KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 W SL LV luo ET m rp VL3 2 m VL3 LR m 1 3 / / e / 1 YK 2 LH av m W 5 6 / / m VL LS LR P 3 4 av 1 6 / / e 9 ma v / ma v VU SL PU ET KESKUSTN OSYLEISV PIENENNÖS VU 1:9000 LOHJN UPUNKI YMPÄRISTÖTOIMI VOITUS nn Robert Kaavoituaritehti Leena Io-Maru Kaavoitupäälliö

2 VMERKINNÄT J MÄÄRÄYKSET PLNBETECKNINGR OCH BESTÄMMELSER Lohjan aupuni, Keutan oayleiaava Keutan oayleiaava äittää nttilan ja htalmen aupunginoat eä oia Pappilan, Moiion, Hiidenalmen, Myllylammen, Neitytlinnan ja Gunnarlan aupunginoita. Oayleiaava on taroitu hyväyä oieuvaiutteiena yleiaavana. KEHITTÄMISTVOITEMERKINNÄT BETECKNINGR SOM GÄLLER UTVECKLINGSMÅL Kevyen liienteen yhteytarve. Behov av förbindele för gång- och cyeltrafi. Viheryhteytarve. Viheryhteytarve on taroittu virityeen, eologiei äytäväi eä huleveien luonnonmuaieen äittelyyn. Behov av grönförbindele. Grönförbindelen är avedd för rereation, a utgöra en eologi orridor och behandla dagvatten på t naturligt ätt. Valmitelija/Beredare Kaavoitupäälliö/Planläggningchef Piirtäjä/Ritare KL, KL, TS Meluntorjuntatarve. emaaavoituea on ottava huomioon melulle herien toimintojen ijoittelu ja tarvittaea ooittava meluntorjuntaeinot. nn Robert Kaavoituaritehti Planläggningarit Leena Io-Maru, DI, YKS-284 Kaavoitupäälliö Planläggningchef Behov av bullerbeämpning. Daljplanläggningen a beata placeringen av veramher om är änliga för buller och vid behov anvia ätt att beämpa buller. LUEIDEN ERITYISOMINISUUKSI ILMIST MERKINNÄT BETECKNINGR SOM VISR SÄRSKILD EGENSPER HOS OMRÅDEN Käittelyvaihe/Behandlingeden: Lainvoimainen/Vunnit laga raft Kaupunginvaltuuto hyväynyt/godänd av tadfullmätige Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupunginvaltuuto hyväynyt/godänd av tadfullmätige Kaupunginhallitu hyväynyt/godänd av tadtyrelen Kaupuniuunnittelulautaunta/Stadplaneringnämnden Ehdotu nähtävillä/förlag är framlagt MR 19 Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Valmiteluvaiheen uuleminen/framförande av åiter när planer MR30 Kaupunginhallitu/Stadtyrelen Kehittämi- ja elineinojaoto/utvecling- och näringlivionen Rev. Ympäritötoimi Kaavoitu Pvm./Dat. Miljöorn Planläggning Päiväy/Datumn Y2 Maiemallieti arvoa alue. Valtaunnallieti merittävä raenntu ulttuuriympäritö. Yityiohtaiemmaa uunnittelua on ottava huomioon alueen uuluminen valtaunnallieti arvoaaeen raenntuun ulttuuriympäritöön, täydennyaentamien ja muiden muutoten opeuttaminen ulttuuriympäritön ominailuonteeeen ja erityipiirteiiin eä maieman ominaipiirteiden ja alueella olevien raennuten ja ympäritön äilymien turvaaminen. luta oevita uunnitelmita tulee pyytää mueoviranomaien lauunto. Landapmäigt värdefullt område. Byggd ulturmiljö av riintree. Den mer daljerade planläggningen a beata att områd hör till en värdefull byggd ulturmiljö av riintree, att omplterande byggnation och andra förändringar a anpaa till ulturmiljön aratär och ärdrag amt att fortbetånd för landap ärdrag, byggnaderna i områd och miljön a trygga. Mueimyndighen a ontata för utlåtande om planer för områd. Kaupuniuvallieti arvoa alue. Kaupuniuvallieti yhtenäinen alue, jona raenteea, mittaaavaa ja maiemaa on näyviä runaati piirteitä Lohjannummen taajaväien yhdyunnan tai auppalavaiheen aemaaavoitueta ja maanäytötä. emaaavaa laadittaea ja muuttaea on ottava huomioon alueen aupuniuvallien arvon äilyminen. Yittäiten raennuten raennu- ja ulttuurihitoriallinen arvo tulee elvittää ja äilyttämietä päätään erieen aemaaavaa. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Område om är värdefullt med tane på tadbilden. Område med enhlig tadbild, där truturen, alan och landap innehåller många framträdande drag av daljplaneringen och maranvändningen i Lojobacen tättbefolade amhälle eller öpingen period. När daljplanen utarba och ändra a d ta hänyn till att områd värde för tadbilden bevara. D byggnad- och ulturhitoria värd ho enilda byggnader a utreda och belut om att bevara dem fatta eparat i daljplanen. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. rvoa harjualue. Värdefullt åområde. Täreä pohjaveialue.

3 luo Täreä pohjaveialue. Pohjaveialue, joa on erityien merittävä veden haninnan ja veden äyttöelpoiuuden äilyttämien annalta. lueella ei ole allittua ellainen toiminta tai raentaminen, joa aattaa vaarantaa maaperän laadun tai pohjaveden laadun ja määrän. Uuilla aemaaava-alueilla ja aemaaavan muutoalueilla, joilla maanäyttö muuttuu merittäväti, pohjaveiolouhte on tarvittaea taremmin elvittävä ja ottava huomioon alueen raentamien uunnittelua. Vitigt grundvattenområde. Grundvattenområde om är ärilt bydande med tane på vattenförörjningen och på att bevara vattn brubart. I områd tillåt inte veramh eller byggnation om an riera jordmånen valit eller grundvattn valit eller vantit. I områden för nya daljplaner och ändring av daljplaner, där maranvändningen ändra bydligt, a grundvattenförhållandena vid behov utreda närmare och beata i planeringen av utbyggnaden i områd. Luonnon monimuotoiuuden annalta erityien täreä alue. lueen äyttöä uunniteltaea on ottava huomioon luonnon monimuotoiuuden annalta täreiden elinympäritöjen ja eliölajien eiintymien äilyttämiedellyty. rp Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa liiuntatoimen enttiä. emaaavaa laadittaea ja muuttaea on huomioitava alueiden ovittaminen ympäritöön. lueen ominainen avoin maiematila on äilyttävä. luta oevita uunnitelmita tulee pyytää mueoviranomaien lauunto. Ungefärlig del av område, där planer för idrottorn får placera. Inpaning av områdena i miljön a beata när daljplanen utarba och ändra. D öppna rumm i landap, om är ännecnande för områd, a bevara. Mueimyndighen a ontata för utlåtande om planer för områd. Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa viljelypaltoja. Ungefärlig del av område, där odlinglotter får placera. LUEIDEN KÄYTTÖTRKOITUKSI KUVVT LURUS- J KOHDEMERKINNÄT BETECKNINGR FÖR OMRÅDESRESERVERINGR OCH OBJEKT SOM BESKRIVER OMRÅDENS NVÄNDNINGSÄNDMÅL e mav Område om är ärilt vitigt med tane på naturen mångfald. Då användningen av områd planera a man beata förutättningarna för att bevara de livmiljöer och artföreomter om är vitiga med tane på naturen mångfald. Kaivopiiri- tai louhintaopimualue. lueella harjoitaan aivolain muaita aivo- ja louhintatoimintaa. Toiminnan vaiutualueella yityiohtaiemmia aavoia on ottava huomioon mahdolliita ympäritöhäiriöitä uten meluta, pölytä ja tärinätä aiheutuvien haittojen ehäieminen. emaaavoituea tulee ottaa huomioon aivotoiminnan edellyttämät tuuluauot, hätäpoitumiti ja vedenpoitoput. Område för utmål- eller brytningavtal. I områd ida gruvdrift eller brytning enligt gruvlagen. I veramhen verningområde a man i mer daljerad planläggning ta fata på att förebygga eventuella miljöolägenher åom buller, damm och aningar. I daljplaneringen a man beata de ventileringöppningar, nödutgångar och dräneringör om gruvdriften räver. lueen oa, jolle voi ijoittaa maanalaiia väetönuoja-, pyäöinti- ja/tai ooontumitiloja. Del av område, där möteloaler och/eller loaler för yddum och pareringplater får förlägga under jord. lueen oa, jolle voi ijoittaa päääyttötaroitueen opivaa raentamita. Del av område, där byggnader om paar d hudaliga användningyft för förlägga. Selvityalue. lueen aemaaavoituen yhteydeä on tehtävä areologi elvity raentamien ovittamiei alueelle. untoalue. lue on taroittu aemaaavoittavai pääaiaa aupunimaiei tiiviii auntoalueei. Suunnittelun lähtöohtana on alueen liittyminen aupunieutan täydennyaentamieen ja raentamien ovittaminen ulttuurihitoriallieti merittävään ympäritöön. Valtaunnallieti merittävän raennun ulttuuriympäritön alueella uudiaentaminen on raennutavaltaan ja ijainniltaan ovittava ulttuurihitoriallieti merittävään ympäritöön. Botadområde. Områd är avt att daljplanlägga hudaligen om t urbant tättbebyggt botadområde. Utgångpunten för planeringen är att områd nyt till den omplterande byggnationen i tadärnan och att byggand anpaa till den ulturhitorit vitiga miljön. Inom områd för en bydande byggd ulturmiljö av riintree a nybyggnation till byggnadätt och förläggning anpaa till den ulturhitorit bydande miljön. Kerrotalovaltainen auntoalue. lue on taroittu pääaiaa errotaloauinnoille. emaaavaa raennuten pohjaerroiin aa ooittaa liie-, työ- ja palvelutiloja. Korttelit on uunniteltava iten, tä vähintään 1/3 niiden pinta-alata jää oleelu- tai ituttavai alueei. Botadområde dominerat av flervåninghu. Område om i huda är avt för botäder i flervåninghu. I daljplanen får affär-, arb- och erviceloaler anvia i huen bottenvåningar. Kvarteren a planera å, att mint 1/3 av arealen blir viteleytor eller planteringar. Pientalovaltainen auntoalue. lue on taroittu pääaiaa pientalovaltaielle aumielle. Botadområde dominerat av måhu. Områd är i huda avt för boende dominerat av måhu. Utredningområde. Vid daljplanläggningen av områd a areologia utredningar göra för anpaning av byggand i områd. Kulttuurihitoriallieti merittävä raenntu ympäritö. lueen ulttuurihitoriallieti arvoa raenntu ympäritö on lähtöohtana aemaaavaa laadittaea tai muuttaea. Yittäiten raennuten raennu- ja ulttuurihitoriallinen arvo tulee elvittää ja äilyttämietä päätään erieen aemaaavaa. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. lueen numero viittaa aavaelotuea olevaan ohdeluteloon. Kulturhitorit bydande byggd miljö. Den ulturhitorit värdefulla byggda miljön i områd är utgångpunten när daljplanen utarba eller ändra. D byggnad- och ulturhitoria värd ho enilda byggnader a utreda och belut om att bevara dem fatta eparat i daljplanen. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Områd nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. Liie- ja toimitoraennuten tai yhdittyjen liie-, toimito- ja auinraennuten alue. lue on taroittu liie- ja toimitoraennuille tai yhdityille liie-, toimito- ja auinraennuille. Kadunvariraennuten enimmäinen erro on varattava pääoin myymälä- tai palvelutiloii. Pyäöinti ijoitaan pyäöintilaitoeen, joa ijaitee eniijaieti maan alla, miäli e tenieti ja olemaa oleva raenntu ympäritö huomioiden on mahdollita. Område för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu. Områd är avt för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu. Den förta våningen i byggnaderna läng gatan a i huda avätta för buti- och erviceloaler. Pareringen förlägg till en pareringanläggning, om i förta hand a placera under jord, om d är möjligt i tenit häneende eller med tane på den befintliga byggda miljön. Ohjeellinen alueen oa, jolle voi ijoittaa liiuntatoimen enttiä.

4 P Kaupalliten palvelujen alue, jolle aa ijoittaa vähittäiaupan uuryiön. lueelle voi ijoittaa merityeltään eudullien vähittäiaupan uuryiön. Kaupalliten palvelujen yläpuolelle on uoiteltavaa ooittaa myö toimito- ja palvelutiloja eä auntoja. Pyäöinti ijoitaan pyäöintilaitoeen, joa ijaitee eniijaieti maan alla, miäli e tenieti ja olemaa oleva raenntu ympäritö huomioiden on mahdollita. Miäli aluta ei tarvita aupan uuryiön ijaintipaiai, e voidaan vaihtoehtoieti oonaan tai oittain ooittaa aemaaavaa myö liie- ja toimitoraennuten tai yhdittyjen liie-, toimito- ja auinraennuten alueei (), jolloin aemaaavan laatimita tai muuttamita oevat -alueen aavamääräy. Område för ommeriell ervice där en tor daljhandelenh får placera. I områd an en tor daljhandelenh av regional bydele placera. D förorda att ontor- och erviceloaler amt botäder anvia ovanom den ommeriella ervicen. Pareringen förlägg till en pareringanläggning, om i förta hand a placera under jord, om d är möjligt i tenit häneende eller med tane på den befintliga byggda miljön. Om områd inte behöv för en tor daljhandelenh, an d i daljplanen alternativt avätta helt eller delvi om område för affär- och ontorhu eller ombinerade affär-, ontor- och botadhu (), varvid planbetämmelerna för -områden gäller för utarbande och ändring av daljplan. Palvelujen ja hallinnon alue. lueelle voi ijoittaa ranta-alueen äyttöön opivia aupalliia juliia palveluja. Raentaminen on ovittava ranta-alueen maiemaan ja lähiympäritön aupuniuvallieti arvoaiiin alueiiin. Område för ervice och förvaltning. Kommeriell offentlig ervice om är lämplig för användningen av trandområd får placera i områd. Byggand a anpaa efter trandområd landap och näromgivningen områden, om är värdefulla för tadbilden. VL1 rbplatområde. Områd är avt att vara t mångidigt arbplatområde, där d an finna ontoroch ervicearbplater, utbildningveramh, prodution och upplagring om inte oraar miljöolägenher amt tillhörande butiloaler. Veramhen a vara jämförbar med ontorlinande arbe när d gäller miljöonevener. Lähivirityalue, rantapuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi rantapuitoi. lueelle voidaan ooittaa ranta- ja liiuntapalveluja, uluyhteyiä ja pyäöintiä aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. lueen uunnittelua on ottava huomioon huleveien luonnonmuainen äittely. Område för närrereation, trandpar. Områd är avt för en trandpar i anlutning till tadärnan. Områd an anvia för trand- och idrottervice, förbindeleleder och parering på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. Planeringen av områd a ta hänyn till en naturlig behandling av dagvatten. Lähivirityalue, harjupuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi harjupuitoi. lueelle voidaan ooittaa uloilutoimintaan liittyviä uluyhteyiä ja raennelmia aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. lueen puutoa on hoidtava harjuluonnon ominaipiirteitä unnioittaen. Område för närrereation, åpar. Områd är avt för en åpar i anlutning till tadärnan. Områd an anvia för ontrutioner och förbindeleleder för friluftliv på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. Trädbetånd i områd a öta med atning för ånaturen ärdrag. PU Juliten palvelujen alue. lue on taroittu pääaiaa juliille opu-, ivity-, urheilu-, virity- ja vapaa-ajan toiminnoille eä oiaali- ja terveytoimen laitoille. Område för offentlig ervice. Områd är avt hudaligen för offentliga undervining-, bildning-, idrott-, rereation- och fritidveramher amt för ocial- och hälovårdorn anläggningar. Juliten palvelujen alue, jolle ijoittuu pääaiaa urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa. lueelle voi ijoittaa urheilu- ja vapaa-ajantoimintoja, joita oa voi olla myö yityiiä palveluja ja majoitutilaa. Raentaminen on ovittava harjumaiemaan ja aupuniuvaan. VL3 Lähivirityalue, maiemapuito. lue on taroittu aupunieutaan liittyväi maiemapuitoi. lueen äytön ja uunnittelun lähtöohtana on valtaunnallieti merittävän raennun ulttuuriympäritön ominaipiirteiden vaaliminen. lueelle voidaan ooittaa uloilu- ja viritytoimintaan liittyviä uluyhteyiä ja raennelmia aemaaavaa tai yleien alueen uunnitelmaa taremmin eittävällä tavalla. Område för närrereation, landappar. Områd är avt för en landappar i anlutning till tadärnan. Utgångpunten för användningen och planeringen av områd är att värna om ärdragen i en bydande byggd ulturmiljö av riintree. Områd an anvia för ontrutioner och förbindeleleder för friluftliv och rereation på t ätt om närmare lägg fram i daljplanen eller planen för allmänna områden. YK Område för offentlig ervice, där i huda idrott- och fritidveramher förlägg. Idrott- och fritidveramher, varav en del även an vara privat ervice och invartering, för förlägga i områd. Byggand a anpaa till ålandap och tadbilden. Kirojen ja muiden euraunnalliten raennuten alue. lueelle voidaan raentaa euraunnan toimintaa varten taroittuja raennuia. Vuotta 1917 vanhemmat raennu ja raente irotarhaa ja/tai hautaumaalla on uojeltu irolain peruteella. Niitä oevita toimenpiteitä on pyydtävä lauunto irohallituelta ja Mueoviratolta. Kulttuurihitoriallieti arvoaat raennu, raente ja ympäritön ominaipiirte tulee äilyttää. VU Puito. Par. Urheilu- ja viritypalvelujen alue. lue on taroittu pääaiaa uloliiuntaan. Område för idrott- och rereationervice. Områd är avt hudaligen för friluftmotion. Uimaranta. Badtrand. Område för yror och andra föramlingbyggnader. Områd an bebygga med hu avedda för föramlingveramh. Byggnader och ontrutioner på yrogården och/eller begravningplaten om är uppförda före 1917 är yddade med töd av yrolagen. För åtgärder om gäller ådana a utlåtande begära av yrotyrelen och Mueiver. Kulturhitorit värdefulla byggnader, ontrutioner och ärdrag i miljön a bevara. Työpaia-alue. lue on taroittu monipuoliei työpaia-alueei, joa voi olla toimito- ja palvelutyöpaioja, oputoimintaa, ympäritöhäiriötä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa ja varatointia eä näihin liittyvää myymälätilaa. Toiminnan on oltava ympäritövaiutuiltaan rinnattavia toimitotyyppieen työhön. Pääatu I, jouoliiennepainotteinen atu. Hudgata I, ollivtrafidominerad gata. Pääatu II, jouoliiennepainotteinen atu. Hudgata II, ollivtrafidominerad gata. Pääooojaatu. Hudmatargata.

5 Kooojaatu. Matargata. SL Luonnonuojelualue. lue on luonnonuojelulain nojalla peruttu uojelualue. Suoitu: Suojelualueen uunnittelua on mahdolliuuien muaan ottava huomioon virityäytön tarpe. Liittymä. nlutning. Kävelyalue tai ävelypainotteinen alue. Gångtrafiområde eller gångtrafidominerat område. Kiertoliittymä. Rondell. Eritaoritey ilman liittymää. Planild orning utan anlutning. Katuauio/tori. Öppen plat/torg. m Naturyddområde. Områd är inrättat om yddområde med töd av naturvårdlagen. Reommendation: Vid planeringen av yddområd bör man i mån av möjligh beata de behov rereationbru täller. Muinaimuitoohde. Muinaimuitolain rauhoittama iinteä muinaijäännö. Kohteen aivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu iihen ajoaminen on muinaimuitolain nojalla iellty. luta oevat maanäyttöuunnitelmat on lähtävä Mueoviratoon lauuntoa varten. Muinaijäännöen laajuu tulee elvittää Mueoviratota. Kohteen numero viittaa aavaelotuea olevaan ohdeluteloon. Fornminneobj. Fat fornlämning om fredat med töd av lagen om fornminnen. Med töd av lagen om fornminnen är d förbjud att utgräva, överhölja, ändra, ada eller på annat ätt rubba obj. Maranvändningplaner för områd a ica till Mueiver för utlåtande. Fornlämningen omfattning a larlägga med Mueiver. Obj nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. Ohjeellinen uloilureitti. Uloilureitin ijainti määritellään taremmin yityiohtaiemmaa aavaa tai uunnitelmaa. Raennuuojelulain nojalla uojeltu ohde. Raennuten ja alueiden uojelua oevat määräy on anntu uojelupäätöeä. Kohdta oevita uunnitelmita ja toimenpiteitä tulee pyytää Mueoviraton lauunto. LH LR Ungefärlig friluftled. Leden placering anviar noggrannare i mer daljerade planer. Kevyen liienteen reitti tai yhtey. Reitin ijainti ooitaan taremmin yityiohtaiea aavaa. Led eller förbindele för gång- och cyeltrafi. Leden placering anvia noggrannare i mer daljerad planläggning. Henilöliienteen terminaalialue. Terminalområde för perontrafi. Rautatieliienteen alue. Område för järnvägtrafi. Pyäöintialue. Pareringområde. Obj om yddat med töd av byggnadyddlagen. Betämmeler om ydd av byggnader och områden meddela i yddbelut. För planer och åtgärder om berör obj a utlåtande begära av Mueiver. Kirolain nojalla uojeltu ohde. Kirolain 14 lun 5 :n nojalla uojeltu irollinen raennu. Kohdta oevita uunnitelmita ja toimenpiteitä tulee pyytää Mueoviraton lauunto. Obj om är yddade med töd av yrolagen. Kyrlig byggnad om är yddad med töd av 14 ap. 5 i yrolagen. För planer och åtgärder om berör obj a utlåtande begära av Mueiver. Raennulainäädännön nojalla uojeltava ohde. Raennuta ei aa puraa. Korjau- ja unnotutöiden tulee olla ellaiia, tä raennuen ulttuurihitoriallinen ja aupuniuvallinen arvo äilyy. emaaavaa laadittaea ja muuttaea eä raentamiea tulee ottaa huomioon uudiaentamien ovittaminen ohteen ulttuurihitoriallieen ja aupuniuvallieen arvoon. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Kohteen numero viittaa aavaelotuea olevaan luteloon. LS LV ET Veneatama-alue. Veneataman yhteyteen voi ijoittaa veneilyä palvelevan polttoneteiden jaelupiteen. Område för måbåthamn. Vid måbåthamnen an t ditributiontälle för bränle om bjänar båtägare placera. Venevalama. Småbåtplat. Suojaviheralue. lue on taroittu ympäritöhäiriöiden etämieen ja vähentämieen. Syddgrönområde. Områd är avt för att förhindra och mina miljötörningar. Yhdyuntatenien huollon alue. Område för amhällteni förörjning. Vedenottamo. / Obj om a ydda med töd av byggnadlagtiftningen. Byggnaden får inte riva. Reparation- och renoveringarb a vara ådant, att byggnaden ulturhitoria och tadbildmäiga värde bevara. Vid utarbning och ändring av daljplanen och vid byggande a obj ulturhitoria och tadbildmäiga värde beata och nybyggande anpaa. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Obj nummer hänviar till objförtecningen i planbeivningen. lue, jolla ympäritö äilytään. emaaavaa laadittaea ja muuttaea eä raentamiea tulee ottaa huomioon alueen ulttuurihitoriallieti arvoa luonne. Uudiaentamien tulee oveltua raennutavaltaan ja ijainniltaan olemaa olevaan raennuantaan ja ympäritöön. Kulttuurihitoriallieti merittävät raennu ja raente tulee äilyttää. Suunnitelmita on pyydtävä lauunto mueoviranomaiilta. Område där miljön bevara. Vid utarbning och ändring av daljplanen och vid byggande a områd ulturhitorit värdefulla aratär beata. Nybyggande a paa in i exiterande byggnadbetånd och miljö till byggnadätt och läge. Kulturhitorit vitiga byggnader och ontrutioner a bevara. Mueimyndigherna a ontata för utlåtande om planerna. Vattentät.

6 W 5 Veialue. Vattenområde. Suurjänniteähölinja. Suoitu: Raennuilla tai raenntavii taroituilla orttelialueilla johdot tulii ijoittaa maan alle. Kaapeloinnin yhteydeä johdon paiaa on mahdollita muuttaa yityiohtaiemmaa uunnittelua. Voimalinjan läheiyyteen ei tulii ijoittaa uuia auinraennuia, ouluja, päiväoteja tai leiipuitoja. Högpänninglinje. Reommendation: I varterområden om är bebyggda eller ave för bebyggele bör ledningarna placera under jord. I amband med abeldragningen är d möjligt att i den mer daljerade planeringen ändra platen för ledningen. I närhen av högpänningledningar bör inte placera nya botadbyggnader, olor, daghem eller leparer. Kaaujohto. Raentaminen ja muu toiminta maaaauputiton läheiyydeä on rajoittua auen 551/2009 muaieti. Galedning. Byggnation och annan veramh i närhen av naturgaörytem begräna enligt förordning 551/2009. Yleiaava-alueen raja. Generalplaneområd grän. lueen raja. Områdegrän. Oa-alueen raja. Grän för delområde. Ohjeellinen oa-alueen raja. Ungefärlig grän för delområde. lueen tai ohteen numero. Numero viittaa aavaelotuea olevaan luteloon. Områd eller obj nummer. Numr hänviar till förtecningen i planbeivningen. YLEISET MÄÄRÄYKSET Maanäyttövarau voivat iältää pääaiallien äyttötaroituen liäi alueen iäiiä atualueita, virity- ja puitoalueita, yhdyuntatenien huollon alueita eä alueen päääyttötaroituta palvelevia juliia ja yityiiä palveluita. Yityiohtaiemmaa aavoituea on liäi mahdollita ooittaa muita äyttötaroituia, jota eivät ole ritiriidaa alueen päääyttötaroituen ja aavamääräyten ana. Yityiohtaiemmaa aavoituea on elvittävä pilaantuneen maaperän unnotutarve, jo alue aiotaan ooittaa aumieen tai muuhun ympäritövaiutuille herään äyttötaroitueen. Liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan ijoittavan auinraennuen, hoito- tai oppilaitoen piha alueen melutao ei aa ylittää päiväohjearvoa 55 db() eiä yöohjearvoa 45 db() (vanhat alue 50 db). uinraennuen iällä melutao ei aa ylittää päiväohjearvoa 35 db() eiä yöohjearvoa 30 db(). Laadittaea aemaaavaa liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan on Laadittaea aemaaavaa liienneväylän tai muun melulähteen tuntumaan on tarittava melutao ja tarvittaea edellyttävä riittävää äiyyttä melulähteetä. Miäli joudutaan uitenin raentamaan melualueelle, on aemaaavaa edellyttävä ellaiten meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamita, tä edellä mainitut ohjearvot eivät ylity. lueen lähiympäritöä on ympäritöluvanvaraita teolliuu- ja aivotoimintaa. lueella eiintyy aivotoiminnata aiheutuvia tärähdyiä jota aataan oea häiritevinä. Tutimuten peruteella tärähdy eivät aiheuta raennuille vaurioriiä. Raentamiea tulee uoia materiaaleja jota eivät ole heriä tärähdyille. Suoitu: Uudella auinalueella rautatieliienteetä aiheutuva auinraennuen tärinä ei aa ylittää arvoa 0,30 mm/ eiä vanhalla alueella arvoa 0,60 mm/. Yityiohtaiea aavoituea on alueittain varattava tilaa huleveien luonnonmuaielle äittelylle ja ottava huomioon tulviin varautuminen. LLMÄNN BESTÄMMELSER Maranvändningeerveringarna an utöver d hudaliga användningändamål även innehålla områdeinterna trafiområden, rereation- och parområden, områden för amhällteni ervice amt offentlig och privat ervice om tjänar hudyft för områd. I mer daljerad planläggning är d därtill möjligt att anvia andra användningändamål, om inte trider mot områd hudaliga användningområde och planbetämmelerna. I den mer daljerade planläggningen a man ocå utreda behov av att anera förorenad mar, om man ämnar anvia områd för boende eller annat användningändamål om är änligt för miljöverningar. På gården till t botadhu eller en vård- eller läroinrättning om placera i närhen av en trafiled eller någon annan bullerälla får bullernivån inte övertiga vare ig dagitvärd 55 db() eller nattritvärd 45 db() (i gamla områden 50 db()). Inne i botadhu får bullernivån inte övertiga vare ig dagitvärd 35 db() eller nattritvärd 30 db(). När man utarbar en daljplan för t område i omedelbar närh av trafiområde eller annan bullerälla, a man ontrollera bullernivån och vid behov räva tillräcligt avtånd från bullerällan. Om man liväl måte bygga i bullerområde, a daljplanen räva att ådana bullerbeämpningåtgärder vidta att de nämnda ritvärdena inte överid. Indutri- och gruvveramh om räver miljötilltånd är förlagd till områd närmate omgivning. Vibrationer oraade av gruvveramhen föreommer i områd och an uppleva om törande. Utgående från underöningar ger inte vibrationerna ri för ador på byggnaderna. Vid byggande a material om inte är vibrationänliga prioritera. Reommendation: I nya botadområden får de aningar om järnvägtrafien föroraar i botadhu inte övertiga värd 0,30 mm/ och i gamla områden får inte värd 0,60 mm/ överida. I den mer daljerade planläggningen a man områdevi reervera utrymme för naturlig behandling av dagvatten och beata beredapen för övervämning.

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret

Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 66 08.06.2016 265 21.06.2016 Nikkilän OP- korttelin maankäyttösopimukset / Markanvändnigsavtalen i OP-kvarteret 1600/10.00.00/2016

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI

Asunto Oy Lahden Lehtorinne LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI LAUNE ENNAKKOMARKKINOINTI 3 Leppoiaa ja huolonta elämää Launeen maiemia Lahdea ol eeieä aemaa Lahti ijaitee ainutlaatuiella paialla Salpauelän harjujen ja Veijärven yhtymädaa. Järvenrantaaupungia aii

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1054/2005 vp Syöpäkipulääkkeiden saatavuus ja korvattavuus Eduskunnan puhemiehelle Suomessa kuolee syöpään noin 10 000 ihmistä vuodessa, ja 75 prosenttia heistä kärsii kivuista, jotka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1376/2010 vp Byetta-lääkkeen korvattavuus tyypin 2 diabetesta sairastaville Eduskunnan puhemiehelle Byettä on pistettävä inkretiini, joka on ollut helmikuun alusta rajoitetusti peruskorvattava

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni?

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Fritidsboendeforum i Pargas 8.8.2015 Mökkiläisfoorumi Paraisilla 8.8.2015 Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Bostadshus / Asuinrakennus Ändring av fritidshusets

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 27.5.2012 Vuosikokous 27.5.2012 1 KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA Tid: 27.05. 2012, kl 14.00 Plats: Byarsborg, Spjutsund Ärenden: På den ordinarie

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1224/2002 vp Kittilän kunnan terveyskeskuksen ja vuodeosaston saneeraus Eduskunnan puhemiehelle Kittilän kunnan terveyskeskus ja sen vuodeosasto ovat siinä kunnossa, että ne vaativat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m 6 Ti tiloill :19, 8:62, 8:68, 8:130 8: ja o J oo 3 a ri ä n ti 6820000 - K 3 ti r ati 6820000 i tilall 8:13 0-9 - Tio Autopaia tilall 8:68 poluti tilall 8:68 2 l v to h 8-3 1-2 6 joh o a v-09 1-3 2-6 T/

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2008 vp Tehostetun palveluasumisen kriteeristön laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Vuodesta 1995 lähtien palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut 63 prosenttia. Vuonna 1994 asukkailta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 596/2013 vp Lymfaterapian Kela-korvauksen uudelleenarviointi Eduskunnan puhemiehelle Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan erilaisia turvotuksia. Elimistössä virtaavaa

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Behandlings- och återvinningscentral för industriavfall i Karleby

Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Behandlings- och återvinningscentral för industriavfall i Karleby Kokkolan teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus Behandlings- och återvinningscentral för industriavfall i Karleby EKOKEM OY AB:N OMISTUSRAKENNE EKOKEM OY AB, ÄGANDE Liikelaitokset 12,3 % Affärsverk

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Project Telakka. Ilse Lindqvist. Yrsa Lindqvist

Project Telakka. Ilse Lindqvist. Yrsa Lindqvist Photo: Oona Saloranta Project Telakka maaliskuu / mars 2015 Ilse Lindqvist & Yrsa Lindqvist ArtGlassCenter Project Telakka Suomen Lukiolaisten Liiton 30-vuotis juhlatilaisuus tapahtumakeskus Telakalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

KORSHOLM MUSTASAARI DETALJPLAN FÖR SMEDSBY CENTRUM I SEPÄNKYLÄN KESKUS I, ASEMAKAAVA. Bilaga/Liite 2

KORSHOLM MUSTASAARI DETALJPLAN FÖR SMEDSBY CENTRUM I SEPÄNKYLÄN KESKUS I, ASEMAKAAVA. Bilaga/Liite 2 KORSHOLM MUSTASAARI DETALJPLAN FÖR SMEDSBY CENTRUM I SEPÄNKYLÄN KESKUS I, ASEMAKAAVA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1.4.2014 Bild 1. Planeringsområdet.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 421/2001 vp Kuntien mahdollisuus valita velkaneuvonnan hoito parhaaksi katsomallaan tavalla Eduskunnan puhemiehelle Velkaneuvonnan tulo lakisääteiseksi toiminnaksi on tärkeä ja hyvä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot