Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta."

Transkriptio

1 Tampere Kangasalan luonto ry. c/o Jorma Mäntylä Tanhuanpääntie Kangasala P Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu Tampere P Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL VAASA MUISTUTUS JA VAATIMUKSIA Viite: Tavase Oy:n Vehoniemen- Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen, Kangasala ja Pälkäne Dnro LSSAVI/73/04.09/2010. MUISTUTUKSEN JA VAATIMUSTEN PÄÄSISÄLTÖ Kuulutuksessa mainitulle hankkeelle ei tule antaa lupaa. Töille ei pidä myöntää aloittamislupaa ennen kuin lupapäätös on viety laillisesti loppuun ja päätös on saanut lainvoiman. Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta. TAVASE OY:N HAKEMUSTEN KÄSITTELYJÄRJESTYS JA YVA Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. kiinnittävät huomiota Tavase Oy:n omituiseen tapaan hakea lupia tekopohjavesilaitostaan varten. Kun Pälkäneen imeytyskokeet oli saatu päätökseen, yhtiö hakee samanaikaisesti sekä tutkimuslupaa että lupaa varsinaisen laitoksen rakentamista varten. Vaasan hallinto-oikeus käsittelee parhaillaan valituksia yhtiön uudesta tutkimusluvasta Kangasalan alueella (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 95/2012/2, Dnrot 02040/12/5299, /12/5299, /12/5299, 02070/12/5299 ja /12/5299). Miten voidaan hakea lupaa varsinaisen laitoksen rakentamista varten, kun yhtiön oman ilmoituksen mukaan tarvitaan lisätutkimuksia? Kyse on suuresta hankkeesta, joka vaikuttaa niin ympäristöön kuin yli ihmisen vedensaantiin seuraavan sadan vuoden ajan. Yhtiö kuitenkin

2 2 hakee lupaa varsinaisen laitoksen rakentamiseen ennen kuin uudet imeytyskokeet on edes aloitettu ja mahdollinen tutkimus viety päätökseen. Ympäristöjärjestöt vaativat, että tutkimuslupa-asia tulee käsitellä ensin ja vasta sen jälkeen ratkaista kesällä 2013 jätetty hakemus itse laitoksen rakentamisesta. Tavase Oy haki Länsi-Suomen vesioikeudelta lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen (Dnro LSSAVI/88/04.09/2010, LSY2003Y282). Nyt jätetty hakemussuunnitelma (LSSAVI/73/04.09/2010) korvaa kokonaisuudessaan päivätyn hakemussuunnitelman ja sen liitteet. Uudessa hakemussuunnitelmassa hahmoteltu laitos on hyvin erilainen kuin kymmenen vuotta sitten jätetyssä hakemuksessa. Kaikki imeytysalueet ovat muuttuneet. Sadetusimeytyksen lisäksi käyttöön otetaan allas- ja kaivoimeytykset. Katsomme, että vuonna 2003 tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on vanhentunut ja se tulee tehdä uudelleen, koska hanke on muuttunut aivan toisenlaiseksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Hakemuksen huolimattomuudesta kertoo, että Tavasen YVA:ssa 2003 s. 63 kerrotaan Väärälukon puustoisesta luonnonniitystä, joka on luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti arvokas kohde. Nykyinen Tavase hakee lupaa sijoittaa tälle paikalle imeytyskaivoalue, eikä yhtiö mainitse enää sanaakaan YVA:ssa esiin tuoduista luontoarvoista. Yhtiön suunnitelmien muuttuminen kertoo epävarmuudesta. Tavase Oy:llä ei ole luotettavaa tutkimustietoa mahdollisen laitoksensa toimivuudesta. Silti yhtiö hakee töiden aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta, tosin vedoten vanhan vesilain 2 luvun 26 :ään, joka ei ole enää voimassa. Uuden vesilain 15 luku 7 mukaan aloittamislupa muutoksenhausta huolimatta edellyttää, että toiminnan aloittamiselle esitetään perusteltu syy. Professori Heljä-Sisko Helmisaari toteaa arviossaan Pälkäneen imeytyskokeista seuraavaa: Pälkäneellä malli ei toiminut. Vehoniemenharjun alue on geologialtaan monimutkainen. Siinä on TAVASE Oyj:n yleissuunnitelman mukaan vaihteleva kerrosjärjestys (silttiä, hiekkaa, soraa, kiviä ja moreenia). Tästä johtuen veden liikkeiden ennustaminen ja toimivan veden virtausmallin laatiminen on mahdotonta ilman pitkäaikaisia ja erittäin perusteellisia tutkimuksia. TAVASE Oyj:n Pälkäneen tutkimusten loppuraportin mukaan aiemmin laadittu virtausmalli ei toiminut, eikä TAVASE Oyj ole esittänyt todennettuja takeita siitä, että laadittu uusi malli toimisi. (Prof. Helmisaaren lausunto on ohessa liitteenä.) Ottaen huomioon Tavase Oy:n hakemussuunnitelmien jatkuvan muuttumisen, koeimeytysten epäonnistumisen ja epävarmuuden vaadimme, ettei töiden aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta myönnetä edes vakuutta vastaan. Tutkimuslupa-asia sekä uusi YVA tulee käsitellä ensin. Hakemuksen puutteellisuuden takia vaadimme vesilain 11 luvun 5 perusteella sen täydentämistä. Hallintolain 2003/ ja 25 edellyttävät viranomaisten yhteistoimintaa sekä asioiden yhdessä käsittelemistä. Asioiden käsittelyjärjestyksen tulee olla seuraava: 1. Tutkimuslupa-asian ratkaiseminen sekä mahdollisten tutkimusten toteuttaminen

3 3 loppuraporttiin asti. 2. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 3. Hakemussuunnitelmasta LSSAVI/73/04.09/2010 päättäminen. TAVASEN YLEISEN EDUN MUKAISUUS Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. toteavat, että yhtiö julistaa hankkeen yksipuolisesti ja perustelematta yleisen edun mukaiseksi. Luonnonsuojelulaki 1996/ toteaa, että tämän kaltainen hanke voidaan toteuttaa, jos:... valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Oikeuskirjallisuudessa samankaltaista näkemystä tukevat Suvantola & Similä. He toteavat:...vaihtoehdon olemassaolo on ehdoton este hankkeen tai suunnitelman sallimiselle (Luonnonsuojeluoikeus, s Edita: Helsinki 2011). Vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarjolla. Pirkanmaalla ei ole vesipulaa, joka pakottaisi nimenomaan tekopohjavesiteknologian käyttöön. Vedenkulutus ei ole kasvanut siten kuin luvun suunnitelmissa arvioitiin, ja Tavasen hakemuksessa väitetään edelleen. Uusimmassa hakemussuunnitelmassa vedotaan ensisijaisesti väestönkasvuun. Tosiasiassa vedenkulutus on väestönkasvusta huolimatta jopa laskenut tai pysynyt ennallaan esimerkiksi Tampereella ja Kangasalla (ks. Tampereen Vesi: Vuosikertomus ja ympäristöraportti 2012 s. 8-9, erillinen tilastoliite on ohessa liitteenä). Vedenhankinnassa voidaan käyttää tekopohjavettä, jos pinta- ja pohjavesiä ei ole saatavilla tai ne ovat saastuneita. Keski- Euroopassa ja ehkä Turun seudulla näin voi olla, mutta ei Tampereen seudulla. Kokemäenjoen vesistön neljä suurta ja puhdasvetistä pääjärveä ovat Tampereella ja lähikunnissa (Näsijärvi, Roine, Längelmävesi ja Vesijärvi) ja lisäksi alueen soraharjuissa on huomattavat pohjavesivarat. Näissä oloissa pinta- ja pohjavesilaitokset ovat paitsi edullisempia myös ympäristöystävällisempiä. Viittaamme ennakkotapaukseen KHO:1982-A-II-86, joka Suvantolan&Similän mukaan (emt. s. 254) on edelleen pätevä vesilain tulkinta. Kyse oli Päijänteen Pulkkilanharjulle rakennettavasta sillasta, jonka rakennusluvan KHO kumosi, koska oli tarjolla vähemmän ympäristöhaittaa aiheuttava hiukan kalliimpi vaihtoehto:...seuraukset voitiin pääosiltaan välttää ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä hankkeen kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna. Näin ollen ja ottaen erityisesti huomioon Pulkkilanharjun maisemallisen ainutlaatuisuuden KHO katsoi, ettei yleinen etu vaatinut sillan rakentamista vesioikeuden päätöksessä tarkoitetulla tavalla sekä myös, että toteutettaessa hanke sanotulla tavalla ei rakentamisesta saatava hyöty ollut siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Vesioikeuden päätös kumottiin ja hakemus hylättiin.

4 4 Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen kohdalla vaihtoehtoiset ratkaisut ovat paitsi edullisempia myös ympäristöystävällisempiä, koska ei tarvita rakentamista Natura2000 -alueille. Hakemussuunnitelmassa kirjoitetaan, että Tavase Oy:ssä ovat osakkaina kuusi kuntaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Tampere, Valkeakoski ja Vesilahti. Hallintolain 2003/ mukaan viranomaisen on tehtävä päätöksensä luotettavan tiedon perusteella (vrt. Suvantola&Similä, s. 245). Siksi täydennämme yhtiön puutteellisia tietoja. Valkeakoski päätti irtautua yhtiöstä joulukuussa 2011 (KV: ). Kaupunki päätti tekopohjaveteen turvautumisen sijasta saneerata Tyrynlahden vedenottamon Mallasveden rannalla. Kangasala päätti irtautua Tavase Oy:stä valtuuston päätöksellä huhtikuussa 2012 (VAL: ). Kunta ei tarvitse tekopohjavettä, vaan toteuttaa ja on pääosin jo toteuttanut vedenhankinnan saneeraamalla Rikun ja Raikun vedenottamot. Kangasalan vesihuollon kehittämissuunnitelma toteaa, ettei kunnan vesihuolto perustu tekopohjaveteen (ks. oheinen liite, mm. s. 15). Akaan kaupunki on päättänyt liittyä Hämeenlinnan HS-Vesi vesihuoltoyhtiöön (Akaan Seutu ). Asiaa koskeva esisopimus tehtiin 2011 heinäkuussa ja liittyminen tapahtui vuoden 2012 alussa (KV ). Täten myöskään Akaa ei tarvitse Tavasen tekopohjavettä. Pälkäne ei ole koskaan liittynyt yhtiöön. Kunta ei tarvitse tekopohjavettä, vaan järjestää vedenhankintansa itse (Kinnalan vedenottamo). Akaassa, Kangasalla, Pälkäneellä ja Valkeakoskella on asukasta. Tavase Oy:n yritys tulla perustelluksi yleisen edun mukaisena hankkeena on kadonnut edellä selostettujen päätösten takia. Irtautumispäätöksen tehneiden osakkaiden lisäksi jäljellä oleva pääosakas Tampere on aloittanut Kaupinojan pintavesilaitoksen saneerauksen (LSSAVI/46/04.09/2012 ja LSSAVI/82/04.08/2012, liitteenä ohessa). Laitoksen kapasiteetti tulee samansuuruiseksi kuin mitä Tavasen laitoksen suunniteltu kapasiteetti olisi suunnitelmien mukaan ollut. Täten Tavase-hankkeen epävarmuuden takia sen osakkaat ovat samanaikaisesti varmistaneet vesihuoltonsa käytännössä pitkälle tulevaisuuteen toteuttamalla Tavasen 0+ -vaihtoehdot omina suunnitelminaan. Tavase Oy:n hakemussuunnitelman sivulla 11 mainitaan, että: "TAVASE hankkeen tekopohjavesilaitoksen tuottamalla tekopohjavedellä on mahdollista korvata Tampereen Veden Ruskon ja Valkeakosken kaupungin Tyrynlahden pintavesilaitoksien vedentuotanto. Ruskon ja Tyrynlahden pintavesilaitokset ovat laajamittaisen saneerauksen tarpeessa. Tekopohjavesilaitoksen avulla voidaan korvata Ruskon ja Tyrynlahden pintavesilaitoksien laajamittaiset saneeraustoimenpiteet ja -investoinnit. Lisäksi TAVASEhankkeen myötä voidaan luopua pintavesienkäsittelyn edellyttämästä saostuskemikaalien käytöstä vedenkäsittelyssä (vähennys n kg/d) ja vähentää merkittävästi viemäröitävien huuhteluvesien määrää (vähennys yli m3/d)."

5 5 Hanke ei siten tuota edes hakijan oman arvion mukaan lisää vesivaroja, vaan ainoastaan korvaa olemassa olevia toimivia laitoksia. Tämä korvaaminen on mainittu myös Tampereen lausunnossa. Täten ainoa peruste olisi saostuskemikaalien väheneminen ja jätevesimäärien väheneminen. Sekin häviää, kun KHO:n ennakkopäätöksen perusteella esikäsittelylaitos on ennemmin tai myöhemmin rakennettava (vrt. KHO:2008:58, TSV:n Virttaankankaan laitos). YVA-viranomaisen arviointiselsotuksesta annetussa lausunnossa mainitaan: "Hankevaihtoehdon 0+ kielteiset ympäristövaikutukset näyttävät arviointiselostuksen perusteella jäävän vähäisiksi." Vesilain 3 luvun 4 ja 6 edellyttävät intressiarviointia. Ympäristöjärjestöt toteavat edellä sanotun perusteella, ettei Tavase ole yleisen edun mukainen hanke. Pirkanmaan vesihuollon järjestäminen ei edellytä tekopohjavesiteknologiaa. NATURA2000, LUONNONSUOJELUALUEET JA MAISEMA-ARVOT Tekopohjavesilaitos sijoittuisi Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueelle. Vehoniemenharju Syrjänharju (Tavase Oy:n hakemuksessa tarkoittama Vehoniemen-Isokankaanharju) kuuluu pitkään Pälkäneeltä Ylöjärvelle ulottuvaan saumaharjujaksoon. Arvioitaessa Tavase Oy:n tekopohjavesilaitoksen vaikutusta alueen luontoon ympäristöjärjestöt vaativat kokonaistarkastelua. Vehoniemen Syrjänharju on Roineen ja Längelmäveden väliin sijoittuva harjujakso. Se on yhdessä pohjoispuolella sijaitsevan Keisarinharjun kanssa valtakunnallisesti arvokas harjualue. Vehoniemi on metsäalueena monipuolinen ja sisältää myös luonnonmetsän piirteitä. Suomen suurimpiin kuuluva suppakuoppa Punamultalukko sijaitsee noin kolme kilometriä Vehoniemeltä etelään. Harjun laella ovat vanha historiallisesti arvokas maantie, näkötorni ja automuseo. Harjun säilyminen tuleville sukupolville on pyritty turvaamaan monin tavoin. Puolet alueesta kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Vehoniemenharjun luonnonsuojelualue kattaa 78 ha ja Punamultalukko 25 ha. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura2000 alue on suuruudeltaan 268 ha. Pälkäneen puolella on Keiniänrannan Natura2000 alue 27 ha. Helsingin yliopiston metsämaantieteen professori Heljä-Sisko Helmisaari on todennut, että tekopohjavesilaitoksia ei tule sijoittaa kulttuurisesti tai maisemallisesti arvokkaille alueille, vaan vähemmän arvokkaaseen talousmetsään. Suojeltujen luontotyyppien ominaispiirteiden muuttaminen heikentäisi Keisarinharjun-Vehoniemenharjun Natura2000- ja luonnonsuojelualueiden suojeluarvoja, mikä toiminta on Natura-säännösten mukaan kielletty sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella riippumatta siitä, onko kyseessä koe tai varsinainen toiminta. (Helmisaaren lausunto on ohessa liitteenä.) Tavase Oy:n laitos ei ole ainoa luontoa ja maisemaa haittaava ja pilaava toiminto alueella. Kangasalan puolella on voimassa kahdeksan soranottolupaa ja Pälkäneen puolella kaksi. Lisäksi alueella on ollut yhdeksän jo umpeutunutta lupaa ja uusia hakemuksia on tulossa. Laajamittainen soranotto on aiheuttanut merkittävää vahinkoa

6 6 Vehoniemen-Syrjänharjulla. Raikun vedenkäsittelylaitos on rakennettu Natura2000 alueelle. NCC:n soranottoalueelta on vain 240 metrin matka Raikun laitokselle. Harjun läpi kulkee valtatie 12, jonka liikennemäärät ovat jatkuvassa kasvussa. Kangasalan kunta toteaa Vatialan osayleiskaavan yhteydessä, että...tiehallinto on aikeissa leventää suunnittelualueen pohjois- ja itälaitaa kulkevaa Lahdentietä moottoritietasoiseksi väyläksi. Siksi on vakavasti kysyttävä onko Vehoniemen Syrjänharju lainkaan tekopohjavesilaitoksen sopiva sijoituspaikka. Ympäristöjärjestöjen käsityksen mukaan laitosta ei saada toimimaan alueella aiheuttamatta vakavia maisema- ja ympäristöhaittoja, joiden ennallistaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Osa laitoksesta sijoittuisi Natura2000 alueelle. EU-lainsäädännön mukaan tällöin on kyettävä esittämään erittäin pakottavia yleisiä syitä ( imperative reasons of overriding public interest, direktiivi 92/43/ETY On the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) rakentamisesta Natura2000 alueelle. Lisäksi on kyettävä osoittamaan, että tämä on haitattomin vaihtoehto ja haitat ovat kompensoitavissa. Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. toteavat, että Tavasen hakemuksen liitteenä oleva FCG:n Natura-arvio on tältä osin puutteellinen. Siinä on viisiportaisella asteikolla päädytty arvioon, että tekopohjavesilaitoksella ei ole Natura-alueen suojeluarvoille...merkittäviä haitallisia vaikutuksia tai ne ovat korkeintaan kohtalaisia. Sentään myönnetään, että... laitoksen toiminta vaatii tarkkaa seurantaa. FCG:n arviossa myönnetään lisäksi, että lopullinen varmuus suuren tekopohjavesilaitoksen haitoista saadaan vasta pitkäaikaisessa käytössä: Tekopohjavedestä johtuvia pitkäaikaisia vaikutuksia lähdekasvillisuuteen ei tunneta hyvin, esim. pitkäaikaisen imeytyksen loputtua maaperään jää mm. humusaineita. FCG:n Natura-arviossa ei esitetä mikä on direktiivin 92/43/ETY mukainen erityisen pakottava syy rakentaa tekopohjavesilaitos Natura2000 alueelle, eikä siinä kerrota onko tämä haitattomin vaihtoehto tai miten haitat olisivat kompensoitavissa. Suomen luonnonsuojelulaki 1996/1096 toteaa 66, että Natura alueella...hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Tavase Oy:n tekopohjavesilaitokselle on toimivia vaihtoehtoja. Pälkäne, Kangasala, Akaa ja Valkeakoski ovat katsoneet, etteivät ne tarvitse tekopohjavettä ja kehittävät pinta- ja pohjavesilaitoksiaan. Tampere saneeraa Kaupinojan laitoksen, jonka kapasiteetti on riittävä. Yhteistä kaikille ratkaisuille on, että ne eivät edellytä rakentamista Natura2000 alueille. Täten ei voida osoittaa, että olisi erityisen pakottavia syitä (IROP, imperative reasons of overriding public interest) rakentaa tekopohjavesilaitos edes osittain Natura2000 alueelle. Laitoksen mahdollinen rakentaminen osittain Natura2000 alueelle sisältää joka tapauksessa FCG:n Natura-arvionkin mukaan merkittäviä riskejä. Lupaviranomaiselta voi tällöin edellyttää ainakin LSL 66 mukaista heikentämiskieltopäätöstä Natura2000 alueille aiheutuvien haittojen takia (ks. Belinskij, Antti: Luonnonsuojelulain Natura2000 -säännösten vaikutus vesilupa-asian käsittelyyn. Ympäristöjuridiikka 1/2004 s ).

7 7 Tavase Oy väittää entiseen tapaansa, että se kykenee imeyttämään jyrkkärinteisellä Vehoniemen Syrjänharjulla m3/vrk Roineen vettä kolmella imeytysalueella TUA1-TUA3, joiden pinta-alaksi ilmoitetaan nyt 16 ha. Pinta-alat ovat vaihdelleet vuodesta toiseen Tavase Oy:n asiakirjoissa ha. Yhteistä on ollut riittämättömyys. Jyväskylän Vuonteen laitos Laukaassa tuottaa keskimäärin m3/vrk. Imeytysalueiden pinta-ala matalalla ja loivarinteisellä harjulla on 33,5 ha. Sielläkin on ilmennyt ongelmia. Jyväskylän Viitaniemen pintavesilaitos Tuomiojärvellä on jouduttu saneeraamaan (ks. oheinen liite). Tavase Oy väittää kykenevänsä imeyttämään yli kuusinkertaisen määrän Roineen järvivettä 16 ha alueella jyrkkärinteisellä Vehoniemellä verrattuna Vuonteen laitokseen. Yleisesti monilla tekopohjavesilaitoksilla on alun jälkeen ilmennyt ongelmia, kun vuosia on erilaisin menetelmin imeytetty vettä. Asiantuntija-arvioiden mukaan Vehoniemen Syrjänharjulla ei ole mahdollista imeyttää m3/vrk vain 16 ha alueella, vaan imeytysalueita joudutaan tuntuvasti laajentamaan tai kehittämään sadetusimeytyksen rinnalle muita menetelmiä. Tämä aiheuttaa vuosien kuluessa väistämättä pyrkimyksen laajentaa rakentamista Natura2000- ja luonnonsuojelualueille. Yhtiön hakemuksessa vähätellään Natura2000 -alueille aiheutuvaa haittaa jopa vilpillisin keinoin. Jos hanke toteutuu, alueelle on rakennettava paljon erilaisia huoltoteitä sekä sähkö- ja putkilinjoja. Niitä yhtiö suunnittelee mm. Vehoniemen kylätien, Varalantien ja Kirkkotien alle. Niiden tilavarauspoikkileikkaukset ovat alimitoitettuja eivätkä vastaa alan standardeja. Putkikaivannon työjärjestelyiden kannalta optimaalinen tila on noin metriä, mutta Tavase Oy on päätynyt vain metrin tilantarpeeseen. Keskimäärin pysyvän käyttöoikeuden alueet ovat 6-8 metriä kapeampia ja tilapäisen käyttöoikeuden alueet 3-12 metriä kapeampia kuin RIL:n suositusten mukaiset alueet (Rakennusinsinööriliitto RIL Kaivanto-ohje, ks. oheinen liite). Käytännössä metsää joudutaan kaatamaan enemmän ja ympäristöhaitat Natura2000 alueella ovat huomattavasti suurempia kuin yhtiö ilmoittaa. Tavase Oy:n esittämät käyttöoikeusvaraukset ovat vain kolmannes todellisesta tarpeesta. Ympäristöjärjestöjen arvion mukaan Natura2000 alueille aiheutuva haitta on huomattavasti suurempi kuin Tavase Oy:n ja konsulttien laskema 2%. Huomautamme tässä yhteydessä myös LSL 65 :stä: Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Yhtiö yrittää kiertää Natura2000 alueille aiheutuvia haittoja siirtämällä imeytysalueita ja kaivokenttiä Naturan ulkopuolelle. LSL 65 edellyttää myös Natura2000 alueiden ulkopuolella olevien toimintojen ottamista huomioon, jos niiden vaikutukset ulottuvat Natura2000 alueelle, mikä tässä tapauksessa on erittäin todennäköistä. Ympäristöjärjestöt katsovat, että Tavase Oy:n on tehtävä kaikkia sen kolmea tuotantoaluetta (TUA1, TUA2, TUA3) koskeva uusi ympäristövaikutusten arviointi (YVA-laki 1994/468). Vaadimme, ettei lupaviranomainen saa antaa lupaa Tavase Oy:n laitokselle ennen kuin uusien imeytysalueiden toimivuus on varmistettu, jotta hankkeen vaikutukset Natura-alueisiin voidaan arvioida. Suurin osa

8 8 imeytysalueista on siirretty tutkimattomille alueille. Ennen imeytystutkimuksia ei tiedetä, voidaanko imeytysalueita toteuttaa suunnitellusti mm. Natura-alueiden ulkopuolella, vai onko jatkossa tarve siirtää niitä takaisin Natura-alueelle tai luonnonsuojelualueelle. Myöskään imeytysalueiden riittävyyttä ei tiedetä ennen tutkimuksia. Hankkeen muutokset ovat moninkertaiset YVA-asetuksen (713/2006) 2 luvun 6 mukaiseen vuotuiseen kolmen miljoonan kuutiometrin tekopohjaveden muodostamisen määrään nähden. Kangasalan luonto ry. ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. muistuttavat kahdesta merkittävästä oikeustapauksesta, joilla Korkein hallinto-oikeus linjasi vedenottoa ja Natura2000 verkostoa. Turun Seudun Vesi Oy:n Virttaankankaan tapauksessa KHO edellytti esikäsittelylaitoksen rakentamista TSV:n tekopohjavesilaitokselle (KHO:2008:58). Salon kaupunki sai ottaa pohjavettä osin Natura2000 alueelta, mutta toiminnalle määrättiin tiukat ehdot ja enimmäisrajat (KHO:2005:57). Tampereen seudulla on vedensaannin kannalta maantieteellisesti aivan erilaiset olosuhteet kuin Varsinais-Suomessa Turun ja Salon seudulla. Pirkanmaalla ovat Kokemäenjoen vesistön pääjärvet sekä runsaat pohjavesivarat luonnonharjuissa, eikä alueella siten ole vesipulaa. Siksi koko tekopohjavesiteknologia voidaan Pirkanmaalla kyseenalaistaa, tai ainakin lupaehtojen tulee olla tiukempia kuin Salossa ja Turun seudulla. Pitkäaikainen sadetusimeytys muuttaa joka tapauksessa harjuluontoa. Vaikka Roineen vesi on kohtuullisen hyvälaatuista, siinä on pitkään ollut piilevää. Alueen kalastajat ja vesialan ihmiset tuntevat ongelman erittäin hyvin:...piilevien aiheuttama verkkohavasten likaantuminen oli selvästi havaittavissa paitsi Pyhäjärven päävirtausalueella sijaitsevilla Aniansaaren ja Salonsaaren alueilla myös Roineella molemmilla havaskoealueilla. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2013.) Siksi on todennäköistä, että myös Tavasen laitokseen joudutaan enemmin tai myöhemmin rakentamaan esikäsittelylaitos. Tämä ilmeinen tilanne on otettava huomioon yhtiön lupahakemusta käsiteltäessä. KAAVOITUS Yhtiö kertoo hakemuksessaan ohjeellisesta maakuntakaavasta, mutta jättää kertomatta oikeusvaikutteisen kaavan tilanteen. Hanke on ristiriidassa Vehoniemen harjualueen osayleiskaavan kanssa. Se on harjualueella voimassa oleva oikeusvaikutteinen kaava. Suunniteltu pumppaamo Hiedanperässä on Kangasalan rantaosayleiskaavan vastainen. (Vehoniemen osayleiskaava, SisM sekä Rantaosayleiskaava, Pir , lehti 9.) YHTEENVETO Tavase Oy:n hankkeelle ei tule antaa lupaa. Töille ei pidä myöntää aloittamislupaa ennen kuin lupapäätös on viety laillisesti loppuun ja päätös on saanut lainvoiman.

9 9 Vaadimme uutta YVA-menettelyä sekä tutkimuslupahakemuksen käsittelyä ennen päätöstä vesilain mukaisesta luvasta. Tampereella Jorma Mäntylä Kalevi Lepo Pj. Kangasalan luonto ry. Varapj. Kangasalan luonto ry. Tanhuanpääntie 25 Vietäväntie Kangasala Kangasala P P Larissa Heinämäki Juho Kytömäki Pj. Suomen luonnonsuojeluliiton aluesihteeri Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Kuninkaankatu 39 Kuninkaankatu Tampere Tampere P P LIITTEET 6 KPL

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi

SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA. Oulun Vesi SELVITYS OULUN VEDENHANKINNAN VARMISTAMISEN VAIHTOEHDOISTA Oulun Vesi 18.12.2013 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kanta-Oulun vedenhankinta perustuu Oulujoen veteen, varajärjestelmää ei ole Kanta-Oulun alue kuuluu alimpaan

Lisätiedot

Säännöstelyluvan muuttaminen

Säännöstelyluvan muuttaminen Säännöstelyluvan muuttaminen Näkökulmana Pirkanmaan keskeiset järvet Oikeudelliset edellytykset Tarvitaanko säännöstelyluvan muuttamiseen lupa? VL2:2 4 mom Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11.2016 1 Yleistä hallinto-oikeudesta rakentamis- ja maankäyttöasiat 3. jaostolla

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA 3.11.2016 Jukka Ikäheimo KOME ESIMERKKITAPAUSTA LÄHIVUOSILTA Hakija Kohde Haettu vesimäärä, m 3 /d Ylikunnallinen ELY-keskus AVI Lakeuden Vesi Oy Karvia (6500) >> 4500

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta. Vedenottolupaseminaari AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy

Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta. Vedenottolupaseminaari AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy 1 Keskeiset seikat vesilaitoksen kannalta Vesilaitoksen vastuu vesihuollosta Käsittelyajat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 98/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-240 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2009 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.12.2005 antaman tekopohjavesilaitoksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Natura-arvioinnin menettelytavat ja Natura-ilmoitukset. Tapio Aalto

Natura-arvioinnin menettelytavat ja Natura-ilmoitukset. Tapio Aalto Natura-arvioinnin menettelytavat ja Natura-ilmoitukset Tapio Aalto Arvioinnin tarve vielä kerran! Käytännössä, jos hanke yksin tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa vaikuttaa Naturaalueeseen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080:

Juhani Korkeilan muistutus asemakaavaehdotuksiin 8084 ja 8080: Kalevi Suoniemen muistutus asemakaavaehdotukseen 8084: Särkijärven silta on tarpeeton. Melun leviäminen järvellä on väärin laskettu. Vaaditaan täydellistä selvitystä pumppaamoista ja hulevesistä sekä Höytämöjärven

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/97/04.09/2013. Laitureiden rakentaminen Vähälahteen Vaajakoskella, Jyväskylä

Päätös Nro 46/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/97/04.09/2013. Laitureiden rakentaminen Vähälahteen Vaajakoskella, Jyväskylä Päätös Nro 46/2014/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 21.5.2014 ASIA Laitureiden rakentaminen Vähälahteen Vaajakoskella, Jyväskylä HAKIJA Konepalvelu Tyry Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

Putkilahden kyläselvitys

Putkilahden kyläselvitys Putkilahden kyläselvitys Kyläilta 22.10.2015 Arto Sipinen Jyväskylän kaupunki / yleiskaavoitus Rakentaminen KUIVALLA MAALLA Suunnittelu- Yleiskaava Asemakaava tarvealue Suunnittelu- tarveharkinta tai/ja

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010

Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010 Päätös Nro 72/2015/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2015 ASIA HAKIJA Vehoniemen-Isokankaan harjualueen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Päätös PIRELY/8/07.04/2012 Pirkanmaa 18.6.2012 Julkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PL 2000, 33521 TAMPERE PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISES- TA YKSITTÄISTAPAUKSEEN Pirkanmaan

Lisätiedot