Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017"

Transkriptio

1 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma

2 Sisällys Kaupunginjohtajan alkusanat 1. Johdanto Turvallisuus Järvenpäässä Järvenpääläisten näkemys arjen turvallisuuden nykytilasta Poliisin näkemys Järvenpään arjen turvallisuuden nykytilasta Pelastuslaitoksen näkemys Järvenpään arjen turvallisuuden nykytilasta Kodin ja lähiympäristön turvallisuus Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja seuranta Kaupunkiympäristön turvallisuus Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja seuranta Yhteenveto Lähteet Liitteet Turvallisuus on keskeinen hyvinvointia edistävä tekijä ja ihmisen perusoikeus. Jokaisella on oikeus kasvaa ja elää väkivallattomassa ja tapaturmariskittömässä yhteisössä. Turvallisuusasiat liittyvät kaupungin toiminnassa moneen arkipäiväiseen ja päivittäin toistuvaan asiaan, mutta niitä hallitaan myös kaupunkistrategian sekä sen ohjelmien ja suunnitelmien linjauksilla. Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Järvenpään turvallisuussuunnitelmaa on valmisteltu tästä lähtökohdasta. Mukana valmistelutyössä ovat olleet monet tahot: kaupungin edustajat, poliisi, pelastuslaitos ja 3. sektorin edustajia, kuten yrittäjät, seurakunnat, vanhempainverkosto ja eläkeläisneuvosto. Tällä laajalla valmistelulla on haluttu vaikuttaa siihen, että näkemykset järvenpääläisessä turvallisuussuunnittelussa olisivat riittävän kattavia. Kiitos kaikille niille tahoille, jotka ovat olleet mukana turvallisuussuunnitelmaa valmistelemassa. Se, että turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia, merkitsee erityisesti sitä, että jokainen ottaa omassa toiminnassaan huomioon turvallisuusasiat, esimerkiksi liikenteessä ja kotioloissa. Puutumme myös havaitsemiimme turvallisuusriskeihin ja ilmoitamme havainnoista tarvittaessa eteenpäin. Hyvän esimerkin antaminen edistää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Lapset ja nuoret oppivat paljon, joko hyvää tai huonoa, aikuisten esimerkeistä myös turvallisuusasioissa. Turvallisuustyön onnistuminen riippuu suurelta osin siitä, miten hyvin siihen liittyvä ennaltaehkäisevä työ on tehty. Siihen tämä turvallisuussuunnitelma antaa mielestäni hyvän pohjan, jolla voidaan edelleen vahvistaa myös ihmisten turvallisuuden tunnetta. Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja 2 3

3 1. Johdanto Turvallisuussuunnitelman yleisenä tavoitteena on kuntalaisen turvallinen arki. Kuntalaisten turvallisuuden tunnetta pyritään parantamaan toimenpiteillä, jotka kohdistuvat kotiin ja lähiympäristöön sekä kaupunkiympäristöön (Kuva 1.). Turvallisuuden tunteen parantaminen edellyttää kuntalaisten, kunnan viranomaisten sekä muiden toimijoiden yhteistyötä. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään Järvenpään turvallisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla pyritään tekemään Järvenpään kaupungin arki entistä turvallisemmaksi niin asukkaille, yhteisöille kuin elinkeinoelämällekin. Kuva 1. Kuntalaisen turvallisuus rakentuu kehistä, joita ovat kodin ja lähiympäristön turvallisuus sekä kaupunkiympäristön turvallisuus. Arkensa turvalliseksi kokeva kuntalainen Kuva 2. Turvallisuus osana Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa KESTÄVÄN KASVUN JA HYVINVOINNIN STRATEGIA Kuntalaisten hyvinvointiohjelma Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointisuunnitelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kaavoitusohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ohjelma Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma TURVALLISUUSSUUNNITELMA Ympäristöohjelma Vammaispoliittinen ohjelma Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma Liikuntaohjelma Asuntotuotanto-ohjelma Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma KUNTALAINEN Kodin ja lähiympäristön turvallisuus: Parannetaan kuntalaisten tietoisuutta kodin ja lähiympäristöjen turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. Oppilaitosten opetussuunnitelmat Liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Turvallisen lääkehoidon suunnitelmat Työyksiköiden pelastussuunnitelmat Potilasturvallisuussuunnitelma Viheralueohjelma Kaupunkiympäristön turvallisuus: Tunnistetaan kaupunkiympäristöön liittyvät turvallisuushaasteet ja edistetään sen turvallisuutta yhdessä sovittujen toimenpiteiden kautta. Järvenpään turvallissuunnitelma vuosille perustuu Järvenpään Kestävän Kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan (kaupunkistrategia). Kaupunkistrategian ohjelmien eli kuntalaisen hyvinvointi-, elinkeino- sekä kilpailukyky- ja ympäristöohjelmien lisäksi kuntalaisten turvallisuutta parantavat useat kaupunkistrategialle alisteiset ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat. Näiden tavoitteiden kautta vaikutetaan turvallisuuden paranemisen lisäksi muun muassa kuntalaisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, yhdenvertaisuuteen sekä ympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen. (kuva 2). Turvallisuussuunnitelma linjaa edelleen kaupunkitasoisesti turvallisuuden kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä. Valmistelussa on huomioitu Sisäisen turvallisuuden ohjelma, Turvallinen huominen (SM, 2012) ja Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Osana suunnitelman valmistelua kaupunki järjesti turvallisuusseminaarin ja lisäksi toteutettiin kuntalaisille turvallisuuskysely lokakuussa Seminaarin ja kyselyn tulokset ovat osaltaan vaikuttaneet suunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Kaupungin turvallisuussuunnitelman valmistelua on ohjannut poikkihallinnollinen turvallisuusjohtoryhmä. Johtoryhmässä on edustus kaupungin palvelualueilta, Keski-Uudenmaan poliisi- ja pelastuslaitokselta, Järvenpään seurakunnasta, Järvenpään yrittäjät ry:stä, Vanhempainverkostosta, Setlementti Louhelasta, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Järvenpään eläkeläisneuvostosta ja Järvenpään vapaaseurakunta Arkista. Turvallisuussuunnitelman valmistelusta on vastannut kaupungin turvallisuustyöryhmä. 4 5

4 2. Turvallisuus Järvenpäässä jien kanssa on yksi keino saada julkiset paikat turvallisiksi niitä käyttäville kuntalaisille. Liikenneturvallisuuden suhteen riskialttiiksi paikoiksi tilastojen mukaan osoittautuivat keskustan alue sekä vilkkaimmat risteysalueet. 2.1 Järvenpääläisten näkemys arjen turvallisuuden nykytilasta Kuntalaisille v tehdyn turvallisuuskyselyn mukaan Järvenpää koetaan turvalliseksi kaupungiksi elää ja asua. Järvenpääläiset antoivat kaupungin turvallisuudelle kouluarvosanan 8. Eniten kuntalaisia huolestuttavat liikenneturvallisuus ja turvallisuuteen liittyvät asenteet. Väkivallan uhka koetaan liikenneturvallisuutta sekä turvallisuusasenteita pienempänä turvallisuusuhkana. Kotitapaturmat ja perheväkivallan uhka eivät nousseet vastauksissa merkityksellisiksi. Kuitenkin tiedetään kotitapaturmien olevan yleisiä valtakunnallisesti etenkin lasten ja ikääntyneiden keskuudessa. Järvenpäässä koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin sekä kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrät ovat vähentyneet vuodesta 2011, jolloin Järvenpääläisten hoitojaksot olivat valtakunnallista tasoa keskimääräistä korkeammat. Sittemmin Järvenpääläisten tapaturmien hoitojaksot ovat pysyneet valtakunnallisen tason alapuolella, mutta KUUMA-kuntien vertailuun nähden Järvenpääläisiä hoidetaan tapaturmien vuoksi yhä naapurikuntien väestöä hieman enemmän. 2.2 Poliisin näkemys Järvenpään arjen turvallisuuden nykytilasta Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaisnäkemys Järvenpään kaupungin turvallisuustilanteesta on positiivinen. Lasten ja nuorten osalta tilanne ei näytä poliisin tilastojen valossa huonolta. Poliisin tilastojen mukaan nuorten tekemät näpistykset, pahoinpitelyt sekä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla ikäryhmistä riippumatta vuosien aikana. Päihteiden käyttö on vähentynyt, mutta toisaalta taas päihteiden ongelmakäyttö pienessä käyttäjäryhmässä on lisääntynyt. Ikääntyneet joutuvat poliisin tilastojen mukaan erityisesti omaisuusrikosten kohteeksi ja tämä haaste tulee kasvamaan tulevaisuudessa väestön edelleen ikääntyessä. Poliisin tilastojen perusteella lähisuhdeväkivalta ei ole ongelma Järvenpäässä muihin kuntiin verrattuina, mutta kuitenkin on huomattava, että lähisuhdeväkivalta on ns. piilorikollisuutta eli vain murto-osa tapauksista tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoisuuteen. Tähän asiaan pystytään puuttumaan tiivistämällä eri viranomaisten yhteistyötä sekä yhteisiä toimintamalleja. Julkisten paikkojen turvallisuus koetaan poliisin tilastojen valossa hyväksi, koska ilmi tulleiden rikosten määrät ovat vähäiset liikkuvaan väkimäärään verrattuna. Poliisin näkemyksen mukaan toimiva yhteistyö yrittä- Tulevien vuosien haasteiksi poliisi näkee yhteistyön tiivistämisen turvallisuusasioissa eri sidosryhmätahojen kanssa. Poliisi tulee myös jatkamaan kuntalaisten valistamista, neuvomista sekä ohjaamista. Tärkeäksi haasteeksi poliisi nostaa sen, miten asukkaat itse saadaan ottamaan vastuuta omista tekemisistään. Haasteisiin vastaamiseksi on kehitelty valtakunnan tasolla erilaisia toimintamalleja, joiden käyttöönottoa tulee miettiä eri toimijoiden kesken. Poliisi tulee jatkossakin tekemään normaalia valvontaa ja partiointia sekä jalkautumaan kadulle ja tapahtumiin ihmisten pariin. Liikenneturvallisuuteen liittyen poliisi tulee jatkamaan erityisesti nuorten kuljettajien valistamista ja tietojohtoista liikennevalvontaa. 2.3 Pelastuslaitoksen näkemys Järvenpään arjen turvallisuuden nykytilasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan Järvenpään kaupungin turvallisuustilanne on hyvä. Pelastuslaitoksen tilastojen mukaan Järvenpäässä tapahtuvien rakennuspalojen määrä on viime vuosina ollut noin 10 rakennuspaloa vuodessa ja rakennuspalon vaaratilanteita tilastoidaan vuositasolla noin 20. Viime vuosina asuinrakennusten rakennuspalonvaarat ovat olleet hormipalot savuhormeissa, unohdetut ruuat keittiöiden liesillä, saunoissa seinäpaneeleita lämmittävät kiukaat tai viat keittiöiden astianpesukoneissa. Tulevaisuudessa asuinrakennusten palotarkastuskäyntien rinnalle tulee asuinrakennuksen omistajan/haltijan itsensä suorittama palotarkastus omavalvontana. Savuhormien ja tulisijojen nuohoustoiminta kuuluu Järvenpään alueella piirinuohousjärjestelmän piiriin. Piirinuohoojalta pelastusviranomainen saa vuosittain ilmoitusta erilaisista vioista tulisijoissa ja savuhormeissa tai niiden nuohoamattomuudesta. Pelastuslaitos tekee vuosittain noin 600 asuinrakennusten palotarkastusta ja piirinuohouksen kautta pelastuslaitos saa vuosittain selvityspyyntöjä, joiden avulla asuinrakennusten paloturvallisuutta voidaan parantaa. Pelastuslaitos on mukana kouluttamassa asuintalojen edustajia paikallisen pelastusliiton kautta. Lisäksi järvenpääläisiä on ollut kouluttamassa paikallisissa tapahtumissa ja taloyhtiöissä Järvenpään vapaaehtoinen palo- ja pelastusyhdistys (Järvenpään VPP). Pelastuslaitoksen tilastojen mukaan liikenneonnettomuuksia Järvenpäässä tapahtuu noin 80 vuodessa. Onnettomuustilastoissa korostuvat moottoritien liittymät ja keskustan alue. 6 7

5 3. Kodin ja lähiympäristön turvallisuus Lähiympäristöllä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa kuntalaisten koteja sekä näiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia yksityisiä piha-alueita. Turvallisuuden edistäminen tarkoittaa kansanterveyslain kautta kunnassa asukkaiden tapaturmien ehkäisytyötä, joka on osa kotien ja lähiympäristöjen turvallisuuden parantamista. Kodin ja sen lähiympäristön turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu lähtökohtaisesti asukkaille itselleen, kaupunki puolestaan vastaa alueellaan asukkaittensa hyvinvoinnin kehittämisestä. Kaupungin tehtävänä ei ole valvoa yksityiskotien turvallisuutta, mutta se kannustaa kuntalaisia huolehtimaan oman kodin ja sen välittömän ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kodin ja lähiympäristön turvallisuus ja sen parantaminen perustuvat pitkälti ihmisten asenteisiin, tietotaitoon sekä aktiivisuuteen hyödyntää ja soveltaa saatavilla olevaa turvallisuustietoa. Kuntalaisten tietoisuuden ja osaamisen parantaminen turvallisuuteen vaikuttavista ja sitä parantavista tekijöistä on tärkeää turvallisuuden tunteen sekä turvallisuuteen liittyvien asenteiden muovaamisessa. Kaupungin tahtotila on valistaa kuntalaisia tiedolla, jonka avulla he voivat arvioida oman kotinsa ja lähiympäristönsä turvallisuutta, sekä tarvittaessa toteuttaa korjaustoimenpiteitä tai laatia pelastautumissuunnitelmia oman turvallisuutensa parantamiseksi sekä tapaturmien ehkäisemiseksi. Kodin ja lähiympäristön turvallisuus koostuu fyysisen ympäristön lisäksi ihmisistä sekä näiden käyttäytymisestä ja toiminnasta. Kodin ja lähiympäristön sekä yhtälailla kaupunkiympäristön turvallisuutta voidaan parantaa vaikuttamalla ihmisten ongelmallisen käyttäytymisen syihin. Kaupungilla on olemassa useita suunnitelmia, ohjelmia ja strategioita, joiden avulla vaikutetaan eri väestö-, potilas- ja asiakasryhmien turvallisuuden sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen. Näistä kaupungin strategisista suunnitelmista Mielenterveys- ja päihdestrategia sekä Lähisuhde - ja perheväkivallan ehkäisyn ohjelma lisäävät turvallisuutta ehkäisemällä ongelmallisen ja uhkaavan käyttäytymisen esiintymistä muun muassa varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan avulla. Häiriökäyttäytymisen vähenemisellä vaikutetaan koko kaupungin turvallisuuden paranemiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Lasten ja nuorten, ikääntyneiden, vammaisten sekä maahanmuuttajien strategisissa ohjelmissa ehkäistään turvattomuutta, syrjäytymistä ja osattomuutta muun muassa terveyden edistämisen sekä aktiivisuutta ja osallisuutta tukevien toimintojen ja palvelujen avulla. Näiden lisäksi kaupungilla on olemassa yksityiskohtaisempia suunnitelmia, kuten potilasturvallisuussuunnitelma sekä turvallisen lääkehoidon suunnitelmat, joita noudatetaan kaikissa kaupungin yksiköissä, joissa potilaita hoidetaan. Kodinomaisten palveluasumisen yksiköiden sekä perhetukikeskuksen asukkaiden turvallisuutta parantavat edellä mainittujen ohjelmien lisäksi yksikkökohtaiset pelastussuunnitelmat. Henkisen hyvinvoinnin turvaaminen on tärkeä osa turvallisuuden tunteen parantamisessa. Henkinen hyvinvointi lisääntyy parhaimmillaan arkisissa vuorovaikutussuhteissa toisten ihmisten kanssa työpaikoilla, kotona ja naapurustossa. Kaupunki kannustaa asukkaitaan huolehtimaan lähiomaisistaan, naapureistaan sekä muista lähipiirissä olevista ihmisistä naapuriavun nimissä. Kolmannen sektorin toiminnalla on tärkeä merkitys vapaaehtoisuuteen perustuvien vuorovaikutussuhteiden luomisessa sekä osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistämisessä myös turvallisuuden näkökulmasta. Edellä mainittuja kaupungin ohjelmia, suunnitelmia ja strategioita voi tarkastella linkkien kautta, jotka löytyvät tämän suunnitelman liiteosiosta. 3.1 Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja seuranta Tavoitteet: 1. Kuntalaisten tieto ja osaaminen kodin ja lähiympäristön turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä paranee 2. Kuntalaisten asenne, käyttäytyminen ja toimintatavat tukevat arjen turvallisuutta Toimenpiteet/vastuu: A. Kuntalaisille jaetaan kotiin valistavaa turvallisuustietoa/ turvallisuustyöryhmä ja viestintäryhmä B. Kaupungin verkkosivuille perustetaan turvallisuuden tietopankki/ turvallisuustyöryhmä ja viestintäryhmä C. Kolmen huoneiston rivitalojen ja tätä suurempien asuinrakennuksien tulee laatia pelastautumissuunnitelmat ja toimittaa ne palotarkastajalle/ kuntalaiset, pelastuslaitos D. Varmistetaan, että turvallisuusnäkökulma tulee selkeästi esille kaupunkistrategian ohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa/turvallisuusjohtoryhmä E. Toteutetaan omat turvallisuuskyselyt lapsille ja nuorille, työikäisille, ikääntyneille sekä toimintarajoitteisille/turvallisuustyöryhmä F. Lisätään kuntalaisten tietoisuutta osallistumismahdollisuuksista kolmannen sektorin toimintaan/kaupunki, 3. sektori, kuntalaiset Seuranta: Turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan turvallisuusjohtoryhmän kokouksissa. 8 9

6 4. Kaupunkiympäristön turvallisuus Kaupunkiympäristön turvallisuudella tarkoitetaan tässä suunnitelmassa kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua sekä liikenteen, liikkumisen ja julkisten tilojen turvallisuutta. Tavoitteena on elinympäristö, joka tukee kuntalaisen terveyttä ja turvallisuutta. Kaupungin turvallisuutta voidaan yhä parantaa sekä estää ennalta turvallisuusriskien syntymistä kehittämällä edelleen yhteistyömuotoja ja -verkostoa muun muassa pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Kokonaisvaltaisessa kaupunkisuunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökulmat kaupungin eri alueiden ja rakennusten suunnittelussa. Asuntokannan monipuolistaminen sekä ympäristön suunnitteleminen esteettömäksi ja viihtyisäksi ovat osa kuntalaisten hyvinvointia parantaen kaikkien kuntalaisten turvallisuutta. Kokonaisvaltaisessa kaupunkisuunnittelussa huomioidaan eri ikäryhmien erityistarpeet turvallisen asumisen ja ympäristön suhteen. Moniammatillisuuden hyödyntäminen varhaisessa vaiheessa alueiden ja julkisten tilojen suunnittelussa ehkäisee ylimääräisiä korjaustoimenpiteitä ja kustannuksia. Samalla voidaan alentaa riskejä lisäävien liikenne- tai rakennusratkaisujen seurauksena syntyneitä vahinkoja ja vaaratilanteita. Järvenpään kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kuntalaisten nykyistä vastuullisempaa ja turvallisuushakuisempaa liikkumiskulttuuria turvallisia, terveyttä edistäviä ja ympäristön kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja, kuten kävelyä ja pyöräilyä. Suunnitelman visiot tähtäävät liikenneonnettomuuksien määrän merkittävään vähentämiseen, johon jokainen kuntalainen vaikuttaa liikennekäyttäytymisellään. Turvallisuuskyselyssä turvattomuuden tunnetta aiheutti mopoilijoiden toiminta kevyen liikenteen väylillä ja välinpitämätön asennoituminen liikenteessä. Liikkumisen turvallisuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kuinka turvalliseksi eri kaupunginosat koetaan, onko valaistus riittävää sekä miten kevyen liikenteen väylien kunnossapito eri vuodenaikoina on hoidettu. Kaupungin turvallisuuskyselyn perusteella liikkumisen turvallisuus kaupungissa koetaan hyvin eri tavoin. Esimerkiksi osa vastaajista koki keskustassa yöaikaan liikkumisen turvattomaksi, kun taas toiset kokivat sen turvalliseksi. Toisaalta kyselyssä epäkohtana nousi esille valaistuksen puutteellisuus. Liikkuminen koetaan turvalliseksi, kun siihen tarkoitetut ympäristöt, kuten kevyen liikenteen väylät, liikunta- ja harrastuspaikat ovat hoidetut. 4.1 Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja seuranta Tavoitteet: 1. Alueet ja rakennukset ovat turvallisia 2. Liikennekulttuuri on vastuullista ja turvallisuushakuisempaa Toimenpiteet/vastuu: A. Kuntalaisia valistetaan kaupunkiympäristön turvallisuudesta/ kaupungin palvelualueet, poliisi, pelastuslaitos B. Kaupungin verkkosivuille perustetaan turvallisuuden tietopankki/ turvallisuustyöryhmä ja viestintäryhmä C. Varmistetaan, että turvallisuusnäkökulma tulee selkeästi esille kaupunkistrategian ohjelmien toimeenpanosuunnitelmissa/turvallisuusjohtoryhmä D. Poliisin ja pelastuslaitoksen asiantuntijuutta hyödynnetään jo varhaisissa suunnitelmien laadintavaiheissa/kaupungin palvelualueet, poliisi, pelastuslaitos E. Toteutetaan omat turvallisuuskyselyt lapsille ja nuorille, työikäisille, ikääntyneille sekä toimintarajoitteisille/turvallisuustyöryhmä F. Kuvataan kaupungin turvallisuustyön organisoituminen/ turvallisuustyöryhmä G. Kaupungin yksikkökohtaiset pelastussuunnitelmat tarkistetaan ajantasaisiksi/avainalueet, turvallisuusjohtoryhmä Seuranta: Turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan turvallisuusjohtoryhmän kokouksissa. Kaupungin käytössä olevilla sekä kaikilla julkisilla tiloilla tulee olla toimintayksikkökohtaiset pelastussuunnitelmat, joissa on kuvattu rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt

7 5. Yhteenveto Lähteet Kaupunkistrategia, Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia Kansanterveyslaki Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013, Viisaita valintoja liikenteeseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen raportti 89/ SM, Sisäisen turvallisuuden ohjelma 3 (STO3) Arjen turvallisuus on kaikkien järvenpääläisten yhteinen asia. Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kuntalaisten lisäksi kaikille kunnassa toimiville yhteisöille ja organisaatioille. Yksilöllä on vastuu omasta turvallisuudestaan, mutta yhteisön on tuettava yksilöä tässä pyrkimyksessä. Toimivat monialaiset yhteistyöverkostot edistävät kuntalaisen arjen turvallisuutta. Kaupunki, poliisi, pelastuslaitos sekä muut toimijat luovat yhdessä asukkaiden kanssa pohjan turvalliselle Järvenpäälle. Koettu turvallisuuden tunne on kuntalaisen henkilökohtainen, subjektiivinen näkemys, jonka hän muodostaa olosuhteidensa, kokemustensa ja havaintojensa perusteella. Turvallisuus on merkittävä osa ihmisen hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on parantaa kuntalaisten tietoisuutta kodin ja lähiympäristön turvallisuudesta sekä edistää kaupunkiympäristön turvallisuutta yhdessä sovittujen toimenpiteiden kautta. Järvenpään turvallisuus koetaan yleisesti hyväksi. Tätä näkemystä tukevat vahvasti poliisin ja pelastuslaitoksen tilastot ja kokemukset. Työ Järvenpään turvallisuuden parantamiseksi jatkuu tämän suunnitelman myötä kuntalaisten, kaupungin, 3. sektorin ja viranomaistahojen yhteistyönä. VASTUU TURVALLISUUDESTA KUULUU MEILLE KAIKILLE! 12 13

8 Liitteet 1. Strategia, ohjelmat, suunnitelmat Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia Kuntalaisten hyvinvointiohjelma Elinkeino- ja kilpailukykyohjelma Ympäristö-ohjelma Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma Vammaispoliittinen ohjelma Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Liikuntaohjelma Kaavoitusohjelma Asuntotuotanto-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ohjelma Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Oppilaitosten opetussuunnitelma Turvallisen lääkehoidon suunnitelmat Potilasturvallisuussuunnitelma Mielenterveys- ja päihdestrategia Liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Työyksiköiden pelastussuunnitelmat Viheralueohjelma Marju Taurula Palvelualuejohtaja Tiina Salminen Palvelualuejohtaja Päivi Mänkärlä Palveluohjaaja Yrjö Jalava Pelastuslaitos Ville Hyytiäinen Pelastuslaitos Jonna Marttinen Vanhempainverkosto Jari Niemi Järvenpään seurakunta Riku Torvinen Setlementti Louhela Armo Puustinen Järvenpään eläkkeensaajat 3. Turvallisuustyöryhmän jäsenet Tony Konkola Valmius- ja turvallisuussuunnittelija Tero Seitsonen Erikoissuunnittelija Taru Syrjänen Erikoissuunnittelija Sari Piela Liikenneinsinööri Oskari Kaupinmäki Liikennesuunnittelija 2. Turvallisuusjohtoryhmän jäsenet Erkki Kukkonen Kaupunginjohtaja (puheenjohtaja) Tony Konkola Valmius- ja turvallisuussuunnittelija Anju Asunta Viestintäpäällikkö Arja Loima Maahanmuuttotyön asiantuntija Taru Syrjänen Erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Erikoissuunnittelija Sari Piela Liikenneinsinööri Matti Koski Poliisi Ville Hyytiäinen Pelastuslaitos Olavi Ruohomaa Järvenpään yrittäjät ry Regina Järg-Tärno MLL Leena Peltosaari Järvenpään eläkeläisneuvosto Risto Vappula Järvenpään vapaaseurakunta Arkki 14 15

9 Yleinen hätänumero 112 Allmänt nödnummer 16

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma -

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 10.11.2011 Kalle Eklund Koulutuspäällikkö Pysy pystyssä seminaari Keski-Uudenmaan pelastustoimialue Osakaskuntia 8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta seminaari Tampere 2.10.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 8.10.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 8.10.2013 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Etelä-Kymenlaakso Asukkaita Kunnan v. 2012 lopussa perustamisvuosi HAMINA 21 257 1653 KOTKA 54 877 1879 MIEHIKKÄLÄ

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Kaikki mukaan turvallisuustyöhön. Tavoitekortit turvallisuustilanteen kehittämiseksi

Kaikki mukaan turvallisuustyöhön. Tavoitekortit turvallisuustilanteen kehittämiseksi Kaikki mukaan turvallisuustyöhön Tavoitekortit turvallisuustilanteen kehittämiseksi Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2012 21.9.2012 1 Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden alueellinen

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Turvallisuuden monialainen edistäminen

Turvallisuuden monialainen edistäminen Turvallisuuden monialainen edistäminen Jyväskylä, Turvallisuutta ja hyvinvointia hoitotyössä -seminaari 25.11.2014 Anne Lounamaa. THL, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Tapaturmissa kuolleet ja ennuste vuoteen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen

Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Valtuustokaudelle 2013 2016 Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman rakentuminen Hankkeen työ- ja ohjausryhmän työskentely Asukas- ja järjestötapaamiset

Lisätiedot

Rikoksentorjunta osana. laajempaa. Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija, YTM Oulun kaupunki. turvallisuustyötä Oulussa

Rikoksentorjunta osana. laajempaa. Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija, YTM Oulun kaupunki. turvallisuustyötä Oulussa Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija, YTM Oulun kaupunki Rikoksentorjunta osana laajempaa turvallisuustyötä Oulussa Esityksen rakenne Turvallisuudesta Hyvinvoinnista ja rikoksentorjunnasta Oulun turvallisuusohjelma

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari Turku, 22.1.2014 ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kunnan ja maakunnan yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Uudenmaan Maakuntaparlamentti 23. 24.11.2017 Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Järvenpää Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen maakunta-

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa Siskomaija Pirilä MARAK Oulussa 2010-2013 Sisällys Turvallisuustyön rakenne Turvallisuusohjelman painopisteet Yksi lyönti vähemmän-kehittämisympäristö MARAK-prosessi Toiminta on ollut vaivan arvoista THL:n

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori Kansallinen turvallisuusseminaari Oulussa 10.11.2015 Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas,

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013 Arjen turva kysely Virolahden asukkaiden vastaukset 7.2.2013 EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 1 Vastaajia yhteensä 123 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista 24.10.2017 Kuntalaisten osallistaminen KYSELYT INNODUEL-SOVELLUKSELLA: Lukiolaiset: Millaisessa Kemissä

Lisätiedot

Turvallisuustietolaatikko verkossa

Turvallisuustietolaatikko verkossa Turvallisuustietolaatikko verkossa TURVALLISEMPI HUOMINEN Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun Seminaari Hyvinkäällä 22.-23.1.2013 Jarno Kivistö paloinsinööri Taustaa hankkeelle Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Turvallisuussuunnitteluseminaari Kotka 26.11.2013 Merja Söderholm, STM Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin turvallisuusilta Virojoella ma 19.11.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin turvallisuusilta Virojoella ma 19.11.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin turvallisuusilta Virojoella ma 19.11.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta

Lisätiedot

Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar SILMU-kylät / SILMU-byar

Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar SILMU-kylät / SILMU-byar Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar 2016-2017 Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar Tänä päivänä yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä 4.10.2013 Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaympäristö Toimialue

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.01.2017 Sivu 1 / 1 2584/2015 09.00.00 27 Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen, puh. 043 824 5679 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Osallisuus ja vuorovaikutus onnistuneen kotoutumisen edellytys Ääriliikkeet saavat elintilaa osattomuudesta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka

Osallisuus ja vuorovaikutus onnistuneen kotoutumisen edellytys Ääriliikkeet saavat elintilaa osattomuudesta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka Osallisuus ja vuorovaikutus onnistuneen kotoutumisen edellytys Ääriliikkeet saavat elintilaa osattomuudesta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka Oulun kaupungin kotouttamisohjelma Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely Tulokset 1 (10)

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely Tulokset 1 (10) Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely 2016 Tulokset 1 (10) 1 Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely 2016 Tulokset Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely on osa alueen yhteistä turvallisuusohjelmaa, joka ohjaa

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Hyvinvointia Huhtasuolle. Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori

Hyvinvointia Huhtasuolle. Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori Hyvinvointia Huhtasuolle Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori 25.9.2014 26.9.2014 Lähtökohtana Hyvinvointikertomus (2011) antoi tavoitteet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Espoo 28.1.2015 Ari Evwaraye Tausta Sähköinen hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 12 - hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, kuntalaisten terveyden

Lisätiedot

Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET

Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma 2013-2016 ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET 2.9.2016 Arviointikyselystä Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelman 2013-2016 tavoitteena oli, että

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Opetustoimen varautuminen

Opetustoimen varautuminen Opetustoimen varautuminen ml. varhaiskasvatus, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimi STM:n Valmiusseminaari 15.-16.5.2017 Haikon kartano Tiina Mäkitalo 16.5.2017 1 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot YTS,

Lisätiedot

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Marjo-Riitta Pihlajamäki 13.6.2008 Turku Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus -seminaari Esityksen sisältö - 1. Turun turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA

KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN LIIKENNETURVALLISUUSSEMINAARI KEVYESTI LIIKKUVA LIMINKA 5.10.2017 Venanzia Rizzi Limingan kunnanarkkitehti RENESSANSSI 1490 HUMANISMI: mies on universumin keskipiste. Kaikki

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallinen ja eheä Suomi seminaari 24.-25.1.2012 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi Liipola Pääosin 1970-luvulla rakennettu selvärajainen

Lisätiedot

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Pieksämäki 22.10.2014 Joensuu 23.10.2014 Iisalmi 28.10.2014 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 22.10.2014 1 KAMU

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta

Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta Lausunto: Päätöksiä turvallisuudesta KH 156 (valm. Mikko Saari) 2014 INRIKESMIi'JlSTERIET Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa suunnitelmaan, jonka mukaan kuntien turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot