KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-14:17 PAIKKA Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 38 Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma vuosille Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet 8 40 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla 42 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 laboratorion hinnaston täydentäminen 43 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät 45 Edustajan esittäminen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan 46 Invalidiliiton Oulu-Kainuu Aluejohtoryhmä/Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle Edustajan nimeäminen maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan 48 Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä Lautakuntatyön arviointi Järjestöille vuonna 2009 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet 51 Kajaanin vanhusneuvosto/aloite Kainuun maakunnan ikääntymispoliittisen strategian laatiminen 52 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta 53 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Vuokatin Säätiö 54 Oulun lääninhallitusken sosiaali- ja terveysosasto/kajaanin Silmäasema Oy 55 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/silmäasema Fennica Oy 56 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/suomen Terveystalo Oy 57 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyssä 60 Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 10:00-14:17 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Karjalainen Aki 10:00-14:17 jäsen Kemppainen Aila 10:00-13:43 jäsen Poistui :n 60 käsittelyn aikana Nikulainen Kari 10:00-14:17 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-14:17 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-14:17 jäsen Tervo Raili 10:00-14:17 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-14:17 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-14:17 jäsen Väisänen Sanni 10:00-14:17 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-14:17 varajäsen Pääkkönen Matti 10:00-12:01 varajäsen Poistui :n 38 käsittelyn aikana Poissa Heikkinen Pekka puheenjohtaja Moilanen Pentti jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-14:17 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-14:17 sihteeri Haataja Minna 10:00-13:55 mh:n edustaja Poistui :n 60 käsittelyn aikana Saari Mauno 10:38-12:00 terveysjohtaja Läsnä :n 38 käsittelyn aikana Nykänen Päivi 10:00-10:37 ympäristöterveyde Poistui :n 38 nhuoll. joht. käsittelyn aikana Selesniemi Pirjo 13:54-14:17 talouspäällikkö Saapui :n 60 käsittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Kaisa Tolonen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Kari Nikulainen Yrjö Puurunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun sosiaali- ja terveysjohtajamaakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 36 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 37 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Nikulaisen ja Yrjö Puurusen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma vuosille STLTK 38 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Terveyden- ja sairaudenhoidon tu losalueen johtaja terveysjohtaja Mau no Saari sekä ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen esittelevät tu los alu eensa organisaation ja pääasiallisen toi min nan ny kyti lan, lä hi tu le vai suu den haasteet sekä kehitysnäky miä. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi terveyden- ja sairaudenhoidon tulosalueen sekä ym pä ris tö ter veydenhuollon tulos alueen esit te lyt. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi ym pä ris tö ter veydenhuollon tulosalueen ja terveyden- ja sai raudenhoidon tulosalueen esittelyt sekä katsauksen lääkäritilanteesta. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10:38 ja terveysjoh ta ja Mauno Saari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10:37 ja poistui asian esittelyn jälkeen klo Matti Pääkkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet STLTK 39 Maakuntahallitus on hyväksy nyt alla olevat talousarvion 2009 täytän töönpano-oh jeen si ten, että menojen oikai su 3,2 milj. eu roa tehdään käyttösuun nitel mien hyväksy misen yhtey dessä. 1. YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2009 talousarvion Tämän jälkeen talouden ennusteet ja arviot verotulojen kasvusta ovat oleellisesti heikentyneet. Maailmantalouden taantuman ennustetaan vielä syvenevän ja pitkittyvän. Mittavien elvytystoimien vaikutukset näkynevät aikaisintaan tämän vuoden lopulta lähtien. Mielialat ovat synkentyneet kesästä lähtien nopeasti ja syksyllä talouskasvu jo lähes pysäh tyi. Loppuvuodesta tuotanto kääntyi laskuun ja vuoden 2008 BKT:n kasvu jää prosenttiyksi kön aiemmin arvioitua hitaammaksi, 1,5 prosenttiin (aiemmin 4 prosenttia) ja vuonna 2009 tuotanto supistuu. Työllisyys heikkenee ja työttömyys on alka nut kasvaa nopeasti. Inflaation hidastuminen ja verokevennykset li säävät kotitalouksien ostovoimaa, mutta kulutuksen kas vua rajoittaa tulevaisuuden epävarmuus. Valtiontalouteen syntyykin kuluvana vuonna mittava alijäämä ja myös kuntien talous on kään tymässä verotulojen kasvun romahtamisen vuoksi alijäämäiseksi. Kuntayhtymän talousarvio perustuu syksyn veroennusteisiin, jotka perustuivat aikaisempiin tietoihin verotulojen kasvuista. Nyt ennustetaan, että mm. yhteisöveron kasvu romahtaa jo vuodelta 2008 lopullisessa verotuksessa. Lisäksi UPM:n paperitehtaan sulkeminen aiheuttaa Kainuussa suuremmat menetykset yhteisöverossa kuin ko ko maan keskimääräiset arviot ovat. Tästä johtuen maakunnan mak suosuus kunnilta on talousarviossa ylimitoitettu. Varo vaisten arvioi den mukaan rahoitusosuus tulee olemaan 2 milj. euroa talousarviota pienempi. Alustavan tilinpäätösarvion mukaan vuoden 2008 toimintakulut tulevat olemaan n. 249,9 milj. euroa. Menot alittuvat muutettuun talousarvioon verrattuna n. 2,8 milj. eurolla. Talousarviota 2009 laadittaessa pohjalukuna käytettiin 252,4 milj. euroa (syksyllä arvioitu tilinpäätös), johon on lisätty 13,6 milj. euroa vuoden 2009 menojen kasvua varten. Koska talousarvion 2009 pohjaluku on 2,5 milj. euroa tilinpäätöstä suurempi, on vastaava summa vähennettävä kulu van vuoden käyttösuunnitelmista niiltä tulosalueilta, joilla talousarvion 2009 pohjasumma on tilinpäätöstä 2008 suurempi. Lisäksi maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat neuvotelleet Ke-

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ la-maksun poistamisesta työnantajilta. Mikäli maksu poistetaan kokonaan, sen kustannuksia pienentävä vaikutus maakunnan talousarvioon on n. 2,1 milj. euroa. Kokonaistavoite on, että toimintamenojen kasvu on maksimissaan 5,4 prosenttia vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna. Mikäli Ke la-maksu poistetaan kasvu voi olla maksimissaan 4,6 prosenttia. Tämä edellyttää 2,5-4,5 milj. euron menojen oikaisua kuluvan vuo den talous arviomäärärahoista. Menojen oikaisu tehdään käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Nämä toimenpiteet eivät heikennä toiminnan toteuttamista suunnitellulla tavalla. 2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarvio 2009 on maakuntavaltuustoon nähden sitova toimialoittain toimintakatteen osal ta. Investointien osalta sitovuustaso on kunkin toimialan nettomääräraha. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrära hojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon pe rustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta maakuntahallitus, ko. lauta kunta tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja liikelaitosten talousarvion pitävyyttä val voo toimialajohtaja. Pitävyydestä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muutoin käyttösuunnitel mien muutoksista päätetään seuraavasti: Toimialajohtajat päättävät määrärahojen siirroista tulos alueiden kes ken toimialan budjettimäärärahan puit teissa. Tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat päät tävät tulosalu een ja liike laitoksen käyttösuunnitelman jakami sesta vastuu alueille ja vastuualueen johtajat päättävät oman vastuualu eensa käyttösuunnitelman jakamisesta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projek teille päättää toimialajohtaja tai liikelaitok sen joh taja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määritel tyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti. 3. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET 3.1 Täyttölupamenettely

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Täyttölupamenettelyä jatketaan toistaiseksi. Maakuntajohtaja voi päätöksellään poistaa täyt tölupamenettelyn vaiheittain, kun henkilös tömenojen ja henkilötyövuosien uusi tulosyksikkö kohtainen seuran tajärjestelmä saadaan käyttöön ja varmistutaan talousarvion tavoit teiden saavuttamisesta. Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin selvitet tävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henki löstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet ottaa tehtävään maakunnan vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin kun pal velu tarve ehdottomasti edel lyttää uuteen palvelusuhteeseen otta mista, täyttölupa anotaan lomakkeella (http://kaima.kai nuu.fi/halli tus/henkilöstöpalvelut/lomakkeet) ja sen myöntää täyttöluparyhmä, jonka jäseniä ovat maakuntajohtaja, henkilöstöjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, hallintojohtaja, koulutus toimialajohtaja asiantuntijana täyttölupatyhmässä kuullaan sijaispalveluyksikön osastonhoita jaa. Täyttöluparyhmä kokoontuu maakunnan johtoryhmän kokouspäivi nä. Täyttölupaesitykseen pitää liittää mukaan henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien kuukausi kohtainen seurantaraportti. Tätä varten laadi taan erilliset henkilöstömenojen seurantataulu kot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2009\. Perustellun täyttölupaesityksen palvelussuhteeseen ottamisesta tekee tulosaluejohtaja. Määräaikaisen hoitohenkilökunnan täyttölupaesitykset toimitetaan sijaispalveluyksikköön. Muut täyttölupaesityk set toimitetaan toimialajohtajille. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sisäisessä resurssipankissa olevat tai muut uudelleensi joitettavat tehtävään soveltuvat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Jos näiden selvitysten ja myönnetyn täyttöluvan jälkeen osoittautuu tarpeelliseksi hakea henkilöä muutoin kuin maakunnan vakinaisessa palveluksessa ole vista, voidaan virka tai toi mi laittaa julkiseen hakuun. Avoimeksi tulleen viran, toimen tai tuntipalkkaisen tehtävän vakinainen täyttäminen edellyt tää aina täyttölupaa, ennen kuin se voidaan laittaa sisäiseen tai julkiseen hakuun tai muulla tavoin täyttää. Täyttölupamenettely ei koske seuraavia ammattiryhmiä; lääkärit opettajat psykologit sosiaalityöntekijät

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Hoitohenkilökunta Hoitohenkilökuntaa voidaan ottaa uuteen palvelusuhteeseen ai noastaan silloin kun palvelu tarve tätä ehdottomasti edellyttää. Määräaikaisen toimen täyttäminen Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan hoitohenkilökunnan sijaispalveluyk siköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoi malla, työvuoroluetteloja muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä vä liaikaisesti siirtämällä. Työvuoroluetteloiden muuttamiseen on työnantaja oikeutettu. Työnantaja voi vedota KVTES:n työaikaluvun 30 2 momentissa todettuun perusteltuun syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa. Pe rustellun syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. ennalta arvaamattomia poissaoloja. Lyhytaikaisiin ennalta arvaamattomiin 1-3- päivän poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edel lyttää. Sijaisten palkkaamisesta huolehtii sijaispal veluyksikkö arkisin klo yhteistyössä toimintayksikön esimiehen kanssa. Muina aikoina toimintayksikkö huolehtii arvaamattomiin poissaoloihin ehdottomasti tarvittavan sijaisen hankkimisen itse ja sopii tällöin suullisesti työntekijän kanssa enintään 3 päivää kestävästä työsuhteesta. Toimintayksikkö täyttää henkilöstä "sijaisen otta minen työyksikköön" lomakkeen. Lomake toimitetaan sijaispalveluyksikköön, joka tekee kir jallisen työsopimuk sen ja toimittaa sen työntekijälle, palkkatoimistoon ja esimiehelle tie doksi. Yli kolme päivää kestäviin sijaisuuksiin työsopimus tehdään aina sijaispalveluyksikössä. Määräaikaiseen tehtävän täyttämiseen sovelletaan seuraavaa työn johdollista ohjetta: Määräaikaisen tehtävän täyttämiseen ei tarvita täyttölupaa seuraavissa tapauksissa; alle kahden viikon sijaisuus perhevapaa-, osa-aikalisä- ja vuorotteluva paa sijaisuus vuosilomaketjut joihin sijaiset hankitaan si jaispalveluyk sikön kautta. Muihin määräaikaisiin tehtävän täyttämisiin tarvitaan täyttölupa. 3.3 Muu henkilökunta Muun henkilöstön osalta on täyttökielto.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Vain toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman välttämättömän henkilöstön palvelussuh teeseen ottamisesta voi tulosaluejohtaja tehdä perustellun täyttölupaesityksen täyttöluparyh mälle. 3.4 Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä periaatteena on, että lomakaudelle myönnet tävistä vuosilomista on oltava men nessä vahvistettu suunnitelma lomakaudella pidettä vistä vuosilo mista aikana pidettävistä vuosilomista on oltava vahvis tettu suunni telma 31.8 mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajak si tarvitaan sijaisia, toimit tavat vuosilomasuunnitelman sijaispalvelu yksikköön kyseiseen määräaikaan mennessä. Si jaispalveluyksikkö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin täyttölupaesitystä ei tarvita. Vuosi lomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Ne yksiköt joihin on perustettu sisäisen sijaisen vakansseja, vuosilomien sijaisuudet hoide taan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla. 3.5 Sairausloman myöntäminen annetun ohjekirjeen mukaisesti sairauspoissaolon kestäessä enintään viisi kalenteripäivää, poissaolon syyn selvitykseksi riit tää oma kirjallinen ilmoitus ja ao. esimiehen lupa alkaen enintään kolmen kalenteripäivän sairauspoissaolon syyn selvitykseksi riittää oma kirjallinen ilmoitus tai web-tallennuksel la tehty sähköinen vakuus ja ao. esimiehen lupa. 3.6 Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat alkaen ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutus mat koja ei hyväksy se esimies, joka tavanomaisesti hyväksyy henki lön virka- ja koulutusmatkat, vaan ulkomaille tehtävät matkat hyväk syy esimiehen esimies. 4. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuus sa talousarvion sitovuu den noudattamisesta sekä toiminnan sopeut tamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousar vion toteutumisen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallintojohtajal la, talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla. Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä osoit teessa: 5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Kaikki hankinnat tehdään keskitetysti Materiaalipalvelujen (= han kintatoimisto) kautta. Materi aalipalvelut kilpailuttavat hankinnat ja yksiköt tekevät kaikki tilauksensa keskusvarastosta. Vapautuva ka lusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksiköiden käyttöön. Ma teriaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yhtenäistää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, lai te- ja työvaatehankinnat koko naistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Investointien hankintaraja on Pienhankintojen hankintaraja on Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta kes kitetään Tietohallintopalveluihin: (tieto-hallintopal velut/atk-hankinnat). Muut hankinnat keskitetään materiaalipalve lujen yksiköl le. Alle euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puitteissa. Yli euron hankinnoissa ja sopimuksissa ovat seuraavat hankintarajat: Hallitus / lautakunta yli euroa Maakuntajohtaja enintään euroa Toimialajohtaja enintään euroa Tulosalueenjohtajat enintään euroa Vastuualueenpäälliköt enintään euroa Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: ma.kainuu.fi/hallitus/(materiaalipalvelut). 6. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja lautakunnille tehtävän tu losaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seurannassa painotetaan erityisesti henkilöstöme nojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuukausit tain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuosien osalta. Poikkeamista tulee raportoida erikseen. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2009\. Lisäksi toimialat laativat maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle kaksi osavuosiraport tia ja toteutumatilanteiden perusteella. Raporttien tulee sisältää tulos aluekohtaisen määrärahojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toi minnan ta voitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljellä olevien määrärahojen riittä vyydestä sekä tulojen kertymisestä ta lousarviovuoden aikana sekä selvityksen toimenpiteis tä, joihin poik keamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan maakuntahal li tukselle rapor tointikautta seuraavan kuukauden 15. päivään men nessä.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: 7. TALOUSARVION MUUTOKSET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto kuntalain 65 :n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osal ta. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kukin toimielin toimintansa osalta. Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipymättä ennen määrära han ylittymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista talousarviovuoden aikana. 8. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun maakunnan intranet-sivuilla: Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen hyväksymät vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi STLTK 40 Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2009 ta lousarvion täytäntöönpano-ohjeet Täytäntöönpa no-oh jeis sa on määritel ty han kinnat/hankin tarajat seu raa vasti: 5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT Kaikki tarvikehankinnat tehdään keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Materiaalipalvelut kilpailuttavat hankinnat ja yksiköt tekevät kaikki tilauksensa keskusvarastosta. Va pau tu va kalus to kier rä te tään ma teri aa li pal velu jen kaut ta mui den yk siköi den käyt töön. Ma teriaali pal ve lulla on val tuus ja vel vol li suus yh tenäis tää maa kun nan puhe lin- ym. ka lusto-, lai te- ja työ vaa tehan kin nat ko konaista lou delli sesti edul li sim malla ta val la. - Investointien hankintaraja on Pienhankintojen hankintaraja on Atk-hankinnat lukuun ottamatta koulutus käyttöä keskitetään Tietohallintopalveluihin: nuu.fi/hallitus/ (tietohallinto palvelut/atk-han kinnat). - Muut hankinnat keskitetään materiaalipalvelujen yksikölle. Alle euron hankinnoista päättää ku kin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puit teissa. Yli euron hankinnoissa ja sopimuk sissa ovat seuraavat hankintarajat: Hallitus/lautakunta Maakuntajohtaja Toimialajohtaja Tulosalueenjohtajat Vastuualueenpäälliköt yli euroa enintään euroa enintään euroa enintään euroa enintään euroa Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat oh jeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: ma.kainuu.fi/hallitus/ (materiaalipal velut). Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh ja talous päällikkö Pirjo Seles niemi, puh , tai sähköpostit se Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää dele goida johtosäännöllä sille määrättyä toimi alan so pimusten ja sitou musten sekä hank keiden ja hankintojen päätösvaltaa toimiala johtajalle, tu losalue johtajille ja vas-

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: tuualue johtajille maakunta hallituksen hyväksymien rajojen mukaisesti. Hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla STLTK 41 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Maakuntahallitus hyväksyi ta lousarvion täytäntöön pano-ohjeet. Täytän töön pano-ohjeissa määri tellään laskujen hy väksymisoikeus seuraa vasti: "Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhalti jat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuu den noudattami sesta sekä toiminnan sopeuttamisesta va rattuihin määrärahoihin ja talousar vion to teutumisen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallin tojohta jalla, talousjohtajalla ja henkilöstöjoh tajalla. Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimin taansa koskevat laskut ja maksumääräyk set annettujen ohjeiden mu kaisesti. Talous palvelut ylläpitää luet teloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkais taan intranetissä osoit tees sa: ma.kainuu.fi/hallitus/(talouspalvelut/tiedot teet)." Sosiaali- ja terveystoimialan laskujen ja tositteiden yleishyväksyjinä toimivat toimialajohtaja ja talouspäällikkö. Toimialan tulosalueiden johtajat hyväksyvät omien tulosalueidensa laskut ja tositteet sekä vastuualueiden- ja tulosyksiköiden päälliköt omien tulosyksiköiden sä laskut ja tositteet. Lisäksi sosiaalitoimessa toimivat laskujen hyväksyjinä sosiaalityöntekijät sekä elatusturva- ja toimeentulotukiasioita hoitavat toimistotyöntekijät toimenkuviensa mukaisesti. Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh , tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy laskujen ja tositteiden hy väksymisen sosiaali- ja terveystoimialalla esitetyllä tavalla. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 laboratorion hinnaston täydentäminen STLTK 42 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ko kouksessan :ssä 315 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion ja patologian palveluhinnaston vuodelle Alla olevien tutkimusten rivit olivat tietoteknisen ongelman vuoksi jääneet pois vuodelle 2009 vahvistetusta alkuperäisestä hinnastosta. Hinnat on tarkistettu samalla kaavalla kuin muutkin tämän tutkimusryhmän hinnat. Samalla on korjattu aikaisemmin hinnoittelemattomana olleelle tutkimukselle P -PSA-V, nro 4900 hinta. Ulkoinen hin nasto: NRO Lyhenne Nimi Te kop vh Ulai tos hinta, 4831 P -TSH Tyreotropiini HOR sil P -T4-V Tyroksiini, vapaa HOR sil P -PSA Prostataspesifinen antigeeni HOR sil 5.08 Prostataspesifinen antigee ni, va paa HOR sil P -PSA-V 1422 S -FSH Follikkelia stimuloiva hormo ni HOR sil S -B12-Vit B12 Vitamiini HOR sil 5.08 Sisäinen hinnasto: NRO Lyhenne Nimi Tekop vh Ulaitos hinta, 4831 P -TSH Tyreotropiini HOR sil P -T4-V Tyroksiini, vapaa HOR sil P -PSA Prostataspesifinen antigeeni HOR sil 4.23 Prostataspesifinen antigee ni, va paa HOR sil P -PSA-V 1422 S -FSH Follikkelia stimuloiva hormo ni HOR sil S -B12-Vit B12 Vitamiini HOR sil 4.23 Lisätietoja asiasta antavat ylilääkäri Pekka Ruuska, puh ja so si aa li- ja ter veys joh ta ja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevat täydennykset laboratorion ja patologian vuoden 2009 palveluhinnastoon. Hyväksyi päätösehdotuksen.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset STLTK 43 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Kainuun maakunta -kunta yhtymän perhehoitajille maskettavat kor vaukset Päätöksen teon jälkeen on ilmennyt, että Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoi don taulukossa kohdassa tilapäi nen perhehoito on hoito palkkion määrä vir heellisesti 37 e/kk, kun sen pitää olla 37 e/pv. Muilta osin tehty päätös pidetään voimassa. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh taja Helena Ylävaara, puh , ja sosiaali- ja ter veys joh taja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset edelläolevalla korjauksella päivitettynä seuraavasti: Kuntainfon 14/2008 mukaan hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa ole vaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 336,41 e/kk ( ). Hoi topalkkion määrä tarkiste taan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkka kertoi mella (Perhehoitajalain muutos 948/2006, on tullut voimaan ). Kulukorvauksen vähimmäismäärä on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti ka lenterikuukau dessa 375,08 e/kk ( ). Kulukorvauksen määrää tarkiste taan kalenterivuosittain vuo den alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on lukien 2.663,76 euroa perhehoi dossa olevaa henkilöä kohti. Kainuun maakunta -kuntayhtymän Laadukas perhehoito -hanke valmistelee hallinnollista ohjetta, miten kuntayhtymä jatkossa toteut taa lastensuojelun, ikäih misten, kehitysvammais ten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimeksi antosopimussuhteista perhehoi toa. Toimintaohjeen tavoitteena on perhehoidon kehittäminen ja yh tenäisen perhehoidon toimin tatavan luominen Kainuun maa kunta kuntayhtymään. Tarkoitus on, että perhehoito saa vahvemman sijan

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ las ten, nuorten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispal velujen järjestämisessä. Tavoite on myös yhdenmukaistaa eri asiakasryhmien per hehoidon palkkioita. Syksyllä 2008 hanke toteutti kaikkia asiakasryhmiä koskevan laaja-alaisen rekry toinnin, jota kautta saatiin uusia perhehoitajia. Nyt perhehoidosta vastaavat esi miehet yhdessä hankeve täjän kanssa ovat valmistelleet eri asiakasryhmille per hehoitajien hoitopalkkio- ja kulukor vausesitykset, joilla pyritään lisäämään kiin nostusta perhehoitajaksi rekrytoitumiseen. Perhe hoitajien palkkioita ja kulukorvauksia on nostettu voimakkaasti eri puolilla Suomea samasta syystä. Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien jatkuvan perhehoidon hoitopalkkiot esi tetään yhte näistettäviksi samansuuruisiksi. Tämä tarkoittaa vanhusten perhehoi don osalta työntekijän eläkelain palkkakerrointa (6,05%) selvästi suurempaa ko rotusta, mutta mielenterveyskuntou tujien osalta taas pienempää hoitopalkkiota soa. Hoitopalkkiotason lasku koskee vain uusia asiakkuuksia, mielenterveyskun toutujien nykyisten perhehoitajien palkkioita tulee korottaa palkkakertoimen mu kaisesti. Myös vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien tilapäiselle perhe hoidolle esitetään yhtä hoitopalkkiota, jota esitetään nostettavaksi selkeästi yli minimikorotuksen. Ikäihmisten perhehoidon erityiskustannusten korvaus esitetään poistettavaksi, koska asiakas maksaa yleensä itse omat erityiskustannuksiin liittyvät terveydenhuoltomenonsta. Mie len ter veys kun tou tu jille ei ai em min ole jär jes tet ty ti la päis tä perhe hoitoa. Ikäih mis ten, mielen ter veys kun toutu jien ja vam mais ten perhe hoidon kulu kor vaukset esi te tään myös yh te näis tettä viksi. Kulu kor vaukset ylittä vät indeksiko ro tukset ja ne on lasket tu niin, että ne vas taavat parem min nykyistä hintatasoa. Myös kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoidon hoitopalkkioista osaa on nostettu yli palkkakertoimen mukaisen tason ja kulukorvauksia on nostettu in deksikorotuksia enemmän. Toisin kuin ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien on kehitysvammaisten tilapäisen perhe hoidon palkkiot esitetty kolmeen luokkaan kuten ennenkin johtuen kehitysvammaisuuden as teesta riippuvista hoidettavuu den suurista eroista. Myös lastensuojelun osalta hoitopalkkiota esitetään korotettavaksi tuntuvammin kuin palkka kerroin ohjaisi, koska hoitopalkkiolla pyritään houkuttelemaan uusia perhehoitajia, jolloin lapset voitaisiin sijoittaa perheisiin laitoshoidon sijasta. Lastensuojelun tulevaisuuden sijoitus ten painopiste on perhesijoitukset. Perus hoitopalkkioksi on esitetty 600 euroa/lapsi, 0 2 vuotiaille kotihoidontuen kor vauksena 200 euroa ja vuotiaille 200 euron ansiomene tyslisä, mikäli toinen vanhemmista jää hoitamaan lasta kotiin. Erityishoidettavuu desta vam mai suuden perusteella edelleen euron lisä esitetään otettavaksi käyttöön myös lasten ja nuorten ly hytaikainen perhehoito avohuollon tukitoimena. Myös lasten perhehoidon kulukorvauksia on tarkistettu vastaamaan

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ paremmin kulutuksia. Kilometrikorvaukset on nostettu 0,24 e/km verottajan hyväksymään määrään. Uutena on esitetty tukiperhetoimintaan hoitopalkkiokorvaus 24 e/pv, tähän asti on maksettu vain kulukorvaus. Tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevänä tuki muotona perheille erittäin tärkeä ja jotta saadaan uusia tukiperheitä, hoitopalk kion osuus on tärkeä. Vaihtoehtona on sijoittaa lapsi ammatilliseen perhekotiin, joka tilanteeltaan ja kustannuksiltaan on huonompi ja kalliimpi vaihtoehto. Uutena esitetään myös kiertävien perhehoitajien rekrytointia. He hoitaisivat mm. pitkäaikaisten perhehoitajien sijaisuuksia. Palkkioiden ja kulukorvausten nostosta huolimatta perhehoito olisi edelleen ta loudellisin ym pärivuorokautisen asumispalvelun muoto. Perhehoidossa asutaan tavallisissa kodeissa, mikä erityisesti pienil le lapsille on lähes aina parempi ja in himillisempi ratkaisu kuin lai tos. Taulukossa suluissa olevat euromäärät ovat vuoden 2008 hoitopalkkioita ja kulu korvauksia. Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Jatkuva perhe hoi to Päätoimiselle perhehoita jalle, 0 2v 800 e/kk ( ) jos lapsi ei ole päi vähoi dossa ja ei ole kyse kuntou tuksellisesta päi vä hoi dosta. (Palkkio sisältää kotihoi dontu kea 200 e/kk) 3 17 v 600 e/kk v 470 e/kk 0 6 v. 7 11v v ( ) Kulukorvaus Kun nuori saa työmarkki natukea, vä hentää se vastaavan määrän kulukor vauk sesta. 390 e/kk 420 e/kk 500 e/kk 560 e/kk - osa-aikainen per he hoi to v 300 e/kk Nuori asuu opiskelun vuoksi / tai on asevelvolli suusajan, toi sella paikka kunnalla viikot. Vii konloput ja lomat sijaisperhees sä ja sijais vanhemmat huolehti vat käytän nön asiat. Hoitopalkkion li säk si mak setaan eri tyishoi to palk kiolisä Hoitopalkkion li säk si mak setaan ansionmenetys kor vausli- Nuori on sijaiskodista pois väh. 2 kk. 200 e/kk, alle 16-v lapsen vam maistuki I, II 300 e/kk, alle 16-v lapsen ylin vam maistuki 3 17 v 200 e /kk

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ sä jos perhehoita ja jää ko tiin työstä ja lapsi ei ole päi vähoi dossa. Lapsilisä ja hoitotuki maksetaan perhehoitajalle Erilliskorvaus: Yksilöllisistä tarpeista johtuva terapian ja sairaanhoidon kustannukset, joita ei muun lain sää dän nön no jalla korvata Ruokaraha 10 e/pv Lasten vierailu biologisten vanhempien luona, jos vanhemmat ovat vähävarai sia Opiskelun tuki: Koulukustannukset korvataan kuitteja vastaan asiakassuunnitelman mukaan Kilometrikorvaus: 0,24 e/km (= verottajan hyväksymä vähennys oman auton käy tös tä työ mat koi hin) - Lapsien kuljetus perhetapaamisissa kun ei voi käyttää yleistä kulkuneuvoa Harrastusraha 600 e/v Kulukorvaus sisältää harrastusrahaa 400 e/ v, ylimenevältä osalta maksetaan kuit te ja vas taan 600 e/v Päivähoitolaskut: Korvataan laskujen mukaan. Sijaislapsia muistetaan enintään 85 e/tapahtuma (esim. rippijuhlat, kou lusta valmistuminen) Kriisiperhehoito 49 e/pv 22 e/pv Tukiperhehoito Mikäli tukiperhehoito kes tää yli 14 pv/kk, sijoi tus muut tuu jat kuvaksi perhe hoi doksi Lyhytaikainen perhehoi to 24 e/pv ( 0 ) Jatkuva perhehoito palkkio jaettuna kuukauden päivillä 27 e/pv (25-44 ) Jatkuva perhehoito kulukor vaus jaettuna kuukauden päi villä Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Jatkuva perhehoito I maksuluokka II maksuluokka III maksuluokka IV maksuluokka Jatkuvassa perhehoidos sa mak se taan lapsi li sä ja vam maistuki ikä al le 16 v, per hehoi ta jalle Tilapäinen perhehoi to ( enintään 3 kk/v tai enin tään 7 pv/kk) I maksuluokka II maksuluokka III maksuluokka 562 e/kk (529 ) 618 e/kk (582 ) 700 e/kk (624 ) 800 e/kk (672 ) 37 e/vrk 44 e/vrk 62 e/vrk (27-60 ) 640 e/kk alle 16 v 670 e/kk yli 16 v ( ) 18 e/vrk alle 16 v 24 e/vrk yli 16 v (16-22 ) Hoitopalkkioluokkaluokat perustuvat seuraaviin hoitoisuuskri-

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ teereihin: I Hoito ei ole ympärivuorokautisesti sitovaa, asiakas voi olla päivisin päivätoi minnassa tai muuten tulee toimeen vähemmällä valvonnalla ja huolenpidolla II Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan hoitotukea ja hän tarvitsee lä hes jatku vaa ohjausta ja huolenpitoa III Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan korotettua hoitotukea. Hoidet tava tarvit see runsaasti ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa III Perhehoidossa oleva henkilö tarvitsee erityisen vaativaa, sito vaa, ympärivuo rokautista huolenpitoa, avustamista ja hoitoa. Hoi dettava henkilö on vaikea vammainen ja /muuten sairauden vuoksi run saasti hoitoa tarvitseva ja hän voi saada Kelan erityishoitotukea. Viranhaltijalla on yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityisli sää. Päätök sen tekee as.om. tulosyksikön päällikkö. Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Jatkuva ikäihmisten ja mie len ter veyskuntoutu jien per hehoi to Tilapäinen perhehoito ( =alle 3 kk kestävä) Osavuorokautinen ikäih mis ten per hehoito Päivähoito ( 10 h/pv) 700 e/kk (ikäihmi set 511 ) (mielenterveyskunt. 767 ) 37 e/pv (23 ) 14 e/pv (13 e) 640 e/kk alle 16 v 670 e/kk perhehoito yli 16 v (ikäihmiset 481 ) (mielenterveyskuntoutujat ) 18 e/vrk alle 16 v 24 e/vrk yli 16 v ( ikäihmiset 16 ) 10 e/pv (ikäihmiset 8 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kiertävä perhehoi taja 42 e/pv/ asia kas < 8 h/pv Hyväksyi päätösehdotuksen. 60 e/pv/ asia kas ( 1 vrk= 24 h) 84 e/pv/ 4 asia kasta ( 12 h)

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät STLTK 44 Kainuun maakunta kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat hoitopalkkiot ja kulukor vaukset on päätetty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa, Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee päättää myös maksut perhehoidon kes keytyksen ajalta ja perhehoitajille annettavista vapaapäivistä. Korvausten päätös tuo yhtäläisyyttä lastensuojelun, ikäihmisten, kehitysvam maisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitoon. Perhehoitajille maksettavat kor vaukset ja palkkiot erilaisten keskeytyksien ajalta sekä perhehoi tajien vapaapäivät ovat määrittelemättä eri asiakkuuksien kesken. Perhehoidon hallinnollinen toimintaohje (Miten kuntayhtymä jatkos sa toteuttaa lasten suojelun, ikäihmisten, kehitysvammaisten, vam maisten ja mielenterveys kuntoutujien perhehoitoa) valmistuu koko naisuudessaan myöhemmin. Perhehoitajalle maksettavat korvaukset perhehoita jan sai rastues sa: Jatkuva perhehoito Perhehoitajan sairastuessa niin, että työkyvyttömyys kestää enintään kolme (3) kalenteri päivää, poissaolon syyksi riittää oma kirjallinen ilmoi tus ja ao. perhehoidon yh dyshenkilön lupa. Mikäli sairaus jatkuu, saa perhehoitaja olla pois aikaisempi poissaolo mukaan lukien yh teensä enintään seitsemän (7) kalenteripäivää tervey denhoita jan/sai raanhoitajan antamalla työkyvyttömyystodistuksella. Sairausloman jatkuessa yli seitsemän (7) arkipäivää tarvitaan aina hy väk syttävä lääkärintodistus. Jos perhehoidon vastuuhenkilöllä on aihetta epäillä poissaolon todellista syytä muuksi, kuin, minkä perhehoitaja kertoo ilmoittaes saan poissaolosta, hänellä on oikeus pyytää lääkärintodistus koko työkyvyttömyysajalta. Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan teh tävään sä ja maakunta järjestää hoitoon sijoitetulle korvaavan hoidon, maksetaan perhehoita jalle hoitopalkkio ja kulukorvaus sairastumispäivän jälkeiseltä yhdek sältä arkipäivältä. Per hehoitaja on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa oma vastuuajan

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (sairastumispäi vä + 9 arkipäivää) jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuu tuspäivärahan suuruisena (Sarausvakuutuslaki 1963, 1 ). Kulukorvauksesta vähenne tään 1/3, jos hoidettava siirretään muualle hoitoon. Edellytyksenä sairausajan palkanmaks amiselle on toimiminen perhehoitajana vähintään yhden kuukauden ajan ennen sairausloman al kua. Mikäli hoito jatkuu perhekodissa perhehoitajan vastuulla sairausloman ajan, on perhehoi taja oikeutettu saamaan sekä sairauspäivärahan, kulukorvauksen ja hoitopalkkion. Kela arvioi ja päättää kuitenkin sairauspäivärahan maksamisesta. Sairauspäivärahaa haettaessa perusteena on lääkärintodistus. Tilapäinen perhehoito Tilapäisen perhehoitajan sairastuessa tulee hänen sopia perhehoidon vastuu henkilön kanssa poikkeusjärjestelystä esim. perhehoidettavan hoitojaksoista uu delleen. Perhehoitajalle maksettavat korvaukset, kun perhehoito kes keytyy perhe hoitajas ta riippumattomasta syystä: Lasten ja nuorten, Ikäihmisten, vammaisten, kehitysvammais ten ja mielenter veyskun toutu jien perhehoito: Jos perhehoito vakituisen hoidettavan osalta keskeytyy hoitajasta riippumatto masta syystä (esim. hoidettavan sairaalahoito, vierailu omaisten luona), makse taan perhehoi tajalle sekä hoitopalkkio että 2/3 kulukorvausta yhtäjaksoisesti 30 vrk keskeytyksen jäl keen ja enintään 60 vrk/vuosi, ellei tilalle oteta toista hoidet tavaa. Tällöin perhehoitajan edellytetään pitävän yhteyttä hoidettavaan ja olevan yhteistyössä hoitopaikan kanssa. Hoidettavan tulo- ja lähtöpäivää ei lasketa poissaolopäiviksi. Lasten ja nuorten perhehoito: Lasten ja nuorten perhehoidossa ei lasketa lapsen/ nuoren sairaalassaoloaikaa, eikä vierailuja biologisten vanhempien luona keskeytykseksi Perhehoitajalle maksettavat korvaukset erinäisissä poikkeustapauk sissa: Perhehoitajan osallistuminen perhehoidon vastuuhenkilön kanssa yhteisesti sovittuihin tilai suuksiin: työnohjaukseen, koulutukseen tai vertaisryhmätoimintaan, ei vaikuta hänel le mak settavan hoitopalk-

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ kion ja kulukorvauksen määrään vähen tävästi. Kainuun maakunta -kunta yhtymä vastaa perhehoidossa olevien henki löiden hoidon järjestämisestä ko. ajalle. Perhehoitajan vapaapäivät ja maksettavat palkkiot ja kulukor vaukset va paan ajalta: Ellei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle tulee järjestää mah dol li suus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalente rikuukautta kohden, jo na hän toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vä hintään 14 vrk perhe hoitajana (Perhehoitajalaki 312/92). Perhehoitajan oikeus vapaaseen lasketaan kalenterivuosittain. Vapaakausi alkaa 1.1. ja päättyy Vakituinen perhehoitaja saa vapaansa ajalta normaalin hoitopalkkion ja tältä ajalta mak setaan kulukorvausta 2/3, jos hoidettava on ko. ajan muualle sijoitettu na. Jos vakituinen perhehoitaja on vapaalla ja hänelle tulee perhekotiin si jai nen, makse taan vakituiselle perhehoitajalle hoitopalkkio ja kulukor vaus täytenä. Jatkuva perhehoito Perhehoitajan oikeus vapaaseen lasketaan kalenterivuosittain. Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoitajilla on vapaata 24 ka lenteripäivää vuodessa. Poikkeuksellisesti jos va paan pitäminen ei ole mahdollista, voi daan lasten ja nuorten perhe hoitajille maksaa pitämättömästä vapaasta rahallinen kor vaus. Kehitysvammaisten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien per hehoitajilla on vapaata 40 kalenteripäivää (v kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskun toutujien per hehoitajilla 40 kalenteripäivää, ikä ihmisten perhehoita jilla 12 va paapäivää) vuodessa. Poikkeuksellisesti jos vapaan pitäminen ei ole mahdollista, voidaan kehitysvam maisten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitajille maksaa pitämättö mästä vapaasta rahallinen korvaus: enintään 30 kalenteripäivää/vuosi. Vapaan maksaminen rahallisena korvauksena: hoitopalkkion määrä jaetaan 30,4 ja ker rotaan vapaapäivien määrällä. Taulukossa suluissa olevat euromäärät ovat vuoden 2008 euromääriä vapaan rahallisesta korvauksesta. Lasten ja nuorten perhehoito Hoitopalkkio Rahallinen kor vaus pi tä mät tö mästä va paasta = 24 pv

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ e/kk 631,58 e (267,00) 0 2 v 600 e/kk 473,69 e (267,00) 3 17 v 470 e/kk 371,06 e ( 267,00) v Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Hoitopalkkio Rahallinen korvaus pitämättömästä vapaasta = 30 pv 562 e/kk 554,61 e ( 522,04) I maksuluokka 618 e/kk 609,87 e (574,34) II maksuluokka 700 e/kk 690,79 e ( 615,79) III maksuluokka 800 e/kk 789,47 e (663,16) IV maksuluokka Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito Hoitopalkkio Rahallinen korvaus pitämättömästä vapaasta = 30 pv 700 e/kk 690,79 e ( 504,28 ikäihm. 756,91 mielenterv.kunt.) Ikäihmisten, vammaisten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhe hoitajille maksetaan pitämättömästä vapaasta rahakorvaus kesäkuussa ja joulukuussa, lasten ja nuorten perhehoitajille kesäkuussa. Maakunta järjestää perhehoitajan vapaan aikana perhehoitajan kanssa yhteis työnä si joitettujen hoidon. Hoidon järjestämisessä otetaan huomioon perhehoi dossa olevan henkilön ja hänen lähiomaisten toiveet. Mikäli perhehoidossa on useampi kuin yksi henkilö, tulee vapaa järjestää kaik kien asuk kaiden osalta yhtä aikaa. Perhehoitajan vapaan toteuttaminen ja korvausten suorittaminen sovitaan toi meksianto sopimuksessa. Vapaan järjestelyistä sovitaan Kainuun maakunta kuntayhtymän per hehoidon vastuuhenkilön kanssa.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Tilapäinen perhehoito Tilapäisessä perhehoidossa perhehoitajalla on yksi arkipäivä va paata kutakin ka lenteri kuukautta kohden, jona hän on toiminut toi meksiantosopimuksen perus teella perhehoi tajana vähintään 14 vuo rokautta. Kertyneet vapaapäivät korvataan rahana. Vapaapäiväkorvaus määräytyy ko. kuukau den aikana pisimpään perhehoidossa olevan henkilön yhden hoitopäivän hoitopalkkion mukaan. Kiertävä perhehoitaja Kiertävällä perhehoitajalla on yksi (1) arkipäivä vapaata kutakin kalen te rikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella perhehoitaja na vähintään 14 vuorokautta. Lisätietoja asiasta antavat per hepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän per hehoitajil le maksettavat korvaukset alkaen esit telyteksissä esitetyn mukaisesti. Hyväksyi päätösehdotuksen.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Edustajan esittäminen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan STLTK 45 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaan: "Kainuun Työterveyden johtokuntaan kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilö kohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna taloushallinnon ja työterveys huollon asiantuntemus. Palveluja hankkivien yhtymien, laitosten ja asiakasryhmien edustuksen johtokunnassa tulee olla tasapuolinen ja riittävä. Vähintään yhden johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen tai varajäsen. Maakuntahallitus nimeää johtokunnan, sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." Tasa-arvolain mukaan johtokunnan kuudesta jäsenestä puolet tu lee ol la naisia ja puolet miehiä. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se nimeää Kainuun Työterveys -liikelaitok sen johtokuntaan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä yhden var si nai sen jäse nen ja hä nelle hen ki lö koh tai sen va ra jä se nen. Sosisaali- ja terveyslautakunta päätti esittää maakuntahallitukselle, että se nimeää Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Kyllikki Pyykkösen ja hä nel le henkilökohtaiseksi varajäseneksi Osmo Toivasen.

31 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Invalidiliiton Oulu-Kainuu Aluejohtoryhmä/Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle /11/111/2009 STLTK 46 Invalidiliiton Oulu-Kainuu Aluejohtoryhmän saapunut kir je: "Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle Vammaispalvelulaissa on säädetty kunnalli sista vammaisneuvostoista. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Esitämme, että kaupunginhallitus nimeäisi seuraavalle valtuustokaudelle vuoden 2009 alusta oman vammaisneuvoston. Pidämme tärkeänä, että vammaisneuvostossa on edustettuna viranomaisten lisäksi myös riittävä määrä vammaisjärjestöjen edustajia. Lainsäädännössä korostetaan vammaisten henkilöiden esittämien tarpeiden ja näkökohtien huomioon ottamista sekä eri viranomaisten ja vammais järjestöjen välisen yhteistoiminnan merkitystä vammaisten henkilöi den aseman ja olosuhteiden kehittämisessä. Vammaisneuvoston toimiala vammaispalvelulain 13 :kin säännökset huomioon ottaen varsin laaja. Se kattaa asiallisesti kaikki ne kunnan toiminnot, jotka tavalla tai toisella liittyvät vammaisten ihmisten elämi seen ja arkeen. Invalidiliiton Oulu-Kainuu alueen johtoryhmä katsoo, ettei vammaisneuvoston rooli mitenkään rajoitu ainoastaan sosiaali- ja terveystoimen alaan. Erityisen tärkeinä muina osa-alueina vam maisneuvoston toiminnan kannalta ovat mm. kaavoitustoimi, tekni nen toimi yleensäkin ja opetustoimi. Asettaessaan vammaisneuvoston pidämme myös tärkeänä sitä, että kunnanhallitus va raa tarvittavan määrärahan neuvoston toimintaa varten, sekä huo lehtii siitä, että vammaisneuvoston sihteerikysymys tulee hoidettua virkamiestyönä." Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta päätti perustaa maakunnallisen vammaisasiain neuvottelukunnan, johon kunnalliset vammaisneuvostot ovat nimenneet edustajansa. Vammaisasiain neuvottelukunnan sihteeriksi esitettiin Kajaanin seudun vammaispalvelupäällikkö Maarit Rantakurtakkoa (ent. Sivosta). Lautakunta valitsi edustajakseen vam mais asiain neuvottelukuntaan Tauno Ronkaisen.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 11.02.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 STLTK 43 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet Maakuntahallitus I 33 01.02.2010 Talousarvion 2010 täytäntöönpano-ohjeet MH 33 1. YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvion 14.12.2009. Talousarvion laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2012 alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 18.01.2012 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2012 alkaen STLTK 14 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfon 12/2011 mukaan perhehoidon palkkiot ja

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet Maakuntahallitus I 255 20.12.2010 Talousarvion 2011 täytäntöönpano-ohjeet MH 255 1. YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2011 talousarvion 29.11.2010. Ta lousarvion laadinnan lähtökohtatietoina on

Lisätiedot

Hallitus 14 21.01.2015. H 14 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen)

Hallitus 14 21.01.2015. H 14 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus 14 21.01.2015 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä keva-koulutuksesta perhehoitajille ja PRIDE-valmennuksesta PRIDE-valmentajaksi koulutetuille perhehoitajille maksettavat korvaukset

Lisätiedot

Hallitus 29 22.01.2014 H 29

Hallitus 29 22.01.2014 H 29 Hallitus 29 22.01.2014 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä PRIDE-valmennuksesta maksettava korvaus PRIDE-valmentajaksi koulutetulle perhehoitajalle1.1.2014 alkaen H 29 Perhehoitajille

Lisätiedot

Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet Maakuntahallitus I 45 02.02.2009 Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet MH 45 1. YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2009 talousarvion 1.12.2008. Tämän jälkeen talouden ennusteet ja arviot verotulojen

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet 155/02.02 02 00/2014 H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoidosta maksettavat korvaukset 1.1.2010 alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoidosta maksettavat korvaukset 1.1.2010 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 7 20.01.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoidosta maksettavat korvaukset 1.1.2010 alkaen STLTK 7 Sosiaali- ja terveysministeriöin kuntainfon 11

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen Hallitus 34 16.01.2013 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2013 alkaen H 34 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan So si aa lija terveysministeriön kuntainfon

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät Sosiaali- ja terveyslautakunta 44 11.02.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät STLTK 44 Kainuun maakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa

Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa Perusturvalautakunta 93 13.11.2013 Ikääntyneiden perhehoidon käynnistäminen ja hoidosta maksettavat hoitopalkkiot ja korvaukset Euran kunnassa 1011/05.19.03/2013 Petu 93 Heinäkuun alusta 2013 voimaan tullut

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

1/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus

1/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus ! T 1 4! T 2 Talousarvion täytäntöönpano-ohje (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ n yhtymävaltuusto on hyväksynyt 21.12.2015 vuoden 2016 talousarvion. Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 220 08.09.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 244 06.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 27.10.2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoidosta maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoidosta maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 12.01.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoidosta maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2011 alkaen STLTK 15 Hoitopalkkio Hoitopalkkion määrää tarkistetaan kalenteri

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Musiikkiopiston johtok 25.02.2008 AIKA 25.02.2008 klo 17:00-17:55 PAIKKA Musiikkiopisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981.

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Sosiaali- ja terveyslautakunta 122 10.12.2014 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2015 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Omaishoidon tuen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot