Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma Hallinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2012 sekä tulossuunnitelma 2008. Hallinto"

Transkriptio

1 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2007

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sisäasiainministeriö Julkaisun laji Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma 2008 Julkaisun osat Tiivistelmä Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää: 1) Ministeriön hallinnonalan toimintaympäristön kuvauksen, toimintalinjat, toiminnan painopisteet ja päämäärät 4-vuotiskaudelle. 2) Tärkeimmät tavoitteet toiminnan ja rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehitykselle ministeriön hallinnonalalla suunnittelukaudelle. 3) Hallituksen tulevan varainhoitovuoden talousarvioesityksen perusteella laaditun menojen peruslaskelman. 4) Ministeriön laatiman hallinnonalan menojen kehysehdotuksen. 5) Arvion hallinnonalan tuloista kehysehdotuksen ja kehitysarvion mukaisesti. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tulossuunnitelma 2008 sisältää tuloskeskustelujen ja neuvottelujen pohjalta asetetut tuloksellisuustavoitteet. Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma 2008 on vahvistettu sisäasiainministeriön johtoryhmässä Avainsanat (asiasanat) Sisäasiainministeriö, toiminta- ja tulossuunnitelma Muut tiedot Verkkoversion ISBN-numero Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisu 53/2007 Kokonaissivumäärä 96 Jakaja Sisäasiainministeriö Kieli suomi ISSN Hinta 25,- + alv Kustantaja Sisäasiainministeriö ISBN Luottamuksellisuus

3 INRIKESMINISTERIET PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Inrikesministeriet Typ av publikation Uppdragsgivare Inrikesministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikation (även den finska titeln) Verksamhets- och ekonomiplan och resultatplan 2008 för inrikesministeriets förvaltningsområde Publikationens delar Referat Verksamhets- och ekonomiplan för inrikesministeriets förvaltningsområde innehåller: 1) En beskrivning av förhållandena inom ministeriets förvaltningsområde, riktlinjerna för verksamheten, prioriteringar i verksamheten och målen för fyraårsperioden. 2) De viktigaste målen för utvecklingen av den samhälleliga effekten av verksamheten och finansieringen samt av resultaten av verksamheten inom ministeriets förvaltningsområde under planeringsperioden. 3) En baskalkyl över utgifterna uppgjord på basis av regeringens budgetproposition för inkommande budgetår. 4) Ministeriets förslag till anslagsramar för utgifterna inom förvaltningsområdet. 5) En kalkyl över inkomsterna inom förvaltningsområdet i enlighet med förslaget till anslagsramar och utvecklingskalkylen Resultatplanen 2008 för inrikesministeriets förvaltningsområde innehåller resultatmål som ställts upp på grundval av resultatdiskussioner och förhandlingar. Verksamhets- och ekonomiplanen och resultatplanen 2008 för inrikesministeriets förvaltningsområde fastställdes i inrikesministeriets ledningsgrupp Nyckelord Inrikesministeriet, verksamhets- och resultatplan Övriga uppgifter Webbversion ISBN-nummer Seriens namn och nummer Inrikesministeriets publikationer 53/2007 Sidoantal 96 Distribution Inrikesministeriet Språk finska ISSN Pris 25,-+alv Förlag Inrikesministeriet ISBN Sekretessgrad

4 1. JOHDON KATSAUS LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE Toimintaympäristön analyysi Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminnan strategiset painopisteet suunnittelukaudella SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA - YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Toiminnan painopisteet Lainsäädäntöhankkeet ja muut keskeiset hankkeet Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Sisäasiainministeriö Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (PALKE) Hallinnonalan tietotekniikkakeskus (HALTIK) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen (SM) POLIISITOIMI Toiminnan painopisteet Lainsäädäntöhankkeet Poliisitoimi - yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Poliisitoimi - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Lupapalvelut Konsernipalvelut Poliisitoimi - henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen RAJAVARTIOLAITOS Toiminnan painopisteet Lainsäädäntöhankkeet Rajavartiolaitos - yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Rajavartiolaitos - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Rajavalvonta Rajatarkastukset Meri- ja muu pelastustoimi Sotilaallinen maanpuolustus Rajavartiolaitos - henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen PELASTUSTOIMI Toiminnan painopisteet Lainsäädäntöhankkeet Pelastustoimi - yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Pelastustoimi - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoiminta ja varautuminen Koulutus- ja tutkimustoiminta Hätäkeskustoiminta Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot Pelastustoimi - henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen MAAHANMUUTTO... 51

5 7.1. Toiminnan painopisteet Lainsäädäntöhankkeet Maahanmuutto -yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Maahanmuutto - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Maahanmuutto - henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen SIVIILIKRIISINHALLINTA Toiminnan painopisteet Lainsäädäntöhankkeet Siviilikriisinhallinta - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TUOTTAVUUSOHJELMAN VÄLITARKASTELU Valtuuksien käytöstä aiheutuva määrärahan tarve Hankintastrategiat sekä hankintojen toteuttamismenettelyt vuonna Palosuojelurahaston suunnitelmat Tietojärjestelmä- sekä perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet

6 1. JOHDON KATSAUS Suunnittelukaudella korostuvat erityisesti Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman linjausten toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet yhtenäisen sisäasiainhallinnon rakentamiseksi. Maahanmuuttohallinnon kokoamisesta aiheutuvien organisatoristen ja toiminnallisten muutosten ohella hallinnonalan toiminnassa suunnittelukaudella korostuu mm. kokonaisvastuun sisäisestä turvallisuudesta edellyttämät toimenpiteet. Maahanmuuton osalta tavoitteena on kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja johdonmukaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka ottaa täysipainoisesti huomioon niin työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat kuin kansainväliset velvoitteet. Hallitusohjelma edellyttää viranomaisilta avoimuuden lisäämistä, parempaa palvelua, kilpailukykyisempää maahanmuuttopolitiikkaa, päätöksenteon nopeutumista ja toiminnan ennakoitavuuden parantamista. Sisäasiainhallinto toimeenpanee sisäisen turvallisuuden ohjelmaa laajassa yhteistyössä muiden ministeriöiden ja keskeisten toimijoiden kanssa. Hallitus määrittää poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Sisäasiainhallinto huolehtii osaltaan kansalaisille tarjottavien palveluiden korkeasta laadusta, palveluiden saatavuudesta sekä toimialoittain asetettujen alueellisten palvelutavoitteiden toteutumisesta. Sisäasiainministeriön ja sen hallinnonalan ydintehtävien ja - toimintojen luonne on muuttunut hallitusohjelman linjausten myötä ja muuttuu tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen myötä entistäkin strategisemmaksi. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää hallinnonalalta nopeaa reagointi- ja toimintakykyä, strategista ketteryyttä sekä yhtenäistä, virtaviivaista ja tehokasta toimintaa. Suunnittelukaudella korostuvat osana ns. konserniajattelun vahvistamista mm. valtioneuvostotason yhteistyö ja tilanneseuranta, aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus, hallinnonalan jatkuva kehittämistyö, palvelukeskustoiminnan edelleen kehittäminen sekä koordinoitu tutkimustiedon hankinta ja sen soveltaminen. Henkilöstön hyvä ammattitaito ja osaaminen ovat sisäasiainministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan perusta. Suunnittelukaudella henkilöstösuunnittelu liitetään kiinteämmäksi osaksi toiminta- ja taloussuunnittelua. Tällä pyritään osaltaan varmistamaan osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus myös jatkossa sekä huolehtimaan hyvästä henkilöstöpolitiikasta olemassa olevan henkilöstön osalta. 3

7 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu ja toimeenpano on kytketty kiinteästi hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan tavoitteisiin. Perustana ovat myös ministeriön ja hallinnonalan virastojen väliset tulosneuvottelut ja -sopimukset, ministeriön sisäiset tuloskeskustelut, valtioneuvoston menokehyspäätös sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio. Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tulossuunnitelma 2008, mukaan lukien vuoden 2008 hankintojen toteuttamismenettelyt, vahvistettiin sisäasiainministeriön johtoryhmässä LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE 2.1. Toimintaympäristön analyysi Globalisaatio, kansainvälisyys ja Euroopan unioni Suomen kehitys ja turvallisuus nivoutuvat yleiseen kansainväliseen kehitykseen. Maantieteellisen etäisyyden merkitys on vähentynyt. Maailmantalouteen vaikuttavien ilmiöiden ja erilaisten turvallisuustilanteiden vaikutukset välittyvät nopeasti laajalle alueelle. Keskinäisriippuvuuden kasvaessa tilanteiden hallinta kansallisin keinoin on vaikeutunut. Kehitykseen vaikuttaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja hyvää valmiutta tarttua ongelmiin ja niiden syihin. Euroopan unioni ja muut ylikansalliset toimijat ovat varautuneet luonnon- ja muiden onnettomuuksien, vakavien tartuntatautien, aseellisten konfliktien ja muiden vastaavien laajamittaisten poikkeustilanteiden edellyttämiin kriisinhallintatoimiin. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiin kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Euroopan unioni ja maailmantalous Talous kasvaa nopeasti Aasiassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja perinteisissä Suomen vientimaissa Euroopassa. Etenkin Venäjän kehitys vaikuttaa Suomeen. Globalisaatio luo epävarmuutta alueiden talouskehitykseen yritysten uudelleen sijoittumisen vuoksi, mutta antaa toisaalta uusia mahdollisuuksia yritysten erikoistumisen ja kasvavien markkinoiden myötä. Euroopan unionin yleinen kilpailukyky on merkittävässä roolissa Suomen kehityksen kannalta. Euroopan unionin kilpailukykyä ylläpitävät voimakkaat talousalueet. Suomessa on nähtävissä sama trendi, suuret kaupunkialueet ja kasvukeskukset ovat Suomen talouden vetureita. Euroopan unionin kehitys Euroopan unionin muutoshaasteisiin pyritään vastaamaan ns. Lissabonin sopimuksella (uudistussopimus, Reform Treaty), jolla muutetaan nykyisiä perussopimuksia. Sopimus on allekirjoitettu joulukuussa 2007 ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 alusta. 4

8 Uudistussopimus luo paremmat edellytykset EU:n sisäisen turvallisuuden parantamiselle. Oikeus- ja sisäasioiden yhteistyötä tehostuu, kun pilarijako poistuu ja myös poliisi- ja rikosoikeudellinen yhteistyö tulevat osaksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevaa kokonaisuutta. Päätöksenteko helpottuu kun nykyisestä yksimielisyyttä vaativasta päätöksenteosta siirrytään, lukuun ottamatta konkreettista operatiivista lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä, pääsääntöisesti koko vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella määräenemmistöpäätöksiin ja ns. yhteisömenetelmän käyttöön. Uudistussopimuksen avulla pystytään siten helpottamaan unionin laajentumisen myötä vaikeutunutta päätöksentekoa. Laajentumisen myötä alueelliset tai tietyn intressin ympärille muodostuneet maaryhmät ovat muutoinkin saaneet aiempaa näkyvämmän aseman oikeus- ja sisäasioissa. Tästä syystä jäsenvaltioiden on ajettava intressejään proaktiivisemmin ja monipuolisemmin. EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyössä monivuotiset ohjelmat (Tampereen ja Haagin) ovat olleet hyvin keskeisiä EU:n politiikan ohjaajia. Vuonna 2009 hyväksyttävä Haagin ohjelmaa seuraava monivuotisen ohjelman sisältö vaikuttaa uudistussopimuksen voimaantulon ohella eniten EU:n oikeus- ja sisäasioiden lähivuosien kehitykseen. Liikkuminen, monikulttuurisuus ja maahanmuutto lisääntyvät Ihmisten liikkuminen lisääntyy Euroopan unionin sisällä Euroopan unionin ja Schengenin alueen laajetessa. Yhdeksän uutta jäsenvaltiota (Baltian maat, Puola, Tsekin tasavalta, Slovakia, Slovenia, Malta ja Unkari) liittyy Schengen alueeseen Lisäksi Schengen-alue laajenee todennäköisesti edelleen 2010-luvun alkupuolella, kun Kypros, Sveitsi, Bulgaria ja Romania pyrkivät liittymään siihen. Kansainväliset muuttovirrat kasvavat ja monipuolistuvat. Euroopan unionin ulkorajan merkitys ja rajaturvallisuuden haasteet kasvavat. Väestö vanhenee nopeasti erityisesti teollistuneissa länsimaissa ja eläkeläisten suhteellinen osuus kasvaa. Työvoiman maahanmuutolla voidaan osittain lievittää työvoiman vähenemisen vaikutuksia työmarkkinoilla. Liikkumismahdollisuuksien lisääntyessä voidaan ennakoida ihmisten hakeutuvan työn perusteella sekä tilapäisesti että pysyvässä tarkoituksessa vastaanottavien maiden työmarkkinoille. Vastaanottavien maiden ja lähtö- sekä kauttakulkumaiden kesken on riippuvuutta, ja on tärkeä löytää kokonaisvaltainen lähestymistapa ja sitä tukeva johdonmukainen politiikka. Maahanmuutto Suomessa kohdistuu suurille kaupunkiseuduille, erityisesti Helsingin seudulle ja muille kasvaville talousalueille. Nettomaahanmuutto on viime vuosina ollut noin henkilöä vuodessa. Suomen ulkomainen työvoima on toistaiseksi enimmäkseen ollut peräisin Venäjältä tai Virosta. Työperusteisen maahanmuuton lähtöalueita ovat tulevaisuudessa Euroopan unionin 5

9 maiden ja lähialueiden lisäksi muut kolmannet maat. Työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi kehitetään työvoiman maahanmuuttoa koskevaa lupamenettelyä. Työvoiman liikkuminen on kahdensuuntaista, myös Suomesta siirtyy osaavaa työvoimaa muualle. Monikulttuurisuus lisääntyy ja Suomikin on muuttumassa nykyistä monikulttuurisemmaksi. Monikulttuurisuutta edistävää kulttuurien välistä dialogia kehitetään tietoisesti, dialogi liittyy läheisesti etnisten suhteiden edistämiseen, kotouttamiseen sekä yhdenvertaiseen kohteluun. Suomessa on varauduttava myös laajamittaiseen maahantuloon. Tällainen tilanne voi syntyä yhteiskunnallisen kriisin, luonnonmullistuksen, ympäristökatastrofin tai aseellisen selkkauksen seurauksena. Järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi Erityisesti Viron ja Venäjän järjestäytyneellä rikollisuudella on voimakas vaikutus Suomen rikollisuustilanteeseen. Järjestäytynyt rikollisuus on laajentanut toimintaansa, on aktiivinen kaikilla vakavan rikollisuuden aloilla ja pitää yllä markkinoita myös muulle rikollisuudelle. Rikolliset toimivat enemmän myös laillisessa liiketoiminnassa ja käyttävät tätä rikollisen toimintaansa. Rikollisilla toimijoilla on huomattavia resursseja käytössään ja he toimivat joustavasti muuttuvissa tilanteissa. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintakulttuuriin liittyvien ilmiöiden, kuten lahjonnan ja kiristyksen arvioidaan kohdistuvan Suomessa ensisijaisesti yrityksiin ja paikallisiin päättäjiin. Kansainvälisen terrorismin osalta on varauduttava pitkäaikaiseen epävakauteen. Suomeen kohdistuvien terroritekojen uhkaa on kokonaisuudessaan pidettävä melko vähäisenä. Terrorismin vastaiset toimet vaikuttavat entistä enemmän ihmisten liikkumiseen sekä viranomaisten ja turvallisuuspalvelun tuottajien kontrollimuotojen ja menetelmien kehittymiseen. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys Suomen stabiili turvallisuustilanne, toimiva infrastruktuuri, korkeatasoinen koulutusjärjestelmä ja ympäristö ovat kilpailutekijöitä, joiden rooli kasvaa tulevaisuudessa. Suomen talouteen vaikuttavat mm. lähialueiden kasvavat markkinat erityisesti Venäjän asema tulee korostumaan. Venäjän rooli maailmanpolitiikassa on vahvistunut ja vahvistuu edelleen. Venäjän talouden ja instituutioiden uudistaminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina. Tähän ovat vaikuttaneet mm. keskushallinnon roolin vahvistuminen sekä talouden suotuisat suhdanteet. Venäjälle suuntautuva transitliikenne on edelleen kasvussa sekä maa- että merikuljetusten osalta. Öljynkuljetukset ovat määrällisesti kasvaneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana ja meriliikenteen kasvun ennustetaan jatkuvan. Myös maitse kuljetettavan tavaraliikenteen ennustetaan kasvavan. Varsinkin 6

10 Etelä- ja Itä-Suomessa toimivat yritykset hyötyvät Venäjän talouden suotuisasta kehityksestä. Maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään on kasvava haaste yhteiskunnalle. Kotoutuminen on kaksisuuntainen keskinäisen mukautumisen prosessi, joten se koskettaa maahanmuuttajien lisäksi työ-, asuin- ja muita lähiyhteisöjä ja koko yhteiskuntaa. Sekä työn perusteella että muilla perusteella muuttavien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin lisätään. Kotoutumisella, osallisuudella ja yhdenvertaisuudella ehkäistään tehokkaasti ennalta myös kulttuurien ja uskontojen välistä konfliktia. Yhteiskunnallista myönteistä kehitystä vauhdittaa myös maahanmuuttajien järjestäytyminen ja järjestöjen voimavaraistaminen. Yhteiskunnan toimintojen keskittyminen entistä suurempiin yksiköihin lisää suurten yksittäisten onnettomuuksien ja vahinkojen riskiä. Suomessa alueet ja väestö jakautuu menestyviin ja vähemmän menestyviin. Yhteiskunnallisten erojen kasvu asettaa suuria haasteita yhdenvertaisuuden edistämiselle ja siihen liittyen syrjäytymisen, syrjinnän ja rasismin ehkäisylle näiden tunnistamiselle ja niihin puuttumiseen. Julkisten palvelujen tulevaisuuden haasteet Väestön ikääntyminen, yksinasuvien vanhusten määrä ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä harvaanasuttujen alueiden palveluiden turvaaminen asettavat haasteita julkisten palvelujen tuotantoon. Väestön vanhentuessa kansantalouden julkiset menopaineet lisääntyvät tuntuvasti. Julkisen sektorin palvelupaineet kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin. Turvallisuuspalvelujen yhdenvertainen saatavuus on tulevaisuudessa erityisen haastavaa. Tulee varmistaa sekä kasvukeskusten turvallisuuspalvelujen saatavuus että harvaan asutuiksi jäävien alueiden palvelut sekä huomioida palvelujen käyttäjien monimuotoistuminen muun muassa maahanmuuton kautta. Julkisten palvelujen haasteita lisäävät toisaalta kasvava pula osaavasta ja kielitaitoisesta työvoimasta, toisaalta se että, maahanmuuttajien määrän ja monimuotoisuuden lisääntyessä palvelujen tarve ja kysyntä koko maassa saa uusia muotoja. Kiristyvän työvoimakilpailun oloissa julkisen sektorin haasteena tulee olemaan osaavan ja motivoituneen henkilöstön palveluksessa pysyminen ja rekrytointi. Ikääntyminen ja sisäinen muuttoliike vaikuttavat onnettomuusriskeihin, koettuun turvallisuudentunteeseen, eri rikollisuusmuotoihin ja asettaa uusia haasteita vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnalle. Merkittävä osa pelastustehtävistä hoidetaan vapaaehtoisilla voimilla erityisesti maaseudulla, merialueilla ja etsinnöissä. Vapaaehtoisen toiminnan järjestäminen 7

11 vaikeutuu tulevaisuudessa, mikäli harvaan asutuilla alueilla ei enää asu riittävästi nuoria. Yleinen mielipide ja kansalaisyhteiskunta Yhteiskunta monimutkaistuu, asioiden keskinäisriippuvuus lisääntyy ja yhteiskunnassa operoidaan entistä enemmän mielikuvilla. Kokonaiskuvaa tai asioiden keskinäistä suhdetta on entistä vaikeampi hahmottaa. Yhteisöllisyys muuttaa muotoaan ja yhtenäisyyskulttuuri pirstaloituu. Osa kansalaisista hakee uusia vaikuttamisteitä ja vaikuttamisen foorumeita, toiset hakevat selkeitä helposti ymmärrettäviä arvoja, jolloin arvokonfliktit ovat todennäköisiä. Tiedolla vaikuttaminen Tieto kulkee reaaliaikaisesti verkoissa ja on samanaikaisesti kaikkien käytettävissä. Tapahtumat ovat sähköisen viestinnän kehittymisen myötä irtautuneet ajasta ja paikasta. Uutisoiminen kaukaisista tai uudentyyppisistä turvallisuusuhkista ja onnettomuuksista ruokkii turvattomuuden tunnetta ja johtaa helposti vääristymiin. Uutisointi luo paineita julkisen sektorin toimintaan ja johtaa myös nopeisiin viranomaistoimiin jolloin toiminta voi suuntautua pois pidemmällä aikavälillä suunnitelluilta tehtäväalueilta. Toisaalta viranomaiset voivat hyödyntää kehittyviä viestinnän keinoja ja välineitä omassa toiminnassaan. Tiedonvälityksen nopeus asettaa jatkossa entistä suurempia haasteita viranomaisviestinnälle ja tiedonhallinnalle erityisesti kriisitilanteissa. Teknologian kehitys Tietotekniikan kehitys lisää kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuuksia ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta sekä antaa mahdollisuuden vaihtoehtoisten vaikuttamisen foorumien muodostamiseen. Yhteiskunnan lisääntyvä riippuvuus laajoista ja monimutkaisista tieto- ja muista teknisistä järjestelmistä lisää kuitenkin myös haavoittuvuutta. Tämän lisäksi pienemmät toimintahäiriöt yleistyvät. Tietoturvallisuuden merkitys kasvaa huomattavasti. Riippuvuus tietoverkkojen toimivuudesta ja energian saatavuudesta lisääntyy. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia ja luo haasteita Teknologian ja tietotekniikan kehitys luo uusia mahdollisuuksia ja vaikuttaa laaja-alaisesti yhteiskuntaan ja turvallisuuteen. Erilaiset suojaus- ja valvontajärjestelmät kehittyvät ja niiden käyttö yleistyy. Teknologian ja tietotekniikan kehitys luo myös mahdollisuuksia siirtyä entistä laajemmin sähköisen asioinnin tehokkaaseen hyväksikäyttöön ja asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden tuottamiseen. 8

12 Teknologian ja tietotekniikka lisäävät rikoksentekomahdollisuuksia ja poistavat valtioiden rajojen vaikutuksia. Tietojärjestelmärikokset voivat lisääntyä mm. verkkoasioinnin yleistyessä ja järjestelmien käytön laajentuessa. Kehityksen suunta Moniin turvallisuustilanteisiin vaikuttaminen kansallisin keinoin on vaikeutunut maantieteellisen etäisyyden merkityksen vähentyessä, asioiden ja osallisten keskinäisriippuvuuden kasvaessa ja kansainvälisten sopimusten myötä. Suomelle keskeisin kansainvälinen vaikuttamiskanava EU on muuttunut haastavammaksi laajentumisen ja perustuslakisopimuksen viivästymisen myötä. Kansainvälisen yhteistyön merkitys kuitenkin lisääntyy edelleen, koska sen avulla voidaan vaikuttaa asioiden kehitykseen ja kriisin ratkaisuihin varhaisessa vaiheessa. Siviilikriisinhallinta on yksi vaikuttamisen väline ja sitä kehitetään jatkuvasti. Suomalaisten osallistuminen siviilikriisinhallintaan eri mandaattien alla lisääntyy. Myös EU:n yhteiset rajaturvallisuusoperaatiot lisääntyvät. Niissä valmistaudutaan käyttämään rajavartiolaitoksen henkilöstöä sekä ilma-aluksia ja ainakin yhtä vartiolaivaa. Venäjän vahva taloudellinen vaikutus näkyy alueellisesti myös itärajan läheisillä seuduilla. Näille kaupankäynnin kannalta tärkeille alueille useat Venäjän kauppaa tekevät yritykset ovat sijoittaneet jonkin osan toiminnastaan. Venäjän talouden kehitys näkyy myös Itä-Suomessa venäläisille suunnattujen palvelujen kehittymisenä ja rajanylitysten määrän voimakkaana lisääntymisenä. Venäjän talouden kehitys johtaa Suomenlahden meriliikenteen kasvuun joka lisää suuronnettomuusriskejä. Lisääntyvät maakuljetukset heikentävät tieliikenneturvallisuutta ja lisäävät onnettomuusriskejä alueellisesti transitliikenteen käyttämillä tiestöillä. Euroopan unionin ja Venäjän välillä sovitut viisumikäytännön helpotukset asettavat huomattavia haasteita tarkastustoiminnalle. Rajaliikenteen kasvu edellyttää nykyisten rajanylityspaikkojen kehittämistä rajaliikenteen pitämiseksi sujuvana ja turvallisena. Venäjän Federaation turvallisuuspalvelussa (FSB) on meneillään uudistus, jossa Venäjän rajavartioresurssit kohdentuvat turvallisuustilanteeltaan heikoimmalle etelärajalle. Suomen lähialueilla FSB on jo siirtynyt kokonaan ammattilaisorganisaatioon. Suomeen suuntautuu enemmän turismia ja muuta tilapäistä maahantuloa. Myös järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää lisääntynyttä liikkuvuutta. Kasvava kaukolentoliikenne Suomen ja Aasian välillä vaikuttaa suoraan kauttakulun määrään. Kaukoidästä suuntautuvalle laittomalle maahantulolle ja rajat ylittävälle rikollisuudelle tarjoutuu aiempaa paremmat toimintamahdollisuudet ko. suunnan lentoyhteyksien kehittyessä. Kehitys asettaa haasteita myös ihmiskaupan torjunnalle. 9

13 Ulkomaalaisista työntekijöistä, elinkeinonharjoittajista ja opiskelijoista voi tulla onnistuneen maahanmuuttopolitiikan myötä merkittävä voimavara. Työperusteisen maahanmuuton avulla voidaan paikata mahdollista tulevaa työvoiman niukkuutta ja vahvistaa myös osaamispohjaa, jota väestön ikääntyminen maan eri alueilla voisi muuten kaventaa. Monilla toimialoilla maahanmuutolla on huomattava merkitys työvoiman saatavuuden kannalta. Työperäisesti maahan muuttavat ja heidän perheensä tarvitsevat aktiivista tukea ja aktiivista opastusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Työelämän monimuotoistuminen asettaa uusia haasteita työyhteisöjen kehittämiselle ja johtamiselle. Onnistunut kotoutuminen, joka edellyttää sekä maahan muuttaneiden että kantaväestön ja koko yhteiskunnan välistä yhteistyötä, on ratkaisevassa roolissa kaikille turvallisen ja tasapainoisen yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Sen edellytyksenä on rasismin ja syrjinnän ehkäisy sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen koko yhteiskunnassa. Työllistyminen ja kielitaito ovat maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta ratkaisevassa asemassa. Maahanmuuttajien työllistyminen edistää myös valtaväestön asenteiden muuttumista myönteisemmiksi maahanmuuttoa kohtaan. Syrjäytymisvaarassa ovat ne maahanmuuttajat, joiden kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan jää puutteelliseksi. Turvapaikanhakijoiden liikkuminen Euroopan unionin sisällä ja turvapaikan hakeminen useammasta maasta kuormittavat turvapaikkapalveluja ja saattavat heikentää suojelun tarpeessa olevien asemaa. Tähän haasteeseen on vastattava kehittämällä suojelujärjestelmiä sopimuksin ja lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä. Kehitys asettaa suuria haasteita turvallisuuspalveluita tuottaville viranomaisille. Arjen turvallisuuden kannalta keskeisiin syrjäytymisen- ja syrjinnän ehkäisyyn, koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin, muihin yksittäistapauksina pieniin onnettomuuksiin sekä massarikoksiin voidaan laaja-alaisia uhkia paremmin vaikuttaa kansallisin toimenpitein. Tämä edellyttää eri toimijoiden tehokasta yhteistyötä, toimintaympäristön muutosten ennakointia ja esim. kehittyvän teknologian antamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Lähitulevaisuudessa haasteet kohdistuvat mm. hallinnon rakenteiden uudelleenorganisoimiseen, erilaisten palveluvaihtoehtojen ja uuden tietotekniikan hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa yksityisen ja kolmannen sektorien merkitys kasvaa. Yhä useampi kansalainen käyttää tulevaisuudessa muita kuin julkishallinnon tarjoamia palveluja. 10

14 2.2. Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus Sisäasiainministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa. Sisäasiainministeriön hallinnonalan visio Suomi on Euroopan turvallisin ja moniarvoisin maa, jonka kansainvälistä kilpailukykyä tukevat aktiivinen maahanmuuttopolitiikka sekä jokaisen kokemus yhdenvertaisuuteen perustuvasta ja turvallisesta yhteiskunnasta. Ministeriön toimintaa ohjaavat arvot - luotettavuus, - muutoskykyisyys - yhteistyökykyisyys ja - avoimuus Toiminnan strategiset painopisteet suunnittelukaudella 1. Vahvistetaan myönteistä turvallisuuskulttuuria sekä parannetaan edellytyksiä onnettomuuksien ja rikosten ennaltaehkäisyyn. 2. Edistetään aktiivisella yhteistyöllä maahanmuuttajien ja suomalaisen yhteiskunnan kaksisuuntaista, hyvää kotoutumista sekä toteutetaan kokonaisvaltaista, johdonmukaista ja aktiivista maahanmuuttopolitiiikkaa. 3. Edistetään hyvien etnisten suhteiden, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden sekä rasismin ehkäisyn periaatteiden toteutumista hallinnonalan toiminnassa. 4. Lisätään valmiuksia laajentuvalle siviilikriisinhallinnalle. Turvallisuuden lisäksi painopisteinä ovat demokratia, tasa-arvo ja hyvä hallinto. 5. Uudistetaan ja yhtenäistetään hallitusti hallinnolliset menettelytavat ja toimintakulttuurit. 3. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA - YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 3.1. Toiminnan painopisteet 1. Toimeenpannaan hallitusti hallinnonalan tuottavuusohjelma ja laadittavaksi edellytetyt virastokohtaiset henkilöstösuunnitelmat siten, että hallinnonalalle suunnittelukaudelle asetetut henkilöstön vähentämisvelvoitteet saavutetaan. 11

15 2. Hyvän työnantajapolitiikan toteuttaminen sekä huolehtiminen sisäasiainhallinnon kilpailukyvystä työnantajana muun muassa henkilökierron, rekrytoinnin ja perehdyttämisen kehittämisellä sekä osaamisen hallintaa tukemalla. 3. Hallinnonalan tietotekniikkapalveluiden yhtenäistäminen ja edelleen kehittäminen perustettavan hallinnonalan tietotekniikkakeskuksen pohjalta (Haltik). 4. Sähköisen asioinnin kehittäminen ja laajentaminen hallinnonalla (etenkin ns. massalupien sähköinen hakumenettely). 5. Tietoturvallisuuden edistäminen ja vahvistaminen muun mussa tietoturvallisuuteen liittyvää auditointimenettelyä sekä asiointikortilla tapahtuvaa kertakirjautumista laajentamalla. 6. Hallinnonalan yhteisen palvelutarjonnan kehittäminen olemassa olevia palveluja edistämällä (mm. tietohallinto-, talous- ja henkilöstöhallinto sekä puhepalvelut) ja niiden palveluprosesseja jatkokehittämällä sekä uusille toimita-alueille laajentumalla. Hallinnonalan yhteisen palvelutarjonnan kehittämistä jatketaan mm. siten, että palveluita voidaan nykyistä enemmän tuottaa keskitetysti palvelukeskusmaisesti. Kehitetään ja ohjataan hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta siten, että se voi joustavasti siirtyä suunnittelukaudella osaksi koko valtionhallinnon palvelukeskusta. 7. Sisäinen valvonnan ja riskien hallinnan sekä tuloksellisuuden laskentatoimen kehittäminen. 8. Hallitus määrittää poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Toimeenpannaan ohjelma laajassa yhteistyössä muiden ministeriöiden ja keskeisten toimijoiden kanssa. Varmistetaan sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpano paikallisella tasolla edistämällä paikallista turvallisuussuunnittelua. Jatketaan elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteisen strategian toimeenpanoa sekä järjestöjen kanssa tehtävää turvallisuusyhteistyötä kumppanuus periaatteen mukaisesti. 9. Laaditaan yhdenvertaisuudelle, rasismin ja syrjinnän vastaiselle työlle toimintaohjelma sekä varmistetaan virastokohtaisten tasaarvosuunnitelmien olemassaolo. Yhdenvertaisuuslain velvoittama viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelu on nykyistä kehittyneempää ja kattavampaa. Selonteko syrjinnästä on annettu. 12

16 10. EU:n uusien, vuosiksi luotujen Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman rahastojen mahdollisuudet hyödynnetään TTS-kaudella täysimääräisesti. Rahastojen hallinto hoidetaan avoimella ja tehokkaalla tavalla. 11. Kansainvälinen yhteistyö perustuu etukäteen suunniteltuun toimintapolitiikkaan ja aktiiviseen ennakoivaan vaikuttamiseen. 12. Hallinnonalan toiminnan hallinnollinen organisoiminen (mm. aluejaot ja organisaatio-kokonaisuudet) toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla tuloksellisuutta ja tuottavuutta lisäävästi sekä hyvän johtajuuden mahdollistavasti. Käynnistetään hallinnonalan rakennehanke. 13. Alaisen hallinnon virastojen tulosohjauksen yhtenäistäminen ja tehostaminen. 14. Evaluoidaan vuosittain 1-2 hallinnonalan virastoa. 15. Parannetaan hallinnonalan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä tuloksellisuuden laskentatointa siten, että hallinnonala kuuluu suunnittelukauden lopulla hallinnonalojen parhaimmistoon. 16. Jatketaan hallinnonalan toimitilahallinnon uudelleen organisoinnin valmistelua siten, että suunnittelukauden aikana hallinnonalan toimitilahallinto on keskitetysti organisoitu ja että hallinnonala kykenee nykyistä paremmin valvomaan etujaan suhteessa vuokranantajiin. 17. Huolehditaan hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan mukaisesti siitä, että sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän uudistuksella parannetaan sisäasiainministeriön ja sen hallinnonalan tilaajaosaamista, tehostetaan sektoritutkimuksen suuntaamista, vahvistetaan tutkimuksen hyödyntämistä sekä tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Sisäasiainministeriö hallinnonaloineen sitoutuu sektoritutkimuksen neuvottelukunnan koordinoimien hankkeiden rahoitukseen pääluokkansa osalta sektoritutkimuksen neuvottelukunnassa sovitun kehyksen mukaisesti. 18. Sisäasiainministeriön hallinnonalan sisäinen laillisuusvalvonta on jatkuvaa ja kattavaa ja informaation kerääminen on systemaattista. Laillisuusvalvonta tuottaa luotettavaa, hyödynnettävissä olevaa informaatiota ministeriöön tai hallinnonalaan kohdistetuista arvostelusta, perus- ja ihmisoikeuksien loukkaamisesta, rikosepäilyistä ja väärinkäytöksistä sekä niiden käsittelystä ja mahdollisista seuraamuksista. 13

17 19. Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on suunnitelmat YETTS:ssa mainittuihin erityistilanteisiin varautumiseksi. Toimeenpanoa jatketaan erillisen suunnitelman mukaisesti Lainsäädäntöhankkeet ja muut keskeiset hankkeet 2008 Yhdenvertaisuuslain mukaisten yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymysten yhteensovittaminen - Yhdenvertaisuuslain toimeenpanosta tehdyn tutkimuksen tulokset on arvioitu, ja yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällöistä on tehty laadullinen analyysi. - Sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat valmistuneet ja hallinnonalan sisäiset rakenteet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien seuraamiseksi sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen arvioimiseksi sekä hallinnonalan sisällä (työnantajarooli) että toiminnassa on perustettu. - Syrjinnän seurantajärjestelmän toimeenpanoa on jatkettu yhdessä eri viranomaistahojen, kansalaisjärjestöjen ja työelämän osapuolten kanssa. Ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan kehittäminen ja yhteensovittaminen - Ministeriön ja hallinnonalan sisäisen laillisuusvalvonnan kehittäminen on organisoitu ja käynnistetty. Säädösvalmistelun kehittäminen ja ministeriön oikeudellinen tuki - Säädösvalmistelun suunnittelua, organisointia, toimintatapoja, viestintää ja asiantuntemusta sekä valmistelijoiden yhteistyötä uudistetaan hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja sisäasiainministeriön toimiala- ja organisaatiomuutokset huomioon ottaen. - Perus- ja ihmisoikeuksien huomioon ottamista ministeriön lainvalmistelussa on tuettu ja tehostettu. Lainsäädännön ja käytänteiden saattamista yhteneväiseksi kansainvälisten sopimusten valvontaelinten Suomen koskevien suositusten, tuomioiden ja päätösten kanssa on tehostettu osana lainvalmistelun kehittämistä. 14

18 Hankkeet Uudistetaan sisäasiainministeriön toimintastrategia vastaamaan uutta tehtäväkokonaisuutta. 2. HALTIK:in toiminnan käynnistäminen ja palveluprosessin kehittäminen 3. ASDO:n käyttöönotto ministeriössä ja osassa hallinnonalaa 4. Hallinnonalan yhteisen sähköpostiratkaisun ja MS Office 2007 käyttöönotto 5. Ministeriön tehtävien tarkastelu ja mahdollinen uudellenorganisointi osana valtion aluehallintohankkeen (ALKU-hanke) toteutusta 6. Käynnistetään Lisäarvopalvelut -hankkeen loppuraportin pohjalta palvelutarjonnan kehittämistä koskevat hankkeet 7. Käynnistetään yhteistyössä ministeriön osastojen ja hallinnonalan virastojen kanssa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantaminen. 8. Huolehditaan keskitetyllä ohjauksella tulosohjausmenettelyä ja sen edelleen kehittämistä hyväksikäyttäen, että hallinnonalan eri toimialat saavuttavat vuodelle 2008 asetetut tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstön vähentämistavoitteet. 9. Huolehditaan tulosohjausmenettelyn ja Kieku yhteistyön avulla siitä, että talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus kehittää palveluitaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. 10. Selvitetään yhteistyössä ministeriön osastojen ja hallinnonalan virastojen kanssa tarkoituksenmukaisin tapa organisoida uudelleen hallinnonalan toimitilahallinto. 11. Valmistellaan suurten kaupunkiseutujen valtakunnallinen turvallisuusstrategia ja varmistetaan harvaan asutettujen alueiden turvallisuuspalvelut. 12. Sisäasiainministeriön viestintästrategian ja sidosryhmäohjelman laatiminen vuosille Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategian päivittäminen. 14. Laaditaan maahanmuuton viestintästrategia 15. Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla voidaan tukea ja parantaa kansalaisjärjestöjen ja muiden ns. kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia osallistua hallinnonalan toimintaan. 16. Käynnistetään hallinnonalan rakennehanke 17. Hallitus määrittää poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Toimeenpannaan ohjelma laajassa yhteistyössä muiden ministeriöiden ja keskeisten toimijoiden kanssa. 18. Sakkojen ja rikesakkojen PATJA -kirjauksia koskeva valmistelu käynnistetään LAP -hankkeen esityksen mukaisesti. 19. Lupahallinto- ja muut neuvontapalvelut selvitetään LAP-hankkeen esittämällä tavalla. 20. Poliisi käynnistää selvityshankkeen AKE -kyselyiden tekemiseksi suoraan POKE:sta. 15

19 Muut keskeiset hankkeet suunnittelukaudella Toiminta- ja taloussuunnittelukauden muut keskeiset hankkeet nimi ja toteutusvuosi 1. Hallinnonalan alue-/piirihallinnon organisoiminen osana valtion aluehallintohanketta (ALKU-hanke) ASDO:n käyttöönotto sisäasianhallinnossa X 3. Korttikirjautumisen laajentaminen X X X 4. SM:n hallinnonalan tietoverkkojen turvallisuus -hanke X X X X 12. Sisäasiainhallinnon sisäisen viestinnän kehittäminen. vuoteen 2011 mennessä sisäasiainhallinnossa on yksi yhteinen intranet, jossa on koko konsernille yhteistä tietoa sekä virastoja ryhmäkohtaista tietoa. Yhteisen intranetin rakentamista varten on määriteltävä ministeriön ja hallinnonalan sisäisen viestinnän periaatteet ja toimintatavat. X X X X X 3.3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Sisäasiainministeriö Vuoden 2008 keskeisenä tavoitteen on ministeriön toiminnan vakiinnuttaminen sekä toiminnallisella että hallinnollisella tasolla valtioneuvoston toimialamuutosten täytäntöönpanon johdosta. Osana valtion aluehallintohanketta ministeriön osastojen strategiset sekä operatiivisluontoiset tehtävät tulee tarkastella ja selvittää tehtävien vaihtoehtoiset toteuttamis- ja organisointivaihtoehdot. Lähivuosina ennakoitavissa olevaan poikkeuksellisen suureen eläköitymiseen ja siitä aiheutuvaan henkilöstön vaihtuvuuteen varaudutaan erityisesti henkilökierron, rekrytoinnin ja perehdyttämisen kehittämisen avulla sekä tutkimalla osaamisen hallinnan parantamista. Hallinnollis- ja tukipalveluluonteiset prosessit hoidetaan mahdollisimman laajasti keskitetysti viraston sisäisesti tai palvelukeskuksissa yhtenäisten ja tehokkaiden toimintatapojen varmistamiseksi. Seurataan entistä tarkemmin ja keskitetysti hankintatoimen kehittämisen ja kilpailuttamisen kautta saatavia kustannushyötyjä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (PALKE) Vuoden 2008 osalta keskeisimpiä tulostavoitteita ovat maksulliseen palvelutoimintaan siirtyminen sekä jo sovittujen uusien asiakkuuksien hallittu vastaanottaminen. Palvelukeskusmalliin siirtymiselle asetettujen tuottavuustavoitteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden varmistamiseksi palvelukeskuksen sekä sen asiakasvirastojen väliset keskeiset toimintaprosessit tulee vielä tarkastella saatujen kokemusten pohjalta toiminnallisesti tarkoituksenmukaisten palveluprosessien aikaansaamiseksi. Lisäksi palvelukeskuksen sisäinen toiminta tulee vakiinnuttaa sen kolmannen toimintavuoden kuluessa. Tämän mahdollistaa mm. käyttöönotettava palkkausjärjestelmä. Myös viraston henkilöstön 16

20 ammattitaidon ja asiakaspalvelun edelleen kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Suunnittelukaudella palvelukeskuksen tulee keskittyä palveluiden yhtenäistämiseen Kiekun periaatteiden pohjalta ja mukaisesti. Palvelukeskusta kehitetään ja ohjataan siten, että se voi joustavasti siirtyä suunnittelukaudella osaksi koko valtionhallinnon palvelukeskusta. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta toteuma arvio TAEtavoite TTS -kauden tavoitteet Vuosi Taloudellisuus /ostolasku - 5,21 4,86 5,32 5,34 5,34 5,34 5,34 /matkalasku, - 0,26 0,43 0,64 3,96 3,96 3,96 3,96 maksutapahtuma /myyntilasku - 13,41 11,76 8,98 8,18 8,18 8,18 8,18 /palkkalaskelma - 4,76 5,24 5,04 5,51 5,51 5,51 5,51 /palvelusuhde - 170,54 211,86 226,23 228,68 228,68 228,68 228,68 Kustannusvastaavuus Maksullinen toiminta Tuottavuus Ostolaskut/htv Matkalaskut, maksatus/htv (1 000) Myyntilaskut/htv Palkkalaskelmat/htv Palkkiolaskelmat/htv Hoidettu palvelusuhde/htv Palvelukyky ja laatu Asiakastyytyväisyys - 3,44 3,74 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Suoritteet Ostolaskujen lkm (1 000) Myyntilaskujen lkm (1 000) Palkkalaskelmien lkm (1 000) Palkkiolaskelmien lkm (1 000) Määräraha/kehysehdotus (1000 )

21 Henkiset voimavarat toteuma arvio TAE TTS -kauden tavoitteet - tavoi te Vuosi Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Henkilötyövuodet - 104, Tehdyn työajan palkat (% - 62,7 65, palkkasummasta) Työtyytyväisyysindeksi (1-5) - 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv - 7,9 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) Henkilöstön keski-ikä - 45,2 45, Koulutustasoindeksi - 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Sukupuolijakauma M/N % - 92,4/7, Hallinnonalan tietotekniikkakeskus (HALTIK) Sisäasiainhallintoon perustetaan Poliisin tietohallintokeskuksen pohjalta sen tehtäväaluetta laajentaen hallinnonalan uusi yhteinen tietotekniikkakeskus, joka vastaa tietoteknisten peruspalvelujen, tietotekniikkaan liittyvien asiantuntijapalvelujen sekä turvaklusteripalvelujen tuottamisesta tilaaja tuottaja periaatteella. Hallinnon tietotekniikkakeskus (Haltik) aloittaa toimintansa Keskuksen tuottamien palveluiden määrä kasvaa hallitusti vuoden 2008 aikana. Tietotekniikkakeskus tuottaa toimintansa alkuvaiheessa ainakin seuraavia palveluita koko sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Keskuksen päätoimipaikkana on Rovaniemi. Tietotekniikkakeskuksella tulee olemaan Poliisin tietohallintokeskuksen nykyisen organisaation mukaisesti useita sivutoimipaikkoja. Vuoden 2008 tavoitteet - HALTIK:n palvelutuotannon turvaaminen siten, että viraston asiakkaiden toiminta ei häiriinny uuden viraston käynnistymisestä johtuen. Palvelutasoa verrataan vuoden 2006 toteutuneisiin palvelutasoihin. - Tulossopimuksessa kuvattujen viraston sisäisten kehittämishankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen niiden aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti. - Viraston kustannuslaskennan kehitystoiminnan aloittaminen ja hinnoitteluperusteiden määrittäminen siten, että ensimmäiset alustavat hinnoitteluarviot on tehty mennessä ja ne on tarkennettu mennessä. 18

22 - Viraston oman palkkausjärjestelmän (UPJ:n) kehittämisen aloittaminen mahdollisimman pian ja käyttöönottotavoite on keväällä Vuosille laadittavien tulossopimusten tavoitteet muutetaan noudattamaan tulosprismaa mennessä. - HALTIK kuvaa viraston palvelusopimusprosessin mennessä. Prosessikuvauksessa tulee kuvata sopimusmenettely, HALTIK:n asiakashallinnasta vastaavan yksikön toiminta, käytettävät dokumentit sekä ohjaajan ja asiakasvirastojen rooli palvelusopimusprosessissa. - HALTIK:n henkilöstösuunnitelma vuosille sekä henkilöstöasioiden toimeenpanosuunnitelman toteutumisen seuranta ja raportointi on järjestetty yhteistyössä viraston, ministeriön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa mennessä. - Viraston strategisten linjausten laatiminen on aikataulutettu asetetut tuottavuustavoitteet huomioiden ja niiden laatiminen on käynnistetty. - Hallinnonalan ICT kokonaisarkkitehtuurin käynnistäminen, määrittelyn ja työkaluvalintojen tekeminen mennessä palvelusopimuksessa sovittavalla tavalla. Vuosien tavoitteet - Viraston palvelutuotannon organisointi ITIL -periaatteiden mukaisesti sekä ITIL -prosessien määrittely ja miehittäminen. - HALTIK:n tietoturvasertifioinnin toteuttaminen vuoteen 2011 mennessä. hyödyntäen TUVE -hankkeen rahoitusta. - Toiminnanohjausjärjestelmän luominen v 2012 mennessä. - Henkilöstösiirtojen loppuunsaattaminen v mennessä. - Palvelusopimusten kustannuslaskennan loppuunsaattaminen v mennessä. - Viraston laatusertifioinnin toteuttaminen aloitetaan v Hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin luominen v Toimitilahankkeen loppuunsaattaminen asetetussa aikataulussa. Palvelutuotannon turvaaminen ja viraston toiminnan vakauttaminen. 19

23 3.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen (SM) Lähivuosina ennakoitavissa olevaan poikkeuksellisen suureen eläköitymiseen ja siitä aiheutuvaan henkilöstön vaihtuvuuteen varaudutaan erityisesti osaamisenhallinnan, henkilökierron, rekrytoinnin ja perehdyttämisen kehittämisen avulla. Hallinnollis- ja tukipalveluluonteiset prosessit hoidetaan mahdollisimman laajasti keskitetysti viraston sisäisesti tai palvelukeskuksissa yhtenäisten ja tehokkaiden toimintatapojen varmistamiseksi. Edellä mainittuun varaudutaan myös hallinnonalan strategisen henkilöstösuunnitelman pohjalta laadittavaksi edellytettyjä henkilöstösuunnitelmia hyödyntämällä ja ajantasaistamalla. Henkilöstön kehittämisen painopistealueet suunnittelukaudella Sisäasiainministeriön henkilöstöstrategian jalkauttaminen Osaamisenhallinnan toimintatavan ja järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto Henkilökiertojärjestelmän luominen sisäasiainministeriön hallinnonalalle Rekrytoinnin ja perehdyttämisen kehittäminen sisäasiainministeriön hallinnonalalla vuonna 2007 hyväksyttyjen hankelinjausten pohjalta Henkisten voimavarojen hallintaan liittyvä prosessien sähköistäminen Osastojen ja erillisyksiköiden sisäisen henkilöstösuunnitelun kehittäminen Henkiset voimavarat toteuma arvio TAEtavoite TTS -kauden tavoitteet Vuosi Sisäasiainministeriö Henkilötyövuodet 429,8 426,9 366,3 363,3 356,4 349,5 341,6 341,6 Kokonaistyövoimakustannukset 127,6 124,2 127,5 127,8 127,9 128,0 128,0 128,0 (% palkkasummasta) Työtyytyväisyysindeksi (1-5) 3,30 3,35 3,40 3,40 3,42 3,42 3,43 3,43 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,8 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Vakituisen henkilöstön 4,4 4,3 4,5 4,5 4,7 4,8 4,7 4,6 lähtövaihtuvuus (% vakituisista) Henkilöstön keski-ikä 45,4 45,7 45,8 45,5 45,3 45,1 45,1 45,1 Koulutustasoindeksi 5,8 5,8 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 Sukupuolijakauma (m/n %) 46/54 47/53 46/54 40/60 40/60 40/60 40/60 40/60 * Vuonna 2007 työtyytyväisyysindeksi valtiolla 3,27 20

24 4. POLIISITOIMI 4.1. Toiminnan painopisteet Strategiset linjaukset ja valmistelun painotukset sekä toiminnan painopisteet 1. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi poliisin hallintorakenne uudistetaan ja poliisin henkilöstöresurssit vakioidaan uuden rakenteen tarpeita vastaavaksi. Uudistuksessa siirretään voimavaroja hallinnosta palveluihin, varmistetaan poliisipalvelujen saatavuus koko maassa sekä turvataan ruotsinkieliset poliisipalvelut. Vähentämällä tuottamattomia toimipisteitä ja kehittämällä tehokkaampia palvelumuotoja, pienenee rakenteellisten johtamis- ja tukitoimintoihin kuuluva osuus kaikista käytettävissä olevista voimavaroista. Tämä mahdollistaa samanaikaisen peruspalvelujen (esimerkiksi hälytysvalmius ja tavanomainen rikostutkinta) läheisyyden ja erikoispalvelujen (esimerkiksi vaativa rikostutkinta) asiantuntevuuden varmistamisen. Hallintorakenneuudistus ulotetaan koskemaan myös poliisin keskus- ja aluehallintoa. 2. Rakenneuudistushankkeen yhteydessä laaditaan poliisin henkilöstötarpeesta pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma, joka mahdollistaa poliisin toiminnan vakiinnuttamisen. Resurssien käyttöön kiinnitetään organisaation kaikilla tasoilla erityistä huomiota muun muassa tulosohjauskäytäntöjä, sisäistä tarkastusta ja muuta seurantaa kehittämällä. Resurssi- ja tulosohjausta kehittämällä toteutetaan tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet vahvistettujen henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti. Poliisin resurssijakomalli päivitetään muun muassa rakenneuudistuksen ja kihlakuntahallinnon purkamisesta aiheutuvien muutostarpeiden vuoksi. 3. Toimivaltuussäännöstön uudistaminen. Toimivaltuussäännöksiä tarkennetaan etenkin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, todistajan suojelun ja rikosprosessuaalisen henkilösuojelun näkökulmasta. 4. Aloitetaan poliisin teknisen rikostutkinnan laatua ja puitteita koskeva kehittämistyö. Jatketaan talousrikostutkinnan tehostamistoimia muun muassa laittoman työvoiman käytön ehkäisemiseksi. Jatketaan strategisten tavoitteiden pohjalta tehtävää järjestäytyneen rikollisuuden ja huumausainerikollisuuden torjuntatoimintaa. Jatketaan väkivaltarikollisuuden torjuntaa, jossa painotetaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa rikollisuutta, sekä puututaan entistä aktiivisemmin rasistisia piirteitä omaavaan rikollisuuteen. 21

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 Hallinnon tietotekniikkakeskus TULOSSOPIMUS 1 (6) HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUS HALTIKIN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009 SISÄLLYS 1 VALTION v. 2009 TALOUSARVIOESITYKSESSÄ MAINITUT TAVOITEET...2

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Hallitus

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia. VIRVE-päivä 19.3.2013. Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäinen turvallisuus ja sisäasiainministeriön strategia VIRVE-päivä 19.3.2013 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden tehtävät Yleinen järjestys ja turvallisuus

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö 2 Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäministeriö vastaa sisäisestä turvallisuudesta, maahanmuutosta ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet

Risen strategiakartta. Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle Vuoden 2018 toimenpiteet Risen strategiakartta Tavoitteet ja kehittämisalueet kaudelle -2021 Vuoden toimenpiteet Arvot Perustehtävä Keskeiset tavoitteet Visio Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kulmakivet Valmennamme rikoksettomaan

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena SPPL:n jouluseminaari 8.12.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi 9.12.2015

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN

MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN MIKÄ TEKEE KAUPUNGISTA TURVALLISEN RIKOKSENTORJUNNAN ALUESEMINAARI TRE 22.3.2017 Poliisipäällikkö Timo Vuola "Käsityksemme turvallisuudesta on muuttunut." Tasavallan presidentti Sauli Niinistö MUUTOSVOIMAT

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma

Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma ~ P STVSOP'STO PeODno/2011/281 Pelastusopiston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 3.10.2011 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 ML. TULOSSUUNNITELMA 2012

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää

Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari , Järvenpää Sisäisen turvallisuuden kokonaiskuvan rakentaminen Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 25.1.2018, Järvenpää Erityisasiantuntija Lauri Holmström Esityksen sisältö Sisäisen turvallisuuden strategia Ennakointi

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä 4.10.2013 Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaympäristö Toimialue

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset

Lisätiedot

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke Kansainvälisen turvallisuusympäristön nopea ja jatkuva muutos sekä maailman-laajuiset turvallisuusongelmat (mm. terrorismi ja laajamittainen maahanmuutto)

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari 9.3.2017 1 Maakuntauudistus ja työsuojeluhallinto Maakuntauudistus on hallituksen reformi. Maakuntien

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (5) 339 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet HEL 2016-013322 T 00 01 01 Päätös päätti kaupungin palvelutoiminnan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Maahanmuuttajat voimavarana pääkaupunkiseudulla seminaari 20.3.2007 Kauniainen, Kasavuoren koulutuskeskus Kansliapäällikkö Työministeriö 1 Suomessa työskentelevät

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen

Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen Kumppanuusverkoston turvallisuuspalveluista pontta onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö

Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät. Seija Petrow Valtiovarainministeriö Valtion rakenteet ja konsernipalvelut kehittyvät Seija Petrow Valtiovarainministeriö Rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Ohjelman yhtenä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti

Kohti Suomi strategiaa. Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti Kohti Suomi 2030 -strategiaa Pääjohtaja, OTT/Tuomas Pöysti 15.9.2010 Suomen pirulliset haasteet Valtiontalouden tasapainottaminen ja kestävyys vaatii pidemmän ohjelman Kilpailukyvystä ja osaamisesta huolen

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009 12.9.2008 Dnro 402/5.1/08 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 1 (9) PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 ML. TULOSSUUNNITELMA 2009 1. JOHDON

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pelastustoimen strategia SPEK:n pelastusalan neuvottelupäivät

Pelastustoimen strategia SPEK:n pelastusalan neuvottelupäivät Pelastustoimen strategia SPEK:n pelastusalan neuvottelupäivät 9.12.2015 Tiina Männikkö Pelastustoimen strategiahanke SM asetti hankkeen ajalle 12/2014 5/2016 Ohjausryhmä Strategiaryhmä 8.1.2016 2 Strategiahankkeen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Sisäinen turvallisuus Sellainen yhteiskunnan tila, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategia. Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategia. Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategia 2 Suomi on Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa 1. Ennaltaehkäisemme turvallisuusriskejä 3. Varmistamme

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta

Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta Ajankohtaista maakunta- ja pelastustoimen uudistuksesta LSPel jäsenpalokuntien hallinnon ja päällystön seminaari 14.10.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni 1 Tavoitteena sujuvoittaa

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka tehtävänä on vastata: yleisen järjestyksen ja turvallisuuden

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden strategia ohjaa myös pelastustoimea. Rehtori Kimmo Himberg Poliisiammattikorkeakoulu

Sisäisen turvallisuuden strategia ohjaa myös pelastustoimea. Rehtori Kimmo Himberg Poliisiammattikorkeakoulu Sisäisen turvallisuuden strategia ohjaa myös pelastustoimea Rehtori Kimmo Himberg Poliisiammattikorkeakoulu Sisäinen turvallisuus Sellainen yhteiskunnan tila, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän

Lisätiedot