Linnamäentien ryhmäkodin palvelutoiminnan järjestäminen ja kilpailuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linnamäentien ryhmäkodin palvelutoiminnan järjestäminen ja kilpailuttaminen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Linnamäentien ryhmäkodin palvelutoiminnan järjestäminen ja kilpailuttaminen 1378/05.24/2014 Sote 2 Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja, puh Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Asumispalvelutyöryhmän lop pura por tin Päätöksen mukaan kaupunki toteuttaa ra portis sa mainittuja investointeja ja kehittämishankkeita talousarviossaja suunnitelmassa olevien määrärahojen puitteissa. Kaupungin tuotta miin palveluihin ja niiden tuottamistapaan otetaan kantaa laa dit tava na olevassa kaupungin palvelustrategiassa. Vammaispalveluista ja kehitysvammahuollosta raportissa todetaan seuraavaa: 4.8 Kehitysvammaisten asumispalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat avohuoltoa. Ke hi tys vam maisen omasta palvelujen ja tuen tarpeesta riippuu, millaista asu mis palve lua hänelle järjestetään. Kehitysvammaisten asu mis pal ve lu ja järjestetään pääasiallisesti lakiin kehitysvammaisten eri tyis huol los ta perustuen. - Autettua asumista saa asumisyksiköissä, joissa asukas voi saada henkilökunnan tukea ja ohjausta ympäri vuorokauden. Jämsäs sä esim. Linnakoti. - Ohjattu asuminen ei sisällä yövalvontaa, vaan henkilökunta on pai kal la yleensä aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Jämsässä esim. Lamminhovi. - Tuettua asumista tarjotaan niille kehitysvammaisille ihmisille, jotka selviytyvät asumisestaan työntekijöiden kotikäyntien avulla. Tu kea saa yksilöllisesti joko päivittäin tai harvemmin esimerkiksi ker ran viikossa. Jämsän kaupungilla on kaksi kehitysvammaisten asuntolaa. Asun tola Linnakoti Jämsänkoskella tarjoaa ns. autettua asumista. Paikkoja asun to las sa on tilapäispaikka. Asuntola Lamminhovi Jäm sässä on ns. ohjattu asuntola. Paikkoja asuntolassa on ti la päispaik ka. Lisäksi Lamminhovin asuntolan kirjoilla asuu kaksi tu ki asukas ta (saavat tuen ja ohjauksen omaan kotiin asuntolan hen ki lö kunnal ta). Molemmat asuntolat ovat täynnä. Lamminhovin asuntolassa on todettu sisäilmaongelmia (sisäilmatyöryhmän muistiot) ja toi min-

2 nan jatkuminen nykymuotoisena nykyisissä tiloissa vaatii remonttia se kä automaattisen sammutusjärjestelmän asentamisen (pa lo pääl likön pöytäkirja). Ostopalveluina asuminen on järjestetty tällä hetkellä noin 40 hen kilöl le (mukaan lukien perhehoidon toimeksiantosopimukset). It se näises ti omissa kodeissaan jämsäläisiä kehitysvammaisia henkilöitä asuu noin 30. Heille tuki ja ohjaus järjestetään Jämsän kaupungin pal ve lu oh jaa jan, vammaisavustajien, kotihoidon sekä yksityisen kuntou tus oh jaus pal ve lun ja /tai omaisten avulla. Osa tällä hetkellä it senäi ses ti asuvista kehitysvammaisista tulee mm. ikääntymisen myötä tar vit se maan ohjattua tai autettua asumispalvelua. Jämsäläisiä kehitysvammaisia henkilöitä asuu Jämsän ul ko puo li sissa asumisyksiköissä noin 24 henkilöä. Osa heistä voisi muut to valmen nuk sen myötä muuttaa omaan kotikuntaan asumaan. Muut to painet ta luo myös tilanne, että muut kunnat/kuntayhtymät eivät ole valmii ta jatkamaan ostopalvelu-sopimuksia Jämsän kaupungin kans sa, koska heillä on tarvetta järjestää palveluja ensisijaisesti omille kun talai sil leen. Asuntoja tarvitaan lisäksi lapsuuden kodeistaan muut ta vil le vammaisille henkilöille. Lähivuosien aikana heitä on noin 20 henkilöä (nuoria sekä ikääntyviä). Mikäli asiakkaan palvelun ja tuen tarpeet täyttäviä asumispalveluja ei ole Jämsässä, joudutaan asu mis pal ve luja ostamaan Jämsän ulkopuolelta, mikäli asu mis pal ve lu paik ko ja on ylipäätään tarjolla muuallakaan. 6.2 Vammaisten asumispalvelut Jämsän kaupungilla ei ole tarjota riittävästi eritasoisia asu mis pal ve luja vammaisille henkilöille kotikunnassaan. Kaupungin omat asun to lat Linnakoti ja Lamminhovi ovat täynnä. Alueella toimii lisäksi yksi yk sityi nen vammaisten palvelukoti, jonka asukaspaikat ovat myös täynnä. Nykyisten asumispalvelupaikkojen lisäksi Jämsään tarvitaan uusi kehi tys vam mais ten16-paik kai nen palvelukoti. Palvelukoti muodostuisi eri lai sis ta pienemmistä tarpeiden mukaan muuntuvista ko ko nai suuksis ta. Henkilökuntaa tarvitaan ympärivuorokautisesti (13 hoitajaa: 3 aamus sa, 2-3 illassa ja 1 yössä) sekä asumispalveluista vastaava. Paik ko ja tarvitaan sekä vakituiseen että tilapäiseen asu mi seen/ti lapäis hoi don järjestelyihin (esim. omaishoitajan vapaapäivät). Tiloja voi daan hyödyntää myös vaikeavammaisten päivätoimintaan ja vammais ten koululaisten iltapäivätoimintaan. Ehdotukset

3 1) Jämsään rakennetaan uusi paikkainen yleiset ra ken tami sen periaatteet ja laatusuositukset täyttävä ke hi tys vam maisten ryhmäkoti. Rakentamiseen haetaan Asumisen rahoitus- ja ke hit tä miskes kuk sen (ARA) investointiavustusta (enimmillään 50 % yleiset periaatteet ja laatusuositukset täyttäviin kohteisiin) sekä kor ko tu ki lai naa. Vaihtoehtona selvitetään Asumispalvelusäätiö Aspan mahdol li suu det ja kiinnostus tilojen rakentamisesta Jämsään. Aspa on myös Aran hyväksymä yhteisö. Ryhmäkodin tulee sijaita Jämsä-Jämsänkoski alueen keskus to jen tuntumassa ns. normaaliasuinalueella. Optimiaikataulun mukaan palvelutalo olisi valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. 2) Lamminhovin asuntolan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi ny kyi sis sä tiloissa asuntolaan tulisi tehdä tarvittavat au to maatti set sammutusjärjestelmät ja muut mittavat peruskorjaukset. Asun to las sa on todettu mm. sisäilma-ongelmia. Lamminhovin tar vit se mat muutostyöt ovat melko suuret ja sitä myötä kovin kal liit saavutettuun hyötyyn nähden. Työryhmä esittää uuden paikkaisen asumisryhmän rakentamista Lamminhovin asun to lan asukkaille. Rakentamiseen haetaan Asumisen rahoitus- ja ke hit tä miskes kuk sen (ARA) investointiavustusta sekä korkotukilainaa. Asuntolaan sijoitetaan nykyisin muualle sijoitettuja asukkaita. Asumisryhmän tulee sijaita Jämsän keskustan tuntumassa huo mioi den asukkaiden työssäkäynti, omatoiminen asiointi, so si aa lis ten suhteiden ylläpito, harrastukset sekä toi min ta kyvyn säilyminen. Samoin selvitetään Asumispalvelusäätiö Aspan mah dol li suudet ja kiinnostus uuden Lamminhovin rakentamisesta Jämsään. Optimiaikataulun mukaan palvelutalo olisi valmis vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman tuottaa vam mais ten asumispalvelut yhteistyössä Asumispalvelusäätiö As pan kanssa: ensi vaiheessa uuden Lamminhovin asuntolan ra ken nut ta-

4 mi nen vuoden 2012 aikana ja tämän jälkeen toisessa vai hees sa uuden asuntolan rakentaminen. Lamminhovin asuntolan kor vaa vassa yksikössä olisi ollut kaupungin Lamminhovilta siirtyvä hen ki lös tö. ASPA säätiön hallitus päätti kuitenkin priorisoida hankkeet, joissa palveluntuottajana on tai tulee ASPA Palvelut Oy. Jämsän kaupungin olisi pitänyt hyväksyä kilpailuttamatta pal ve lu tuot tajak si ASPA Palvelut Oy. Täten hankkeet lykkääntyivät. Kaupunginvaltuusto päätti , että taloussuunnitelman inves toin ti osas sa olevat vammaisten palveluiden investoinnit teh dään yhteistyössä Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy:n kanssa. Esi sopi muk sen valmisteluun perustettiin työryhmä, johon kaupungin edusta jik si nimettiin vammaispalvelujohtaja, kiinteistöpäällikkö ja ta lousjoh ta ja. Samalla päätettiin, että investointien poistuminen kau pun gin investointiohjelmasta otetaan huomioon valmisteltavassa ta lous arvion muutoksessa. Jämsän kaupunki ja Keski-Suomen Palvelurakennuttaja Oy ovat alle kir joit ta neet sopimuksen näiden molempien erityisryhmien asun tokoh tei den rakennuttamisesta ja vuokrauksesta Jämsän kaupungin käyt töön. Keski-Suomen Palvelurakennuttaja toteuttaa kohteet ARA:n yleishyödylliseksi nimeämän tytäryhtiönsä KSP Asunnot Oy:n omis tuk seen. SoTe tilaajalautakunta antoi Asu mis pal ve lu työ ryhmän loppuraportista seuraavan lausunnon: SoTe tilaajalautakunta päättää yhtyä sosiaali- ja terveysjohtajan sosi aa li- ja terveyslautakunnalle valmistelemaan ehdotukseen ja koros taa palvelurakennetta korjaavien muutosten kiireellisyyttä ja pitää en si si jai sen tärkeänä palvelujen tuottamisen ja palvelutilojen omis tami sen erottamista toisistaan siten että tilat rakentaa joku muu or ga nisaa tio kuin kaupunki investointiohjelmansa kautta ja kaupunki kil pailut taa palvelutuotantoa näiltä vuokratuissa tiloissa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Jämsän kaupungin pal ve lu stra tegian Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon osal ta todetaan muun muassa seuraavaa: Oma palvelutuotanto järjestää seuraavat palvelut Jämsän ja Kuhmois ten yhteistoiminta-alueelle: Aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosi aa li työ, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, te rapia työ, perheneuvola. Muilla osa-alueilla käytetään palvelujen os tamis ta silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Palveluiden edullisuus, vaikuttavuus ja laatu ratkaisevat sen, missä ol laan mukana organisatorisesti tai tilaajana. Lisäksi arvioidaan, kuin ka tarkoituksenmukaista palveluita on tuottaa itse paikallisesti.

5 Seu dul li ses ti yhtenäistetään palveluita siten, että Jämsä-Kuhmoinen so te -yhteistoiminta-alueen sekä todennäköisesti vuoden 2013 tai 2014 alusta muodostettavan Mänttä-Vilppulan sote -yh teis toi minta-alu een palvelut ovat yhdenvertaisia. Kehitysvammaisten uudet asuntoryhmät -ohjausryhmän ko koon panos ta sovittiin Ohjausryhmä on vastannut molempien erityis ryh mien asuntokohteiden hankeohjauksesta ja koordinoinnista ja sii hen ovat kuuluneet Seppo Ylinen (toimitusjohtaja, Keski-Suomen Pal ve lu ra ken nut ta ja Oy), Hannu Ala-Kolu (toimitusjohtaja, Suun nit telu toi mis to Plaanari Oy), kiinteistöpäällikkö Reijo Järvinen (varalla raken nut ta ja in si nöö ri Osmo Raiskio), talousjohtaja Ari Luostarinen, tulos alue joh ta ja Heikki Oksanen, sosiaalitoimen asiantuntija Kari Pauno nen, vammaispalvelujohtaja Armi Lehtinen (pj.), vam mais pal ve luoh jaa ja Ulla Lahti, asumisyksikön esimies Leena Rauhamäki (sih teeri). Lisäksi perustettiin suunnittelutyöryhmä, joka on vastannut mo lempien rakennushankkeiden suunnittelusta. Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet Armi Lehtinen, Ulla Lahti, Leena Rauhamäki, Anne Nuut ti la, Hannu Ala-Kolu ja Seppo Ylinen. Lisäksi tarvittaessa asunto loi den henkilökunnan edustus (voi olla vaihtuva). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA antoi päätök sen sä erityisryhmien ehdollisista avustus- ja korkotukivarauksista vuo del le Linnamäentien ryhmäkodin osalta päätös oli myön teinen: 15 asukkaan yksikköön avustusvaraus euroa ja kt-lai na va ra us euroa. Lukkoilantien asuntoryhmän osalta päätös oli puolestaan kielteinen. ARA:n ohjeistuksen mukaan Lukkoilantien asuntoryhmässä tulisi ol la ns. normaaleja vuokra-asuntoja, pienkerrostalo kokonaan vam maisten käyttöön ei käy. Uusi suunnitelma on laadittu ARA:n oh jei den pohjalta ja hakemus on toimitettu ARA:lle marraskuussa Vuoden 2014 avustuksia ja korkotukia koskeva päätös annetaan hel mikuus sa. Linnamäentien ryhmäkodin rakentaminen alkaa keväällä 2014 ja valmis tuu keväällä Palveluntuottaja olisi hyvä saada mukaan toimin nan suunnittelu ja valmistelutyöhön jo ennen syksyä. Asu kasha ku on tarkoitus käynnistää kevään aikana ja asukasvalinnat tehdään kesälomien jälkeen. Muuttovalmennus käynnistyy syksyllä yhdes sä palveluntuottajan kanssa. Oman tuotannon hinnat lasketaan v tilinpäätöksen pohjalta. Hin to ja tullaan vertailemaan paikallisesti, muissa kunnissa to teu tunei siin hoitopäivähintoihin sekä ostopalveluihin.

6 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. ostaa Linnamäen ryhmäkodin palvelutuotannon ulkoiselta palve lun tuottajalta; 2. kilpailuttaa palvelutuotannon hankintalain mukaisesti; 3. oikeuttaa asianomaiset viranhaltijat valmistelemaan pal ve lu tuotan non kilpailutuksen siten, että tarjouspyyntö liitteineen valmis tel laan sosiaali- ja terveyslautakunnan pi det tävään kokoukseen varsinaista kilpailutusta koskevaa pää töksen te koa varten. Päätös Asian käsittelyn aikana oli asiantuntijana läsnä vam mais pal ve lu johta ja Armi Lehtinen. Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen, johon mennessä sel vi te tään oman tuotannon hinta.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Sote-jaosto 100 30.10.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS ORIVEDELLÄ

Sote-jaosto 100 30.10.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS ORIVEDELLÄ Sote-jaosto 100 30.10.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS ORIVEDELLÄ Sotej 100 Oriveden kaupungin ikäohjelmassa 2013 on asetettu 19 eri toi men pi de-ehdo tus ta palvelurakenteen korjaamiseksi.vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN

Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN Kunnanhallitus 252 02.09.2013 Kunnanhallitus 321 21.10.2013 KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO / HOVINTIE 7 C JA D / YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN 368/43/439/2013 KHALL 252 Viimeisimmän väestöennusteen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset; Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 56 10.03.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 22.10.2014 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 254 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Aika 13.10.2014 klo 17:00-20:55 tauko klo 19.00-19.10 Paikka Läsnä Kaupungintalon valtuustosali Luettelon mukaan Pykälät 73-90 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot