WTO-linjaus Kepan linjaus Hong Kongin 6. WTO-ministerikokokoukseen (2005).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WTO-linjaus Kepan linjaus Hong Kongin 6. WTO-ministerikokokoukseen (2005)."

Transkriptio

1 WTO-linjaus 2005 Kepan linjaus Hong Kongin 6. WTO-ministerikokokoukseen (2005). 1. Köyhdyttämisen rakenteita purkava kauppajärjestelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry. haluaa vaikuttaa demokraattisen, koherentin ja köyhdyttäviä talousrakenteita purkavan kauppapolitiikan toteuttamiseen WTO:ssa. Kauppasopimusten tulisi lisäksi tukea YK:n periaatteita ja sopimuksia ympäristöstä, ihmisoikeuksista ja sosiaalisesta kehityksestä. Näiden mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus riittävään ja täysipainoiseen ravintoon samoin kuin terveyteen ja koulutukseen. Maailman valtiot ovat sitoutuneet niin sanottuihin Vuosituhannen kehityspäämääriin, joiden keskeisin tavoite on äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä. Suomen on toimittava aktiivisesti köyhdyttämistä vähentävän politiikan puolesta kahdenvälisissä suhteissaan ja kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien Maailman kauppajärjestössä. WTO:n Hong Kongin ministerikokous ja siihen valmistautuminen ovat keskeisiä virstanpylväitä tässä prosessissa. Dohan kierros ei ole lunastanut työnimeään kehityskierroksena. Suurten maiden kiinnostus neuvotteluissa on suuntautunut kaupan avaamiseen, rikkaiden maiden taholta ennen kaikkea palvelujen ja teollisuustuotteiden kaupassa. Todellinen panostus kehityskysymysten ratkaisuun on puuttunut, eikä poliittista tahtoa ole löytynyt määrittelemään riittävää liikkumavaraa, jolla köyhimmät maat voisivat suojata keskeistä tuotantoaan erityisesti maataloudessa. Lähtökohdaksi köyhdyttämisen poistaminen Kauppa on väline ei itseisarvo - inhimillisen kehityksen edistämiseksi. Usein toistettu käsitys siitä, että kauppa on parasta kehitysapua on liian yksinkertaistava näkemys heterogeenisen kehitysmaakentän todellisuudesta. Köyhimpienkin maiden odotetaan poistavan ulkomaan kaupan rajoituksia köyhyyden vähentämiseksi. Tämän politiikan käytännön tulokset eivät kuitenkaan automaattisesti tue yhteyttä vapaakaupan ja köyhimpiä hyödyttävän talouskasvun välillä. WTO-sopimuksen johdanto toteaa, että kauppa on hyödyllistä ainoastaan siltä osin kuin se edistää laajempia yhteiskunnallisia ja kehityspoliittisia tavoitteita. Vaikka yksikään maa ei ole kehittynyt kääntämällä selkänsä kansainväliselle kaupalle, eivät teollisuusmaat rakentaneet menestystään pelkästään vapauttamalla kauppaansa. Pikemminkin teollisuusmaat ovat poistaneet tullimuurejaan vasta kun niiden talous on kehittynyt riittävästi. Kansallista yrittäjyyttä vahvistavat instituutiot ja globaalien markkinoiden mahdollisuuksia hyödyntävät kehitysstrategiat näyttäisivät olleen onnistuneen kehityksen kannalta tärkeämpiä kuin vapaakauppa. Köyhien maiden perusongelma on kuitenkin niiden poliittisen liikkumavaran kapeus; käytettävissä oleva kansallisen kehityspolitiikan keinovalikoima on muun muassa WTO-

2 sopimusten takia huomattavasti kapeampi, kuin mitä kehittyneillä mailla oli ennen WTO:n perustamista. WTO-sopimusten yksi keskeisin ongelmakohta on pyrkimys kaikkia valtioita yhtäläisesti sitoviin sääntöihin, jotka eivät ota huomioon maiden kehitystasoa. Ei voida olettaa, että yksi talouspoliittinen keinovalikoima sopii kaikille. Euroopan unioni ja Suomi ovat kehitysmaapoliittisissa linjauksissaan sitoutuneet eri politiikan alojen väliseen johdonmukaisuuteen. Tämä tarkoittaa sitoutumista siihen, etteivät muiden alojen politiikat heikennä kehityspoliittisia tavoitteita. WTO:taei pitäisikään arvioida sen perusteella, miten sen puitteissa pystytään maksimoimaan tavaroiden ja palveluiden kaupan volyymi. Sen sijaan WTO -sopimuksiin ehdotettuja muutoksia pitäisi arvioida sen perusteella, maksimoivatko ne jäsenmaissa ihmisoikeuksien edistämistä, tasa-arvoa ja toimeentulomahdollisuuksia. Tämän vuoksi Suomen tulee ottaa huomioon seuraavat näkökohdat: Suomen ja EU:n on asetettava kehityskysymysten käsittely etusijalle neuvotteluiden edistämisessä. Suomen ja EU:n on toteutettava köyhyyttä poistavaa kauppapolitiikkaa ja varmistettava eri politiikan alojen koherenssi aikaisempaa paremmin, myös WTO:n sisällä. YK:n mukaan valtiot ovat velvollisia suojamaan ja edistämään ihmisoikeuksia ja arvioimaan kaupan vapauttamisen vaikutuksia niihin ennen uusien sopimusten hyväksymistä. WTO:n ja sen yksittäisten jäsenten tehtävä on huolehtia ihmisoikeussopimusten ensisijaisesta velvoittavuudesta myös kauppasopimuksiin nähden. Suomen tulee tukea kehitysmaiden erityiskohtelun muuttamista niin, että köyhimmillä kehitysmailla on pysyvä mahdollisuus poiketa WTO-säännöistä, mikäli ne estävät mahdollisuutta toteuttaa ihmisoikeussopimusten velvoitteita. WTO:ssa tulee luoda mekanismeja kestävälle yhteistyölle YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. 2. Keskeisimmät tavoitteet Köyhdyttämisen lopettaminen edellyttää muutosta sekä kehitysmaiden että teollisuusmaiden kansallisissa politiikoissa, että niissä kansainvälisissä järjestelyissä, jotka asettavat raameja näille kansallisille päätöksille. Monenkeskiset kauppasopimukset kuuluvat näihin järjestelyihin. Kehitysnäkökulman toteutuminen kauppapolitiikassa vaatii laajoja muutoksia esimerkiksi WTO:n maataloussopimukseen, palvelukauppasopimus GATS:iin, WTO-sopimusten ja YK:n ympäristösopimusten välisiin suhteisiin sekä TRIPS-sopimukseen. WTO-järjestelmän uudistamisessa Kepa keskittyy seuraaviin aihealueisiin: a) WTO:n avoimuuteen ja päätöksenteon demokraattisuuteen, jossa keskeistä on muun muassa kehitysmaiden osallistumismahdollisuudet päätöksentekoon sekä Suomen kauppapoliittisen valmistelutyön ja päätöksenteon avoimuus. b) WTO-sopimusten kattavuuteen ja järjestön suhteeseen muihin kansainvälisiin järjestöihin; c) Ihmisoikeudet on asetettava etusijalle kauppasopimuksista neuvoteltaessa. Erityisesti on

3 huomioitava ruokaturvan ja köyhyyden välinen yhteys, sekä julkisten palvelujen saatavuuden turvaaminen paikallislähtöisesti mukaan lukien lääkehuolto. Näihin oikeuksiin liittyvät WTO:n maatalous-, palvelukauppa ja henkisten tekijänoikeuksien sopimuksien uudistukset. 2.1 Kauppajärjestelmä muutettava avoimeksi ja demokraattiseksi Kehitysmaat tasavertaiseen asemaan päätettäessä yhteisistä pelisäännöistä ja niiden omasta kehityksestä Kansainvälisen järjestelmän epäoikeudenmukaisuus johtuu osaksi siitä, että maat ovat epätasavertaisessa asemassa niitä koskettavista asioista päätettäessä. Merkittävät kauppamaat ovat WTO:n päätöksenteossa huomattavasti vahvemmassa asemassa kuin kehitysmaat. Koska viralliset päätökset tehdään yksimielisyysperiaatteella, käydään keskeisimmät neuvottelut usein suppeissa ja suljetuissa ryhmissä ilman edustuksellista kokoonpanoa. Kehitysmaiden tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon tulee taata ottaen huomioon, että niiden resurssit osallistua lukuisiin samanaikaisiin neuvotteluihin ovat erittäin rajalliset. Maiden kapasiteetin vahvistamisen lisäksi WTO-prosessia olisi järkeistettävä esimerkiksi vaiheittamalla neuvotteluja. On hyväksyttävä, että lähes 150 maan järjestössä on usein mahdotonta saavuttaa nopeita päätöksiä kauaskantoisista ja jäsenmaiden talouteen konkreettisesti vaikuttavista aiheista. Suomen ja EU:n tulee toimia aktiivisesti sen puolesta, että WTO:ssa hyväksytään selkeät säännöt osallistavan ja avoimen valmistelun takaamiseksi. Näiden sääntöjen tulee koskea sekä WTO:n jatkuvaa työtä, ministerikokousten valmisteluja että ministerikokouksia itseään. Kehitysmaita ei tule painostaa kiirehtimiseen sopimusluonnosten hyväksymiseksi prosessien demokraattisuuden ja läpinäkyvyyden kustannuksella. Demokraattisesta toimintakulttuurista ei voi tinkiä WTO-sopimusten oikeutuksen heikkenemättä Järjestelmän ja kauppapolitiikan valmistelun avoimutta edistettävä Monenkeskisten kauppapoliittisten neuvottelujen seuraaminen ja valvominen on erittäin haastavaa niin kansanedustuslaitokselle kuin kansalaisyhteiskunnallekin. Sekä WTO että EU joutuvat vastaamaan kauppapolitiikan ulkoisen avoimuuden haasteeseen. Asiakirjojen ja prosessien avaaminen julkisuudelle ei riitä, vaan on tehtävä aktiivista työtä ymmärryksen lisäämiseksi keskeisissä kysymyksissä. WTO:n tulee vahvistaa ja selkiyttää kansalaisjärjestöjen asemaa. Etelän kansalaisyhteiskunnan edustajien ja osallistuminen on edelleen vaikeaa. Lisäksi akreditoitujen järjestöjen rooli on yhä huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi YK:n kokouksissa. Kansallisten parlamenttien roolin vahvistaminen suhteessa WTO-neuvotteluihin on hyvin tärkeää. EU:n jäsenmaiden osalta Euroopan komissio vastaa WTO-neuvottelujen käymisestä. Jäsenvaltioiden kansanedustuslaitokset määrittelevät komission mandaatin rajat hallitustensa ja ministerineuvoston kautta. Mandaatti on pitkäkestoinen, ja täten väistämättä suhteellisen väljiä linjauksissaan. Koska neuvotteluja käydään single undertaking -periaatteella, on

4 lopputuloksien yksityiskohtia vaikea muuttaa kansallisissa parlamenteissa jälkikäteen. WTO:ssa sovitaan kuitenkin kansallista lainsäädäntöä sitovia sopimuksia, ja sen parlamentaarinen valvonta on siten entistä merkityksellisempää. Suomen ja EU:n tulee edistää WTO:n avoimuuden lisäämistä kaikin tavoin. Niiden tulee myös kannustaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia sekä kehitysmaita toimimaan samoin. Suomen eduskunnan, muiden jäsenmaiden kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin tulee seurata ja valvoa WTO-neuvotteluja aktiivisesti. Suomen on käytettävä hyväkseen mahdollisuutta tarkkojen ohjeiden antamiseen komissiolle neuvottelujen edetessä. Tätä varten Suomen on määriteltävä omat tavoitteensa avoimesti ja yksityiskohtaisesti eduskunnassa. Kansalaisjärjestöille tulee aktiivisesti tarjota mahdollisuus todelliseen dialogiin Suomen ja EU:n tavoitteista. 2.2 WTO-sopimusten kattavuus rajattava ja suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin selkiytettävä WTO:n toimivaltuudet on suhteutettava muiden kansainvälisten järjestöjen toimivaltaan ja niiden alla tehtyihin sopimuksiin. Se, että WTO:lla on toimiva sopimusten toimeenpanon valvonta- ja sanktiojärjestelmä, tekee houkuttelevaksi ajatuksen ottaa järjestön piiriin yhä useampia kysymyksiä. Tällaisia, aika ajoin nousevia teemoja ovat muun muassa työntekijöiden oikeudet ja ympäristökysymykset. On tärkeää säilyttää WTO kauppajärjestönä niin, että kauppaan liittyvien, muttei siihen suoranaisesti kuuluvien aiheiden säännöt luodaan muissa kansainvälisissä organisaatioissa. Tämän näkemyksen edellytyksenä on, että WTO:n järjestelmää muutetaan nykyistä paremmin huomioimaan muiden kansainvälisten sopimusten sisältö, että muiden sopimusten asemaa suhteessa WTO:hon vahvistetaan, ja että sopimusten välistä koordinaatiota vahvistetaan. Muiden alojen asema varmistetaan muun muassa sillä, että niistä keskustellaan ja päätetään niihin erikoistuneiden organisaatioiden piirissä. WTO:n toiminta tulee rajata kauppasopimuksiin, ja muiden alojen sopimusten asemaa tulee vahvistaa ja selkiyttää suhteessa WTO:hon. WTO-sopimuksia ei tule laatia uusille aloille. 2.3 Oikeus ruokaan ja perinteiseen tietoon kirjattava kauppasopimusten perustaksi Maatalous- ja ja kauppapolitiikalla muutos kehitysmaiden arkeen Oikeus ruokaan on YK:n vahvistama ihmisoikeus. Kehitysmaiden ruokaturvan toteutumiseen vaikuttavat kansallisen politiikan lisäksi monet kansainväliset tekijät, kuten kansainvälinen kauppa- ja kehitysrahoituspolitiikka ja teollisuusmaiden kauppa- ja maatalouspoliittiset toimet. Maataloustuotteiden kauppaa koskevat kansainväliset säännöt määrittelevät nykyisellään maiden mahdollisuudet suojata markkinoitaan, tukea maataloustuotantoaan ja vientiään. Säännöissä määritellään myös se, kuka voi poiketa yhteisestä linjasta ja miten. WTO-neuvottelujen yksi keskeisimmistä kysymyksistä on maataloussopimus. Se on noussut

5 strategisesti tärkeäksi neuvottelualueeksi erityisesti kuluvalla Dohan kierroksella. Kehitysmaat pitävät maataloussopimuksen sisältöä kehitysnäkökulman testinä koko neuvotteluissa. Avainkysymyksiä ovat teollisuusmaiden maataloustuet ja kehitysmaiden oikeus kehittää tuotantoaan eri tavoin, sekä kehitysmaiden maataloustuotteiden markkinoillepääsy. Tukien merkitys teollisuusmaiden oman maatalouden säilymiselle on suuri - etenkin Suomen kaltaisella viljelyalueella. Maatalouden säilyminen kaikissa maissa sekä etelässä että pohjoisessa on tärkeää niin ruokaturvan kuin työllisyyden, ympäristön ja kulttuuristen arvojenkin kannalta. Maataloustukia siis tarvitaan. Ne eivät saa kuitenkaan haitata muiden maiden tuotantoa ja ne on syytä sitoa kestävän kehityksen mukaiseen tuotantotapaan. Tuet kannustavat teollisuusmaiden viljelijöitä liikatuotantoon ja polkumyyntiin ja heikentävät näin kehitysmaiden tuottajien markkina-asemaa niin kehitysmaaviljelijöiden koti- kuin vientimarkkinoilla. Teollisuusmaat eivät ole pystyneet muokkaamaan maatalouspolitiikkaansa niin, että painetta polkumyyntiin ei olisi syntynyt. Kehitysmaiden kyky kehittää omaa maataloustuotantoaan riippuu paljon siitä, millainen oikeus poiketa WTO:n maataloussopimuksesta kehitysmaille annetaan. Erityiskohtelun avulla tunnustetaan se, että yksi malli ei sovi kaikille, vaan sopimuksessa on annettava mahdollisuus tapauskohtaiseen joustoon. On huomattava, että kehitysmaita ei tule markkinoiden suojauksen ja tuotantotuen sallimisen osalta käsitellä yhtenä ryhmänä vaan maiden kohtelu tulee määräytyä niiden kehitystason ja ruokaturvatilanteen mukaan. Lisäksi on huolehdittava, että päätös myöntää teollisuusmaille rajallinen oikeus määritellä niin kutsuttuja sensitiivisiä tuotteita ei aiheuta kehitysmaiden suhteellisen aseman heikkenemistä maatalouskaupassa. Maataloussopimuksessa on erityiskohteluksi esitetty mekanismeja, joilla kehitysmaat voisivat suojata tärkeimpien ravinnonlähteidensä tuotantoa vientituen avulla markkinoille pyrkivää halpatuotantoa vastaan. Siihen sisältyy myös välineitä, jotka sallivat kehitysmaille paremmat mahdollisuudet edistää ruokaturvaa, maaseudun kehittymistä ja perheviljelijöiden asemaa. Lisäksi keskustellaan erityisjärjestelyistä, joka soisi kehitysmaille oikeuden käyttää suojatulleja määrättyjen perustuotteiden tuotannon suojelemiseksi. On tärkeää pitää huoli siitä, että suojatullit eivät tule koskemaan vain pientä määrää viljalajikkeita. Sen on taattava ruokaturva maissa, jossa lajikkeet alueittain vaihtelevat ja viljely tapahtuu aina pienessä mittakaavassa sekä tilanteissa, joissa yhden lajikkeen sadon ollessa epävarma turvaudutaan useiden lajikkeiden viljelyyn. EU:n Everything But Arms -sopimus tullittoman ja kiintiöttömän tuonnin sallimiseksi nk. vähiten kehittyneistä maista (LDC -maat) yhteisön markkinoille on hyvä. Toistaiseksi sen käytännön vaikutukset ovat jääneet valitettavan vähäisiksi, johtuen muun muassa teknisistä kaupan esteistä. Lisätoimia tarvitaan siis jatkossakin perus- ja jalostettujen tuotteiden tuonnin helpottamiseksi, ja ne tulisi ulottaa valikoiden myös muille kehitysmaille. Maataloustuet tulee rakentaa siten, etteivät ne kannusta sellaiseen ylituotantoon, joka voi johtaa elintarvikkeiden polkumyyntiin kehitysmaihin. Tuet, myös kotimaiset, tulee suunnata erityisesti perheviljelmille ja ekologisesti kestävään tuotantoon. EU:n on määriteltävä selkeä aikataulu vientituista luopumiseksi mahdollisimman ripeästi, yhteisen maatalouspolitiikkansa sallimissa puitteissa. EU:n tulee vaatia muiden teollisuusmaiden vientiluottojen, -takuiden ja -vakuutusten lakkauttamista

6 nopealla aikavälillä. Suomen tulee toimia aktiivisesti, jotta EU jatkaisi vähiten kehittyneiden kehitysmaiden tuotteiden markkinoillepääsyn edistämistä ja saman vaatimista muilta teollisuusmailta. Lisäksi EU:n tulee helpottaa valikoiden myös muiden kehitysmaiden tuotteiden tullitason alentamista tai poistamista, ja toimittava aktiivisesti reilun kaupan järjestelmien tukemiseksi ja laajentamiseksi. Erityisesti köyhimmillä kehitysmailla on oltava oikeus suojata ruoantuotantoaan ja ruokaturvaansa erilaisilla tuonnin rajoituksilla ja rajasuojilla. Kehitysmaiden on myös voitava tukea omia maataloustuottajiaan yhdessä sovittavien periaatteiden mukaisesti. Kehitysmaiden erityiskohtelu WTO:n maataloussopimuksessa on muutettava konkreettisemmiksi keinoiksi poiketa sopimuksesta. Kehitysmailla pitää olla mahdollisuus valita, mitkä maataloustuotteet ne haluavat sisällyttää sopimukseen Maille oikeus päättää geeniperimän patenttikohtelusta Kauppaan liittyvä henkisen pääoman oikeuksia säätelevä TRIPS-sopimus on osa WTO:n sopimusjärjestelmää. Sopimus on viime vuosina joutunut kiivaan arvostelun kohteeksi, koska sitä voidaan tulkita niin, että se pakottaa maat sallimaan myös kasvien, eläinten, mikroorganismien ja näiden osien sekä biologisten prosessien patentointi. Kehitysmaiden ruokaturva on usein riippuvainen paikallisyhteisöjen tiedosta ja kyvystä käyttää eri kasvilajeja ja lajikkeita, joita on kehitetty sukupolvien ajan kulttuuriperintönä. Geenitekniikan avulla näistä lajeista voidaan yhtä ominaisuutta muokaten synnyttää uusia lajikkeita, joita patentoidaan vain muokkauksen tehneen yhtiön käyttöön. Kansainvälinen, luonnon monimuotoisuutta koskeva sopimus CBD (Convention on Biological Diversity) tunnustaa valtioiden oikeudet alueidensa luonnon- ja geenivaroihin ja vaatii yhteisöjen oikeuksien suojelua sekä luonnonvarojen ja paikallistiedon kaupallisesta hyödyntämisestä saatavan hyödyn oikeudenmukaista jakamista. CBD:n alasopimus, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja, on ensimmäinen sopimus, joka virallisesti pyrkii suojelemaan biodiversiteettiä geenimuunneltujen organismien mahdollisilta uhkilta. Se turvaa maille oikeuden varovaisuusperiaatteen nojalla asettaa tuontirajoituksia geeniteknisesti muokatuille organismeille. TRIPS-sopimuksesta poikkeamista määrittävä artikla on tehtävä pysyväksi osaksi sopimusta. Artiklaa on laajennettava niin, että maille jää oikeus päättää vapaasti geeniperimän, elävien organismien ja biologisten prosessien patenttikohtelusta. WTO:n on tunnustettava jäsenmaiden tai maaryhmittymien erilaiset valinnat kasvilajikkeiden suojelujärjestelmiksi, jotta voidaan taata paikallisyhteisöjen keksintöjen suojelu, viljelykäytäntöjen jatkuminen ja kasvinsiementen säästäminen, vaihtaminen ja myynti. Kansainvälisen luonnon monimuotoisuutta koskevan sopimuksen CBD:n sekä sen alasopimuksen, Cartagenan pöytäkirjan asemaa suhteessa TRIPS-sopimukseen ja muihin kauppasopimuksiin tulee vahvistaa. Sen periaatteita tulee noudattaa myös kansainvälisessä henkisen pääoman oikeuksia koskevassa lainsäädännössä Maille oikeus huolehtia lääkkeiden saatavuudesta

7 Kansallinen lääkehuolto on keskeinen julkishyödyke, jonka toimivuus kehitysmaissa on taattava. Lääkkeiden saatavuus on turvattava kaikille ihmiselle katsomatta heidän taustaansa ja elinympäristöönsä. Dohan julistuksen mukaan TRIPS -sopimus ei estä jäseniään toteuttamasta kansanterveyden suojelemista. Tämän vuoksi sopimuksen määrittelemiä poikkeusoikeuksia yleisestä patentoitavuudesta on tulkittava mahdollisimman väljästi. EU:n tulee pyrkiä siihen, että TRIPS-sopimuksen puitteissa saavutetaan lopullinen, käyttäjäystävällinen ja tehokas ratkaisu lääkkeiden saatavuuteen kehitysmaissa. 2.4 Kansalaisille keskeiset palvelut tulee jättää neuvottelujen ulkopuolelle Kehitysmaihin kohdistuu merkittävä paine avata niiden palvelujen markkinat ulkomaisille yrityksille. Ei ole näyttöä siitä, että kehitystavoitteet vahvistuisivat tuottamalla nämä palvelut ulkomaisilla yksityisillä yhtiöillä. Päinvastoin, kokemukset yksityistämisestä ja kaupan vapauttamisesta saattavat johtaa keskeisten palvelujen saannin heikkenemiseen yksittäisen kansalaisen näkökulmasta. On huomioitava, että palvelusopimusta luotaessa painotettiin alunperin nimen omaan joustavuutta sen suhteen, että maat voivat valita ryhtyvätkö ne neuvottelemaan palveluiden avaamisesta vai eivät. Tämä on käytännössä osoittautunut vääräksi, ja palvelujen kaupan vapauttaminen on haluttu selkeästi sitoa koko neuvottelujen lopputulokseen. EU on ollut teollisuusmaista aloitteellisimpia, ja odottaa kehitysmailta määrällisiä ja laadullisia tarjouksia (nk. benchmarks ) palvelujen kaupan avaamisesta sellaisilla keskeisillä sektoreilla kuten energia, pankki- ja rahoitus, vesi, ympäristö, turismi, posti ja liikenne. WTO-neuvotteluissa ei tule edellyttää kehitysmailta tarjouksia palvelujen kaupan avaamiseksi. Erityisesti keskeiset palvelut, kuten vesi, energia, koulutus ja terveys, joiden saatavuus on ensiarvoisen tärkeää inhimilliselle kehitykselle ja naisten aseman parantamiselle, tulee jättää WTO-neuvottelujen ulkopuolelle.

Kepan kauppapoliittinen linjaus OSA I: Kehitysnäkökulmaa tukeva kauppajärjestelmä

Kepan kauppapoliittinen linjaus OSA I: Kehitysnäkökulmaa tukeva kauppajärjestelmä 1 Kepan kauppapoliittinen linjaus 2003 OSA I: Kehitysnäkökulmaa tukeva kauppajärjestelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kepa, haluaa vaikuttaa demokraattisen, koherentin ja köyhyyttä edistävän kansainvälisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo

Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo Mikä ihmeen WTO? Kepa / Matti Hautsalo 04.10.2005 WTO on Maailman kauppajärjestö WTO:n historia Jäsenyys ja toimintakulttuuri Leirit WTO:n sisällä Tärkeimmät neuvottelualueet Muita keskeisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Kepan kauppapoliittinen linjaus

Kepan kauppapoliittinen linjaus 1 Kepan kauppapoliittinen linjaus Hyväksytty Kepan hallituksessa 10.12.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry haluaa vaikuttaa köyhdyttäviä talousrakenteita purkavan ja demokraattisen kauppapolitiikan

Lisätiedot

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11)

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2017-01340 TUO-10 Ritola Leena(UM) 04.12.2017 Asia Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.11.2012 2012/2135(INI) TARKISTUKSET 1-14 Helmut Scholz (PE497.979v01-00) geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n kymmenenteen ministerikokoukseen

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n kymmenenteen ministerikokoukseen Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2015-01556 TUO-10 Hakkarainen Mikko(UM), Lukkarila Johanna(UM) 03.12.2015 Asia Valmistautuminen 15.-18.12.2015 järjestettävään WTO:n kymmenenteen ministerikokoukseen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö MINVA UM

Ulkoasiainministeriö MINVA UM Ulkoasiainministeriö MINVA UM2015-01648 TUO-10 Lukkarila Johanna(UM) 09.12.2015 Viite Asia Ulkoasiainneuvosto kauppaministereiden kokoonpanossa Nairobissa 15.-18.12.2015 WTO:n kymmenennen ministerikokouksen

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/0029(NLE) 5.5.2015 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2001 vp Valtioneuvoston selvitys valmistautumisesta Maailman kauppajärjestön WTO:n uuteen neuvottelukierrokseen (The Millenium Round) Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan

10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan Kansainvälinen kauppa ja kauppapolitiikka vaikuttavat monin tavoin ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Oikeanlaisella kauppapolitiikalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu FI FI KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT MAPTEN Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009 Jyrki Niemi, Ellen Huan-Niemi & Janne Niemi MTT ja VATT Politiikkavaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa

Lisätiedot

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi)

LIITTEET MMM , COM(2014) 530 final (paperikopioina suomeksi ja ruotsiksi) Maa- ja metsätalousministeriö E-KIRJE MMM2014-00869 HSO Schulman Markus 11.09.2014 KÄYTTÖ RAJOITETTU perustuslaki 50 liitteenä olevien EUdokumenttien osalta Suuri valiokunta Asia Neuvoston päätös komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

ASKELTA. kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan

ASKELTA. kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan 10 ASKELTA kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan KANSAINVÄLINEN KAUPPA JA KAUPPAPOLITIIKKA vaikuttavat monin tavoin ihmisten elämään kaikkialla maailmassa. Oikeanlaisella kauppapolitiikalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta 17.4.2007 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston päätökseksi teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevaa sopimusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta TRIPS-sopimuksen 66 artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Maailman kauppajärjestön WTO:n rakenne ja päätöksenteko

Maailman kauppajärjestön WTO:n rakenne ja päätöksenteko Kuka määrää säännöt? Maailman kauppajärjestön WTO:n rakenne ja päätöksenteko Pauliina Parviaisen ja Anastasia Laitilan toimittaman aineiston pohjalta päivittänyt Matti Hautsalo lokakuussa 2005. Maailman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö MINVA UM

Ulkoasiainministeriö MINVA UM Ulkoasiainministeriö MINVA UM2017-01063 TUO-10 Sorsimo Tiina(UM) 04.10.2017 Viite Asia Epävirallinen kauppaministerien lounastapaaminen 13.10.2017 Brysselissä Alivaltiosihteeri Markku Keinänen osallistuu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Afganistanin islamilaisen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0062 (NLE) 7671/17 WTO 87 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestössä Euroopan

Lisätiedot

EU-ministerivaliokunta käsitteli asiat pidetyssä kokouksessaan.

EU-ministerivaliokunta käsitteli asiat pidetyssä kokouksessaan. Valtioneuvoston EU-sihteeristö LÄHETE VNEUS2010-00421 VNEUS Suomalainen Irma 07.06.2010 Viite Asia Lissabonin sopimuksen toimeenpano; eriytyvä integraatio, EU yhteinäisenä globaalina toimijana Ohessa lähetetään

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS

EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS: Dohan neuvottelukierroksen haasteet ja mahdollisuudet Euroopan parlamentin yhteisesittelijä: Latinalaisen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Kehitysyhteistyövaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2005/0118(CNS) 2005/0120(CNS) 11.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS kehitysyhteistyövaliokunnalta maatalouden ja maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit Ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan 2022

Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit Ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton kommentit Ilmastonmuutoksen kansalliseen sopeutumisstrategiaan 2022 10.4.2014 Jouni Nissinen suojelupäällikkö Suomen luonnonsuojeluliitto ry Ensitunnelmat strategiasta + kokonaisvaltaisuus

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2586(RSP) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-6 Norbert Neuser, Bogdan Brunon Wenta (PE601.263v01-00) uudesta kehityspolitiikkaa koskevasta eurooppalaisesta konsensuksesta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM ASA-30 Korppi Anu(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM ASA-30 Korppi Anu(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2016-00072 ASA-30 Korppi Anu(UM) 21.01.2016 Asia Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan

Lisätiedot

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET Aiempaa näkyvämpi osa EU:n ulkoista toimintaa; kauppapolitiikan politisoituminen Aiempaa enemmän esillä EU:n kilpailukykypolitiikassa johtuen globaaleista arvoketjuista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4

11. Kertaus. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 123 11. Kertaus Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet. Artikla 4 Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet. Artikla 42 Ihmisoikeuksiin

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2008/0136(AVC) 18.2.2009 *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje

Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Asiantuntijakuuleminen: Pariisin ilmastosopimus jatkotoimet ja allekirjoittaminen U 8/2016 vp, U-jatkokirje, E-kirje Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 18.03.2016

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Jussi Viitanen, metsäalan neuvonantaja, kehityspoliittinen osasto, toimialapolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö Ympäristö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Tampereen tulevaisuusfoorumi 9.2.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Muistio: WTO:n julkisten hankintojen sopimuksen uudistaminen; markkinoillepääsyneuvottelut

Muistio: WTO:n julkisten hankintojen sopimuksen uudistaminen; markkinoillepääsyneuvottelut 2 (5) Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2005-01189 KPO-05 SuV viite: E 30/2005 vp Eduskunta Suuri valiokunta 10.05.2005 Viite Asia WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen uudistaminen; neuvottelut

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Lappeenrannan tulevaisuusfoorumi 4.11.2009 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot