Johdanto Vakavan valintakokeen artikkeleihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto Vakavan valintakokeen artikkeleihin"

Transkriptio

1 Pekka Räihä & Merja Hillilä Johdanto Vakavan valintakokeen artikkeleihin Aluksi Kasvatusalan valintakokeet ovat kokeneet viimeisen kahden vuoden aikana isoja muutoksia lähinnä Vakava-hankkeen (Valtakunnallinen kasvatusalan valintojen yhteistyöhanke) toimeenpanemana. Hankkeen pilottivuonna 2006 kokeiltiin monivalintakysymysten toimivuutta. Tästä rohkaistuneena vuonna 2007 opiskelijavalintojen muutoksessa voitiin edetä alkuperäisen hankesuunnitelman toiseen vaiheeseen. Sen keskeinen tavoite on ollut kasvatusalan valintojen avaaminen mahdollisimman suurelle joukolle, ei pelkästään koulussa hyvin menestyneille. Tämän tavoitteen onnistuminen edellyttää toimivan, tehokkaan ja taloudellisen karsintakokeen käyttöä. Esimakua tästä saatiin jo pilottivuoden kokemuksista. Tänä vuonna kysymykset pysyvät monivalintaisina, mutta kysymyksiä ei laadita enää perinteisen kirjan vaan erillisten artikkeleiden pohjalta. Suurempi muutos koskee kuitenkin lukuaikaa. Se on rajattu yhdeksi kuukaudeksi, minkä ajan artikkelit ovat luettavissa Internetissä. Pyrkijä voi halutessaan myös tilata Internetin aineistoa vastaavan kirjaversion. Koska Vakava-hanke on kehittämistyön lisäksi tutkimushanke, kahden erilaisen lukutavan olemassaoloa voidaan pitää perusteltuna. Asetelma avaa tien jatkotutkimuksille. Kuten artikkelikokoelman nimikin Samalta viivalta viestii, tavoitteena on ollut saada pyrkijät ainakin periaatteessa samalle lähtöviivalle. Kun lukuaika on kaikille sama, yksilölliset ominaisuudet, 7

2 Samalta viivalta taipumukset ja kyvyt saanevat suuremman merkityksen koulutuspaikkoja jaettaessa kuin lukemiseen käytetty aika. Tässä johdantoartikkelissa esitellään lyhyesti Vakava-kokeeseen tulevien artikkeleiden syntyhistoriaa mutta myös jotain siitä, mihin kysymyksiin artikkelit ovat hakeneet vastausta. Vaikka mukana olevat viisi artikkelia on ensisijaisesti valintakokeiden aineisto, on artikkeleiden valinnassa pyritty kiinnittämään huomiota myös artikkelikokoelman jatkokäytön mahdollisuuteen. Artikkeleiden kautta lähestytään opettajan tai yleisimminkin kasvattajan työtä monesta eri näkökulmasta. Vakava-kokeen artikkeleista Vakava-kokeen artikkelit (5 kpl) on valittu useiden potentiaalisten joukosta, ja valinnan on suorittanut monivalintatehtäviä laatinut työryhmä. Artikkeleita ei siis ole kirjoitettu tätä nimenomaista koetta varten, vaan kukin niistä on alun perin tehty toiseen tarkoitukseen. Vanhin artikkeleista on 1990-luvun lopusta ja tuorein vuoden takaa muiden sijoittuessa ääripäiden väliin. Tämä ei kuitenkaan vähennä artikkeleiden arvoa vaan päinvastoin. Artikkelit on valittu tiettyä periaatetta noudattaen ja kokonaisuutta tavoitellen. Vaikka artikkelit ovat valintakokeen materiaalina, niillä on toivottavasti käyttöä laajemminkin ja myöhemmässä opiskelun vaiheessa. Ne käsittelevät kasvatuksen ja opetuksen kysymyksiä monesta näkökulmasta. Sakari Suutarisen artikkeli on luonteeltaan koulutuspoliittinen. Esa Poikelan ja Sari Poikelan artikkeli ottaa kantaa oppimiseen. Pirjo Nuutisen ja Tapio Puolimatkan artikkelit ovat molemmat tieteenfilosofisia mutta myös metodologisia. Edellinen paikantaa kasvatustiedettä tieteiden joukkoon ja jälkimmäinen pohtii totuuden ongelmaa. Marjatta Bardyn artikkeli on yhtä aikaa sekä kasvatusfilosofiaa että kasvatuksen historiaa. Sakari Suutarinen (2006) pohtii artikkelissaan Yhteiskunnallinen keskustelu vähäistä Suomen peruskoulussa -oppilaitokset tukemaan kes- 8

3 kustelevaa kansalaisuutta syitä, miksi Suomen koululaitoksessa keskustelukulttuuri ei tahdo luonnistua. Artikkelissa verrataan eri maiden kouluissa käytävää poliittisen keskustelun määrää kyselytutkimuksen keskiarvojen pohjalta. Korrelaatioilla vastaavasti pyritään osoittamaan keskustelun yhteyksiä muuhun yhteiskunnalliseen ajatteluun. Johtopäätöksissä Suutarinen pohtii ja antaa ehdotuksia yhteiskunnallisen opetuksen ja opettajankoulutuksen uudistamiseksi. Suutarinen johti vuosina Suomen osuutta 28 maan yhteisestä yhteiskunnallisen alueen koulututkimuksesta (IEA/Civic/ CIVED). Sen vuonna 2001 julkaistujen päätulosten mukaan Suomen nuorten tiedot ja taidot olivat kansainvälistä kärkitasoa, mutta heidän asenteensa ja toimintansa näyttivät olevan kaukana sellaisista ihanteista, joiden yleensä on nähty tukevan demokratiaa ja yhteiskunnan kehittämistä. Tämä artikkeli pohjaa kyseisen tutkimuksen aineistoille. Esa Poikelan ja Sari Poikelan (1999) artikkeli Kriittisyys ja ongelmaperustainen oppiminen on kirjoitettu 1990-luvun loppupuoliskolla, jolloin ongelmaperustainen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL) oli vielä varsin huonosti tunnettu kasvatustieteessä. Käytännössä ongelmaperustaisen oppimisen periaatteiden soveltaminen oli aloitettu Tampereen yliopiston lääketieteen opetuksessa jo vuosikymmenen alkupuolella. Muutoksen innoittajina olivat Kanadan McMasterin ja Hollannin Maastrichtin yliopistojen esimerkit. Artikkelin tarkoituksena onkin antaa opettajille ja opiskelijoille perustietoa PBL:n pedagogisista lähtökohdista sekä suhteesta kriittisen ajattelun kehittämiseen korkeakoulutuksessa. Artikkelissa osoitetaan, miten erilaiset oppimisteoreettiset suuntaukset vaikuttavat ongelmaperustaisen oppimisen pedagogisten mallien muotoutumiseen sekä arvioidaan, miten erilaisten PBL-mallien avulla voidaan toteuttaa kriittisyyttä yliopisto-opetuksessa. Pirjo Nuutisen (2002) artikkeli Kasvatustieteestä opettajankoulutuksen perustieteenä perustuu hänen syyskuussa 2001 pitämäänsä virkaanastujaisesitelmään Huomioita monitieteisestä kasvatustieteestä ja metodologiasta opettajuuden tietoperustana. Artikkelissa pohdi-

4 Samalta viivalta taan kasvatustieteen olemusta ja mahdollisuuksia tarjota opettajankoulutukselle yhtenäinen teoreettinen perusta. Aihetta lähestytään tieteen tavoitteiden ja vuosituhannen vaihteelle ominaisen metodologisen keskustelun näkökulmista. Artikkeli on suunnattu kasvatusalan tutkijoille ja opiskelijoille. Tapio Puolimatka (2005) tarkastelee artikkelissaan Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus ja totuusteoriat totuuden ongelmaa tieteessä. Tieteellistä tutkimusta toteutetaan aina jonkin totuuskäsityksen pohjalta, koska tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoamme todellisuuden asiaintiloista. Totuuden määritelmästä on kuitenkin kiistelty filosofiassa ilmeisesti niin kauan kuin filosofian tutkimusta on harjoitettu. Puolimatkan mukaan käyttäytymistieteiden metodologisessa keskustelussa ei ole riittävästi huomioitu totuusteorioista käytyä viimeaikaista filosofista keskustelua. Artikkelin tarkoituksena on perustella näkemystä, jonka mukaan ainoastaan totuuden vastaavuusteoria (korrespondenssiteoria) kelpaa totuuden määritelmäksi myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisen tutkimuksen perustaksi on joskus ehdotettu jotakin episteemisen totuusteorian muotoa, joiden mukaan totuus on riippuvaista ihmisen tiedosta sen sijaan että se olisi riippuvaista todellisuuden asiaintiloista. Episteemisen totuusteorian eri muodot onnistuvat tuomaan esille joitakin totuuden kriteerejä, mutta ne eivät kelpaa itse totuuden määritelmäksi. Marjatta Bardyn artikkeli Rousseaun Émile ja kantavat kysymykset ihmiseksi kasvamisessa päättää Vakava-kokeen artikkelikokoelman. Rousseauta on moitittu monista, muun muassa tytön kasvatusta koskevista, näkemyksistä. Bardy kysyykin, kannattaako yleensä tietää, mitä oudohko tyyppi kirjoitti lähes 250 vuotta sitten. Hän myös vastaa kysymykseensä: Historia tuo avaruutta tähän päivään, ja Émile osoittaa ainutlaatuisen laajalti, syvältä ja moniulotteisesti kysymyksiin, joita ei voi paeta. Bardyn kiinnostus Jean-Jacques Rousseaun Émile -teokseen juontuu monivuotisesta kansainvälisestä tutkimushankkeesta Childhood as a Social Phenomen, jossa hän oli mukana tutkijana. Hankkeessa 10

5 paneuduttiin lapsiväestön asemaan pitkälle teollistuneissa yhteiskunnissa. Hanke herätti hänessä halun palata ajassa taaksepäin; miten moderniin lapsuuteen oli tultu? Jo nuorena opiskelijana Marjatta Bardy oli hypistellyt Èmile-teosta kirjastossa. Se vaikutti kiehtovalta, mutta rönsyilevän möhkälemäiseltä ja jäi silloin vaille tarkempaa perehtymistä. Vuosia myöhemmin hän palasi tähän sivilisaatiomme erääseen avainteokseen. Palaaminen oli palkitseva, ja siitä muodostui hänen väitöstyönsä kantava perusta. Artikkelien bibliografiset tiedot: Bardy, M Rousseaun Émile ja kantavat kysymykset ihmiseksi kasvamisessa. Teoksessa Huhmarniemi, R., Skinnari, R & Tähtinen, J. (toim.) Platonista transmodernismiin. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 2. Turku, Nuutinen, P Kasvatustieteestä opettajankoulutuksen perustieteenä. Teoksessa P. Nuutinen & E. Savolainen (toim.) 50 vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Poikela, E. & Poikela, S Kriittisyys ja ongelmaperustainen oppiminen. Teoksessa J. Järvinen-Taubert & P. Valtonen (toim.) Kriittisyyteen kasvu korkeakoulutuksessa. Tampereen yliopistopaino Oy. Juvenes-Print, Puolimatka, T Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus ja totuusteoriat. Kasvatus 33 (5), Suutarinen, S Yhteiskunnallinen keskustelu vähäistä Suomen peruskoulussa oppilaitokset tukemaan keskustelevaa kansalaisuutta. Teoksessa Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. Opetus Jyväskylä: PS-kustannus,

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Haluan luokanopettajaksi Syitä luokanopettajakoulutukseen hakeutumiselle, käsityksiä hyvän opettajan ominaisuuksista ja Vakava-kokeesta Tampereen yliopistossa vuonna

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika?

Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika? Sakari Suutarinen Yhteiskuntaopetuksen sisällöt opettajien kokemana Suomessa reformin aika? Tässä artikkelissa verrataan Suomen peruskoulun yhteiskuntatiedon opettajien käsityksiä yhteiskuntaopetuksen

Lisätiedot

Kestävää kehitystä edistävä opetus tunkeutuu opetussuunnitelmiin

Kestävää kehitystä edistävä opetus tunkeutuu opetussuunnitelmiin Kestävää kehitystä edistävä opetus tunkeutuu opetussuunnitelmiin Matkalla Tampereen yliopiston kestävää kehitystä edistävän organisaatiokulttuurin muutosprosessissa Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? 1 Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? Michael Uljens 1 Abstrakti Kasvatusfilosofiaa selvitellään aluksi tarkastelemalla miten filosofia on kasvatuksellista, ja kasvatus perimmiltään filosofinen ongelma,

Lisätiedot

Koskaan et muuttua saa!

Koskaan et muuttua saa! pekka räihä Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN?

KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN? KAUPUNGINOSAVERKKOSIVUT LISÄARVOA ALUEELLISEEN VIESTINTÄÄN? Jussi Arvio Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Arvio,

Lisätiedot

OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN

OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN Tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen Leena Penttinen (toim.) 1 2 Julkaisija: Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Lisätiedot

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA

SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA SITKEÄSTI REILUT 10 VUOTTA ONGELMAPERUSTAISTA OPPIMISTA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMASSA Jouni Tuomi (toim.) Sitkeästi reilut 10 vuotta ongelmaperustaista oppimista hoitotyön koulutusohjelmassa Jouni Tuomi

Lisätiedot

Samalta viivalta 9. Samalta viivalta 9. Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.)

Samalta viivalta 9. Samalta viivalta 9. Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.) S Tanja Steiner, Jorma Vainionpää ja Rauno Huttunen (toim.) amalta viivalta 9 on kasvatusalan VAKAVA-valintako- deksasta kasvatusalaan liittyvästä artikkelista. Artikkelit on valinnut eri yliopistojen

Lisätiedot

Muuttuva musiikkikasvatus

Muuttuva musiikkikasvatus Muuttuva musiikkikasvatus Sosiokulttuurinen kritiikki musiikkikasvatuksen oppijakäsityksiin Pro gradu -tutkielma Kevät 2006 Tuulikki Laes Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma Sibelius-Akatemia S I B E L

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

JOHTORYHMÄTYÖN HAASTEET Tutkimus Helsingin kaupungin peruskouluista

JOHTORYHMÄTYÖN HAASTEET Tutkimus Helsingin kaupungin peruskouluista TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos JOHTORYHMÄTYÖN HAASTEET Tutkimus Helsingin kaupungin peruskouluista Hallintotiede Pro gradu tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja: Risto Harisalo Heidi Laaksonen

Lisätiedot

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 Sakari Ahola & Jussi Välimaa (toim.) TÄTÄ JULKAISUA MYY Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PL 35, (Freda) 40351

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa

Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Oppilaiden välinen tasa-arvo opetussuunnitelmien perusteissa Pro gradu -tutkielma Sannariikka Kaiharju 0194932 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutusohjelma Kyösti Kurtakko Lapin yliopisto

Lisätiedot

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen

OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA. Sari Kalijärvi Tanja Muranen OPETTAJIEN IHMIS- JA KASVATUSIHANNE IHMISKÄSITYSAJATTELUSSA Sari Kalijärvi Tanja Muranen Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma Kevät 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS 1 IHMISYYTEEN

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN

JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN 1 JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN Ritva Jakku-Sihvonen Sari Heinonen Arviointi2/2001 2 Taitto Pirjo Hilkku ISBN 952 13 1038 3 ISSN 1238 4453 Yliopistopaino Oy 3 Sisällys LUKIJALLE...

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeen tausta ja tavoitteet RAPORTTI KANSALAISVAIKUTTAMISEN POLITIIKKAOHJELMAN TOTEUTTAMISESTA YLIOPISTOJEN OPETTAJANKOULUTUKSESSA VUOSI 2005 Hankkeen tausta ja tavoitteet Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hanke on osa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

VIDEOKAMERA KOULUTYÖSSÄ

VIDEOKAMERA KOULUTYÖSSÄ VIDEOKAMERA KOULUTYÖSSÄ Miten kamera voisi olla kuin kynä? Viestinnän koulutusohjelma Radio- ja televisioilmaisun suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö 18.4.2006 Ismo Kiesiläinen Sisällys 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa

Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa Hanna Sulonen Tieto- ja viestintätekniikan omaksuminen työvälineeksi päiväkodeissa "Kyllä 'vanhakin' oppii, jos asenne on positiivinen!" 12/2002 ISBN 951-33-1260-7 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki

Lisätiedot