PROJEKTISUUNNITELMA LÄHIVOIMALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTISUUNNITELMA LÄHIVOIMALA"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA LÄHIVOIMALA Osallisuus ja yhteisöllisyys alueen voimavaraksi

2 Projektisuunnitelma Sivu 2/14 Sisällysluettelo 1 Projektin lähtökohdat ja tarve Kohderyhmät ja edunsaajat Tavoitteet Tuotokset Toteutustapa Työsuunnitelma Resurssit Projektin riskitekijät Projektiorganisaatio ja johtamismalli Seuranta ja arviointi...14

3 Projektisuunnitelma Sivu 3/14 1 Projektin lähtökohdat ja tarve -hanke on yksi kolmesta vuonna 2013 aloittaneista Tampereen kaupungin joustavista lasten ja nuorten palvelupiloteista. Hankkeen tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Tampereella, erityisesti Annala- Kaukajärvi alueella. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen ( ) on esittänyt huolensa asuinalueiden eriytymisen kehityskulkuun liittyen. Viitanen on nostanut esiin viisi näkökulmaa lähiöiden kehittämiseen; kehittyvä lähiö, elävä lähiö, kaikkien lähiö, turvallinen lähiö ja tulevaisuuden lähiö. Viitasen mukaan elävä lähiö tarvitsee hyvät palvelut, muun muassa tasaarvoinen koulu ja tuttu kirjasto, jossa käydä ja viettää aikaa on turvattava jatkossakin. Eriarvoistumisen ehkäisy on yksi hallituksen tärkeistä tavoitteista. Viitasen mukaan asuinalueiden tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys ja osallistuminen oman asuinalueen kehittämiseen ovat avainasemassa eriarvoistumisen ehkäisyssä. Myös alueiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen tulee kiinnittää huomiota, jotta jokainen voi kokea alueen omakseen. Tampereen uusi kaupunkistrategiassa Yhteinen Tampere Näköalojen kaupunki perustuu yhdessä tekemiseen sekä rohkeaan, perinteisen sektoriajattelun haastavaan toimintaan. Siinä korostuvat perheiden, yhteisöjen ja asukkaiden merkitys turvallisen arjen rakentajina sekä kannustaminen omaehtoiseen toimintaan ja yrittämiseen. Lisäksi hallitusohjelmassa (2011) painotetaan lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäämistä siten, että ennaltaehkäisevä toiminta ja asiakkaan asema korostuu. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tulee edistää eri peruspalvelujen saumattomalla yhteistoiminnalla. Näihin haasteisiin hanke pyrkii osaltaan vastaamaan uusia toimintamuotoja mallintamalla. Hanke kohdistuu alkuvaiheessa Annalan ja Kaukajärven alueelle. Kaukajärven asuinalue on voimakkaasti kahtiajakautunut. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lapsiperheiden tuen tarve näkyy selvästi. Alueella asuu paljon hyvin toimeentulevia perheitä, mutta vastaavasti alueella on todettu paljon mielenterveys- ja päihdeongelmia. Myös lastensuojeluilmoituksia tehdään suhteellisesti enemmän kuin muissa Tampereen kaupunginosissa.

4 Projektisuunnitelma Sivu 4/14 Resurssipula on arkipäivää ja eri viranomaiset ovat esittäneet huolensa nykyisten perheisiin kohdistuvien tukitoimenpiteiden riittämättömyydestä. Tarve n kaltaiselle hankkeelle, jossa moniammatillisten ja poikkihallinnollisten toimintamallien kehittäminen yhdessä alueen asukkaiden kanssa, on noussut arjen kokemuksista. käynnisti toimintansa elokuussa 2013 Annalan alueella tavoitteena löytää uusia yhteistyön muotoja varhaiskasvatuksen, avoimen kerhotoiminnan, esi- ja alkuopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä. Samaan aikaan koulun pihapiirissä sijaitsevien nuorisotilojen käyttöastetta haluttiin tehostaa. Syksyn 2013 ajan teki tiivistä yhteistyötä kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden hallinnoiman, lapsiperheille suunnatun, asuinalueeni Annala - Kaukajärvi asiakaslähtöisen pilotin kanssa. Näiden kahden hankkeen tavoitteiden samansuuntaisuudesta johtuen vuoden 2014 alusta Annala-Kaukajärvi aluepilotti siirtyi hallinnollisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalueelle ja se yhdistettiin osaksi hanketta. Kiilakosken ym. (2012) mukaan osallisuus on todellisen vastuun kantamista ja saamista oman, toisten ja koko yhteisön toimintakyvystä. Lisäksi se on sitoutumista yhteisten asioiden parantamiseen. Osallisuudessa keskeistä on että yksilöille, ryhmille ja kollektiiveille annetaan mahdollisuus toimia ja että heidän mielipiteillään on merkitystä. Keskeistä on myös vallan antaminen ja jakaminen sekä mahdollisuus muuttaa yhteisöä, johon kuuluu. Osallisuuteen kuuluu myös oikeus omaan identiteettiin ja arvokkuuteen osana perhettä, ryhmää, yhteisöä, yhteiskuntaa tai ekosysteemiä. hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa alueen hyvinvointia lisäämällä asukkaiden osallisuutta lähipalvelujen suunnittelussa. Erilaisten sosiokulttuuristen toimintojen avulla pyritään siihen, että asukkaat löytäisivät omat voimavaransa ja ottaisivat entistä enemmän vastuuta omasta ja myös naapurien hyvinvoinnista. Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat nuorisopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, lapsiperheiden sosiaalityö, lasten kulttuuripalvelut, kirjasto, liikuntapalvelut, Liikkuva koulu hanke sekä alueen asukkaat.

5 Projektisuunnitelma Sivu 5/14 2 Kohderyhmät ja edunsaajat Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ja edunsaajana ovat Kaukajärvi - Annala -alueen lapset ja nuoret perheineen. Edunsaajana on myös kuntaorganisaatio. Eri toimijoiden välinen yhteistyö lisää kustannustehokkuutta. Mahdollisuus osallistua oman asuinalueensa kehittämiseen lisää yhteisöllisyyttä sekä alueen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoivat vanhemmat jaksavat huolehtia lapsistaan paremmin ja tämä heijastuu koko perheen hyvinvointina. Alla oleva kuvio kertoo, miten hanke on organisoitu ja miten eri ryhmät ovat sidoksissa toisiinsa. Seurantaryhmä yhteistyö 3 Tavoitteet Projektin tavoitteena on lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä niin, että lastensuojelutarve alueella laskee merkittävästi. Tavoitteeseen pyritään luomalla kustannustehokas, eri toimijoiden välinen yhteistyömalli tukemaan lapsiperheiden palveluja. Projektissa kehitetään myös alueellisia lastenkulttuuripalveluja muun muassa lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Tavoitteena on sosiokulttuurinen vahvistaminen sekä paikallisidentiteetin ja yhteisöllisyyden tunteen syntyminen.

6 Projektisuunnitelma Sivu 6/14 Projektin tavoitteet voidaan jakaa myös kahteen osa-alueeseen, jossa korostuvat alueen asukkaan näkökulma ja palveluntuottajan näkökulma. Asukasnäkökulma 1. Kehitetään palveluja asuinalueella sekä lasten ja nuorten oppimisympäristöissä (esimerkiksi viihtyisät koulujen pihat ja harrastustoiminta) 2. Kehitetään ja vahvistetaan ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen työmuotoja toimijoiden ja asukkaiden välisellä kumppanuudella. 3. Lisätään asukkaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa, jolla pyritään yhteisöllisyyden tunteen kasvattamiseen (ydinryhmä). 4. Vahvistetaan tarjottavaa tukea lapsiperheiden vaikeisiin elämäntilanteisiin. Palveluntuottajan näkökulma 1. Monialaista yhteistyötä lisätään ja resursseja yhdistetään perinteisiä sektorirajoja haastamalla. Kaupungin toimitilojen käyttöä tehostetaan yhteistyön näkökulmasta. 2. Haetaan asiakasnäkökulmaa palveluiden kehittämiseen jalkautumalla alueelle, asiakaskyselyillä, alueen nettisivuilla sekä lapsille suunnatuilla taidepajoilla. 3. Alueen palveluja uudistetaan ja kehitetään yhdessä palvelujen käyttäjien (kokemusasiantuntijoiden) kanssa. Aktivoidaan alueen vapaaehtoistoimintaa. 4. Lisätään alueen harrastusmahdollisuuksia, muun muassa perheliikuntaa edistämällä ja erilaisia harrastusryhmiä perustamalla. Jatkotavoite: a monistetaan muihin Tampereen kaupunginosiin.

7 Projektisuunnitelma Sivu 7/14 4 Tuotokset Projektin avulla saavutettavat konkreettiset tuotokset ovat; 1. Asukastoiminnan aktivoituminen Projektin tuotoksissa korostuvat asukkaiden ja eri toimijoiden välinen yhdessä tekeminen sekä kumppanuus. Asukas nähdään oman asuinalueensa aktiivisena toimijana, jolla on mahdollista vaikuttaa alueensa palveluiden kehittämiseen. Tällä lisätään alueen viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Mukaan vapaaehtoistoimintaan voi ilmoittautua esimerkiksi lle perustettujen nettisivujen kautta tai osallistumalla asukkaiden ja eri toimijoiden välisiin ydinryhmän tapaamisiin. Motivoijana toimii projektityöntekijä, mutta toimintojen eteenpäinviemisestä vastaavat alueen asukkaat yhdessä palveluntuottajien kanssa. 2. Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen Päämääränä on ennaltaehkäisevällä lastensuojelutyöllä vaikuttaa alueen lastensuojeluilmoitusten määrän vähenemiseen. Perheitä tuetaan eri viranomaisten, asukkaiden ja palveluntuottajien tiiviillä yhteistyöllä järjestämällä vertaisryhmätoimintaa sekä matalankynnyksen toimintapaikkoja. Menetelmät perustuvat muun muassa sosiokulttuurisiin toimintamalleihin. 3. Tilojen yhteiskäytön tehostaminen Tehostetaan kaupungin toimitilojen tarkoituksenmukaista ja innovatiivista käyttöä. Luodaan toimiva yhteistyömalli Annalan nuorisokeskuksen ja koulun tiloja käyttävien toimijoiden välille. Tehokkaan ja toimivan yhteiskäytön seurauksena tilat ja työntekijät tulevat tutuksi lapsille ja vanhemmille jo varhaisessa vaiheessa. 4. Muiden asuinalueiden kartoitus

8 Projektisuunnitelma Sivu 8/14 Tehdään alustava kartoitus Härmälän, Terälahden ja Kämmenniemen asuinalueista ajatuksena monistaa tulevaisuudessa myös muihin kaupunginosiin. 5 Toteutustapa Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa uusia malleja ja yhteistyömuotoja nykyisillä rakenteilla. Tämä vaatii eri toimijoiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä nykyisten toimintatapojen kriittistäkin tarkastelua. Hankkeen toiminnallisessa keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja osallisuus. Sosiokulttuurisilla menetelmillä pyritään asukkaiden aktivointiin ja voimaantumiseen. Projektityöntekijä jalkautuu alueelle ja kartoittaa alueen toimijat, tilat sekä resurssit syksyn 2013 aikana. Kartoitusvaiheessa järjestetään myös asukasiltoja, joiden tarkoituksena on tutustuttaa eri toimijat toisiinsa ja näin edesauttaa yhteistyön syntymistä. Projektiryhmä nimetään Annala Kaukajärvi alueen keskeisistä toimijoista. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa ja projektityöntekijä vastaa ryhmän vetämisestä. Projektityöntekijä johtaa myös Annalan nuorisokeskuksen tilojen käyttäjien yhteistyöryhmää. Ryhmän tapaamisia lisätään ja toimijoiden resursseja yhdistetään. Asukasnäkökulmaa kerätään sähköisen kyselyn avulla kaikilta alueen asukkailta. Kyselyn tarkoituksena on löytää kehittämisenkohteita, joita lähdetään työstämään yhdessä asukkaiden kanssa. Lasten ja nuorten näkökulmia/toiveita/kehitysideoita kerätään toiminnallisin menetelmin, muun muassa kouluilla ja nuorisokeskuksessa järjestettävillä taidepajoilla. hankkeelle perustetaan omat internet -sivut, josta voi seurata projektin eri vaiheita ja tuoda esille kehittämisideoita.

9 Projektisuunnitelma Sivu 9/14 6 Työsuunnitelma Työsuunnitelma on alustavasti jaettu kolmeen eri ajanjaksoon; syksy 2013 on kartoituksen aikaa, kevät 2014 projektin toimintamallin luomista ja syksy 2014 uuden toimintamallin vakiinnuttamista. SYKSY 2013 KEVÄT 2014 SYKSY 2014 Käynnistys, Kartoitukset, ASUKKAAT Toimenpiteet käytäntöön Toimenpiteiden JUURRUTUS Monistaminen Syksy 2013 kartoitus: Elokuussa 2013 projektityöntekijä aloittaa ja seurantaryhmä nimeää projektiryhmän. Kartoitus alkaa. Syyskuussa käynnistyy yhteistyömallin toimijoiden tapaamiset, aloitetaan Härmälän, Kämmenniemen ja Terälahden kartoitus (ajatuksena yhteistyömallin monistaminen) sekä projektiryhmän kokoontumiset alkavat. Lokakuussa avataan -internetsivut, tehdään asukaskyselyt sekä järjestetään tiedotus/ideointi -tilaisuus alueen asukkaille. Marraskuussa projekti on mukana Karosen kyläjuhlassa ja lapsen oikeuksien viikon tapahtumissa. Aloitetaan lasten ja nuorten näkökulmien kerääminen. Joulukuussa seuranta ja projektiryhmät kokoontuvat tarkastelemaan kartoituksen ja asukaskyselyjen/näkökulmien tuloksia. Tässä vaiheessa luodaan tarkempi suunnitelma jatkoa ajatellen. Alla olevaan taulukkoon on kerätty n tähän mennessä toteutuneet keskeisimmät tapahtumat.

10 Projektisuunnitelma Sivu 10/14 Elo Syys Loka Marras Joulu Projektityöntekijä aloitti Alueen toimijoiden kartoitusta Alueelle jalkautumista Seurantaryhmä 23.8 hankkeen aikataulu ja tavoitteet Jatkorahoitus Nimi Projektiryhmän perustaminen Yht.työmallin Toimijoille kokous Härmälän kartoitusta Kämmenniemi kartoitusta Projektiryhmän kokous 18.9 Seurantaryhmän kokous Alueen toimijoiden kartoitusta Nettisivujen rakennus Projekti esitellään Perusopetuksen ajankohtaispäivässä yhteistyötahoille 3.10 Yht.työmallin toimijoiden kokous 4.10 Projektiryhmän kokous Yht.työmallin toimijoiden kokous vk 43 Asukaskysely käynnistyy mediat mukaan Asukasilta Nettisivut & Facebook Asiakkaille/asukkaille kickoff tilaisuus Week of wicked problems Seurantaryhmän kokous Projekti mukana Karosen kyläjuhlassa 2.11 Yht.työmallin toimijoiden kokous vk 45 Projekti mukana lapsenoikeuksien viikossa (nuorisopalvelut) Yht.työmallin toimijoiden kokous vk 47 Projektiryhmän kokous Seurantaryhmän kokous Asukasilta Lasten ja nuorten näkökulmat Yht.työmallin toimijoiden kokous vk 49 Yht.työmallin toimijoiden kokous vk 51 Projektiryhmän kokous Seurantaryhmän kokous Painopiste: Alku toimenpiteet Painopiste: Hahmotus & Kartoitus käynnistyy Painopiste: Projektin julkistaminen Painopiste: Jalkautuminen Painopiste: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Lanu -pilotti ja yhdistyvät Projektiryhmän kokous Seurantaryhmän kokous Asukaskyselyn tulokset Asukastilaisuus Projektiryhmän kokous Seurantaryhmänkokous Demola yhteistyö alkaa Perhevoimala käynnistyy Ydinryhmän ensimmäinen tapaaminen Haastekamppanja alkaa chat Seurantaryhmän kokous Demolan nettisivukysely Lions yhteistyö konkretisoituu ja ÄijäKlubi aloittaa toimintansa Vauvasirkuskurssi alkaa Ydinryhmän tapaaminen Perhesirkus käynnistetään Seurantaryhmän tapaaminen Perhevoimalan syksyn suunnittelu Kaukajärven avoimet ovet tapahtuma Alueellinen taidenäyttely taide -ja valokuvauspajojen tuotoksista Ydinryhmän tapaaminen Kesä Heinä Elo Syys Loka Kortteliolkkari toiminta nuorille Sirkusryhmät jatkavat Perhe ja neuvolatyöntekijöiden koulutus/tyky päivä

11 Projektisuunnitelma Sivu 11/14 Kevät 2014 uusien menetelmien ja toimintatapojen luominen Kevään 2014 aikana toteutetaan yhteiset asukasraadit, jotka muodostuvat alueen asukkaista sekä viranomaisista. Raadit valitsevat alueen kehittämiskohteet asukkaille suunnatun kyselyn perusteella. Haastekampanja kehittämiskohteista lähtee liikkeelle. Seurantaryhmä linjaa hankkeen suuntaviivat ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Syksy 2014 uuden toimintamallin vakiinnuttaminen alueelle Syksyn 2014 aikana uusi toimintamalli vakiinnutetaan Annala Kaukajärvi alueelle. Seuraavana vuonna malli jalkautetaan myös muihin kaupunginosiin. 7 Resurssit Projektin kokonaisuudesta sekä etenemisestä vastaa kasvatus- ja opetuspäällikkö yhdessä seurantaryhmän kanssa. Projektilla on yksi kokopäiväinen projektityöntekijä, joka aloitti työnsä Projektiyöntekijän ensisijaisena tehtävä on vastata projektin etenemisestä alueella. Projektityöntekijällä on työpisteet sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimitiloissa että Annalan nuorisokeskuksen tiloissa. Kasvatus- ja opetuspäällikön sekä projektityöntekijän suunnitteluapuna toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnittelija alkaen. Suunnittelija osallistuu tarvittaessa myös seurantaryhmän kokouksiin

12 Projektisuunnitelma Sivu 12/14 8 Projektin riskitekijät Projektin riskitekijät voidaan jaotella asenteellisiin ja aikataulullisiin riskitekijöihin. Asenteelliset riskit Alueen asukkaiden ja toimijoiden sekä projektiin osallistuvien viranomaisten asenteilla sekä sitoutumisella on iso merkitys projektin tavoitteiden saavuttamisessa sekä toteuttamisessa. Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi Asenteellisia riskejä voidaan ennakoida ja vähentää tiedottamalla projektista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, pitämällä tavoitteet realistisina ja selkeinä sekä tekemällä avointa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Aikataululliset riskit Kumppanuuden syntyminen ja rakentuminen vie oman aikansa. Tämän asian huomioiminen yhdessä projektityön määräaikaiseen luonteen kanssa asettaa omat haasteensa projektin onnistuneelle loppuunsaattamiselle. Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi Aikataulullista riskiä voidaan pienentää tehokkaalla projektin etenemissuunnitelmalla. Projektiryhmä tekee projektille aikataulun ja seurantaryhmä seuraa aikataulun toteutumista.

13 Projektisuunnitelma Sivu 13/14 9 Projektiorganisaatio ja johtamismalli Projektin seurantaryhmää johtaa kasvatus- ja opetuspäällikkö Pia Kola- Torvinen. Sihteerinä toimii varhaiskasvatuksen koordinaattori Sari Salomaa-Niemi. Alueellista projektiryhmää johtaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalueen projektityöntekijä Jarno Koskinen. Helmikuussa 2014 projektiryhmän rakennetta päätettiin muuttaa, ryhmän tapaamisiin kutsutaan Maaliskuusta 2014 lähtien projektiryhmän jäsenien lisäksi asukkaiden, yrityksien ja kolmannen sektorin edustajia ja ryhmän nimi muutetaan ydinryhmäksi. Seurantaryhmään kuuluvat jäsenet: Janne Taiponen, nuorisopalvelut Antti Heinonen, nuorisopalvelut Minna Nurminen, ehkäisevä perhetyö Harinen Mika, ehkäisevä työ Sari Salomaa-Niemi, varhaiskasvatus (sihteeri) Pia Kola-Torvinen, varhaiskasvatus ja perusopetus (pj.) Pauliina Valta, perusopetus Hannele Järvi, kouluterveydenhuolto Sanna Tuurnas, tutkija, Tampereen yliopisto Mikko Tiirikainen, Liikkuva Koulu Mia Lumio, Tilaajaryhmä Marianna Lehtinen, Lasten kulttuuripalvelut Antti Leskinen, Kuntademokratia Sirpa Koivu, Kuntademokratia Jarno Koskinen, projektityöntekijä Outi Niemelä, asiakkuuden hallinta ja kehittäminen osittain mukana Jaana Ylänen, Museopalvelut Leena Tiainen, varhaiskasvatus ja perusopetus lähtien

14 Projektisuunnitelma Sivu 14/14 Alueellisen projektiryhmän jäsenet: Jarno Koskinen, projektityöntekijä, puheenjohtaja Hannele Härmä, ohjaaja, Annalan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta Aila Hietaniemi, perhetyön ohjaaja Annika Kreutzer, ohjaaja, Nopea Tiina Knuuttila, lastentarhanopettaja, Annalan päiväkodin esiopetus Marjut Renko, lastentarhanopettaja, avoin varhaiskasvatus Terhi Liimatainen, Kouluterveydenhoitaja Paula Halkola, koordinaattori, lasten kulttuuripalvelut Jussi Palovaara, nuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut Ulla Mustila, johtaja, Kaukajärven kirjasto Tuija Forsberg, Perhetukikeskus Päiväperhon johtaja Outi Niemelä, asiakkuuden hallinta ja kehittäminen osittain Leena Tiainen, Harrastava iltapäivä toiminta alkaen - osittain Asukkaiden edustus lähtien 10 Seuranta ja arviointi Seurantaryhmä kokoontuu kuukausittain arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Väliarviointia tuloksista tehdään joulukuussa 2013 sekä toukokuussa hanke on myös osana Tampereen yliopiston tutkijan, Sanna Tuurnan, tekemää väitöskirjaa. Aineistonkeruumenetelminä ovat osallistuva havainnointi sekä käyttäjien ja palvelujen tuottajien haastattelut. Hankkeen loppuraportti valmistuu joulukuussa 2014.

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Lähiöiden kehittäminen

Lähiöiden kehittäminen Lähiöiden kehittäminen Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen Asuntoministerin Pyöreän Pöydän tilaisuus 26.11.2013 Viitasen lähiöviitoset 1. Kehittyvä lähiö 2. Elävä lähiö 3. Kaikkien lähiö 4. Turvallinen

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

JOHDANTO. Käsissäsi on Tampereen kaupungin osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisprojektin

JOHDANTO. Käsissäsi on Tampereen kaupungin osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisprojektin 1 JOHDANTO Käsissäsi on Tampereen kaupungin osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisprojektin päätösraportti. koko toimintakautensa Tampereen kaupungin omarahoittamaa ja kasvatus ja opetuspalveluiden

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen Koillisen palvelualueen palvelumalli

Tampereen palvelumalli vuoteen Koillisen palvelualueen palvelumalli Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Koillisen palvelualueen palvelumalli Mistä tulevaisuuden palvelumallissa on kyse? Tavoitteena on kuvata, miten palvelujen järjestämisessä otetaan käyttöön uusia asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä 4.10.2013 Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaympäristö Toimialue

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Projektikoordinaattori, YTM Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 754 1789, email: sirpa.tuomela-jaskari@seinajoki.fi Projektityöntekijä, sosionomi

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS

LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN ASUINALUEOHJELMAKOKONAISUUS LAHDEN KAUPUNKI : KOKO LIIPOLA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Koulutuksellinen tasa-arvo hanke (rahoitus OKM) HELSINGIN YLIOPISTO / PALMENIA : ASUINALUE LAPSIPERHEIDEN KOKEMANA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.

Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9. Hyvinvointia etsimässä Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 16.9.2009 Taina Hussi Lastensuojelu on kaikkien lasten suojelua Helsingin lasten

Lisätiedot

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015

Aluelautakunnat kylien asialla. ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Aluelautakunnat kylien asialla ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 3.10.2015 Osallisuus, vaikuttaminen ja elinvoima Aluelautakunnat tärkeä osa Rovaniemen kaupungin pitkäjänteistä itsehallinnon ja asukkaiden

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Koulun piirteitä Koulu tavoittaa kaikki 7-15 vuotiaan lapsen ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Pia Mäkeläinen

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Pia Mäkeläinen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke 1.2 Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli 1 23.2.2017 Pia Mäkeläinen Asukkaiden osallistuminen lainsäädännön näkökulmasta Maakuntalakiesitys

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen. Uudenmaan alueella Lasten, nuorten ja lapsiperheiden avoimen ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitus Keski-ja Länsi- Uudenmaan alueella Määrällisen kartoituksen tulokset Keski-Uudeltamaalta monipuolisemmin vastauksia

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001

ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Tiedustelut Pirjo Ylöstalo, puh. 020 434 1390 14.2.2002 s-posti pirjo.ylostalo@kela.memonet.fi ASUMISEN TUET KELASTA JOULUKUUSSA 2001 Joulu- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. joulukuusta 2001 2001 kuusta,%

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kuntademokrativerkosto 24.11.2016 projektisuunnittelija Outi Nokkonen strategia- ja kehittämisyksikkö Tampereen kaupungin uusi toimintamalli Kuntalainen, yritys ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Ajoissa tuleva apu lisää hyvinvointia ja säästää rahaa! 22.8.2016 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, MR-Y/JA 2 22.8.2016 Mitä hyvää meillä on

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ

KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ MONIAMMATILLISEN KASVATUSKUMPPANUUSAJATTELUN VAHVISTAMINEN TEEMAVERSTAS 24.8.2009 KLO 13 15 JÄRVENPÄÄSSÄ Keski-Uusimaa Hiiden alue Karkkila Nummi-Pusula Vihti Hyvinkää Mäntsälä Nurmijärvi Järvenpää Pornainen

Lisätiedot

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies Korin koordinaattori

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ AINO-MARJA KONTIO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

Lisätiedot

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki

Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointikoulun toimintamalli ja varhainen tuki Hyvinvointipäällikkö Arto Willman, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kehittämisyksikkö, Oulun kaupunki HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Poikkitoiminnallinen kehittäminen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Kumppanuus 2020 ohjelma ja Järjestöedustamo

Kumppanuus 2020 ohjelma ja Järjestöedustamo Kumppanuus 2020 ohjelma ja Järjestöedustamo Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen 1 Hyvinvointipalvelut Strategia- ja kehittämisyksikkö: Johtamisjärjestelmän kuvaus / Toimintamallin

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot