Uusi konteksti, vanha sisältö?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi konteksti, vanha sisältö?"

Transkriptio

1 Teksti: ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN EUROOPAN KOMISSION TIEDONANTO URHEILUN EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA: Uusi konteksti, vanha sisältö? 24 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

2 Rahapelit ovat puhuttaneet jo jonkin aikaa. Komissio tunnistaa urheilun huolen veikkausrahoituksen jatkumisesta. Varsinaista kannanottoa komissiolta on kuitenkin turha vielä odottaa. Urheilun kestävän rahoituksen käsittely on merkittävä varsinkin urheilujärjestöjen kannalta. Erityisesti immateriaalioikeudet, kuten urheilulähetysten mediaoikeudet ja tekijänoikeudet, ovat saaneet tiedonannossa valkoista kirjaa laajemman käsittelyn. Odotettu urheilutoimivallan tulkinta jää heiveröiseksi. Komission heikkous liikuntapolitiikan alalla voi merkitä myös sitä, että järjestöjen autonomia säilyy entistä selkeämmin. Pitkän ja hartaan odotuksen jälkeen Euroopan komissio julkisti tammikuussa tiedonannon Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen. Se esittelee komission näkemyksiä tulevista EU-tason toimenpiteistä urheilun ja liikunnan alalla. Se seuraa vuonna 2007 julkaistua urheilun valkoista kirjaa niin teemojensa kuin rakenteensakin osalta. Konteksti on kuitenkin vuonna 2011 toinen: Lissabonin sopimuksen myötä unionille annettu urheilutoimivalta on nyt voimassa, mikä mahdollistaa komissiolta uudenlaiset pelinavaukset urheilun kentällä. Tiedonanto rakentuu kolmen teeman ympärille kuten valkoinen kirjakin ja listaa toimenpideehdotuksia komissiolle sekä EU:n jäsenvaltioille. Luku urheilun yhteiskunnallisista tehtävistä esittelee toimenpide-ehdotuksia viideltä eri osa-alueelta dopingin torjunnasta sosiaaliseen osallisuuteen. Toinen kokonaisuus käsittelee urheilun taloudellista merkitystä. Uutena teemana esiin nostetaan urheilun tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset. Kolmas kokonaisuus, urheilualan järjestäytyminen, käsittelee erityisesti ammattilaisurheiluun liittyviä erityiskysymyksiä. Tiedonannon oheislukemisena komissio on julkistanut urheilua ja vapaata liikkuvuutta laajemmin käsittelevän valmisteluasiakirjan sekä vaikutusten arvioinnin, jonka tiivistelmä on käännetty myös suomeksi. Lissabonin sopimus loi puitteet yhteistyön syventämiselle Kehitys kohti tiedonantoa alkoi 2000-luvun alkupuolella, kun unionissa valmisteltiin uutta perussopimusta. Lissabonin sopimuksen artiklan 165 mukaan unioni myötävaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän. Artiklassa linjataan myös, että unionin toiminnalla pyritään kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä urheilukilpailujen rehellisyyttä ja avoimuutta sekä urheilusta vastaavien järjestöjen välistä yhteistyötä samoin kuin suojelemalla urheilijoiden, erityisesti kaikkein nuorimpien urheilijoiden, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Toimenpiteinä artikla mahdollistaa sellaiset edistämistoimet, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista, kuten esimerkiksi urheilun rahoitusohjelman. Poliittisella tasolla mahdolliseksi tulivat suositukset, joita ministerineuvosto voi antaa komission suosituksesta. Myös yhteistyö kolmansien maiden, kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti Euroopan neuvoston kanssa mainitaan. Lauseet voidaan tulkita monella eri tavalla. Esimerkiksi komission tulkinta urheiluartiklan sisällöstä on jo ehtinyt muuttua Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen ja tammikuisen tiedonannon julkistamisen välillä. Varhaisissa tulkinnoissaan, kuten EU:SPORT:FUTURE-projektin päätöskonferenssissa lokakuussa 2009, komissio esitteli kaksi rinnakkaista kokonaisuutta: yhtäältä erityispiirteet, vapaaehtoi- Liikunta & tiede 48 1 /

3 Vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen on jätetty pois urheilun yhteiskunnallisista tehtävistä. suuden sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän, toisaalta urheilukilpailujen rehellisyyden ja avoimuuden, yhteistyön sekä urheilijoiden suojelun. Tässä mallissa kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä ja niiden voidaan ajatella tarjoavan mahdollisuuksia uusiin toimenpiteisiin. Marraskuussa 2010 Euroopan olympiakomiteoiden ja EU-toimiston seminaarissa tulkinta oli kuitenkin muuttunut selvästi. Urheilukilpailujen rehellisyydestä ja avoimuudesta, yhteistyöstä sekä urheilijoiden suojelusta oli tullut varsinaisia toimenpidealueita, kun taas vapaaehtoisuus sekä urheilun yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen tehtävä olivat jääneet pienellä präntätyiksi sivulauseiksi. Syksyllä 2010 julkistettiin myös Euroopan parlamentin tilaama selvitys Lissabonin sopimuksen toimeenpanoon liittyvistä mahdollisuuksista. Sen tuloksissa päinvastaisesti ehdotettiin parhaiten lisäarvoa tuottaviksi toimenpidealueiksi ja juuri urheilun yhteiskunnalliseen merkitykseen liittyviä teemoja, erityisesti terveyttä edistävää liikuntaa, vapaaehtoisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Valkoisen kirjan jatko-osa? Komissio yhdistää uuden tiedonannon urheilun valkoiseen kirjaan seikkaperäisesti heti tiedonannon alussa. Urheilun uusi toimivalta sen sijaan ansaitsee vain muutaman ohimenevän maininnan. Tiedonannon kutsuminen valkoisen kirjan jatko-osaksi alkaa vaikuttaa perustellulta, kun taas komissiolta odotettu urheilutoimivallan tulkinta jää kovin heiveröiseksi. Tiettyjä osa-alueita ei asiakirjassa käsitellä: alaikäisten urheilijoiden suojelu, vapaaehtoisuus ja ympäristön suojelu kuuluvat niihin alueisiin, joiden osalta komissio painottaa vuoden 2007 valkoisen kirjan olevan edelleen toimintaa ohjaava asiakirja. Muutenkin valkoinen kirja säilyy voimassaolevana lähteenä. Tuoretta tiedonantoa onkin syytä tarkastella ajatuksella valkoinen kirja toisessa kädessä, mikäli haluaa saada selkoa siitä, mitä uutta tiedonanto tuo EU:n urheiluagendalle. Vaikka yhtäläisyyksiä vuoden 2007 julkaisuun löytyykin, tällä kertaa toimintaympäristö on erilainen. Lissabonin sopimuksen myötä urheiluasioille on ministerineuvostossa viralliset rakenteet epävirallisten kokousten ohella. Jäsenmaiden urheilusta vastaavien ministerien odotetaan muodostavan oman virallisen näkemyksensä tiedonannosta vuonna 2007 tuota mahdollisuutta urheilun osalta ei vielä ollut. Myös taloudellinen ja poliittinen tilanne on erilainen. Eurooppa yrittää toipua pahasta talouskriisistä ja kriittisyys Euroopan unionia kohtaan on ollut monissa jäsenmaissa nousussa. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että komission on ollut vaikea saada sisällään läpi yhtään ehdotusta, joka vaatisi taloudellisia resursseja. On myös hyvä muistaa, että unionin budjettikehys on jo sovittu vuoteen 2013 asti, eikä uusi toimivalta suinkaan tarkoita automaattisesti resursseja sen toimeenpanemiseksi. Rahan jyvittämisestä päättävät ensisijaisesti Euroopan parlamentti sekä ministerineuvosto. Urheilun yhteiskunnalliset tehtävät osana Eurooppa strategiaa Kuten mikä tahansa strategisesti toimiva organisaatio, komissiokin perustaa toimenpide-ehdotuksensa koko yhteisön strategiaan. Urheilun yhteiskunnallinen merkitys yhdistetään selvin sanoin Eurooppa strategian mukaisesti älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Nyt annetussa tiedonannossa urheilun yhteiskunnallisten tehtävien teemoja on kolme vähemmän kuin valkoisessa kirjassa. Myös järjestys on vaihtunut. Terveyttä edistävä liikunta on siirretty kärkipaikalta neljänneksi, kun taas antidopingtyö on nostettu ensimmäiseksi kohdaksi. Muut käsitellyt teemat ovat koulutus ja tutkinnot, väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäiseminen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Pois ovat jääneet urheilu vapaaehtoistoiminnan ja aktiivisen kansalaisuuden edistäjänä, eurooppalaisten arvojen välittäminen muulle maailmalle sekä kestävän kehityksen tukeminen. Luottakaamme siis komissioon, että nämäkin teemat jatkavat elämäänsä valkoisen kirjan pohjalta. Urheilun yhteiskunnallinen ulottuvuus -otsikon alla on kaiken kaikkiaan 14 toimenpide-ehdotusta. Koulutusta lukuun ottamatta ehdotusten joukosta löytyy viittaus rajat ylittävien hankkeiden ja verkostojen sekä muiden toimenpiteiden tukemiseen. Tätä komissio on jo testannut käynnissä olevin valmistelutoimien muodossa. Valmistelutoimien puitteissa rahaa on vuosina jaettu yhteensä 30 hankkeelle, ja vuonna 2011 luvassa on vielä yksi hakukierros. Näiden hankkeiden tuloksia käytetään mahdollisen tulevan urheiluohjelman valmistelussa. Antidopingtyön osalta merkittävä esitys on Euroopan unionin mahdollinen liittyminen Euroopan neuvoston antidopingin vastaiseen yleissopimukseen. Kyseessä on kuitenkin toimenpide, jonka toteutuminen ei ole oletettavissa aivan käden käänteessä. Valmisteluihin menee useita vuosia, sillä sopimusta jouduttaneen muuttamaan ennen kuin EU:n liittyminen käytännössä onnistuu. Lisäksi komissio pyrkii vahvistamaan dopingaineiden kaupan vastaisia toimia. Muotoilu jättää varaa tulkinnalle, mutta yksi mahdollinen toimenpide olisi hyödyntää Lissabonin sopimuksen artiklaa 83, joka käsittelee rajat ylittävää vakavaa rikollisuutta ja vähimmäissäännösten määrittelyä tällaisen rikollisuuden seuraamuksista. 26 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

4 Saattaa kuitenkin olla, että kyseisen artiklan soveltaminen kiinnostaa muitakin kuin urheilusektoria, joten mahdolliset antidopingsäännökset saattavat joutua odottamaan vuoroaan. Koulutuksesta ja liikunnasta puhuttaessa esiin nousee säännöllisesti koululiikunta. Myös monikielisyyden haasteet nousevat esiin, sillä tiedonannon alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa viitataan laajemmin fyysisen aktiivisuuden edistämiseen kouluissa, kun taas suomenkielinen versio puhuu suppeammin koululiikunnasta. Koulutusasioissa toimivalta on kuitenkin jäsenmailla, joten Euroopan unionin mahdollisuudet vaikuttaa koululiikuntaan ovat hyvin rajalliset. Onkin luonnollista, että tiedonannon koulutusosiossa keskeisimmät toimenpiteet liittyvät urheilu-uran ja opiskelun yhdistämiseen sekä oppimistulosten tunnustamiseen, jotka ovat molemmat jo valkoisessa kirjassa esille nostettuja alueita. Terveyden parantamiseen viitataan vain kahdessa toimenpiteessä, eivätkä ne ensilukemalta vaikuta kovin mullistavilta. Niistä ensimmäinen voi kuitenkin osoittautua varsin mielenkiintoiseksi. Komissio nimittäin vilauttaa mahdollisuutta esittää neuvoston suositusta vuonna 2008 julkistettujen EU:n liikuntaa koskevien suuntaviivojen pohjalta. Lissabonin sopimus nimesi kahdenlaisia välineitä, joilla EU voi urheiluasioita edistää. Siinä missä rahoitusohjelma on urheiluartiklassa nimetyistä edistämistoimista konkreettisin, on neuvoston suositus mahdollisista laillisista instrumenteista vahvin. Urheilun alalla neuvoston suosituksia ei ole aiemmin annettu, eikä tiedonannossa esitetä sellaista missään muussa kohdassa. Eikä suosituksen aikaansaaminen olekaan mikään yksinkertainen juttu: samalla tavalla kuin tiedonantoa tai urheiluohjelmaa valmisteltaessa, ennen esitystään komission on laadittava vaikutusten arviointi, jonka jälkeen esitys kulkee normaalin päätöksentekokoneiston läpi. Väkivallan ja suvaitsemattomuuden ehkäisyn ja torjunnan osalta tiedonanto on pitkälti valkoisen kirjan linjoilla, mitä nyt katsojaväkivallan käsittelyä laajennetaan jalkapallosta muihin urheilulajeihin. Neljään sosiaalisen osallisuuden edistämistä käsittelevään toimenpide-ehdotukseen on puolestaan saatu mahdutettua enemmän asiaa kuin aluksi uskoisi: käsitellyksi tulevat muun muassa vammaisten osallistuminen urheilutapahtumiin, apuvälineet, naisten pääsy urheilun johtoasemiin ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien integraation edistäminen urheilun avulla. EU:n liittyminen YK:n vammaisia koskevaan yleissopimukseen juuri ennen tiedonannon julkaisemista vaikuttanee myös toimenpiteisiin urheilun alalla. Muina jo olemassa olevina välineinä mainitaan unionin vammaisstrategia sekä Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi Keskustelu urheilun kestävästä rahoituspohjasta jatkuu Valkoiseen kirjaan verrattuna tiedonannossa urheilun taloudellinen merkitys on saanut lihaa luiden ympärille. Näyttöön perustuvan urheilupolitiikan ja urheilun kestävän rahoituksen rinnalle on saatu erilliset luvut valtiontukia sekä alueellista kehittämistä ja yhteistyötä koskien. Näyttöön perustuvan urheilupolitiikan osalta linja on pääosin sama kuin valkoisessa kirjassa: keskeistä on tiedonkeruu ja erityisesti urheilun taloudellisten vaikutusten todentaminen. Toimenpiteiden osalta urheilun eurooppalaiseen satelliittitilinpitoon ollaan jo valmiita ryhtymään, kun se valkoisessa kirjassa oli vielä valmisteluasteella. Askelta hieman pidemmälle sen sijaan edustaa ajatus EU:n oman urheilun monitorointitoimen perustamisesta. Urheilun kestävän rahoituksen käsittely on monella tapaa merkittävä varsinkin urheilujärjestöjen toiminnan kannalta. Erityisesti immateriaalioikeudet, kuten urheilulähetysten mediaoikeudet ja tekijänoikeudet, ovat saaneet tiedonannossa valkoista kirjaa laajemman käsittelyn. Selvästi askel uuteen suuntaan on, että kun valkoisessa kirjassa komissio suostui juuri ja juuri sietämään mediaoikeuksien kollektiivista myyntiä osana niin kutsuttuja uudelleenjakomekanismeja, uudessa tiedonannossa se jopa suosittelee sitä. Rahapelit ja erityisesti niiden myötä urheilulle tuloutettavien tuottojen tulevaisuus ovat puhuttaneet varsinkin Suomessa jo jonkin aikaa. Tiedonannossa komissio tunnustaa veikkaustoiminnasta urheilulle eri polkuja kulkeutuvan rahoituksen tosiasiana ja toteaa, että urheilun sidosryhmät näkevät tulovirtojen jatkuvuuden haasteellisena. Kovin pitkälle menevää kannanottoa aiheesta komissiolta on kuitenkaan turha odottaa, puhumattakaan linjauksista rahapelimonopolien puolesta, vaan se vetäytyy viime vuonna käynnistetyn ruohonjuuritason rahoitusta koskevan selvityksen taakse. Selvityksen tuloksia odotetaan tämän vuoden alkupuolella, ja ennen niitä komissiolta lienee turha odottaa selvennystä asiaan. Takaoven mahdollisiin positiivisiin tulkintoihin Komissio esittelee uuden tulkinnan urheilijoiden vapaasta liikkuvuudesta ja kansallisuudesta. Kun vapaan liikkuvuuden periaatteen aiemmin katsottiin koskevan lähinnä ammattilaisurheilua taloudellisena toimintana, on sen soveltaminen ulotettu nyt myös harrasteurheiluun. Liikunta & tiede 48 1 /

5 rahapelien aseman osalta tarjoaa lause, jossa urheilun kestävä rahoitus veikkaustoiminnan kautta pyydetään huomioimaan: kun seuraavan kerran käsitellään veikkauspalvelujen tarjoamista sisämarkkinoilla, olisi otettava huomioon tarve varmistaa yksityisistä ja julkisista lähteistä saatava urheilun kestävä rahoitus ja urheilusektorin taloudellinen vakaus. Tässäkään ei suinkaan puhuta pelkästään valtionyhtiöiden veikkaustuotoista, mutta parhaimmillaan se voi tarjota hyvin pienen vipuvarren urheilutoimijoille niiden vedotessa komissioon urheilun kestävän rahoituksen puolesta. Urheilun taloudellista merkitystä käsittelevän luvun kolmas teema on EU:n valtiontukisääntöjen soveltaminen urheiluun. Tiedonannon ote on jälleen lähinnä nykytilanteen toteava. Ainoa valtiontukia koskeva toimenpide-ehdotus voi kuitenkin johtaa pitkällä tähtäimellä mielenkiintoiseen lopputulokseen komissio nimittäin väläyttää seurannan ohella mahdollisuutta asiaa koskevan ohjeistuksen laatimisesta. Olisiko ohjeistus sitten entistä rajoittavampi vai urheilun asemaa helpottava, on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa. Koska ohjeistus voidaan laatia vain, jos sen taustalla on riittävä määrä urheiluun liittyviä valtiontukea koskevia komission käsittelyyn tulleita tapauksia, ei tämän toimenpiteen toteutuminen lähiaikoina näytä kovin todennäköiseltä. Uutena teemana unionin urheilun asialistalla on alueellinen kehittäminen ja yhteistyö, joka sekin on sijoitettu urheilun taloudellisen merkityksen alle. Sekä komissiolle että jäsenmaille suunnattu toimenpide-ehdotus kannustaa hyödyntämään EU:n rakennerahastoja urheiluun liittyvissä hankkeissa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten urheilun EU-toimivalta voi epäsuorasti parantaa urheilun rahoitusta ilman erillistä ohjelmaakin suoraan kansallisella tasollakin, sillä jäsenmaat voivat vaikuttaa itse siihen, mihin rakennerahastojen tukia suunnataan. Eräs urheilujärjestöjen rahoitukseen ja toimintaedellytyksiin laajemminkin liittyvä kokonaisuus, jota tiedonannosta saa turhaan etsiä, on arvonlisävero. Valkoisessa kirjassa komissio lupasi jopa puolustaa alennetun arvonlisäveron soveltamista urheiluun, mutta uudessa tiedonannossa aiheesta ei sanota halaistua sanaa. Kuten aiemmin todettiin, komissio kuitenkin lupaa tiedonannon alussa, että valkoinen kirja säilyy ajankohtaisena ja voimassaolevana asiakirjana. Tämän väitteen pitävyys mitataan viimeistään siinä vaiheessa, kun komissio julkaisee tämän vuoden lopussa tiedonannon, jossa se aikoo linjata alv-politiikkaansa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Urheilualan järjestäytyminen peilaa EU-lainsäädännön ja urheilun suhdetta Komissio esittelee uuden tulkinnan urheilijoiden vapaasta liikkuvuudesta ja kansallisuudesta. Kun aiemmin vapaan liikkuvuuden periaatteen katsottiin koskevan lähinnä ammattilaisurheilua taloudellisena toimintana, on sen soveltaminen ulotettu nyt myös harrasteurheiluun. Näin ollen esimerkiksi kansallisia urheilukilpailuja ei komission näkemyksen mukaan voi automaattisesti rajata vain tietyn maalaisille henkilöille, olkoonkin, että esimerkiksi kansalliset mestaruuskilpailut voitaisiin ehkä jättää tämän säännön ulkopuolelle. Asian taustoja avataan erillisessä valmisteluasiakirjassa, mutta sääntöjen käytännön soveltamista jouduttaneen hakemaan käytännön kokeilujen kautta. Yksi keskeisimmistä urheilutoimijoita viime vuosina EU-tasolla puhuttaneista kysymyksistä on urheilun erityisluonteen määrittely. Komissiolta odotettu ja pyydetty selvennystä aiheeseen useaan otteeseen. Tiedonanto olisi ollut luonteva tapa esittää jonkinlainen tulkinta tästä, mutta valitettavasti sellaista ei ole tarjolla, vaan komissio tyytyy lähinnä nykytilanteen esittelyyn. Monet urheilualan järjestäytymistä käsittelevistä toimenpide-ehdotuksista viittaavat joko suunniteltuihin tai jo toteutettuihin selvityksiin, joiden tuloksia nyt tulkitaan. Selvityksiä aiotaan tehdä muun muassa kasvattajaseurasäännöistä ja pelaajasiirroista, kun taas kansallisuuteen liittyvästä syrjinnästä urheilukilpailuissa sekä urheilumanagerien toiminnasta tehdyt selvitykset ovat parhaillaan syynissä komissiossa. Juuri nämä ovat keskeisintä sisältöä luvun neljännessä osiossa, joka kattaa siirtosäännöt ja urheilumanagerien toiminnan. Viides kokonaisuus urheilualan järjestäytymistä käsittelevässä luvussa yhdistää kaksi valkoisesta kirjasta tuttua aihetta Urheilukilpailujen integriteetti -otsikon alle. Lukuun mahtuvat ensinnäkin lisenssijärjestelmät, joiden osalta komissio toistaa valkoisessa kirjassa ilmaistun hyväksyvän kantansa, sekä talousrikollisuuteen liittyvät haasteet, erityisesti sopupelit. Vaikka tähän lukuun ei erillisiä toimenpide-ehdotuksia ole liitetty, on päällekkäisen työn välttämisen kannalta tärkeää, että tekstissä mainitaan erikseen yhteistyö Euroopan neuvoston kanssa, joka on jo valmistellut yhteistyötä sopupelien ehkäisemisen alalla. Jotkut asiantuntijat ovat nimenneet urheiluun liittyvän talousrikollisuuden suurimmaksi uhaksi koko urheiluliikkeelle, joten yhteistyötä tarvitaan. Viimeisenä muttei vähäisimpänä: kansainvälinen yhteistyö Vielä aivan tiedonannon viime metreillä komissio nostaa Lissabonin sopimuksen urheiluartiklan hengen mukaisesti esiin yhteistyön kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämä on ehkä ainoa kohta, jossa komissio oikeasti lähenee tulkintaa jostain artiklan kohdasta: se linjaa, että tässä tarkoitetun yhteistyön tulisi ensisijaisesti kohdistuttava kolmansista maista EU:n ulkopuolisiin eurooppalaisiin maihin. Järjestöjen osalta mainitaan jälleen jo itse sopimuksessakin nimetty Euroopan neuvosto. Toimenpide-ehdotukseksi komissio nimeää vaatimattomasti kansainvälisen yhteistyön laajuuden määrittelyn. Mahdollisuudet olisivat olleet olemassa rohkeampaankin avaukseen, kuten alueellisen kehityksen osalta tehtiin nostamalla esiin rakennerahastojen parempi käyttö urheiluhankkeissa. Taisi kuitenkin olla liikaa ajatella urheilun sisällyttämistä 28 Liikunta & tiede 48 1 / 2011

6 unionin laajentumis-, ulkoisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön ohjelmiin joissa sitä toki jo nytkin hyödynnetään, tosin ilman erillistä mandaattia. Peli ei ole vielä menetetty Niille, jotka odottivat urheilun toimivallan tuovan selvästi jotain uutta unionin liikuntapolitiikkaan, jopa varmaa rahoitusta, tiedonanto oli pettymys. Toisaalta urheilujärjestöjen joukosta löytyy niitäkin, jotka huokaisevat helpotuksesta komission heikkous liikuntapolitiikan alalla voi merkitä myös sitä, että järjestöjen autonomia säilyy entistä selkeämmin. Yksi asia, josta urheiluliike on kuitenkin ollut ainakin päällisin puolin melko yksimielinen, on ollut urheilun rahoitusohjelman tarve. Vaikka suorat viittaukset tähän puuttuvatkin tiedonannosta, on komission urheiluyksikkö saavuttanut erävoiton onnistuessaan säilyttämään tekstissä viittauksen monivuotisen rahoituskehyksen valmisteluun. Hankalasti aukeava, EU:n lisäarvoa koskevan luvun lopusta löytyvä lause hukkuu melkein muun tekstin joukkoon, mutta voi osoittautua yllättävän merkittäväksi. Tämän näennäisesti teknisen kirjauksen avulla komissio pystynee nimittäin perustelemaan valmistelut 2014 käynnistyvää ohjelmaa varten. Hieman vahvempaa tukea urheiluohjelman valmistelulle antavat tiedonannon toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat viittaukset rajat ylittävien hankkeiden ja verkostojen tukemiseen. Mahdollisuuksia vaikuttaa tiedonannon toimeenpanoon tarjoavat erityisesti ministerineuvosto sekä unionin muut instituutiot. Käynnissä olevan Unkarin puheenjohtajuuskauden keskeisimpiin tavoitteisiin urheilun alalla kuuluu neuvoston päätöslauselman muodostaminen komission tiedonannon pohjalta, toisin sanoen jäsenvaltioiden yhteisen näkemyksen muodostaminen komission ehdotusten suhteen. Tämä tarjoaa vielä mahdollisuuden jäsenmaille nostaa esiin teemoja, jotka koetaan tärkeäksi. Esimerkiksi jos neuvosto vaatisi komissiota esittämään suositusta terveyttä edistävästä liikunnasta, auttaisi tämä varmistamaan sen, että kyseinen komission toimenpide-ehdotus myös etenee. Myös Euroopan parlamentti sekä unionin pysyvät, neuvoa-antavat komiteat alueiden komitea sekä talous- ja sosiaalikomitea laatinevat omat vastineensa komission ehdotuksiin. Kaikissa näissä elimissä istuu jäsenmaiden edustajia, Suomesta yhteensä 13 euroedustajaa ja 18 neuvoa-antavien komiteoiden jäsentä. Siinä on tilaisuus myös järjestöille vaikuttaa. Komission tiedonanto Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen suuntaa Euroopan unionin toimenpiteitä urheilun alalla seuraavien vuosien ajan, mutta mikään ei ole lopullista. Jossain vaiheessa tulee uusi komissio, uusi taloudellinen tilanne, uusi tiedonanto. Viimeisimmän tiedonannonkin toimenpiteet elävät; joitain niistä ei ehkä toteuteta, toisten osalta saatetaan päästä suunniteltua pidemmällekin. Kaikkia mahdollisia seurauksia on kuitenkin mahdotonta analysoida tai aavistaa vielä nyt tuskinpa komissio itsekään tietää vielä täysin, mitä aikoo käytännössä tehdä. ANNA-MARI HÄMÄLÄINEN, LitM Policy Officer Eurooppalaiset Urheilujärjestöt ENGSO Euroopan olympiakomiteoiden EU-toimisto Brysseli Sähköposti: Kirjoittaja on työskennellyt aiemmin muun muassa Euroopan komission urheiluyksikössä. LISÄTIETOJA: Komission tiedonanto Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen, täydentävä asiakirja Sport and Free Movement sekä vaikutusten arviointi ja sen tiivistelmä: (tiedonanto ja vaikutusten arvioinnin tiivistelmä saatavilla suomeksi) Urheilun valkoinen kirja 2007 ja täydentävät asiakirjat: Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (Lissabonin sopimus): C:2008:115:0047:0199:FI:PDF MUITA AIHEESEEN LIITTYVIÄ TEKSTEJÄ: García García B., Miettinen S., Parrish R. & Siekmann R. Lisbon Treaty and EU Sports Policy. Brussels: European Parliament. Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi SEK(2010) Euroopan vammaisstrategia KOM(2010) 636 lopullinen. h t t p : / / e u r- l e x. e u r o p a. e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. do?uri=com:2010:0636:fin:fi:pdf Study on the equal treatment of non-nationals in individual sports competitions: Racism, ethnic discrimination and exclusion of migrants and minorities in sport: A comparative overview of the situation in the European Union. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights. Study on sports agents in the European Union. agents_in_the_eu.pdf Liikunta & tiede 48 1 /

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella*

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Ilkka Kajaste Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* ILKKA KAJASTE Finanssineuvos Valtiovarainministeriö Samoihin aikoihin, kun Euroopan

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi Kulttuuripolitiikan pro gradu tutkielma Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan

Hyvästä käytännöstä. Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Hyvästä käytännöstä Lyhyt harhaanjohdatus käytäntöjen ja niksien maailmaan Tässä tekstissä tarkastellaan hyvän käytännön olemusta ja kriteerejä. Lähtökohtana on, että hyvää käytäntöä voidaan analysoida

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ehyt katsauksia 2/2013

ehyt katsauksia 2/2013 ehyt katsauksia 2/2013 Juho Saari Kuinka narulla voi työntää? Käyttäytymisen muuttamisen uudet innovaatiot taustaselvitys Teksti: Juho Saari, Juho Saari ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, pdf-julkaisu 2013

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot