Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys"

Transkriptio

1 Vuosikirjanumero KHO:2009:97 Antopäivä Taltionumero 2798 Diaarinumero 1929/2/09 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys A Oy:n sähköisesti ylläpitämän internet-palvelusivuston kautta oli mahdollista täyttää luottohakemus samanaikaisesti useille eri rahoituspalvelujen tarjoajille. A Oy:n suorittamat toimet saattoivat johtaa varsinaisen luottosopimuksen syntymiseen A Oy:n päämiehen ja luotonhakijan välillä. A Oy saattoi rahoituspalveluja tarjoavat yritykset ja näitä palveluja hankkivat tahot yhteen, jotta nämä osapuolet tekisivät keskenään sopimuksen. Kun otettiin huomioon arvonlisäverodirektiivin verosta vapautettuja rahoituspalveluja koskevat säännökset ja niiden tulkintaa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä palvelujen luonne ja tarkoitus, A Oy:n päämiehiltään veloittamat palkkiot olivat korvausta arvonlisäverolaissa tarkoitetusta verottomana rahoituspalveluna pidettävästä luottojen välityksestä. Tämän vuoksi ja kun palvelua oli käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena, A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa päämiehiltään veloittamistaan palkkioista. Ennakkoratkaisu ajaksi Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 41 ja 42 1 momentti 2 kohta Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 135 artikla 1 kohta b alakohta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-235/00, CSC Financial Services Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-453/05, Ludwig Asian käsittely keskusverolautakunnassa Ennakkoratkaisuhakemus A Oy on rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välittämiseen keskittynyt yritys, joka on perustettu vuoden 2008 alussa. A Oy:llä on sopimussuhde rahoitus- ja vakuutusalan yritysten kanssa ja yhtiö veloittaa välityspalkkion näiltä päämiehiltään. Yhtiö on oikeutettu välityspalkkioon aina, kun se on saanut luoton tai vakuutuksen hakijan ja päämiehen neuvotteluyhteyteen eli lähettänyt päämiehelle tämän asettamat edellytykset täyttävän hakemuksen. Yhtiö saa lisäksi suuremman välityspalkkion silloin, kun hakijan ja päämiehen välille syntyy luottotai vakuutussopimus. Luoton- tai vakuutuksenottajalta yhtiö ei veloita mitään. Toistaiseksi yhtiön toiminta on käytännössä muodostunut kulutusluottojen välittämisestä. Jatkossa yhtiö tulee välittämään myös päämiestensä kortti- ja asuntoluottoja sekä vakuutuksia. Yhtiöllä ei ole varsinaista fyysistä päämiesten rahoitus- ja vakuutustuotteiden jakeluverkostoa eli asiakaspalvelu- ja asiointipisteitä, vaan luottojen ja vakuutusten välitys tapahtuu yksinomaan verkossa.

2 2 Hakijan luottotarpeen ja luotonottokyvyn määrittelyyn sekä erilaisten luottojen yhdistelyyn liittyvä taloudellinen neuvonta tapahtuu verkossa olevien laskinten avulla. Kun luoton- tai vakuutuksenhakija on onnistunut määrittelemään tarpeensa, hän täyttää luotto- tai vakuutushakemuksen. Yhtiö käy rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välittäjänä läpi hakemuksen ja hakijan tiedot. Yhtiö tarkistaa hakemuksen sisällön yleisesti ja erityisesti hakijan tulojen ja haetun luoton välisen suhteen. Yhtiö myös varmistaa hakijan luottotiedot Suomen Asiakastiedon luottotietorekisteristä, osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta sekä puhelinnumeron Numeronetistä. Hakemuksen ja hakijan tietojen tarkistuksen jälkeen yhtiö lähettää hakemuksen yleensä yhdelle tai useammalle päämiehelleen. Tämän jälkeen yhtiön päämiehet ottavat suoraan yhteyttä hakijaan joko tarjouksella tai luottosopimuksella. Lopulta luottosuhde syntyy päämiehen ja luotonhakijan välillä. Jos yhtiö kuitenkin huomaa, ettei hakija täytä minkään päämiehen luotonhakijalle asettamia kriteerejä, yhtiö ei lähetä hakemusta yhdellekään päämiehistään. Yhtiö käyttää kehittämäänsä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen sähköistä välitysjärjestelmää omassa välitystoiminnassaan. Ennakkoratkaisukysymys: Ovatko yhtiön päämiehiltään veloittamat palkkiot korvausta verottomasta rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välityksestä? Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu A Oy:n ei ole suoritettava arvonlisäveroa hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen luovuttamisesta. Ennakkoratkaisu on annettu ajaksi Päätöstään keskusverolautakunta on perustellut seuraavasti: Arvonlisäverolain 41 :n mukaan veroa ei suoriteta rahoituspalvelun myynnistä. Lain 44 :n 1 momentin mukaan veroa ei suoriteta vakuutuspalvelun myynnistä ja välityksestä. Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 135 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnat, mukaan lukien näihin liiketoimiin liittyvät vakuutuksenvälittäjän ja vakuutusasiamiehen palvelujen suoritukset. Arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta myös luottojen myöntäminen ja välitys. A Oy on tehnyt rahoitus- ja vakuutusalan yritysten eli päämiestensä kanssa sopimuksia, joiden perusteella yhtiö veloittaa päämiehiltään välityspalkkion luottojen ja vakuutusten välityksestä. Yhtiö on oikeutettu välityspalkkioon aina, kun se on lähettänyt päämiehelle tämän asettamat edellytykset täyttävän hakemuksen. Lisäksi yhtiö saa suuremman välityspalkkion silloin, kun hakijan ja päämiehen välille syntyy luotto- tai vakuutussopimus. Yhtiö ei veloita mitään luoton- tai vakuutuksenottajalta. Yhtiö harjoittaa edellä kuvattua toimintaansa yksinomaan verkossa. Yhtiö esittelee verkossa potentiaalisille asiakkaille päämiestensä luotto- ja vakuutustuotteita. Luoton- tai vakuutuksenhakija ottaa yhteyttä yhtiöön verkossa olevan asiakaspalveluosion kautta, minkä jälkeen yhtiö ottaa hakijaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän jälkeen

3 3 hakija täyttää luotto- tai vakuutushakemuksen. Yhtiö käy hakemuksen ja hakijan tiedot läpi ja tarkistaa muun muassa haetun luoton ja hakijan tulojen välisen suhteen. Tämän jälkeen yhtiö lähettää hakemuksen yhdelle tai useammalle päämiehelleen. Päämiehet ottavat yhteyttä suoraan hakijaan joko tarjouksella tai luottosopimuksella ja lopullinen luottosuhde syntyy suoraan päämiehen ja luotonhakijan välillä. Jos yhtiö kuitenkin havaitsee, ettei hakija täytä minkään päämiehen luotonhakijalle asettamia kriteerejä, yhtiö ei lähetä hakemusta yhdellekään päämiehistään. A Oy:n sähköisesti ylläpitämän internet-palvelusivuston kautta on mahdollista täyttää luotto- tai vakuutushakemus samanaikaisesti useille eri rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tarjoajille. Yhtiön suorittamat toimet saattavat johtaa varsinaisen luotto- tai vakuutussopimuksen syntymiseen yhteistyökumppaneiden ja hakijoiden välillä. Hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa yhtiö saattaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavat yritykset ja näitä palveluja hankkivat tahot yhteen, jotta nämä osapuolet tekisivät keskenään sopimuksen. Tämän toiminnan perusteella yhtiön päämiehiltään veloittamat palkkiot ovat korvausta verottomasta rahoituspalvelusta eli luottojen välityksestä sekä verottomasta vakuutuspalvelujen välityksestä. Keskusverolautakunnan soveltamat oikeusohjeet Arvonlisäverolaki 41 ja 44 1 momentti Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 135 artikla 1 kohta a ja b alakohdat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot asioissa C-235/00, CSC Financial Services ja C-2/95, Sparekassernes Datacenter Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valituksessaan vaatinut keskusverolautakunnan päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä on kysymys yhtiön tarjoamista palveluista luottoja myöntäville rahoituslaitoksille. Tältä osin uutena ennakkoratkaisuna on lausuttava, että A Oy:n on suoritettava arvonlisäveroa toimittaessaan sopimuskumppaneilleen näiden asettamat edellytykset täyttäviä luottohakemuksia. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei ole vaatinut muutosta ennakkoratkaisuun siltä osin kuin siinä on kysymys yhtiön suorittamasta vakuutuspalveluihin kohdistuvasta palvelusta. Vaatimustensa tueksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on esittänyt muun ohella seuraavaa: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (jäljempänä EYT) on määrittänyt luottojen välityksen käsitettä asiassa C-453/05, Ludwig, antamassaan tuomiossa. Tapauksessa oli kysymys siitä, mikä on pääsuorite, kun luovutettu palvelu pitää sisällään sekä sijoitusneuvontaa että luotonvälitystä. Tuomion mukaan palvelua voidaan pitää verosta vapautettuna luottojen välityksenä, jos palvelut ovat erillinen kokonaisuutensa ja ne täyttävät verosta vapautetun

4 4 välityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät. Luotonvälitys on pääasiallinen suorite, kun palkkion suorittaminen edellyttää luottosopimuksen solmimista. Käsitteellä välitys tarkoitetaan välittäjänä toimivan henkilön toimintaa. Välittäjä ei toimi tiettyä finanssiosapuolta koskevan sopimuksen osapuolena. Välittäjän toiminta koostuu muusta kuin tällaisten sopimusten osapuolten tyypillisistä sopimukseen perustuvista suorituksista. Välitystoiminnalla tarkoitetaan palvelua, joka suoritetaan sopimuksen yhdelle osapuolelle ja josta tämä osapuoli suorittaa vastikkeen erillisenä välitystoimintana. Tavoitteena on, että kaksi osapuolta tekee keskenään sopimuksen ilman, että välittäjällä olisi omaa intressiä sopimuksen sisällön suhteen. Kysymys ei ole välitystoiminnasta, kun sopimuksen osapuoli antaa alihankkijan tehtäväksi osan sopimukseen liittyvistä aineellisista toimista. Välitystoiminta voi käsittää muun muassa sen, että välittäjä ilmoittaa sopimuksen osapuolelle tilaisuuksista tehdä sopimus ja että välittäjä on yhteydessä sopimuspuoleen ja neuvottelee asiakkaan nimissä ja hänen lukuunsa sopimuspuolten vastavuoroisten suoritusten yksityiskohdista. EYT:n mukaan arvonlisäverodirektiivin verosta vapautuksen soveltumista on arvioitava suhteessa suoritettavan palvelun luonteeseen ja tarkoitukseen. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mukaan tästä tuomiosta on pääteltävissä, että luotonvälitykselle on luonteenomaista se, että palkkio suoritetaan luottosopimuksen solmimisen johdosta. EYT:n asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, antaman tuomion mukaan ei ole poissuljettua, että arvonlisäverosta vapautettu liiketoimi olisi jaettavissa erillisiin palveluihin, jotka voisivat olla arvonlisäverodirektiivin säännöksissä tarkoitettuja verosta vapautettuja liiketoimia ja joihin voitaisiin soveltaa arvonlisäverodirektiivin säännöksissä tarkoitettua vapautusta. Tässä tuomiossa oli kysymys kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 13 artiklan B kohdan d alakohdan 3 ja 5 alakohtien tulkinnasta. Näitä kohtia vastaavat voimassa olevan arvonlisäverodirektiivin 135artiklan 1 kohdan d alakohta (maksujen välitys) ja f alakohta (osakkeita koskevat liiketoimet). EYT:n mukaan pelkästään sillä perusteella, että tietty osatekijä on välttämätön arvonlisäverosta vapautetun liiketoimen toteuttamiseksi, ei voida päätellä, että tätä osatekijää vastaava palvelu vapautetaan arvonlisäverosta. Palvelut voidaan EYT:n mukaan luokitella kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä 13 artiklan B kohdan d alakohdan 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuiksi vapautetuiksi liiketoimiksi, jos ne ovat kokonaisuutena arvioiden erillinen kokonaisuutensa ja jos ne täyttävät kyseisissä säännöksissä kuvatun palvelun erityisiä ja olennaisia tehtäviä. EYT jätti tätä koskevan arvioinnin kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi. EYT:n mukaan verosta vapautettu palvelu on erotettava pelkän aineellisen tai teknisen suoritteen tarjoamisesta, kuten esimerkiksi atk-järjestelmän antamisesta pankin käyttöön. Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava erityisesti, millainen vastuu atk-keskuksella on pankkeja kohtaan ja koskeeko tämä vastuu ainoastaan teknisiä seikkoja vai ulottuuko vastuu liiketoimien erityisiin ja olennaisiin osatekijöihin. EYT:n asiassa C-235/00, CSC Financial Services, antaman tuomion mukaan arvopapereita koskeva liiketoimi on periaatteessa jaettavissa useisiin erillisiin palveluihin. Tuomiossaan EYT määritti kuudennen arvonlisäverodirektiivin käsitteitä liiketoimet, jotka koskevat arvopapereita ja välitys, joka koskee arvopapereita.

5 5 EYT:n edellä selostettujen tuomioiden mukaan palvelut voidaan luokitella arvonlisäverodirektiivissä vapautetuiksi rahoitukseen liittyviksi liiketoimiksi vain, mikäli palvelut ovat erillisiä ja täyttävät arvonlisäverolain ja -direktiivin verosta vapautettujen rahoituspalvelujen erityisiä ja olennaisia tehtäviä. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö katsoo, että alihankkijan palvelun verottomuutta määritettäessä on tarkasteltava alihankkijan palvelua erillisenä palveluna. Alihankkijan palvelun on tällöin täytettävä arvonlisäverolain ja -direktiivin nojalla verosta vapautetun palvelun erityisiä ja olennaisia tehtäviä ollakseen verosta vapautettu rahoituspalvelu. Alihankkijan palvelun on, ollakseen verosta vapautettu rahoituspalvelu, vastattava sellaisenaan eli ilman, että sitä tarkastellaan osana päämiehen suorittamia palveluja, arvonlisäverolain ja -direktiivin verosta vapautetun rahoituspalvelun käsitettä. EYT on korostanut vastuun merkitystä sen arvioinnissa, onko alihankkijan palvelu verosta vapautettu palvelu eli sellainen erillinen palvelu, joka täyttää arvonlisäverodirektiivin rahoituspalvelujen vapautuksia koskevissa säännöksissä kuvatun palvelun erityisiä ja olennaisia tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että palvelun suorittajan on myös oltava vastuussa verosta vapautetun rahoituspalvelun luovutuksesta eikä ainoastaan teknisestä tai aineellisesta seikasta. Jos alihankkijan vastuu ei vastaa rahoituspalvelun luovuttajan vastuuta, ei alihankkijan palvelu ole verosta vapautettu rahoituspalvelu. Näin siitä huolimatta, että alihankkijan palvelu itsessään sen erityiset ja olennaiset tekijät huomioon ottaen näyttäisi muodostavan verosta vapautetun rahoituspalvelun. Alihankkijan vastuu voi osoittaa, että alihankkijan palvelu joko on tai ei ole verosta vapautettu rahoituspalvelu. A Oy saa palkkion jokaisesta sopimuskumppanilleen lähettämästään, tämän asettamat edellytykset täyttävästä luottohakemuksesta. Yhtiön palvelu ei ole tämän vuoksi luonteeltaan välityspalvelu. Yhtiön sopimuskumppaneilleen suorittama palvelu käsittää hakemusten vastaanoton, esikarsinnan ja edelleen lähettämisen. Toimet eivät vastaa arvonlisäverolain ja -direktiivin verosta vapautettujen rahoituspalvelujen käsitettä. Jotta yhtiön suorittama palvelu olisi alihankkijan palveluna verosta vapautettu rahoituspalvelu, yhtiön suorittaman palvelun tulisi sen erityiset ja olennaiset osatekijät huomioon ottaen täyttää verottoman rahoituspalvelun määritelmä. Tässä arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, mistä yhtiö vastaa sopimuskumppaneilleen suorittaessaan oman palvelunsa. Yhtiön palvelu ei vastuun osalta täytä verosta vapautetun rahoituspalvelun määritelmää. Tämän vuoksi yhtiön sopimuskumppaneilleen suorittama palvelu ei ole alihankintapalvelunakaan verosta vapautettu rahoituspalvelu. A Oy on Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta antamassaan vastineessa esittänyt muun ohella seuraavaa: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on perustellut vaatimuksiaan lähinnä EYT:n kahdella tuomiolla. Asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, annettu tuomio ei edes lähtökohtaisesti sovellu yhtiön luotonantajille myymiin palveluihin. Yhtiön suorittamassa palvelussa on kysymys luotonvälityksestä, joka on jo sellaisenaan arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan b alakohdassa erikseen määritelty verosta vapautetuksi rahoituspalveluksi. Vaikka luotonvälitystä ei Suomen arvonlisäverolaissa

6 6 nimenomaisesti mainitakaan verosta vapautettujen rahoituspalvelujen luettelossa, myös Suomen arvonlisäverolakia on tarkoitettu tulkittavaksi siten, että verosta vapautus soveltuu myös siihen. Tämä käy ilmi arvonlisäverolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 88/1993 vp) perusteluista. Luotonvälitys on myös korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä todettu verosta vapautetuksi rahoituspalveluksi (korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös taltionumero 432). Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön laajasti referoimassa EYT:n asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, antamassa tuomiossa EYT on määritellyt kriteerejä, joiden perusteella yrityksen, joka itse kiistatta tuottaa verosta vapautettuja rahoituspalveluja, käyttämät alihankkijat voivat niin ikään käsitellä palvelunsa verosta vapautettuna rahoituspalveluna. Koska yhtiön rahoituslaitoksille tuottama palvelu on luotonvälitystä ja luotonvälitys on arvonlisäverolainsäädännössä nimenomaisesti mainittu verosta vapautettuna rahoituspalveluna, EYT:n asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, antamasta tuomiosta ei voida johtaa oikeusohjetta nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Yhtiön suorittama luotonvälityspalvelu on siis jo sellaisenaan verosta vapautettu rahoituspalvelu, koska se täyttää verosta vapautetun välityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät. Näin ollen palvelun arvonlisäverokäsittelyn kannalta ei ole merkitystä esimerkiksi sillä, vastaavatko yhtiön toimintaan liittyvät vastuut päämiehen vastuita suhteessa luotonhakijaan. Yhtiön vastuu määräytyy normaalien päämiehen ja välittäjän vastuusuhteiden mukaisesti. Toisaalta niissäkään tilanteissa, joissa alihankkijan suoritteen verosta vapautuksen edellytyksenä on, että alihankkijan palvelu on verosta vapautetun rahoituspalvelun erityisiä ja olennaisia tehtäviä täyttävä erillinen kokonaisuutensa, päämiehen ja alihankkijan vastuut voivat vain harvoin olla täysin yhtenevät. Tällaista täysin yhtäläisten vastuiden edellytystä ei kuitenkaan ole asetettu sen enempää EYT:n kuin kotimaisessakaan oikeuskäytännössä. EYT:n asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, antaman tuomion mukaan rahoituspalvelun teknisellä toteuttamistavallakaan (esimerkiksi välitys online-palveluna tai kohtaamalla päämiehen potentiaalinen asiakas henkilökohtaisesti) ei ole sinänsä merkitystä ratkaistaessa palvelun arvonlisäverokohtelua. Asiassa C-453/05, Ludwig, antamassaan tuomiossa EYT on sen sijaan joutunut määrittelemään verosta vapautettuna rahoituspalveluna pidettävän luotonvälityksen käsitettä, koska siinä palveluntarjoaja harjoitti luotonvälityksen yhteydessä ja siihen liittyen myös sijoitusneuvontaa. Yhtiö ei harjoita sijoitusneuvontaa, vaan muiden luotonvälittäjien tavoin ainoastaan välitystehtäväänsä liittyen antaa päämiesten potentiaalisille asiakkaille tietoja päämiesten lainatuotteista. Yhtiön toiminta täyttää siten myös tältä osin mainitussa EYT:n tuomiossa asetetut palvelun välityksen tunnusmerkit. Yhtiön rahoituslaitoksille suorittama palvelu täyttää verosta vapautettuna rahoituspalveluna pidettävän luotonvälityksen tunnusmerkit. Valituksessaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei ole tätä tosiseikkaa pyrkinyt kiistämäänkään muutoin kuin sillä, että yhtiö saa palkkion myös niissä tilanteissa, joissa välitys ei johda luottosopimuksen solmimiseen päämiehen ja luottohakemuksen jättäneen henkilön välillä. Tällä seikalla ei voi olla asiassa merkitystä. Yhtiön rahoituslaitoksille suorittama palvelu on luotonvälitystä riippumatta siitä, pääsevätkö päämies ja tämän mahdollinen asiakas lopulta sopimukseen

7 7 luotosta. Tähän sinänsä selvään asiaan löytyy tukea myös jatkossa verosta vapautettuja rahoitus- ja vakuutuspalveluja täsmentävästä Neuvoston asetusehdotuksesta, jonka mukaan verosta vapautetun rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välityksen tunnusmerkit täyttyvät jo sillä, että toimi voi johtaa sopimuspuolten oikeuksien ja velvollisuuksien luomiseen, jatkamiseen, muuttamiseen tai raukeamiseen verosta vapautetun vakuutus- tai rahoituspalvelun osalta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on yhtä mieltä yhtiön kanssa siitä, että luotonvälitys on verosta vapautettua rahoituspalvelua. Palvelun teknisellä toteuttamistavalla ei myöskään ole merkitystä ratkaistaessa palvelun arvonlisäverokohtelua. Asiassa on kuitenkin otettava huomioon EYT:n asiassa C-453/05, Ludwig, antamassa tuomiossa tekemä määritelmä luottojen välitystä koskevien liiketoimien käsitteestä. EYT:n tuomion perusteella on arvioitava sitä, onko yhtiön suorittama palvelu kokonaan tai joltakin osin luotonvälityspalvelu vai onko palvelu aineellisten toimien suorittamista. EYT:n mukaan välitystoiminta on toimintaa, joka suoritetaan sopimuksen yhdelle osapuolelle ja josta tämä osapuoli suorittaa vastikkeen erillisenä välitystoimintana. Kyseinen toiminta voi käsittää muun muassa sen, että tälle osapuolelle ilmoitetaan tilaisuuksista tehdä tällainen sopimus ja että välittäjä on yhteydessä toiseen osapuoleen ja neuvottelee asiakkaan nimissä ja puolesta osapuolten vastavuoroisten suoritusten yksityiskohdista. A Oy:n toiminta ei ole edellä todettujen kriteerien näkökulmasta välitystoimintaa. Yhtiö suorittaa palvelunsa useille eri tahoille, joilta perii vastikkeen hakemusten tarkastamisesta ja lähettämisestä. Yhtiö ilmoittaa useille eri toimijoille tilaisuuksista solmia luottosopimus. Yhtiö ei neuvottele asiakkaansa nimissä ja puolesta osapuolten vastavuoroisten suoritusten yksityiskohdista, vaan antaa neuvoja luotonhakijoille. EYT on edellä mainitussa tuomiossaan viitannut arvopapereiden välitystä koskevaan tuomioonsa asiassa C-235/00, CSC Financial Services. Tässä tuomiossaan EYT on todennut, ettei kysymys ole välitystoiminnasta silloin, kun yksi sopimuksen osapuolista antaa alihankkijan tehtäväksi osan sopimukseen liittyvistä aineellisista toimista, kuten tietojen antamisen toiselle osapuolelle sekä sopimuksen kohteena olevia arvopapereita koskevien merkintähakemusten vastaanoton ja käsittelyn. Luottohakemusten vastaanotto, hakijoiden neuvonta, hakemusten tarkastaminen ja edelleen lähettäminen ovat luottosopimukseen liittyviä aineellisia toimia. Jotta toimijan palvelua voidaan pitää kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettuna verosta vapautettuna liiketoimena, sen on EYT:n mukaan kokonaisuutena arvioiden muodostettava sellainen erillinen kokonaisuus, jolla täytetään välityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät (asia C-453/05, Ludwig). Luottohakemusten vastaanotto, hakijoiden neuvonta, hakemusten tarkastaminen ja edelleen lähettäminen eivät muodosta kokonaisuutta, joka täyttäisi luotonvälityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät. Tämän vuoksi kysymys ei ole luotonvälityspalvelusta.

8 8 Neuvoston asetusehdotus, johon yhtiö vastineessaan viittaa, tarkoittanee komission ehdotusta neuvoston direktiiviksi KOM(2007)747. Asia ei ole edennyt voimassa olevaksi direktiiviksi. Käsittelytietojen mukaan Euroopan parlamentti on esittänyt muutoksia komission ehdotukseen ja komission kanta Euroopan parlamentin tarkistuksiin on ollut kaikkien tarkistusten hylkääminen Direktiiviehdotusta ei voida pitää laintulkintaohjeena, kun ehdotettu lainsäädäntö ei ole tullut voimaan. Koska EYT on asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, antamassaan tuomiossa todennut, että myös rahoituspalvelun myyjän alihankkijan palvelu voi täyttää verosta vapautetun rahoituspalvelun kriteerit, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valituksessaan arvioinut yhtiön suorittamien palvelujen verosta vapauttamista myös tältä kannalta ja tullut johtopäätökseen, etteivät luottohakemusten vastaanotto, hakemusten esikarsinta ja niiden edelleen lähettäminen ole sellaisia palveluja, että ne olisivat arvonlisäverolaissa tai -direktiivissä tarkoitettuja verosta vapautettuja rahoituspalveluja. EYT:n mukaan verosta vapautetun palvelun erottamiseksi aineellisesta tai teknisestä suorituksesta kansallisen tuomioistuimen on tutkittava erityisesti, millainen vastuu alihankkijalla on (asia C-235/00, CSC Financial Services ja asia C-2/95, Sparekassernes Datacenter). EYT:n mukaan ratkaisevaa on se, ulottuuko vastuu liiketoimien erityisiin ja olennaisiin osatekijöihin. Yhtiö on vastineessaan todennut, että sen vastuu määräytyy normaalien päämiehen ja välittäjän vastuusuhteiden mukaisesti. Yhtiö ei ole kuitenkaan vastineessaan kertonut, millainen vastuu yhtiöllä on rahalaitoksia kohtaan, kun se luovuttaa niille palvelun, joka käsittää luottohakemusten vastaanoton, tarkastamisen ja edelleen lähettämisen. Yhtiö myy luottoja myöntäville sopimuskumppaneilleen palvelun, joka käsittää aineellisia toimia, kuten tietojen antamisen toiselle osapuolelle sekä luottohakemusten vastaanoton ja tarkastamisen. Kun sopimuksen mukaan yhtiö saa palkkion pelkästä hakemusten toimittamisesta eikä palkkion suorittaminen edellytä pääliiketoimen solmimista, ei kysymys ole luotonvälityspalvelusta. Yhtiön suorittama vastikkeellinen palvelu on tältä osin kokonaan luottosopimukseen liittyvien aineellisten toimien suorittamista. Yhtiön vastuu sen suorittamista aineellisista toimista ei ole vastaava kuin sellaisen toimijan vastuu, joka suorittaa palvelun, jolla täytetään verosta vapautetun rahoituspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät. Tämän vuoksi yhtiön sopimuskumppaneilleen suorittama palvelu ei ole alihankintapalveluna verosta vapautettu rahoituspalvelu. Koska yhtiön palvelu muodostuu aineellisista toimista, voi yhtiön palvelu olla luotonvälityspalvelu vain siltä osin, kuin yhtiö saa palkkion sopimukseen johtaneesta luotonvälityksestä. Pääsuorite on kuitenkin palvelu, joka käsittää hakemusten vastaanoton, esikarsinnan ja edelleen lähettämisen. Toissijaisesti Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö katsoo, että kyseessä voi olla kaksi itsenäistä suoritetta. Tällöin palkkio, joka maksetaan sopimukseen johtaneiden hakemusten toimittamisesta, koskee verosta vapautettua luotonvälitystä. Palkkio, joka maksetaan pelkästään hakemusten vastaanotosta, esikarsinnasta ja edelleen lähettämisestä, ei sitä vastoin ole veroton luotonvälityspalkkio vaan palkkio aineellisten toimien suorittamisesta.

9 9 A Oy:lle on lähetetty Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön vastaselitys tiedoksi. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hylätään. Keskusverolautakunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta. Perustelut Sovellettavat oikeusohjeet Arvonlisäverolaki Arvonlisäverolain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Lain 41 :n mukaan veroa ei suoriteta rahoituspalvelun myynnistä. Rahoituspalveluna pidetään lain 42 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan luotonantoa ja muuta rahoituksen järjestämistä. Arvonlisäverolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 88/1993 vp) mukaan rahoitustoiminnan verottomuus koskisi luotto- ja rahoituslaitosten lisäksi kaikkia muitakin yrityksiä, jotka myyvät verottomia rahoituspalveluja. Verottoman rahoitustoiminnan laajuuden lähtökohtana olisivat Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennen arvonlisäverodirektiivin määräykset. Määrittelyssä hyödynnettäisiin mahdollisuuksien mukaan luotto- ja rahoituslainsäädännössä käytettäviä käsitteitä. Lakiehdotuksen 42 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan luotonanto ja muu rahoituksen järjestäminen olisi verotonta rahoituspalvelua. Verottomuus koskisi perinteisen luotonannon lisäksi uusia luotonantomuotoja. Verotonta olisi myös luotonvälitys, rahoituskokonaisuuksien kokoaminen asiakkaille useammasta rahoituslähteestä samoin kuin luottokorttirahoitus ja osamaksukaupan rahoitus. Euroopan yhteisön oikeus Arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 135 artiklan 1 kohdan b-g alakohdassa on lueteltu verosta vapautettavat rahoitusliiketoimet. Jäsenvaltioiden on b alakohdan mukaan vapautettava verosta luottojen myöntäminen ja välitys. Säännökset vastaavat aikaisemmin voimassa olleen kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1-6 alakohtia ja luottojen myöntämisen ja välityksen osalta 1 alakohtaa. EYT:n asiassa C-453/05, Ludwig, antama tuomio koskee kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1 alakohdan ja erityisesti siihen sisältyvän luottojen välityksen käsitteen tulkintaa. Asiaa koskevasta ennakkoratkaisupyynnöstä kävi ilmi, että Ludwigin toiminnassa oli kyse yhtäältä asiakkaiden neuvomisesta heidän talousasioissaan ja toisaalta toimimisesta sillä tavalla, että nämä asiakkaat tekivät tarvittaessa luottosopimuksen. Ludwig sai tästä toiminnasta

10 10 palkkiona osan luotonantajina olevien laitosten Ludwigin päämiehelle Deutsche Vermögensberatung AG -nimiselle yhtiölle (jäljempänä DVAG) maksamasta provisiosta ja tämän palkkion edellytyksenä oli se, että Ludwig vaikutti DVAG:n aliedustajana osaltaan siihen, että nämä luotonantajina olevat laitokset ja asiakkaat, jotka hän oli hankkinut, tekivät luottosopimuksen. (16 kohta) EYT:n mukaan yhtäältä se, että luotonantajina olevat laitokset maksavat palkkion DVAG:n ja Ludwigin tarjoamista palveluista ainoastaan sillä edellytyksellä, että sijoitusneuvojan (Ludwig) hankkimat asiakkaat, joita tämä neuvoo, tekevät luottosopimuksen, johtaa siihen, että välityspalvelua on pidettävä pääasiallisena suorituksena, jolloin neuvontapalvelu on pelkästään liitännäinen palvelu. Toisaalta luottojen välitys on luotonsaajien ja luotonantajina olevien laitosten kannalta ratkaiseva palvelu, koska toimintaa, jossa on kyse sijoitusneuvonnasta, harjoitetaan ainoastaan alkuvaiheessa ja kyseinen toiminta rajoittuu siihen, että asiakasta avustetaan valitsemaan eri finanssituotteista ne, jotka sopivat parhaiten hänen tilanteeseensa ja tarpeisiinsa. Näin ollen se seikka, että verovelvollinen analysoi hankkimiensa asiakkaiden varallisuustilanteen välittääkseen heille luottoja, ei estä toteamasta, että kyse on kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta luottojen välitystä koskevasta palvelusta, mikäli mainitun verovelvollisen tarjoamaa luottojen välitystä koskevaa palvelua on pidettävä edellä esitettyjen tulkintaan liittyvien seikkojen valossa pääasiallisena suorituksena, johon nähden sijoitusneuvontapalvelu on liitännäinen, jolloin sijoitusneuvontapalvelua kohdellaan verotuksellisesti samoin kuin luottojen välitystä koskevaa palvelua. (19 ja 20 kohta) EYT on asiassa C-453/05, Ludwig, todennut, ettei kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä määritellä sen 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1-5 alakohtaan sisältyvää termiä välitys. EYT on kuitenkin tässä yhteydessä viitannut asiassa C-235/00, CSC Financial Services, antamaansa 5 alakohtaa koskevaan tuomioon. (23 kohta) Tuon tuomion mukaan ilmaisulla mukaan lukien välitys ei pyritä määrittelemään tässä säännöksessä säädetyn vapautuksen pääasiallista sisältöä, vaan sillä on tarkoitus laajentaa kyseisen vapautuksen soveltamisalaa välitystoimintaan. (38 kohta) Ilman, että olisi tarpeen tarkastella termin välitys, jota käytetään muissakin kuudennen arvonlisäverodirektiivin säännöksissä ja varsinkin 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1-4 alakohdassa, täsmällistä merkitystä, on tuomion mukaan todettava, että 5 alakohdan osalta tällä termillä tarkoitetaan sellaisen välittäjänä toimivan henkilön toimintaa, joka ei toimi tiettyä finanssituotetta koskevan sopimuksen osapuolena ja jonka toiminta koostuu muusta kuin tällaisten sopimusten osapuolten tyypillisistä sopimukseen perustuvista suorituksista. Välitystoiminnalla nimittäin tarkoitetaan palvelua, joka suoritetaan sopimuksen yhdelle osapuolelle ja josta tämä osapuoli suorittaa vastikkeen erillisenä välitystoimintana. Kyseinen toiminta voi käsittää muun muassa sen, että tälle osapuolelle ilmoitetaan tilaisuuksista tehdä tällainen sopimus ja että välittäjä on yhteydessä toiseen osapuoleen ja neuvottelee asiakkaan nimissä ja puolesta osapuolten vastavuoroisten suoritusten yksityiskohdista. Tämän toiminnan tavoitteena on siis tehdä se, mikä on tarpeen, jotta kaksi osapuolta tekisivät sopimuksen, ilman, että välittäjällä olisi omaa intressiä sopimuksen sisällön suhteen. (39 kohta) Kyseessä ei sen sijaan ole välitystoiminta silloin, kun yksi sopimuksen osapuolista antaa alihankkijan tehtäväksi osan sopimukseen liittyvistä aineellisista toimista, kuten tietojen antamisen toiselle osapuolelle sekä sopimuksen kohteena olevia arvopapereita koskevien merkintähakemusten vastaanoton ja käsittelyn. Tällaisessa tapauksessa alihankkija on samassa asemassa kuin finanssituotteen myyjä, eikä

11 11 alihankkija siis ole välittäjänä toimiva henkilö, jolla ei ole sopimuksen osapuolen asemaa edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla. (40 kohta) Asiassa C-235/00, CSC Financial Services, ei EYT:n mukaan ollut riitaa siitä, oliko palvelun tarjoajan ja vastaanottajan välillä sopimusta, vaikka tuomioistuin viittasikin alihankkijan tehtäviin osana sopimukseen liittyvistä aineellisista toimista. Asiassa C-453/05, Ludwig, antaman tuomion mukaan se, sovelletaanko kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1 alakohdassa säädettyä vapautusta, ei määräydy sen mukaisesti, onko välityspalvelun tarjoaja sopimussuhteessa yhteen luottosopimuksen osapuolista, vaan tätä on arvioitava suhteessa suoritettavan palvelun luonteeseen ja tarkoitukseen, sellaisina kuin ne on esitetty tuomion 23 kohdassa, jossa on viitattu asian C- 235/00, CSC Financial Services, 39 ja 40 kohtaan. (33 kohta) EYT:n asiassa C-453/05, Ludwig, antaman tuomion mukaan myöskään pelkästään se seikka, että toinen luottosopimuksen osapuolista on vahvistanut etukäteen sopimusehdot, ei sellaisenaan voi estää sitä, että kyse on kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetun välityspalvelun tarjoamisesta, koska välitystoiminta voi rajoittua siihen, että välittäjä ilmoittaa sopimuksen osapuolelle tilaisuuksista tehdä tällainen sopimus. Tosiseikat A Oy on rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välittämiseen keskittynyt yritys. Yhtiö on tehnyt muun ohella rahoitusalan yritysten eli päämiestensä kanssa sopimuksia, joiden perusteella yhtiö veloittaa päämiehiltään välityspalkkion luottojen välityksestä. Yhtiö on oikeutettu välityspalkkioon aina, kun se on lähettänyt päämiehelle tämän asettamat edellytykset täyttävän hakemuksen. Lisäksi yhtiö saa suuremman välityspalkkion silloin, kun hakijan ja päämiehen välille syntyy luottosopimus. Yhtiö ei veloita mitään luotonottajalta. Yhtiö harjoittaa edellä kuvattua toimintaansa yksinomaan verkossa. Yhtiö esittelee verkossa potentiaalisille asiakkaille päämiestensä luottotuotteita. Luotonhakija ottaa yhteyttä yhtiöön verkossa olevan asiakaspalveluosion kautta, minkä jälkeen yhtiö ottaa hakijaan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän jälkeen hakija täyttää luottohakemuksen. Yhtiö käy hakemuksen ja hakijan tiedot läpi ja tarkistaa muun muassa haetun luoton ja hakijan tulojen välisen suhteen. Tämän jälkeen yhtiö lähettää hakemuksen yhdelle tai useammalle päämiehelleen. Päämiehet ottavat yhteyttä suoraan luotonhakijaan joko tarjouksella tai luottosopimuksella ja lopullinen luottosuhde syntyy suoraan päämiehen ja luotonhakijan välillä. Jos yhtiö kuitenkin havaitsee, ettei hakija täytä minkään päämiehen luotonhakijalle asettamia kriteerejä, yhtiö ei lähetä hakemusta yhdellekään päämiehistään. Asian oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset Arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta luottojen myöntäminen ja välitys. Arvonlisäverolain 42 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan verosta vapautettuna rahoituspalveluna pidetään luotonantoa ja muuta rahoituksen järjestämistä. Arvonlisäverolakia koskevan hallituksen esityksen (HE

12 12 88/1993 vp) mukaan verotonta olisi myös luotonvälitys. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että myös luottojen välitystä voidaan edellä esitetty huomioon ottaen pitää arvonlisäverolain 42 :ssä tarkoitettuna verosta vapautettuna rahoituspalveluna. EYT:n oikeuskäytännön mukaan välitystoiminnalla tarkoitetaan sellaisen välittäjänä toimivan henkilön toimintaa, joka ei toimi tiettyä finanssituotetta koskevan sopimuksen osapuolena ja jonka toiminta koostuu muusta kuin tällaisten sopimusten osapuolten tyypillisistä sopimukseen perustuvista suorituksista. Välitystoiminnalla tarkoitetaan palvelua, joka suoritetaan sopimuksen yhdelle osapuolelle ja josta tämä osapuoli suorittaa vastikkeen erillisenä välitystoimintana. Kyseinen toiminta voi käsittää muun muassa sen, että tälle osapuolelle ilmoitetaan tilaisuuksista tehdä tällainen sopimus ja että välittäjä on yhteydessä toiseen osapuoleen ja neuvottelee asiakkaan nimissä ja puolesta osapuolten vastavuoroisten suoritusten yksityiskohdista. Tämän toiminnan tavoitteena on tehdä se, mikä on tarpeen, jotta kaksi osapuolta tekisivät sopimuksen, ilman, että välittäjällä olisi omaa intressiä sopimuksen sisällön suhteen. Kyseessä ei sen sijaan ole välitystoiminta silloin, kun yksi sopimuksen osapuolista antaa alihankkijan tehtäväksi osan sopimukseen liittyvistä aineellisista toimista. Tällaisessa tapauksessa alihankkija on samassa asemassa kuin finanssituotteen myyjä, eikä alihankkija siis ole välittäjänä toimiva henkilö, jolla ei ole sopimuksen osapuolen asemaa edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Pelkästään se seikka, että toinen luottosopimuksen osapuolista on vahvistanut etukäteen sopimusehdot, ei sellaisenaan voi estää sitä, että kyse on välityspalvelun tarjoamisesta, koska välitystoiminta voi rajoittua siihen, että välittäjä ilmoittaa sopimuksen osapuolelle tilaisuuksista tehdä tällainen sopimus. A Oy:n sähköisesti ylläpitämän internet-palvelusivuston kautta on mahdollista täyttää luottohakemus samanaikaisesti useille eri rahoituspalvelujen tarjoajille. Yhtiön suorittamat toimet saattavat johtaa varsinaisen luottosopimuksen syntymiseen yhteistyökumppaneiden ja luotonhakijoiden välillä. Hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa yhtiö saattaa rahoituspalveluja tarjoavat yritykset ja näitä palveluja hankkivat tahot yhteen, jotta nämä osapuolet tekisivät keskenään sopimuksen. Kun otetaan huomioon arvonlisäverodirektiivin verosta vapautettuja rahoituspalveluja koskevat säännökset ja niiden tulkintaa koskeva EYT:n oikeuskäytäntö sekä palvelujen luonne ja tarkoitus, korkein hallinto-oikeus katsoo, että yhtiön päämiehiltään veloittamat palkkiot ovat korvausta verottomasta rahoituspalvelusta eli luottojen välityksestä. Tämän vuoksi ja kun palvelua on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena, yhtiön ei ole suoritettava arvonlisäveroa ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetusta toiminnastaan. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Rihto, Ahti Vapaavuori, Irma Telivuo, Matti Halén ja Eila Rother. Asian esittelijä Marita Eeva.

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä 13.8.2008 Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Vakuutuspalvelu Vakuutushakemusten käsittely

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Vakuutuspalvelu Vakuutushakemusten käsittely Vuosikirjanumero KHO:2009:19 Antopäivä 17.2.2009 Taltionumero 359 Diaarinumero 273/2/08 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Vakuutuspalvelu Vakuutushakemusten käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67 Page 1 of 9 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2013:67 KHO:2013:67 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 Diaarinumero 1729/2/07 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Valitus arvonlisäverotusta koskevasta ennakkoratkaisusta A

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohta)

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohta) Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0034 - FI Avis juridique important 61999J0034 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 15 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 2 artiklan 1 kohta ja 13 artiklan B kohdan a alakohta)

(Neuvoston direktiivin 77/388/ETY 2 artiklan 1 kohta ja 13 artiklan B kohdan a alakohta) Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0240 - FI Avis juridique important 61999J0240 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8

Lisätiedot

Anl. `VERO. Saap -7-05- 2014. AI.p - 7-05- 2014 SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s

Anl. `VERO. Saap -7-05- 2014. AI.p - 7-05- 2014 SKATT. K a u n i a i n e n K v & K h. DNo. G r a n k u l l a S t f & S t s `VERO SKATT Verohallinto PL 1094 70111 KUOPIO Kauniaisten kaupunki PL 52 02701 KAUNIAINEN K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Saap -7-05- 2014 Anl. DNo PÄÄTÖS 30.4.2014 Diaarinumero

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Latvialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

* MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0139(CNS) 13.11.2009

* MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/0139(CNS) 13.11.2009 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 13.11.2009 2009/0139(CNS) * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * TUOMIO 4.3.2004 ASIA C-303/02 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2004 * Asiassa C-303/02, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 18 päivänä marraskuuta 2004*

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 18 päivänä marraskuuta 2004* TUOMIO 18.11.2004 - ASIA C-284/03 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 18 päivänä marraskuuta 2004* Asiassa C-284/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 17 päivänä joulukuuta 1997 Asia T-166/95 Mary Karagiozopoulou vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Sisäinen kilpailu

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS CHRISTINE STIX-HACKL 10 päivänä heinäkuuta 2003 1

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS CHRISTINE STIX-HACKL 10 päivänä heinäkuuta 2003 1 JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS CHRISTINE STIX-HACKL 10 päivänä heinäkuuta 2003 1 I Johdanto 17 päi 1. Nyt käsiteltävä ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021 Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0150 Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s.

Virallinen lehti nro L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021 Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0150 Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. Neuvoston direktiivi 86/653/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta Virallinen lehti nro L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja pidetyssä istunnossa esitetyn, Downloaded via the EU tax law app / web UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 19 päivänä joulukuuta 2012 (*) Verotus Arvonlisävero Toinen direktiivi 67/228/ETY 8 artiklan a alakohta Kuudes direktiivi

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

- nyt esillä olevan ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevia arvonlisäverovapauteen liittyviä säännöksiä, joissa viitataan vapaisiin ammatteihin.

- nyt esillä olevan ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevia arvonlisäverovapauteen liittyviä säännöksiä, joissa viitataan vapaisiin ammatteihin. Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999C0267 - FI Tärkeä oikeudellinen huomautus 61999C0267 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Tizzano 29 päivänä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 Antopäivä Diaarinumero 21.1.2015 00248/13/KO/8101 ASIA Henkilökohtaisen tulon verotusta koskeva valitus Verovelvollinen ( ), Valittaja Verovelvollinen Päätös,

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot