RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema"

Transkriptio

1 RUOSO RUOSO HIL VRSTO V2 LJUS Liikenne, maiema 12/2012

2 Heimo ekiaari RUOSO V2: LJUS Liikenne, maiema SISÄLLYSLUTTLO 1. IVISTLMÄ 2. SUUITTLU ULU 3. YYL Ruokakeko ykytilanteen katuverkko 4. TULVISUUS Ruokakeko Tulevaiuuden katuverkko auppa- ja toimitotalo Viheryhtey, kuntorata PL 25 Säterinkatu 6 T F PIIRUSTUST 1. lueen liikenneuunnitelma 1: emapiirutu, nykytilanne, 1: atuverkko, nykytilanne ekuvaraton nykyiet rakennuket ja laajennuket 1: Jakeluterminaalin laajennu, raka liikenne aapuva/lähtevä, pääaialliet ajoreitit ja henkilöautoliikenne 6.1. lueen liikenneuunnitelma 1: lueen liikenneuunnitelma 1: atuverkko v nnutevuoden 2030 iltahuippuliikenne 9. Tyyppipoikkileikkauket 10. Pituuleikkau anervantie 11. Pituuleikkau, anervikontie 12. Pituuleikkau, yhtey Matolaan Pituuleikkau, ulkoilutie Pituuleikkau, kuntopolku 1/8 Finland Oy Y-tunnu , LV rek. otipaikka poo

3 1.IVISTLMÄ (Piirutu 1) Ruokakeko uunnittelee Hakkilan jakeluvaratona V2 (kekuvarato 2)laajentamita pääaiaa varaton iäien toimivuuden parantamieki. Toimivuuden parantamien edellyttämät laajennuket eivät mahdu nykyielle tontille, vaan varaton laajentamieki on kaavailtu nykyien länipuolien puiton (rajoittuu Jokiniementien ja anervantien muodotamaan itäieen kulmaukeen) liittämitä tonttiin. Tilaa aadaan liää pohjoieen oikaiemalla anervantien linjauta uoraki kohti Tikkurilantietä. Ruokakeko luovuttaa anervantien länipuoliia ekä anervantien oikaiun vaatimia maaalueita korvaukena tarvitemataan puitota. Luovutetuille alueille on uunniteltu yhditetty viheryhtey ja kuntorata.( ykyiellä puitoalueella on nykyiin kuntopolku). Jokiniementien ja anervantien kulmaukeen, anervantien länipuolelle, on uunniteltu tontti, jolle on eitetty yhditetty kaupan (2000 kem2) ja toimiton (20000 kem2) iältämä rakennu. Vantaan kaupunki on laadituttanut maankäytön ja liikenteen uunnittelua Hakkilata laajemmalta alueelta. Projektita on käytetty nimeä Vantaan keli. Liikenneverkkoa on uunniteltu täydennettäväki rakentamalla Valkoienlähteentie jatkuvaki ja liittämällä iihen Santaradantietä Valkoienlähteentielle muodotettu uui tieyhtey. Jokiniementielle on varauduttu ijoittamaan raitiotie parannettavan 4-kaitaien kadun ulommille kaitoille. 2. SUUITTLU ULU Ruokakekon varaton V2 (kekuvarato 2) laajennuta on uunniteltu uean vuoden ajan. ekon uunnitteluryhmään ovat kuuluneen Olli Petäjä (aluki Timo Huuppola) ja Simo Halkoaari Ruokakekota, Markku ononen rkkitehtitoimito Sollamo Oy:tä, Heimo ekiaari ja Ville ekiaari liikenneuunnittelijoina ita, Saija Vihervuori, nna Bergman ja Petra Tammito maiemauunnittelijoina ita ekä Pohjatekniikka Oy:tä Seppo Rämö geouunnittelijana. Vantaan kaupungin taholta ovat kaavan uunnittelua ohjanneet nitta Pentinmikko ja Jukka öykkä. Liikenneuunnittelua on Vantaan kaupungilta valvonut Jarmo Pajunen. Liäki kokoukiin on kaupungilta oallitunut myö muita kaavoituken ja rakennuvalvonnan henkilöitä aiantuntijoina. Suunnitteluta on pidetty ekä ekon ryhmän iäiiä kokoukia että kokoukia yhdeä kaupungin kaavoituken kana. Suunnittelun kulkua ja tavoitteita on eitelty myö paikalliille aukkaille. 2/8

4 Ruokakekon varaton uunnittelun liäki on Hakkilan alueen maankäyttöä ja liikennettä uunniteltu Vantaan kaupungin toimeta laajemmalta alueelta erilliiä Vantaan kelin projekteia. 3. YYL (piirutu 2) Ruokakeko Ruokakekon jakeluvarato V2 (kekuvarato 2) liittyy nykyiin liikenteellieti pääaiaa Jokiniementiehen. Varaton raka liikenne ajoittuu vuorokauden tunneille euraavati klo tavaraa poi vievät autot tavaraa tuovat autot huoltoliikenne käyntiä/vrk yhteenä käyntiä/vrk käyntiä/vrk käyntiä/vrk yhteenä Yki käynti tarkoittaa 1kpl aapumiajoa varatoon ja 1kpl poitumiajoa varatolta. Rakaan liikenteen kaluto vaihtelee kooltaan. Lähialueella liikennöivä kaluto on yleenä pienempää (jakeluautoja) kuin kauemmaki liikennöivä kaluto (puoli- ja täyperävaunuautoja). Vain harva auto ekä tuo että vie tavaraa amalla käynnillä. Ruokakekon henkilötön määrä ja työajan ajoittuminen on tällä hetkellä euraava Työvuorot aamu ilta yö työntekijät toimitoa, päivätyö Työntekijöitä on ii yhteenä aavaillun jakeluvaraton kerroalamäärät ovat tällä hetkellä (yky 2012) uunnilleen euraavat: toiminto kem2 kekuvarato pate-talo 2984 yhteenä Varaton itäpuolella ijaiteva Pate-talo toimii V2:n tontin liikenneyhteykien kautta. Patetalolle ei ole liikennettä yöaikana. 3/8

5 Varaton tavaraliikenne ajaa tontilla ykiuuntaieti vatapäivään. Rakennuken itäivulla ijaitevat aapuvan tavaran purkulaiturit ja läniivulla lähtevän liikenteen lataulaiturit. Tontin rakaalla liikenteellä on nykyiin yki jatkuvaa käytöä oleva porttiliittymä katuverkkoon ja e ijaitee Jokiniementiellä. Toinen liittymäkin on olemaa ijaiten anervantiellä tontin luoteinurkaa, mutta on käytöä vain tilapäieti lähinnä huoltoliikenteelle. Henkilöautopyäköinti on kekitetty tontin kaakkoikulmaan, miä e voidaan toteuttaa ueampaan taoon. ykytilanteen katuverkko (piirutu 3) ykyinen Ruokakekon varato V2:n raka liikenne uuntautuu pääaiaa Jokiniementien kautta ehä III:lle liikenteen jakautuea 50% länteen ja 50% itään. Henkilöliikenne jakautuu em. teille uunnilleen amaa uhteea. Työmatkaliikenteen huiput ajoittuvat vuorojen vaihtumiten aikoihin klo ja 22. Ruokakekon liikennettä on tietyti jonkin verran myö muilla pääkaduilla. Vantaan kaupungin uorittamien liikennelakentojen liikennemääriä: väylä lakenta 2008 lakenta 2011 erotu Vanha Porvoontie etelä Vanha Porvoontie pohjoinen Jokiniementie läni Jokiniementie itä 7052 Tikkurilantie Vaikka lakentatietoja ei olekaan käytettäviä aivan amoita kohdita, voidaan todeta, että liikenteeä ei ole havaittavia oleellita kavua vuoien aikana. 4. TULVISUUS Ruokakeko (piirutuket 4, 5, 6.1, 6.2) Suunnitteilla olevaan aemakaavaan on Ruokakekon tontille merkitty rakennuoikeutta yhteenä km2, mikä iältää myö varatotontin itäpuolella ijaitevan Pate-talon tontin rakennuoikeuden. Työntekijät tulevaiuudea (luvut iältävät myö päivätyöaikaa tekevät): työvuoro toimitoa päivätyöä varato Työntekijämäärät (yhteenä 1550) eivät ooita merkittävää kavua nykytilanteeeen verrattuna, koka varaton laajentaminen painottuu toimivuuden parantamieen. 4/8

6 yt eitettyä varatoa on kaavailtu laajennettavaki aluki pohjoieen ja myöhemmin eteläoaa mahdollieti jonkin verran länteen. Tontin reunan luikat (etelä- ja länireunaa) on uunniteltu äilytettävän/ itutettavan metäiiki. Pohjoioia tontti rajataan tarvittavilta oin eim. kivikorimuurein tärkeän viherreitin uuntaan. Pohjoien porttiliittymän kautta on ajoyhtey myö erillielle pyäköintialueelle, joka on tarkoitettu vierailijoiden henkilöautoille ja linja-autoille. yeieltä pyäköintialueelta on tarkoitu toteuttaa uora iltayhtey rakennuken vierailutiloihin. Pyäköintialue on kaavailtu rajatuki puuitutukin muuta liikennöitävätä alueeta. Laajennetun varaton ynnyttämän rakaan liikenteen määrän on ennutettu kavavan nykyietään 10%. un varaton raka liikenne on nykyiin 422 käyntiä/vrk, kavaa e tulevaiuudea noin 465 käyntiin/vrk. Liikenteen kavu perutuu kaupan volyymin kavuun. Pelatuliikenne voi operoida rakennuta kiertävältä pihalta. Pelatuliikenteelle on varattu varaton eteläien ja pohjoien liittymien liäki erillinen tarvittaea käytettävä liittymä Tikkurilantien liittymän kautta pohjoielle lataupihalle. Ruokakekon varaton rakaan liikenteen tavoitteellinen uuntautuminen on alutavati kaavailtu tapahtuvaki iten, että ehä III:lta lännetä (noin 50 %) ajetaan reittiä Jokiniementie läni anervantie pohjoinen portti ja ehä III:lta idätä (noin 50%) reittiä Vanha Porvoontie Jokiniementie eteläinen portti. Jonkin verran Ruokakekon liikennettä ijoittuu myö muille katuouukille. Tulevaiuuden katuverkko (piirutuket 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2) Vantaan kelin alueen maankäytön tiivityeä myö liikenneverkkoa on kaavailtu kehitettävän pitkällä tähtäimellä euraavati: - Valkoienlähteentien puuttuvat oat (Lahdenväylän ylity mahdollieti etelään uuntautuvine ramppeineen, itäien oan ja läntien oan yhditäminen) rakennetaan ja Santaradantietä jatketaan purettavan teolliuuraiteen paikalle, jolloin kyeinen tie voidaan liittää Valkoienlähteentiehen. Tällä tieyhteydellä tavoitellaan mm. itä, että kyeinen yhtey välittää liikennettä, joka aattaii ajaa Jokiniementieltä Vanhaa Porvoontietä pitkin pohjoieen. Uuden katuyhteyden aniota liikenne Vanhalla Porvoontiellä välillä Jokiniementie Valkoienlähteentie ujuu paremmin (kun kadulla on 1+1 kaitaa). - anervantien linjau oikaitaan, jolloin en liittymä Tikkurilantiehen iirtyy hieman luoteeeen. - un vielä Vanhaa Porvoontietä parannetaan 2+2 kaitaieki Valkoienlähteentien pohjoipuolella, aadaan iltahuippuna toimiva liikenneverkko. amuhuippu on hieman kevyempi ja e toimii iltahuippua ujuvammin. - Ulkoilureitin muuto ja teolliuuraiteen poitaminen mahdollitavat uuden kadun muodotamien anervantien ja Santaradantien välille. Uui katu on nimetty anervikontieki.. 5/8

7 - Jokiniementie on uunniteltu levennettäväki 4-kaitaieki, 2-ajorataieki kaduki. - Jokiniementielle on kaavailtu myö Tikkurilan uunnata tulevaa Hakunilaan johtavaa raitiovaunulinjaa, jonka raiteet on ijoitettu kadun ajoratojen uloimmille kaitoille. Pyäkit on kaavailtu molemmin puolin anervantien ja Vanhan Porvoontien liittymiä. Raitiovaunuliikenteen helpottamieki on Jokiniementien taauta uunniteltu notettavaki länipäää jonkin verran Haidelhofintien kiertoliittymän jälkeen. Ruokakekoa työkentelevillä on hyvät joukkoliikenneyhteydet linja-autoilla ja itten myöhemmin raitiovaunulla. - atujen varille ijoitetut kevyen liikenteen väylät muodotavat alueelle hyvin toimivan verkoton. Vantaan kelin projektin yhteydeä laadittiin kelin alueelle liikenne-ennute v:lle nnuteea tetattiin ueampaa verkkovaihtoehtoa. Täydelliin verkko on kuvattu edellä. Siihen voidaan edetä vähitellen rakentamalla liikenneverkon oia maankäytön ja liikenteen kavua noudatellen Vantaan kelin projektia on tutkittu imuloimalla v:n 2030 liikenneverkon toimivuutta. Sen mukaan liikenneverkko toimii, kunhan liittymien toimivuu varmitetaan valoohjaukella tai mahdolliuukien mukaan kiertoliittymillä. yt uunnitteilla olevalle kaavaalueelle ei ole tuloa uuia kiertoliittymiä, vaan liittymät on tarvittaea varutettava liikennevaloilla. atujen tyyppipoikkileikkauket ja alutavat pituuleikkauket on eitetty tämän raportin lopua. auppa- ja toimitotalo Jokiniementien ja anervantien läntieen kulmaukeen on eitetty rakennuta, jonka länipäää on kauppa (2000 kem2) ja itäoaa toimitorakennu ( kem2). aupan liikenne liittyy Jokiniementiehen ja toimiton liikenne anervantiehen. kaupan liittymää käyttää myö kuorma-autojen pyäköintialue, joka on iirretty tähän paikkaan Jokiniementien eteläpuolelta. Viheryhtey, kuntorata Suunnittelutyöä yhtenä kekeienä aiana on ollut ovittaa uunnitelmiin yleikaavan mukainen viheryhtey. Viheryhteyden reitti kulkee laaditua uunnitelmaa Ruokakekon varaton pohjoipuolite tontin ja Tikkurilantien väliä, ylittää illalla anervantien ja jatkuu kauppa-/toimitorakennuken ja en pohjoipuolien teolliuurakennuken välitä Santaradantielle, mitä reitti haarautuu eravanjoen laakoon ja ehä III:n eteläpuolelle. anervantien ja Santaradantien välielle ouudelle on uunniteltu myö kuntopolku, joka yhdeä viherreitin kana muodotaa yli 1,5km:n pituien lenkin. Talvella kyeitä rataa voidaan käyttää kuntohiihtoon. untopolun ja uuden anervanummenpuiton viheryhteyden ympäritöä uoritetaan metänhoidolliia toimenpiteitä ja reitin lähiympäritö maiemoidaan. Ruokakekon pohjoien laajennualueen pohjoipuolella viheralue rakennetaan uudelleen, poi lukien ievarinpuiton itäoan äilytettävä puutoalue. Viheryhteyden ympäritö 6/8

8 käitellään täällä vaihtelevin puuituturyhmin ekä perutetaan niityki. Penaita muodotetaan vaihtelevia ryhmiä reitin yhteyteen. Tukimuurien yhteydeä käytetään myö köynnöitutukia. Tukimuurin pintamateriaalina on tää vaiheea eitetty kivikoria. untoradan käyttäjille on uunniteltu Santaradantien tuntumaan pieni henkilöautojen pyäköintialue. uva: Ympäritöpoikkileikkau viherreitin varrelta anervantien ylikulkuillan kohdalta. 7/8

9 uva: Ympäritöpoikkileikkau ievarinpuiton eteläoita, joa äilyvää puutoa ekä tontin rajalla tukimuuri. uva: Ympäritöpoikkileikkau ievarinpuiton pohjoioita, joa itutettavia puuryhmiä, niittyä ja penaryhmiä. Tukimuurit tontin rajalla ekä katua rajaamaa mahdollitavat viheryhteyden ituttamien vehreäki ja vaihtelevaki. 8/8

10 1 R VI O T I R U 6 IL T R D LV1 S + 40 R V Seudullinen viheryhtey, kivituhka (1m +) 3m (+ 1m) talvella latu (ykiuuntainen) YS T OL YH S T M + 46 Pelatuliikenne untoilupaikka S1 untorata talvella latu (1m +) 3m (+ 1m) (Ykiuuntainen) JO I I M S2 S3 Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuken iältö LU LIISUUITLM :46 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\TULOSTUS\LS-03-01_tulotu.dwg LYOUT=LS Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittakaava 1:4000 Piirutunro LS-03-01

11 2 URIL RV PUISTO RUOSO VH PORVOO JOIIM Merkki Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuke niältö SMPIIRROS, YYL Pm v Tiereki teritunnu Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittakaav a 1:4000 Piirutun ro LS :51 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-30-01_ykytilanne.dwg LYOUT=LS-30-01

12 RUO- SO Merkki Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuke niältö Pm v Tiereki teritunnu TUVRO YYL 2012, liikennemäärät ajon / vrk 2011 Silja Laine Heimo ekiaari Mittak aava - Piirutun ro LS :52 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-05-01_atuverkko_nykytilanne.dwg LYOUT=LS-05-01

13 4 RV PT-TLO IIM S2 YYI RUS LJUS Merkki Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2, LJUST Tiereki teritunnu :55 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-06-01_ekuvarato_laajennuket.dwg LYOUT=LS-06-0 Piirutuke n Pm v iältö SUSVRSTO YYIST RUST SÄ LJUST Ville ekiaari Heimo ekiaari Mitta kaav a 1:3000 Piirutun ro LS-06-01

14 5 R VI O R VI O T I T T I I 6 R U T IL D I T I R U 6 I V T R V T I R S T R YS L T H TO Y S M D S I T R T IL YS L T H TO Y S M JO I I M JO I I M S2 S2 S3 S3 Merkki Hankkeen nimi Pääaiallinen henkilöautoliikenne Linja-auto pyäkki "6411" Vantaan liikennelakenta v ajon. / vrk :59 vke Raka liikenne Tark. Jakeluterminaalin laajennu, raka liikenne aapuva / lähtevä pääaialliet ajoreitit ekä henkilöautoliikenne PL3, Piipanmäentie SPOO Tierekiteritunnu LYOUT=LS RUOSO V2 Piirutuken iältö Saapuva Lähtevä Linja-auto pyäkki FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-04-01_raka_liikenne&henkilöauto_liikenne.dwg Muuto Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittakaava 1:5000 Piirutunro LS-04-01

15 ,3 U 6 IL R + 39,6 + 38,9 + 41,5 6.1 I T ,7 + 42,7 + 45,0 LV1 + 44,8 + 43,5 + 42,8 + 38,9 + 45,1 + 45,3 + 42,5 + 43, ,8 + 46, , ,8 + 43,4 + 46,2 viheryhtey, kivituhka (+ 1m) (ykiuuntainen) + 41,8 + 44,0 + 44,1 + 45,85 R V + 42,4 + 45,5 + 45,1 Pelatuliikenne (1m +) 3m (+ 1m) inen) JO I I M S2 S3 Merkki Hankkeen nimi Muuto Tark. RUOSO V2 Piirutuken iältö LU LIISUUITLM Tierekiteritunnu :58 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\TULOSTUS\LS-03-01_tulotu.dwg LYOUT=LS Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittakaava 1:3000 Piirutunro LS-03-03

16 6.2 R VI O + 41,4 + 40, ,3 U 6 IL R + 39, ,5 I T + 38,9 + 38,7 + 42,7 + 44,8 D + 45,0 LV1 + 43,5 + 42,8 + 38,9 + 45,1 T R + 45,3 + 42,5 + 43, S + 45,8 + 46, , ,8 + 43,4 + 46,2 Seudullinen viheryhtey, kivituhka (1m +) 3m (+ 1m) talvella latu (ykiuuntainen) + 44,0 + 44,1 + 45,85 R V + 42,4 YS T O L YH ST M + 41,8 + 45,5 + 45,1 Pelatuliikenne untoilupaikka untorata talvella latu (1m +) 3m (+ 1m) (Ykiuuntainen) S1 Merkki Hankkeen nimi Muuto Tark. RUOSO V2 JO I I M Piirutuken iältö LU LIISUUITLM S Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittakaava Tierekiteritunnu : :01 vke Piirutunro LS FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\TULOSTUS\LS-03-01_tulotu.dwg LYOUT=LS-03-02

17 Ve1 Ve2 Ve3 Ve ,45 Merkk i Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuk en iältö YLMÄSM SIJOITTUMIS VIHTOHDOT :09 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\TULOSTUS\LS-11-Ve_-aema.dwg LYOUT=LS Tiereki teritunnu Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittak aava 1:500 Piirutun ro LS-11-01

18 7 RUO- SO Merkki Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuke niältö TUVRO TULVISUUS ~ v Pm v Tiereki teritunnu Silja Laine Heimo ekiaari Mittakaav a - Piirutun ro LS :12 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-05-02_atuverkko_päivitetty2.dwg LYOUT=LS-05-02

19 nnutevuoden 2030 iltahuipputunnin liikenne-ennute ijoiteltuna liikenneverkolle vaihtoehdoia V1- V4, kun Vanhalla Porvoontiellä on 2+2-kaitaa. nnutevuoden 2030 iltahuipputunnin liikenne-ennute ijoiteltuna verkolle V1 (Vanhalla Porvoontiellä on 2+2-kaitaa).

20 RV, PL 200 (-) 9 3% 3% 3% JORT JORT ROTUS- J+PP IST ~2, ~1,5 ~19 JOIIM, (B-B) 3% 3% 3% J+PP ROTUS- IST LUIS JORT + PIRIO JORT SISR JORT JORT + PIRIO ROTUS- IST J+PP 1,5 ~2,5 ~2,5 ~14 4,5 3,5 5 3,5 4,5 3 3,5 1,5 27,5 STRD, (C-C) RVIO, PL 380 (D-D) 3% 3% JORT JORT ROTUS- IST 3% J+PP 3% 3% J+PP ROTUS- IST JORT 3% JORT 4 4 2, ,5 3,5 13,5 12 URIL, (-) 3% J+PP ROTUSIST JORT 3% JORT SI- SR 3% JORT ROTUS- IST 3% J+PP 3 ~7,5 4 3, ,5 3 ~29,5 Merkki Muuto S uunn. T ark. UTOPOLU, PL 360 (F-F) Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuke niältö TYYPPIPOIILIUST Pm v Tiereki teritunnu Mikko Tuunanen Heimo ekiaari Mittakaav a 1:300 Piirutun ro LS-10-01

21 10 Merkk i Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuk en iältö PITUUSLIUS, RV (SUORISTUS) :19 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-09-01_Pituuleikkau.dwg LYOUT=LS Tiereki teritunnu Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittak aava 1:4000 / 1:400 Piirutun ro LS-09-04

22 11 Merkki Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuke niältö PITUUSLIUS, RVIO Tiereki teritunnu :20 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-09-01_Pituuleikkau.dwg LYOUT=LS Pm v Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittakaav a 1:4000 / 1:400 Piirutun ro LS-09-05

23 12 Merkki Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuke niältö PITUUSLIUS, YHTYS MSTOL Tiereki teritunnu :19 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-09-01_Pituuleikkau.dwg LYOUT=LS Pm v Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittak aava 1:4000 / 1:400 Piirutun ro LS-09-03

24 13.1 RV Merkk i Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuk en iältö PITUUSLIUS, ULOILU / YLIULUSILT :14 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-09-01_Pituuleikkau.dwg LYOUT=LS Tiereki teritunnu Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittak aava 1:4000 / 1:400 Piirutun ro LS-09-01

25 13.2 Merkk i Muuto S uunn. T ark. Hankkeen nimi RUOSO V2 Piirutuk en iältö PITUUSLIUS, UTOPOLU :14 vke FIL=\\JUMBO\data1\1230\Vantaa\ _Ruokakeko_anervanummi_Santarata\08_Liikenne\Suunnitelmat\LS-09-01_Pituuleikkau.dwg LYOUT=LS Tiereki teritunnu Ville ekiaari Heimo ekiaari Mittak aava 1:4000 / 1:400 Piirutun ro LS-09-02

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperuteiiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauken yleiuunnittelua varten. Ohje perutuu Sakalaieen BOStrab ohjeeeen ja iältää tietoja

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

LIIKENNESUUNNITELMAT Ohessa:

LIIKENNESUUNNITELMAT Ohessa: LIIKENNESUUNNITELMAT Ohea: - alueen liikennemäärät, nykyinen ja ennuteliikennemäärä. Aihetta on tarkateltu jo vuonna 2008 ja päivitetty - Kekukadun huoltotilaa varten laadittu luonno huollon uuntailiittymätä

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää.

Asunto Oy Kuopion. Hyvä asua ja elää. Aunto Oy uopion Särkiranta Hyvä aua ja elää. 2 Aukeaman kuvat ovat markkinointikuvia. uvia olevat materiaalit, värit tai muut ratkaiut jotka eivät kuulu peruunnitelmiin, hinnoitellaan erikeen. ALLAVEDEN

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA

V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA V A R K A U S HÄYRILÄN ETELÄOSA RAKENTAMISTAPHJE 9-kaupunginoan, Häyrilän, korttelit 9, 9 ja 0 0 ja 0 Varkauden kaupunki Tekninen virato Maankäyttö / Kaavoitu YLEISTÄ Yleiuunnitteluohje täydentää Varkauden

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011

SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SIUNTIO MARSEUDDENIN OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 21.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIEDOT JA TVISTELMÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE...3 1.2. KAAVAN TARKOITUS...3 1.3. KAAVAN PÄÄSISÄLTÖ...3

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

As Oy Kuopion Savolanmetso

As Oy Kuopion Savolanmetso A Oy Kuopion Savolanmo Saaritokaupungia palveluiden lähellä Au Saaritokaupungin ydämeä Au kodiki Saaritokaupunkiin! Uui viihtyiä rivitaloyhtiö Aunto Oy Kuopion Savolanmo rakentuu lapiperheiden uoimalle

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. KANTRI 2007 KONTIO KANTRI Kontio Kantri - uomalaiille tehty uui huvilamallito, joa on ripau Amerikan herkkuja. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. KANTRI ON KONTION UUS Kontion uui

Lisätiedot

Kiireell. lk. Vastuutaho. Liikennevirasto 1 (III) Hämeen seudun lisäraiteet - tilantarvetarkastelu, esiselvitys,

Kiireell. lk. Vastuutaho. Liikennevirasto 1 (III) Hämeen seudun lisäraiteet - tilantarvetarkastelu, esiselvitys, Kanta-Hämeen lj - kehittämiohjelma - 1. kiireelliyyluokan hankkeet iyyluokat: 1 = käynnity v. 2009-2013, 2 = v. 2014-2019, 3 = v. 2020- Portaat: I= kyyntään vaikuttaminen, II= nykyien infran tehokkaampi

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleissuunnitelma

Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleissuunnitelma S U U E U J EK K K MPEREE KUPUK Hervannan raitiovaunuvarikon viheralueiden yleiuunnitelma Selotu FCG SUUEU J EKKK OY 9.. P9 Selotu (8) Eeva Eiti 9.. Siällyluettelo autaa.... yön iältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Valotar

Asunto Oy Vantaan Valotar Aunto Oy Vantaan Valotar lapti.fi Au luonnonläheieä Aolaa Au luonnonläheieä Aolaa Aunto Oy Vantaan Valotar rakennaan luonnonläheieen Vantaan Aolaan. Se ijaitee rauhalliella alueella hyvien kulkuyhteykien

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hiritalo teki paluun kaupunkiin Eittelimme Uui Aika -eitteeä näkemykemme modernita hiriarkkitehtuurita niin omakotitaloia, kakkokodeia kuin huviloiakin. Vataanotto oli innotunutta,

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n.at 37 MAMA2010 Maiemahuvilat Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Maiemahuvilat tuovat luonnon lähellei

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA

Asunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA Aunto Oy Kemin Urkinkulma ENNAKKOMARKKINOINTI KESKUSTA 2 Aloita uui, helpompi elämä kavaa Urkinkulmaa Viihtyiää kaupunkikodiai aut valmiiki rakennulla, rauhalliella alueella ja nautit läheien Kiropuiton

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (21) Kaupunkisuunnittelulautakunta Nimistöryhmä 21.1.2013

VANTAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (21) Kaupunkisuunnittelulautakunta Nimistöryhmä 21.1.2013 VANTAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (21) NIMISTÖRYHMÄN KOKOUS Aika klo 16.00 Paikka Kokoushuone 215, kaupunkisuunnittelu, Kielotie 28, Tikkurila Läsnä Erkki Pekola pj. Minna Kuusela jäsen Timo Kallaluoto

Lisätiedot

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 16 1.2 Tie- ja katuverkko Autoliikenteen nykyverkko Järvenpään alueen teiden hallinnollisessa luokituksessa yleisiin teihin kuuluvat keskustan ohittavat Lahdenväylä (Vt 4), Vanha Lahdentie (Mt 140), Poikkitie

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely

Valuma-aluetason kuormituksen hallintataulukon vaatimusmäärittely Valuma-aluetaon kuormituken hallintataulukon vaatimumäärittely Verio 4.11.2011 1. Tavoitteet Veienhoidon äädöten toteutu edellyttää veitöihin kohdituvan kuormituken vähentämitä n, että veden laatu paranee

Lisätiedot

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma ketävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) 2006 2010 KETJU lyhyeti Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäritöön

Lisätiedot

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Siuro Heinoo Liite 1 /2 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Heinoo Ahvenus Liite 1 /3 Perinteisen kaluston

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 04 Päivämäärä 25/11/2014 Laatija Mari Kinttula, Jukka Räsänen, Elina Tamminen Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Tuomas

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007 LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI Hakkilankaari 1 11.6.2007 Sijainti ja tontti Vantaa, Hakkilan teollisuusalue Sijainti logistiikan kannalta hyvä Pääliikenneyhteydet Lahden, Porvoon ja Tuusulan moottoritiet,

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan ESPOO 00 VTT TIEDOTTEITA 8 Tuoma Palopoki, Jukka Myllymäki & Heny Weckman Luotettavuutekniten menetelmien oveltaminen uheiluhallin poitumituvalliuuden lakentaan VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 8 Luotettavuutekniten

Lisätiedot

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla

Tervahovin Siilot - elämyksellistä asumista Oulun huipulla MYYNTIESITE 2 Tervahovin Siilot - elämykellitä aumita Oulun huipulla TERVAHOVIN UUSI TULEMINEN - ENSIMMÄISENÄ RAKENNAMME UNIIKKEJA SIILO-KOTEJA Tervahovi on oa Oulun kaupungin merelliintä kaupunginoaa

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa!

KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT. Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkoskodissa! KK2012 KONTION KAKKOS- KODIT Vapaa-ajan tunnelmaa ympäri vuoden Kontion Kakkokodia! VAPAA-AJAN TUNNELMAA YMPÄRI VUODEN LISÄÄ KAKKOS- KOTEJA LÖYDÄT KONTIO.FI SUUNNITELTU YMPÄRIVUOTISEEN ASUMISEEN Kontion

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Mäntylästä elämäniloinen koti. Parhaat unelmat ovat ikivihreitä.

Mäntylästä elämäniloinen koti. Parhaat unelmat ovat ikivihreitä. Mäntylätä elämäniloinen koti. arhaat unelmat ovat ikivihreitä. Rouhean Mäntylän raiaaa havuntuokua elät täyttä elämää Kiela on ottanut paiana Rovaniemen kaupunkikuvaa ja tehnyt en tyylillä. Mäntylä on

Lisätiedot

KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta.

KONTION KOTI- MALLISTO. Kontio tekee kodin, joka tarjoaa aidon hirsitalon lämpöä ja nykyaikaista toimivuutta. KoKo2014 KONTION KOTI- MALLISTO Kontio tee kodin, joka tarjoaa aidon hiritalon lämpöä ja nykyaikaita toimivuutta. N KOTI HENKII VIIHTYISÄÄ TUNNELMAA. KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi Upeaa arkkitehtuuria

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA

ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA ESPOO TILLINMÄKI ASUNTOINFO AS OY ESPOON KREIVINMAA Elämänlaadun rentaja Auntoja, joia viihdytään Siällyluette Aemapiirro ivu Auntopohjat ivu Siutuvalinnat ivu 0 JM-Valinta ivu Aunnon pintamateriaalit

Lisätiedot