MUISTIO Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen."

Transkriptio

1 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja Laaksonen Olli Sinervo Risto Suonkanta Leena Vainio Heikki Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Novida Novida Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Novida 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 Työryhmät Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. Täsmennettiin eri osa-alueiden työryhmien kokoonpanot. 3 Perussopimuksen hyväksymisen käsittelytilanne Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimus on tai on ollut käsittelyssä kunnissa seuraavasti: Auran kunnanvaltuusto Huittisten kaupunginvaltuusto Kosken tl kunnanvaltuusto Liedon kunnanvaltuusto Loimaan kaupunginvaltuusto Marttilan kunnanvaltuusto Oripään kunnanvaltuusto Pöytyän kunnanvaltuusto Tarvasjoen kunnanvaltuusto Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto Loimaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt perussopimuksen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kotisivut Risto Sinervo esitteli Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän Internet-sivuston graafista ilmettä ja sisältöä. Sivut päätettiin julkaista Opetusministeriön edustajien tapaaminen Helsingissä klo 9.30 Keskusteltiin fuusion toteuttamissuunnitelman teemoista ja niihin käytettävistä arvioiduista kustannuksista. Päätettiin esittää opetusministeriön edustajille liitteen nro 1 mukainen alustava suunnitelma fuusion toteuttamisesta

2 6 Hallintosääntö 7 Muut asiat Käytiin läpi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallintosääntöluonnoksen versio 2.1. Hallintosääntöön tehtiin muutoksia, lisäyksiä ja tarkennuksia. Uusi versio hallintosäännöstä liitteenä nro 2. Kokousaikataulu: kello Uusikaupunki kello Loimaa Muistion laati: Olli Laaksonen LIITE 1 Fuusion toteuttamissuunnitelma Hallintosääntö, versio

3 Liite 1 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA SUUNNITELMA FUUSION TOTEUTTAMINEN Kustannukset yhteensä Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen tietoverkko: toimipaikkojen välinen dataverkko, sisäisten verkkojen päivitys - ohjelmistot: talous-, henkilöstö, opiskelijahallinto - etäopiskelu- ja videoneuvottelulaitteiston päivitys - informaatiojärjestelmä: nettisivut, infotaulut, kuulutus, puhelinjärjestelmä - virtuaalioppimisympäristö, yhteinen tarjonta Koulutustarjonnan kehittäminen aikuiskoulutustarjonta - oppisopimustoiminta - aluekehitysstrategiatyö, ennakointijärjestelmä Strategiatyö visio 2015, toiminta-ajatus, arvot, strategiset painopisteet, tuloksellisuus - koulutus, suunnittelutyö, jalkauttaminen, seuranta Johdon ja henkilöstön koulutus järjestelmäkoulutus - johdon kehittäminen - henkilöstön kehittäminen Toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen suunnittelu ja käyttöönotto - koulutus Opetussuunnitelmatyö yhtenäistäminen Muu kehittämistyö - kestävän kehityksen suunnittelu

4 - turvallisuusjärjestelmät kansainvälisyys työssäoppiminen laatutyö

5 Liite 2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (LSKKY) HALLINTOSÄÄNTÖ (luonnos ) versio

6 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallinnosta. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti: - yhtymävaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 2 Hallinnon toiminta-ajatus Hallinnon toiminta-ajatuksena on mahdollistaa joustavasti kuntayhtymän ylläpitämien oppilaitosten asiakaslähtöinen ja tehokas ammatillisen koulutuksen järjestäminen. 3 Tulosalueet ja kuntayhtymäjohto Kuntayhtymässä on Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet. Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymäjohtaja. II LUKU HALLINTO 4 Luottamuselimet Kuntayhtymän luottamuselinjärjestelmän muodostavat - yhtymävaltuusto, jonka toimialana on ylimmän päätösvallan käyttö kuntalain, kuntayhtymän perussopimuksen sekä yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaisesti - tarkastuslautakunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään kuntalaissa (laki 365/1995), kuntayhtymän perussopimuksessa sekä tässä hallintosäännössä - yhtymähallitus, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään, kuntalaissa, kuntayhtymän perussopimuksessa sekä tässä hallintosäännössä - johtokunnat, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tässä hallintosäännössä - ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (laki 630/1998) - neuvottelukunnat, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tässä hallintosäännössä - muut monijäseniset toimielimet 5 Yhtymähallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa on määrätty, yhtymähallitus - käyttää kuntayhtymän puhevaltaa ja edustaa kuntayhtymää - vastaa osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta - johtaa taloussuunnittelua 6

7 - vahvistaa käyttösuunnitelmat, joilla tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahat sekä tuloerät jaetaan tulosyksiköille (käyttötalousosa) ja investointien määrärahat sekä tuloarviot jaetaan kohteille - päättää yhtymävaltuuston talousarviossa tai sen erikseen tekemän päätöksen rajoissa pitkäaikaisten lainojen ottamisesta - päättää tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmista - päättää opetusministeriölle esitettävästä järjestämisluvan muutoksesta ja järjestämisluvan toteutuksesta - valitsee rehtorit ja talousjohtajan sekä nimeää tulosalueiden esimiehet - antaa yhtymävaltuuston puolesta selityksen yhtymävaltuuston päätöstä koskevan valitusasian johdosta, jos yhtymähallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole kumottava - myöntää tilinkäyttövaltuudet - päättää irtaimen omaisuuden myynnin perusteista - päättää perusteista, joiden mukaan kiinteää ja irtainta omaisuutta luovutetaan ulkopuolisten käyttöön - päättää saatavien poistamisesta siltä osin, kun päätösvaltaa ei ole delegoitu - päättää vakuutusten ottamisen perusteista - päättää hankinnoista siltä osin, kun päätösvaltaa ei ole delegoitu - myöntää virkavapaan ja vuosiloman kuntayhtymäjohtajalle - päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä - päättää virka- työehtosopimuksen määräysten soveltamisesta siltä osin, kuin määräykset mahdollistavat kuntayhtymän harkinnan - päättää rakennushankkeiden lopullisista suunnitelmista, toteutuksesta sekä kustannusarviosta - valitsee johtokunnan, neuvottelukunnat, ammattiosaamisen näyttöjen toimielimet sekä muut monijäseniset toimielimet Yhtymähallitus voi delegoida edellä mainittuja tehtäviään ja ratkaisuvaltaansa muulle toimielimelle tai alaisilleen viranhaltijoille. 6 Johtokunta Johtokuntaan kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit, opettajien edustaja, muun henkilökunnan edustaja, opiskelijoiden edustaja sekä 5 7 työelämää edustavaa jäsentä. Johtokunta - tekee esityksen käyttösuunnitelmasta ja valvoo sen toteutumista - ennakoi koulutustarpeita ja tekee esityksiä koulutuksen suuntaamisesta - tekee kuntayhtymäjohdolle kehittämisehdotuksia - osallistuu tulosalueen laatu- ja arviointityöhön - seuraa opetusryhmien kokoja, koulutuksen aloituksia ja opetuksen toteuttamista 7 Neuvottelukunta Neuvottelukunta edustaa yhtä tai useampia oppilaitoksen koulutusaloja, työelämää sekä oppilaitoksen kehittämisessä keskeistä asiantuntemusta. Neuvottelukunta tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja toimialaansa koskevissa asioissa ja seuraa alan kehitystä. 7

8 III LUKU VIRANHALTIJAORGANISAATIO 8 Virat ja työsuhteet Kuntayhtymällä on kuntayhtymäjohtajan virka, rehtorin virkoja, apulaisrehtorin virkoja, talousjohtajan virka sekä riittävä määrä muita virkoja. Lisäksi kuntayhtymässä voi olla virkasuhteisia tuntiopettajia sekä työsuhteisia työntekijöitä. Kaikki virat ja työsuhteet ovat kuntayhtymäkohtaisia. 9 Johtoryhmä Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja, rehtorit ja talousjohtaja. Johtoryhmä toimii hallinto-, talous- ja koulutustehtävien kehittäjänä ja yhteen sovittajana. Johtoryhmä käsittelee kuntayhtymän kannalta merkittävät ja useaa tulosaluetta koskevat asiat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymäjohtaja ja sihteerinä hänen kutsumansa henkilö. Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa kokouksiin henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita. 10 Tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvauksissa määritellään henkilön asema ja tehtävät. Hallintosäännössä määritellään johtoryhmän tehtäväkuvaukset. Muun henkilöstön osalta tehtäväkuvauksista päättää esimies. 11 Kuntayhtymäjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Kuntayhtymäjohtaja johtaa kuntayhtymää yhtymähallituksen alaisuudessa ja hänen tehtävänään on muualla säädetyn lisäksi - edustaa kuntayhtymää - vastata strategisesta johtamisesta - vastata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista yhtymähallitukselle - päättää hankinnoista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - päättää sopimuksista ja sitoumuksista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - vastata kuntayhtymän kansainvälisyystoiminnasta - vastata kuntayhtymän hanketoiminnasta - vastata kuntayhtymän kehittämistoiminnasta - vastata kuntayhtymän laatutyöstä - vastata kuntayhtymän tiedotustoiminnasta - vastata kuntayhtymän it-toiminnasta - päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - päättää henkilöstön sijoittamisesta eri tulosalueille - päättää rehtorien lukuvuosittaisesta opetusvelvollisuudesta - päättää oppilaitosten opetussuunnitelmista - päättää näyttötutkintojen järjestämissopimuksista 8

9 - päättää oppilaitosten lukuvuoden työajoista - toimia esittelijänä yhtymähallituksen kokouksissa Kuntayhtymäjohtaja voi siirtää edellä mainittuja tehtäviä ja ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 12 Talousjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Talousjohtaja vastaa kuntayhtymän taloushallinnosta ja hänen tehtävänään on muualla säädetyn lisäksi - vastata kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman laadinnasta - vastata kuntayhtymän hankintatoimesta sekä valvoa kuntayhtymän vakuutuksia ja riskienhallintaa - vastata rakennusprojektien seurannasta, toteutuksen aikaisesta raportoinnista, tilityksistä, rahoituksesta sekä loppuraportista - vastata taloushallinnosta sekä kiinteistö- ja ruokapalveluista ja niiden käyttösuunnitelmista - vastata kuntayhtymän henkilöstö- ja palkkahallinnosta sekä toimia palkka-asiamiehenä - päättää sopimuksista yhtymähallituksen asettamissa rajoissa - päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta - päättää yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymispäätöksen rajoissa yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti pitkäaikaisten lainojen ottamisesta - päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kuntayhtymän maksuvalmiuden ylläpitämiseksi - päättää lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta kuntayhtymän edun mukaisesti - päättää irtaimen omaisuuden myynnistä yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti - päättää kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin - päättää vuosisidonnaisten lisien myöntämisestä - päättää käyttötalouden hankinnoista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - toimia yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen sihteerinä Talousjohtaja voi siirtää edellä mainittuja tehtäviään ja ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 13 Rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta Rehtori johtaa ja kehittää oppilaitoksensa opetustoimintaa ja hänen tehtävänään on muualla säädetyn lisäksi - - vastata oppilaitoksensa toiminnasta sekä sen järjestämästä toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta - vastata oman tulosalueensa osalta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoida niistä kuntayhtymän johtajalle ja johtokunnalle - vastata oppilaitoksensa opetussuunnitelmien laadinnasta - vastata tulosalueensa käyttösuunnitelman toteuttamisesta - vastata näyttötutkintoina suoritettavien perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämissopimusten laadinnasta ja voimassaolosta - vastata tulosalueensa laatujärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä - päättää koulutustarjouksista ja koulutuksen hankintasopimuksista 9

10 - päättää tulosalueen hankinnoista yhtymähallituksen määräämissä rajoissa - päättää tilojen luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön ja hyväksyy käyttöehdot - päättää apulaisrehtorien vuosittaisesta opetusvelvollisuudesta - päättää oppilaitoksensa opetusryhmien koosta ja koulutuksen alkamisesta - päättää oppilaitoksen opiskelijaksi ottamisesta, opiskelija-asuntolan asukkaista sekä todeta opiskelija eronneeksi - toimia johtokunnan kokousten valmistelijana ja esittelijänä Rehtori voi siirtää edellä mainittuja tehtäviään ja ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. IV LUKU YHTEISTOIMINTAMENETTELY 14 Toimielimet ja tehtävät Yhteistoimintamenettelyssä noudatetaan työmarkkinajärjestöjen tekemiä valtakunnallisia tai paikallisia yhteistoimintaa koskevia suosituksia ja sopimuksia (laki 449/2007). Yhteistoimintaa varten kuntayhtymässä on yhteistyötoimikunta, minkä jäseniksi yhtymähallitus nimeää työnantajan edustajat ja työntekijäjärjestöt nimeävät omat edustajat. V LUKU TYÖSUOJELU 15 Työsuojelutoimikunta Työsuojelun piiriin kuuluvien asioiden käsittelyä varten on kuntayhtymässä työsuojelutoimikunta, jonka toiminnassa noudatetaan työsuojelun valvonnasta annettuja määräyksiä. Työsuojelua johtaa ja koordinoi kuntayhtymän työsuojelupäällikkö, joka toimii työnantajan edustajana. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut. VI LUKU KOKOUSMENETTELY 16 Määräysten noudattaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymävaltuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. 17 Aika ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 10

11 18 Koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan aika ja paikka sekä asialista. Esityslista pyritään lähettämään aina kutsun yhteydessä. Kutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Yhtymähallituksen esityslista lähetetään tiedoksi jäsenkunnille. 19 Kokouksen jatkaminen Elleivät kokouksen asiat tule kokouksessa käsitellyiksi, ne siirretään jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille varsinaisille jäsenille on kuitenkin toimitettava tieto jatkokokouksesta. 20 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt tai esteellinen, on kutsuttava sijalleen varajäsen. 21 Kokouksen johtaminen ja asioiden esittely Kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja ja hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja. Esittelijänä toimii tässä hallintosäännössä määrätty virkamies tai hallintoelimen päättämä virkamies. 22 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatimisessa, tarkastamisessa ja nähtävänä pitämisessä noudatetaan yhtymävaltuuston työjärjestyksen määräyksiä. VII LUKU KUNTAYHTYMÄN TALOUS 23 Talousarvion hyväksyminen ja täytäntöönpano Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tulosaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymän investointisuunnitelman. Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat sekä investointisuunnitelmaan perustuvat investointikohteet. Yhtymähallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 24 Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotuksia ei voida valtuustolle tehdä. 11

12 Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 25 Tilinpäätös ja toimintakertomus Talousarvion toteutumisvertailuun on sisällytettävä tulosaluekohtaisesti myönnetyt määrärahat, valtuuston niihin hyväksymät muutokset, määrärahan käyttö, tulojen kertyminen sekä määrärahan ylitys ja alitus. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on tulosalueittain esitettävä, miten yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi toimintakertomukseen on otettava toiminnan tuloksellisuuden arviointiin vaikuttaneet keskeiset asiat. 26 Käyttöomaisuuden myynti ja ostaminen Kiinteän käyttöomaisuuden ja aineettoman käyttöomaisuuden myynnistä ja ostamisesta päättää valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti yhtymähallitus. 27 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, ellei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 28 Rahatoimen hoito Valtuusto päättää talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erikseen sijoitustoiminnan ja rahoitustarpeen kattamista koskevista periaatteista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista, kuten lainojen ottamisesta, päättää yhtymähallitus. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille. 29 Maksujen määrääminen Yhtymähallitus hyväksyy maksujen yleiset perusteet. 30 Laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen Talousjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan kuntayhtymäjohtajalla on hyväksymisoikeus kaikkiin kuntayhtymän laskuihin. Tulosalueen esimiehellä on oikeus hyväksyä tulosalueen laskut ja määrätä vuosittain tulosalueensa laskujen hyväksyjät. 12

13 31 Riskien hallinta Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Osana riskienhallintaa yhtymähallitus antaa ohjeet kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta. 32 Hankintatoimi ja urakat Tavaroiden ja palvelujen ostamisessa, vuokraamisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa noudatetaan yhtymähallituksen hyväksymiä yleisiä hankintaohjeita. Rakentamiseen liittyvistä palveluista ja urakoista päättää yhtymähallitus ja sen päättämien hankintarajojen puitteissa talousjohtaja. 33 Tarkastussääntö Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. VIII LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 34 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää yhtymähallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 35 Viran perustaminen, lakkauttaminen ja viran muuttaminen työsuhteeksi Yhtymävaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää yhtymähallitus. 36 Viran haku Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimena olevaan virkaan. 37 Henkilöstön kelpoisuus Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Ellei kelpoisuusehtoja ole erikseen määrätty, päättää kelpoisuusehdoista valinnan suorittava toimielin tai viranhaltija. Opetushenkilöstön osalta noudatetaan asetusta opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 13

14 38 Valinta ja koeaika Yhtymähallitus ottaa rehtorit, apulaisrehtorit ja talousjohtajan. Kuntayhtymäjohtaja ottaa rehtorin esityksestä lehtorit, tulosalueiden yhteiset päätoimiset tuntiopettajat ja muut kuin talousjohtajan alaiset tulosalueiden yhteiset työsopimussuhteiset työntekijät. Rehtori ottaa pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat sekä työsopimussuhteiset työntekijät. Apulaisrehtori ottaa enintään lukuvuoden ajaksi otettavat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, lehtorien viransijaiset sekä työsopimussuhteiset työntekijät. Talousjohtaja ottaa alaistensa toimistojen sekä kiinteistö- ja ruokapalvelujen henkilöstön. Mahdollisesta koeajasta päättää se, joka on päättänyt palvelusuhteeseen ottamisesta. 39 Viranhaltijan siirto toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää yhtymähallitus tai se viranomainen, joka päättää kumpaankin virkasuhteeseen ottamisesta. 40 Virka- ja työvapaa Yhtymähallitus päättää virka- tai työvapaan myöntämisen perusteista. Vapaan myöntää ja sijaisen määrää se, joka on päättänyt työsuhteeseen ottamisesta. 41 Sivutoimi-ilmoitus ja lupa Kuntayhtymän työntekijä, jolla on palkattu työ, pysyväisluonteinen tehtävä tai joka harjoittaa ammattia, elinkeinoa tai liikettä, laatii sivutoimi-ilmoituksen kuntayhtymäjohtajalle (laki 304/2003). Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisesta ja kieltämisestä päättää kuntayhtymäjohtaja. 42 Palvelussuhteen päättäminen ja lomautus Palvelusuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka on ottanut työntekijän palvelusuhteeseen. 43 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kuntayhtymäjohtaja, rehtori, apulaisrehtori ja talousjohtaja ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat - myöntää vuosiloman - myöntää sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus 14

15 - myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, jolloin ratkaisuvalta on yhtymähallituksella - päättää alaisensa henkilöstön koulutuksesta - antaa alaiselleen työntekijälle virkamatkamääräyksen - sopii tarvittaessa henkilöstön kanssa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöstä sekä varallaolosta - päättää ottamansa työntekijän palkkauksesta virka- ja työehtosopimusten sekä yhtymähallituksen hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti - päättää luento- ja asiantuntijapalkkioista - päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tutkimuksiin määräämisestä 44 Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta päättää talousjohtaja yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaan. Harkinnanvaraisesta osasta päättää kuitenkin kuntayhtymäjohtaja. 15

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot