Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 2. Strategiat 3. Toiminnan tavoitteet ja painopisteet 2015 Perustoiminnan painopisteet 3.1. Kulttuuriperintökasvatuksen kehittäminen ja tukeminen 3.2. Yhteiskunnallinen toiminta Kehittämistoiminnan painopisteet 3.3. Sidosryhmätyö 3.4. Vuorovaikutteinen ja monikanavainen viestintä 4. Talous ja rahoitus 5. Jäsentoiminta 6. Julkaisut 7. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä 8. Hallinto 9. Henkilöstö Liite 1: Hankkeet Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on vuonna 2006 perustettu avoin kansalaisjärjestö. Seuran tehtävänä on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. Seura huolehtii erityisesti lasten ja nuorten oikeudesta kulttuuriperintöön 1 tukemalla sekä kasvattajien että kasvatusta, opetusta, koulutusta ja nuorisotyötä organisoivien tahojen työtä. Seura on asiantuntija-, hanke- ja vaikuttajaorganisaatio, jonka toiminta koostuu kulttuuriperintökasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä yhteiskunnallisesta 1 Perustuslaki 17 ja 20. Yleissopimus lapsen oikeuksista, erityisesti artiklat 29, 30, 31. 1

2 toiminnasta. Vuonna 2015 seura jatkaa verkostomaista yhteistyötä kulttuuriperintö- ja ympäristöalan sekä kasvatus- opetus-, koulutus- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 seura käynnistää uusien kehittämistoimintojen vakiinnuttamisen osaksi perustoimintaansa, jatkaen näin toimintansa kehittämistä kohti keskusmaista toimintatapaa ks. kuvio 1 s.7). 2. Strategia ja viestintästrategia Seuran toiminta perustuu avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen, tasa- arvoon ja monimuotoisuuteen. 2 Toiminta- ajatuksen mukaisesti seura edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta vaikuttamalla edellytyksiin toteuttaa niitä sekä tukemalla kasvattajien valmiuksia. Seuran visiona on yhteiskunta, joka arvostaa ja edistää kulttuuriperintöosaamista ja - tietoisuutta. Vision mukaan yksilöt kokevat itsensä osalliseksi kulttuuriperintöön ja ymmärtävät sen oikeudekseen. Yksilöt myös kokevat kulttuuriperinnön merkitykselliseksi itselleen sekä toimivat sitä arvioiden ja arvostaen. Strategiset tavoitteet ovat: 1. Kulttuuriperintötaitojen ja - tietojen saatavuus ja vaikuttavuus sekä niiden kokeminen merkityksellisiksi lisääntyy. 2. Kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen näkökulmat otetaan huomioon kasvatusta, opetusta ja koulutusta ohjaavissa asiakirjoissa ja päätöksissä. 3. Eri toimijat erityisesti opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja ympäristöalalla ovat sitoutuneet kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen edistämiseen. 4. Seuran rooli vuorovaikutteisena toimijana on vahvistunut ja seura on tunnettu kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen asiantuntijana ja tukijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Viestintästrategian mukaan seuran viestinnän tarkoituksena on kulttuuriperintökasvatuksen vaikuttavuuden edistäminen tukemalla verkostomaisen yhteistyön syntymistä sekä sen kehittymistä edelleen. Ydinviestejä ovat: Kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Jokaisella on oikeus tuntea oma kulttuuriperintönsä ja osallistua sen määrittelyyn. Jokaisella on myös vastuu kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperintökasvatuksella voidaan tukea lasten ja nuorten hyvää kasvua, yksilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kestävää yhteiskunnallista kehitystä. 2 Strategia liity- jaseneksi/yhdistysdokumentit/ 2

3 !"#$%&'")**""+,-%+,&*./0120*"/1%&'1%"+0&'*#,$,&*0' 302#,**%%*' '''''''''3")#/1%* '''''''40,/"*"/1%*' : <A9:B8?0 862>AB AC:>8= ;:BAB :0 4;<=9:>8?0 862>AB AC:>8= ;:BAB 2*$+*%/-$#& -#3"%%'1"&#& 43%#"$0 -/&&*55"&#& %."1"&%*!"#$%"&%')* +#,-.$%."%/0 1"&#& 56'7,18*8' /")**""+,-%+,&*.9 *,%*#,1""**0':0' /")**""+,-%+,&*..&'),,**;288' #100$,1*0' ' ' <6'3"/%0' /")**""+,1*0':0' ;=*%,1/"&&0)9 ),1*0' #10)),1""**0>' #10)),1*"$,1*0':0' ;=*%,1.)),1;;**8' /%1*8288' %)8$8&*0-00'B' ="#$,#,A%&' %+,*;,1%1*,' /")**""+,1%&' /%1*82;;A%&' 8."1"&%*1*55"%)* 43%#"$%DE-/1FF*&//G #%! 7*/$/&&.%H +#%..1/-$#%)* -*&&*&.%.%! I'$#&DDG#% %."1"-/&&"$$*H.3)*/$0 )*%DE,D31"$$'! 2'D%E$$'.& 1.&"F/.5"&#& -.3G#,D31"#& %*+."%%*1"$%*)* +#,-.$%."%/1"$%*%/-#+* +"#$%"&%'*FF*,**%%"J +#,--.$"+/%H$.1#H //%"$-",)##%HL5.M"H 5#3G"$%E0H)'$#&0)*1//% %"#G.%%##%! 8."1")."G#&+#,-.$%. 5**)#&## " 7*$%#&)*&/.,%#&2F-0 %*"G.%)*%"#G.% 5"$''&%D+'% " 2*$+*%%*)"#&)* -./5/%%*)"#&+*51"/G#% -#3"%%D+'% " 2F-J&&'-D+DD$ -#$-#"$$'*$"*-",)."$$* " KF#%/-$#&)',)#$%')"55'.&1*3G.55"$//$ %.%#/%%**2<2J* " 2<201DE&%#"$DD$ D3%#"$-/&&*$$*5"$''&%DD " 8"#%.$#/,*&%."1"&&*& %/5.-$"$%*5#+"''$"%' %*,+"%$#+"55# " 8"#%.3D+"$%'-F-0 -'D%'&&E"$%'5#+"'' $#/,*&-*/%%*#%##&F'"& " >#/,*&%."1"&%*-#3"%%DD +*$%**1**&F*,#11"& -.3G#,D31"#&N-$O $%,*%#M"*PQRS0PQRTU %*,+#%%* " B'-#1D-$#%2<2J& %*,-."%/-$#$%*H %*+."%%#"$%*)*D3%O -/&&*55"$#$%* 1#,-"%D-$#$%'5#+"'+'%)* -#3"%%D+'%#G#55##&O 2<202A>26> '''''CA,&*#,$,&*0''''''''''3#,$,&*0$"#A#*''''''''''' *kuvio 1: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran keskusmainen toimintatapa 3. Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuonna 2015 Seuran toiminnan tavoitteina on a) lisätä kulttuuriperintöön liittyvää osaamista ja kulttuuriperintötietoisuutta, b) tukea kulttuurista ja yhteiskunnallista osallisuutta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä c) edistää kestävää elämäntapaa, huomioiden erityisesti yksilöiden valmiudet tunnistaa sekä kulttuurin muutoksen että jatkuvuuden rooli kestävän tulevaisuuden kannalta. Vuoden 2015 toiminnan painopisteet jakautuvat perustoimintaan ja kehittämistoimintaan. Perustoiminnan painopisteet ovat 3.1. Kulttuuriperintökasvatuksen kehittäminen ja tukeminen ja 3.2. Yhteiskunnallinen toiminta. Kehittämistoiminnan painopisteet ovat 3.3. Sidosryhmätyö ja 3.4. Vuorovaikutteinen ja monikanavainen viestintä. PERUSTOIMINTA 3.1. Kulttuuriperintökasvatuksen kehittäminen ja tukeminen 3

4 Kasvatustyön tukeminen yhteistyöhankkeissa Valtakunnallisen kulttuurikasvatussuunnitelmatyön käynnistäminen 1) Kulttuurivoltti- hankkeessa. Kulttuurin vuosikello - verkkopalvelun tuottaminen kulttuurisesti kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisen tueksi 2) Kohti kestävää kulttuuria - hankkeessa. Kulttuuriympäristökasvatuksen verkkoaineiston tuottaminen 3) Ihan nurkan takana - hankkeessa. Museoiden kehittäminen mediakasvatuksen oppimisympäristöinä 4) Linkki museot mediakasvattajiksi hankkeessa. Verkkopelin tuottaminen maailmanperintökasvatuksen tueksi 5) Maailmanperintökasvatuksen kehittämishankkeessa. Toimintamallien tuottaminen ruotsinkielisille toimijoille ja alueille Ruotsinkielisen toiminnan kehittämishankkeessa. rahoitusta haetaan) Uusien yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja valmistelu. Asiantuntijayhteistyö ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen Maailmanperintökomitea- ja strategiayhteistyö Museoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Unesco- yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Unesco- koulu - yhteistyö Opetushallituksen kanssa Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön kanssa Kulttuuriympäristön tekijät - kilpailun 2015 suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä Euroopan Kulttuuriympäristöpäivien työryhmän kanssa Asiantuntijaosallistuminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoon Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen ontologiatyö yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa Jäsenyys Faron kulttuuriperintösopimuksen taustaselvityshankkeen tukiryhmässä Jäsenyys ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen Pyöreässä pöydässä Jäsenyys Kotiseutuliiton kouluopetusjaostossa Henkilöjäsenyys Europa Nostra Finlandin hallituksessa Yhteistyö yliopistojen ja tutkijoiden kanssa Luennot ja muut esiintymiset Kirjalliset kommentoinnit Neuvonta 3.2.Yhteiskunnallinen toiminta Aktiivinen työskentely toimikuntien ja työryhmien jäsenenä Kestävän kehityksen toimikunta Valtioneuvosto) 4

5 Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta Museovirasto) Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanotyöryhmä Ympäristöministeriö) Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä Ympäristöministeriö) Aktiivinen vaikuttaminen keskeisiin politiikkaohjelmiin, normiohjaukseen ja strategioihin Hallitusohjelma 2015 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU 2017 ) - vaikuttamisen käynnistäminen Lausuminen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteista Lausuminen joistakin ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteista Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2016 ) Maailmanperintöstrategia Muut ajankohtaiset Politiikkaohjelmien, normiohjauksen, strategioiden ja sopimusten jalkautumisen ja toteutumisen edistäminen yhteistyöhankkeissa, sidosryhmätyössä ja viestinnässä Opetussuunnitelmien toteuttamisen ja laatimisen tukeminen Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ) Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma ) Seuran kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen levittäminen ja toteutumisen seuraaminen Faron puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä KEHITTÄMISTOIMINTA 3.3. Sidosryhmätyön kehittäminen Kohderyhmäverkoston kokoamisen käynnistäminen Educa- messuilla Seura osallistuu Educa- messujen Kulttuuritorille yhteisosastolla Suomen Kotiseutuliiton kanssa. Osallistuminen ympäristökasvatuspäiville Kulttuuriperintökasvatuksen toimijoiden ryhmän perustaminen Aktiivisten jäsenten verkoston perustaminen Seuran 10- vuotisjuhlien suunnittelun käynnistäminen Valmistautuminen Educa messuille 3.4. Vuorovaikutteisen ja monikanavaisen viestinnän käynnistäminen 5

6 Viestintäsuunnitelman laatiminen Seuran uusittujen verkkosivujen julkistaminen ja markkinointi Facebook- sivujen markkinointi Verkkosivujen ja facebook- sivujen päivitystiheyden nostaminen Ajankohtaisviestinnän kehittäminen verkkosivuilla ja facebookissa sekä Ajankohtaiset - koosteen laatiminen ja lähettäminen verkostolle Vuorovaikutteisen viestinnän suunnittelun käynnistäminen verkoston tarpeisiin: selvitetään kulttuuriperintökasvatuksen eri toimijoiden tuottaman ajankohtaisen tiedon, aineistojen ja käytäntöjen saatavuus. Yhteistyö muun muassa Opetushallituksen edu.fi, Hyvät käytännöt ja OPS2016 tuki - palveluiden, rakennusperinto.fi/kulttuuriymparisto.fi - palvelun, EduCloud/Pilviväylän sekä Finnan ja Europeanan kanssa. Viestinnän työkalujen ja osaamisen hankinta 4. Talous ja rahoitus Seura rahoittaa perus- ja hanketoimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön myöntämillä yleisavustuksilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja säätiöiden myöntämillä erityisavustuksilla ja apurahoilla. Seura hakee aktiivisesti rahoitusta kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden toteuttamiseksi eri lähteistä. Kehittämistoimintojen toteuttamiselle vuonna 2015 seura hakee lisärahoitusta. Ruotsinkielisen toiminnan käynnistämiselle seura hakee säätiörahoitusta. 5. Jäsentoiminta Jäsenille järjestetään yhdestä kahteen jäsentilaisuutta ja tiedotetaan kulttuuriperintökasvatuksen ja seuran ajankohtaisista asioista. Jäsenille lähetetään vuosittainen jäsenkirje. Jäsenetu uudistetaan. Osana kehittämistoimintaa kootaan aktiivisten jäsenten verkosto, joka tarjoaa jäsenille mahdollisuuden osallistua kulttuuriperintökasvatuksen edistämiseen, keskinäiseen verkostoitumiseen sekä oman asiantuntemuksen jakamiseen. Seuralla on vapaaehtoinen jäsensihteeri. 6. Julkaisut ja aineistot Seuran tuottamat maksuttomat julkaisut ovat saatavilla pdf.muodossa seuran verkkosivuilla osoitteessa Vuonna 2015 tuotetaan aineistoja, jotka julkaistaan Tuotannossa ovat: 1) Opasmateriaalia ja verkkopalvelu kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimiseksi, 2) Kulttuurin vuosikello - verkkopalvelu, 3) Ihan nurkan takana - verkkoaineisto kulttuuriympäristökasvatukseen, 4) Opas museoille mediakasvatuksen toteuttamiseksi ja 5) Pedagoginen verkkopeli maailmanperinnöstä. 7. Hallinto ja kokoukset 6

7 Vuosikokous järjestetään kevättalvella. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6 10 kertaa. Hallituksen kokouksissa seurataan tavoitteiden toteutumista ja suunnitelmien etenemistä sekä päätetään toteuttamistavoista ja toimintamuodoista. Hallintoa kehitetään ottamalla käyttöön prosessien suunnittelun ja seurannan työkalu. Sisäistä viestintää kehitetään hyödyntämällä tehokkaammin työkaluja, kuten google driveä. 8. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä Vuonna 2013 perustettu seuran toimintaa tukeva Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmään kuuluvat edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan että koulutuspolitiikan osastolta, ympäristöministeriöstä, Opetushallituksesta ja Museovirastosta. 9. Henkilöstö Vuonna 2015 seurassa on kaksi toimihenkilöä vakituisessa työsuhteessa. Lisäksi seura työllistää yhden puolipäiväisen työntekijän Kulttuurivoltti- hankkeessa sekä tuntityöntekijät Linkki museot mediakasvattajiksi - hankkeessa ja Maailmanperintökasvatuksen kehittämishankkeessa. Kohti kestävää kulttuuria - hankkeessa työskentelevät tuntityöntekijä ja harjoittelija. Rahoituksen varmistuessa seura työllistää yhden kokopäiväisen työntekijän Maailmanperintökomitea- ja strategiatyössä, puolipäiväiset työntekijät Ihan nurkan takana - hankkeessa ja Ruotsinkielisen toiminnan kehittämishankkeessa. Lisäksi seura palkkaa tarvittaessa muita työntekijöitä ja ottaa mahdollisuuksien mukaan harjoittelijoita. 7

8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Liite 1: Hankkeet ) Kulttuurivoltti Hankkeen tavoitteena on kulttuurikasvatuksen edistäminen kouluissa tukemalla kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimista kunnissa. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen opasmateriaali, verkko- ja neuvontapalvelu sekä alueellisia kokeiluja ja koulutuksia. Yhteistyötahot: Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu, Kuntaliitto, Opetushallitus, Taiteen Edistämiskeskus. Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 2) Kohti kestävää kulttuuria Hankkeen tavoitteena on tukea kulttuurisesti kestävän kasvatuksen suunnittelua ja toteuttamista päiväkodeissa ja kouluissa. Hankkeessa tuotetaan Kulttuurin vuosikello - verkkopalvelu eli kulttuurisesti kestävän kehityksen kasvatuksen suunnittelu-, seuranta- ja arviointiväline. Yhteistyötahot: Espoon RCE Regional Centres of Expertise) - verkosto, OKKA Opetus- ja kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) - säätiö, Vihreä Lippu - ohjelma Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 3) Ihan nurkan takana avaimia kulttuuriympäristökasvattajalle Hankkeen tavoitteena on tukea kulttuuriympäristökasvatuksen toteuttamista. Kohderyhmänä ovat erityisesti vuotiaiden lasten kanssa toimivat kasvattajat. Hankkeessa tuotetaan verkkoaineisto sekä edistetään kulttuuriympäristökasvattajien verkostoitumista. Yhteistyötahot: Hanke on osahanke Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu - hankekokonaisuudessa. 4) Linkki museot mediakasvattajiksi Hankkeen tavoitteena on vahvistaa museoita mediakasvatuksen oppimisympäristöinä sekä kehittää museoiden ja päiväkotien ja koulujen yhteistyötä. Hanke tukee alle 12- vuotiaiden medialukutaitoa. Yhteistyötahot: Suomen Museoliitto on päähakija ja vastaa hankkeen koordinoinnista. 5) Maailmanperintökasvatuksen kehittäminen Hankkeen tavoitteena on tukea maailmanperintökasvatuksen toteuttamista peruskouluissa. Hankkeessa tuotetaan pedagoginen verkkopeli. Yhteistyötahot: Suomen maailmanperintökohteet, ICOMOS, Unesco - koulut Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 6) Maailmanperintökomitea- ja strategiatyö Hanke tukee Suomen jäsenyyttä Maailmanperintökomiteassa sekä kansallisen maailmanperintöstrategian valmistumista ja toimeenpanoa. Yhteistyötahot: Museovirasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö 7) Ruotsinkielisen toiminnan kehittäminen Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuuriperintökasvatusta kaksikielisillä alueilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä ruotsinkielisten toimijoiden kanssa. Rahoitusta haetaan säätiöltä. 8

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry VUOSIKERTOMUS 2014

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry VUOSIKERTOMUS 2014 :n VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Organisaatio 2.1. Yhdistyksen kokous 2.2. Hallitus 2.3. Henkilöstö 2.4. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä 3. Jäsentoiminta 4. Varsinainen toiminta

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Johdanto 1.2 Organisaatio 1.2.1. Hallitus ja työryhmät 1.2.2. Henkilöstö 1.2.3. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry :n VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYS Johdanto I YLEISTÄ 1. Hallitus 2. Toimihenkilöt 3. Työntekijät 4. Jäsenet ja jäsentoiminta 5. Kokoukset 6. Työryhmät 7. Kunniakirjat 8. Viestintä ja medianäkyvyys 8.1.

Lisätiedot

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 1 2 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 3 4 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille KASVATUSTA KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN KUNNASSA SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille Koulutoimi Päivähoito Opettajat Kasvattajat Sosiaalitoimi Nuorisotoimi mi Vapaa-aikatoimi Päättäjät Kuntastrategiat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015

Hyväksytty MLL:n Lapin piirin kevätkokouksessa 6.5.2015 MLL:n Lapin piiri ry:n kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sen työn perusta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Kestävä kehitys. ja ammatillinen koulutus

Kestävä kehitys. ja ammatillinen koulutus 1 Kestävä kehitys ja ammatillinen koulutus 2 Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2008

Toimintasuunnitelma 2008 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintasuunnitelma 2008 1. Mediakasvatusseuran tehtävä ja hallinto Mediakasvatusseura ry., Sällskapet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot