Kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä keskiviikkona hallintojohtajan työhuoneessa. JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja PÄIVI KARIKUMPU Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä

2 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Raudaskoski Jarmo Niinikoski Eija-Riitta Pirnes Satu Ahlholm Jani Kujala Helena Kangas Esko Pihlajaniemi Jarmo Uusitalo Tapio Valtanen Kari Karikumpu Päivi Hautala Jouni Juha Peltomaa puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n 1. vpj. kv:n 2. vpj. kaupunginjohtaja hallintojohtaja tekninen johtaja maanmittausteknikko Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä x x x x x saapui kokoukseen klo x x x x poissa x x x x x klo :t 4-6 x klo :t 4-6 Asiat Asialistan mukaiset :t 1 10 sekä lisäasiat :t 11 ja 12. Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kujala ja Satu Pirnes. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho ( :t 1-4, 6-12) Päivi Karikumpu Pöytäkirjan tarkastustoimitus Leena Vähäsöyrinki ( 5) Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Helena Kujala Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Satu Pirnes Todistaa: Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

3 1, KH :00 Kaupunginvaltuuston koollekutsuminen Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnäoleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksessa annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään: Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä (8 ) säädetään, että kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Edellisinä vuosina on toimittu siten, että kaupunginvaltuuston kokoukset on pidetty kaupungintalolla valtuustosalissa. Kokouskutsut on lähetetty tavallisina kirjeinä säädettyjä määräaikoja noudattaen. Lisäksi tieto kokouksesta on ilmoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä lehdessä. Tämä ilmoitus ei ole ollut määräaikaan sidottu. Kokoukset ovat olleet pääsääntöisesti loppuviikosta pidettäviä iltakokouksia kello alkaen. Tarpeen vaatiessa (mm. talousarviokokous) kokoukset on pidetty päiväkokouksina kello alkaen. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston koollekutsuminen tapahtuu entisen käytännön mukaisesti ja kokoukset pidetään pääsääntöisesti loppuviikosta iltakokouksina. Yksimielisesti hyväksyttiin. Alustavasti kaupunginvaltuuston kokouspäivämäärät on kevätkaudelle 2014 määritetty seuraavasti:

4 1, KH :

5 2, KH :00 Virallisten ilmoitusten tiedoksi saattaminen Kuntalain 29 :ssä todetaan, että kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta. Lisäksi kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnan ilmoitukset ovat yleensä kuulutuksia kokouksista, pöytäkirjojen nähtävä pitämisestä ja vaaleista, kaavoitusta koskevia tiedoksiantoja. Esimerkiksi valtuuston kokouksista on annettava yleisesti tieto 64 :n mukaisella tavalla. Viranhaltijalain 4 edellyttää haettavana olevasta virasta kuuluttamista. Kaupunginjohtajan esitys Nivalan kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin lakimääräiset kuulutukset ja ilmoitukset saatetaan vuonna 2014 tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja mahdollisuuksien mukaan kaupungin www-sivuilla. Tarpeen vaatiessa ilmoitukset julkaistaan kaupungin viranomaisen harkinnan mukaan Nivala Lehdessä. Virkojen ja toimien haettavaksi julkistamista koskevat ja muut tärkeäksi katsottavat ilmoitukset, jotka ovat tarvittaessa hallintokuntien yhteisiä, julkaistaan kaupungin viranomaisen harkinnan mukaisissa lehdissä. Yksimielisesti hyväksyttiin.

6 3, KH :00 Laskujen hyväksyminen Valtuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan laskujen hyväksymisestä seuraavaa. Ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintapäätöksen tekijän on varmistettava se, että käytettävissä olevat määrärahat riittävät hankintakustannusten kattamiseen. Yrittäjiltä ostettavien palveluiden kohdalla on myös hankintapäätöstä tehtäessä tarkistettava onko yrittäjä YTJ-rekisterissä (Verohallinnon Yritys ja yhteisötietojärjestelmä, josta on selvitettävä yrittäjän ennakkoperintärekisteriin kuuluminen) sekä tarkistettava kuuluuko yrittäjä YEL:n piiriin (Yrittäjäeläkevakuutus eli yrittäjä maksaa omaa eläketurvaa). Näillä tarkistuksilla varmennetaan, että kaupungille ei myöhemmin lankea yrittäjän itsensä maksettavaksi kuuluvia eläke- ja sosiaalikustannuksia. Mikäli yrittäjä ei esim. itse maksa yrittäjäeläkettä, voidaan se periä kaupungilta jopa kymmenen vuoden sisällä laskun maksatuksesta jälkikäteen. Jokaista tehtäväaluetta ja/tai yksikköä varten toimielimet määrittelevät vuosittain laskujen hyväksyjät, jollei hyväksyjää ole määritetty ohje- tai johtosäännössä. Jokaiselle hyväksyjälle tulee nimetä varahenkilö. Hyväksyjän tulee olla tehtäväalueen tai yksikön toiminnasta vastuullinen henkilö. Laskujen hyväksyjiksi on nimettävä vastaavat henkilöt, jotka on määritelty sähköisen ostolaskun käsittelyn reititykseen hyväksyjiksi. Laskujen hyväksyjäpäätöksistä tulee ilmoittaa välittömästi kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon. Vuoden aikana tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon. Ostolaskujen käsittelyssä kaupunki on siirtynyt v alusta alkaen sähköiseen ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmään. Ostolaskut on ohjattava menemään suoraan Nivalan Rätinki Oy:n tilitoimistoon, joka tuottaa laskujen kierrätyspalvelun. Tilitoimistossa laskut ja sen liitteet skannataan, tai vastaanotetaan suoraan kaupungille tulevat verkkolaskut ja kaikki laskut reititetään tilitoimistolla ennalta laaditun reitityskartan mukaisesti kaupungin organisaatioon. Kaupungin puolella laskut tulevat sähköisesti ensin laskun tarkastajalle, joka tarkastaa, että laskussa veloitettu tavara tai palvelu on vastaanotettu ja että lasku on oikein ja vastaa saatua tavaraa tai palvelua. Laskun tarkastuksen tehnyt henkilö voi myös tiliöidä laskun tai vaihtoehtoisesti lähettää laskun hyväksyjälle, joka tiliöi ja/tai pelkästään hyväksyy laskun. Hyväksyjän on tarkistettava, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty tarkastetuksi, laskussa on oikea tiliöinti, ja että menon suorittamiseksi on käytettävissä määrärahaa. Laskun tarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö, ja koskaan ei hyväksyjä saa hyväksyä omia puhelin-, matka-, majoitus-, koulutuslaskuja vaan ne on esimiehen hyväksyttävä. Kaupunginjohtajan esitys

7 3, KH :00 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät seuraavasti: Tehtäväalue Hyväksyjät 105 Kaupunginvaltuusto Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu, kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho 120 Kaupunginhallitus Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu, kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho 125 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu, kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho 126 Jokilaaksojen pelastuslaitos Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu, kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho 127 Liikuntakeskus Oy:n avustukset Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu, kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho 130 Keskushallinto 130, 141,143, Päivi Karikumpu varalla Saara Mäenpää, Kari Valtanen 144 Taloushallinto Saara Mäenpää varalla Päivi Karikumpu, Kari Valtanen 150 Henkilöstöjaos Päivi Karikumpu varalla Saara Mäenpää, Kari Valtanen 801 Kiinteä omaisuus Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu, kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho 810 Kh irtain omaisuus Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu,

8 3, KH :00 kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho 820 Kh aineeton käyttöom. Kari Valtanen varalla Päivi Karikumpu, kaup.hall. pj. Jarmo Vuolteenaho Yksimielisesti hyväksyttiin OTE: Taloustoimisto Nivalan Rätinki Oy

9 4, KH :00 Yleiskaavoituksen käynnistäminen Tekninen lautakunta Valmistelija tekninen johtaja Nivalan kaupungin oikeusvaikutukseton osayleiskaava on valmistunut Osayleiskaava on toiminnallisesti vanhentunut. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Teknisen johtajan esitys Käynnistetään keskustan sekä sen lievealueiden MRL 6 luvun mukainen osayleiskaavan uudistaminen. Valtuutetaan tekninen johtaja kilpailuttamaan ja suorittamaan kaavoituskonsultin valinnan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko Tekninen toimi on rajannut yleiskaavoitettavan alueen, jota on käyty läpi myös maankäyttötiimissä. Alueeseen sisältyy oikeusvaikutuksettomat, valtuuston hyväksymät, Kirkonkylän, Haapaperän ja Mehtälä- Niskakankaan osayleiskaava-alueet. Pyydetään tarjous kyseiseltä rajatulta alueelta tehtävältä kaavoitustyöltä. Lisäksi esitetään kaupunginhallitusta nimeämään yleiskaavatyön läpiviemiseksi ohjausryhmän. Hyväksytään valmistelijan esitys ja esitetään kaupunginhallitukselle yleiskaavoituksen aluerajauksen hyväksymistä. Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle yleiskaavoitustyön valmistelun alistamista erikseen nimettävälle maankäytön suunnittelutoimikunnalle, johon esitetään nimettäväksi luottamusmiehistä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja lupajaoksen puheenjohtajat sekä virkamiehistä kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja maanmittausteknikko. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus

10 4, KH :00 Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää nimetä edellä mainitun yleiskaavatyön läpi viemiseksi ohjausryhmän, johon nimetään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, lupajaoksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja maanmittausteknikko. Tekninen johtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello välisenä aikana. Kaupunginhallitus päätti nimetä edellä mainitun yleiskaavatyön läpi viemiseksi ohjausryhmän, johon nimetään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Esko Kangas, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Kalervo Mantila, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki, lupajaoksen puheenjohtaja Seppo Löytynoja sekä kaupunginhallituksen jäsen Ari Kukkurainen, kaupunginjohtaja Kari Valtanen, tekninen johtaja Ari Nurkkala ja maanmittausteknikko Juha Peltomaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Esko Kangas. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleiskaavoituksen aluerajauksen. Liitteenä kartta. OTE: Nimetyt Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja Nivalan kaupungin Internet-sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kaksi lausuntoa, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja museovirastolta piti ohjausryhmä kokouksen, jonka jälkeen on teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä osayleiskaa-alueen rajausta päätetty laajentaa Ahteen suuntaan. Asetetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville korjatulla aluerajauksella, MRL:n 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti. Ote: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Maanmittausteknikko

11 4, KH :00 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Liitteet: OAS,rakennemalli ja rakennemalli synteesi Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan osayleiskaavan uudistamisen ja laajentaminen on edennyt rakennemalli vaiheeseen. Ohjausryhmä on pitämässään kokouksessa päättänyt esittää syntynyttä rakennemalli-yhdistelmää lautakunnalle yleisesti nähtäville asetettavaksi. samalla sovittiin, että rakennemallin esittelyn yleisötilaisuus pidetään klo alkaen, paikalla esittelemässä kaupungin ja konsultin edustajat. Asetetaan osayleiskaava-alueen rakennemalli yleisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi MRL:n 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti ja pidetään yleisötilaisuus klo alkaen. Nähtävillä olosta tiedotetaan, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu. Hyväksytään valmistelijan esitys. Ote: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. maanmittausteknikko Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Rakennemalli on ollut yleisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana on jätetty kaksi lausuntoa ja lukuisa joukko kuntalaisten mielipiteitä (liitteenä kaavoittajan vastineet). Rakennemallin jälkeen konsultti on laatinut yleiskaavaluonnosta, jota on ohjausryhmässä käyty läpi kolmessa eri ohjausryhmän kokouksessa. Toinen viranomaisneuvottelu käytiin Oulussa , jossa käytiin läpi yleiskaavaluonnosta, selvityksiä ja liikennesuunnittelua. Kaavaluonnos on nyt valmis liitemateriaaleineen, jotta se voidaan asettaa yleisesti nähtäville. Asetetaan osayleiskaavaluonnos nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarvittavat lausunnot. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.

12 4, KH :00 Kaavanlaatija Jaakko Isoherranen esitteli lautakunnalle yleiskaavaluonnosta. Lautakunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää konsultille kysymyksiä kaavaluonnoksesta. Jaakko Isoherranen poistui kokouksesta klo Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko LIITTEET Yleiskaavakartta, luontoselvitys, maisema-analyysi, kaupallinen selvitys, valokuvia paikallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista, meluselvitys, tärinäselvitys + liitekartat Yleiskaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Yleisötilaisuus pidettiin Määräaikana palautteena saatiin kuusi lausuntoa ja 22 muistutusta. Kaavan laatija on laatinut yhdistelmän lausunnoista ja muistutuksista sekä antanut niihin vastineet. Nähtävillä olon jälkeen ohjausryhmä on kokoontunut käsittelemään lausuntoja sekä muistutuksia Kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin Ohjausryhmän yhdeksännessä kokouksessa muokattiin yleiskaavaehdotusta. Yleiskaavaehdotuksesta on käyty myös neljäs viranomaisneuvottelu ennen nähtäville asettamista. Viranomaisneuvottelun jälkeen on tehty tärinä- ja meluselvitykset, kaavaselostukseen ja - karttaan on tehty tarvittavat tarkennukset. Asetetaan yleiskaavaehdotus yleisesti nähtäville ja pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta. Nähtävilläoloaikana pidetään myös yleisötilaisuus. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija maanmittausteknikko LIITE Yleiskaavaehdotus ja kaavaselostus OHEISMATERIAALI muut yleiskaava-asiakirjat

13 4, KH :00 Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Yleiskaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseesti välisenä aikana. Nähtävillä olo aikana järjestettiin yleisötilaisuus osallisille. Ehdotuksesta saatiin yhteensä kolmetoista muistutusta ja kuusi lausuntoa, joihin kaavan laatija on laatinut vastineet. Ohjausryhmä on käsitellyt vastineita kokouksessaan Yleiskaavasta järjestettiin vielä Elyn lausunnossaan ehdottama viides viranomaisneuvottelu , jossa käsiteltiin hyväksyntävaiheeseen tulevaa yleiskaava-aineistoa. Esitetään Nivalan yleiskaavaehdotus kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa täydennettynä viranomaisneuvottelussa sovituilla teknisillä muutoksilla. Hyväksytään valmistelijan ehdotus Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Maanmittausteknikko Juha Peltomaa selosti lautakunnalle yleiskaavaehdotusta, nähtävillä olleesta kaavasta annettuja muistutuksia ja ohjausryhmän antamia vastineita muistutuksiin sekä viranomaisneuvotteluissa sovittuja teknisiä muutoksia yleiskaavaehdotukseen. Juha Peltomaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallitus Liite: Yleiskaavaehdotus ja kaavaselostus Oheismateriaali: Muut yleiskaava-asiakirjat Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää Nivalan yleiskaavaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa täydennettynä viranomaisneuvottelussa sovituilla teknisillä muutoksilla. Tämä asia käsiteltiin kokouksessa ensimmäisenä. Läsnä kokouksessa olivat tekninen johtaja sekä maanmittausteknikko. Jarmo Raudaskoski saapui kokoukseen kello asian käsittelyn aikana. Yksimielisesti hyväksyttiin.

14 4, KH :00 Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti, että teknisenä korjauksena visio, slogan sekä luku tarkennetaan voimassa olevan kaupunkistrategian mukaiseksi.

15 5, KH :00 Osayleiskaavoituksen käynnistäminen Kukonahon tuulivoimapuistohankkeelle Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko TM Voima Oy on lähettänyt kirjallisen anomuksen tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laatimiseksi Kukonahon alueelle. Osayleiskaava tulisi laatia MRL:n 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Yritys on solminut osittain alueen maanomistajien kanssa vuokrasopimuksia. Hanketta on myös esitelty kaupungin virkamiehille ja maanomistajille. TM Voima esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä jossa kaavan laadinnasta vastaavat suunnittelupäällikkö Jaakko Isoherranen ja projektipäällikkö Jouni Mäkäräinen. TM Voima vastaa kaavan laadinnan ja selvitysten konsulttikustannuksista sekä muista kaavaprosessiin liittyvistä suorista kuluista MRL 77 c :n mukaisesti. Kaupunki vastaa henkilöstö- ja hallintokuluista. Nivalan kaupunki käynnistää osayleiskaavan laatimisen Kukonahon tuulipuistohankkeelle. Valitaan kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Laaditaan sopimus TM Voiman kanssa kustannusten jaosta esityksen mukaisesti. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ilmoitetaan kaavoituksen vireilletulosta (MRL 63 ) sekä pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 18 ). Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija maanmittausteknikko OHEISMATERIAALI Kaavoituksen vireilletuloaikana esitetyt lausunnot/mielipiteenilmaisut Kukonahon tuulivoimapuiston vireilletulosta on kuulutettu Vireilletulon jälkeen olemme saaneet museoviraston lausunnon, Lähdenevan yksityistiekunnankirjeen sekä Nivala-Seuralta sähköpostin kaavoitukseen liittyen. ELY-keskus on antanut päätöksen että Kukonahon tuulipuistohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Konsultti on laatinut yleiskaavaluonnoksen ja selostuksen.

16 5, KH :00 Valmistelijan ehdotus Asetetaan Kukonahon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos yleisesti nähtäville ja pyydetään tarvittavat lausunnot (MRA 30, MRL 62 ) Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Konsultti Jouni Mäkäräinen FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä selosti lautakunnalle Kukonahon tuulivoimalapuiston osayleiskaavaluonnosta. Konsultti poistui klo Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko OHEISMATERIAALI kaava-asiakirjat Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana saatiin 8 lausuntoa ja kaksi muistutusta. Nähtävilläoloaikana järjestettiin asianosaisille kaavaluonnoksen esittely ja keskustelutilaisuus kaupungintalolla. Kaavan laatijan vastineet on kaavaselostuksen liitteenä. Viranomaisten kesken pidettiin viranomaisneuvottelu. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan laatija on laatinut asemakaavaehdotuksen. Asetetaan Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 19, 20 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija maanmittausteknikko LIITTEET Kukonahon tuulivoimapuiston OAS Kukonahon tuulivoimapuiston OYK:n kaavaehdotus Kukonahon tuulivoimapuiston OYK:n selostus Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen lausunnoista

17 5, KH :00 Valmistelijan ehdotus Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen muistutuksista OHEISMATERIAALI Muut Kukonahon tuulivoimapuiston OYK:n selvitykset Osayleiskaava on ollut yleisesti nähtävillä MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti 30 vuorokautta välisen ajan kaavoitustoimen ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa Määräaikaan mennessä saimme kaavaehdotuksesta viisi lausuntoa ja neljä muistutusta. Kaavaselostuksessa on kaavanlaatijan vastineet lausunnoista ja muistutuksista. Kaavan laatija on täydentänyt selvityksiä ja kaava-asiakirjoja nähtävillä olon jälkeen. Kaavan laatija on laatinut vastineet määräaikaan mennessä jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Hyväksytään kaavan laatijan vastineet ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä esitetään Kukonahon tuulivoimaosayleiskaava kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Jarmo Vuolteenaho ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Suvi Vainio esitti asiasta eriävän mielipiteen, joka on liitetty pöytäkirjaan. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: LIITTEET Kukonahon tuulivoimapuiston OAS Kukonahon tuulivoimapuiston OYK:n kaavaehdotus Kukonahon tuulivoimapuiston OYK:n selostus Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen lausunnoista Kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksen muistutuksista Muut Kukonahon tuulivoimapuiston OYK:n selvitykset Liite: Suvi Vainion eriävä mielipide. Kaupunginjohtajan esitys

18 5, KH :00 Hyväksytään kaavan laatijan vastineet ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä kaupunginhallitus päättää esittää Kukonahon tuulivoimaosayleiskaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jarmo Vuolteenaho esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, jolloin Leena Vähäsöyrinki toimi puheenjohtajana. Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko olivat kokouksessa läsnä. Leena Vähäsöyrinki esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja rajasi keskustelun tehtyyn esitykseen asian pöydälle jättämisestä. Hänen esitystä ei kannatettu. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen. Leena Vähäsöyrinki jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka merkitään pöytäkirjaan.

19 5, KH :00 / Pykälän liite: Suvi Vainion eriävä miel_001

20 5, KH :00 / Pykälän liite: Vähäsöyringin eriävä mielipide

21 6, KH :00 TEKNI: 21/2013 Kaavanmuutosesitys kortteliin 116 rakennuspaikka 1 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE Kokkolan Halpa-Hallin kirje Kokkolan Halpa-Halli on hakenut kirjallisesti asemakaavan muutosta korttelissa 116 tontilla 1 sijaitsevalle kauppakiinteistölle. Hakemuksen mukaan asemakaavan muutoksen tarkoituksena on laajentaa Halpa-Hallin tonttia, poistaa Hastinkuja niminen katu. Kalliontien varrella sijaitsevien Rahtimaa Oy:n omistamien kiinteistöjen osalta (osoite Hastinkuja 1 ja 3) asemakaavanmuutosaluetta joudutaan ehkä laajentamaan koskemaan myös niitä. Käynnistetään asemakaavanmuutostyö ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Hakija vastaa kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Laaditaan kaavoitussopimus, jossa sovitaan kustannusten korvaamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Kaavanlaatijaksi on valittu FCG suunnittelu ja tekniikka. Konsultti on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavoitettavana oleva alue on voimassa olevassa asemakaavassa kaavamerkinnällä MT. Asemakaavaluonnoksessa alue muutetaan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, kaavamerkintä VU. Alueelle osoitetaan myös jonkin verran rakennusoikeutta. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14 vrk nähtäville. Kaavoituksen lähtökohtiin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on osallisilla mahdollisuus tutustua, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62, 63 MRA 30). Teknisen johtajan esitys

22 6, KH :00 TEKNI: 21/2013 Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko Edellisessä lautakunnan valmistelutekstissä on ollut virheellinen kaavoitettavan alueen kuvaus. Halpahallin tontti on voimassa olevassa asemakaavassa kaavamerkinnällä K. Konsultti on laatinut asemakaavaluonnoksen, jossa Halpa-Hallin tontti laajenee Korttelin 119 tontille 1. Lisäksi Hastinkuja poistuu ja korttelin 109 tontti 6 sekä 116 korttelin tontti 4 yhdistetään yhdeksi AL- rakennuspaikaksi kortteliin 119. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta ja asetetaan OAS, asemakaavaluonnos sekä asemakaavaselostus valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRL 62, 63, MRA 30 ). Hyväksytään valmistelijan ehdotus Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko OHEISMATERIAALINA kaava-asiakirjat Asemakaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Lausuntoja saatiin kaksi kappaletta, Ely-keskukselta ja Pohjois-Pohjanmaan museolta. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavan laatija on laatinut asemakaavaehdotuksen. Asetetaan asemakaavaehdotus 30 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot.

23 6, KH :00 TEKNI: 21/2013 Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Asemakaavan muutos on ollut yleisesti nähtävillä MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti 30 vuorokautta välisen ajan kaavoitustoimen ilmoitustaululla sekä internetissä osoitteessa Määräaikaan mennessä saimme kolme lausuntoa asemakaavaehdotuksesta. Kaavaselostuksessa on kaavanlaatijan vastineet lausunnoista. Kaavan laatija on keskustellut Ely:ssä liittymistä vastaavan henkilön kanssa korttelin 119 tontin nr:o 6 ajoneuvoliittymän luvan saannin edellytyksistä Kalliontieltä. Liittymälupa on keskustelun perusteella haettavissa ja saatavissa asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Esitetään asemakaavaehdotus kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Kaava-asiakirjat Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää asemakaavaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi nähtävillä olleessa muodossa. Yksimielisesti hyväksyttiin. Tekninen johtaja ja maanmittausteknikko poistuivat kokouksesta kello

24 7, KH :00 Kauppakirja - Nivalan seurakunta Valmistelija maanmittausteknikko Liite: Kauppakirja Valmistelijan ehdotus Nivalan kaupunki on myynyt allekirjoitetulla kauppakirjalla Nivalan seurakunnalle määräalan hautausmaan alueelta kiinteistöstä Kirkkopolku RN:o Kauppahinta on yhteensä 84 euroa. Hyväksytään Nivalan kaupungin ja Nivalan seurakunnan allekirjoittama kiinteistökauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Eija-Riitta Niinikoski poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Maanmittausteknikko Nivalan seurakunta

25 7, KH :00 / Pykälän liite: Kiinteistökauppa seurakunta

26 7, KH :00 / Pykälän liite: Kiinteistökauppa seurakunta

27 7, KH :00 / Pykälän liite: Kiinteistökauppa seurakunta

28 7, KH :00 / Pykälän liite: Kiinteistökauppa seurakunta

29 8, KH :00 HALL: 3/2014 Lausunto - Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Oheismateriaali: Webropol kysely, taustamuistio, valtionosuusuudistuksen koelaskelmat. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on hyväksynyt valtionosuusuudistuksen pääperiaatteet ja uudistuksessa käytettävät kriteerit. Alustava ehdotus ja kuntakohtaiset koelaskelmat on lähetetty kuntiin lyhyelle kommentointikierrokselle, jonka aikana pyydetään kuntien kannanottoja muun muassa kriteereihin, laskentaperusteisiin sekä valtionosuusjärjestelmän uudistukseen tarvittavaan siirtymäaikaan. Kuntakohtaiset laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan pohjina käytetään aina uusimpia, saatavilla olevia tunnuslukuja. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta tammikuun loppuun mennessä. Virallinen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lainsäädännön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi, että uudistukseen sovelletaan vähintään viiden vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensimmäisinä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asukasta kohti. Järjestelmää selkeytetään ja vahvistetaan, jotta peruspalvelujen järjestäminen voidaan turvata kaikkialla Suomessa. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kriteerien sisältöä on ajantasaistettu uusimman tilastotiedon pohjalta. Valtionosuuksien laskemisessa käytettävät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATTin selvityksiin. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Nykyisessä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään päällekkäisiä ja vanhentuneita. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on osa hallituksen kuntauudistusta. Uusi valtionosuusjärjestelmä on pääosin kuntaliitosneutraali. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet ovat noin kahdeksan miljardia euroa, ja ne ovat keskimäärin 22 prosenttia kuntien käyttötuloista. (Lähde:

30 8, KH :00 HALL: 3/2014 Valtionvarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä sähköisesti. Kommentit on myös mahdollista toimittaa paperilla valtionvarainministeriöön, Kunta- ja aluehallinto-osasto, PL 28, VALTIONEUVOSTO. Kaupunginjohtajan esitys Nivalan kaupunginhallitus päättää todeta, että valtionosuusuudistuksen peruslinja on kannatettava. Tämä mahdollistaa järjestelmän yksinkertaistamisen. Tärkeätä on myös valtion ja kuntien kustannusten jaon tarkistuksen muuttaminen vuosittaiseksi. Huomattava kuitenkin on, että valtio on leikannut kuntien osalta valtionosuuksia joka vuosi kasvavalla summalla. Valtionosuusuudistusehdotuksen mukaan otetaan uutena käyttöön 20 %:n omarahoitusosuus, ja nämä varat käytetään verontasauksessa. Tämä järjestely ei ole oikeudenmukainen. Sairastavuuskriteerien uudistaminen ja sen painoarvon nostaminen ei ole riittävä (vrt. THL:n esitys). Nivalan kaupunginhallitus toteaa, että valtionosuusuudistuksen siirtymäaika on liian pitkä. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginhallitus yksimielisesti totesi kaupunginjohtajan esityksestä, että kiinteistövero tulisi palauttaa kokonaisuudessaan verontasaukseen. OTE: Kunta- ja aluehallinto-osasto/vm (webropol vastaus)

31 9, KH :00 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Liite: Kaupunginvaltuuston kokousasialistat ja Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika on päätöksestä kulunut. (Kuntalaki 56 ). voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. (Kuntalaki 98 ). Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ( :t 41-47) ja ( :t 48-54) 1) eivät ole syntyneet laista poikkeavassa järjestyksessä. 2) eivät mene kaupunginvaltuuston toimivaltaa ulommaksi 3) eivät ole lainvastaisia 4) pannaan täytäntöön. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Toimialajohtajat Hannu Tölli, Riitta Viitakangas, Jouni Hautala

32 9, KH :00 / Pykälän liite: KV asialistat ja

33 9, KH :00 / Pykälän liite: KV asialistat ja

34 10, KH :00 Tiedoksiantoasiat Kiinteistönluovutusilmoituksia 16 kpl. Nivalan kaupunki Viranhaltijapäätökset -Kaupunginkamreeri nrot 20/13 ja 1/14: Tilapäislaina Nivalan kaupungille. -Sivistysjohtaja nro 423/13: Kassantarkastus. -Laskentasihteeri : Kassantarkastus. Kirje Oulun hallinto-oikeudelle koskien lainvoimaisuustodistuksia. Saapuneet kirjeet ja tiedotteet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA -Tilitys vuoden 201 korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käytöstä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus -Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Toholampi- Lestijärven tuulipuisto. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä -Yhtymähallituksen esityslista KELA -Ajankohtaista työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta työnantajalle ja yrittäjälle. Keskipiste-Leader ry -Kuntaosuuden maksatustilanne Keski-Pohjanmaan liitto -Maakuntaviesti siirretty pidettäväksi klo KEVA -KuEl-maksut vuonna Palkkaperusteinen maksu, v ennakko. -Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2013. Lapin ELY-keskus -Yhteenveto kuntien varautumiskyselystä MELA -Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle Kuntien näkemykset lomituksen paikallishallinnon kehittämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

35 10, KH :00 -Hakuohjeet oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista. -Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutus, tiede ja kulttuurikohdealueen hallintamalli ja arkkitehtuuriperiaatteet. -Erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Oulun käräjäoikeus, maaoikeus -Muutoksia maaoikeudelle tehtävien valitusten käsittelyyn vuoden 2014 alusta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio -Yhtymähallituksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus -Poikkeamislupa rakennushankkeen rakennusoikeuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitto -Maakuntahallituksen pöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Tilannekatsaus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä -Hallituksen pöytäkirjat ja Valtuuston pöytäkirja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto -Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa julkaisu. -Pakka toimintamallin käyttöönotto ja juurruttaminen kunnissa. - kanteluun. -Vuodenvaihteen muutoksia aluehallintovirastoissa. -Vuoden 2014 perustoimentulotuen valtionosuusennakkojen vahvistaminen. -Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2. Pyhäjoen kunta -Pyhäjoen vesihuollon kehittäminen osana Kalajokilaakson yhteistyötä. Suomen Hankintajuristit -Uutiskirje 23/13. -Julkisten hankintojen ABC koulutus. Suomen Kotiseutuliitto -Hilja-uutiskirje, tammikuu Suomen Kuntaliitto -Yk 26/80/2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2014 alusta. -Yk 27/80/2013 Suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Yk 28/80/2013 Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttaminen

36 10, KH :00 -Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo. Vanhustyön keskusliiton uutiskirje 12/2013. Valtiovarainministeriö -Kuntien haku kuntakokeiluhankkeeseen. -Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. -Kuntalain kokonaisuudistuksen valmisteluun liittyvä keskustelutilaisuus Helsingissä. -Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI. Valvira -Kuntien varautuminen vanhuspalvelulain toimeenpanoon. -Ilmoituksia yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta sekä lupapäätöksiä. Väestörekisterikeskus -Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon aloittaminen. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei ole käytetty. Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tietoon saaduksi - Oulun hallinto-oikeuden päätös 14/0001/1 - kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös nro 1/2014 Kaupunginhallitus merkitsi asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus totesi, että kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ei käytetty.

37 10, KH :00

38 11, KH :00 HALL: 168/2013 Nivalan kaupungin lausunto muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljettamisen järjestämisestä Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Lausuntopyyntö. Ylivieskan jätelautakunta hoitaa kuntalain tarkoittamana yhteisenä toimielimenä kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kannuksen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Sievin, Siikalatvan, Toholammin ja Ylivieskan kuntien alueella Jätelain (646/2011) 149 :n 4 momentin mukaan kunnan, jossa järjestetty jätteenkuljetus lain voimaan tullessa hoidetaan sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tarkasteltava jätteenkuljetuksen järjestämistä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella. Asiassa on tehtävä päätös viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta, eli mennessä. Muu, kuin asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte tarkoittaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää yhdyskuntajätettä. Näin ollen jätelautakunnan on tarkasteltava myös muun, kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä jätelain 149 :n edellyttämällä tavalla. Jätteenkuljetuksen kuljetusjärjestelmän ratkaiseminen on julkisen vallan käyttöä, joka jätelain mukaan kuuluu kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Viranomaisen tehtäväkokonaisuus on jakamaton, joten kuljetusjärjestelmää koskevaa päätösvaltaa ei voi jättää peruskuntaan. Jätelain 38 :n mukaan ennen em. päätöksen tekemistä tai muuttamista on varattava kaikille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuus saada tietoa ja lausua mielipiteensä asiasta. Jätelautakunta on päättänyt varata mm. toimialueen kunnille mahdollisuuden antaa asiassa lausuntonsa. Jos päätöksellä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään kuljetukseen, lautakunta määrää kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisesta, joka voi tapahtua aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden vuoden kuluttua jätelain voimaantulosta. Muiden, kuin asuinkiinteistöjen jätteiden kuljetus toimii tällä hetkellä Vestia Oy:n toiminta-alueella jätelain 37 :n mukaisena kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena. Järjestelmässä kiinteistön- tai jätteen haltija sopii jätteen kuljettamisesta suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Jätelain 35 :n mukaan jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

39 11, KH :00 HALL: 168/2013 Jätelain 37 :n mukaiset edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät, jos: 1. jätteenkuljetus on järjestetty niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä, eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Kaupunginjohtajan esitys 1. Muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus on järjestetty niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 2. Kaupungin omistamilla kiinteistöillä syntyvää yhdyskuntajätettä tulee lähinnä kouluilta ja hoitoalan kiinteistöiltä. Muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen määrä ei ole niin merkittävä, että sen keräilyjärjestelmällä olisi vaikutusta jätehuollon yleiseen toimivuuteen. Nykyisenä kunnan järjestämänä toimintana muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen keräily toimii moitteettomasti ja täyttää jätelain vaatimukset. 3. Kotitalouksien asemaan tehtävällä päätöksellä ei ole vaikutusta. Mikäli kuljetuksissa siirryttäisiin keskitettyyn kilpailutukseen olisi sillä kielteinen vaikutus pienempien paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksiin. Pienempien yritysten poistuminen markkinoilta aiheuttaisi kuljetusten keskittymisen suuremman kokoluokan toimijoille. Yksimielisesti hyväksyttiin. Edellä mainitun lisäksi Nivalan kaupunginhallitus yksimielisesti totesi, että jätelain 37 :n mukaiset edellytykset täyttyvät kiinteistön haltijan järjestämällä nykyisellä jätteenkuljetuksella. Edellä mainitun johdosta kaupunginhallitus katsoo, että jätteenkuljetuksen toimintamalli tulee jatkossakin säilyä ennallaan Nivalan kaupungin alueella riippumatta jätelautakunnan päätöksestä. Kaupunginhallitus Alueellisena jätelautakuntana toimiva Ylivieskan jätelautakunta on kokouksessaan antanut päätöksensä muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa.

40 11, KH :00 HALL: 168/2013 Lautakunta on päättänyt asettaa päätöksen sekä siihen liittyvät asiakirjat yleisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Nähtävillä pito on toteutettava kaikissa lautakunnan toimialueen kunnissa. Jätelautakunta pyytää kuntia laittamaan kuulutuksen ilmoitustaululle ja mahdollisesti myös internet-sivuille, siten kuin kunnan käytäntö on, sekä asettamaan asiaan liittyvän aineiston nähtäville väliseksi ajaksi. Jätelautakunta totesi päätöksessään , etteivät kaikki jätelain 37 :ssä esitetyt kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle esitetyt edellytykset täyty eikä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamisella ole muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetuksessa jätehuollon kokonaisuuden kannalta myönteisiä vaikutuksia. Jätelautakunta päätti yksimielisesti, että kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan muun kuin asumisessa syntyvän kiinteistön haltijan jätteenkuljetus lakkaa jätelautakunnan toimialueella Jätelautakunta päätti yksimielisesti, että muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetukset järjestetään jätelain 36 :n mukaisesti kunnan kilpailuttamana kuljetuksena. Kuntiin tehdystä kyselyn aineistosta voidaan todeta, että kuntien lausunnoissa enemmistö katsoi, että muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljettamista tulee jatkaa kiinteistön haltijan järjestämänä, kuten tähänkin saakka. Koska jätelautakunnan päätös poikkeaa perusteluiltaan Nivalan kaupunginhallituksen antamasta lausunnosta, on asiassa syytä harkita valituksen tekemistä Oulun hallinto-oikeuteen. Kaupunginjohtajan esitys Nivalan kaupunginhallitus päättää tehdä valituksen Oulun hallintooikeuteen jätelautakunnan tekemästä päätöksestä. Tapio Uusitalo saapui kokoukseen kello asian esittelyn aikana. Yksimielisesti hyväksyttiin. Yksimielisesti hyväksyttiin liitteenä oleva valitusasiakirja. OTE: Oulun hallinto-oikeus Kaupunginhallitus

41 11, KH :00 HALL: 168/2013 Nivalan kaupungin lisäksi Jokilaaksojen jätelautakunnan päätöksestä ovat valittaneet Pyhäjärven kaupunki, Kärsämäen kunta, Kuljetus Niskanen Oy, Haapaveden Jätehuolto Martinmäki Oy ja Pyhäsalmen Jätehuolto Oy. Jokilaaksojen jätelautakunta on kokouksessaan antanut lausuntonsa valitusten johdosta. Oulun hallinto-oikeus on päivätyllä lähetteellä varannut Nivalan kaupungille mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen Jokilaaksojen jätelautakunnan lausunnon johdosta mennessä. Mahdollisen vastaselityksen antamiselle on pyydetty ja saatu jatkoaikaa saakka. Nivalan kaupungin vastaselitys Nivalan kaupungin hallituksella ei ole tavoitteena säilyttää jätelautakunnan päätösvaltaa itsellään. Vaan Nivalan kaupunki on pyrkinyt osoittamaan, että jätelain 37 :n edellytykset täyttyvät, mikä mahdollistaa kiinteistön omistajan järjestämän jätteiden kuljetuksen. Jokilaaksojen jätelautakunta ei ole näyttänyt toteen sitä että kaikkia jätteitä ei toimitettaisi jätelain mukaisesti kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan. Nivalan kaupunki on valituksessaan todennut, että kuljetusjärjestelmästä riippumatta kaikkien alalla toimivien yrittäjien on toimittava lainsäädännön mukaisesti. Nivalan kaupunki ei tällä hetkellä näe, että viranomaisilla olisi erityinen tarve puuttua jätteiden kuljetukseen, kuten jätelautakunta on lausunnossaan asiaa tulkinnut. Kaupungin valituksessa on todettu, että viranomaisten tehtävänä on valvoa toiminnan laillisuutta ja tarvittaessa puututtava toimintaan. Muilta osin Nivalan kaupunginhallitus viittaa tekemässään valituksessa esitettyihin perusteluihin. Kaupunginjohtajan esitys Nivalan kaupunginhallitus hyväksyy esittelytekstin mukaisen vastaselityksen Jokilaaksojen jätelautakunnan lausuntoon. Yksimielisesti hyväksyttiin. OTE: Oulun hallinto-oikeus ( mennessä)

42 12, KH :00 HALL: 1/2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta - työryhmän nimeäminen Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausuntoa lakiesityksestä. Lausuntopyyntö- ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön internet osoitteesta Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää nimetä työryhmän lausunnon valmistelua varten. Työryhmään nimettiin Eija-Riitta Niinikoski, Mika Kesomaa, Hilkka Suni, Jarmo Vuolteenaho, Esko Kangas, Jarmo Kivioja, Merja Pajukoski, Eero Erkkilä, Heikki Häyrynen, Eero Raudaskoski, Kari Valtanen sekä Päivi Karikumpu. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Esko Kangas. Nimetyt

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli).

Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). -3, KH 8.5.2012 17:00 Kokous tiistaina 8.5. klo 17.00. Kokouksen jälkeen ennalta sovittu tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa kerhotila Pajalassa (vanha uimahalli). Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 8.5.2012

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 12.12.2013 18:30 Kokousaika 12.12.2013 kello 18.30-21.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014

-3, KH 5.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.5.2014 -3, KH 5.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.5.2014 Esityslista 10/2014 -2, KH 5.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 5.5.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 11/2012 -3, KH 21.5.2012 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.5.2012 Esityslista 11/2012 -2, KH 21.5.2012 16:00 Kokousaika Maanantai 21.5.2012 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot