KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-14:17 PAIKKA Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 38 Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma vuosille Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet 8 40 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla 42 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 laboratorion hinnaston täydentäminen 43 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät 45 Edustajan esittäminen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan 46 Invalidiliiton Oulu-Kainuu Aluejohtoryhmä/Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle Edustajan nimeäminen maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan 48 Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä Lautakuntatyön arviointi Järjestöille vuonna 2009 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet 51 Kajaanin vanhusneuvosto/aloite Kainuun maakunnan ikääntymispoliittisen strategian laatiminen 52 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta 53 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Vuokatin Säätiö 54 Oulun lääninhallitusken sosiaali- ja terveysosasto/kajaanin Silmäasema Oy 55 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/silmäasema Fennica Oy 56 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/suomen Terveystalo Oy 57 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyssä 60 Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 10:00-14:17 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Karjalainen Aki 10:00-14:17 jäsen Kemppainen Aila 10:00-13:43 jäsen Poistui :n 60 käsittelyn aikana Nikulainen Kari 10:00-14:17 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-14:17 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-14:17 jäsen Tervo Raili 10:00-14:17 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-14:17 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 10:00-14:17 jäsen Väisänen Sanni 10:00-14:17 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-14:17 varajäsen Pääkkönen Matti 10:00-12:01 varajäsen Poistui :n 38 käsittelyn aikana Poissa Heikkinen Pekka puheenjohtaja Moilanen Pentti jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-14:17 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-14:17 sihteeri Haataja Minna 10:00-13:55 mh:n edustaja Poistui :n 60 käsittelyn aikana Saari Mauno 10:38-12:00 terveysjohtaja Läsnä :n 38 käsittelyn aikana Nykänen Päivi 10:00-10:37 ympäristöterveyde Poistui :n 38 nhuoll. joht. käsittelyn aikana Selesniemi Pirjo 13:54-14:17 talouspäällikkö Saapui :n 60 käsittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Kaisa Tolonen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Kari Nikulainen Yrjö Puurunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun sosiaali- ja terveysjohtajamaakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 36 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 37 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Nikulaisen ja Yrjö Puurusen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma vuosille STLTK 38 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Terveyden- ja sairaudenhoidon tu losalueen johtaja terveysjohtaja Mau no Saari sekä ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen esittelevät tu los alu eensa organisaation ja pääasiallisen toi min nan ny kyti lan, lä hi tu le vai suu den haasteet sekä kehitysnäky miä. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi terveyden- ja sairaudenhoidon tulosalueen sekä ym pä ris tö ter veydenhuollon tulos alueen esit te lyt. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi ym pä ris tö ter veydenhuollon tulosalueen ja terveyden- ja sai raudenhoidon tulosalueen esittelyt sekä katsauksen lääkäritilanteesta. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10:38 ja terveysjoh ta ja Mauno Saari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 10:37 ja poistui asian esittelyn jälkeen klo Matti Pääkkönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet STLTK 39 Maakuntahallitus on hyväksy nyt alla olevat talousarvion 2009 täytän töönpano-oh jeen si ten, että menojen oikai su 3,2 milj. eu roa tehdään käyttösuun nitel mien hyväksy misen yhtey dessä. 1. YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2009 talousarvion Tämän jälkeen talouden ennusteet ja arviot verotulojen kasvusta ovat oleellisesti heikentyneet. Maailmantalouden taantuman ennustetaan vielä syvenevän ja pitkittyvän. Mittavien elvytystoimien vaikutukset näkynevät aikaisintaan tämän vuoden lopulta lähtien. Mielialat ovat synkentyneet kesästä lähtien nopeasti ja syksyllä talouskasvu jo lähes pysäh tyi. Loppuvuodesta tuotanto kääntyi laskuun ja vuoden 2008 BKT:n kasvu jää prosenttiyksi kön aiemmin arvioitua hitaammaksi, 1,5 prosenttiin (aiemmin 4 prosenttia) ja vuonna 2009 tuotanto supistuu. Työllisyys heikkenee ja työttömyys on alka nut kasvaa nopeasti. Inflaation hidastuminen ja verokevennykset li säävät kotitalouksien ostovoimaa, mutta kulutuksen kas vua rajoittaa tulevaisuuden epävarmuus. Valtiontalouteen syntyykin kuluvana vuonna mittava alijäämä ja myös kuntien talous on kään tymässä verotulojen kasvun romahtamisen vuoksi alijäämäiseksi. Kuntayhtymän talousarvio perustuu syksyn veroennusteisiin, jotka perustuivat aikaisempiin tietoihin verotulojen kasvuista. Nyt ennustetaan, että mm. yhteisöveron kasvu romahtaa jo vuodelta 2008 lopullisessa verotuksessa. Lisäksi UPM:n paperitehtaan sulkeminen aiheuttaa Kainuussa suuremmat menetykset yhteisöverossa kuin ko ko maan keskimääräiset arviot ovat. Tästä johtuen maakunnan mak suosuus kunnilta on talousarviossa ylimitoitettu. Varo vaisten arvioi den mukaan rahoitusosuus tulee olemaan 2 milj. euroa talousarviota pienempi. Alustavan tilinpäätösarvion mukaan vuoden 2008 toimintakulut tulevat olemaan n. 249,9 milj. euroa. Menot alittuvat muutettuun talousarvioon verrattuna n. 2,8 milj. eurolla. Talousarviota 2009 laadittaessa pohjalukuna käytettiin 252,4 milj. euroa (syksyllä arvioitu tilinpäätös), johon on lisätty 13,6 milj. euroa vuoden 2009 menojen kasvua varten. Koska talousarvion 2009 pohjaluku on 2,5 milj. euroa tilinpäätöstä suurempi, on vastaava summa vähennettävä kulu van vuoden käyttösuunnitelmista niiltä tulosalueilta, joilla talousarvion 2009 pohjasumma on tilinpäätöstä 2008 suurempi. Lisäksi maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat neuvotelleet Ke-

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ la-maksun poistamisesta työnantajilta. Mikäli maksu poistetaan kokonaan, sen kustannuksia pienentävä vaikutus maakunnan talousarvioon on n. 2,1 milj. euroa. Kokonaistavoite on, että toimintamenojen kasvu on maksimissaan 5,4 prosenttia vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna. Mikäli Ke la-maksu poistetaan kasvu voi olla maksimissaan 4,6 prosenttia. Tämä edellyttää 2,5-4,5 milj. euron menojen oikaisua kuluvan vuo den talous arviomäärärahoista. Menojen oikaisu tehdään käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Nämä toimenpiteet eivät heikennä toiminnan toteuttamista suunnitellulla tavalla. 2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarvio 2009 on maakuntavaltuustoon nähden sitova toimialoittain toimintakatteen osal ta. Investointien osalta sitovuustaso on kunkin toimialan nettomääräraha. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrära hojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon pe rustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toiminnan osalta maakuntahallitus, ko. lauta kunta tai liikelaitoksen johtokunta. Tulosalueiden ja liikelaitosten talousarvion pitävyyttä val voo toimialajohtaja. Pitävyydestä vastaavat tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat, jotka ovat oman tulosalueensa kuntalain mukaisia tilivelvollisia. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osalta. Muutoin käyttösuunnitel mien muutoksista päätetään seuraavasti: Toimialajohtajat päättävät määrärahojen siirroista tulos alueiden kes ken toimialan budjettimäärärahan puit teissa. Tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat päät tävät tulosalu een ja liike laitoksen käyttösuunnitelman jakami sesta vastuu alueille ja vastuualueen johtajat päättävät oman vastuualu eensa käyttösuunnitelman jakamisesta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projek teille päättää toimialajohtaja tai liikelaitok sen joh taja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voidaan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määritel tyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistujen tavoitteiden mukaisesti. 3. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET 3.1 Täyttölupamenettely

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Täyttölupamenettelyä jatketaan toistaiseksi. Maakuntajohtaja voi päätöksellään poistaa täyt tölupamenettelyn vaiheittain, kun henkilös tömenojen ja henkilötyövuosien uusi tulosyksikkö kohtainen seuran tajärjestelmä saadaan käyttöön ja varmistutaan talousarvion tavoit teiden saavuttamisesta. Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin selvitet tävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henki löstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet ottaa tehtävään maakunnan vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin kun pal velu tarve ehdottomasti edel lyttää uuteen palvelusuhteeseen otta mista, täyttölupa anotaan lomakkeella (http://kaima.kai nuu.fi/halli tus/henkilöstöpalvelut/lomakkeet) ja sen myöntää täyttöluparyhmä, jonka jäseniä ovat maakuntajohtaja, henkilöstöjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, hallintojohtaja, koulutus toimialajohtaja asiantuntijana täyttölupatyhmässä kuullaan sijaispalveluyksikön osastonhoita jaa. Täyttöluparyhmä kokoontuu maakunnan johtoryhmän kokouspäivi nä. Täyttölupaesitykseen pitää liittää mukaan henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien kuukausi kohtainen seurantaraportti. Tätä varten laadi taan erilliset henkilöstömenojen seurantataulu kot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2009\. Perustellun täyttölupaesityksen palvelussuhteeseen ottamisesta tekee tulosaluejohtaja. Määräaikaisen hoitohenkilökunnan täyttölupaesitykset toimitetaan sijaispalveluyksikköön. Muut täyttölupaesityk set toimitetaan toimialajohtajille. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sisäisessä resurssipankissa olevat tai muut uudelleensi joitettavat tehtävään soveltuvat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Jos näiden selvitysten ja myönnetyn täyttöluvan jälkeen osoittautuu tarpeelliseksi hakea henkilöä muutoin kuin maakunnan vakinaisessa palveluksessa ole vista, voidaan virka tai toi mi laittaa julkiseen hakuun. Avoimeksi tulleen viran, toimen tai tuntipalkkaisen tehtävän vakinainen täyttäminen edellyt tää aina täyttölupaa, ennen kuin se voidaan laittaa sisäiseen tai julkiseen hakuun tai muulla tavoin täyttää. Täyttölupamenettely ei koske seuraavia ammattiryhmiä; lääkärit opettajat psykologit sosiaalityöntekijät

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Hoitohenkilökunta Hoitohenkilökuntaa voidaan ottaa uuteen palvelusuhteeseen ai noastaan silloin kun palvelu tarve tätä ehdottomasti edellyttää. Määräaikaisen toimen täyttäminen Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan hoitohenkilökunnan sijaispalveluyk siköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoi malla, työvuoroluetteloja muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä vä liaikaisesti siirtämällä. Työvuoroluetteloiden muuttamiseen on työnantaja oikeutettu. Työnantaja voi vedota KVTES:n työaikaluvun 30 2 momentissa todettuun perusteltuun syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa. Pe rustellun syynä työvuoroluettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. ennalta arvaamattomia poissaoloja. Lyhytaikaisiin ennalta arvaamattomiin 1-3- päivän poissaoloihin saadaan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edel lyttää. Sijaisten palkkaamisesta huolehtii sijaispal veluyksikkö arkisin klo yhteistyössä toimintayksikön esimiehen kanssa. Muina aikoina toimintayksikkö huolehtii arvaamattomiin poissaoloihin ehdottomasti tarvittavan sijaisen hankkimisen itse ja sopii tällöin suullisesti työntekijän kanssa enintään 3 päivää kestävästä työsuhteesta. Toimintayksikkö täyttää henkilöstä "sijaisen otta minen työyksikköön" lomakkeen. Lomake toimitetaan sijaispalveluyksikköön, joka tekee kir jallisen työsopimuk sen ja toimittaa sen työntekijälle, palkkatoimistoon ja esimiehelle tie doksi. Yli kolme päivää kestäviin sijaisuuksiin työsopimus tehdään aina sijaispalveluyksikössä. Määräaikaiseen tehtävän täyttämiseen sovelletaan seuraavaa työn johdollista ohjetta: Määräaikaisen tehtävän täyttämiseen ei tarvita täyttölupaa seuraavissa tapauksissa; alle kahden viikon sijaisuus perhevapaa-, osa-aikalisä- ja vuorotteluva paa sijaisuus vuosilomaketjut joihin sijaiset hankitaan si jaispalveluyk sikön kautta. Muihin määräaikaisiin tehtävän täyttämisiin tarvitaan täyttölupa. 3.3 Muu henkilökunta Muun henkilöstön osalta on täyttökielto.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Vain toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman välttämättömän henkilöstön palvelussuh teeseen ottamisesta voi tulosaluejohtaja tehdä perustellun täyttölupaesityksen täyttöluparyh mälle. 3.4 Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä periaatteena on, että lomakaudelle myönnet tävistä vuosilomista on oltava men nessä vahvistettu suunnitelma lomakaudella pidettä vistä vuosilo mista aikana pidettävistä vuosilomista on oltava vahvis tettu suunni telma 31.8 mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajak si tarvitaan sijaisia, toimit tavat vuosilomasuunnitelman sijaispalvelu yksikköön kyseiseen määräaikaan mennessä. Si jaispalveluyksikkö järjestää vuosilomien sijaisuudet, tällöin täyttölupaesitystä ei tarvita. Vuosi lomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Ne yksiköt joihin on perustettu sisäisen sijaisen vakansseja, vuosilomien sijaisuudet hoide taan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla. 3.5 Sairausloman myöntäminen annetun ohjekirjeen mukaisesti sairauspoissaolon kestäessä enintään viisi kalenteripäivää, poissaolon syyn selvitykseksi riit tää oma kirjallinen ilmoitus ja ao. esimiehen lupa alkaen enintään kolmen kalenteripäivän sairauspoissaolon syyn selvitykseksi riittää oma kirjallinen ilmoitus tai web-tallennuksel la tehty sähköinen vakuus ja ao. esimiehen lupa. 3.6 Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat alkaen ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutus mat koja ei hyväksy se esimies, joka tavanomaisesti hyväksyy henki lön virka- ja koulutusmatkat, vaan ulkomaille tehtävät matkat hyväk syy esimiehen esimies. 4. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhaltijat/toimihenkilöt ovat vastuus sa talousarvion sitovuu den noudattamisesta sekä toiminnan sopeut tamisesta varattuihin määrärahoihin ja talousar vion toteutumisen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallintojohtajal la, talousjohtajalla ja henkilöstöjohtajalla. Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimintaansa koskevat laskut ja maksumääräykset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talouspalvelut ylläpitää luetteloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkaistaan intranetissä osoit teessa: 5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Kaikki hankinnat tehdään keskitetysti Materiaalipalvelujen (= han kintatoimisto) kautta. Materi aalipalvelut kilpailuttavat hankinnat ja yksiköt tekevät kaikki tilauksensa keskusvarastosta. Vapautuva ka lusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksiköiden käyttöön. Ma teriaalipalvelulla on valtuus ja velvollisuus yhtenäistää maakunnan puhelin- ym. kalusto-, lai te- ja työvaatehankinnat koko naistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Investointien hankintaraja on Pienhankintojen hankintaraja on Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta kes kitetään Tietohallintopalveluihin: (tieto-hallintopal velut/atk-hankinnat). Muut hankinnat keskitetään materiaalipalve lujen yksiköl le. Alle euron hankinnoista päättää kukin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puitteissa. Yli euron hankinnoissa ja sopimuksissa ovat seuraavat hankintarajat: Hallitus / lautakunta yli euroa Maakuntajohtaja enintään euroa Toimialajohtaja enintään euroa Tulosalueenjohtajat enintään euroa Vastuualueenpäälliköt enintään euroa Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat ohjeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: ma.kainuu.fi/hallitus/(materiaalipalvelut). 6. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain hallitukselle ja lautakunnille tehtävän tu losaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seurannassa painotetaan erityisesti henkilöstöme nojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vastuualuetta seurataan erikseen kuukausit tain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuosien osalta. Poikkeamista tulee raportoida erikseen. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstömenojen seurantataulukot (excel), jotka tallennetaan sähköisenä asemalle Y:\Henkilöstömenojen seuranta\2009\. Lisäksi toimialat laativat maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle kaksi osavuosiraport tia ja toteutumatilanteiden perusteella. Raporttien tulee sisältää tulos aluekohtaisen määrärahojen toteutumisvertailun lisäksi sanallinen yhteenveto toi minnan ta voitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljellä olevien määrärahojen riittä vyydestä sekä tulojen kertymisestä ta lousarviovuoden aikana sekä selvityksen toimenpiteis tä, joihin poik keamien johdosta on ryhdytty. Raportit toimitetaan maakuntahal li tukselle rapor tointikautta seuraavan kuukauden 15. päivään men nessä.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: 7. TALOUSARVION MUUTOKSET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto kuntalain 65 :n mukaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittuvat toimielimen toimintakatteen osal ta. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kukin toimielin toimintansa osalta. Talousarvion muutokset tulee esittää valtuuston hyväksyttäviksi viipymättä ennen määrära han ylittymistä tai käyttötarkoituksen muuttamista talousarviovuoden aikana. 8. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kainuun maakunnan intranet-sivuilla: Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen hyväksymät vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi STLTK 40 Maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2009 ta lousarvion täytäntöönpano-ohjeet Täytäntöönpa no-oh jeis sa on määritel ty han kinnat/hankin tarajat seu raa vasti: 5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT Kaikki tarvikehankinnat tehdään keskitetysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimisto) kautta. Materiaalipalvelut kilpailuttavat hankinnat ja yksiköt tekevät kaikki tilauksensa keskusvarastosta. Va pau tu va kalus to kier rä te tään ma teri aa li pal velu jen kaut ta mui den yk siköi den käyt töön. Ma teriaali pal ve lulla on val tuus ja vel vol li suus yh tenäis tää maa kun nan puhe lin- ym. ka lusto-, lai te- ja työ vaa tehan kin nat ko konaista lou delli sesti edul li sim malla ta val la. - Investointien hankintaraja on Pienhankintojen hankintaraja on Atk-hankinnat lukuun ottamatta koulutus käyttöä keskitetään Tietohallintopalveluihin: nuu.fi/hallitus/ (tietohallinto palvelut/atk-han kinnat). - Muut hankinnat keskitetään materiaalipalvelujen yksikölle. Alle euron hankinnoista päättää ku kin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puit teissa. Yli euron hankinnoissa ja sopimuk sissa ovat seuraavat hankintarajat: Hallitus/lautakunta Maakuntajohtaja Toimialajohtaja Tulosalueenjohtajat Vastuualueenpäälliköt yli euroa enintään euroa enintään euroa enintään euroa enintään euroa Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat oh jeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: ma.kainuu.fi/hallitus/ (materiaalipal velut). Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh ja talous päällikkö Pirjo Seles niemi, puh , tai sähköpostit se Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää dele goida johtosäännöllä sille määrättyä toimi alan so pimusten ja sitou musten sekä hank keiden ja hankintojen päätösvaltaa toimiala johtajalle, tu losalue johtajille ja vas-

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: tuualue johtajille maakunta hallituksen hyväksymien rajojen mukaisesti. Hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla STLTK 41 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Maakuntahallitus hyväksyi ta lousarvion täytäntöön pano-ohjeet. Täytän töön pano-ohjeissa määri tellään laskujen hy väksymisoikeus seuraa vasti: "Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhalti jat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuu den noudattami sesta sekä toiminnan sopeuttamisesta va rattuihin määrärahoihin ja talousar vion to teutumisen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallin tojohta jalla, talousjohtajalla ja henkilöstöjoh tajalla. Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimin taansa koskevat laskut ja maksumääräyk set annettujen ohjeiden mu kaisesti. Talous palvelut ylläpitää luet teloa laskujen hyväksyjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkais taan intranetissä osoit tees sa: ma.kainuu.fi/hallitus/(talouspalvelut/tiedot teet)." Sosiaali- ja terveystoimialan laskujen ja tositteiden yleishyväksyjinä toimivat toimialajohtaja ja talouspäällikkö. Toimialan tulosalueiden johtajat hyväksyvät omien tulosalueidensa laskut ja tositteet sekä vastuualueiden- ja tulosyksiköiden päälliköt omien tulosyksiköiden sä laskut ja tositteet. Lisäksi sosiaalitoimessa toimivat laskujen hyväksyjinä sosiaalityöntekijät sekä elatusturva- ja toimeentulotukiasioita hoitavat toimistotyöntekijät toimenkuviensa mukaisesti. Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh , tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy laskujen ja tositteiden hy väksymisen sosiaali- ja terveystoimialalla esitetyllä tavalla. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 laboratorion hinnaston täydentäminen STLTK 42 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ko kouksessan :ssä 315 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion ja patologian palveluhinnaston vuodelle Alla olevien tutkimusten rivit olivat tietoteknisen ongelman vuoksi jääneet pois vuodelle 2009 vahvistetusta alkuperäisestä hinnastosta. Hinnat on tarkistettu samalla kaavalla kuin muutkin tämän tutkimusryhmän hinnat. Samalla on korjattu aikaisemmin hinnoittelemattomana olleelle tutkimukselle P -PSA-V, nro 4900 hinta. Ulkoinen hin nasto: NRO Lyhenne Nimi Te kop vh Ulai tos hinta, 4831 P -TSH Tyreotropiini HOR sil P -T4-V Tyroksiini, vapaa HOR sil P -PSA Prostataspesifinen antigeeni HOR sil 5.08 Prostataspesifinen antigee ni, va paa HOR sil P -PSA-V 1422 S -FSH Follikkelia stimuloiva hormo ni HOR sil S -B12-Vit B12 Vitamiini HOR sil 5.08 Sisäinen hinnasto: NRO Lyhenne Nimi Tekop vh Ulaitos hinta, 4831 P -TSH Tyreotropiini HOR sil P -T4-V Tyroksiini, vapaa HOR sil P -PSA Prostataspesifinen antigeeni HOR sil 4.23 Prostataspesifinen antigee ni, va paa HOR sil P -PSA-V 1422 S -FSH Follikkelia stimuloiva hormo ni HOR sil S -B12-Vit B12 Vitamiini HOR sil 4.23 Lisätietoja asiasta antavat ylilääkäri Pekka Ruuska, puh ja so si aa li- ja ter veys joh ta ja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevat täydennykset laboratorion ja patologian vuoden 2009 palveluhinnastoon. Hyväksyi päätösehdotuksen.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset STLTK 43 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Kainuun maakunta -kunta yhtymän perhehoitajille maskettavat kor vaukset Päätöksen teon jälkeen on ilmennyt, että Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoi don taulukossa kohdassa tilapäi nen perhehoito on hoito palkkion määrä vir heellisesti 37 e/kk, kun sen pitää olla 37 e/pv. Muilta osin tehty päätös pidetään voimassa. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh taja Helena Ylävaara, puh , ja sosiaali- ja ter veys joh taja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähköpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset edelläolevalla korjauksella päivitettynä seuraavasti: Kuntainfon 14/2008 mukaan hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa ole vaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 336,41 e/kk ( ). Hoi topalkkion määrä tarkiste taan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkka kertoi mella (Perhehoitajalain muutos 948/2006, on tullut voimaan ). Kulukorvauksen vähimmäismäärä on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti ka lenterikuukau dessa 375,08 e/kk ( ). Kulukorvauksen määrää tarkiste taan kalenterivuosittain vuo den alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on lukien 2.663,76 euroa perhehoi dossa olevaa henkilöä kohti. Kainuun maakunta -kuntayhtymän Laadukas perhehoito -hanke valmistelee hallinnollista ohjetta, miten kuntayhtymä jatkossa toteut taa lastensuojelun, ikäih misten, kehitysvammais ten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimeksi antosopimussuhteista perhehoi toa. Toimintaohjeen tavoitteena on perhehoidon kehittäminen ja yh tenäisen perhehoidon toimin tatavan luominen Kainuun maa kunta kuntayhtymään. Tarkoitus on, että perhehoito saa vahvemman sijan

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ las ten, nuorten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispal velujen järjestämisessä. Tavoite on myös yhdenmukaistaa eri asiakasryhmien per hehoidon palkkioita. Syksyllä 2008 hanke toteutti kaikkia asiakasryhmiä koskevan laaja-alaisen rekry toinnin, jota kautta saatiin uusia perhehoitajia. Nyt perhehoidosta vastaavat esi miehet yhdessä hankeve täjän kanssa ovat valmistelleet eri asiakasryhmille per hehoitajien hoitopalkkio- ja kulukor vausesitykset, joilla pyritään lisäämään kiin nostusta perhehoitajaksi rekrytoitumiseen. Perhe hoitajien palkkioita ja kulukorvauksia on nostettu voimakkaasti eri puolilla Suomea samasta syystä. Vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien jatkuvan perhehoidon hoitopalkkiot esi tetään yhte näistettäviksi samansuuruisiksi. Tämä tarkoittaa vanhusten perhehoi don osalta työntekijän eläkelain palkkakerrointa (6,05%) selvästi suurempaa ko rotusta, mutta mielenterveyskuntou tujien osalta taas pienempää hoitopalkkiota soa. Hoitopalkkiotason lasku koskee vain uusia asiakkuuksia, mielenterveyskun toutujien nykyisten perhehoitajien palkkioita tulee korottaa palkkakertoimen mu kaisesti. Myös vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien tilapäiselle perhe hoidolle esitetään yhtä hoitopalkkiota, jota esitetään nostettavaksi selkeästi yli minimikorotuksen. Ikäihmisten perhehoidon erityiskustannusten korvaus esitetään poistettavaksi, koska asiakas maksaa yleensä itse omat erityiskustannuksiin liittyvät terveydenhuoltomenonsta. Mie len ter veys kun tou tu jille ei ai em min ole jär jes tet ty ti la päis tä perhe hoitoa. Ikäih mis ten, mielen ter veys kun toutu jien ja vam mais ten perhe hoidon kulu kor vaukset esi te tään myös yh te näis tettä viksi. Kulu kor vaukset ylittä vät indeksiko ro tukset ja ne on lasket tu niin, että ne vas taavat parem min nykyistä hintatasoa. Myös kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoidon hoitopalkkioista osaa on nostettu yli palkkakertoimen mukaisen tason ja kulukorvauksia on nostettu in deksikorotuksia enemmän. Toisin kuin ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien on kehitysvammaisten tilapäisen perhe hoidon palkkiot esitetty kolmeen luokkaan kuten ennenkin johtuen kehitysvammaisuuden as teesta riippuvista hoidettavuu den suurista eroista. Myös lastensuojelun osalta hoitopalkkiota esitetään korotettavaksi tuntuvammin kuin palkka kerroin ohjaisi, koska hoitopalkkiolla pyritään houkuttelemaan uusia perhehoitajia, jolloin lapset voitaisiin sijoittaa perheisiin laitoshoidon sijasta. Lastensuojelun tulevaisuuden sijoitus ten painopiste on perhesijoitukset. Perus hoitopalkkioksi on esitetty 600 euroa/lapsi, 0 2 vuotiaille kotihoidontuen kor vauksena 200 euroa ja vuotiaille 200 euron ansiomene tyslisä, mikäli toinen vanhemmista jää hoitamaan lasta kotiin. Erityishoidettavuu desta vam mai suuden perusteella edelleen euron lisä esitetään otettavaksi käyttöön myös lasten ja nuorten ly hytaikainen perhehoito avohuollon tukitoimena. Myös lasten perhehoidon kulukorvauksia on tarkistettu vastaamaan

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ paremmin kulutuksia. Kilometrikorvaukset on nostettu 0,24 e/km verottajan hyväksymään määrään. Uutena on esitetty tukiperhetoimintaan hoitopalkkiokorvaus 24 e/pv, tähän asti on maksettu vain kulukorvaus. Tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevänä tuki muotona perheille erittäin tärkeä ja jotta saadaan uusia tukiperheitä, hoitopalk kion osuus on tärkeä. Vaihtoehtona on sijoittaa lapsi ammatilliseen perhekotiin, joka tilanteeltaan ja kustannuksiltaan on huonompi ja kalliimpi vaihtoehto. Uutena esitetään myös kiertävien perhehoitajien rekrytointia. He hoitaisivat mm. pitkäaikaisten perhehoitajien sijaisuuksia. Palkkioiden ja kulukorvausten nostosta huolimatta perhehoito olisi edelleen ta loudellisin ym pärivuorokautisen asumispalvelun muoto. Perhehoidossa asutaan tavallisissa kodeissa, mikä erityisesti pienil le lapsille on lähes aina parempi ja in himillisempi ratkaisu kuin lai tos. Taulukossa suluissa olevat euromäärät ovat vuoden 2008 hoitopalkkioita ja kulu korvauksia. Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Jatkuva perhe hoi to Päätoimiselle perhehoita jalle, 0 2v 800 e/kk ( ) jos lapsi ei ole päi vähoi dossa ja ei ole kyse kuntou tuksellisesta päi vä hoi dosta. (Palkkio sisältää kotihoi dontu kea 200 e/kk) 3 17 v 600 e/kk v 470 e/kk 0 6 v. 7 11v v ( ) Kulukorvaus Kun nuori saa työmarkki natukea, vä hentää se vastaavan määrän kulukor vauk sesta. 390 e/kk 420 e/kk 500 e/kk 560 e/kk - osa-aikainen per he hoi to v 300 e/kk Nuori asuu opiskelun vuoksi / tai on asevelvolli suusajan, toi sella paikka kunnalla viikot. Vii konloput ja lomat sijaisperhees sä ja sijais vanhemmat huolehti vat käytän nön asiat. Hoitopalkkion li säk si mak setaan eri tyishoi to palk kiolisä Hoitopalkkion li säk si mak setaan ansionmenetys kor vausli- Nuori on sijaiskodista pois väh. 2 kk. 200 e/kk, alle 16-v lapsen vam maistuki I, II 300 e/kk, alle 16-v lapsen ylin vam maistuki 3 17 v 200 e /kk

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ sä jos perhehoita ja jää ko tiin työstä ja lapsi ei ole päi vähoi dossa. Lapsilisä ja hoitotuki maksetaan perhehoitajalle Erilliskorvaus: Yksilöllisistä tarpeista johtuva terapian ja sairaanhoidon kustannukset, joita ei muun lain sää dän nön no jalla korvata Ruokaraha 10 e/pv Lasten vierailu biologisten vanhempien luona, jos vanhemmat ovat vähävarai sia Opiskelun tuki: Koulukustannukset korvataan kuitteja vastaan asiakassuunnitelman mukaan Kilometrikorvaus: 0,24 e/km (= verottajan hyväksymä vähennys oman auton käy tös tä työ mat koi hin) - Lapsien kuljetus perhetapaamisissa kun ei voi käyttää yleistä kulkuneuvoa Harrastusraha 600 e/v Kulukorvaus sisältää harrastusrahaa 400 e/ v, ylimenevältä osalta maksetaan kuit te ja vas taan 600 e/v Päivähoitolaskut: Korvataan laskujen mukaan. Sijaislapsia muistetaan enintään 85 e/tapahtuma (esim. rippijuhlat, kou lusta valmistuminen) Kriisiperhehoito 49 e/pv 22 e/pv Tukiperhehoito Mikäli tukiperhehoito kes tää yli 14 pv/kk, sijoi tus muut tuu jat kuvaksi perhe hoi doksi Lyhytaikainen perhehoi to 24 e/pv ( 0 ) Jatkuva perhehoito palkkio jaettuna kuukauden päivillä 27 e/pv (25-44 ) Jatkuva perhehoito kulukor vaus jaettuna kuukauden päi villä Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Jatkuva perhehoito I maksuluokka II maksuluokka III maksuluokka IV maksuluokka Jatkuvassa perhehoidos sa mak se taan lapsi li sä ja vam maistuki ikä al le 16 v, per hehoi ta jalle Tilapäinen perhehoi to ( enintään 3 kk/v tai enin tään 7 pv/kk) I maksuluokka II maksuluokka III maksuluokka 562 e/kk (529 ) 618 e/kk (582 ) 700 e/kk (624 ) 800 e/kk (672 ) 37 e/vrk 44 e/vrk 62 e/vrk (27-60 ) 640 e/kk alle 16 v 670 e/kk yli 16 v ( ) 18 e/vrk alle 16 v 24 e/vrk yli 16 v (16-22 ) Hoitopalkkioluokkaluokat perustuvat seuraaviin hoitoisuuskri-

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ teereihin: I Hoito ei ole ympärivuorokautisesti sitovaa, asiakas voi olla päivisin päivätoi minnassa tai muuten tulee toimeen vähemmällä valvonnalla ja huolenpidolla II Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan hoitotukea ja hän tarvitsee lä hes jatku vaa ohjausta ja huolenpitoa III Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan korotettua hoitotukea. Hoidet tava tarvit see runsaasti ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa III Perhehoidossa oleva henkilö tarvitsee erityisen vaativaa, sito vaa, ympärivuo rokautista huolenpitoa, avustamista ja hoitoa. Hoi dettava henkilö on vaikea vammainen ja /muuten sairauden vuoksi run saasti hoitoa tarvitseva ja hän voi saada Kelan erityishoitotukea. Viranhaltijalla on yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityisli sää. Päätök sen tekee as.om. tulosyksikön päällikkö. Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Jatkuva ikäihmisten ja mie len ter veyskuntoutu jien per hehoi to Tilapäinen perhehoito ( =alle 3 kk kestävä) Osavuorokautinen ikäih mis ten per hehoito Päivähoito ( 10 h/pv) 700 e/kk (ikäihmi set 511 ) (mielenterveyskunt. 767 ) 37 e/pv (23 ) 14 e/pv (13 e) 640 e/kk alle 16 v 670 e/kk perhehoito yli 16 v (ikäihmiset 481 ) (mielenterveyskuntoutujat ) 18 e/vrk alle 16 v 24 e/vrk yli 16 v ( ikäihmiset 16 ) 10 e/pv (ikäihmiset 8 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kiertävä perhehoi taja 42 e/pv/ asia kas < 8 h/pv Hyväksyi päätösehdotuksen. 60 e/pv/ asia kas ( 1 vrk= 24 h) 84 e/pv/ 4 asia kasta ( 12 h)

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/

25 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät STLTK 44 Kainuun maakunta kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat hoitopalkkiot ja kulukor vaukset on päätetty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa, Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee päättää myös maksut perhehoidon kes keytyksen ajalta ja perhehoitajille annettavista vapaapäivistä. Korvausten päätös tuo yhtäläisyyttä lastensuojelun, ikäihmisten, kehitysvam maisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitoon. Perhehoitajille maksettavat kor vaukset ja palkkiot erilaisten keskeytyksien ajalta sekä perhehoi tajien vapaapäivät ovat määrittelemättä eri asiakkuuksien kesken. Perhehoidon hallinnollinen toimintaohje (Miten kuntayhtymä jatkos sa toteuttaa lasten suojelun, ikäihmisten, kehitysvammaisten, vam maisten ja mielenterveys kuntoutujien perhehoitoa) valmistuu koko naisuudessaan myöhemmin. Perhehoitajalle maksettavat korvaukset perhehoita jan sai rastues sa: Jatkuva perhehoito Perhehoitajan sairastuessa niin, että työkyvyttömyys kestää enintään kolme (3) kalenteri päivää, poissaolon syyksi riittää oma kirjallinen ilmoi tus ja ao. perhehoidon yh dyshenkilön lupa. Mikäli sairaus jatkuu, saa perhehoitaja olla pois aikaisempi poissaolo mukaan lukien yh teensä enintään seitsemän (7) kalenteripäivää tervey denhoita jan/sai raanhoitajan antamalla työkyvyttömyystodistuksella. Sairausloman jatkuessa yli seitsemän (7) arkipäivää tarvitaan aina hy väk syttävä lääkärintodistus. Jos perhehoidon vastuuhenkilöllä on aihetta epäillä poissaolon todellista syytä muuksi, kuin, minkä perhehoitaja kertoo ilmoittaes saan poissaolosta, hänellä on oikeus pyytää lääkärintodistus koko työkyvyttömyysajalta. Perhehoitajan ollessa sairauden vuoksi tilapäisesti kykenemätön hoitamaan teh tävään sä ja maakunta järjestää hoitoon sijoitetulle korvaavan hoidon, maksetaan perhehoita jalle hoitopalkkio ja kulukorvaus sairastumispäivän jälkeiseltä yhdek sältä arkipäivältä. Per hehoitaja on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa oma vastuuajan

26 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (sairastumispäi vä + 9 arkipäivää) jälkeen verotettavien tulojensa perusteella laskettavan sairausvakuu tuspäivärahan suuruisena (Sarausvakuutuslaki 1963, 1 ). Kulukorvauksesta vähenne tään 1/3, jos hoidettava siirretään muualle hoitoon. Edellytyksenä sairausajan palkanmaks amiselle on toimiminen perhehoitajana vähintään yhden kuukauden ajan ennen sairausloman al kua. Mikäli hoito jatkuu perhekodissa perhehoitajan vastuulla sairausloman ajan, on perhehoi taja oikeutettu saamaan sekä sairauspäivärahan, kulukorvauksen ja hoitopalkkion. Kela arvioi ja päättää kuitenkin sairauspäivärahan maksamisesta. Sairauspäivärahaa haettaessa perusteena on lääkärintodistus. Tilapäinen perhehoito Tilapäisen perhehoitajan sairastuessa tulee hänen sopia perhehoidon vastuu henkilön kanssa poikkeusjärjestelystä esim. perhehoidettavan hoitojaksoista uu delleen. Perhehoitajalle maksettavat korvaukset, kun perhehoito kes keytyy perhe hoitajas ta riippumattomasta syystä: Lasten ja nuorten, Ikäihmisten, vammaisten, kehitysvammais ten ja mielenter veyskun toutu jien perhehoito: Jos perhehoito vakituisen hoidettavan osalta keskeytyy hoitajasta riippumatto masta syystä (esim. hoidettavan sairaalahoito, vierailu omaisten luona), makse taan perhehoi tajalle sekä hoitopalkkio että 2/3 kulukorvausta yhtäjaksoisesti 30 vrk keskeytyksen jäl keen ja enintään 60 vrk/vuosi, ellei tilalle oteta toista hoidet tavaa. Tällöin perhehoitajan edellytetään pitävän yhteyttä hoidettavaan ja olevan yhteistyössä hoitopaikan kanssa. Hoidettavan tulo- ja lähtöpäivää ei lasketa poissaolopäiviksi. Lasten ja nuorten perhehoito: Lasten ja nuorten perhehoidossa ei lasketa lapsen/ nuoren sairaalassaoloaikaa, eikä vierailuja biologisten vanhempien luona keskeytykseksi Perhehoitajalle maksettavat korvaukset erinäisissä poikkeustapauk sissa: Perhehoitajan osallistuminen perhehoidon vastuuhenkilön kanssa yhteisesti sovittuihin tilai suuksiin: työnohjaukseen, koulutukseen tai vertaisryhmätoimintaan, ei vaikuta hänel le mak settavan hoitopalk-

27 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ kion ja kulukorvauksen määrään vähen tävästi. Kainuun maakunta -kunta yhtymä vastaa perhehoidossa olevien henki löiden hoidon järjestämisestä ko. ajalle. Perhehoitajan vapaapäivät ja maksettavat palkkiot ja kulukor vaukset va paan ajalta: Ellei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle tulee järjestää mah dol li suus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalente rikuukautta kohden, jo na hän toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vä hintään 14 vrk perhe hoitajana (Perhehoitajalaki 312/92). Perhehoitajan oikeus vapaaseen lasketaan kalenterivuosittain. Vapaakausi alkaa 1.1. ja päättyy Vakituinen perhehoitaja saa vapaansa ajalta normaalin hoitopalkkion ja tältä ajalta mak setaan kulukorvausta 2/3, jos hoidettava on ko. ajan muualle sijoitettu na. Jos vakituinen perhehoitaja on vapaalla ja hänelle tulee perhekotiin si jai nen, makse taan vakituiselle perhehoitajalle hoitopalkkio ja kulukor vaus täytenä. Jatkuva perhehoito Perhehoitajan oikeus vapaaseen lasketaan kalenterivuosittain. Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoitajilla on vapaata 24 ka lenteripäivää vuodessa. Poikkeuksellisesti jos va paan pitäminen ei ole mahdollista, voi daan lasten ja nuorten perhe hoitajille maksaa pitämättömästä vapaasta rahallinen kor vaus. Kehitysvammaisten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien per hehoitajilla on vapaata 40 kalenteripäivää (v kehitysvammaisten, vammaisten ja mielenterveyskun toutujien per hehoitajilla 40 kalenteripäivää, ikä ihmisten perhehoita jilla 12 va paapäivää) vuodessa. Poikkeuksellisesti jos vapaan pitäminen ei ole mahdollista, voidaan kehitysvam maisten, vammaisten, ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoitajille maksaa pitämättö mästä vapaasta rahallinen korvaus: enintään 30 kalenteripäivää/vuosi. Vapaan maksaminen rahallisena korvauksena: hoitopalkkion määrä jaetaan 30,4 ja ker rotaan vapaapäivien määrällä. Taulukossa suluissa olevat euromäärät ovat vuoden 2008 euromääriä vapaan rahallisesta korvauksesta. Lasten ja nuorten perhehoito Hoitopalkkio Rahallinen kor vaus pi tä mät tö mästä va paasta = 24 pv

28 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ e/kk 631,58 e (267,00) 0 2 v 600 e/kk 473,69 e (267,00) 3 17 v 470 e/kk 371,06 e ( 267,00) v Kehitysvammaisten ja vammaisten perhehoito Hoitopalkkio Rahallinen korvaus pitämättömästä vapaasta = 30 pv 562 e/kk 554,61 e ( 522,04) I maksuluokka 618 e/kk 609,87 e (574,34) II maksuluokka 700 e/kk 690,79 e ( 615,79) III maksuluokka 800 e/kk 789,47 e (663,16) IV maksuluokka Ikäihmisten ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito Hoitopalkkio Rahallinen korvaus pitämättömästä vapaasta = 30 pv 700 e/kk 690,79 e ( 504,28 ikäihm. 756,91 mielenterv.kunt.) Ikäihmisten, vammaisten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien perhe hoitajille maksetaan pitämättömästä vapaasta rahakorvaus kesäkuussa ja joulukuussa, lasten ja nuorten perhehoitajille kesäkuussa. Maakunta järjestää perhehoitajan vapaan aikana perhehoitajan kanssa yhteis työnä si joitettujen hoidon. Hoidon järjestämisessä otetaan huomioon perhehoi dossa olevan henkilön ja hänen lähiomaisten toiveet. Mikäli perhehoidossa on useampi kuin yksi henkilö, tulee vapaa järjestää kaik kien asuk kaiden osalta yhtä aikaa. Perhehoitajan vapaan toteuttaminen ja korvausten suorittaminen sovitaan toi meksianto sopimuksessa. Vapaan järjestelyistä sovitaan Kainuun maakunta kuntayhtymän per hehoidon vastuuhenkilön kanssa.

29 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Tilapäinen perhehoito Tilapäisessä perhehoidossa perhehoitajalla on yksi arkipäivä va paata kutakin ka lenteri kuukautta kohden, jona hän on toiminut toi meksiantosopimuksen perus teella perhehoi tajana vähintään 14 vuo rokautta. Kertyneet vapaapäivät korvataan rahana. Vapaapäiväkorvaus määräytyy ko. kuukau den aikana pisimpään perhehoidossa olevan henkilön yhden hoitopäivän hoitopalkkion mukaan. Kiertävä perhehoitaja Kiertävällä perhehoitajalla on yksi (1) arkipäivä vapaata kutakin kalen te rikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella perhehoitaja na vähintään 14 vuorokautta. Lisätietoja asiasta antavat per hepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh , ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän per hehoitajil le maksettavat korvaukset alkaen esit telyteksissä esitetyn mukaisesti. Hyväksyi päätösehdotuksen.

30 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Edustajan esittäminen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan STLTK 45 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaan: "Kainuun Työterveyden johtokuntaan kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilö kohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna taloushallinnon ja työterveys huollon asiantuntemus. Palveluja hankkivien yhtymien, laitosten ja asiakasryhmien edustuksen johtokunnassa tulee olla tasapuolinen ja riittävä. Vähintään yhden johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen tai varajäsen. Maakuntahallitus nimeää johtokunnan, sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." Tasa-arvolain mukaan johtokunnan kuudesta jäsenestä puolet tu lee ol la naisia ja puolet miehiä. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se nimeää Kainuun Työterveys -liikelaitok sen johtokuntaan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä yhden var si nai sen jäse nen ja hä nelle hen ki lö koh tai sen va ra jä se nen. Sosisaali- ja terveyslautakunta päätti esittää maakuntahallitukselle, että se nimeää Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Kyllikki Pyykkösen ja hä nel le henkilökohtaiseksi varajäseneksi Osmo Toivasen.

31 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Invalidiliiton Oulu-Kainuu Aluejohtoryhmä/Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle /11/111/2009 STLTK 46 Invalidiliiton Oulu-Kainuu Aluejohtoryhmän saapunut kir je: "Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle Vammaispalvelulaissa on säädetty kunnalli sista vammaisneuvostoista. Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Esitämme, että kaupunginhallitus nimeäisi seuraavalle valtuustokaudelle vuoden 2009 alusta oman vammaisneuvoston. Pidämme tärkeänä, että vammaisneuvostossa on edustettuna viranomaisten lisäksi myös riittävä määrä vammaisjärjestöjen edustajia. Lainsäädännössä korostetaan vammaisten henkilöiden esittämien tarpeiden ja näkökohtien huomioon ottamista sekä eri viranomaisten ja vammais järjestöjen välisen yhteistoiminnan merkitystä vammaisten henkilöi den aseman ja olosuhteiden kehittämisessä. Vammaisneuvoston toimiala vammaispalvelulain 13 :kin säännökset huomioon ottaen varsin laaja. Se kattaa asiallisesti kaikki ne kunnan toiminnot, jotka tavalla tai toisella liittyvät vammaisten ihmisten elämi seen ja arkeen. Invalidiliiton Oulu-Kainuu alueen johtoryhmä katsoo, ettei vammaisneuvoston rooli mitenkään rajoitu ainoastaan sosiaali- ja terveystoimen alaan. Erityisen tärkeinä muina osa-alueina vam maisneuvoston toiminnan kannalta ovat mm. kaavoitustoimi, tekni nen toimi yleensäkin ja opetustoimi. Asettaessaan vammaisneuvoston pidämme myös tärkeänä sitä, että kunnanhallitus va raa tarvittavan määrärahan neuvoston toimintaa varten, sekä huo lehtii siitä, että vammaisneuvoston sihteerikysymys tulee hoidettua virkamiestyönä." Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta päätti perustaa maakunnallisen vammaisasiain neuvottelukunnan, johon kunnalliset vammaisneuvostot ovat nimenneet edustajansa. Vammaisasiain neuvottelukunnan sihteeriksi esitettiin Kajaanin seudun vammaispalvelupäällikkö Maarit Rantakurtakkoa (ent. Sivosta). Lautakunta valitsi edustajakseen vam mais asiain neuvottelukuntaan Tauno Ronkaisen.

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Perusturvalautakunta 13.01.2009 Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani

Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 Klo 09:06-12:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs. iso neuvotteluhuone, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus-

Lisätiedot

Perhehoidon toimintaohje

Perhehoidon toimintaohje Perhehoidon toimintaohje 1 Perhehoidon toimintaohje Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivitetty 5.12.2013 / 22.1.2014 Perhehoidon vastuuhenkilöt 2 Sisällys 1 Perhehoito... 4 1.1 Perhehoidon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19

Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 15/2015 1 Kunnanhallitus Kokousaika 28.09.2015 kello 14:00-16:19 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 147 Kiinteistö Oy Siilinjärven Teollisuustie

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Maakuntahallitus I 19.12.2011 AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot