Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta."

Transkriptio

1 Tampere Kangasalan luonto ry. c/o Jorma Mäntylä Tanhuanpääntie Kangasala P Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu Tampere P Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL VAASA MUISTUTUS JA VAATIMUKSIA Viite: Tavase Oy:n Vehoniemen- Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen, Kangasala ja Pälkäne Dnro LSSAVI/73/04.09/2010. MUISTUTUKSEN JA VAATIMUSTEN PÄÄSISÄLTÖ Kuulutuksessa mainitulle hankkeelle ei tule antaa lupaa. Töille ei pidä myöntää aloittamislupaa ennen kuin lupapäätös on viety laillisesti loppuun ja päätös on saanut lainvoiman. Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta. TAVASE OY:N HAKEMUSTEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA YVA Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. kiinnittävät huomiota Tavase Oy:n omituiseen tapaan hakea lupia tekopohjavesilaitostaan varten. Kun Pälkäneen imeytyskokeet oli saatu päätökseen, yhtiö hakee samanaikaisesti sekä tutkimuslupaa että lupaa varsinaisen laitoksen rakentamista varten. Vaasan hallinto-oikeus käsittelee parhaillaan valituksia yhtiön uudesta tutkimusluvasta Kangasalan alueella (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 95/2012/2, Dnrot 02040/12/5299, /12/5299, /12/5299, 02070/12/5299 ja /12/5299). Miten voidaan hakea lupaa varsinaisen laitoksen rakentamista varten, kun yhtiön oman ilmoituksen mukaan tarvitaan lisätutkimuksia? Kyse on suuresta hankkeesta, joka vaikuttaa niin ympäristöön kuin yli ihmisen vedensaantiin seuraavan sadan vuoden ajan. Yhtiö kuitenkin

2 2 hakee lupaa varsinaisen laitoksen rakentamiseen ennen kuin uudet imeytyskokeet on edes aloitettu ja mahdollinen tutkimus viety päätökseen. Ympäristöjärjestöt vaativat, että tutkimuslupa-asia tulee käsitellä ensin ja vasta sen jälkeen ratkaista kesällä 2013 jätetty hakemus itse laitoksen rakentamisesta. Tavase Oy haki Länsi-Suomen vesioikeudelta lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen (Dnro LSSAVI/88/04.09/2010, LSY2003Y282). Nyt jätetty hakemussuunnitelma (LSSAVI/73/04.09/2010) korvaa kokonaisuudessaan päivätyn hakemussuunnitelman ja sen liitteet. Uudessa hakemussuunnitelmassa hahmoteltu laitos on hyvin erilainen kuin kymmenen vuotta sitten jätetyssä hakemuksessa. Kaikki imeytysalueet ovat muuttuneet. Sadetusimeytyksen lisäksi käyttöön otetaan allas- ja kaivoimeytykset. Katsomme, että vuonna 2003 tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on vanhentunut ja se tulee tehdä uudelleen, koska hanke on muuttunut aivan toisenlaiseksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Hakemuksen huolimattomuudesta kertoo, että Tavasen YVA:ssa 2003 s. 63 kerrotaan Väärälukon puustoisesta luonnonniitystä, joka on luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti arvokas kohde. Nykyinen Tavase hakee lupaa sijoittaa tälle paikalle imeytyskaivoalue, eikä yhtiö mainitse enää sanaakaan YVA:ssa esiin tuoduista luontoarvoista. Yhtiön suunnitelmien muuttuminen kertoo epävarmuudesta. Tavase Oy:llä ei ole luotettavaa tutkimustietoa mahdollisen laitoksensa toimivuudesta. Silti yhtiö hakee töiden aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta, tosin vedoten vanhan vesilain 2 luvun 26 :ään, joka ei ole enää voimassa. Uuden vesilain 15 luku 7 mukaan aloittamislupa muutoksenhausta huolimatta edellyttää, että toiminnan aloittamiselle esitetään perusteltu syy. Professori Heljä-Sisko Helmisaari toteaa arviossaan Pälkäneen imeytyskokeista seuraavaa: Pälkäneellä malli ei toiminut. Vehoniemenharjun alue on geologialtaan monimutkainen. Siinä on TAVASE Oyj:n yleissuunnitelman mukaan vaihteleva kerrosjärjestys (silttiä, hiekkaa, soraa, kiviä ja moreenia). Tästä johtuen veden liikkeiden ennustaminen ja toimivan veden virtausmallin laatiminen on mahdotonta ilman pitkäaikaisia ja erittäin perusteellisia tutkimuksia. TAVASE Oyj:n Pälkäneen tutkimusten loppuraportin mukaan aiemmin laadittu virtausmalli ei toiminut, eikä TAVASE Oyj ole esittänyt todennettuja takeita siitä, että laadittu uusi malli toimisi. (Prof. Helmisaaren lausunto on ohessa liitteenä.) Ottaen huomioon Tavase Oy:n hakemussuunnitelmien jatkuvan muuttumisen, koeimeytysten epäonnistumisen ja epävarmuuden vaadimme, ettei töiden aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta myönnetä edes vakuutta vastaan. Tutkimuslupa-asia sekä uusi YVA tulee käsitellä ensin. Hakemuksen puutteellisuuden takia vaadimme vesilain 11 luvun 5 perusteella sen täydentämistä. Hallintolain 2003/ ja 25 edellyttävät viranomaisten yhteistoimintaa sekä asioiden yhdessä käsittelemistä. Asioiden käsittelyjärjestyksen tulee olla seuraava: 1. Tutkimuslupa-asian ratkaiseminen sekä mahdollisten tutkimusten toteuttaminen

3 3 loppuraporttiin asti. 2. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 3. Hakemussuunnitelmasta LSSAVI/73/04.09/2010 päättäminen. TAVASEN YLEISEN EDUN MUKAISUUS Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. toteavat, että yhtiö julistaa hankkeen yksipuolisesti ja perustelematta yleisen edun mukaiseksi. Luonnonsuojelulaki 1996/ toteaa, että tämän kaltainen hanke voidaan toteuttaa, jos:... valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Oikeuskirjallisuudessa samankaltaista näkemystä tukevat Suvantola & Similä. He toteavat:...vaihtoehdon olemassaolo on ehdoton este hankkeen tai suunnitelman sallimiselle (Luonnonsuojeluoikeus, s Edita: Helsinki 2011). Vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarjolla. Pirkanmaalla ei ole vesipulaa, joka pakottaisi nimenomaan tekopohjavesiteknologian käyttöön. Vedenkulutus ei ole kasvanut siten kuin luvun suunnitelmissa arvioitiin, ja Tavasen hakemuksessa väitetään edelleen. Uusimmassa hakemussuunnitelmassa vedotaan ensisijaisesti väestönkasvuun. Tosiasiassa vedenkulutus on väestönkasvusta huolimatta jopa laskenut tai pysynyt ennallaan esimerkiksi Tampereella ja Kangasalla (ks. Tampereen Vesi: Vuosikertomus ja ympäristöraportti 2012 s. 8-9, erillinen tilastoliite on ohessa liitteenä). Vedenhankinnassa voidaan käyttää tekopohjavettä, jos pinta- ja pohjavesiä ei ole saatavilla tai ne ovat saastuneita. Keski- Euroopassa ja ehkä Turun seudulla näin voi olla, mutta ei Tampereen seudulla. Kokemäenjoen vesistön neljä suurta ja puhdasvetistä pääjärveä ovat Tampereella ja lähikunnissa (Näsijärvi, Roine, Längelmävesi ja Vesijärvi) ja lisäksi alueen soraharjuissa on huomattavat pohjavesivarat. Näissä oloissa pinta- ja pohjavesilaitokset ovat paitsi edullisempia myös ympäristöystävällisempiä. Viittaamme ennakkotapaukseen KHO:1982-A-II-86, joka Suvantolan&Similän mukaan (emt. s. 254) on edelleen pätevä vesilain tulkinta. Kyse oli Päijänteen Pulkkilanharjulle rakennettavasta sillasta, jonka rakennusluvan KHO kumosi, koska oli tarjolla vähemmän ympäristöhaittaa aiheuttava hiukan kalliimpi vaihtoehto:...seuraukset voitiin pääosiltaan välttää ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä hankkeen kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna. Näin ollen ja ottaen erityisesti huomioon Pulkkilanharjun maisemallisen ainutlaatuisuuden KHO katsoi, ettei yleinen etu vaatinut sillan rakentamista vesioikeuden päätöksessä tarkoitetulla tavalla sekä myös, että toteutettaessa hanke sanotulla tavalla ei rakentamisesta saatava hyöty ollut siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Vesioikeuden päätös kumottiin ja hakemus hylättiin.

4 4 Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen kohdalla vaihtoehtoiset ratkaisut ovat paitsi edullisempia myös ympäristöystävällisempiä, koska ei tarvita rakentamista Natura2000 -alueille. Hakemussuunnitelmassa kirjoitetaan, että Tavase Oy:ssä ovat osakkaina kuusi kuntaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Tampere, Valkeakoski ja Vesilahti. Hallintolain 2003/ mukaan viranomaisen on tehtävä päätöksensä luotettavan tiedon perusteella (vrt. Suvantola&Similä, s. 245). Siksi täydennämme yhtiön puutteellisia tietoja. Valkeakoski päätti irtautua yhtiöstä joulukuussa 2011 (KV: ). Kaupunki päätti tekopohjaveteen turvautumisen sijasta saneerata Tyrynlahden vedenottamon Mallasveden rannalla. Kangasala päätti irtautua Tavase Oy:stä valtuuston päätöksellä huhtikuussa 2012 (VAL: ). Kunta ei tarvitse tekopohjavettä, vaan toteuttaa ja on pääosin jo toteuttanut vedenhankinnan saneeraamalla Rikun ja Raikun vedenottamot. Kangasalan vesihuollon kehittämissuunnitelma toteaa, ettei kunnan vesihuolto perustu tekopohjaveteen (ks. oheinen liite, mm. s. 15). Akaan kaupunki on päättänyt liittyä Hämeenlinnan HS-Vesi vesihuoltoyhtiöön (Akaan Seutu ). Asiaa koskeva esisopimus tehtiin 2011 heinäkuussa ja liittyminen tapahtui vuoden 2012 alussa (KV ). Täten myöskään Akaa ei tarvitse Tavasen tekopohjavettä. Pälkäne ei ole koskaan liittynyt yhtiöön. Kunta ei tarvitse tekopohjavettä, vaan järjestää vedenhankintansa itse (Kinnalan vedenottamo). Akaassa, Kangasalla, Pälkäneellä ja Valkeakoskella on asukasta. Tavase Oy:n yritys tulla perustelluksi yleisen edun mukaisena hankkeena on kadonnut edellä selostettujen päätösten takia. Irtautumispäätöksen tehneiden osakkaiden lisäksi jäljellä oleva pääosakas Tampere on aloittanut Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerauksen (LSSAVI/46/04.09/2012 ja LSSAVI/82/04.08/2012, liitteenä ohessa). Laitoksen kapasiteetti tulee samansuuruiseksi kuin mitä Tavasen laitoksen suunniteltu kapasiteetti olisi suunnitelmien mukaan ollut. Täten Tavase-hankkeen epävarmuuden takia sen osakkaat ovat samanaikaisesti varmistaneet vesihuoltonsa käytännössä pitkälle tulevaisuuteen toteuttamalla Tavasen 0+ -vaihtoehdot omina suunnitelminaan. Tavase Oy:n hakemussuunnitelman sivulla 11 mainitaan, että: "TAVASE hankkeen tekopohjavesilaitoksen tuottamalla tekopohjavedellä on mahdollista korvata Tampereen Veden Ruskon ja Valkeakosken kaupungin Tyrynlahden pintavesilaitoksien vedentuotanto. Ruskon ja Tyrynlahden pintavesilaitokset ovat laajamittaisen saneerauksen tarpeessa. Tekopohjavesilaitoksen avulla voidaan korvata Ruskon ja Tyrynlahden pintavesilaitoksien laajamittaiset saneeraustoimenpiteet ja -investoinnit. Lisäksi TAVASEhankkeen myötä voidaan luopua pintavesienkäsittelyn edellyttämästä saostuskemikaalien käytöstä vedenkäsittelyssä (vähennys n kg/d) ja vähentää merkittävästi viemäröitävien huuhteluvesien määrää (vähennys yli m3/d)."

5 5 Hanke ei siten tuota edes hakijan oman arvion mukaan lisää vesivaroja, vaan ainoastaan korvaa olemassa olevia toimivia laitoksia. Tämä korvaaminen on mainittu myös Tampereen lausunnossa. Täten ainoa peruste olisi saostuskemikaalien väheneminen ja jätevesimäärien väheneminen. Sekin häviää, kun KHO:n ennakkopäätöksen perusteella esikäsittelylaitos on ennemmin tai myöhemmin rakennettava (vrt. KHO:2008:58, TSV:n Virttaankankaan laitos). YVA-viranomaisen arviointiselsotuksesta annetussa lausunnossa mainitaan: "Hankevaihtoehdon 0+ kielteiset ympäristövaikutukset näyttävät arviointiselostuksen perusteella jäävän vähäisiksi." Vesilain 3 luvun 4 ja 6 edellyttävät intressiarviointia. Ympäristöjärjestöt toteavat edellä sanotun perusteella, ettei Tavase ole yleisen edun mukainen hanke. Pirkanmaan vesihuollon järjestäminen ei edellytä tekopohjavesiteknologiaa. NATURA2000, LUONNONSUOJELUALUEET JA MAISEMA-ARVOT Tekopohjavesilaitos sijoittuisi Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueelle. Vehoniemenharju Syrjänharju (Tavase Oy:n hakemuksessa tarkoittama Vehoniemen-Isokankaanharju) kuuluu pitkään Pälkäneeltä Ylöjärvelle ulottuvaan saumaharjujaksoon. Arvioitaessa Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen vaikutusta alueen luontoon ympäristöjärjestöt vaativat kokonaistarkastelua. Vehoniemen Syrjänharju on Roineen ja Längelmäveden väliin sijoittuva harjujakso. Se on yhdessä pohjoispuolella sijaitsevan Keisarinharjun kanssa valtakunnallisesti arvokas harjualue. Vehoniemi on metsäalueena monipuolinen ja sisältää myös luonnonmetsän piirteitä. Suomen suurimpiin kuuluva suppakuoppa Punamultalukko sijaitsee noin kolme kilometriä Vehoniemeltä etelään. Harjun laella ovat vanha historiallisesti arvokas maantie, näkötorni ja automuseo. Harjun säilyminen tuleville sukupolville on pyritty turvaamaan monin tavoin. Puolet alueesta kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Vehoniemenharjun luonnonsuojelualue kattaa 78 ha ja Punamultalukko 25 ha. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura2000 alue on suuruudeltaan 268 ha. Pälkäneen puolella on Keiniänrannan Natura2000 alue 27 ha. Helsingin yliopiston metsämaantieteen professori Heljä-Sisko Helmisaari on todennut, että tekopohjavesilaitoksia ei tule sijoittaa kulttuurisesti tai maisemallisesti arvokkaille alueille, vaan vähemmän arvokkaaseen talousmetsään. Suojeltujen luontotyyppien ominaispiirteiden muuttaminen heikentäisi Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura2000- ja luonnonsuojelualueiden suojeluarvoja, mikä toiminta on Natura-säännösten mukaan kielletty sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella riippumatta siitä, onko kyseessä koe tai varsinainen toiminta. (Helmisaaren lausunto on ohessa liitteenä.) Tavase Oy:n laitos ei ole ainoa luontoa ja maisemaa haittaava ja pilaava toiminto alueella. Kangasalan puolella on voimassa kahdeksan soranottolupaa ja Pälkäneen puolella kaksi. Lisäksi alueella on ollut yhdeksän jo umpeutunutta lupaa ja uusia hakemuksia on tulossa. Laajamittainen soranotto on aiheuttanut merkittävää vahinkoa

6 6 Vehoniemen-Syrjänharjulla. Raikun vedenkäsittelylaitos on rakennettu Natura2000 alueelle. NCC:n soranottoalueelta on vain 240 metrin matka Raikun laitokselle. Harjun läpi kulkee valtatie 12, jonka liikennemäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Kangasalan kunta toteaa Vatialan osayleiskaavan yhteydessä, että...tiehallinto on aikeissa leventää suunnittelualueen pohjois- ja itälaitaa kulkevaa Lahdentietä moottoritietasoiseksi väyläksi. Siksi on vakavasti kysyttävä onko Vehoniemen Syrjänharju lainkaan tekopohjavesilaitoksen sopiva sijoituspaikka. Ympäristöjärjestöjen käsityksen mukaan laitosta ei saada toimimaan alueella aiheuttamatta vakavia maisema- ja ympäristöhaittoja, joiden ennallistaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Osa laitoksesta sijoittuisi Natura2000 alueelle. EU-lainsäädännön mukaan tällöin on kyettävä esittämään erittäin pakottavia yleisiä syitä ( imperative reasons of overriding public interest, direktiivi 92/43/ETY On the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) rakentamisesta Natura2000 alueelle. Lisäksi on kyettävä osoittamaan, että tämä on haitattomin vaihtoehto ja haitat ovat kompensoitavissa. Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. toteavat, että Tavasen hakemuksen liitteenä oleva FCG:n Natura-arvio on tältä osin puutteellinen. Siinä on viisiportaisella asteikolla päädytty arvioon, että tekopohjavesilaitoksella ei ole Natura-alueen suojeluarvoille...merkittäviä haitallisia vaikutuksia tai ne ovat korkeintaan kohtalaisia. Sentään myönnetään, että... laitoksen toiminta vaatii tarkkaa seurantaa. FCG:n arviossa myönnetään lisäksi, että lopullinen varmuus suuren tekopohjavesilaitoksen haitoista saadaan vasta pitkäaikaisessa käytössä: Tekopohjavedestä johtuvia pitkäaikaisia vaikutuksia lähdekasvillisuuteen ei tunneta hyvin, esim. pitkäaikaisen imeytyksen loputtua maaperään jää mm. humusaineita. FCG:n Natura-arviossa ei esitetä mikä on direktiivin 92/43/ETY mukainen erityisen pakottava syy rakentaa tekopohjavesilaitos Natura2000 alueelle, eikä siinä kerrota onko tämä haitattomin vaihtoehto tai miten haitat olisivat kompensoitavissa. Suomen luonnonsuojelulaki 1996/1096 toteaa 66, että Natura alueella...hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Tavase Oy:n tekopohjavesilaitokselle on toimivia vaihtoehtoja. Pälkäne, Kangasala, Akaa ja Valkeakoski ovat katsoneet, etteivät ne tarvitse tekopohjavettä ja kehittävät pinta- ja pohjavesilaitoksiaan. Tampere saneeraa Kaupinojan laitoksen, jonka kapasiteetti on riittävä. Yhteistä kaikille ratkaisuille on, että ne eivät edellytä rakentamista Natura2000 alueille. Täten ei voida osoittaa, että olisi erityisen pakottavia syitä (IROP, imperative reasons of overriding public interest) rakentaa tekopohjavesilaitos edes osittain Natura2000 alueelle. Laitoksen mahdollinen rakentaminen osittain Natura2000 alueelle sisältää joka tapauksessa FCG:n Natura-arvionkin mukaan merkittäviä riskejä. Lupaviranomaiselta voi tällöin edellyttää ainakin LSL 66 mukaista heikentämiskieltopäätöstä Natura2000 alueille aiheutuvien haittojen takia (ks. Belinskij, Antti: Luonnonsuojelulain Natura2000 -säännösten vaikutus vesilupa-asian käsittelyyn. Ympäristöjuridiikka 1/2004 s ).

7 7 Tavase Oy väittää entiseen tapaansa, että se kykenee imeyttämään jyrkkärinteisellä Vehoniemen Syrjänharjulla m3/vrk Roineen vettä kolmella imeytysalueella TUA1-TUA3, joiden pinta-alaksi ilmoitetaan nyt 16 ha. Pinta-alat ovat vaihdelleet vuodesta toiseen Tavase Oy:n asiakirjoissa ha. Yhteistä on ollut riittämättömyys. Jyväskylän Vuonteen laitos Laukaassa tuottaa keskimäärin m3/vrk. Imeytysalueiden pinta-ala matalalla ja loivarinteisellä harjulla on 33,5 ha. Sielläkin on ilmennyt ongelmia. Jyväskylän Viitaniemen pintavesilaitos Tuomiojärvellä on jouduttu saneeraamaan (ks. oheinen liite). Tavase Oy väittää kykenevänsä imeyttämään yli kuusinkertaisen määrän Roineen järvivettä 16 ha alueella jyrkkärinteisellä Vehoniemellä verrattuna Vuonteen laitokseen. Yleisesti monilla tekopohjavesilaitoksilla on alun jälkeen ilmennyt ongelmia, kun vuosia on erilaisin menetelmin imeytetty vettä. Asiantuntija-arvioiden mukaan Vehoniemen Syrjänharjulla ei ole mahdollista imeyttää m3/vrk vain 16 ha alueella, vaan imeytysalueita joudutaan tuntuvasti laajentamaan tai kehittämään sadetusimeytyksen rinnalle muita menetelmiä. Tämä aiheuttaa vuosien kuluessa väistämättä pyrkimyksen laajentaa rakentamista Natura2000- ja luonnonsuojelualueille. Yhtiön hakemuksessa vähätellään Natura2000 -alueille aiheutuvaa haittaa jopa vilpillisin keinoin. Jos hanke toteutuu, alueelle on rakennettava paljon erilaisia huoltoteitä sekä sähkö- ja putkilinjoja. Niitä yhtiö suunnittelee mm. Vehoniemen kylätien, Varalantien ja Kirkkotien alle. Niiden tilavarauspoikkileikkaukset ovat alimitoitettuja eivätkä vastaa alan standardeja. Putkikaivannon työjärjestelyiden kannalta optimaalinen tila on noin metriä, mutta Tavase Oy on päätynyt vain metrin tilantarpeeseen. Keskimäärin pysyvän käyttöoikeuden alueet ovat 6-8 metriä kapeampia ja tilapäisen käyttöoikeuden alueet 3-12 metriä kapeampia kuin RIL:n suositusten mukaiset alueet (Rakennusinsinööriliitto RIL Kaivanto-ohje, ks. oheinen liite). Käytännössä metsää joudutaan kaatamaan enemmän ja ympäristöhaitat Natura2000 alueella ovat huomattavasti suurempia kuin yhtiö ilmoittaa. Tavase Oy:n esittämät käyttöoikeusvaraukset ovat vain kolmannes todellisesta tarpeesta. Ympäristöjärjestöjen arvion mukaan Natura2000 alueille aiheutuva haitta on huomattavasti suurempi kuin Tavase Oy:n ja konsulttien laskema 2%. Huomautamme tässä yhteydessä myös LSL 65 :stä: Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Yhtiö yrittää kiertää Natura2000 alueille aiheutuvia haittoja siirtämällä imeytysalueita ja kaivokenttiä Naturan ulkopuolelle. LSL 65 edellyttää myös Natura2000 alueiden ulkopuolella olevien toimintojen ottamista huomioon, jos niiden vaikutukset ulottuvat Natura2000 alueelle, mikä tässä tapauksessa on erittäin todennäköistä. Ympäristöjärjestöt katsovat, että Tavase Oy:n on tehtävä kaikkia sen kolmea tuotantoaluetta (TUA1, TUA2, TUA3) koskeva uusi ympäristövaikutusten arviointi (YVA-laki 1994/468). Vaadimme, ettei lupaviranomainen saa antaa lupaa Tavase Oy:n laitokselle ennen kuin uusien imeytysalueiden toimivuus on varmistettu, jotta hankkeen vaikutukset Natura-alueisiin voidaan arvioida. Suurin osa

8 8 imeytysalueista on siirretty tutkimattomille alueille. Ennen imeytystutkimuksia ei tiedetä, voidaanko imeytysalueita toteuttaa suunnitellusti mm. Natura-alueiden ulkopuolella, vai onko jatkossa tarve siirtää niitä takaisin Natura-alueelle tai luonnonsuojelualueelle. Myöskään imeytysalueiden riittävyyttä ei tiedetä ennen tutkimuksia. Hankkeen muutokset ovat moninkertaiset YVA-asetuksen (713/2006) 2 luvun 6 mukaiseen vuotuiseen kolmen miljoonan kuutiometrin tekopohjaveden muodostamisen määrään nähden. Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. muistuttavat kahdesta merkittävästä oikeustapauksesta, joilla Korkein hallinto-oikeus linjasi vedenottoa ja Natura2000 verkostoa. Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaankankaan tapauksessa KHO edellytti esikäsittelylaitoksen rakentamista TSV:n tekopohjavesilaitokselle (KHO:2008:58). Salon kaupunki sai ottaa pohjavettä osin Natura2000 alueelta, mutta toiminnalle määrättiin tiukat ehdot ja enimmäisrajat (KHO:2005:57). Tampereen seudulla on vedensaannin kannalta maantieteellisesti aivan erilaiset olosuhteet kuin Varsinais-Suomessa Turun ja Salon seudulla. Pirkanmaalla ovat Kokemäenjoen vesistön pääjärvet sekä runsaat pohjavesivarat luonnonharjuissa, eikä alueella siten ole vesipulaa. Siksi koko tekopohjavesiteknologia voidaan Pirkanmaalla kyseenalaistaa, tai ainakin lupaehtojen tulee olla tiukempia kuin Salossa ja Turun seudulla. Pitkäaikainen sadetusimeytys muuttaa joka tapauksessa harjuluontoa. Vaikka Roineen vesi on kohtuullisen hyvälaatuista, siinä on pitkään ollut piilevää. Alueen kalastajat ja vesialan ihmiset tuntevat ongelman erittäin hyvin:...piilevien aiheuttama verkkohavasten likaantuminen oli selvästi havaittavissa paitsi Pyhäjärven päävirtausalueella sijaitsevilla Aniansaaren ja Salonsaaren alueilla myös Roineella molemmilla havaskoealueilla. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2013.) Siksi on todennäköistä, että myös Tavasen laitokseen joudutaan enemmin tai myöhemmin rakentamaan esikäsittelylaitos. Tämä ilmeinen tilanne on otettava huomioon yhtiön lupahakemusta käsiteltäessä. KAAVOITUS Yhtiö kertoo hakemuksessaan ohjeellisesta maakuntakaavasta, mutta jättää kertomatta oikeusvaikutteisen kaavan tilanteen. Hanke on ristiriidassa Vehoniemen harjualueen osayleiskaavan kanssa. Se on harjualueella voimassa oleva oikeusvaikutteinen kaava. Suunniteltu pumppaamo Hiedanperässä on Kangasalan rantaosayleiskaavan vastainen. (Vehoniemen osayleiskaava, SisM sekä Rantaosayleiskaava, Pir , lehti 9.) YHTEENVETO Tavase Oy:n hankkeelle ei tule antaa lupaa. Töille ei pidä myöntää aloittamislupaa ennen kuin lupapäätös on viety laillisesti loppuun ja päätös on saanut lainvoiman.

9 9 Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta. Tampereella Jorma Mäntylä Kalevi Lepo Pj. Kangasalan luonto ry. Varapj. Kangasalan luonto ry. Tanhuanpääntie 25 Vietäväntie Kangasala Kangasala P P Larissa Heinämäki Juho Kytömäki Pj. Suomen luonnonsuojeluliiton aluesihteeri Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Kuninkaankatu 39 Kuninkaankatu Tampere Tampere P P LIITTEET 6 KPL

Diaarinumerot 02040/12/5299, 02050-02051/12/5299, 02062-02064/12/5299, 02070/12/5299 ja 02081-02082/12/5299

Diaarinumerot 02040/12/5299, 02050-02051/12/5299, 02062-02064/12/5299, 02070/12/5299 ja 02081-02082/12/5299 Kangasalan luonto ry VASTASELITYS c/o Jorma Mäntylä Tanhuanpääntie 25 36200 Kangasala 9.8.2013 jmantyla@kaapeli.fi P. 0400 333575 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Kuninkaankatu

Lisätiedot

Tampere Kangasalan luonto ry. c/o Jorma Mäntylä Tanhuanpääntie Kangasala P

Tampere Kangasalan luonto ry. c/o Jorma Mäntylä Tanhuanpääntie Kangasala P 1 Tampere 18.9.2015 Kangasalan luonto ry. c/o Jorma Mäntylä Tanhuanpääntie 25 36200 Kangasala jmantyla@kaapeli.fi P. 0400 333575 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö RIL: Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus Kuparisali 22.5.2008 Reijo Kuivamäki aluejohtaja Pöyry Environment Oy Tampereen seudun strategiset

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös Nro 95/2012/2, Dnro LSSAVI/88/04.09/2010

Aluehallintoviraston päätös Nro 95/2012/2, Dnro LSSAVI/88/04.09/2010 1 Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto VALITUSKIRJELMÄ PL 200 8.12.2012 65101 Vaasa kirjaamo.lansi@avi.fi Vaasan hallinto-oikeudelle Osoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Lisätiedot

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto MUISTUTUS PL Vaasa

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto MUISTUTUS PL Vaasa 1(11) Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto MUISTUTUS 24.8.2011 PL 200 65101 Vaasa kirjaamo.lansi@avi.fi Asia Vesilain mukainen lupahakemus: Pohjaveden imeytyskoetta koskeva tutkimuslupahakemus sekä

Lisätiedot

ASIA: MUISTUTUS NCC ROADS OY:N MAA-AINESHAKEMUKESTA (LAHDENTIE 2076) KANGASALAN VEHONIEMELLÄ

ASIA: MUISTUTUS NCC ROADS OY:N MAA-AINESHAKEMUKESTA (LAHDENTIE 2076) KANGASALAN VEHONIEMELLÄ Kangasalan luonto ry. Jorma Mäntylä Tanhuanpääntie 25 jmantyla@kaapeli.fi 0400 333575 Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 33200 TAMPERE pirkanmaa@sll.fi (03) 213 1317 tai 040 515 4557 Kangasala

Lisätiedot

Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yhteistyö (TAVASE hanke)

Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yhteistyö (TAVASE hanke) Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan yhteistyö (TAVASE hanke) Petri Jokela Tavase Oy petri.jokela@tampere.fi Valkeakosken Rotarit 12.2.2010 Valkeakoski Tavase Oy 12.2.2010 1 Pirkanmaan

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE. valkeakoskelaisen vedenkäyttäjän näkökulmasta katsottuna DI Ari Nieminen 17.1.

VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE. valkeakoskelaisen vedenkäyttäjän näkökulmasta katsottuna DI Ari Nieminen 17.1. VALKEAKOSKEN VESIHUOLLON KEHITTÄMINEN JA TAVASE valkeakoskelaisen vedenkäyttäjän näkökulmasta katsottuna DI Ari Nieminen 17.1.2010 Sisällys 1. Yleistä 2. Veden kulutus 3. TAVASE:n kustannukset 4. Veden

Lisätiedot

Kangasalan luonto ry. Jorma Mäntylä Hölkkäsuora 4 F Kangasala P

Kangasalan luonto ry. Jorma Mäntylä Hölkkäsuora 4 F Kangasala P Kangasalan luonto ry. VALITUS Jorma Mäntylä Hölkkäsuora 4 F 28 12.5.2017 36220 Kangasala jmantyla@kaapeli.fi P. 0400 333575 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA Oulun Vesi 18.12.2013 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu Oulujoen veteen, varajärjestelmää ei ole Kanta-Oulun alue kuuluu alimpaan

Lisätiedot

Tavasen Pälkäneen tutkimusten loppuraportin arvointi. Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski

Tavasen Pälkäneen tutkimusten loppuraportin arvointi. Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski Tavasen Pälkäneen tutkimusten loppuraportin arvointi Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski Sisältö 1. Tilanne 2. Taustialantien kynnys Mäljän kynnys 3. Imeytyksen toimivuus

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika 5.3.-10.4.2015,

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.12.2005 antaman tekopohjavesilaitoksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Dnro:592/14.05.01.00/2013 Kunnanhallituksen päätös 22.9.2014 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan Ely-keskukselle Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-selostus)

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010

Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010 Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2015 ASIA HAKIJA Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

PÄIVITYS 28.6.2012, korvaa kokonaisuudessaan 18.9.2003 päivätyn hakemussuunnitelman ja sen liitteet (Dnro LSSAVI/88/04.09/2010,

PÄIVITYS 28.6.2012, korvaa kokonaisuudessaan 18.9.2003 päivätyn hakemussuunnitelman ja sen liitteet (Dnro LSSAVI/88/04.09/2010, FCG Finnish Consulting Group Oy HAKEMUSSUUNNITELMA VEHONIEMEN ISOKANKAAN TEKOPOHJAVESILAITOS PÄIVITYS 28.6.2012, korvaa kokonaisuudessaan 18.9.2003 päivätyn hakemussuunnitelman ja sen liitteet (Dnro LSSAVI/88/04.09/2010,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA 3.11.2016 Jukka Ikäheimo KOME ESIMERKKITAPAUSTA LÄHIVUOSILTA Hakija Kohde Haettu vesimäärä, m 3 /d Ylikunnallinen ELY-keskus AVI Lakeuden Vesi Oy Karvia (6500) >> 4500

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 19.3.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala c/o St1 Oy PL 100 00381 Helsinki : Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella on käynnistänyt hankkeen kuusi (6)

Lisätiedot

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101.

Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Marjaniemi-Hiidenniemi/Hailuoto; aluetunnus 101. Maapinta-ala: 4453 ha yhteensä/ella/ rajoitetunoton alueella: 6,5/5,5/- ha Metsähallituksen hallinnoima alue: 117 ha Suojelu- ja muut suojeluohjelma-alueet:

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11.2016 1 Yleistä hallinto-oikeudesta rakentamis- ja maankäyttöasiat 3. jaostolla

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Kuninkaankatu Tampere Toivion osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Kuninkaankatu Tampere Toivion osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pirkkalan ympäristöyhdistys ry c/o pj Pirkko Huovila Seppä-Malmintie 9 33960 PIRKKALA Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry MIELIPIDE Kuninkaankatu 39 33100 Tampere 17.11.2015 Pirkkalan kunta, Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös Nro 34/2017/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/99/2015

Päätös Nro 34/2017/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/99/2015 Päätös Nro 34/2017/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/99/2015 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2017 ASIA Tutkimuslupa koepumppauksiin ja imeytyskokeisiin Wiitaseudun Energia Oy:n Kokkolanniemen vedenottamon

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Tavase - 100 miljoonan pyramidihuijaus. Ari Nieminen, Valkeakoski 9.3.2011

Tavase - 100 miljoonan pyramidihuijaus. Ari Nieminen, Valkeakoski 9.3.2011 Tavase - 100 miljoonan pyramidihuijaus Ari Nieminen, Valkeakoski 9.3.2011 Pyramidihuijaus Ponzi-huijaus on pyramidipelin muoto, jossa: 1. joku keksii kuvitellun tai olemassa olevan sijoituskohteen, johon

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI 24.3.2017 MYLLYPURO, VT-3 LÄNSIPUOLI - KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava nro 8189 Dno: TRE: 1216 / 10.02.01 / 2016 PALAUTEKOOSTE Ehdotusvaiheen

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 63/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-303 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 63/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-303 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 63/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-303 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2009 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 56/2006/4 tekopohjavesihanketta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 65/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 141 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 65/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 141 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 65/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 141 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2008 ASIA HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 4.7.1994 antaman pohjaveden ottoa koskevan

Lisätiedot

Nummikangas A pohjavedenottamoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 81/2003/2 muuttaminen, Karvia

Nummikangas A pohjavedenottamoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 81/2003/2 muuttaminen, Karvia Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 41/2014/2 Dnro LSSAVI/83/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Nummikangas A pohjavedenottamoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA Pirkanmaan tuulivoimaseminaari Tampere, Komediateatteri Pirkanmaan ELY-keskus, yks.pääll. Hannu Wirola Viranomaisprosesseihin vaikuttavia seikkoja Suurten tuulivoimalayksiköiden

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA SEUTUKUNTAKIERROS OLLI RISTANIEMI WWW.KESKISUOMI.FI/2.VMK MAAKUNTAKAAVA OSANA SUOMEN KAAVAJÄRJESTELMÄÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot