedonannossaan erityisvälineiden toimintaa ja käyttöä rahoituskehyksen ensimmäisten kahden kolmen täytäntöönpanovuoden aikana. Kaikkia käytettävissä olevia keinoja on käytetty laajasti, jotta ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen saataisiin lisävaroja. Kun otetaan huomioon, miten erityisrahoitusvälineitä on käytetty rahoituskehyksen alusta, sekä unionin kohtaamat haasteet, komissio ehdottaa, että monivuotista rahoituskehystä koskevaa asetusta muutetaan talousarvion joustavuuden ja mukautumiskyvyn lisäämiseksi varojen käyttöönotossa ja maksamisessa. Komission esittämien muutosten yksityiskohdat esitellään alla. Hätäapuvarauksen ja joustovälineen koon kaksinkertaistaminen (MFF-asetus artikla 9; MFF-asetus artikla 11) Komissio esittää, että MFF-asetusta tulisi muuttaa siten, että joustovälineen enimmäismäärä vuoden 2011 hinnoin nousisi 1000 miljoonaan euroon alkuperäisestä 471 miljoonasta eurosta ja hätäapuvarauksen enimmäismäärä vuoden 2011 hinnoin nousisi 500 miljoonaan euroon alkuperäisestä 280 miljoonasta eurosta. Komission mukaan hätäapuvarauksen ja joustovälineen kapasiteettia on lisättävä, jotta unioni voi pitää yllä riittävää valmiutta reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin. 3

4 Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran ja maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran rajoitusten poistaminen (MFF-asetus artikla 14; MFF-asetus artikla 5, kohta 2) Komissio esittää, että MFF-asetuksessa asetetut rajoitukset maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran käyttötarkoituksesta (nykyasetuksen mukaisesti kohdennettu kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti nuorten työllisyyteen liittyviin politiikkatavoitteisiin) ja kestosta (nykyasetuksen mukaan rajattu vuosiin ) poistetaan. Edelleen komissio esittää, että MFF-asetuksessa maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaran enimmäismäärien mukautuksille asetetut rajoitteet vuosina poistetaan (nykyasetuksen mukaiset rajat vuoden 2011 hinnoin ovat v. 2018:7 miljardia euroa; v. 2019:9 miljardia euroa ja v. 2020:10 miljardia euroa). Käytännössä kyse on siitä, paljonko käyttämättömiä maksumäärärahoja voisi enimmillään siirtää ko. vuodelle. Komission mukaan maksusitoumus- ja maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaroja koskevat rajoitteet on poistettava, jotta unioni voi pitää yllä riittävää valmiutta reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin. Uusi erityisväline Euroopan unionin kriisivaraus (MFF-asetus, uusi artikla 13a) Komission mukaan olisi säädettävä uudesta erityisrahoitusvälineestä, jolla perustetaan vapautetuista määrärahoista rahoitettava Euroopan unionin kriisivaraus. Euroopan unionin kriisivarauksen tarkoituksena on varmistaa, että unioni pystyy reagoimaan nopeasti esimerkiksi meneillään olevan muuttoliikekriisin kaltaisiin kriiseihin sekä tapahtumiin, joilla on vakavia humanitaarisia tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Komission esityksessä varaus luotaisiin siten, että vuoden n 2 aikana vapautetut määrärahat asetettaisiin Euroopan unionin kriisivarauksen käyttöön vuoden n talousarviomenettelyn yhteydessä. Kriisivaraus otettaisiin unionin yleiseen talousarvioon varauksena. Vuotuista käytettävissä olevaa määrää voitaisiin käyttää vuoteen n + 1 saakka varainhoitoasetuksen mukaisesti. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuu. Komissio on arvioinut vapautettujen määrärahojen olevan tällä hetkellä noin 3 4 miljardia euroa vuodessa, jotka ohjattaisiin kriisivaraukseen. Uuden erityisvälineen toteuttaminen edellyttäisi myös uusia säännöksiä EU:n yleiseen talousarvioon sovellettavaan varainhoitoasetukseen määrärahojen vapauttamisesta. Komissio on tehnyt tätä koskevia säännösehdotuksia varainhoitoasetusta koskevassa ehdotuksessaan. 4

5 2.2 Komission ehdotus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen muuttamisesta Komissio ehdottaa samaan aikaan MFF-asetuksen muutosehdotuksen kanssa talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen muuttamista uuden kriisivarauksen käyttöönottomenettelyn vuoksi. Komissio esittää toimielinten sopimusta muutettavan siten, että I osan B jaksoon lisätään 14 a kohta, jossa Euroopan unionin kriisivarauksen käyttöönottomenettelystä säädetään. Esitetyn mukaan komissio, kun se katsoo tarpeelliseksi käyttää kriisivarausta, esittää budjettivallan käyttäjille ehdotuksen määrärahojen siirtämisestä kriisivarauksesta asianomaisiin budjettikohtiin. Ennen kuin komissio ehdottaa määrärahasiirtoa kriisivarauksen käyttämiseksi, on selvitettävä mahdollisuudet määrärahojen uudelleen kohdentamiseen. Erimielisyystapauksissa käynnistetään kolmikantamenettely. Kriisivarauksesta tehtävät määrärahasiirrot tehdään varainhoitoasetuksen mukaisesti. 2.3 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta Komissio ehdottaa ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen muuttamista siten, että päätöksellä vuonna 2014 käyttöön otettua määrää noin 3,2 miljardia euroa korvataan noin 2,8 miljardia euroa maksumäärärahojen enimmäismääriin nähden käytettävissä olevalla liikkumavaralla vuonna 2017 alkuperäisessä päätöksessä olleen aikataulun (vuosina ) sijaan. Lisäksi komissio esittää, että erityisrahoitusvälineiden käyttöön liittyviä maksumäärärahoja käytetään yli monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettujen enimmäismäärien ja näin ollen ennakoimattomiin menoihin vuoden 2014 päätöksellä varatusta liikkumavarasta ei tarvitsisi korvata eikä ottaa talousarvioon jäljelle jäävää 350 miljoonan euron lisämäärää. Komissio siis esittää ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen muuttamista siten, että muutoksella vahvistettaisiin tulkinta siitä, että rahoituskehyksen ulkopuolisten välineiden maksumäärärahat eivät kuulu maksukaton sisälle vaan maksut ylittävät monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät. Rahoituskehyksissä on sovittu eräistä kehyksen ulkopuolisista erityisrahoitusvälineistä, joiden sitoumusmäärärahat on sovittu rahoituskehyksen ulkopuolelle. Maksumäärärahojen osalta on ollut eriäviä näkemyksiä siitä, olisiko myös erityisrahoitusvälineiden maksumäärärahat laskettava enimmäismäärät ylittäviksi määrärahoiksi. Toisin sanoen tulisiko erityisvälineiden maksujen kuulua rahoituskehyksissä sovitun maksukaton ulko- vai sisäpuolelle. Komissio ei tältä osin esitä muutoksia MFF-asetukseen. 3 Ehdotusten oikeusperusta MFF-asetusmuutosta koskevan ehdotuksen perustana on monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 2 artikla. MFF-asetus perustuu SEUT 312 artiklaan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (Euratom-sopimus) 106a artiklaan. Neuvosto päättää MFF-asetusmuutoksia koskevista ehdotuksista yksimielisyyspäätöksellä ja niitä käsitellään erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä. 5

6 Toimielinten välisen sopimuksen muuttaminen on tässä riippuvainen muutoksista MFFasetukseen. Toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 295 artiklaan, jonka mukaan Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio neuvottelevat keskenään ja sopivat yhteisellä sopimuksella yhteistyössään sovellettavista menettelytavoista. Tätä varten ne voivat perussopimuksia noudattaen tehdä toimielinten välisiä sopimuksia, jotka voivat olla velvoittavia. SEUT 295 artikla ei yksiselitteisesti määrittele neuvoston päätösmenettelystä, jolloin sovelletaan SEU artiklaa 16, minkä mukaan neuvosto päättää muutoksista sopimukseen määräenemmistöllä. Neuvoston oikeuspalvelu on kuitenkin ottanut asiaan kantaan ja toteaa, että tässä nimenomaisessa tapauksessa määräenemmistö, joka vaaditaan, on niin sanottu vahvistettu määräenemmistö, johon viitataan SEUT artiklassa 238 (2) 1. Toimielinten välisen sopimuksen 14 kohdan mukaan komissio ehdottaa ennakoimattomia menoja varatun liikkumavaran tai sen osa käyttöönottoa analysoituaan kaikki muut rahoitusmahdollisuudet. Päätös ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta tulee tehdä samanaikaisesti kun hyväksytään lisätalousarvioesitys tai unionin yleinen talousarvio, joiden hyväksymistä liikkumavaran käyttöönotto helpottaa. Euroopan parlamentti ja neuvosto noudattavat unionin yleisen talousarvion hyväksynnästä SEUT 314 artiklassa määrättyjä äänestyssääntöjä: neuvosto päättää määräenemmistöpäätöksellä ja sitä käsitellään erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä. Neuvoston oikeuspalvelu on ottanut kantaa siihen, voidaanko toimielinten välisen sopimuksen nojalla päättää yleisesti siitä, että erityisvälineiden maksut olisivat rahoituskehysten kattojen ylläpuolella. Sen lausunnon mukaan tämä ei ole oikea oikeusperusta, vaan asiasta yleisellä tasolla päättäminen liittyy MFF-asetukseen ja voidaan tehdä vain yksimielisesti neuvostossa. Valtioneuvosto pitää muutoin ehdotettuja oikeusperustoja asianmukaisina, mutta katsoo, että toimielinten välisen sopimuksen nojalla tehtävän ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta tehdyn päätöksen muutoksella ei voida päättää eritysvälineiden maksujen käsittelystä rahoituskehyksen kattojen osalta. 4 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate Toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta aloilla, joilla unionilla on yksinomainen toimivalta. Niitä ovat erityisesti SEUT 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut politiikanalat. Lisäksi vain unioni voi antaa säädöksiä perussopimusten toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevien määräysten nojalla, joihin myös MFF-asetus kuuluu. 5 Ehdotusten lainsäädännölliset ja taloudelliset vaikutukset Asetukset ovat suoraan velvoittavaa oikeutta eivätkä ne edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Komission lainsäädäntöehdotuksilla ei ole välittömiä talousarviovaikutuksia. Erityisrahoitusvälineet otetaan käyttöön ja määrärahat osoitetaan vuotuiseen talousarvioon monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa, asianomaisissa perussäädöksissä ja talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyssä toimielinten sopimuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. 1 Vahvistetulla määräenemmistöllä tarkoitetaan vähintään 72 % neuvoston jäsenistä, joiden väkiluku on vähintään 65 % unionin väestöstä. 6

7 Komission tiedonannon toimeenpanoon liittyvät lainsäädännön muutosesitykset joustavuuden lisäämiseksi nykyisestä, aiheuttaisivat kuitenkin toteutuessaan taloudellisia vaikutuksia EUbudjettiin. Mahdolliset vaikutukset Suomen EU-maksuun riippuvat sovittavan kokonaisuuden laajuudesta ja rahoituksesta. Maksuvaikutukset voivat kohdistua nykyisen rahoituskehyksen lisäksi myös tulevalle rahoituskehyskaudelle. Alla esitetään kokonaisarvioita vaikutuksista. Vuosittaista jakautumaa ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. Komission tiedonannossa esiintuomista lainsäädännön muutoksista joustavuuden ja mukautumiskyvyn lisäämiseksi varojen käyttöönotossa ja maksamisessa voidaan arvioida aiheutuvan myös taloudellisia vaikutuksia Suomelle. Mikäli komission joustavuutta koskevat muutokset tulisivat sellaisinaan voimaan, tarkoittaisi se hyvin karkeasti arvioiden Suomen mahdollisen laskennallisen rahoitusosuuden EU-budjettiin kasvamista enimmillään noin miljoonaa euroa tarkentuneiden selvitysten perusteella. Nämä vastuut konkretisoituisivat siinä vaiheessa, kun tehtäisiin päätös joustokeinojen käyttöönotosta ja ne konkretisoituisivat maksumäärärahoiksi. Päätökset joustoinstrumenttien ja muiden erityisvälineiden käyttöönotosta ja määristä tehtäisiin kuitenkin edelleen aina tapauskohtaisesti erikseen. Todellisuudessa osa maksuista konkretisoituisi vuoden 2020 jälkeen. Kaikkien joustavuutta koskevien ehdotusten taloudellisia vaikutuksia ei pystytä tässä vaiheessa arvioimaan. Kansallisessa talousarviossa Suomen maksut EU:lle budjetoidaan momentille Momentti on menokehyksen sisällä kansallisissa kehyksissä. Komission ehdotus MFF-asetuksen mukaisten erityisvälineiden maksuista monivuotisen rahoituskehyksen maksukaton ulkopuolella merkitsisi kansallisen talousarvion valmistelulle merkittäviä haasteita Suomen EUmaksun ennakoitavuuden näkökulmasta. 6 Ahvenanmaan asema Ehdotuksilla ei olisi välitöntä vaikutusta Ahvenanmaan asemaan. 7 Muiden jäsenvaltioiden kannat Jäsenvaltioiden kannanmuodostus on vielä kesken. 8 Ehdotusten kansallinen käsittely ja käsittely EU:ssa Valtioneuvoston kirjelmä muistioineen on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Muistio on käsitelty EU34-budjetti- ja hallintojaoston kirjallisessa menettelyssä Suomen kannat hyväksyttiin EU-ministerivaliokunnassa Komission tiedonannon kokonaisuudesta on aiemmin laadittu erillinen E-kirje (E 91/2016 vp), joka on toimitettu eduskunnalle Tämän lisäksi kokonaisuudessa avoinna olleita kysymyksiä sekä Suomen kantaa tarkennetaan E-jatkokirjeessä, joka on toimitettu eduskunnalle Tämä U-kirje on osa tuota väliarvioesityksen kokonaisuutta, ja se tarkastelee nimenomaisesti esitykseen liittyviä lainsäädäntöesityksiä rahoituskehyksen tarkistamiseksi. Komission tiedonanto monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinniksi ja siihen liittyvät lainsäädäntöehdotukset annettiin Komissio esitteli ehdotuksiaan yleisten asioidenneuvostossa ja käsittelyä jatkettiin Seuraavan kerran asia tulee esille yleisten asioiden neuvostossa Lisäksi ehdotuksia käsitellään neuvostossa syksyn 2016 ai- 7

8 kana väliaikaisessa Puheenjohtajan ystävät työryhmässä, joka kokoontuu lähes viikoittain, sekä Coreper II-tasolla. Euroopan parlamentissa asiaa valmistellaan parlamentin budjettivaliokunnassa. Yleisesittelijöinä toimivat Jan Olbrycht (EPP, PL) sekä Isabelle Thomas (S&D, FR). Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman 26. lokakuuta 2016 monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksesta (P8_TA-PROV(2016) 0412). Komission tavoitteena on, että asetusmuutosesitykset astuvat voimaan vuoden 2017 alusta. 9 Valtioneuvoston kanta Valtioneuvosto on ottanut kantaa komission rahoituskehyksen väliarvioinnin tiedonannossa esittämään kokonaisuuteen valtioneuvoston selvityksessä (E 91/2016vp) sekä tarkentanut kantaansa tämän kokonaisuuden osalta valtioneuvoston E-jatkoselvityksessä. Valtioneuvosto toistaa E-jatkoselvityksessään esitetyt seikat tässä muistiossa selostettujen säädösehdotusten osalta seuraavasti. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan on selvää, että rahoituskehyksen sisällä on oltava mahdollisuus vastata joustavasti ja tehokkaasti ennakoimattomiin haasteisiin ja menoihin. Ensisijaisena periaatteena tulee tämän osalta olla, että otsakkeisiin sisältyy riittävä marginaali, jolla turvataan budjetin kyky vastata ennakoimattomiin menoihin rahoituskehyksissä sovittujen kattojen puitteissa. Tarvittaessa ja harkinnan mukaan voidaan ottaa käyttöön myös muita voimassaolevia nykyisen rahoituskehyksen mukaisia joustoelementtejä. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti on huolehdittava, että Suomen nettomaksuosuus on kohtuullinen ja oikeudenmukainen. Tämän vuoksi valtioneuvosto pitää keskeisenä, että joustavuuden lisääminen nyt esitetyillä uusilla toimilla ei saa merkitä huomattavia lisärahoitusvaatimuksia jäsenmaille. Valtioneuvosto ei siksi tue komission esitystä uuden kehyksen ulkopuolisen erityisvälineen, Euroopan unionin kriisivaraus, luomiseksi erityisesti sen rahoituskapasiteetin osalta. Valtioneuvosto pitää myös ongelmallisena komission ehdotuksessa kehyksen ulkopuolisten hätäapuvarauksen ja joustovälineen koon kasvattamista. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan joka tapauksessa edellä mainittujen kehyksen ulkopuolisten erityisvälineiden maksut tulee sisällyttää maksukattoon. Lisäksi valtioneuvosto täsmentää kantaansa seuraavien seikkojen osalta. Valtioneuvosto katsoo, että kysymys erityisvälineiden maksujen käsittelystä joko kehyksen ulkopuolella tai sisäpuolella liittyy rahoituskehysasetukseen ja edellyttää yksimielistä päätöstä neuvostossa. Valtioneuvosto voi hyväksyä komission ehdotuksen aikaistaa vuonna 2014 tehdyn ennakoimattomien menojen liikkumavaran käyttöönoton hyvitys vuodelle 2017 aiemman sovitun sijaan tämän kuitenkaan muuttamatta edellä esitettyä kantaa erityisvälineiden maksujen käsittelystä. Valtioneuvosto tarkastelee komission esityksiä osana rahoituskehyksen väliarvion kokonaisuutta. Suomen lopulliset kannat muodostetaan lopullisen kokonaisuuden perusteella Suomen kokonaisetu huomioiden. 8

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM BO Kulmala Vesa(VM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM BO Kulmala Vesa(VM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00605 BO Kulmala Vesa(VM) 04.11.2016 Asia E-jatkokirje: Monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 väliarviointi Kokous U/E/UTP-tunnus E 91/2016 vp Käsittelyvaihe

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0283(APP)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0283(APP) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0283(APP) 22.3.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Kytömäki Paavo Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201000496 BO Kytömäki Paavo 28.09.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

583 final) sekä niin sanottu televiestintäpaketti-esitys (COM (2016) 589 final).

583 final) sekä niin sanottu televiestintäpaketti-esitys (COM (2016) 589 final). Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00480 BO Kulmala Vesa(VM) 07.10.2016 Asia Monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 väliarviointi neuvoston asetuksen N:o 1311/2013 artiklan 2 mukaisesti - komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi: Delors I -paketti (1988 1992) Delors II -paketti (1993 1999) Agenda 2000 (2000 2006) Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6.

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00534 BO Kukkonen Panu 16.10.2017 JULKINEN Asia EU:n vuotta 2017 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6 Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0068 (COD) 7881/17 AGRI 181 AGRIFIN 36 CODEC 527 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM BO Anttinen Martti(VM) Eduskunta Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö U-JATKOKIRJE VM2012-00614 BO Anttinen Martti(VM) 11.07.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU-budjetti; neuvoston kanta vuoden 2013 talousarvioesitykseen U/E-tunnus: U37/2012

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 311 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2017

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2017 (OR. en) 2017/0190 (COD) PE-CONS 48/17 PECHE 340 CODEC 1416 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00578 BO Liinamaa Armi(VM) 12.09.2014 JULKINEN Suuri valiokunta Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM RO Kiviranta Mirja(MMM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM RO Kiviranta Mirja(MMM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2017-00242 RO Kiviranta Mirja(MMM) 07.04.2017 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 72 lopullinen 2010/0048 (APP) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, vuosia 2007 2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 113 final 2016/0064 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, EURATOM) No 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) 16739/14 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston kanta 12. joulukuuta

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2101(BUD) 4.7.2017 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 (OR. en) 16974/10 FIN 655 CADREFIN 71 INST 538

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. joulukuuta 2010 (OR. en) 16974/10 FIN 655 CADREFIN 71 INST 538 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. joulukuuta 2010 (OR. en) 16974/10 FIN 655 CADREFIN 71 INST 538 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2015 COM(2015) 317 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina

Esitystä käsitellään OSA-neuvosten kokouksessa perjantaina Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM201600103 MMO Räty Johanna(SM) 03.03.2016 Asia Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten

Lisätiedot