KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 W SL LV luo ET m rp VL3 2 m VL3 LR m 1 3 / / e / 1 YK 2 LH av m W 5 6 / / m VL LS LR P 3 4 av 1 6 / / e 9 ma v / ma v VU SL PU ET KESKUSTN OSYLEISV PIENENNÖS VU 1:9000 LOHJN UPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI VOITUS nn Robert Kaavoituaritehti Leena Io-Maru Kaavoitupäälliö

2 VMERKINNÄT J MÄÄRÄYKSET PLNBETECKNINGR OCH BESTÄMMELSER Lohjan aupuni, Keutan oayleiaava Keutan oayleiaava äittää nttilan ja htalmen aupunginoat eä oia Pappilan, Moiion, Hiidenalmen, Myllylammen, Neitytlinnan ja Gunnarlan aupunginoita. Oayleiaava on taroitu hyväyä oieuvaiutteiena yleiaavana. KEHITTÄMISTVOITEMERKINNÄT BETECKNINGR SOM GÄLLER UTVECKLINGSMÅL Kevyen liienteen yhteytarve. Behov av förbindele för gång- och cyeltrafi. Viheryhteytarve. Viheryhteytarve on taroittu virityeen, eologiei äytäväi eä huleveien luonnonmuaieen äittelyyn. Behov av grönförbindele. Grönförbindelen är avedd för rereation, a utgöra en eologi orridor och behandla dagvatten på t naturligt ätt. Valmitelija/Beredare Kaavoitupäälliö/Planläggningchef Piirtäjä/Ritare KL, KL, TS Meluntorjuntatarve. emaaavoituea on ottava huomioon melulle herien toimintojen ijoittelu ja tarvittaea ooittava meluntorjuntaeinot. nn Robert Kaavoituaritehti Planläggningarit Leena Io-Maru, DI, YKS-284 Kaavoitupäälliö Planläggningchef Behov av bullerbeämpning. Daljplanläggningen a beata placeringen av veramher om är änliga för buller och vid behov anvia ätt att beämpa buller. LUEIDEN ERITYISOMINISUUKSI ILMIST MERKINNÄT BETECKNINGR SOM VISR SÄRSKILD EGENSPER HOS OMRÅDEN Käittelyvaihe/Behandlingeden: Lainvoimainen/Vunnit laga raft Kaupunginvaltuuto hyväynyt/godänd av tadfullmätige Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupunginvaltuuto hyväynyt/godänd av tadfullmätige Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupuniuunnittelulautaunta/Stadplaneringnämnden Ehdotu nähtävillä/förlag är framlagt MR 19 Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Valmiteluvaiheen uuleminen/framförande av åiter när planer MR30 Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Rev. Ympäritötoimi Kaavoitu Pvm./Dat. Miljöorn Planläggning Päiväy/Datumn Y2 Maiemallieti arvoa alue. Valtaunnallieti merittävä raenntu ulttuuriympäritö. Yityiohtaiemmaa uunnittelua on ottava huomioon alueen uuluminen valtaunnallieti arvoaaeen raenntuun ulttuuriympäritöön, täydennyaentamien ja muiden muutoten opeuttaminen ulttuuriympäritön ominailuonteeeen ja erityipiirteiiin eä maieman ominaipiirteiden ja alueella olevien raennuten ja ympäritön äilymien turvaaminen. luta oevita uunnitelmita tulee pyytää mueoviranomaien lauunto. Landapmäigt värdefullt område. Byggd ulturmiljö av riintree. Den mer daljerade planläggningen a beata att områd hör till en värdefull byggd ulturmiljö av riintree, att omplterande byggnation och andra förändringar a anpaa till ulturmiljön aratär och ärdrag amt att fortbetånd för landap ärdrag, byggnaderna i områd och miljön a trygga. Mueimyndighen a ontata för utlåtande om planer för områd. Kaupuniuvallieti arvoa alue. Kaupuniuvallieti yhtenäinen alue, jona raenteea, mittaaavaa ja maiemaa on näyviä runaati piirteitä Lohjannummen taajaväien yhdyunnan tai auppalavaiheen aemaaavoitueta ja maanäytötä. emaaavaa laadittaea ja muuttaea on ottava huomioon alueen aupuniuvallien arvon äilyminen. Yittäiten raennuten raennu- ja ulttuurihitoriallinen arvo tulee elvittää ja äilyttämietä päätään erieen aemaaavaa. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Område om är värdefullt med tane på tadbilden. Område med enhlig tadbild, där truturen, alan och landap innehåller många framträdande drag av daljplaneringen och maranvändningen i Lojobacen tättbefolade amhälle eller öpingen period. När daljplanen utarba och ändra a d ta hänyn till att områd värde för tadbilden bevara. D byggnad- och ulturhitoria värd ho enilda byggnader a utreda och belut om att bevara dem fatta eparat i daljplanen. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. rvoa harjualue. Värdefullt åområde. Täreä pohjaveialue.

3 luo Täreä pohjaveialue. Pohjaveialue, joa on erityien merittävä veden haninnan ja veden äyttöelpoiuuden äilyttämien annalta. lueella ei ole allittua ellainen toiminta tai raentaminen, joa aattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrän. Uuilla aemaaava-alueilla ja aemaaavan muutoalueilla, joilla maanäyttö muuttuu merittäväti, pohjaveiolouhte on tarvittaea taremmin elvittävä ja ottava huomioon alueen raentamien uunnittelua. Vitigt grundvattenområde. Grundvattenområde om är ärilt bydande med tane på vattenförörjningen och på att bevara vattn brubart. I områd tillåt inte veramh eller byggnation om an riera jordmånen valit eller grundvattn valit eller vantit. I områden för nya daljplaner och ändring av daljplaner, där maranvändningen ändra bydligt, a grundvattenförhållandena vid behov utreda närmare och beata i planeringen av utbyggnaden i områd. Luonnon monimuotoiuuden annalta erityien täreä alue. lueen äyttöä uunniteltaea on ottava huomioon luonnon monimuotoiuuden annalta täreiden elinympäritöjen ja eliölajien eiintymien äilyttämiedellyty. rp Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa liiuntatoimen enttiä. emaaavaa laadittaea ja muuttaea on huomioitava alueiden ovittaminen ympäritöön. lueen ominainen avoin maiematila on äilyttävä. luta oevita uunnitelmita tulee pyytää mueoviranomaien lauunto. Ungefärlig del av område, där planer för idrottorn får placera. Inpaning av områdena i miljön a beata när daljplanen utarba och ändra. D öppna rumm i landap, om är ännecnande för områd, a bevara. Mueimyndighen a ontata för utlåtande om planer för områd. Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa viljelypaltoja. Ungefärlig del av område, där odlinglotter får placera. LUEIDEN KÄYTTÖTRKOITUKSI KUVVT LURUS- J KOHDEMERKINNÄT BETECKNINGR FÖR OMRÅDESRESERVERINGR OCH OBJEKT SOM BESKRIVER OMRÅDENS NVÄNDNINGSÄNDMÅL e mav Område om är ärilt vitigt med tane på naturen mångfald. Då användningen av områd planera a man beata förutättningarna för att bevara de livmiljöer och artföreomter om är vitiga med tane på naturen mångfald. Kaivopiiri- tai louhintaopimualue. lueella harjoitaan aivolain muaita aivo- ja louhintatoimintaa. Toiminnan vaiutualueella yityiohtaiemmia aavoia on ottava huomioon mahdolliita ympäritöhäiriöitä uten meluta, pölytä ja tärinätä aiheutuvien haittojen ehäieminen. emaaavoituea tulee ottaa huomioon aivotoiminnan edellyttämät tuuluauot, hätäpoitumiti ja vedenpoitoput. Område för utmål- eller brytningavtal. I områd ida gruvdrift eller brytning enligt gruvlagen. I veramhen verningområde a man i mer daljerad planläggning ta fata på att förebygga eventuella miljöolägenher åom buller, damm och aningar. I daljplaneringen a man beata de ventileringöppningar, nödutgångar och dräneringör om gruvdriften räver. lueen oa, jolle voi ijoittaa maanalaiia väetönuoja-, pyäöinti- ja/tai ooontumitiloja. Del av område, där möteloaler och/eller loaler för yddum och pareringplater får förlägga under jord. lueen oa, jolle voi ijoittaa päääyttötaroitueen opivaa raentamita. Del av område, där byggnader om paar d hudaliga användningyft för förlägga. Selvityalue. lueen aemaaavoituen yhteydeä on tehtävä areologi elvity raentamien ovittamiei alueelle. untoalue. lue on taroittu aemaaavoittavai pääaiaa aupunimaiei tiiviii auntoalueei. Suunnittelun lähtöohtana on alueen liittyminen aupunieutan täydennyaentamieen ja raentamien ovittaminen ulttuurihitoriallieti merittävään ympäritöön. Valtaunnallieti merittävän raennun ulttuuriympäritön alueella uudiaentaminen on raennutavaltaan ja ijainniltaan ovittava ulttuurihitoriallieti merittävään ympäritöön. Botadområde. Områd är avt att daljplanlägga hudaligen om t urbant tättbebyggt botadområde. Utgångpunten för planeringen är att områd nyt till den omplterande byggnationen i tadärnan och att byggand anpaa till den ulturhitorit vitiga miljön. Inom områd för en bydande byggd ulturmiljö av riintree a nybyggnation till byggnadätt och förläggning anpaa till den ulturhitorit bydande miljön. Kerrotalovaltainen auntoalue. lue on taroittu pääaiaa errotaloauinnoille. emaaavaa raennuten pohjaerroiin aa ooittaa liie-, työ- ja palvelutiloja. Korttelit on uunniteltava iten, tä vähintään 1/3 niiden pinta-alata jää oleelu- tai ituttavai alueei. Botadområde dominerat av flervåninghu. Område om i huda är avt för botäder i flervåninghu. I daljplanen får affär-, arb- och erviceloaler anvia i huen bottenvåningar. Kvarteren a planera å, att mint 1/3 av arealen blir viteleytor eller planteringar. Pientalovaltainen auntoalue. lue on taroittu pääaiaa pientalovaltaielle aumielle. Botadområde dominerat av måhu. Områd är i huda avt för boende dominerat av måhu. Utredningområde. Vid daljplanläggningen av områd a areologia utredningar göra för anpaning av byggand i områd. Kulttuurihitoriallieti merittävä raenntu ympäritö. lueen ulttuurihitoriallieti arvoa raenntu ympäritö on lähtöohtana aemaaavaa laadittaea tai muuttaea. Yittäiten raennuten raennu- ja ulttuurihitoriallinen arvo tulee elvittää ja äilyttämietä päätään erieen aemaaavaa. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. lueen numero viittaa aavaelotuea olevaan ohdeluteloon. Kulturhitorit bydande byggd miljö. Den ulturhitorit värdefulla byggda miljön i områd är utgångpunten när daljplanen utarba eller ändra. D byggnad- och ulturhitoria värd ho enilda byggnader a utreda och belut om att bevara dem fatta eparat i daljplanen. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Områd nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. Liie- ja toimitoraennuten tai yhdittyjen liie-, toimito- ja auinraennuten alue. lue on taroittu liie- ja toimitoraennuille tai yhdityille liie-, toimito- ja auinraennuille. Kadunvariraennuten enimmäinen erro on varattava pääoin myymälä- tai palvelutiloii. Pyäöinti ijoitaan pyäöintilaitoeen, joa ijaitee eniijaieti maan alla, miäli e tenieti ja olemaa oleva raenntu ympäritö huomioiden on mahdollita. Område för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu. Områd är avt för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu. Den förta våningen i byggnaderna läng gatan a i huda avätta för buti- och erviceloaler. Pareringen förlägg till en pareringanläggning, om i förta hand a placera under jord, om d är möjligt i tenit häneende eller med tane på den befintliga byggda miljön. Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa liiuntatoimen enttiä.

4 P Kaupalliten palvelujen alue, jolle aa ijoittaa vähittäiaupan uuryiön. lueelle voi ijoittaa merityeltään eudullien vähittäiaupan uuryiön. Kaupalliten palvelujen yläpuolelle on uoiteltavaa ooittaa myö toimito- ja palvelutiloja eä auntoja. Pyäöinti ijoitaan pyäöintilaitoeen, joa ijaitee eniijaieti maan alla, miäli e tenieti ja olemaa oleva raenntu ympäritö huomioiden on mahdollita. Miäli aluta ei tarvita aupan uuryiön ijaintipaiai, e voidaan vaihtoehtoieti oonaan tai oittain ooittaa aemaaavaa myö liie- ja toimitoraennuten tai yhdittyjen liie-, toimito- ja auinraennuten alueei (), jolloin aemaaavan laatimita tai muuttamita oevat -alueen aavamääräy. Område för ommeriell ervice där en tor daljhandelenh får placera. I områd an en tor daljhandelenh av regional bydele placera. D förorda att ontor- och erviceloaler amt botäder anvia ovanom den ommeriella ervicen. Pareringen förlägg till en pareringanläggning, om i förta hand a placera under jord, om d är möjligt i tenit häneende eller med tane på den befintliga byggda miljön. Om områd inte behöv för en tor daljhandelenh, an d i daljplanen alternativt avätta helt eller delvi om område för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu (), varvid planbetämmelerna för -områden gäller för utarbande och ändring av daljplan. Palvelujen ja hallinnon alue. lueelle voi ijoittaa ranta-alueen äyttöön opivia aupalliia juliia palveluja. Raentaminen on ovittava ranta-alueen maiemaan ja lähiympäritön aupuniuvallieti arvoaiiin alueiiin. Område för ervice och förvaltning. Kommeriell offentlig ervice om är lämplig för användningen av trandområd får placera i områd. Byggand a anpaa efter trandområd landap och näromgivningen områden, om är värdefulla för tadbilden. VL1 rbplatområde. Områd är avt att vara t mångidigt arbplatområde, där d an finna ontoroch ervicearbplater, utbildningveramh, prodution och upplagring om inte oraar miljöolägenher amt tillhörande butiloaler. Veramhen a vara jämförbar med ontorlinande arbe när d gäller miljöonevener. Lähivirityalue, rantapuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi rantapuitoi. lueelle voidaan ooittaa ranta- ja liiuntapalveluja, uluyhteyiä ja pyäöintiä aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. lueen uunnittelua on ottava huomioon huleveien luonnonmuainen äittely. Område för närrereation, trandpar. Områd är avt för en trandpar i anlutning till tadärnan. Områd an anvia för trand- och idrottervice, förbindeleleder och parering på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. Planeringen av områd a ta hänyn till en naturlig behandling av dagvatten. Lähivirityalue, harjupuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi harjupuitoi. lueelle voidaan ooittaa uloilutoimintaan liittyviä uluyhteyiä ja raennelmia aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. lueen puutoa on hoidtava harjuluonnon ominaipiirteitä unnioittaen. Område för närrereation, åpar. Områd är avt för en åpar i anlutning till tadärnan. Områd an anvia för ontrutioner och förbindeleleder för friluftliv på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. Trädbetånd i områd a öta med atning för ånaturen ärdrag. PU Juliten palvelujen alue. lue on taroittu pääaiaa juliille opu-, ivity-, urheilu-, virity- ja vapaa-ajan toiminnoille eä oiaali- ja terveytoimen laitoille. Område för offentlig ervice. Områd är avt hudaligen för offentliga undervining-, bildning-, idrott-, rereation- och fritidveramher amt för ocial- och hälovårdorn anläggningar. Juliten palvelujen alue, jolle ijoittuu pääaiaa urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa. lueelle voi ijoittaa urheilu- ja vapaa-ajantoimintoja, joita oa voi olla myö yityiiä palveluja ja majoitutilaa. Raentaminen on ovittava harjumaiemaan ja aupuniuvaan. VL3 Lähivirityalue, maiemapuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi maiemapuitoi. lueen äytön ja uunnittelun lähtöohtana on valtaunnallieti merittävän raennun ulttuuriympäritön ominaipiirteiden vaaliminen. lueelle voidaan ooittaa uloilu- ja viritytoimintaan liittyviä uluyhteyiä ja raennelmia aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. Område för närrereation, landappar. Områd är avt för en landappar i anlutning till tadärnan. Utgångpunten för användningen och planeringen av områd är att värna om ärdragen i en bydande byggd ulturmiljö av riintree. Områd an anvia för ontrutioner och förbindeleleder för friluftliv och rereation på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. YK Område för offentlig ervice, där i huda idrott- och fritidveramher förlägg. Idrott- och fritidveramher, varav en del även an vara privat ervice och invartering, för förlägga i områd. Byggand a anpaa till ålandap och tadbilden. Kirojen ja muiden euraunnalliten raennuten alue. lueelle voidaan raentaa euraunnan toimintaa varten taroittuja raennuia. Vuotta 1917 vanhemmat raennu ja raente irotarhaa ja/tai hautaumaalla on uojeltu irolain peruteella. Niitä oevita toimenpiteitä on pyydtävä lauunto irohallituelta ja Mueoviratolta. Kulttuurihitoriallieti arvoaat raennu, raente ja ympäritön ominaipiirte tulee äilyttää. VU Puito. Par. Urheilu- ja viritypalvelujen alue. lue on taroittu pääaiaa uloliiuntaan. Område för idrott- och rereationervice. Områd är avt hudaligen för friluftmotion. Uimaranta. Badtrand. Område för yror och andra föramlingbyggnader. Områd an bebygga med hu avedda för föramlingveramh. Byggnader och ontrutioner på yrogården och/eller begravningplaten om är uppförda före 1917 är yddade med töd av yrolagen. För åtgärder om gäller ådana a utlåtande begära av yrotyrelen och Mueiver. Kulturhitorit värdefulla byggnader, ontrutioner och ärdrag i miljön a bevara. Työpaia-alue. lue on taroittu monipuoliei työpaia-alueei, joa voi olla toimito- ja palvelutyöpaioja, oputoimintaa, ympäritöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja varatointia eä näihin liittyvää myymälätilaa. Toiminnan on oltava ympäritövaiutuiltaan rinnattavia toimitotyyppieen työhön. Pääatu I, jouoliiennepainotteinen atu. Hudgata I, ollivtrafidominerad gata. Pääatu II, jouoliiennepainotteinen atu. Hudgata II, ollivtrafidominerad gata. Pääooojaatu. Hudmatargata.

5 Kooojaatu. Matargata. SL Luonnonuojelualue. lue on luonnonuojelulain nojalla peruttu uojelualue. Suoitu: Suojelualueen uunnittelua on mahdolliuuien muaan ottava huomioon virityäytön tarpe. Liittymä. nlutning. Kävelyalue tai ävelypainotteinen alue. Gångtrafiområde eller gångtrafidominerat område. Kiertoliittymä. Rondell. Eritaoritey ilman liittymää. Planild orning utan anlutning. Katuauio/tori. Öppen plat/torg. m Naturyddområde. Områd är inrättat om yddområde med töd av naturvårdlagen. Reommendation: Vid planeringen av yddområd bör man i mån av möjligh beata de behov rereationbru täller. Muinaimuitoohde. Muinaimuitolain rauhoittama iinteä muinaijäännö. Kohteen aivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu iihen ajoaminen on muinaimuitolain nojalla iellty. luta oevat maanäyttöuunnitelmat on lähtävä Mueoviratoon lauuntoa varten. Muinaijäännöen laajuu tulee elvittää Mueoviratota. Kohteen numero viittaa aavaelotuea olevaan ohdeluteloon. Fornminneobj. Fat fornlämning om fredat med töd av lagen om fornminnen. Med töd av lagen om fornminnen är d förbjud att utgräva, överhölja, ändra, ada eller på annat ätt rubba obj. Maranvändningplaner för områd a ica till Mueiver för utlåtande. Fornlämningen omfattning a larlägga med Mueiver. Obj nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. Ohjeellinen uloilureitti. Uloilureitin ijainti määritellään taremmin yityiohtaiemmaa aavaa tai uunnitelmaa. Raennuuojelulain nojalla uojeltu ohde. Raennuten ja alueiden uojelua oevat määräy on anntu uojelupäätöeä. Kohdta oevita uunnitelmita ja toimenpiteitä tulee pyytää Mueoviraton lauunto. LH LR Ungefärlig friluftled. Leden placering anviar noggrannare i mer daljerade planer. Kevyen liienteen reitti tai yhtey. Reitin ijainti ooitaan taremmin yityiohtaiea aavaa. Led eller förbindele för gång- och cyeltrafi. Leden placering anvia noggrannare i mer daljerad planläggning. Henilöliienteen terminaalialue. Terminalområde för perontrafi. Rautatieliienteen alue. Område för järnvägtrafi. Pyäöintialue. Pareringområde. Obj om yddat med töd av byggnadyddlagen. Betämmeler om ydd av byggnader och områden meddela i yddbelut. För planer och åtgärder om berör obj a utlåtande begära av Mueiver. Kirolain nojalla uojeltu ohde. Kirolain 14 lun 5 :n nojalla uojeltu irollinen raennu. Kohdta oevita uunnitelmita ja toimenpiteitä tulee pyytää Mueoviraton lauunto. Obj om är yddade med töd av yrolagen. Kyrlig byggnad om är yddad med töd av 14 ap. 5 i yrolagen. För planer och åtgärder om berör obj a utlåtande begära av Mueiver. Raennulainäädännön nojalla uojeltava ohde. Raennuta ei aa puraa. Korjau- ja unnotutöiden tulee olla ellaiia, tä raennuen ulttuurihitoriallinen ja aupuniuvallinen arvo äilyy. emaaavaa laadittaea ja muuttaea eä raentamiea tulee ottaa huomioon uudiaentamien ovittaminen ohteen ulttuurihitoriallieen ja aupuniuvallieen arvoon. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Kohteen numero viittaa aavaelotuea olevaan luteloon. LS LV ET Veneatama-alue. Veneataman yhteyteen voi ijoittaa veneilyä palvelevan polttoneteiden jaelupiteen. Område för måbåthamn. Vid måbåthamnen an t ditributiontälle för bränle om bjänar båtägare placera. Venevalama. Småbåtplat. Suojaviheralue. lue on taroittu ympäritöhäiriöiden etämieen ja vähentämieen. Syddgrönområde. Områd är avt för att förhindra och mina miljötörningar. Yhdyuntatenien huollon alue. Område för amhällteni förörjning. Vedenottamo. / Obj om a ydda med töd av byggnadlagtiftningen. Byggnaden får inte riva. Reparation- och renoveringarb a vara ådant, att byggnaden ulturhitoria och tadbildmäiga värde bevara. Vid utarbning och ändring av daljplanen och vid byggande a obj ulturhitoria och tadbildmäiga värde beata och nybyggande anpaa. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Obj nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. lue, jolla ympäritö äilytään. emaaavaa laadittaea ja muuttaea eä raentamiea tulee ottaa huomioon alueen ulttuurihitoriallieti arvoa luonne. Uudiaentamien tulee oveltua raennutavaltaan ja ijainniltaan olemaa olevaan raennuantaan ja ympäritöön. Kulttuurihitoriallieti merittävät raennu ja raente tulee äilyttää. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Område där miljön bevara. Vid utarbning och ändring av daljplanen och vid byggande a områd ulturhitorit värdefulla aratär beata. Nybyggande a paa in i exiterande byggnadbetånd och miljö till byggnadätt och läge. Kulturhitorit vitiga byggnader och ontrutioner a bevara. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Vattentät.

6 W 5 Veialue. Vattenområde. Suurjänniteähölinja. Suoitu: Raennuilla tai raenntavii taroituilla orttelialueilla johdot tulii ijoittaa maan alle. Kaapeloinnin yhteydeä johdon paiaa on mahdollita muuttaa yityiohtaiemmaa uunnittelua. Voimalinjan läheiyyteen ei tulii ijoittaa uuia auinraennuia, ouluja, päiväoteja tai leiipuitoja. Högpänninglinje. Reommendation: I varterområden om är bebyggda eller ave för bebyggele bör ledningarna placera under jord. I amband med abeldragningen är d möjligt att i den mer daljerade planeringen ändra platen för ledningen. I närhen av högpänningledningar bör inte placera nya botadbyggnader, olor, daghem eller leparer. Kaaujohto. Raentaminen ja muu toiminta maaaauputiton läheiyydeä on rajoittua auen 551/2009 muaieti. Galedning. Byggnation och annan veramh i närhen av naturgaörytem begräna enligt förordning 551/2009. Yleiaava-alueen raja. Generalplaneområd grän. lueen raja. Områdegrän. Oa-alueen raja. Grän för delområde. Ohjeellinen oa-alueen raja. Ungefärlig grän för delområde. lueen tai ohteen numero. Numero viittaa aavaelotuea olevaan luteloon. Områd eller obj nummer. Numr hänviar till förtecningen i planbeivningen. YLEISET MÄÄRÄYKSET Maanäyttövarau voivat iältää pääaiallien äyttötaroituen liäi alueen iäiiä atualueita, virity- ja puitoalueita, yhdyuntatenien huollon alueita eä alueen päääyttötaroituta palvelevia juliia ja yityiiä palveluita. Yityiohtaiemmaa aavoituea on liäi mahdollita ooittaa muita äyttötaroituia, jota eivät ole ritiriidaa alueen päääyttötaroituen ja aavamääräyten ana. Yityiohtaiemmaa aavoituea on elvittävä pilaantuneen maaperän unnotutarve, jo alue aiotaan ooittaa aumieen tai muuhun ympäritövaiutuille herään äyttötaroitueen. Liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan ijoittavan auinraennuen, hoito- tai oppilaitoen piha alueen melutao ei aa ylittää päiväohjearvoa 55 db() eiä yöohjearvoa 45 db() (vanhat alue 50 db). uinraennuen iällä melutao ei aa ylittää päiväohjearvoa 35 db() eiä yöohjearvoa 30 db(). Laadittaea aemaaavaa liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan on Laadittaea aemaaavaa liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan on tarittava melutao ja tarvittaea edellyttävä riittävää äiyyttä melulähteetä. Miäli joudutaan uitenin raentamaan melualueelle, on aemaaavaa edellyttävä ellaiten meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamita, tä edellä mainitut ohjearvot eivät ylity. lueen lähiympäritöä on ympäritöluvanvaraita teolliuu- ja aivotoimintaa. lueella eiintyy aivotoiminnata aiheutuvia tärähdyiä jota aataan oea häiritevinä. Tutimuten peruteella tärähdy eivät aiheuta raennuille vaurioriiä. Raentamiea tulee uoia materiaaleja jota eivät ole heriä tärähdyille. Suoitu: Uudella auinalueella rautatieliienteetä aiheutuva auinraennuen tärinä ei aa ylittää arvoa 0,30 mm/ eiä vanhalla alueella arvoa 0,60 mm/. Yityiohtaiea aavoituea on alueittain varattava tilaa huleveien luonnonmuaielle äittelylle ja ottava huomioon tulviin varautuminen. LLMÄNN BESTÄMMELSER Maranvändningeerveringarna an utöver d hudaliga användningändamål även innehålla områdeinterna trafiområden, rereation- och parområden, områden för amhällteni ervice amt offentlig och privat ervice om tjänar hudyft för områd. I mer daljerad planläggning är d därtill möjligt att anvia andra användningändamål, om inte trider mot områd hudaliga användningområde och planbetämmelerna. I den mer daljerade planläggningen a man ocå utreda behov av att anera förorenad mar, om man ämnar anvia områd för boende eller annat användningändamål om är änligt för miljöverningar. På gården till t botadhu eller en vård- eller läroinrättning om placera i närhen av en trafiled eller någon annan bullerälla får bullernivån inte övertiga vare ig dagitvärd 55 db() eller nattritvärd 45 db() (i gamla områden 50 db()). Inne i botadhu får bullernivån inte övertiga vare ig dagitvärd 35 db() eller nattritvärd 30 db(). När man utarbar en daljplan för t område i omedelbar närh av trafiområde eller annan bullerälla, a man ontrollera bullernivån och vid behov räva tillräcligt avtånd från bullerällan. Om man liväl måte bygga i bullerområde, a daljplanen räva att ådana bullerbeämpningåtgärder vidta att de nämnda ritvärdena inte överid. Indutri- och gruvveramh om räver miljötilltånd är förlagd till områd närmate omgivning. Vibrationer oraade av gruvveramhen föreommer i områd och an uppleva om törande. Utgående från underöningar ger inte vibrationerna ri för ador på byggnaderna. Vid byggande a material om inte är vibrationänliga prioritera. Reommendation: I nya botadområden får de aningar om järnvägtrafien föroraar i botadhu inte övertiga värd 0,30 mm/ och i gamla områden får inte värd 0,60 mm/ överida. I den mer daljerade planläggningen a man områdevi reervera utrymme för naturlig behandling av dagvatten och beata beredapen för övervämning.

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Marseudden, Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan muutos

Marseudden, Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan muutos ARKKITEHTUURITOIMISTO B & M OY p +358 9 682 1102 f +358 9 692 7960 Peräiehenkatu 12 E 00150 Helinki eail etunii.ukunii@b-ark.fi Mareudden, Kaakkoi-Siuntion oayleikaavan uuto LTE 4 Oayleikaavaehdotuken

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA EHDOTUS ,

LOHJAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA EHDOTUS , LOHJAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA EHDOTUS 17.9.2012, 24.9.2012 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KÄSITTÄÄ ANTTILAN JA AHTSALMEN KAUPUNGINOSAT SEKÄ OSIA PAPPILAN, MOISION, HIIDENSALMEN, MYLLYLAMMEN, NEITSYTLINNAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen RAKENNUSKIELLON JA TOIMENPIDERAJOITUKSEN JATKAMINEN/BOX JA VÄSTERSKOG / FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSFÖRBUD OCH ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING/BOX OCH VÄSTERSKOG TEYMPLTK 95 Tekniikka- ja ympäristölautakunta / Nämnden för

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Terveydensuojelujaosto 37 17.05.2016 B16 STORÖRENIN ÖRNVIKINRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, LAUSUNTO SIPOON KUNNANHALLITUKSELLE 95/35/2016 TERVSJST 17.05.2016 37 Valmistelut

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 419/2010 vp Saaristomaiseman suojelu tuulivoimarakentamiselta Eduskunnan puhemiehelle Vanhasen II hallituksen uusiutuvan energian velvoitepaketissa esitetään, että tuulivoiman vuosituotannon

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader.

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader. 1 (5) KAAVAMÄÄRÄYKSET PLANEBETECKNINGAR 905 971, Yttersundom Merkintä Selitys Asuinpientalojen korttelialue. - Tontit saa rajata korkeintaan 1.2 metriä korkealla säle- tai pensasaidalla. Kvartersområde

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI ÅLÖ OSAYLEISKAAVA PARGAS STAD ÅLÖ DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET

PARAISTEN KAUPUNKI ÅLÖ OSAYLEISKAAVA PARGAS STAD ÅLÖ DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET PARGAS STAD ÅLÖ DELGENERALPLAN DELGENERALPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER ÅBO 26.3.2001 JUSTERADE 12.11.2001/21.10.2002/12.2002/11.6.2003/10.1.2005/ 14.4.2005/28.2.2006/15.3.2006 FULLM. GODK. 4.4.2006

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Hakala. Koivumäki. Dammen Pääkatu/kokoojakatu. Huvudgata/matargata. EG-1. Sandbacka. Louhi. Tranbacka Hevostila. Häststall. Kärrkulla.

Hakala. Koivumäki. Dammen Pääkatu/kokoojakatu. Huvudgata/matargata. EG-1. Sandbacka. Louhi. Tranbacka Hevostila. Häststall. Kärrkulla. Högmo Hakala Högbaa Nygård R Koivumäki ERKINNÄT / BEKNINGR: Koskela P Utegård å R Y Skansåker Larsmo Bäsäng Katu. Gata. Pitalovaltain asuntoalue. Bostadsområde dominerat av småhus. Käsis-Solbaa Damn Pääkatu/kokoojakatu.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

POHJOLAN PARASTA RUOKAA

POHJOLAN PARASTA RUOKAA POHJOLAN PARASTA RUOKAA Pohjolan makuelämykset ovat nyt huudossa, ja ruokakilpailut ovat tulleet jäädäkseen. Niitä käydään televisiossa, lehdissä ja nyt myös merellä. Viking Line julkisti jokin aika sitten

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi

Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma. Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen tulvakartoitus ja Kivi- ja Levalammen muutossuunnitelma Översvämningskartläggning av Närpes å och ändringsplan för Kivi- ja Levalampi Närpiönjoen info- ja keskustelutilaisuus / Info- och diskussionsmöte

Lisätiedot

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39

PILKKO 1/6 2056 TK EV 56 LPA VU- VU-6 KM 631. II e=0.40 25:52 25:27 25:25 88 88:8 25:93 88:5. 88:7 p 17:13 1:5705 19:39 28:2 19:32 10 19:39 19:39 0 00 0 : : 0 / KM : : ONTTOLANTE 0 : p 0 PLKKO 00 00 / s y - 0 0 VL 0 LÄNSLNJA PUUTARHAPUSTO 0 VL / s y - RP : 0 :0 0 LPA hi 0 : VL : 0 kt 0-0 VU- - 0 linj - nsi : Lä 0 0 jo : POKKTE 0 : jo 0 :0 0 VU-

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI 3 Leppoiaa ja huolonta elämää Launeen maiemia Lahdea ol eeieä aemaa Lahti ijaitee ainutlaatuiella paialla Salpauelän harjujen ja Veijärven yhtymädaa. Järvenrantaaupungia aii

Lisätiedot

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema RUOSO RUOSO HIL VRSTO V2 LJUS Liikenne, maiema 12/2012 Heimo ekiaari RUOSO V2: LJUS Liikenne, maiema SISÄLLYSLUTTLO 1. IVISTLMÄ 2. SUUITTLU ULU 3. YYL Ruokakeko ykytilanteen katuverkko 4. TULVISUUS Ruokakeko

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 690/2006 vp Kuntien vastuu erikoissairaanhoidon järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa on terveydenhuollon järjestäminen säädetty kuntien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KNTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie 0, 0700 KAUNIAINEN ja Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080-) c/o Kaallion huolto Oy

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland

Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi. Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Toimenpiteet Tornionjoen vesienhoitoalueella, Suomi Åtgärder i Torneälvens vattendistrikt, Finland Tornionjoen vesiparlamentti 31.3.2009 Pekka Räinä Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet Lisätoimenpiteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

INGÅ - ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR CENTRALPARKEN

INGÅ - ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR CENTRALPARKEN INKOO KESKUSPUISTON SEMKVN MUUTOS Helsinki 7.2.2011, -Konsultit Konsultti on vuoden 2010 aikana kehittänyt kaksi vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta ja B. Vaihtoehdot eroavat toisistaan lähinnä n linjauksen

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg VÄRITYSSUUNNITELMA OSA-ALUEITTAIN FÄRGSÄTTNINGSPLAN OMRÅDESVIS ASUINTALOT BOSTADSHUSEN KORTTELIT /KVARTER 3562, 3563, 3564 : Vaaleat t/ljusa : Teknos 7121, 7221, 7133, 7233 Tikkurila 319x, 318x, 359x,

Lisätiedot

NIKKILÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLE KORTTELIA 2021, SEURAKUNTATALON LAAJENNUS Asemakaavaselostus 19.12.2006

NIKKILÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLE KORTTELIA 2021, SEURAKUNTATALON LAAJENNUS Asemakaavaselostus 19.12.2006 ARKKITEHTITOIMISTO JUHANI AALTO ISO KYLÄTIE 25 FIN-04130 SIPOO Email: juhani.aalto@olumbus.fi TEL.+358 (0)9 234 4984, FAX+358 (0)9 234 4984, M.+358 (0)400 997 597 NIKKILÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLE KORTTELIA

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

G 20 Talman osayleiskaava G 20 Delgeneralplan för Tallmo

G 20 Talman osayleiskaava G 20 Delgeneralplan för Tallmo G 20 Talman osayleiskaava G 20 Delgeneralplan för Tallmo OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I DELGENERALPLAN YLEISTÄ Talman osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot