Uusi konteksti, vanha sisältö?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi konteksti, vanha sisältö?"

Transkriptio

1 Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

2 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin aikaa. Komissio tunnistaa urheilun huolen veikkausrahoituksen jatkumisesta. Varsinaista kannanottoa komissiolta on kuitenkin turha vielä odottaa. Urheilun kestävän rahoituksen käsittely on merkittävä varsinkin urheilujärjestöjen kannalta. Erityisesti immateriaalioikeudet, kuten urheilulähetysten mediaoikeudet ja tekijänoikeudet, ovat saaneet tiedonannossa valkoista kirjaa laajemman käsittelyn. Odotettu urheilutoimivallan tulkinta jää heiveröiseksi. Komission heikkous liikuntapolitiikan alalla voi merkitä myös sitä, että järjestöjen autonomia säilyy entistä selkeämmin. Pitkän ja hartaan odotuksen jälkeen Euroopan komissio julkisti tammikuussa tiedonannon Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen. Se esittelee komission näkemyksiä tulevista EU-tason toimenpiteistä urheilun ja liikunnan alalla. Se seuraa vuonna 2007 julkaistua urheilun valkoista kirjaa niin teemojensa kuin rakenteensakin osalta. Konteksti on kuitenkin vuonna 2011 toinen: Lissabonin sopimuksen myötä unionille annettu urheilutoimivalta on nyt voimassa, mikä mahdollistaa komissiolta uudenlaiset pelinavaukset urheilun kentällä. Tiedonanto rakentuu kolmen teeman ympärille kuten valkoinen kirjakin ja listaa toimenpideehdotuksia komissiolle sekä EU:n jäsenvaltioille. Luku urheilun yhteiskunnallisista tehtävistä esittelee toimenpide-ehdotuksia viideltä eri osa-alueelta dopingin torjunnasta sosiaaliseen osallisuuteen. Toinen kokonaisuus käsittelee urheilun taloudellista merkitystä. Uutena teemana esiin nostetaan urheilun tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Kolmas kokonaisuus, urheilualan järjestäytyminen, käsittelee erityisesti ammattilaisurheiluun liittyviä erityiskysymyksiä. Tiedonannon oheislukemisena komissio on julkistanut urheilua ja vapaata liikkuvuutta laajemmin käsittelevän valmisteluasiakirjan sekä vaikutusten arvioinnin, jonka tiivistelmä on käännetty myös suomeksi. Lissabonin sopimus loi puitteet yhteistyön syventämiselle Kehitys kohti tiedonantoa alkoi 2000-luvun alkupuolella, kun unionissa valmisteltiin uutta perussopimusta. Lissabonin sopimuksen artiklan 165 mukaan unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän. Artiklassa linjataan myös, että unionin toiminnalla pyritään kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Toimenpiteinä artikla mahdollistaa sellaiset edistämistoimet, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista, kuten esimerkiksi urheilun rahoitusohjelman. Poliittisella tasolla mahdolliseksi tulivat suositukset, joita ministerineuvosto voi antaa komission suosituksesta. Myös yhteistyö kolmansien maiden, kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti Euroopan neuvoston kanssa mainitaan. Lauseet voidaan tulkita monella eri tavalla. Esimerkiksi komission tulkinta urheiluartiklan sisällöstä on jo ehtinyt muuttua Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen ja tammikuisen tiedonannon julkistamisen välillä. Varhaisissa tulkinnoissaan, kuten EU:SPORT:FUTURE-projektin päätöskonferenssissa lokakuussa 2009, komissio esitteli kaksi rinnakkaista kokonaisuutta: yhtäältä erityispiirteet, vapaaehtoi- Liikunta & tiede 48 1 /

3 Vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen on jätetty pois urheilun yhteiskunnallisista tehtävistä. suuden sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän, toisaalta urheilukilpailujen rehellisyyden ja avoimuuden, yhteistyön sekä urheilijoiden suojelun. Tässä mallissa kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä ja niiden voidaan ajatella tarjoavan mahdollisuuksia uusiin toimenpiteisiin. Marraskuussa 2010 Euroopan olympiakomiteoiden ja EU-toimiston seminaarissa tulkinta oli kuitenkin muuttunut selvästi. Urheilukilpailujen rehellisyydestä ja avoimuudesta, yhteistyöstä sekä urheilijoiden suojelusta oli tullut varsinaisia toimenpidealueita, kun taas vapaaehtoisuus sekä urheilun yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen tehtävä olivat jääneet pienellä präntätyiksi sivulauseiksi. Syksyllä 2010 julkistettiin myös Euroopan parlamentin tilaama selvitys Lissabonin sopimuksen toimeenpanoon liittyvistä mahdollisuuksista. Sen tuloksissa päinvastaisesti ehdotettiin parhaiten lisäarvoa tuottaviksi toimenpidealueiksi ja juuri urheilun yhteiskunnalliseen merkitykseen liittyviä teemoja, erityisesti terveyttä edistävää liikuntaa, vapaaehtoisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Valkoisen kirjan jatko-osa? Komissio yhdistää uuden tiedonannon urheilun valkoiseen kirjaan seikkaperäisesti heti tiedonannon alussa. Urheilun uusi toimivalta sen sijaan ansaitsee vain muutaman ohimenevän maininnan. Tiedonannon kutsuminen valkoisen kirjan jatko-osaksi alkaa vaikuttaa perustellulta, kun taas komissiolta odotettu urheilutoimivallan tulkinta jää kovin heiveröiseksi. Tiettyjä osa-alueita ei asiakirjassa käsitellä: alaikäisten urheilijoiden suojelu, vapaaehtoisuus ja ympäristön suojelu kuuluvat niihin alueisiin, joiden osalta komissio painottaa vuoden 2007 valkoisen kirjan olevan edelleen toimintaa ohjaava asiakirja. Muutenkin valkoinen kirja säilyy voimassaolevana lähteenä. Tuoretta tiedonantoa onkin syytä tarkastella ajatuksella valkoinen kirja toisessa kädessä, mikäli haluaa saada selkoa siitä, mitä uutta tiedonanto tuo EU:n urheiluagendalle. Vaikka yhtäläisyyksiä vuoden 2007 julkaisuun löytyykin, tällä kertaa toimintaympäristö on erilainen. Lissabonin sopimuksen myötä urheiluasioille on ministerineuvostossa viralliset rakenteet epävirallisten kokousten ohella. Jäsenmaiden urheilusta vastaavien ministerien odotetaan muodostavan oman virallisen näkemyksensä tiedonannosta vuonna 2007 tuota mahdollisuutta urheilun osalta ei vielä ollut. Myös taloudellinen ja poliittinen tilanne on erilainen. Eurooppa yrittää toipua pahasta talouskriisistä ja kriittisyys Euroopan unionia kohtaan on ollut monissa jäsenmaissa nousussa. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että komission on ollut vaikea saada sisällään läpi yhtään ehdotusta, joka vaatisi taloudellisia resursseja. On myös hyvä muistaa, että unionin budjettikehys on jo sovittu vuoteen 2013 asti, eikä uusi toimivalta suinkaan tarkoita automaattisesti resursseja sen toimeenpanemiseksi. Rahan jyvittämisestä päättävät ensisijaisesti Euroopan parlamentti sekä ministerineuvosto. Urheilun yhteiskunnalliset tehtävät osana Eurooppa strategiaa Kuten mikä tahansa strategisesti toimiva organisaatio, komissiokin perustaa toimenpide-ehdotuksensa koko yhteisön strategiaan. Urheilun yhteiskunnallinen merkitys yhdistetään selvin sanoin Eurooppa strategian mukaisesti älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Nyt annetussa tiedonannossa urheilun yhteiskunnallisten tehtävien teemoja on kolme vähemmän kuin valkoisessa kirjassa. Myös järjestys on vaihtunut. Terveyttä edistävä liikunta on siirretty kärkipaikalta neljänneksi, kun taas antidopingtyö on nostettu ensimmäiseksi kohdaksi. Muut käsitellyt teemat ovat koulutus ja tutkinnot, väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäiseminen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Pois ovat jääneet urheilu vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä, eurooppalaisten arvojen välittäminen muulle maailmalle sekä kestävän kehityksen tukeminen. Luottakaamme siis komissioon, että nämäkin teemat jatkavat elämäänsä valkoisen kirjan pohjalta. Urheilun yhteiskunnallinen ulottuvuus -otsikon alla on kaiken kaikkiaan 14 toimenpide-ehdotusta. Koulutusta lukuun ottamatta ehdotusten joukosta löytyy viittaus rajat ylittävien hankkeiden ja verkostojen sekä muiden toimenpiteiden tukemiseen. Tätä komissio on jo testannut käynnissä olevin valmistelutoimien muodossa. Valmistelutoimien puitteissa rahaa on vuosina jaettu yhteensä 30 hankkeelle, ja vuonna 2011 luvassa on vielä yksi hakukierros. Näiden hankkeiden tuloksia käytetään mahdollisen tulevan urheiluohjelman valmistelussa. Antidopingtyön osalta merkittävä esitys on Euroopan unionin mahdollinen liittyminen Euroopan neuvoston antidopingin vastaiseen yleissopimukseen. Kyseessä on kuitenkin toimenpide, jonka toteutuminen ei ole oletettavissa aivan käden käänteessä. Valmisteluihin menee useita vuosia, sillä sopimusta jouduttaneen muuttamaan ennen kuin EU:n liittyminen käytännössä onnistuu. Lisäksi komissio pyrkii vahvistamaan dopingaineiden kaupan vastaisia toimia. Muotoilu jättää varaa tulkinnalle, mutta yksi mahdollinen toimenpide olisi hyödyntää Lissabonin sopimuksen artiklaa 83, joka käsittelee rajat ylittävää vakavaa rikollisuutta ja vähimmäissäännösten määrittelyä tällaisen rikollisuuden seuraamuksista. 26 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

4 Saattaa kuitenkin olla, että kyseisen artiklan soveltaminen kiinnostaa muitakin kuin urheilusektoria, joten mahdolliset antidopingsäännökset saattavat joutua odottamaan vuoroaan. Koulutuksesta ja liikunnasta puhuttaessa esiin nousee säännöllisesti koululiikunta. Myös monikielisyyden haasteet nousevat esiin, sillä tiedonannon alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa viitataan laajemmin fyysisen aktiivisuuden edistämiseen kouluissa, kun taas suomenkielinen versio puhuu suppeammin koululiikunnasta. Koulutusasioissa toimivalta on kuitenkin jäsenmailla, joten Euroopan unionin mahdollisuudet vaikuttaa koululiikuntaan ovat hyvin rajalliset. Onkin luonnollista, että tiedonannon koulutusosiossa keskeisimmät toimenpiteet liittyvät urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen sekä oppimistulosten tunnustamiseen, jotka ovat molemmat jo valkoisessa kirjassa esille nostettuja alueita. Terveyden parantamiseen viitataan vain kahdessa toimenpiteessä, eivätkä ne ensilukemalta vaikuta kovin mullistavilta. Niistä ensimmäinen voi kuitenkin osoittautua varsin mielenkiintoiseksi. Komissio nimittäin vilauttaa mahdollisuutta esittää neuvoston suositusta vuonna 2008 julkistettujen EU:n liikuntaa koskevien suuntaviivojen pohjalta. Lissabonin sopimus nimesi kahdenlaisia välineitä, joilla EU voi urheiluasioita edistää. Siinä missä rahoitusohjelma on urheiluartiklassa nimetyistä edistämistoimista konkreettisin, on neuvoston suositus mahdollisista laillisista instrumenteista vahvin. Urheilun alalla neuvoston suosituksia ei ole aiemmin annettu, eikä tiedonannossa esitetä sellaista missään muussa kohdassa. Eikä suosituksen aikaansaaminen olekaan mikään yksinkertainen juttu: samalla tavalla kuin tiedonantoa tai urheiluohjelmaa valmisteltaessa, ennen esitystään komission on laadittava vaikutusten arviointi, jonka jälkeen esitys kulkee normaalin päätöksentekokoneiston läpi. Väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäisyn ja torjunnan osalta tiedonanto on pitkälti valkoisen kirjan linjoilla, mitä nyt katsojaväkivallan käsittelyä laajennetaan jalkapallosta muihin urheilulajeihin. Neljään sosiaalisen osallisuuden edistämistä käsittelevään toimenpide-ehdotukseen on puolestaan saatu mahdutettua enemmän asiaa kuin aluksi uskoisi: käsitellyksi tulevat muun muassa vammaisten osallistuminen urheilutapahtumiin, apuvälineet, naisten pääsy urheilun johtoasemiin ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien integraation edistäminen urheilun avulla. EU:n liittyminen YK:n vammaisia koskevaan yleissopimukseen juuri ennen tiedonannon julkaisemista vaikuttanee myös toimenpiteisiin urheilun alalla. Muina jo olemassa olevina välineinä mainitaan unionin vammaisstrategia sekä Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi Keskustelu urheilun kestävästä rahoituspohjasta jatkuu Valkoiseen kirjaan verrattuna tiedonannossa urheilun taloudellinen merkitys on saanut lihaa luiden ympärille. Näyttöön perustuvan urheilupolitiikan ja urheilun kestävän rahoituksen rinnalle on saatu erilliset luvut valtiontukia sekä alueellista kehittämistä ja yhteistyötä koskien. Näyttöön perustuvan urheilupolitiikan osalta linja on pääosin sama kuin valkoisessa kirjassa: keskeistä on tiedonkeruu ja erityisesti urheilun taloudellisten vaikutusten todentaminen. Toimenpiteiden osalta urheilun eurooppalaiseen satelliittitilinpitoon ollaan jo valmiita ryhtymään, kun se valkoisessa kirjassa oli vielä valmisteluasteella. Askelta hieman pidemmälle sen sijaan edustaa ajatus EU:n oman urheilun monitorointitoimen perustamisesta. Urheilun kestävän rahoituksen käsittely on monella tapaa merkittävä varsinkin urheilujärjestöjen toiminnan kannalta. Erityisesti immateriaalioikeudet, kuten urheilulähetysten mediaoikeudet ja tekijänoikeudet, ovat saaneet tiedonannossa valkoista kirjaa laajemman käsittelyn. Selvästi askel uuteen suuntaan on, että kun valkoisessa kirjassa komissio suostui juuri ja juuri sietämään mediaoikeuksien kollektiivista myyntiä osana niin kutsuttuja uudelleenjakomekanismeja, uudessa tiedonannossa se jopa suosittelee sitä. Rahapelit ja erityisesti niiden myötä urheilulle tuloutettavien tuottojen tulevaisuus ovat puhuttaneet varsinkin Suomessa jo jonkin aikaa. Tiedonannossa komissio tunnustaa veikkaustoiminnasta urheilulle eri polkuja kulkeutuvan rahoituksen tosiasiana ja toteaa, että urheilun sidosryhmät näkevät tulovirtojen jatkuvuuden haasteellisena. Kovin pitkälle menevää kannanottoa aiheesta komissiolta on kuitenkaan turha odottaa, puhumattakaan linjauksista rahapelimonopolien puolesta, vaan se vetäytyy viime vuonna käynnistetyn ruohonjuuritason rahoitusta koskevan selvityksen taakse. Selvityksen tuloksia odotetaan tämän vuoden alkupuolella, ja ennen niitä komissiolta lienee turha odottaa selvennystä asiaan. Takaoven mahdollisiin positiivisiin tulkintoihin Komissio esittelee uuden tulkinnan urheilijoiden vapaasta liikkuvuudesta ja kansallisuudesta. Kun vapaan liikkuvuuden periaatteen aiemmin katsottiin koskevan lähinnä ammattilaisurheilua taloudellisena toimintana, on sen soveltaminen ulotettu nyt myös harrasteurheiluun. Liikunta & tiede 48 1 /

5 rahapelien aseman osalta tarjoaa lause, jossa urheilun kestävä rahoitus veikkaustoiminnan kautta pyydetään huomioimaan: kun seuraavan kerran käsitellään veikkauspalvelujen tarjoamista sisämarkkinoilla, olisi otettava huomioon tarve varmistaa yksityisistä ja julkisista lähteistä saatava urheilun kestävä rahoitus ja urheilusektorin taloudellinen vakaus. Tässäkään ei suinkaan puhuta pelkästään valtionyhtiöiden veikkaustuotoista, mutta parhaimmillaan se voi tarjota hyvin pienen vipuvarren urheilutoimijoille niiden vedotessa komissioon urheilun kestävän rahoituksen puolesta. Urheilun taloudellista merkitystä käsittelevän luvun kolmas teema on EU:n valtiontukisääntöjen soveltaminen urheiluun. Tiedonannon ote on jälleen lähinnä nykytilanteen toteava. Ainoa valtiontukia koskeva toimenpide-ehdotus voi kuitenkin johtaa pitkällä tähtäimellä mielenkiintoiseen lopputulokseen komissio nimittäin väläyttää seurannan ohella mahdollisuutta asiaa koskevan ohjeistuksen laatimisesta. Olisiko ohjeistus sitten entistä rajoittavampi vai urheilun asemaa helpottava, on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa. Koska ohjeistus voidaan laatia vain, jos sen taustalla on riittävä määrä urheiluun liittyviä valtiontukea koskevia komission käsittelyyn tulleita tapauksia, ei tämän toimenpiteen toteutuminen lähiaikoina näytä kovin todennäköiseltä. Uutena teemana unionin urheilun asialistalla on alueellinen kehittäminen ja yhteistyö, joka sekin on sijoitettu urheilun taloudellisen merkityksen alle. Sekä komissiolle että jäsenmaille suunnattu toimenpide-ehdotus kannustaa hyödyntämään EU:n rakennerahastoja urheiluun liittyvissä hankkeissa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten urheilun EU-toimivalta voi epäsuorasti parantaa urheilun rahoitusta ilman erillistä ohjelmaakin suoraan kansallisella tasollakin, sillä jäsenmaat voivat vaikuttaa itse siihen, mihin rakennerahastojen tukia suunnataan. Eräs urheilujärjestöjen rahoitukseen ja toimintaedellytyksiin laajemminkin liittyvä kokonaisuus, jota tiedonannosta saa turhaan etsiä, on arvonlisävero. Valkoisessa kirjassa komissio lupasi jopa puolustaa alennetun arvonlisäveron soveltamista urheiluun, mutta uudessa tiedonannossa aiheesta ei sanota halaistua sanaa. Kuten aiemmin todettiin, komissio kuitenkin lupaa tiedonannon alussa, että valkoinen kirja säilyy ajankohtaisena ja voimassaolevana asiakirjana. Tämän väitteen pitävyys mitataan viimeistään siinä vaiheessa, kun komissio julkaisee tämän vuoden lopussa tiedonannon, jossa se aikoo linjata alv-politiikkaansa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Urheilualan järjestäytyminen peilaa EU-lainsäädännön ja urheilun suhdetta Komissio esittelee uuden tulkinnan urheilijoiden vapaasta liikkuvuudesta ja kansallisuudesta. Kun aiemmin vapaan liikkuvuuden periaatteen katsottiin koskevan lähinnä ammattilaisurheilua taloudellisena toimintana, on sen soveltaminen ulotettu nyt myös harrasteurheiluun. Näin ollen esimerkiksi kansallisia urheilukilpailuja ei komission näkemyksen mukaan voi automaattisesti rajata vain tietyn maalaisille henkilöille, olkoonkin, että esimerkiksi kansalliset mestaruuskilpailut voitaisiin ehkä jättää tämän säännön ulkopuolelle. Asian taustoja avataan erillisessä valmisteluasiakirjassa, mutta sääntöjen käytännön soveltamista jouduttaneen hakemaan käytännön kokeilujen kautta. Yksi keskeisimmistä urheilutoimijoita viime vuosina EU-tasolla puhuttaneista kysymyksistä on urheilun erityisluonteen määrittely. Komissiolta odotettu ja pyydetty selvennystä aiheeseen useaan otteeseen. Tiedonanto olisi ollut luonteva tapa esittää jonkinlainen tulkinta tästä, mutta valitettavasti sellaista ei ole tarjolla, vaan komissio tyytyy lähinnä nykytilanteen esittelyyn. Monet urheilualan järjestäytymistä käsittelevistä toimenpide-ehdotuksista viittaavat joko suunniteltuihin tai jo toteutettuihin selvityksiin, joiden tuloksia nyt tulkitaan. Selvityksiä aiotaan tehdä muun muassa kasvattajaseurasäännöistä ja pelaajasiirroista, kun taas kansallisuuteen liittyvästä syrjinnästä urheilukilpailuissa sekä urheilumanagerien toiminnasta tehdyt selvitykset ovat parhaillaan syynissä komissiossa. Juuri nämä ovat keskeisintä sisältöä luvun neljännessä osiossa, joka kattaa siirtosäännöt ja urheilumanagerien toiminnan. Viides kokonaisuus urheilualan järjestäytymistä käsittelevässä luvussa yhdistää kaksi valkoisesta kirjasta tuttua aihetta Urheilukilpailujen integriteetti -otsikon alle. Lukuun mahtuvat ensinnäkin lisenssijärjestelmät, joiden osalta komissio toistaa valkoisessa kirjassa ilmaistun hyväksyvän kantansa, sekä talousrikollisuuteen liittyvät haasteet, erityisesti sopupelit. Vaikka tähän lukuun ei erillisiä toimenpide-ehdotuksia ole liitetty, on päällekkäisen työn välttämisen kannalta tärkeää, että tekstissä mainitaan erikseen yhteistyö Euroopan neuvoston kanssa, joka on jo valmistellut yhteistyötä sopupelien ehkäisemisen alalla. Jotkut asiantuntijat ovat nimenneet urheiluun liittyvän talousrikollisuuden suurimmaksi uhaksi koko urheiluliikkeelle, joten yhteistyötä tarvitaan. Viimeisenä muttei vähäisimpänä: kansainvälinen yhteistyö Vielä aivan tiedonannon viime metreillä komissio nostaa Lissabonin sopimuksen urheiluartiklan hengen mukaisesti esiin yhteistyön kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämä on ehkä ainoa kohta, jossa komissio oikeasti lähenee tulkintaa jostain artiklan kohdasta: se linjaa, että tässä tarkoitetun yhteistyön tulisi ensisijaisesti kohdistuttava kolmansista maista EU:n ulkopuolisiin eurooppalaisiin maihin. Järjestöjen osalta mainitaan jälleen jo itse sopimuksessakin nimetty Euroopan neuvosto. Toimenpide-ehdotukseksi komissio nimeää vaatimattomasti kansainvälisen yhteistyön laajuuden määrittelyn. Mahdollisuudet olisivat olleet olemassa rohkeampaankin avaukseen, kuten alueellisen kehityksen osalta tehtiin nostamalla esiin rakennerahastojen parempi käyttö urheiluhankkeissa. Taisi kuitenkin olla liikaa ajatella urheilun sisällyttämistä 28 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

6 unionin laajentumis-, ulkoisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön ohjelmiin joissa sitä toki jo nytkin hyödynnetään, tosin ilman erillistä mandaattia. Peli ei ole vielä menetetty Niille, jotka odottivat urheilun toimivallan tuovan selvästi jotain uutta unionin liikuntapolitiikkaan, jopa varmaa rahoitusta, tiedonanto oli pettymys. Toisaalta urheilujärjestöjen joukosta löytyy niitäkin, jotka huokaisevat helpotuksesta komission heikkous liikuntapolitiikan alalla voi merkitä myös sitä, että järjestöjen autonomia säilyy entistä selkeämmin. Yksi asia, josta urheiluliike on kuitenkin ollut ainakin päällisin puolin melko yksimielinen, on ollut urheilun rahoitusohjelman tarve. Vaikka suorat viittaukset tähän puuttuvatkin tiedonannosta, on komission urheiluyksikkö saavuttanut erävoiton onnistuessaan säilyttämään tekstissä viittauksen monivuotisen rahoituskehyksen valmisteluun. Hankalasti aukeava, EU:n lisäarvoa koskevan luvun lopusta löytyvä lause hukkuu melkein muun tekstin joukkoon, mutta voi osoittautua yllättävän merkittäväksi. Tämän näennäisesti teknisen kirjauksen avulla komissio pystynee nimittäin perustelemaan valmistelut 2014 käynnistyvää ohjelmaa varten. Hieman vahvempaa tukea urheiluohjelman valmistelulle antavat tiedonannon toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat viittaukset rajat ylittävien hankkeiden ja verkostojen tukemiseen. Mahdollisuuksia vaikuttaa tiedonannon toimeenpanoon tarjoavat erityisesti ministerineuvosto sekä unionin muut instituutiot. Käynnissä olevan Unkarin puheenjohtajuuskauden keskeisimpiin tavoitteisiin urheilun alalla kuuluu neuvoston päätöslauselman muodostaminen komission tiedonannon pohjalta, toisin sanoen jäsenvaltioiden yhteisen näkemyksen muodostaminen komission ehdotusten suhteen. Tämä tarjoaa vielä mahdollisuuden jäsenmaille nostaa esiin teemoja, jotka koetaan tärkeäksi. Esimerkiksi jos neuvosto vaatisi komissiota esittämään suositusta terveyttä edistävästä liikunnasta, auttaisi tämä varmistamaan sen, että kyseinen komission toimenpide-ehdotus myös etenee. Myös Euroopan parlamentti sekä unionin pysyvät, neuvoa-antavat komiteat alueiden komitea sekä talous- ja sosiaalikomitea laatinevat omat vastineensa komission ehdotuksiin. Kaikissa näissä elimissä istuu jäsenmaiden edustajia, Suomesta yhteensä 13 euroedustajaa ja 18 neuvoa-antavien komiteoiden jäsentä. Siinä on tilaisuus myös järjestöille vaikuttaa. Komission tiedonanto Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen suuntaa Euroopan unionin toimenpiteitä urheilun alalla seuraavien vuosien ajan, mutta mikään ei ole lopullista. Jossain vaiheessa tulee uusi komissio, uusi taloudellinen tilanne, uusi tiedonanto. Viimeisimmän tiedonannonkin toimenpiteet elävät; joitain niistä ei ehkä toteuteta, toisten osalta saatetaan päästä suunniteltua pidemmällekin. Kaikkia mahdollisia seurauksia on kuitenkin mahdotonta analysoida tai aavistaa vielä nyt tuskinpa komissio itsekään tietää vielä täysin, mitä aikoo käytännössä tehdä. ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN, LitM Policy Officer Eurooppalaiset Urheilujärjestöt ENGSO Euroopan olympiakomiteoiden EU-toimisto Brysseli Sähköposti: Kirjoittaja on työskennellyt aiemmin muun muassa Euroopan komission urheiluyksikössä. LISÄTIETOJA: Komission tiedonanto Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen, täydentävä asiakirja Sport and Free Movement sekä vaikutusten arviointi ja sen tiivistelmä: (tiedonanto ja vaikutusten arvioinnin tiivistelmä saatavilla suomeksi) Urheilun valkoinen kirja 2007 ja täydentävät asiakirjat: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (Lissabonin sopimus): C:2008:115:0047:0199:FI:PDF MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ TEKSTEJÄ: García García B., Miettinen S., Parrish R. & Siekmann R. Lisbon Treaty and EU Sports Policy. Brussels: European Parliament. Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi SEK(2010) Euroopan vammaisstrategia KOM(2010) 636 lopullinen. h t t p : / / e u r- l e x. e u r o p a. e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. do?uri=com:2010:0636:fin:fi:pdf Study on the equal treatment of non-nationals in individual sports competitions: Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: A comparative overview of the situation in the European Union. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights. Study on sports agents in the European Union. agents_in_the_eu.pdf Liikunta & tiede 48 1 /

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija

Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle. Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle Terhi Liintola Ohjelma-asiantuntija Erasmus+ tarjoaa Mahdollisuuden pienimuotoisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa opitaan liikunnasta ja urheilusta nuorisotyön

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO 9.6.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 169/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN KOORDINAATIOPROSESSIN SELKEYTTÄMISESTÄ

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN KOORDINAATIOPROSESSIN SELKEYTTÄMISESTÄ EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.9.2002 KOM(2002) 487 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN KOORDINAATIOPROSESSIN SELKEYTTÄMISESTÄ KOMISSION TIEDONANTO TALOUS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKAN

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta

Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta Komission ehdotukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta 1 Maatalouspolitiikan reformit MacSharry 1992 hallinnolliset hinnat vaihtuivat suoriin tulotukiin Agenda 2000 mm. teurastuspalkkio,

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.10.2001 KOM(2001) 604 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta yhteisen tullitariffin tullien yksipuoliseksi suspendoinniksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen. Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Euroopan parlamentti päätöksenteko ja vaikuttaminen Syksy 2013 Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto Parlamentti: Poliittinen (äänestäjien) intressi: - 754 jäsentä + kroaatit 12 vaaleissa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta osallisuuden kanavana

Vapaaehtoistoiminta osallisuuden kanavana Vapaaehtoistoiminta osallisuuden kanavana Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysseminaari 29. - 30.10.2014 Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Vapaaehtoistyön nostaminen politiikkaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.4.2014 COM(2014) 239 final 2014/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Euroopan unionin puolesta noudatettavasta kannasta suositukseen,

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kotkankatu 9 00510 Helsinki 8.3.2012

Kotkankatu 9 00510 Helsinki 8.3.2012 Eduskunnan talousvaliokunnalle Asia: U 10/2012 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista on sosiaali- ja terveyspoliittinen

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 6 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot