Sisällys. Henkilöstö 2 Hallinnointiperiaatteet 3 Johtoryhmä 6 Hallitus 8 Hallituksen toimintakertomus 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Henkilöstö 2 Hallinnointiperiaatteet 3 Johtoryhmä 6 Hallitus 8 Hallituksen toimintakertomus 10"

Transkriptio

1 Vuosiraportti

2

3 Sisällys Henkilöstö 2 Hallinnointiperiaatteet 3 Johtoryhmä 6 Hallitus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 16 Konsernin tase 17 Konsernin rahavirtalaskelma 18 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 20 Tunnusluvut 44 Tunnuslukujen laskentakaavat 45 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 46 Emoyhtiön tase, FAS 47 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 48 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 49 Osakkeet ja osakkeenomistajat 59 Tilintarkastuskertomus 63 Tietoja osakkeenomistajille 64 Vuosikooste 64

4 Henkilöstö Comptel on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, jonka henkilöstöä työskentelee 19 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Vuoden 2006 aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 561 henkeä ja vuoden lopussa 547. Henkilöstön määrä laski vuoden aikana 4,5 prosenttia, kun EDB Telecom ilta hankitut liiketoiminnot integroitiin osaksi Comptelia. Henkilöstöstä työskenteli vuoden lopussa Suomessa 59 % 56 % Norjassa 22 % 26 % Muissa maissa 19 % 18 % Henkilöstön keski-ikä 38 vuotta 38 vuotta Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika 7,2 vuotta 6,9 vuotta Henkilöstön jakauma toiminnoittain Henkilöstön sijainti markkina-alueittain % 82 % 12 % 11 % 34 % 2 % 4 % 13 % asiakaspalvelut tutkimus, tuotekehitys ja tuotehallinta myynti ja markkinointi hallinto ja tukipalvelut Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Aasia ja Tyynenmeren alue Amerikka Henkilöstön ikäjakauma % Henkilöstön koulutustausta % Sukupuolijakauma % < > 60 v muu opistotaso ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu miehiä naisia Henkilöstön palvelusvuodet % < v COMPTEL

5 Hallinnointiperiaatteet Suomalaisena pörssiyhtiönä Comptel noudattaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässään sekä sitä koskevassa tiedottamisessa Suomen yhtiö-, kirjanpito- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä Helsingin Pörssin sääntöjä. Comptel edistää toimintansa läpinäkyvyyttä tiedottamalla hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vuonna 2003 antaman Corporate Governance -suosituksen edellyttämistä asioista. Toimielimet Comptel Oyj:n ylintä päätöksentekovaltaa käyttävät toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous Yhtiökokous on Comptel Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat vahvistavat vuosittain yhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä päättävät tilinpäätöksen vahvistamisesta; vastuu vapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle; toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä; hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö. Lisäksi kokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Comptel Oyj:n yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Comptel Oyj:n vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Hallitus Tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja Comptel Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallitus vahvistaa konsernin strategian, budjetin, yhtiörakenteen, merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit. Hallitus hyväksyy ja vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Hallitus on vuoden 2006 aikana arvioinut toimintaansa Corporate Governance -suosituksen mukaisesti. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä sen lisäksi tarpeen mukaan. Vuonna 2006 hallitus kokoontui 16 (27 kertaa 2005). Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 92 prosenttia (96 prosenttia 2005). Hallituksen palkitsemisvaliokunta, jossa oli kolme jäsentä, kokoontui yhden kerran (kolme kertaa 2005). Hallituksen tarkastusvaliokunta, jossa oli kolme jäsentä, kokoontui kolme kertaa. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous valitsee hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että kaikkien jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen kokoonpano vuonna 2006 Varsinainen yhtiökokous valitsi Comptel Oyj:n hallitukseen kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudestaan Timo Kotilainen, Matti Mustaniemi, Olli Riikkala, Ilkka Toivola ja Hannu Vaajoensuu. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Juhani Lassila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudestaan Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 19. maaliskuuta 2007 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala oli sairauslomansa takia estynyt osallistumaan hallitustyöskentelyyn Puheenjohtajan tehtäviä hoiti tänä aikana hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Vaajoensuu. Hallituksen sihteerinä katsauskaudella toimi Comptelin päälakimies Sami Ahonen. Valiokunnat Järjestäytymiskokouksessaan hallitus perusti kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Matti Mustaniemi ja jäseniä ovat Timo Kotilainen sekä Juhani Lassila. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Olli Riikkala ja jäseniä ovat Ilkka Toivola sekä Hannu Vaajoensuu. Hallituksen jäsenten riippumattomuus Comptelin hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia Corporate Governance -suosituksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot. Varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksettiin palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa varapuheenjohtajalle euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa jäsenille euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta; ja valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksettiin siten, että hallituksen jäsenille hankittiin 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittiin Toimitusjohtaja 3 Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista sisältäen palkat ja palkkiot luontoisetuineen, jotka on määritelty kirjallisessa Hallinnointiperiaatteet

