SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ"

Transkriptio

1 SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS PORIN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ Elina Jutila Aino Rantamäki Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Elina Jutila & Aino Rantamäki. Sosionomin (AMK) asiantuntijuus Porin aikuissosiaalityössä. Pori, kevät 2007, 56 sivua, 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) Tutkimuksessa selvitettiin, mikä olisi sosionomin (AMK) tehtävä Porin perusturvatoimiston aikuissosiaalityössä ja mitä annettavaa sosionomilla (AMK) olisi aikuissosiaalityöhön ydinosaamisensa myötä. Teoriaosuus muodostuu tutkimusaiheeseen liittyvistä hankkeista sekä aikaisemmista tutkimuksista. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastatteluun osallistui viisi (5) Porin kaupungin aikuissosiaalityön työntekijää. Haastatteluaineisto käsiteltiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että sosionomin (AMK) päätehtävä aikuissosiaalityössä olisi kokonaistilanteessa ja henkilökohtaisissa ongelmissa auttaminen sekä neuvonta. Haastatellut pitivät todennäköisimpinä tehtäväalueina sosionomille (AMK) kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtäviä. Arjessa auttaminen ja asiakkaan rinnalla kulkeminen koettiin haastatteluissa sosionomin (AMK) päätehtäväksi. Haastateltavien mielestä tärkein sosionomin (AMK) työalue ydinosaamisensa myötä olisi kasvun, arkielämän ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Asiasanat: sosionomi (AMK), sosiaaliohjaus, sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, ydinosaaminen. Säilytyspaikka: DIAK, Länsi / Porin toimipaikan kirjasto

3 ABSTRACT Elina Jutila & Aino Rantamäki. Bachelor of Social Sciences as Part of Adult Social Work in Pori. Pori, Spring 2007, 54 pages, 5 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, West, Pori Unit, Degree Programme in Social Services, Option in Social Services and Education. The study found out what the role of a bachelor of social services would be within adult social work in Pori Social Sevices Office. In addition, it was found out how the education and skills of a bachelor of social services could benefit adult social work. The theory part consists of the theory relating to the study theme and the results of earlier studies. The study was qualitative. Data were collected by semistructured theme interviews. Five workers from Pori Social Sevices Office were interviewed. The results were analyzed by using content analysis. The results show the main task of a bachelor of social services is to help customers in their personal problems and to guide. The interviewees considered rehabilitation, guidance and social support would be probable tasks of a bachelor of social services. The main tasks would be helping and supporting in everyday situations. Keywords: Bachelor of Social Services, Social Guidance, Social Worker, Adult Social Work, Main Skills and Knowledge.

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 6 2. SOSIAALIALAN AMMATTIKÄYTÄNNÖT 8 3. PORIN PERUSTURVATOIMISTON AIKUISSOSIAALITYÖ NYKYTILANNE 9 4. AIEMMAT TUTKIMUKSET STEAM hanke Eettisyyttä, elastisuutta ja elämää arviointi SOTENNA- hanke SOSIONOMIEN (AMK) ASIANTUNTIJUUS SOSIAALIALALLA Sosionomikoulutus (AMK) ja sosiaalityön koulutus Sosionomin (AMK) työn yhteiskunnalliset perustelut Sosionomin (AMK) ydinosaaminen Sosionomin (AMK) työskentely käytännössä Sosionomit (AMK) ja sosiaaliohjaus Sosionomit (AMK) ja etuuskäsittely Sosionomit (AMK) ja asiakasneuvonta Sosionomit (AMK) ja sosiaalityöntekijät TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimuksen filosofiset lähtökohdat Tutkimusote Tutkimuskohde ja aineisto Aineiston keruumenetelmät Aineiston käsittely Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 33

5 8. TUTKIMUKSEN TULOKSET Sosionomin (AMK) tehtävät Porin perusturvatoimiston aikuissosiaalityössä Sosionomin (AMK) ydinosaamisalueiden toteutuminen Porin aikuissosiaalityössä JOHTOPÄÄTÖKSET POHDINTA 43 LÄHTEET 46 LIITTEET 49 Liite 1: Sosionomin (AMK) ydinosaamiskuvio 49 Liite 2: Haastattelurunko 50 Liite 3: Esimerkki tutkimuskysymysten analysoinnista 52 Liite 4: Tutkimuslupa 53 Liite 5: Sähköposti tutkimukseen osallistujille 54

6 1. JOHDANTO Porin Sosiaalikeskuksen perusturvatoimistossa on alkanut aikuissosiaalityön kehittämishanke keväällä Hankkeen tarkoituksena on kehittää aikuissosiaalityötä sekä Teljäntorin emotoimistossa että Työvoiman palvelukeskuksessa (Palke). Hankkeen aikana on tarkoitus selvittää ja kehittää perusturvatoimiston ammattirakennetta, työnjakoa ja sosiaalityön sisältöä. Hankkeen tavoitteena on muodostaa vuodelle 2009 selkeä strategia ja eri ammattiryhmien työnkuvat. Molemmat tutkijat ovat olleet opintojensa aikana käytännönharjoittelussa Porin Sosiaalikeskuksen Perusturvatoimistossa (Teljäntorin ja Palken toimipisteet). Harjoitteluiden aikana tutkijat tutustuivat Aikuissosiaalityön kehittämishankkeeseen, sen tavoitteisiin, organisaatioon ja toteutukseen. Opinnäytetyön prosessin aikana tutkijat olivat mukana hankkeeseen liittyvässä työseminaarissa, johon osallistui koko perusturvatoimisto. Lisäksi toinen tutkijoista oli mukana myös syksyn 2006 kahdessa (2) työseminaarissa. Harjoittelun kautta tutkijat saivat käsityksen myös toimiston nykytilanteesta ja työnjaosta. Opinnäytetyön tutkimusongelmat ovat, mikä olisi sosionomin (AMK) tehtävä Porin perusturvatoimiston aikuissosiaalityössä ja mitä annettavaa sosionomilla (AMK) olisi aikuissosiaalityöhön ydinosaamisensa puitteissa. Tutkimuksen teoreettinen pohja luodaan sosionomikoulutuksen (AMK) antamien valmiuksien kuvauksesta, sosiaalityöntekijän ja sosionomin (AMK) erityisosaamisesta sekä sosiaalityön ja ohjauksen määrittelystä. Tutkimuksen teoreettinen osio pohjautuu jo olemassa oleviin teorioihin sosiaalityön sisällöstä ja odotuksista sekä sosionomin (AMK) ydinosaamisalueista. Teoria koostuu lehdistä, sähköisistä lähteistä sekä kirjallisuudesta saadun materiaalin pohjalta. Sosiaaliohjauksen ja sosiaaliohjaajien eli sosionomien (AMK) tulevaisuuden tarvetta kartoitettiin haastatteluin. Haastattelut toteutettiin tammikuussa 2007 kunkin haastateltavan omassa työpisteessä. Haastatteluun ei osallistunut koko toimiston henkilökunta vaan oleellista oli, että tutkimuksessa oli edustettuna jokainen ammattiryhmä.

7 7 Tutkijat haluavat kiittää Porin kaupungin Sosiaalikeskuksen perusturvatoimiston aikuissosiaalityön työntekijöitä haastatteluun osallistumisesta ja opinnäytetyön mahdollistamisesta. Tutkijat toivovat, että tästä tutkimuksesta on apua Porin aikuissosiaalityön ammatti- ja tehtävärakenteen kehittämishankkeessa.

8 8 2. JOHDATUSTA SOSIAALIALAAN Uuden sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuslain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys Tätä lakia sovelletaan kelpoisuuksiin, joita vaaditaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä. (Finlex 2005.) Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaaditaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus, voi hoitaa myös henkilö, joka tämän lain voimaan tullessa oli kelpoinen vastaavaan tehtävään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 2 :n 1 momentin tai mainitun asetuksen siirtymäsäännösten nojalla. Vastaavasti kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tällainen tutkinto voi olla juuri sosionomitutkinto (AMK). (Finlex 2005.) Esimerkiksi sosiaaliohjaajan työssä sosionomi (AMK) tarvitsee sosiaalialan yhteiskuntasidonnaisuuden takia tietoa yhteiskunnasta ja sen kehitysprosesseista. Sosionomi (AMK) pystyy ammatissaan sisäistämään yhteiskunnan ilmiöiden suhdetta poliittisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin. Työn reflektointi suhteessa yhteiskunnan vaatimuksiin ja vallitseviin arvoihin ja valtasuhteisiin on osa sosionomin (AMK) ydinosaamista. (Borgman, Dal Maso, Hakonen, Honkakoski & Lyhty. 2002, ) Sosionomi (AMK) on myös tietoinen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja siitä, että hänen työnsä edellyttää yhteiskunnallista vaikuttamista. Hän ymmärtää päätöksenteon ja ihmisten toimintaedellytysten välisen yhteyden sekä rakenteellisen työn merkityksen alansa työssä. Sosionomi (AMK) pyrkii vaikuttamaan yhteisöllisessä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa, ja pyrkii siten myös vaikuttamaan yksilöiden ja erilaisten sosiaalisten ryhmien osallisuuteen ja

9 9 mielekkään elämän mahdollisuuksiin. Silti sosionomi (AMK) ymmärtää työnsä realistisesti suhteessa yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Hän kantaa vastuuta heikompiosaisista ja kykenee tarkastelemaan yhteiskunnallisia muutoksia heidän näkökulmastaan. (Borgman ym. 2002, ) Sosiokulttuurinen osaaminen lisääntyy sosiaalisissa prosesseissa, kun ihmisten välisessä toiminnassa ja vuorovaikutuksessa syntyy uusia toiminta- ja ajattelutapoja. Sosiokulttuurinen osaaminen perustuu ihmisten inhimillisen toiminnan ymmärtämiseen kulttuurisena. Sosionomi (AMK) toimii erilaisissa sosiaalisissa rakenteissa ja ympäristöissä. Näissä kaikissa systeemeissä on erilaisia toimijoita, jotka keskinäisellä toiminnallaan tuottavat sosiaalialalle ominaista ohjausta, hoivaa tai palvelua. Sosionomi (AMK) pyrkii valtaistamaan ja voimavaraistamaan ihmisiä, jotka ovat marginalisoituneet tai syrjäytymisuhan alla. Ammattikäytäntöjen kehittäminen yhdessä asiakkaiden, kansalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa dialogisella menetelmällä kuuluu myös sosionomin (AMK) ydinosaamiseen. (Borgman ym. 2002, ) 3. PORIN PERUSTURVATOIMISTON AIKUISSOSIAALITYÖN KEHITTYMINEN Porin perusturvatoimistossa työskentelevät sosiaaliohjaajat ovat suorittaneet sosionomitutkinnon (AMK) tai vanhemman vastaavan koulutuksen. Esimerkiksi Porin perusturvatoimistossa työskentelee tällä hetkellä ainoastaan yksi sosiaaliohjaaja, mutta Palkessa heitä on huomattavasti enemmän. Palkessa työskentelee muun muassa työvoimatoimiston, terveystoimen ja sosiaalitoimen työntekijöitä. Tähän tutkimukseen osallistuvat ainoastaan sosiaalitoimen alaiset ammattilaiset. Porin sosiaalikeskuksen perusturvatoimistossa työskentelee tällä hetkellä pääasiassa sosiaalityöntekijöitä, joiden lisäksi on palkattu kanslisteja etuuskäsittelijöiksi. Tarkoituksena on ollut saada sosiaalityöntekijöille enemmän aikaa asia-

10 10 kastapaamisiin ja kotikäynteihin siirtämällä kaikki perustoimeentulotukihakemukset kansliaan, koska useat sosiaalityöntekijät ovat kokeneet työmäärän kohtuuttoman suureksi ja aikaa asiakkaille on jäänyt liian vähän. Ainoastaan tulottomat, uudet ulkomaalaiset ja välitystiliasiakkaat on jätetty sosiaalityöntekijöiden asiakkaiksi. Sosiaalista luottoa hakevat ovat sosiaaliohjaajan asiakkaita. Keväällä 2006 Porin kaupungin aikuissosiaalityön ammatti- ja tehtävärakennehankkeen ohjausryhmässä päätettiin tehdä koko perusturvatoimiston henkilöstölle yksilöhaastattelut, joiden tavoitteena oli käydä läpi jokaisen ajatuksia työn kehittämisestä. Haastattelut suoritti Pikassos Oy:n suunnittelija Sanna Rautalammi. Haastatteluaineisto jaettiin käsikirjoitusvaiheessa haastatteluun osallistuneille, ja sitä käytiin läpi syksyn 2006 kolmena koko henkilöstön seminaaripäivänä. Tämän opinnäytetyön tekijöillä on hallussaan tämä haastatteluaineisto. Porin perusturvatoimistossa tapahtui vuoden 2006 alussa suuria työhön olennaisesti vaikuttavia muutoksia, joka teki hankkeen ajankohdan monella tavalla haasteelliseksi. Ensinnäkin kanslistien ja sosiaalityöntekijöiden työnjakoa muutettiin toimeentulotukilakimuutosten pohjalta. Toiseksi käytössä ollut aluejakojärjestelmä purettiin ja asiakkuudet jaettiin asiakkaan sukunimen mukaan. Samalla purettiin systeemi, jossa alle 25-vuotiaita asiakkaita vastaanottivat neljä (4) sosiaalityöntekijää. Neljäs suuri muutos oli Effica - asiakastietojärjestelmään siirtyminen. Rautalammin tekemistä haastatteluista kävi ilmi sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näkemykset työn organisoinnin puutteista ja ongelmista. Vuosi kehittämishankkeen aloittamisen jälkeen tilanteen eteneminen näkyi konkreettisesti työseminaarissa, johon myös tutkijakaksikko osallistui. Koko toimiston työntekijät olivat työskennelleet pienryhmissä pohtien erilaisia kehitysteemoja, joita he esittelivät seminaarissa. Hankkeen edetessä henkilöstön osaaminen ja työn kehittäminen on tullut näkyväksi ja edellisestä syksystä oli tutkijoidenkin näkemyksen mukaan menty huomattavasti eteenpäin. Usko ja luottamus yhteistyöhön ja hankkeen toteutumiseen oli kasvanut ja vahvistunut. Havaittavissa oli myös ilmapiirin muutos positiivisempaan suuntaan.

11 11 4. AIEMMAT TUTKIMUKSET Tutkijat käyttivät tässä tutkimuksessa aiemmin julkaistua materiaalia koskien ammattirakenteita sosiaalialalla. Teokset käsittelivät myös alan koulutusta ja muissa kunnissa toteutettuja hankkeita ja muutoksia. Nämä tutkimukset on valittu työhön niiden luotettavuuden, laajuuden ja vertailukelpoisuuden takia. 4.1 STEAM -hanke Vuoden 2002 lokakuussa Sosiaali- ja terveysministeriö asetti kansallisen projektin sosiaalialan kehittämiseksi. Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittäminen projektin (STEAM) tavoitteena oli kunnallisen sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittäminen vuoden 2003 maaliskuuhun mennessä. Hanke painottui yliopistollisen sosiaalityön koulutuksen saaneiden sosiaalityöntekijöiden tehtäviin, sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen saaneiden sosionomien (AMK) ja aikaisemman opistoasteen tutkinnon suorittaneiden tehtäviin sekä näiden ammattilaisten työparitoiminnan laajuuden ja tarpeen selvittämiseen. (Horsma & Jauhiainen (toim.). 2004, 5-19.) Hankkeeseen osallistui kaiken kaikkiaan 38 erikokoista kuntaa ympäri Suomen. Projektin tehtävinä oli nykyisissä toiminnoissa olevien ongelmakohtien selvittäminen, henkilöstön määrän, koulutuksen ja toimintatapojen kartoittaminen. Tehtävänä oli myös katvealueiden ja epätarkoituksenmukaisten toimintojen tunnistaminen sekä uuden tehtävä- ja ammattirakenteen selvittäminen ja kokeilu käytännön työtoiminnassa. Lisäksi projektissa selvitettiin, mitkä muun muassa tehtävärakenteessa olevat tekijät vaikuttavat siihen, että kuntien sosiaalihuoltoon on vaikea saada riittävästi kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. (Horsma ym. 2004, 5-19.)

12 Eettisyyttä, elastisuutta ja elämää arviointi Korkeakoulujen arviointineuvosto aloitti vuoden 2003 tammikuussa sosiaalityön ja sosiaalialan arvioinnin valtakunnallisena koulutusohjelma-arviointina, jossa oli edustettuna työelämän, korkeakoulujen ja opiskelijoiden näkökulma. Arvioinnin tehtävänä oli tuottaa suosituksia ja parantaa koulutuksen laatua niin valtakunnallisesti kuin korkeakoulusektorikohtaisestikin. Päätavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva nykytilanteesta sosiaalityössä ja sosiaalialan koulutuksessa, ja osoittaa vahvuuksia sekä kehittämishaasteita koulutuksissa. Arvioinnin tavoitteena oli myös pohtia menetelmiä koulutusten kehittämiseksi suhteessa opiskeluprosessien, työelämän ja yhteiskunnan asettamiin haasteisiin sekä tukea sosiaalityön ja sosiaalialan koulutusten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. (Murto, Rautniemi, Fredriksson, Ikonen, Mäntysaari, Niemi, Paldanius, Parkkinen, Tulva, Ylönen & Saari. 2004, 3.) 4.3 SOTENNA- hanke Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihankkeen SOTENNA:n ( ) tehtävänä oli ennakoida sosiaalialan osaamis- ja työvoimatarpeita sekä tältä pohjalta sosiaalialan koulutustarpeita vuoteen 2015 ulottuvalla ennakointijaksolla. Ennakointitehtävä rajattiin ja ennakointi pääasiassa kohdistui sosiaalialan kolmeen keskeiseen tutkintoon eli lähihoitajatutkintoon, sosionomitutkintoon (AMK) ja sosiaalityöntekijän tutkintoon (YTM, VTM). Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke SOTENNA ( ) oli valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston (SOSNET) aloitteesta syntynyt kolmivuotinen tutkimuskokonaisuus, jonka Jyväskylän yliopiston ja Lapin yliopiston tutkijat toteuttivat. SOTENNA -tutkimuksen avainkysymykset olivat mikä on sosiaalialan koulutusten sisältöjen ja alan eri ammateissa toimivien osaamisen yhteiskunnallisesti perusteltu kehittämissuunta vuoteen 2015 ulottuvalla ennakointijaksolla, ja mikä on sosiaalialan koulutusten ja työvoiman yhteiskunnallisesti perusteltu mitoitus eri koulutusasteilla? (Vuorensyrjä, Borgman, Kemppainen, Mäntysaari & Pohjola. 2006, 6,11.)

13 13 5. SOSIONOMIEN (AMK) ASIANTUNTIJUUS SOSIAALIALALLA Sosiaaliala pääsi itsenäisenä kokonaisuutena ammatillisen koulutuksen piiriin 1980-luvulla, jolloin sosiaalialan ammatillista koulutusta alettiin järjestelmällisesti tarjota ja vuosina yli 20 sosiaalialan oppilaitosta aloitti toimintansa. Sittemmin koulutusohjelmia sosiaalialalle pantiin alkuun kuudessa (6) väliaikaisessa ammattikorkeakoulussa aloittaen sosiaalialan ammattikorkeakoulutus vuonna (Murto ym. 2004, ) 5.1 Sosiaalialan korkeakoulutus Ensimmäiset sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet tulivat työmarkkinoille vuonna Sosionomikoulutusta alettiin alkujaan rakentaa kolmesta keskiasteen sosiaalialan opistoasteen koulutuksesta, joita olivat sosiaaliohjaaja, sosiaalikasvattaja ja kehitysvammaistenohjaaja. Sosionomikoulutus (AMK) on yli kymmenenvuotisen historiansa aikana muotoutunut jännitteisessä kentässä. Tähän ovat vaikuttaneet virka- ja palkkahierarkiat sekä esimerkiksi se, ettei sosionomikoulutuksesta (AMK) valmistuneille ja heidän osaamiselleen ollut alan työ- ja tehtävärakenteessa selkeästi määriteltyä tilaa. Sosiaalialan sisällä on käyty varsin vähän keskustelua siitä, mikä on alan yhteiskunnallinen tehtävä nimenomaan kansalaisten palveluidentarpeen kannalta. Alan sisäisestä keskustelusta on puuttunut myös selvä näkemys ydinosaamisesta ja siihen liittyvästä erityisosaamiseen perustuvasta työnjaosta. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) Ammattikorkeakoulun opetuksessa luodaan taidot työskennellä sosiaalisena asiantuntijana muun muassa asiakastyön prosessissa. Tämä sisältää taidot tilannearvioon, tarpeiden kartoitukseen, käytettävissä olevien voimavarojen ja resurssien arviointiin, tavoitteenasetteluun, suunnitelman toteutukseen sekä sen arviointiin. Sosionomin (AMK) osaamisen vahvuutena on valmius toimia tavoitteellisesti ihmisten keskuudessa yksilö-, perhe- ja yhteisötyön menetelmin. Li-

14 14 säksi koulutus antaa valmiudet moniammatilliseen tiimityöhön. (Murto ym. 2004, 27.) Koulutusta järjestetään sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksena. Sosionomi (AMK) - tutkintonimike on ollut käytössä vasta vuodesta 1999 alkaen. Koulutuksen lähtökohdissa on jonkin verran vaihtelua eri ammattikorkeakoulujen kesken. Suuressa osassa korkeakouluista on laaja-alainen koulutusohjelma. Tällöin kaikille yhteisten opintojen jälkeen koulutusyksiköstä riippuen opiskelija voi valita jonkin asiakasryhmän, työalueen, näkökulman tai esimerkiksi työmenetelmän mukaisia opintoja ja näin rakentaa oman opintopolkunsa. Erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi sosiaalipedagogiikka, sosiaali(palvelu)ohjaus, kasvatus- ja perhetyö, päihde- ja mielenterveystyö, nuorisotyö ja vammaistyö alkaen sosionomin (AMK) jatkokoulutusväyläksi on luotu ylempi ammattikorkeakoulututkinto. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) Vakituisia ammattikorkeakouluja on nykyään 31 ja niistä 23:ssa on sosiaalialan koulutusohjelma. Tämän lisäksi koulutusta sosiaalityöhön annetaan kuudessa (6) yliopistossa. Pohjakoulutuksena ammattikorkeakouluun vaaditaan lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai opistotasoinen sosiaali- tai terveysalan koulutus tai toisen asteen tutkinto sekä alan työkokemus. Korkeakoulun opetus sosiaalialalle sisältää 210 opintopisteen perus- ja ammattiopinnot, jotka käsittävät käytännön harjoittelua 45 opintopistettä. (Murto ym. 2004, 8, 24.) Yliopistoissa annettava sosiaalityön koulutus on sosiaalialan koulutuksista historiallisesti vanhin ja samalla vakiintunein. Yliopistollisena ylempänä korkeakoulututkintona se käynnistyi vuonna Vuonna 1994 sosiaalityö eriytyi oppiaineena omaksi tieteenalaksi ja pääaineeksi sosiaalipolitiikasta ja yhteiskuntapolitiikasta. Sosiaalityöntekijöistä on ollut pulaa niin kauan kun sosiaalihuoltoa on Suomessa kehitetty, jonka vuoksi yliopistot ovat lisänneet sosiaalityön aloituspaikkoja noin kolmanneksella vuodesta (Vuorensyrjä ym. 2006, ) Sisällöllisesti sosiaalityön koulutus on yhteiskuntatieteellistä yliopistokoulutusta. Perustana koulutuksessa on yhteiskunnallinen ymmärrys, johon yhdistyy tieteel-

15 15 linen, teoreettinen ja kriittinen ajattelu. Tieteellistä ja teoreettista osaamista vaaditaan sovellettaessa ratkaisuja ihmisten sosiaalisiin ongelmiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin. Sosiaalityön koulutuksesta valmistuvat maisterit saavat yhteiskuntatieteellisen koulutuksen lisäksi pätevyyden toimia sosiaalityöntekijöinä. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) SOTENNA- loppuraportin mukaan sosiaalityön peruskoulutus on suosittua ja se kiinnostaa ihmisiä. Sosiaalityöntekijät ovat myös tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. SOTENNA- hankkeen tutkimuksen mukaan sosiaalityön koulutuksessa tulee tulevaisuudessa lisätä opintokokonaisuuksia esimerkiksi johtamisesta ja lainsäädännöstä sekä myös vuorovaikutustaitoja ja ammatti-identiteettiä tulisi vahvistaa. On tärkeää, että sosiaalityöntekijöiden peruskoulutus antaa tarvittavat valmiudet tutkivaan ja kehittävään työotteeseen, koska tulevaisuudessa sosiaalityöntekijöiden ja erityissosiaalityöntekijöiden osaamisessa on oleellista uusien ratkaisujen ja toimintastrategioiden keksiminen ja kehittäminen. Tämä on oleellista, kun sosiaaliset ongelmat monimuotoistuvat ja vaikeutuvat sekä toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät muuttuvat. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) SOTENNA loppuraportin mukaan tulevaisuudessa sosiaalityön aloituspaikkoja tulee kasvattaa, koulutuksen sisältöä kehittää, työn toiminta-alueista aikuissosiaalityötä sekä mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityötä vahvistaa. Lisäksi erityisesti sosiaalitoimistoissa tehtävää sosiaalityötä tulee tutkia ja arvioida. Sosiaalialan korkeimmin koulutettujen sosiaalityöntekijöiden tulisi ottaa vastuuta alan tutkimuksesta, johtamisesta ja kehitystyöstä. Sosiaalialan sisäistä lähihoitajien, sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyötä ja vuoropuhelua tulisi lisätä. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) Myös maaliskuussa 2006 eläkkeelle jäänyt Helsingin sosiaaliviraston sosiaalijohtaja Aulikki Kananoja pohtii Talentia -lehdessä (03/06) uuden ammattiryhmän, sosionomien (AMK) kentälle tuloa. Hän luokittelee sosiaalityöntekijöille kuuluvaksi vaativat ja vaikeimmat tehtävät, joissa tarvitaan tutkimuksesta ja teoriasta saatua tietoa ja valmiutta kehittää sellaista. Työ kohdistuu sellaisiin kysymyksiin, joissa ei pärjää arkikäsikirjoilla. Tarvitaan hyvä yhteys tutkimustie-

16 16 toon, teoriaan ja myös kansainvälisiin käytäntöihin, jotka tehdään samojen asioiden ympärillä. Kanaoja toteaa sosionomikoulutuksen (AMK) saaneilla olevan hyvät valmiudet palveluiden ja etuuksien tarjontaan sekä välittömään asiakastyöhön eri asiakasryhmien arjen sujuvuudessa. (Jaakkola. 2006, ) 5.2 Sosionomin (AMK) työn yhteiskunnalliset perustelut Marraskuussa vuonna 2000 ammattikorkeakoulun sosiaalialan valtakunnallinen verkosto asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selventää ja jäsentää sosionomin (AMK) ydinosaamista ja eritysosaamista. Sosionomin ydinosaaminen raportissa tarkastellaan sosionomin (AMK) osaamista ottaen huomioon sosionomin (AMK) ammattitaidon perustelut ammatinharjoittamislainsäädännössä. Tavoitteena raportissa oli syventää sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen itseymmärrystä sekä perustella sosionomin (AMK) ydin- ja erityisosaamista työelämän, sidosryhmien ja lähialojen suuntaan. Raportti avaa myös keskustelua työelämän suuntaan sosionomien (AMK) osaamisesta, pätevyydestä ja ammatillisista tehtäväalueista. (Borgman ym. 2002, 5-6.) Ydinosaamisen erittely selkiyttää myös työnjakoa suhteessa yliopistolliseen sosiaalityön koulutukseen ja toisen asteen lähihoitajakoulutukseen. Sosionomin (AMK) osaamisen profiloiminen auttaa siten myös konkretisoimaan työjako- ja yhteistyökysymyksiä lähialoilla ja luomaan näin edellytyksiä paljon puhutulle moniammatilliselle työotteelle. Sosionomit (AMK) sijoittuvat sosiaalista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin julkiselle sektorille, kolmannelle sektorille sekä alan yrityksiin työntekijöinä tai yrittäjinä. Julkisen palvelujärjestelmän sisällä sosionomien (AMK) työ sijoittuu pääasiassa sosiaalipalveluihin, joihin sisältyy myös sosiaalityö. (Borgman ym. 2002, 5-9.) Ydinosaamisraportissa sosionomin (AMK) työtä perustellaan muun muassa yhteiskunnallisella tasolla. Yleisesti sosiaalialan työtä määrittelevät tekijät vaikuttavat myös sosionomin (AMK) työhön ja asemaan. Jo kauan aikaa sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden tehtävä on ollut varmistaa kansalaisten sosiaalinen turvallisuus ja arjessa selviytyminen. Lisäksi sosiaalihuollolla ja palveluilla on

17 17 ollut suuri sosiokulttuurinen rooli yhteiskuntaa koossapitävänä voimana. Sosionomin (AMK) työ vastaa konkreettisesti tarpeisiin, joita ihmisillä on liittyen esimerkiksi sosiaaliseen turvallisuuteen ja arjen mielekkyyteen. Nämä tarpeet vaihtelevat elämän eri alueilla, kuten työssä, toimeentulossa, arjessa ja sosiaalisessa osallisuudessa. Kaikki nämä elämän alueet ovat murroksessa, jolloin samanaikaisesti sosiaalipalveluilla vastataan toisaalta työssä käyvien kasvaviin laadullisiin tarpeisiin ja toisaalta työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävän marginalisoituvan väestönosan tarpeisiin. (Borgman ym. 2002, 7-8.) Esimerkiksi koulutusurien, palkkatyön sekä perhe- ja sukupuolimallien murtuminen ja muuttuminen vaikuttavat osaltaan moniin muihin elämisen muotoihin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Merkittäviä tekijöitä yhteiskunnan kehittymisessä ovat olleet myös globalisaatio sekä talouden ja sosiaalisen suhde. Nämä ovat muokanneet yhteiskunnan arvopohjaa, kuten myös 1990-luvun taloudellinen lama, joka on aiheuttanut palveluiden leikkauksia ja kiristänyt niiden saantiehtoja. (Borgman ym. 2002, 7-8.) Sosionomin (AMK) työ muotoutuu sekä ihmisten arkielämän tarpeiden ja ongelmien että edellä mainittujen yhteiskunnallisten ristiriitojen ja muutosten kautta. Sosiaalialan ammattilaiselta tämä vaatii yhteiskunnallisten kokonaisprosessien roolin ymmärtämistä ihmisten arjen ongelmien taustalla. Sosiaalialan työssä tuetaan ja vahvistetaan yksilöiden voimavaroja ja osallisuutta sekä liittymistä yhteiskuntaan. Toisaalta sosiaalialan työ on myös yhteiskunnallista vaikuttamis-, muutos- ja kehittämistyötä, jonka kautta luodaan edellytyksiä kansalaisten selviytymiselle. (Borgman ym. 2002, 7-9.) 5.3 Sosionomin (AMK) ydinosaaminen Sosiaalialan AMK- verkosto on määritellyt raportissaan (Borgman ym. 2001) sosionomin ydinosaamisen ja työalueet (Liite 1). Sosiaalialan AMK- verkosto kiteyttää raportissaan näkemyksensä seuraavasti: Sosionomitutkinnon (AMK) suorittaneiden tehtäväkenttä sosiaalityössä on ennaltaehkäisevä, perusturvaan kohdentuva, perhekeskeinen ja yksilökeskeinen sosiaalityö. Ammattikorkea-

18 18 koulututkinnon suorittaneiden sosiaalityöstä rajautuu pois toimiminen tahdonvastaisten ja terapeuttisten toimenpiteiden päätoteuttajana, jotka lainsäädännön mukaan edellyttävät toista koulutusta. Ydinosaamisraportissa sosionomikoulutuksen (AMK) tavoitteena Diakonia-ammattikorkeakoulun mukaan on tuottaa välineitä, jolla sosionomit (AMK) osaavat: auttaa selviämään arjessa. Työlle on ominaista tunnistaa asiakkaan elämäntilanne sekä voimavarojen ja toimintakyvyn eri osa-alueet. Tavoitteena on, että asiakkaan arjen toiminnot ja sosiaalinen toimintakyky ovat mahdollisimman hyvät. Vaikuttaminen sosiaalieettisistä lähtökohdista käsin ja oman työn kehittäminen kuuluvat sosionomin (AMK) osaamiseen. (Borgman ym. 2001, 24.) Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston raportissa sosionomin (AMK) ydinosaaminen nähdään sisällöllisenä ja taidollisena yhdistelmänä, jossa ne liittyvät toisiinsa ja edellyttävät toisiaan. Yhteiskuntaan sidonnaisuutensa takia ydinosaaminen on kerroksellista, monitahoista ja riippuvainen kontekstista. Ydinosaamisen sisältöön vaikuttavat sosiaalialan luonne ja yhteiskunnallinen tehtävä sekä sosionomin (AMK) työn sisältö, menetelmät ja konteksti. (Borgman ym. 2002, 10.) Ydinosaamisen sisältöön kuuluvat: 1. Yhteiskunnallinen tietoisuus ja vaikuttaminen 2. Sosiokulttuurinen osaaminen 3. Kasvun, arkielämän ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen 4. Toimintajärjestelmän ja ympäristön tunteminen ja palveluiden kehittäminen 5. Tiedollinen ja eettinen osaaminen 6. Menetelmällinen osaaminen. (Borgman ym. 2002, ) Jotta edellä mainitut sisällöt toteutuvat eli realisoituvat, sosionomit (AMK) tarvitsevat ydintaitoja. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkoston tekemän raportin mukaan näitä taitoja ovat:

19 19 1. Tutkimuksen ja kehittämisen taidot 2. Vuorovaikutus-, viestintä- ja kanssakulkemistaidot 3. Reflektointitaidot 4. Työyhteisössä toimimisen, työn organisoinnin ja johtamisen taidot. (Borgman ym. 2002, ) Hyvinvointipalveluiden yhteiskunnallisen perustan tiedostaminen on osa sosionomin (AMK) ydinosaamista. Kunkin toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän sekä lainsäädännön tunteminen on edellytys sosiaalialalla työskentelylle. Palveluiden kehittämisen osalta oleellista on, että sosionomi (AMK) tuntee kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja etsii vaihtoehtoja palveluiden toteuttamiseksi jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Sosionomi (AMK) pyrkii muiden ammattilaisten kanssa kehittämään palveluita. Palveluiden taloudellisten ulottuvuuksien tunnistaminen on myös osa sosionomin (AMK) osaamista ja sitä kautta sosionomilla (AMK) on valmiuksia ja kykyä kehittää toiminnan ja palveluiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta eli taloudellisuutta ja tehokkuutta. Erilaisten palvelustrategioiden joustava tunteminen ja käyttö ovat näin ollen osa sosionomin (AMK) ammatillista osaamista. (Borgman ym. 2002, ) Lisäksi sosionomin (AMK) toimenkuvaan kuuluu käyttää arvioivaa, tutkivaa ja kehittävää työotetta soveltaen sitä asiakastyöhön, ammattikäytäntöihin ja alueelliseen kehittämiseen. Sosionomin (AMK) ammatillisessa osaamisessa onkin tärkeää sosiaalialan käytäntöjen kehittäminen ja tällöin niin määrällisten kuin laadullistenkin tutkimusmenetelmien hallitseminen ja tutkimustietojen hyväksikäyttö on tärkeää. (Borgman ym. 2002, ) Ammatilliset tehtäväalueet, joille sosionomien (AMK) ydinosaaminen sijoittuu, ovat: 1. Kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtävät 2. Kasvatus-, opetus- ja ohjaustehtävät 3. Palvelutuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävät 4. Sosiaalityön tehtävät (Borgman ym. 2002, 21.)

20 20 Yhtenä sosionomin (AMK) oleellisena päämääränä ovat kuntoutuksen, ohjauksen ja sosiaalisen tuen tehtävät (1). Tällöin tulee tukea ja ylläpitää yksilön elämän merkityksellisyyttä voimavaroja vahvistaen ja sosiaalista osallisuutta tukien sekä vaikuttaen palvelujärjestelmiin ja yhteiskuntaan. Myös yksilön itsemääräämisoikeuden ja elämänhallinnan edistäminen ohjauksellisesti ja kuntouttavasti niin laitosasukkaan kuin avohuollon asiakkaankin tapauksessa on ensiarvoinen sosionomin (AMK) tehtävä. Oikeuksien, palvelujärjestelmien ja yksityisen ja kolmannen sektorin tunteminen, verkosto-osaaminen, luovuus ja vaikuttamiskeinojen hallitseminen on tärkeää ja keskeisessä roolissa autettaessa asiakasta tämän vaikeuksissa. (Borgman ym. 2002, 22.) Sosionomilla (AMK) on ammatillisuutta ymmärtää yksilön ja perheen sosiaalinen tilanne, missä työn kohteena nähdään yksilöt eri elämäntilanteissaan. Keskeistä osaamisessa on muun muassa yksilön sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutussuhteiden tukeminen, joka yhdistyy kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen perustaitoihin (2). (Borgman ym. 2002, ) Sosionomin (AMK) tavoitteellisena toimintana nähdään kehittää, tuottaa ja koordinoida hyvinvointipalveluja niin yksilöille kuin yhteisöillekin tukemalla omaehtoista toimintaa ja tukien laaja-alaisesti yhteistyötä (3). Muutosprosessien tunnistaminen varhain on haasteellista, mutta sosionomikoulutus (AMK) tarjoaa siihen valmiudet. Palvelukokonaisuuden johtaminen sekä sosiaali- ja työlainsäädännön tuntemus sekä päätöksenteko- ja muutosprosessin hallinta on oleellista sosionomiosaamisessa (AMK). Myös talouden ja laatuarvioinnin hallinta on tärkeä osa sosionomin (AMK) ydinosaamista. (Borgman ym. 2002, 23.) 5.4 Sosionomin (AMK) käytännön työskentely Ihmisen arjen hallinnan ongelmat ovat esteenä elämän sujumiselle sosiaalialan asiakkuuksissa. Arjen taitojen hallitseminen vahvistaa asiakkaan subjektisuutta ja elämän hallintaa. Arjen taitojen omaksumisprosesseihin vaikuttavat yksilön odotukset, toiveet, vaatimukset, pettymykset, elämänhistoria ja traumaattiset kokemukset. Sosionomin (AMK) taitoihin kuuluu kyky nähdä asiakas elämänti-

21 21 lanteessaan. Sosionomi (AMK) osaa yhdessä asiakkaan ja muiden ammattilaisten kanssa arvioida asiakkaan voimavarat ja kehityksen. Työn tavoitteena ei ole yksittäisten toimintojen tai toimintamallien muuttaminen, vaan arjessa vallitsevien toiminnallisten tai rakenteellisten esteiden poistaminen tai ainakin vähentäminen. Asiakasta kunnioitetaan oman tilanteensa ja elämänsä asiantuntijana ja häntä tuetaan itsenäiseen arjessa selviytymiseen. (Borgman ym. 2002, ) Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat keskeisiä sosiaalialan työssä, samoin kuin hyvän kuuntelijan taidot. Sosionomin (AMK) tulee näiden lisäksi hallita kanssakulkemisen taito, jonka avulla erottaa asiakkaan tarvitsema tuen ja tilan ajoitus, tilanneherkkyys. Asiakkaan kunnioittaminen ja kohtaaminen tasavertaisena toimijana sekä kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen ovat sosionomille (AMK) olennainen osa hedelmällisen työskentelyn etenemisessä. Sosionomin (AMK) työn keskeisiä alueita ovatkin yhteistyö ja vaikuttaminen. Tällöin on tärkeää osata tuoda oma kantansa esiin ja osata perustella se, eli hallita viestinnän taidot. Sosionomin (AMK) täytyy osata kohdata kärsimystä ja kyetä tarvittaessa toimimaan negatiivisten tuntemusten kohteeksi joutuessaan. Työprosessissa hänen on osattava ottaa toiminnasta viimesijainen vastuu. (Borgman ym. 2002, 18.) Sosionomilla (AMK) on monipuolinen ja monialainen tietoperusta, johon kuuluu sekä teoreettinen että kokemuksellinen tieto. Sosionomin (AMK) monialaisen tietoperustan luovat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet sekä taide- ja ilmaisuaineet. Sosionomilla (AMK) on myös hyvät tiedon hankinta ja käyttötaidot. Eettinen harkintakyky ja vastuullinen, asiakaslähtöinen toiminta ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja ydinosaamista. Seuraavat sosiaalialan ammattilaisen eettiset periaatteet ohjaavat sosionomin (AMK) työtä: 1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus 2. Itsenäisyys ja elämänhallinta 3. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen 4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen 5. Asiakkaan itsemääräämisoikeus 6. Asiakkaan yksityisyyden suojaaminen (Borgman ym. 2002, )

22 22 Sosionomin (AMK) työ on ammatillista tavoitteellista toimintaa, ja sitä vahvistavat menetelmällinen tietoisuus ja osaaminen. Menetelmien joustava ja tilannesidonnainen soveltaminen kuuluu sosionomin (AMK) osaamiseen. Sosionomi (AMK) ymmärtää myös luovuuden merkityksen arjen mielekkyydessä. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat sosiaalialan työssä. Sosiaalisen verkoston merkitys alan työssä on suuri, ja sosionomi (AMK) pyrkii asiakkaan kanssa aktivoimaan verkostoa asiakkaan tueksi. Verkostoituva työote ja palveluohjaus ovat nekin osa sosionomin (AMK) ammattitaitoa. (Borgman ym. 2002, ) Sosionomin (AMK) ammattitaidon perustana on reflektointikyky omaa työtänsä kohtaan ja sen tulee ulottua niin yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasollekin sekä yhteiskunnalliselle tasolle. Keskeistä onkin jatkuva uusien näkökulmien löytäminen ja tavoitteellinen toiminnan kehittäminen. Näin sosionomi (AMK) pystyy perustelemaan ratkaisujaan eettisestikin. (Borgman ym. 2002, 19.) Sosionomit (AMK) ja sosiaaliohjaus STEAM- hankkeen loppuraportin mukaan aikuissosiaalityön uusien toimintakäytäntöjen perustana oli malli, jossa sosiaalityöntekijä vastaa yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti myös muiden asiantuntijoiden kanssa asiakkaan elämäntilanteen selvittämisestä ja arvioinnista ja sosiaalityön toimintasuunnitelman laatimisesta. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien työntekijöiden huomioiden mukaan ongelmana on ollut se, että monet asiakkaat eivät heikentyneen toimintakykynsä takia pysty toteuttamaan yhdessä laadittua suunnitelmaa käytännössä. Tässä koettiin olevan selvä paikka sosiaaliohjaajan toteuttamalle asiakkaan yksilölliselle tuelle ja ohjaukselle. Tutkimuksen mukaan ihannetilanne olisi sellainen, että sosiaaliohjaaja olisi mukana suunnitelman laatimisessa silloin, kun asiakkaan arvioidaan tarvitsevan arjen hallinnassaan tukea ja ohjausta. (Horsma ym. 2004, ) Sosiaaliohjaajien tehtäviin kuuluu jatkuvan tilannearvion tekeminen asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteestaan ja siihen kuuluvista tuen tarpeista. Sosiaa-

23 23 liohjaajat myös tukevat ja auttavat asiakkaita opiskelu-, työharjoittelu- tai työpaikan hankkimisessa, asumiseen kytkeytyvissä asioissa sekä erilaisten etuuksien hakemisessa ja palvelujen käyttämisessä. Näin ollen sosiaaliohjaajat tekevät paljon yhteistyötä esimerkiksi työvoimaviranomaisten, terveydenhuollon, päihdetyön ja mielenterveystyön yksiköiden kanssa. Aikuisten sosiaaliohjausta voidaan hyödyntää ja sitä tulisi hyödyntää myös ennaltaehkäisevässä työssä. Käytännössä se tarkoittaisi erilaisten aikuisille suunnattavien päivä- ja työtoimintojen lisäämistä sekä sosiaaliohjaajien sijoittumista entistä enemmän myös muihin kuin sosiaalihuollon yksiköihin, esimerkiksi työvoimahallintoon. Nykyään tämä osittain jo toteutuu, kun uusia työvoiman palvelukeskuksia on perustettu. (Horsma ym. 2004, ) Sosiaaliohjaajan työssä on kyse asiakasta voimaannuttavasta, tukevasta ja osallisuutta edistävästä työstä niin oman elämän, yhteisöllisen elämän kuin yhteiskuntaelämänkin suhteen. (Horsma ym. 2004, ) Tämän tyylisestä sosiaaliohjauksesta käytetään myös asiaa laajemmin kuvaavaa termiä palveluohjaus. Palveluohjaus on siis prosessi, jossa asiakasta ohjataan käyttämään tarvitsemiaan palveluja. (Honkakoski. 2005, 214) Sosiaaliohjaus kytkeytyy monta kertaa tiiviiksi osaksi sosiaalityön, sosiaalipalvelujen tai toimeentuloturvan asiakastyön prosessia. STEAM- hankkeen loppuraportin mukaan sosiaaliohjaajan tehtävänä on arvioida tehtyjen suunnitelmien toimivuutta asiakkaan jokapäiväisessä elämässä, tuoda esille mahdollisia muutostarpeita sekä huolehtia suunnitelman tarkistamisesta. Sosiaaliohjaukseen kuuluu asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen, konkreettinen opastaminen, sekä asiakkaan aktivointi ja motivointi. Se on kuin kartan tarkentamista ja oikeiden rastien etsimistä kartalta yhdessä asiakkaan kanssa. Se on oikean reitin etsimistä yhdessä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa reitin kulkemista yhdessä asiakkaan kanssa. Raportissa sosiaaliohjauksen tarvetta ja tehtäväaluetta on projektin lähtökohtien mukaisesti eritelty ennen kaikkea sosiaalitoimistojen kautta organisoidun lapsiperhetyön, aikuistyön ja etuuskäsittelyn näkökulmasta. (Horsma ym. 2004, )

24 Sosionomit (AMK) ja etuuskäsittely Lapsiperhe-, aikuis- ja toimeentulotukityö nivoutuvat kiinteästi yhteen sosiaalitoimistojen toimintakäytännöissä. Toimeentulotukeen kytkeytyvät tehtävät kahlitsevat runsaasti työvoimaresursseja, ja toimeentulotukena myönnettävät avustukset rakentavat suhteellisen suuren osan kuntien sosiaalitoimen talousarvioista. Toimeentulotukeen liittyvien tehtävien uudelleenorganisointi nousi erääksi oleellisimmista kehittämistarpeista kaikissa STEAM -projektiin osallistuneissa kunnissa. Se nimettiin etuuskäsittelyn tehtäväalueeksi. Tältä osin kuntien toimintamallit olivat pääosin melko yhtenäiset. (Horsma ym. 2004, ) STEAM - hankkeen kunnissa sosiaaliohjaajan tehtäviin liittyen pohdintaa on aiheuttanut etenkin toimeentulotukeen liittyvien tehtävien hoitaminen. Tutkimuksen mukaan hyviä kokemuksia on ollut muun muassa käytännöstä, jossa niin sanottu normin mukaisen- tai perustoimeentulotuen myöntäminen on sosiaaliohjaajalla ja harkintaa vaativat päätökset kuuluvat sosiaalityöntekijälle. Toisinaan jo asiakkaan kirjallisessa hakemuksesta on näkyvissä myös muita kuin rahanpuutteeseen liittyviä ongelmia. Tällöin etuuskäsittelijän asiantuntemus vaatii kykyä tunnistaa tilanne ja neuvotella tapauksesta sosiaalityöntekijän kanssa tai käsitellä asiaa moniammatillisessa työryhmässä. (Horsma ym. 2004, ) STEAM- hankkeen kunnissa etuuskäsittelyn sosiaaliohjaajalle kuuluvat sellaiset asiakkaat, joiden taloudellisen tilanteen selvittely edellyttää asiakkaan tapaamista ja asiakkaan ajatellaan saavan etua henkilökohtaisesta neuvonnasta ja ohjauksesta. Kyseisiä tilanteita voivat olla esimerkiksi ylivelkaantuminen tai opiskelijan pitkittyneet opinnot. Sosiaaliohjaaja neuvoo ja opastaa asiakkaita konkreettisesti tilanteensa selvittämisessä, etsii resursseja ja aktivoi sekä rohkaisee muutoksen toteuttamiseen. (Horsma ym. 2004, )

25 Sosionomit (AMK) ja asiakasneuvonta Asiakkaan ja hänet ensimmäisenä kohtaavan työntekijän tapaamiseen on alettu viime vuosina kiinnittää yhä enemmän huomiota. STEAM -kunnissa todettiin, että etenkin sosiaalitoimiston neuvonnassa tai vastaanotossa on runsaasti kehitettävää. Kyseessä olevassa työssä nähtiin olevan apua erityisesti sosiaalisten ongelmien ja erilaisten hankalien asiakastilanteiden tunnistamiseen liittyvästä osaamisesta. Osassa kunnista oli hyviä kokemuksia sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen tai vastaavan koulutuksen suorittaneiden työntekijöiden työskentelemisestä sosiaalitoimiston vastaanotossa asiakasneuvojana. Asiakasneuvojan suorittama alkuarviointi voi nopeuttaa asiakkaan pääsyä työntekijän vastaanotolle, ja toisaalta se karsii päivystyksestä vähemmän kiireelliset asiakastapaukset pois. (Horsma ym. 2004, ) Seuraavassa sosiaaliohjauksella tarkoitetaan STEAM -hankkeen loppuraportin mukaan yksilöiden, perheiden ja ryhmien elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävää ehkäisevää ja kuntouttavaa ohjausta, neuvontaa ja tukea. Sosiaaliohjauksen tavoitteena on tukea niiden ihmisten yhteiskuntaan osallistumista, joilla on puutteita oman elämänsä hallinnassa ja yhteiskunnan toimintakäytännöistä selviämisessä. (Horsma ym. 2004, 40.) STEAM -projektikuntien kokemusten perusteella sosiaaliohjausta vaativissa tilanteissa ihmisillä on yleensä hankaluuksia yhteiskuntaan liittymisessä. Ihmisillä ei ole tarpeeksi resursseja tai toimintakykyä noudattaa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä normeja ja toimintamalleja. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi asumiseen sekä työ- tai opiskelupaikkaan liittyvinä vaikeuksina tai vaikeuksina huolehtia raha-asioistaan, hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia palveluja, hoitaa ihmissuhteitaan, suunnitella omaa tulevaisuuttaan ja niin edelleen. Käytännössä sosiaaliohjausta tarvitaan, kun ihmisen osallisuus yhteisö- ja yhteiskuntaelämässä vaarantuu, kun ihminen ei pärjää itsenäisesti, mutta ei myöskään osaa tai kykene itse pyytää muiden apua. (Horsma ym. 2004, )

26 26 Edellä mainituissa tilanteissa sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu opastaa ja ohjata, aktivoida ja motivoida. Sosiaaliohjaaja tukee asiakasta oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämisessä, etuuksien hakemisessa, yhteiskunnan muiden palvelujen käyttämisessä tai vaikkapa työ- tai opiskelupaikan saamisessa ja sen säilyttämisessä. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirin ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden kanssa sosiaaliohjaaja laatii sosiaaliohjauksen suunnitelman ja vastaa sen toteuttamisesta, seurannasta ja työn vaikuttavuuden arvioinnista. Sosiaaliohjaaja myös kokoaa ja raportoi asiakastyössä kertyvän tiedon eteenpäin. (Horsma ym. 2004, ) Sosionomit (AMK) ja parityöskentely Sosionomeja (AMK) koulutetaan yksilöiden ja ryhmien sekä yhteisöjen kanssa tehtävään työhön. SOTENNA raportissa (2006) koulutusyksiköt ovat kuvanneet sosionomin (AMK) työn luonnetta. Sosionomin (AMK) työn luonteeseen kuuluu tukea asiakasta päivittäisessä elämässä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa, ohjata esimerkiksi toimeentulossa ja palveluiden käytössä, auttaa vähemmistöön kuuluvia, toimia varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelutyössä, edistää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta, vaikuttaa yhteiskuntaan, palveluihin ja ihmisten elinolosuhteisiin. Myös valmius toimia muuttuvissa tilanteissa ja olosuhteissa kuuluu sosionomin (AMK) työn luonteeseen. Sosionomilta (AMK) edellytetään myös paljon muita taitoja ja laaja-alaista osaamista, kuten esimerkiksi valmiutta kehittää ammattialaa ja omaa työtä, tiedonhankinta taitoja, yhteiskunnan palvelujärjestelmän tuntemista, joustavuutta, asiakastyötaitoja ja niin edelleen. Raportin mukaan sosionomit (AMK) kytkevät ydinosaamisensa yleensä asiakastyöhön ja siinä vaadittaviin taitoihin. Työssä korostuu arjen tuntemus. Työ on käytännönläheistä asiakkaan rinnalla kulkemista, jossa tarvitaan vuorovaikutus-, neuvonta- ja ohjaustaitoja. Sosionomit (AMK) eivät oikeastaan koskaan tee työtään yksin, vaan kyseessä on moniammatillinen yhteistyö. Siksi edellä mainittuja taitoja tarvitaan. (Vuorensyrjä ym. 2006, , 181.) SOTENNA- loppuraportin mukaan sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työparityöskentelystä on saatu positiivisia kokemuksia. Näiden molempien am-

27 27 mattikuntien omien osaamisten entistä tehokkaampi hyödyntäminen tuottaa asiakasnäkökulmasta katsottuna parempaa ja vaikuttavampaa palvelua. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) Molemmat koulutusmuodot täydentävät selvästi toisiaan ja kummallakin on oma paikkansa. (Murto ym. 2004, 67.) SOTENNAraportista käy lisäksi ilmi, että sosiaalialan työntekijät tuntevat huonosti toistensa koulutuksia ja osaamisalueita. Sosiaalialan työn kehittäminen vaatii kaikkien alan osaajien yhteistyötä oman reviirin puolustamisen sijasta. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) Eri sosiaalialan ammattiryhmien välinen kilpailu asiantuntijavallasta ja sen käytöstä liittyy ammatillistumisprosessiin ja pyrkimyksiin saada huolenpidolle ja hoivalle profession asema. Työtä ja työtehtäviä jaotellaan siten, että raskaat, huonosti palkatut, epämiellyttävät ja vähän koulutusta ja ammatillista osaamista vaativat työt ovat ikään kuin pyramidin pohjalla. Sen huipulla taas ovat pisimmän koulutuksen saaneet ja kehittyneimmät ammattiryhmät. Sosiaalialalla diagnoosien tekemiseen liittyvä asema ja asiantuntijuus ovat pääosin olleet sosiaalityöntekijöillä ja käytännön toteutus on jaettu erilaisina tehtävinä eri ammattiryhmien kesken. (Vuorensyrjä ym. 2006, ) SOTENNA raportissa otetaan aiheellisesti kantaa asiaan seuraavasti: Tuloerojen, köyhyyden, syrjäytymisen riskien ja psykososiaalisten ongelmien lisääntyessä yhteiskunnallisesti merkittävämpää on pohtia sitä, minkälaista sosiaalialan osaamista tarvitaan, miten se toteutetaan ja miten sosiaalista pääomaa vahvistetaan kuin taistella alan sisällä eri ammattiryhmien paikasta, tilasta ja asemasta. Koska sosionomit (AMK ja ylempi AMK) ovat vielä suhteellisen uusia toimijoita ammatillisessa kentässä, tärkeä kysymys on, miten saavuttaa uskottavuutta ja luottamusta suhteessa muihin, jo vakiintuneisiin professioihin. Sosiaalialan kannalta tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää nykytilan arvioiden pohjalta tehdä sellaisia parannuksia toimintakäytäntöihin, että kaikissa alan työja oppimisympäristöissä koko osaamispotentiaali saadaan tehokkaaseen ja asianmukaiseen käyttöön. (Vuorensyrjä ym. 2006, , ) Hierarkkinen ja eroja korostava suhtautuminen toisiin ammattiryhmiin on todella merkittävä sosiaalialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tehokkuutta rikkova

28 28 asia ja siihen tulisi suhtautua vakavasti alan sisällä. Sosiaalialan suuri rakenteellinen haaste on kehittää työ- ja palvelurakenteita suuntaan, jossa sekä perus- että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien osaamista voidaan hyödyntää yhteiskunnallisesti paljon nykyistä tehokkaammin. (Vuorensyrjä ym. 2006, , ) 6. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tieteellisen tutkimuksen ehtona on tutkimuskohteen täsmällinen määrittäminen. Lisäksi lukijan on pystyttävä tunnistamaan tutkimuksen kohde. Tutkimuskohteen tarkan määrittelyn ohella tutkimuksen on tuotettava uutta tietoa teemasta ja tutkimuksesta on oltava hyötyä muille. Tutkimuksen on myös annettava riittävät lähtökohdat julkiselle dialogille. (Eco 1989, ) Tutkimukselle luodaan hyvä pohja, kun tutkijoiden valinnat ovat yhteensopivia ongelmanasettelun, tieteenfilosofian, tutkimusstrategian ja teoreettisen ymmärtämisen tasolla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2003, 112.) Tämän opinnäytetyön keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia tehtäviä sosionomi (AMK) voisi tehdä Porin perusturvatoimiston aikuissosiaalityössä? ja 2) Miten sosionomin (AMK) ydinosaamisalueet toteutuvat Porin perusturvatoimiston aikuissosiaalityössä? Metodioppaissa on perinteisesti korostettu sitä, että tutkimuksen ongelmat tulisi tarkkaan harkita ja muotoilla selkeästi, ennen kuin ryhdytään varsinaiseen aineiston keruuseen. Kuitenkin usein tämä järjestys muotoutuu uudelleen, kun kyse on kvalitatiivisesta ja esimerkiksi sosiaalitieteellisestä tutkimuksesta. (Hirsjärvi, ym. 2003, 113.) Tässäkin tutkimuksessa kysymykset saivat lopullisen muotonsa vasta aineistoon tutustumisen jälkeen.

29 29 7. TUTKIMUSMENETELMÄT Aineiston keruumenetelmä on menettelytapa, jonka avulla tieteen tutkimuksessa etsitään ja tavoitellaan uutta tietoa tutkittavasta aiheesta sekä joskus myös pyritään ratkaisemaan jokin käytännön ongelma. Menetelmä on aina tutkijan apuna työssä ja tutkimustehtävät ja tutkimusmenetelmät ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa nähden. Usein tutkimuksen menetelmän valitsemiseen vaikuttaa muun muassa se, millaista tietoa etsitään ja ennen kaikkea mistä tietoa etsitään. (Hirsjärvi ym. 2003, ) 7.1 Tutkimuksen filosofiset lähtökohdat Kvalitatiivinen tutkimusote perustuu eksistentiaalis-fenomenologishermeneuttiseen tieteenfilosofiaan (Metsämuuronen 2000, ) Tämä yhdistelmä perustuu aristoteliseen tieteen traditioon. Sen perusajatuksen mukaan ihmisellä on tavoitteita, joihin hän pyrkii. (Soininen 1995, 30.) Fenomenologiaan kuuluu hyväksyä kokemus sellaisenaan kuin se on yksilön tietoisuudessa. Sen tavoitteena on ilmaista, miten tutkittava ilmiö koetaan. (Field & Morse 1985, ) Tämän tutkimuksen tavoitteena on juuri kartoittaa, miten tutkittava ilmiö - sosionomien (AMK) tarve ja rooli ydinosaamisensa puitteissa - koetaan ja kuinka tilannetta tulisi kehittää. Koska tämä tutkimus on yhteydessä meneillään olevaan aikuissosiaalityön kehittämishankkeeseen, aristotelisen tieteen tradition kaltaisesti se pyrkii tavoitteelliseen toimintaan. 7.2 Tutkimusote Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN SOSIAALITYÖN ERIKOISLALA. Anne Korpelainen, YTM, gerontologinen sosiaalityöntekijä

KUNTOUTTAVAN SOSIAALITYÖN ERIKOISLALA. Anne Korpelainen, YTM, gerontologinen sosiaalityöntekijä KUNTOUTTAVAN SOSIAALITYÖN ERIKOISLALA Anne Korpelainen, YTM, gerontologinen sosiaalityöntekijä Koulutustarve ja osaamistavoitteet Koulutustarve perustuu - uudenlaisiin osaamisvaateisiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden. 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät

Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden. 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät Miten sosiaalityön koulutus vastaa sosiaalisen asiantuntijuuden muuttuviin vaatimuksiin? Anneli Pohjola 25.1.2012 Aikuissosiaalityön päivät Sosiaalisen asiantuntijuus? Sanan sosiaalinen etymologia: Sosiaalinen

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta

Maa Tutkinto Koulu Pituus. Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta. Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta Liite 1/1 Sosionomi (AMK)- tutkintoa vastaavat tutkinnot Euroopassa Maa Tutkinto Koulu Pituus Suomi Sosionomi (AMK) Ammattikorkeakoulu 3,5 vuotta 210 ECTS Ruotsi Socionomexamen Yliopisto 3,5 vuotta 210

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Sosiaalialan osaaminen Lapissa

Sosiaalialan osaaminen Lapissa Sosiaalialan osaaminen Lapissa Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa -seminaari 15.4.2016, Rovaniemi Tarja Kemppainen, Lapin yliopisto Asta Niskala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Maria

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalialan osaajat 2015 Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA) Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopisto

Sosiaalialan osaajat 2015 Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA) Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopisto Sosiaalialan osaajat 2015 Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA) Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopisto 1 SOTENNA-projekti Lapin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta

Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta Monialainen yhteistyö -kokemuksia moniammatillisesta klinikkaopetuksesta Aikuissosiaalityön päivät 2017_Lahti Anne-Mari Jaakola yliopisto-opettaja VTM, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoissosiaalityöntekijä

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Tuloksia ja johtopäätöksiä 23.04.2012 Valtaistus/ Sanna Blomgren 1 Valtaistus Aikuissosiaalityö kokoavana käsitteenä, sisältää laajasti ymmärrettynä

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia

Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Uusi lainsäädäntö tuo uusia mahdollisuuksia Sirkka Sivula ja Sanna Ahola 17.5.2017 Sanna Ahola 1 Sosiaalinen kuntoutus sosiaalihuoltolaissa Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot