Uusi konteksti, vanha sisältö?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi konteksti, vanha sisältö?"

Transkriptio

1 Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

2 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin aikaa. Komissio tunnistaa urheilun huolen veikkausrahoituksen jatkumisesta. Varsinaista kannanottoa komissiolta on kuitenkin turha vielä odottaa. Urheilun kestävän rahoituksen käsittely on merkittävä varsinkin urheilujärjestöjen kannalta. Erityisesti immateriaalioikeudet, kuten urheilulähetysten mediaoikeudet ja tekijänoikeudet, ovat saaneet tiedonannossa valkoista kirjaa laajemman käsittelyn. Odotettu urheilutoimivallan tulkinta jää heiveröiseksi. Komission heikkous liikuntapolitiikan alalla voi merkitä myös sitä, että järjestöjen autonomia säilyy entistä selkeämmin. Pitkän ja hartaan odotuksen jälkeen Euroopan komissio julkisti tammikuussa tiedonannon Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen. Se esittelee komission näkemyksiä tulevista EU-tason toimenpiteistä urheilun ja liikunnan alalla. Se seuraa vuonna 2007 julkaistua urheilun valkoista kirjaa niin teemojensa kuin rakenteensakin osalta. Konteksti on kuitenkin vuonna 2011 toinen: Lissabonin sopimuksen myötä unionille annettu urheilutoimivalta on nyt voimassa, mikä mahdollistaa komissiolta uudenlaiset pelinavaukset urheilun kentällä. Tiedonanto rakentuu kolmen teeman ympärille kuten valkoinen kirjakin ja listaa toimenpideehdotuksia komissiolle sekä EU:n jäsenvaltioille. Luku urheilun yhteiskunnallisista tehtävistä esittelee toimenpide-ehdotuksia viideltä eri osa-alueelta dopingin torjunnasta sosiaaliseen osallisuuteen. Toinen kokonaisuus käsittelee urheilun taloudellista merkitystä. Uutena teemana esiin nostetaan urheilun tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Kolmas kokonaisuus, urheilualan järjestäytyminen, käsittelee erityisesti ammattilaisurheiluun liittyviä erityiskysymyksiä. Tiedonannon oheislukemisena komissio on julkistanut urheilua ja vapaata liikkuvuutta laajemmin käsittelevän valmisteluasiakirjan sekä vaikutusten arvioinnin, jonka tiivistelmä on käännetty myös suomeksi. Lissabonin sopimus loi puitteet yhteistyön syventämiselle Kehitys kohti tiedonantoa alkoi 2000-luvun alkupuolella, kun unionissa valmisteltiin uutta perussopimusta. Lissabonin sopimuksen artiklan 165 mukaan unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän. Artiklassa linjataan myös, että unionin toiminnalla pyritään kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Toimenpiteinä artikla mahdollistaa sellaiset edistämistoimet, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista, kuten esimerkiksi urheilun rahoitusohjelman. Poliittisella tasolla mahdolliseksi tulivat suositukset, joita ministerineuvosto voi antaa komission suosituksesta. Myös yhteistyö kolmansien maiden, kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti Euroopan neuvoston kanssa mainitaan. Lauseet voidaan tulkita monella eri tavalla. Esimerkiksi komission tulkinta urheiluartiklan sisällöstä on jo ehtinyt muuttua Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen ja tammikuisen tiedonannon julkistamisen välillä. Varhaisissa tulkinnoissaan, kuten EU:SPORT:FUTURE-projektin päätöskonferenssissa lokakuussa 2009, komissio esitteli kaksi rinnakkaista kokonaisuutta: yhtäältä erityispiirteet, vapaaehtoi- Liikunta & tiede 48 1 /

3 Vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen on jätetty pois urheilun yhteiskunnallisista tehtävistä. suuden sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän, toisaalta urheilukilpailujen rehellisyyden ja avoimuuden, yhteistyön sekä urheilijoiden suojelun. Tässä mallissa kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä ja niiden voidaan ajatella tarjoavan mahdollisuuksia uusiin toimenpiteisiin. Marraskuussa 2010 Euroopan olympiakomiteoiden ja EU-toimiston seminaarissa tulkinta oli kuitenkin muuttunut selvästi. Urheilukilpailujen rehellisyydestä ja avoimuudesta, yhteistyöstä sekä urheilijoiden suojelusta oli tullut varsinaisia toimenpidealueita, kun taas vapaaehtoisuus sekä urheilun yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen tehtävä olivat jääneet pienellä präntätyiksi sivulauseiksi. Syksyllä 2010 julkistettiin myös Euroopan parlamentin tilaama selvitys Lissabonin sopimuksen toimeenpanoon liittyvistä mahdollisuuksista. Sen tuloksissa päinvastaisesti ehdotettiin parhaiten lisäarvoa tuottaviksi toimenpidealueiksi ja juuri urheilun yhteiskunnalliseen merkitykseen liittyviä teemoja, erityisesti terveyttä edistävää liikuntaa, vapaaehtoisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Valkoisen kirjan jatko-osa? Komissio yhdistää uuden tiedonannon urheilun valkoiseen kirjaan seikkaperäisesti heti tiedonannon alussa. Urheilun uusi toimivalta sen sijaan ansaitsee vain muutaman ohimenevän maininnan. Tiedonannon kutsuminen valkoisen kirjan jatko-osaksi alkaa vaikuttaa perustellulta, kun taas komissiolta odotettu urheilutoimivallan tulkinta jää kovin heiveröiseksi. Tiettyjä osa-alueita ei asiakirjassa käsitellä: alaikäisten urheilijoiden suojelu, vapaaehtoisuus ja ympäristön suojelu kuuluvat niihin alueisiin, joiden osalta komissio painottaa vuoden 2007 valkoisen kirjan olevan edelleen toimintaa ohjaava asiakirja. Muutenkin valkoinen kirja säilyy voimassaolevana lähteenä. Tuoretta tiedonantoa onkin syytä tarkastella ajatuksella valkoinen kirja toisessa kädessä, mikäli haluaa saada selkoa siitä, mitä uutta tiedonanto tuo EU:n urheiluagendalle. Vaikka yhtäläisyyksiä vuoden 2007 julkaisuun löytyykin, tällä kertaa toimintaympäristö on erilainen. Lissabonin sopimuksen myötä urheiluasioille on ministerineuvostossa viralliset rakenteet epävirallisten kokousten ohella. Jäsenmaiden urheilusta vastaavien ministerien odotetaan muodostavan oman virallisen näkemyksensä tiedonannosta vuonna 2007 tuota mahdollisuutta urheilun osalta ei vielä ollut. Myös taloudellinen ja poliittinen tilanne on erilainen. Eurooppa yrittää toipua pahasta talouskriisistä ja kriittisyys Euroopan unionia kohtaan on ollut monissa jäsenmaissa nousussa. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että komission on ollut vaikea saada sisällään läpi yhtään ehdotusta, joka vaatisi taloudellisia resursseja. On myös hyvä muistaa, että unionin budjettikehys on jo sovittu vuoteen 2013 asti, eikä uusi toimivalta suinkaan tarkoita automaattisesti resursseja sen toimeenpanemiseksi. Rahan jyvittämisestä päättävät ensisijaisesti Euroopan parlamentti sekä ministerineuvosto. Urheilun yhteiskunnalliset tehtävät osana Eurooppa strategiaa Kuten mikä tahansa strategisesti toimiva organisaatio, komissiokin perustaa toimenpide-ehdotuksensa koko yhteisön strategiaan. Urheilun yhteiskunnallinen merkitys yhdistetään selvin sanoin Eurooppa strategian mukaisesti älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Nyt annetussa tiedonannossa urheilun yhteiskunnallisten tehtävien teemoja on kolme vähemmän kuin valkoisessa kirjassa. Myös järjestys on vaihtunut. Terveyttä edistävä liikunta on siirretty kärkipaikalta neljänneksi, kun taas antidopingtyö on nostettu ensimmäiseksi kohdaksi. Muut käsitellyt teemat ovat koulutus ja tutkinnot, väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäiseminen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Pois ovat jääneet urheilu vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä, eurooppalaisten arvojen välittäminen muulle maailmalle sekä kestävän kehityksen tukeminen. Luottakaamme siis komissioon, että nämäkin teemat jatkavat elämäänsä valkoisen kirjan pohjalta. Urheilun yhteiskunnallinen ulottuvuus -otsikon alla on kaiken kaikkiaan 14 toimenpide-ehdotusta. Koulutusta lukuun ottamatta ehdotusten joukosta löytyy viittaus rajat ylittävien hankkeiden ja verkostojen sekä muiden toimenpiteiden tukemiseen. Tätä komissio on jo testannut käynnissä olevin valmistelutoimien muodossa. Valmistelutoimien puitteissa rahaa on vuosina jaettu yhteensä 30 hankkeelle, ja vuonna 2011 luvassa on vielä yksi hakukierros. Näiden hankkeiden tuloksia käytetään mahdollisen tulevan urheiluohjelman valmistelussa. Antidopingtyön osalta merkittävä esitys on Euroopan unionin mahdollinen liittyminen Euroopan neuvoston antidopingin vastaiseen yleissopimukseen. Kyseessä on kuitenkin toimenpide, jonka toteutuminen ei ole oletettavissa aivan käden käänteessä. Valmisteluihin menee useita vuosia, sillä sopimusta jouduttaneen muuttamaan ennen kuin EU:n liittyminen käytännössä onnistuu. Lisäksi komissio pyrkii vahvistamaan dopingaineiden kaupan vastaisia toimia. Muotoilu jättää varaa tulkinnalle, mutta yksi mahdollinen toimenpide olisi hyödyntää Lissabonin sopimuksen artiklaa 83, joka käsittelee rajat ylittävää vakavaa rikollisuutta ja vähimmäissäännösten määrittelyä tällaisen rikollisuuden seuraamuksista. 26 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

4 Saattaa kuitenkin olla, että kyseisen artiklan soveltaminen kiinnostaa muitakin kuin urheilusektoria, joten mahdolliset antidopingsäännökset saattavat joutua odottamaan vuoroaan. Koulutuksesta ja liikunnasta puhuttaessa esiin nousee säännöllisesti koululiikunta. Myös monikielisyyden haasteet nousevat esiin, sillä tiedonannon alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa viitataan laajemmin fyysisen aktiivisuuden edistämiseen kouluissa, kun taas suomenkielinen versio puhuu suppeammin koululiikunnasta. Koulutusasioissa toimivalta on kuitenkin jäsenmailla, joten Euroopan unionin mahdollisuudet vaikuttaa koululiikuntaan ovat hyvin rajalliset. Onkin luonnollista, että tiedonannon koulutusosiossa keskeisimmät toimenpiteet liittyvät urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen sekä oppimistulosten tunnustamiseen, jotka ovat molemmat jo valkoisessa kirjassa esille nostettuja alueita. Terveyden parantamiseen viitataan vain kahdessa toimenpiteessä, eivätkä ne ensilukemalta vaikuta kovin mullistavilta. Niistä ensimmäinen voi kuitenkin osoittautua varsin mielenkiintoiseksi. Komissio nimittäin vilauttaa mahdollisuutta esittää neuvoston suositusta vuonna 2008 julkistettujen EU:n liikuntaa koskevien suuntaviivojen pohjalta. Lissabonin sopimus nimesi kahdenlaisia välineitä, joilla EU voi urheiluasioita edistää. Siinä missä rahoitusohjelma on urheiluartiklassa nimetyistä edistämistoimista konkreettisin, on neuvoston suositus mahdollisista laillisista instrumenteista vahvin. Urheilun alalla neuvoston suosituksia ei ole aiemmin annettu, eikä tiedonannossa esitetä sellaista missään muussa kohdassa. Eikä suosituksen aikaansaaminen olekaan mikään yksinkertainen juttu: samalla tavalla kuin tiedonantoa tai urheiluohjelmaa valmisteltaessa, ennen esitystään komission on laadittava vaikutusten arviointi, jonka jälkeen esitys kulkee normaalin päätöksentekokoneiston läpi. Väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäisyn ja torjunnan osalta tiedonanto on pitkälti valkoisen kirjan linjoilla, mitä nyt katsojaväkivallan käsittelyä laajennetaan jalkapallosta muihin urheilulajeihin. Neljään sosiaalisen osallisuuden edistämistä käsittelevään toimenpide-ehdotukseen on puolestaan saatu mahdutettua enemmän asiaa kuin aluksi uskoisi: käsitellyksi tulevat muun muassa vammaisten osallistuminen urheilutapahtumiin, apuvälineet, naisten pääsy urheilun johtoasemiin ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien integraation edistäminen urheilun avulla. EU:n liittyminen YK:n vammaisia koskevaan yleissopimukseen juuri ennen tiedonannon julkaisemista vaikuttanee myös toimenpiteisiin urheilun alalla. Muina jo olemassa olevina välineinä mainitaan unionin vammaisstrategia sekä Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi Keskustelu urheilun kestävästä rahoituspohjasta jatkuu Valkoiseen kirjaan verrattuna tiedonannossa urheilun taloudellinen merkitys on saanut lihaa luiden ympärille. Näyttöön perustuvan urheilupolitiikan ja urheilun kestävän rahoituksen rinnalle on saatu erilliset luvut valtiontukia sekä alueellista kehittämistä ja yhteistyötä koskien. Näyttöön perustuvan urheilupolitiikan osalta linja on pääosin sama kuin valkoisessa kirjassa: keskeistä on tiedonkeruu ja erityisesti urheilun taloudellisten vaikutusten todentaminen. Toimenpiteiden osalta urheilun eurooppalaiseen satelliittitilinpitoon ollaan jo valmiita ryhtymään, kun se valkoisessa kirjassa oli vielä valmisteluasteella. Askelta hieman pidemmälle sen sijaan edustaa ajatus EU:n oman urheilun monitorointitoimen perustamisesta. Urheilun kestävän rahoituksen käsittely on monella tapaa merkittävä varsinkin urheilujärjestöjen toiminnan kannalta. Erityisesti immateriaalioikeudet, kuten urheilulähetysten mediaoikeudet ja tekijänoikeudet, ovat saaneet tiedonannossa valkoista kirjaa laajemman käsittelyn. Selvästi askel uuteen suuntaan on, että kun valkoisessa kirjassa komissio suostui juuri ja juuri sietämään mediaoikeuksien kollektiivista myyntiä osana niin kutsuttuja uudelleenjakomekanismeja, uudessa tiedonannossa se jopa suosittelee sitä. Rahapelit ja erityisesti niiden myötä urheilulle tuloutettavien tuottojen tulevaisuus ovat puhuttaneet varsinkin Suomessa jo jonkin aikaa. Tiedonannossa komissio tunnustaa veikkaustoiminnasta urheilulle eri polkuja kulkeutuvan rahoituksen tosiasiana ja toteaa, että urheilun sidosryhmät näkevät tulovirtojen jatkuvuuden haasteellisena. Kovin pitkälle menevää kannanottoa aiheesta komissiolta on kuitenkaan turha odottaa, puhumattakaan linjauksista rahapelimonopolien puolesta, vaan se vetäytyy viime vuonna käynnistetyn ruohonjuuritason rahoitusta koskevan selvityksen taakse. Selvityksen tuloksia odotetaan tämän vuoden alkupuolella, ja ennen niitä komissiolta lienee turha odottaa selvennystä asiaan. Takaoven mahdollisiin positiivisiin tulkintoihin Komissio esittelee uuden tulkinnan urheilijoiden vapaasta liikkuvuudesta ja kansallisuudesta. Kun vapaan liikkuvuuden periaatteen aiemmin katsottiin koskevan lähinnä ammattilaisurheilua taloudellisena toimintana, on sen soveltaminen ulotettu nyt myös harrasteurheiluun. Liikunta & tiede 48 1 /

5 rahapelien aseman osalta tarjoaa lause, jossa urheilun kestävä rahoitus veikkaustoiminnan kautta pyydetään huomioimaan: kun seuraavan kerran käsitellään veikkauspalvelujen tarjoamista sisämarkkinoilla, olisi otettava huomioon tarve varmistaa yksityisistä ja julkisista lähteistä saatava urheilun kestävä rahoitus ja urheilusektorin taloudellinen vakaus. Tässäkään ei suinkaan puhuta pelkästään valtionyhtiöiden veikkaustuotoista, mutta parhaimmillaan se voi tarjota hyvin pienen vipuvarren urheilutoimijoille niiden vedotessa komissioon urheilun kestävän rahoituksen puolesta. Urheilun taloudellista merkitystä käsittelevän luvun kolmas teema on EU:n valtiontukisääntöjen soveltaminen urheiluun. Tiedonannon ote on jälleen lähinnä nykytilanteen toteava. Ainoa valtiontukia koskeva toimenpide-ehdotus voi kuitenkin johtaa pitkällä tähtäimellä mielenkiintoiseen lopputulokseen komissio nimittäin väläyttää seurannan ohella mahdollisuutta asiaa koskevan ohjeistuksen laatimisesta. Olisiko ohjeistus sitten entistä rajoittavampi vai urheilun asemaa helpottava, on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa. Koska ohjeistus voidaan laatia vain, jos sen taustalla on riittävä määrä urheiluun liittyviä valtiontukea koskevia komission käsittelyyn tulleita tapauksia, ei tämän toimenpiteen toteutuminen lähiaikoina näytä kovin todennäköiseltä. Uutena teemana unionin urheilun asialistalla on alueellinen kehittäminen ja yhteistyö, joka sekin on sijoitettu urheilun taloudellisen merkityksen alle. Sekä komissiolle että jäsenmaille suunnattu toimenpide-ehdotus kannustaa hyödyntämään EU:n rakennerahastoja urheiluun liittyvissä hankkeissa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten urheilun EU-toimivalta voi epäsuorasti parantaa urheilun rahoitusta ilman erillistä ohjelmaakin suoraan kansallisella tasollakin, sillä jäsenmaat voivat vaikuttaa itse siihen, mihin rakennerahastojen tukia suunnataan. Eräs urheilujärjestöjen rahoitukseen ja toimintaedellytyksiin laajemminkin liittyvä kokonaisuus, jota tiedonannosta saa turhaan etsiä, on arvonlisävero. Valkoisessa kirjassa komissio lupasi jopa puolustaa alennetun arvonlisäveron soveltamista urheiluun, mutta uudessa tiedonannossa aiheesta ei sanota halaistua sanaa. Kuten aiemmin todettiin, komissio kuitenkin lupaa tiedonannon alussa, että valkoinen kirja säilyy ajankohtaisena ja voimassaolevana asiakirjana. Tämän väitteen pitävyys mitataan viimeistään siinä vaiheessa, kun komissio julkaisee tämän vuoden lopussa tiedonannon, jossa se aikoo linjata alv-politiikkaansa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Urheilualan järjestäytyminen peilaa EU-lainsäädännön ja urheilun suhdetta Komissio esittelee uuden tulkinnan urheilijoiden vapaasta liikkuvuudesta ja kansallisuudesta. Kun aiemmin vapaan liikkuvuuden periaatteen katsottiin koskevan lähinnä ammattilaisurheilua taloudellisena toimintana, on sen soveltaminen ulotettu nyt myös harrasteurheiluun. Näin ollen esimerkiksi kansallisia urheilukilpailuja ei komission näkemyksen mukaan voi automaattisesti rajata vain tietyn maalaisille henkilöille, olkoonkin, että esimerkiksi kansalliset mestaruuskilpailut voitaisiin ehkä jättää tämän säännön ulkopuolelle. Asian taustoja avataan erillisessä valmisteluasiakirjassa, mutta sääntöjen käytännön soveltamista jouduttaneen hakemaan käytännön kokeilujen kautta. Yksi keskeisimmistä urheilutoimijoita viime vuosina EU-tasolla puhuttaneista kysymyksistä on urheilun erityisluonteen määrittely. Komissiolta odotettu ja pyydetty selvennystä aiheeseen useaan otteeseen. Tiedonanto olisi ollut luonteva tapa esittää jonkinlainen tulkinta tästä, mutta valitettavasti sellaista ei ole tarjolla, vaan komissio tyytyy lähinnä nykytilanteen esittelyyn. Monet urheilualan järjestäytymistä käsittelevistä toimenpide-ehdotuksista viittaavat joko suunniteltuihin tai jo toteutettuihin selvityksiin, joiden tuloksia nyt tulkitaan. Selvityksiä aiotaan tehdä muun muassa kasvattajaseurasäännöistä ja pelaajasiirroista, kun taas kansallisuuteen liittyvästä syrjinnästä urheilukilpailuissa sekä urheilumanagerien toiminnasta tehdyt selvitykset ovat parhaillaan syynissä komissiossa. Juuri nämä ovat keskeisintä sisältöä luvun neljännessä osiossa, joka kattaa siirtosäännöt ja urheilumanagerien toiminnan. Viides kokonaisuus urheilualan järjestäytymistä käsittelevässä luvussa yhdistää kaksi valkoisesta kirjasta tuttua aihetta Urheilukilpailujen integriteetti -otsikon alle. Lukuun mahtuvat ensinnäkin lisenssijärjestelmät, joiden osalta komissio toistaa valkoisessa kirjassa ilmaistun hyväksyvän kantansa, sekä talousrikollisuuteen liittyvät haasteet, erityisesti sopupelit. Vaikka tähän lukuun ei erillisiä toimenpide-ehdotuksia ole liitetty, on päällekkäisen työn välttämisen kannalta tärkeää, että tekstissä mainitaan erikseen yhteistyö Euroopan neuvoston kanssa, joka on jo valmistellut yhteistyötä sopupelien ehkäisemisen alalla. Jotkut asiantuntijat ovat nimenneet urheiluun liittyvän talousrikollisuuden suurimmaksi uhaksi koko urheiluliikkeelle, joten yhteistyötä tarvitaan. Viimeisenä muttei vähäisimpänä: kansainvälinen yhteistyö Vielä aivan tiedonannon viime metreillä komissio nostaa Lissabonin sopimuksen urheiluartiklan hengen mukaisesti esiin yhteistyön kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämä on ehkä ainoa kohta, jossa komissio oikeasti lähenee tulkintaa jostain artiklan kohdasta: se linjaa, että tässä tarkoitetun yhteistyön tulisi ensisijaisesti kohdistuttava kolmansista maista EU:n ulkopuolisiin eurooppalaisiin maihin. Järjestöjen osalta mainitaan jälleen jo itse sopimuksessakin nimetty Euroopan neuvosto. Toimenpide-ehdotukseksi komissio nimeää vaatimattomasti kansainvälisen yhteistyön laajuuden määrittelyn. Mahdollisuudet olisivat olleet olemassa rohkeampaankin avaukseen, kuten alueellisen kehityksen osalta tehtiin nostamalla esiin rakennerahastojen parempi käyttö urheiluhankkeissa. Taisi kuitenkin olla liikaa ajatella urheilun sisällyttämistä 28 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

6 unionin laajentumis-, ulkoisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön ohjelmiin joissa sitä toki jo nytkin hyödynnetään, tosin ilman erillistä mandaattia. Peli ei ole vielä menetetty Niille, jotka odottivat urheilun toimivallan tuovan selvästi jotain uutta unionin liikuntapolitiikkaan, jopa varmaa rahoitusta, tiedonanto oli pettymys. Toisaalta urheilujärjestöjen joukosta löytyy niitäkin, jotka huokaisevat helpotuksesta komission heikkous liikuntapolitiikan alalla voi merkitä myös sitä, että järjestöjen autonomia säilyy entistä selkeämmin. Yksi asia, josta urheiluliike on kuitenkin ollut ainakin päällisin puolin melko yksimielinen, on ollut urheilun rahoitusohjelman tarve. Vaikka suorat viittaukset tähän puuttuvatkin tiedonannosta, on komission urheiluyksikkö saavuttanut erävoiton onnistuessaan säilyttämään tekstissä viittauksen monivuotisen rahoituskehyksen valmisteluun. Hankalasti aukeava, EU:n lisäarvoa koskevan luvun lopusta löytyvä lause hukkuu melkein muun tekstin joukkoon, mutta voi osoittautua yllättävän merkittäväksi. Tämän näennäisesti teknisen kirjauksen avulla komissio pystynee nimittäin perustelemaan valmistelut 2014 käynnistyvää ohjelmaa varten. Hieman vahvempaa tukea urheiluohjelman valmistelulle antavat tiedonannon toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat viittaukset rajat ylittävien hankkeiden ja verkostojen tukemiseen. Mahdollisuuksia vaikuttaa tiedonannon toimeenpanoon tarjoavat erityisesti ministerineuvosto sekä unionin muut instituutiot. Käynnissä olevan Unkarin puheenjohtajuuskauden keskeisimpiin tavoitteisiin urheilun alalla kuuluu neuvoston päätöslauselman muodostaminen komission tiedonannon pohjalta, toisin sanoen jäsenvaltioiden yhteisen näkemyksen muodostaminen komission ehdotusten suhteen. Tämä tarjoaa vielä mahdollisuuden jäsenmaille nostaa esiin teemoja, jotka koetaan tärkeäksi. Esimerkiksi jos neuvosto vaatisi komissiota esittämään suositusta terveyttä edistävästä liikunnasta, auttaisi tämä varmistamaan sen, että kyseinen komission toimenpide-ehdotus myös etenee. Myös Euroopan parlamentti sekä unionin pysyvät, neuvoa-antavat komiteat alueiden komitea sekä talous- ja sosiaalikomitea laatinevat omat vastineensa komission ehdotuksiin. Kaikissa näissä elimissä istuu jäsenmaiden edustajia, Suomesta yhteensä 13 euroedustajaa ja 18 neuvoa-antavien komiteoiden jäsentä. Siinä on tilaisuus myös järjestöille vaikuttaa. Komission tiedonanto Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen suuntaa Euroopan unionin toimenpiteitä urheilun alalla seuraavien vuosien ajan, mutta mikään ei ole lopullista. Jossain vaiheessa tulee uusi komissio, uusi taloudellinen tilanne, uusi tiedonanto. Viimeisimmän tiedonannonkin toimenpiteet elävät; joitain niistä ei ehkä toteuteta, toisten osalta saatetaan päästä suunniteltua pidemmällekin. Kaikkia mahdollisia seurauksia on kuitenkin mahdotonta analysoida tai aavistaa vielä nyt tuskinpa komissio itsekään tietää vielä täysin, mitä aikoo käytännössä tehdä. ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN, LitM Policy Officer Eurooppalaiset Urheilujärjestöt ENGSO Euroopan olympiakomiteoiden EU-toimisto Brysseli Sähköposti: Kirjoittaja on työskennellyt aiemmin muun muassa Euroopan komission urheiluyksikössä. LISÄTIETOJA: Komission tiedonanto Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen, täydentävä asiakirja Sport and Free Movement sekä vaikutusten arviointi ja sen tiivistelmä: (tiedonanto ja vaikutusten arvioinnin tiivistelmä saatavilla suomeksi) Urheilun valkoinen kirja 2007 ja täydentävät asiakirjat: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (Lissabonin sopimus): C:2008:115:0047:0199:FI:PDF MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ TEKSTEJÄ: García García B., Miettinen S., Parrish R. & Siekmann R. Lisbon Treaty and EU Sports Policy. Brussels: European Parliament. Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi SEK(2010) Euroopan vammaisstrategia KOM(2010) 636 lopullinen. h t t p : / / e u r- l e x. e u r o p a. e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. do?uri=com:2010:0636:fin:fi:pdf Study on the equal treatment of non-nationals in individual sports competitions: Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: A comparative overview of the situation in the European Union. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights. Study on sports agents in the European Union. agents_in_the_eu.pdf Liikunta & tiede 48 1 /

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät

EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 1 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Järjestöpäivät 23.9.2008 Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 EU:n ajankohtainen liikuntapolitiikka Lissabonin sopimuksen

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2017 COM(2017) 22 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) 11816/16 SPORT 35 FREMP 137 RELEX Ehdotus neuvoston päätelmiksi urheiludiplomatiasta

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) 11816/16 SPORT 35 FREMP 137 RELEX Ehdotus neuvoston päätelmiksi urheiludiplomatiasta Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) PUBLIC 12355/16 LIMITE SPORT 45 FREMP 148 RELEX 758 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

15873/12 paf/mmy/kv 1 DGE- 1C

15873/12 paf/mmy/kv 1 DGE- 1C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. marraskuuta 2012 (20.11) (OR. en) 15873/12 SPORT 69 SOC 903 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 15806/12

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ Sport 2014-2020 Torjuu urheilun integriteettiin kohdistuvia rajat ylittäviä uhkia, kuten dopingia, urheilutulosten manipulointia

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Urheilutyöryhmä pääsi 17. huhtikuuta 2012 yhteisymmärrykseen liitteessä olevasta ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi.

Urheilutyöryhmä pääsi 17. huhtikuuta 2012 yhteisymmärrykseen liitteessä olevasta ehdotuksesta neuvoston päätelmiksi. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. huhtikuuta 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 126 final 2014/0069 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Sinievätonnikalan suojelukomissiossa (CCSBT) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2144(INI) Lausuntoluonnos Eider Gardiazabal Rubial

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2144(INI) Lausuntoluonnos Eider Gardiazabal Rubial Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2144(INI) 14.11.2016 TARKISTUKSET 1-37 Eider Gardiazabal Rubial (PE594.006v01-00) EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (2016/2144(INI)) AM\1109766.docx

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 7679/17 JEUN 39 Asia: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

URHEILUN EUROOPPALAISEN ULOTTUVUUDEN KEHITTÄMINEN EU:N TYÖSUUNNITELMAN AVULLA

URHEILUN EUROOPPALAISEN ULOTTUVUUDEN KEHITTÄMINEN EU:N TYÖSUUNNITELMAN AVULLA C 183/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 14.6.2014 Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

ARTEMIS-ENIAC väliarvio ja ARTEMIS-ITEA selvitys

ARTEMIS-ENIAC väliarvio ja ARTEMIS-ITEA selvitys ARTEMIS-ENIAC väliarvio ja ARTEMIS-ITEA selvitys Kari Tilli Toimialajohtaja (tietoliikenne ja elektroniikka) Tekes ARTEMIS Call 2011 työpaja 17.1. 2011, Helsinki Suomen osallistuminen eurooppalaisiin yhteistyöohjelmiin

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LPY Murto Risto Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2008-00136 LPY Murto Risto 30.04.2008 Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Viite Asia EU; liikenne; Komisssion suositus neuvostolle komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2011 KOM(2011) 12 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Urheilun eurooppalaisen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus 11.10.2016 Ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi Komissio ehdottaa sekä direktiiviä

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Sisäministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäministeriö EKIRJE SM201400289 PO Taavila Hannele 14.07.2014 Suuri valiokunta Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian 2010 2014 viimeinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. huhtikuuta 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 ILMOITUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. huhtikuuta 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 ILMOITUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. huhtikuuta 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2143(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2143(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2016/2143(INI) 16.9.2016 MIETINTÖLUONNOS yhtenäistetty lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys (2016/2143(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. maaliskuuta /1/11 REV 1 (fi) SOC 162 ILMOITUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. maaliskuuta /1/11 REV 1 (fi) SOC 162 ILMOITUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. maaliskuuta 2011 6917/1/11 REV 1 (fi) SOC 162 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalityöryhmä Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto (työllisyys,

Lisätiedot

Komissio ja EP / Lissabonin sopimus Komission tiedonanto urheilusta Urheilun EU-budjetti ja tuleva ohjelma

Komissio ja EP / Lissabonin sopimus Komission tiedonanto urheilusta Urheilun EU-budjetti ja tuleva ohjelma 1 Komissio ja EP / Lissabonin sopimus Komission tiedonanto urheilusta Urheilun EU-budjetti ja tuleva ohjelma Terhi Heinilä Kansainvälisten asioiden päällikkö Suomen Liikunta ja Urheilu 2 Vaikutukset EU-toimielimiin/urheilu

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot