Lausunto ehdotuksesta uudeksi energiatehokkuutta ja energiapalveluita koskevaksi direktiiviksi, KOM(2003) 739 lopullinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto ehdotuksesta uudeksi energiatehokkuutta ja energiapalveluita koskevaksi direktiiviksi, KOM(2003) 739 lopullinen"

Transkriptio

1 Suomen luonnonsuojeluliitto r.y. Kauppa- ja teollisuusministeriö PL VALTIONEUVOSTO VIITE: Lausuntopyyntönne HAREnro KTM003:/2004 Lausunto ehdotuksesta uudeksi energiatehokkuutta ja energiapalveluita koskevaksi direktiiviksi, KOM(2003) 739 lopullinen Suomen luonnonsuojeluliitto tukee komission ehdotusta energiatehokkuusdirektiiviksi. Sen kautta on mahdollista toimeenpanna EU:n laajuisesti sellaisia energiansäästötoimia, joiden kansallinen toteuttaminen EU-maissa on ollut vaikeaa. Energian loppukulutus on EU:ssa 20 prosenttia suurempi kuin puhtaasti taloudellisista syistä olisi perusteltua. Suuri kulutus työllistää energiantuottajia mutta ympäristönsuojelullisesti ja kokonaistaloudellisesti väärällä tavalla. Tämä direktiivi ohjaa kehitystä monella tavalla tasapainoisempaan suuntaan. Vuonna 2001 valmistuneen ilmastostrategian tavoitteena on, että neljäsosa Suomen hiilidioksidipäästövähennystavoitteesta saadaan aikaan energian säästöllä ja energiatehokkuutta parantamalla. Kuitenkin energiankulutus Suomessa on kasvanut huomattavasti ennakoitua voimakkaammin ja ennakkotiedot vuoden 2003 tilanteesta kertovat kehityksen jatkuneen. Toistaiseksi toteutetuilla säästötoimilla ei ole saatu aikaan riittäviä vaikutuksia. Ne eivät myöskän ole täyttäneet eduskunnan ydinvoimapäätöksen yhteydessä asettamia lausumia, joissa eduskunta edellyttää, että hallitus nopeuttaa tiukan energiansäästöohjelman toteuttamista ja ohjaa

2 yhdyskunta- ja aluerakenteiden muotoutumista energian säästämiseksi, ryhtyy toimenpiteisiin säästöohjelmia tukevan energiansäästön yleislain säätämiseksi, ryhtyy toimenpiteisiin energian jakeluyhtiöitä koskevan palveluvelvoitteen säätämiseksi tiedottamisesta energiansäästötavoista ja uusista tekniikoista kuluttajille ja ryhtyy toimenpiteisiin energiaverotuksen kehittämiseksi energiansäästöä edistävällä tavalla. Koska kasvihuonekaasupäästöt ovat muissakin Euroopan maissa kasvaneet odotettua nopeammin, on Suomen edun mukaista vähentää niitä koko EU-aluetta koskevalla yhteisellä lainsäädännöllä. Direktiivin perusteluissa mainitaan 1 prosentin vuotuinen kumulatiivinen säästö realistiseksi minimiksi ja teknistä potentiaalia arvioidaan olevan noin 40 prosenttia. Siksi Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen tulisi vaatia direktiivin tavoitteeksi korkeampaa tasoa kuin komission ehdottama vuotuinen 1 prosentti. Koska prosentin lisäys toteutetaan direktiivin mukaan korkeintaan kuutena vuonna peräkkäin ja huomioon voidaan ottaa kaikkien 1990 jälkeen tehtyjen tehostamistoimien vaikutukset, kuuden prosentin lisäys toteutetaan käytännössä 21 vuoden aikana. Korkeampi säästötavoite olisi Suomen kannalta perusteltu myös sen takia, että direktiivin muotoilu suosii Suomea, joka voi laskea mukaan kaikkien 1990-luvun aikana tehtyjen tehostamisinvestointien vaikutukset. Direktiivi kattaa kuitenkin vain osan energiankäytön tehostamismahdollisuuksista Suomessa. Esimerkiksi energian käyttöä koskevan lainsäädännön kehittämistä pohtineen työryhmän ehdotuksista vain osa sopii direktiivin piirissä toteutettavaksi. On siis pidettävä huolta siitä, että suunnitellut lainsäädäntötoimet esimerkiksi asuntojen lämmitysenergiankulutuksen vähentämiseksi toteutetaan direktiivistä riippumatta. Esimerkiksi rakentamismääräyksiä pitäisi kehittää siten, että ne huomioisivat rakennuksen kokonaisenergiatehokkuuden. Direktiivin soveltamisala (Luku I, 2 artikla, 3.) Direktiivin soveltamisala on määritelty kapeahkosti koskemaan vain energian jakelijoiden ja energiapalveluyritysten tuottamia palveluja. Direktiiviä toimeenpantaessa pitää ottaa huomioon, ettei esimerkiksi energiankäytön sääntelyä pohtineen työryhmän ehdottamia

3 lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka eivät tule tämän direktiivin piiriin, tule jättää toteuttamatta. Erityisesti lainsäädännön kehittäminen asuntojen lämmitystapavalintojen ohjaamiseksi lienee vaikea toteuttaa tämän direktiivin alaisuudessa. Tavoitteen asettelu (Luku II, 4 artikla, 2) Energiantuotannosta syntyy valtaosa Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöistä. Luonnonsuojeluliiton mielestä energiankäytön tehostamiseen tulisi asettaa korkeampi kuin yhden prosentin vuotuinen kumulatiivinen tavoite. Koska direktiiviehdotuksessa hyväksytään kaikki vuoden 1990 jälkeen tehdyistä investoinneista syntyvät päästövähennykset, korkeampi tavoite edistäisi ilmastonmuutoksen torjumisen kustannusten jakautumista tasaisemmin EU:n sisällä myös niille valtioille, jotka ovat toistaiseksi tehostaneet energiankäyttöään Suomea vähemmän. Tiukan energiatehokkuusdirektiivin seurauksena myös suomalaisten yritysten kannalta tärkeä päästöluvan hinta EU:n päästökaupassa laskisi, koska energian kokonaiskulutus ja sitä kautta siitä syntyvät hiilidioksidipäästöt EU:ssa pienenisivät. Energiatehokkuusinvestoinneissa kustannusten vertaaminen saavutettuihin etuihin antaa lisäsyyn investoinnin tekoon. Koko elinkaaren aikaisten kustannusten laskeminen on kuitenkin käytännössä joillekin energian loppukäyttöön liittyviä investointeja tekeville vierasta ja vaikeaa. Investoija kiinnittää usein huomiota vain ostohintaan. Tästä syystä kohdan 2. maininta toteutettujen toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten vertaamisesta aikaansaatavaan hyötyyn tulisi poistaa tai ainakin tarkentaa siten, että kustannuksilla tarkoitetaan koko elinkaaren aikaisia kustannuksia. Riippumattoman seurantaviranomaisen nimeäminen (Luku II, 4 artikla, 5) Luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä riippumattoman viranomaisen nimeämistä seuraamaan energiatehokkuustoimien edistymistä. Suomessa sopiva taho voisi olla Suomen ympäristökeskus, jonka tehtäväkenttään direktiivin toimeenpanon seuraaminen sopisi. Lisäksi täytyy pitää huolta siitä, että myös tämän direktiivin ulkopuolisia esimerkiksi energiansäästöohjelmaa ja energiankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä pohtineiden työryhmien tuloksia seurataan vastaavasti. Energian loppukäytön tehokkuuden huomioon ottaminen julkisen sektorin

4 hankintamenettelyissä (Luku II, 5 artikla) Vaikka julkinen sektori vastaakin vain noin 10 prosentista energiankäytöstä, on sen rooli esimerkin näyttäjänä kuitenkin tärkeä. Rahastot ja rahoitusmekanismit (Luku III, 11 artikla) Uusittu energiansäästöohjelma vuosille toteaa, että valtiontuen kasvumahdollisuudet ovat rajalliset. Tämän takia Suomen tulee varmistaa, että direktiivin rahoitusmekanismeja koskeva artikla mahdollistaa esimerkiksi rahoituksen keräämisen energiamarkkinoilta ns. "ilmastopennin" muodossa. Myös ns. "valkoisten todistusten käyttöä energiatehokkuuden edistämisessä tulisi edistää. Energiankulutuksen mittaaminen ja riittävästi tietoja sisältävä laskutus (Luku III, 13 artikla) Direktiiviehdotuksessa ei selvästi sanota, ettei pelkkä energian kulutuksen mittaaminen riitä, vaan myös laskutuksen täytyy aina perustua toteutuneeseen kulutukseen. Kaikki energiakustannukset eli sähkö, lämpö ja lämmin vesi on perittävä loppukäyttäjältä mittaukseen perustuvan todellisen käytön perusteella. Direktiiviehdotuksessa eipuhuta mitään lämpimästä käyttövedestä. Luonnonsuojeluliiton mielestä sen mittaaminen ja laskuttaminen käytön mukaan tulisi lisätä direktiiviehdotukseen. Nykyistä laajemman tiedon tarjoaminen kuluttajille laskun liitetietona kuten komissio on ehdottanut, on tärkeää. Vertailutiedon tarjoaminen esimerkiksi internetin välityksellä vähentäisi merkittävästi sen käyttöä ja heikentäisi kansalaisten mahdollisuuksia energiankulutuksensa seuraamiseen. Direktiiviehdotuksessa puhutaan verkossa jaeltavasta energiasta kokonaisuudessaan. Kaukolämmön mittaaminen on toistaiseksi olemassa olevilla menetelmillä vaikeaa. Säädöksen täytäntöönpanovaiheessa on siis huolehdittava siitä, että se voidaan käytännössä toteuttaa, jotta laista ei tule kuollutta kirjainta. Toimitetun ja käyttöön myydyn energian ympäristövaikutusten tulisi sisältää hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muita ympäristövaikutuksia kuten tuotetun ydinjätteen määrä (kohta 3 d). Ydinjätteet ovat mukana myös laissa sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (HE 95/2003 vp). Alat, joilla energiatehokkuustoimia voidaan toteuttaa (Liite III)

5 Direktiiviehdotuksen liitteessä on lueteltu alat, joilla energiatehokkuusohjelmia voidaan toteuttaa. Yksittäisinä aloina ne kuitenkin antavat rajoittuneen kuvan niistä mahdollisuuksista, joita erityisesti rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on. Esimerkiksi Suomessa keskustelussa ollut rakennusten kokonaisenergiatehokkuuden määrittely ja normitus, jolloin huomioon otetaan sekä lämmitystapavalinta että esimerkiksi eristys ja ilmanvaihto, voisi tuoda energiatehokkuuden kannalta parempia tuloksia kuin yksittäisiin kohtiin puuttuminen. Lisäksi Suomen tilanteessa, jossa tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon laajentamismahdollisuuksia rajoittaa rajallinen lämpökuorma, kaukolämpöverkon laajentamisella voi olla merkittäviä vaikutuksia kokonaisenergiatehokkuuteen. Luonnonsuojeluliitto haluaa siksi muistuttaa, että kaukolämpöverkkoon liittymispakko joko kaavoituksen tai muiden säädösten kautta kaukolämpöverkon piirissä olevilla taajamaalueilla on tärkeä energiankäytön tehostamiskeino. Täytyy siis varmistaa, että direktiivi mahdollistaa myös tämäntyyppiset tehostamishankkeet. Helsingissä Suomen luonnonsuojeluliitto r.y. Heikki Simola puheenjohtaja Eero Yrjö-Koskinen toiminnanjohtaja

Valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaostolle 26.10.2005

Valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaostolle 26.10.2005 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI, puh. (09) 228 081, faksi (09) 228 08 200 Valtiovarainvaliokunnan kauppa- ja teollisuusjaostolle 26.10.2005 ASIA: HE 119/2005 vp valtion talousarvioksi

Lisätiedot

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS 93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011 ENVE-V-014 Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS ALUEIDEN KOMITEA muistuttaa, että on hyvin tärkeää kunnioittaa eri hallintotasojen toimivaltuuksia ja noudattaa

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI, JÄRJESTÖJEN KANNANOTTO

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI, JÄRJESTÖJEN KANNANOTTO ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI, JÄRJESTÖJEN KANNANOTTO Hallitus edistää määrätietoisesti EU:n energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista BRUNO ARNOLD / WWF-CANON Tämä ja muut kursivoidut lainaukset ovat pääministeri

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo

Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta. 26.4.2013 Säätytalo Kuulemistilaisuus EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpanosta 6.4.013 Säätytalo EU:n 0 % energiansäästötavoite 00 Energiansäästötavoite Kasvihuonekaasujen vähentämistavoite Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015

HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA. Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 HIILINEUTRAALI UUSIMAA 2050 -TIEKARTTA Uudenmaan liiton julkaisuja E 150-2015 ISBN 978-952-448-427-5 ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 4.1.2003 L 1/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 95/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Arvoisa vastaanottaja Sisällys Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Johdanto Kaikki kaupunginjohtajien yleiskokousaloitteen allekirjoittajat sitoutuvat esittämään kestävyys periaatteiden

Lisätiedot

Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen

Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen 15.6.2009 Työryhmämuistio Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten energiankulutukseen 2 Esipuhe Rakennusten energiansäästöllä ja energiatehokkuuden parantamisella on suuri

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot