Tontti (vuokratontti) Rakennus m 3 a n : -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : -"

Transkriptio

1 nusmassojen yhteinen kuutiotilavuus on m 3 TALOUDELLINEN SUUNNITELMA Rakennusmestari Y. L. Mattila laati piirustusten perusteella se ure.8 van taloudellisen suunnitelman ~ Kustannusarvio, Tontti (vuokratontti) Rakennus m 3 a n : - Rahoitussuunnitelma : ~- Lainat Osakepääoma Q~~~~E~ 2~~~_jlY~!l~1 Tv. arkisto m 3 Uimasäätiö _ II,Sos.-dem. kerho Pesula Toimistot T U L 735 II 576 II " II m 3 ======== Kannattavaisuuslaskelm8. ~ --~ ~------~-- M eno t Tontin vuokra Lainan korko 8 % Lainan kuoletus_2t % Hoitokustannukset m m å n ; " : II 192 " 1660 II 375 " 4449 m ~ : : : : : å 130 : : : - mk : mk Q~- ================== : : : : : : - mk : : = :- mk : - ==================

2 T u 1 0 t a) Vuokrahuoneustoi~ta Kellarit 1810 m 2 a 300:- x :- Ma1nosikk. 16 " t:1 800:- x :- Matkatoim1sto 84 " t1 800:- x :- Ravintola 354 " å 500:- x :- Hotelli 314 " a 500:- x 12 1~ :- Myymälät 428 " å 700:- x :- Voimistelusa II a 300:- x :- Asunnot 601 " å 300:- x :- Pa.in1 ja nyrkki 434 ti å 300:- x :- Hotellin terr. 163 " t1 100:- x :- b) Os ak~eista f :- Yhteensä m k :- ====qf==c================= Tv. arkiato 464 m 2 å 100:- x :- UimasäätUS 1513 n å 167:- x :- Sos.-dem, kerho 245 II å 100:- x ,000:- Toimistot 1660 " a 100:- x :- T U L 375 II å 100:- x :- Pesula 1~2 " å 200:- x : :- Edellä olevassa suunnitelmassa on kustannusarvioon otettu kuution hintana markkaa. Ilmeisesti tämä arvio on liian alhainen. Kustannukset rakennusku~tiota kohti on laskettava vähintäin markaksi. Rahoituksessa on edellytetty omaa pääomaa 200 milj. markkaa ja sama määrä vierasta pääomaa. Työvaliokunnan tekemät muutokset. Ravintola. Ravintolan kapasiteettivaatimus varten. 200 henkilöä

3 Kellaritila. Autotalleja varten tila. Ma.hdollisuus elokuvateatteria varten, n. 400 henkilöä. Keilahalli 3 tai 6 rataa varten~ Uimahalli. Altaan suuruus 12,5 x 25 m + katsomo, johon voidaan sopivalla tavalla sijoittaa myös pukusuojat. Seurojen toimistohuoneet, Varataan esitetty tila, jota voidaan käyttää toisiinkin tarkoituksiin, ehkä sopivimmin kaupungin lastentarhoiksi. 1'yöväen Arkisto Arkiston sijoittaminen taloon toistaiseksi avoimena, Pesula Varataan tila pikkupesulalle vain talon omaa käyttöä varten. Rakennusmassojen tärkeysjärqestys. A-massat = ensimmäistä rakennusvaihetta varten: Ravintola, hotelli, konttoritilat, asunnot, myymälät, kerhotila, uimahälli ja sauna. B-ryhmän massat = toinen rakennusvaihe: Seurojen toimistohuoneet, arkisto, voimistelu- ja palloiluhalli tai vaihtoehtoisesti paini- ja nyrkkeilysalit.

4 u,okollv 10/53-1. Työväen Ur. p i1111iitto ~. Y:l 1ii tt ot oimi kllnn' n.':'y: 1': 1'0 V ir: to1assa s~tysk:lllln 25.[i\T::~.i:.:. 1 -,53 pidetyn koko llk..:> pr. pö~ t~:,.ir ~3. E s i t y S 1 i s t a ,.okollksen p,äätösva1t~islllls. ~odpt an 1ii ttotoimikllnnan j"'s nten saapllvi11':\o10 ~a l:okollkson pä" tö::5va1 t islllls. Tarkisteta n pöyt.kirja 9/53 j'i vist~taan t~ndyt päätöksot. 11 J. nä".t(jl::siä. 1 ) ItqliRr JC~I:n kutsll. - Ita1i,n DeS I j:'rjosti V.i.a ri3gg io ' ssa syys ll LHl Liivil::': 1iittoko 01lks8.S3, johon so pyysi myös ~UL.~ l~o~~ti mäi.ll1 odllstaj ' 1 u..0:::01lksi31113 on l~hetott y :::irjc11ior.. tprvphdys. 2) Iiro ia Ho1s in~i 1952 r.. - Ihä. ist' J,,::sen jat.ovllooil:okolls pic.,=t"ä. Syys~CLlL'r. 2_.. ' i... r.: n}.,~o'-ollk.::o k"si t..,_ t"väk i tll1o~ yhdl:," y.:::::ocl ''ui likarto.lls vllod.1t 1952 oiihon 1iittyvin~ 1. D~l1- 'loino">n ja toirr: o npita ino l3 l Tsliokllnta esitv:'::., -::L:":' liiton l.llst.jikzi kok:ol...::...,~o va:ittctisiin 1t,::. j::soret aeri. LT_i, ".- in Joinin(>n j siht"eri -'..lllokl-o. ilist!:: L'1.11ri ll:r'lui,:~yttäi.i ääniv t1t -i. 3 ~ Pob. oisnainl?n Sllllnnis tlls :on,... ''"'!ss i. - ohjois i413n sllllnnistllsj~rj~stön ro D) konoro~di j; r~estntt:. '1, e18in is ä 10 ~aklllln 3._äivänli sa ar~ ai~aisl3sti sllorit9tt VB. koi i a~ot t lll! y)tl3ydns3". -. liokllnt~ on h,y v:' csynyt j oston ~si t./kja _, JOLLa IDll.i n liiton odllstdjana toimii o'vo ulk~in~r: rnieli?n"[r. C 1111na!" Ly rr: 4 Dr!.ilij'tin t' n' tlli'r.hva'nmtus kulltllsyh'! iö Karsa on t<>hnyt ta:.~joll:~set. llrli1ij8in tap a"':; ll:cm va l ll.ll t llks e S et. 'rns imr... i s ~ s s L '" kllll t lls_'y~lm." s...::e.,8.. san t.i3,~"'mli t rjoll.s poikk<>an vakllll~vu yh~i" v.. n s o... l1mll,{uev t"-t, joka 011 liitossa hyv" ks:r ty, ",ii 'i, pt vä vaklllltll.sf,''1 Sll llrl i1ija~ kohti or:..j kna urv3. sopimllsta ha1ve 1. uel SlJa n _~_ ~ ni l':,\s :: -; va1clllltl ks o 81 '~llllluvat{oi h -.trjoi tlj.st.i.1,l.luu't;:,.,,:"a pi ;' 11lkomaill ta htllvia I ilp9 luja. ~.tiö.~:. 0 1: l'olis o k i vain ne '-ilpaiilltil L,llU'",l., joist p"i'i ti:fr. p;' 'vy. '3kvll. :'" r joi 'Lu.c,;J,;t.: 't sisälly voimas",;, 01_'1a8" ':'L1 ",rar. T:.ans...,:.. t~.. tyy _ GO_ i mllks n. i.tnliokllnti;l on hyv':k8ynyt tt!'jol1: ("> Sellroj r.. r tkaio.jtav'j' si j..., t:lt. an va; llll~..,2 i co.:",,!.

5 o ::ou 1 /53-2. kacssu no haluavat tap tur V3~uUtu~~8at~ sopi~. 5 ~p.inoj tn r. /. - YhdistY':Ge... vposil:o':ou pidot ": sjys!{uwl 2 ~ _ iv~~n : 81.;i1:_ ~...,_ s'. Johtol:unta3!... on varatt.. l _ U : Ilo yk"i pai >;::. Los.:a yhcidtyk;;>o toimint'"' on suunni-loltuj.i'~<;st"'ttäv si!1u '"'Ilo )ohj 11"", onn"'!. p.dus jar. y 1i -tseist21 vuosikokoukse o ja johto'~lmta 11 olisi asi:1 st8 suori t""ttav'..: nouvottoluj SV::J1:c ja ~U.u:n vk:lill". 1 ui tä n'" u votteluj a Ii i t on puoles ta käym~: ':n valio :un. ta on valinnut... auri turmon. G) ~otkan Työväen alloilijain aro~us. _ 39 ura on anonut lii toi ta mar -al s uurllis ta 3'TustUvtö jalk '=illov':'ilnor..nukses a aiheutllvi-:>ll i::u u jo! 1 eittä iso!{di. aliolrunt 1 on hylännyt anor.:m!;:se... to 'ot~ U,q t,,.,tt::.: s""urq,i ole talou "'llisen 'Ll"'L tsl'p,= ss. on.. yv", vynyt 0.1 jan l;~h::>t ä kuur 11 p '1i vunä luihin. ja l~oulutl1.sv liokllnnan,l <.,....

6 u.oko,llg 10/53 ~l -.J. tajaksi on v'littu Tauno ~aivol~. ukullnot~au3tt.)uolyie>3sa aiheatllvin r:ustan u,'sia uolsl iso':; 1;~S'I '1st kaikki m' tka...,t aih~lltuv~1t kul:-1.. :yö.laliolcl'...>;.t~l on hyv~ksyn:t m tk~n. 6, 'a.::wttnlu 2u o...,lavi"'-0llomi. - Li.ittotoi ikunr:an j:~to" < ä \J. l..~.:.t; väl~si joht ~.. v' _ Ii tsorr:iaor., valiokun1:3 saatte!! lii ttotoimihl:n::l. ti~dol~;.,:)i, ott", jou:c ~ue>~n ~o'ltajaksi )r valit.j"u iy' ~aut~;'r\ti t.:ymir:tr.:>ht3alt. J8n j':lk"'r>n, ;Cun y l'>isurh"'illm ;,r. teistoimintavaliokllunan U:n ja,:)_li:n '>_ dust jat P3:,ttiv;~t l ähett"ä tarkkailij'insa 3"1.'..." naan m ~ ottnlua, työv' liolamta y~':tti, ett.. _T- lj. n t.l.... t. ~3.! a a ott n lucl.l1 l":lntotä'~n _TR--:n puhor.:>njoh' 'a ento Jiivonon ,. - 1 c.istoi m.i kunnan tii,rdentärninon. ~yöval io kunta esittää liittotoi~i~ln- 1:1.. n hyv~l{sytt:':vt.:.ksi n istoi i ku.nnal _ ldotll: ~., j 11- krl muk an eaistoi mi kuntaa teiydenn~ttäisiin Jl dpl l ~: j~-.se>noll~i. isl' ji:iseneksi n' istoimikunt ahdotta', ino. uhtal an Helsingin ~armo~ta. ~äätös a li ste~~an lii tt onr.:>{).voston hyv; ksytt:ivl.csi.. Ir ' ~~~~~~~~~~~~~~J~a.~ ::,yövaliokuntci. esi ttäb. lii ttotoiiji::lllear. Lyv;'l.3;yttti.vä.'si esitykjeri, joki::! kos:reo 1 a i!'8 vstnrdall 'in iinnittämi stei liiton pa lv olu~secn j:":rjostöo. jaajana'. Hänen tt:!htä~!i i nsti kuul,.:.isi SaJ '11 - la naisten yloisurheilujaoston sihte>nrin teht~vät se> k:.i lisäksi nais,'-lois urh i li j ain valmennusty" yövalioku.nta si ttää liittotoi ni '.. un - nall n, ~ttä voimist~ luno Je ttaj, ale>rvo ~'uor:.in9n kiill~itett~is'in liiton koulutusohjaajb si 4~. OOC mark~n kuukausipalkrlla '3 -.ljiitto-otl..elct ,. - Jaostosihteerin toimi. Työv liokunta on hyv~:csunllt 8si t.:;:...,~f, joka kosk'39 3LL:n ehdotust r liitto-ottelun j~.::'jeotl:. misegtä ratapyörtiilyssä ja s_e>~dway - ajo is ~a. _slou Clpllinen vajtuu jaot ''In tasan lii ttoje> kes!'-;r_ ta - ~'o suorite>ta n Hpl ingissu 10k9kuun 18 ~~iv~ ~ ja Jpe>e '\la~t - ajo m öh m in ~amp9ree> 11 a. iit,oju latoirri::unta on hyväksyn:"~ toimi ston ps' tykst:!r., ett 'i j aostos ih te ri.llt ul... n!1 o,. t. o.,hoij"aisi liittojuhlie>n ' ilpailutoimir:.11'-:~ jo:. taj':!r tr->ht2:\-ät. e>n lis~'~si j:=lostosihtoeri TuttUG 1-

7 .. OkOllS 10/53-4. l~ jolldllttaisiin siirt l,.ä::':n jaostopäällik';:ö P,H:tt s n t"'h t; vi:":. :"äm:.i toiw~npido edellyttb:~, että yleis urh~illljaoston si~t",orin tehtlivi:": hoit~ dan kiina it _ tiiiin ori honkil{:;. TyövaliokLmt' ' psi tt;~~t, ~tt:..: UL T vai tlllltettaisiin hoi ta:j,aan tiisti:.: toimoflpi t~~sti:: "Iih"'lltllv t järj~st"lyt -ja kiinni ttäffii:f'il liito~'l p':'ll\tnllll" seen fulaisjaostosihte"'rin iiton toimit510hank~. 1 ) Piirllstllskilpailll. - l yöval ioku.t'l saattaa lii ttotoi mikllnnac. tindo::si, että se on j~it t;;nyt kolr''''r erkki t". titoimiston,,ili ja Hiilo _ L'.l : ka,.liapp:' - 3epl,t.:Li.artas,; ulis..j' 10 ja Er:L:o 'iirkkl r. p l1, te!~t::;',:"::..,i läatia l' itolj. toi... italon pil'ust onnoKs E. J. eh J.; vä suor i te taan kll t sul::illj' il w. '3, joho. lii ttotoimikllr [.ar. aikaiser"~ in myöntt.:.. i:i. 1. il~. n>;r~: n äärära~' kä3 tpt~än. t.ilpailll pl". :tty/ marr' 8- klllln 2 päivän;.:. 2) J.dlo O~. Urh"'illllinna. - TyUvaliokLmta psittää, "'d:: liittotoiniklln~v':t pi:iättäis' rre::::: i tä perll..:>tettav an ~alo J. Urhoilulinna-nimiseen 0>:)[\ koyhtiöön 5 milj. oarkkaa yhtiör osakept:~omast a, j 0;.'1 on kokon isulldessa n 12,5 milj. markkdä. Toispt ]n _!'llst' jajk.i.spn~t OVrlt Ur~... eilllo_ istosälitiö ja ~yö'ji..:dl '':''vi stysliitto, jol:lt:t s:..:~tiöllo OL tarjott.: me:'kitt~i v;:i'~s i sa:::oil 5 il j. r arl:lma j a ~ SL: Ilo 2,::5 _,ii ~. m rk,t3. sa 1ro.r:!erkintäL:n Ii':' ttyy la1noi tllsvel 'ToL.':" SllllS k.t:.\.4~l. orrs':"k..,i mainitun osalts. ai a 30 mil~. carkkaan j2. viir~oku i T..a ini tun osal t '. 15 mil j. u.tl l: kaöl S't3 ~l:r. 3) L sllnto valiokllnta esl tt;'ä, että lii ttotoimi~llnt' p:: tt ':"si siirtää v8stikkepttoj::dsti omistamo:>nsa :sunto r~. Urh"'illlkatll 30:... osa kkeet _'b.'~illl09istosälti 11. -rahvistetlln 0.1la isll1l8taseel... llkaan os kk,id'3n a!'vo on markkaa. 4; Es,Joon tilat. - Työv' lioklln-~<.. ps':'" t-. _ t~.f, ott...:. liittotoi.ikunta to' isi liittoneuvovtol': kokollp...,ollo sellr';h)v n sit,,"-sen: 1iittonpllvosto ~Uätt~~ siirt~~ V8.st il:knett omast i Urhoi+110 pis tosäät iöll '? lii tor. omist uks ~s,ja olov t ma8- alll"et Espoon pi ti.ij~ L L.Rll..- lald n kjlissti sijaitsevist Ladusv"': 1 - ja LauQsv_: r II-ni~isist ~ tiloista sokä liiton oikeadpt nii_in saanislln, 'otkö tilalt' myyt"jen palst jen kallp.ahinnol,t9. ovat viol:' maksa!:att. I.iinik1:i": lii tto LPllvostO p:.i.ätt; spn sopimllksen siir t' n:i,3estl;. ':::::... niluopistosä:itiöllr:, joka kos'{~e Espoon lit~:j;._ :.tl':~ lalli on 1-: lsäös" sij itsevan SammalnlO- nimisen 1,il n ooistusosll.lltt 1.

8 (OkOllS 1 / ockr.>,yliitto. rluut,. t lii ton jhsönt'>t (j" '1 "llloilijat I pl:i:!. ~aupun;l:3i.:)a ova t tuntor:.e~i suurt. kiinncsiusi i nur ipalloon (m' ~hockgyhin, ja ovat siin: c1 n - lossä lii ttylo~t rtiäsc.gn alan s~ ura 1, jopa e u,;j t;acnoikin sit].3 hoc~oyliiton alai~issa GarJ01S~3. air:i ttu s~ur on Lui to l'::1n """ ös 3 L: n j~s~n, ~.ut~a o. c:. lii ttom p j :sr.>nat ov ~t odust npet s ur -~. Iin r.j.':'1ahock o.rss;', :.li:.:ii ~i ole lii ttoir.l!lp ohjelmassa. Kos~g maahockoj eritttiin lyv~nl. r joi tusmuotonst jä"palloilijoill'> on jo v ll''l ~llut jon- l:i. verr tl alaa myös lii tt orr.m'" s uro j t'>r! (~ P, J' ry: piil'iss':, esittää jäi:ipalloj~osto, ~ttä liit.;omme sc.uroillo yönnottäi.j in oikoue l ii tty:: uoffi~n hocknyliittoon tai liittor~o seuro'~ jjs nill cikoue lii tt;-(' '.f'. : n rikoi~sellroihin. Liiton o.lj""lmaan ma~hoc c.yt~ taloddo:lisqsti rask a tu.j~i~ katnatt o~.taa ~. - ~nsanautojc.n hankinta, iittotoimikllnnan hyv~k~y~t.r ty" v"iliok'.lnn 't!~ toi:n'>n!-:. t"'qt r... lryslpr-iti'?rkkiv3f. :clljtcl. yaihta.isost~\ lj.al voll>iru:>rkkiseen (1 tk. 4/3 J/2'. :;. ~..J, t:"uv31iok'lr.na.. onnistl.li hall'-;: 'ia tuo.1t":'luvat l:cl!::t'> ".. i",[...;:>on ' 'J.Janautoon, jot~'q nj"t ov' t sa pllfieot. - i1- den ostohinn si, kun d llarivaluutastc oaksott1i~ 32 ~k, tuli ~ar~k- oli yhto""ns~ r::. r' k'. Chr~"sler - autost, jon::a ostohinta oli Lk, saatiin markkag,.'aliokunta esi ttä:' toimonpi teet -; ~. - Uusi~ souroja. JV esitt"ä, ett~ seura vat ULl.d~t seur~t hyväksyt~~i~iin l'iton jäsocjrrj~stöiksi: -- a in niil'i3tt:.: _ VOl0istpll.l- ja urh9iluse'ra N.llimin Pyry, po~ Inaris B. rul lill iirist~: 7 :- J; - u : ~~~~ --- i~kar 19n - r y )53 Oulunjo~11a. Imatralla., p9~. Oulun Pallo - V ~ ikot, per. 1. C. 1J/~ Saimaan iiriot~: g~ii~~~ - ~~~f~~i; uru, per. 4. r r Urhqilij t, ~~~j~1~~_ ~~E~~!~~ 70imist lu- ja urh~illlsourg per u:. me k 8 c.ll q. Hulj~k[n

9 KokollS 10/53-6. Toimist o ll1- ja l1rhoill1sel1ra TLlon:'sj"_ ven Veto, por o : ielisj~rvoll li. 3at~kunnan -iiristli: öimist~lu :~ J3 - urd8rll1s ura L~r.si i.:.,cl, per :l1nkalai tunllla, pää E~;' ntömuutoks ia. JVV esittuä 1 yv~~ksyttävt'ksi su"n-l:;ml1utokset. sou...: avat Enon ':osk l: t;{övii n voimistelll- j '> Pyrintö r. y. hyväksyn t liiton malli urhciluv o l1r säl-i!'l.ö 1.i Voimistelu- ja urheill1seur Isk~ r.:. Tu_ usta ffiuuttanl1t vuo.3i Okoll';:sesdaa... nim~r..s~ Voi i.., tolu- " Ur o ill1sel1ra _'l1l'wl Ivt':u r. y:bji. Voimistolu- jn l1rh. ilus8llr _ ont -ta r. y. mul1tti::tnut n... _ns:':' Voimistelu- ja urheilu..,<>l.l':l Hyvin.rii':n on teva r. y: ks i ja sa rr.. Ila yv:"':!(s~ ~_, t li":" OL mallis::::i~nnöt. ä e::. t Ö k s 0 t... dettiil, ett~ s3bpl1villä oli Vqt h enj oh ta~ <:lt ";:":'inö 8.., kir:..pn (5:, _ vi.!eis kan:"> _ \ S) ja Unto.:Hivonen 10) sek:":' lii ttotoimiklll.. r!.. a '- '~:;3'J-!Iet.lelvi - aatikainen (5" aavo Virt 11en (1v/, l.{'""o o ~ol' (9), al1ri 1.l1r..ni (1),.t~. Le.3;.:il"'! :.", V::inö Soinlnen (7, ljieno,dl tonel.. '7/,.u('\llnar-'c... ivi '0, lavl J;'rvel~ (J; ja... aavo i tio. J..;>()'_~: liitor_ toirti tsijat eik~ 0 Oi tti... 81, JOOl1ClS c...~t\~;:":l "'1, ekka 9rt L, To" vo HU.., t ono._, _ oi vo "rvi _on, " altine. ja si lloer::" E.,~.,lu.ok., jo c l"ati s0.sta pöjt~:.:' rj a.. ;"u.u0u valt ~i mer~citl.iiin , - 3. ". 9/53. Esi tys yv":~_syttiin. 2) V Olymoia Helsin~i 1 ~52 r.y. _

10 ol:ou.s 10/ Hyv~:ks tt.iin. Hyvä' syttiir. 5),- UJ - Ta 1 vi", ta tt i it.. 4) Urhpilijair tadatu.:i:' Hyvi;i.kGyttiL~. ~lloilijain anod~s. 1 ~ ko u.l u. t u. vai i 0 ku.nna.tj. Jc...u, - d.fttiin. 2) 3) - Hyvä\syt 1.' il.. eri\:i J,, _ kittiin. tiina kit, t iin. i.) - 5) YI~i u.rhpilijoi ta u.olaan. - L'it. - 6) ~a ottelu. Ju.öoslavia- 8Lloni f'3_ - 1 : Voimist.elu.n kou.lu.tu.sohjaaja. Esitys hyv"ksyttiin. ; ~. - Jaosto 'ihteerin to i ~ i. Esitys hyv~ksyttiin ~. - ~iiton toimitclohanke. 1) tiina 2) l!. er ittii ~. - Hyväl::sy ~ - 3) su.nto 0;1. Urheil u.katu Liit. totoimiku.nt hyvä::syi työv lioku.nn:..n <>si tykoen oaa~ keide siirr osta rhpiluopi0tos~ätiöll~. U~tös aa -

11 o~cou. 10/:>3-8. tqtaan liitton~u.vo ton tiedoksl. Pä~t~~ te.tiin 7 E~ n~ lld. 3 v'sta 1. Vasta G. ään~stivi:i.t ltk:c. jes uet savo i Lio, Viel 0 al1:; onen ja Lem.art i vi. 4) Es Joon til at. - iittotoimik~_ta pf~t i te ä esit;ykuc:ll'l lilt on'?u.vostolle. P.U,("s t~ tiin 7 ä[nell[ 3 vastaan. t~:n j~s not aavo AitiQ, ri~no alton n ja pli.art ~ivi olivat sitti i.ltt, että t., övaliokllnnarl. 5i ty {se ~n i olisi Su.ostLlt~ '. va ,sia j tettiin p~jd '.:11 0 ja UK'!n te~ _ täv~:ksi ann ttiin sllori ttact tu.tkimu.k5et esi tyksen johdosta, nink~ jälkonn se k~dit l l ään u.u.d llc'?n. 12< ,. - Kansanau.tojen hanki nta. ~yöva li okllnr_an toi rnet..pi t et Ve. hvistpttiin. äsiltolyn yhtoydessä tehtiin tiedu.qt lu.ja allto j c:ln vest isesta ktiytöstä. '... yövaliokunnan puh enjoht3'~ ilroitti, ett~ au.lojpn hankint9an r h yttiil son VUOkbi, ~00~a rnu.u.t~mi l t3 piire i lt~ oli tullut "lji clust eluj co ankinn:l. I.la ldoll isuuksis ta..lyö valioku.ntc:i llych mmin pt.:. :ttät.:. sii t~, mill' tav lla nii.el1 kt.:.yt~ö 10pullis8sti ärj~styy. markoituksera on, e~tä lii tor... oma n k" rttöön j~.äv t ainoastaan yksi _oo:cka ID pi ja yksi pikcuauto. 12.; ~. - ~elontelo hyv~lsyttiin. Jsi l l~ ollpel S u.r3t hyväksyttiil liiton jäs nj; rjost:iiksi..erki t"ciin samblla _öy"l::. ~i:r: jaan jlirj stuöihtoerin ilmoitu.s, että anomu~di~l liittyy asiaromaisen piiri toimi kunnan pu.oltava lau.sunto Sä2.ntömuutoksia. syttiin. ~sill~ olleet sääntömuu.tokoet h'tvjk- Vaku.ude;:si:

12 Cokous 11/ yov:..en rh liittotoimikun.a las..,a 10 akuun 1 ~i:ptyn kokouks~n il ui i i tt "TY:n ravillopt~i v~!j.~: 1 -,5::; pöyt~: [,:11' ~ a. E s i t Y s 1 i s t a ~ o k ou ksen ~ojetaan liittotoimikunnan j~s~~t0c s apuvillaolo ja kokoll' sni pli"t"sval tcjislilis. LöytUkirjan tar~istlis.... a_~i..,tetaan Uytä' i~ja 10/53 ja valvist,.,ta tn.. dyt päb.töks8t. 1)~. - ~.., -... yövalioklinnan J:, ". P<l:"CCri:Slb.. 1) F"'GT: h.ongressi. - li'sgt:. -r liittokokous pidetjän. arseill~sga marrasklilin - 10 _ l vi:,"..uiitto on saanlit klit~ 1I11 edli ta~ar l; ~.ett~. i ~ns-l- ~. V'tliol:1Ir..t'1 Ofl :~b.sit"' lly t ~litslin j ;.. t~:., A:t" kon...;rns 111'" ns.:.t.t; : '" liiton t~rv~h,yg sii... - h..~itsn. a 47 J. - " l:olillitli~v liolrunna~ 7 alioklint'1 ~. ". ~sn i3- lu oi- oir... s -.:ul u ~, LlLlt O " l,.i.1."" - UKY

13 ~Oi{Oll.G 11/ jll.l~hd~gga pieott~vliä 0~u8tU yl~:011.~.~~lij in n9lvott nlutil isull.ttu vart8n. 4) Hii~don pi~r'v~l miw"n. - U10! on yv"l:synyt j oston si tyks~n LiL~tov lm~nt,jinl,a11 ~aatr.isesl... '.r'31m~ntaji.::gi O!". 'LL tt~ gtti 'i!'volon lu:{:i~n 3 k : _ a' L- 8i, '-ltti ulli 1::'.1 C. ""3 l11.ki n n 1 I k:t aja,~si "0 ' O!'O J lo~;.n ~3 11.-::i"'1. s'moin 1 kk:n 3ja:~u':'.. ~~~~::.,etaal kllllo11n markka'" kll.ll.':8u,p.s voimass" 01 vat matkn- ja päivi:i.r L1akorv' u;~- 5) IJ i ir i kll.nnall i s el kurs s i t 0 il':1innn ~ ul:nmir ~1.. - UKV on il. toj ::to... ton es i t ksesti..: m~ :"..- t ':nj'l " '- '".la ({..,on pii!'ill'" r..ark tl j'1 v ia:.,n pii~illp m.~kal ~'u_uise avustuksen )ii!'':' kunn llisten hiihtol"'irior toim~orpanoa varten. 6) ~-3isvoirlL:)t~11ln ohjaaj&kur3s;' ~. -.Y o. hyväksynyt naistoimi~ll.nnan esityk8~l, ~Ol mllk a. kurssim~'loarvios",a ol~va _ naisvoi:nistell"j.... ohj a a ja kllrvs i n 08clllOt t" j amälir:":'ä lisätään 08.0 v- taj'"'tlla. is:iys oi qih011.ta naistoimikllllnan I'ol-::onaiskurs.., im;'lirlirahar y1 i tystä. ilu- 0) arjalan piirin voimistnlukllrsoit. - UKV on r.lyönti:.inyt arjalan piiril C-.:,'hll: Sllllrllison avllstllks8n voicist81unol j ajakllrjsinn toi- 00 paroa varten. - un r työt.. 10; Jnostosiht8erien työ;jako. - J01. jlilke':?n, klln lii ttotoir ikun~l. yönsi 'l:n:ll~ T h,l!l. c. t ULl f'. j :wstosiht ri... pal':tc ä i~eks':',..' il.oitt la, että j ostosihteqriksi on valittu ~ellvo HLlrn i.1"'lsingist... :'ä. Lin j~lke n IDllOdostll.i jaos-'cos ihteqri n työjako sell.rahvaksi. Hll.ttu.npn: yleisll.rllf'illl ja lii t:o~l,,'.l, 1 ohj~lmatoimikllnnan siht8eri. r, äättä: voimist~lll, r::loottorip "::-uil,,' ja llinti. _~ip.menkari: nyrkk~ily, koripqllo, sll.ll.nnistlls ja ~~si~qllo. j "~ikie kkoilll. Piipponqn: jalkapallo, jääpallo ja

14 Zokous 11/53-3. nosto. LehtoLel : tennis ja malonta. 1 aini, pyöräil~ j painoe- hiihto, urmi: lui v talu, ur j ahdus, le1:":o.)81-10 ja k.sanurhailu. st~rdahl: naist8n ylaisurh~ilu ,. ' - juhla. Ruotsin valtqkun llliit~n )O - vuotis~ul - 1a vi tatdän J53. ~yöval io kunt on liiton ejus t' ja ksi v linnut PUl oonj 0 ta j q :':'i.ö Les l:io<'">1. ii tt 0 os':'ill istuu yh t~ isp.,;; 19h ' 3" n SVU n ja vl.. ~.. ~ansoa. _yö aliokunt~ esittää toimanpiteet t~'v;'k!:3i. 13'"' ansainvälisen lp..l.topalloliitol: 0. ar as {uun 14 pi:iivi Li p i detli':n u tissa k3ns~invtilisan lontopalloliiton konures~i. tö j on ~. L: mu>aar.. j okainr.>rl kr-h~sqllin~n liitto 0._ oik"'ll"vaj.:.tu li;-.lqttlimt'n -::ongressi' '.. ol~.l: j"s;;.-,,'uot jisto., joist I ~Tksi ki:.:../tt,::;, ä;:niv' lt 1.3. : U.-~SL1S Set nimr.>j:orl' d. nuo autot<j. n, ott, TUL.,;;i tliss8. ta all~: - ;3f}SSa ".,roi adusjv U1.L suora:'l, ei. :'i::i. vuoksi oli~~i tliri'v,,' va, missi,;. ominaisuuc1e ssa 8 tlstus 0 j"-~"'s e t.;..ljö-,r':::lliokunt ps.l-l,täh liit otoi. i'~ltr:calln, att;i "'aust j.:1ks 1 ~.. lot0t '.'l. lavi.;)uvalto.!ar ~i "'- ~lc>ksi valioku.nt' asi tt:.:~.. K. Leskisel Jalka~allojoukkue oskovaan. Työvaliokunta on hyv~~~3ynyt tykse -, jon a ffil'l.ka! jou ku a n jo tajist on e'. ototaan j30 o to ädl ikkö Eino.. antane ja jaoston. "~J'>n Erk i Pasti! L. 1. "li 'allolii tto pi t T : ~:iilll~i pi.1.~tn.sest~:än, ",t.l" 'U saa joh+' jistoon vain :Ier: I;Ö1ik::u., katsotaal sep ~o~'ki tso~tä. siksi tör,:"'t:t~: ull. to~llio.juu"el lou~kaust., ~ttoi liitto voi s n ~l -. "'~n 011:: mlvan Johto jisto vali tts0ssa ja PC:!:'L'.llttaa.,;;haotuk3e sa rnol~~~ign osalt. 3PL oi ouostl r" tarkistukse8l johta~istoo nä do~, cin~ä v ~ o~si liiton '-"du tdj" oi joht~jistoon tullut. JOll::.. Ll~<>S e!: tuliv... t.~uka n spuraavat ~ TTl.Jn p~laa 'at:., u.cdb",: Tu 0, '. _o~ss ~U1J, J. Vaiu~la Tu~o, var lla. Koi - visto.i.'~ '8. aitinpn: o. 13,--,. - t,.8 tka. sr' - ~Ou.r'~ j"rj~stä[ l~ Ltimiei:)tr;n,nJ,,:al j81kap1llojoukkuer;n mukan:l,0skov'1an.. 'ys, m.ykg~:js". OE koimpn lprltl ipho[l mat":.:" joista yhtä paik~ a on t-arjottu _UL - lg dplle>.... i:l.:.":n te_ltävä;'n työvdio,:l!:... '1 o. valin ut Q:':'toimi ttaj3 Toivo Järvisen.

15 ':OkOllS 11/53-4. C onnecticllt Valley-alllo~ n c " sa ;.), :S~g 'ä!"'~stotää.r: huhtiklllln 11-1r' ~:ivi"'n r':lis".. aik" et 1954 nuorison liikllr.t ~asv.tllks!l. <,l"n2.._' c itä ~.~' si tt.:;:..~ J'ä kar~s3invulin~r: kongrr..ssi, JO:lOf'. toivot 'n l'a,>:si.:;d ustl'>jag r.s""l. ~yövalio:ll!"t, 0,. :"'i.sit ~ll~tt 13_. ja piätti saattaa liiton k nna1" Yll'.o:,L;,OLL'L. J..llln y lteistoip.lint v lioklln an tit:;too.. ) r mu ~ U... pi 'i.~ä dlldtu::;;;,on l' i.lotti:li..,tä 3si tl r list:;i:8. ii ton plloleo.jta nim.:;ttiin ~ u, t j ~1ksi.. 1":i "'. H~ i sk ''j!".. o... ~_o ska KLlstann.ll':set {lli te.kin ovat vt:;rrutt 3in lluomatt'1vi:tt j".l kohtcmttoman r sk~ a t l il.. o y,'8'11 k9rn"'tta7r'~:3~, ~sitetään sn 1 a,.tt': ~~hv.'g 'te' 4lint waliokunne.:,_ nimissä anota n 0 otllsmi~istn riöl t;' 2rikois,.äär:.:ra,.rta pdll tlll-::sesta johtllvi. lals t n!!llst"'rl p~ittämi3 o l:si. lln tämii toi~ollpide 01. S '0 - I'it~ttu, päi.itt~i~ liitto lo.ulli..,psti odllstj.kseot' o."'lt'" osalt an C nttoripiFllikön toimi. Työvaliokunta t:;si tt;.. :, että QvoimfJl1a olevan konttoripä"llikc'n toimnor vqli tt isiin,..,',0- nomi 7 ikko tiärkönon Ht:;lsinC)istä..llukausi '~l'::,: rral-:{ka", ~.! 0, k~sitellyt prinij osto. osityk.:>on!eikl::o Laitisou " ilp':lilll,'::iol to jan ly:... o t:.: rr.isest.. 3 hlclkslldl=!llq, jolloin ai tin t1 olisi Lo" Jon "? lufjtl'skolpoin o n. UKV piiätti G~t' ;'L', liittoto imikunlall~, ~V~ii esitys hyv;'ksytt"isii':. e~'et... - tolllina ma ini tt oon s"?ura 1~:!1 tt:'!!l~ <:tno:_et...,,i OS,Ju spur' ilmoittaa Lai ti... "?n biytt"ytyn~"?r. ~sil.1n~ Lil.Li spst i jet t~'.i..oen s'= Llrar. njvi:i.ks i s etllrinrvoist tv~öt~. 1ft - 12.,. - :"ostivi..-'tali:'isojon osa.o.l..to. J o r... ~oh osta, ett~' liiton et :.eilijoita j' toimitsijoitj v3stoin liittotoimihmnar..." - t~'st': ja3.siarl..lkaist:a kilp3illllu a osallig'~:~ ns.... L.,GlrnGtir: :['pot' vt1:.tlii.:isoi hin, t' övalfokllnta o. liittotoimiketnnan toim"'ksi nnost3 hankkinllt 3 1v'ydl'" kisoj~n eri lajeihir osallistun"?ist~ tai toi i t.., i joi a toi rr i n '" i. s t C1 1 ii t 011 ~': s 0 n i s t... s t i 'rt 11 i - kisojon järj~s-täjien cmta.l1an lllottelon muka 111 :... ~sojo.. ~_i 13j~ihin tai toimitsijat ht~viin 0 al:i... ui 76 sollai.jta liiton j;:snntä, jotk '.3 J.:;::' ot. voi tll todot r rikkon~<"ln voimas aol"'via : ilpo '1' - ~'är:-' rp"shi. ja liiton plinton ::"t~ksi.'. -l?ts tl.l.l.1l r etsi.. (.>011 os all i st Lillen t on ja otp.l tu ~ 1.., "'n :... '. l, jos... a on ot~ttet hetomioon asianom~ispn OSetUS a.tiivina tai lllot.~., llstfjhtäviol loi taja ~a t i~c q S':":.1 v ikuttavat metett r.13.1dollist:;t raskaett.l..av t sial;'.. :-!:' t.

16 OkOLlS 11/53-5. Työ :aliokllnt es i ttää, 8ttä lii tv 0- toimi.-rllnta r ojalltlv>ll ~ilpai lllm ~ii:iräystnn 7.,,: ~~"n,~"jc _ t~idi sian vaatinist rankaislltoimanpiteistu oh i sena sellraav"'s"a lii tt~~ssä (... 1) olevi,l l':'i-::on j~', s nten osal t 1..:l3r:l'Jll'j valiokllnta hlloclalltta8, ~ttt: l:::osa lllettnlo Ai olo t yd~llin~., siirtyy pic>tö;:s~n t~~o nii~an tap Llston osalta, joit1 ~i vio~~ 01 ""aatll selvillo, ::.1yöh omm:':'ksi. 1~ , Llita kllrinpitotoimonpiteit:...:.. 1) Moottorimieston "lakkoil u rl - 3ein""Joen I oottori-kerho (S1'L) järjosti heinäklllln 27 p~iv~nä maarat8- ajojen SK - kilpailllt. YhteistoimintavaliokLlnta hyväksyi sellran esityks~n, että edellisenä päivun~ slloritotaan osanottajien kesken karsinta- ajot ja vain karsinnassa selviytyn~ill~ na s taan sell_aav~n päivän os~lta nyös ns. start:irahr.. OSan ott ~4~at vaativat kuitenkin, että starttiraha on C18l:s~ttava myös karsinta- a joista ehdolla, ~ttä. rlllll ten hp.i vli.t osallistll kilpailllihin lainkaan. Järj~stuji~n ja ajajip.n ku ssa sovittiin lopulta ositt isen sta~~tira an maksamisest. Yhteistoimintavaliokunta on tllt:inut asian ja todennut, että ajajat ovat ID~netol1e~t omav81 t3isest i, r.link ~ vuoksi valiokunt t esi tv''', GtJv~ sekli. Tv!; ~tt:-: S: L ra kaisisi syyllistynoi t.. sell'c;avast i: Yhde~ vuo:~n ehdollin~n kilpai1u~i 1- to: Yrjö Hei kkil~ 1 0."... ja '"r Llko J ousan~n WL.,,-il1"' hard Jousmi:i':i TTI, :oimi.. oskola se.., ino r L1..lunl-:orpi I 0 L, t ntti ~ att.ila , iva.otd::miiki 1 oi, ('>0 Läkplä _T, ~oppo _ "r:tyuiel.!:i tr, ~nsio ',;llo J..'l.:, _arrko _oivonon _'Tr, isto ~oman : o]~: ja u':"l 0 Y1E.;,nen To,oottorilii tto on esi tykap.l h T'V" SJTnyt omi r top ::'loja sto esitt.., pjte..ispal"" 'arnon j'::::v>nnll,., Olavi ';LJ.hast.:>113 :.:.r.n p tt"1igij n v1roi tu.", J_ "L'..ru,;':'lij 1L 3':"sestc: :.;:: ytti..ytj... lio:jeut.. orotuom'l~ia ko lt B. julkisnll<. p'::likal18 _orid""a liiton lpntop.llomost'\ rulls :ilpailujon aikana. 1, LI. k. - JääkieL'coilun tilit v ~'. Lii ttotoimikunt' kokouks~8 c a11 7/8:;/ -. S. 53 palautti U Tn k"si t~l täv" 8i jäl:ki<-':r':::ailu.r: tilit v:lta U... V on '18i3 t..l.tl-inllt ja cs~ v 'V'ä tili"' hyvb.:-:sy.j..tj.vi:.: -~i.,a ot olutoimin~3 os :.. L tsa ylijä"':":'ä ark:.:,~osta T,,:... os~l_t.:> tul'" ar }:'l S kä ssrj'ttoininta 81ij"~:.. ~: fttl'kk:', jost l~iton!-r l"-iattlvalmi ~Ll=-"'e'> mark-a. 'e lis":'ui oh'.ois-ucor.l~n s _.~ - toirr.inna m~noista (10C. r0n :-) liito. korvattav3~j':'

17 t:okolls 11/53-6. tlllap :- LTKV esi ttää samalla, ~tt[: Arotlloffi3- ri klllllt vast ':lisulld ess3 mpr /;:i t;' iit otte lllj on m~noihil, niin kuin t~hdään ~llis3a palloillls',rj oisna. 1 ec.c>ll~ ol~vast~ tappiosta tekea erotllomariklllllj~n osuus n markkaa, Jääkiekkojao to. Jääkiek~ojqosto esittää, ett~ jao~toor' ~1:lv; ' ksyttäi3iin ylif11ääräiseksi jäsanei-~si e.-lti,~'vo. Esityksen P I'llst "'n ''! on, ottä lyhyen bilien vuoksi on jaosto liian _Iioni hoit,maa asioit'a~ j' lisäksi olis i lii ttomf.1o j~ii!\:in. kotoiminnalla e" Llllivt om:jt-:t jaoston j::s nenä sa.offi[\l timi,es..!..yövqliokllnt8 esitt"ä aloitt~e. ldtt"v:";'&si,.:os'm 8 0 on säänt(jj(')r~ vastainer C. y - Liittonollvoston kokolls. ' myö v'31iokllnt' ~sitt;'ä, ett'; l:'itvotoi!l!ikllnta f ';;.;,ttäisi kllt~3lla koolln ylim;'uräisc>. l":'i~v "I..Ol."'L1voston ico'';:ollkci 31'raskulltl 22 päivänä :("si tt~l~r.l"el lii ttotoimikllnr.an ai':aisnmmin pu.':tt"- ffi' t lii tonnllvoatollo osit~ttävlit siat. p ~ ä t ä.. tösvaltaisllus. -ov..ettiin, ott:.: sa.llvill oliv~ t PL'-, hnon'ohtaj<:tt r:";'ir;' l.jes inon (6),,rvi eisk nec 1 ) ~' Unto 8ii von~n (11 < sekä lii tto'toirikllnn' j=:.3ei,.,t H lvi l{ad t ikainpn «(:) I, :.< \-0 Tirt np11 (j 1 ), Ve ik';:o Ko:~ ola (1-.), alu'i Llr i (11), Väinc.)oinil1"'~ (8), Pino Ha3pan a l 9 /, Vieno ~81tonpn (3), Lnnnart ~":'v":' (~/' G.!.''''t, ~~jc.la - Rir.np (7) j't ei VO. itio (1 " ':.Je.~t.i llito. toil1il..sija c.l"'o HLh'Luna.., ~s 0 1".01.au, Joon <:> y'(k".. a[., -oivo J.orvin::>l..., V ik:w i'ltinp, Ur.o : i... - "'.I( :11'1,.,=_iJ..l3 in jasif:..to'?1'i.uok. o, ~ok3 laat kokoukd8 t~ pöyt~&irjan. P":ätösv ltaisulls morkittiin Pörtlikirjan tarkistus J - Hyv~ksyttiin pöyt"kirja 10/53. toi- 2) ~an8~a - 3uomi jalkap~llomaaottelu. _ 'Lerki.otiin tiedoksi ,. - L~h~ilu - ja P:.~~ ' o" _ siä. 1) Yl isurh,=~lijoita Romaniassa. _ r"'rcittiin tiodok~i.

18 KO:COLlS 11/53 - (. 1''''8... i. - Hyv" tilai~uud. - 1 ai voh.i8tellln ohja jaklli'ssi J ". 7) Joukkll. o voimisteluid9starllllscilpai_ - hyv"k..,yttiin. 8) rarjalan oii in voimi0t rkittiin tie orsi. Hyve. ~sytt ii1. ~) 10) J'ttiin. Si;l~ 11 tos~ toerin ~~ll.vo ~. - tiin. 13C. - EsitJ 9[1 joh osta 1 tk:n j" "'n... 3 itio l('rl::n ji:i.senen,ti eno altos n kannatta.<na dotti, 8ttä. '2dLlsta ja ':si l;':'let tt~'i iin ~nnart uho~ljojt.ja oiskanöl selosti tilant8en ~a~itystj ~a totosi, että ttirl~ei pä.. asiana, jo'3 kiin!... ostau liijctoä, or ':ysy ys '~ansainväli 01 liiton 0LlO en ~:..:_ s'" _yyd st:. C 01' äänostyks~u. j:':lb:;~el pä.. t ~ _.~ t 8l.0-8i toi a 'LlOI_<> :0 " - ja 01 top llolii ton a.0ti.u:..."'va. Ti::im d.. p~t:tc 3"'[1 jo dosta t/ö T ralio:clll... "v:.1. p: :tti 'A'.-'ca ullomon ~il l.tr->o...,t i\:irjallison solor.tpon, jonka SL1- va.to, jokc ai.anaan oli valittll ~V:L 19n~op lloliiton odllst r ja,'si, o...nis",a nimi s~än lupasi hoitaa...)on VLlOksi valiokllntd piti Llvan.nOl'1 vali tsomi3ta ii tol o Llst' j :1. si ' r:(oi tllks.mllk is01 a. ""ii t'totoi!lli unt'l L.yv::ksyi 08i uy! s n Sll.V r nnon os.1' i äl:nim:";rin 9- -.,LLr:. jl..ji'>. 1 d o vi, otlj vr,r mioh0y.:si ola.otetun. T tilalle v... li ~taisiin LU1~n.jo taj. rvi R: L k'.2.. ~n t 'k,:, '-". UI' "'r G. otlls s... i,. j työva=- i o~nu: nan... dotlj.s ) ä" d,::, j oten varami~h'" mi valittiin. rv:i, He i kannn.

19 okous 11/53 -ö Jal~:8pallo;jol1kkl1e -oskovaan. Ltk:n j~sen Vieno altonen ol i sith miel t i -:" ette: :.L U : n olis i.,i t~nyt otta"'" vc\st aan tar jo ttli jo.ttaja:?aikka. Koska _itliän 1'lUutosehdotu!(sia ei 30itetty, liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toi L~n.pit~et. 1 ~u. - Jo w ' - Lehtimiest n oskovan mat';:. si tys hyvt:. syttiin. 3ctf1all._ Clrki ttiir.., ott, matkcst aiheutuvat kustannu~set nousevat n. 12. :500 nar kka n S. ". - rllori::>on liikllntakasve:ltllksen kon,;ressi._ Cäsi ~telyn v"ntoyd sse. 1 tk:n j ";::, r fieno Aal tono.h Paavo i tiot'} kanr~ :1tt!3I'c:.1n "'hdotti, ett : l:t:.t Sl1l1 ~ Oh\..Losta e' rxhdyttäisi "ihin:-"än toi PI)i tei...,iil "ik~' I:1,yu:::,E:,"n osanottajoa lät etett, isi..ii tto~oil i kunta klli t e idn y l~"si täm" e ~dotllksen äi::i. irl~iirin ~yöv lio~llnta valtulltettiin toimimaan ~sitj~...,~l_ mllkaisesti. - c n valtion tl1k a koskcl\ta pä"tös on sa", JCL., käsittela9 liit otoi ~ iku t asian, joka nyt j~i.~ 'd~: - 113, llllclelleen tk:n jäsenen asia '; ipijy äll.. 13 d 0 t u1 se s t', ' v ' - V"'ikKO ~ a itis~n r nkaisu. Jaoston esitys hyväksyttii ~ Clstivaalikisoje~ osanotto. si n tllllessa esille sihteeri t~.~ nei nip.lillletteloa si ä l i, ettk.! toiseen ryhmään lis"tii:.. Cdi~ Jo11a s on (H"'J1T l' jo'"8 oli toir..inllt pa.ini -il' ailu'~l tao 8r-int, so,:~.9kviivien rt-~ ään Llimarit.ril~o ainp 'Jy<"") j::1 a_~ne Pa 'I1n"'ll (- C'u;..:3ar...alla hä es i tti työ valiokllnnan e ~': dotll::öen r':1n:{:a sl1toir2enpi tei ':81..:>en mllkaan ensimrn:':,isoen r,yh :"::r.. klllllllvill, ktiiveill"-' olisi I!l[i."riitt.. v~: kilpailll;,,<>lvott.or,ulltta tollko KLml 31 päiväi::i.n 195<', toi,,,ncl L _ r ~nru '8.1': k,i1ll1llville toiititsijoill? ja värvi::'reill'"..;,p.:':':' lluno Ron ;:odell p, ~o.ca toistamiseen oli ile. 0 ~.-G lilttotoinikllnnan ~~t5gt', kil}ailllkelvotto llutt. vlloden 1)54 loppuun. 1ii t~otoimikun t hyv[:k y i t./öv81io!:llrln n ehdotuks~n. ~iittotoimik llnnan jäs8let Vieno A~l~o nen, vo itio ja Lonnart t~ivi, jot.:a - itivt:.t t,:uv liolllnn~n eldotllst piioikelldenr.1u,:ais~l.'1, ääneetivld vastaa! ja ilmoittivat lii ttt:.vänsä pöytäkir jaan vasta l sllseplsa.. irjallis sti. Paavo ition ja : oitto Jarmilä oollllt-

20 o':ous 11/53-9. ta liittotoimikruta ei ~tisltellyt, seaa kin j~i puuttu. an salvityst: ais.l.l a olisi ollut j O.:::ilL aihetta koskeifd AdustQ~to~tHv~. ~cos.ra vielä,co.::oll'. sii t:, etth s.cnoant~nut, liittoa I er ~ i ttiln samall., ~tt.. vielä s "'l vi t - - o l~ va'~ ta k alu:.3~ k:::'si t~ llti.år myöhemmin it:: muc8a kuin ne saadaan selvil le urinpidollisia toi enni tei...,~~. syttiin, 2) Taroitus Olavi Kauhaselle. - si' ~ ätett iin pcydiill o lisu,jel vi ty 'sien sanmise,csi J äti.-iokkoilun tilit v j. _ilit hyväksyttiin. Liittotoimikunta y tyi työvaliocunn n hyl ;;" 'vä':n ä~tckseen ,r.w ' - ~iitton8uvo ton ko~ous. iittotoimikunta pd.tti net.. roston ko~wutcsen i oolle esi tykaess " 1 ",>_a. KU sua lii'btomainittuna ai- Vakuutieks~ $~7 "7': '..luokko

21 Vastalause Koska TUL:n liittotoimikunta on pitämässään kokouksessa päättänyt rangaist Bukarestin ystävyyskilpailuihin osallistuneita urheilijoita ja toimitsijoita eri pituisilla ki1pai1u- ja toimitsijakielloilla, esitämme päätöksen johdosta jyrkän vastalauseemme. Olisi odottanut, että ennenkuin TUL:n liittotoimikunta ryhtyy toteuttamaan rankaisu-uhkaustansa~ se antaisi edes vä1ttävän selostuksen miksi se kielsi urheilijoita kisoihin osallistumasta ja mihin se perustaa rankaisutoimenpiteensä. Mitään asiallista syytä sen taholta ei ole kuitenkaan esitetty. Vastaamatta Romanian urheiluliiton kohte1iaaseen kutsuun liitto ennakkoon ja harkitsemattomasti kielsi kisoihin osallistumisen. Nyt liitto ilman alkeellisintakaan peruste1ua ja osoittamatta,että kisat millään tavoin olisivat olleet ristiriidassa työläisurheilun ja urheilun yleisten periaatteiden kanssa, tai että siellä olisi loukattu kenenkään henkilökohtaisia mielipiteitä rankaisee henkilöitä, jotka eivät ole sen jäseninä kisoihin osallistuneet eivätkä mitään rikkomusta tehneet. Toimenpide on häikäilemätön yritys rajoittaa urheilijain henkilökohtaista vapautta ja itsemääräämisoikeutta sekä karkeaa urheilun politisoimista, joka on ehdottomasti tuomittava. TUL:n käsittämätön menettely on herättänyt ikävää huomiota maan rajojen ulkopuolella erikoisesti liiton veljesjärjestöjen keskuudessa ja se on siten muodostunut vahingoksi Suomen urheilusuhteiden kehittämiselle eikä se liioin ole sopusoinnussa Suomen pyrkimyksille olla ystävällisissä suhteissa kaikkien maiden kanssa. Helsingissä,

22 01<:O"S 1_/53-1. v en ~r.. ~ilul':"i v r. 1" L otoimi~un~ V~ltO- 11),;.:> a l' a ~. llll..l:' ptyr. ' OkO;l~:... n. s 1 t Y s 1 1 s t ~ ~od ta n 11i ttot01!!1.i 'mn a. s"'.. ~: 1': olo ~a ko' ou (So! p"ät"sv' 1 t.l"uus 1 _ n pö vist t an to.. ~t p; "t"k nt,. 11/53., v ,. - l., varsina n"'n,roi.,,0"'. s':" tonri T.,uoko... 3) :'a.ljoiluksi. - ~T. - nik,. uotoiui.:>to.b. 0: laljoitt' nut liito11o v~lmigtutuam' usa filmin.10~~a 1950 suorit tu~ta j ~~~p3110ilun kilp ilus i. - Hämeon 't.va '~i ' on 1 n~oi-ltqnllt liitoll'" selostusvihkosen "... yt r' k L ~ u!'h"'ill'lir..- nan" pflin'j.tu..,kustslnnu! set, mk 20. C(') S'1... i -:j-'"u'. ~ais"'t ~ './ ' or; lahjoittanut ul- l"'.je. 1 vitystyön ;:>dist i:1tr. is~..:>i _ukhol. '11. - tkan h' l'~' n.a.. Llkaaa jo 0 ~s'amiestnn t i tila jinn v' si. 4) ~lokutakon~'" osto io u.ta ilrloi ttaa, ettl:. liiton k: ;/ttöön on oste tu a.. er _I:.::a l' i st va Listetta 01 3vQ ~lokllvaproje.,-to:::i rr.~ov':"e " i t e!r', j onka h i nta c i krofoon"' i n "'e n on 1 ~ I:l,-"ll;: kaa.

23 -~okous 12/ \. rheilu- ja koulutusvaliokunnan t öksiä. 1 ) öytät<=>nnikso. -.ilpailut jjr jost~t~ ~n ~u~h ol massa al!0- kant on hyväksynyt yhto i sto i c i ntavalio:unnru. valit na, jon;: muk at joukkuooso n, joka ki:isitt 4 mios-, 2 nais- ja 2 juniorip~laaj a, jo.t~~an ja haoltrj ~, on valittu ~T~n edustajina ela ~a:s' 1 iilo V h(camo ~ä {u ja huol t j3ksi!ilj 0 Suomi. 1 -.u~val io kunta on vahvistanut valinnan. 2; Naiston S - kiloailut voiillistel~g~" - Taliokunta saattaa liittotoimikurnan tio o~si, n~t naistpn t linevoimist lun S - lril pailut pidet:~en Helsingiss ö J"rjPstelykuluista V3vt '~i!1 16- voimistelun yhteistoirr.ikulta, joka toimii ~ilp~i:u j. järjest8.jär;tä. 3) Piirikunn lliset avustuks_t. - V - liokunta on m-öntänyt iirikurn~llisia avudtu. wi. seurr.av sti: Tarr.pproen piiriilo m rk:a i1 - riv lme.t lja. nyrk'-oil,t,ralmpni.u,3m::.~tkojpn t 1:'"'mi:3'"'.,~i ja mark sa nsiston ohjolmakurssin avlsta i so'.5i.. ä oan piirille Q8rk~aa nyr,:.:o"iili "i1 valt."'nl.llskurssin j; rjpst... ise.: i. apin piirill m"'l'\ - koripallo- ohja ja- ja tuorlar"\: ::,,'su':'. j"r~e... V miue.{.ji. ei ing'[ piirill r... :koilij ':'1. t 'J1i13.ri'.ursspj j säär:tölllo l.toti aisullksia vartpt.. ns i-juom"'n ::iirill m.a:::~,'et n,;.. t n voimiut<">lun a1. iso' 'a jal ur vin "~:r~ "st...l - s'" 81. i"':3:::.n piiriilo r:;ark. nais"~en '8 tyttöjen tplinekurssin järjostä~is ksi. -, ,. 1) JVV ilooi tt ', etjljä nai... j ':l': "'v t.,. ~airo storda.l o. oronnut liito ur..., J.C>. t~nti.iviinsä kuull1i. Ö :. liljaoston asioidoll hoi t, il1:l, tp. t"v l.t toistal)p. s j osto",!. tppi'i T~ vo oi ttav'ot.:si.

24 ,0 0 U3 1 2/5 -:: - 3. yövaliokunta on yv":cs ny~ jao.r..... irj olm"llä"n SUO.8L ".Toimi~t~luliitto ilmoitt irtisa on~nnsq nai voimi~tnlun 'ht oist oimi tasopiirllkson. S -L h luaa p':" siallispsti s':' ml. - tost....ykyis e. so. imuksoon. _oinr;n uuto d'"'ll"ttlisi:!}... is- t ;;. yhteistoirlint v liokunn9r. äsoru:ä rä. tä kahd~l R, joista TU s isi tois. j ;)1 P i,at. _oinp.n IDlJ.Utos odellytti::u::i. I:!ra... 10j"'. ~a :0'\, josta uudo...,hdot u. sen ['mka n p;'" tp.t täis iin.:llss - ki tapau ~GOS Ari,soon. ykyisess'i sopioucs ss ja 0 m:;."rä rtyy valiokunnan voim::1su' t Jiden ffill: i8 sti. _. övaliokunt""i on kl~si tp.llyt.i_ j :n l.... oli si t' mi 1 v " c...j;: Ull.:>i SO 19atic v i~ o.tisen so il~~~on pohjalle. i "'i rr:it'" n 1 c.luto'rsia YViiKS tl. SLlom"'n Rotb:> 'lymajajärjestö ~' osi tt"nyt, "'ttä U liittyisi järj stön jt:,s"lnn s':'. J}'r' est.. r. q lt mien tietoj"'! c-llkaa kulllull ny,. i,,';' 4 j "rjestöö. 1 oril'1i t llrh ilu- ~ mto.l'isoj':r ~outö':,!:' '.:'~Töväol. Matk ilulii tto ja... 0 qliit o. - k isir. jlirjost~ on itson~inon (eronnllt ~UO~OL. t- ~ iluliiton jäsonyydpst~). J~rjpstö 7~_itt:j ri taloill!!laata oloviin retkoil~.ajoi. in asia<,::.:ai t. J"ru0.,~ öji:is no liittycisra:'slj. on ma.{::a ~a '!'CuiD.' ksll m~:rkk1:i:t. Jär'pstön pelätö..,v ltr:elir. Ot. <:>dllut'lji..jto, johon jokainnn "'oenjc'rjest.. sa,,-. vali i,' yhd~r. ndll.st, j n. Halli tllksppn kulllllll 8 jii,/>lt ':. _yöv liokunt3 on käsitollyt sity.8 n J p,:.. tti "'..:>lvtui liittotoimikllnnalle, ptt:..:. liit~co 11.:,,, ~ isi.. c. jäl'j "'utön ~i:i.sonoksi. 1.;4. - Hii lto~aosto si tt~i:i, etlä hii.do.../. te' stot. int IV' lioklll t n ja ::':1.o.:>:.,n iihtojon ~:"::;:'jc)s t, r.>l ' toimi'~unt 1'1r.. """"ko. nr.os~r: Jcil' 11'" v li ttaisi':'n j30~toj intn~ri. nino p.ton~-. - _yövalio::unt. puol taa ~s L t 'st... ~ '

25 ,-OkOLlS 12/ " st8rLlLlsmit vastainen ~d':"'_~ U.. V ps i t tää 1 ii ttoto imi klmn:...n. ;IV" ks' ~ ~~v~ 8i ~stjruua~ita ipd jaossa noudatottav~c uucnn Qnt~ot -'" '" lyt 8 V':L, j OSda ote t ta isiin huo ioon se ',E'qo. \Taa : 1; lykyiset liiton mdgtaruus~italit r: aytottiii""iin ~.tls8nlaioina. i t li t qnnotaar: l~ni.:il l~ Jl '">ison sar j:11:1 :.,r;st~lrpillo, toiseksi ja ~col.~.w '.".Ji s' joi ttm'tunoillo. J OUk 1 "1l0kilpailLlissa ll10vl1.tet,:.w!! ""ou~'l l ~ ~~hyk~811[ korist8ttu mitali. tr~l 2) riiri~n mestaruuskilpailuiss~ ja0- vast... vasti piiri8!. isot L estaruusmi t-:ui-'ij. 3) ykyispt pi8noiccit~ it poist8t~a~ yleisistä sarjoista ja ja8taan pipnoisnit~lit v~i nuo.cten mest rulj.skilpailuissa, jonka lisuksi jol l;: kup;':il,ailuis,-"a annpt n s8ur'ill"" piirin' I?8ta:..'c Ua mitaliq vrotaava mitqli. Te urheilijat tai seurat, jotl!'l ovn J,: aikaisel1.1j:.:in saaneet yloisistä sarj oista pi ~.lois!_itale ja, ovat oi;:o utetu t vaihtamaan omalla kus Lar~LLl:: s811aan ~ italinsa sllllr~llipiin mita18ihin w - Liittoneuvoston kokouksofi 9sialist ~ Marraskuun 22 päivänä kokoontuvc6 ;li. ~'''räijtij. lii tjijonollvo toa va:-ten työval iokunt<-l asi-lt~h SPllr~'van asialistan ja työjilrjestyksen' ja Elom_1a). t'3pri.artin. 1) okoulsen puhepnjohtaja (3L7anto 2) Kokouksen sihteeri: jilrjestösih- 3) Pöytäkirjan tarkastajat (Belsin in ja u enmaan edustajat). 4) iittotoimikqnnan 8sitys: pk. 10/ 12,../4/ Lii ttoneuvc8ton sllostumuks_lla klsipimlls. 6) Jäsenten valinta j80stoihi no i..... pn tilallo. Ulkopuololla kokouksen: 5)~oottorillrheilLm yhtpi toimict 80- I'on- 7) :' ilann~selostu.s, joka siaäl t'::.:. 1) valtakunnanliittokysymykso _, 2) festivaali~isat, 3) lii ttojllhl' valmistplut ja 4) toin.i talokysym:' :8en u. - :äsipalloillln.- kil nailut'. äsipalloillln - kil ailuj!:~ '.. a:::cin"cq - ottolu JLlomi-Saks9 järj st t ';'n joulllkllun 31tcup"ivin~~ Ss "sassa. UKV on suostunut siihon, t:;ttä ~':;1 OL u.u- _

26 OkOLld 12/53 -. ~3na Suomnn joukkuoen muodostamis.su~. 3aks 1 3isn~ suori tt V~-1t.. atk')sta,ihoutllvqt kus c r Lll s..,t. ~o..:;: a.::>llom'"'r jou,~"lln p 111Urrl<:ttkal1 r sllo.rit.::aa m ott n l L R lotoi' v st' r..,.:>:'" st tu':'r. sa.':.all' täm" 1 h-'ut 3!!li."ta kllsta nllk.,ist:1. Yhtp':'vtoimint v91io:"lllt r <>i vi nl" olo p"ättä.yt jou kl'oen kokoon anos'l'.., ~ -."li 1U~. 0 ustaja vali taar. joukl.u Cl n jo!:t ji,.itoon, jaosto on "i 1,.,vart 8",atta!111t ohdoll j co'!.;on : ': r n..1 p u ' in ljnk ii t'lotoimikunta on.1y'r" l~s.ynyt -'nosto 1 8si tyks8" lii ton voimist"?luj Oll uopn lähev\',':~ i:.jgsil;, nkari.in. Unkar':l 'ist r n ilmoi -'.,uk..,a. f1llk '1 vie> tap' t i31 j Oul11kuun 19-2C p~i vin:'. J "lla u ~lu on 1~' hettän., t sl: k'" t ladu"", to1lln n' ':'svoimi ~ to111j Ol :;:LI n vi"'r ilust~ '"'si11" on'" p':;' s mrl m tkal1a. Gia i 01 O~~Lt kllin t Ö'.T liokunn...,u'... 3L. ~ 'i1 t' osal' a si~teori sitt'.': liittotoimi.. unna. ppri tto~11ista rai is :; i s tel un '-kisat. o~....; j.uo tiodust~l "'lat po ~~ oism i 0. h ss", isat pidpi,ä"n er..;;:>i ta lv. _0.: ä_o'L~ävät ki~o ihin osanot 3:18 ja sa~ 1 a uomen uhtautu ista, ~O~~" 0.; nott jion matka voi taisiin j ":!' '''G- Jaosto 0 'lsia t t 1 11/1': /1.1. r.>sitys, ~ok lii on on.' c..,,! uct.. 8.L.l' Dl?rllu~.:,ot3a... r.irj<lnpi t" j", k 3 -L1l88! i..,~r~ ' 111-:.,yC 1 n t '!'::11 ~ U ot,,jotka 'co -,-~V'-1t lii ta s'l'>ri.ki'l,li Jo c'"

27 [o';:ous 12/ ) laroitu3 01 vi <-8.u118se11;. _ sit-,ll"i:ir: l:okolcs~st~ 1 1 /1L~3/2/ ~3 :)Ö :"11'" j:il:.nri l"'ntopallojqosto[~ ~sitys, joka ko -i 01 ;'1':' ~quhs3~11~ rnno iqvq~ v~rji~u0t9 00 '11.1' n~::'" i~~s ta k;~yttä"tymi..:>n3t~ ~I'otuo. ~'i'" koht 1 JL. l.jii v vo c oiikur~t j"'tti' si~ n IOY :":11'" 31"1 '111.0 :...,i, '-::03;:! '-'..,i- 0i r.gil..ittu tqr:"",il syy"",", r.li3t 7':L'oi ""uu r-tnl,ott' Vq::si. -. 3p~\US s:.. :d. tui Ii i tol 1 "'11.., 0 _ 02.._0- "st',rll 'sott"'lll1 _;.<t tt, ". ~o: i~""~l.... l'3vi,:~ll" ii ton ylnist n kilp' ill.lll1... :!,.. "s 7. v' a- ko:... a1 p~ru' t e o lla ~ s i t t;-:~ yle i s ni"_e":"l :'"'..':;8 0:3 ~ ott; On i!iol0j:l:linnn jll1i t~t.j- isiir.. kilpail -,':'1 toimitsij<ce1vottom kai ss' kka. 3) V21roitll:{via s ll_~cillo. - Ylni""ltl,._,, lujao... to '-'sitl;;'u, -=>ttä s~ur :;(avi110 c,ollroill,-". ot -, 0:' r t ollc'3t l;'u tt': o"t 'luo,'sen.isk 118 ::. r-.r. ~. 53 ic~otyi""t ~ _U :._ --1"'isLlrhpi1Llmnst rllj..., ::1::" i2..u.l.;i; t,) 'Sj'2.1 n' et;;, jusnnist'.. l. lii tol'l ylji. '.:r'-._"'... :L!s; ;;.n töjnc,c1ellytt~:!. ";;' p'''rlj.lltudi1moi'll ",,"t:.:\,...:..:.:-. 11igp v~roituk~e: ~aja~nin , Buritsa13n o~ s, _oijal' n V.. lpas ja Tll.i'l1.ll PyrkivU...;) q nl s t ':l S it~r S t ä 0 n ja 0 s t 0 p:":" t ". y t an ta 8 0 UI' av illp se v.roillp kir jalll.~o J. L'!.O. Ll~.. t;,:"...,011: H81siflgin ~isa-"':overit,.",plsin il r:._ S3., Jyvuskylt:i.n Tovorit, T y in,!oi:.ov, Lopp'iv'1!rlL isu, Rau!tlan TYCV"~L Drhr.>i1ij t, '" ar. ~l.ld n ~a... 0 ju 1[0 m 8. 1 eto. V"!:Cs i.

28 LO' Ou... 1;"/ , - 1,-",."---- _yö t ralioll11t'l si t ~ ", t lr>r> lii t ono 'ra 1,on "O' Oll;{o,,>S..;s "'sill o 10stuks o n '"ht"'7c ~ssli, v Ii L'.S voida' n siin" T ~tn (."'0- si.i kusit 11:', "r:lliokllnu:ln,,,'oit k ~.. lllk 3... ~ k itel ka I ai~ott3 liitto~oimi~un.an :0. t"ssä v ihoes...,13. 'la t.rkoi~tatri3 iel p.il!j13isll~' ~!. sr>urojon t~.. ol J"iT"r asi t t' : SOLlr~lav' t lllldp ~ ""ui' t v':ks' tt':'/ r " vi liiton j"s">. j"r ''''st<.;iksi: 195'2 ajclanisv Olll11n, ii1 ist;;:: -:-}ä- u. =oeu.rä- ::8vosollon H k, p"'_'. 1 '" ~. OL11 un TyövLiel. 1, ootto 'isou!'a, pot. 27., Olll11d a. (Y. i tysrekistotitoimi toi'!. o",it:":...;"s"c' m 11isääntöjon 2.,,:ää on.1j.lltottlj. si'lpi'!.,,=tt': 'u"ll_"l t:_l:oituksena on moo"c"or_llthoilu U'1!' ast i ~< kohi.1.t': i..p.. -;:Soä tar wi tllkoossa QOLlr j::r~t;g - L"ä har j oi lllksi, ' u111 i3. ' moott ori kilp' ':'1 J ~,, : 7 - j u- oour ~Ul11S... ~,

29 T- o 0.., 12/53 -. r rsin'l~- uomon ciiristä: 7=-3R - li= =~ur --- liu::istön -- Ilpa, ~ 0. v i8ikaisosti 0 toi. inu"l ~a :!'inan UI" n ElI' OS3G"'.:on. Piirit puoltavat. JVV esi thiä vahvistett' vale;;,i 0;) Llr 3.V t o.. nv mullto:cset: Saimaa. piirin seura ~istdlu - ja urhoilusour' ~ orils r. y. liiton m~l li s~ännöt. auri ts',l' l'!. -oion hyv~ksyl"";.iolsingin Työv"onyhdistyksQ.L Toimi - '''lll- ja urh illj..3 ura _armo r. T. on muut'anct S;:"Ltönsä liiton malli..3iiäntöj o n [::;ui lisiksi sillä soll', ot ;' jos seura 10poJ teia toimint son vor t ReIsin in Työväonyhdistyksen seuran t,rkoitu~perie ~ "Lot uttamisokvi la ~. - urkautunoita Tamp roen piirin uoura ohtion OL~~ pur 3LltunLl"t ja ulun iii'in s_urt SOlK~ koeken _UOhL umidall ka r. s~urall. i 01 - lllt l:-llrkc1utllm~shetkpl~' itä"n varoja. t ö k s t ii., et~ä sa ;uvill oliva puhne. johta' t rvi eisk nen (1 1, jo~~ toimi )U- 00.~oht'~:ic.r.a :n käsi velyr. ika a, r"i.. "kl. n (7), joka toimi puheenjoht jan, :n ;:"oi4J~Jolyn. i r... ja Unto iivon r... (1 L liitt t Jin::.il:unnan ~ d not ei vi Ra t ik~inon (7), 0 irt l."'n (12,. ir col r (11), 'LL.' urmi 12 ".u G. inon (9), Vi:iinö oir.ii on :J), Eino a 1 '1 (,), "-i'3110 '31 on""n (:jj, Gr a aj la -Rinn.... vo itio (11)..., kä iiton toimi sijat Jino_. n n, oivo J~:rvi..Lpn, Ulla _iilikaino, elvi PULl-: Joonas yk"fl.j., 'sko l ononpt,":~lontin ervi.on, ~nuvo.. UI". i j sihtoeri uo;: 0, joka laati,.0 - i{ou cs ta p "yte.kir j! P";'.. ösvdl t islj.l1s me~ i ttiin. Hyv"'csytti' n pöytä~'irja 11/33.

30 ' oj 12/.;./ -. '17 vis t. tt iin. 1 ) o i - Jo~' "'r _i tti..rii na toim~l1piteo 4) - TyÖT1.lio= :tja koulat t.. r "1' i t iin vuotuks n II. - v 1 analloilun. matl::: '~or - tiin ti okvi. v 1 v li Iru n 1:-?.... -'-. lii v

31 o ::OL1S 12/ ullomi tali.~~~ ~--.~--- LiittotoimikLlnt 1.: :... _-~~~= ;:...:...:::-:;;-...:..=~:.;;.;:;:..:.:.=-==~=_==-=.::...;.sian tlll tll - 1 tonon ilmoitti ("si tyko die, n, "" tt. Li-L ty t". ""sitys olisi VOitll otta ylim':"_' '':'_ S~L liit on""uvouton kokou Se6 P si~ysli t _l~, lii-l otoimikunnan kokollvt oli i pitkit tty. s.ll:i t" j~n s 0 n- Pll.b."""" joh j.""rki tt ii, ttä 1.. Ol: sam'lll' ~uullut k" itellyk i kil nailllt. riin. t -.-kisat.

32 ~okouo 12/5/ "'1. - 1r:.--=:.J_. -"y...;. "-"""--- H._. - 1C.,. - t n os' Jaostcn p.sity )) Varoituksia s no i t TFJ ~lyv' k yttii- ' :..--:;...; :" ' - P a ll_l_i_..-.o--,-"..;;;..;:_",--,=-";:""";,,;,,,,:,,, ,ostivaal'ki lt~. --- Kiisi telty 1... :n.yht"'ydesojä..l.li "on J De.j et SoUl' t hyv':ksyt" ii! s~~nt~ uuto~ et VB ve llr 0 ja. Ta tullde ~si :

33

34 0\00..., 13/53-1. _y"v"~n Urhn i:" ul... i v ~ lii ttotoimi ~u.n..... ~ '-: 1...,a j on u.:.uu.r 1\ pid" J", u Lo kou.ks E s i t Y s 1 i s t a ~. - 'Till olo j liittotoi.':" LUll an j"' kokou.kci n päätövv l t i LlLlS. ~o-;::djaa 'Tist t' an 12/53 j TT, ~... töks mu.ka liiton orr.i tu. m,ilvu.o- ja alliorant -! i i- siin tiloih' n sroon. lah ~r. i71i:i.ss", jo: on., hvis tt Iruidon omistr~'i n '"tll.:.:..-~joitta 1 q s tollmlkooll. y~v lioku.nta osi tt~ä liittonou~o~toe äi:i.t ks ~,... toimoer.. ant"'v.:oksi..ir:u. t.~,u.. :.1 l i1..cc lrkk

35 o ous 13/ t 1 V"V3 r n v,{ll.:.t ';: Ll. '") r> 1... ei. LI\: r II t t 1 C> or

36 --_ ~ o rol1", 13/53 - j. 1 7) ~~nsakoalul3ist~n siiat. ',T 'liokuntg on..3y ',int"nyt lui tr->lujaosto11~ ol:""u ~:, ~,rj.lty~: toif:'.~n it isiin k, nsakou1tj.l ist n lui:jt":l1l-- : i1.:;nill j"'l jiirjcst<>.mi e ~si yhtr->istoi in _assa "'L'O "'1 uist n 1Ulii ton ka SSc'. arkoitllksr-> n 'on my:'nn t." 77. 0'"'0.Hrkkaa, joka on _ uol~t anna kol t 1'\8 ~~~ tuij _3 ploisl-,. lisot n... n!3 '\," (.> tt -urs",is'ta m"kituom'j '.Lr:si sopiva1lr-> odpstat li~o~ m~tkaku tbnnuk~~t ,. - Yoimist"'lijain Un," rin 'vio!, ::'lu..1.. :::"'1.!-... _ I..; lt.,.....; ;,... )_ 173. i. tt 0 j 1l... 1.J 310 Ll,) '1, 'Ul. t

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä KokollS 33/45-5. 451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä Esityksen johdosta tiedllstellaan Invaliidijärj estöjen KeskLlslii ton mielipid8t vä. Kllrules se on saatll, j~too [,.:;ia öydi.ille.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot