KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 W SL LV luo ET m rp VL3 2 m VL3 LR m 1 3 / / e / 1 YK 2 LH av m W 5 6 / / m VL LS LR P 3 4 av 1 6 / / e 9 ma v / ma v VU SL PU ET KESKUSTN OSYLEISV PIENENNÖS VU 1:9000 LOHJN UPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI VOITUS nn Robert Kaavoituaritehti Leena Io-Maru Kaavoitupäälliö

2 VMERKINNÄT J MÄÄRÄYKSET PLNBETECKNINGR OCH BESTÄMMELSER Lohjan aupuni, Keutan oayleiaava Keutan oayleiaava äittää nttilan ja htalmen aupunginoat eä oia Pappilan, Moiion, Hiidenalmen, Myllylammen, Neitytlinnan ja Gunnarlan aupunginoita. Oayleiaava on taroitu hyväyä oieuvaiutteiena yleiaavana. KEHITTÄMISTVOITEMERKINNÄT BETECKNINGR SOM GÄLLER UTVECKLINGSMÅL Kevyen liienteen yhteytarve. Behov av förbindele för gång- och cyeltrafi. Viheryhteytarve. Viheryhteytarve on taroittu virityeen, eologiei äytäväi eä huleveien luonnonmuaieen äittelyyn. Behov av grönförbindele. Grönförbindelen är avedd för rereation, a utgöra en eologi orridor och behandla dagvatten på t naturligt ätt. Valmitelija/Beredare Kaavoitupäälliö/Planläggningchef Piirtäjä/Ritare KL, KL, TS Meluntorjuntatarve. emaaavoituea on ottava huomioon melulle herien toimintojen ijoittelu ja tarvittaea ooittava meluntorjuntaeinot. nn Robert Kaavoituaritehti Planläggningarit Leena Io-Maru, DI, YKS-284 Kaavoitupäälliö Planläggningchef Behov av bullerbeämpning. Daljplanläggningen a beata placeringen av veramher om är änliga för buller och vid behov anvia ätt att beämpa buller. LUEIDEN ERITYISOMINISUUKSI ILMIST MERKINNÄT BETECKNINGR SOM VISR SÄRSKILD EGENSPER HOS OMRÅDEN Käittelyvaihe/Behandlingeden: Lainvoimainen/Vunnit laga raft Kaupunginvaltuuto hyväynyt/godänd av tadfullmätige Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupunginvaltuuto hyväynyt/godänd av tadfullmätige Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupuniuunnittelulautaunta/Stadplaneringnämnden Ehdotu nähtävillä/förlag är framlagt MR 19 Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Valmiteluvaiheen uuleminen/framförande av åiter när planer MR30 Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Rev. Ympäritötoimi Kaavoitu Pvm./Dat. Miljöorn Planläggning Päiväy/Datumn Y2 Maiemallieti arvoa alue. Valtaunnallieti merittävä raenntu ulttuuriympäritö. Yityiohtaiemmaa uunnittelua on ottava huomioon alueen uuluminen valtaunnallieti arvoaaeen raenntuun ulttuuriympäritöön, täydennyaentamien ja muiden muutoten opeuttaminen ulttuuriympäritön ominailuonteeeen ja erityipiirteiiin eä maieman ominaipiirteiden ja alueella olevien raennuten ja ympäritön äilymien turvaaminen. luta oevita uunnitelmita tulee pyytää mueoviranomaien lauunto. Landapmäigt värdefullt område. Byggd ulturmiljö av riintree. Den mer daljerade planläggningen a beata att områd hör till en värdefull byggd ulturmiljö av riintree, att omplterande byggnation och andra förändringar a anpaa till ulturmiljön aratär och ärdrag amt att fortbetånd för landap ärdrag, byggnaderna i områd och miljön a trygga. Mueimyndighen a ontata för utlåtande om planer för områd. Kaupuniuvallieti arvoa alue. Kaupuniuvallieti yhtenäinen alue, jona raenteea, mittaaavaa ja maiemaa on näyviä runaati piirteitä Lohjannummen taajaväien yhdyunnan tai auppalavaiheen aemaaavoitueta ja maanäytötä. emaaavaa laadittaea ja muuttaea on ottava huomioon alueen aupuniuvallien arvon äilyminen. Yittäiten raennuten raennu- ja ulttuurihitoriallinen arvo tulee elvittää ja äilyttämietä päätään erieen aemaaavaa. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Område om är värdefullt med tane på tadbilden. Område med enhlig tadbild, där truturen, alan och landap innehåller många framträdande drag av daljplaneringen och maranvändningen i Lojobacen tättbefolade amhälle eller öpingen period. När daljplanen utarba och ändra a d ta hänyn till att områd värde för tadbilden bevara. D byggnad- och ulturhitoria värd ho enilda byggnader a utreda och belut om att bevara dem fatta eparat i daljplanen. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. rvoa harjualue. Värdefullt åområde. Täreä pohjaveialue.

3 luo Täreä pohjaveialue. Pohjaveialue, joa on erityien merittävä veden haninnan ja veden äyttöelpoiuuden äilyttämien annalta. lueella ei ole allittua ellainen toiminta tai raentaminen, joa aattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrän. Uuilla aemaaava-alueilla ja aemaaavan muutoalueilla, joilla maanäyttö muuttuu merittäväti, pohjaveiolouhte on tarvittaea taremmin elvittävä ja ottava huomioon alueen raentamien uunnittelua. Vitigt grundvattenområde. Grundvattenområde om är ärilt bydande med tane på vattenförörjningen och på att bevara vattn brubart. I områd tillåt inte veramh eller byggnation om an riera jordmånen valit eller grundvattn valit eller vantit. I områden för nya daljplaner och ändring av daljplaner, där maranvändningen ändra bydligt, a grundvattenförhållandena vid behov utreda närmare och beata i planeringen av utbyggnaden i områd. Luonnon monimuotoiuuden annalta erityien täreä alue. lueen äyttöä uunniteltaea on ottava huomioon luonnon monimuotoiuuden annalta täreiden elinympäritöjen ja eliölajien eiintymien äilyttämiedellyty. rp Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa liiuntatoimen enttiä. emaaavaa laadittaea ja muuttaea on huomioitava alueiden ovittaminen ympäritöön. lueen ominainen avoin maiematila on äilyttävä. luta oevita uunnitelmita tulee pyytää mueoviranomaien lauunto. Ungefärlig del av område, där planer för idrottorn får placera. Inpaning av områdena i miljön a beata när daljplanen utarba och ändra. D öppna rumm i landap, om är ännecnande för områd, a bevara. Mueimyndighen a ontata för utlåtande om planer för områd. Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa viljelypaltoja. Ungefärlig del av område, där odlinglotter får placera. LUEIDEN KÄYTTÖTRKOITUKSI KUVVT LURUS- J KOHDEMERKINNÄT BETECKNINGR FÖR OMRÅDESRESERVERINGR OCH OBJEKT SOM BESKRIVER OMRÅDENS NVÄNDNINGSÄNDMÅL e mav Område om är ärilt vitigt med tane på naturen mångfald. Då användningen av områd planera a man beata förutättningarna för att bevara de livmiljöer och artföreomter om är vitiga med tane på naturen mångfald. Kaivopiiri- tai louhintaopimualue. lueella harjoitaan aivolain muaita aivo- ja louhintatoimintaa. Toiminnan vaiutualueella yityiohtaiemmia aavoia on ottava huomioon mahdolliita ympäritöhäiriöitä uten meluta, pölytä ja tärinätä aiheutuvien haittojen ehäieminen. emaaavoituea tulee ottaa huomioon aivotoiminnan edellyttämät tuuluauot, hätäpoitumiti ja vedenpoitoput. Område för utmål- eller brytningavtal. I områd ida gruvdrift eller brytning enligt gruvlagen. I veramhen verningområde a man i mer daljerad planläggning ta fata på att förebygga eventuella miljöolägenher åom buller, damm och aningar. I daljplaneringen a man beata de ventileringöppningar, nödutgångar och dräneringör om gruvdriften räver. lueen oa, jolle voi ijoittaa maanalaiia väetönuoja-, pyäöinti- ja/tai ooontumitiloja. Del av område, där möteloaler och/eller loaler för yddum och pareringplater får förlägga under jord. lueen oa, jolle voi ijoittaa päääyttötaroitueen opivaa raentamita. Del av område, där byggnader om paar d hudaliga användningyft för förlägga. Selvityalue. lueen aemaaavoituen yhteydeä on tehtävä areologi elvity raentamien ovittamiei alueelle. untoalue. lue on taroittu aemaaavoittavai pääaiaa aupunimaiei tiiviii auntoalueei. Suunnittelun lähtöohtana on alueen liittyminen aupunieutan täydennyaentamieen ja raentamien ovittaminen ulttuurihitoriallieti merittävään ympäritöön. Valtaunnallieti merittävän raennun ulttuuriympäritön alueella uudiaentaminen on raennutavaltaan ja ijainniltaan ovittava ulttuurihitoriallieti merittävään ympäritöön. Botadområde. Områd är avt att daljplanlägga hudaligen om t urbant tättbebyggt botadområde. Utgångpunten för planeringen är att områd nyt till den omplterande byggnationen i tadärnan och att byggand anpaa till den ulturhitorit vitiga miljön. Inom områd för en bydande byggd ulturmiljö av riintree a nybyggnation till byggnadätt och förläggning anpaa till den ulturhitorit bydande miljön. Kerrotalovaltainen auntoalue. lue on taroittu pääaiaa errotaloauinnoille. emaaavaa raennuten pohjaerroiin aa ooittaa liie-, työ- ja palvelutiloja. Korttelit on uunniteltava iten, tä vähintään 1/3 niiden pinta-alata jää oleelu- tai ituttavai alueei. Botadområde dominerat av flervåninghu. Område om i huda är avt för botäder i flervåninghu. I daljplanen får affär-, arb- och erviceloaler anvia i huen bottenvåningar. Kvarteren a planera å, att mint 1/3 av arealen blir viteleytor eller planteringar. Pientalovaltainen auntoalue. lue on taroittu pääaiaa pientalovaltaielle aumielle. Botadområde dominerat av måhu. Områd är i huda avt för boende dominerat av måhu. Utredningområde. Vid daljplanläggningen av områd a areologia utredningar göra för anpaning av byggand i områd. Kulttuurihitoriallieti merittävä raenntu ympäritö. lueen ulttuurihitoriallieti arvoa raenntu ympäritö on lähtöohtana aemaaavaa laadittaea tai muuttaea. Yittäiten raennuten raennu- ja ulttuurihitoriallinen arvo tulee elvittää ja äilyttämietä päätään erieen aemaaavaa. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. lueen numero viittaa aavaelotuea olevaan ohdeluteloon. Kulturhitorit bydande byggd miljö. Den ulturhitorit värdefulla byggda miljön i områd är utgångpunten när daljplanen utarba eller ändra. D byggnad- och ulturhitoria värd ho enilda byggnader a utreda och belut om att bevara dem fatta eparat i daljplanen. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Områd nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. Liie- ja toimitoraennuten tai yhdittyjen liie-, toimito- ja auinraennuten alue. lue on taroittu liie- ja toimitoraennuille tai yhdityille liie-, toimito- ja auinraennuille. Kadunvariraennuten enimmäinen erro on varattava pääoin myymälä- tai palvelutiloii. Pyäöinti ijoitaan pyäöintilaitoeen, joa ijaitee eniijaieti maan alla, miäli e tenieti ja olemaa oleva raenntu ympäritö huomioiden on mahdollita. Område för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu. Områd är avt för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu. Den förta våningen i byggnaderna läng gatan a i huda avätta för buti- och erviceloaler. Pareringen förlägg till en pareringanläggning, om i förta hand a placera under jord, om d är möjligt i tenit häneende eller med tane på den befintliga byggda miljön. Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa liiuntatoimen enttiä.

4 P Kaupalliten palvelujen alue, jolle aa ijoittaa vähittäiaupan uuryiön. lueelle voi ijoittaa merityeltään eudullien vähittäiaupan uuryiön. Kaupalliten palvelujen yläpuolelle on uoiteltavaa ooittaa myö toimito- ja palvelutiloja eä auntoja. Pyäöinti ijoitaan pyäöintilaitoeen, joa ijaitee eniijaieti maan alla, miäli e tenieti ja olemaa oleva raenntu ympäritö huomioiden on mahdollita. Miäli aluta ei tarvita aupan uuryiön ijaintipaiai, e voidaan vaihtoehtoieti oonaan tai oittain ooittaa aemaaavaa myö liie- ja toimitoraennuten tai yhdittyjen liie-, toimito- ja auinraennuten alueei (), jolloin aemaaavan laatimita tai muuttamita oevat -alueen aavamääräy. Område för ommeriell ervice där en tor daljhandelenh får placera. I områd an en tor daljhandelenh av regional bydele placera. D förorda att ontor- och erviceloaler amt botäder anvia ovanom den ommeriella ervicen. Pareringen förlägg till en pareringanläggning, om i förta hand a placera under jord, om d är möjligt i tenit häneende eller med tane på den befintliga byggda miljön. Om områd inte behöv för en tor daljhandelenh, an d i daljplanen alternativt avätta helt eller delvi om område för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu (), varvid planbetämmelerna för -områden gäller för utarbande och ändring av daljplan. Palvelujen ja hallinnon alue. lueelle voi ijoittaa ranta-alueen äyttöön opivia aupalliia juliia palveluja. Raentaminen on ovittava ranta-alueen maiemaan ja lähiympäritön aupuniuvallieti arvoaiiin alueiiin. Område för ervice och förvaltning. Kommeriell offentlig ervice om är lämplig för användningen av trandområd får placera i områd. Byggand a anpaa efter trandområd landap och näromgivningen områden, om är värdefulla för tadbilden. VL1 rbplatområde. Områd är avt att vara t mångidigt arbplatområde, där d an finna ontoroch ervicearbplater, utbildningveramh, prodution och upplagring om inte oraar miljöolägenher amt tillhörande butiloaler. Veramhen a vara jämförbar med ontorlinande arbe när d gäller miljöonevener. Lähivirityalue, rantapuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi rantapuitoi. lueelle voidaan ooittaa ranta- ja liiuntapalveluja, uluyhteyiä ja pyäöintiä aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. lueen uunnittelua on ottava huomioon huleveien luonnonmuainen äittely. Område för närrereation, trandpar. Områd är avt för en trandpar i anlutning till tadärnan. Områd an anvia för trand- och idrottervice, förbindeleleder och parering på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. Planeringen av områd a ta hänyn till en naturlig behandling av dagvatten. Lähivirityalue, harjupuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi harjupuitoi. lueelle voidaan ooittaa uloilutoimintaan liittyviä uluyhteyiä ja raennelmia aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. lueen puutoa on hoidtava harjuluonnon ominaipiirteitä unnioittaen. Område för närrereation, åpar. Områd är avt för en åpar i anlutning till tadärnan. Områd an anvia för ontrutioner och förbindeleleder för friluftliv på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. Trädbetånd i områd a öta med atning för ånaturen ärdrag. PU Juliten palvelujen alue. lue on taroittu pääaiaa juliille opu-, ivity-, urheilu-, virity- ja vapaa-ajan toiminnoille eä oiaali- ja terveytoimen laitoille. Område för offentlig ervice. Områd är avt hudaligen för offentliga undervining-, bildning-, idrott-, rereation- och fritidveramher amt för ocial- och hälovårdorn anläggningar. Juliten palvelujen alue, jolle ijoittuu pääaiaa urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa. lueelle voi ijoittaa urheilu- ja vapaa-ajantoimintoja, joita oa voi olla myö yityiiä palveluja ja majoitutilaa. Raentaminen on ovittava harjumaiemaan ja aupuniuvaan. VL3 Lähivirityalue, maiemapuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi maiemapuitoi. lueen äytön ja uunnittelun lähtöohtana on valtaunnallieti merittävän raennun ulttuuriympäritön ominaipiirteiden vaaliminen. lueelle voidaan ooittaa uloilu- ja viritytoimintaan liittyviä uluyhteyiä ja raennelmia aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. Område för närrereation, landappar. Områd är avt för en landappar i anlutning till tadärnan. Utgångpunten för användningen och planeringen av områd är att värna om ärdragen i en bydande byggd ulturmiljö av riintree. Områd an anvia för ontrutioner och förbindeleleder för friluftliv och rereation på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. YK Område för offentlig ervice, där i huda idrott- och fritidveramher förlägg. Idrott- och fritidveramher, varav en del även an vara privat ervice och invartering, för förlägga i områd. Byggand a anpaa till ålandap och tadbilden. Kirojen ja muiden euraunnalliten raennuten alue. lueelle voidaan raentaa euraunnan toimintaa varten taroittuja raennuia. Vuotta 1917 vanhemmat raennu ja raente irotarhaa ja/tai hautaumaalla on uojeltu irolain peruteella. Niitä oevita toimenpiteitä on pyydtävä lauunto irohallituelta ja Mueoviratolta. Kulttuurihitoriallieti arvoaat raennu, raente ja ympäritön ominaipiirte tulee äilyttää. VU Puito. Par. Urheilu- ja viritypalvelujen alue. lue on taroittu pääaiaa uloliiuntaan. Område för idrott- och rereationervice. Områd är avt hudaligen för friluftmotion. Uimaranta. Badtrand. Område för yror och andra föramlingbyggnader. Områd an bebygga med hu avedda för föramlingveramh. Byggnader och ontrutioner på yrogården och/eller begravningplaten om är uppförda före 1917 är yddade med töd av yrolagen. För åtgärder om gäller ådana a utlåtande begära av yrotyrelen och Mueiver. Kulturhitorit värdefulla byggnader, ontrutioner och ärdrag i miljön a bevara. Työpaia-alue. lue on taroittu monipuoliei työpaia-alueei, joa voi olla toimito- ja palvelutyöpaioja, oputoimintaa, ympäritöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja varatointia eä näihin liittyvää myymälätilaa. Toiminnan on oltava ympäritövaiutuiltaan rinnattavia toimitotyyppieen työhön. Pääatu I, jouoliiennepainotteinen atu. Hudgata I, ollivtrafidominerad gata. Pääatu II, jouoliiennepainotteinen atu. Hudgata II, ollivtrafidominerad gata. Pääooojaatu. Hudmatargata.

5 Kooojaatu. Matargata. SL Luonnonuojelualue. lue on luonnonuojelulain nojalla peruttu uojelualue. Suoitu: Suojelualueen uunnittelua on mahdolliuuien muaan ottava huomioon virityäytön tarpe. Liittymä. nlutning. Kävelyalue tai ävelypainotteinen alue. Gångtrafiområde eller gångtrafidominerat område. Kiertoliittymä. Rondell. Eritaoritey ilman liittymää. Planild orning utan anlutning. Katuauio/tori. Öppen plat/torg. m Naturyddområde. Områd är inrättat om yddområde med töd av naturvårdlagen. Reommendation: Vid planeringen av yddområd bör man i mån av möjligh beata de behov rereationbru täller. Muinaimuitoohde. Muinaimuitolain rauhoittama iinteä muinaijäännö. Kohteen aivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu iihen ajoaminen on muinaimuitolain nojalla iellty. luta oevat maanäyttöuunnitelmat on lähtävä Mueoviratoon lauuntoa varten. Muinaijäännöen laajuu tulee elvittää Mueoviratota. Kohteen numero viittaa aavaelotuea olevaan ohdeluteloon. Fornminneobj. Fat fornlämning om fredat med töd av lagen om fornminnen. Med töd av lagen om fornminnen är d förbjud att utgräva, överhölja, ändra, ada eller på annat ätt rubba obj. Maranvändningplaner för områd a ica till Mueiver för utlåtande. Fornlämningen omfattning a larlägga med Mueiver. Obj nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. Ohjeellinen uloilureitti. Uloilureitin ijainti määritellään taremmin yityiohtaiemmaa aavaa tai uunnitelmaa. Raennuuojelulain nojalla uojeltu ohde. Raennuten ja alueiden uojelua oevat määräy on anntu uojelupäätöeä. Kohdta oevita uunnitelmita ja toimenpiteitä tulee pyytää Mueoviraton lauunto. LH LR Ungefärlig friluftled. Leden placering anviar noggrannare i mer daljerade planer. Kevyen liienteen reitti tai yhtey. Reitin ijainti ooitaan taremmin yityiohtaiea aavaa. Led eller förbindele för gång- och cyeltrafi. Leden placering anvia noggrannare i mer daljerad planläggning. Henilöliienteen terminaalialue. Terminalområde för perontrafi. Rautatieliienteen alue. Område för järnvägtrafi. Pyäöintialue. Pareringområde. Obj om yddat med töd av byggnadyddlagen. Betämmeler om ydd av byggnader och områden meddela i yddbelut. För planer och åtgärder om berör obj a utlåtande begära av Mueiver. Kirolain nojalla uojeltu ohde. Kirolain 14 lun 5 :n nojalla uojeltu irollinen raennu. Kohdta oevita uunnitelmita ja toimenpiteitä tulee pyytää Mueoviraton lauunto. Obj om är yddade med töd av yrolagen. Kyrlig byggnad om är yddad med töd av 14 ap. 5 i yrolagen. För planer och åtgärder om berör obj a utlåtande begära av Mueiver. Raennulainäädännön nojalla uojeltava ohde. Raennuta ei aa puraa. Korjau- ja unnotutöiden tulee olla ellaiia, tä raennuen ulttuurihitoriallinen ja aupuniuvallinen arvo äilyy. emaaavaa laadittaea ja muuttaea eä raentamiea tulee ottaa huomioon uudiaentamien ovittaminen ohteen ulttuurihitoriallieen ja aupuniuvallieen arvoon. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Kohteen numero viittaa aavaelotuea olevaan luteloon. LS LV ET Veneatama-alue. Veneataman yhteyteen voi ijoittaa veneilyä palvelevan polttoneteiden jaelupiteen. Område för måbåthamn. Vid måbåthamnen an t ditributiontälle för bränle om bjänar båtägare placera. Venevalama. Småbåtplat. Suojaviheralue. lue on taroittu ympäritöhäiriöiden etämieen ja vähentämieen. Syddgrönområde. Områd är avt för att förhindra och mina miljötörningar. Yhdyuntatenien huollon alue. Område för amhällteni förörjning. Vedenottamo. / Obj om a ydda med töd av byggnadlagtiftningen. Byggnaden får inte riva. Reparation- och renoveringarb a vara ådant, att byggnaden ulturhitoria och tadbildmäiga värde bevara. Vid utarbning och ändring av daljplanen och vid byggande a obj ulturhitoria och tadbildmäiga värde beata och nybyggande anpaa. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Obj nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. lue, jolla ympäritö äilytään. emaaavaa laadittaea ja muuttaea eä raentamiea tulee ottaa huomioon alueen ulttuurihitoriallieti arvoa luonne. Uudiaentamien tulee oveltua raennutavaltaan ja ijainniltaan olemaa olevaan raennuantaan ja ympäritöön. Kulttuurihitoriallieti merittävät raennu ja raente tulee äilyttää. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Område där miljön bevara. Vid utarbning och ändring av daljplanen och vid byggande a områd ulturhitorit värdefulla aratär beata. Nybyggande a paa in i exiterande byggnadbetånd och miljö till byggnadätt och läge. Kulturhitorit vitiga byggnader och ontrutioner a bevara. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Vattentät.

6 W 5 Veialue. Vattenområde. Suurjänniteähölinja. Suoitu: Raennuilla tai raenntavii taroituilla orttelialueilla johdot tulii ijoittaa maan alle. Kaapeloinnin yhteydeä johdon paiaa on mahdollita muuttaa yityiohtaiemmaa uunnittelua. Voimalinjan läheiyyteen ei tulii ijoittaa uuia auinraennuia, ouluja, päiväoteja tai leiipuitoja. Högpänninglinje. Reommendation: I varterområden om är bebyggda eller ave för bebyggele bör ledningarna placera under jord. I amband med abeldragningen är d möjligt att i den mer daljerade planeringen ändra platen för ledningen. I närhen av högpänningledningar bör inte placera nya botadbyggnader, olor, daghem eller leparer. Kaaujohto. Raentaminen ja muu toiminta maaaauputiton läheiyydeä on rajoittua auen 551/2009 muaieti. Galedning. Byggnation och annan veramh i närhen av naturgaörytem begräna enligt förordning 551/2009. Yleiaava-alueen raja. Generalplaneområd grän. lueen raja. Områdegrän. Oa-alueen raja. Grän för delområde. Ohjeellinen oa-alueen raja. Ungefärlig grän för delområde. lueen tai ohteen numero. Numero viittaa aavaelotuea olevaan luteloon. Områd eller obj nummer. Numr hänviar till förtecningen i planbeivningen. YLEISET MÄÄRÄYKSET Maanäyttövarau voivat iältää pääaiallien äyttötaroituen liäi alueen iäiiä atualueita, virity- ja puitoalueita, yhdyuntatenien huollon alueita eä alueen päääyttötaroituta palvelevia juliia ja yityiiä palveluita. Yityiohtaiemmaa aavoituea on liäi mahdollita ooittaa muita äyttötaroituia, jota eivät ole ritiriidaa alueen päääyttötaroituen ja aavamääräyten ana. Yityiohtaiemmaa aavoituea on elvittävä pilaantuneen maaperän unnotutarve, jo alue aiotaan ooittaa aumieen tai muuhun ympäritövaiutuille herään äyttötaroitueen. Liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan ijoittavan auinraennuen, hoito- tai oppilaitoen piha alueen melutao ei aa ylittää päiväohjearvoa 55 db() eiä yöohjearvoa 45 db() (vanhat alue 50 db). uinraennuen iällä melutao ei aa ylittää päiväohjearvoa 35 db() eiä yöohjearvoa 30 db(). Laadittaea aemaaavaa liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan on Laadittaea aemaaavaa liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan on tarittava melutao ja tarvittaea edellyttävä riittävää äiyyttä melulähteetä. Miäli joudutaan uitenin raentamaan melualueelle, on aemaaavaa edellyttävä ellaiten meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamita, tä edellä mainitut ohjearvot eivät ylity. lueen lähiympäritöä on ympäritöluvanvaraita teolliuu- ja aivotoimintaa. lueella eiintyy aivotoiminnata aiheutuvia tärähdyiä jota aataan oea häiritevinä. Tutimuten peruteella tärähdy eivät aiheuta raennuille vaurioriiä. Raentamiea tulee uoia materiaaleja jota eivät ole heriä tärähdyille. Suoitu: Uudella auinalueella rautatieliienteetä aiheutuva auinraennuen tärinä ei aa ylittää arvoa 0,30 mm/ eiä vanhalla alueella arvoa 0,60 mm/. Yityiohtaiea aavoituea on alueittain varattava tilaa huleveien luonnonmuaielle äittelylle ja ottava huomioon tulviin varautuminen. LLMÄNN BESTÄMMELSER Maranvändningeerveringarna an utöver d hudaliga användningändamål även innehålla områdeinterna trafiområden, rereation- och parområden, områden för amhällteni ervice amt offentlig och privat ervice om tjänar hudyft för områd. I mer daljerad planläggning är d därtill möjligt att anvia andra användningändamål, om inte trider mot områd hudaliga användningområde och planbetämmelerna. I den mer daljerade planläggningen a man ocå utreda behov av att anera förorenad mar, om man ämnar anvia områd för boende eller annat användningändamål om är änligt för miljöverningar. På gården till t botadhu eller en vård- eller läroinrättning om placera i närhen av en trafiled eller någon annan bullerälla får bullernivån inte övertiga vare ig dagitvärd 55 db() eller nattritvärd 45 db() (i gamla områden 50 db()). Inne i botadhu får bullernivån inte övertiga vare ig dagitvärd 35 db() eller nattritvärd 30 db(). När man utarbar en daljplan för t område i omedelbar närh av trafiområde eller annan bullerälla, a man ontrollera bullernivån och vid behov räva tillräcligt avtånd från bullerällan. Om man liväl måte bygga i bullerområde, a daljplanen räva att ådana bullerbeämpningåtgärder vidta att de nämnda ritvärdena inte överid. Indutri- och gruvveramh om räver miljötilltånd är förlagd till områd närmate omgivning. Vibrationer oraade av gruvveramhen föreommer i områd och an uppleva om törande. Utgående från underöningar ger inte vibrationerna ri för ador på byggnaderna. Vid byggande a material om inte är vibrationänliga prioritera. Reommendation: I nya botadområden får de aningar om järnvägtrafien föroraar i botadhu inte övertiga värd 0,30 mm/ och i gamla områden får inte värd 0,60 mm/ överida. I den mer daljerade planläggningen a man områdevi reervera utrymme för naturlig behandling av dagvatten och beata beredapen för övervämning.

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER.

DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Kirkkonummi KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA Kyrkslätt KYLMÄLÄ DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET. DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. AO ERILLISPIENTALOJEN ASUNTOALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning

N 40 Sipoon Jokilaakson asemakaava Detaljplan för Sibbo Ådal. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning N 0 Sioon Joilaason asemaaava Detaljlan för Sibbo Ådal Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning..00 Päivitetty 0..0 Asia/Ärende 5/00 Kaavarosessi ja äsittelyvaiheet

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

16.6.2015 VEI 1 : 4 000 M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL-1. 0 50m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0.

16.6.2015 VEI 1 : 4 000 M-1 KTY KTY-1 VL-2. KTY IV e=0.4 VL-1 KTY-1 KTY VL-2 VL-2 KTY VL-1. 0 50m 100m 200m. e=0.4. e=0.4. e=0.3 ju 25. I e=0. Lassasvägen Lassintie Yht. Smf. Sabbelinmäki Sabbelsbacken Bondevägen M-1 Södermanintie Höstvedentie Talonpojantie Södermansvägen V MA TY ju 25-1 VL-2 res s-1 TY ju 25 V huom KAVNKONEENKATU huom LAAJAMETSÄNTE

Lisätiedot

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO SUOMEN KIVISORA OY MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

gnahemstomter makotitalotontteja 45.000 Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi

gnahemstomter makotitalotontteja 45.000 Pris/hinta: Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi E O gnahemstomter makotitalotontteja Pris/hinta: 45.000 Ingå kommun Tel / Puh: 0929515 Inkoon kunta E-post/ s-posti: inga@inga.fi DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00

212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 212, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 213, TEKLTK 4.12.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset

Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Österbottens landskapsplan Beteckningar och bestämmelser Pohjanmaan maakuntakaava Merkinnät ja määräykset Fastställd med miljöministeriets beslut Vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 21.12.2010

Lisätiedot

.01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom

.01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom .01a Timonen Jari, 6:278 Wasstrand, Östersundom Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Liikennemerkkien käyttö kaduilla Liikennemerkkien käyttö kaduilla TEKIJÄT Anna-Liisa Tarvainen Mikko Karhunen Jussi Salminen Tuomas Österman Hannu Laine Jouni Korhonen Markku Setälä Jyrki Ojanen Silja Siltala KUVAT Leena Kalalahti KANSIKUVA

Lisätiedot

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 12.8.2010 Asia 1205/2010 Kaavaprosessi

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

.25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi

.25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi .25a Liljander Tarja, Seppo 10:19 Itäsalmi Kiitokset runsaslukuisesta kirjallisesta osallistumisesta. Kaavaluonnoksesta saatiin mielipiteitä yhteensä 32 kpl. Eri viranomaislita ja yhdistyksiltä saatiin

Lisätiedot

Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue

Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue Hangon kaupunki Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue Asemakaavaselostus, EHDOTUS Asemakaavanmuutos koskee: 3. kaupunginosa, korttelit 304, 309 ja 322 sekä vesi-, puisto- ja katualueet.

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III Kaavoitusjaosto 28.3.2012 Planläggningssektionen Taasjärvi III:n rakentamistapaohje Byggnadsanvisningar för Tasträsk III 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava 3.12.2012 Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava Bilagor Liitetiedostot Korsholms kommun Mustasaaren kunta Centrumvägen 4 Keskustie 4 65610 Korsholm 65610 Mustasaari Växel:

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET HYVINKÄÄ OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Tähän yleiskaavakarttaan liittyy selostus, jossa on esitetty tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 9-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 15.5.2013 kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Lisätiedot

Rakennusoikeuden jakautuminen

Rakennusoikeuden jakautuminen Rakennusoikeuden jakautuminen -tontit / Vaihe I / 7 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta + saunat, venevajat 7 x 65 m2 = 830 k - m2 = 166 k - m2 = 455 k - m2 -tontit

Lisätiedot

Porvoon Söderskärin majakkasaarten rakennusperintö. Byggnadsarvet på Söderskärs fyröar i Borgå

Porvoon Söderskärin majakkasaarten rakennusperintö. Byggnadsarvet på Söderskärs fyröar i Borgå Mia Puotunen Porvoon Söderskärin majakkasaarten rakennusperintö Byggnadsarvet på Söderskärs fyröar i Borgå Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 197 Forststyrelsens naturskyddspublikationer.

Lisätiedot

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava Detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 i Oravais by och Vörå kommun. Asemakaava koskien Bockberget laajennus 2 Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret. Kaavoituskatsaus 2008

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret. Kaavoituskatsaus 2008 Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2008 Planläggningsöversikt 2008 Helsinki alkaa rakentaa uutta kantakaupunkia Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuissa on vuosien saatossa kirjoitettu

Lisätiedot