6 toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, strategian, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta Comptelkonsernissa. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja panee toimeen hallituksen päätökset. Comptel Oyj:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2006 Sami Erviö. Toimitusjohtajan sijaisena toimi asti varatoimitusjohtaja Jarkko Jylhä ja alkaen verkkotietojärjestelmäliiketoiminnan johtaja Harri Palviainen. Toimitusjohtaja Sami Erviön eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus vähennettynä irtisanomisajan palkkaa vastaavalla määrällä. Konsernin johtoryhmä Comptel-konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmän muita jäseniä ovat liiketoiminta- ja tukiyksiköiden johtajat. Vuonna 2006 johtoryhmä kokoontui 20 kertaa (45 kertaa 2005). Comptel-konsernin johtoryhmään muodostivat yhtiön organisaatiouudistuksen jälkeen alkaen toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt: Markku Järvenpää, johtaja, asiakaspalvelut; Harri Palviainen, johtaja, verkkotietojärjestelmäliiketoiminta, toimitusjohtajan sijainen ( alkaen); Kari Pasonen, johtaja, provisiointiliiketoiminta; Markku Penttinen, johtaja, mediointiliiketoiminta; Mikko Saavalainen, myyntijohtaja; Arnhild Schia, johtaja, markkinoiden kehitys; Leena Suviranta, henkilöstöjohtaja; Simo Sääskilahti, talousjohtaja ( asti) ja johtaja, konvergentti veloitus -liiketoiminta. Veli Matti Salmenkylä aloitti talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Lisäksi konsernilla on laajennettu johtoryhmä, joka on sekä päätöksentekoettä tiedottamisfoorumi. Laajennettuun johtoryhmään kuuluu yhtiön johtoryhmän lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Vuonna 2006 laajennettu johtoryhmä kokoontui 11 kertaa (11 kertaa 2005). Henkilöstön edustajina Comptel-konsernin laajennetussa johtoryhmässä toimivat alkaen ohjelmistoasiantuntija Olli Perälä ( asti ohjelmistoarkkitehti Juha Jantunen), ja alkaen myyntipäällikkö Janne Timonen ( asti osastopäällikkö Simo Hildén, asti projektipäällikkö Ali Hosseini). Henkilöstön edustajien varahenkilöinä toimivat alkaen ohjelmistoarkkitehti Juha Jantunen ja alkaen myyntipäällikkö Michel M Rabet ( asti myyntipäällikkö Kai Grass). Liiketoimintojen johtaminen Liiketoiminnan johtaminen Comptelissa perustuu tulosyksiköiden ja kustannusyksiköiden toimintaan. Tytär- ja osakkuusyhtiöt toimivat liiketoiminta-alueiden osina. Johtoryhmä vastaa siitä, että konsernin ja sen osien toiminta suunnitellaan vuotuisen budjetin yhteydessä toimintasuunnitelmaksi toteuttamaan konsernin strategiaa. Vuoden aikana toiminnan tulokset raportoidaan kuukausittain vertailtuna budjettiin ja toimintasuunnitelmaan sekä poikkeamien syyt sekä niiden aiheuttamat korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan asian mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmät Comptel pyrkii kehittämään palkitsemisjärjestelmiään siten, että ne motivoivat yhtiön johtoa ja henkilöstöä toimimaan liiketoimin ta - tavoitteiden saavuttamiseksi. Palkitsemisjärjestelmiin kuuluvat tavoitteisiin sidotut bonusjärjestelmät ja optiojärjestelmät. Comptel otti vuonna 2006 käyttöön uuden avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustusjärjestelmän, jonka mahdollinen tuotto on sidottu liikevaihdon ja liikevoiton kehittymiseen. Tuotto maksetaan vuonna 2007 osittain osakkeina ja osittain rahana. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Comptelin hallitus päättää vuosittain järjestelmän kohderyhmään kuuluvat henkilöt ja heidän enimmäispalkkionsa. Vuonna 2006 järjestelmään kuului 15 avainhenkilöä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Comptel Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tuotettava taloudellinen informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Riskienhallinta on olennainen osa Comptelin sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Riskienhallintajärjestelmä perustuu kuukausittaiseen raportointiin, jolla valvotaan rahoitusaseman, liikevaihdon, kannattavuuden, tilauksien, toimitusten, myyntisaatavien, tilauskannan ja -virran kehitystä ja niiden kautta koko konsernin tuloksen kehittymistä. Kuukausittainen sisäinen raportointi toteutetaan johtoryhmän kokouksissa liiketoimintaalueittain ja konsernin tukitoimintojen katsauksissa. Muun muassa seuraavia riskejä seurataan Comptelin riskienhallintajärjestelmän avulla: Rahoitusriskit: korko-, valuutta, -likviditeetti-, luotto- ja markkina- ja osakeomistusriskit Liiketoimintariskit: kustannuksiin liittyvät tuotteisiin ja toimituksiin liittyvät laaturiskit (laatujärjestelmä ja sopimukselliset ehdot) sotatila-alueisiin ja terrorismiin liittyvät henkilö- ja omaisuusriskit (ulkoministeriön ja EU:n suositusten seuraaminen) hintaeroosio (tarjousten hintatasoseuranta ja prokurat) avainhenkilöiden sijaisuus- ja seuraajasuunnittelu sopimuksiin liittyvät riskienhallintakysymykset asiakasriskit poliittiset riskit Tilintarkastus Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Tämän lisäksi tilintar- COMPTEL

7 kastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen jatkuvasta tarkastuksesta. Comptel-konsernin tilintarkastusyhtiöille maksettiin tilikaudelta 2006 palkkioita yhteensä ( euroa 2005), josta euroa maksettiin tilintarkastustehtävistä ( euroa 2005). Tilintarkastusyhtiöille maksettiin palkkiota myös tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, kuten veroneuvonnasta, IFRSneuvonnasta, yritysjärjestelyneuvonnasta ja koulutuksesta yhteensä euroa ( euroa 2005). Sisäpiirihallinto Comptel noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Comptel ylläpitää arvopaperimarkkinalain mukaisesti ns. ilmoitusvelvollisiin sisäpiiriläisiin kuuluvien henkilöiden sisäpiirirekisteritietoja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE-järjestelmässä. Sisäpiiriläisiä olivat pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt ja hankekohtaiset sisäpiiriläiset. Vuoden 2006 lopussa ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä oli 17 henkilöä ja yrityskohtaisia pysyviä sisäpiiriläisiä 53 henkilöä (pysyvässä sisäpiirissä oli 52 henkilöä vuoden 2005 lopussa). Julkiseen sisäpiiriin (ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset) ovat kuuluneet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä päävastuullinen tilintarkastaja. Comptelin sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä velvoittaa ns. suljettu ikkuna, joka alkaa kolme viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistamista ja päättyy kaksi vuorokautta ao. julkistuksen jälkeen. Erityistä avointa ikkunaa ei enää sovelleta. Ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä ylläpidetään päivitettyä listaa yhtiön internet sivuilla. Osakeomistus ja optio-oikeudet Osakkeet Optiot 2001 Optiot 2006A Optiot yhteensä Hallitus Kotilainen Timo Lassila Juhani Mustaniemi Matti Riikkala Olli Toivola Ilkka Vaajoensuu Hannu Toimitusjohtaja Erviö Sami Johtoryhmä Järvenpää Markku Palviainen Harri Pasonen Kari Penttinen Markku Saavalainen Mikko Salmenkylä Veli Matti Schia Arnhild Suviranta Leena Sääskilahti Simo Hallinnointiperiaatteet

8 Laajennettu Johtoryhmä Sami Erviö Toimitusjohtaja Syntynyt 1962, DI, MBA. Comptelin toimitusjohtaja vuodesta 2005 alkaen. Työskennellyt Instrumentariumin asiantuntija- ja johtotehtävissä , mm. Instrumentarium Oyj:n Datex-Ohmeda -divisioonan markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen johtotehtävissä sekä Instrumentarium Oyj:n liiketoiminnan kehitysjohtajana. Viimeksi toiminut Instrumentarium Oyj:n terveydenhuollon tietojärjestelmiä tuottavan tytäryhtiö Deion toimitusjohtajana ja General Electric Instrumentariumin Euroopan integraatiojohtajana. Janne Timonen Henkilöstön hallintoedustaja, myyntipäällikkö Syntynyt 1974, FM. Toiminut henkilöstön edustajana vuodesta Comptelin palveluksessa vuodesta Toiminut aikaisemmin Kaukomarkkinat Oy:ssä kaupallisena johtajana. Muita aiempia työpaikkoja Sonera Carrier Networks ja Nokia. Toiminut Venäjän telealan markkinoilla kymmenen vuoden ajan. Harri Palviainen Johtaja, verkkotietojärjestelmäliiketoiminta, toimitusjohtajan sijainen Syntynyt 1968, FM. Comptelin palveluksessa vuodesta 2001, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin Asiakaspalvelut-liiketoimintayksikön johtajana ja T&K-yksikön osastopäällikkönä. Ennen Compteliin tuloaan toiminut mm. Satama Interactive Oyj:n teknologiajohtajana , Elisa Communications Oyj:n tutkimuskeskuksen kehitysyksikön päällikkönä sekä tuote kehitys- ja konsultointitehtävissä Merita Pankki Oyj:ssä, Teleste Oyj:ssä ja Nokia - yhtymässä. Satama Interactive Oyj:n hallituksen jäsen Simo Sääskilahti Johtaja, konvergentti veloitus -liiketoiminta Syntynyt 1971, DI, KTM. Comptelin palveluksessa vuodesta 2001, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin Comptelin talousjohtajana ja yrityssuunnittelupäällikkönä. Ennen Compteliin tuloaan toiminut liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssä. Veli Matti Salmenkylä Talousjohtaja Syntynyt 1960, DI. Comptelin palveluksessa vuodesta 2006, johto ryhmässä vuodesta Ennen Compteliin tuloaan työskenteli Pretax City Oy:n toimitus johtajana Aiemmin toiminut HEX-konsernissa Arvopaperipalveluiden liiketoimintajohtajana , talousjohtajana ja talous- ja hallintopäällikkönä Markku Järvenpää Johtaja, asiakaspalvelut, teknologia Syntynyt 1958, DI. Comptelin palveluksessa vuodesta 2000, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin Comptel EDB Telecom integraatiojohtajana, provisiointiliiketoiminnan johtajana sekä tietohallintopäällikkönä. Ennen Compteliin tuloaan toiminut mm. Oy Suomen Michelin Ab:ssä tietohallintopäällikkönä ja , Michelin SA:ssa Sveitsissä kansainvälisen tietohallinnon projektitehtävissä sekä Tietotehdas-ryhmässä suunnittelu- ja esimiestehtävissä COMPTEL

9 Mikko Saavalainen Johtaja, myynti Syntynyt 1969, KTM. Comptelin palveluksessa vuodesta 2006, johtoryhmässä vuodesta Ennen Compteliin tuloaan työskenteli johtajana Canon North-East Oy:n myynnissä ja markkinoinnissa Toiminut myös Kaukomarkkinat Oy:ssä johtajana , vientipäällikkönä sekä tuotepäällikkönä Markku Penttinen Johtaja, mediointiliiketoiminta Syntynyt 1961, DI. Comptelin palveluksessa vuodesta 1986, johtoryhmässä vuodesta Toiminut aikaisemmin Comptelissa myynti- ja markkinointijohtajana, Asiakaspalvelut-yksikön johtajana, apulaisjohtajana, jaospäällikkönä, projektipäällikkönä ja suunnittelijana. Leena Suviranta Henkilöstöjohtaja Syntynyt 1954, KTM, MBA. Comptelin palveluksessa vuodesta 2002, johtoryhmässä vuodesta Toiminut ennen Compteliin tuloaan Telia Finland Oy:n henkilöstöjohtajana , Kone Oyj:ssä apulaisjohtajana ja sitä ennen Keskon palveluksessa Olli Perälä Henkilöstön hallintoedustaja, ohjelmistosuunnittelija Syntynyt 1967, datanomi. Toiminut henkilöstön edustajana vuodesta Aloittanut Comptelin palveluksessa vuonna 1988 datanomiharjoittelijana ja työskenteli sen jälkeen atk-suunnittelijana vuoteen Tämän jälkeen toiminut yksityisyrittäjänä Palannut takaisin Compteliin vuonna 1997 ja työskennellyt atk-järjestelmien suunnittelu- ja toteutustehtävissä kotimaan projekteissa ja tuotekehityshankkeissa. Arnhild Schia Johtaja, markkinoiden kehitys Syntynyt 1963, ylempi korkeakoulututkinto tietojenkäsittelyopista ja tutkintotodistus kolmen vuoden liikkeenjohdollisista opinnoista. Comptelin palveluksessa vuodesta 2005, johtoryhmässä vuodesta Ennen Compteliin tuloaan toiminut EDB Telecomin toimitusjohtajana, Incatelin toimitusjohtajana, Telesciences Inc:n toimitusjohtajana (New Jersey, USA) sekä Telenorin tutkimus- ja kehitysosaston IT-johtajana. Yli 15 vuoden työkokemus televiestinnästä ja ohjelmistoalasta. Kari Pasonen Johtaja, provisiointiliiketoiminta Syntynyt 1954, DI. Comptelin palveluksessa vuodesta 2000, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin Comptelissa mm. tuotehallinnan ja tuotemarkkinoinnin johtajana. Toiminut 7aikai- semmin mm. teknisenä johtajana Sonerassa ja teknologiajohtajana Tecnomenissa. Yli 20 vuoden työkokemus telekommunikaation ja tietotekniikan parista. Laajennettu Johtoryhmä

10 Hallitus Juhani Lassila Hallituksen jäsen vuodesta 2006 KTM, syntynyt 1962 Ammatillinen kokemus Agros Oy Toimitusjohtaja 2005 GE Healthcare Talousasioiden integraatiojohtaja Instrumentarium Oyj:n ja GEMS/IT:n yhdistyessä Instrumentarium Oyj Konsernin talous- ja rahoitusasioista vastaava johtaja Rahoitusjohtaja Rahoituspäällikkö Postipankki Oyj Yritystutkija Instrumentarium Oyj Sijoitusasiantuntija Hallitustehtävät Evald ja Hilda Nissin Säätiö hallituksen puheenjohtaja 2003 Lassila & Tikanoja Oy, jäsen 1998 Suominen Yhtymä Oyj, jäsen 2005 Olli Riikkala Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005 DI, MBA, syntynyt 1951 Ammatillinen kokemus GE Healthcare Neuvonantaja GE Senior Executive Toimitusjohtaja GEMS/IT Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Instrumentarium Oyj Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Johtaja, Health Care Group Divisioonapäällikkö, Monitoring & Pulmonary Johtaja, Datex Division Myyntipäällikkö, Datex Division Uusien liiketoimintojen kehityspäällikkö Vakuutusyhtiö Pohjola Jälleenvakuutusmarkkinointi Bank of America Assistant Economist, USA 1977 Hallitustehtävät Oriola-KD Oyj, puheenjohtaja 2006 Fiskars Oyj Abp, jäsen 2002 PaloDEx Group, hallituksen puheenjohtaja 2005 PaloDEx Holding, hallituksen puheenjohtaja 2005 TietoEnator Oyj, jäsen 2004 Instrumentarium Tiedesäätiö, jäsen 2004 Helvar Merca Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja 2004, jäsen 1999 Biomedicum Säätiö, jäsen 2000 HYKS-Instituutti Oy, jäsen 2000 Nimitys Teknillisten tieteiden akatemiaan 2002 Timo Kotilainen Hallituksen jäsen vuodesta 2005 DI, syntynyt 1959 Ammatillinen kokemus Nixu Oy Toimitusjohtaja 2006 Nokia Networks Johtaja, Euroopan ja Lähi-idän ja Afrikan asiakasliiketoimintaryhmä Johtaja, Pohjoismaiden asiakasliiketoimintaryhmä Johtaja, Mobile Internet Applications, Myynti ja markkinointi Myyntijohtaja, Etelä-Eurooppa Myyntijohtaja, Pohjois-Eurooppa Asiakkuuspäällikkö, Finland Hewlett-Packard Oy Asiakkuuspäällikkö Solid Information Technology Myyntipäällikkö Proha Oyj Konsultti Hallitustehtävät Nixu Oy, hallituksen puheenjohtaja Xtract Oy, jäsen 2005 Radionet Oy, jäsen Finngulf Yachts Oy, jäsen 2003 COMPTEL

11 Matti Mustaniemi Hallituksen jäsen vuodesta 2005 KTM, syntynyt 1952 Ammatillinen kokemus Tempo CSF Oy Partner 2006 Wihuri Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Talousjohtaja Wilson Sporting Goods Co(Amer Group) Taloushallinto- ja järjestelmäjohtaja Talousjohtaja Aspo Talousjohtaja MPS Enterprises Ltd Talousjohtaja Sanoma Corporation Laskentapäällikkö Sisäisen tarkastuksen päällikkö Oy Alko Ab Budjettipäällikkö Ford Finland Jaostopäällikkö Hallitustehtävät Tempo CSF Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006 SRV Yhtiöt Oy, jäsen 2005 Isamot Capital Oy, hallituksen varajäsen 2005 Petromaa Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006 Astrum Invest Oy, jäsen, toimitusjohtaja 2004 Hannu Vaajoensuu Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2005 KTM, syntynyt 1961 Ammatillinen kokemus BasWare Oyj Toimitusjohtaja Partneri, johtaja Johtava konsultti Konsultti Execuplan Oy Ohjelmistoasiantuntija Hallitustehtävät BasWare Oyj, hallituksen päätoiminen puheenjohtaja 2005 BasWaren ulkomaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäsen Hallituksen jäsen 1990 Efecte, hallituksen jäsen 2005 Mermit Business Application Oy, hallituksen puheenjohtaja 2006 Ilkka Toivola Hallituksen jäsen vuodesta 2005 DI, syntynyt 1963 Ammatillinen kokemus Nokia Networks Johtaja, Laatu ja asiakastyytyväisyys, Verkot, Nokia Networksin johtoryhmän jäsen 2005 Johtaja, Systeemi-integrointiliiketoiminta Johtaja, Laskutustuotelinja, Hewlett-Packard Company Asiakkuusjohtaja Suomen asiakaspalvelupäällikkö ja johtava konsultti Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Euroopan markkinointikeskus, Saksa Asiakkuuspäällikkö Hallitus

12 Hallituksen toimintakertomus 2006 Liikevaihto ja liikevoitto milj. euroa / % liikevaihdosta * FAS ** IFRS * 2003* 2004** 2005** 2006** * FAS ** IFRS Tulos/osake euroa 0,15 0,10 0,05 0-0, * 2003* 2004** 2005** 2006** * FAS ** IFRS Oman pääoman tuotto % COMPTEL 2002* 2003* 2004** 2005** 2006** 0 Comptel toimii maailmanlaajuisesti kahdella teleoperaattoreiden tukiohjelmistoalueella: 1) palvelutoimitusprosessien ratkaisut (Service Fulfillment Automation) ja 2) mediointi- ja veloitusratkaisut (Convergent Mediation and Charging). Syksyllä 2005 toteutetun EDB Telecom -liiketoimintakaupan integraatio saatiin päätökseen toukokuussa. Integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut olivat kokonaisuudessaan 2,7 miljoonaa euroa. Liiketoimintakaupan avulla Comptel laajensi ratkaisutarjontaansa palvelutoimitusprosessien alueella ja sai jalansijan kasvavalla verkkotietojärjestelmämarkkinalla. EDB Telecomin Euroopan mediointiliiketoiminnan hankinta laajensi Comptelin asiakaskuntaa ja avasi kasvumahdollisuuksia muun muassa Itä-Euroopassa. Comptel Oyj ja EDB Business Partner ASA vahvistivat elokuussa liiketoimintakaupassa Comptelille siirtyneen nettovarallisuuden arvon. Liiketoiminnan siirtohetken todellinen nettovarallisuuden arvo oli osapuolten alkuperäistä arviota pienempi, minkä johdosta EDB Business Partner maksoi Comptelille 18,3 miljoonaa Norjan kruunua (noin 2,3 miljoonaa euroa), joka pääosin pienensi kaupassa syntynyttä liikearvoa ja jolla ei ollut tulosvaikutusta. Alkuperäinen syksyllä 2005 maksettu kauppahinta oli 18,0 miljoonaa euroa. Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi marraskuussa Comptelin oikaisuvaatimuksen lähdeverojen hyvittämisestä vuoden 2004 verotuksessa. Oikaisuvaatimus koski yhtiön Thaimaahan, Indonesiaan, Kreikkaan, Romaniaan, Singaporeen, Brasiliaan ja Argentiinaan vuonna 2004 maksamien lähdeverojen hyvittämistä kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi. Comptel kirjasi lähdeverojen vaikutuksesta vuosilta 2005 ja 2006 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa vuoden 2006 veroihinsa. Kirjauksen vaikutus yhtiön vuoden 2006 osakekohtaiseen tulokseen oli noin 0,02 euroa. Comptel pyrkii saamaan muutoksen lähdeverojensa verokohteluun. Liikevaihto ja kannattavuus Comptel-konsernin vuoden 2006 liikevaihto oli 80,4 miljoonaa euroa (2005: 66,1; 2004: 59,7). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 21,8 prosenttia (10,7) sekä EDB Telecom -liiketoimintakaupan myötä että Comptelin perinteisen liiketoiminnan kasvun ansiosta. Konsernin liikevoitto oli 11,2 miljoonaa euroa (2005: 10,5; 2004: 14,8), mikä oli 14,0 prosenttia (2005: 15,9; 2004: 24,8) liikevaihdosta. Ilman liiketoimintojen integrointiin liittyneitä kertaluonteisia eriä konsernin liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 17,4 prosenttia liikevaihdosta. Rahoituserät olivat yhteensä 0,03 miljoonaa euroa (0,2). Konsernin voitto ennen veroja oli 11,2 miljoonaa euroa (10,8) eli 13,9 prosenttia (16,4) liikevaihdosta. Konsernin nettotulos oli 5,8 miljoonaa euroa (7,1). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,07). Oman pääoman tuotto oli 12,7 prosenttia (2005: 15,8; 2004: 24,5). Liiketoiminta-alueet Comptelin liiketoiminnan pääsegmentit ovat neljä maantieteellistä markkina-aluetta: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue sekä Amerikka. Segmenttien liikevoitto sisältää myynnin ja asiakaspalveluiden kulut. Konsernin tutkimus-, tuotekehitys- ja yleiskuluja ei ole kohdennettu segmenteille. Comptel myi vuonna 2006 yhteensä 29 (16) uutta päälisenssiä, joista 14 oli mediointi- ja 13 provisiointituotteille, yksi verkkotietojärjestelmä- ja yksi TETRAratkaisu. Eurooppa säilyi konsernin selkeästi suurimpana markkina-alueena. Alueen liikevaihto oli 47,6 miljoonaa euroa (34,5). Comptelin ostamien EDB Telecomin liiketoimintojen liikevaihto tulee valtaosin Euroopasta. Konsernin liikevoitto Euroopan liiketoiminnasta oli 22,3 miljoonaa euroa (16,1), mikä on 46,8 prosenttia segmentin liikevaihdosta (46,4). Comptel myi kertomusvuonna 16 päälisenssisopimusta eurooppalaisille asiakkailleen. Vuonna 2006 Comptelin merkittävimpiä eurooppalaisia asiakkaita olivat Elisa-, Telenor-, Vodafone-, O2- ja Deutsche Telecom -ryhmien operaattorit.

13 Lähi-idän ja Afrikan alueen liikevaihto kasvoi 32,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alueen liikevaihto oli 12,0 miljoonaa euroa (9,1). Konsernin liikevoitto alueen liiketoiminnasta oli 7,2 miljoonaa euroa (4,4), mikä on 59,9 prosenttia segmentin liikevaihdosta (48,2). Comptel myi vuonna 2006 viisi päälisenssisopimusta Lähi-idän ja Afrikan asiakkailleen. Comptelilla on asiakkainaan useita Lähi-idän suurimmista teleoperaattoreista. Vuonna 2006 Comptelin merkittävimpiä asiakkaita alueella olivat Saudi Telecom, PMCL Pakistan, Qatar Telecom sekä Telecom Namibia. Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto laski 7,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alueen liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa (13,6). Konsernin liikevoitto Aasian ja Tyynenmeren liiketoiminnasta oli 7,1 miljoonaa euroa (4,9), mikä on 56,2 prosenttia segmentin liikevaihdosta (35,7). Alueen suhteellinen liikevoittotaso parani huomattavasti johtuen matalakatteisten tuotteiden aiempaa vähäisemmästä osuudesta. Comptel myi vuonna 2006 seitsemän päälisenssisopimusta Aasian ja Tyynenmeren alueen asiakkailleen. Vuonna 2006 Comptelin merkittävimpiä asiakkaita alueella olivat thaimaalainen DTAC, Voda fone, Hutchison ja Bharti Intiassa sekä indonesialainen Indosat. Amerikan liikevaihto laski 7,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alueen liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa (8,8). Konsernin liikevoitto Amerikan liiketoiminnasta oli 4,5 miljoonaa euroa (4,6), mikä on 54,9 prosenttia segmentin liikevaihdosta (52,0). Comptel myi vuonna 2006 yhden päälisenssisopimuksen amerikkalaisille asiakkailleen. Vuonna 2006 Comptelin merkittävimpiä asiakkaita Amerikan alueella olivat Telefónica, América Móvil sekä T-Mobile. Comptel myy ja toimittaa tuotteitaan ja ratkaisujaan sekä suoraan oman organisaationsa että yhteistyökumppaniensa kautta. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat systeemi-integraattorit kuten Accenture, IBM, LogicaCMG sekä verkkolaitevalmistajat kuten Nokia ja Huawei. Globaalien kumppanien lisäksi Comptel tekee yhteistyötä lukuisien omalla markkina-alueellaan merkittävien paikallisten kumppaneiden kanssa, joista esimerkkinä on T-Systems Saksassa. Vuonna 2006 yhteistyökumppaneiden ja jälleenmyyjien kautta liikevaihdosta toteutui 17,6 miljoonaa euroa (16,2) ja suoramyynnin kautta 62,8 miljoonaa euroa (49,9). Investoinnit Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,5 miljoonaa euroa (20,0). Edellisvuoden bruttoinvestoinnit ilman EDB Telecom -liiketoimintakauppaa olivat 1,9 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit muodostuivat pääasiassa laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella. Tutkimus ja tuotekehitys Comptelin välittömät tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ja tuotekehitysinvestoinnit olivat 11,1 miljoonaa euroa (8,2) ja niiden osuus liikevaihdosta oli 13,8 prosenttia (12,3). IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,8). Comptel jatkoi kaikkien päätuotteidensa kehitystä kilpailukyvyn edelleen parantamiseksi sekä uusien toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien tarjoamiseksi erityisesti IP-pohjaisiin palveluihin kuten internetpuheluihin. Tuotteistoa kehitettiin niin että se sopii entistä paremmin uudentyyppisten operaattoreiden käyttöön. Mediointi- ja veloitusratkaisun kehittämisessä Comptel keskittyi kehittämään hinnoittelutuotetta, joka on osa konvergentin ja reaaliaikaisen veloitusratkaisukokonaisuuden rakentamista. Comptel jätti vuonna 2006 kaksi (viisi) uutta patenttihakemusta. Tämän lisäksi yritys jatkoi aiemmin jätettyjä patentti hakemuksia yhdeksällä jatkohakemuksella. Comptelille myönnettiin vuoden 2006 aikana neljä patenttia, joista kaksi liittyi tietoliikenneyhteyden veloituksettoman käytön estämiseen ja valvomiseen pakettivälitteisissä tietoliikenneverkoissa, yksi tietoliikennetapahtumien reaaliaikaiseen mediointiin sekä yksi menetelmään yhteyden tarjoamiseksi ja muodostamiseksi. Yritys on hakenut patenttisuojaa päätuotteilleen ja -ratkaisuilleen yhteensä 50 (54) patenttihakemuksella. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma milj. euroa Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka * FAS ** IFRS T&K -kulujen kehitys milj. euroa / % liikevaihdosta * 2003* 2004** 2005** 2006** 2002* 2003* 2004** 2005** 2006** 11 * FAS ** IFRS Aasia ja Tyynenmeren alue Amerikka Liiketoiminnan jakelukanavat milj. euroa * 2003* 2004** 2005** 2006** partnerimyynti suoramyynti * FAS ** IFRS Hallituksen toimintakertomus 5 0

14 Tase milj. euroa * 2003* 2004** 2005** 2006** * FAS ** IFRS Liiketoiminnan kassavirta milj. euroa * 2003* 2004** 2005** 2006** * FAS ** IFRS Omavaraisuusaste % * 2003* 2004** 2005** 2006** * FAS ** IFRS 2 COMPTEL Yrityksen tuotemerkki Comptel, samoin kuin päätuotteiden nimet Comptel EventLink, Comptel InstantLink ja Comptel OnlineLink, ovat Comptel Oyj:n rekisteröimiä tavaramerkkejä useissa maissa. Rahoitusasema Taseen loppusumma oli 68,8 miljoonaa euroa (66,7), mistä likvidit varat olivat yhteensä 12,9 miljoonaa euroa (9,6). Likvidien varojen muutos tammi-joulukuussa oli 3,3 miljoonaa euroa (-18,8). Liiketoiminnan kassavirta tammi-joulukuussa oli 8,3 miljoonaa euroa (11,2), maksetut osingot olivat 4,3 miljoonaa euroa (8,7) ja nettoinvestoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (21,2). Myyntisaamiset katsauskauden lopussa olivat 28,2 miljoonaa euroa (24,9). Myyntisaamisten kasvu vertailuvuoteen johtuu pääasiassa ostettujen liiketoimintojen yhdistämisestä konserniin. Siirtosaamiset olivat 5,0 miljoonaa euroa (6,5). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,8). Omavaraisuusaste oli 67,7 prosenttia (2005: 67,6; 2004: 76,9) ja nettovelkaantumisasteprosentti (gearing) oli -27,7 (-21,5). Konsernilla ei ollut korollisia velkoja tilinpäätöshetkellä. Yhtiörakenne Comptel-konserniin kuului vuoden 2006 päättyessä emoyhtiö Comptel Oyj:n lisäksi täysin omistetut tytäryhtiöt Comptel Passage Oy, Comptel Communications Oy, Comptel Communications Inc., Comptel Communications Sdn Bhd, Comptel Communications Brasil Ltda, Comptel Communications AS ja Comptel Ltd. Konserniin kuuluivat myös tytäryhtiö Probatus Oy (omistusosuus 60,4 prosenttia) sekä irlantilainen osakkuusyhtiö Tango Telecom Ltd. (omistusosuus 20,0 prosenttia). Henkilöstö Comptelin henkilöstömäärä oli vuoden alussa 573 ja vuoden lopussa 547. Henkilöstömäärä aleni 4,5 prosenttia vuonna Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 561 henkilöä (2005: 462; 2004: 412). Henkilöstömäärän kehitykseen vaikutti EDB Telecomilta hankittujen liiketoimintojen integroiminen osaksi Comptelia. Uudelleenjärjestelyihin liittyneissä neuvotteluissa sovittiin 30 henkilön kanssa työsuhteen päättymisestä irtisanomisella tai irtisanoutumisella. Vuoden 2006 lopussa konsernin henkilöstöstä työskenteli Euroopassa 82,1 prosenttia (84,6), Lähi-idässä ja Afrikassa 1,8 prosenttia (1,4), Amerikassa 3,7 prosenttia (3,6) sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella 12,4 prosenttia (10,4). Vuoden 2006 lopussa konsernin henkilöstöstä työskenteli asiakaspalveluissa 42,2 prosenttia (47,6), tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja -hallinnassa 33,6 prosenttia (30,9), myynnissä ja markkinoinnissa 12,6 prosenttia (11,1) sekä hallinnossa ja tukipalveluissa 11,5 prosenttia (10,4). Vuoden 2006 lopussa konsernissa oli 535 vakituista (569) ja 12 määräaikaista (7) työsuhdetta. Kokoaikaisia työsuhteista oli 519 (546) ja osa-aikaisia 28 (30). Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus vuonna 2006 oli 14,8 prosenttia (11,0). Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika oli 7,2 vuotta (6,9). Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 38 vuotta (38). Vuoden lopussa henkilöstöstä oli miehiä 70 prosenttia (69) ja naisia 30 prosenttia (31). Henkilöstölle maksettiin vuonna 2006 palkkoja ja palkkioita yhteensä 29,7 miljoonaa euroa (2005: 22,0 miljoonaa euroa; 2004: 16,8 miljoonaa euroa). Comptel otti vuonna 2006 käyttöön uuden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmän, jonka tuotto on sidottu liikevaihdon ja liikevoiton kehittymiseen. Tuotto maksetaan vuonna 2007 osittain osakkeina ja osittain rahana. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Comptelin hallitus päättää vuosittain järjestelmän kohderyhmään kuuluvat henkilöt ja heidän enimmäispalkkionsa. Vuonna 2006 järjestelmään kuului 15 avainhenkilöä. Johdon palkat ja palkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 22 Osakeperusteiset maksut. Henkilöstön koulutukseen käytettiin keskimäärin 973 euroa (927) henkilöä kohden. Koulutuspäivien lukumäärä hen-

15 kilöä kohden oli 5,2 (5,6). Henkilöstöstä 48 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon, 27 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon, 12 prosenttia opistotason tutkinnon ja 13 prosenttia muun koulutuksen. Vuonna 2006 sairauspoissaolojen osuus aktiivisesta työajasta oli 2 prosenttia (1,9). Comptelin laatima tasa-arvosuunnitelma on käsitelty työsuojelutoimikunnassa vuonna 2005 ja sitä noudatetaan koko konsernissa. Henkilöstön edustajina Comptelkonsernin laajennetussa johtoryhmässä toimivat alkaen ohjelmistoasiantuntija Olli Perälä ( asti ohjelmistoarkkitehti Juha Jantunen), ja alkaen myyntipäällikkö Janne Timonen ( asti osastopäällikkö Simo Hildén, asti projektipäällikkö Ali Hosseini). Henkilöstön edustajien varahenkilöinä toimivat alkaen ohjelmistoarkkitehti Juha Jantunen ja alkaen myyntipäällikkö Michel M Rabet ( asti myyntipäällikkö Kai Grass). Konsernin johtoryhmä ja organisaatio Comptel uudisti organisaatiota muuttamalla johdon vastuualueita 1.5. alkaen. Tavoitteena oli kohdentaa resursseja kasvualueille entistä tehokkaammin sekä selkeyttää liiketoimintavastuita. Erityisinä painopistealueina olivat Comptelin markkinoinnin ja myynnin vahvistaminen sekä asiakasohjautuvuuden lisääminen yhtiön toiminnassa. Comptel-konsernin johtoryhmän muodostivat seuraavat henkilöt: Sami Erviö, toimitusjohtaja; Markku Järvenpää, johtaja, asiakaspalvelut; Harri Palviainen, johtaja, verkkotietojärjestelmäliiketoiminta; Kari Pasonen, johtaja, provisiointiliiketoiminta; Markku Penttinen, johtaja, mediointiliiketoiminta; Mikko Saavalainen, myyntijohtaja; Arnhild Schia, johtaja, markkinoiden kehitys; Leena Suviranta, henkilöstöjohtaja; Veli Matti Salmenkylä, talousjohtaja; Simo Sääskilahti, johtaja, konvergentti veloitus. FK Jarkko Jylhä toimi toimitusjohtajan sijaisena asti. FM Harri Palviainen aloitti Comptel Oyj:n toimitusjohtajan sijaisena Palviainen on toiminut Comptelissa eri johtotehtävissä vuodesta Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edellisen hallituksen jäsenet: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, Basware Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti Mustaniemi (Partner, Tempo CSF Oy) ja Ilkka Toivola (johtaja, Nokia Networks). Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy). Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala oli sairauslomansa takia estynyt osallistumaan hallitustyöskentelyyn Puheenjohtajan tehtäviä hoiti tänä aikana hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Vaajoensuu. Järjestäytymiskokouksessa hallitus perusti kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Matti Mustaniemi ja jäseniä olivat Timo Kotilainen sekä Juhani Lassila. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Olli Riikkala ja jäseniä olivat Ilkka Toivola sekä Hannu Vaajoensuu. Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Comptelin osake ja oma pääoma Comptelilla on yksi osakelaji. Jokaisella osakkeella on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni. Yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäispääoma on 2,1 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 8,4 miljoonaa euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön osakepääoma oli ,20 euroa sekä osakkeiden kokonaisäänimäärä ääntä. Vuoden 2006 päätöskurssi oli 1,80 euroa (1,64). Comptelin markkina-arvo oli vuoden lopussa 192,7 miljoonaa euroa (175,5). Hallintarekisterissä osakkeista oli vuoden lopussa 7,0 prosenttia (4,2). Henkilöstön määrä vuoden lopussa henkilöä Henkilöstön sijainti markkina-alueittain % Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Henkilöstön jakauma toiminnoittain % % 2 % 4 % Aasia ja Tyynenmeren alue Amerikka asiakaspalvelut myynti ja markkinointi 13 tutkimus, tuotekehitys ja tuotehallinta hallinto ja tukipalvelut Hallituksen toimintakertomus

16 Markkina-arvo vuoden lopussa milj. euroa Oma pääoma milj. euroa * 2003* 2004** 2005** 2006** * FAS ** IFRS Osinko/osake euroa 0,08 0,06 0,04 0, * * Hallituksen ehdotus 4 COMPTEL Patentti- ja rekisterihallitus myönsi heinäkuussa luvan ylikurssirahaston alentamisen täytäntöönpanolle. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ylikurssirahastossa oleva ,92 euroa siirrettiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan yhtiökokouksen hallinnoimaan rahastoon. Comptel Oyj:n 2000 sarjan optioiden merkintäaika päättyi Merkintäajan kuluessa optioilla ei merkitty osakkeita. Comptel Oyj:n hallitus mitätöi kappaletta yhtiön täysin omistaman tytäryhtiön Comptel Communications Oy:n hallussa olevia Comptel Oyj:n 2001 A- ja D-optioita. Optioiden merkintähinta on kummankin optiosarjan osalta 10,11 euroa. Optioiden mitätöinnin jälkeen yhtiön osakepääoma voi korottua optio-ohjelman 2001 nojalla enintään eurolla. Optioiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin Varsinainen yhtiökokous päätti uudesta optio-ohjelmasta Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2006A, tunnuksella 2006B ja tunnuksella 2006C. Optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta Comptel-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Katsauskauden aikana jaetuista 2006A optio-oikeuksista Comptel Oyj:n avainhenkilöstön hallussa on yhteensä kappaletta. Kaikki loput 2006 optio-oikeudet on annettu Comptel Communications Oy:lle jaettavaksi myöhemmin konsernin nykyisille tai tuleville avainhenkilöille. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2006A 1,84 euroa, mikä vastaa Comptel Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä Katsauskaudella on myös jaettu yhteensä optio-oikeutta 2001B/C. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2001B/C on 2,51 euroa, mikä vastaa Comptel Oyj:n osakkeen painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä lisättynä 15 prosentilla. Liiketoiminnan riskit Comptelin liiketoiminnan riskit arvioitiin kertomusvuoden aikana. Pääriskit jaoteltiin strategisiin, rahoitus-, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin ja konsernin johtoryhmä arvioi niiden merkitystä todennäköisyyden ja taloudellisen vaikutuksen perusteella. Merkittävin uhka koettiin strategisissa riskeissä. Strategiset riskit jakautuvat markkinaympäristöön ja toisaalta Comptel in liiketoimintastrategiaan liittyviin riskeihin. Markkinaympäristössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia tai kehityksiä, jotka saattavat vaikuttaa tulevaisuuden odotuksiin, ovat esimerkiksi kasvun ja kannattavuuden jatkuminen Comptelin valitsemilla liiketoiminta-alueilla sekä teknologiamuutokset ja Comptelin kyky kehittää uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita. Lähi-itä on Comptelille merkittävä markkina-alue. Poliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen heikkeneminen voi johtaa Comptelin liiketoiminnan vaikeutumiseen alueella. Comptelin liiketoimintastrategiaan liittyviä uhkia ovat liiketoimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen sekä asiakaskeskeisyys. Myös Comptelin investointien kohdentamisella, oikea-aikaisuudella ja kannattavuudella on merkitystä. Rahoitusriskeistä merkittävimmät ovat valuutta- ja luottoriskit. Comptelin liiketoiminnan päävaluutat ovat euro ja dollari. Kurssivaihtelut voivat vaikuttaa markkinoiden hintatasoon. Comptel suojaa saamiensa tilausten kassavirrat. Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta lähinnä teleoperaattoreille. Yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava riski. Operatiivisista riskeistä myyntiprosessin ja yhteistyökumppanuuksien tehokkuus ovat merkittäviä. Comptelilla on henkilöstöä lähes 20 toimipisteessä kaikissa maanosissa. Osaamisvaltaisessa liiketoiminnassa myös avainhenkilöstön pysyvyyteen ja rekrytointiin liittyy riskitekijöitä. Comptel suojaa tuotteidensa tekijänoikeudet ja teknologian sekä patentein että

17 alalla tavanomaisin salassapidon keinoin. Comptelin liiketoimintaa lähellä olevilla alueilla on esiintynyt vuoden 2006 aikana patenttikiistoja. Comptel seuraa aktiivisesti alan patentointitilannetta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Comptelin tavoitteena on luoda omistajaarvoa tulosta pitkäjänteisesti kasvattamalla. Yhtiö pyrkii jatkamaan kannattavaa kasvuaan investoimalla tuotekehitykseen ja vahvistamalla paikallista läsnäoloa lähellä asiakkaitaan. Lisäksi Comptel etsii aktiivisesti mahdollisuuksia fokusoituihin yritysostoihin. Comptelin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: Kaksinumeroinen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu. Liikevoitto 20 prosenttia liikevaihdosta keskimäärin. Vahva tase, joka mahdollistaa strategiset yrityshankinnat. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Comptel Oyj tiedotti solmineensa vuokrasopimuksen toimitiloista AC Salmisaari Oy:n kanssa. Comptel muuttaa Helsingin Ruoholahteen uudisrakennuksen valmistuttua vuoden 2007 kesällä. Yhteisten tilojen odotetaan merkittävästi parantavan toiminnallista tehokkuutta. Kymmeneksi vuodeksi solmittu sopimuskokonaisuus, joka sisältää tilojen laajennusmahdollisuuden ja osittaisen irtisanomismahdollisuuden, lisää konsernin vuokravastuita kaiken kaikkiaan noin 13,5 miljoonaa euroa. Yhtiön Helsingin toimipisteiden vuosivuokra pysyy samana tai alenee hieman tulevina vuosina. Näkymät vuodelle 2007 Tukiohjelmistomarkkinoiden globaalin kasvun arvioidaan jatkuvan suotuisana. Comptelin liiketoimintanäkymät ovat kehittyneet myönteisesti erityisesti itäisessä Euroopassa. Yhtiön vahva tilauskanta antaa hyvän lähtökohdan kasvulle. Merkittävä osa Comptelin liiketoiminnasta muodostuu edelleen Elisalle ja Telenorille tuotettavista asiakaskohtaisista ratkaisuista, joiden osuu- den liikevaihdosta ei ennusteta kasvavan. Comptelin orgaanisen kasvun arvioidaan vuonna 2007 olevan 5 10 prosenttia. Vuonna 2007 Comptelin liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja olevan lähellä yhtiön pitkänajan tavoitetta, joka on 20 prosenttia liikevaihdosta. Comptelin liiketoiminnasta yhä suurempi osa kertyy olemassa olevien asiakkaiden palveluliiketoiminasta, joka osaltaan pienentää vuosineljännesten välistä liikevaihdon vaihtelua. Yksittäisillä kaupoilla ja toimitusprojekteilla voi edelleen olla huomattava vaikutus yhtiön vuosineljänneksen tulokseen. Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli euroa ( ). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen käytettävänä olevista voittovaroista osinkoa maksetaan 0,05 euroa osakkeelta (0,04), yhteensä euroa ( ). Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2007 Olli Riikkala Timo Kotilainen Juhani Lassila Matti Mustaniemi Ilkka Toivola Hannu Vaajoensuu Sami Erviö Toimitusjohtaja 15 Hallituksen toimintakertomus

18 6 COMPTEL TILINPÄÄTÖS Konsernin tuloslaskelma 1000 euroa Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen omistajille: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Osakekohtainen tulos: 14 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,07 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,07

19 Konsernin tase 1000 euroa Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Muut aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 18 0 Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset 23, Muut velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Konsernin tuloslaskelma ja tase

20 8 COMPTEL TILINPÄÄTÖS Konsernin rahavirtalaskelma 1000 euroa Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Verot Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Liiketoiminnan hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q2 25 Tulosjulkistus Helsinki 2.7.25 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 25 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 25 Toinen vuosineljännes Liikevaihto 14,8 milj. euroa (16,) Laskua 7,7

Lisätiedot

COMPTEL OYJ Pörssitiedote 14.2.2007 KLO 8.00. Kannattavuus ja tilauskanta vahvistuivat merkittävästi viimeisellä neljänneksellä.

COMPTEL OYJ Pörssitiedote 14.2.2007 KLO 8.00. Kannattavuus ja tilauskanta vahvistuivat merkittävästi viimeisellä neljänneksellä. COMPTEL OYJ Pörssitiedote 14.2.2007 KLO 8.00 COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA Kannattavuus ja tilauskanta vahvistuivat merkittävästi viimeisellä neljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen avainluvut

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q1 26 Tulosjulkistus Helsinki 25.4.26 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu - Maaliskuu 26 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 26 Ensimmäinen vuosineljännes Liikevaihto 19,4 milj. euroa (14,5)

Lisätiedot

Comptel Corporation 2005 1

Comptel Corporation 2005 1 Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Kannattavuus ja tilauskanta vahvistuivat merkittävästi edellisvuodesta.

Kannattavuus ja tilauskanta vahvistuivat merkittävästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 26.4.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2007 Kannattavuus ja tilauskanta vahvistuivat merkittävästi edellisvuodesta. Liikevaihto 19,5 miljoonaa euroa (tammi maaliskuu

Lisätiedot

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2006 liiketoimintakatsaus

Ensimmäisen vuosineljänneksen 2006 liiketoimintakatsaus COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2006 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Liikevaihto 19,4 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa) Liikevoitto ilman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2007

Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2007 Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 27 Helsinki 26.4.27 Toimitusjohtaja Sami Erviö Kannattavuus ja tilauskanta vahvistuivat merkittävästi tammi maaliskuussa Liikevaihto 19,5 miljoonaa euroa (19,4) Liikevoitto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Comptel Oyj:n osavuosikatsaus

Comptel Oyj:n osavuosikatsaus Q3-tulosjulkistus Helsinki 18.1.26 Comptel Oyj:n osavuosikatsaus Tammi syyskuu 26 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 26 Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2007

Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2007 Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 27 Helsinki 25.1.27 Toimitusjohtaja Sami Erviö Kannattavuus parani merkittävästi heinä syyskuussa, tilausvirta odotuksia heikompi Liikevaihto 19,8 miljoonaa euroa (19,2)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Sisällys. Henkilöstö...2 Hallinnointiperiaatteet...3 Johtoryhmä...6 Hallitus...8 Hallituksen toimintakertomus... 10

Sisällys. Henkilöstö...2 Hallinnointiperiaatteet...3 Johtoryhmä...6 Hallitus...8 Hallituksen toimintakertomus... 10 Tilinpäätös 2007 Sisällys Henkilöstö...2 Hallinnointiperiaatteet...3 Johtoryhmä...6 Hallitus...8 Hallituksen toimintakertomus... 10 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma... 16 Konsernin tase... 17 Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 18.10.2006 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006. Tammi syyskuun 2006 liiketoimintakatsaus

PÖRSSITIEDOTE 18.10.2006 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006. Tammi syyskuun 2006 liiketoimintakatsaus PÖRSSITIEDOTE 18.10.2006 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kolmannella neljänneksellä. Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut: Liikevaihto 19,2 miljoonaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus tilikauden 2007 perusteella maksettavasta osingosta on 0,06 (0,05) euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotus tilikauden 2007 perusteella maksettavasta osingosta on 0,06 (0,05) euroa osakkeelta. Pörssitiedote 13.2.2008 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA Liikevaihto ja liikevoitto ennätystasolla viimeisellä neljänneksellä Neljännen vuosineljänneksen avainluvut Liikevaihto 24,0 miljoonaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ensimmäisen vuosipuoliskon 2006 liiketoimintakatsaus

Ensimmäisen vuosipuoliskon 2006 liiketoimintakatsaus COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Liikevaihto 38,5 miljoonaa euroa (29,2 miljoonaa euroa) Liikevoitto ilman

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007

Comptelin tilinpäätös vuodelta 2007 Comptelin tilinpäätös vuodelta 27 Helsinki 13.2.28 Toimitusjohtaja Sami Erviö Q4: Liikevaihto ja liikevoitto ennätystasolla Liikevaihto 24, miljoonaa euroa (22,8) Liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa (4,8)

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007

Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2007 Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 27 Helsinki 24.7.27 Toimitusjohtaja Sami Erviö Huhti kesäkuun tulos jäi odotuksista, koko vuoden näkymät ennallaan Liikevaihto 19, miljoonaa euroa (19,) Liikevoitto 1,7

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tässä pörssitiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 8.2.2006.

Tässä pörssitiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 8.2.2006. COMPTEL OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 9.2.2006 KLO 8.30 COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1.- 31.12.2005 Tässä pörssitiedotteessa esitetyt tilinpäätöstiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2008

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2008 Pörssitiedote 23.4.2008 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2008 Liikevoitto ja tilauskanta vahvistuivat edellisvuodesta. Liikevaihto 19,5 miljoonaa euroa (tammi maaliskuu 2007: 19,5) Liikevoitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE

PÖRSSITIEDOTE COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 Toisen vuosineljänneksen yhteenveto - Liikevaihto huhti-kesäkuussa 16,0 miljoonaa euroa - Liikevoitto huhti-kesäkuussa 4,7 miljoonaa euroa - Tilauskanta 30.6.2004

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

TALENOM OYJ JUSSI PAASO

TALENOM OYJ JUSSI PAASO TALENOM OYJ JUSSI PAASO PALVELUT Voisiko yrittäjän arjen sujuvuus olla suuryrityksen tasolla? Talenomin palvelut tähtäävät asiakkaan menestykseen ja yrittämisen helppouteen. TILITOIMISTOPALVELUT NEUVONTAPALVELUT

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017 JUSSI PAASO

TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017 JUSSI PAASO TALENOM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 217 JUSSI PAASO HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Vuonna 1972 perustettu huolenpitävä ja selkokielinen tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot