Käyttöohje *D * Schälprofi 500 D Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje *D1090063-1001* Schälprofi 500 D1090063 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria"

Transkriptio

1 Käyttöohje Schälprofi 500 D *D * Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

2 Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430 Leibnitz Puhelin: +43 (0) 3452/82954 Faksi: +43 (0) 3452/ Sähköposti: Copyright by POSCH Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Täytä nämä tiedot ennen koneen käyttöönottoa. Saat käyttöösi korvaamattoman asiakirjan, josta löytyvät kysymyksissä tarvittavat tiedot selkeästi. Koneen numero:... Sarjanumero:... POSCH Österreich: 8430 Leibnitz, Paul-Anton-Keller-Strasse 40, puh.: +43 (0) , faksi: +43 (0) , sähköposti: POSCH Deutschland: Velden/Vils, Preysingallee 19, puh.: +49 (0) , faksi: +49 (0) , sähköposti: 2

3 Sisällys Sisällys 1 Esipuhe Tekijänoikeus Takuu Ehdot Termit Käyttöohje 6 2 Turvallisuusohjeita Symbolien selitykset Yleiset turvallisuusohjeet Kuorimakoneiden turvallisuusohjeet Melua koskevat ohjeet Muut riskit Määräystenmukainen käyttö 9 3 Yleistä Soveltaminen Kuvaus Koneen tärkeimmät osat Tarrat ja niiden merkitys 12 4 Asennus 13 5 Käyttöönotto Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Käyttö sähkömoottorilla tai nivelakselilla 15 6 Käyttö Teroitus Kuorinta 18 7 Koneen kytkentä pois päältä 21 8 Kuljetus Kuljetus käsin Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä 22 9 Tarkistukset Suojalaitteet Ruuviliitokset Kiilahihnojen kiristys 23 3

4 Sisällys 9.4 Kuorimaterä Kuorimaterän terävyys Syöttöterä Huolto Voitelu Kuorimaterän terä Syöttöterä Kierukan vaihto Kiilahihnojen vaihto Puhdistus Lisävarusteet Poistoaukon jatke Puun alusta Vikojen korjaus Tekniset tiedot Huolto 34 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 35 4

5 Esipuhe 1 Esipuhe Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä kone on valmistettu voimassa olevien eurooppalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Tämä käyttöohje opastaa turvalliseen ja ammattimaiseen työskentelyyn ja kunnossapitoon. Kaikkien niiden henkilöiden, jotka ovat tekemisissä koneen kuljetuksen, kokoonpanon, käyttöönoton, käytön ja kunnossapidon kanssa, on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöohje turvallisuusmääräykset yksittäisten lukujen turvallisuusohjeet. Käyttöohjeiden on aina oltava käyttöhenkilökunnan saatavilla, jotta ehkäistään käyttövirheet ja varmistetaan moitteeton toiminta. 1.1 Tekijänoikeus Kaikki asiakirjat on suojattu tekijänoikeuslailla. Asiakirjojen toimittaminen edelleen ja kopioiminen (myös osittain) sekä sisällön välittäminen on kiellettyä, ellei toisin ole erikseen mainittu. 1.2 Takuu Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa! Emme vastaa vaurioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Puutteita koskevista vaatimuksista on ilmoitettava välittömästi puutteen toteamisen jälkeen. Esimerkiksi seuraavat seikat aiheuttavat vaatimusten raukeamisen: epäasianmukainen käyttö virheelliset liitäntätavat ja käyttölaitteet, jotka eivät kuulu toimitukseen alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden käyttämättä jättäminen muutokset, joista ei ole sovittu kirjallisesti. Kuluvat osat eivät kuulu takuuseen. 1.3 Ehdot Teknisiä tietoja, mittoja, koneiden kuvia sekä turvateknisiä standardeja koskevat tiedot ovat jatkuvan kehitystyön alaisia, eivätkä niitä koskevat tiedot ole sitovia. Oikeus paino- ja ladontavirheisiin pidätetään. 1.4 Termit Haltija Haltijalla tarkoitetaan koneen omistajaa, joka vastaa koneen määräystenmukaisesta asentamisesta ja konetta käyttävien henkilöiden soveltuvuudesta ja koulutuksesta. Käyttöhenkilökunta Käyttöhenkilökunnalla (käyttäjillä) tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut koneen käytön. Ammattihenkilökunta 5

6 Esipuhe Ammattihenkilökunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, joille koneen haltija on ohjeistanut erikoistoimet, kuten kokoonpanon, varustelun, kunnossapidon ja vikojen korjauksen. Sähköalan ammattilainen Sähköalan ammattilaisella tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessaan hankkineet tiedot sähkölaitteista, standardeista ja määräyksistä ja jotka tunnistavat mahdolliset vaaratilanteet ja osaavat ehkäistä ne. Kone Koneeksi kutsutaan tässä käyttöohjeessa mainittua tuotetta (ks. kansilehti). 1.5 Käyttöohje Tämä käyttöohje on alkuperäisen käyttöohjeen käännös. 6

7 Turvallisuusohjeita 2 Turvallisuusohjeita 2.1 Symbolien selitykset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita ja ohjeita varoittamaan mahdollisista ihmisiä tai konetta uhkaavista vaurioista sekä antamaan työskentelyohjeita. Varoittaa vaaranpaikoista Työturvallisuusohjeita, joiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa hengenvaaran. Noudata aina näitä ohjeita ja toimi erityisen varovasti ja huolellisesti. Varoittaa vaarallisesta sähköjännitteestä. Jännitteisten osien koskettaminen saattaa aiheuttaa välittömän kuoleman. Vain sähköalan ammattilaiset saavat avata sähkölaitteiden suojukset ja suojalaitteet, kunhan käyttöjännite on ensin kytketty pois päältä. Puristumisvaara. Yläraajojen puristumisen aiheuttama loukaantumisvaara. Varoittaa leikkautumisvaarasta. Raajojen leikkautumisen aiheuttama loukkaantumisvaara. Huomautus Symboli kuvaa koneen asianmukaista käyttöä. Ohjeen noudattamatta jättäminen saatta aiheuttaa koneessa toimintahäiriöitä tai vaurioita. Melua koskevat ohjeet Symboli ilmoittaa alueesta, jossa esiintyy voimakasta melua -> 85 db (A). Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa heikentää kuuloa tai aiheuttaa kuulovamman. 7

8 Turvallisuusohjeita Lisätietoja Symboli ilmoittaa lisäosia koskevia tietoja. Info Koneen käsittelyä koskevia tietoja. 2.2 Yleiset turvallisuusohjeet Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat koneen käyttötarkoituksen, käytöstä aiheutuvat vaarat sekä käyttöohjeen. Koneen haltijan on opastettava henkilökuntaansa asianmukaisesti. Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna. Käyttäjän vähimmäisikä: 18 vuotta. Koneella saa työskennellä vain yksi henkilö kerrallaan! Varmista, että työpaikka on riittävästi valaistu, sillä huono valaistus lisää huomattavasti loukkaantumisvaaraa! Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Kunnossapito-, asennus-, huolto- ja puhdistustyöt vain koneen ollessa kytkettynä pois päältä ja pysähdyksissä! Älä jätä konetta käyntiin ilman valvontaa. Koneen käyttölaite on kytkettävä pois päältä muutostöiden ajaksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia eikä muita käsittelyjä! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan käytä viallisia liitäntäjohtoja. Sähkökäyttöisiä koneita ei saa käyttää sateella, muuten seurauksena voi olla kytkimen tai sähkömoottorin vaurioituminen! 2.3 Kuorimakoneiden turvallisuusohjeet Älä koske käsin kuorimaterään! Älä laita käsiä lastujen poistoaukkoon! Käytä työskentelyn aikana kasvosuojusta! Työskentelyn aikana on käytettävä turvakenkiä ja ihonmyötäistä vaatetusta. Lastun enimmäispaksuus saa olla 1,1 mm. Käytä konetta vain ulkona! Kun kytket koneen pois päältä, varo pyörivää työkalua, kunnes kone on täysin seisahtanut! 2.4 Melua koskevat ohjeet 8 Työpaikkakohtainen meluarvo on 98 db(a) mitattuna käyttäjän korvan kohdalta. Voimanottoakselilla varustetuissa koneissa meluarvo määräytyy traktorin mukaan. Sen vuoksi on käytettävä kuulonsuojaimia. Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja, joten niitä ei voida suoraan pitää luotettavina työskentelypaikan meluarvoina. Vaikka päästöarvot ja meluraja eivät suoraan korreloi keskenään, ei näiden tulosten perusteella voida luotettavasti määrittää, ovatko ylimääräiset varotoimenpiteet tarpeen. Työskentelypaikan senhetkiseen meluarvoon vaikuttavia tekijöitä

9 Turvallisuusohjeita ovat työskentelytilan ominaisuudet, muut melunlähteet, koneiden määrä ja muut läheisyydessä tehtävät työt. Työskentelypaikan sallitut meluarvot saattavat vaihdella myös maasta toiseen. Näiden tietojen perusteella käyttäjä voi kuitenkin suojautua paremmin vaaroilta ja riskitekijöiltä. 2.5 Muut riskit Vaikka kaikki turvallisuusmääräykset otetaan huomioon ja konetta käytetään määräystenmukaisesti, on yhä myös muita riskitekijöitä: pyörivien osien tai työkalujen koskettaminen sinkoutuvien työkappaleiden ja niiden osien aiheuttamat loukkaantumiset tulipalovaara moottorin riittämättömän tuuletuksen vuoksi kuulon vaurioituminen työskenneltäessä ilman kuulonsuojaimia inhimilliset virheet (esim. liiallinen ruumiillinen rasitus, henkinen kuormitus). Jokaiseen koneeseen liittyy muita riskitekijöitä, joten työskenneltäessä on aina noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Turvallinen työskentely määräytyy käyttöhenkilökunnan mukaan! 2.6 Määräystenmukainen käyttö Koneen Schälprofi 500 tehtävänä on kuoria ja teroittaa halkaisijaltaan enintään 20 cm:n puita. Muu tai epäasianmukainen käyttö on ehdottomasti kielletty! 9

10 Yleistä 3 Yleistä 3.1 Soveltaminen Tämä käyttöohje koskee seuraavia koneita: Konetyyppi Tuotenro* Tyyppi Käyttötapa M1400 Schälprofi E9 Sähkömoottori M1410 Schälprofi Z Voimanottoakseli M1420 Schälprofi ZE9 Voimanottoakseli/ sähkömoottori *Koneen tuotenumero on meistetty tyyppikilpeen. Kokoonpanot Vakiokokoonpano...E ja elektroninen jarrukytkin Lisävarusteet F Poistoaukon jatke 350 mm F Poistoaukon jatke 500 mm F Puun alusta F Tuntilaskuri 3.2 Kuvaus Kone Schälprofi 500 on puuntyöstökone, jolla puunrunkoja voidaan yhdellä kertaa sekä teroittaa että kuoria. Konetta käytetään sähkömoottorilla tai voimanottoakselilla. Ennen kuorintaa puunrunko voidaan teroittaa käännettävällä teroituskoneella. Lopuksi teroituskone käännetään sivuun jalkapoljinta painamalla ja puunrunko asetetaan syöttölaitteeseen (= kierukka-akselille), jolloin kuorinta käynnistyy automaattisesti ja syöttöä ohjataan eteenpäin. Portaattomasti säätyvällä syötöllä voidaan vaikuttaa pinnan laatuun. Putoavat lastut kuljetetaan pois työalueelta säädettävällä paineilmakuljettimella. 10

11 Yleistä 3.3 Koneen tärkeimmät osat Poistoputki 12 Jousisalpa 2 Poistoputken kahva 13 Viistoamislaite 3 Kolmipistekiinnitys 14 Syöttöterä 4 Sähkömoottori tai voimanottoakseli 15 Syöttövipu 5 Tyyppikilpi 16 Puun alusta 6 Säätölaite 17 Suojaverho 7 Teroituskone 18 Syöttövarsi 8 Poljin 19 Puhallussuoja 9 Siirtokahva 20 Kuorimaterä 10 Katkaisin/pistoke 21 Poistoläppä 11 Kierukka-akseli 11

12 Yleistä 3.4 Tarrat ja niiden merkitys 1 12 Z Z Z Z Z Z MAX Z Z Z n max = 700 min -1 Z Z Poista lastut vain sopivalla välineellä! 2 Käytä silmä- ja kuulonsuojaimia! 3 Voitelukohta 4 Moottorin pyörimissuunta 5 Voimanottoakselin pyörimissuunta 6 Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeus 7 Käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen koneen käyttöä! 8 Syöttönopeus 9 Varo! Työkalu pyörii vielä koneen pysähdyttyä! 10 Kuorimalevyn pyörimissuunta 11 Älä laita käsiä lastujen poistoaukkoon! 12

13 Asennus 4 Asennus Koneen saa ottaa käyttöön ainoastaan sen ollessa tukevasti asennettuna! Aseta kone vaakasuoralle, tasaiselle, kiinteälle ja tilavalle alustalle. Kone on asennettava suoraan lattiaan. Sen alle ei saa sijoittaa puulevyjä, lattaterästä yms. 13

14 Käyttöönotto 5 Käyttöönotto Tarkista ennen käyttöönottoa suoja- ja turvalaitteiden toiminta. 5.1 Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Koneet, joissa 400 V:n moottori Koneen saa liittää vain 30 ma:n FI-automaattisulakkeella varustettuun virtapiiriin. Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Tyyppi E9 Liitä kone sähköverkkoon: Verkkojännite 400 V (50 Hz) Sulake 32 A (katkaisuominaisuus C) Syöttökaapelin poikkipinnan on oltava vähintään 6 mm². Kaapelin poikkipinta on ainoastaan vähimmäisvaatimus; jos kaapeli on pidempi, anna sähköalan ammattilaisen määrittää tarvittava poikkipinnan koko. Käännä kytkin Y-asentoon ja anna moottorin lämmetä. Käännä sitten kytkin D-asentoon Nolla-asento 3 D-asento 2 Tähtiasento Huomioi sähkömoottorin pyörimissuunta (katso moottoriin merkitty nuoli). Jos moottorin pyörimissuunta on väärä: Pistokkeessa on vaiheenkäännin, jolla moottorin pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa (työnnä pistokkeen levy sisään ruuvitaltalla ja käännä sitä 180 ). 14

15 Käyttöönotto Pistokeliitännän ollessa jäykkä CEE-pistoke voidaan irrottaa kytkinkotelosta. Apuna voidaan käyttää merkkipistoketta ja silikonisuihketta. Takuu ei korvaa kytkimen tämäntyyppisiä vaurioita. Jarrukytkin: Päälle kytkeminen ei ole mahdollista jarrutuksen aikana. Kun kone on kytketty pois päältä, työkalun on pysähdyttävä 10 sekunnin kuluessa. Jos jarrukytkimessä havaitaan vika, konetta ei saa missään tapauksessa käyttää! Jos kone kytketään pois päältä ylikuormituksen jälkeen, katkaisinta saa painaa uudelleen vasta 60 sekunnin kuluttua. Katkaisinta saa painaa 10 minuutin aikana enintään viisi kertaa! 5.2 Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) 1. Kiinnitä kone traktorin kolmipistekiinnitykseen. 2. Kytke nivelakseli ja varmista turvaketjulla. 3. Traktorin voimanottoakselin pyörimissuunta on myötäpäivään. 4. Säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. 5. Kytke traktorin voimanottoakseli hitaasti ja anna koneen käydä. 6. Säädä voimanottoakselin tarvittava pyörimisnopeus käsikaasun avulla. Suurin sallittu voimanottoakselin pyörimisnopeus: 700 1/min Voimanottoakselin enimmäispyörimisnopeutta ei saa missään tapauksessa ylittää, sillä muuten öljyn lämpötila kohoaa liikaa. Tämä aiheuttaa pumpun, sylinterin ja hydrauliletkujen ennenaikaista kulumista ja vuotoja. Ennen kuin jälleen irrotat nivelakselin, säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. Irrotettu nivelakseli on asetettava nivelakselin ripustukseen. 5.3 Käyttö sähkömoottorilla tai nivelakselilla Jousisalpa 2 Lukituspelti 15

16 Käyttöönotto Käyttötavan asetus: Läppien asetus Lukituspelti käännetty sisään Lukituspelti käännetty ulos Käyttötapa Käyttö sähkömoottorilla Käyttö nivelakselilla Käännä lukituspeltiä niin, että jousisalpa lukittuu kuuluvasti. Jos konetta käytetään sähkökäyttöisesti, voimanottoakselin lukituspellin on oltava suljettuna. Jos näin ei ole, kone ei kytkeydy päälle. 16

17 Käyttö 6 Käyttö 6.1 Teroitus Poljin 3 Pyälletty mutteri 2 Teroituskone 4 Säätölaite Kierrä säädettävä poistoputki haluttuun asentoon ennen kuorinnan aloittamista. Poistoaluetta voidaan muuttaa säätämällä poistoläppää. 1. Paina poljinta ja käännä teroituskonetta niin pitkälle vasemmalle, että se lukittuu polkimen uraan. 2. Aseta puunrunko säätölaitteeseen ja työnnä sitä kohti kuorimaterän keskikohtaa. Älä anna puunrungon olla kierukka-akselia vasten teroituksen aikana. Säätölaite voidaan mukauttaa puunrungon halkaisijan mukaan löysäämällä pyällettyä mutteria. 3. Paina puunrunko säätölaitetta vasten, jolloin puunrungon yksi reuna teroittuu. 4. Kierrä puunrunkoa 90 ja paina sitä uudelleen säätölaitetta vasten. 5. Toista kohtaa 4 niin monta kertaa, että puunrunko on riittävän terävä. 17

18 Käyttö 6.2 Kuorinta Poistoputki 5 Puun alusta 2 Syöttövarsi 6 Syöttövipu 3 Kaaripidike 7 Poistoläppä 4 Teroituskone Kierrä säädettävä poistoputki haluttuun asentoon ennen kuorinnan aloittamista. Poistoaluetta voidaan muuttaa säätämällä poistoläppää. 1. Ennen kuorinnan aloittamista teroituskone on jälleen käännettävä: Kun poljinta painetaan, teroituslaite siirtyy automaattisesti takaisin alkuasentoon. 2. Aseta puunrungon etupää kierukka-akselille. Kuorinta alkaa automaattisesti ja syöttö ohjaa puuta eteenpäin. Kaaripidikkeen avulla puunrunko voidaan pitää teroituksen aikana paikallaan. 3. Kun yli puolet puunrungosta on kuorittu, työskentelypuolta on vaihdettava ja puunrunko on otettava vastaan vastakkaiselta puolelta Syöttöterän säätö 1 18

19 Käyttö 1 Syöttövipu Syöttöterä on säädettävä niin, että puunrunko pyörii syöttöliikkeen aikana tasaisesti oman akselinsa ympäri eikä luista. Syöttöterän sijaintia voidaan muuttaa syöttövivun avulla: Asento Toiminto 0 Syöttöterän voimakkain vastus puunrunkoa vasten. Syöttöliike on hidas. MAX Syöttöterän heikoin vastus puunrunkoa vasten. Syöttöliike on nopea. Mitä voimakkaampi syöttöterän vastus puunrunkoa vastaan on, sitä kauniimpi ja tasaisempi kuoritusta pinnasta tulee Puun alustan säätö Puun alusta 3 Jousisalpa 2 Ohjain Puun alustalla puunrunkoa ohjataan paikkaa vaihdettaessa tasaisesti pitkin kuorimaterää. Puun alustaa voidaan siirtää, jotta se mukautuu paremmin kunkin puunrungon pituuteen. Vapauta jousisalpa vetämällä ja siirrä. Puun alustan alapuolella on reikiä. Varmista, että jousisalpa lukituu uudelleen reikään puun alustan siirtämisen jälkeen Kuorintahalkaisijan säätö 10 cm - 25 cm 7,5 cm - 22,5 cm 5 cm - 20 cm Enimmäiskuorintahalkaisija voidaan asettaa välille cm. Irrota itselukittuva kuusiomutteri ja aseta nostoputki haluttuun asentoon. 19

20 Käyttö Viisteytyskone 1 1 Viisteytyskone Kuorinnan jälkeen puunrunko voidaan viisteyttää viisteytyskoneella. Aseta puunrunko alustalle viisteytyskoneeseen ja paina puuta kuorintaterää vasten. Puunrunko viisteytetään tasaisella pyörityksellä oikealle. 20

21 Koneen kytkentä pois päältä 7 Koneen kytkentä pois päältä Käyttö sähkömoottorilla (tyyppi E) Aseta kytkin 0-asentoon. Käyttö traktorin nivelakselin kautta (tyyppi PZG) Irrota traktorin nivelakseli. Ennen irrottamista säädä traktorin käsikaasu mahdollisimman pieneksi. 21

22 Kuljetus 8 Kuljetus 8.1 Kuljetus käsin Vedä siirtokahva ulos, nosta kone ylös ja siirrä. 8.2 Kuljetus traktorin kolmipistekiinnityksellä Kiinnitä rungon sisäpuolinen siirtokahva sokalla, jotta se pysyy kiinni kuljetuksen aikana. Varmista, ettei puun alustaa ole vedetty ulos. Alusta on kiinnitettävä jousisalvalla. Asenna kone kolmipistekiinnitykseen ja nosta kone ylös traktorin hydraulijärjestelmän avulla. Jos traktorin takavalo peittyy, koneen takaosaan on kiinnitettävä valaisin (esim. magneetilla, pistokkeella...). Yleisillä teillä kuljetettaessa on noudatettava tieliikennelakia. Enimmäiskuljetusnopeus: 25 km/h Kun kone irrotetaan traktorista, se on asetettava tasaiselle ja kiinteälle alustalle. 22

23 Tarkistukset 9 Tarkistukset Ennen tarkistuksia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! 9.1 Suojalaitteet Kaikkien suojalaitteiden (suojusten, suojaverkkojen...) on oltava paikoillaan! 9.2 Ruuviliitokset Kiristä ensimmäisen käyttötunnin jälkeen kaikki ruuvit ja mutterit. Kiristä ruuvit ja mutterit aina 100 käyttötunnin välein. Korvaa kadonneet ruuvit ja mutterit uusilla. 9.3 Kiilahihnojen kiristys Esikiristä kiilahihnat siten, että ne painuvat keskeltä peukalolla painettaessa n. 8 mm. 9.4 Kuorimaterä Kuorimaterä on puhdistettava 8 10 tunnin välein pihkanpoistoaineella (esim. nitroyhdisteohentimella). 9.5 Kuorimaterän terävyys Tarkista kuorimaterän terävyys ennen työskentelyn aloittamista. 9.6 Syöttöterä Tarkista syöttöterän terävyys ennen työskentelyn aloittamista. 23

24 Huolto 10 Huolto Ennen huoltotoimia käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset. Älä koskaan työskentele ilman suojalaitteita. Käytä ainoastaan alkuperäisiä POSCH -varaosia Voitelu Hävitä öljyt, rasvat ja vanha öljy määräysten mukaisesti Voitelukohdat Voiteluväli Kohta Kohde/sijainti Viikoittain (40 käyttötunnin välein, käytön mukaan myös useammin) Kuukausittain (160 käyttötunnin välein, käytön mukaan myös useammin) 1 Öljyä kuorimaterä ruostumista vastaan 2 Öljyä kierukka ruostumista vastaan 3 Kierukka-akselin runkolaakerit, etu 4 Kierukka-akselin runkolaakerit, taka Voitelukohdat on merkitty voitelusymbolilla. 24

25 Huolto 10.2 Kuorimaterän terä Kuorimaterän terän vaihto tai säätö ,1 mm 0,7 mm 0,9 mm 0,7-0,9 mm 1 Terä 3 Kuorimaterä 2 Kuusioruuvi 4 Terän säätötulkki Jos kuorimalevyn terät eivät ole tarkasti toistensa tasalla, puuta ei ehkä saada kuorittua tasaisesti. Tarkista terän asento säätötulkilla. Terät on säädettävä siten, että ne ovat ulkopuolelta n. 0,7 mm:n ja sisäpuolelta n. 1,1 mm:n päässä kuorimaterästä. Jos terää on säädettävä jälkikäteen, puhaltimen suojus on irrotettava löysäämällä molemmat kuusioruuvit. Terän löysäämisessä tarvitaan apulaista, joka pitää kuorimaterää paikallaan puhaltimen siivistä (kuorimaterän takapuolella), jotta estetään terän pyöriminen. Kiristä terän kuusioruuvit takaisin ja asenna lopuksi puhaltimen suojus Kuorimaterän terän teroitus 38 Kuorimalevyn karkaistujen terien reunoja on ajoittain teroitettava. Terän teräkulma ei saa muuttua teroitettaessa. 25

26 Huolto 10.3 Syöttöterä Jos puu ei pyöri kuorinnan aikana oman akselinsa ympäri, vaan luistaa, syynä saattaa olla jokin seuraavista: Syöttöerä on säädetty väärin. Syvyysrajoittimet on säädetty väärin suhteessa syöttöteriin. Syvyysrajoittimet tai syöttöterä ovat erittäin kuluneet, ja ne on teroitettava Syvyysrajoittimen säätö mm x Syöttöpultti 3 Syvyysrajoitin 2 Terän säätötulkki 4 Syöttöterä Jos syvyysrajoittimen ja syöttöterän etäisyyden on oltava alle 2 mm, syvyysrajoitin on säädettävä oikein terän säätötulkkien avulla: Löysää itselukittuvat kuusiomutterit. Paina terän säätötulkki syöttöpulttia vasten. Näin syöttöterä ja syvyysrajoittimet kohdistetaan toisiinsa. Kiristä itselukittuvat kuusiomutterit takaisin. Syöttöterän ja syvyysrajoittimen säätö: 1. Löysää itselukittuvat kuusiomutterit, irrota syöttöterä ja syvyysrajoittimet ja teroita ne kuvan mukaisesti. 2. Asenna teroitetut syvyysrajoittimet ja syöttöterä syöttöpulttiin ja säädä se terän säätötulkkien avulla. 26

27 Huolto 10.4 Kierukan vaihto Puhaltimen suojus 7 Kuusioruuvi M8 x 20 2 Kuusioruuvi M12 x 25 8 Uramutteri 3 Kuusioruuvi M8 x 25 9 Itselukittuva kuusiomutteri 4 Kuusioruuvi M8 x Runkolaakeri 5 Laakerikotelo 11 Kierukka, pitkä 6 Kierukan suojus 12 Kierukka, lyhyt 1. Irrota puhaltimen suojus löysäämällä molemmat kuusioruuvit M12 x Irrota laakerikotelon kuusioruuvi M8 x 25 tai M8 x Irrota kierukan vasen suojus irrottamalla molemmat kuusioruuvit M8 x Löysää uramutteri mukana toimitetulla uramutteriavaimella. Uramutterin löysäämisessä tarvitaan apulaista, joka pitää kuorimaterää paikallaan puhaltimen siivistä (kuorimaterän takapuolella), jotta estetään terän pyöriminen. 5. Merkitse runkolaakerin sijainti runkoon. 6. Löysää runkolaakerin itselukittuvat kuusiomutterit M Nosta runkolaakeri säätöruuvien irrottamisen jälkeen pois rungosta. 8. Irrota uramutteri kierukka-akselista. 9. Vedä pitkä ja lyhyt kierukka irti. 10. Asenna uudet kierukat. 11. Kiinnitä runkolaakeri ruuveilla runkoon. 12. Kohdista runkolaakeri aikaisemmin tehdyn merkin mukaan. 13. Tarkista, että kuorimaterä pyörii vapaasti! 14. Tarkista kiilahihnojen kireys ja kiristä hihnoja tarvittaessa. 15. Kiinnitä kierukan suojus, laakerikotelo ja puhaltimen suojus runkoon. 27

28 Huolto 10.5 Kiilahihnojen vaihto Ohjeita kiilahihnojen vaihtoon Kiilahihnoja vaihdettaessa on aina vaihdettava kaikki hihnat samalla kertaa! Kiilahihnat on asetettava löysästi paikoilleen. Jos ne asetetaan hihnapyörille väkisin, ne saattavat vaurioitua ja murtua lyhyen ajan kuluttua. Esikiristä kiilahihnat siten, että ne painuvat keskeltä peukalolla painettaessa n. 8 mm Kiilahihnatyypit Konetyyppi Hihna Määrä (kpl) Osanumero E9 XPA 1382 Lw 3 Z Z XPA 1500 Lw 3 Z ZE9 XPA 1832 Lw 3 Z Sähkökäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Suojan kuusioruuvit 4 Moottorilevy 2 Kiilahihnan suojus 5 Moottori kuusioruuvi 3 Kiinnitysruuvi 6 Kiilahihna Irrota kiilahihnan suojuksen viisi kuusioruuvia ja poista suojus paikaltaan. Löysää moottorilevyn neljä kuusioruuvia. Irrota kaksi kiinnitysruuvia, jotta moottorin alusta pääsee liikkumaan ylöspäin ja kiilahihna löystyy. Poista vanhat kiilahihnat paikoiltaan. Aseta uudet kiilahihnat paikoilleen. Kierrä kaksi kiinnitysruuvia paikoilleen, jotta moottorin alusta liikkuu alaspäin ja kiilahihna kiristyy. Kiristä moottorin alustan kuusioruuvit. Asenna kiilahihnan suojus runkoon. Asenna koneen kaikki suojalaitteet takaisin ennen koneen käynnistämistä. 28

29 Huolto Voimanottoakselikäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Voimanottoakselin laakeri 4 Kiilahihna 2 Voimanottoakselin laakerin kuusioruuvi 3 Kiinnitysruuvi 5 Kuusioruuvi M12 x 20 Irrota kolmipistekiinnitys rungosta löysäämällä kuusi kuusioruuvia M12 x 20. Löysää voimanottoakselin laakerin neljä kuusioruuvia. Irrota kaksi kiinnitysruuvia, jotta voimanottoakselin laakeri pääsee liikkumaan ylöspäin ja kiilahihna löystyy. Poista vanhat kiilahihnat paikoiltaan. Aseta uudet kiilahihnat paikoilleen. Kierrä kaksi kiinnitysruuvia paikoilleen, jotta voimanottoakselin laakeri liikkuu alaspäin ja kiilahihna kiristyy. Kiristä voimanottoakselin laakerin kuusioruuvit. Asenna kolmipistekiinnitys runkoon. Asenna koneen kaikki suojalaitteet takaisin ennen koneen käynnistämistä Voimanottoakseli- ja sähkökäyttöisen koneen kiilahihnojen vaihto Katso kohta... Sähkökäyttöisen [ 28] koneen kiilahihnojen vaihto Voimanottoakselikäyttöisen [ 29] koneen kiilahihnojen vaihto 10.6 Puhdistus Ennen puhdistusta käyttölaite on ehdottomasti kytkettävä pois päältä! Erota kone sähköverkosta! Puhdista kone säännöllisesti varmistaaksesi sen moitteettoman toiminnan. Puhdista uusi kone (kolmen ensimmäisen kuukauden ajan) ainoastaan pesusienellä! Maalipinta ei ole tällöin vielä täysin kovettunut, joten painepesurilla puhdistaminen voi aiheuttaa vaurioita maalipintaan. 29

30 Lisävarusteet 11 Lisävarusteet 11.1 Poistoaukon jatke Poistoaukon jatke 350 mm 3 Poistoaukon jatke 500 mm 2 Kuusioruuvi Jotta saavutetaan suurempi poistokorkeus, rungon ja poistoputken välille voidaan asentaa poistoaukon jatke, jonka pituus voi olla 500 tai 350 mm. Asennus: 1. Irrota poistoputki rungosta. 2. Kiinnitä poistoaukon jatke neljällä kuusioruuvilla runkoon. 3. Asenna poistoputki poistoaukon jatkeeseen Puun alusta Sokka 5 Putkipidike 2 Tukivarsi 6 Tukijalka 3 Nivel 7 Kumipuskuri 4 Puun alusta 8 Pultti 30 Puun alustan ansiosta puuta ei enää tarvitse ohjata käsin kuorinnan aikana, koska puu kohdistuu automaattisesti kuorimaterän suuntaisesti. Kun konetta kuljetetaan, puun alusta on käännettävä sisään: 1. Löysää pultit vetämällä sokka ulos. 2. Nosta puun alusta ja nivel pois tukivarrelta.

31 Lisävarusteet 3. Käännä tukivarsi ja tukijalka sisään ja kiinnitä pultilla. 4. Varmista pultit sokalla. 5. Aseta nivel reiän läpi tukivarteen ja ripusta kumipuskuriin. 6. Aseta puun alusta vastakkaiselta puolelta tukivarren reiän läpi ja kiinnitä molemmat putkipidikkeellä. 31

32 Vikojen korjaus 12 Vikojen korjaus Vika Mahdollinen syy Korjaus Katso sivu Sähkömoottori ei käynnisty tai sammuu usein. Viallinen syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Käytä oikean kokoisia sulakkeita. ks. [ 14] Moottorinsuojaus laukeaa. Käytä vahvempaa syöttöjohtoa. Väärä pyörimissuunta. Vaihda kahden vaiheen paikkaa. Sähkömoottori ei käynnisty. Jarrukytkimen piirilevyn sulakkeet ovat viallisia. Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa uudet. Sähkömoottori ei käynnisty. Rajakatkaisinta ei ole suljettu, säädetty tai se on viallinen. Sulje, säädä tai vaihda rajakatkaisin. Kytkin ei toimi. Viallinen syöttöjohto. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Sulakkeet laukeavat; syöttöjohdon sulakkeet liian heikot. Kontaktori tai moottorinsuojalaite on vioittunut. Anna ammattilaisen tarkistaa syöttöjohto. Tarkistuta kytkin tai lähetä se tarkistettavaksi. ks. [ 14] Huono kuorintajälki. Kuorimalevyn väärä pyörimissuunta. Kuorimalevy on löystynyt. Kuorimaterässä on pihkaa. Kuorimalevyn terät ovat tylsiä. Kuorimalevyn teriä ei ole säädetty oikein. Voimanottoakselin pyörimisnopeus liian pieni. Kiilahihna löystynyt tai kulunut. Vaihda pyörimissuunta. ks. [ 14] Kirista kuorimalevy. Puhdista kuorimaterä pihkanpoistoaineella. Teroita kuorimaterän terät. Säädä kuorimaterän terät. Aseta voimanottoakselille oikea pyörimisnopeus. Kiristä tai vaihda kiilahihna. ks. [ 25] ks. [ 25] ks. [ 15] ks. [ 23] Puu ei pyöri. Syöttöterä on kulunut. Teroita syöttöterä. ks. [ 26] Puuta ei vedetä riittävästi kohti kuorintaterää. Kierukka on kulunut. Vaihda kierukka. ks. [ 27] Kuorimaterä ei pyöri. Kiilahihna on katkennut. Asenna uusi kiilahihna. ks. [ 28] Kone on äänekäs. Voimanottoakselin pyörimisnopeus liian suuri. Noudata ilmoitettua pyörimisnopeutta. ks. [ 15] Kone on äänekäs. Kuorimaterä ei pyöri vapaasti. Tarkista kuorimaterä. Polkimessa ei tunnu vastusta. Kaasun paineenvaimennin on irti. Kiinnitä kaasun paineenvaimennin. Kaasun paineenvaimennin on viallinen. Vaihda kaasun paineenvaimennin. 32

33 Tekniset tiedot 13 Tekniset tiedot Tyyppi E9 Z ZE9 Käyttö Käyttötapa Sähkömoottori Voimanottoakseli Voimanottoakseli /sähkömoottori Teho kw / 11 Jännite V Sulake A Moottorin pyörimisnopeus Voimanottoakselin pyörimisnopeus Kuorintatiedot 1/min /min Terän pyörimisnopeus 1/min Kuorintateho m/min Puun vähimmäishalkaisija Puun enimmäishalkaisija Mitat * cm cm Pituus cm Leveys cm Korkeus cm Paino kg *...Ilmoitetut mitat ja painot ovat ohjearvoja ja koskevat vain koneen perusvarustelua. 33

34 Huolto 14 Huolto POSCH- tuote Ota koneen varaosatilauksissa yhteys suoraan omaan jälleenmyyjääsi. 34

35 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Täten todistamme, että alla mainittu kone vastaa suunnittelultaan ja valmistustavaltaan EYkonedirektiivin 2006/42/EY mukaisia yhdenmukaisia, perustavanlaatuisia EY-direktiivien turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Kone täyttää lisäksi EY-pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EY-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset. Yksikin ilman valtuutustamme koneeseen tehty muutos aiheuttaa tämän vakuutuksen raukeamisen. Kuorimakone - Schälprofi 500 Tuotenro Sarjanro M1400, M1410, M1420 alkaen A EY-direktiiveissä mainittujen turvallisuus- ja terveysvaatimusten soveltamisessa on huomioitu seuraavat direktiivit: SFS-EN ISO /-2 Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. SFS-EN Maatalouskoneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset. SFS-EN Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille. SFS-EN 349 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi. SFS-EN Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. SFS-EN Metsäkoneet. Hakkurit. Turvallisuus. Sisäisin toimenpitein on varmistettu, että koneet vastaavat aina voimassa olevia EYdirektiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja. Sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on allekirjoittanut edellä mainitun EYvaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja valtuuttanut teknisten asiakirjojen laatimisen. Leibnitz, am Posch Gesellschaft m. b. H. Paul-Anton-Keller-Straße 40 A-8430 Leibnitz Ins. Johann Tinnacher Toimitusjohtaja 35

36 Sinun ammattimyyjäsi

Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Käyttöohje *D1090385-1001* Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D1090385 - - 1001. Suomi. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Käyttöohje Katkaisu- ja pöytäpyörösahat D090385 - - 00 *D090385-00* Suomi Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Valmistaja Valmistaja POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Lisätiedot

Monitoimi- ja Keinusyöttö-pyörösaha. D109 0003 - painos 2001/35

Monitoimi- ja Keinusyöttö-pyörösaha. D109 0003 - painos 2001/35 Monitoimi- ja Keinusyöttö-pyörösaha D109 0003 - painos 2001/35 Sisällysluettelo Yleistä...2 Valmistaja... 2 Käyttöohheiden pätevyys... 2 Tarkoituksenmukainen käyttö... 2 Koneen tärkeimmät komponentit...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2

BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla BC 22 - BC 24 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - BC 220 - BC 240 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO

Lisätiedot

635 / 636 / 642 / 643IP

635 / 636 / 642 / 643IP 635 / 636 / 642 / 643IP Käyttöohje Moottorisaha Huomio! Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! 9 636 111 0/2008 Esipuhe Lue

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppuri FCT 1050 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta)

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011700 fi T (GPK) (täysmetallinen pakettikytkin) sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14

EKS 110. Käyttöohjeet 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Käyttöohjeet s 51206542 02.14 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi Lisävaruste

Lisätiedot

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K 3000 Vac Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti tai

Lisätiedot

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Sisällysluettelo Originaali käyttöohje Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet + KONEEN TOIMITUSOHJEET... Sivu 3 "Alkuperäisen käyttöohjeen käännös"

Käyttöohjeet + KONEEN TOIMITUSOHJEET... Sivu 3 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Käyttöohjeet + KONEEN TOIMITUSOHJEET... Sivu 3 "Alkuperäisen käyttöohjeen käännös" Nr. 99 3846.80M.0 NOVACAT V10 ED/RC (Type 3846 : +.. 01295) Lautasniittokone Arvoisa viljelijä! Olet tehnyt hyvän valinnan,

Lisätiedot