Tontti (vuokratontti) Rakennus m 3 a n : -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : -"

Transkriptio

1 nusmassojen yhteinen kuutiotilavuus on m 3 TALOUDELLINEN SUUNNITELMA Rakennusmestari Y. L. Mattila laati piirustusten perusteella se ure.8 van taloudellisen suunnitelman ~ Kustannusarvio, Tontti (vuokratontti) Rakennus m 3 a n : - Rahoitussuunnitelma : ~- Lainat Osakepääoma Q~~~~E~ 2~~~_jlY~!l~1 Tv. arkisto m 3 Uimasäätiö _ II,Sos.-dem. kerho Pesula Toimistot T U L 735 II 576 II " II m 3 ======== Kannattavaisuuslaskelm8. ~ --~ ~------~-- M eno t Tontin vuokra Lainan korko 8 % Lainan kuoletus_2t % Hoitokustannukset m m å n ; " : II 192 " 1660 II 375 " 4449 m ~ : : : : : å 130 : : : - mk : mk Q~- ================== : : : : : : - mk : : = :- mk : - ==================

2 T u 1 0 t a) Vuokrahuoneustoi~ta Kellarit 1810 m 2 a 300:- x :- Ma1nosikk. 16 " t:1 800:- x :- Matkatoim1sto 84 " t1 800:- x :- Ravintola 354 " å 500:- x :- Hotelli 314 " a 500:- x 12 1~ :- Myymälät 428 " å 700:- x :- Voimistelusa II a 300:- x :- Asunnot 601 " å 300:- x :- Pa.in1 ja nyrkki 434 ti å 300:- x :- Hotellin terr. 163 " t1 100:- x :- b) Os ak~eista f :- Yhteensä m k :- ====qf==c================= Tv. arkiato 464 m 2 å 100:- x :- UimasäätUS 1513 n å 167:- x :- Sos.-dem, kerho 245 II å 100:- x ,000:- Toimistot 1660 " a 100:- x :- T U L 375 II å 100:- x :- Pesula 1~2 " å 200:- x : :- Edellä olevassa suunnitelmassa on kustannusarvioon otettu kuution hintana markkaa. Ilmeisesti tämä arvio on liian alhainen. Kustannukset rakennusku~tiota kohti on laskettava vähintäin markaksi. Rahoituksessa on edellytetty omaa pääomaa 200 milj. markkaa ja sama määrä vierasta pääomaa. Työvaliokunnan tekemät muutokset. Ravintola. Ravintolan kapasiteettivaatimus varten. 200 henkilöä

3 Kellaritila. Autotalleja varten tila. Ma.hdollisuus elokuvateatteria varten, n. 400 henkilöä. Keilahalli 3 tai 6 rataa varten~ Uimahalli. Altaan suuruus 12,5 x 25 m + katsomo, johon voidaan sopivalla tavalla sijoittaa myös pukusuojat. Seurojen toimistohuoneet, Varataan esitetty tila, jota voidaan käyttää toisiinkin tarkoituksiin, ehkä sopivimmin kaupungin lastentarhoiksi. 1'yöväen Arkisto Arkiston sijoittaminen taloon toistaiseksi avoimena, Pesula Varataan tila pikkupesulalle vain talon omaa käyttöä varten. Rakennusmassojen tärkeysjärqestys. A-massat = ensimmäistä rakennusvaihetta varten: Ravintola, hotelli, konttoritilat, asunnot, myymälät, kerhotila, uimahälli ja sauna. B-ryhmän massat = toinen rakennusvaihe: Seurojen toimistohuoneet, arkisto, voimistelu- ja palloiluhalli tai vaihtoehtoisesti paini- ja nyrkkeilysalit.

4 u,okollv 10/53-1. Työväen Ur. p i1111iitto ~. Y:l 1ii tt ot oimi kllnn' n.':'y: 1': 1'0 V ir: to1assa s~tysk:lllln 25.[i\T::~.i:.:. 1 -,53 pidetyn koko llk..:> pr. pö~ t~:,.ir ~3. E s i t y S 1 i s t a ,.okollksen p,äätösva1t~islllls. ~odpt an 1ii ttotoimikllnnan j"'s nten saapllvi11':\o10 ~a l:okollkson pä" tö::5va1 t islllls. Tarkisteta n pöyt.kirja 9/53 j'i vist~taan t~ndyt päätöksot. 11 J. nä".t(jl::siä. 1 ) ItqliRr JC~I:n kutsll. - Ita1i,n DeS I j:'rjosti V.i.a ri3gg io ' ssa syys ll LHl Liivil::': 1iittoko 01lks8.S3, johon so pyysi myös ~UL.~ l~o~~ti mäi.ll1 odllstaj ' 1 u..0:::01lksi31113 on l~hetott y :::irjc11ior.. tprvphdys. 2) Iiro ia Ho1s in~i 1952 r.. - Ihä. ist' J,,::sen jat.ovllooil:okolls pic.,=t"ä. Syys~CLlL'r. 2_.. ' i... r.: n}.,~o'-ollk.::o k"si t..,_ t"väk i tll1o~ yhdl:," y.:::::ocl ''ui likarto.lls vllod.1t 1952 oiihon 1iittyvin~ 1. D~l1- 'loino">n ja toirr: o npita ino l3 l Tsliokllnta esitv:'::., -::L:":' liiton l.llst.jikzi kok:ol...::...,~o va:ittctisiin 1t,::. j::soret aeri. LT_i, ".- in Joinin(>n j siht"eri -'..lllokl-o. ilist!:: L'1.11ri ll:r'lui,:~yttäi.i ääniv t1t -i. 3 ~ Pob. oisnainl?n Sllllnnis tlls :on,... ''"'!ss i. - ohjois i413n sllllnnistllsj~rj~stön ro D) konoro~di j; r~estntt:. '1, e18in is ä 10 ~aklllln 3._äivänli sa ar~ ai~aisl3sti sllorit9tt VB. koi i a~ot t lll! y)tl3ydns3". -. liokllnt~ on h,y v:' csynyt j oston ~si t./kja _, JOLLa IDll.i n liiton odllstdjana toimii o'vo ulk~in~r: rnieli?n"[r. C 1111na!" Ly rr: 4 Dr!.ilij'tin t' n' tlli'r.hva'nmtus kulltllsyh'! iö Karsa on t<>hnyt ta:.~joll:~set. llrli1ij8in tap a"':; ll:cm va l ll.ll t llks e S et. 'rns imr... i s ~ s s L '" kllll t lls_'y~lm." s...::e.,8.. san t.i3,~"'mli t rjoll.s poikk<>an vakllll~vu yh~i" v.. n s o... l1mll,{uev t"-t, joka 011 liitossa hyv" ks:r ty, ",ii 'i, pt vä vaklllltll.sf,''1 Sll llrl i1ija~ kohti or:..j kna urv3. sopimllsta ha1ve 1. uel SlJa n _~_ ~ ni l':,\s :: -; va1clllltl ks o 81 '~llllluvat{oi h -.trjoi tlj.st.i.1,l.luu't;:,.,,:"a pi ;' 11lkomaill ta htllvia I ilp9 luja. ~.tiö.~:. 0 1: l'olis o k i vain ne '-ilpaiilltil L,llU'",l., joist p"i'i ti:fr. p;' 'vy. '3kvll. :'" r joi 'Lu.c,;J,;t.: 't sisälly voimas",;, 01_'1a8" ':'L1 ",rar. T:.ans...,:.. t~.. tyy _ GO_ i mllks n. i.tnliokllnti;l on hyv':k8ynyt tt!'jol1: ("> Sellroj r.. r tkaio.jtav'j' si j..., t:lt. an va; llll~..,2 i co.:",,!.

5 o ::ou 1 /53-2. kacssu no haluavat tap tur V3~uUtu~~8at~ sopi~. 5 ~p.inoj tn r. /. - YhdistY':Ge... vposil:o':ou pidot ": sjys!{uwl 2 ~ _ iv~~n : 81.;i1:_ ~...,_ s'. Johtol:unta3!... on varatt.. l _ U : Ilo yk"i pai >;::. Los.:a yhcidtyk;;>o toimint'"' on suunni-loltuj.i'~<;st"'ttäv si!1u '"'Ilo )ohj 11"", onn"'!. p.dus jar. y 1i -tseist21 vuosikokoukse o ja johto'~lmta 11 olisi asi:1 st8 suori t""ttav'..: nouvottoluj SV::J1:c ja ~U.u:n vk:lill". 1 ui tä n'" u votteluj a Ii i t on puoles ta käym~: ':n valio :un. ta on valinnut... auri turmon. G) ~otkan Työväen alloilijain aro~us. _ 39 ura on anonut lii toi ta mar -al s uurllis ta 3'TustUvtö jalk '=illov':'ilnor..nukses a aiheutllvi-:>ll i::u u jo! 1 eittä iso!{di. aliolrunt 1 on hylännyt anor.:m!;:se... to 'ot~ U,q t,,.,tt::.: s""urq,i ole talou "'llisen 'Ll"'L tsl'p,= ss. on.. yv", vynyt 0.1 jan l;~h::>t ä kuur 11 p '1i vunä luihin. ja l~oulutl1.sv liokllnnan,l <.,....

6 u.oko,llg 10/53 ~l -.J. tajaksi on v'littu Tauno ~aivol~. ukullnot~au3tt.)uolyie>3sa aiheatllvin r:ustan u,'sia uolsl iso':; 1;~S'I '1st kaikki m' tka...,t aih~lltuv~1t kul:-1.. :yö.laliolcl'...>;.t~l on hyv~ksyn:t m tk~n. 6, 'a.::wttnlu 2u o...,lavi"'-0llomi. - Li.ittotoi ikunr:an j:~to" < ä \J. l..~.:.t; väl~si joht ~.. v' _ Ii tsorr:iaor., valiokun1:3 saatte!! lii ttotoimihl:n::l. ti~dol~;.,:)i, ott", jou:c ~ue>~n ~o'ltajaksi )r valit.j"u iy' ~aut~;'r\ti t.:ymir:tr.:>ht3alt. J8n j':lk"'r>n, ;Cun y l'>isurh"'illm ;,r. teistoimintavaliokllunan U:n ja,:)_li:n '>_ dust jat P3:,ttiv;~t l ähett"ä tarkkailij'insa 3"1.'..." naan m ~ ottnlua, työv' liolamta y~':tti, ett.. _T- lj. n t.l.... t. ~3.! a a ott n lucl.l1 l":lntotä'~n _TR--:n puhor.:>njoh' 'a ento Jiivonon ,. - 1 c.istoi m.i kunnan tii,rdentärninon. ~yöval io kunta esittää liittotoi~i~ln- 1:1.. n hyv~l{sytt:':vt.:.ksi n istoi i ku.nnal _ ldotll: ~., j 11- krl muk an eaistoi mi kuntaa teiydenn~ttäisiin Jl dpl l ~: j~-.se>noll~i. isl' ji:iseneksi n' istoimikunt ahdotta', ino. uhtal an Helsingin ~armo~ta. ~äätös a li ste~~an lii tt onr.:>{).voston hyv; ksytt:ivl.csi.. Ir ' ~~~~~~~~~~~~~~J~a.~ ::,yövaliokuntci. esi ttäb. lii ttotoiiji::lllear. Lyv;'l.3;yttti.vä.'si esitykjeri, joki::! kos:reo 1 a i!'8 vstnrdall 'in iinnittämi stei liiton pa lv olu~secn j:":rjostöo. jaajana'. Hänen tt:!htä~!i i nsti kuul,.:.isi SaJ '11 - la naisten yloisurheilujaoston sihte>nrin teht~vät se> k:.i lisäksi nais,'-lois urh i li j ain valmennusty" yövalioku.nta si ttää liittotoi ni '.. un - nall n, ~ttä voimist~ luno Je ttaj, ale>rvo ~'uor:.in9n kiill~itett~is'in liiton koulutusohjaajb si 4~. OOC mark~n kuukausipalkrlla '3 -.ljiitto-otl..elct ,. - Jaostosihteerin toimi. Työv liokunta on hyv~:csunllt 8si t.:;:...,~f, joka kosk'39 3LL:n ehdotust r liitto-ottelun j~.::'jeotl:. misegtä ratapyörtiilyssä ja s_e>~dway - ajo is ~a. _slou Clpllinen vajtuu jaot ''In tasan lii ttoje> kes!'-;r_ ta - ~'o suorite>ta n Hpl ingissu 10k9kuun 18 ~~iv~ ~ ja Jpe>e '\la~t - ajo m öh m in ~amp9ree> 11 a. iit,oju latoirri::unta on hyväksyn:"~ toimi ston ps' tykst:!r., ett 'i j aostos ih te ri.llt ul... n!1 o,. t. o.,hoij"aisi liittojuhlie>n ' ilpailutoimir:.11'-:~ jo:. taj':!r tr->ht2:\-ät. e>n lis~'~si j:=lostosihtoeri TuttUG 1-

7 .. OkOllS 10/53-4. l~ jolldllttaisiin siirt l,.ä::':n jaostopäällik';:ö P,H:tt s n t"'h t; vi:":. :"äm:.i toiw~npido edellyttb:~, että yleis urh~illljaoston si~t",orin tehtlivi:": hoit~ dan kiina it _ tiiiin ori honkil{:;. TyövaliokLmt' ' psi tt;~~t, ~tt:..: UL T vai tlllltettaisiin hoi ta:j,aan tiisti:.: toimoflpi t~~sti:: "Iih"'lltllv t järj~st"lyt -ja kiinni ttäffii:f'il liito~'l p':'ll\tnllll" seen fulaisjaostosihte"'rin iiton toimit510hank~. 1 ) Piirllstllskilpailll. - l yöval ioku.t'l saattaa lii ttotoi mikllnnac. tindo::si, että se on j~it t;;nyt kolr''''r erkki t". titoimiston,,ili ja Hiilo _ L'.l : ka,.liapp:' - 3epl,t.:Li.artas,; ulis..j' 10 ja Er:L:o 'iirkkl r. p l1, te!~t::;',:"::..,i läatia l' itolj. toi... italon pil'ust onnoKs E. J. eh J.; vä suor i te taan kll t sul::illj' il w. '3, joho. lii ttotoimikllr [.ar. aikaiser"~ in myöntt.:.. i:i. 1. il~. n>;r~: n äärära~' kä3 tpt~än. t.ilpailll pl". :tty/ marr' 8- klllln 2 päivän;.:. 2) J.dlo O~. Urh"'illllinna. - TyUvaliokLmta psittää, "'d:: liittotoiniklln~v':t pi:iättäis' rre::::: i tä perll..:>tettav an ~alo J. Urhoilulinna-nimiseen 0>:)[\ koyhtiöön 5 milj. oarkkaa yhtiör osakept:~omast a, j 0;.'1 on kokon isulldessa n 12,5 milj. markkdä. Toispt ]n _!'llst' jajk.i.spn~t OVrlt Ur~... eilllo_ istosälitiö ja ~yö'ji..:dl '':''vi stysliitto, jol:lt:t s:..:~tiöllo OL tarjott.: me:'kitt~i v;:i'~s i sa:::oil 5 il j. r arl:lma j a ~ SL: Ilo 2,::5 _,ii ~. m rk,t3. sa 1ro.r:!erkintäL:n Ii':' ttyy la1noi tllsvel 'ToL.':" SllllS k.t:.\.4~l. orrs':"k..,i mainitun osalts. ai a 30 mil~. carkkaan j2. viir~oku i T..a ini tun osal t '. 15 mil j. u.tl l: kaöl S't3 ~l:r. 3) L sllnto valiokllnta esl tt;'ä, että lii ttotoimi~llnt' p:: tt ':"si siirtää v8stikkepttoj::dsti omistamo:>nsa :sunto r~. Urh"'illlkatll 30:... osa kkeet _'b.'~illl09istosälti 11. -rahvistetlln 0.1la isll1l8taseel... llkaan os kk,id'3n a!'vo on markkaa. 4; Es,Joon tilat. - Työv' lioklln-~<.. ps':'" t-. _ t~.f, ott...:. liittotoi.ikunta to' isi liittoneuvovtol': kokollp...,ollo sellr';h)v n sit,,"-sen: 1iittonpllvosto ~Uätt~~ siirt~~ V8.st il:knett omast i Urhoi+110 pis tosäät iöll '? lii tor. omist uks ~s,ja olov t ma8- alll"et Espoon pi ti.ij~ L L.Rll..- lald n kjlissti sijaitsevist Ladusv"': 1 - ja LauQsv_: r II-ni~isist ~ tiloista sokä liiton oikeadpt nii_in saanislln, 'otkö tilalt' myyt"jen palst jen kallp.ahinnol,t9. ovat viol:' maksa!:att. I.iinik1:i": lii tto LPllvostO p:.i.ätt; spn sopimllksen siir t' n:i,3estl;. ':::::... niluopistosä:itiöllr:, joka kos'{~e Espoon lit~:j;._ :.tl':~ lalli on 1-: lsäös" sij itsevan SammalnlO- nimisen 1,il n ooistusosll.lltt 1.

8 (OkOllS 1 / ockr.>,yliitto. rluut,. t lii ton jhsönt'>t (j" '1 "llloilijat I pl:i:!. ~aupun;l:3i.:)a ova t tuntor:.e~i suurt. kiinncsiusi i nur ipalloon (m' ~hockgyhin, ja ovat siin: c1 n - lossä lii ttylo~t rtiäsc.gn alan s~ ura 1, jopa e u,;j t;acnoikin sit].3 hoc~oyliiton alai~issa GarJ01S~3. air:i ttu s~ur on Lui to l'::1n """ ös 3 L: n j~s~n, ~.ut~a o. c:. lii ttom p j :sr.>nat ov ~t odust npet s ur -~. Iin r.j.':'1ahock o.rss;', :.li:.:ii ~i ole lii ttoir.l!lp ohjelmassa. Kos~g maahockoj eritttiin lyv~nl. r joi tusmuotonst jä"palloilijoill'> on jo v ll''l ~llut jon- l:i. verr tl alaa myös lii tt orr.m'" s uro j t'>r! (~ P, J' ry: piil'iss':, esittää jäi:ipalloj~osto, ~ttä liit.;omme sc.uroillo yönnottäi.j in oikoue l ii tty:: uoffi~n hocknyliittoon tai liittor~o seuro'~ jjs nill cikoue lii tt;-(' '.f'. : n rikoi~sellroihin. Liiton o.lj""lmaan ma~hoc c.yt~ taloddo:lisqsti rask a tu.j~i~ katnatt o~.taa ~. - ~nsanautojc.n hankinta, iittotoimikllnnan hyv~k~y~t.r ty" v"iliok'.lnn 't!~ toi:n'>n!-:. t"'qt r... lryslpr-iti'?rkkiv3f. :clljtcl. yaihta.isost~\ lj.al voll>iru:>rkkiseen (1 tk. 4/3 J/2'. :;. ~..J, t:"uv31iok'lr.na.. onnistl.li hall'-;: 'ia tuo.1t":'luvat l:cl!::t'> ".. i",[...;:>on ' 'J.Janautoon, jot~'q nj"t ov' t sa pllfieot. - i1- den ostohinn si, kun d llarivaluutastc oaksott1i~ 32 ~k, tuli ~ar~k- oli yhto""ns~ r::. r' k'. Chr~"sler - autost, jon::a ostohinta oli Lk, saatiin markkag,.'aliokunta esi ttä:' toimonpi teet -; ~. - Uusi~ souroja. JV esitt"ä, ett~ seura vat ULl.d~t seur~t hyväksyt~~i~iin l'iton jäsocjrrj~stöiksi: -- a in niil'i3tt:.: _ VOl0istpll.l- ja urh9iluse'ra N.llimin Pyry, po~ Inaris B. rul lill iirist~: 7 :- J; - u : ~~~~ --- i~kar 19n - r y )53 Oulunjo~11a. Imatralla., p9~. Oulun Pallo - V ~ ikot, per. 1. C. 1J/~ Saimaan iiriot~: g~ii~~~ - ~~~f~~i; uru, per. 4. r r Urhqilij t, ~~~j~1~~_ ~~E~~!~~ 70imist lu- ja urh~illlsourg per u:. me k 8 c.ll q. Hulj~k[n

9 KokollS 10/53-6. Toimist o ll1- ja l1rhoill1sel1ra TLlon:'sj"_ ven Veto, por o : ielisj~rvoll li. 3at~kunnan -iiristli: öimist~lu :~ J3 - urd8rll1s ura L~r.si i.:.,cl, per :l1nkalai tunllla, pää E~;' ntömuutoks ia. JVV esittuä 1 yv~~ksyttävt'ksi su"n-l:;ml1utokset. sou...: avat Enon ':osk l: t;{övii n voimistelll- j '> Pyrintö r. y. hyväksyn t liiton malli urhciluv o l1r säl-i!'l.ö 1.i Voimistelu- ja urheill1seur Isk~ r.:. Tu_ usta ffiuuttanl1t vuo.3i Okoll';:sesdaa... nim~r..s~ Voi i.., tolu- " Ur o ill1sel1ra _'l1l'wl Ivt':u r. y:bji. Voimistolu- jn l1rh. ilus8llr _ ont -ta r. y. mul1tti::tnut n... _ns:':' Voimistelu- ja urheilu..,<>l.l':l Hyvin.rii':n on teva r. y: ks i ja sa rr.. Ila yv:"':!(s~ ~_, t li":" OL mallis::::i~nnöt. ä e::. t Ö k s 0 t... dettiil, ett~ s3bpl1villä oli Vqt h enj oh ta~ <:lt ";:":'inö 8.., kir:..pn (5:, _ vi.!eis kan:"> _ \ S) ja Unto.:Hivonen 10) sek:":' lii ttotoimiklll.. r!.. a '- '~:;3'J-!Iet.lelvi - aatikainen (5" aavo Virt 11en (1v/, l.{'""o o ~ol' (9), al1ri 1.l1r..ni (1),.t~. Le.3;.:il"'! :.", V::inö Soinlnen (7, ljieno,dl tonel.. '7/,.u('\llnar-'c... ivi '0, lavl J;'rvel~ (J; ja... aavo i tio. J..;>()'_~: liitor_ toirti tsijat eik~ 0 Oi tti... 81, JOOl1ClS c...~t\~;:":l "'1, ekka 9rt L, To" vo HU.., t ono._, _ oi vo "rvi _on, " altine. ja si lloer::" E.,~.,lu.ok., jo c l"ati s0.sta pöjt~:.:' rj a.. ;"u.u0u valt ~i mer~citl.iiin , - 3. ". 9/53. Esi tys yv":~_syttiin. 2) V Olymoia Helsin~i 1 ~52 r.y. _

10 ol:ou.s 10/ Hyv~:ks tt.iin. Hyvä' syttiir. 5),- UJ - Ta 1 vi", ta tt i it.. 4) Urhpilijair tadatu.:i:' Hyvi;i.kGyttiL~. ~lloilijain anod~s. 1 ~ ko u.l u. t u. vai i 0 ku.nna.tj. Jc...u, - d.fttiin. 2) 3) - Hyvä\syt 1.' il.. eri\:i J,, _ kittiin. tiina kit, t iin. i.) - 5) YI~i u.rhpilijoi ta u.olaan. - L'it. - 6) ~a ottelu. Ju.öoslavia- 8Lloni f'3_ - 1 : Voimist.elu.n kou.lu.tu.sohjaaja. Esitys hyv"ksyttiin. ; ~. - Jaosto 'ihteerin to i ~ i. Esitys hyv~ksyttiin ~. - ~iiton toimitclohanke. 1) tiina 2) l!. er ittii ~. - Hyväl::sy ~ - 3) su.nto 0;1. Urheil u.katu Liit. totoimiku.nt hyvä::syi työv lioku.nn:..n <>si tykoen oaa~ keide siirr osta rhpiluopi0tos~ätiöll~. U~tös aa -

11 o~cou. 10/:>3-8. tqtaan liitton~u.vo ton tiedoksl. Pä~t~~ te.tiin 7 E~ n~ lld. 3 v'sta 1. Vasta G. ään~stivi:i.t ltk:c. jes uet savo i Lio, Viel 0 al1:; onen ja Lem.art i vi. 4) Es Joon til at. - iittotoimik~_ta pf~t i te ä esit;ykuc:ll'l lilt on'?u.vostolle. P.U,("s t~ tiin 7 ä[nell[ 3 vastaan. t~:n j~s not aavo AitiQ, ri~no alton n ja pli.art ~ivi olivat sitti i.ltt, että t., övaliokllnnarl. 5i ty {se ~n i olisi Su.ostLlt~ '. va ,sia j tettiin p~jd '.:11 0 ja UK'!n te~ _ täv~:ksi ann ttiin sllori ttact tu.tkimu.k5et esi tyksen johdosta, nink~ jälkonn se k~dit l l ään u.u.d llc'?n. 12< ,. - Kansanau.tojen hanki nta. ~yöva li okllnr_an toi rnet..pi t et Ve. hvistpttiin. äsiltolyn yhtoydessä tehtiin tiedu.qt lu.ja allto j c:ln vest isesta ktiytöstä. '... yövaliokunnan puh enjoht3'~ ilroitti, ett~ au.lojpn hankint9an r h yttiil son VUOkbi, ~00~a rnu.u.t~mi l t3 piire i lt~ oli tullut "lji clust eluj co ankinn:l. I.la ldoll isuuksis ta..lyö valioku.ntc:i llych mmin pt.:. :ttät.:. sii t~, mill' tav lla nii.el1 kt.:.yt~ö 10pullis8sti ärj~styy. markoituksera on, e~tä lii tor... oma n k" rttöön j~.äv t ainoastaan yksi _oo:cka ID pi ja yksi pikcuauto. 12.; ~. - ~elontelo hyv~lsyttiin. Jsi l l~ ollpel S u.r3t hyväksyttiil liiton jäs nj; rjost:iiksi..erki t"ciin samblla _öy"l::. ~i:r: jaan jlirj stuöihtoerin ilmoitu.s, että anomu~di~l liittyy asiaromaisen piiri toimi kunnan pu.oltava lau.sunto Sä2.ntömuutoksia. syttiin. ~sill~ olleet sääntömuu.tokoet h'tvjk- Vaku.ude;:si:

12 Cokous 11/ yov:..en rh liittotoimikun.a las..,a 10 akuun 1 ~i:ptyn kokouks~n il ui i i tt "TY:n ravillopt~i v~!j.~: 1 -,5::; pöyt~: [,:11' ~ a. E s i t Y s 1 i s t a ~ o k ou ksen ~ojetaan liittotoimikunnan j~s~~t0c s apuvillaolo ja kokoll' sni pli"t"sval tcjislilis. LöytUkirjan tar~istlis.... a_~i..,tetaan Uytä' i~ja 10/53 ja valvist,.,ta tn.. dyt päb.töks8t. 1)~. - ~.., -... yövalioklinnan J:, ". P<l:"CCri:Slb.. 1) F"'GT: h.ongressi. - li'sgt:. -r liittokokous pidetjän. arseill~sga marrasklilin - 10 _ l vi:,"..uiitto on saanlit klit~ 1I11 edli ta~ar l; ~.ett~. i ~ns-l- ~. V'tliol:1Ir..t'1 Ofl :~b.sit"' lly t ~litslin j ;.. t~:., A:t" kon...;rns 111'" ns.:.t.t; : '" liiton t~rv~h,yg sii... - h..~itsn. a 47 J. - " l:olillitli~v liolrunna~ 7 alioklint'1 ~. ". ~sn i3- lu oi- oir... s -.:ul u ~, LlLlt O " l,.i.1."" - UKY

13 ~Oi{Oll.G 11/ jll.l~hd~gga pieott~vliä 0~u8tU yl~:011.~.~~lij in n9lvott nlutil isull.ttu vart8n. 4) Hii~don pi~r'v~l miw"n. - U10! on yv"l:synyt j oston si tyks~n LiL~tov lm~nt,jinl,a11 ~aatr.isesl... '.r'31m~ntaji.::gi O!". 'LL tt~ gtti 'i!'volon lu:{:i~n 3 k : _ a' L- 8i, '-ltti ulli 1::'.1 C. ""3 l11.ki n n 1 I k:t aja,~si "0 ' O!'O J lo~;.n ~3 11.-::i"'1. s'moin 1 kk:n 3ja:~u':'.. ~~~~::.,etaal kllllo11n markka'" kll.ll.':8u,p.s voimass" 01 vat matkn- ja päivi:i.r L1akorv' u;~- 5) IJ i ir i kll.nnall i s el kurs s i t 0 il':1innn ~ ul:nmir ~1.. - UKV on il. toj ::to... ton es i t ksesti..: m~ :"..- t ':nj'l " '- '".la ({..,on pii!'ill'" r..ark tl j'1 v ia:.,n pii~illp m.~kal ~'u_uise avustuksen )ii!'':' kunn llisten hiihtol"'irior toim~orpanoa varten. 6) ~-3isvoirlL:)t~11ln ohjaaj&kur3s;' ~. -.Y o. hyväksynyt naistoimi~ll.nnan esityk8~l, ~Ol mllk a. kurssim~'loarvios",a ol~va _ naisvoi:nistell"j.... ohj a a ja kllrvs i n 08clllOt t" j amälir:":'ä lisätään 08.0 v- taj'"'tlla. is:iys oi qih011.ta naistoimikllllnan I'ol-::onaiskurs.., im;'lirlirahar y1 i tystä. ilu- 0) arjalan piirin voimistnlukllrsoit. - UKV on r.lyönti:.inyt arjalan piiril C-.:,'hll: Sllllrllison avllstllks8n voicist81unol j ajakllrjsinn toi- 00 paroa varten. - un r työt.. 10; Jnostosiht8erien työ;jako. - J01. jlilke':?n, klln lii ttotoir ikun~l. yönsi 'l:n:ll~ T h,l!l. c. t ULl f'. j :wstosiht ri... pal':tc ä i~eks':',..' il.oitt la, että j ostosihteqriksi on valittu ~ellvo HLlrn i.1"'lsingist... :'ä. Lin j~lke n IDllOdostll.i jaos-'cos ihteqri n työjako sell.rahvaksi. Hll.ttu.npn: yleisll.rllf'illl ja lii t:o~l,,'.l, 1 ohj~lmatoimikllnnan siht8eri. r, äättä: voimist~lll, r::loottorip "::-uil,,' ja llinti. _~ip.menkari: nyrkk~ily, koripqllo, sll.ll.nnistlls ja ~~si~qllo. j "~ikie kkoilll. Piipponqn: jalkapallo, jääpallo ja

14 Zokous 11/53-3. nosto. LehtoLel : tennis ja malonta. 1 aini, pyöräil~ j painoe- hiihto, urmi: lui v talu, ur j ahdus, le1:":o.)81-10 ja k.sanurhailu. st~rdahl: naist8n ylaisurh~ilu ,. ' - juhla. Ruotsin valtqkun llliit~n )O - vuotis~ul - 1a vi tatdän J53. ~yöval io kunt on liiton ejus t' ja ksi v linnut PUl oonj 0 ta j q :':'i.ö Les l:io<'">1. ii tt 0 os':'ill istuu yh t~ isp.,;; 19h ' 3" n SVU n ja vl.. ~.. ~ansoa. _yö aliokunt~ esittää toimanpiteet t~'v;'k!:3i. 13'"' ansainvälisen lp..l.topalloliitol: 0. ar as {uun 14 pi:iivi Li p i detli':n u tissa k3ns~invtilisan lontopalloliiton konures~i. tö j on ~. L: mu>aar.. j okainr.>rl kr-h~sqllin~n liitto 0._ oik"'ll"vaj.:.tu li;-.lqttlimt'n -::ongressi' '.. ol~.l: j"s;;.-,,'uot jisto., joist I ~Tksi ki:.:../tt,::;, ä;:niv' lt 1.3. : U.-~SL1S Set nimr.>j:orl' d. nuo autot<j. n, ott, TUL.,;;i tliss8. ta all~: - ;3f}SSa ".,roi adusjv U1.L suora:'l, ei. :'i::i. vuoksi oli~~i tliri'v,,' va, missi,;. ominaisuuc1e ssa 8 tlstus 0 j"-~"'s e t.;..ljö-,r':::lliokunt ps.l-l,täh liit otoi. i'~ltr:calln, att;i "'aust j.:1ks 1 ~.. lot0t '.'l. lavi.;)uvalto.!ar ~i "'- ~lc>ksi valioku.nt' asi tt:.:~.. K. Leskisel Jalka~allojoukkue oskovaan. Työvaliokunta on hyv~~~3ynyt tykse -, jon a ffil'l.ka! jou ku a n jo tajist on e'. ototaan j30 o to ädl ikkö Eino.. antane ja jaoston. "~J'>n Erk i Pasti! L. 1. "li 'allolii tto pi t T : ~:iilll~i pi.1.~tn.sest~:än, ",t.l" 'U saa joh+' jistoon vain :Ier: I;Ö1ik::u., katsotaal sep ~o~'ki tso~tä. siksi tör,:"'t:t~: ull. to~llio.juu"el lou~kaust., ~ttoi liitto voi s n ~l -. "'~n 011:: mlvan Johto jisto vali tts0ssa ja PC:!:'L'.llttaa.,;;haotuk3e sa rnol~~~ign osalt. 3PL oi ouostl r" tarkistukse8l johta~istoo nä do~, cin~ä v ~ o~si liiton '-"du tdj" oi joht~jistoon tullut. JOll::.. Ll~<>S e!: tuliv... t.~uka n spuraavat ~ TTl.Jn p~laa 'at:., u.cdb",: Tu 0, '. _o~ss ~U1J, J. Vaiu~la Tu~o, var lla. Koi - visto.i.'~ '8. aitinpn: o. 13,--,. - t,.8 tka. sr' - ~Ou.r'~ j"rj~stä[ l~ Ltimiei:)tr;n,nJ,,:al j81kap1llojoukkuer;n mukan:l,0skov'1an.. 'ys, m.ykg~:js". OE koimpn lprltl ipho[l mat":.:" joista yhtä paik~ a on t-arjottu _UL - lg dplle>.... i:l.:.":n te_ltävä;'n työvdio,:l!:... '1 o. valin ut Q:':'toimi ttaj3 Toivo Järvisen.

15 ':OkOllS 11/53-4. C onnecticllt Valley-alllo~ n c " sa ;.), :S~g 'ä!"'~stotää.r: huhtiklllln 11-1r' ~:ivi"'n r':lis".. aik" et 1954 nuorison liikllr.t ~asv.tllks!l. <,l"n2.._' c itä ~.~' si tt.:;:..~ J'ä kar~s3invulin~r: kongrr..ssi, JO:lOf'. toivot 'n l'a,>:si.:;d ustl'>jag r.s""l. ~yövalio:ll!"t, 0,. :"'i.sit ~ll~tt 13_. ja piätti saattaa liiton k nna1" Yll'.o:,L;,OLL'L. J..llln y lteistoip.lint v lioklln an tit:;too.. ) r mu ~ U... pi 'i.~ä dlldtu::;;;,on l' i.lotti:li..,tä 3si tl r list:;i:8. ii ton plloleo.jta nim.:;ttiin ~ u, t j ~1ksi.. 1":i "'. H~ i sk ''j!".. o... ~_o ska KLlstann.ll':set {lli te.kin ovat vt:;rrutt 3in lluomatt'1vi:tt j".l kohtcmttoman r sk~ a t l il.. o y,'8'11 k9rn"'tta7r'~:3~, ~sitetään sn 1 a,.tt': ~~hv.'g 'te' 4lint waliokunne.:,_ nimissä anota n 0 otllsmi~istn riöl t;' 2rikois,.äär:.:ra,.rta pdll tlll-::sesta johtllvi. lals t n!!llst"'rl p~ittämi3 o l:si. lln tämii toi~ollpide 01. S '0 - I'it~ttu, päi.itt~i~ liitto lo.ulli..,psti odllstj.kseot' o."'lt'" osalt an C nttoripiFllikön toimi. Työvaliokunta t:;si tt;.. :, että QvoimfJl1a olevan konttoripä"llikc'n toimnor vqli tt isiin,..,',0- nomi 7 ikko tiärkönon Ht:;lsinC)istä..llukausi '~l'::,: rral-:{ka", ~.! 0, k~sitellyt prinij osto. osityk.:>on!eikl::o Laitisou " ilp':lilll,'::iol to jan ly:... o t:.: rr.isest.. 3 hlclkslldl=!llq, jolloin ai tin t1 olisi Lo" Jon "? lufjtl'skolpoin o n. UKV piiätti G~t' ;'L', liittoto imikunlall~, ~V~ii esitys hyv;'ksytt"isii':. e~'et... - tolllina ma ini tt oon s"?ura 1~:!1 tt:'!!l~ <:tno:_et...,,i OS,Ju spur' ilmoittaa Lai ti... "?n biytt"ytyn~"?r. ~sil.1n~ Lil.Li spst i jet t~'.i..oen s'= Llrar. njvi:i.ks i s etllrinrvoist tv~öt~. 1ft - 12.,. - :"ostivi..-'tali:'isojon osa.o.l..to. J o r... ~oh osta, ett~' liiton et :.eilijoita j' toimitsijoitj v3stoin liittotoimihmnar..." - t~'st': ja3.siarl..lkaist:a kilp3illllu a osallig'~:~ ns.... L.,GlrnGtir: :['pot' vt1:.tlii.:isoi hin, t' övalfokllnta o. liittotoimiketnnan toim"'ksi nnost3 hankkinllt 3 1v'ydl'" kisoj~n eri lajeihir osallistun"?ist~ tai toi i t.., i joi a toi rr i n '" i. s t C1 1 ii t 011 ~': s 0 n i s t... s t i 'rt 11 i - kisojon järj~s-täjien cmta.l1an lllottelon muka 111 :... ~sojo.. ~_i 13j~ihin tai toimitsijat ht~viin 0 al:i... ui 76 sollai.jta liiton j;:snntä, jotk '.3 J.:;::' ot. voi tll todot r rikkon~<"ln voimas aol"'via : ilpo '1' - ~'är:-' rp"shi. ja liiton plinton ::"t~ksi.'. -l?ts tl.l.l.1l r etsi.. (.>011 os all i st Lillen t on ja otp.l tu ~ 1.., "'n :... '. l, jos... a on ot~ttet hetomioon asianom~ispn OSetUS a.tiivina tai lllot.~., llstfjhtäviol loi taja ~a t i~c q S':":.1 v ikuttavat metett r.13.1dollist:;t raskaett.l..av t sial;'.. :-!:' t.

16 OkOLlS 11/53-5. Työ :aliokllnt es i ttää, 8ttä lii tv 0- toimi.-rllnta r ojalltlv>ll ~ilpai lllm ~ii:iräystnn 7.,,: ~~"n,~"jc _ t~idi sian vaatinist rankaislltoimanpiteistu oh i sena sellraav"'s"a lii tt~~ssä (... 1) olevi,l l':'i-::on j~', s nten osal t 1..:l3r:l'Jll'j valiokllnta hlloclalltta8, ~ttt: l:::osa lllettnlo Ai olo t yd~llin~., siirtyy pic>tö;:s~n t~~o nii~an tap Llston osalta, joit1 ~i vio~~ 01 ""aatll selvillo, ::.1yöh omm:':'ksi. 1~ , Llita kllrinpitotoimonpiteit:...:.. 1) Moottorimieston "lakkoil u rl - 3ein""Joen I oottori-kerho (S1'L) järjosti heinäklllln 27 p~iv~nä maarat8- ajojen SK - kilpailllt. YhteistoimintavaliokLlnta hyväksyi sellran esityks~n, että edellisenä päivun~ slloritotaan osanottajien kesken karsinta- ajot ja vain karsinnassa selviytyn~ill~ na s taan sell_aav~n päivän os~lta nyös ns. start:irahr.. OSan ott ~4~at vaativat kuitenkin, että starttiraha on C18l:s~ttava myös karsinta- a joista ehdolla, ~ttä. rlllll ten hp.i vli.t osallistll kilpailllihin lainkaan. Järj~stuji~n ja ajajip.n ku ssa sovittiin lopulta ositt isen sta~~tira an maksamisest. Yhteistoimintavaliokunta on tllt:inut asian ja todennut, että ajajat ovat ID~netol1e~t omav81 t3isest i, r.link ~ vuoksi valiokunt t esi tv''', GtJv~ sekli. Tv!; ~tt:-: S: L ra kaisisi syyllistynoi t.. sell'c;avast i: Yhde~ vuo:~n ehdollin~n kilpai1u~i 1- to: Yrjö Hei kkil~ 1 0."... ja '"r Llko J ousan~n WL.,,-il1"' hard Jousmi:i':i TTI, :oimi.. oskola se.., ino r L1..lunl-:orpi I 0 L, t ntti ~ att.ila , iva.otd::miiki 1 oi, ('>0 Läkplä _T, ~oppo _ "r:tyuiel.!:i tr, ~nsio ',;llo J..'l.:, _arrko _oivonon _'Tr, isto ~oman : o]~: ja u':"l 0 Y1E.;,nen To,oottorilii tto on esi tykap.l h T'V" SJTnyt omi r top ::'loja sto esitt.., pjte..ispal"" 'arnon j'::::v>nnll,., Olavi ';LJ.hast.:>113 :.:.r.n p tt"1igij n v1roi tu.", J_ "L'..ru,;':'lij 1L 3':"sestc: :.;:: ytti..ytj... lio:jeut.. orotuom'l~ia ko lt B. julkisnll<. p'::likal18 _orid""a liiton lpntop.llomost'\ rulls :ilpailujon aikana. 1, LI. k. - JääkieL'coilun tilit v ~'. Lii ttotoimikunt' kokouks~8 c a11 7/8:;/ -. S. 53 palautti U Tn k"si t~l täv" 8i jäl:ki<-':r':::ailu.r: tilit v:lta U... V on '18i3 t..l.tl-inllt ja cs~ v 'V'ä tili"' hyvb.:-:sy.j..tj.vi:.: -~i.,a ot olutoimin~3 os :.. L tsa ylijä"':":'ä ark:.:,~osta T,,:... os~l_t.:> tul'" ar }:'l S kä ssrj'ttoininta 81ij"~:.. ~: fttl'kk:', jost l~iton!-r l"-iattlvalmi ~Ll=-"'e'> mark-a. 'e lis":'ui oh'.ois-ucor.l~n s _.~ - toirr.inna m~noista (10C. r0n :-) liito. korvattav3~j':'

17 t:okolls 11/53-6. tlllap :- LTKV esi ttää samalla, ~tt[: Arotlloffi3- ri klllllt vast ':lisulld ess3 mpr /;:i t;' iit otte lllj on m~noihil, niin kuin t~hdään ~llis3a palloillls',rj oisna. 1 ec.c>ll~ ol~vast~ tappiosta tekea erotllomariklllllj~n osuus n markkaa, Jääkiekkojao to. Jääkiek~ojqosto esittää, ett~ jao~toor' ~1:lv; ' ksyttäi3iin ylif11ääräiseksi jäsanei-~si e.-lti,~'vo. Esityksen P I'llst "'n ''! on, ottä lyhyen bilien vuoksi on jaosto liian _Iioni hoit,maa asioit'a~ j' lisäksi olis i lii ttomf.1o j~ii!\:in. kotoiminnalla e" Llllivt om:jt-:t jaoston j::s nenä sa.offi[\l timi,es..!..yövqliokllnt8 esitt"ä aloitt~e. ldtt"v:";'&si,.:os'm 8 0 on säänt(jj(')r~ vastainer C. y - Liittonollvoston kokolls. ' myö v'31iokllnt' ~sitt;'ä, ett'; l:'itvotoi!l!ikllnta f ';;.;,ttäisi kllt~3lla koolln ylim;'uräisc>. l":'i~v "I..Ol."'L1voston ico'';:ollkci 31'raskulltl 22 päivänä :("si tt~l~r.l"el lii ttotoimikllnr.an ai':aisnmmin pu.':tt"- ffi' t lii tonnllvoatollo osit~ttävlit siat. p ~ ä t ä.. tösvaltaisllus. -ov..ettiin, ott:.: sa.llvill oliv~ t PL'-, hnon'ohtaj<:tt r:";'ir;' l.jes inon (6),,rvi eisk nec 1 ) ~' Unto 8ii von~n (11 < sekä lii tto'toirikllnn' j=:.3ei,.,t H lvi l{ad t ikainpn «(:) I, :.< \-0 Tirt np11 (j 1 ), Ve ik';:o Ko:~ ola (1-.), alu'i Llr i (11), Väinc.)oinil1"'~ (8), Pino Ha3pan a l 9 /, Vieno ~81tonpn (3), Lnnnart ~":'v":' (~/' G.!.''''t, ~~jc.la - Rir.np (7) j't ei VO. itio (1 " ':.Je.~t.i llito. toil1il..sija c.l"'o HLh'Luna.., ~s 0 1".01.au, Joon <:> y'(k".. a[., -oivo J.orvin::>l..., V ik:w i'ltinp, Ur.o : i... - "'.I( :11'1,.,=_iJ..l3 in jasif:..to'?1'i.uok. o, ~ok3 laat kokoukd8 t~ pöyt~&irjan. P":ätösv ltaisulls morkittiin Pörtlikirjan tarkistus J - Hyv~ksyttiin pöyt"kirja 10/53. toi- 2) ~an8~a - 3uomi jalkap~llomaaottelu. _ 'Lerki.otiin tiedoksi ,. - L~h~ilu - ja P:.~~ ' o" _ siä. 1) Yl isurh,=~lijoita Romaniassa. _ r"'rcittiin tiodok~i.

18 KO:COLlS 11/53 - (. 1''''8... i. - Hyv" tilai~uud. - 1 ai voh.i8tellln ohja jaklli'ssi J ". 7) Joukkll. o voimisteluid9starllllscilpai_ - hyv"k..,yttiin. 8) rarjalan oii in voimi0t rkittiin tie orsi. Hyve. ~sytt ii1. ~) 10) J'ttiin. Si;l~ 11 tos~ toerin ~~ll.vo ~. - tiin. 13C. - EsitJ 9[1 joh osta 1 tk:n j" "'n... 3 itio l('rl::n ji:i.senen,ti eno altos n kannatta.<na dotti, 8ttä. '2dLlsta ja ':si l;':'let tt~'i iin ~nnart uho~ljojt.ja oiskanöl selosti tilant8en ~a~itystj ~a totosi, että ttirl~ei pä.. asiana, jo'3 kiin!... ostau liijctoä, or ':ysy ys '~ansainväli 01 liiton 0LlO en ~:..:_ s'" _yyd st:. C 01' äänostyks~u. j:':lb:;~el pä.. t ~ _.~ t 8l.0-8i toi a 'LlOI_<> :0 " - ja 01 top llolii ton a.0ti.u:..."'va. Ti::im d.. p~t:tc 3"'[1 jo dosta t/ö T ralio:clll... "v:.1. p: :tti 'A'.-'ca ullomon ~il l.tr->o...,t i\:irjallison solor.tpon, jonka SL1- va.to, jokc ai.anaan oli valittll ~V:L 19n~op lloliiton odllst r ja,'si, o...nis",a nimi s~än lupasi hoitaa...)on VLlOksi valiokllntd piti Llvan.nOl'1 vali tsomi3ta ii tol o Llst' j :1. si ' r:(oi tllks.mllk is01 a. ""ii t'totoi!lli unt'l L.yv::ksyi 08i uy! s n Sll.V r nnon os.1' i äl:nim:";rin 9- -.,LLr:. jl..ji'>. 1 d o vi, otlj vr,r mioh0y.:si ola.otetun. T tilalle v... li ~taisiin LU1~n.jo taj. rvi R: L k'.2.. ~n t 'k,:, '-". UI' "'r G. otlls s... i,. j työva=- i o~nu: nan... dotlj.s ) ä" d,::, j oten varami~h'" mi valittiin. rv:i, He i kannn.

19 okous 11/53 -ö Jal~:8pallo;jol1kkl1e -oskovaan. Ltk:n j~sen Vieno altonen ol i sith miel t i -:" ette: :.L U : n olis i.,i t~nyt otta"'" vc\st aan tar jo ttli jo.ttaja:?aikka. Koska _itliän 1'lUutosehdotu!(sia ei 30itetty, liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toi L~n.pit~et. 1 ~u. - Jo w ' - Lehtimiest n oskovan mat';:. si tys hyvt:. syttiin. 3ctf1all._ Clrki ttiir.., ott, matkcst aiheutuvat kustannu~set nousevat n. 12. :500 nar kka n S. ". - rllori::>on liikllntakasve:ltllksen kon,;ressi._ Cäsi ~telyn v"ntoyd sse. 1 tk:n j ";::, r fieno Aal tono.h Paavo i tiot'} kanr~ :1tt!3I'c:.1n "'hdotti, ett : l:t:.t Sl1l1 ~ Oh\..Losta e' rxhdyttäisi "ihin:-"än toi PI)i tei...,iil "ik~' I:1,yu:::,E:,"n osanottajoa lät etett, isi..ii tto~oil i kunta klli t e idn y l~"si täm" e ~dotllksen äi::i. irl~iirin ~yöv lio~llnta valtulltettiin toimimaan ~sitj~...,~l_ mllkaisesti. - c n valtion tl1k a koskcl\ta pä"tös on sa", JCL., käsittela9 liit otoi ~ iku t asian, joka nyt j~i.~ 'd~: - 113, llllclelleen tk:n jäsenen asia '; ipijy äll.. 13 d 0 t u1 se s t', ' v ' - V"'ikKO ~ a itis~n r nkaisu. Jaoston esitys hyväksyttii ~ Clstivaalikisoje~ osanotto. si n tllllessa esille sihteeri t~.~ nei nip.lillletteloa si ä l i, ettk.! toiseen ryhmään lis"tii:.. Cdi~ Jo11a s on (H"'J1T l' jo'"8 oli toir..inllt pa.ini -il' ailu'~l tao 8r-int, so,:~.9kviivien rt-~ ään Llimarit.ril~o ainp 'Jy<"") j::1 a_~ne Pa 'I1n"'ll (- C'u;..:3ar...alla hä es i tti työ valiokllnnan e ~': dotll::öen r':1n:{:a sl1toir2enpi tei ':81..:>en mllkaan ensimrn:':,isoen r,yh :"::r.. klllllllvill, ktiiveill"-' olisi I!l[i."riitt.. v~: kilpailll;,,<>lvott.or,ulltta tollko KLml 31 päiväi::i.n 195<', toi,,,ncl L _ r ~nru '8.1': k,i1ll1llville toiititsijoill? ja värvi::'reill'"..;,p.:':':' lluno Ron ;:odell p, ~o.ca toistamiseen oli ile. 0 ~.-G lilttotoinikllnnan ~~t5gt', kil}ailllkelvotto llutt. vlloden 1)54 loppuun. 1ii t~otoimikun t hyv[:k y i t./öv81io!:llrln n ehdotuks~n. ~iittotoimik llnnan jäs8let Vieno A~l~o nen, vo itio ja Lonnart t~ivi, jot.:a - itivt:.t t,:uv liolllnn~n eldotllst piioikelldenr.1u,:ais~l.'1, ääneetivld vastaa! ja ilmoittivat lii ttt:.vänsä pöytäkir jaan vasta l sllseplsa.. irjallis sti. Paavo ition ja : oitto Jarmilä oollllt-

20 o':ous 11/53-9. ta liittotoimikruta ei ~tisltellyt, seaa kin j~i puuttu. an salvityst: ais.l.l a olisi ollut j O.:::ilL aihetta koskeifd AdustQ~to~tHv~. ~cos.ra vielä,co.::oll'. sii t:, etth s.cnoant~nut, liittoa I er ~ i ttiln samall., ~tt.. vielä s "'l vi t - - o l~ va'~ ta k alu:.3~ k:::'si t~ llti.år myöhemmin it:: muc8a kuin ne saadaan selvil le urinpidollisia toi enni tei...,~~. syttiin, 2) Taroitus Olavi Kauhaselle. - si' ~ ätett iin pcydiill o lisu,jel vi ty 'sien sanmise,csi J äti.-iokkoilun tilit v j. _ilit hyväksyttiin. Liittotoimikunta y tyi työvaliocunn n hyl ;;" 'vä':n ä~tckseen ,r.w ' - ~iitton8uvo ton ko~ous. iittotoimikunta pd.tti net.. roston ko~wutcsen i oolle esi tykaess " 1 ",>_a. KU sua lii'btomainittuna ai- Vakuutieks~ $~7 "7': '..luokko

21 Vastalause Koska TUL:n liittotoimikunta on pitämässään kokouksessa päättänyt rangaist Bukarestin ystävyyskilpailuihin osallistuneita urheilijoita ja toimitsijoita eri pituisilla ki1pai1u- ja toimitsijakielloilla, esitämme päätöksen johdosta jyrkän vastalauseemme. Olisi odottanut, että ennenkuin TUL:n liittotoimikunta ryhtyy toteuttamaan rankaisu-uhkaustansa~ se antaisi edes vä1ttävän selostuksen miksi se kielsi urheilijoita kisoihin osallistumasta ja mihin se perustaa rankaisutoimenpiteensä. Mitään asiallista syytä sen taholta ei ole kuitenkaan esitetty. Vastaamatta Romanian urheiluliiton kohte1iaaseen kutsuun liitto ennakkoon ja harkitsemattomasti kielsi kisoihin osallistumisen. Nyt liitto ilman alkeellisintakaan peruste1ua ja osoittamatta,että kisat millään tavoin olisivat olleet ristiriidassa työläisurheilun ja urheilun yleisten periaatteiden kanssa, tai että siellä olisi loukattu kenenkään henkilökohtaisia mielipiteitä rankaisee henkilöitä, jotka eivät ole sen jäseninä kisoihin osallistuneet eivätkä mitään rikkomusta tehneet. Toimenpide on häikäilemätön yritys rajoittaa urheilijain henkilökohtaista vapautta ja itsemääräämisoikeutta sekä karkeaa urheilun politisoimista, joka on ehdottomasti tuomittava. TUL:n käsittämätön menettely on herättänyt ikävää huomiota maan rajojen ulkopuolella erikoisesti liiton veljesjärjestöjen keskuudessa ja se on siten muodostunut vahingoksi Suomen urheilusuhteiden kehittämiselle eikä se liioin ole sopusoinnussa Suomen pyrkimyksille olla ystävällisissä suhteissa kaikkien maiden kanssa. Helsingissä,

22 01<:O"S 1_/53-1. v en ~r.. ~ilul':"i v r. 1" L otoimi~un~ V~ltO- 11),;.:> a l' a ~. llll..l:' ptyr. ' OkO;l~:... n. s 1 t Y s 1 1 s t ~ ~od ta n 11i ttot01!!1.i 'mn a. s"'.. ~: 1': olo ~a ko' ou (So! p"ät"sv' 1 t.l"uus 1 _ n pö vist t an to.. ~t p; "t"k nt,. 11/53., v ,. - l., varsina n"'n,roi.,,0"'. s':" tonri T.,uoko... 3) :'a.ljoiluksi. - ~T. - nik,. uotoiui.:>to.b. 0: laljoitt' nut liito11o v~lmigtutuam' usa filmin.10~~a 1950 suorit tu~ta j ~~~p3110ilun kilp ilus i. - Hämeon 't.va '~i ' on 1 n~oi-ltqnllt liitoll'" selostusvihkosen "... yt r' k L ~ u!'h"'ill'lir..- nan" pflin'j.tu..,kustslnnu! set, mk 20. C(') S'1... i -:j-'"u'. ~ais"'t ~ './ ' or; lahjoittanut ul- l"'.je. 1 vitystyön ;:>dist i:1tr. is~..:>i _ukhol. '11. - tkan h' l'~' n.a.. Llkaaa jo 0 ~s'amiestnn t i tila jinn v' si. 4) ~lokutakon~'" osto io u.ta ilrloi ttaa, ettl:. liiton k: ;/ttöön on oste tu a.. er _I:.::a l' i st va Listetta 01 3vQ ~lokllvaproje.,-to:::i rr.~ov':"e " i t e!r', j onka h i nta c i krofoon"' i n "'e n on 1 ~ I:l,-"ll;: kaa.

23 -~okous 12/ \. rheilu- ja koulutusvaliokunnan t öksiä. 1 ) öytät<=>nnikso. -.ilpailut jjr jost~t~ ~n ~u~h ol massa al!0- kant on hyväksynyt yhto i sto i c i ntavalio:unnru. valit na, jon;: muk at joukkuooso n, joka ki:isitt 4 mios-, 2 nais- ja 2 juniorip~laaj a, jo.t~~an ja haoltrj ~, on valittu ~T~n edustajina ela ~a:s' 1 iilo V h(camo ~ä {u ja huol t j3ksi!ilj 0 Suomi. 1 -.u~val io kunta on vahvistanut valinnan. 2; Naiston S - kiloailut voiillistel~g~" - Taliokunta saattaa liittotoimikurnan tio o~si, n~t naistpn t linevoimist lun S - lril pailut pidet:~en Helsingiss ö J"rjPstelykuluista V3vt '~i!1 16- voimistelun yhteistoirr.ikulta, joka toimii ~ilp~i:u j. järjest8.jär;tä. 3) Piirikunn lliset avustuks_t. - V - liokunta on m-öntänyt iirikurn~llisia avudtu. wi. seurr.av sti: Tarr.pproen piiriilo m rk:a i1 - riv lme.t lja. nyrk'-oil,t,ralmpni.u,3m::.~tkojpn t 1:'"'mi:3'"'.,~i ja mark sa nsiston ohjolmakurssin avlsta i so'.5i.. ä oan piirille Q8rk~aa nyr,:.:o"iili "i1 valt."'nl.llskurssin j; rjpst... ise.: i. apin piirill m"'l'\ - koripallo- ohja ja- ja tuorlar"\: ::,,'su':'. j"r~e... V miue.{.ji. ei ing'[ piirill r... :koilij ':'1. t 'J1i13.ri'.ursspj j säär:tölllo l.toti aisullksia vartpt.. ns i-juom"'n ::iirill m.a:::~,'et n,;.. t n voimiut<">lun a1. iso' 'a jal ur vin "~:r~ "st...l - s'" 81. i"':3:::.n piiriilo r:;ark. nais"~en '8 tyttöjen tplinekurssin järjostä~is ksi. -, ,. 1) JVV ilooi tt ', etjljä nai... j ':l': "'v t.,. ~airo storda.l o. oronnut liito ur..., J.C>. t~nti.iviinsä kuull1i. Ö :. liljaoston asioidoll hoi t, il1:l, tp. t"v l.t toistal)p. s j osto",!. tppi'i T~ vo oi ttav'ot.:si.

24 ,0 0 U3 1 2/5 -:: - 3. yövaliokunta on yv":cs ny~ jao.r..... irj olm"llä"n SUO.8L ".Toimi~t~luliitto ilmoitt irtisa on~nnsq nai voimi~tnlun 'ht oist oimi tasopiirllkson. S -L h luaa p':" siallispsti s':' ml. - tost....ykyis e. so. imuksoon. _oinr;n uuto d'"'ll"ttlisi:!}... is- t ;;. yhteistoirlint v liokunn9r. äsoru:ä rä. tä kahd~l R, joista TU s isi tois. j ;)1 P i,at. _oinp.n IDlJ.Utos odellytti::u::i. I:!ra... 10j"'. ~a :0'\, josta uudo...,hdot u. sen ['mka n p;'" tp.t täis iin.:llss - ki tapau ~GOS Ari,soon. ykyisess'i sopioucs ss ja 0 m:;."rä rtyy valiokunnan voim::1su' t Jiden ffill: i8 sti. _. övaliokunt""i on kl~si tp.llyt.i_ j :n l.... oli si t' mi 1 v " c...j;: Ull.:>i SO 19atic v i~ o.tisen so il~~~on pohjalle. i "'i rr:it'" n 1 c.luto'rsia YViiKS tl. SLlom"'n Rotb:> 'lymajajärjestö ~' osi tt"nyt, "'ttä U liittyisi järj stön jt:,s"lnn s':'. J}'r' est.. r. q lt mien tietoj"'! c-llkaa kulllull ny,. i,,';' 4 j "rjestöö. 1 oril'1i t llrh ilu- ~ mto.l'isoj':r ~outö':,!:' '.:'~Töväol. Matk ilulii tto ja... 0 qliit o. - k isir. jlirjost~ on itson~inon (eronnllt ~UO~OL. t- ~ iluliiton jäsonyydpst~). J~rjpstö 7~_itt:j ri taloill!!laata oloviin retkoil~.ajoi. in asia<,::.:ai t. J"ru0.,~ öji:is no liittycisra:'slj. on ma.{::a ~a '!'CuiD.' ksll m~:rkk1:i:t. Jär'pstön pelätö..,v ltr:elir. Ot. <:>dllut'lji..jto, johon jokainnn "'oenjc'rjest.. sa,,-. vali i,' yhd~r. ndll.st, j n. Halli tllksppn kulllllll 8 jii,/>lt ':. _yöv liokunt3 on käsitollyt sity.8 n J p,:.. tti "'..:>lvtui liittotoimikllnnalle, ptt:..:. liit~co 11.:,,, ~ isi.. c. jäl'j "'utön ~i:i.sonoksi. 1.;4. - Hii lto~aosto si tt~i:i, etlä hii.do.../. te' stot. int IV' lioklll t n ja ::':1.o.:>:.,n iihtojon ~:"::;:'jc)s t, r.>l ' toimi'~unt 1'1r.. """"ko. nr.os~r: Jcil' 11'" v li ttaisi':'n j30~toj intn~ri. nino p.ton~-. - _yövalio::unt. puol taa ~s L t 'st... ~ '

25 ,-OkOLlS 12/ " st8rLlLlsmit vastainen ~d':"'_~ U.. V ps i t tää 1 ii ttoto imi klmn:...n. ;IV" ks' ~ ~~v~ 8i ~stjruua~ita ipd jaossa noudatottav~c uucnn Qnt~ot -'" '" lyt 8 V':L, j OSda ote t ta isiin huo ioon se ',E'qo. \Taa : 1; lykyiset liiton mdgtaruus~italit r: aytottiii""iin ~.tls8nlaioina. i t li t qnnotaar: l~ni.:il l~ Jl '">ison sar j:11:1 :.,r;st~lrpillo, toiseksi ja ~col.~.w '.".Ji s' joi ttm'tunoillo. J OUk 1 "1l0kilpailLlissa ll10vl1.tet,:.w!! ""ou~'l l ~ ~~hyk~811[ korist8ttu mitali. tr~l 2) riiri~n mestaruuskilpailuiss~ ja0- vast... vasti piiri8!. isot L estaruusmi t-:ui-'ij. 3) ykyispt pi8noiccit~ it poist8t~a~ yleisistä sarjoista ja ja8taan pipnoisnit~lit v~i nuo.cten mest rulj.skilpailuissa, jonka lisuksi jol l;: kup;':il,ailuis,-"a annpt n s8ur'ill"" piirin' I?8ta:..'c Ua mitaliq vrotaava mitqli. Te urheilijat tai seurat, jotl!'l ovn J,: aikaisel1.1j:.:in saaneet yloisistä sarj oista pi ~.lois!_itale ja, ovat oi;:o utetu t vaihtamaan omalla kus Lar~LLl:: s811aan ~ italinsa sllllr~llipiin mita18ihin w - Liittoneuvoston kokouksofi 9sialist ~ Marraskuun 22 päivänä kokoontuvc6 ;li. ~'''räijtij. lii tjijonollvo toa va:-ten työval iokunt<-l asi-lt~h SPllr~'van asialistan ja työjilrjestyksen' ja Elom_1a). t'3pri.artin. 1) okoulsen puhepnjohtaja (3L7anto 2) Kokouksen sihteeri: jilrjestösih- 3) Pöytäkirjan tarkastajat (Belsin in ja u enmaan edustajat). 4) iittotoimikqnnan 8sitys: pk. 10/ 12,../4/ Lii ttoneuvc8ton sllostumuks_lla klsipimlls. 6) Jäsenten valinta j80stoihi no i..... pn tilallo. Ulkopuololla kokouksen: 5)~oottorillrheilLm yhtpi toimict 80- I'on- 7) :' ilann~selostu.s, joka siaäl t'::.:. 1) valtakunnanliittokysymykso _, 2) festivaali~isat, 3) lii ttojllhl' valmistplut ja 4) toin.i talokysym:' :8en u. - :äsipalloillln.- kil nailut'. äsipalloillln - kil ailuj!:~ '.. a:::cin"cq - ottolu JLlomi-Saks9 järj st t ';'n joulllkllun 31tcup"ivin~~ Ss "sassa. UKV on suostunut siihon, t:;ttä ~':;1 OL u.u- _

26 OkOLld 12/53 -. ~3na Suomnn joukkuoen muodostamis.su~. 3aks 1 3isn~ suori tt V~-1t.. atk')sta,ihoutllvqt kus c r Lll s..,t. ~o..:;: a.::>llom'"'r jou,~"lln p 111Urrl<:ttkal1 r sllo.rit.::aa m ott n l L R lotoi' v st' r..,.:>:'" st tu':'r. sa.':.all' täm" 1 h-'ut 3!!li."ta kllsta nllk.,ist:1. Yhtp':'vtoimint v91io:"lllt r <>i vi nl" olo p"ättä.yt jou kl'oen kokoon anos'l'.., ~ -."li 1U~. 0 ustaja vali taar. joukl.u Cl n jo!:t ji,.itoon, jaosto on "i 1,.,vart 8",atta!111t ohdoll j co'!.;on : ': r n..1 p u ' in ljnk ii t'lotoimikunta on.1y'r" l~s.ynyt -'nosto 1 8si tyks8" lii ton voimist"?luj Oll uopn lähev\',':~ i:.jgsil;, nkari.in. Unkar':l 'ist r n ilmoi -'.,uk..,a. f1llk '1 vie> tap' t i31 j Oul11kuun 19-2C p~i vin:'. J "lla u ~lu on 1~' hettän., t sl: k'" t ladu"", to1lln n' ':'svoimi ~ to111j Ol :;:LI n vi"'r ilust~ '"'si11" on'" p':;' s mrl m tkal1a. Gia i 01 O~~Lt kllin t Ö'.T liokunn...,u'... 3L. ~ 'i1 t' osal' a si~teori sitt'.': liittotoimi.. unna. ppri tto~11ista rai is :; i s tel un '-kisat. o~....; j.uo tiodust~l "'lat po ~~ oism i 0. h ss", isat pidpi,ä"n er..;;:>i ta lv. _0.: ä_o'L~ävät ki~o ihin osanot 3:18 ja sa~ 1 a uomen uhtautu ista, ~O~~" 0.; nott jion matka voi taisiin j ":!' '''G- Jaosto 0 'lsia t t 1 11/1': /1.1. r.>sitys, ~ok lii on on.' c..,,! uct.. 8.L.l' Dl?rllu~.:,ot3a... r.irj<lnpi t" j", k 3 -L1l88! i..,~r~ ' 111-:.,yC 1 n t '!'::11 ~ U ot,,jotka 'co -,-~V'-1t lii ta s'l'>ri.ki'l,li Jo c'"

27 [o';:ous 12/ ) laroitu3 01 vi <-8.u118se11;. _ sit-,ll"i:ir: l:okolcs~st~ 1 1 /1L~3/2/ ~3 :)Ö :"11'" j:il:.nri l"'ntopallojqosto[~ ~sitys, joka ko -i 01 ;'1':' ~quhs3~11~ rnno iqvq~ v~rji~u0t9 00 '11.1' n~::'" i~~s ta k;~yttä"tymi..:>n3t~ ~I'otuo. ~'i'" koht 1 JL. l.jii v vo c oiikur~t j"'tti' si~ n IOY :":11'" 31"1 '111.0 :...,i, '-::03;:! '-'..,i- 0i r.gil..ittu tqr:"",il syy"",", r.li3t 7':L'oi ""uu r-tnl,ott' Vq::si. -. 3p~\US s:.. :d. tui Ii i tol 1 "'11.., 0 _ 02.._0- "st',rll 'sott"'lll1 _;.<t tt, ". ~o: i~""~l.... l'3vi,:~ll" ii ton ylnist n kilp' ill.lll1... :!,.. "s 7. v' a- ko:... a1 p~ru' t e o lla ~ s i t t;-:~ yle i s ni"_e":"l :'"'..':;8 0:3 ~ ott; On i!iol0j:l:linnn jll1i t~t.j- isiir.. kilpail -,':'1 toimitsij<ce1vottom kai ss' kka. 3) V21roitll:{via s ll_~cillo. - Ylni""ltl,._,, lujao... to '-'sitl;;'u, -=>ttä s~ur :;(avi110 c,ollroill,-". ot -, 0:' r t ollc'3t l;'u tt': o"t 'luo,'sen.isk 118 ::. r-.r. ~. 53 ic~otyi""t ~ _U :._ --1"'isLlrhpi1Llmnst rllj..., ::1::" i2..u.l.;i; t,) 'Sj'2.1 n' et;;, jusnnist'.. l. lii tol'l ylji. '.:r'-._"'... :L!s; ;;.n töjnc,c1ellytt~:!. ";;' p'''rlj.lltudi1moi'll ",,"t:.:\,...:..:.:-. 11igp v~roituk~e: ~aja~nin , Buritsa13n o~ s, _oijal' n V.. lpas ja Tll.i'l1.ll PyrkivU...;) q nl s t ':l S it~r S t ä 0 n ja 0 s t 0 p:":" t ". y t an ta 8 0 UI' av illp se v.roillp kir jalll.~o J. L'!.O. Ll~.. t;,:"...,011: H81siflgin ~isa-"':overit,.",plsin il r:._ S3., Jyvuskylt:i.n Tovorit, T y in,!oi:.ov, Lopp'iv'1!rlL isu, Rau!tlan TYCV"~L Drhr.>i1ij t, '" ar. ~l.ld n ~a... 0 ju 1[0 m 8. 1 eto. V"!:Cs i.

28 LO' Ou... 1;"/ , - 1,-",."---- _yö t ralioll11t'l si t ~ ", t lr>r> lii t ono 'ra 1,on "O' Oll;{o,,>S..;s "'sill o 10stuks o n '"ht"'7c ~ssli, v Ii L'.S voida' n siin" T ~tn (."'0- si.i kusit 11:', "r:lliokllnu:ln,,,'oit k ~.. lllk 3... ~ k itel ka I ai~ott3 liitto~oimi~un.an :0. t"ssä v ihoes...,13. 'la t.rkoi~tatri3 iel p.il!j13isll~' ~!. sr>urojon t~.. ol J"iT"r asi t t' : SOLlr~lav' t lllldp ~ ""ui' t v':ks' tt':'/ r " vi liiton j"s">. j"r ''''st<.;iksi: 195'2 ajclanisv Olll11n, ii1 ist;;:: -:-}ä- u. =oeu.rä- ::8vosollon H k, p"'_'. 1 '" ~. OL11 un TyövLiel. 1, ootto 'isou!'a, pot. 27., Olll11d a. (Y. i tysrekistotitoimi toi'!. o",it:":...;"s"c' m 11isääntöjon 2.,,:ää on.1j.lltottlj. si'lpi'!.,,=tt': 'u"ll_"l t:_l:oituksena on moo"c"or_llthoilu U'1!' ast i ~< kohi.1.t': i..p.. -;:Soä tar wi tllkoossa QOLlr j::r~t;g - L"ä har j oi lllksi, ' u111 i3. ' moott ori kilp' ':'1 J ~,, : 7 - j u- oour ~Ul11S... ~,

29 T- o 0.., 12/53 -. r rsin'l~- uomon ciiristä: 7=-3R - li= =~ur --- liu::istön -- Ilpa, ~ 0. v i8ikaisosti 0 toi. inu"l ~a :!'inan UI" n ElI' OS3G"'.:on. Piirit puoltavat. JVV esi thiä vahvistett' vale;;,i 0;) Llr 3.V t o.. nv mullto:cset: Saimaa. piirin seura ~istdlu - ja urhoilusour' ~ orils r. y. liiton m~l li s~ännöt. auri ts',l' l'!. -oion hyv~ksyl"";.iolsingin Työv"onyhdistyksQ.L Toimi - '''lll- ja urh illj..3 ura _armo r. T. on muut'anct S;:"Ltönsä liiton malli..3iiäntöj o n [::;ui lisiksi sillä soll', ot ;' jos seura 10poJ teia toimint son vor t ReIsin in Työväonyhdistyksen seuran t,rkoitu~perie ~ "Lot uttamisokvi la ~. - urkautunoita Tamp roen piirin uoura ohtion OL~~ pur 3LltunLl"t ja ulun iii'in s_urt SOlK~ koeken _UOhL umidall ka r. s~urall. i 01 - lllt l:-llrkc1utllm~shetkpl~' itä"n varoja. t ö k s t ii., et~ä sa ;uvill oliva puhne. johta' t rvi eisk nen (1 1, jo~~ toimi )U- 00.~oht'~:ic.r.a :n käsi velyr. ika a, r"i.. "kl. n (7), joka toimi puheenjoht jan, :n ;:"oi4J~Jolyn. i r... ja Unto iivon r... (1 L liitt t Jin::.il:unnan ~ d not ei vi Ra t ik~inon (7), 0 irt l."'n (12,. ir col r (11), 'LL.' urmi 12 ".u G. inon (9), Vi:iinö oir.ii on :J), Eino a 1 '1 (,), "-i'3110 '31 on""n (:jj, Gr a aj la -Rinn.... vo itio (11)..., kä iiton toimi sijat Jino_. n n, oivo J~:rvi..Lpn, Ulla _iilikaino, elvi PULl-: Joonas yk"fl.j., 'sko l ononpt,":~lontin ervi.on, ~nuvo.. UI". i j sihtoeri uo;: 0, joka laati,.0 - i{ou cs ta p "yte.kir j! P";'.. ösvdl t islj.l1s me~ i ttiin. Hyv"'csytti' n pöytä~'irja 11/33.

30 ' oj 12/.;./ -. '17 vis t. tt iin. 1 ) o i - Jo~' "'r _i tti..rii na toim~l1piteo 4) - TyÖT1.lio= :tja koulat t.. r "1' i t iin vuotuks n II. - v 1 analloilun. matl::: '~or - tiin ti okvi. v 1 v li Iru n 1:-?.... -'-. lii v

31 o ::OL1S 12/ ullomi tali.~~~ ~--.~--- LiittotoimikLlnt 1.: :... _-~~~= ;:...:...:::-:;;-...:..=~:.;;.;:;:..:.:.=-==~=_==-=.::...;.sian tlll tll - 1 tonon ilmoitti ("si tyko die, n, "" tt. Li-L ty t". ""sitys olisi VOitll otta ylim':"_' '':'_ S~L liit on""uvouton kokou Se6 P si~ysli t _l~, lii-l otoimikunnan kokollvt oli i pitkit tty. s.ll:i t" j~n s 0 n- Pll.b."""" joh j.""rki tt ii, ttä 1.. Ol: sam'lll' ~uullut k" itellyk i kil nailllt. riin. t -.-kisat.

32 ~okouo 12/5/ "'1. - 1r:.--=:.J_. -"y...;. "-"""--- H._. - 1C.,. - t n os' Jaostcn p.sity )) Varoituksia s no i t TFJ ~lyv' k yttii- ' :..--:;...; :" ' - P a ll_l_i_..-.o--,-"..;;;..;:_",--,=-";:""";,,;,,,,:,,, ,ostivaal'ki lt~. --- Kiisi telty 1... :n.yht"'ydesojä..l.li "on J De.j et SoUl' t hyv':ksyt" ii! s~~nt~ uuto~ et VB ve llr 0 ja. Ta tullde ~si :

33

34 0\00..., 13/53-1. _y"v"~n Urhn i:" ul... i v ~ lii ttotoimi ~u.n..... ~ '-: 1...,a j on u.:.uu.r 1\ pid" J", u Lo kou.ks E s i t Y s 1 i s t a ~. - 'Till olo j liittotoi.':" LUll an j"' kokou.kci n päätövv l t i LlLlS. ~o-;::djaa 'Tist t' an 12/53 j TT, ~... töks mu.ka liiton orr.i tu. m,ilvu.o- ja alliorant -! i i- siin tiloih' n sroon. lah ~r. i71i:i.ss", jo: on., hvis tt Iruidon omistr~'i n '"tll.:.:..-~joitta 1 q s tollmlkooll. y~v lioku.nta osi tt~ä liittonou~o~toe äi:i.t ks ~,... toimoer.. ant"'v.:oksi..ir:u. t.~,u.. :.1 l i1..cc lrkk

35 o ous 13/ t 1 V"V3 r n v,{ll.:.t ';: Ll. '") r> 1... ei. LI\: r II t t 1 C> or

36 --_ ~ o rol1", 13/53 - j. 1 7) ~~nsakoalul3ist~n siiat. ',T 'liokuntg on..3y ',int"nyt lui tr->lujaosto11~ ol:""u ~:, ~,rj.lty~: toif:'.~n it isiin k, nsakou1tj.l ist n lui:jt":l1l-- : i1.:;nill j"'l jiirjcst<>.mi e ~si yhtr->istoi in _assa "'L'O "'1 uist n 1Ulii ton ka SSc'. arkoitllksr-> n 'on my:'nn t." 77. 0'"'0.Hrkkaa, joka on _ uol~t anna kol t 1'\8 ~~~ tuij _3 ploisl-,. lisot n... n!3 '\," (.> tt -urs",is'ta m"kituom'j '.Lr:si sopiva1lr-> odpstat li~o~ m~tkaku tbnnuk~~t ,. - Yoimist"'lijain Un," rin 'vio!, ::'lu..1.. :::"'1.!-... _ I..; lt.,.....; ;,... )_ 173. i. tt 0 j 1l... 1.J 310 Ll,) '1, 'Ul. t

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot