EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2004) 841 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toimintasuunnitelma sähköisten julkisten hankintojen sääntelykehyksen täytäntöönpanemiseksi {SEK(2004)1639} Fl Fl

2 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Toimintasuunnitelma sähköisten julkisten hankintojen sääntelykehyksen täytäntöönpanemiseksi SISÄLLYS 1. Johdanto Tavoitteet ja toimet Sähköisten julkisten hankintojen toimivien sisämarkkinoiden takaaminen Hankintojen tehostaminen sekä hallinnon ja kilpailukyvyn parantaminen Sähköisten julkisten hankintojen kansainvälisiin puitteisiin pyrkiminen Sähköisten hankintojen toimintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta...11 Fl 2 Fl

3 1. JOHDANTO Tässä tiedonannossa esitetään toimintasuunnitelma sähköisiä julkisia hankintoja koskevan sääntelykehyksen täytäntöönpanemiseksi. Sääntelykehys hyväksyttiin huhtikuussa 2004 osana hankintadirektiivit 2004/18/EY ja 2004/17/EY sisältävää lainsäädäntöpakettia. Paketilla tarjotaan yhtenäiset puitteet hankintojen suorittamiseksi sähköisesti avoimella ja syrjimättömällä tavalla, vahvistetaan säännöt tarjouskilpailuihin osallistumiseksi sähköisesti ja luodaan edellytykset sähköisiin viestimiin perustuville nykyaikaisille ostomenettelyille. Jos sähköisesti suoritettavat hankinnat yleistyvät, viranomaiset säästävät menoissaan jopa 5 prosenttia ja sekä ostajat että myyjät transaktiokustannuksissaan jopa prosenttia. Vaikka onkin vaikea ilmaista määrällisesti koko EU:lle koituvia kilpailu- ja tehokkuusetuja, vilkkaampi kilpailu ja suurempi tehokkuus julkisten hankintojen markkinoilla voi vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti koko talouteen ja näin edesauttaa merkittävästi Lissabonissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sähköisten hankintojen vääränlaiseen käyttöönottoon liittyy kuitenkin suuria riskejä markkinoiden pirstoutumisesta. Oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset esteet, jotka saattavat seurata hankintojen suorittamisesta sähköisesti, ovat yksi päätöksentekijöiden suurimmista haasteista. Komission osana vaikutustenarviointia 1 suorittamat kuulemiset osoittavat toimintasuunnitelman tarpeelliseksi. Jäsenvaltiot, ehdokasmaat ja yritykset ovat valmiita osallistumaan siihen. Euroopan julkisten hankintojen markkinoiden uudistamiseksi ja niiden avoimuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävien nykyisten toimien varaan rakentaen komissio ehdottaa kolmenlaisia toimenpiteitä: sisämarkkinoiden toimivuuden takaaminen, kun julkiset hankinnat suoritetaan sähköisesti hankintojen tehostaminen ja hallinnon parantaminen sähköisiä julkisia hankintoja koskevaan kansainväliseen sääntelykehykseen pyrkiminen. 2. TAVOITTEET JA TOIMET 2.1. Sähköisten julkisten hankintojen toimivien sisämarkkinoiden takaaminen Sääntelykehyksen oikeanlainen ja oikea-aikainen täytäntöönpano Jäsenvaltioiden on pantava uusi sääntelykehys täytäntöön 31. tammikuuta 2006 mennessä, mutta lipsumisia saattaa olla odotettavissa. Sähköistä hankintaa koskevien säännösten hyväksyminen hyvissä ajoin on olennaisen tärkeää, jotta vältetään kilpailuesteiden syntyminen ja kilpailun vääristyminen. Se on tärkeää myös siksi, että sähköiset hankinnat kehittyisivät nopeasti ja että talouden toimijat alkaisivat todella käyttää niitä. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä kaikin keinoin noudattamaan direktiivien määräaikoja. Uusien sääntöjen virheellinen tai poikkeava tulkinta voi luoda esteitä rajatylittävälle kaupalle ja lopulta pirstoa markkinat. Komissio aikoo seurata tiiviisti säännösten saattamista osaksi 1 SEK (2004) 1639, Extended Impact Assessment for an Action Plan on electronic public procurement, komission yksiköiden valmisteluasiakirja. FI 3 FI

4 kansallista lainsäädäntöä ja suosii tarvittavaa luonnosvaiheen yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sääntelykehyksen ymmärtämisen helpottamiseksi. Komissio aikoo julkaista perusasiakirjan sähköisiä hankintoja koskevista oikeudellisista vaatimuksista. Samaan aikaan uutta sähköistä ympäristöä simuloivat harjoitusesittelijät ovat viranomaisten ja yritysten käytettävissä tutustumisvaiheen apuna. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä komissio julkaisee perusasiakirjan sähköisten julkisten hankintojen uusista säännöistä. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä komissio asettaa verkkoympäristöön käyttöön harjoitusesittelijöitä, joiden avulla sopimusviranomaiset ja talouden toimijat voivat tutustua sähköisten hankintojen uusiin säännöksiin ja välineisiin. Vuonna 2005 komissio antaa jäsenvaltioille tarvittavaa apua uusien säännösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä Sääntelykehyksen täydentäminen tarkoituksenmukaisilla perustyökaluilla Kaikista TED 2 -sivustolle julkaistaviksi lähetetyistä ilmoituksista 90 prosenttia on yhä paperimuodossa. Direktiivillä 2001/78/EY käyttöönotetut vakiolomakkeet ovat hieman parantaneet tilannetta, mutta niiden käsittely aiheuttaa edelleen suuria kustannuksia, viivästymisiä julkaisemisessa ja suurempaa virheiden mahdollisuutta. Uusilla direktiiveillä ei säädetä täysin sähköisestä ilmoitusjärjestelmästä. Se ei olisi toteutettavissa lyhyellä aikavälillä, sillä sähköisten välineiden kehitystaso ja käyttöaste ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Sen sijaan on valittu asteittainen lähestymistapa. Komissio hyväksyy vuoden 2005 alussa asetuksen vakiolomakkeista, joilla nykyiset lomakkeet mukautetaan uusien direktiivien sisältämiin osatekijöihin, joita ovat sähköiset huutokaupat, dynaamiset hankintajärjestelmät ja hankkijaprofiilit. Vuoden 2006 loppuun mennessä komissio aikoo esittää rakenteellisten sähköisten vakiolomakkeiden uuden sukupolven, jonka avulla kaikki direktiivien soveltamisalaan kuuluvat hankintailmoitukset voidaan kerätä, käsitellä ja levittää sähköisesti. Tämän uuden sukupolven on tarkoitus helpottaa automaattisten tiivistelmien tuottamista kaikilla virallisilla EU-kielillä, ja se pitäisi olla helppo integroida kaikkiin käytössä oleviin sähköisiin hankintajärjestelmiin. EU:n julkisia hankintoja tekevien tahojen sähköisen hakemiston laatimista olisi myös harkittava. Uusilla direktiiveillä tehdään asetuksella 2002/2195/EY käyttöönotetun yhteisen hankintasanaston (CPV) käytöstä pakollista. Sähköiset julkiset hankinnat luovat uusia mahdollisuuksia käyttää yhteistä hankintasanastoa, esim. hankintamenojen jäsentämisessä ja analysoinnissa tai tilastojen laatimisessa. Hankintasanastoa ollaan parhaillaan tarkistamassa sen mukauttamiseksi täysin sähköiseen ympäristöön. Tätä tarkoitusta varten on käynnistetty tutkimus, johon jäsenvaltioita ja asiasta kiinnostuneita tahoja kehotetaan osallistumaan aktiivisesti. Jos hanke saadaan onnistuneesti päätökseen, tuloksena pitäisi olla huippuluokan kansainvälinen luokitusmalli julkisia hankintoja koskevia sopimuksia varten. Alkuvuonna 2005 komissio hyväksyy uudet vakiolomakkeet, joissa on otettu huomioon uudet menettelyt ja sähköisten viestintävälineiden käyttö. Vuoden 2006 alkuun mennessä komissio esittää ehdotukset yhteisen hankintasanaston tarkistamiseksi meneillään olevan uudelleentarkastelua koskevan tutkimuksen tulosten perusteella. 2 Tenders Electronic Daily, EU:n virallinen sivusto, jossa julkaistaan kaikki hankintadirektiivien kattamat ilmoitukset. FI 4 FI

5 Vuoden 2006 loppuun mennessä komissio esittää suunnitelman täysin sähköisestä järjestelmästä hankintailmoitusten keräämistä ja TED-tietokannassa julkaisemista varten. Vuoden 2007 loppuun mennessä jäsenvaltiot ottavat kansallisella tasolla käyttöön täysin sähköiset järjestelmät, joihin kuuluvat tarkoituksenmukaiset välineet automaattista keräämistä ja TED-tietokannassa julkaisemista varten Esteiden poistaminen ja ennaltaehkäiseminen julkisten hankintamenettelyjen sähköisessä toteuttamisessa Esteet, joita yritykset eniten rajatylittävissä tarjouskilpailuissa pelkäävät, ovat tarjouskilpailujärjestelmien huono suunnittelu ja yhteensopimattomat tietotekniikkastandardit. Teknisten ratkaisujen erot ja yhteensopimattomuus voivat tehdä sähköisiin hankintajärjestelmiin pääsyn mahdottomaksi tavarantoimittajille tai vähentää niiden halukkuutta osallistua tarjouskilpailuihin siitä aiheutuvien lisähankaluuksien tai suurempien kustannusten takia. Esteet voivat olla sekä toiminnallisia että teknisiä. Kun jäsenvaltiot siirtävät hankintojaan verkkoympäristöön, niiden pitäisi kaikissa vaiheissa muistaa se perusperiaate, että sähköisissä julkisten hankintojen järjestelmissä käytettävien viestintätapojen ja -välineiden on oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteensopivia, eivätkä ne missään tapauksessa saa rajoittaa talouden toimijoiden pääsyä tarjouskilpailumenettelyyn. Sähköisten esteiden syntymisen ehkäisemiseksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä hyväkseen tuloksia toiminnallisia vaatimuksia koskevasta komission analyysista, joka suoritettiin HVTohjelmassa 3 lainsäädäntöä laadittaessa ja sähköisiä hankintajärjestelmiä suunniteltaessa. Komissio ja jäsenvaltiot validoivat hankkeen tulokset perusasiakirjan valossa, joka komission on määrä julkaista vuonna Jotta luottamus sähköisiin hankintoihin syntyisi, olisi vaatimusten noudattamisen tarkastamista koskevia järjestelyjä olisi kehitettävä edelleen. Komissio suosittaa voimakkaasti, että jäsenvaltiot direktiivien mukaisesti ottaisivat käyttöön tai pitäisivät yllä vapaaehtoisia akkreditointijärjestelmiä sen varmistamiseksi, että sähköiset hankintajärjestelmät ovat direktiivien vaatimusten mukaiset. Eurooppalainen järjestely, joka rakentuisi kansallisten järjestelyjen pohjalle ja kokoaisi ne yhteen, näyttäisi suotavalta sisämarkkinoiden moitteettoman toimivuuden varmistamiseksi. Komission ja jäsenvaltioiden olisi toteutettavuustutkimuksen avulla tarkasteltava tällaisen TRUST-järjestelyn (Transparent Reliable Unhindered Secure Tendering) kehittämistä toiminnallisiin vaatimuksiin pohjautuen. Myös jotkin horisontaaliset ongelmat uhkaavat vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan ja sähköisten hankintojen käynnistämiseen. Mahdolliset vaikeudet liittyvät kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten käyttöön, erityisesti sellaisten, jotka perustuvat hyväksyttyyn varmenteeseen ja jotka on tehty turvallisen allekirjoituksen luomismenetelmällä (jäljempänä hyväksytyt allekirjoitukset ). Uusissa direktiiveissä ei määritellä, minkätyyppistä sähköistä allekirjoitusta sähköisissä tarjouskilpailuissa pitäisi käyttää. Näin ollen jäsenvaltiot joilla on erilaisia käsityksiä laillisesta allekirjoituksesta voivat valita, minkätasoista vastaavuutta ne edellyttävät sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin 1999/93/EY kanssa. Direktiiveillä kuitenkin velvoitetaan kaikki julkisia hankintoja tekevät tahot EU:ssa tosiasiallisesti tunnustamaan, 3 Hallintojen välinen tietojenvaihto, HVT-ohjelma. FI 5 FI

6 vastaanottamaan ja käsittelemään jätetyt tarjoukset, joissa vaadittaessa on hyväksytty allekirjoitus, ja niiden mukana seuraavat todistukset riippumatta niiden alkuperästä EU:ssa tai niiden teknisistä ominaisuuksista, vaikka ne sisältäisivät eri tahoilta peräisin olevia asiakirjoja (esim. tavarantoimittajien yhteenliittymältä) ja niissä mahdollisesti olisi eri lähteistä peräisin olevia ja eritasoisia allekirjoituksia (esim. jäsenvaltioiden eri viranomaisilta). Näin sähköiset hankinnat on ensimmäinen sektori, jolla yritykset käyttävät hyväksyttyjä allekirjoituksia asioidessaan muun jäsenvaltion kuin oman maansa viranomaisten kanssa. Siksi olisi syytä olla erittäin huolissaan nykyisistä merkittävistä eroista jäsenvaltioiden vaatimissa hyväksytyissä allekirjoituksissa. Se, että yhteentoimivuudessa on havaittu ongelmia standardien 4 olemassaolosta huolimatta ja että tämäntyyppisille allekirjoituksille ei ole olemassa kypsiä eurooppalaisia markkinoita, on todellinen ja mahdollisesti pysyvä este rajatylittävien sähköisten hankintojen tiellä 5. Hanke nimeltä Bridge/Gateway CA käynnistettiin osana HVT-ohjelmaa vuonna 2002 tarkoituksena käsitellä niiden sähköisten todistusten tunnustamista ja luotettavuutta, joita eri varmenneviranomaiset (Certification Authorities) myöntävät eri kansallisten viranomaisten vaihtaessa turvattua sähköpostia ja allekirjoituksia. Bridge/Gateway CA -kokeiluhankkeen tulosten sekä tällaisten toiminnallisten järjestelyjen teknisiä, organisatorisia ja toiminnallisia näkökohtia koskevien suositusten pitäisi olla saatavilla vuoden 2005 puolivälissä. Vaikka näin käsitellään eräitä sähköisiin hankintoihin liittyviä kysymyksiä, hanke ei kuitenkaan riitä ratkaisemaan edellä kuvattuja ongelmia ennen vuoteen 2006 asetettua määräaikaa. Jäsenvaltioiden ja komission olisi kuultava alan näkemyksiä ja nykyponnistelujen varaan rakentaen tehtävä yhteistyötä toiminnallisen hankkeen puitteissa, jotta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen perustuva ratkaisu löytyisi nopeasti. Tässä vaiheessa komissio pitää parempana kokeilla ja tukea ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyväksyttyjen allekirjoitusten rajatylittävän käyttämisen. Mikä tahansa löydetty ratkaisu pitäisi olla helppo ottaa käyttöön myös muilla toiminnan aloilla. Sillä välin komissio suosittaa, että jäsenvaltiot tarkastelevat soveltuvia siirtymätoimenpiteitä, kuten vahvistusta paperilomakkeella tarjoajille, joiden sähköinen allekirjoitus ei vastaa vaadittua. Yleisesti käytössä olevien ja yhteentoimivien sähköisten tilaus- ja laskutustyökalujen puute sisämarkkinoilla luo myös esteitä tavarantoimittajien tasa-arvoiselle osallistumiselle rajatylittäviin hankintoihin. Tällä hetkellä tämäntyyppisiä taloustoimia tehdään käytännössä vain vähän ja ainoastaan vapaaehtoiselta pohjalta. Komissio jatkaa tilanteen seuraamista, ja ratkaisuja etsitään EU:n suorittamien standardointitoimien puitteissa. Vuonna 2005 jäsenvaltiot ja komissio testaavat, täsmentävät ja validoivat HVTohjelman yhteiset toiminnalliset vaatimukset sähköisille hankintajärjestelmille yhteisiä toiminnallisia vaatimuksia koskevan vuoden 2004 HVT-tutkimuksen perusteella. Alkuvuonna 2006 jäsenvaltiot tarkastelevat, onko kaikki sähköiset hankintajärjestelmät mukautettu direktiivien vaatimuksiin. Vuoden 2005 puoliväliin mennessä jäsenvaltiot ottavat käyttöön kansalliset akkreditointijärjestelyt, joilla tarkistetaan, ovatko sähköiset tarjouskilpailujärjestelmät sääntelykehyksen mukaiset. 4 5 Direktiivin 1999/93/EY mukaisesti tekniset standardit on laadittu ETSI ESI:ssä ja sähköistä allekirjoitusta käsittelevässä CEN/ISSS-työryhmässä. Yksityiskohtainen analyysi on Euroopan komissiolle tehdyssä tutkimuksessa The legal and market aspects of electronic signatures, Interdisciplinary Centre for Law and Information Technology, CUL, Leuven, lokakuu FI 6 FI

7 Vuoden 2005 loppuun mennessä jäsenvaltiot ja komissio suorittavat toteutettavuustutkimuksen selvittääkseen, kannattaako eurooppalainen vaatimusten noudattamisen tarkastamista koskeva järjestely ottaa käyttöön. Vuosina komissio ehdottaa osana HVTYK-ohjelmaa tointa, jolla autetaan jäsenvaltioita koordinoimaan kehittyneiden hyväksyttyjen allekirjoitusten käyttöönottoa ja ratkaisemaan näin yhteentoimivuusongelmia tammikuuta 2006 mennessä jäsenvaltiot alkavat käyttää yhteentoimivia hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia kansallisen lainsäädännön näin edellyttäessä Yhteentoimivuusongelmien havaitseminen ja käsitteleminen ajan mittaan Edellä sanotun valossa on selvää, että yhteentoimivuusongelmia on edelleen tai että niitä voi vielä syntyä. Joitakin on jo havaittu ja tarkoituksenmukaisiin toimiin ryhdytty; toisia tullaan vielä löytämään sähköisten hankintojen yhteentoimivuustarpeita koskevalla puuteanalyysillä, jota CEN/ISSS 7 -työryhmä on parhaillaan tekemässä. Yhteentoimivuus olisi kuitenkin pidettävä aina mielessä. Teknisen ja operationaalisen kehityksen takia ostoketjun kaikki vaiheet kattavia nykyjärjestelmiä on jatkuvasti tarkistettava ja paranneltava. Alan standardit ovat markkinalähtöisiä. Sähköisen hallinnon alan TTK-hankkeista saatavia tarkoituksenmukaisia panoksia olisi myös harkittava. Viranomaisten on tavoiteltava ja kehitettävä yhteentoimivia ratkaisuja käymällä vuoropuhelua joko kansallisella tai Euroopan tasolla asiassa mukana olevien eri tahojen kanssa ja seurattava kehitystä yritysten välisessä (B2B) sähköisessä kaupankäynnissä, jotta ne eivät löisi kiilaa yksityisten ja julkisten hankintojen markkinoiden välille. Komissio jatkaa sen seuraamista, syntyykö sisämarkkinoilla ja kansainvälisessä kaupassa yhteentoimivuusongelmia, ja harkitsee tarvittaessa standardointitoimeksiantojen asettamista. Olisi toivottavaa, että nykyistä työtä HVT-ohjelman sähköisiä hankintoja käsittelevässä työryhmässä jatkettaisiin ja kehitystä seurattaisiin edelleen tarkoituksena jakaa tietoja määrittelyistä ja hyvistä käytännöistä. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä CEN/ISSS-työryhmä saa päätökseen analyysin siitä, mitä yhteentoimivuustarpeita on vielä täytettävä, jotta sähköiset julkiset hankinnat toimisivat tehokkaasti. Vuosina komissio esittää, että HVTYK-ohjelmaan kuuluvia sähköisiä julkisia hankintoja koskevia toimintoja jatketaan yhteentoimivuutta koskevien kysymysten vaihtamiseksi ja niistä keskustelemiseksi sekä jäsenvaltioissa tapahtuvan kehityksen seuraamiseksi. Vuosina komissio ja jäsenvaltiot edistävät standardointitoimia Euroopan tasolla ja toimivat yhteistyössä kansainvälisten standardointielinten kanssa. 6 7 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 21. huhtikuuta 2004 päätöksen 2004/387/EY uuden HVTYK-ohjelman aloittamisesta. Se perustuu edellisen HVT-ohjelman saavutuksiin, ja sen tavoitteena on vuodesta 2005 lähtien yksilöidä yhteentoimivat yleiseurooppalaiset sähköiset viranomaispalvelut sekä tukea ja edistää niiden kehittämistä. Euroopan standardointikomitea/tietoyhteiskunnan standardointijärjestelmiä (Information Society Standardisation Systems) käsittelevä työryhmä. FI 7 FI

8 2.2. Hankintojen tehostaminen sekä hallinnon ja kilpailukyvyn parantaminen Julkisten hankintojen tehostaminen ja hallinnon parantaminen Julkisen sektorin hankintojen siirtäminen verkkoympäristöön edellyttää oikeudellisia, institutionaalisia ja organisatorisia muutoksia monella tasolla. Jäsenvaltioiden on päätettävä, minkätyyppiset hankinnat tietokoneistetaan ja miten laajasti, mitkä toimintatavat otetaan käyttöön, mitä järjestelmiä ja välineitä käytetään ja minkä tason hallintoelimet osallistuvat toimintaan. Epäonnistumisen riski on olemassa. Siksi on olennaisen tärkeää suunnitella nämä tehtävät ja seurata niiden toteuttamista. Tehokkuuden kasvattaminen riippuu automatisoinnin asteesta koko julkisten hankintojen alalla, mutta kehittämällä vaiheittain sähköisiä hankintoja todennäköisimmin maksimoidaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille koituvat edut. Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita saattamaan kaikki lainsäädäntöpaketin osat kattavasti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viranomaisten olisi kuitenkin voitava mukauttaa uusien sähköisten välineiden ja tekniikoiden soveltamista ajan myötä. Niiden olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota ostojen ylenmääräiseen tai epäasialliseen keskittämiseen, sähköisten huutokauppojen epäasianmukaiseen käyttöön ja suljettujen ostojärjestelmien (kuten puitesopimusten) valitsemiseen avointen järjestelmien sijasta. Tällaiset käytännöt voivat kumota tehostumisen tuomat edut. Etujen optimoimiseksi kunkin jäsenvaltioiden olisi laadittava kansallinen suunnitelma, jota täydennetään erityisesti suurimmille ostajille tarkoitetuilla yksilöidyillä suunnitelmilla. Yhtäläisten tavoitteiden ja toimintatapojen saneleminen sähköisten hankintojen yleistämiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, sillä olosuhteet eri jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaiset. Komission olisi tarvittaessa autettava jäsenvaltioita näissä toimissa ja helpotettava tietojen levittämistä ja jakamista. Lisäksi komissio seuraa kehitystä tarkoituksenmukaisten indikaattorien ja TEDtietokannasta saatavien tietojen avulla. Kööpenhaminassa tammikuussa 2003 perustettu julkisten hankintojen verkko voisi tarjoa foorumin jäsenvaltioiden väliselle tiedon- ja muulle vaihdolle. Tehokkuuden kasvattaminen riippuu myös tietyntyyppisten transaktioiden kuten laskutuksen, tilausten ja maksujen automatisoinnista. Tämänhetkisessä aikaisessa vaiheessa niiden kehitys pääsee todennäköisesti vauhtiin rahoitus- ja budjettijärjestelmien standardoinnin ja automatisoinnin myötä. CEN/ISSS on komission toimeksiannosta arvioinut standardien vaatimuksia ja on parhaillaan viimeistelemässä yksityiskohtaista ohjeistoa sähköisiä laskuja koskevan direktiivin 2001/115/EY täytäntöönpanosta. Lisäksi HVT-ohjelmaan kuuluu hanke XML-järjestelyjen kehittämisestä sähköisiä hankintoja varten, mukaan luettuina sähköinen laskutus ja sähköiset tilaukset. Toimia olisi tällä alalla jatkettava yhteentoimivien ratkaisujen löytämiseksi. Riittävän laadukkaita kansallisia toimintatapoja voi tuskin kehittää tuntematta tarkoin hankintamarkkinoita. Nykyiset tilastotiedot ovat hyvin epätäydellisiä ja tiedonkeräysmekanismit huonosti organisoituja. Sähköiset hankinnat tarjoavat tilaisuuden korjata tämä tilanne. Komissio mobilisoi julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean ja tilastotietoja käsittelevän työryhmän, jotta sähköisiin hankintoihin liittyvän uuden tekniikkaan käyttöönotto tulisi hyödynnetyksi täysimääräisesti. Vuoden 2005 loppuun mennessä kukin jäsenvaltio laatii kansallisen suunnitelman sähköisten julkisten hankintojen käyttöön ottamiseksi ja asettaa mittauskelpoiset suoritustavoitteet kansallisten erityistarpeiden mukaisesti. Fl 8 Fl

9 Vuoden 2005 loppuun mennessä kukin jäsenvaltio kannustaa yksittäisiä kansallisia ostajia laatimaan vastaavat suunnitelmat ja koordinoi ja seuraa niiden toteuttamista. Vuosina komissio jatkaa CEN/ISSS-työryhmän sähköisiä laskuja koskevan työn seuraamista ja esittää, että osana HVTYK-ohjelmaa vuonna aloitettuja sähköisiä laskuja ja sähköisiä tilauksia koskevia XML-toimia jatketaan. Vuoden 2006 loppuun mennessä jäsenvaltiot luovat tehokkaat sähköiset järjestelmät hankintoja koskevien tilastotietojen keräämistä ja käsittelemistä varten Julkisten hankintojen markkinoiden kilpailukyvyn lisääminen EU:ssa Komission verkossa suorittamassa yritysten kuulemisessa avoimuus nimettiin merkittäväksi tekijäksi julkisten hankintojen tietokoneistamisessa, samoin luottamus ratkaisumenettelyjen reiluuteen. Sähköiset keinot ovat avoimempia kuin perinteiset, sillä niiden avulla sopimusta koskevien tietojen levittäminen on helppoa ja oikea-aikaista, ja ne vähentävät mahdollisuuksia ja kannustimia petokseen. Ne voivat myös parantaa viranomaisten hankintojen hallinnan laatua seuranta ja päätöksenteko mukaan luettuina. Sopimusta koskevien tietojen levittämiskäytännöt saattavat olla erilaisia eri jäsenvaltioissa, kuten myös sähköisten hankintatoimien jäljitettävyys ja tarkastus. Julkisten hankintojen verkolla voisi toimia aktiivisesti näitä kysymyksiä koskevien tietojen ja käytäntöjen vaihdossa. Komissio voisi tukea esikuva-analyysin suorittamista tarkoituksena vertailla ja mitata suorituskykyä. Suurin osa yrityksistä katsoo, että sähköisten hankintojen pitäisi vaatia vähemmän työtä kuin perinteisten menettelyjen. Hankintamenettelyjä sääntelevät kansalliset hallinnolliset määräykset ja ohjeet on laadittu sitä varten, että toimet suoritetaan paperimuodossa. Sähköiset keinot tarjoavat uusia mahdollisuuksia yksinkertaistaa menettelyjä ja säästää tavarantoimittajilta aikaa ja rahaa. Onnistuminen riippuu siitä, miten laajasti perinteiset käytännöt muunnetaan täysin verkossa tapahtuviksi sähköisiksi palveluiksi. Tämä edellyttää, että tarjottu palvelu määritellään uudestaan ja erilaiset prosessit suunnitellaan uudelleen. Sähköisten hankintojen yleistymisen kannalta on tärkeää, että kaikki toteutetut toimenpiteet vähentävät sääntelytaakkaa. Liikeasiakirjojen vakiointi ja niiden rakenteen uudistaminen sekä yhtenäisemmät tarjouskilpailuasiakirjat auttavat automatisoimaan tiettyjä ostorutiineja ja mahdollistavat sen, että kumpikin osapuoli voi keskittyä ostotoimen pääasiaan. Tyypillinen esimerkki byrokratiasta ovat lukuisat vaaditut todistukset ja liikeasiakirjat. Niitä ei useinkaan ole saatavissa sähköisessä muodossa. Lisäksi niiden on oltava käyttökelpoisia ja hyväksyttäviä rajojen yli. Komission ja jäsenvaltioiden olisi hankintoja ja sopimuksia käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa analysoitava ja vertailtava tällä alalla jäsenvaltioissa saavutettuja tuloksia tavoitteenaan sopia vuoden 2006 alussa yhteisestä sähköisten todistusten kokoelmasta ainakin joidenkin useimmin tarvittavien osalta. Sähköiset hankinnat olisivat erinomainen testausperusta tällaisten sähköisten viranomaispalvelujen kehittämiselle. Komissio aikoo ehdottaa jäsenvaltioille tätä toimintalinjaa. Sähköisten luettelojen käyttäminen on myös merkittävä kysymys. Niiden käyttäminen on tärkeää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) saamiseksi mukaan julkisiin hankintoihin. Nykysovellusten avulla yritykset voivat esitellä tuotteitaan ja palvelujaan hankintayksiköille käyttämällä siihen vain kohtuullisesti rahaa, aikaa ja työtä. Yhdenmukaisten määrittelyjen ja standardien puuttuminen sähköisiltä luetteloilta tarkoittaa sitä, että markkinoilla saattaa olla tietoteknisiä sovelluksia, jotka eivät täytä julkisen sektorin vaatimuksia. CEN/ISSS-erityistyöryhmä valmistelee parhaillaan puitestandardeja luetteloinnille. Sähköisten luetteloiden käyttämistä dynaamisissa ostojärjestelmissä ja FI 9 FI

10 sähköistä hankintaa koskevissa puitesopimuksissa voidaan tutkia ja testata edelleen HVTohjelman toiminnallisia vaatimuksia koskevaan hankkeeseen pohjautuen. Yritykset odottavat sähköisten hankintojen lisäävän mahdollisuuksia sopimusten voittamiseen, helpottavan pääsyä ulkomaisille markkinoille sekä tekevän hankintamenettelyistä nopeampia ja halvempia. Julkisen sektorin sähköiset hankinnat ovat merkittävä mahdollisuus pk-yrityksille. Julkisista hankintasopimuksista kiinnostuneiden pkyritysten rohkaisemiseksi on jäsenvaltioiden etujen mukaista tukea olemassa olevaan ja yksinkertaiseen tekniikkaan perustuvien sähköisten hankintojen standardijärjestelmien syntymistä ja räätälöidä sopimusmahdollisuuksia pk-yrityksille sopiviksi. Vuoden 2005 jälkipuoliskolla komissio harkitsee julkisissa hankinnoissa tarvittavien kaupallisten tietojen ja todistusten tarjoamista sähköisesti osana HVTYK-ohjelmaa. Vuonna jäsenvaltiot ja komissio sopivat yhteisestä usein vaadittujen todistusten kokoelmasta käytettäväksi sähköisissä hankintamenettelyissä. Vuonna 2005 komissio ehdottaa sähköisiä luetteloita dynaamisissa ostojärjestelmissä ja sähköisissä puitesopimuksissa koskevan tutkimuksen käynnistämistä CEN/ISSStyöryhmän HVTYK-ohjelman puitteissa tekemän työn pohjalta. Vuonna 2005 julkisten hankintojen verkko aloittaa sähköisten hankintajärjestelmien avoimuutta, tarkastusta ja jäljitettävyyttä koskevan esikuva-analyysin suorittamisen. Vuonna 2006 julkisten hankintojen verkko järjestää työpajoja tarjouskilpailuasiakirjojen standardointia koskevan vaihdon edistämiseksi. Vuosina jäsenvaltiot käynnistävät ja tukevat pk-yrityksille kansallisella ja alueellisella tasolla tarkoitettuja erityisiä tietoisuuskampanjoja ja koulutusohjelmia Sähköisten julkisten hankintojen kansainvälisiin puitteisiin pyrkiminen Vaikka sähköiset hankinnat kehittyvät maailmanlaajuisesti, nykyisissä kansainvälisissä sopimuksissa ei säännellä niiden käyttöä. Oikeudelliset ja tekniset valinnat sähköisissä hankintajärjestelmissä voivat vähentää EU:n yritysten hankintamahdollisuuksia kolmansissa maissa ja rajoittaa kolmansien maiden toimittajien pääsyä EU:n markkinoille. Komissio aikoo seurata kehitystä sen varmistamiseksi, että EU:n uusi hankintajärjestely noudattaa täysimääräisesti Euroopan unionin kansainvälisiä velvoitteita samalla kun tehdään aloitteita kansainvälisten järjestelyjen mukauttamiseksi. Komissio seuraa myös tiiviisti nykyisiä ja tulevia kansainvälisiä standardointialoitteita. Lisäksi komissio tarkastelee kaikkia tarvittavia mukautuksia ja sähköisten hankintojen toteutettavuutta EU:n ulkoisen avun välineiden osalta. Komissio tekee jo tiivistä yhteistyötä kansainvälisten elinten kuten Maailmanpankin kanssa sen varmistamiseksi, että niiden kolmansissa maissa rahoittamien ostojen toteuttaminen ei häiritse EU:n toimittajia. Lisäksi se ryhtyy kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään jakamaan EU:n kokemuksia ja saavutuksia kehitysmaiden kanssa. Vuonna 2005 komissio jatkaa neuvotteluja julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) uudelleentarkastelusta. Vuonna 2007 komissio ryhtyy aloitteisiin julkisia hankintoja koskevan sopimuksen osalta tavoitteena yhden yhteisen nimikkeistön käyttäminen hankintasopimusten piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luokittelussa. Vuosina komissio edistää kansainvälisten standardointielinten ja -foorumien työtä ja yhteistyötä niiden kanssa, jotta vältettäisiin yhteentoimivuuden teknisten esteiden syntyminen kansainvälisellä tasolla. Fl 10 Fl

11 Vuosina komissio tekee yhteistyötä monenkeskisten kehityspankkien verkoston kanssa tarkoituksena koordinoida kolmansille maille annettavaa teknistä apua, jolla tuetaan niiden julkisten hankintajärjestelyjen uudelleenorganisointia ja tietokoneistamista. Vuonna 2005 komissio tarkastelee kaikkia tarvittavia mukautuksia ja sähköisten hankintojen toteutettavuutta EU:n ulkoisen avun välineiden osalta. 3. SÄHKÖISTEN HANKINTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPA JA SEURANTA Pitkällä aikavälillä julkisten hankintojen käytäntöjen tietokoneistaminen vaikuttaa tapaan, jolla ne jäsenvaltioissa järjestetään. Sähköisten hankintojen onnistunut käyttöönotto saattaa edellyttää hallinnollisten käytäntöjen muuttamista, eikä vain suoraan, vaan myös välillisesti hankintaprosessiin liittyvien käytäntöjen, kuten talousarvion tarkistusten. Mitä pikemmin tällaiset uudistukset toteutetaan, sitä parempi se on Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Komissio katsoo, että toimintasuunnitelman sisältämät toimenpiteet ovat paras mahdollinen yhdistelmä, jolla julkisten hankintojen siirtämisestä verkkoon koituvat mahdolliset edut voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja samalla pitää riskit mahdollisimman pieninä. Ehdokasmaat otetaan tiiviisti mukaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon. Komissio seuraa julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean avustamana koko prosessia. Vuoden 2007 loppuun mennessä komissio tarkastelee tilannetta uudelleen ja antaa raportin saavutetuista tuloksista. Tarpeen mukaan se voi ehdottaa missä tahansa vaiheessa korjaavia toimia tai lisätoimenpiteitä. Fl 11 Fl

12 Policy area(s): Internal Market LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT Activit(y/ies): IDABC Programme, Standardisation, Publications TITLE OF ACTION: ACTION PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT BUDGETLINES Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B. A lines)) including headings. The administrative and operational expenditure form part of and are covered by, the existing budget lines and programmes and do not lead to the commitment of supplementary credits with regard to official Commission financial programming. MARKT Implementation and development of the Internal Market OPOCE Procedures for awarding and advertising public supply, works and services contracts ENTR Standardisation and approximation of legislation Pan-European egovernment services to public administrations, enterprises and citizens (IDAbC) Pan-European egovernment services to public administrations, business and citizens (IDABC) - Administrative expenditure 1.2. Duration of the action and of the financial impact: Fl 12 Fl

13 1.3. Budgetary characteristics {add rows if necessary): Budget line Type of expenditure New EFTA contribution Contributions from applicant countries Heading in financial perspective Noncomp Diff^ YES No [3] Noncomp Diff No [3] Noncomp Diff No [3] Noncomp Diff No YES No [3] Noncomp Non-Diff No YES No [3] 2. SUMMARYOFRESOURCES 2.1. Financial Resources Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) EUR million (to 3 decimal places) Expenditure type Section no. Year n (2005) n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 and later Total Operational expenditure 8 Commitment Appropriations (CA) a 1,15 1,35 0,705 3,205 Payment Appropriations (PA) b 0,855 0,875 0,875 0,6 3,205 Administrative expenditure within reference amount 10 Technical administrative assistance (NDA) & c 0,080 0,080 0,080 0,240 TOTAL REFERENCE AMOUNT Commitment Appropriations a+c 1,23 1,43 0,785 3,445 o Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned. Investments by the Publications Office should over time considerably reduce expenditure for publications in the Official Journal. Expenditure within article xx of Title xx. Fl 13 Fl

14 Payment Appropriations b+c 0,935 0,955 0,955 0,6 3,445 Administrative expenditure not included in reference amount 11 The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure Human resources and associated expenditure (NDA) d 0,594 0,594 0,594 1,782 Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) e 0,109 0,109 0,109 0,327 Total indicative financial cost of intervention TOTAL CA including cost of Human Resources a+c+d +e 1,933 2,133 1,488 5,554 TOTAL PA including cost of Human Resources b+c+ d+e 1,638 1,658 1,658 0,6 5, Compatibility with Financial Programming X Proposal is compatible with existing Financial programming for 2005 and Pour Tannée 2007, la proposition est conforme au nouveau cadre des perspectives fmancières , voir la Communication [COM(2004)101] de la Commission de février D D Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective. Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement 12 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective) Financial impact on Kevenne X D Proposal has no financial implications on revenue Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows: ii 12 Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx or xx See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement. Fl 14 Fl

15 3. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information: 3.1. Need to be met in the short or long term On 30 April 2004, the European Parliament and the Council have adopted Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC as part of the legislative package of Procurement Directives. These Directives provide for the first time a coherent framework for conducting procurement electronically in an open, transparent and non-discriminatory way, establish rules for tendering electronically and fix the conditions for modern purchasing techniques based on electronic means of communication. However, the move towards using electronic means in the procurement process is not without risks. Incorrect application of the new EU rules and discriminatory technical solutions and practices could fragment the Internal Market and increase the risk of inefficiencies and bad governance. Implementing the new EU provisions on electronic public procurement correctly and as quickly as possible will determine Europe s capacity to keep open the markets for electronic public procurement and contribute to achieving the Lisbon objectives Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy The transformation of public procurement from procedures carried out on paper to electronic procedures is a complex operation which requires action and decisions at many levels beyond the simple transposition of the new rules by Member States. Organisational, technical and institutional issues should be addressed by governments in order to re-engineer existing processes for tendering and purchasing, and to exploit the available ICT solutions and tools. Adoption of the EU legal framework for the use of electronic means in the public procurement process was a first significant step in order to remove legal uncertainties and to establish the required safeguards for open, transparent and non-discriminatory public procurement using electronic means. Use of electronic means should guarantee in practice that any business in Europe with a PC and internet connection can participate in a public purchase conducted electronically. Besides ensuring compliance with the legal framework, Community involvement is intended to provide guidance and impetus to Member States efforts and coordination. Through the Action Plan, it addresses risks and problems in particular in the following areas: legal environment; technical environment; administrative and organisational processes; businesses access to public procurement markets; knowledge-building, skills and awareness. In doing so, Community action in relation to e-procurement may be expected to provide a coherent framework for introducing e-government services more generally and sustain convergence of RTD efforts in this field. Eventually, use of e-procurement at national, regional and local level in the Member States may also contribute to more efficient management of Community structural funds. Fl s Fl

16 3.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework To achieve generalised use of for electronic public procurement by 2010, the Commission proposes an Action Plan for a functioning Internal Market and good governance in electronic public procurement. The Action Plan shall assist Member States and facilitate implementation of the relevant provisions of the Directives correctly and in time, in particular with the aim: - To prevent fragmentation, e.g. the emergence of new e-barriers in EU public procurement markets; - To provide the conditions for ensuring good governance and greater efficiency of public procurement markets and - To work towards an international framework for electronic public procurement. The Commission assisted by the Advisory Committee for Public Contracts will monitor overall progress in implementing the Action Plan. By the end of 2007, the Commission will review the situation and report on the results achieved. This assessment will concentrate on the progress achieved on the legal front, the development of the necessary infrastructures for carrying procurement electronically, the use of electronic means and progress achieved in implementing the Action Plan. An assessment of economic impacts would be rather premature as experience shows that benefits from such reforms take longer to materialise. The Commission will use the following indicators to monitor progress: Indicators for the implementation of the legal framework: Proper alignment of national legislations to the legislative package, e.g. transposition of all provisions on electronic public procurement in each Member State; implementation of the directives in due time; number of legal actions for failure in transposing into national legislation; date of transposition of the directives into national legislation. Indicators for use of electronic means in public procurement process: General development of electronic procurement across the Union, e.g. share of notices dispatched electronically by contracting authorities; share of tender documents accessible electronically; number and volume of dynamic purchasing systems; share of calls for tender using electronic auctions; share of cross-border procurement. And increased transparency and compliance in public procurement activities Economic indicators: statistical information is already being collected on public procurement markets; this information will be progressively extended to cover electronic means such as the share of central purchasing and evolution of dynamic purchasing systems. The Action Plan envisages improvements to collection and processing of procurement data at both, national and Community level. To implement the Action Plan on e-procurement, the Commission intends to carry out a substantial number of actions, among which an Interpretative Communication on electronic public procurement and a Commission Regulation establishing standard forms for the publication of notices. In this context, the Commission will table proposals and take the appropriate initiatives according to the time-table set out in the Action Plan. It will provide the necessary legal support and assistance to the Member States for the transposition of the public procurement directives and monitor the application of Community law as well as organise meetings of the relevant committees, in particular, the Public Procurement Advisory Fl 6 Fl

17 Committee and the Working Group on e-procurement; it will also propose continuation of the activities of the e-procurement workshop managed under the IDA programme. In addition, meetings with Member States will be organised within the Statistics working group to improve data collection and explore solutions to automate it in view of the end-2006 deadline laid down in the e-procurement Action Plan. Finally, the Commission will participate actively in international fora and provide adequate input to international standardisation fora, most particularly on interoperability issues. Commission output will be surveyed in terms of timely delivery and content of outputs; the completion of studies on time; compliance cost indicators for public procurement rules; appropriate impact assessments where applicable and the degree of acceptance from stakeholders. The quality of economic indicators will be judged by the quantity of reliable data available, and the fulfilment of EU statistical obligations Method of Implementation (indicative) Show below the method(s) 13 chosen for the implementation of the action. X Centralised Management X Directly by the Commission Indirectly by delegation to: Executive Agencies Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation National public-sector bodies/bodies with public-service mission Shared or decentralised management With Member states With Third countries Joint management with international organisations (please specify) Relevant comments: 13 If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point FI 17 FI

18 4. MONITORINGANDEVALUATION 4.1. Monitoring system 4.2. Evaluation Ex-ante evaluation Extended impact assessment Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past) Not relevant Terms and frequency of future evaluation Review by the Commission and Advisory Committee for Public Contracts in 2007; if necessary, additional evaluation exercises will be considered. Fl 18 Fl

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3.

YKK esitti 10. helmikuuta 2009 ehdotuksen tarkistetuksi talousarvioksi ja 27. maaliskuuta 2009 lisätietoja 3. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. kesäkuuta (24.06) (OR. fr) 10979/1/09 REV 1 ACP 142 FIN 214 TARKISTETTU ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Yritystoiminnan

Lisätiedot

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä Sosiaali- ja terveysministeriö E-JATKOKIRJE STM2012-00369 HTO Arrhenius Viveca 28.11.2012 JULKINEN 03.12.2012 ASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Komission kirje 19.10.2012 Asia Suomen vastaus komissiolle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.01.2006 SEK(2006) 115 lopullinen Luonnos: EU-SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, pöytäkirjan nro 2 taulukon III ja taulukossa IV olevan b kohdan korvaamisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B

7562/15 rir/sj/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0026 (COD) 7562/15 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper II) Neuvosto

Lisätiedot

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852

Committee / Commission PECH. Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jan MULDER /577852 Committee / Commission PECH Meeting of / Réunion du 29/08/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jan MULDER FI FI 576565/577852 Draft amendment 6660 === PECH/6660=== Budget reference

Lisätiedot

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587

Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM LAVO Riitta Hämäläinen VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta EU/2006/0587 Oikeusministeriö E-KIRJELMÄ OM2006-00128 LAVO Riitta Hämäläinen 07.03.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen

Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen Tulossa: Hankintatoimen sähköistäminen 1 Hanselin hankintapalvelut Puitejärjestelyt Kilpailutukset hankintayksikön puolesta Tulossa: Sähköiset työkalut omien kilpailutusten tekemiseen ja puitejärjestelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. marraskuuta 2009 (02.12) (OR. en) 16776/09 ACP 277 FIN 539 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia:

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.9.2012 A7-0164/ 001-007 TARKISTUKSET 001-007 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Linda McAvan Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma JulkICT Arja Terho

Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma JulkICT Arja Terho Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011-2015 JulkICT Arja Terho Eurooppa 2020 strategia, lippulaivahankkeet ÄLYKÄS KASVU Innovaatiounioni Nuoret liikkeellä Euroopan digitaalistrategia KESTÄVÄ

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana

Työryhmä päätti pyytää pysyvien edustajien komiteaa suosittamaan, että neuvosto esityslistansa A-kohtana EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. lokakuuta 2009 (04.11) (OR. en) 15095/09 ACP 245 FIN 408 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: AKT-työryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Maatalouden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää ään n? Reaktoriturvallisuus Eija Karita Puska, VTT EURATOM in FP 7 (from FP7 factsheets www.ec.europa.eu/research) 2 Budget: 2.7 billion

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 2.3.2005 KOM(2005) 71 lopullinen 2005/0013 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.10.2009 2009/0035(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-5 Mietintöluonnos (PE421.432v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä

Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaista laboratoriorintamalla Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Ajankohtaista lainsäädännöstä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Avaus: Ajankohtaista EU:sta

Avaus: Ajankohtaista EU:sta Avaus: Ajankohtaista EU:sta ylijohtaja Riku Huttunen Energiamarkkinavirasto Syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivä, Helsinki 27.11.2012 Energiamarkkinavirasto Markkinavalvonta Antti Paananen Päästökauppa

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Alkuperätakuun aamupäivä Kaija Niskala. Uusiutuvan energian direktiivin RED II muutosehdotukset

Alkuperätakuun aamupäivä Kaija Niskala. Uusiutuvan energian direktiivin RED II muutosehdotukset Alkuperätakuun aamupäivä 5.4.2017 Uusiutuvan energian direktiivin RED II muutosehdotukset Alkuperätakuiden velvoite alkuperätakuut ovat pakollisia uusiutuvalle energian tuotannolle sähkölle ja kaasulle

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2014 Palvelujen tuleva standardisointi 4.11.2014 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Palvelujen tuleva standardisointi Painotus tuotteiden standardisoinnista palvelujen standardisointiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) 12592/17 FIN 574 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VET QUALITY MANAGEMENT SYSTEM http://treballiformacio.caib.es/portal www.vetquality.net ES/05/B/F/PP-149311 RATIONALE VET QUALITY In the open, modern society in which we live, and in the changing, dynamic environment of productive

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari sähköisistä hankinnoista, erityisasiantuntija/rahoitusala Suomen Kuntaliitto, kuntatalous Euroopan komission ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Metsien vertailutason määrittäminen taustat ja tilanne

Metsien vertailutason määrittäminen taustat ja tilanne Asia: U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun

Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Erasmus Mundus työkaluja yhteisohjelman suunnitteluun Päivi Pihlaja, Korkeakouluyhteistyö Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Erasmus Mundus tiedotuspäivä 13.12.2010 Dec- 10 Erasmus Mundus

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta.

Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta. Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta. Tieto Versio 3 URL http://dk.mercell.com/permalink/42278123.aspx Ulkoinen hankinta ID 148190-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

The LIFE Programme

The LIFE Programme The LIFE Programme 2014-2020 Life Info 11.5.2017.2017 Kauppakamari Pirkko Heikinheimo, Ympäristöministeriö LIFE rahoittaa luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita (ENV ja CLIMA) Jo 20 vuotta merkittäviä ympäristöhankkeita;

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot