Journalism students Across the globe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Journalism students Across the globe"

Transkriptio

1 JournalismstudentsAcrosstheglobe Kyselylomakesuomalaisilletoimittajaopiskelijoille 1. Milläalallahaluaisittyöskennellävalmistumisesijälkeen?(Valitsevainyksi) Journalismi 1 Tiedottaminenjayritysviestintä 2 Mainontajamarkkinointi 3 Opetusjatutkimus 4 Muu(mikä?) 5 2. Milläseuraavistaalueistahaluaisiterityisestityöskennellä?(Valitsevainyksi) Uutistoimisto 1 Sanomalehti 2 Aikakauslehti 3 Televisio 4 Verkkouutiset 5 Verkkoaikakauslehti 6 Radio 7 Elokuva 8 Mainostoimisto 9 Viestintätoimisto 10 Julkishallinnontiedotusjaviestintä 11 Yliopisto 12 Freelancer 13 Muu(Mikä?) Vastaatähänkysymykseenvain,joshaluattyöskennelläjournalisminparissa.Mitenkiinnostunut oleterikoistumaanseuraavillejournalisminosa alueille? 1Enolekiinnostunut 2Vähänkiinnostunut 3Jonkinverrankiinnostunut 4Hyvinkiinnostunut 5Erittäinkiinnostunut Politiikka Talousjaliiketoiminta Ulkomaanuutiset 12345

2 Urheilu Rikoksetjalaki Tiede Ympäristöasiat Kehitystyö Elämäntyyli Viihde Kulttuuri Matkailu Onkosinullaalantyökokemustataioletkoolluttyöharjoittelussajournalistisellaalalla?(Ruksaa kaikkisopivatvaihtoehdot) o Kyllä,oppilaitoksenilehdessä o Kyllä,palkattomanaharjoittelijana(muuallakuinoppilaitoksessani) o Kyllä,palkallisenaharjoittelijana o Kyllä,osa aikaisenataitilapäisenätyöntekijänä o Kyllä,palkallisenajatäysiaikaisenatyöntekijänä o En,>siirrykysymykseen6 5. Olehyväjavastaatähänkysymykseenvain,jossinullaonalantyökokemustataioletollutalalla työharjoittelussa.millaisessaorganisaatiossaolettyöskennellyt?(ruksaakaikkisopivat vaihtoehdot) o Uutistoimisto o Sanomalehti o Aikakauslehti o Televisio o Verkkouutiset o Radio o Mainontajamarkkinointi o Tiedottaminenjayritysviestintä o Julkishallinto o Muu,mikä? 6. Arvioiseuraavatväittämätsenmukaan,kuinkapaljonnemotivoivatsinuaopiskelemaanalalle? 1 Eitärkeä 2 Vähäntärkeä 3 Jonkinverrantärkeä 4 Hyvintärkeä 5 Erittäintärkeä

3 Mahdollisuusmatkustaa Mahdollisuusollakuuluisa Kansallisenidentiteetinrakentaminen Vaihtelevajasosiaalinentyö Mahdollisuusvaikuttaajulkisiinasioihin Työvapaudenjademokratianpuolesta Kirjoittamisestanauttiminen Mahdollisuusauttaaihmisiäheidän arkielämässään Työstämaksettavapalkka Mahdollisuussaattaavallanpitäjät vastuuseen Saadaturvattutyöpaikka Työnmahdollistamaitsenäisyys Taistellaepäoikeudenmukaisuuttavastaan Omajournalistinenlahjakkuuteni Mahdollisuustyöskennelläluovasti Journalistinammattiakohtaankoettu arvostus Mahdollisuustavataerilaisiaihmisiä Liikkuvaelämäntapa Auttaahallitustasaavuttamaan yhteiskunnankehitystavoitteensa Olehyväjavastaatähänvain,joshaluat työskennellätoimittajana.listassaonesitettytehtäviä,joitamediallavoiollayhteiskunnassa. Arvioi,kuinkatärkeitäseuraavatasiatolisivatsinulletulevaisuudenjournalistisessatyössäsi? 1 Eitärkeä 2 Vähäntärkeä 3 Jonkinverrantärkeä 4 Hyvintärkeä 5 Erittäintärkeä 9Entiedä Ollapuolueetontarkkailija Tarjotaihmisilletietoapoliittisen päätöksenteontueksi Välittääpositiivistakuvaa poliittisistapäättäjistä Tarjotaviihdettäjarentoutusta Edistääyhteiskunnallistamuutosta Tarjotaanalysoituatietoa

4 ajankohtaisistaasioista Tukeahallituksenpolitiikkaa Pitääylläisänmaallisuutta Valvoajatarkkaillaliike elämää Tarjotaneuvojajaopastusta arkielämään Valvoajatarkkaillapoliittisia päätöksentekijöitä Kertoatarinoitamaailmasta Motivoidaihmisiäosallistumaan politiikkaan Valistaayleisöä Valvoajatarkkaillakansalaisyhteiskuntaa kutenkirkkoajajärjestöjä Raportoidaasioistaniinkuinneovat Määrittääpoliittistaagendaa Vaikuttaayleiseenmielipiteiseen Toimiahallituksenvastavoimana TukeaSuomenkehitystä Tehdäuutisia,jotkakiinnostavat mahdollisimmansuurtayleisöä Antaaihmistenilmaistamielipiteitään Edistääsuvaitsevaisuuttajakulttuu ristamonimuotoisuutta MitenarvioisitseuraavienmedioidentasoaSuomessa? 1 Erittäinhuono 2 Huono 3 Keskinkertainen 4 Hyvä 5 Erittäinhyvä Televisiouutiset Radiouutiset Verkkouutiset Sanomalehtiuutiset Uutismediatkaikenkaikkiaan MitkäovatmielestäsisuurimmatlaatujournalisminongelmatSuomessa?Arvioi,kuinka suurenuhkanseuraavatväittämätmielestäsiaiheuttavat. 1 Eiuhkaa 2 Pieniuhka

5 3 Kohtalainenuhka 4 Suuriuhka 5 Erittäinsuuriuhka Valtionsekaantuminenmedian toimintaan Omistuksenkeskittyminen Oikeudellinensääntely Lisääntyväturvautuminen freelance toimittajiin Sijoittajienvoitontavoittelu Toimittajientiedonsaanti Kiihtynyttyötahti Medianulkomainenomistus Journalisteihinkohdistuvat fyysisetuhkatekijät Riittämättömättaloudellisetresurssit Journalisminmarkkinasuuntautuneisuus Sensuuri Markkinointiviestintäjalobbaajat Puutteellinenammatillinenkoulutus Verkkoympäristönaiheuttamakilpailu esim.kansalaisjournalismi Mainostajienvaikutusjournalistisiin sisältöihin Medianjapoliitikkojenvälinen salainenyhteistyö Itsesensuuri Journalistikoulutuksenlaatu Journalisminpuolueellisuus Heikkoammatillinenetiikka Ajatteleuutisjuttua,jonkasinätaijokutoinentoimittajavoisi/ttehdä.Mitkäseuraavista väittämistäolisivatmielestäsihyväksyttäviäjamitäethyväksyisimissäänolosuhteissa? 1 Ainahyväksyttävää 2 Toisinaanhyväksyttävää 3 Eikoskaanhyväksyttävää Luottamuksellisestatiedosta maksaminen 123 Luottamuksellistenliike tai viranomaisdokumenttienkäyttö ilmanlupaa 123

6 Toiseksihenkilöksitekeytyminen 123 Lähdesuojanrikkominen 123 Vastentahtoistenhaastateltavien painostaminenjutunsaamiseksi 123 Henkilökohtaistendokumenttienkuten kirjeidenjavalokuvienkäyttöilmanlupaa 123 Piilotettujenmikrofonientaikameroiden käyttö 123 Pestautuminenyrityksentaiorganisaation työntekijäksisisäpiiritiedonsaamiseksi 123 Uutistilanteidendramatisoiminentai rekonstruointinäyttelijöidenavulla 123 Jutunjulkaiseminenilman,ettäkaikkia tietojaonvarmistettu 123 Rahanvastaanottaminenlähteiltä Kuinkaoptimistinentaipessimistinenoletyleisestiottaensuomalaisenlaatujournalismin tulevaisuudensuhteen? Erittäinoptimistinen 1 Optimistinen 2 Enoptimistinenenkäpessimistinen 3 Pessimistinen 4 Erittäinpessimistinen NäkemyksesijournalisminjaviestinnänalankoulutuksentasostaSuomessa.Arvioi,millaista suomalaistentulevaisuudenjournalistiensaamakorkeakoulutuson. Hyvinheikkoa 1 Heikkoa 2 Tyydyttävää 3 Hyvää 4 Erittäinhyvää Onkojournalisminopiskelukorkeakouluasteellamielestäsiedellytyssille,ettätuleehyväksi toimittajaksi? Täysinsamaamieltä 1 Jonkinverransamaamieltä 2 Jonkinverranerimieltä 3 Täysinerimieltä Josvastasitedelliseenolevasijonkinverrantaitäysinerimieltä,kerromiksietpidäalan korkeakouluopintojaedellytyksenäsille,ettävoisityöskennellätoimittajanahyvin.

7 15. Kuinkauseinluet,katselettaikuunteletuutisiaseuraavienmediavälineidenkautta? 1 Enkoskaan 2 1 2päivänä/vko 3 3 4päivänä/vko 4 5 6päivänä/vko 5 Jokapäivä 6 Useitakertojapäivässä Sanomalehdet(printti) Verkkouutiset Radiouutiset Aikakauslehdet Televisiouutiset Twitter Facebook Taustoittavatkysymykset Seuraavaksiesitämmevieläviimeisenkysymysryppäänniinsanottujataustakysymyksiä.Kysymyksiä käytetäänvaintilastollistenvertailujentekemiseentässätutkimuksessa.mitäännäistäkysymyksistäei käytetäsiihen,ettäsinuttaikukaanmuututkimukseenosallistuvavoitaisiintunnistaakyselystävastausten perusteella. 16. Sukupuolesi 1 Mies 2 Nainen 17. Minkäikäinenolet? 18. Oletkosuomalainenvaikansainvälinenopiskelija? 1 Suomalainen 2 Kansainvälinen 19. Missäyliopistossataikorkeakoulussaopiskeletparhaillaan? 1 Tampereenyliopisto 2 Jyväskylänyliopisto 3 Social ochkommunalhögskolan/helsinginyo

8 4 Haaga HeliaAMK 5 TurunAMK 6 OulunseudunAMK 20. Missävaiheessaoletopintojasi? 1 Kandivaiheessa(taiAMK:ssa1. 2.vuosikurssinopiskelija) 2 Maisterivaiheessa(taiAMK:ssa3. 4.vuosikurssinopiskelija) 21. Millävuosikurssillaopiskeletparhaillaan? 1 1.vuosikurssi 2 2.toinenvuosikurssi 3 3.vuosikurssi 4 4.vuosikurssi 5 5.vuosikurssitaiyli 22. Oletkosuorittanutmuitaammatillisiatutkintojaennenjournalismiopintojasi? 1 Kyllä 2 En Josvastasitkyllä,kirjoitakenttääntutkinnonnimijaoppilaitos,jossaopiskelit. 23. Millainenolilapsuudenperheesitaloudellinentilanne?Suhteutavastauksesikeskiarvoisiin suomalaisiintalouksiin. 1 Reilustikeskitasonalapuolella 2 Keskitasonalapuolella 3 Keskitasoa 4 Keskitasonyläpuolella 5 Reilustikeskitasonyläpuolella 24. Mitenkiinnostunutoletpolitiikasta? 1 Enlainkaankiinnostunut 2 Vähänkiinnostunut 3 Jonkinverrankiinnostunut 4 Hyvinkiinnostunut 5 Erittäinkiinnostunut

9 25. Haluatkotulevaisuudessatehdäurantoimittajana? 1 Ehdottomasti 2 Todennäköisesti 3 Enolevarma 4 Seonepätodennäköistä 5 Envarmasti 26. Uskotkotyöllistyväsitoimittajanasitten,kunvalmistutopinnoistasi? 1 Ehdottomasti 2 Todennäköisesti 3 Enolevarma 4 Seonepätodennäköistä 5 Envarmasti 6 Enhaluatyöskennellätoimittajana 27. Uskotkopystyväsielättämäänitsesipelkästääntoimittajanammatilla? 1 Ehdottomasti 2 Todennäköisesti 3 Enolevarma 4 Seonepätodennäköistä 5 Envarmasti 6 Enhaluatyöskennellätoimittajana 28. Sanaonvapaa.Voithalutessasikirjoittaatähänesimerkiksimielipiteesijournalismin tulevaisuudestataijostainmuustatutkimuksenherättämästäajatuksestataikertoaterveisesi tutkimuksentekijöille.

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

UUTISMEDIA VERKOSSA 2015

UUTISMEDIA VERKOSSA 2015 UUTISMEDIA VERKOSSA 2015 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2015 Keskeiset tulokset: Suomi SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutisten seuraaminen Uutisten seuraamiseen käytetyt laitteet Digitaaliset laitteet

Lisätiedot

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen 50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen M aikuiset - tutkimuksen toteutus SYVÄHAASTATTELUT MEDIAKÄYTÖSTÄ Huhtikuu N=6 Naiset n= 3 Miehet n= 3 SYVÄHAASTATTELUT MAINONNASTA Huhti-toukokuu

Lisätiedot

Sosiaalinen media mullistaa arjen. Kari Elkelä, FT SPR:n ystäväilta Viola, Tikkurila 26.3.2015

Sosiaalinen media mullistaa arjen. Kari Elkelä, FT SPR:n ystäväilta Viola, Tikkurila 26.3.2015 Sosiaalinen media mullistaa arjen Kari Elkelä, FT SPR:n ystäväilta Viola, Tikkurila 26.3.2015 2 Facebook Twitter Sosiaalinen media mullistaa arjen 1. Mediankäyttö Suomessa 2. Digiajan yhteisöllinen mediankäyttö

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

IS TV. SPOT-profiilitutkimus Maaliskuu 2014

IS TV. SPOT-profiilitutkimus Maaliskuu 2014 IS TV SPOT-profiilitutkimus Maaliskuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Iltasanomat.fi-sivuston ISTV:n videoiden yhteydessä 24.3. - 4.4.2014. Tutkimukseen vastasi yhteensä

Lisätiedot

Havaintoja tutkimusaineistosta

Havaintoja tutkimusaineistosta 1 Tutkimuksen tausta: Yhteiso llistyva media -tutkimus tehtiin Aikakausmedian, Itellan ja Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. 15/30 Research toteutti tutkimuksen. Tutkimukseen vastasi 998 ihmistä. Otos

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 6/2012 28.6.2012 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Television,

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Journalismin vastakohtia

Journalismin vastakohtia 1 TIEDAJ1A Journalismin käytännöt -luentosarja Journalistiikan vierailijaprofessori Hannu Pulkkinen, avajaisluento 3.9.2010 Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos hannu.pulkkinen@uta.fi Journalismin

Lisätiedot

LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013

LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Esa Koivuranta LAINAA VAIN Muun median lainaaminen eli medialaina maakuntalehti Aamulehdessä vuosina 1958 2013 Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Lokakuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 2015

KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 2015 KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 015 LÄHTÖKOHTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset katsovat elokuvia eri jakelukanavissa ja millaiset ovat katselutottumukset Lisäksi selvitettiin

Lisätiedot

Verkon profiilimittaus 2010. Plaza.fi/Ajassa

Verkon profiilimittaus 2010. Plaza.fi/Ajassa Verkon profiilimittaus 010 Plaza.fi/Ajassa () Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Ajassa sivun profiilitutkimus. - 15..010 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan

Lisätiedot

Tekijät: Tutkimuksen johtaja Jaana Hujanen, tutkijat Ninni Lehtniemi ja Riikka Virranta, tutkimusapulaiset Marja Honkonen ja Johannes Munter.

Tekijät: Tutkimuksen johtaja Jaana Hujanen, tutkijat Ninni Lehtniemi ja Riikka Virranta, tutkimusapulaiset Marja Honkonen ja Johannes Munter. Viestintä- ja mediatutkimuksen nykytila Iso-Britanniassa Tekijät: Tutkimuksen johtaja Jaana Hujanen, tutkijat Ninni Lehtniemi ja Riikka Virranta, tutkimusapulaiset Marja Honkonen ja Johannes Munter. Selvityksen

Lisätiedot

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media

Median tulevaisuus. yhteisöllistyvä media Median tulevaisuus yhteisöllistyvä media 2012 Median tulevaisuus - Sisällysluettelo yhteisöllistyvä media Tärkeimmät tulokset 3 Lehtien tilaus ja mediapalveluiden käyttö 9 Puhelimet ja lukulaitteet 24

Lisätiedot

2.5 Tekstiviesti-, radio- ja nettiuutiset

2.5 Tekstiviesti-, radio- ja nettiuutiset 2.5 Tekstiviesti-, radio- ja nettiuutiset STT-Lehtikuva tuottaa valmiiksi toimitettuja uutisia matkapuhelimiin, radioon ja verkkoon. Uutisdeski valikoi niitä varten tärkeimmät ja kiinnostavimmat aiheet

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN ESITTELY JA TARJOUS

SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN ESITTELY JA TARJOUS OLETKO POHTINUT...Mitä kuluttajat odottavat yrityksiltä verkossa?...miten sisältömarkkinointia kannattaa tehdä?...entä kaipaatko välineitä eri sisältötyyppien hyödyntämiseen? SISÄLTÖMARKKINOINTI - TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

mediatiedot 2015 Kansan Uutisten Viikkolehti & Verkkolehti

mediatiedot 2015 Kansan Uutisten Viikkolehti & Verkkolehti 1/6 Kansan Uutisten Viikkolehti & Verkkolehti Yhteiskunnallisesti valveutuneen, maailmasta kiinnostuneen ja hyvin toimeentulevan lukijan media. Kansan Uutiset ilmestyy poliittisena uutisviikkolehtenä perjantaisin

Lisätiedot

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus 11/28/2011 1 KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Tutkimusraportti 2 RAPORTIN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta Segmenttien kuvaukset ja asenteet Suhtautuminen kehitysyhteistyöhön Suhtautuminen yhteiskunnallisiin

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS Mainosvuosi 2014 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys Milj. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Muutos-% 6,5 6,4 10 3,3 3,7 4,8 3,7 1,7 5-2,9-2,6 0-8,1-5 -10-15,8-15 1150 1189 1236

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUTASOON KYMENLAAKSOSSA Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 Tutkimus- ja Analysointikeskus 1 TAK Oy :: www.tak.fi 2 VASTAAJIEN PROFIILI 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Mediatoimialan luvut 30.9.2014

Mediatoimialan luvut 30.9.2014 Mediatoimialan luvut 30.9.2014 Mediatoimialan luvut Mediatoimialan luvut on Viestinnän Keskusliiton ylläpitämä tilastokatsaus toimialaan. Jatkuvasti päivittyvään julkaisuun kerätään uusimmat saatavilla

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220104650 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei

Lisätiedot