EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/2014 1 (17)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kunnanhallitus Aika klo 16:00-18:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Lehtonen Harri puheenjohtaja Vainio Maaret jäsen Virta Jukka jäsen Kyllöinen Päivi jäsen Vihervuori Juhani 1. varapuheenjohtaja puheenjohtaja 117 Sillanpää Marjatta varajäsen Eklund Taisto varajäsen Junkkala Juho varajäsen Vihavainen Tiina varajäsen Poissa Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen Lähteenmäki Simo 2. varapuheenjohtaja Mäkitalo Esa jäsen Perttu Jouko valtuuston 2. vpj Muut saapuvilla olleet Kalli Timo valtuuston puheenjohtaja Virtanen Kari valtuuston 1. vpj Lahtinen Matti kunnanjohtaja, esittelijä Jantunen Antti apulaiskunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä Rupponen Kari talousjohtaja pöytäkirjanpitäjä 117,120 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t Allekirjoitukset Harri Lehtonen puheenjohtaja Antti Jantunen pöytäkirjanpitäjä Juhani Vihervuori Kari Rupponen puheenjohtaja 117 pöytäkirjanpitäjä 117,120 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Virta ja Päivi Kyllöinen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jukka Virta Päivi Kyllöinen

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa maanantaina klo Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Käsitellyt asiat Sivu 115 Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan jäsenyys sekä hankintarenkaan alueiden kuntavastuujätteen hyödyntämispalvelun hankinta Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n lisärahoitus Henkilöstöraportti vuodelta Osavuosikatsaus Pakollisen tapaturmavakuutuksen ja vapaaehtoisen henkilövakuutuksen kilpailutus Ilmoitusasiat 16

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan jäsenyys sekä hankintarenkaan alueiden kuntavastuujätteen hyödyntämispalvelun hankinta 710/ /2013 Khall Satakierto Oy:n jäsenkunnat (Eura, Säkylä, Köyliö, Huittinen) ovat yhdessä neuvo telleet Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankinta renkaan ("Hankintarengas") jäsenyydestä sekä Hankintarenkaan yh dyskuntajätteiden hyödyntämistä koskevasta julkisesta hankinnasta. Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas käynnisti maa lis kuus sa 2013 kun nan vas tuul le kuu lu vien yh dys kunta jät tei den kil pai lutta mi sen noin 25 vuo deksi vuo des ta 2015 al kaen. Hankin ta ren kaan pe rusta mis sopi muk sen al lekirjoit tivat Tu run Seu dun Jä te huolto Oy, Loi mi-hämeen Jä te huolto Oy, Rouskis Oy, Rau man Seudun Jätehuol tolai tos sekä (perus tet ta va yh tiö) Hallavaara Oy. Myö hemmin Hankintaren kaa seen on lisäksi liit ty nyt Po rin Jätehuolto liike laitos. Hankin tarenkaan perus ta misen tarkoi tuk se na on saada yhteis vas tuullisesti ko koon tarvittava jäte määrä kuntien vas tuulle kuuluvien jät teiden hyödyn tä miseksi. Hankintarenkaan hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Osallistumishakemusten vastaanottamisen ja hyväksy misen jälkeen han kinta on päätetty jakaa kahteen osaan: hankinta vuosille sekä han kinta vuodeksi vuodesta 2018 alkaen. Satakierto Oy:n osakaskunnnat päättivät myö hemmin, ettei vät ne osallistu vuosia koskevaan kilpailutukseen. Osakaskun nat ovat kuiten kin katsoneet, että ns. pitkään hyödyntämisrat kaisuun ja si tä koskevaan kilpailuttamiseen osallistuminen voisi olla niiden edun mu kaista. Näin voitaisiin varmistaa edullinen sekä ympäristö- ja jäte huolto tavoitteiden ja -velvoitteiden mukainen kuntavastuujätteiden hyödyntämisratkaisu. Vuoden 2018 alusta aloitettavaa yhdyskuntajät teiden hyödyn tämispalvelua koskeva sopimus on tarkoitus solmia vuodeksi, riip puen mm. valittavasta lopullisesta hyödyntämisratkaisusta. Valittava hyö dyntämisratkaisu voi sisältää jätteen kierrätystä tai energia hyödyntämistä taikka molempia. Hyödyntämisvaihtoehdosta riippumatta valittavalta palve luntuottajalta edellytetään tuotantolaitosinvestointia eli uu den hyödyntämis laitoksen rakentamista. Hankintarenkaan tarkoituksena on toimittaa vuositasolla yh teisesti valitta valle palveluntuottajalle ton nia yhdyskunta jätettä. Toimi tettava määrä (tietyllä vaihteluvälillä) vahviste taan mukana oleville tarjoajil le maaliskuun alkupuolella lähetettävässä lo pullisessa tar jouspyynnössä. Ennen lopullisen tarjouksen lähettämistä vah vistetaan myös kunkin Han kintarenkaan jäsenen lopullinen jätekiintiö. Tar jousten jät tämisen suunni teltu määräaika on ja tarjoajan valin nan on mää rä tapahtua vuo den 2014 kuluessa. Hankintarenkaan hankinta ja sen ny kytilanne on ku vattu Hankintarenkaan tiedot teessa Hankintarengas on tarjonnut Satakierto Oy:n osakaskunnille mahdollisuut ta

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) osallistua pitkään ratkaisuun ja sitä koske vaan kilpailutuk seen seuraavin ehdoin: - Osakaskunnat tekevät mennessä päätöksen Han kintaren kaassa pysymisestä ja pitkään ratkaisuun osallistumisesta. Osa kaskuntien vastuu suhteessa Hankintarenkaaseen on yhteisvastuullista. Näin ollen osaskunnat vastaavat Hankintarenkaan kanssa sovittavan jäte määrän (vuosikiintiön) toimittamisesta valittavalle palveluntuottajalle yhteis vas tuullisesti. Osakaskuntien valitsema ja valtuuttama edustaja osallistuu em. päätöksen jälkeen Hankintarenkaan johtoryhmän työskentelyyn ja pit kän ratkaisun kilpailuttamisen valmisteluun ja toteuttamiseen. - Osakaskunnilla on kuitenkin oikeus erota Hankintarenkaasta mennessä, jolloin ne eivät osallistu pitkää ratkaisua koskevaan kilpailutukseen eivätkä ole sidottuja myöskään kyseistä hankintaa koske vaan (lopulliseen) tarjouspyyntöön. Osakaskunnat vapautuvat myös kysei sestä päivämäärästä lähtien Hankintarenkaan perustamissopimuksen vel voitteista. Mikäli osakaskunnat eivät käytä oikeuttaan Hankintarenkaasta irtautumi seen em. määräajassa, ne ovat sidottuja kaikilta osin Hankinta renkaan perustamissopimukseen sekä Hankintarenkaan jäsenten perusta missopimuksen mukaisesti pitkän ratkaisun kilpailutukseen, johtoryhmän tarkem min määrittelemin ehdoin. Mikäli yksikin osakaskunta ilmoittaa eroavansa Hankintarenkaasta, Hankintarenkaalla on oikeus todeta kaik kien osakaskuntien eronneen Hankintarenkaasta, ellei Hankintarenkaan ja muiden kuin eroamisestaan ilmoittaneen tai ilmoittaneiden osakaskuntien kanssa muuta erikseen sovita. - Lisäksi Hankintarengas ja osakaskunnat voivat erikseen so pia, että osakaskuntien sijasta uusi perustettava, osakaskuntien jätelain mukaisia palvelutehtäviä hoitava yhtiö tulee Hankintarenkaan jäseneksi sekä valittavan palveluntuottajan kanssa tehtävän sopimuksen osapuolek si, edellyttäen et tä tämä ei johda julkisia hankintoja koskevan lainsäädän nön rikkomiseen. Samoin ja samalla edellytyksellä Hankintarenkaan jäse neksi ja palvelusopimuksen osapuoleksi voi tulla Satakierto Oy. Hankinta rengas pyrkii puolestaan laatimaan tarjouspyynnön ja sen liitteeksi tulevan sopimusluonnok sen niin, että em. siirto on mahdollista tarvittaessa tehdä. Satakierto Oy:n toimitusjohtaja Sanna Matintalo on kutsuttu kokoukseen selostamaan tarkemmin jätehuollon järjestämiseen ja hankintarenkaan perustamiseen liittyviä lähtökohtia ja sopimuksia. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kun nanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Euran kunta on edelleen mukana Lounaisen Suomen yh dys kun ta jät tei den hyö dyn tä misen hankintarenkaan kilpailutuksessa, jon ka tar koi tuk se na on saa da hankintarenkaan jäsenten kuntien vastuulle kuulu vat yh dys kun ta jätteet hyödynnettäväksi vuodeksi vuodesta 2018 alkaen, kunta päättää sitoutua Lounaisen Suo men yh dyskunta jättei den hyö dyntämisen hankintarenkaan päi vätyn pe rustamis sopi muk sen velvoitteisiin, kuitenkin niin, että Euran kunnalla on oikeus ir tautua Han kin ta renkaasta mennessä, mis sä tapaukses sa se va pautuu kai kista perusta missopimuksessa määrätyis tä velvoitteista irtau tumispää töksen ajankoh dasta lähtien,

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) kunta päättää hyväksyä vuo tuisen jätteen toimitusvelvoitteen (jätekiintiön) mää räl tään ton nia/vuosi yhteisvastuullisesti muiden Sa takierto Oy:n kun ta osak kaiden kanssa, osana Hankintarenkaan vuosittais ta jätekiintiön toimi tus velvoitetta palveluntuottajalle, Hankintarenkaan pe rustamissopi muksen kohdan 4 se kä kilpailutuksen perusteella allekirjoitet tavan hyödyn tämissopimuksen mukaisesti. Satakierto Oy hoitaa Euran kunnan ja mui den osakaskun tien puolesta hankin ta ren kaan käytännön tehtäviä. Sata kierto Oy:n toimi tusjohtaja nimi te tään Euran kunnan edustajaksi Han kintarenkaan johto ryhmässä. Euran kunta si toutuu osallistumaan han kintarenkaan kus tannuksiin omal ta osal taan alkaen. Satakierto Oy:n osakaskun tien maksu osuus hankinta ren kaan kustannuksista laskute taan kuntien asukasluvun mukaan suhteu tet tuna Satakierto Oy:n kautta. Khall 115 Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Päätöksellään Euran kunta päätti sitoutua Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan päivätyn perustamissopimuksen velvoitteisiin, kuitenkin niin, että Euran kunnalla on oikeus irtautua Hankintarenkaasta mennessä, missä tapauksessa se vapautuu kaikista perustamissopimuksessa määrätyistä velvoitteista irtautumispäätöksen ajankohdasta lähtien. Satakierto Oy:tä koskevat strategiset ratkaisut ja toimenpiteet ovat edelleen keskeneräisiä, joten Satakierto Oy:n omistajakuntien ei tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista sitoutua Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaaseen. Valmistelu ja lisätiedot: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanjohtaja: Euran kunta päättää irtaantua edellä kuvatuin perustein Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaasta lukien, mistä ajankohdasta lukien päättyy myös Euran kunnan velvollisuus osallistua hankintarenkaan kustannuksiin. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus 121/ /2012 Kaavatmk Kaavakonsultiksi valittiin Rejlers Oy Porista. Kaavatyö on edennyt siten, että nyt on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan rajaus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan rajaus on esityslis tan liitteenä ja ne esitellään kokouksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 10 Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan rajauksen ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Kaavatoimikunta: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Kaavatmk Rejlers Oy on laatinut idealuonnoksen Fankkeen alueen asemakaavan muutos- ja laajennusaluees ta. Luonnos esitellään kokouksessa ja se on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta käy jatkotyöskentelyä ohjaavan keskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Kaavatoimikunta: Arkkitehdit Janne Karjalainen ja Anne Karlsson Rejlers Oy:stä esittelivät idealuonnosta. Kaavatmk Käytiin kaavoituksen jatkovalmistelua ohjaavaa keskustelua ja annettiin kaavoittajalle tarpeelliset toimintaohjeet kaavatyön jatkamiseksi. Kaavatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeesta on laadittu kaavaluonnos. Kaavaluonnos on esityslistan liitteenä. Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen ja asettaa sen ylei sesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti lausunnot.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Kaavatmk 26 Kaavatoimikunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta saatiin 12 lausuntoa. Lausuntojen keskeinen sisältö ja vastineet on esitetty liitteenä olevassa koosteessa. Euran kunnassa on ollut käytäntönä, että luonnosvaiheessa lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoskartas ta. Harkinnan mukaan on asiakirjoihin liitetty myös alustava kaavaselostus sekä muuta asian käsittelyn kannalta tarpeellista aineistoa. Kattavampien lausuntojen saamiseksi liitämme jatkossa valmisteluvaiheen kuulemisaineistoon ainakin kaavaselostusluonnoksen. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Kaavatoimikunta päättää, että kaavasta laaditaan kaavaehdotus luonnoksesta saadut lausunnot huomioiden. Kaavatoimikunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaavatmk Laadittaessa kaavaehdotusta on luonnokseen tehty neuvottelujen perus teella seuraavat muutokset: Kaavamuutosalueen länsipäähän luonnosvaiheessa suunni teltu AO-kortteli on poistettu. Ajoyhteys Fankkeentieltä Auramaan ja HK Ruokatalon ton teille on poistet tu. Em. kohtaan on osoitettu katuyhteys (Fankkeenkuja) korttelin 196 tonteille 4-7 ja korttelin 193 tonteille1 ja 3. Kariniementie on säilytetty vanhalla paikallaan. Päivitetty kaavakartta ja kaavaselostus on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätie dot: tek ni nen joh ta ja Kim mo Haa pa nen, puh. (02) Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä kaavaehdotuksen ja asettaa sen ylei sesti näh tä ville 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää siitä osallistumis- ja ar viointi suunni telman mukaisesti lausunnot. Kaavatoimikunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kaavatmk Kaavaehdotukseen on edellisen käsittelyn jälkeen tehty mm. seuraavia lausun noissa esiin tulleita korjauksia ja täsmennyksiä: Kaavoituksen aikataulu on päivitetty. Kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin on laadittu vasti neet ja tehty kaavaehdotukseen lausunnoissa esiin nousseita täs mennyk siä. Alueelle tehtyä luontoselvitystä on täydennetty puron varren lehtoalu een tarkemmalla analysoinnilla, jonka seurauksena tien lin jausta on muutettu siten, että se kulkee kohtisuoraan puron yli. Kaavakarttaan on lisätty luo-merkinnät. Fankkeen eritasoliittymän alueella on tarkastettu kaavan mukaisen tiealueen riittävyys liittymän toteuttamiseen. Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia jonka seurauksena kaavaehdotus on laitettava uudelleen nähtäville. Asemakaavaselostus ja asemakaavakartta esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä muutetun kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi ja pyy tää sii tä osal lis tu mis- ja arviointi suun ni tel man mu kai set lau sunnot. Kaavatoimikunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kaavatmk Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana kaavasta annettiin 6 lausuntoa. Kooste lausunnoista vastineineen on esityslistan liitteenä. Keskeisimmät lausunnoissa esiin nousseet asiat koskevat katualuevaraus ta, kerrosluvun muuttamista ja alueen tyypillisestä maankäytöstä poikkea vista ratkaisuista. Kaavaratkaisua on muutettu siten, että siinä on huomioitu saadut lausun not. Muutettu kaavaehdotus on esityslistan liitteenä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset edellyttävät uutta nähtävillepanoa. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä muutetun kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäväksi 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot.

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Khall 116 Kaavatoimikunta: ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. _ Kaavaehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana kolme lausuntoa. Lausunnon antoivat ELY-keskus,Satakunnan Museo ja Satakuntaliitto. Lausuntojen ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on asemakaavaehdotusta muutettu seuraavilta osin: Liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastotilojen korttelialueen (KL-1) kaavamerkintää muutetaan merkinnäksi: Liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja. Esityslistan liitteenä on asemakaavakartta merkintöineen ja asemakaavan selostus. Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Fankkeen asemakaavan muutoksen, päivätty , asemakaavakartan ja siihen liittyvät asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kunnanhallitus Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n lisärahoitus 661/ /2013 Khall 117 Euran Uima- ja urheiluhallin ensimmäinen toimintavuosi peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen päättyi vuoden 2014 maaliskuun lopussa. Yhtiön hallitus on tehnyt kunnanhallitukselle yhtiön toiminnan tukemista koskevan hakemuksen. Esitystä selostetaan tarkemmin kokouksessa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kertyi euroa ja toimintakuluja euroa ja korkomenoja euroa. Kunnan avustus pääomakuluihin oli euroa ja vanhojen alijäämien kattamiseen tarkoitettu avustus euroa. Tilinpäätöksen mukainen vuoden tulos oli siten euroa positiivinen. Toiminnasta saatavat tuotot olivat edellisellä tilikaudella ja alkaneella tilikaudella selvästi kuluja pienemmät. Kuluvan vuoden toimintatuotoiksi on arvioitu noin euroa ja toimintakuluiksi ilman korkoja ja poistoja noin euroa. Yhtiön omalla tulorahoituksella ei toiminnasta aiheutuvia kuluja saada katettua. Vuotuinen käyttötulojen vaje on noin euron suuruusluokkaa. Pääomakulut ovat kuluvan vuoden osalta noin euroa. Sekä pääoma- että toimintakulujen edellä arvioidut avustusmäärät tulevat olemaan vuotuisia kuluja Euran kunnan talousarviossa. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euron määräraha pääomakulujen kattamista varten. Kunta on myöntänyt yhtiölle sekä rakennusaikaista tilapäisrahoitusta että käyttöpääomarahoitusta yhteensä 1,2 milj. euroa. Lainoista on tällä hetkellä maksamatta euroa. Yhtiö ei pysty maksamaan lainoja kerralla takaisin. Laina-aikaa on syytä jatkaa viisi vuotta siten että ensimmäinen lyhennyserä laskutetaan tänä vuonna.kunta myöntää tarvittavan lyhennys- ja korkoerän avustuksena. Yhtiön toiminta-avustus, mikä sisältää sekä toiminta- että pääomakuluja määritellään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunta myöntää Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:lle vuosittain toiminta-avustuksen, millä katetaan sekä toiminnasta aiheutuva alijäämä että yhtiön lainoista maksettavat pääomakulut. Vuoden 2014 talousarvioon varataan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluiden tulosalueelle euron lisämääräraha kuluvan vuoden avustusta varten, yhtiöllä tällä hetkellä maksamatta olevien tilapäisten lainojen ( ) euroa

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) laina-aikaa jatketaan viidellä vuodella kunnanhallituksen määrittämin tarkemmin lainaehdoin. Kunnanhallitus: Käydyn keskustelun aikana Marjatta Sillanpää teki ehdotuksen asian palauttamisesta halliyhtiön uudelleen valmisteltavaksi. Koska Sillanpään ehdotusta ei kannatettu asian käsittelyä jatkettiin. Käydyn keskustelun aikana Marjatta Sillanpää ehdotti, että halliyhtiölle ei myönnetä euron avustusta, vaan halliyhtiön hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla yhtiön toiminnalliset tulot ja menot saadaan tasapainoon kuten valtuusto oli päätöksessään edellyttänyt, ja että euron kunnan laina muutetaan oman pääoman ehtoiseksi lainaksi. ta ei kannatettu. Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemä päätösehdotus. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Juhani Vihervuori toimi puheenjohtajana ja talousjohtaja Kari Rupponen pöytäkirjanpitäjänä tämän asian käsittelyn ajan.

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Henkilöstöraportti vuodelta / /2014 Yttk Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tie toa hen ki lös tön ke hit tä mi sen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilös töra portti ku vaa osit tain toteutunutta kehitystä. Tavoitteena on, että raportti si sältää myös va rau tumisen tulevaan ja auttaa päätösten vaikutusten en nakoin nissa se kä to teutumisen seurannassa. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa ko ko naiskuva henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittymisestä, suo ritusky kyyn liittyvistä asioista kuten osaaminen, poissaolot sekä henki löstö kus tan nusten kehitty misestä. Henkilöstöraportti vuodelta 2013 on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh ja vt. hallintosihteeri Maili Kotiranta, puh Kunnanjohtaja: Yhteistyötoimikunta merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedoksi. Yhteistyötoimikunnan jäsen Esko Korhonen esitti asian käsittely aikana, että henkilöstöraporttiin sisällytetään raportti määräaikaisten ja sijaisten lukumääristä eri tulosalueilla. Khall 118 Yhteistyötoimikunta Merkittiin tiedoksi. Esityslistan liitteenä on henkilöstöraportti vuodelta Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2013 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi myös valtuustolle. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kunnanhallitus Osavuosikatsaus / /2014 Khall 119 Vuonna 2014 valtuuston käsiteltäväksi toimitettavat osavuosikatsaukset raportoidaan Osavuosikatsaukseen kuuluu yleisen osan lisäksi talouskatsaus, hallintokuntien toimialaraportit ja muuta ajankohtaista. Osavuosikatsauksessa tulosalueita on pyydetty esittämään tiivistetysti vuoden 2014 tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen myös loppuvuoden osalta sekä esittämään ne toimenpiteet, joilla kuluvan vuoden talousarvio saadaan toteutumaan suunnitellulla tavalla. Euran kunnan konserniohjeissa on määrätty, että kuntakonserniin kuulu vien yhtiöiden suorittama raportointi toteutetaan valtuustolle annettavien osavuosikatsausten yhteydessä. Äkillisiä tai olennaisia muutoksia yhtiöi den toiminnassa ja taloudessa käsitellään kuitenkin myös talouskatsauk sissa. Raportoinnin yhteydessä tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: - arvio yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden toteutumisesta, - yhtiön budjetin toteutuminen ja arvio tilikauden tuloksesta, - maksuvalmiustilanne, - arvio lainamäärän kehityksestä tilikauden aikana, - käyttöasteita, kävijämääriä, tavoitearvoja ym. koskevat ja muut olennaiset toiminnalliset ja toimintaympäristöön liittyvät tiedot. Osavuosikatsaus jaetaan ja esi tel lään tar kem min kun nan hallitukselle ko kouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja käy vuoden 2014 toimintaa ja taloudenhoitoa ohjaavan yleiskeskustelun, edellyttää, että ne tulosalueet, vastuualueet ja tulosyksiköt, joiden vuoden 2014 talousarvion mukaiset määrärahat uhkaavat ylittyä, laativat oman taloutensa vakauttamista koskevan toimenpideohjelman tulosalueensa lautakunnan käsiteltäväksi, mikäli talouden tasapainottamista osoittavia toimenpiteitä ei ole kuvattu nyt käsittelyssä olevassa osavuosikatsauksessa, esittää osavuosikatsauksen tiedoksi myös valtuustolle. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kunnanhallitus Pakollisen tapaturmavakuutuksen ja vapaaehtoisen henkilövakuutuksen kilpailutus 1261/ /2014 Khall 120 Kunnanhallitus päätti vakuutusten kilpailutuksen perusteella ottaa omaisuusvakuutukset If-vakuutusyhtiöltä ja pakollisen tapaturmavakuutuksen sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset Pohjola -vakuutusyhtiöltä. Ennen kilpailutusta kaikki vakuutukset oli keskitetty If-vakuutusyhtiöön. If valitti kunnanhallituksen valintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus antoi asiasta ratkaisunsa ja määräsi kunnan euron uhkasakon voimalla suorittamaan tapaturmavakuutuksista ja vapaaehtoisista henkilövakuutuksista uuden tarjouskilpailun. Kunnan vakuutuksia hallinnoin Novum Oy (vakuutusmeklariyhtiö), joka toteutti uuden kilpailutuksen. Tarjousten jättöaika päättyi Tarjousten vertailussa edullisimman tarjouksen teki Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola hintaan euroa. Tarjousten yhteenveto on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiolan tarjouksen kunnan pakollisesta tapaturmavakuutuksesta ja vapaaehtoisista henkilövakuutuksista. Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Kari Rupponen. Tarjousvertailu on pöytäkirjan liitteenä 1.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Hallintokuntien pöytäkirjat: - perusturvalautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: - Jätelautakunta Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus , valtionavustuspäätös hintavelvoitteiden korvaamiseen vuodelle 2014 (joukkoliikenne). 4. Valtiovarainministerön kirje , VM/1042/ /2014, Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksenhakeminen vuonna Keva virkakirje 2/2014, ; Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 6. Kunnanjohtajan esitys vuosiloman/säästövapaan pitämisestä seuraavasti: , , , Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö koskien vesistöjen tai vesistöosien kalastuslain 119 mukaista määrittelyä lohi- ja siikapitoisiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmän toimialueella Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. 8. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus , Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat. 9. Aluehallintoviraston päätös ; Valtionosuuden vahvistaminen perustoimeentulotuen kustannuksiin. 10. Kunnanjohtajan, apulaiskunnanjohtajan, talousjohtajan ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätöspöytäkirjat aj Ajankohtaiskatsaus. Kunnanjohtaja: Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 12/ (17) OIKAISUVAATIMUSOHJE Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa. Pykälät 116, 117, 118, 119, 121 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavassa kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittui hin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle. Pykälät 115, 120 Oikaisuvaatimusviranomainen Euran kunnanhallitus Käyntiosoite: Sorkkistentie 10 Postiosoite: PL 22, EURA sähköposti: puh fax Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaati van ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, postiosoi te ja puhelinnumero. Liitetään pöytäkirjaan

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (15)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (15) EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (15) Kunnanhallitus Aika 28.04.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja Lähteenmäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) EURAN KUNTA Pöytäkirja 10/2014 1 (14) Kunnanhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:00-17:54 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen estynyt 99 Lehtonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24) EURAN KUNTA Pöytäkirja 16/2014 1 (24) Kunnanhallitus Aika 22.09.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen Lehtonen Harri puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 27.01.2014 klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kuivamäki Maria Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) EURAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1 (23) Kunnanhallitus Aika 02.12.2013 klo 16:00-19:52 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 276-277 (klo 16.32-17.32) Kuivamäki

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot