LAUKUNKANKAAN TUULIVOIMALAPUISTOHANKKEEN ESISELVITYS HANKEALUEEN POTENTIAALISISTA LEPAKOIDEN ESIINTYMISALUEISTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKUNKANKAAN TUULIVOIMALAPUISTOHANKKEEN ESISELVITYS HANKEALUEEN POTENTIAALISISTA LEPAKOIDEN ESIINTYMISALUEISTA 2011"

Transkriptio

1 LAUKUNKANKAAN TUULIVOIMALAPUISTOHANKKEEN ESISELVITYS HANKEALUEEN POTENTIAALISISTA LEPAKOIDEN ESIINTYMISALUEISTA 2011 Raportti Tmi Laura Niinimäki Varkaus (kuvat: Kalle Kosunen)

2 Sisällys 1. Johdanto Lepakot Suomessa Lepakoiden suojelu Lepakot ja tuulivoima Lepakoiden ekologiaa 3 2. Selvitysalue ja -menetelmät 4 3. Tulokset 6 4. Johtopäätökset ja pohdintaa Suositukset 12 Lähteet

3 1. JOHDANTO Laukunkankaan tuulivoimalapuistohankkeen lepakkoesiselvityksessä tarkasteltiin hankealueen potentiaalisia lepakoiden esiintymisalueita. Esiselvityksen tavoitteena on arvioida yleisellä tasolla hankealueen soveltuvuutta lepakoille. Esiselvityksen on tilannut Rejlers Oy Lepakot Suomessa Lepakot ovat noin päästäisen kokoisia lentäviä nisäkkäitä, jotka liikkuvat hämärässä ja yöaikaan. Maassamme on tavattu 13 eri lepakkolajia. Vakituisia lajejamme ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis brandtii) ja korvayökkö (Plecotus auritus). Myös pikkulepakon (Pipistrellus nathusii) on vuonna 2006 havaittu ensimmäistä kertaa lisääntyvän Kaakkois-Suomessa. Harvinaisempia ja satunnaisia vierailijoita maassamme ovat mm. ripsisiippa (Myotis nattereri), isolepakko (Nyctalus noctula) ja kimolepakko (Vespertilio murinus) sekä vaivaislepakko(pipistrellus pipistrellus), kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus) ja etelänlepakko (Eptesicus serotinus). Vaikka kimolepakon vakinainen esiintyminen Suomessa onkin mahdollista, on se kuitenkin katsottu satunnaisvieraaksi maassamme Lepakoiden suojelu Kaikki maassamme tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain 38 :n (Luonnonsuojelulaki 1096/1996) mukaan rauhoitettuja. Erityisen uhanalaiseksi luokiteltu ripsisiippa on luonnonsuojelulain 47 :n mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella (160/1997, 22) erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. Lepakot ovat myös Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV (a) mainittuja lajeja, joiden luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Suomessa kerran havaittu lampisiippa on lisäksi luontodirektiivin liitteen II laji. Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtionsopimus 104/1999). Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita Lepakot ja tuulivoima Suomessa tuulivoimalahankkeisiin liittyvää lepakkotutkimusta ei ole aikaisemmin tehty, mutta EUROBATS -raportin mukaan Keski-Euroopan tuulivoimalahankkeiden yhteydessä on havaittu useita lepakkokuolemia varsinkin niillä alueilla, missä tapahtuu lepakoiden muuttoa. Myös paikallisiin lepakkopopulaatioihin kuuluvia yksilöitä on raportin mukaan todettu saaneen surmansa tuulivoimaloiden vuoksi. Ympäristöministeriö onkin tehnyt ohjeistuksen kuinka tuulivoimarakentamisen suunnittelussa myös lepakot tulee ottaa huomioon (Ympäristöministeriön raportteja 19/2011) Lepakoiden ekologiaa Lepakot ovat pitkäikäisiä ja hitaasti lisääntyviä eläimiä, jotka usein elävät vuodesta toiseen samalla alueella. Maassamme esiintyvät lajit käyttävät ravinnokseen hyönteisiä. Hyville ruokailupaikoille voi kerääntyä saalistamaan suuria määriä lepakoita. Ruovikot ja lehtipuuvaltaiset rantametsät ovat useille lajeille tärkeitä ruokailualueita keväällä ja alkukesällä. Monille lajeille tarjoavat suotuisan elinympäristön vanhat kuusikot, rantametsät ja monipuoliset kulttuuriympäristöt. Esimerkiksi isoviiksisiippojen tärkeitä ruokailualueita olivat kuusivaltaiset varttuneet tai hakkuukypsät 3

4 korpimaat. Rämeillä ja harvapuustoisemmilla alueilla varsinaisen metsäkuvion reuna-alueet ovat kuvion keskiosia tärkeämpiä. Lajeistamme ainakin pohjanlepakko elää myös urbaanissa ympäristössä, jos vain sopivia päiväpiiloja on tarjolla. Naaraat muodostavat kesäisin lisääntymisyhdyskuntia, joissa voi olla kymmeniä tai peräti satoja yksilöitä. Nämä koloniat sijaitsevat yleensä puunkoloissa tai rakennuksissa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että puunkoloissa yhdyskunnittain elävät lepakot voivat vaihtaa lepopaikkaa useita kertoja kesässä tai jopa parin päivän välein. Lepakot aloittavat horrostamisen loka-marraskuussa ja jatkavat sitä aina huhtikuuhun asti. Syksyllä ennen varsinaisiin talvehtimispaikkoihin siirtymistään ja keväällä ennen kesäyhdyskuntien muodostumista ne voivat käyttää ainakin viileitä kallionkoloja ja avoimia kellareita väliaikaisina kevät- ja syyshorrospaikkoina. Talvehtimispaikkoina lepakot käyttävät muun muassa kaivoksia, maakellareita ja Salpalinjan sodanaikaisia bunkkereita ja luolia. Lepakoiden lentokorkeuksia ei ole tutkittu Suomessa, mutta Fenton & Griffinin Zimbabwessa tekemän tutkimuksen mukaan lepakot saalistivat jopa 600 metrin korkeudessa. Suomessakin esiintyvän isolepakon on todettu ruotsalaistutkimuksen mukaan saalistavan jopa 1200 metrin korkeuksissa (Ahlèn 2003). EUROBATS raportin mukaan pohjanlepakko, vesisiippa, isoviiksisiippa sekä korvayökkö voivat lentää yli 40 metrin korkeudessa. 2. SELVITYSALUE JA -MENETELMÄT Suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto sijaitsee Laukunkankaalla, Savonlinnan ja Enonkosken kuntien rajalla. Puisto käsittää vähintään kahdeksan ja enintään 11 voimalaa, joiden teho on 1,8-4,0 MV. Yksi syy alueen valintaan on ollut alueella oleva 110/20 kv muuntamoasema. Asemaan liittyvän 110 kv linjan nykyinen siirtokapasiteetti rajoittuu noin 40 MW tehoon. Mikäli voimaloiden teho on tätä suurempi, joudutaan linjan siirtokapasiteettia nostamaan. Kaikki tarvittavat maakäyttösopimukset on tehty, mutta voimaloiden lopullisia sijainteja ei ole vielä päätetty. Kuva1: Suunniteltujen voimaloiden alustavat paikat esiselvitysalueella. Laukunkankaan vanha kaivosalue sijaitsee Savonlinnan ja Enonkosken kuntien alueella. 4

5 Kaivos on lakkautettu. Kaivostunnelit ovat täytetty umpeen. Entisen kaivoksen alueella toimii nykyään linja-autoromuttamo. Entisen kaivoksen alueella on myös vanha avolouhos, jonka edusta on täyttynyt vedellä. Kaivostunnelin pää on veden alla. Alueella on myös kaksi kasvillisuudeltaan rehevää lammikkoa: ylä- ja ala-allas. Esiselvityksessä tarkasteltiin alueen soveltuvuutta lepakoille yhden päivän maastokatselmuksella, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota suunniteltujen voimaloiden paikoille. Alueelta etsittiin lepakoille sopivia päiväpiilo- ja talvehtimispaikkoja sekä arvioitiin alueen soveltuvuutta eri lepakkolajien saalistusympäristöiksi ja siirtymäreiteiksi (Taulukko 1). Ilmakuvien, karttojen, lajien levinneisyystietojen, päiväpiilo- ja saalistusaluetietojen sekä muuttoreittitietojen perusteella arvioitiin aluetta kokonaisuutena lepakoiden kannalta. Lepakkolajien levinneisyyskarttojen ja EUROBATS -raportin perusteella viiden eri lepakkolajin levinneisyysalue ulottuu hankealueelle. Nämä lajit ovat pohjanlepakko, viiksisiippa, isoviiksisiippa, vesisiippa sekä korvayökkö. Lepakoiden esiintymiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Seuraavaan taulukkoon on koottu elinympäristöjä, jotka voivat vaikuttaa lepakoiden mahdolliseen esiintymiseen esiselvitysalueella. Taulukon sisältö on koottu Wermundsenin & Siivosen (2008) tutkimuksen mukaan. pohjanlepakko isoviiksisiippa vesisiippa korvayökkö järvet, lammet, poukamat x x purot, joet x x x x ranta-alueet x x x x niityt x x asuinalue x x x x maaseutu x x x avohakkuu/pusikot x x sekametsä x x x x havumetsä x x x x lehtimetsä x x x x sekametsän reuna x x x havumetsän reuna x x x lehtimetsän reuna x x Taulukko1: Esiselvitysalueella todennäköisempien lepakkolajien mahdollista esiintymistä lisäävät tekijät. (Lihavoiduilla rasteilla lajin esiintyvyys on ollut suurempi muihin verrattuna.) Alueen soveltuvuutta lepakoille (lepakkopotentiaalia) on kuvattu sanoilla korkea, tavanomainen tai heikko. Korkealla lepakkopotentiaalilla tarkoittaa tässä raportissa sitä, että alueilla voidaan olettaa havaittavan vähintään kahta eri lepakkolajia ja useita yksilöitä jossain vaiheessa lepakoiden lentokautta. Lisäksi kolopuut tai alueen läheisyydessä olevat rakennukset voivat olla mahdollisia päivälepopaikkoja. Tavanomainen lepakkopotentiaali tarkoittaa, että alueella voidaan olettaa havaittavan yhdestä kahteen lajia lepakoita lähinnä saalistamassa, tai alueella sijaitsee mahdollinen siirtymäreitti. Heikko lepakkopotentiaali tarkoittaa, ettei alueella todennäköisesti havaita lepakoita kuin satunnaisesti, eikä se sijaitse erityisen siirtymäreitin varrella. Raportissa on käytetty ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatistoa. 5

6 3. TULOKSET Voimala 1 (N E591191) Putromäellä sijaitseva paikan ympäristössä on kuusivaltaista varttunutta kasvatusmetsää, missä kasvaa tuoreen kankaan puulajeja. Lähimaastosta ei löytynyt kolopuita. Kohteen eteläpuolella sijaitsee hakkuuaukko, jonka takana on varttunutta kuusitaimikkoa. Kohteen koillispuolella on kuivahkoa kangasmetsää. Paikalla voisi satunnaisesti saalistaa pohjanlepakkoa metsän ja hakkuuaukon rajalla. Putrolampi sijaitsee noin 250 metriä alueesta länteen. Alueen lepakkopotentiaali on heikko. Voimala 2 (N E592761) Suurlehdon ja Luhtapataman väliin jäävällä suunnittelualueella sijaitsee nuorehkoa mäntytaimikkoa, jonka kaakkoispuolella on mäntyvaltaista sekametsää, tuore/kuivaa kangasmetsää ja idässä vanhaa kuusimetsää. Ei kolopuita. Kuusikon reuna-alueella saattaisi saalistaa pohjanlepakoita ja siippoja. Alueen länsipuolella noin 250 metrin päässä sijaitseva kostea alue ja siihen yhteydessä oleva oja voisivat olla siipoille mahdollinen saalistusalue. Vanha kaivosalue altaineen sijaitsee noin 400 metrin päässä paikasta. Alueen lepakkopotentiaali on tavanomainen. Kuva 2: Vanha kuusimetsän ja taimikon raja-alue voisi olla mahdollista siippojen ja pohjanlepakon saalistusaluetta. Voimala 3 (N E593451) Paikka sijaitsee Suurlehdon ja Ukonsuon välissä, Lapinjärvelle menevän tien itäpuolella. Alue on mäntykangasta, joka todennäköisesti ei ole paras lepakoiden esiintymisympäristö. Myöskään alueen etelä- ja itäpuolella olevassa varttuneessa taimikkoalueessa ja tiheässä kasvatusmetsäkuusikossa ei todennäköisesti esiinny lepakoita. Sen sijaan alueen länsipuolella kasvaa vanhaa noin 20 metriä korkeaa kuusimetsää, missä viihtyvät todennäköisesti siipat. Lapinjärvelle menevä tie saattaa olla lepakoiden kulkureitti järven rannoille. Alueen lepakkopotentiaali on tavanomainen. 6

7 Kuva 3: Voimala 3 alueen länsipuolen vanha kuusikko voisi olla hyvä viiksi/isoviiksisiippojen saalistuspaikka. Voimala 4 (N E594565) Alue sijaitsee Säkkimäen ja Kelkkamäen välissä notkelmassa. Alueella olevaa rehevää ja hyönteisrikasta lehtolaikkua ja metsäautokoneiden tekemää kulkuväylää voisivat lepakot käyttää ruokailualueenaan. Lisäksi alueen pohjoispuolen kuusikossa olevat vanhat metsäkoneen urat voisivat olla potentiaalisia siippojen saalistusreittejä. Alueen eteläpuolella sijaitseva kuusikko on lepakoille liian tiheää. Noin 400 metriä alueesta itään sijaitsevalla Säkkilammella voisi olla siippojen ja pohjanlepakon saalistusalue. Alueen lepakkopotentiaali on tavanomainen. Kuva 4: Rehevä lehtolaikku tarjoaa lepakoille runsaasti hyönteisiä. Voimala 5 (N E594333) Kelkkamäellä sijaitseva alue on korkealla mäellä sijaitseva aukko, jonka eteläpuolella on harvennettua kuusivaltaista kasvatusmetsää ja kaakkoispuolella pieni kuusikkosaareke, minkä reuna-alueilla saattaisi esiintyä pohjanlepakkoa satunnaisesti. Alueen pohjoispuolella on lehtomainen rinne, missä kasvaa muun muassa harmaaleppää ja runsaasti sananjalkaa. Rinne laskeutuu Kelkkalammen rantaan, missä on mökkirakennuksia. Sekä lammen ympäristö, että 7

8 lehtomainen rinne tarjoavat pohjanlepakoille, siipoille ja korvayököille hyvän elinympäristön. Mökin rakennukset voivat toimia lepakoiden päivälepopaikkoina. Alueen koillispuolella on harvennettua kuusikkoa, missä siipat todennäköisesti viihtyvät saalistamassa. Alueella ei havaittu kolopuita. Alueen lepakkopotentiaali on korkea. Kuvat 5 ja 6: vasemmalla Kelkkamäen hakkuuaukko ja oikealla Kelkkamäen pohjoispuolella sijaitseva lehtomainen rinne, missä useampi lepakkolaji todennäköisesti viihtyy. Voimala 6 (N E593315) Alue sijaitsee Tattarimäen ja Suurlehdon välissä vanhan hakkuuaukon reunassa. Hakkuuaukolla ei todennäköisesti esiinny lepakoita. Aukon koillispuolella on tiheää varttunutta kuusitaimikkoa, jonka reunassa voisi pohjanlepakkoa satunnaisesti esiintyä. Alueen lounaispuolella kasvaa tiheä kuusikko, missä todennäköisesti ei esiinny lepakoita kasvillisuuden tiheyden vuoksi. Kohteen eteläpuolella olevaa metsäautotietä reunustaa noin 50 vuotinen kuusimetsä. Tie voisi olla sopiva siippojen esiintymisalue samoin kuin metsien reuna-alueetkin. Alueella ei havaittu kolopuita. Alueen lepakkopotentiaali on tavanomainen. Voimala 7 (N E590845) Alue sijaitsee Juutilanvuoren kupeessa pusikoituneen hakkuuaukon reunassa noin 30 vuotta vanhassa, harvennetussa kuusikossa. Metsäkoneiden vanhat urat voisivat olla siipoille hyviä saalistusreittejä. Kuusikon eteläpuolella noin 115 metriä alueesta etelään on vanha lato, joka voisi soveltua lepakoiden päiväpiilopaikaksi. Tarkasteluhetkellä ladosta ei kuitenkaan löytynyt yhtään lepakkoa eikä jälkiä yhdyskunnasta. Kuusikon itäpuolella kasvaa tiheää pusikkoa, jonka reunassa voisi pohjanlepakkoa ja siippoja satunnaisesti esiintyä. Alueen pohjoispuolella mäen laella kasvaa varttunutta mäntymetsää, jossa todennäköisesti ei esiinny lepakoita. Juutilanvuoren länsiosissa on metsäautotie, jonka molemmin puolin kasvaa vanhaa kuusimetsää. Siipat ja pohjanlepakko voisivat käyttää tietä saalistusalueenaan. Puolen kilometrin säteellä alueesta esiintyy useita pihapiirejä rakennuksineen, joista mahdollisesti löytyy lepakoille soveltuvia päiväpiilo- ja yhdyskuntapaikkoja. Alueen lepakkopotentiaali on korkea. 8

9 Kuva 7: Juutilanvuoren kuusikko rinteen eteläosassa on vanha lato, joka voisi toimia lepakoiden päiväpiilopaikkana. Voimala 8 (N E592045) Alue sijaitsee Naukkarinmäellä, missä kasvaa mäntyvaltaista sekametsää, jossa lepakoita ei todennäköisesti esiinny. Alueen ympärillä olevat kuusikot vanhoine metsäkoneen urineen tarjoavat niin siipoille kuin pohjanlepakoillekin saalistusalueita. Myös alueen kaakkoispuolella, pellon reunasta lähtevässä koivuvaltaisessa soistumassa lepakoita saattaa esiintyä. Kolopuita ei havaittu alueella. Alueen lepakkopotentiaali on tavanomainen. Voimala 9 (N E592525) Alue on kuivahkoa kangasta, missä kasvaa koivu- ja mäntyvaltaista varttunutta taimikkoa. Siinä lepakoita ei todennäköisesti esiinny. Alueen läheisyyteen on jätetty muutama iso maamerkkipuu (kuusi ja pari mäntyä). Alueen länsipuolella on pieni haapasaareke, ja sen takana alkaa nuorehko lehtimetsä. Tämän reunamaastossa saattaa esiintyä satunnaisesti pohjanlepakkoa ja korvayökköä. Alueen lepakkopotentiaali on heikko. Voimala 10 (N E593045) Alue sijaitsee aukolla, missä ei todennäköisesti esiinny lepakoita. Alueen luoteispuolella kasvaa kuivaa mäntykangasta, missä voisi pohjanlepakkoa satunnaisesti esiintyä. Aukon itäpuolella alkaa vanhahko kuusikko, jonka reuna-alueet voisivat olla lepakoille sopivaa saalistusmaastoa. Alueelta ei havaittu kolopuita. Alueen lepakkopotentiaali on heikko. Voimala 11 (N E593599) Paikka sijaitsee Savonselänkankaalla, Kurppalan peltojen länsipuolella. Paikalla kasvaa vanhaa kuusimetsää, jota reunustaa pelto sekä metsäautotie. Paikka vaikuttaa erinomaiselta siippojen, 9

10 pohjanlepakon ja korvayökön saalistusalueelta. Kuusimetsän länsipuolella on pusikoitunut vanha hakkuuaukko ja eteläpuolella on lehtipuuvaltaista sekametsää. Läheisellä Kurppalan tilalla sekä Lehtolan tilalla on vanhoja rakennuksia, jotka soveltuvat hyvin lepakoiden päiväpiilopaikoiksi ja yhdyskuntapaikoiksi. Alueen lepakkopotentiaali on korkea Kuva 8: Kurppalan tilan peltoa reunustaa vanha kuusimetsä. Kuva 9: Voimala 11 alueella sijaitseva kuusimetsä on hyvä saalistuspaikka viiksi- ja isoviiksisiipoille. Alueen lepakoiden esiintymismahdollisuus arvioitiin suureksi. 10

11 4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA Voimaloiden 1, 9 ja 10 alueiden lepakkopotentiaali arvioitiin heikoksi. Voimaloiden 2, 3, 4, 6 ja 8 alueiden lepakkopotentiaali arvioitiin tavanomaiseksi ja voimaloiden 5, 7 ja 11 alueiden lepakkopotentiaali arvioitiin korkeaksi (Taulukko 2). Alueelta ei ole tiedossa aikaisempia lepakkohavaintoja, eikä siellä ole tehty aikaisemmin lepakoiden muuttoa tai talvehtimista koskevaa tutkimusta. Voimalan nro Lepakkopotentiaali 1 heikko 2 tavanomainen 3 tavanomainen 4 tavanomainen 5 korkea 6 tavanomainen 7 korkea 8 tavanomainen 9 heikko 10 heikko 11 korkea Taulukko 2: Suunniteltujen tuulivoimala-alueiden arvioidut lepakkopotentiaalit taulukoituna. Laukunkankaan tuulivoimalahankealuetta kokonaisuutena katsottaessa huomataan, että siellä on useita lampia ja pieniä järviä sekä erilaisia kosteikkoalueita, jotka ovat todennäköisesti lepakoiden saalistusalueita. Lisäksi alueella on monta maatilaa, joiden rakennuksia lepakot voivat käyttää päiväpiilopaikkoina. Myös lepakkoyhdyskunnat käyttävät mielellään rakennuksia kesäisin poikaskautena. Pihapiirien maakellarit ovat mahdollisia lepakoiden talvehtimispaikkoja talvisin. Laukunkankaan vanhan kaivoksen altaat ovat todennäköisiä lepakoiden saalistusalueita. Siellä voisi viihtyä useampikin lepakkolaji saalistamassa. Avolouhoksella näkyi useita kallion koloja ja halkeamia, jotka voisivat soveltua lepakoiden talvehtimispaikoiksi, jos ne ulottuvat tarpeeksi syvälle maan sisään. Kuvat 10 ja 11: Vasemmalla vanhan kaivoksen rehevä allas ja oikealla avolouhoksen kallioista seinämää. 11

12 Lepakoiden muuttokäyttäytymisestä ja muuttoreiteistä Suomessa tiedetään toistaiseksi varsin vähän. Lepakoiden on kuitenkin havaittu mielellään seuraavaan selkeitä maaston muotoja (niemet ja muut maiseman linjamaiset piirteet), joten esimerkiksi Laukunkankaan tuulivoimalahankealueesta luoteeseen lähtevä harjumuodostelma saattaa toimia lepakoiden siirtymäreittinä talvehtimisalueille. Muuttavien lepakoiden on pääasiassa havaittu lentävän varsin tyynellä säällä (alle 6 m/s) ja suhteellisen matalalla. Lentokorkeus voi kuitenkin vaihdella huomattavasti. 5. SUOSITUKSET Tarkemmat lepakkoselvitykset tulee tehdä ainakin niille alueille, missä lepakoiden esiintymismahdollisuus arvioitiin suureksi ja tavanomaiseksi. Lisäksi lähialueiden vesistö- ja kosteikkopaikkojen lepakoiden esiintyvyys pitää selvittää. Koska esiselvitysalueella todennäköisesti esiintyy lepakoita, ympäristöministeriön raportin 19/2011 sekä EUROBATS raportin mukaan tarkennetut lepakkoselvitykset tulee tehdä lepakkotutkaa apuna käyttäen (aktiivinen detektorointi). Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeiden mukaan tarkennetussa lepakkoselvityksessä maastokierrokset tulee toistaa 3-4 kertaa kesän aikana. Lisäksi selvityksessä tulee käyttää myös maastoon jätettäviä laitteita, passiiviseurantadetektoreita, sillä tämä menetelmä antaa pelkkää aktiivihavainnointia kattavammin tietoa alueen lepakoista. Varsinkin hankealueen luoteisosasta lähtevän harjumuodostelman lepakoidenmuuttoseuranta passiiviseurantadetektorilla on suotavaa. Päiväpiilo- ja yhdyskuntakyselyllä saadaan selville lähiasutuksen lepakkotilanne ja ilmoitusten perusteella voidaan lepakkoyhdyskunnat käydä tarkistamassa paikanpäällä. Ympäristöministeriön raportin mukaan lepakkoselvitys tulee aloittaa jo huhtikuussa ja seurantaa pitää jatkaa aina lokakuulle saakka. Lepakoihin mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia tulee arvioida laaditun lepakkoselvityksen perusteella törmäysriskien, häirinnän, estevaikutusten ja elinympäristöjen tuhoutumisen kannalta. Mahdollinen rakennusaika tuo paljon työmaaliikennettä alueelle ja Laukunkankaan voimaloita rakennettaessa on suunniteltu kaadettavan keskimäärin 0,5 hehtaaria metsää voimalaa kohden. Tarkemman lepakkoselvityksen perusteella voidaan myös antaa ohjeita ja suosituksia koskien tiestöä, valaistusta ja voimaloiden sijoituspaikkoja sekä voimalinjavaihtoehtoja. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon sekä voimaloiden rakentamisen aikaiset sekä käytöstä aiheutuvat vaikutukset. Käytöstä aiheutuvien vaikutusten selvittämiseksi olisi hyvä tehdä seurantatutkimusta mahdollisen voimalan valmistuttua. 12

13 Lähteet Ahlèn, I. 2003: Wind turbines and bats -a pilot study. Final report to the Swedish National Energy Administration 11 December 2003: Dnr 5210P P-nr P Feodor Gurvits 2010: Laukunkankaan tuulivoimalapuisto, hankekuvaus. -17s. Airice Oy. Fenton, M., B. & Griffin, D., R. 1997: High-altitude pursuit of insects by echolocating. Journal of Mammalogy, Vol. 78, No1 (Feb., 1997) pp Kyheröinen, E., Osara, M. & Stjernberg, T. 2010: Agreement on the conservation of populations of European bats National implementation report of Finland Lappalainen, M. 2002: Lepakot salaperäiset nahkasiivet s. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Luonnonsuojeluasetus 160/1997 Luonnonsuojelulaki 1096/1996 Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja s. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Rodrigues, L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, J. Goodwin & C. Harbusch (2008): Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. EUROBATS Publication Series No. 3 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 51 s. URL: 3_english.pdf Siivonen, L., Sulkava, S. 1994: Pohjolan nisäkkäät s. Otava, Keuru. Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen lepakkokartoitusohjeet: Valtionsopimus 943/1999: Suomen säädöskokoelman sopimussarja 104/1999. Asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen voimaan saattamisesta. Vihervaara, P., Virtanen, T. & Välimaa, I. 2008: Lepakot ja metsätalous Isoviiksisiippojen radioseurantatutkimus UPM-Kymmene Oyj:n Janakkalan Harvialassa sijaitsevilla metsätiloilla Biologitoimisto Vihervaara Oy, UPM-Kymmene Oyj Metsä. - Report. 50 p. Wermundsen, T. & Siivonen, Y. 2008: Foraging habitats of bats in southern Finland. Acta Thriologica 53: Ympäristöministeriön raportteja: Suomen raportti EU:lle luontodirektiivin toimeenpanosta lajeittain ja luontotyypeittäin Ympäristöministeriö. Ympäristöministeriön raportteja 19/2011: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, työryhmän ehdotus tuulivoiomalarakentamisen kaavoitusta, vaikutustenarviontia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi. Ympäristöministeriö. 7

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Nina Hagner Wahlsten, BatHouse. 28.2.2010. 1 Johdanto 2 2 Lepakot ja tuulivoima 2 3 Lepakoiden suojelu 3 4 Lepakoiden ekologiaa

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 KARTOITUSRAPORTTI 17.8.2007 Otsikko: Herrainsuon lepakkoselvitys 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 22.12.2011 Viite 82129132-04 TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki LEPAKKOSELVITYS 30.9.2014 PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 12 Vastaanottaja Ilmatar Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.9.2012 Viite 82142499-02 ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Mattilanmäki. Kartoitusraportti 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri

Lisätiedot

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 1.9.2008 Otsikko: Lamminrahkan lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy Kannen kuva: Isoviiksisiippa/Teemu

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246-004 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Sisaruspohja. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen &

Lisätiedot

Koverharin lepakkoselvitys

Koverharin lepakkoselvitys Koverharin lepakkoselvitys Hangon satama Heikki Holmén 13.9.2016 2 (8) 13.9.2016 Koverharin lepakkoselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT SUOMESSA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 5

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehdas Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 18.9.2012 Viite 82142999-01 TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Finventia Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 92/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Joulukuu 2006 Yrjö Siivonen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja

Lisätiedot

ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN

ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 27.9.2012 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 96/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Tammela. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet r.f Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2014 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN

Lisätiedot

Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Ilmajoki-Kurikan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. ALUEET

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys Päivämäärä 17.12.2013 Viite 1510008051 ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS ILMATAR KINKKULANMÄEN

Lisätiedot

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys Raportti Donna ID: 2 060 610 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35417P001 Raportti 1 (11) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS MARRASKUU 2010 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lepakot Pohjois-Karjalassa... 1 3. Selvitysalue ja -menetelmät... 2 4. Tulokset... 4 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 27.10.2009 Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA...

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008

RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008 RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 28.8.2008 Otsikko: Raholan kartanon alueen lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy

Lisätiedot

Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011

Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Tieteelliset julkaisut lepakoista 1. Wermundsen, T. 2010. Bat habitat requirements implications for land

Lisätiedot

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014 Tutkimusraportti 1.10.2014 Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2014 JANAKKALAN LUONTO JA YMPÄRISTÖ RY Ari Lehtinen Sisällys 1 Johdanto----------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. KARTOITUSALUE

Lisätiedot

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Tuuli Laukkanen 27.10.2014 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 ALUEEN YLEISKUVAUS...4 YLEISTÄ LEPAKOISTA... 5 Suojelu...5 Elinympäristö... 5 Lepakot

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Lepakkokartoitus toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella yhteensä neljänä yönä kesän 2014 aikana:

Lisätiedot

Niemenranta III asemakaavan nro 8496 lepakkoselvitys

Niemenranta III asemakaavan nro 8496 lepakkoselvitys Tampereen kaupunki Donna ID: 1750844 Juha Parviainen Johanna Hätälä 7.9.2017 2 (9) 7.9.2017 Niemenranta III asemakaavan nro 8496 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYSKOHDE... 3 3 LEPAKOT SUOMESSA... 5 4 AINEISTO

Lisätiedot

Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston lepakkoselvitys

Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston lepakkoselvitys Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston Tampereen kaupunki Donna ID: 1753961 Juha Parviainen Johanna Hätälä 7.9.2017 2 (9) 7.9.2017 Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYSKOHDE...

Lisätiedot

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 94/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3

Lisätiedot

POSION MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON

POSION MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON TUTKIMUSRAPORTTI 20.10.2012 POSION MURTOTUULEN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS 2012 Tekijä: Teemu Virtanen SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Menetelmä...3 3 Tulokset...3 4 Yhteenveto ja suositukset...4 5 Lähteet

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Lepakot rakennuksissa

Lepakot rakennuksissa Lepakot rakennuksissa Markku Lappalainen Emma Kosonen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Esityksen sisältö Lepakoiden suojelullinen asema 1. Lepakot rakennuksissa

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 6 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET... 10 6

Lisätiedot

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava-

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- PIRKKALAN KUNTA Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- ja lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35644P002 Raportti Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1

Lisätiedot

Jankan tilan asemakaavan nro 8646 lepakkoselvitys

Jankan tilan asemakaavan nro 8646 lepakkoselvitys Tampereen kaupunki DonnaID: 1764039 Lauri Erävuori, Juha Parviainen Johanna Hätälä 8.11.2017 2 (9) 8.11.2017 Jankan tilan asemakaavan nro 8646 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYSKOHDE... 3 3 LEPAKOT SUOMESSA...

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 29.6.2015 Kaupunkirakennepalvelut Johdanto Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain 49.1

Lisätiedot

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.9.2016 HANNUKAISEN VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS KAI- HANNUKAISEN KAIVOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 30/09/2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden elintavoista... 5 Lepakot

Lisätiedot

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nina Hagner-Wahlsten, Year of the Bat - Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Suomen lepakkotieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 75/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä 1. Selvitysalueen kuvaus Selvitysalue (tontti) sijaitsee noin 4 km Parikkalan keskustaajaman pohjoispuolella

Lisätiedot

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Lehtivuoret Wind Farm Oy Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 69/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Lappeenranta-Nuijamaa vt 13 lepakkopotentiaalin arviointi 2014

Lappeenranta-Nuijamaa vt 13 lepakkopotentiaalin arviointi 2014 Lappeenranta-Nuijamaa vt 13 lepakkopotentiaalin arviointi 2014 Timo Metsänen 18.5.2014 www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO... 2 2 ALUEEN YLEISKUVAUS...2 3 TIET JA LEPAKOT... 3 4 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...4

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma 1 Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n kaavoitus- ja rakennussuunnitelma Lepakkoselvitys 2013 Pekka Rintamäki 2013 2 1. Johdanto Lepakot ovat pitkäikäisiä (jopa yli 30 vuotta) nisäkkäitä ja Suomessa

Lisätiedot

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Rasakangas Wind Farm Oy Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 81/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Kalistanneva Wind Farm Oy Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 82/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saunamaa Wind Farm Oy Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 74/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 08.12.2015 ABO WIND OY HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNITELLUN TUULIPUISTOALUEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 08.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Antje Neumann, Tapani Pirinen

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 22/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006

Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006 Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue ja menetelmät...

Lisätiedot

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4 SUUU NNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING BILAGA 4 NÄRPIÖN BÖLEN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi,

Lisätiedot

Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008

Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008 Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008 Kartoitusraportti Syyskuu 2008 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19620 Raportti 1 (17) Mäkelä

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 69/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys 2010

Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys 2010 Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys 2010 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 30.11.2010 Jokelan (Kalajoki) ja Mäkikankaan (Pyhäjoki) tuulipuistoalueiden lepakkoselvitys

Lisätiedot

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008 Paavo Hellstedt Sisällys: Tiivistelmä 3 Johdanto 4 Lepakkokartoituksista yleisesti 4 Lepakkokantojen uhkakuvia 4 Lepakoiden ekologiasta 5 Lepakkolajien

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 65/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

ID Selvitysraportti Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys

ID Selvitysraportti Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys ID 1 605 758 Selvitysraportti 5.9.2016 Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen nykytila ja aiemmat selvitykset...3

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 80/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. 20.8.2013 1 JOHDANTO 2 2 LEPAKOIDEN SUOJELU 2 3 LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI 2 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 3 5 TULOKSET

Lisätiedot

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Selvitysraportti 14.9.2015 Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Tekijät: Teemu Virtanen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä ja tulokset... 4 2.1 Menetelmä... 4 2.2 Tulokset... 4 3 kaavamuutoksen

Lisätiedot

Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007

Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007 Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007 Kartoitusraportti Syyskuu 2007 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja niiden

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN SYYS- MUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN SYYS- MUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN SYYS- MUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Suomen lepakot ja niiden ekologiaa... 4 Lepakoiden suojelu... 4

Lisätiedot

VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi, FM. 21.8.2013 1 JOHDANTO 2 2 LEPAKOIDEN SUOJELU 2 3 LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys 16T-3 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys Hanna Suominen 22.6.2017 22.6.2017 1 (17) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 LIITO-ORAVA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4

Lisätiedot

Pispalan lepakkokartoitus 2008

Pispalan lepakkokartoitus 2008 Pispalan lepakkokartoitus 2008 Kartoitusraportti Syyskuu 2008 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja niiden

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Pahkavaaran Tuulipuisto Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 28.4.2016 Viite 1510018964 007 PAHKAVAARAN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 28.04.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Timo Pylvänäinen 8.5.2014 Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Selvitysalueet Erillisiä selvitysalueita on 16. Ne sijaitsevat Nuutin ja Terttumäen alueella

Lisätiedot

Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4

Lisätiedot

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys Pirkkala Heikki Holmén 23.3.2017 23.3.2017 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1 Lähtöaineisto ja aiemmat selvitykset...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Havaitut pohjanlepakot saalistivat Kemijokivarressa Suomen Luontotieto Oy 31/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2010

Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2010 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2010 Haljastennokka on erityisesti pohjanlepakoiden suosiossa. Kuva Pekka Rintamäki. Pekka Rintamäki 2010 2 Tiivistelmä Lempäälän

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 52/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys NAANTALIN KAUPUNKI Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30287 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Aineisto

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 29/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN

PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Suomen lepakot ja niiden ekologiaa... 4 Lepakoiden suojelu...

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Maata raivataan toimenpidealueella. Tässä oli aikaisemmin 4 6 m:n korkuista taimikkoa. Kuva: Jari Venetvaara 20.6.2016 Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Lisätiedot

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 KARTOITUSRAPORTTI 31.8.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alue ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 4 Lähteet... 4 Liite 1... 5 Otsikko:

Lisätiedot

LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354

LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 3.9.2013 LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 Tarkastus 2.9.2013

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMA- PUISTON LEPAKKO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMA- PUISTON LEPAKKO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMA- PUISTON LEPAKKO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt... 5 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ SEINÄJOEN KAUPUNKI 2009 1. Yleistä Seinäjoen kaupungin (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien kortteliin 1057(osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot