TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA"

Transkriptio

1 TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA Tilikaudelta Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Opastinsilta 12 B Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero Y-tunnus:

2 TURVATIIMI OYJ Opastinsilta 12 B Helsinki Y Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Hallituksen toimintakertomus 1-8 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 9 Konsernitase, IFRS 10 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 12 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tunnusluvut 28 Tunnuslukujen laskentakaavat 29 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 30 Emoyhtiön tase, FAS 31 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS 32 Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Osakkeet ja osakkeenomistajat Tilinpäätöksen allekirjoitukset 42 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, säilytystavoista, ja tositelajeista 43

3 TURVATIIMI OYJ Konsernin tuloslaskelma, IFRS Rahayksikkö 1000 EUR Liite LIIKEVAIHTO , ,6 Liiketoiminnan muut tuotot 3 99,2 190,9 Materiaalit ja palvelut , ,1 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Liikearvon arvonalentuminen ,5 0,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,8 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,7 Rahoitustuotot 8 23,7 239,5 Rahoituskulut ,3-572,8 Arvonalentumiset sijoituksista osakkuusyhtiöihin 8-159, ,9 JATKUVAN TOIMINNAN TULOS ENNEN VEROJA , ,9 Verot 9 1,1-22,1 Lopetetut toiminnot Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 0,0-8,0 TILIKAUDEN TULOS , ,0 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille , ,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot -0,06-0,08 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot -0,06-0,08

4 laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), lopetetut toiminnot -0,06-0,08 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR), lopetetut toiminnot -0,06-0,08

5 VARAT Liite Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , ,5 Liikearvo , ,5 Muut aineettomat hyödykkeet , ,3 Sijoitukset 12 15,5 303,5 Saamiset 13 4,6 37, , ,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus ,5 305,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset , ,9 Rahavarat ,6 279, , ,6 VARAT YHTEENSÄ , ,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 17 Osakepääoma , ,7 Ylikurssirahasto 0,0 549,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 322,4 0,0 Kertyneet voittovarat , ,3 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 4 031, ,8 Oma pääoma yhteensä 4 031, ,8 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 18 45,6 48,6 Varaukset 19 50,4 67,2 Korolliset velat , ,8 Korottomat velat 21 11,2 11, , ,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat , ,5 Varaukset 19 16,8 16,8 Lyhytaikaiset korolliset velat , , , ,4 Velat yhteensä , ,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ , ,1

6 TURVATIIMI OYJ Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Rahayksikkö 1000 EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos , ,0 Oikaisut: Poistot 1 038, ,0 Arvonalentumiset 1 224,4 0,0 Rahoitustuotot ja kulut, netto 1 320,5 296,2 Muut oikaisut -10,9 703,4 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -215,7 324,6 Vaihto-omaisuuden muutos 63,5 873,0 Osto- ja muiden velkojen muutos 839,2-292,6 Maksetut korot -564,2-535,8 Muut rahoituskulut -779,9 0,0 Saadut korot 23,7 239,5 Maksetut verot 1,1 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta -806, ,7 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0-380,3 Luovutustulot muista sijoituksista 128, ,1 Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -236,1-68,4 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -74,0-253,6 Investoinnit osuukkuusyrityksiin 0,0-920,0 Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys 0,0-100,0 Investointien nettorahavirta -181,9-443,2 Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut 1 333,0 685,1 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -404, ,4 Pitkäaikaisten lainojen nostot 500, ,2 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -614,7-22,7 Rahoituksen nettorahavirta 814, ,2 Yhteensä -174,2-92,6 Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa 279,8 372,4 Rahavarat tilikauden lopussa 105,6 279,8

7 TURVATIIMI OYJ Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 1000 EUR Osake- Ylikurssi- Svop Kertyneet Oma pääoma rahasto voittovarat pääoma Oma pääoma Osakeperusteisten maksujen kustannus Muut muutokset Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut Osakeanti Osakeanti Osakeanti Käytetty ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma Oma pääoma Osakeperusteisten maksujen kustannus 4 4 Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut Osakeanti Osakeanti Käytetty ylikurssirahastoa tappioiden kattamiseksi Oma pääoma Svop on sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

8 TURVATIIMI OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yrityksen perustiedot Turvatiimi Oyj on turvapalveluita tuottava suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Konsernin emoyritys on Turvatiimi Oyj ja sen rekisteröity osoite on Opastinsilta 12 B, Helsinki. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Yleistä Turvatiimin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttäviä standardeja ja tulkintoja. Turvatiimin IFRS-periaatteisiin siirtymispäivä oli Turvatiimi sovelsi IFRS 1 siirtymästandardia IFRS-standardien käyttöönotossa. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsolidointiperiaatteet Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön, Turvatiimi Oyj:n sekä tytäryhtiöt Panave Turvatiimi Oy:n ja Porin Turvatiimi Oy:n. Tytäryhtiöt ovat fuusioituneet emoyhtiöön Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen, jonka mukaan hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin hankintahetkellä ja jäljelle jäänyt osuus hankintahinnan ja hankitun oman pääoman erotuksesta on liikearvoa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Tilikauden aikana hankitut tytäryhtiöt sisällytetään konsernitilinpäätökseen hankintahetkestä lähtien ja myydyt myyntihetkeen saakka. Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa yli 20 % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla muutoin on huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Jos konsernin osuus osakkuusyhtiön tappioista ylittää osuuden osakkuusyhtiöissä, sijoitus merkitään taseeseen nollaarvoon eikä sen ylittäviä tappioita huomioida, ellei konsernilla ole muita velvoitteita osakkuusyhtiöihin liittyen. Osakkuusyritykset yhdistellään siitä lähtien, kun yrityksestä on tullut osakkuusyritys. Vastaavasti myydyt yhtiöt yhdistellään myyntihetkeen saakka. Saamiset ja sijoitukset osakkuusyhtiö Turvatiimi Growth Capital Oy:n on arvostettu nolla-arvoon suurista epävarmuustekijöistä johtuen. Arvioiden käyttö Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, yrityksen johto joutuu tekemään arvoita ja olettamuksia, jotka vaikuttavat kirjattavien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin sekä esitettyihin ehdollisiin eriin. Nämä arviot ja olettamukset perustuvat kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin oletuksiin, joiden uskotaan olevan järkeviä olosuhteissa, jotka muodostavat perustan tilinpäätökseen merkittyjen erien arvioinneissa. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista. Arviot liittyvät pääosin liikearvon testaamiseen, jossa epävarmuustekijöitä ovat liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu. Lisäksi arvioita käytetään varausten kirjaamisessa, liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen omaisuuserien käyvän arvon määrittämisessä sekä osakepalkkiojärjestelmässä. Tuloutusperiaatteet Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Liikevoitto

9 Turvatiimi on määrittänyt liikevoiton seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutokella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä, muuten ne on kirjattu rahoituseriin. TURVATIIMI OYJ Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuusoikeudet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat seuraavat: Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Atklaitteet 3 vuodessa Muut aineelliset hyödykkeet 2 vuodessa Vuokrasopimukset Olennaiset aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralleantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Atk-ohjelmistot ja lisenssit 3 vuodessa IT-verkon rakentamiskulut 5 vuodessa Hälytyskeskuksen rakentamiskulut 5 vuodessa Muut pitkäaikaiset menot 5 vuodessa Asiakassuhteet 10 vuodessa Liikearvo Liikearvoista ja muista taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, tai jos kyseessä on osakkuusyritys, liikearvo sisältyy kyseisen osakkuusyrityksen hankintamenoon. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentumiset Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, aineettomat hyödykkeet, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Rahoitusvarojen kerrytettävissä oleva rahamäärä on joko käypä arvo tai odotettavissa olevien vastaisten, alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen rahavirtojen nykyarvo. Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödyk-

10 keen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää kuin mitä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappionkirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään vaiheessa. Myöskään myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruta tuloksen kautta. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. TURVATIIMI OYJ Vaihto-omaisuuden arvo on määritelty FIFO-menetelmää käyttäen ja se sisältää kaikki hankinnasta aiheutuneet välittömät menot sekä muut välilliset kohdistettavat menot. Myyntisaamiset Myyntisaamiset arvostetaan niiden odotettuun realisointiarvoon, joka on alkuperäinen laskutusarvo vähennettynä näiden saatavien arvioidulla arvonalentumisvarauksella. Myyntisaamisten arvonalentumisvaraus tehdään, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei tule saamaan kaikkia saamisiaan alkuperäisin ehdoin. Rahoitusvarat ja -velat Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen alkuperäisen hankinnan yhteydessä tarkoituksen perusteella. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta käypään arvoon tuloksen kautta. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseeesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -ryhmä on jatettu kahteen alaryhmään: kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat ja alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määrätyt varat. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät sekä 12 kuukauden sisällä erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon ja kaikkien tämän ryhmän sijoitusten käypä arvo on määritetty toimivilla markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten, eli tilinpäätöspäivän ostonoteerausten pohjalta. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sellaisia johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin. Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän ryhmään

11 sisältyvät konsernin rahoitusvarat, jotka on aikaansaatu luovuttamalla rahaa, tavaroita tai palveluja velalliselle. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja ne sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty tähän ryhmään tai joita ei luokitella muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja korollisista sijoituksista, ja ne arvostetaan käypään arvoon. Tämän ryhmän sijoitusten käypä arvo on pääsääntöisesti määritelty toimivilla markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten, eli tilinpäätöspäivän ostonoteerausten pohjalta. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset merkitään käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan verovaikutus huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. TURVATIIMI OYJ Rahavarat ja muut rahoitusvarat Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokittetuilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Rahoitusvelat Rahoitusvelat kirjataan, johdannaissopimuksia lukuunottamatta, kaupan selvityspäivänä ja arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoituslaitoksilta saatuihin lainoihin suoranaisesti liittyvät järjestelykulut, jotka kohdistuvat selkeästi yksittäisiin lainoihin, vähennetään lainan alkuperäisestä taseeseen kirjattavasta määrästä ja kirjataan myöhemmin efektiivisen koron menetelmää käyttäen rahoituskuluiksi tuloslaskelmaan. Rahoitusvelat sisältyvät sekä pitkä- että lyhytaikaisiin velkoihin. Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saatavat ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Varaukset Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on käytännössä varma. Varaukset liittyvät mm. johtajasopimusten päättymisiin liittyviin kuluihin. Työsuhde-etuudet Konsernin henkilökunnan lakisääteiset eläkevastuut on hoidettu vakuutusyhtiöiden avulla. Konsernilla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä. Maksupohjaisteneläkejärjestelyjen maksut kirjataan tuloslaskelmaan sen tilikauden kuluksi, johon ne liittyvät. Osakeperusteiset maksut Myönnetyt optio-ohjelmat antavat Turvatiimi-konsernin avainhenkilöille mahdollisuuden hankkia Turvatiimi Oyj:n osakkeita. Myönnettyjen optioiden käypä arvo kirjataan henkilöstökuluihin ja vastaava lisäys omaan pääomaan. Optioiden käypä arvo määritetään myöntämispäivänä ja se jaksotetaan ajanjaksolle, jonka aikana työntekijä saa täyden omistusoikeuden optioihin. Myönnettyjen optioiden käypä arvo määritellään Black-Scholes -mallin avulla, joka huomioi

12 myöntämishetken option hinnoitteluun vaikuttavat markkinaehdot. Lisäksi optioiden osalta arvioidaan myöntämishetkellä lopullisesti toteutuvien optioiden määrä. Lopullinen kuluksi kirjattava määrä oikaistaan vastaamaan lopullisesti myönnettyjen osakeoptioiden määrää. Optiot kirjataan kuluksi merkintäajan alkuun mennessä. Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Tuloverot Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verosaamiset kirjataan, jos on todennäköistä, että väliaikaiset erot voidaan vähentää tulevasta verotettavasta tulosta. Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät tuloverot kirjataan myös suoraan omaan pääomaan. Uudet IAS/IFRS-standardit ja tulkinnat Vuonna 2009 konserni ottaa käyttöön IASB:n vuonna 2006 julkaiseman IFRS 8 Operating Segments -standardin. Uuden standardin mukaan segmenttiraportointi perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettaviin laskentaperiaatteisiin. Konserni arvioi, että uusi standardi ei muuta olennaisesti nykyistä segmenttiraportointia, koska sisäisen raportoinnin mukaisesti määritellyt liiketoimintasegmentit ovat nykyisin konsernin ensisijainen raportointimuoto. TURVATIIMI OYJ IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutos (voimassa alkavilla tilikausilla). Uudistettu standardi muuttaa tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa. IAS 23 Vieraan pääoman kulut -standadin muutos (voimassa alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää ehdot täyttävän hyödykkeen hankintamenoon sisällytettäväksi välittömästi hyödykkeen hankkimisesta aiheutuvat vieraan pääoman menot. Konserni arvioi, että tällä muutoksella ei tule olemaan olennaista merkitystä tulevaan tilinpäätökseen. IFRS 3 ja IAS 27 muutokset (voimassa ja tämän jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistetut standardit vaikuttavat Turvatiimi Oyj:ssä yritysten yhteenliittymien kirjanpidolliseen käsittelyyn alkavasta tilikaudesta lukien. Seuraavat IFRIC-tulkinnat ja IFRS- standardit otettiin käyttöön alkaen: IAS1 " Tilinpäätöksen esittäminen" IFRIC 8 "IFRS 2:n soveltamisalat" IFRIC 9 "Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi" IFRIC 10 "Interim Financial Reporting and Impairment" IFRIC 11 "IFRS 2 - Group and Treasury Share Transactions" IFRIC 12 "Service Concession Arrangements" IFRS 7 "Rahoitusinstrumentit" Uusien IFRIC-tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. IFRS 7 -standardi on vaikuttanut konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.

13 TURVATIIMI OYJ 1 Segmentti-informaatio Turvatiimi Oyj:n segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnallisiin segmentteihin, jotka muodostuvat toimialoista; turvapalvelut ja tur Tämä jako vastaa konsernin sisäistä vastuu- ja raportointirakennetta. Toissijaista segmenttiraportointia ei Turvatiimi konsernissa esitetä koska konserniyritykset toimivat maantieteellisesti samalla alule Segmentointi 2007, eur Liiketoimintasegmentit Turvapalvelut Turvatekniikka Kohdistamatto- Konserni mat Liikevaihto , ,9 35, ,3 Segmentin liikevoitto ,1 95, , ,5 Liikevoitto ,5 Rahoituskulut ,4 Tilikauden tulos jatkuvista ,9 toiminnoista Verot 1,1 Kohdistamattomat erät Tilikauden tulos ,8 Segmentin varat , ,9 823, ,0 Varat yhteensä , ,9 823, ,0 Segementin velat 6 147,5 291, , ,8 Velat yhteensä 6 147,5 291, , ,8 Investoinnit 231,9 0,7 77,4 310,0 Poistot ,0-45,6-393, ,2 Vuonna 2007 kohdistamattomien kulujen jakoa on tarkennettu. Segmentointi 2006, eur Liiketoimintasegmentit Turvapalvelut Turvatekniikka Kohdistamatto- Konserni mat Liikevaihto , ,3 56, ,6 Segmentin liikevoitto 338,4-260,5-3019, ,7 Liikevoitto ,7 Rahoituskulut ,2 Tilikauden tulos jatkuvista ,9 toiminnoista Verot -22,1 Tilikauden tulos lopetetuista -8,0 toiminnoista

14 Kohdistamattomat erät Tilikauden tulos ,0 Segmentin varat , , , ,2 Varat yhteensä , , , ,2 Segementin velat 5 097,6 521, , ,3 Velat yhteensä 5 097,6 521, , ,3 Investoinnit 427,1 941, , ,2 Poistot -750,8-45,1-432, ,0

15 TURVATIIMI OYJ 2 Hankitut liiketoiminnat Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankinnat vuonna 2007 Turvatiimi Oyj:llä ei ole ollut tytäryhtiö- tai liiketoimintahankintoja vuonna Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankinnat vuonna 2006 Turvatiimi Oyj hankki solmitulla sopimuksella Panave Turvatiimi Oy:n koko osakekannan. Vuonna 1994 perustettu yritys on erikoistunut turvatekniikkaan ja erityisesti videojärjestelmiin. Kokonaiskauppahinta sisältäen asiantuntijapalkkiot ja varainsiirtoveron oli 1,394 miljoonaa euroa, josta maksettiin käteisellä 0,531 miljoonaa euroa. Loput kauppahinnasta maksettiin suuntaamalla myyjille kappaletta Turvatiimi Oyj:n osakkeita, joiden käypä hinta hankintahetkellä oli 0,46 euroa osakkeelta. Turvatiimi Oyj kohdisti kauppahinnan varoihin ja velkoihin niiden käyvän arvon mukaan. Kauppahinnasta 0,215 miljoonaa euroa kohdistettiin aineettomiin hyödykkeisiin, jotka koostuvat asiakassopimuskannasta. Asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo määritellään asiakkuuksien pysyvyyden ja asiakkuuksien arvioidun kestoajan rahavirtojen mukaan. Liikearvon, 0,914 miljoonaa euroa, syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut, jotka muodostuvat toimintoja yhtenäistämällä sekä paremmilla hankintamahdollisuuksilla ulkoisilta toimittajilta. Konsernin liikevaihto olisi ollut 26,8 Meur ja konsernin tulos -4,8 Meur jos hankittu yritys olisi yhdistelty Turvatiimi konserniin vuoden alusta EUR Yhdistämisessä kirjatut Kirjanpitoarvot ennen käyvät arvot yhdistämistä Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 39,2 39,2 Aineettomat hyödykkeet 215,1 0,0 Sijoitukset 203,2 203,2 Vaihto-omaisuus 230,4 307,0 Saamiset 120,7 120,7 Rahavarat 132,8 132,8 Varat yhteensä 941,3 802,8 Laskennalliset verovelat 53,3 0,0 Korolliset velat 62,5 62,5 Muut velat 345,6 345,6 Velat yhteensä 461,4 408,1 Nettovarat 479,9 394,7 Hankintameno 1 393,6 Liikearvo 913,7 Rahana maksettu kauppahinta 531,1

16 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 132,8 Rahavirtavaikutus -398,4

17 TURVATIIMI OYJ Liitetiedot, konserni TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT, EUR 3 Liiketoiminnan muut tuotot 2007 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 28,4 Muut tuotot 70,9 Yhteensä 99,2 4 Materiaalit ja palvelut 2007 Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana ,5 Varaston muutos -63,5 Ulkopuoliset palvelut -655,9 Yhteensä ,9 5 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja henkilöstön määrä 2007 Palkat ja palkkiot ,6 Eläkekulut ,8 Myönnetyt osakeoptiot -3,9 Muut henkilösivukulut -928,3 Yhteensä ,5 Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat -149,4 Hallituksen jäsenet -70,5 Yhteensä -219,9 Henkilöstö tilikauden lopussa Toimihenkilöt 84 Työntekijät 688 Yhteensä Poistot ja arvonalentumiset 2007 Muista aineettomista oikeuksista -384,4 Muista pitkävaikutteisista menoista -61,5 Koneista ja kalustosta -592,8 Muista aineellisista hyödykkeistä 0,0 Liikearvon arvonalentuminen ,5 Yhteensä ,2 Liikearvon arvonalentuminen vuonna 2007 on aiheutunut turvapalvelut -segmentistä. 7 Liiketoiminnan muut kulut 2007 Henkilöstöön liittyvät kulut -449,2 Toimitilakulut -461,5 Autokulut -725,6 IT-kulut ja kalustovuokrat -854,0 Matkakulut ja verovapaat korvaukset -351,7 Mainos- ja markkinointikulut -296,3 Puhelinkulut -350,6

18 Taloushallinto, tilintarkastus, laki- ja konsultointipalvelut -708,4 Muut kulut -343,1 Yhteensä ,4 8 Rahoitustuotot ja -kulut 2007 Osinkotuotot 0,8 Muut korko- ja rahoitustuotot 22,8 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä 23,7 Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista -414,7 rahoituslainoista Arvonalentumistappiot myytävissä olevista sijoituksista -59,9 Arvonalentumistappiot lainasaamisista -100,0 Muut rahoituskulut -769,6 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä ,1 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 Vuonna 2007 muut rahoituskulut sisältävät Turvatiimi Growth Capital Oy:n riita-asian selvittelykuluja 0,620 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 Turvatiimi Oyj on alaskirjannut sijoituksen, 0,060 miljoonaa euroa, ja lainasaamisen, 0,100 miljoonaa euroa, koskien Group Oy:tä. Vuonna 2006 on alaskirjattu Turvatiimi Growth Capital Oy:n lainasaamiset 1,479 miljoonaa euroa. 9 Tuloverot 2007 Tilikauden verot 0,0 Laskennalliset verot 1,1 Yhteensä 1,1 Tuloveron täsmäytyslaskelma 2007 Tulos ennen veroja ,9 Verot laskettuna 26 %:n verokannalla -974,5 Verovapaat tulot 0,1 Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut 62,6 Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaaminen 910,6 Verokulut tuloslaskelmassa 1,1 TURVATIIMI OYJ Liitetiedot, konserni TASEEN LIITETIEDOT, EUR Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Koneet ja Rahoitusleasing Yhteensä Koneet ja Raho kalusto kalusto kalusto Kirjanpitoarvo , , , ,5 Kertyneet poistot ,5-294,8-673,3 0,0 Lisäykset ,2 77,4 249,6 289,8 Yritysostot ,0 0,0 0,0 39,2

19 Vähennykset ,6 0,0-13,6-217,5 Tilikauden poisto -264,9-327,9-592,8-378,5 Kirjanpitoarvo ,3 492, ,8 900,6 Vuoden 2006 luvuissa ei ole eritelty aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden bruttohankintamenoja ja kertyneitä poistoja, johtuen suuresta määrästä. Tarkkojen tietojen hankkiminen jälkikäteen on hankalaa. Erittelylaskelma on laadittu IAS 16.73:n ja IAS vuodesta 2007 lähtien Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat Yhteensä Liikearvo a hyödykkeet Kirjanpitoarvo , , , ,9 Kertyneet poistot ,0-554,7-554,7 0,0 Lisäykset ,6 71,3 73,9 913,6 Vähenykset ,5 0, ,5 0,0 Tilikauden poisto 0,0-445,9-445,9 0,0 Kirjanpitoarvo , , , ,5 Vuoden 2006 luvuissa ei ole eritelty aineettomien hyödykkeiden bruttohankintamenoja ja kertyneitä poistoja, johtuen tytäryhtiöiden rästä. Tarkkojen tietojen hankkiminen jälkikäteen on hankalaa. Erittelylaskelmat on laadittu IAS 16.73:n ja IAS :n mukaises lähtien. Liikearvon arvonalentumistestaus Liikearvo on kohdistettu Turvatiimin rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU) rationaalisin perustein kuvastaen kuhinkin rahavirtaa tuo yksikköön sitoutunutta pääomaa. Omaisuuserät jakautuu segmenteille seuraavasti: Turvapalvelut Tur Liikearvo ,4 Muut omaisuuserät -330,7 Yhteensä ,7 Liikearvolle suoritetaan vähintään vuosittain, ja silloin, kun todetaan viitteitä arvonalentumisesta, arvonalentumistestaus, jossa sen pitoarvoa verrataan sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään sille ennalta määritetylle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, johon liikea Arvonalentumistappio kirjataan, mikäli rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistetun liikearvon kirjanpitoarvo on korkeampi kuin yksik vissä oleva rahamäärä. Kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään diskonttaamalla yksikkö vat arvioidut vastaiset rahavirrat DCF-menetelmällä (Discounted Cash Flow -menetelmä). Arvonalentumistestauslaskelmat perustuvat vastaisten rahavirtojen ennusteisiin Turvatiimin johdon hyväksymissä viisi vuotta katta strategisissa suunnitelmissa. Rahavirtoja koskevat arviot viiden vuoden jaksolle perustuvat varovaisiin kasvuodotuksiin ja varovais kustannustason nousuun. Edellä mainitun viiden vuoden jakson jälkeen tulevat rahavirrat (jäännösarvo) lasketaan pitkän aikavälin odotusten perusteella. Ennustetut rahavirrat viiden vuoden jaksolle perustuvat siihen rahavirtaa tuottavaa kapasitettiin, joka sekä turvapalvelut- ja turvate segmenteillä on ollut testausajankohtana. Rahavirtoja koskevissa arvioisssa ei siis ole otettu huomioon kapasiteettia lisääviä inves Tulevista rahavirroista tehtyjen arvioiden lisäksi tärkeimpiä olettamuksia ovat ne, joita tehdään painotetun oman ja vieraan pääom vaatimuksesta (WACC), jota käytetään diskonttaustekijänä tulevia kassavirtoja diskontattaessa. Painotetun oman ja vieraan pääo tuottovaatimukseen vaikuttavat Turvatiimin tavoitepääomarakenne, oman pääoman beta-kerroin, kunkin rahavirtaa tuottavan yksik

20 pääoman kustannus ja korollisen vieraan pääoman kustannus. Liikearvon arvonalentumistestaus on suoritettu ja Arvonalentumistestauksessa eri rahavirtaa tuottaville yk käytetty diskonttauskorko on ollut turvapalveluissa 10 % ennen veroja ja turvatekniikkassa 12,1 % ennen veroja. Vuon käytetty diskonttauskorko on ollut 10,82 % ennen veroja suoritetun arvonalentumistestauksen seurauksena, Turvatiimi Oyj on tehnyt liikearvon alaskirjauksen, 1,065 miljoonaa turvapalvelut -segmentistä. Turvatiimi on tehnyt herkkyysanalyysin, josta ilmenee käytettyjen muuttujien alaskirjauksen tarve, kun muuttuu terminaalikauden kasvun ollessa 2 %. Turvatekniikka Diskonttokorko ennen veroja % 13,0 % Myynnin kasvu % -0,4 % Käyttökate % % -1,2 % Turvapalvelusegmentissä segmentin arvo on ollut 1,065 miljoonaa alle kirjanpitoarvon. Tekniikkasegmentissä segmentin arvo on miljoonaa euroa yli kirjanpitoarvon. TURVATIIMI OYJ 12 Sijoitukset 2007 Muut sijoitukset 0,0 Toimitila-osakkeet 0,0 Muut osakkeet 15,5 Yhteensä 15,5 13 Pitkäaikaiset saamiset 2007 Lainasaamiset 0,0 Muut pitkäaikaiset saamiset 4,6 Yhteensä 4,6 14 Vaihto-omaisuus 2007 Aineet ja tarvikkeet 242,5 Vuonna 2007 Turvatiimi Oyj on kirjannut epäkuranttia vaihto-omaisuutta alas noin 0,040 miljoonaa euroa ja vuonna ,030 no miljoonaa euroa. 15 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2007 Myyntisaamiset 2 050,7 Lainasaamiset 7,8 Muut saamiset 103,1 Siirtosaamiset 426,1 Yhteensä 2 587,8 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 587,8 Siirtosaamisten olennaiset erät: Verosaamiset 2,8 Kelakorvaus-saaminen 19,7 Henkilösivukuluvakuutussaamiset 173,9 Muut siirtosaamiset 229,8

21 Yhteensä 426,1 16 Rahavarat 2007 Käteinen raha ja pankkitilit 105,6 Rahoitusarvopaperit 0,0 Yhteensä 105,6 Rahavarojen käypä arvo ei eroa kirjanpitoarvosta. 17 Osakeperusteiset maksut Konsernilla on ollut optiojärjestelyjä lähtien. Optiojärjestelyt, jotka on myönnetty jälkeen ja joihin ei ole synty ennen , on kirjattu tilinpäätökseen IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. Optio-oikeuksia annetaan joh osalle henkilöstöstä. Optio antaa oikeuden ostaa konsernin osakkeita optioiden myöntämishetken markkinahinnalla optio-ohjelma rättynä aikana. Optioiden ansaintajakso alkaa hallituksen allokaatiopäivästä ja se loppuu päivää ennen merkintäajan alkamista. O avat, mikäli niitä ei ole lunastettu optio-ohjelmasta riippuen osakkeiden merkintäaikana tai option saajan työsuhde on päättynyt en täajan alkamista Keskimääräi- Optiot Keskimääräi- Optiot nen lunastus- nen lunastushinta hinta euroa/osake euroa/osake Tilikauden alussa 0, , Myönnetyt uudet optiot - - 0, Menetetyt optiot - - 0, Kaudella toteutetut optiot - - 0, Kaudella rauenneet optiot Tilikauden lopussa ulkona olevat 0, , Tilikauden lopussa toteutettavissa olevat Optiooikeudet Myönnetty ja Myöntämättä Merkintähinta, Osak käyttämättä kappaletta euroa merk kappaletta , , , , , Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Turvatiimi Oyj:n osakkeen. Myönnetyillä optio-oikeuksilla on merkitty mennessä. Myönnettyjen optioiden käyvät arvot on määritelty Black-Scholes -hinnoittelumallilla. Osakeperusteisten maksujen kuluvaikutus ol euroa vuonna 2007 ja 205,6 tuhatta euroa vuonna TURVATIIMI OYJ 2007

22 Osakkeen arvo optioiden myöntöhetkellä (EUR) - Merkintähinta (EUR) - Odotettavissa oleva volatiteetti - Oletettu option voimassaoloaika, vuotta - Riskitön korko - Odotetut henkilöstövähennykset, % - Myöntämispäivänä määritelty option käypä arvo, EUR - Volatiliteetti lasketaan yhtiön osakkeen kurssivaihtelusta. Oma pääoma Osakkeet kpl Osakepääoma Ylikurssirahasto Svop Osakeanti Osakeoptioiden käyttö Osakeanti Osakeanti Osakeanti Ylikurssirahastoon on kirjattu osakkeiden merkintähinnan ja kirjanpitoarvon väliset osakeanneissa syntyneet erot. Yhtiökokouksen män päätöksen mukaan, ylikurssirahastoa alennettiin yhteensä euroa vahvistetun taseen mukaisten tappioid Yhtiökokouksessa päätettiin myös sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston perustamisesta. Sinne on kirjattu yhtiöko keen annetuista uusista osakkeista maksetut merkintähinnat kokonaisuudessaan. Turvatiimi Oyj:n enimmäisosakemäärä on liikkeeseen on laskettu osaketta, jotka ovat kokon Osakkeen nimellisarvo on 0,20 euroa. 18 Laskennallinen verovelka Laskennallisten verovelkojen muutokset vuonna 2007, EUR Tuloslaskelmaan Tase Tase kirjatut Hankintojen johdosta tehdyt käyvän arvon oikaisut 48,6-3,0 45,6 Yhteensä 48,6-3,0 45,6 Laskennallisten verovelkojen muutokset vuonna 2006, EUR Tuloslaskelmaan Tase Tase kirjatut Hankintojen johdosta tehdyt käyvän arvon oikaisut 0,0 48,6 48,6 Yhteensä 0,0 48,6 48,6

23 Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset ja -velat Konsernilla oli vahvistettuja tappiota 48,0 MEUR, joista ei ole kirjattu verosaamista, koska konsernille kertyvän verotet määrästä ei ole riittävää varmuutta. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina Merkittävin osa emoyhtiön tappioista (33,6 nee vuosina Varaukset 2007 Pitkäaikainen Johtajasopimusten päättymiseen liittyvät kulut 50,4 Lyhytaikainen Johtajasopimusten päättymiseen liittyvät kulut 16,8 Varaukset ovat syntyneet vuonna Korolliset velat 2007 Rahoituslaitoslainat 6 119,0 Rahoituslaitoslainat,luotollinen shekkitili 959,0 Rahoitusleasingvelat 510,2 Muut korolliset velat 500,0 Korolliset velat yhteensä 8 088,2 Korollisten velkojen käypä arvo ei eroa kirjanpitoarvosta. Tulevien rahoitusleasingvelkojen vähimmäisvuokrien nykyarvo 2007 Erääntyy < 1 v. tilinpäätöspäivästä 290,1 Erääntyy 1-5 v. tilinpäätöspäivästä 249,6 Tulevien rahoitusleasingmaksujen vähimmäismäärä 539,7 Tulevat korkomaksut -29,6 Tulevien rahoitusleasingmaksujen vähimmäisvuokrien nykyarvo 510,2 TURVATIIMI OYJ Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 2007 Erääntyy < 1 v. tilinpäätöspäivästä 270,3 Erääntyy 1-5 v. tilinpäätöspäivästä 239,9 Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 510,2 21 Ostovelat ja muut velat 2007 Laskennallinen verovelka 45,6 Ostovelat 496,3 Muut velat 2 316,2 Siirtovelat 3 873,3 Saadut ennakot 0, ,4 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkkavelat 3 323,6 Sosiaalikuluvelat 5,8 Muut siirtovelat 543,9 Yhteensä 3 873,3

24 TURVATIIMI OYJ Liitetiedot, konserni MUUT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, EUR 22 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

25 Myydyt liiketoiminnot Turvatiimi Oyj päätti yhtiöittää ja myydä verkkopalvelut segmenttiin kuuluvat liiketoiminnot ja sijoitukset. Myynti toteutui mukaisesti Tämän mukaan verkkopalvelut -liiketoiminnan tulos sekä myynnistä saatu myyntivoitto esitetään tässä tilinp lopetettuna toimintona. Myynnin jälkeen Turvatiimi Oyj:lle jäljelle jäänyt noin 13,5 % osuus verkkoliiketoimintaa jatkavassa Atine G esitetään lyhytaikaisissa varoissa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavissa rahoitusvaroissa. Atine Group Oyj:n osakkeita o 2005 aikana myyty 8,3 % ( kpl) edestä. Per osakkeiden määrä oli 5,2 % ( kpl). Osakkeiden arvo per 3 oli 846 Teur. Turvatiimi Oyj on myynyt loput osakkeista alkuvuodesta Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat Annetut vakuudet (taseen ulkopuoliset sitoumukset) 2007 Annetut yrityskiinnitykset 8 042,0 Annetut pantit 0,0 Vakuudet yhteensä 8 042,0 Vuokravastuut 727,0 Muut vastuut 438,2 Vuokra- ja muut vastuut yhteensä 1 165,2 Turvatiimillä on lainoja, lainajärjestelyjä ja takauksia, joihin liittyy omavaraisuus-, velkaisuusaste-, korkokate- ja /tai muita tunnuslu teja. Tilinpäätöshetkellä kovenanttiehdot eivät täyttyneet. Katsauskauden jälkeen toteutetulla suunnatulla osakeannilla tilanne korj Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat 2007 Yhden vuoden kuluessa maksettavat 456,2 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa maksettavat 270,9 Yhteensä 727,0 Muiden vuokrasopimusten vuokrakulut tuloslaskelmassa 2007 Tuloslaskelmasa kuluksi kirjatut vuokrat 530,1 Vuokrakulujen oikaisuksi kirjatut jälleenvuokrauksesta saadut maksut 37,0 Nettovuokrakulut tuloslaskelmassa 493,2 Riita-asiat ja oikeusprosessit Turvatiimi Oyj:n selvitystyö Turvatiimi Growth Capital Oy:sta sekä sen muiden omistajien toiminnasta liittyen Turvatiimi-Baltikaan o 2007 päätyen käräjäoikeudessa käsiteltyihin oikeusprosesseihin. Tähän astisten käräjäoikeuden päätösten sekä lakimiesten vahv perusteella ei ole oletettavaa, että Turvatiimi Oyj:lle tulisi lisävastuita liittyen edellä mainituihin riita-asioihin. Vuonna 2007 Turvatiim sijoituksensa ArgoSec Consulting Group Oy:stä. Aiemman selvitystyön perusteella päädyttiin vuonna 2006 kirjaamaan TGC sijoitu arvonalennus. 24 Rahoitusriskien hallinta Turvatiimi Oyj pyrkii rahoitusriskien hallinnalla turvaamaan toiminnan rahoitustarpeet ja minimoimaan rahoituskustannukset. Pääa rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, korko- ja luottotappioriski. Turvatiimin hallitus on hyväksynyt konsernin rahoituspolitiikan, joka m ja rahoitusriskienhallinnan vastuut sekä kattaa valittujen rahoitusriskien suojaamiseen sallitut instrumentit ja hyväksyttävät riskitas Korkoriski Korkoriski kuvaa korkomuutosten aiheuttamaa epävarmuutta yhtiön arvoon ja kannattavuuteen. Tämän riskin pienentämiseksi kor tetään tarvittaviksi ajoiksi ja kiinnityspäivät pyritään hajauttamaan ajallisesti. Turvatiimi Oyj:llä on merkittävä rahoituslimiittisopimus sekä rahoituslaitoslainaa. Merkittävä osa lainoista on sidottu 12 kk Euribor- Rahoitusinstrumentit jakautuvat seuraavasti:

26 Vaihtuvakorkoiset rahoitusinstrumentit 2007 Velat 8 088,2 Yhteensä 8 088,2 Markkinakorkojen muuttuessa 1 %, korkokulut muuttuvat +/- 0,081 miljoonaa euroa p.a. Turvatiimi-konsernilla ei ole noteerattuja osakkeita tai osakerahastoa, joten hintariskiä ei ole. Varainhankinta ja maksuvalmiusriski Varainhankintariski kuvaa tilannetta, jossa nykyisten luottojen jälleenrahoitus ja/tai uuden rahoituksen saaminen ei ole mahdollista mahdollista vain korkein kustannuksin. Turvatiimi pyrkii minimoimaan varainhankintariskiään varmistamalla luottojen uudelleenrah riittävän ajoissa sekä varmistamaan varainhankintaa esim. pääomasijoittajilta. Turvatiimillä on rahoitus- ja shekkitililimiittiin liittyviä kovenantteja (omavaraisuusaste, yhtiön omistussuhteet ja käyttökate). Maksuvalmiusriski kuvaa sitä, että nykyiset varat ja luottojärjestelyt eivät riitä liiketoiminnan tarpeisiin tai niiden saamiseen liittyy k ylimääräisiä kustannuksia. Turvatiimi Oyj nostaa keskitetysti suurimman osan konsernin korollisista luotoista. Maksuvalmiusriskiä tään vähentämään ylläpitämällä riittävä määrä käyttämättömiä luottolimiittejä ja tehokkaalla kassanhallinnalla. Rahoitusvelat korkoineen erääntyvät seuraavasti, tilanne : Myöh Rahoituslaitoslainat 742, ,7 13,6 0,0 0,0 Shekkitili 1 012,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelat 290,1 171,0 71,5 7,1 0,0 Muut korolliset velat 36,7 514,6 0,0 0,0 0,0 Ostovelat 496,3 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 85,1 7,1 0,0 TURVATIIMI OYJ Rahoitusvelat korkoineen erääntyvät seuraavasti, tilanne : Myöh Rahoituslaitoslainat 1 159, ,4 11,5 11,1 Shekkitili 933,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitusleasingvelat 338,9 254,6 143,7 70,4 7,2 Muut korolliset velat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostovelat 632,1 0,0 0,0 0,0 0, , , ,1 81,9 18,3 Luottoriski Turvatiimin tytäryhtiöiden liiketoiminta on vuokrattu Turvatiimi-konsernin emoyhtiöön, joilloin emoyhtiö vastaa kaupallisen toiminna hallinnasta. Yhtiön myyntisaamiset koostuvat suuresta määrästä asiakkaita ja avoimia saamisia seurataan aktiivisesti. Suuria yksi riskikeskittymiä ei vuoden lopussa ollut. Luottoriskien enimmäismäärät 2007 Myyntisaamiset 2 050,7 Lainasaamiset 7,8 Muut saamiset 103,1 Siirtosaamiset 426,1

27 Yhteensä 2 587,8 Myyntisaamisten jakautuminen asiakasryhmittäin 2007 Yksityisasiakkaat 32,4 Yritysasiakkaat 2 018,3 Yhteensä 2 050,7 Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioksi kirjatut erät 2007 Erääntymättömät 1 764,6 Erääntyneet 0-90 pv 197,7 Erääntyneet pv 70,7 Erääntyneet > 1 v. 17,6 Yhteensä 2 050,7 Luottotappioksi kirjatut laskut (myöhässä yli 90 pv) Yksityisasiakkaat 8,0 Yritysasiakkaat 24,0 Yhteensä 32,0 Myyntisaamiset kirjataan luottotappioksi, kun on todennäköistä, ettei saamisia tulla perinnästä huolimatta saamaan. Valuuttariski Turvatiimi-konsernissa on ulkomaan rahan määräisiä transaktioita on vähän ja niiden arvo on pieni. Siten konsernilla ei ole valuutt 25 Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet: 2007 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 789,5 Osakeperusteiset maksut 3,9 793,4 Turvatiimin johtoon ovat kuuluneet hallituksen jäsenet sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Lähipiiriin kuuluvat myös osakkuusyrit Turvatiimillä on ollut korollista velkaa 0,5 miljoonaa euroa omistajayritykseltä. Hallituksen jäsenten lähipiiritapahtumat Vuonna 2007 Turvatiimillä ei ole ollut hallituksen jäseniin liittyviä lähipiiritapahtumia. Turvatiimi Oyj on myynyt Koy Lönnrotinkadun huoneisto-osakkeet hallituksen jäsenen määräysvallassa olevalle yhtiölle oli 0,632 miljoonaa euroa ja siitä syntyi myyntivoittoa 0,089 miljoonaa euroa. TURVATIIMI OYJ Tytäryhtiöt Turvatiimi Oyj:hin sulautuneet tytäryhtiöt Konsernin omistusosuus K omi

28 Panave Turvatiimi Oy Porin Turvatiimi Oy Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 2007 Turvatiimi Growth Capital Oy, omistusosuus 33,3 % Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet Hankintameno ,0 Myynnit ja muut vähennykset 0,0 Hankintameno ,0 26 Pääoman hallinta Konsernin hallittavaan pääomaan kuuluu oman pääoman (osakepääoma, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sekä kertynei lisäksi vieras pääoma (rahalaitoslainat). Pääomaa hallinnoidaan yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota pääoman riittävyyte yhtiön kasvu- ja kannattavuustavoitteet. Pääoman hallinnan tavoitteena on ylläpitää eri sidosryhmien luottamusta yhtiöön joko sijoituskohteena tai velallisena. Yhtiöltä edellytetään riittävää kykyä huolehtia vieraaseen pääomaan liittyvistä velvoitteista kuten pääoman koroista ja lyhennyksis ehtoiselta rahoitukselle edellytetään riittäviä voittovaroja osingon maksukyvyn varmistamiseksi. Vieraan pääoman Velvoitteiden tä saattaa seurata yhtiölle esim. kasvavia korkokuluja ja lainojen irtisanomisia Korolliset velat 8 088,2 Käteis- ja muut rahavarat -105,6 Nettovelat 7 982,6 Oma pääoma 4 031,3 Velkojen suhde omaan pääomaan 1,98 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Turvatiimi Oyj ja ISS Security Oy ovat aloittaneet neuvottelut liiketoimintakaupoista, joiden kohteena on Turvatiimi Oyj:n liiketoiminta Lahden, Mäntsälän ja Jyväskylän alueella sekä ISS Security Oy:n turvapuhelinpalvelut. Toteutuessaan kaupoilla arvo positiivinen vaikutus Turvatiimi Oyj:n tulokseen. Samalla kauppa vahvistaa yhtiön asemaa kasvavilla hyvinvointipalveluiden (care) Turvatiimi Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään noin 3 miljoonan euron osakeannista, jossa enintään 20 hallituksen nimeämän institutionaalisen sijoittajan merkittäväksi tarjottiin enintään yht merkintähintaan 0,22 euroa/osake. Perusteena suunnatulle osakeannille oli päättyneen tilikauden tappiollisuuden aihe vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimm kustannustehokaalla tavalla. Osakkeita merkittiin mennessä kappaletta ja niistä kirjattiin sijoitetun vapaan o rahastoon 3,0 miljoonaa euroa. Turvatiimi Oyj aloitti asiakaskohteiden päättymisistä johtuen yt-neuvottelut Neuvottelut koskevat 44 henkilöä.

29

30 TURVATIIMI OYJ Konsernin tunnusluvut Konserni Konserni Konserni Konserni Konserni IFRS IFRS IFRS IFRS FAS Liikevaihto MEUR 27,1 26,7 22,3 14,1 3,4 Liikevoitto / -tappio MEUR -2,4-2,9-1,5-2,5-4,3 % liikevaihdosta -8,9 % -10,9 % -6,7 % -17,7 % -126,5 % Jatkuvan toiminnan tulos ennen veroja MEUR -3,7-4,8-1,6-4,2 % liikevaihdosta -13,7 % -18,0 % -7,2 % -29,8 % Tulos ennen satunnaisia eriä, MEUR -4,7 % liikevaihdosta -138,2 % Katsauskauden tulos MEUR -3,7-4,8-1,3-4,2 % liikevaihdosta -13,7 % -18,0 % -5,8 % -29,8 % Voitto / tappio ennen veroja, MEUR -4,7 % liikevaihdosta -138,2 % Oman pääoman tuotto-% ROE -71,5 % -59,9 % -18,9 % -60,0 % -62,7 % Sijoitetun pääoman tuotto-% ROI -23,4 % -18,0 % -9,3 % -41,6 % -45,6 % Omavaraisuusaste % 21,3 % 30,7 % 44,1 % 34,9 % 61,9 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen MEUR 0,2 1,3 1,2 1,25 0 % liikevaihdosta 0,7 % 4,9 % 5,4 % 8,9 % 0,0 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot MEUR 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 % liikevaihdosta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 6,0 % Tulos / osake -0,06-0,08-0,02-0,10-0,18 - laimennettu -0,06-0,08-0,02-0,10-0,14 Oma pääoma / osake 0,06 0,10 0,16 0,15 0,21 - laimennettu 0,06 0,10 0,16 0,14 0,18 Hinta / voittosuhde, P/E neg. neg. neg. neg. neg. Osakkeen kurssikehitys alin kurssi 0,18 0,30 0,35 0,30 0,21 ylin kurssi 0,41 0,48 0,55 0,43 0,46 keskikurssi 0,30 0,38 0,47 0,34 0,30 Tilikauden viimeisen kauppapäivän 0,20 0,31 0,46 0,34 0,33 päätöskurssi

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Opastinsilta 12 B Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Y-06677610

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot