Tontti (vuokratontti) Rakennus m 3 a n : -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : -"

Transkriptio

1 nusmassojen yhteinen kuutiotilavuus on m 3 TALOUDELLINEN SUUNNITELMA Rakennusmestari Y. L. Mattila laati piirustusten perusteella se ure.8 van taloudellisen suunnitelman ~ Kustannusarvio, Tontti (vuokratontti) Rakennus m 3 a n : - Rahoitussuunnitelma : ~- Lainat Osakepääoma Q~~~~E~ 2~~~_jlY~!l~1 Tv. arkisto m 3 Uimasäätiö _ II,Sos.-dem. kerho Pesula Toimistot T U L 735 II 576 II " II m 3 ======== Kannattavaisuuslaskelm8. ~ --~ ~------~-- M eno t Tontin vuokra Lainan korko 8 % Lainan kuoletus_2t % Hoitokustannukset m m å n ; " : II 192 " 1660 II 375 " 4449 m ~ : : : : : å 130 : : : - mk : mk Q~- ================== : : : : : : - mk : : = :- mk : - ==================

2 T u 1 0 t a) Vuokrahuoneustoi~ta Kellarit 1810 m 2 a 300:- x :- Ma1nosikk. 16 " t:1 800:- x :- Matkatoim1sto 84 " t1 800:- x :- Ravintola 354 " å 500:- x :- Hotelli 314 " a 500:- x 12 1~ :- Myymälät 428 " å 700:- x :- Voimistelusa II a 300:- x :- Asunnot 601 " å 300:- x :- Pa.in1 ja nyrkki 434 ti å 300:- x :- Hotellin terr. 163 " t1 100:- x :- b) Os ak~eista f :- Yhteensä m k :- ====qf==c================= Tv. arkiato 464 m 2 å 100:- x :- UimasäätUS 1513 n å 167:- x :- Sos.-dem, kerho 245 II å 100:- x ,000:- Toimistot 1660 " a 100:- x :- T U L 375 II å 100:- x :- Pesula 1~2 " å 200:- x : :- Edellä olevassa suunnitelmassa on kustannusarvioon otettu kuution hintana markkaa. Ilmeisesti tämä arvio on liian alhainen. Kustannukset rakennusku~tiota kohti on laskettava vähintäin markaksi. Rahoituksessa on edellytetty omaa pääomaa 200 milj. markkaa ja sama määrä vierasta pääomaa. Työvaliokunnan tekemät muutokset. Ravintola. Ravintolan kapasiteettivaatimus varten. 200 henkilöä

3 Kellaritila. Autotalleja varten tila. Ma.hdollisuus elokuvateatteria varten, n. 400 henkilöä. Keilahalli 3 tai 6 rataa varten~ Uimahalli. Altaan suuruus 12,5 x 25 m + katsomo, johon voidaan sopivalla tavalla sijoittaa myös pukusuojat. Seurojen toimistohuoneet, Varataan esitetty tila, jota voidaan käyttää toisiinkin tarkoituksiin, ehkä sopivimmin kaupungin lastentarhoiksi. 1'yöväen Arkisto Arkiston sijoittaminen taloon toistaiseksi avoimena, Pesula Varataan tila pikkupesulalle vain talon omaa käyttöä varten. Rakennusmassojen tärkeysjärqestys. A-massat = ensimmäistä rakennusvaihetta varten: Ravintola, hotelli, konttoritilat, asunnot, myymälät, kerhotila, uimahälli ja sauna. B-ryhmän massat = toinen rakennusvaihe: Seurojen toimistohuoneet, arkisto, voimistelu- ja palloiluhalli tai vaihtoehtoisesti paini- ja nyrkkeilysalit.

4 u,okollv 10/53-1. Työväen Ur. p i1111iitto ~. Y:l 1ii tt ot oimi kllnn' n.':'y: 1': 1'0 V ir: to1assa s~tysk:lllln 25.[i\T::~.i:.:. 1 -,53 pidetyn koko llk..:> pr. pö~ t~:,.ir ~3. E s i t y S 1 i s t a ,.okollksen p,äätösva1t~islllls. ~odpt an 1ii ttotoimikllnnan j"'s nten saapllvi11':\o10 ~a l:okollkson pä" tö::5va1 t islllls. Tarkisteta n pöyt.kirja 9/53 j'i vist~taan t~ndyt päätöksot. 11 J. nä".t(jl::siä. 1 ) ItqliRr JC~I:n kutsll. - Ita1i,n DeS I j:'rjosti V.i.a ri3gg io ' ssa syys ll LHl Liivil::': 1iittoko 01lks8.S3, johon so pyysi myös ~UL.~ l~o~~ti mäi.ll1 odllstaj ' 1 u..0:::01lksi31113 on l~hetott y :::irjc11ior.. tprvphdys. 2) Iiro ia Ho1s in~i 1952 r.. - Ihä. ist' J,,::sen jat.ovllooil:okolls pic.,=t"ä. Syys~CLlL'r. 2_.. ' i... r.: n}.,~o'-ollk.::o k"si t..,_ t"väk i tll1o~ yhdl:," y.:::::ocl ''ui likarto.lls vllod.1t 1952 oiihon 1iittyvin~ 1. D~l1- 'loino">n ja toirr: o npita ino l3 l Tsliokllnta esitv:'::., -::L:":' liiton l.llst.jikzi kok:ol...::...,~o va:ittctisiin 1t,::. j::soret aeri. LT_i, ".- in Joinin(>n j siht"eri -'..lllokl-o. ilist!:: L'1.11ri ll:r'lui,:~yttäi.i ääniv t1t -i. 3 ~ Pob. oisnainl?n Sllllnnis tlls :on,... ''"'!ss i. - ohjois i413n sllllnnistllsj~rj~stön ro D) konoro~di j; r~estntt:. '1, e18in is ä 10 ~aklllln 3._äivänli sa ar~ ai~aisl3sti sllorit9tt VB. koi i a~ot t lll! y)tl3ydns3". -. liokllnt~ on h,y v:' csynyt j oston ~si t./kja _, JOLLa IDll.i n liiton odllstdjana toimii o'vo ulk~in~r: rnieli?n"[r. C 1111na!" Ly rr: 4 Dr!.ilij'tin t' n' tlli'r.hva'nmtus kulltllsyh'! iö Karsa on t<>hnyt ta:.~joll:~set. llrli1ij8in tap a"':; ll:cm va l ll.ll t llks e S et. 'rns imr... i s ~ s s L '" kllll t lls_'y~lm." s...::e.,8.. san t.i3,~"'mli t rjoll.s poikk<>an vakllll~vu yh~i" v.. n s o... l1mll,{uev t"-t, joka 011 liitossa hyv" ks:r ty, ",ii 'i, pt vä vaklllltll.sf,''1 Sll llrl i1ija~ kohti or:..j kna urv3. sopimllsta ha1ve 1. uel SlJa n _~_ ~ ni l':,\s :: -; va1clllltl ks o 81 '~llllluvat{oi h -.trjoi tlj.st.i.1,l.luu't;:,.,,:"a pi ;' 11lkomaill ta htllvia I ilp9 luja. ~.tiö.~:. 0 1: l'olis o k i vain ne '-ilpaiilltil L,llU'",l., joist p"i'i ti:fr. p;' 'vy. '3kvll. :'" r joi 'Lu.c,;J,;t.: 't sisälly voimas",;, 01_'1a8" ':'L1 ",rar. T:.ans...,:.. t~.. tyy _ GO_ i mllks n. i.tnliokllnti;l on hyv':k8ynyt tt!'jol1: ("> Sellroj r.. r tkaio.jtav'j' si j..., t:lt. an va; llll~..,2 i co.:",,!.

5 o ::ou 1 /53-2. kacssu no haluavat tap tur V3~uUtu~~8at~ sopi~. 5 ~p.inoj tn r. /. - YhdistY':Ge... vposil:o':ou pidot ": sjys!{uwl 2 ~ _ iv~~n : 81.;i1:_ ~...,_ s'. Johtol:unta3!... on varatt.. l _ U : Ilo yk"i pai >;::. Los.:a yhcidtyk;;>o toimint'"' on suunni-loltuj.i'~<;st"'ttäv si!1u '"'Ilo )ohj 11"", onn"'!. p.dus jar. y 1i -tseist21 vuosikokoukse o ja johto'~lmta 11 olisi asi:1 st8 suori t""ttav'..: nouvottoluj SV::J1:c ja ~U.u:n vk:lill". 1 ui tä n'" u votteluj a Ii i t on puoles ta käym~: ':n valio :un. ta on valinnut... auri turmon. G) ~otkan Työväen alloilijain aro~us. _ 39 ura on anonut lii toi ta mar -al s uurllis ta 3'TustUvtö jalk '=illov':'ilnor..nukses a aiheutllvi-:>ll i::u u jo! 1 eittä iso!{di. aliolrunt 1 on hylännyt anor.:m!;:se... to 'ot~ U,q t,,.,tt::.: s""urq,i ole talou "'llisen 'Ll"'L tsl'p,= ss. on.. yv", vynyt 0.1 jan l;~h::>t ä kuur 11 p '1i vunä luihin. ja l~oulutl1.sv liokllnnan,l <.,....

6 u.oko,llg 10/53 ~l -.J. tajaksi on v'littu Tauno ~aivol~. ukullnot~au3tt.)uolyie>3sa aiheatllvin r:ustan u,'sia uolsl iso':; 1;~S'I '1st kaikki m' tka...,t aih~lltuv~1t kul:-1.. :yö.laliolcl'...>;.t~l on hyv~ksyn:t m tk~n. 6, 'a.::wttnlu 2u o...,lavi"'-0llomi. - Li.ittotoi ikunr:an j:~to" < ä \J. l..~.:.t; väl~si joht ~.. v' _ Ii tsorr:iaor., valiokun1:3 saatte!! lii ttotoimihl:n::l. ti~dol~;.,:)i, ott", jou:c ~ue>~n ~o'ltajaksi )r valit.j"u iy' ~aut~;'r\ti t.:ymir:tr.:>ht3alt. J8n j':lk"'r>n, ;Cun y l'>isurh"'illm ;,r. teistoimintavaliokllunan U:n ja,:)_li:n '>_ dust jat P3:,ttiv;~t l ähett"ä tarkkailij'insa 3"1.'..." naan m ~ ottnlua, työv' liolamta y~':tti, ett.. _T- lj. n t.l.... t. ~3.! a a ott n lucl.l1 l":lntotä'~n _TR--:n puhor.:>njoh' 'a ento Jiivonon ,. - 1 c.istoi m.i kunnan tii,rdentärninon. ~yöval io kunta esittää liittotoi~i~ln- 1:1.. n hyv~l{sytt:':vt.:.ksi n istoi i ku.nnal _ ldotll: ~., j 11- krl muk an eaistoi mi kuntaa teiydenn~ttäisiin Jl dpl l ~: j~-.se>noll~i. isl' ji:iseneksi n' istoimikunt ahdotta', ino. uhtal an Helsingin ~armo~ta. ~äätös a li ste~~an lii tt onr.:>{).voston hyv; ksytt:ivl.csi.. Ir ' ~~~~~~~~~~~~~~J~a.~ ::,yövaliokuntci. esi ttäb. lii ttotoiiji::lllear. Lyv;'l.3;yttti.vä.'si esitykjeri, joki::! kos:reo 1 a i!'8 vstnrdall 'in iinnittämi stei liiton pa lv olu~secn j:":rjostöo. jaajana'. Hänen tt:!htä~!i i nsti kuul,.:.isi SaJ '11 - la naisten yloisurheilujaoston sihte>nrin teht~vät se> k:.i lisäksi nais,'-lois urh i li j ain valmennusty" yövalioku.nta si ttää liittotoi ni '.. un - nall n, ~ttä voimist~ luno Je ttaj, ale>rvo ~'uor:.in9n kiill~itett~is'in liiton koulutusohjaajb si 4~. OOC mark~n kuukausipalkrlla '3 -.ljiitto-otl..elct ,. - Jaostosihteerin toimi. Työv liokunta on hyv~:csunllt 8si t.:;:...,~f, joka kosk'39 3LL:n ehdotust r liitto-ottelun j~.::'jeotl:. misegtä ratapyörtiilyssä ja s_e>~dway - ajo is ~a. _slou Clpllinen vajtuu jaot ''In tasan lii ttoje> kes!'-;r_ ta - ~'o suorite>ta n Hpl ingissu 10k9kuun 18 ~~iv~ ~ ja Jpe>e '\la~t - ajo m öh m in ~amp9ree> 11 a. iit,oju latoirri::unta on hyväksyn:"~ toimi ston ps' tykst:!r., ett 'i j aostos ih te ri.llt ul... n!1 o,. t. o.,hoij"aisi liittojuhlie>n ' ilpailutoimir:.11'-:~ jo:. taj':!r tr->ht2:\-ät. e>n lis~'~si j:=lostosihtoeri TuttUG 1-

7 .. OkOllS 10/53-4. l~ jolldllttaisiin siirt l,.ä::':n jaostopäällik';:ö P,H:tt s n t"'h t; vi:":. :"äm:.i toiw~npido edellyttb:~, että yleis urh~illljaoston si~t",orin tehtlivi:": hoit~ dan kiina it _ tiiiin ori honkil{:;. TyövaliokLmt' ' psi tt;~~t, ~tt:..: UL T vai tlllltettaisiin hoi ta:j,aan tiisti:.: toimoflpi t~~sti:: "Iih"'lltllv t järj~st"lyt -ja kiinni ttäffii:f'il liito~'l p':'ll\tnllll" seen fulaisjaostosihte"'rin iiton toimit510hank~. 1 ) Piirllstllskilpailll. - l yöval ioku.t'l saattaa lii ttotoi mikllnnac. tindo::si, että se on j~it t;;nyt kolr''''r erkki t". titoimiston,,ili ja Hiilo _ L'.l : ka,.liapp:' - 3epl,t.:Li.artas,; ulis..j' 10 ja Er:L:o 'iirkkl r. p l1, te!~t::;',:"::..,i läatia l' itolj. toi... italon pil'ust onnoKs E. J. eh J.; vä suor i te taan kll t sul::illj' il w. '3, joho. lii ttotoimikllr [.ar. aikaiser"~ in myöntt.:.. i:i. 1. il~. n>;r~: n äärära~' kä3 tpt~än. t.ilpailll pl". :tty/ marr' 8- klllln 2 päivän;.:. 2) J.dlo O~. Urh"'illllinna. - TyUvaliokLmta psittää, "'d:: liittotoiniklln~v':t pi:iättäis' rre::::: i tä perll..:>tettav an ~alo J. Urhoilulinna-nimiseen 0>:)[\ koyhtiöön 5 milj. oarkkaa yhtiör osakept:~omast a, j 0;.'1 on kokon isulldessa n 12,5 milj. markkdä. Toispt ]n _!'llst' jajk.i.spn~t OVrlt Ur~... eilllo_ istosälitiö ja ~yö'ji..:dl '':''vi stysliitto, jol:lt:t s:..:~tiöllo OL tarjott.: me:'kitt~i v;:i'~s i sa:::oil 5 il j. r arl:lma j a ~ SL: Ilo 2,::5 _,ii ~. m rk,t3. sa 1ro.r:!erkintäL:n Ii':' ttyy la1noi tllsvel 'ToL.':" SllllS k.t:.\.4~l. orrs':"k..,i mainitun osalts. ai a 30 mil~. carkkaan j2. viir~oku i T..a ini tun osal t '. 15 mil j. u.tl l: kaöl S't3 ~l:r. 3) L sllnto valiokllnta esl tt;'ä, että lii ttotoimi~llnt' p:: tt ':"si siirtää v8stikkepttoj::dsti omistamo:>nsa :sunto r~. Urh"'illlkatll 30:... osa kkeet _'b.'~illl09istosälti 11. -rahvistetlln 0.1la isll1l8taseel... llkaan os kk,id'3n a!'vo on markkaa. 4; Es,Joon tilat. - Työv' lioklln-~<.. ps':'" t-. _ t~.f, ott...:. liittotoi.ikunta to' isi liittoneuvovtol': kokollp...,ollo sellr';h)v n sit,,"-sen: 1iittonpllvosto ~Uätt~~ siirt~~ V8.st il:knett omast i Urhoi+110 pis tosäät iöll '? lii tor. omist uks ~s,ja olov t ma8- alll"et Espoon pi ti.ij~ L L.Rll..- lald n kjlissti sijaitsevist Ladusv"': 1 - ja LauQsv_: r II-ni~isist ~ tiloista sokä liiton oikeadpt nii_in saanislln, 'otkö tilalt' myyt"jen palst jen kallp.ahinnol,t9. ovat viol:' maksa!:att. I.iinik1:i": lii tto LPllvostO p:.i.ätt; spn sopimllksen siir t' n:i,3estl;. ':::::... niluopistosä:itiöllr:, joka kos'{~e Espoon lit~:j;._ :.tl':~ lalli on 1-: lsäös" sij itsevan SammalnlO- nimisen 1,il n ooistusosll.lltt 1.

8 (OkOllS 1 / ockr.>,yliitto. rluut,. t lii ton jhsönt'>t (j" '1 "llloilijat I pl:i:!. ~aupun;l:3i.:)a ova t tuntor:.e~i suurt. kiinncsiusi i nur ipalloon (m' ~hockgyhin, ja ovat siin: c1 n - lossä lii ttylo~t rtiäsc.gn alan s~ ura 1, jopa e u,;j t;acnoikin sit].3 hoc~oyliiton alai~issa GarJ01S~3. air:i ttu s~ur on Lui to l'::1n """ ös 3 L: n j~s~n, ~.ut~a o. c:. lii ttom p j :sr.>nat ov ~t odust npet s ur -~. Iin r.j.':'1ahock o.rss;', :.li:.:ii ~i ole lii ttoir.l!lp ohjelmassa. Kos~g maahockoj eritttiin lyv~nl. r joi tusmuotonst jä"palloilijoill'> on jo v ll''l ~llut jon- l:i. verr tl alaa myös lii tt orr.m'" s uro j t'>r! (~ P, J' ry: piil'iss':, esittää jäi:ipalloj~osto, ~ttä liit.;omme sc.uroillo yönnottäi.j in oikoue l ii tty:: uoffi~n hocknyliittoon tai liittor~o seuro'~ jjs nill cikoue lii tt;-(' '.f'. : n rikoi~sellroihin. Liiton o.lj""lmaan ma~hoc c.yt~ taloddo:lisqsti rask a tu.j~i~ katnatt o~.taa ~. - ~nsanautojc.n hankinta, iittotoimikllnnan hyv~k~y~t.r ty" v"iliok'.lnn 't!~ toi:n'>n!-:. t"'qt r... lryslpr-iti'?rkkiv3f. :clljtcl. yaihta.isost~\ lj.al voll>iru:>rkkiseen (1 tk. 4/3 J/2'. :;. ~..J, t:"uv31iok'lr.na.. onnistl.li hall'-;: 'ia tuo.1t":'luvat l:cl!::t'> ".. i",[...;:>on ' 'J.Janautoon, jot~'q nj"t ov' t sa pllfieot. - i1- den ostohinn si, kun d llarivaluutastc oaksott1i~ 32 ~k, tuli ~ar~k- oli yhto""ns~ r::. r' k'. Chr~"sler - autost, jon::a ostohinta oli Lk, saatiin markkag,.'aliokunta esi ttä:' toimonpi teet -; ~. - Uusi~ souroja. JV esitt"ä, ett~ seura vat ULl.d~t seur~t hyväksyt~~i~iin l'iton jäsocjrrj~stöiksi: -- a in niil'i3tt:.: _ VOl0istpll.l- ja urh9iluse'ra N.llimin Pyry, po~ Inaris B. rul lill iirist~: 7 :- J; - u : ~~~~ --- i~kar 19n - r y )53 Oulunjo~11a. Imatralla., p9~. Oulun Pallo - V ~ ikot, per. 1. C. 1J/~ Saimaan iiriot~: g~ii~~~ - ~~~f~~i; uru, per. 4. r r Urhqilij t, ~~~j~1~~_ ~~E~~!~~ 70imist lu- ja urh~illlsourg per u:. me k 8 c.ll q. Hulj~k[n

9 KokollS 10/53-6. Toimist o ll1- ja l1rhoill1sel1ra TLlon:'sj"_ ven Veto, por o : ielisj~rvoll li. 3at~kunnan -iiristli: öimist~lu :~ J3 - urd8rll1s ura L~r.si i.:.,cl, per :l1nkalai tunllla, pää E~;' ntömuutoks ia. JVV esittuä 1 yv~~ksyttävt'ksi su"n-l:;ml1utokset. sou...: avat Enon ':osk l: t;{övii n voimistelll- j '> Pyrintö r. y. hyväksyn t liiton malli urhciluv o l1r säl-i!'l.ö 1.i Voimistelu- ja urheill1seur Isk~ r.:. Tu_ usta ffiuuttanl1t vuo.3i Okoll';:sesdaa... nim~r..s~ Voi i.., tolu- " Ur o ill1sel1ra _'l1l'wl Ivt':u r. y:bji. Voimistolu- jn l1rh. ilus8llr _ ont -ta r. y. mul1tti::tnut n... _ns:':' Voimistelu- ja urheilu..,<>l.l':l Hyvin.rii':n on teva r. y: ks i ja sa rr.. Ila yv:"':!(s~ ~_, t li":" OL mallis::::i~nnöt. ä e::. t Ö k s 0 t... dettiil, ett~ s3bpl1villä oli Vqt h enj oh ta~ <:lt ";:":'inö 8.., kir:..pn (5:, _ vi.!eis kan:"> _ \ S) ja Unto.:Hivonen 10) sek:":' lii ttotoimiklll.. r!.. a '- '~:;3'J-!Iet.lelvi - aatikainen (5" aavo Virt 11en (1v/, l.{'""o o ~ol' (9), al1ri 1.l1r..ni (1),.t~. Le.3;.:il"'! :.", V::inö Soinlnen (7, ljieno,dl tonel.. '7/,.u('\llnar-'c... ivi '0, lavl J;'rvel~ (J; ja... aavo i tio. J..;>()'_~: liitor_ toirti tsijat eik~ 0 Oi tti... 81, JOOl1ClS c...~t\~;:":l "'1, ekka 9rt L, To" vo HU.., t ono._, _ oi vo "rvi _on, " altine. ja si lloer::" E.,~.,lu.ok., jo c l"ati s0.sta pöjt~:.:' rj a.. ;"u.u0u valt ~i mer~citl.iiin , - 3. ". 9/53. Esi tys yv":~_syttiin. 2) V Olymoia Helsin~i 1 ~52 r.y. _

10 ol:ou.s 10/ Hyv~:ks tt.iin. Hyvä' syttiir. 5),- UJ - Ta 1 vi", ta tt i it.. 4) Urhpilijair tadatu.:i:' Hyvi;i.kGyttiL~. ~lloilijain anod~s. 1 ~ ko u.l u. t u. vai i 0 ku.nna.tj. Jc...u, - d.fttiin. 2) 3) - Hyvä\syt 1.' il.. eri\:i J,, _ kittiin. tiina kit, t iin. i.) - 5) YI~i u.rhpilijoi ta u.olaan. - L'it. - 6) ~a ottelu. Ju.öoslavia- 8Lloni f'3_ - 1 : Voimist.elu.n kou.lu.tu.sohjaaja. Esitys hyv"ksyttiin. ; ~. - Jaosto 'ihteerin to i ~ i. Esitys hyv~ksyttiin ~. - ~iiton toimitclohanke. 1) tiina 2) l!. er ittii ~. - Hyväl::sy ~ - 3) su.nto 0;1. Urheil u.katu Liit. totoimiku.nt hyvä::syi työv lioku.nn:..n <>si tykoen oaa~ keide siirr osta rhpiluopi0tos~ätiöll~. U~tös aa -

11 o~cou. 10/:>3-8. tqtaan liitton~u.vo ton tiedoksl. Pä~t~~ te.tiin 7 E~ n~ lld. 3 v'sta 1. Vasta G. ään~stivi:i.t ltk:c. jes uet savo i Lio, Viel 0 al1:; onen ja Lem.art i vi. 4) Es Joon til at. - iittotoimik~_ta pf~t i te ä esit;ykuc:ll'l lilt on'?u.vostolle. P.U,("s t~ tiin 7 ä[nell[ 3 vastaan. t~:n j~s not aavo AitiQ, ri~no alton n ja pli.art ~ivi olivat sitti i.ltt, että t., övaliokllnnarl. 5i ty {se ~n i olisi Su.ostLlt~ '. va ,sia j tettiin p~jd '.:11 0 ja UK'!n te~ _ täv~:ksi ann ttiin sllori ttact tu.tkimu.k5et esi tyksen johdosta, nink~ jälkonn se k~dit l l ään u.u.d llc'?n. 12< ,. - Kansanau.tojen hanki nta. ~yöva li okllnr_an toi rnet..pi t et Ve. hvistpttiin. äsiltolyn yhtoydessä tehtiin tiedu.qt lu.ja allto j c:ln vest isesta ktiytöstä. '... yövaliokunnan puh enjoht3'~ ilroitti, ett~ au.lojpn hankint9an r h yttiil son VUOkbi, ~00~a rnu.u.t~mi l t3 piire i lt~ oli tullut "lji clust eluj co ankinn:l. I.la ldoll isuuksis ta..lyö valioku.ntc:i llych mmin pt.:. :ttät.:. sii t~, mill' tav lla nii.el1 kt.:.yt~ö 10pullis8sti ärj~styy. markoituksera on, e~tä lii tor... oma n k" rttöön j~.äv t ainoastaan yksi _oo:cka ID pi ja yksi pikcuauto. 12.; ~. - ~elontelo hyv~lsyttiin. Jsi l l~ ollpel S u.r3t hyväksyttiil liiton jäs nj; rjost:iiksi..erki t"ciin samblla _öy"l::. ~i:r: jaan jlirj stuöihtoerin ilmoitu.s, että anomu~di~l liittyy asiaromaisen piiri toimi kunnan pu.oltava lau.sunto Sä2.ntömuutoksia. syttiin. ~sill~ olleet sääntömuu.tokoet h'tvjk- Vaku.ude;:si:

12 Cokous 11/ yov:..en rh liittotoimikun.a las..,a 10 akuun 1 ~i:ptyn kokouks~n il ui i i tt "TY:n ravillopt~i v~!j.~: 1 -,5::; pöyt~: [,:11' ~ a. E s i t Y s 1 i s t a ~ o k ou ksen ~ojetaan liittotoimikunnan j~s~~t0c s apuvillaolo ja kokoll' sni pli"t"sval tcjislilis. LöytUkirjan tar~istlis.... a_~i..,tetaan Uytä' i~ja 10/53 ja valvist,.,ta tn.. dyt päb.töks8t. 1)~. - ~.., -... yövalioklinnan J:, ". P<l:"CCri:Slb.. 1) F"'GT: h.ongressi. - li'sgt:. -r liittokokous pidetjän. arseill~sga marrasklilin - 10 _ l vi:,"..uiitto on saanlit klit~ 1I11 edli ta~ar l; ~.ett~. i ~ns-l- ~. V'tliol:1Ir..t'1 Ofl :~b.sit"' lly t ~litslin j ;.. t~:., A:t" kon...;rns 111'" ns.:.t.t; : '" liiton t~rv~h,yg sii... - h..~itsn. a 47 J. - " l:olillitli~v liolrunna~ 7 alioklint'1 ~. ". ~sn i3- lu oi- oir... s -.:ul u ~, LlLlt O " l,.i.1."" - UKY

13 ~Oi{Oll.G 11/ jll.l~hd~gga pieott~vliä 0~u8tU yl~:011.~.~~lij in n9lvott nlutil isull.ttu vart8n. 4) Hii~don pi~r'v~l miw"n. - U10! on yv"l:synyt j oston si tyks~n LiL~tov lm~nt,jinl,a11 ~aatr.isesl... '.r'31m~ntaji.::gi O!". 'LL tt~ gtti 'i!'volon lu:{:i~n 3 k : _ a' L- 8i, '-ltti ulli 1::'.1 C. ""3 l11.ki n n 1 I k:t aja,~si "0 ' O!'O J lo~;.n ~3 11.-::i"'1. s'moin 1 kk:n 3ja:~u':'.. ~~~~::.,etaal kllllo11n markka'" kll.ll.':8u,p.s voimass" 01 vat matkn- ja päivi:i.r L1akorv' u;~- 5) IJ i ir i kll.nnall i s el kurs s i t 0 il':1innn ~ ul:nmir ~1.. - UKV on il. toj ::to... ton es i t ksesti..: m~ :"..- t ':nj'l " '- '".la ({..,on pii!'ill'" r..ark tl j'1 v ia:.,n pii~illp m.~kal ~'u_uise avustuksen )ii!'':' kunn llisten hiihtol"'irior toim~orpanoa varten. 6) ~-3isvoirlL:)t~11ln ohjaaj&kur3s;' ~. -.Y o. hyväksynyt naistoimi~ll.nnan esityk8~l, ~Ol mllk a. kurssim~'loarvios",a ol~va _ naisvoi:nistell"j.... ohj a a ja kllrvs i n 08clllOt t" j amälir:":'ä lisätään 08.0 v- taj'"'tlla. is:iys oi qih011.ta naistoimikllllnan I'ol-::onaiskurs.., im;'lirlirahar y1 i tystä. ilu- 0) arjalan piirin voimistnlukllrsoit. - UKV on r.lyönti:.inyt arjalan piiril C-.:,'hll: Sllllrllison avllstllks8n voicist81unol j ajakllrjsinn toi- 00 paroa varten. - un r työt.. 10; Jnostosiht8erien työ;jako. - J01. jlilke':?n, klln lii ttotoir ikun~l. yönsi 'l:n:ll~ T h,l!l. c. t ULl f'. j :wstosiht ri... pal':tc ä i~eks':',..' il.oitt la, että j ostosihteqriksi on valittu ~ellvo HLlrn i.1"'lsingist... :'ä. Lin j~lke n IDllOdostll.i jaos-'cos ihteqri n työjako sell.rahvaksi. Hll.ttu.npn: yleisll.rllf'illl ja lii t:o~l,,'.l, 1 ohj~lmatoimikllnnan siht8eri. r, äättä: voimist~lll, r::loottorip "::-uil,,' ja llinti. _~ip.menkari: nyrkk~ily, koripqllo, sll.ll.nnistlls ja ~~si~qllo. j "~ikie kkoilll. Piipponqn: jalkapallo, jääpallo ja

14 Zokous 11/53-3. nosto. LehtoLel : tennis ja malonta. 1 aini, pyöräil~ j painoe- hiihto, urmi: lui v talu, ur j ahdus, le1:":o.)81-10 ja k.sanurhailu. st~rdahl: naist8n ylaisurh~ilu ,. ' - juhla. Ruotsin valtqkun llliit~n )O - vuotis~ul - 1a vi tatdän J53. ~yöval io kunt on liiton ejus t' ja ksi v linnut PUl oonj 0 ta j q :':'i.ö Les l:io<'">1. ii tt 0 os':'ill istuu yh t~ isp.,;; 19h ' 3" n SVU n ja vl.. ~.. ~ansoa. _yö aliokunt~ esittää toimanpiteet t~'v;'k!:3i. 13'"' ansainvälisen lp..l.topalloliitol: 0. ar as {uun 14 pi:iivi Li p i detli':n u tissa k3ns~invtilisan lontopalloliiton konures~i. tö j on ~. L: mu>aar.. j okainr.>rl kr-h~sqllin~n liitto 0._ oik"'ll"vaj.:.tu li;-.lqttlimt'n -::ongressi' '.. ol~.l: j"s;;.-,,'uot jisto., joist I ~Tksi ki:.:../tt,::;, ä;:niv' lt 1.3. : U.-~SL1S Set nimr.>j:orl' d. nuo autot<j. n, ott, TUL.,;;i tliss8. ta all~: - ;3f}SSa ".,roi adusjv U1.L suora:'l, ei. :'i::i. vuoksi oli~~i tliri'v,,' va, missi,;. ominaisuuc1e ssa 8 tlstus 0 j"-~"'s e t.;..ljö-,r':::lliokunt ps.l-l,täh liit otoi. i'~ltr:calln, att;i "'aust j.:1ks 1 ~.. lot0t '.'l. lavi.;)uvalto.!ar ~i "'- ~lc>ksi valioku.nt' asi tt:.:~.. K. Leskisel Jalka~allojoukkue oskovaan. Työvaliokunta on hyv~~~3ynyt tykse -, jon a ffil'l.ka! jou ku a n jo tajist on e'. ototaan j30 o to ädl ikkö Eino.. antane ja jaoston. "~J'>n Erk i Pasti! L. 1. "li 'allolii tto pi t T : ~:iilll~i pi.1.~tn.sest~:än, ",t.l" 'U saa joh+' jistoon vain :Ier: I;Ö1ik::u., katsotaal sep ~o~'ki tso~tä. siksi tör,:"'t:t~: ull. to~llio.juu"el lou~kaust., ~ttoi liitto voi s n ~l -. "'~n 011:: mlvan Johto jisto vali tts0ssa ja PC:!:'L'.llttaa.,;;haotuk3e sa rnol~~~ign osalt. 3PL oi ouostl r" tarkistukse8l johta~istoo nä do~, cin~ä v ~ o~si liiton '-"du tdj" oi joht~jistoon tullut. JOll::.. Ll~<>S e!: tuliv... t.~uka n spuraavat ~ TTl.Jn p~laa 'at:., u.cdb",: Tu 0, '. _o~ss ~U1J, J. Vaiu~la Tu~o, var lla. Koi - visto.i.'~ '8. aitinpn: o. 13,--,. - t,.8 tka. sr' - ~Ou.r'~ j"rj~stä[ l~ Ltimiei:)tr;n,nJ,,:al j81kap1llojoukkuer;n mukan:l,0skov'1an.. 'ys, m.ykg~:js". OE koimpn lprltl ipho[l mat":.:" joista yhtä paik~ a on t-arjottu _UL - lg dplle>.... i:l.:.":n te_ltävä;'n työvdio,:l!:... '1 o. valin ut Q:':'toimi ttaj3 Toivo Järvisen.

15 ':OkOllS 11/53-4. C onnecticllt Valley-alllo~ n c " sa ;.), :S~g 'ä!"'~stotää.r: huhtiklllln 11-1r' ~:ivi"'n r':lis".. aik" et 1954 nuorison liikllr.t ~asv.tllks!l. <,l"n2.._' c itä ~.~' si tt.:;:..~ J'ä kar~s3invulin~r: kongrr..ssi, JO:lOf'. toivot 'n l'a,>:si.:;d ustl'>jag r.s""l. ~yövalio:ll!"t, 0,. :"'i.sit ~ll~tt 13_. ja piätti saattaa liiton k nna1" Yll'.o:,L;,OLL'L. J..llln y lteistoip.lint v lioklln an tit:;too.. ) r mu ~ U... pi 'i.~ä dlldtu::;;;,on l' i.lotti:li..,tä 3si tl r list:;i:8. ii ton plloleo.jta nim.:;ttiin ~ u, t j ~1ksi.. 1":i "'. H~ i sk ''j!".. o... ~_o ska KLlstann.ll':set {lli te.kin ovat vt:;rrutt 3in lluomatt'1vi:tt j".l kohtcmttoman r sk~ a t l il.. o y,'8'11 k9rn"'tta7r'~:3~, ~sitetään sn 1 a,.tt': ~~hv.'g 'te' 4lint waliokunne.:,_ nimissä anota n 0 otllsmi~istn riöl t;' 2rikois,.äär:.:ra,.rta pdll tlll-::sesta johtllvi. lals t n!!llst"'rl p~ittämi3 o l:si. lln tämii toi~ollpide 01. S '0 - I'it~ttu, päi.itt~i~ liitto lo.ulli..,psti odllstj.kseot' o."'lt'" osalt an C nttoripiFllikön toimi. Työvaliokunta t:;si tt;.. :, että QvoimfJl1a olevan konttoripä"llikc'n toimnor vqli tt isiin,..,',0- nomi 7 ikko tiärkönon Ht:;lsinC)istä..llukausi '~l'::,: rral-:{ka", ~.! 0, k~sitellyt prinij osto. osityk.:>on!eikl::o Laitisou " ilp':lilll,'::iol to jan ly:... o t:.: rr.isest.. 3 hlclkslldl=!llq, jolloin ai tin t1 olisi Lo" Jon "? lufjtl'skolpoin o n. UKV piiätti G~t' ;'L', liittoto imikunlall~, ~V~ii esitys hyv;'ksytt"isii':. e~'et... - tolllina ma ini tt oon s"?ura 1~:!1 tt:'!!l~ <:tno:_et...,,i OS,Ju spur' ilmoittaa Lai ti... "?n biytt"ytyn~"?r. ~sil.1n~ Lil.Li spst i jet t~'.i..oen s'= Llrar. njvi:i.ks i s etllrinrvoist tv~öt~. 1ft - 12.,. - :"ostivi..-'tali:'isojon osa.o.l..to. J o r... ~oh osta, ett~' liiton et :.eilijoita j' toimitsijoitj v3stoin liittotoimihmnar..." - t~'st': ja3.siarl..lkaist:a kilp3illllu a osallig'~:~ ns.... L.,GlrnGtir: :['pot' vt1:.tlii.:isoi hin, t' övalfokllnta o. liittotoimiketnnan toim"'ksi nnost3 hankkinllt 3 1v'ydl'" kisoj~n eri lajeihir osallistun"?ist~ tai toi i t.., i joi a toi rr i n '" i. s t C1 1 ii t 011 ~': s 0 n i s t... s t i 'rt 11 i - kisojon järj~s-täjien cmta.l1an lllottelon muka 111 :... ~sojo.. ~_i 13j~ihin tai toimitsijat ht~viin 0 al:i... ui 76 sollai.jta liiton j;:snntä, jotk '.3 J.:;::' ot. voi tll todot r rikkon~<"ln voimas aol"'via : ilpo '1' - ~'är:-' rp"shi. ja liiton plinton ::"t~ksi.'. -l?ts tl.l.l.1l r etsi.. (.>011 os all i st Lillen t on ja otp.l tu ~ 1.., "'n :... '. l, jos... a on ot~ttet hetomioon asianom~ispn OSetUS a.tiivina tai lllot.~., llstfjhtäviol loi taja ~a t i~c q S':":.1 v ikuttavat metett r.13.1dollist:;t raskaett.l..av t sial;'.. :-!:' t.

16 OkOLlS 11/53-5. Työ :aliokllnt es i ttää, 8ttä lii tv 0- toimi.-rllnta r ojalltlv>ll ~ilpai lllm ~ii:iräystnn 7.,,: ~~"n,~"jc _ t~idi sian vaatinist rankaislltoimanpiteistu oh i sena sellraav"'s"a lii tt~~ssä (... 1) olevi,l l':'i-::on j~', s nten osal t 1..:l3r:l'Jll'j valiokllnta hlloclalltta8, ~ttt: l:::osa lllettnlo Ai olo t yd~llin~., siirtyy pic>tö;:s~n t~~o nii~an tap Llston osalta, joit1 ~i vio~~ 01 ""aatll selvillo, ::.1yöh omm:':'ksi. 1~ , Llita kllrinpitotoimonpiteit:...:.. 1) Moottorimieston "lakkoil u rl - 3ein""Joen I oottori-kerho (S1'L) järjosti heinäklllln 27 p~iv~nä maarat8- ajojen SK - kilpailllt. YhteistoimintavaliokLlnta hyväksyi sellran esityks~n, että edellisenä päivun~ slloritotaan osanottajien kesken karsinta- ajot ja vain karsinnassa selviytyn~ill~ na s taan sell_aav~n päivän os~lta nyös ns. start:irahr.. OSan ott ~4~at vaativat kuitenkin, että starttiraha on C18l:s~ttava myös karsinta- a joista ehdolla, ~ttä. rlllll ten hp.i vli.t osallistll kilpailllihin lainkaan. Järj~stuji~n ja ajajip.n ku ssa sovittiin lopulta ositt isen sta~~tira an maksamisest. Yhteistoimintavaliokunta on tllt:inut asian ja todennut, että ajajat ovat ID~netol1e~t omav81 t3isest i, r.link ~ vuoksi valiokunt t esi tv''', GtJv~ sekli. Tv!; ~tt:-: S: L ra kaisisi syyllistynoi t.. sell'c;avast i: Yhde~ vuo:~n ehdollin~n kilpai1u~i 1- to: Yrjö Hei kkil~ 1 0."... ja '"r Llko J ousan~n WL.,,-il1"' hard Jousmi:i':i TTI, :oimi.. oskola se.., ino r L1..lunl-:orpi I 0 L, t ntti ~ att.ila , iva.otd::miiki 1 oi, ('>0 Läkplä _T, ~oppo _ "r:tyuiel.!:i tr, ~nsio ',;llo J..'l.:, _arrko _oivonon _'Tr, isto ~oman : o]~: ja u':"l 0 Y1E.;,nen To,oottorilii tto on esi tykap.l h T'V" SJTnyt omi r top ::'loja sto esitt.., pjte..ispal"" 'arnon j'::::v>nnll,., Olavi ';LJ.hast.:>113 :.:.r.n p tt"1igij n v1roi tu.", J_ "L'..ru,;':'lij 1L 3':"sestc: :.;:: ytti..ytj... lio:jeut.. orotuom'l~ia ko lt B. julkisnll<. p'::likal18 _orid""a liiton lpntop.llomost'\ rulls :ilpailujon aikana. 1, LI. k. - JääkieL'coilun tilit v ~'. Lii ttotoimikunt' kokouks~8 c a11 7/8:;/ -. S. 53 palautti U Tn k"si t~l täv" 8i jäl:ki<-':r':::ailu.r: tilit v:lta U... V on '18i3 t..l.tl-inllt ja cs~ v 'V'ä tili"' hyvb.:-:sy.j..tj.vi:.: -~i.,a ot olutoimin~3 os :.. L tsa ylijä"':":'ä ark:.:,~osta T,,:... os~l_t.:> tul'" ar }:'l S kä ssrj'ttoininta 81ij"~:.. ~: fttl'kk:', jost l~iton!-r l"-iattlvalmi ~Ll=-"'e'> mark-a. 'e lis":'ui oh'.ois-ucor.l~n s _.~ - toirr.inna m~noista (10C. r0n :-) liito. korvattav3~j':'

17 t:okolls 11/53-6. tlllap :- LTKV esi ttää samalla, ~tt[: Arotlloffi3- ri klllllt vast ':lisulld ess3 mpr /;:i t;' iit otte lllj on m~noihil, niin kuin t~hdään ~llis3a palloillls',rj oisna. 1 ec.c>ll~ ol~vast~ tappiosta tekea erotllomariklllllj~n osuus n markkaa, Jääkiekkojao to. Jääkiek~ojqosto esittää, ett~ jao~toor' ~1:lv; ' ksyttäi3iin ylif11ääräiseksi jäsanei-~si e.-lti,~'vo. Esityksen P I'llst "'n ''! on, ottä lyhyen bilien vuoksi on jaosto liian _Iioni hoit,maa asioit'a~ j' lisäksi olis i lii ttomf.1o j~ii!\:in. kotoiminnalla e" Llllivt om:jt-:t jaoston j::s nenä sa.offi[\l timi,es..!..yövqliokllnt8 esitt"ä aloitt~e. ldtt"v:";'&si,.:os'm 8 0 on säänt(jj(')r~ vastainer C. y - Liittonollvoston kokolls. ' myö v'31iokllnt' ~sitt;'ä, ett'; l:'itvotoi!l!ikllnta f ';;.;,ttäisi kllt~3lla koolln ylim;'uräisc>. l":'i~v "I..Ol."'L1voston ico'';:ollkci 31'raskulltl 22 päivänä :("si tt~l~r.l"el lii ttotoimikllnr.an ai':aisnmmin pu.':tt"- ffi' t lii tonnllvoatollo osit~ttävlit siat. p ~ ä t ä.. tösvaltaisllus. -ov..ettiin, ott:.: sa.llvill oliv~ t PL'-, hnon'ohtaj<:tt r:";'ir;' l.jes inon (6),,rvi eisk nec 1 ) ~' Unto 8ii von~n (11 < sekä lii tto'toirikllnn' j=:.3ei,.,t H lvi l{ad t ikainpn «(:) I, :.< \-0 Tirt np11 (j 1 ), Ve ik';:o Ko:~ ola (1-.), alu'i Llr i (11), Väinc.)oinil1"'~ (8), Pino Ha3pan a l 9 /, Vieno ~81tonpn (3), Lnnnart ~":'v":' (~/' G.!.''''t, ~~jc.la - Rir.np (7) j't ei VO. itio (1 " ':.Je.~t.i llito. toil1il..sija c.l"'o HLh'Luna.., ~s 0 1".01.au, Joon <:> y'(k".. a[., -oivo J.orvin::>l..., V ik:w i'ltinp, Ur.o : i... - "'.I( :11'1,.,=_iJ..l3 in jasif:..to'?1'i.uok. o, ~ok3 laat kokoukd8 t~ pöyt~&irjan. P":ätösv ltaisulls morkittiin Pörtlikirjan tarkistus J - Hyv~ksyttiin pöyt"kirja 10/53. toi- 2) ~an8~a - 3uomi jalkap~llomaaottelu. _ 'Lerki.otiin tiedoksi ,. - L~h~ilu - ja P:.~~ ' o" _ siä. 1) Yl isurh,=~lijoita Romaniassa. _ r"'rcittiin tiodok~i.

18 KO:COLlS 11/53 - (. 1''''8... i. - Hyv" tilai~uud. - 1 ai voh.i8tellln ohja jaklli'ssi J ". 7) Joukkll. o voimisteluid9starllllscilpai_ - hyv"k..,yttiin. 8) rarjalan oii in voimi0t rkittiin tie orsi. Hyve. ~sytt ii1. ~) 10) J'ttiin. Si;l~ 11 tos~ toerin ~~ll.vo ~. - tiin. 13C. - EsitJ 9[1 joh osta 1 tk:n j" "'n... 3 itio l('rl::n ji:i.senen,ti eno altos n kannatta.<na dotti, 8ttä. '2dLlsta ja ':si l;':'let tt~'i iin ~nnart uho~ljojt.ja oiskanöl selosti tilant8en ~a~itystj ~a totosi, että ttirl~ei pä.. asiana, jo'3 kiin!... ostau liijctoä, or ':ysy ys '~ansainväli 01 liiton 0LlO en ~:..:_ s'" _yyd st:. C 01' äänostyks~u. j:':lb:;~el pä.. t ~ _.~ t 8l.0-8i toi a 'LlOI_<> :0 " - ja 01 top llolii ton a.0ti.u:..."'va. Ti::im d.. p~t:tc 3"'[1 jo dosta t/ö T ralio:clll... "v:.1. p: :tti 'A'.-'ca ullomon ~il l.tr->o...,t i\:irjallison solor.tpon, jonka SL1- va.to, jokc ai.anaan oli valittll ~V:L 19n~op lloliiton odllst r ja,'si, o...nis",a nimi s~än lupasi hoitaa...)on VLlOksi valiokllntd piti Llvan.nOl'1 vali tsomi3ta ii tol o Llst' j :1. si ' r:(oi tllks.mllk is01 a. ""ii t'totoi!lli unt'l L.yv::ksyi 08i uy! s n Sll.V r nnon os.1' i äl:nim:";rin 9- -.,LLr:. jl..ji'>. 1 d o vi, otlj vr,r mioh0y.:si ola.otetun. T tilalle v... li ~taisiin LU1~n.jo taj. rvi R: L k'.2.. ~n t 'k,:, '-". UI' "'r G. otlls s... i,. j työva=- i o~nu: nan... dotlj.s ) ä" d,::, j oten varami~h'" mi valittiin. rv:i, He i kannn.

19 okous 11/53 -ö Jal~:8pallo;jol1kkl1e -oskovaan. Ltk:n j~sen Vieno altonen ol i sith miel t i -:" ette: :.L U : n olis i.,i t~nyt otta"'" vc\st aan tar jo ttli jo.ttaja:?aikka. Koska _itliän 1'lUutosehdotu!(sia ei 30itetty, liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toi L~n.pit~et. 1 ~u. - Jo w ' - Lehtimiest n oskovan mat';:. si tys hyvt:. syttiin. 3ctf1all._ Clrki ttiir.., ott, matkcst aiheutuvat kustannu~set nousevat n. 12. :500 nar kka n S. ". - rllori::>on liikllntakasve:ltllksen kon,;ressi._ Cäsi ~telyn v"ntoyd sse. 1 tk:n j ";::, r fieno Aal tono.h Paavo i tiot'} kanr~ :1tt!3I'c:.1n "'hdotti, ett : l:t:.t Sl1l1 ~ Oh\..Losta e' rxhdyttäisi "ihin:-"än toi PI)i tei...,iil "ik~' I:1,yu:::,E:,"n osanottajoa lät etett, isi..ii tto~oil i kunta klli t e idn y l~"si täm" e ~dotllksen äi::i. irl~iirin ~yöv lio~llnta valtulltettiin toimimaan ~sitj~...,~l_ mllkaisesti. - c n valtion tl1k a koskcl\ta pä"tös on sa", JCL., käsittela9 liit otoi ~ iku t asian, joka nyt j~i.~ 'd~: - 113, llllclelleen tk:n jäsenen asia '; ipijy äll.. 13 d 0 t u1 se s t', ' v ' - V"'ikKO ~ a itis~n r nkaisu. Jaoston esitys hyväksyttii ~ Clstivaalikisoje~ osanotto. si n tllllessa esille sihteeri t~.~ nei nip.lillletteloa si ä l i, ettk.! toiseen ryhmään lis"tii:.. Cdi~ Jo11a s on (H"'J1T l' jo'"8 oli toir..inllt pa.ini -il' ailu'~l tao 8r-int, so,:~.9kviivien rt-~ ään Llimarit.ril~o ainp 'Jy<"") j::1 a_~ne Pa 'I1n"'ll (- C'u;..:3ar...alla hä es i tti työ valiokllnnan e ~': dotll::öen r':1n:{:a sl1toir2enpi tei ':81..:>en mllkaan ensimrn:':,isoen r,yh :"::r.. klllllllvill, ktiiveill"-' olisi I!l[i."riitt.. v~: kilpailll;,,<>lvott.or,ulltta tollko KLml 31 päiväi::i.n 195<', toi,,,ncl L _ r ~nru '8.1': k,i1ll1llville toiititsijoill? ja värvi::'reill'"..;,p.:':':' lluno Ron ;:odell p, ~o.ca toistamiseen oli ile. 0 ~.-G lilttotoinikllnnan ~~t5gt', kil}ailllkelvotto llutt. vlloden 1)54 loppuun. 1ii t~otoimikun t hyv[:k y i t./öv81io!:llrln n ehdotuks~n. ~iittotoimik llnnan jäs8let Vieno A~l~o nen, vo itio ja Lonnart t~ivi, jot.:a - itivt:.t t,:uv liolllnn~n eldotllst piioikelldenr.1u,:ais~l.'1, ääneetivld vastaa! ja ilmoittivat lii ttt:.vänsä pöytäkir jaan vasta l sllseplsa.. irjallis sti. Paavo ition ja : oitto Jarmilä oollllt-

20 o':ous 11/53-9. ta liittotoimikruta ei ~tisltellyt, seaa kin j~i puuttu. an salvityst: ais.l.l a olisi ollut j O.:::ilL aihetta koskeifd AdustQ~to~tHv~. ~cos.ra vielä,co.::oll'. sii t:, etth s.cnoant~nut, liittoa I er ~ i ttiln samall., ~tt.. vielä s "'l vi t - - o l~ va'~ ta k alu:.3~ k:::'si t~ llti.år myöhemmin it:: muc8a kuin ne saadaan selvil le urinpidollisia toi enni tei...,~~. syttiin, 2) Taroitus Olavi Kauhaselle. - si' ~ ätett iin pcydiill o lisu,jel vi ty 'sien sanmise,csi J äti.-iokkoilun tilit v j. _ilit hyväksyttiin. Liittotoimikunta y tyi työvaliocunn n hyl ;;" 'vä':n ä~tckseen ,r.w ' - ~iitton8uvo ton ko~ous. iittotoimikunta pd.tti net.. roston ko~wutcsen i oolle esi tykaess " 1 ",>_a. KU sua lii'btomainittuna ai- Vakuutieks~ $~7 "7': '..luokko

21 Vastalause Koska TUL:n liittotoimikunta on pitämässään kokouksessa päättänyt rangaist Bukarestin ystävyyskilpailuihin osallistuneita urheilijoita ja toimitsijoita eri pituisilla ki1pai1u- ja toimitsijakielloilla, esitämme päätöksen johdosta jyrkän vastalauseemme. Olisi odottanut, että ennenkuin TUL:n liittotoimikunta ryhtyy toteuttamaan rankaisu-uhkaustansa~ se antaisi edes vä1ttävän selostuksen miksi se kielsi urheilijoita kisoihin osallistumasta ja mihin se perustaa rankaisutoimenpiteensä. Mitään asiallista syytä sen taholta ei ole kuitenkaan esitetty. Vastaamatta Romanian urheiluliiton kohte1iaaseen kutsuun liitto ennakkoon ja harkitsemattomasti kielsi kisoihin osallistumisen. Nyt liitto ilman alkeellisintakaan peruste1ua ja osoittamatta,että kisat millään tavoin olisivat olleet ristiriidassa työläisurheilun ja urheilun yleisten periaatteiden kanssa, tai että siellä olisi loukattu kenenkään henkilökohtaisia mielipiteitä rankaisee henkilöitä, jotka eivät ole sen jäseninä kisoihin osallistuneet eivätkä mitään rikkomusta tehneet. Toimenpide on häikäilemätön yritys rajoittaa urheilijain henkilökohtaista vapautta ja itsemääräämisoikeutta sekä karkeaa urheilun politisoimista, joka on ehdottomasti tuomittava. TUL:n käsittämätön menettely on herättänyt ikävää huomiota maan rajojen ulkopuolella erikoisesti liiton veljesjärjestöjen keskuudessa ja se on siten muodostunut vahingoksi Suomen urheilusuhteiden kehittämiselle eikä se liioin ole sopusoinnussa Suomen pyrkimyksille olla ystävällisissä suhteissa kaikkien maiden kanssa. Helsingissä,

22 01<:O"S 1_/53-1. v en ~r.. ~ilul':"i v r. 1" L otoimi~un~ V~ltO- 11),;.:> a l' a ~. llll..l:' ptyr. ' OkO;l~:... n. s 1 t Y s 1 1 s t ~ ~od ta n 11i ttot01!!1.i 'mn a. s"'.. ~: 1': olo ~a ko' ou (So! p"ät"sv' 1 t.l"uus 1 _ n pö vist t an to.. ~t p; "t"k nt,. 11/53., v ,. - l., varsina n"'n,roi.,,0"'. s':" tonri T.,uoko... 3) :'a.ljoiluksi. - ~T. - nik,. uotoiui.:>to.b. 0: laljoitt' nut liito11o v~lmigtutuam' usa filmin.10~~a 1950 suorit tu~ta j ~~~p3110ilun kilp ilus i. - Hämeon 't.va '~i ' on 1 n~oi-ltqnllt liitoll'" selostusvihkosen "... yt r' k L ~ u!'h"'ill'lir..- nan" pflin'j.tu..,kustslnnu! set, mk 20. C(') S'1... i -:j-'"u'. ~ais"'t ~ './ ' or; lahjoittanut ul- l"'.je. 1 vitystyön ;:>dist i:1tr. is~..:>i _ukhol. '11. - tkan h' l'~' n.a.. Llkaaa jo 0 ~s'amiestnn t i tila jinn v' si. 4) ~lokutakon~'" osto io u.ta ilrloi ttaa, ettl:. liiton k: ;/ttöön on oste tu a.. er _I:.::a l' i st va Listetta 01 3vQ ~lokllvaproje.,-to:::i rr.~ov':"e " i t e!r', j onka h i nta c i krofoon"' i n "'e n on 1 ~ I:l,-"ll;: kaa.

23 -~okous 12/ \. rheilu- ja koulutusvaliokunnan t öksiä. 1 ) öytät<=>nnikso. -.ilpailut jjr jost~t~ ~n ~u~h ol massa al!0- kant on hyväksynyt yhto i sto i c i ntavalio:unnru. valit na, jon;: muk at joukkuooso n, joka ki:isitt 4 mios-, 2 nais- ja 2 juniorip~laaj a, jo.t~~an ja haoltrj ~, on valittu ~T~n edustajina ela ~a:s' 1 iilo V h(camo ~ä {u ja huol t j3ksi!ilj 0 Suomi. 1 -.u~val io kunta on vahvistanut valinnan. 2; Naiston S - kiloailut voiillistel~g~" - Taliokunta saattaa liittotoimikurnan tio o~si, n~t naistpn t linevoimist lun S - lril pailut pidet:~en Helsingiss ö J"rjPstelykuluista V3vt '~i!1 16- voimistelun yhteistoirr.ikulta, joka toimii ~ilp~i:u j. järjest8.jär;tä. 3) Piirikunn lliset avustuks_t. - V - liokunta on m-öntänyt iirikurn~llisia avudtu. wi. seurr.av sti: Tarr.pproen piiriilo m rk:a i1 - riv lme.t lja. nyrk'-oil,t,ralmpni.u,3m::.~tkojpn t 1:'"'mi:3'"'.,~i ja mark sa nsiston ohjolmakurssin avlsta i so'.5i.. ä oan piirille Q8rk~aa nyr,:.:o"iili "i1 valt."'nl.llskurssin j; rjpst... ise.: i. apin piirill m"'l'\ - koripallo- ohja ja- ja tuorlar"\: ::,,'su':'. j"r~e... V miue.{.ji. ei ing'[ piirill r... :koilij ':'1. t 'J1i13.ri'.ursspj j säär:tölllo l.toti aisullksia vartpt.. ns i-juom"'n ::iirill m.a:::~,'et n,;.. t n voimiut<">lun a1. iso' 'a jal ur vin "~:r~ "st...l - s'" 81. i"':3:::.n piiriilo r:;ark. nais"~en '8 tyttöjen tplinekurssin järjostä~is ksi. -, ,. 1) JVV ilooi tt ', etjljä nai... j ':l': "'v t.,. ~airo storda.l o. oronnut liito ur..., J.C>. t~nti.iviinsä kuull1i. Ö :. liljaoston asioidoll hoi t, il1:l, tp. t"v l.t toistal)p. s j osto",!. tppi'i T~ vo oi ttav'ot.:si.

24 ,0 0 U3 1 2/5 -:: - 3. yövaliokunta on yv":cs ny~ jao.r..... irj olm"llä"n SUO.8L ".Toimi~t~luliitto ilmoitt irtisa on~nnsq nai voimi~tnlun 'ht oist oimi tasopiirllkson. S -L h luaa p':" siallispsti s':' ml. - tost....ykyis e. so. imuksoon. _oinr;n uuto d'"'ll"ttlisi:!}... is- t ;;. yhteistoirlint v liokunn9r. äsoru:ä rä. tä kahd~l R, joista TU s isi tois. j ;)1 P i,at. _oinp.n IDlJ.Utos odellytti::u::i. I:!ra... 10j"'. ~a :0'\, josta uudo...,hdot u. sen ['mka n p;'" tp.t täis iin.:llss - ki tapau ~GOS Ari,soon. ykyisess'i sopioucs ss ja 0 m:;."rä rtyy valiokunnan voim::1su' t Jiden ffill: i8 sti. _. övaliokunt""i on kl~si tp.llyt.i_ j :n l.... oli si t' mi 1 v " c...j;: Ull.:>i SO 19atic v i~ o.tisen so il~~~on pohjalle. i "'i rr:it'" n 1 c.luto'rsia YViiKS tl. SLlom"'n Rotb:> 'lymajajärjestö ~' osi tt"nyt, "'ttä U liittyisi järj stön jt:,s"lnn s':'. J}'r' est.. r. q lt mien tietoj"'! c-llkaa kulllull ny,. i,,';' 4 j "rjestöö. 1 oril'1i t llrh ilu- ~ mto.l'isoj':r ~outö':,!:' '.:'~Töväol. Matk ilulii tto ja... 0 qliit o. - k isir. jlirjost~ on itson~inon (eronnllt ~UO~OL. t- ~ iluliiton jäsonyydpst~). J~rjpstö 7~_itt:j ri taloill!!laata oloviin retkoil~.ajoi. in asia<,::.:ai t. J"ru0.,~ öji:is no liittycisra:'slj. on ma.{::a ~a '!'CuiD.' ksll m~:rkk1:i:t. Jär'pstön pelätö..,v ltr:elir. Ot. <:>dllut'lji..jto, johon jokainnn "'oenjc'rjest.. sa,,-. vali i,' yhd~r. ndll.st, j n. Halli tllksppn kulllllll 8 jii,/>lt ':. _yöv liokunt3 on käsitollyt sity.8 n J p,:.. tti "'..:>lvtui liittotoimikllnnalle, ptt:..:. liit~co 11.:,,, ~ isi.. c. jäl'j "'utön ~i:i.sonoksi. 1.;4. - Hii lto~aosto si tt~i:i, etlä hii.do.../. te' stot. int IV' lioklll t n ja ::':1.o.:>:.,n iihtojon ~:"::;:'jc)s t, r.>l ' toimi'~unt 1'1r.. """"ko. nr.os~r: Jcil' 11'" v li ttaisi':'n j30~toj intn~ri. nino p.ton~-. - _yövalio::unt. puol taa ~s L t 'st... ~ '

25 ,-OkOLlS 12/ " st8rLlLlsmit vastainen ~d':"'_~ U.. V ps i t tää 1 ii ttoto imi klmn:...n. ;IV" ks' ~ ~~v~ 8i ~stjruua~ita ipd jaossa noudatottav~c uucnn Qnt~ot -'" '" lyt 8 V':L, j OSda ote t ta isiin huo ioon se ',E'qo. \Taa : 1; lykyiset liiton mdgtaruus~italit r: aytottiii""iin ~.tls8nlaioina. i t li t qnnotaar: l~ni.:il l~ Jl '">ison sar j:11:1 :.,r;st~lrpillo, toiseksi ja ~col.~.w '.".Ji s' joi ttm'tunoillo. J OUk 1 "1l0kilpailLlissa ll10vl1.tet,:.w!! ""ou~'l l ~ ~~hyk~811[ korist8ttu mitali. tr~l 2) riiri~n mestaruuskilpailuiss~ ja0- vast... vasti piiri8!. isot L estaruusmi t-:ui-'ij. 3) ykyispt pi8noiccit~ it poist8t~a~ yleisistä sarjoista ja ja8taan pipnoisnit~lit v~i nuo.cten mest rulj.skilpailuissa, jonka lisuksi jol l;: kup;':il,ailuis,-"a annpt n s8ur'ill"" piirin' I?8ta:..'c Ua mitaliq vrotaava mitqli. Te urheilijat tai seurat, jotl!'l ovn J,: aikaisel1.1j:.:in saaneet yloisistä sarj oista pi ~.lois!_itale ja, ovat oi;:o utetu t vaihtamaan omalla kus Lar~LLl:: s811aan ~ italinsa sllllr~llipiin mita18ihin w - Liittoneuvoston kokouksofi 9sialist ~ Marraskuun 22 päivänä kokoontuvc6 ;li. ~'''räijtij. lii tjijonollvo toa va:-ten työval iokunt<-l asi-lt~h SPllr~'van asialistan ja työjilrjestyksen' ja Elom_1a). t'3pri.artin. 1) okoulsen puhepnjohtaja (3L7anto 2) Kokouksen sihteeri: jilrjestösih- 3) Pöytäkirjan tarkastajat (Belsin in ja u enmaan edustajat). 4) iittotoimikqnnan 8sitys: pk. 10/ 12,../4/ Lii ttoneuvc8ton sllostumuks_lla klsipimlls. 6) Jäsenten valinta j80stoihi no i..... pn tilallo. Ulkopuololla kokouksen: 5)~oottorillrheilLm yhtpi toimict 80- I'on- 7) :' ilann~selostu.s, joka siaäl t'::.:. 1) valtakunnanliittokysymykso _, 2) festivaali~isat, 3) lii ttojllhl' valmistplut ja 4) toin.i talokysym:' :8en u. - :äsipalloillln.- kil nailut'. äsipalloillln - kil ailuj!:~ '.. a:::cin"cq - ottolu JLlomi-Saks9 järj st t ';'n joulllkllun 31tcup"ivin~~ Ss "sassa. UKV on suostunut siihon, t:;ttä ~':;1 OL u.u- _

26 OkOLld 12/53 -. ~3na Suomnn joukkuoen muodostamis.su~. 3aks 1 3isn~ suori tt V~-1t.. atk')sta,ihoutllvqt kus c r Lll s..,t. ~o..:;: a.::>llom'"'r jou,~"lln p 111Urrl<:ttkal1 r sllo.rit.::aa m ott n l L R lotoi' v st' r..,.:>:'" st tu':'r. sa.':.all' täm" 1 h-'ut 3!!li."ta kllsta nllk.,ist:1. Yhtp':'vtoimint v91io:"lllt r <>i vi nl" olo p"ättä.yt jou kl'oen kokoon anos'l'.., ~ -."li 1U~. 0 ustaja vali taar. joukl.u Cl n jo!:t ji,.itoon, jaosto on "i 1,.,vart 8",atta!111t ohdoll j co'!.;on : ': r n..1 p u ' in ljnk ii t'lotoimikunta on.1y'r" l~s.ynyt -'nosto 1 8si tyks8" lii ton voimist"?luj Oll uopn lähev\',':~ i:.jgsil;, nkari.in. Unkar':l 'ist r n ilmoi -'.,uk..,a. f1llk '1 vie> tap' t i31 j Oul11kuun 19-2C p~i vin:'. J "lla u ~lu on 1~' hettän., t sl: k'" t ladu"", to1lln n' ':'svoimi ~ to111j Ol :;:LI n vi"'r ilust~ '"'si11" on'" p':;' s mrl m tkal1a. Gia i 01 O~~Lt kllin t Ö'.T liokunn...,u'... 3L. ~ 'i1 t' osal' a si~teori sitt'.': liittotoimi.. unna. ppri tto~11ista rai is :; i s tel un '-kisat. o~....; j.uo tiodust~l "'lat po ~~ oism i 0. h ss", isat pidpi,ä"n er..;;:>i ta lv. _0.: ä_o'L~ävät ki~o ihin osanot 3:18 ja sa~ 1 a uomen uhtautu ista, ~O~~" 0.; nott jion matka voi taisiin j ":!' '''G- Jaosto 0 'lsia t t 1 11/1': /1.1. r.>sitys, ~ok lii on on.' c..,,! uct.. 8.L.l' Dl?rllu~.:,ot3a... r.irj<lnpi t" j", k 3 -L1l88! i..,~r~ ' 111-:.,yC 1 n t '!'::11 ~ U ot,,jotka 'co -,-~V'-1t lii ta s'l'>ri.ki'l,li Jo c'"

27 [o';:ous 12/ ) laroitu3 01 vi <-8.u118se11;. _ sit-,ll"i:ir: l:okolcs~st~ 1 1 /1L~3/2/ ~3 :)Ö :"11'" j:il:.nri l"'ntopallojqosto[~ ~sitys, joka ko -i 01 ;'1':' ~quhs3~11~ rnno iqvq~ v~rji~u0t9 00 '11.1' n~::'" i~~s ta k;~yttä"tymi..:>n3t~ ~I'otuo. ~'i'" koht 1 JL. l.jii v vo c oiikur~t j"'tti' si~ n IOY :":11'" 31"1 '111.0 :...,i, '-::03;:! '-'..,i- 0i r.gil..ittu tqr:"",il syy"",", r.li3t 7':L'oi ""uu r-tnl,ott' Vq::si. -. 3p~\US s:.. :d. tui Ii i tol 1 "'11.., 0 _ 02.._0- "st',rll 'sott"'lll1 _;.<t tt, ". ~o: i~""~l.... l'3vi,:~ll" ii ton ylnist n kilp' ill.lll1... :!,.. "s 7. v' a- ko:... a1 p~ru' t e o lla ~ s i t t;-:~ yle i s ni"_e":"l :'"'..':;8 0:3 ~ ott; On i!iol0j:l:linnn jll1i t~t.j- isiir.. kilpail -,':'1 toimitsij<ce1vottom kai ss' kka. 3) V21roitll:{via s ll_~cillo. - Ylni""ltl,._,, lujao... to '-'sitl;;'u, -=>ttä s~ur :;(avi110 c,ollroill,-". ot -, 0:' r t ollc'3t l;'u tt': o"t 'luo,'sen.isk 118 ::. r-.r. ~. 53 ic~otyi""t ~ _U :._ --1"'isLlrhpi1Llmnst rllj..., ::1::" i2..u.l.;i; t,) 'Sj'2.1 n' et;;, jusnnist'.. l. lii tol'l ylji. '.:r'-._"'... :L!s; ;;.n töjnc,c1ellytt~:!. ";;' p'''rlj.lltudi1moi'll ",,"t:.:\,...:..:.:-. 11igp v~roituk~e: ~aja~nin , Buritsa13n o~ s, _oijal' n V.. lpas ja Tll.i'l1.ll PyrkivU...;) q nl s t ':l S it~r S t ä 0 n ja 0 s t 0 p:":" t ". y t an ta 8 0 UI' av illp se v.roillp kir jalll.~o J. L'!.O. Ll~.. t;,:"...,011: H81siflgin ~isa-"':overit,.",plsin il r:._ S3., Jyvuskylt:i.n Tovorit, T y in,!oi:.ov, Lopp'iv'1!rlL isu, Rau!tlan TYCV"~L Drhr.>i1ij t, '" ar. ~l.ld n ~a... 0 ju 1[0 m 8. 1 eto. V"!:Cs i.

28 LO' Ou... 1;"/ , - 1,-",."---- _yö t ralioll11t'l si t ~ ", t lr>r> lii t ono 'ra 1,on "O' Oll;{o,,>S..;s "'sill o 10stuks o n '"ht"'7c ~ssli, v Ii L'.S voida' n siin" T ~tn (."'0- si.i kusit 11:', "r:lliokllnu:ln,,,'oit k ~.. lllk 3... ~ k itel ka I ai~ott3 liitto~oimi~un.an :0. t"ssä v ihoes...,13. 'la t.rkoi~tatri3 iel p.il!j13isll~' ~!. sr>urojon t~.. ol J"iT"r asi t t' : SOLlr~lav' t lllldp ~ ""ui' t v':ks' tt':'/ r " vi liiton j"s">. j"r ''''st<.;iksi: 195'2 ajclanisv Olll11n, ii1 ist;;:: -:-}ä- u. =oeu.rä- ::8vosollon H k, p"'_'. 1 '" ~. OL11 un TyövLiel. 1, ootto 'isou!'a, pot. 27., Olll11d a. (Y. i tysrekistotitoimi toi'!. o",it:":...;"s"c' m 11isääntöjon 2.,,:ää on.1j.lltottlj. si'lpi'!.,,=tt': 'u"ll_"l t:_l:oituksena on moo"c"or_llthoilu U'1!' ast i ~< kohi.1.t': i..p.. -;:Soä tar wi tllkoossa QOLlr j::r~t;g - L"ä har j oi lllksi, ' u111 i3. ' moott ori kilp' ':'1 J ~,, : 7 - j u- oour ~Ul11S... ~,

29 T- o 0.., 12/53 -. r rsin'l~- uomon ciiristä: 7=-3R - li= =~ur --- liu::istön -- Ilpa, ~ 0. v i8ikaisosti 0 toi. inu"l ~a :!'inan UI" n ElI' OS3G"'.:on. Piirit puoltavat. JVV esi thiä vahvistett' vale;;,i 0;) Llr 3.V t o.. nv mullto:cset: Saimaa. piirin seura ~istdlu - ja urhoilusour' ~ orils r. y. liiton m~l li s~ännöt. auri ts',l' l'!. -oion hyv~ksyl"";.iolsingin Työv"onyhdistyksQ.L Toimi - '''lll- ja urh illj..3 ura _armo r. T. on muut'anct S;:"Ltönsä liiton malli..3iiäntöj o n [::;ui lisiksi sillä soll', ot ;' jos seura 10poJ teia toimint son vor t ReIsin in Työväonyhdistyksen seuran t,rkoitu~perie ~ "Lot uttamisokvi la ~. - urkautunoita Tamp roen piirin uoura ohtion OL~~ pur 3LltunLl"t ja ulun iii'in s_urt SOlK~ koeken _UOhL umidall ka r. s~urall. i 01 - lllt l:-llrkc1utllm~shetkpl~' itä"n varoja. t ö k s t ii., et~ä sa ;uvill oliva puhne. johta' t rvi eisk nen (1 1, jo~~ toimi )U- 00.~oht'~:ic.r.a :n käsi velyr. ika a, r"i.. "kl. n (7), joka toimi puheenjoht jan, :n ;:"oi4J~Jolyn. i r... ja Unto iivon r... (1 L liitt t Jin::.il:unnan ~ d not ei vi Ra t ik~inon (7), 0 irt l."'n (12,. ir col r (11), 'LL.' urmi 12 ".u G. inon (9), Vi:iinö oir.ii on :J), Eino a 1 '1 (,), "-i'3110 '31 on""n (:jj, Gr a aj la -Rinn.... vo itio (11)..., kä iiton toimi sijat Jino_. n n, oivo J~:rvi..Lpn, Ulla _iilikaino, elvi PULl-: Joonas yk"fl.j., 'sko l ononpt,":~lontin ervi.on, ~nuvo.. UI". i j sihtoeri uo;: 0, joka laati,.0 - i{ou cs ta p "yte.kir j! P";'.. ösvdl t islj.l1s me~ i ttiin. Hyv"'csytti' n pöytä~'irja 11/33.

30 ' oj 12/.;./ -. '17 vis t. tt iin. 1 ) o i - Jo~' "'r _i tti..rii na toim~l1piteo 4) - TyÖT1.lio= :tja koulat t.. r "1' i t iin vuotuks n II. - v 1 analloilun. matl::: '~or - tiin ti okvi. v 1 v li Iru n 1:-?.... -'-. lii v

31 o ::OL1S 12/ ullomi tali.~~~ ~--.~--- LiittotoimikLlnt 1.: :... _-~~~= ;:...:...:::-:;;-...:..=~:.;;.;:;:..:.:.=-==~=_==-=.::...;.sian tlll tll - 1 tonon ilmoitti ("si tyko die, n, "" tt. Li-L ty t". ""sitys olisi VOitll otta ylim':"_' '':'_ S~L liit on""uvouton kokou Se6 P si~ysli t _l~, lii-l otoimikunnan kokollvt oli i pitkit tty. s.ll:i t" j~n s 0 n- Pll.b."""" joh j.""rki tt ii, ttä 1.. Ol: sam'lll' ~uullut k" itellyk i kil nailllt. riin. t -.-kisat.

32 ~okouo 12/5/ "'1. - 1r:.--=:.J_. -"y...;. "-"""--- H._. - 1C.,. - t n os' Jaostcn p.sity )) Varoituksia s no i t TFJ ~lyv' k yttii- ' :..--:;...; :" ' - P a ll_l_i_..-.o--,-"..;;;..;:_",--,=-";:""";,,;,,,,:,,, ,ostivaal'ki lt~. --- Kiisi telty 1... :n.yht"'ydesojä..l.li "on J De.j et SoUl' t hyv':ksyt" ii! s~~nt~ uuto~ et VB ve llr 0 ja. Ta tullde ~si :

33

34 0\00..., 13/53-1. _y"v"~n Urhn i:" ul... i v ~ lii ttotoimi ~u.n..... ~ '-: 1...,a j on u.:.uu.r 1\ pid" J", u Lo kou.ks E s i t Y s 1 i s t a ~. - 'Till olo j liittotoi.':" LUll an j"' kokou.kci n päätövv l t i LlLlS. ~o-;::djaa 'Tist t' an 12/53 j TT, ~... töks mu.ka liiton orr.i tu. m,ilvu.o- ja alliorant -! i i- siin tiloih' n sroon. lah ~r. i71i:i.ss", jo: on., hvis tt Iruidon omistr~'i n '"tll.:.:..-~joitta 1 q s tollmlkooll. y~v lioku.nta osi tt~ä liittonou~o~toe äi:i.t ks ~,... toimoer.. ant"'v.:oksi..ir:u. t.~,u.. :.1 l i1..cc lrkk

35 o ous 13/ t 1 V"V3 r n v,{ll.:.t ';: Ll. '") r> 1... ei. LI\: r II t t 1 C> or

36 --_ ~ o rol1", 13/53 - j. 1 7) ~~nsakoalul3ist~n siiat. ',T 'liokuntg on..3y ',int"nyt lui tr->lujaosto11~ ol:""u ~:, ~,rj.lty~: toif:'.~n it isiin k, nsakou1tj.l ist n lui:jt":l1l-- : i1.:;nill j"'l jiirjcst<>.mi e ~si yhtr->istoi in _assa "'L'O "'1 uist n 1Ulii ton ka SSc'. arkoitllksr-> n 'on my:'nn t." 77. 0'"'0.Hrkkaa, joka on _ uol~t anna kol t 1'\8 ~~~ tuij _3 ploisl-,. lisot n... n!3 '\," (.> tt -urs",is'ta m"kituom'j '.Lr:si sopiva1lr-> odpstat li~o~ m~tkaku tbnnuk~~t ,. - Yoimist"'lijain Un," rin 'vio!, ::'lu..1.. :::"'1.!-... _ I..; lt.,.....; ;,... )_ 173. i. tt 0 j 1l... 1.J 310 Ll,) '1, 'Ul. t

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

f - W L Ui * '"Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h

f - W L Ui * 'Q * ..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h f - W L Ui * '"Q *..., H«#-* ' 0 î J~> i> J * V /W í- p i - L : h P öytäkirja KV.-:a kirjastovalio»oinaan :okou!coesaa lie u ain gias- U.ito u k ir ja s t o s s a 6.1 0.4 8 klo 17» j O. - s a o liv a t

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus

Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus Konserni- ja henkilöstöjaosto 31 03.11.2015 Kaupunginhallitus 81 11.04.2016 Sofor Oy:n ja Kiinteistöyhtiö Kauhavan Tietotalo Oy:n välinen vuokrasopimus 332/5.52.525/2010 Konserni- ja henkilöstöjaosto 03.11.2015

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot