LYHENTEET. Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYHENTEET. Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Esiselvityksen tavoitteet 1.2 Aiheen rajaukset 1.3 Lähteenä käytetty aineisto 1.4 Määritelmiä 1.5 Muita tärkeitä lähtökohtia 2 JULKISOIKEUDELLINEN VASTUU PUHDISTAMISESTA 2.1 Ympäristönsuojelulain ja jätelain voimassaollessa tapahtunut pilaantuminen 2.2 Jätehuoltolain voimassaollessa tapahtunut pilaantuminen 2.3 Ennen jätehuoltolain voimaantuloa tapahtunut pilaantuminen 2.4 Muu pilaantuneen maaperän puhdistamiseen velvoittava lainsäädäntö 3 KUNTA MAAN OMAISTAJANA JA PUHDISTAJANA 3.1 Kunta toiminnanharjoittajana ja pilaajana 3.2 Kunta alueen haltijana 3.3 Kunta alueen luovuttajana 4 KUNTA VALVONTA- JA LUPAVIRANOMAISENA' 4.1 Ympäristönsuojeluviranomainen 4.2 Rakennusvalvontaviranomainen 5 PILAANTUNEEN MAAPERÄN HUOMIOIMINEN KAAVOITUKSESSA 5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 5.2 Kaavojen sisältövaatimukset 5.3 Rakennusjärjestykset 5.4 Maaperän ominaisuuksien tutkiminen kaavoituksessa 5.5 Missä kaavoitusprosessin vaiheessa pilaantuminen tulisi selvittää 5.6 Pilaantuminen jo kaavoitetulla alueella 5.7 Viranomaisten yhteistyö kaavoituksessa 5.8 Kuntakaavoittajan vastuu julkisen vallan käyttäjänä 6 VALTION VALVONTA- JA LUPAVIRANOMAINEN 7 YKSITYISOIKEUDELLINEN KORVAUSVASTUU PUHDISTUSKUSTANNUKSISTA 7.1 Sopimussuhteen ulkopuolinen vahingonkorvausvastuu 7.2 Sopimukseen perustuva vahingonkorvausvastuu 7.3 Vakuutukset 7.4 Regressitilanteet 8 PUHDISTUSTÖIDEN RAHOITUS 8.1 Kunta rahoittajana 8.2 Valtion rahoitus 8.3 Muu rahoitus 8.4 EU-rahoitus 8.5 Uuden rahaston tms. tarve 9 ERIKSEEN SELVITETTÄVÄT ASIAT 9.1 Kaatopaikkojen lopettamiseen liittyvä kunnostusvastuu 9.2 Pelastusviranomaisen rooli 9.3 Konsultit LYHENTEET

2 1 Johdanto 1 1 JOHDANTO Tämä esiselvitys Saastunut maaperä - kunnan vastuu, toimintamallit ja rahoitusmahdollisuudet on tehty Suomen Kuntaliitossa ajalla ja sen rahoittamiseen ovat osallistuneet hankkeen yhteistyötahot: Suomen Kuntaliitto, ympäristöministeriö, sekä viisi yhteistyökuntaa, jotka olivat Helsinki, Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Vantaa. Esiselvityksen tekeminen lähti liikkeelle tarpeesta selvittää pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyviä vastuuperusteita ja rahoitusmahdollisuuksia erityisesti vanhojen pilaantumistapausten osalta, sillä kunnat ovat joutuneet puhdistamis- ja kustannusvastuuseen myös sellaisissa tapauksissa, joissa niillä ei ole ollut selkeää juridista vastuuta. Nämä kaksi elementtiä, puhdistusvastuun perusteen selvittäminen ja puhdistushankkeen rahoittaminen, ovat yhteydessä toisiinsa, sillä kunnan viranomaisten on pystyttävä osoittamaan rahoituksen myöntämisestä päättävälle taholle, mihin kunnan vastuu perustuu. Nykyisessä lainsäädännössä on hyvät lähtökohdat pilaantuneen maaperän kunnostamiselle; uusien pilaantumistapausten osalta vastuuta koskeva lainsäädäntö on siis selkeää. Suurimpana ongelmana ovatkin lähinnä vanhat ennen jätelain voimaantuloa saastuneet maa-alueet. Näihin pilaantumistapauksiin sovelletaan saastumisajankohtana voimassa ollutta vanhaa lainsäädäntöä, josta puuttuvat saastuneen maaperän puhdistamista koskevat nimenomaiset säännökset. Vanhassa lainsäädännössä on säännöksiä, jotka voivat joissain tapauksissa soveltua pilaantuneen maaperän puhdistamis- ja kustannusvastuun kohdentamiseen, mutta näiden säännösten soveltuminen on kuitenkin monin osin tulkinnanvaraista. Kuntien osalta on esiintynyt epäselvyyttä myös pilaantuneen maaperän puhdistamiseen tarkoitettujen varojen kohdentamisessa, mikä vaikuttaa luonnollisesti puhdistamishankkeen käynnistymiseen ja läpiviemiseen. Puhdistamisen rahoittamiseen kaivattaisiin ilmeisesti joustavaa rahoitusjärjestelyä ja ylipäätään selkeitä ohjeita erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Saastuneita alueita ei ole pystytty ottamaan riittävästi huomioon maankäytön suunnittelussa. Tästä on saattanut aiheutua kunnille tai muille osapuolille merkittäviä kustannuksia jälkikunnostustoimenpiteiden johdosta. Myös tällaisten tilanteiden osalta vastuukysymykset ovat jäsentymättömiä ja niissä on epäselvyyksiä. Selvityksen tekemisen tukemiseksi ja hankkeen koordinoimiseksi koottiin ohjausryhmä yhteistyötahojen edustajista. Ohjausryhmään kuuluivat Suomen Kuntaliiton edustajina Leena Eränkö ja Vesa Valpasvuo, ympäristöministeriön edustajina Olli Pahkala ja Ari Seppänen, Helsingin kaupungin edustajina Pertti Forss ja Timo Härmälä, Hyvinkään kaupungin edustajina Minna Sulander ja Riitta Simonen, Lohjan kaupungin edustajana Jaana Lehtonen, Porvoon kaupungin edustajana Carita Forsber-Heikkilä sekä Vantaan kaupungin edustajina Leea Markkula-Heilamo ja Leena Maidell-Münster. Lisäksi hankkeessa oli mukana asiantuntijajäseniä Suomen ympäristökeskuksesta ja Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat olivat Markku Kukkamäki ja Jouko Tuomainen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen asiantuntijat olivat Tapio Salo ja Tapio Korhonen. Haluan kiittää lämpimästi ohjausryhmää ja muita selvityksen tekemistä edesauttaneita tahoja. Esiselvitys ei edusta ohjausryhmän kantoja ja näkemyksiä, sillä se on luonteeltaan taustaselvitys, jossa ei ole ollut tavoitteena päästä konsensukseen tulkinnanvaraisten kysymysten osalta. 1.1 Esiselvityksen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on kunnan vastuu erityisesti vanhojen pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta ja puhdistamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä

3 1 Johdanto 2 mihin tämä vastuu perustuu. Hankkeessa pyritään painottamaan isännättömiä tapauksia, sillä ne jäävät yhteiskunnan maksettaviksi. Pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuun perusteen ja vastuun sisällön osalta selvityksessä kuvataan niitä eri lakeja, joita pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyy. Tältä osin esiselvitys on luonteeltaan lainsäädäntöä ja nykytilaa kuvaava. Lisäksi pyritään tuomaan esille vastuukysymyksiin liittyviä ongelmakohtia. Pilaantuneen maaperän puhdistamisen rahoittamisen osalta selvityksessä on tarkoitus kuvata niitä rahoitusmahdollisuuksia, joita kunnalla tällä hetkellä on olemassa ja näihin rahoitusmuotoihin liittyviä ongelmia. Lisäksi pohditaan mahdollisen uuden määräaikaisen ympäristörahaston / kunnostusprojektin tarvetta. Vastuukysymysten osalta kunnan roolin ja eri viranomaisten tehtävien selkeyttäminen on oleellista, sillä käytännössä on usein epäselvää, missä roolissa kunta ja eri viranomaiset toimivat. Eri viranomaisten tehtävien ja roolien epäselvyys koskee sekä vanhoja että uusia pilaantumistapauksia. Tavoitteena on kuvata kunnan eri viranomaisten tehtäviä ja rooleja puhdistusprosessissa ja tuoda esille se, mitä eri vaihtoehtoja kunnalla on käytännössä. Vaikka hankkeessa painotetaan nimenomaan kunnan vastuuta, kiinnitetään selvityksessä huomiota myös valtion juridiseen ja tosiasialliseen vastuuseen. Tältä osin pyritään selvittämään valtion ja kuntien työnjakoa pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja puhdistamisesta aiheutuneista kustannuksista, jolloin vastuukysymyksiä pyritään tarkastelemaan laajemmasta näkökulmasta ns. yhteiskunnallisena vastuuna. Suuren osan maaperän pilaantumistapauksista muodostavat maankäyttömuutosten yhteydessä esille tuleva pilaantuminen. Tämän vuoksi selvityksessä on tarkastellaan myös kaavoittajan vastuuta maaperän pilaantumistapauksissa. Lisäksi selvitetään, miten saastuneet alueet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja mitkä ovat niihin liittyvät vastuukysymykset. Hankkeen alussa oli tavoitteena saada aikaan pilaantuneiden maa-alueiden vastuuta, toimintamalleja ja rahoitusta koskeva opas tai käsikirja kunnille. Varhaisessa vaiheessa kuitenkin havaittiin, ettei oppaan aikaan saaminen ole mahdollista tämän hankkeen puitteissa, mikä herätti osaltaan ajatuksen jatkohankkeesta, jonka aikana opas laadittaisiin. Esiselvitys toimiikin lähinnä pohjana, joka avulla varsinaista opasta/käsikirjaa työstetään. 1.2 Aiheen rajaukset Selvityksen aihepiiri on laaja, joten tietyt osa-alueet on tietoisesti rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Hankkeessa keskitytään erityisesti maaperän pilaantumiseen liittyviin vastuukysymyksiin, joten pohjaveden pilaantumiseen liittyvät vastuut jäävät tarkastelun ulkopuolelle (tosin maaperän ja pohjaveden pilaantumisen erottelu sinänsä on keinotekoista). Tarkoituksena on selventää vastuita vanhoissa maaperän pilaantumistapauksissa siltä osin kun on kyse erityisesti kunnan sekä osin myös valtion vastuusta. Tämä rajaa tarkastelun ulkopuolelle yksityisten tahojen vastuuseen liittyvät erityiskysymykset, joita ei tarkastella erikseen. Toisaalta esimerkiksi yksityisten tahojen ja kuntien jätelainsäädännön mukainen kunnostusvastuu perustuu lähtökohtaisesti samoihin pilaamissäännöksiin; ja kunnan viimekätinen kunnostusvastuu syntyy tavallaan yksityisen vastuun kautta, kun aiheuttajaa tai alueen haltijaa ei saada vastuuseen. Uusiin pilaantumistapauksiin liittyvä säädöspohja on suhteellisen selkeä, koska pilaantuneen maaperän kunnostamisvastuuta koskevaa lainsäädäntöä on viime vuosina uudistettu. Uusien pilaantumistapausten osalta selvityksen ulkopuolelle rajautuvat vain niihin liittyvät erityisongelmat tulkintoineen, yksityiskohtaiset menettelytapamallit sekä mahdolliset kehittämistarpeet. Silloin kun uusiin tapauksiin liittyvät ongelmat ovat yhteisiä vanhoihin pilaantumistapauksiin liittyvien ongelmien kanssa, ne sisältyvät aihepiiriin.

4 1 Johdanto 3 Hankkeessa kirjataan myös erikseen selvitettäviä asioita, johon listataan hankkeen aikana esille tulleita ongelmia, jotka eivät varsinaisesti kuulu hankkeen piiriin. Näitä asioita, kuten esimerkiksi pelastusviranomaisten roolia, kaatopaikkojen sulkemiseen liittyvää kunnostusvastuuta ja konsultteihin liittyviä kysymyksiä käsitellään suppeammin. 1.3 Lähteenä käytetty aineisto Tässä esiselvityksessä pilaantuneiden maa-alueiden juridisen vastuun selvittämiseen on käytetty aineistona oikeus- yms. kirjallisuutta, lainsäädäntöä esitöineen sekä oikeustapauksia. Lähteenä on käytetty myös internettiä etsittäessä tietoa mm. Eu-rahoituksesta. Puhdistusvastuuseen liittyviin käytännön ongelmatilanteisiin oli alun alkaen tarkoitus perehtyä mm. tarkastelemalla maaperän puhdistamiseen liittyvää hallintokäytäntöä. Hallintopäätöksistä oli tarkoitus selvittää, miten saastuneen maaperän puhdistamisessa on tähän mennessä hallinnollisesti ja juridisesti toimittu sekä, miten kuntien vastuu saastuneiden alueiden puhdistamisesta on niissä ratkaistu. Selvityksen kuluessa kuitenkin havaittiin, ettei hallintopäätöksistä löydy tietoa em. seikoista. Ongelmatilanteiden kartoittaminen onkin tapahtunut kunnilta saatujen muistioiden yms. esimerkkitapausten perusteella. Käytännön ongelmia on noussut esille myös ohjausryhmän kokouksissa käydyissä keskusteluissa, jotka osoittautuivat yhdeksi parhaista tietolähteistä. Näissä palavereissa keskusteltiin monipuolisesti esiselvityksen aihepiiriin kuuluvista asioista. Ohjausryhmän kokousten lisäksi joidenkin yhteystyökaupunkien kanssa pidettiin pienempiä tiedonvaihdon kannalta hyödyllisiä palavereja. 1.4 Määritelmiä Maaperän pilaantumiseen liittyvät käsitteet eivät ole käytännössä yksiselitteisiä ja vakiintuneita. Tämä johtuu osaltaan siitä, että eri ympäristölaeissa käytetty terminologia ei yhtenäistä, vaan saman käsitteen sisältö voi vaihdella laista riippuen. Toisaalta lainsäädännössä käytetty terminologia eroaa käytännön puhekielestä, jossa eri käsitteitä käytetään usein rinnakkain synonyymeinä toisilleen, vaikka käsitteiden juridinen sisältö olisi erilainen. Arkikielessä ei voida päästä samanlaiseen täsmällisyyteen kuin juridisessa kielessä, eikä se ole tarpeenkaan. Maaperän pilaantumiseen liittyvät käsitteet eivät siis ole niin vakiintuneita, että niillä olisi vain yksi ja tietty merkityssisältö. Tämän vuoksi on tarpeellista määritellä, mitä tietyllä käsitteellä kulloinkin tarkoiteta. Esiselvityksessä käsitteet pyritään määrittelemään käytännönläheisesti. Määritelmät ovat normaalia laajempia; niiden tiivistämisen katsottu olevan välttämätöntä esiselvitysvaiheessa. Määritelmien alussa on suppeammat tiivistelmät Pilaantunut maaperä vai saastunut maaperä? Esiselvityksessä käytetään rinnakkain pilaantuneen maaperän ja saastuneen maaperän käsitteitä. Uuteen ympäristönsuojelulakiin on omaksuttu pilaantuneen maaperän käsite. Tämän käsitteen rinnalla käytetään kuitenkin edelleen jätelaissa omaksuttua saastuneen maaperän käsitettä. 1 Tälle rinnakkaiskäytölle ei käytännössä ole estettä, sillä ympäristönsuojelulain pi- 1 Ks. Kuusiniemi (1992) s. 22. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että maaperän pilaantuminen aiheuttaessa merkittävää ympäristö- tai terveyshaittaa, olisi käsitteellisesti kyse saastumisesta. Saastumisen käsitteestä luopumista perusteltiin ympäristönsuojelulain esitöissä sillä, että laissa käytetään joh-

5 1 Johdanto 4 laantuneen maaperän ja jätelain saastuneen maaperän käsitteet vastaavat sisällöllisesti toisiaan. Käytännön kannalta on selkeää ja joustavaa, että molempia edellä mainittuja käsitteitä voidaan käyttää rinnakkain. Tämän vuoksi esiselvityksessä käytetään molempia käsitteitä Saastunut/pilaantunut maa-alue Maaperä on pilaantunut, kun 1) maa-aluetta ei voida käyttää alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa tai muuhun suunniteltuun käyttöön ja 2) kun haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää huomattavasti alueen luontaisen pitoisuuden ja 3) aineen kokonaismäärä maaperässä on merkittävä tai pilaantuminen aiheuttaa merkittävää välitöntä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Saastunut maaperä määriteltiin ensimmäisen kerran lainsäädännössä jätelain 22 :ssä olevan maaperän saastuttamiskiellon kautta. 2 Jätelain saastuttamiskiellossa maaperän pilaantuminen määriteltiin välillisesti ja laadullisesti kieltämällä säännöksessä mainitun seurauksen aiheuttaminen. Saastuttamiskiellon mukaan maaperä on saastunutta silloin kun on kyse sellaisesta maaperän laadun huononemisesta, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Hallituksen esityksessä em. määritelmää täsmennettiin siten, että maaperän laadun huononemisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun maa-aluetta ei enää voida käyttää alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Maaperän laadun huononemisen katsottiin voivan ilmetä myös pohja- tai pintaveden, ilman tai kasviston kautta aiheutuvana vaarana tai haittana. 3 Kuten jo yllä mainittiin on ympäristösuojelulaissa luovuttu saastumisen käsitteestä ja siellä käytetään johdonmukaisesti pilaantumisen käsitettä. Ympäristönsuojelulain 7 :ssä on maaperän pilaamiskielto, joka vastaa sisällöltään em. jätelain 22 :n maaperän saastuttamiskieltoa. Pilaamiskiellolla turvataan mm. maaperän käyttömahdollisuuksien säilymistä. Tämän vuoksi maaperän pilaantumisen arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös alueen käyttömuoto, joten esimerkiksi teollisuusalueen varastokentän maaperältä ei edellytetä vastaavaa puhtautta kuin asuinalueiden maaperältä. 4 Pilaaminen/saastuttaminen tapahtuu kolmiportaisesti jätteen/aineen jättäm i- nen, päästäminen, sijoittaminen maaperään maaperän laadun huononeminen vaara/haitta terveydelle, ympäristölle; viihtyisyyden vähentyminen tai muu yleisen/yksityisen edun loukkaus Samase-projektin loppuraportissa saastunut maa-alue on määritelty seuraavasti: Maa-alue on saastunut, jos haitallisen aineen tai tekijän pitoisuus ylittää huomattavasti kyseessä olevan alueen luontaisen pitoisuuden ja aineen kokonaismäärä maaperässä on merkittävä, tai saastuminen aiheuttaa alueen maankäytöstä ja ympäristöolosuhteista johtuen merkittävää välitöntä tai välillistä vaaraa luonnolle, ympäristölle tai terveydelle. Tällaiseksi alueeksi luetaan myös rannalta vesistöön jatkuva saastunut alue. 5 donmukaisesti pilaantumisen käsitettä. Ympäristönsuojelulain säätämisen yhteydessä ei kuitenkaan ollut tarkoitus tehdä aste-eroa pilaantumisen ja saastumisen välille. Ks. HE 84/1999 s Saastunut maaperä oli mainittu jo ennen määrittelemistä jätehuoltotöitä koskeneessa asetuksessa (901/1989). 3 HE 77/1993 s HE 84/1999 s Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa s. 66.

6 1 Johdanto 5 Maaperän pilaantuminen voidaan jätelain ja ympäristönsuojelulain yleisten laatumääritelmien lisäksi määritellä myös käyttämällä raja- ja ohjearvoja. Näin tehtiin Samase-raportissa, jossa määriteltiin maaperän pilaantumiselle ohjeelliset 6 pitoisuusrajat eli maaperän haitta-aineiden monikäytön ohje- ja raja-arvot. 7 Pilaantumisen arviointi onkin tapahtunut käytännössä pitkälle Samase-raporissa esitettyjen haitta-aineiden pitoisuusrajojen pohjalta. Myös maaperän kunnostamisen tarve ja taso on perustunut paljolti Samase-raportin arvoihin. Tätä on kuitenkin kritisoitu ja korostettu, että kunnostustarpeen tulisi perustua kohdekohtaiseen riskinarviointiin, jolloin alueen käyttötarkoitus ja pilaantumisesta aiheutuneet ympäristö- ja terveysvaikutukset määräävät kunnostustarpeen. Ympäristönsuojelulain 14 :n mukaan valtioneuvosto voi antaa maaperän raja- ja ohjearvoja koskevan asetuksen. Asetusta ei ole kuitenkaan toistaiseksi annettu. Näillä näkymin valtioneuvoston asetus on tarkoitus antaa ympäristöministerille kesän 2001 aikana Vanha saastuminen/pilaantuminen Esiselvityksessä vanhalla pilaantumisella tarkoitetaan ennen jätelain voimaantuloa tapahtunutta maaperän pilaantumista. Tässä esiselvityksessä vanhalla pilaantumisella tarkoitetaan ennen jätelain voimaantuloa tapahtunutta maaperän pilaantumista. Vanhan pilaantumisen määritteleminen ei kuitenkaan välttämättä ole näin yksiselitteistä, sillä maaperän pilaantuminen arvioidaan olevan vanhaa aina suhteessa jonkin uuden velvoitteen voimaantuloon. Koska saastuneisuuden puhdistamisvelvollisuutta koskeva lainsäädäntö on kehittynyt ajan kuluessa, on olemassa useita ajankohtia, joita ennen tapahtunut pilaantuminen voidaan määritellä vanhaksi. Ennen jätelain voimaantuloa tapahtuneiden saastumistapausten lisäksi vanha pilaantuminen voi käsitteenä viitata myös ennen jätehuoltolain voimaantullutta roskaamiskiellon laajennusta tapahtuneisiin saastumistapauksiin. Lisäksi vanhalla pilaantumisella voidaan tarkoittaa myös jo ennen jätehuoltolain voimaantuloa tapahtunutta saastumista Kunnostetaan, ennallistetaan, puhdistetaan vai saneerataan? Esiselvityksessä käsitteitä kunnostaminen, ennallistaminen, puhdistaminen ja saneeraaminen käytetään rinnakkain niiden luonnollisissa käyttöyhteyksissä. Arkikielessä kunnostamista, ennallistamista, puhdistamista ja saneeraamista käytetään yleensä rinnakkain synonyymeinä toisilleen. Myös lainsäädännössä käytetään useampia 6 Samase-raportissa asetetut ohje- ja raja-arvot ovat ohjeellisia. Ne eivät ole oikeudellisesti velvoittavia ja niistä voidaan poiketa tapauskohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Ks. Tuomainen ja Tuomala s Monikäytön ohjearvolla tarkoitetaan haitta-aineen sellaista pitoisuutta, jota pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana. Ohjearvot alittavien maa-alueiden maankäytölle tai maamassojen sijoittamiselle ei aseteta rajoituksia, mutta ohjearvon ylittyessä mahdolliset ympäristövaikutukset on selvitettävä. Monikäytön raja-arvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, joka yleensä edellyttää kunnostustoimenpiteitä tai altistuksen rajoittamista. Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa s. 58.

7 1 Johdanto 6 käsitteitä ja niiden sisältö poikkeaa osittain toisistaan. Esimerkiksi ympäristönsuojelulaissa ja kemikaalilaissa käytetään sanaa puhdistaminen. Molemmissa laeissa edellytetään ympäristön, ja kemikaalilaissa lisäksi rakenteiden puhdistamista sellaiseen tilaan, ettei siitä voi enää aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle. Sen sijaan ympäristövahinkolaissa käytetään sanaa ennallistaminen. Ympäristövahinkolain mukaan ennallistamistoimenpiteillä pyritään vaurioituneen ympäristön palauttamiseen ennalleen, sellaiseksi kuin se oli ennen vahinkotapahtumaa. Tällaisen alkuperäistason määrittäminen, jolle luonnon tila tulisi palauttaa voi olla usein hankalaa. 8 Valtioneuvoston asetusluonnoksessa maa-alueen ja sen maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistustarpeen arvioinnista ( ) käytetään pilaantunen alueen puhdistamista yläkäsitteenä, joka käsittää pilaantuneen alueen ja sen maaperän selvittämistoimet, varsinaiset kunnostustoimet sekä jälkihoitotoimet. 9 Tämä määrittelytapa on ristiriitainen ympäristönsuojelulaissa käytettyyn terminologian kanssa, sillä ympäristönsuojelulaissa puhdistamista ei esiinny yläkäsitteenä. Esiselvityksessä ei käytetä em. kaltaista hierarkkista käsitejärjestelmää, vaan käsitteitä kunnostaminen, ennallistaminen, puhdistaminen ja saneeraaminen käytetään rinnakkain niiden luonnollisissa käyttöyhteyksissä. 1.5 Muita tärkeitä lähtökohtia Seuraavassa käydään läpi muita pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyviä keskeisiä lähtökohtia ja käsitteitä Puhdistushankkeen eri vaiheet Pilaantuneen maaperän puhdistushanke jaetaan kolmeen vaiheeseen: 1. Selvittämistoimet: taustaselvitykset saastuneesta kohteesta ja alueen käyttöhistoriasta, kenttätutkimukset haitallisten aineiden ominaisuuksista ja levinnäisyydestä jne. sekä riskinarviointi. 2. Varsinaiset kunnostustoimet: kunnostuksen edellyttämien lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen, itse maaperän kunnostamien, kunnostustyön valvonta/seuranta, kunnostustyöntyön hyväksyminen sekä maamassojen välivarastointi, käsittely ja loppusijoitus. 3. Jälkihoitotoimet: jälkiseuranta, jona avulla varmistetaan kunnostustöiden riittävyys ja alueen myöhemmän käytön riskittömyys. Pilaantuneen maaperän puhdistushanke voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: selvittämistoimiin, varsinaisiin kunnostustoimiin ja jälkiseurantaan. Selvittämistoimilla tarkoitetaan pilaantuneen alueen laajuuden ja puhdistamistarpeen tutkimista. Selvittämistoimiin kuuluvat mm. taustaselvitykset saastuneesta kohteesta ja alueen käyttöhistoriasta, kenttätutkimukset haitallisten aineiden ominaisuuksista ja levinnäisyydestä, 8 Laajan määritelmän mukaan ennallistamisella tarkoitetaan haitallisella tavalla muuttuneen fyysisen olotilan, erityisesti pilatun tai muutetun ympäristön tilan palauttamista kokonaan tai osittain entiselleen. Laajassa mielessä kysymys on ympäristöön vaikuttavan toiminnan haitallisten seurausten poistamisesta tai vähentämisestä. Usein ennallistamisesta puhutaan oikeudenvastaisesti aiheutettujen seurausten yhteydessä. Termiä on käytetty myös sellaisissa ympäristöluvan lupamääräyksistä, joilla pyritään ennalta poistamaan luvallisen toiminnan haitallisia vaikutuksia. Ennallistamiseen on joskus katsottu liittyvän myös vahingon laajenemisen torjuntatoimet. 9 Ks. vaiheista Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma-oppaan luonnos s. 6.

8 1 Johdanto 7 riskinarviointi, yleissuunnitelman tekeminen ja mahdollisesti tarvittavien lupien hakeminen yleissuunnitelman perusteella. 10 Varsinaisiin kunnostustoimiin kuuluvat toteutussuunnitelman tekeminen, maaperän kunnostaminen (maamassojen välivarastointi, käsittely ja loppusijoitus), kunnostustyön laadunvalvonta, loppuraportointi ja viranomaishyväksyntä kunnostustyöntyölle. Jälkihoitotoimiin kuuluvat jälkiseuranta, jonka avulla varmistetaan kunnostustöiden riittävyys ja alueen myöhemmän käytön riskittömyys Kunnostushankkeen osapuolet Jotta puhdistushanke voitaisiin viedä läpi joustavasti, tulee olla selkeä kuva hankkeeseen osallistuvista tahoista ja niiden tehtävistä. Puhdistushankkeen osapuolina voi olla pilaaja, alueen haltija, valtion viranomaisia, kunnan viranomaisia, ja esimerkiksi yksityisiä konsultteja ja urakoitsijoita. Lisäksi puhdistushankkeiden rahoittamiseen osallistuu eri tahoja. Em. tahojen välinen tehtävienjako ei ole läheskään aina selkeä, vaikka eri laeissa säädetäänkin tehtävienjaosta ja vastuista. Epäselvyyttä on erityisesti puhdistushankkeisiin osallistuvien viranomaisten tehtävissä. Tämä johtuu osin siitä, että eri viranomaiset suorittavat käytännössä myös sellaisia tehtäviä, joiden osalta toimivaltaa ei ole selkeästi määritelty lainsäädännössä tai alemmanasteisissa säännöksissä, vaan toimivalta on johdettu jostain yleisemmästä säädöksestä. Uusien pilaantumistapausten osalta ensisijainen vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja kustannuksista on sillä, jonka toiminnasta maaperän pilaantuminen on aiheutunut. Toissijaisesti puhdistusvastuu siirtyy alueen haltijalle ja viimekädessä kunnalle. Kunta voi tietysti joutua puhdistusvastuuseen kaikilla em. perusteilla, mutta kunta voi puhdistaa pilaantuneen maaperän myös vapaaehtoisesti, ilman juridista vastuuta. Onkin huomattava, että puhdistushankkeeseen osallistuvat tahot eivät ole toisiaan poissulkevia. Pilaaja/toiminnanharjoittaja selvilläolovelvollisuus toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 5 ) ilmoitusvelvollisuus maahan päässeestä aineesta, joka voi aiheuttaa pilaantumista (YSL 76 ) selvitysvelvollisuus pilaantuneisuuden laajuudesta ja puhdistustarpeesta (YSL 77 ) pilaantuneen maaperän puhdistamis- ja kustannusvastuu (YSL 75.1 ) ympäristöluvan hakeminen/ilmoituksen tekeminen (YSL 78 ) oman toiminnan tarkkailuvastuu (vrt. YSL 46 ) Alueen haltija selvitysvelvollisuus pilaantuneisuuden laajuudesta ja puhdistustarpeesta (YSL 77 ) pilaantuneen maaperän puhdistamis- ja kustannusvastuu (YSL 75.2 ) ympäristöluvan hakeminen/ilmoituksen tekeminen (YSL 78 ) tarkkailuvastuu selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta (YSL 104 ) Kunta viimekätisenä puhdistajana selvitysvelvollisuus pilaantuneisuuden laajuudesta ja puhdistustarpeesta (YSL 77 ) pilaantuneen maaperän puhdistamis- ja kustannusvastuu (YSL 75.1 ) 10 Ks. tutkimusvaiheiden osalta esimerkiksi Saastuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostus ss Ks. Saastuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostus ss. 119.

9 1 Johdanto 8 ympäristöluvan hakeminen/ilmoituksen tekeminen (YSL 78 ) Kunnissa eri tehtävien hoitaminen on järjestettävissä varsin joustavasti ja eri hallintokunnille kuuluvat tehtävät vaihtelevatkin kunnittain. Puhdistushankkeissa on tärkeää erottaa se, missä roolissa viranomainen kulloinkin toimii. Ensinnäkin on erotettava se, milloin kunta toimii yksityisten tapaan esimerkiksi palveluita tarjoavana konsulttina ja milloin viranomaisroolissa. Toiseksi viranomaistoiminnassa tulee erottaa myös erityyppiset viranomaisroolit, sillä yksi viranomainen ei voi olla samassa puhdistushankkeessa varsinaisia puhdistustoimia tekevä osapuoli ja samalla valvova viranomainen. Vaikka lupa- ja valvontaviranomaisena toimimista ei välttämättä voida pitää varsinaisena hankkeeseen osallistumisena, ovat lupa- ja valvontatehtävät mukana toiminnallisessa luettelossa, jossa luetellaan puhdistushankkeeseen osallistuvat tahot. Jaottelu on nykyisen lainsäädännön mukainen, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös vanhoihin pilaantumistapauksiin. Valtion puolelta puhdistushankkeeseen osallistuvat lähinnä alueellinen ympäristökeskus ja työsuojeluviranomainen 1) Alueellinen ympäristökeskus ympäristölupien/ilmoitusten käsitteleminen (YSL 23.1 ja YSL 31.2 ) pilaantuneisuuden laajuuden ja puhdistamistarpeen selvittämisestä määrääminen (YSL 77 ) puhdistamisesta määrääminen (YSL 79 ) lain säädösten noudattamisen valvonta (YSL 20 ja 22 ) asiantuntijana toimiminen, neuvoo ja ohjaa (laki ympäristöhallinnosta 4.2 :n 4-kohta ja 10-kohta sekä YSL 22 ) kunnostustyön valvonta ja seuranta kunnostustyön hyväksyminen jälkiseuranta neuvottelee ja päättää jätehuoltotöistä ja ympäristönsuojeluavustuksista (JL 35, JA 15, asetus valtion jätehuoltotöistä 2, Vnp 894/ ) 2) Työsuojeluviranomainen mm. työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvominen tarkastuksia ja tutkimuksia suorittamalla (laki työsuojelun valvonnasta 131/1973) ottaa vastaan työsuojeluvalvonnasta annetun lain 21 :n mukaisen ilmoituksen (ks. myös Vnp (629/1994) rakennustyön turvallisuudesta 6 ) Kunnista puhdistushankkeeseen voi osallistua useita eri viranomaisia, kuten 3) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (hallinnollinen valvontaviranomainen) ympäristön tilan seuranta (YSL 25 ): tekee joissain kunnissa puhdistushanketta edeltäviä esiselvityksiä ja tutkimuksia myös muiden omistamilla alueilla lain säädösten noudattamisen valvonta (YSL 21 ja YSL 22 ): ohjaa vastuuvelvollisen puhdistustoimiin, valvoo ja seuraa tutkimuksia ja kunnostamista ympäristöluvan/ilmoituksen käsitteleminen (YSL 23.2 ja YSL 31.3 ) asiantuntijana toimiminen, neuvoo ja ohjaa yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen kanssa huom! ei määräysvaltaa!(poikkeustapauksissa YSL 80 ) 4) Viranomainen, joka edustaa kuntaa maanomistajana (kiinteistötoimi) kunnan omistamien kiinteistöjen hallinta, vuokraus ja myynti selvitysten teettäminen konsultilla

10 1 Johdanto 9 kunnostustyön teettäminen urakoitsijalla kunnostustyön hyväksyminen ympäristöluvan hakeminen/ilmoituksen tekeminen (YSL 78 ) selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta (YSL 104 ) 5) Kaavoittaja alueiden käytön suunnittelu (MRL 20 ) maaperän ominaisuuksien tutkiminen kaavoituksessa (MRL 9 ) kaikkien kaavojen täytettävä mm. terveellisyyden vaatimus (MRL 1 ja 5 ) kaavojen sisältövaatimukset: maakuntakaava (MRL 28 ), yleiskaava (MRL 39 ) ja asemakaava (MRL 54 ) kaavojen pitäminen ajan tasalla: maakuntakaava (MRL 27 ), yleiskaava (MRL 36 ) ja asemakaava (MRL 51 ) asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi (MRL 60 ): puhdistustarpeen/kaavan muutoksen tarpeen arviointi 6) Tekninen viranomainen (esimerkiksi rakennusvirasto) ympäristöluvan hakeminen/ilmoituksen tekeminen (YSL 78 ) neuvottelee usein kunnan puolelta jätehuoltotöistä ja ympäristönsuojeluavustuksesta selvitysten teettäminen konsultilla kunnostustyön teettäminen urakoitsijalla kunnostustyön hyväksyminen rakennuttaja ja urakoitsija 7) Rakennusvalvontaviranomainen rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvan ratkaiseminen: takaa viimekädessä alueen rakennuskelpoisuuden mm. rakennuspaikan terveellisyyden (MRL 130 ) rakennustoiminnan sekä MRL:n ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten valvonta (MRL ) kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta huolehtiminen (MRL ) 8) Terveydensuojeluviranomainen terveyden suojelun edistäminen ja valvominen (TSL 6 ) terveyshaitan poistamisesta tai rajoittamisesta määrääminen (TSA 15 ja TSL 27 ) terveydensuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen (TSL 6 ) 9) Kemikaalivalvontaviranomainen lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta (KemL 7 ) kemikaalien saastuttamien rakenteiden ja ympäristön puhdistamisvelvollisuudesta määrääminen (KemL 45 ) 10) Kunnallinen vesilaitos vedenottajana asianosainen/haitankärsijä: toimimisintressi 11) Pienissä kunnissa kunnanhallituksella voi olla seuraavia tehtäviä ympäristöluvan hakeminen/ilmoituksen tekeminen (YSL 78 ) neuvottelee kunnan puolelta jätehuoltotöistä ja ympäristönsuojeluavustuksesta selvitysten teettäminen konsultilla kunnostustyön teettäminen urakoitsijalla kunnostustyön hyväksyminen

11 12) Palo- ja pelastuslaitos 1 Johdanto 10 torjuntatoimet akuuteissa ympäristöonnettomuuksissa (pelastustoimilaki 10 luku ja maa-alueiden öljynvahinkolaki 12 ) Valtion ja kunnan viranomaisten lisäksi puhdistushankkeeseen osallistuvat myös yksityiset konsulttiyritykset sekä rakennuttajat ja urakoitsijat. Yksityiset konsultit selvitysten tekeminen kunnostussuunnitelmien laatiminen puhdistushankkeen laadunvalvonta Rakennuttajat ja urakoitsijat kunnostustöiden tekeminen Pilaantuneen maa-alueen kunnostamisen rahoittamiseen osallistuvia tahoja on useita. Kunnostustöiden rahoitus 1) pilaaja (lakisääteinen/ vapaaehtoinen ) 2) alueen haltija (lakisääteinen/vapaaehtoinen) 3) kunta (lakisääteinen/vapaaehtoinen) 4) valtio jätehuoltotyöt (harkinnanvarainen) ympäristönsuojeluavustus (harkinnanvarainen) 5) Öljysuojarahasto (lakisääteinen/harkinnanvarainen) 6) Soili projekti 7) liikennevakuutus (lakisääteinen) 8) vapaaehtoiset vakuutukset omaisuusvakuutus vastuuvakuutus ympäristövastuuvakuutus 9) pakollinen ympäristövahinkovakuutus (lakisääteinen) Pilaaja ja toiminnanharjoittaja Pilaajalla tarkoitetaan sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka toiminnasta maaperän tai pohjaveden pilaantuminen aiheutuu. Toiminnanharjoittaja on sellainen luonnollinen tai oikeushenkilö, joka harjoittaa pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai joka tosiasiallisesti määrää toiminnasta. Ympäristölainsäädännössä ei ole nimenomaista ja yleistä pilaajan määritelmää. 13 Pilaaja voidaan määritellä ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskiellon ja pilaantuneen maape- 12 Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain (378/1974) 5.2 :n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta. Kunnalla on oltava öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä nimetty viranomainen, joka on vastuussa laissa tarkoitettujen öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta kunnan alueella. Lain 1 :ssä on öljyn maahan tai veteen päästämistä koskeva kielto, 3 :ssä on säännös öljyvahingon ilmoitusvelvollisuudesta ja 4 :ssä säädetään öljyn haltijan torjuntavelvollisuudesta. 13 EY:n piirissä syntyi 1975 määritelmä, jonka mukaan pilaaja on ympäristön turmeltumisen suora tai epäsuora aiheuttaja tai se, joka luo turmeltumiseen johtavat olosuhteet. Ks. Communication from the

12 1 Johdanto 11 rän tai pohjaveden puhdistusvastuuta koskevan säännöksen kautta. Puhdistusvastuuta koskevan ympäristönsuojelulain 75 :n mukaan pilaajaksi katsotaan se, jonka toiminnasta maaperän tai pohjaveden pilaantuminen aiheutuu. Määritelmää voidaan täsmentää vielä siten, että pilaaja on se, joka jättää tai päästää maaperään jätettä tai muuta ainetta siten, että siitä seuraa ympäristönsuojelulain 7 :ssä tarkoitettu haitallinen seuraus, joka voi ilmetä maaperän laadun huonontumisena ja suoranaisena tai epäsuorana vaarana taikka haittana terveydelle tai ympäristölle. Usein puhdistusvastuussa olevaksi pilaajaksi katsotaan toiminnanharjoittajaksi kutsuttu taho. Aivan kuten pilaajasta, myöskään toiminnanharjoittajasta ei ole ympäristölainsäädännössämme yleistä määritelmää. Ympäristönsuojelulain kohdassa on oma toiminnanharjoittajan määritelmänsä, jonka mukaan ympäristönsuojelulaissa toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai joka tosiasiallisesti määrää toiminnasta Haltija Kiinteistön haltijalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa tai sitä, joka hallitsee kiinteistöä vuokraoikeuden nojalla. Sitä, joka hallitsee kiinteistöä huoneenvuokrasopimuksen nojalla, ei kuitenkaan pidetä tässä tarkoitettuna kiinteistönhaltijana. Kiinteistön haltijaksi rinnastetaan tienpitäjä, rautatien haltija sekä venesataman ja ulkoilureitin pitäjä. Ympäristönsuojelulaissa ei ole määritelty kiinteistön haltijaa, vaan siltä osin sovelletaan jätelainsäädännön määritelmää. Sekä jätehuoltolaissa, jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa on kiinteistön haltijalle asetettu erilaisia velvollisuuksia. Myös pilaantuneen maaperän puhdistamisvelvollisuus voi kohdistua kiinteistön haltijaan. Haltijan vastuu edellyttää tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttymistä 14. Kunnat ovat merkittävä maanomistaja ja myös niille voi syntyä pilaantuneen alueen toissijainen puhdistamisvelvollisuus alueen haltijana. Jätelainsäädännössä on määritelty kiinteistön haltijan käsite. Kiinteistön haltijalla tarkoitetaan jätehuoltolain 6 :n ja jätelain 3.1 :n 4 kohdan mukaan kiinteistön omistajaa tai omistajan vertaista haltijaa tai sitä, joka hallitsee kiinteistöä vuokraoikeuden nojalla. Huoneenvuokrasopimuksen nojalla kiinteistöä hallitseva ei kuitenkaan ole tässä tarkoitettu kiinteistönhaltija. 15 Kiinteistön haltijaksi rinnastetaan myös tienpitäjä, rautatien haltija sekä venesataman ja ulkoilureitin pitäjä. Lain esitöiden mukaan kiinteistön haltijan käsite on sekä jätelaissa että jätehuoltolaissa yhtenevä. Ympäristönsuojelulaissa ei ole määritelty kiinteistön haltijaa. Siltä osin sovelletaan jätelainsäädännön määritelmää. Lainsäädännössä on siis lueteltu kiinteistön haltijana pidettävät tahot. Laeissa tai niiden esitöissä ei kuitenkaan ole määritelty sitä, mikä haltijataho viranomaisen tule velvoittaa puhdis- Commission to the council regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters, O.J: 1975, No. L194/ Ks uusien pilaantumistapausten osalta ympäristönsuojelulain 75. Jätehuoltolain roskaamissäännöstön mukaisen haltijan vastuun syntymisen edellytykset ovat em. suppeammat; roskaamissäännöstöön perustuvan haltijan vastuun syntyminen ei edellytetä haltijan suostumusta tai tietoisuutta pilaamisesta, vaan riittää, että aiheuttaja jää tuntemattomaksi. Myös vastuun kohtuuttomuus haltijalle jää huomioimatta. Jätehuoltolain jätehuoltosuunnitelman esittämisvelvollisuuteen perustuva puhdistusvastuu kuuluu suoraan alueen haltijalle. 15 Ks. HE 142/1975 II s. 3. Hallituksen esityksen mukaan kiinteistön haltijan käsite määräytyy samoin kuin jätevesimaksulakissa (610/1973), jossa käsitteen ulkopuolelle jäävät huoneenvuokrasopimuksen nojalla kiinteistöä hallitsevat vuokramiehet.

13 1 Johdanto 12 tamaan pilaantunut alue. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä 99/5040/5 tulkittiin lainsäädäntöä siten, että jätehuoltolain 6 :ssä ja jätelain 3 :ssä mainitut tahot ovat toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Kiinteistön vuokraamisen katsottiin tarkoittavan kiinteistön hallinnan luovuttamista ulkopuoliselle, jolloin vuokratun kiinteistön omistajaa ei voida pitää jätelainsäädännössä tarkoitettuna haltijana. Päätöksen mukaan lainsäädäntö perusteluineen ei anna tukea tulkinnalle, jonka mukaan viranomainen voisi tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen valita sen, kohdistetaanko puhdistamisvelvoite vuokramieheen vai omistajaan. Kiinteistön hallinnalta on edellytettävä todellisuutta (fyysinen hallinta), yksinomaisuutta ja siihen kuuluvaa valvontavaltaa. Hallinnan todellisuuteen perustuen korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 1986 A II katsonut, että puhdistamisvastuu kuului kiinteistön omistajalle, vaikka pilaantuminen oli aiheutunut vuokramiehen harjoittamasta toiminnasta. Kiinteistön omistaja katsottiin puhdistusvelvolliseksi kiinteistön sen hetkisenä haltijana, sillä vuokramies ei enää hallinnut kiinteistöä jätehuoltolain 6.1 :ssä mukaisella tavalla tontinvuokratai maanvuokrasopimuksen nojalla. Haltijan määritelmän selkeydestä huolimatta, alueen haltijan vastuun kohdentuminen ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista. Erityisesti kiinteistöjen vuokrasuhteiden aikana tapahtuneeseen pilaantumiseen liittyy erityisiä ongelmia joita tarkastellaan myöhemmin Julkisoikeudellinen kunnostusvastuu Puhdistusvastuussa on kyse puhdistusvastuussa olevan toiminnanharjoittajan tai alueen haltijan ja viranomaisen välisestä julkisoikeudellisesta suhteesta. Julkisoikeus sääntelee julkisyhteisöjen keskinäisiä suhteita sekä julkisyhteisön suhdetta yksityisiin. Julkisoikeudelle on tunnusomaista kyky yksipuolisesti velvoittaa kansalaisia ja muita oikeussubjekteja. Julkisoikeuteen kuuluu lisäksi yleisten intressien toteuttaminen. Julkisoikeudellisessa suhteessa sopimusten käyttömahdollisuus on rajoitettua ja sopimuksen merkitys rajoittuu sopimusosapuolten väliseen suhteeseen. Puhdistusvastuulla tarkoitetaan puhdistusvastuussa olevan vastuuta pilaantuneen alueen selvittämisestä, kunnostamisesta ja puhdistamisesta sekä niistä aiheutuneista kustannuksista. Puhdistusvastuussa on kyse puhdistusvastuussa olevan toiminnanharjoittajan tai alueen haltijan ja viranomaisen välisestä julkisoikeudellisesta suhteesta. Julkisoikeus sääntelee julkisyhteisöjen keskinäisiä suhteita sekä julkisyhteisön suhdetta yksityisiin. Julkisoikeudelle on tunnusomaista kyky yksipuolisesti velvoittaa kansalaisia ja muita oikeussubjekteja. Maaperän pilaantumistapauksissa julkisen vallan kyky yksipuoliseen vallankäyttöön ilmenee mm. siten, että alueellisen ympäristökeskuksen on määrättävä maaperän puhdistamisesta, jollei puhdistamisesta vastuussa oleva ryhdy siihen. Julkisoikeuteen kuuluu lisäksi yleisten intressien toteuttaminen. Maaperän puhdistamisen pyrkimyksenä on palauttaa pilaantuneen ympäristön laatutaso sellaiseksi, ettei siitä aiheudu yleisen edun kannalta haitallisia vaikutuksia, joita ovat mm. terveys ja ympäristöhaitat. Julkisoikeudellisessa suhteessa sopimusten käyttömahdollisuus on rajoitettua ja sopimuksen merkitys rajoittuu sopimusosapuolten väliseen suhteeseen. Esimerkiksi pilaantuneen maaperän puhdistusvastuussa oleva toiminnanharjoittaja tai alueen haltija ei pääsääntöisesti voi 16 KHO 1986 A II 94: Valtion rautatiet velvoitettiin esittämään kiinteistön haltijana jätehuoltosuunnitelma saastuneista maa-alueista Keski-Suomen Romu Oy:llä vuokralla olleesta alueesta. LO katsoi, että kiinteistön entinen vuokramies ei enää jälkeen hallinnut kiinteistöä jätehuoltolain 6.1 :n säädetyllä tavalla tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla. KHO ei muuttanut LO:n päätöstä.

14 1 Johdanto 13 sopimuksella sivuuttaa julkisoikeudelliseen lainsäädäntöön perustuvaa puhdistusvastuutaan suhteessa viranomaisiin Yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvastuu Maaperän pilaaminen voi aiheuttaa yksityisoikeudellisen vahingonkorvausvastuun. Vahingonkorvausasiassa on kyse yksityisoikeudellisesta oikeussuhteesta toiminnanharjoittajan/kiinteistönhaltijan ja yksityisen oikeussubjektin tai sellaisen ominaisuudessa esiintyvän tahon välillä. Ympäristövahinkoon liittyvä korvausvastuun tavoitteena on menetysten rahallinen hyvittäminen vahingonkärsijälle; pilaantunutta ympäristöä vahingonkorvaus ei palauta ennalleen. Vahingonkorvausvastuu jaetaan sopimussuhteiden ulkopuoliseen ja sopimukseen perustuvaan vahingonkorvausvastuuseen. Maaperän pilaamisen osalta sopimussuhteiden ulkopuolinen vahingonkorvausvastuu perustuu lähinnä yleiseen vahingonkorvauslainsäädäntöön, ympäristövahinkolakiin, sekä ympäristövahinkovakuutuslakiin. Sopimukseen perustuva vahingonkorvausvastuu pohjautuu kyseessä olevaan yksittäiseen sopimukseen ja sen ehtoihin. Pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan julkisoikeudellisen vastuun lisäksi maaperän pilaaminen voi aiheuttaa yksityisoikeudellisen vahingonkorvausvastuun. Yksityisoikeudessa säännellään yksityisten välisiä suhteita ja vahingonkorvausasiassa on kyse yksityisoikeudellisesta oikeussuhteesta toiminnanharjoittajan/kiinteistönhaltijan ja yksityisen oikeussubjektin tai sellaisen ominaisuudessa esiintyvän tahon välillä. Ympäristövahinkoon liittyvä korvausvastuun tavoitteena on menetysten korvaaminen. Tämä tarkoittaa vahingon rahallista hyvittämistä vahingonkärsijälle; pilaantunutta ympäristöä vahingonkorvaus ei palauta ennalleen. Sopimussuhteiden ulkopuolinen vahingonkorvausvastuu perustuu lähinnä yleiseen vahingonkorvauslainsäädäntöön, ympäristövahinkolakiin, sekä ympäristövahinkovakuutuslakiin ja sopimukseen perustuva vahingonkorvausvastuu pohjautuu luonnollisesti aina kulloinkin kyseessä olevaan yksittäiseen sopimukseen ja sen ehtoihin. Ennen harjoitetusta toiminnasta aiheutuneeseen maaperän pilaantumiseen, sovelletaan vahingonkorvauslakia, vaikka vahinko olisi ilmennyt vasta myöhemmin. Vahingonkorvauslain lisäksi voidaan soveltaa myös erityislakeja niiden soveltamisalojen mukaisesti. Vahingonkorvauslaissa vastuu perustuu tuottamukseen ja syy-yhteydestä vaaditaan täysi näyttö. Pilaantuneen maaperän kunnostamiskustannusten korvaamisesta ei ole vahingonkorvauslaissa nimenomaista säännöstä. Ennallistaminen yhteys vahingonkorvausoikeuteen on liittynyt yleisiin periaatteisiin, joiden nojalla siviiliprosessissa on mahdollista rahakorvauksen ohella määrätä myös ennallistavista toimenpiteistä. Vahingonkärsijän itsensä suorittamia ennallistamistoimia on voitu korvata vahingonkorvauslain nojalla kunhan muut korvausedellytykset täyttyvät. Viranomaisen torjunta- ja ennallistamiskustannusten korvattavuus vahingonkorvauslain järjestelmässä on kuitenkin ollut epäselvää. Ympäristövahinkolain voimaan tulon ( ) jälkeen tapahtuneeseen pilaantumiseen liittyvä korvausvastuu on laajempi kuin vahingonkorvauslain mukainen vastuu. Ympäristövahinkolaki perustuu ankaralle vastuulle eli vahingon ei tarvitse olla tuottamuksella aiheutettu. Lisäksi syy-yhteyttä koskevaa näyttövelvollisuutta on kevennetty; näytöksi syy-yhteydestä toiminnan ja vahingon välillä riittää todennäköisyys. Ympäristövahinkolain mukaan korvataan myös pilaantumisen torjunnasta ja pilaantuneen ympäristön ennallistamisesta aiheutuneita kustannuksia. YVL 6 :n mukaan tällaiset kustannukset voidaan korvata sekä yksityisille että toimenpiteet suorittaneelle viranomaiselle. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta sääntelee toissijaista korvausvelvollisuutta. Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus on alkaen pakollinen niille yrityksille, joiden toiminta

15 1 Johdanto 14 perustuu vesi- kemikaali- tai ympäristölupamenettelylain mukaiseen lupaan tai siihen verrattavaan ilmoitukseen. Ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan myös ympäristövahinkolain mukaisia vahingon torjunta- ja ennallistamiskustannuksia. Vakuutuksesta maksetaan korvauksia vain silloin kun aiheuttaja on tuntematon tai aiheuttaja on todettu maksukyvyttömäksi. Ks. sopimussuhteiden ulkopuolisesta ja sopimukseen perustuvasta vahingonkorvausvastuusta tarkemmin jakso 7. Yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvastuu ja lakisääteisestä ympäristövahinkovakuutuksesta jakso Ympäristövahinkovakuutuslaki Toimimisvelvollisuus ja kustannusvastuu Normaalitapauksessa puhdistamisvastuu tarkoittaa vastuuta puhdistustöistä ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Toimimisvelvollisuus ja kustannusvastuu voivat kuitenkin kuulua eri tahoille silloin, kun 1. käytetään julkisoikeudellisia pakkokeinoja; vastuuvelvollinen laiminlyö puhdistamisen, jolloin viranomainen puhdistaa alueen omalla kustannuksellaan, mutta perii kustannukset myöhemmin vastuulliselta. 2. kunnan pelastusviranomaisen (käytännössä usein myös teknisen toimen) on ryhdyttävä puhdistamistoimiin välittömän terveys- tai ympäristöhaitan estämiseksi eikä ole aikaa selvittää oikeaa puhdistusvelvollista. Mikäli lain mukainen vastuuvelvollinen myöhemmin löytyy, voi viranomainen yrittää jälkikäteen periä puhdistamisesta aiheutuneet kustannukset vastuuvelvolliselta viimekädessä yksityisoikeudellisella vahingonkorvauskanteella. 3. kun yksityisoikeudellisella sopimuksella kuten kauppakirjalla on siirretty puhdistamisvastuuta ja siihen liittyvää kustannusvastuuta esimerkiksi myyjälle. Vastuun siirto on kuitenkin sitova vain myyjän ja ostajan välisessä sopimussuhteessa, sillä julkisoikeudellinen puhdistusvastuu kohdentuu ensisijaisesti alueen nykyiseen haltijaan. Pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuu perustuu julkisoikeudellisiin säännöksiin ja sitä ei voida sivuuttaa suhteessa viranomaisiin. Normaalitapauksessa puhdistamisvastuu tarkoittaa vastuuta puhdistustöistä ja niistä aiheutuneista kustannuksista; näin on etenkin silloin kun on kyse pilaantumisen aiheuttajan puhdistusvastuusta. Jos aiheuttajaa ei saada syystä tai toisesta vastuuseen on ympäristönsuojelulaissa (ja aiemmin jätelaissa ja jätehuoltolaissa) säädetty haltijan toissijaisesta ja kunnan viimekätisestä puhdistusvastuusta. Näissä tapauksissa toimimisvelvollisuus ja myös vastuu puhdistamisesta aiheutuneista kustannuksista on haltijalla tai kunnalla. Toimimisvelvollisuus ja kustannusvastuu eivät kuitenkaan välttämättä kulje käsi kädessä. Selvin esimerkki toimimisen ja kustannusvastuun jakautumisesta ovat ne tilanteet, joissa käytetään julkisoikeudellisia pakkokeinoja. Tällöin viranomainen asettaa tiedossaan olevalle vastuuvelvolliselle teettämisuhan. Jos vastuuvelvollinen laiminlyö puhdistamisen, puhdistaa viranomainen alueen omalla kustannuksellaan, mutta perii aiheutuneet kustannukset myöhemmin vastuuvelvolliselta, jolle lopullinen kustannusvastuu kuuluu. Pilaantuneen maaperän osalta tilanne voi olla myös sellainen, että kunnan pelastusviranomaisen on ryhdyttävä puhdistamistoimiin välittömän terveys- tai ympäristöhaitan estämiseksi tai kunnan yleisen edun nimissä esimerkiksi pohjaveden ollessa vaarassa. Tällöin ei välttämättä ole aikaa selvittää oikeaa puhdistusvelvollista. Mikäli lain mukainen vastuuvelvollinen myöhemmin löytyy, voi viranomainen yrittää jälkikäteen periä puhdistamisesta aiheutuneet kustannukset vastuuvelvolliselta. Tällöin jälkikäteinen periminen tapahtuu yksityisoikeudellisella vahingonkorvauskanteella, joten siihen liittyy riskinsä. Etenkin ennen ympäristövahinkolain voimaantuloa harjoitetusta toiminnasta aiheutuneen pilaantumisen osalta viranomai-

16 1 Johdanto 15 sen ennallistamiskustannusten korvaaminen on ollut epäselvää. (Ks. vahingonkorvaukseen liittyvistä ongelmista jakso 7 Yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvastuu). Toimimisvelvollisuuden ja lopullisen kustannusvastuun jakautuminen eri tahoille voi tulla esille myös kiinteistön kaupan kohdalla. Varsinainen puhdistamisvastuuvastuu määräytyy aina ympäristölainsäädännön mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristölainsäädännön asettamaa puhdistamisvastuuta ei voida rajoittaa ja siirtää suhteessa viranomaistahoon. Yksityisoikeudellisella sopimuksella kuten kauppakirjalla voidaan kuitenkin siirtää puhdistamisvastuuta ja siihen liittyvää kustannusvastuuta esimerkiksi myyjälle (alueen entinen haltija), mutta vastuun siirto on sitova vain myyjän ja ostajan välisessä sopimussuhteessa Puhdistamiseen liittyvän hallintomenettelyjen luonne Pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvät menettelysäännökset ovat ympäristönsuojelulaissa. Ne koskevat myös vanhoja pilaantumistapauksia. 1. Ympäristöluvassa sallitaan sellainen ympäristöön vaikuttava toiminta, joka ilman lupaa on kielletty. Luvan saaminen on toiminnan edellytys. Lupa ei kuitenkaan velvoita luvansaajaa toimimaan eli esimerkiksi puhdistamaan pilaantunutta aluetta. 2. Ilmoitusta koskevassa päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Ilmoitusmenettelyn vireilläolo ei estä toiminnan aloittamista, ilmoituksen tehnyt voi siis aloittaa toiminnan kun on jättänyt ilmoituksen 30 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta oleellisen vaiheen aloittamista. 3. Alueellisen ympäristökeskus voi määrätä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, jollei puhdistamisesta vastuussa oleva ryhdy puhdistustoimiin vapaaehtoisesti. Kun puhdistamisesta määrääminen koskee maaperän siirtämistä muualle käsiteltäväksi, sovelletaan määräysmenettelyssä ympäristönsuojelulain 13 luvun säännöksiä valvontakeinoista ja hallintopakosta. Jos puhdistaminen tehdään pilaantuneella alueella käsittelemällä siellä maa-aineksia, noudatetaan ympäristölupaa koskevia menettelysäännöksiä. Pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvät menettelysäännökset ovat tällä hetkellä ympäristönsuojelulaissa. Myös vanhoissa pilaantumistapauksissa, joissa pilaantuminen on tapahtunut ennen jätelain voimaantuloa sovelletaan ympäristönsuojelulain pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyviä menettelysäännöksiä (VoimaanPL 22 ) 17. Menettelyjä on kevennetty ilmoitusmenettelyjen suuntaan ja toimivaltaa on mahdollista siirtää myös kunnan viranomaisille. Pilaantuneesta maaperästä vastuussa oleva voi aloittaa maaperän puhdistamisen vapaaehtoisesti. Tämä edellyttää kuitenkin tiettyjen laissa säädettyjen menettelyjen ja edellytysten täyttymistä. Pilaantuneen maa-aineksen käsittely on luvanvaraista toimintaa ja se edellyttää ympäristölupaa (YSL 78.1 ). Ympäristölupa on luonteeltaan hallintolupa eli viranomaisen yksittäistapauksessa tekemä päätös, jolla sallitaan sellainen ympäristöön vaikuttava toiminta, joka ilman lupaa on kielletty. 18 Luvan saaminen on siis toiminnan edellytys: on kuitenkin huomattava, että itse lupa ei velvoita luvansaajaa toimimaan eli puhdistamaan pilaantunutta aluetta. Ympäristöluvan tehtävä on suojaava eikä sen tarkoituksena ole varsinaisesti estää 17 Vrt. Ennen jätelain voimaantuloa tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan pilaantumisen aikana voimassa olleita säännöksiä ottaen huomioon, mitä jätelain 77 :ssä säädetään (VoimaanPL 22 ) 18 Ks. Kuusiniemi (1995) s. 1.

17 1 Johdanto 16 tai kieltää ympäristöön vaikuttavaa toimintaa. Lupaharkinnan tavoitteena on ennakkoon varmistaa lain aineellisten vaatimusten toteuttaminen. 19 Maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä myös ilman ympäristölupaa tekemällä puhdistamisesta ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle ja suurin osa puhdistamistapauksista kuuluukin ilmoitusmenettelyn piiriin. Ilmoitusmenettelyn käyttämiselle on kolme edellytystä. Ensimmäinen vaatimus on, että pilaantuneen maaperän laajuus ja pilaantumisaste on riittävästi selvitetty. Toinen edellytys liittyy käytettävään puhdistusmenetelmään, jonka tulee olla yleisesti käytössä oleva ja hyväksyttävä. Kolmanneksi edellytetään, ettei puhdistamisesta aiheudu muuta pilaantumista kuten lisääntyvää maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä myöskään hajua tai melua (YSL 78.2 ). Ilmoitus tehdään alueelliselle ympäristökeskukselle, joka tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Päätös vastaa ympäristönsuojelulain 64 :ssä tarkoitettuja muista ilmoituksista tehtäviä päätöksiä ja annettavat määräykset lupamääräyksiä. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen aloittamista (YSA 25.2 ). Ilmoitusmenettelyn vireillä olo ei siis estä toiminnan aloittamista, kunhan ilmoitus on tehty em. määräajan mukaisesti. Jos ilmoitusmenettelyä koskevia edellytyksiä ei saada täytettyä määräyksillä, ympäristökeskuksen tulee määrätä ympäristölupa haettavaksi. Tässä tilanteessa jo aloitettu toiminta tulee keskeyttää välittömästi ja ympäristökeskus voi kieltää toiminnan ympäristönsuojelulain 84 :n nojalla. Jollei puhdistamisesta vastuussa oleva ryhdy puhdistustoimiin vapaaehtoisesti, alueellisen ympäristökeskuksen on määrättävä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (YSL 79 ). Kun puhdistamisesta määrääminen koskee maaperän siirtämistä muualle käsiteltäväksi, sovelletaan puhdistamista koskevassa määräysmenettelyssä ympäristönsuojelulain 13 luvun säännöksiä valvontakeinoista ja hallintopakosta. Jos puhdistaminen tehdään pilaantuneella alueella käsittelemällä siellä maa-aineksia, noudatetaan ympäristölupaa koskevia menettelysäännöksiä. Päätöksessä voidaan edellyttää myös esimerkiksi puhdistamisen aloittamista määräajassa sakon uhalla vastaavasti kuin hallintopakkopäätöksessä. 19 Kuusiniemi (1995) s. 3.

18 1 Johdanto 17 Lähteitä Communication from the Commission to the council regarding cost allocation and action by public authorities on environmental matters, O.J: 1975, No. L194/2-4. Kuusiniemi, Kari: Ympäristönsuojelu ja immissioajattelu. Helsinki (Kuusiniemi 1992) Kuusiniemi, Kari. Ympäristölupa. Toinen uud. painos. Helsinki (Kuusiniemi 1995) Mäkinen, Eija: Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto. Hämeenlinna Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelma-oppaan luonnos Suomen ympäristökeskus. Saastuneiden maiden kunnostamisen laatuopas. Jätehuoltoyhdistys ry. Helsinki Saastuneiden maiden tutkiminen ja kunnostus: Järvinen, Hanna-Liisa - Lehto, Olli - Mroueh, Ulla- Maija. Teknologiakatsaus / Tekes, Teknologian kehittämiskeskus; 1996, 47. Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa - saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti; loppuraportti. YM muistio 5/1994. (Saastuneet maa-alueet ja niiden käsittely Suomessa) Saastuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluopas: Nikulainen, Virpi Kalevi, Kirsti (toim.). Helsinki : Suomen ympäristökeskus Ympäristöopas 17. Tuomainen Jouko Tuomala, Jari: Hallintopäätös saastuneen maa-alueen kunnostamisesta: erityisesti jätehuoltolainsäädännön kannalta. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 20. Helsinki Vihervuori, Pekka: Ennallistaminen. Teoksessa Encyclopædia Iuridica Fennica II Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus s Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja N:o 25. Jyväskylä (Vihervuori 1995) Virallislähteitä HE 142/1975 II vp: Hallituksen esitys Eduskunnalle jätehuoltolaiksi ja siihen liittyviksi laiksi. HE 77/1993: Hallituksen esitys eduskunnalle jätelaiksi. HE 84/1999: Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi. Oikeuskäytäntöä Helsingin hallinto-oikeuden päätös 99/5040/5 KHO 1986 A II 94 Säädöksiä Asetus valtion jätehuoltotöistä (901/1989) Jäteasetus (1390/1993) Jätelaki (1072/1993) Jätevesimaksulaki (610/1973) Kemikaalilaki (744/1989) Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (378/1974) Laki työsuojelun valvonnasta 131/1973 Laki ympäristöhallinnosta (55/1995) Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Pelastustoimilaki (561/1999) Terveydensuojelulaki (763/1994) Vnp 629/1994: Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta Vnp 894/1996: Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista Vahingonkorvauslaki (412/1974) Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

19 2 Julkisoikeudellinen vastuu puhdistamisesta 1 2 JULKISOIKEUDELLINEN VASTUU PUHDISTAMISESTA Pilaantuneen maaperän julkisoikeudellinen puhdistusvastuu tarkoittaa puhdistusvastuussa olevan tahon vastuuta pilaantuneen alueen selvittämisestä, kunnostamisesta ja puhdistamisesta sekä niistä aiheutuneista kustannuksista. Tällainen puhdistusvastuu voi perustua nimenomaiseen puhdistamista koskevaan säännökseen, mutta puhdistamisen kannalta samaan lopputulokseen voi johtaa myös jokin yleisempi kieltosäännös yhdistettynä pakkokeinosäännökseen. Tässä jaksossa tarkastellaan eri lakeja, joista voi löytyä pilaantuneen maaperän puhdistusvastuuta koskeva vastuuperuste. Lainsäädäntöä tarkastellaan aikaperspektiivissä kolmessa osassa pilaantumisajankohdan mukaisesti: 1) ympäristönsuojelulain ja jätelain aikana tapahtunut pilaantuminen, 2) jätehuoltolain aikana tapahtunut pilaantuminen ja ennen jätehuoltolain voimaantuloa tapahtunut pilaantuminen. Tämä jako perustuu siihen, että em. lakien voimaantulohetket asettavat vastuukysymysten kannalta tärkeitä rajapyykkejä erityisesti kunnan viimekätisen vastuun osalta, josta on säädetty varsinaisesti vasta jätelaissa. Ympäristönsuojelu- jäte ja jätehuoltolain lisäksi jaksossa 2.4 käsitellään myös muita lakeja, joista voi löytyä pilaantuneen maaperän puhdistusvastuuta koskeva vastuuperuste. Sovellettavaksi voinevat tulla kemikaali-, terveydensuojelu ja vesilainsäädännössä olevat julkisoikeudelliset säännökset. Jaksossa 2.4 käsitellään myös kaivos- ja vesilainsäädännössä olevia vahingon korvaamista koskevia säännöksiä. 2.1 Ympäristönsuojelulain ja jätelain voimassa ollessa tapahtunut pilaantuminen Tässä jaksossa käsitellään uusien jälkeen pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisvastuuseen sovellettavia ympäristönsuojelulain (ja jätelain) säännöksiä, joilla on merkittävin rooli uusien pilaantumistapausten puhdistusvastuun kohdentamisen kannalta. Tällä hetkellä maaperän pilaantumista koskeva säännöstö on ympäristönsuojelulaissa (84/2000), joka tuli voimaan Aikaisemmin maaperän saastumista koskevat säännökset olivat jätelaissa, josta ne siirrettiin ympäristönsuojelulakiin maaperän pilaamissäännöstöksi. Saastumisen sijasta ympäristönsuojelulaissa käytetään pilaantumisen käsitettä. Sisällöllisesti ympäristönsuojelulain pilaamissäännökset vastaavat pääpiirteissään jätelain maaperän saastumista koskevia säännöksiä. 1 Ympäristönsuojelulain pilaamissäännöstö on kuitenkin rakenteeltaan ja sanamuodoiltaan selkeämpi kuin jätelain saastumista koskevat säännökset, joten lakien sanamuodot poikkeavat hieman toisistaan. Ympäristönsuojelulain voimaantulosta lähtien kaikkiin jälkeen tapahtuneisiin uusiin pilaantumistapauksiin sovelletaan ympäristönsuojelulakia. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan siis taannehtivasti myös jätelain voimassaolon aikana tapahtuneeseen pilaantumiseen. Tämä perustuu ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 22 :ään, jonka mukaan jätelain voimaantulon jälkeen tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain säännöksiä. Tästä johtuen uusien pilaantumistapausten osalta selostetaan pääasiassa ympäristönsuojelulain säännöksiä. Jätelain säännöksiä selostetaan vain siltä osin kun ne eroavat ympäristönsuojelulain säännöksistä Maaperän pilaamiskielto Ympäristönsuojelulain pilaamissäännöstö muodostuu pilaamiskiellosta ja kiellon rikkomiseen liittyvästä puhdistamisvastuuta koskevasta säännöksestä. Maaperän pilaamiskielto on ympäristönsuojelulain 7 :ssä. Kiellon tarkoituksena on estää maaperään jätetystä tai päästetystä 1 HE 84/1999 s. 82.

20 2 Julkisoikeudellinen vastuu puhdistamisesta 2 aineesta aiheutuvia haitallisia seurauksia ja turvata maaperän käyttömahdollisuuksien säilymistä. 2 YSL 7 Maaperän pilaamiskielto: Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Pilaamiskiellossa kielletään jätteen sekä muun aineen jättäminen tai päästäminen maahan siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua 1) suoranaista tai epäsuoraa vaaraa taikka haittaa terveydelle tai ympäristölle, 2) viihtyisyyden vähentymistä kuten hajuhaittaa tai likaantumista tai 3) yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Pilaamiskielto koskee kaikkia, riippumatta siitä millaisesta pilaavasta toimesta jäte tai muu aine on joutunut maaperään. Pilaantumista aiheuttavana toimena pidetään paitsi konkreettista pilaantumista aiheuttavaa päästämistä myös aineen tai jätteen jättämistä maahan. Myös aineen tai jätteen säilytys astiassa voi aiheuttaa ilmeisen vaaran aineen pääsemisestä maaperään. 3 Pilaavalta toimelta ei edellytetä tuottamusta tai tahallisuutta vaan riittää, että toimesta aiheutuu pilaamiskiellon mukainen kielletty seuraus. Lisäksi pilaamiskielto on riippumaton toiminnanharjoittamisen luvanvaraisuudesta, joten maaperän pilaamiseen ei voi myöskään saada lupaa. Toiminnanharjoittamiseen myönnetty lupa ei oikeuta pilaamiseen silloinkaan kun luvan ehdoissa ei ole erikseen kielletty maaperän pilaamista ja lupapäätöksen noudattaminen johtaisi käytännössä maaperän pilaantumiseen. 4 Maaperän pilaantumisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota eri alueenkäyttäjien olosuhteisiin ja maan käyttömuotoihin. Alueen käyttömuoto vaikuttaa arviointiin mm. siten, että esimerkiksi teollisuusalueen maaperän ei tarvitse olla yhtä puhdas kuin asuinalueiden maaperän. 5 Valtioneuvosto voi antaa ympäristönsuojelulain 14 :n nojalla asetuksen eri maankäyttötarkoituksissa hyväksyttävistä maaperän haitallisten aineiden raja- ja ohjearvoista. Ympäristöministeriö on antamassa tällainen asetuksen kesän 2001 kuluessa. Ks. pilaantumisen arvioinnista tarkemmin jakso Saastunut/pilaantunut maa-alue. Kun pilaantumista ilmenee, voi alueellinen ympäristökeskus velvoittaa puhdistamisvastuussa olevan tahon puhdistamaan pilaantuneen alueen. Mikäli pilaava toiminta on luonteeltaan jatkuvaa, voidaan toiminta myös keskeyttää tai kieltää. Pilaamiskiellon vastainen menettely voidaan kieltää heti, eikä valvontaviranomaisen tarvitse käynnistää menettelyä lupapäätöksen muuttamiseksi Ilmoitusvelvollisuus Ympäristönsuojelulain 76 :ssä säädetään pilaantumisen aiheuttajan ilmoitusvelvollisuudesta. Säännöksen mukaan pilaantumisen aiheuttajan on ilmoitettava asiasta välittömästi valvontaviranomaisena olevalle alueelliselle ympäristökeskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista. Onnettomuutta ja vahinkoa koskeva ilmoitusvelvollisuus koskee siis vain pilaajaa. Ilmoituksen tarkoituksena on, että viranomainen voi ryhtyä selvittämään tapahtuman laajuutta ja sen edellyttämiä toimia pilaantumisen ehkäisemiseksi. 7 2 HE 84/1999 s HE 84/1999 s HE 84/1999 s HE 84/1999 s HE 84/1999 s HE 84/1999 s. 83. Ympäristönsuojelulain 76 vastaa jätelain 22.3 :a.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.

Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus. Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9. Maaperän pilaantuminen Suomessa toimialakatsaus lainsäädäntökatsaus Erikoissuunnittelija Outi Pyy Suomen ympäristökeskus 20.9.2012 Pilaantuneiden maiden kunnostus Suomessa Pilaantuneeksi epäiltyjä, todettuja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 HALLINTOKESKUS Oikeuspalvelut HELSINGIN KAUPUNKI 85 1 Khs 2011-1081/682 LAUSUNTO VUOSAAREN KÄYTÖSTÄ POISTETTUA KAATOPAIKKAA KOSKEVASTA SOPI-MUKSESTA Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS JURIDINEN VASTUU JA AMPUMARATATOIMINTA YMPÄRISTÖLAKIMIES Jouko Tuomainen SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ampumaratafoorumi 11.3.2011 Messukeskus, Helsinki VT Jouko Tuomainen YMPÄRISTÖVIRANOMAISET 2 JOHDANTO -vastuukäsitteet

Lisätiedot

KUKA MAKSAA ISÄNNÄTTÖMÄN ALUEEN PUHDISTAMISEN Lakimies Jouko Tuomainen Suomen ympäristökeskus MUTKU-PÄIVÄT 2009

KUKA MAKSAA ISÄNNÄTTÖMÄN ALUEEN PUHDISTAMISEN Lakimies Jouko Tuomainen Suomen ympäristökeskus MUTKU-PÄIVÄT 2009 KUKA MAKSAA ISÄNNÄTTÖMÄN ALUEEN PUHDISTAMISEN Lakimies Jouko Tuomainen Suomen ympäristökeskus MUTKU-PÄIVÄT 2009 RAHA RATKAISEE PIMAT ISOTKIN... JOHDANTO JOHDANTO AVAINKÄSITTEET ESITYKSESSÄ Isännätön alue

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU?

28/03/2015 KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? KONKURSSITAPAUKSET KENEN ON VASTUU? Mutku-päivät 25.3.2015 2 1 Padasjokelainen kierrätysyritys PP Recycling aiheuttaa onnettomuusvaaran Konkurssiin menneen ongelmajäteyrityksen tiloissa on tapahtunut useita

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

SELVITYS Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen (SYKE:n raportti 21/2011)

SELVITYS Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen (SYKE:n raportti 21/2011) SELVITYS Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen (SYKE:n raportti 21/2011) Jouko Tuomainen/SYKE VAKUUSRYHMÄ 20.1.2014 Selvityksen tavoitteet Taustaselvitys YM:lle Arviointi ympäristövahinkovakuutusjärjestelmän

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

Uudistuva ympäristönsuojelulaki

Uudistuva ympäristönsuojelulaki Uudistuva ympäristönsuojelulaki MUTKU-päivät 2.4.2014 Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristöministeriö Uudistuksen aikataulu ja tavoitteet HE 214/2013 2011 2012 2013 2014 1. VAIHE ESISELVITYKSET

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pyhäsalmi Mine Oy Jälkihoito uudessa kaivoslaissa Lokakuu 4-5, 2011

Pyhäsalmi Mine Oy Jälkihoito uudessa kaivoslaissa Lokakuu 4-5, 2011 INMET MINING CORPORATION Jälkihoito uudessa kaivoslaissa Lokakuu 4-5, 2011 Yleiset säännökset Lain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivosten turvallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja torjua tässä laissa

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan toimijoille Niina Riissanen 7.4.2017 10.4.2017

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Pori 4.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kari Nieminen Lain tavoite 1. Edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna 20.1.2014 Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Sisältö TUKES VALVOO TOIMINNAN ERI VAIHEISIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 YSL:n soveltamisala 1 (2) Ympäristön pilaantumisentorjunnan yleislaki YSL:a sovelletaan toimintaan,

Lisätiedot

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa

Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012

Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Ampumarata ympäristöturvallisuuden näkökulmasta Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Turvallinen ampumarata -seminaari 2.3.2012 Esityksen sisältö Rajautuu haitallisten aineiden aiheuttamiin riskeihin Ympäristöhaitan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

TUNNETKO MAAPERÄRISKIT? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä

TUNNETKO MAAPERÄRISKIT? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä TUNNETKO MAAPERÄRISKIT? - Puhdasta asiaa pilaantuneesta maaperästä PILAANTUNUT MAAPERÄ Suomessa on arvioitu olevan 20 000 pilaantunutta maa-aluetta Todennäköisyys pilaantuneiden maiden löytymiseen kasvaa,

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe 2. KIINTEISTÖN LUOVUTUS Raahepolis

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

LUONNOS JOENSUUN KAUPUNKI KONTIOLAHDEN KUNTA SOPIMUS VALTION JÄTEHUOLTOTYÖSTÄ

LUONNOS JOENSUUN KAUPUNKI KONTIOLAHDEN KUNTA SOPIMUS VALTION JÄTEHUOLTOTYÖSTÄ Dnro PIRELY/3620/2016?.8.2017 JOENSUUN KAUPUNKI LUONNOS KONTIOLAHDEN KUNTA SOPIMUS VALTION JÄTEHUOLTOTYÖSTÄ Pirkanmaan ELY-keskus, josta jäljempänä käytetään nimitystä valtio, Joensuun kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Ekroos PILAANTUNEET ALUEET PILAANTUNEET ALUEET PILAANTUNEET ALUEET, ASUTUS KUNNOSTUSHANKKEET 1986-2012 KUNNOSTUKSEN SYY KUNNOSTUS - RAHOITUS

Ekroos PILAANTUNEET ALUEET PILAANTUNEET ALUEET PILAANTUNEET ALUEET, ASUTUS KUNNOSTUSHANKKEET 1986-2012 KUNNOSTUKSEN SYY KUNNOSTUS - RAHOITUS SISÄLLYS Liiketoiminta/ympäristösääntely YMPÄRISTÖVASTUU Ympäristövastuusta yleisesti Maaperä/pohjavesi vastuu Muuta Ympäristövahingot Korjaaminen Korvaaminen Ympäristörikokset Ari Ekroos Talousoikeuden

Lisätiedot

Pilaantuneen alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta

Pilaantuneen alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta YMPÄRISTÖHALLINTO Pilaantuneen alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta OHJELUONNOS Ympäristöministeriö 10.9.2013 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Keskeiset käsitteet... 6 2.1 Pilaantunut alue... 6 2.2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson

Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa. Esko Gustafsson Natura-2000 ohjelman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja kaavoituksessa Esko Gustafsson Natura 2000 ohjelma Taustalla luontodirektiivin määräykset Kohteet luontodirektiivin mukaisia (erityisten

Lisätiedot

Ympäristön ennallistamisen hallinnolliset säännökset

Ympäristön ennallistamisen hallinnolliset säännökset Ympäristön ennallistamisen hallinnolliset säännökset Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Joensuu, Itä-Suomen yliopisto Sinikka Kangasmaa hallinto-oikeustuomari Vaasan hallinto-oikeus Ennallistamisen

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE HAKIJA Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL 69 33541 TAMPERE KIINTEISTÖ Juupajoen kunnassa kiinteistörekisteritunnus 177-893-10-1 (Lylyn varikon alue) Alueen omistaa

Lisätiedot

HAKEMUS ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSELLE ÖLJYN PILAAMAN MAA- ALUEEN TAI POHJAVEDEN KUNNOSTAMISEN KORVAAMISESTA

HAKEMUS ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSELLE ÖLJYN PILAAMAN MAA- ALUEEN TAI POHJAVEDEN KUNNOSTAMISEN KORVAAMISESTA HAKEMUS ÖLJYSUOJARAHASTON HALLITUKSELLE ÖLJYN PILAAMAN MAA- ALUEEN TAI POHJAVEDEN KUNNOSTAMISEN KORVAAMISESTA 1 (Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus täyttää) Diaarimerkintä (Ympäristöministeriö täyttää)

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS Pirkanmaa PÄÄTÖS pilaantuneen alueen puhdistamisesta Annetaan julkipanon jälkeen 19.1.2010 Dn:o PIRELY/31/07.00/2010 HAKIJA Kangasalan kunta PL 50 36201 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus

Lisätiedot

PIMA-OHJEEN JÄTELUKUJEN PÄIVITTÄMINEN KÄYNNISSÄ

PIMA-OHJEEN JÄTELUKUJEN PÄIVITTÄMINEN KÄYNNISSÄ PIMA-ohjeen uusiminen MAA-AINESJÄTTEET Anna-Maija Pajukallio 28.3.2012 MUTKU-päivät MUTKUN kannanotto + muut MUTKUN:n hyötykäyttö koskeva kannanotto 1.7.2011 Hyötykäyttökriteerien ja menettelytapojen laatiminen

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Rakennusvalvontaviranomaisen. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö-

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Pima-opas seminaari 20.9.2013 Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Yleisiä havaintoja Täytyy opetella uusi kieli tilaajan ja konsultin välillä, ainakin aluksi määrittelyvaikeus

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan jätelakia muutettavaksi siten, että yksilöitäisiin jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset,

Lisätiedot

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12

Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4. Muut sopimusehdot 2-12 Autopaikkatontin määräalan vuokraaminen pitkäaikaisesti As. Oy. Kumianpää 1:lle (Laajasalo, tontti 49056/14) Kumianpää 4 Muut sopimusehdot 2-12 2 Vuokranantajan ja vuokralaisen (As. Oy. Kumianpää 1:) välillä

Lisätiedot