Hallintosääntö. Voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintosääntö. Voimaan 1.8.2015"

Transkriptio

1 Hallintosääntö Voimaan Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 II LUKU HALLINTO... 1 III LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 3 IV LUKU YHTEISTOIMINTAMENETTELY... 6 V LUKU TYÖSUOJELU... 6 VI LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 VII LUKU KUNTAYHTYMÄN TALOUS... 7 VIII LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA... 9

3 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallinnosta. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti: - yhtymävaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 2 Hallinnon toiminta-ajatus Hallinnon toiminta-ajatuksena on mahdollistaa joustavasti kuntayhtymän (poistettu sana oppilaitokset) asiakaslähtöinen ja tehokas ammatillisen koulutuksen järjestäminen. 3 Tulosalue ja kuntayhtymäjohto Kuntayhtymässä on yksi tulosalue ja yksi oppilaitos, joka jakautuu toimipaikkoihin. Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymäjohtaja. II LUKU HALLINTO 4 Luottamuselimet ja nimenkirjoitusoikeus Kuntayhtymän luottamuselinjärjestelmän muodostavat - yhtymävaltuusto, jonka toimialana on ylimmän päätösvallan käyttö kuntalain, kuntayhtymän perussopimuksen sekä yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaisesti - tarkastuslautakunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään kuntalaissa (laki 365/1995), kuntayhtymän perussopimuksessa sekä tässä hallintosäännössä - yhtymähallitus, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään, kuntalaissa, kuntayhtymän perussopimuksessa sekä tässä hallintosäännössä - ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (laki 630/1998) - neuvottelukunnat, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tässä hallintosäännössä - muut yhtymähallituksen asettamat monijäseniset toimielimet Hallituksen valtuuttamana kuntayhtymän puolesta nimenkirjoitusoikeus valtuutuksessa määrätyissä kirjeissä, sopimuksissa ja kuntayhtymän maksuliikenteen hoidossa tarvittavissa asiakirjoissa on erikseen sekä kuntayhtymäjohtajalla että talous- ja hallintojohtajalla. 1

4 5 Yhtymähallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa on määrätty, yhtymähallitus - käyttää kuntayhtymän puhevaltaa ja edustaa kuntayhtymää - vastaa osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä konsernivalvonnasta - johtaa taloussuunnittelua - vahvistaa käyttösuunnitelman, jolla tulosalueen toiminnalliset tavoitteet, määrärahat sekä tuloerät jaetaan vastuutasoille (käyttötalousosa) ja jolla investointien määrärahat sekä tuloarviot jaetaan kohteille. - päättää yhtymävaltuuston talousarviossa tai sen erikseen tekemän päätöksen rajoissa pitkäaikaisten lainojen ottamisesta - päättää opetusministeriölle esitettävästä järjestämisluvan muutoksesta ja järjestämisluvan toteutuksesta - valitsee rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan ja nimeää heidän varahenkilönsä - päättää lehtorin viroista, toistaiseksi täytettävistä uusista palvelussuhteista ja tehtävänimikkeistä ja niiden muuttamisesta - antaa yhtymävaltuuston puolesta selityksen yhtymävaltuuston päätöstä koskevan valitusasian johdosta, jos yhtymähallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole kumottava - myöntää tilinkäyttövaltuudet - päättää kiinteän omaisuuden myynnistä - päättää osakkeiden ja osuuksien myynnistä - päättää irtaimen omaisuuden myynnin perusteista - päättää perusteista, joiden mukaan kiinteää ja irtainta omaisuutta luovutetaan ulkopuolisten käyttöön - päättää saatavien poistamisesta tileiltä - päättää vakuutusten ottamisen perusteista - päättää hankinnoista - myöntää virkavapaan ja vuosiloman kuntayhtymäjohtajalle - päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä - päättää virka- ja työehtosopimuksen määräysten soveltamisesta siltä osin, kuin määräykset mahdollistavat kuntayhtymän harkinnan - päättää harkinnanvaraisista palkankorotuksista - päättää rakennushankkeiden lopullisista suunnitelmista, toteutuksesta sekä kustannusarviosta - valitsee neuvottelukunnat, ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet sekä muut monijäseniset toimielimet Yhtymähallitus voi delegoida edellä mainittuja tehtäviään ja ratkaisuvaltaansa osittain tai kokonaan muulle toimielimelle tai alaisilleen viranhaltijoille. 2

5 6 Neuvottelukunta Kuntayhtymässä on yksi tai useampia neuvottelukuntia. Neuvottelukuntien määrästä ja kokoonpanosta päättää yhtymähallitus. Neuvottelukunta edustaa yhtä tai useampia kuntayhtymän opintoaloja, työelämää sekä opetuksen kehittämisessä keskeistä asiantuntemusta. Neuvottelukunta - käsittelee edustamansa opintoalan/opintoalojen käyttösuunnitelman ja valvoo sen toteutumista - ennakoi edustamansa alan/alojen nuorten ja aikuisten koulutustarpeita ja tekee rehtorille esityksiä koulutuksen suuntaamisesta - tekee kuntayhtymäjohdolle kehittämisehdotuksia - osallistuu laatu- ja arviointityöhön - seuraa opetusryhmien kokoja, koulutuksen aloituksia ja opetuksen toteuttamista - antaa lausuntoja toimialaansa koskevissa asioissa ja seuraa alan kehitystä. Pöytäkirjaa pitää apulaisrehtori tai hänen määräämänsä koulutusalavastaava. Puheenjohtaja valitaan työelämän edustajista. III LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO 7 Virat ja työsuhteet Kuntayhtymällä voi olla kuntayhtymäjohtajan virka, rehtorin virkoja, apulaisrehtorin virkoja, talous- ja hallintojohtajan virka sekä riittävä määrä muita virkoja. Lisäksi kuntayhtymässä voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia sekä työsuhteisia työntekijöitä. Kaikki virat ja työsuhteet ovat kuntayhtymäkohtaisia. 8 Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja, rehtorit ja talous- ja hallintojohtaja. Johtoryhmä toimii hallinto-, talous- ja koulutustehtävien kehittäjänä ja yhteen sovittajana. Johtoryhmä käsittelee kuntayhtymän kannalta merkittävät asiat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymäjohtaja ja sihteerinä hänen kutsumansa henkilö. Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa kokouksiin henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita. 9 Tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvauksissa määritellään henkilön asema ja tehtävät. Hallintosäännössä määritellään johtoryhmän tehtäväkuvaukset. Hallitus päättää apulaisrehtorin, päällikön, koulutusalavastaavan ja opettajan tehtäväkuvasta. Muun henkilöstön osalta tehtäväkuvauksista päättää kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, pedagoginen rehtori tai apulaisrehtori esimiesasemasta riippuen. 3

6 10 Kuntayhtymäjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kuntayhtymäjohtaja johtaa kuntayhtymää yhtymähallituksen alaisuudessa ja hänen tehtävänään on muualla säädetyn lisäksi - edustaa kuntayhtymää - vastaa strategisesta johtamisesta - vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista yhtymähallitukselle - vastaa kuntayhtymän valtionosuuksien ja -avustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta ja käyttää näissä asioissa kuntayhtymän puhevaltaa - vastaa kuntayhtymätason viranomaisluvista - vastaa lainsäädännössä säädetyistä kokeiluluvista - vastaa kuntayhtymän kansainvälisistä yhteyksistä - vastaa kuntayhtymän kehittämistoiminnasta - vastaa kuntayhtymän tiedotustoiminnasta - vahvistaa järjestyssäännöt - päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - päättää henkilöstön pysyvästä sijoittamisesta kuntayhtymässä - päättää henkilökohtaisen lisän maksamisesta - päättää rehtorien lukuvuosittaisesta opetusvelvollisuudesta - päättää oppilaitoksen tutkinnon perusteiden yhteisestä osasta - päättää näyttötutkintojen järjestämissopimuksista - päättää oppilaitoksen lukuvuoden työajoista - toimii esittelijänä yhtymähallituksen kokouksissa - toimii talous- ja hallintojohtajan sijaisena - suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät 11 Talous- ja hallintojohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Talous- ja hallintojohtaja vastaa kuntayhtymän taloushallinnosta ja hänen tehtävänään on muualla säädetyn lisäksi - vastaa kuntayhtymän hallintopalveluista, talous- palkka- ja henkilöstöhallinnosta sekä niiden kehittämisestä ja koordinoinnista sekä toimii Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yhteyshenkilönä - vastaa kuntayhtymän kirjanpidosta ja tilinpäätösprosessista, talousarvion ja - suunnitelman laadinnasta sekä talouden seurantajärjestelmien kehittämisestä ja organisoinnista - vastaa kuntayhtymän hankintatoimen ohjeistuksen laadinnasta, kehittämisestä ja koordinoinnista - vastaa kiinteistö- ja ruokapalveluista ja niiden käyttösuunnitelmista - valvoo kuntayhtymän vakuutuksia ja riskienhallintaa - päättää sopimuksista yhtymähallituksen asettamissa rajoissa - päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta - päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kuntayhtymän maksuvalmiuden ylläpitämiseksi - päättää lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta kuntayhtymän edun mukaisesti - päättää kassavarojen sijoittamisesta valtuuston hyväksymien sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti - päättää maksuliikennettä koskevista sopimuksista - päättää kuntayhtymän kiinteään omaisuuteen liittyvistä vuokrista ja maksuista - päättää irtaimen omaisuuden poistoista ja myynnistä yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti 4

7 - päättää kuntayhtymälle aiheutuvien luottotappioiden poistamisesta hallituksen määräämissä rajoissa - päättää työkokemuslisistä, vuosisidonnaisista lisistä ja ammattialalisistä - päättää käyttötalouden hankinnoista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - toimii yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen sihteerinä - toimii kuntayhtymäjohtajan sijaisena - vastaa ulkopuolisten tukipalveluiden hankinnasta - suorittaa hallituksen ja kuntayhtymäjohtajan määräämät muut tehtävät 12 a Pedagogisen rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta Opiskelija-asioista - ottaa opiskelijat ja päättää opiskelijan eronneeksi katsomisesta sekä toteaa opiskelijan eronneeksi - päättää opiskelija-asuntolan asukkaista - päättää kirjallisen varoituksen antamisesta - hyväksyy erityisopiskelijat Opetuksen järjestäminen ja kehittäminen - vastaa koulutusalojen koulutuksen järjestäjäkohtaisesta tutkinnon perusteiden yhteisestä osasta ja toteutussuunnitelman kehitystyöstä - vastaa oppilaitoksen tutkinnon perusteiden kehittämisestä sekä opetuksen laadusta - vastaa oppilaitoksen opetustoiminnasta sekä sen järjestämästä toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta lisäkoulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta - vastaa näyttötutkintoina suoritettavien perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämissopimusten laadinnasta ja voimassaolosta - vastaa koulutustarjouksista ja koulutuksen hankintasopimuksista Talous ja hallinto - vastaa oppilaitoksen talousarviosta ja käyttösuunnitelmasta - vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoinnista kuntayhtymäjohtajalle ja talous- ja hallintojohtajalle - päättää opettajille maksettavista erilliskorvauksista Kuntayhtymän yhteiset asiat - vastaa strategioiden ja toimintaohjeiden jalkauttamisesta oppilaitoksessa - on kuntayhtymäjohtajan toinen varahenkilö - osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn - vastaa kuntayhtymän koulutustarjonnan kehittämisestä - päättää hankinnoista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - päättää apulaisrehtorin vuosittaisesta opetusvelvollisuudesta - on rehtorin, apulaisrehtorin ja aikuiskoulutuksesta vastaavan koulutusalavastaavan lähiesimies - suorittaa hallituksen ja kuntayhtymäjohtajan määräämät muut tehtävät 5

8 12 b Rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta Kuntayhtymän yhteiset asiat - vastaa kuntayhtymän hankkeista - vastaa ammatillisista neuvottelukunnista, näyttötoimikuntien työstä ja työelämäyhteistyön kehittämisestä - vastaa laatujärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä kuntayhtymässä - vastaa opiskelijahuollosta ja oppilaskunnista ja opiskelijoiden osallistamisesta - vastaa opiskelijoiden tukipalveluiden kehittämisestä - osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn - on pedagogisen rehtorin varahenkilö - on laatupäällikön lähiesimies - suorittaa hallituksen ja kuntayhtymäjohtajan määräämät muut tehtävät IV LUKU YHTEISTOIMINTAMENETTELY 13 Toimielimet ja tehtävät Yhteistoimintamenettelyssä noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) sekä työmarkkinajärjestöjen tekemiä valtakunnallisia tai paikallisia yhteistoimintaa koskevia suosituksia ja sopimuksia. Yhteistoimintaa varten kuntayhtymässä on yhteistyötoimikunta, minkä jäseniksi yhtymähallitus nimeää työnantajan edustajat ja työntekijäjärjestöt nimeävät omat edustajat. V LUKU TYÖSUOJELU 14 Työsuojelutoimikunta Työsuojelun piiriin kuuluvien asioiden käsittelyä varten on kuntayhtymässä työsuojelutoimikunta, jonka toiminnassa noudatetaan työsuojelun valvonnasta annettuja määräyksiä. Työsuojelua johtaa ja koordinoi kuntayhtymän työsuojelupäällikkö, joka toimii työnantajan edustajana. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelutoimikunta voi tarvittaessa nimetä paikkakuntakohtaiset työsuojelujaostot. VI LUKU KOKOUSMENETTELY 15 Määräysten noudattaminen 16 Aika ja paikka Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. 6

9 Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 17 Koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan aika ja paikka sekä asialista. Esityslista lähetetään aina kutsun yhteydessä. Kutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Yhtymähallituksen esityslista lähetetään tiedoksi jäsenkunnille. 18 Kokouksen jatkaminen Elleivät kokouksen asiat tule kokouksessa käsitellyiksi, ne siirretään jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille varsinaisille jäsenille on kuitenkin toimitettava tieto jatkokokouksesta. 19 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt tai esteellinen, on kutsuttava sijalleen varajäsen. 20 Kokouksen johtaminen ja asioiden esittely Kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja ja hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja. Esittelijänä toimii tässä hallintosäännössä määrätty virkamies tai hallintoelimen päättämä virkamies. 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatimisessa, tarkastamisessa ja nähtävänä pitämisessä noudatetaan yhtymävaltuuston työjärjestyksen määräyksiä. VII LUKU KUNTAYHTYMÄN TALOUS 22 Talousarvion hyväksyminen ja täytäntöönpano Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa opetustoimen ja hallinnon toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymän investointisuunnitelman. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä investointisuunnitelmaan perustuvat investointikohteet. Yhtymähallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 23 Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain 7

10 poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotuksia ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 24 Tilinpäätös ja toimintakertomus Talousarvion toteutumisvertailuun on sisällytettävä myönnetyt määrärahat, valtuuston niihin hyväksymät muutokset, määrärahan käyttö, tulojen kertyminen sekä määrärahan ylitys ja alitus. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on valtuuston hyväksymän sitovuustason mukaisena esitettävä, miten yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi toimintakertomukseen on otettava toiminnan tuloksellisuuden arviointiin vaikuttaneet keskeiset asiat. 25 Käyttöomaisuuden myynti ja ostaminen Kiinteän käyttöomaisuuden ja aineettoman käyttöomaisuuden myynnistä ja ostamisesta päättää valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti yhtymähallitus. 26 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, ellei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 27 Rahatoimen hoito Valtuusto päättää sijoitustoiminnan periaatteet. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista, poislukien lyhytaikaisten lainojen ottamisesta, päättää yhtymähallitus. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 28 Maksujen määrääminen Yhtymähallitus hyväksyy maksujen yleiset perusteet. 29 Laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen 30 Riskien hallinta Talous- ja hallintojohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin kuntayhtymän laskuihin. Laskujen hyväksymisoikeus on omien vastuualueidensa osalta pedagogisella rehtorilla, apulaisrehtorilla, kiinteistöpäälliköllä, talouspäälliköllä, aikuiskoulutuksesta vastaavalla koulutusalavastaavalla, ATK-päälliköllä, IT-päälliköllä ja koulutustarkastajalla sekä hallituksen erikseen päättämillä henkilöillä. Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. 8

11 Osana riskienhallintaa yhtymähallitus antaa ohjeet kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. 31 Hankintatoimi ja urakat 32 Tarkastussääntö Tavaroiden ja palvelujen ostamisessa, vuokraamisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa noudatetaan yhtymähallituksen hyväksymiä yleisiä hankintaohjeita. Rakentamiseen liittyvistä palveluista ja urakoista päättää yhtymähallitus ja sen päättämien hankintarajojen puitteissa talous- ja hallintojohtaja. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. VIII LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 33 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 34 Viran perustaminen, lakkauttaminen ja viran muuttaminen työsuhteeksi 35 Viran haku Yhtymävaltuusto päättää viran perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta työsuhteeksi. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimena olevaan virkaan. Kaikki avoimet virat laitetaan julkisesti haettaviksi. 36 Henkilöstön kelpoisuus Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Ellei kelpoisuusehtoja ole erikseen määrätty, päättää kelpoisuusehdoista valinnan suorittava toimielin tai viranhaltija. Opetushenkilöstön osalta noudatetaan asetusta opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). 37 Valinta ja koeaika Yhtymähallitus ottaa pedagogisen rehtorin, rehtorin ja talous- ja hallintojohtajan. Kuntayhtymäjohtaja ottaa pedagogisen rehtorin esityksestä apulaisrehtorin ja muut kuin talous- ja hallintojohtajan alaiset työsopimussuhteiset työntekijät. Pedagoginen rehtori ottaa apulaisrehtorin esityksestä lehtorit ja päätoimiset tuntiopettajat. Pedagoginen rehtori päättää opettajien harkinnanvaraisista poissaoloista kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti yli kolmen kuukauden poissaoloista. Apulaisrehtori ottaa enintään lukuvuoden ajaksi otettavat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat ja lehtorien viransijaiset. 9

12 Talous- ja hallintojohtaja ottaa alaistensa toimistojen sekä kiinteistö- ja ruokapalvelujen henkilöstön. Vakituiseen palvelussuhteeseen liittyy koeaika, jonka pituudesta päättää palvelussuhteeseen ottaja. 38 Viranhaltijan siirto toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää yhtymähallitus tai se viranomainen, joka päättää kumpaankin virkasuhteeseen ottamisesta. 39 Virka- ja työvapaa Yhtymähallitus päättää virka- tai työvapaan myöntämisen perusteista. Vapaan myöntää ja sijaisen määrää se, joka on päättänyt palvelussuhteeseen ottamisesta. 40 Sivutoimi-ilmoitus ja -lupa Kuntayhtymän työntekijä, jolla on palkattu työ, pysyväisluonteinen tehtävä tai joka harjoittaa ammattia, elinkeinoa tai liikettä kuntayhtymän ulkopuolella, laatii sivutoimiilmoituksen tai sivutoimilupaa koskevan hakemuksen kuntayhtymäjohtajalle (laki 304/2003). Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisesta ja kieltämisestä päättää kuntayhtymäjohtaja. 41 Palvelussuhteen päättäminen ja lomautus Palvelusuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka on ottanut työntekijän palvelusuhteeseen. 42 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kuntayhtymäjohtaja, pedagoginen rehtori, apulaisrehtori ja talous- ja hallintojohtaja ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat - myöntää vuosiloman - myöntää sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus - myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, jolloin ratkaisuvalta on yhtymähallituksella - päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta - antaa alaiselleen henkilöstölle virkamatkamääräyksen - sopii tarvittaessa henkilöstön kanssa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä sekä varallaolosta - päättää ottamansa henkilöstön palkkauksesta virka- ja työehtosopimusten sekä yhtymähallituksen hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti - päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tutkimuksiin määräämisestä 43 Työkokemuslisistä, vuosisidonnaisista lisistä ja ammattialalisistä päättäminen Talous- ja hallintojohtaja päättää työkokemuslisistä, vuosisidonnaisista lisistä ja ammattialalisistä. Henkilökohtaisista lisistä päätöksen tekee kuntayhtymäjohtaja. 10

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö

Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö Hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Luku KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN HALLINTO... 1 2 Luottamuselimet... 1 3 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin ja sen tehtävät... 1

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hall 6.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Kuntayhtymän

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 24 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 30.10.2014 55 Voimassaolo 1.11.2014 SISÄLTÖ I luku... 3 YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 II luku... 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Toimivallan edelleen siirtäminen... 1 2 LUKU KOKOUS-

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän muut johtosäännöt... 3 2 Kuntayhtymän toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot