Katalogkommitteén, Pargas Feedback kan riktas till

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katalogkommitteén, Pargas 21.5.2010 Feedback kan riktas till foretagare@parnet.fi"

Transkriptio

1 1 Den andra upplagan av servicekatalogen för Väståboland har utkommit. Med en upplaga på 000 exemplar når vi såväl den fast bosatta befolkningen som stugägare och sommargäster. Katalogen är något av en handbok för envar om den service som erbjuds inom Väståbolands stads område. Den har förverkligats som ett samarbetsprojekt mellan ortens företagare och staden. Avsikten är att så heltäckande som möjligt informera om vilka produkter och tjänster det finns att få lokalt. Genom att använda ortens egna företag bidrar vi alla till att upprätthålla en god infrastruktur, att främja sysselsättningen på vår ort och att upprätthålla ett mångsidigt varusortiment och specialiserad kunskap i våra företag. Indirekt påverkar detta kommunens skatteintäkter gynnsamt. Även i fråga om den kommunala upphandlingen finns lokala fördelar, tack vare de egna företagens lokalkännedom, språkkunskap, snabbhet vid underhåll, kvalitet och närhet till användarna. En ort mår i allmänhet lika bra som dess näringsliv och såväl ortens företag, kommunen som privatkunderna är alla viktiga delar i detta nätverk, som gör orten till ett välmående samhälle. En gemensam utmaning för det inkommande året för staden och de lokala företagen är att förbättra samarbetet. Företagarna hoppas på att staden skall se över sin organisation så att det finns tydligare ansvarspersoner för ärenden som berör näringslivet. Det näringspolitiska programmet, som nyligen har godkänts av stadsfullmäktige, erbjuder ett verktyg som klart skall beakta vilka konsekvenser för ortens företag och lokala arbetsplatser olika kommunala beslut har. I fråga om den kommunala upphandlingen förväntar sig företagen bättre samarbete via informationstillfällen. Genom att spjälka upp inköpen i mindre delar där det är möjligt, har också små företag en chans att få lämna in offerter som motsvarar deras resurser. Kompletterande utbildning gällande kommunal upphandling kunde säkert vara på sin plats i samarbete mellan staden och företagen. Förväntningarna på utvecklande av samarbetet är alltså stora och det finns goda möjligheter att få ett gott företagsklimat i Väståbolands stad. En bra inledning på samarbetet är denna katalog, där staden bidragit med egna informationssidor och deltagit i distributionskostnaderna och de lokala företagarna insamlat all övrig information. Detta har resulterat till ett mångsidigt informationspaket för alla som bor eller vistas i vår stad. Vi strävar till att årligen publicera servicekatalogen. Formatet torde vara sådant att katalogen lätt kan förvaras i bokhyllan eller bilens handskfack. Färjtidtabellerna finns också behändigt med i samma paket. Katalogkommitteén, Pargas Feedback kan riktas till Toinen painos Länsi-Turunmaan palveluluettelosta on ilmestynyt. 000 kappaleen painoksella tavoitamme niin paikallisväestön kuin mökkiläiset ja kesävierailijat. Luettelo on eräänlainen jokamiehen käsikirja Länsi-Turunmaan alueella tarjotuista palveluista. Se on toteutettu paikallisten yrittäjien ja kaupungin välisenä yhteistyöprojektina ja tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti tiedottaa paikallisista tuotteista ja palveluista. Käyttämällä paikkakunnan omia yrityksiä voimme kaikki vaikuttaa hyvän infrastruktuurin ylläpitämiseen, paikallisen työllisyyden edistämiseen ja monipuolisen tavaravalikoiman ja erikoisosaamisen ylläpitämiseen yrityksissämme. Välillisesti tämä taas vaikuttaa myönteisesti kunnan verotuloihin. Myös kunnallisten hankintojen osalta on paikallisia etuja omien yritysten paikallistuntemuksen, kielitaidon, huollon nopeuden, laadun ja käyttäjien läheisyyden ansiosta. Paikkakunta voi yleensä yhtä hyvin kuin sen elinkeinoelämä ja niin paikalliset yritykset, kunta kuin yksityiset asiakkaat ovat kaikki tärkeitä toimijoita tässä verkostossa, jonka ansiosta paikkakunnasta tulee hyvinvoiva yhdyskunta. Sekä kaupungin että paikallisten yrittäjien yhteisenä haasteena tulevalle vuodelle on yhteistyön parantaminen. Yrittäjät toivovat, että kaupunki uudistaisi organisaatiotaan niin, että selkeämmin pystyttäisiin osoittamaan omat vastuuhenkilöt elinkeinoelämää koskevissa asioissa. Kaupunginvaltuuston hiljattain hyväksymä elinkeinopoliittinen ohjelma tarjoaa työkaluja, jotka selkeästi ottavat huomioon yritysvaikutukset ja paikallisten työpaikkojen vaikutukset kunnallisissa päätöksissä. Kunnallisten hankintojen osalta yritykset toivovat parempaa yhteistyötä tiedotustilaisuuksien kautta. Ostojen jakamisella osahankintoihin, milloin se on mahdollista, antaisi myös pienille yrityksille mahdollisuuden olla mukana tarjousmenettelyssä omien voimavarojen puitteissa. Täydennyskoulutusta kunnallishankinnoista tarvittaisiin varmasti kaupungin ja yrittäjien yhteistyönä. Yhteistyön odotukset ovat siis suuret ja hyvät edellytykset saada aikaan hyvä yritysilmapiiri Länsi-Turunmaan kaupungissa on olemassa. Tätä hakemistoa voidaan pitää tämän yhteistyön hyvänä alkuna kaupunki on osallistunut omilla informaatiosivuillaan ja osallistunut jakelukustannuksiin. Paikalliset yrittäjät taasen ovat keränneet muun informaation, jotta saisimme aikaiseksi monipuolisen infopaketin kaikkien niiden käyttöön, jotka asuvat tai vierailevat kaupungissamme. Pyrimme julkaisemaan luettelon vuosittain. Koko lienee sellainen, että hakemisto helposti mahtuu kirjahyllyyn tai auton hansikaslokeroon. Lautta-aikataulut löytyvät kätevästi samasta paketista. Luettelotoimikunta, Parainen Palautetta voi lähettää

2 2 Västkustens Företagare r.f. Nagu-Korpo-Houtskär-Iniö Nauvo-Korppoo-Houtskari-Iniö Västkustens Företagare r.f. är skärgårdsföretagarnas egen före ning som bevakar våra lokala intressen, samt jobbar för ett gott samarbete och en stark gemenskap mellan företagarna i de olika skärgårdskommundelarna. Genom att bli medlem i Västkustens Företagare får du tillgång till lokala skolningar, gemensamma studieresor, olika samkväm och en stor gemenskap. Medlem i Västkustens företagare blir du genom att gå in på För mera information kontakta: Mia Peussa, Nagu GSM eller vastkustensforetagare(at)gmail.com Västkustens Företagare r.f. on saariston yrittäjien oma yhdistys, joka ajaa paikallisten yrittäjien etuja sekä edesauttaa hyvää yhteistyötä ja vahvaa yhteishenkeä saariston eri kunnanosissa. Liittymällä Västkustens Företagare -yhdistykseen voit osallistua paikallisiin koulutuksiin, yhteisiin opintomatkoihin ja illanviettoihin. Voit liittyä jäseneksi netissä Lisää tietoa saat: Mia Peussa, Nauvo GSM tai vastkustensforetagare(at)gmail.com Väståbolands Företagare rf. Länsi-Turunmaan Yrittäjät r.y. Väståbolands Företagare fungerar som företagar-, närings- och arbetsgivarpolitisk intresseorganisation för små och medelstora företag i Väståboland. Verksamhetsområdet är hela Väståbolands stad och föreningen har för närvarande 231 företagsmedlemmar (maj 2010). Föreningen påverkar via sin regionorganisation och Företagarna i Finland företagens verksamhetsförutsättningar, socialskydd, beskattning och övrig lagstiftning. Föreningen deltar aktivt i samarbete med Väståbolands stad och är med och påverkar stadens beslutsfattande i näringslivsfrågor via initiativ, utlåtanden och representation i olika organ. Via oss kan du delta i seminarier, infotillfällen och olika slags rekreation och nätverksbildande. Medlem i Företagarna i Finland via lokalföreningen Väst åbolands Företagare kan du bli via vår webbsida För mera information, kontakta medlemsansvarige Staffan Sundström, eller V ÄSTK U STE N S Länsi-Turunmaan Yrittäjät toimii Länsi-Turunmaalla toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä. F ÖR E T AGAR E Toimialueena on koko Länsi-Turunmaan kaupunki ja yhdistyksellä on tällä hetkellä 231 yritysjäsentä (toukokuu 2010) Yhdistys vaikuttaa aluejärjestönsä ja Suomen Yrittäjien kautta yritysten toimintaedellytyksiin, sosiaaliturvaan, verotukseen ja muuhun lainsäädäntöön. Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön Länsi-Turunmaan kaupungin kanssa ja osallistuu kaupungin päätöksentekoon elinkeinoasioissa aloitteiden, lausuntojen ja eri elimien edustuksen kautta. Kauttamme voit osallistua seminaareihin, infotilaisuuksiin ja erilaisiin virkistystilaisuuksiin ja verkostoitumiseen. Voit liittyä Suomen Yrittäjiin Länsi-Turunmaan Yrittäjien kautta nettisivullamme Lisätietoja saat jäsenvastaava Staffan Sundströmilta, tai Inom Väståbolands stad finns för närvarande två separata företagarföreningar. Västkustens Företagare bildades genom en sammanslagning av lokalföreningarna i Nagu och Korpo och dess verksamhetsområde omfattar också Houtskär och Iniö. Väståbolands Företagare har sitt ursprung i Pargas Företagare som före kommunreformen ombildades till Väståbolands Företagare. Föreningen har medlemmar från hela den nya stadens område. En orsak till namnändringen var ett initiativ från Västkustens Företagare om att de två föreningarna skulle sammanslås med anledning av kommunreformen. Som villkor för en samgång ställde skärgårdsföreningen att namnet och verksamhetsområdet skulle ändras att omfatta hela den nya staden. Övriga villkor som överenskoms i gott samförstånd var att skärgården skulle få representation i den nya styrelsen och att lokal självständig verksamhet skulle garanteras också i fortsättningen via ett lokalt utskott. Föreningarnas styrelser godkände planerna och Väståbolands Företagares årsmöte godkände ändringen från början av år Västkustens Företagares årsmöte har ännu inte tagit ställning till frågan när denna katalog går i tryck. Stadens ledning har uttryckt önskemål om att föreningarna så fort som möjligt skulle få saken avgjord, vilket skulle göra samarbetet mellan staden och företagarna smidigare. Samarbetet mellan föreningarna fungerar bra i dag, men budskapet gentemot staden kan lätt bli splittrat om ingen koordinering sker. Staffan Sundström Regionansvarig för företagarföreningarna i Åboland Länsi-Turunmaan kaupungin alueella toimii tällä hetkellä kaksi erillistä yrittäjäyhdistystä. Västkustens Företagare muodostettiin yhdistämällä Nauvon ja Korppoon paikallisyhdistykset ja sen toimintaalueeseen kuuluu myös Houtskari ja Iniö. Länsi-Turunmaan Yrittäjien juuret ovat Paraisten Yrittäjissä, joka ennen kuntaliitosta muutettiin Länsi-Turunmaan Yrittäjiksi. Yhdistyksen jäsenet ovat koko uuden kaupungin alueelta. Syynä nimenmuutokseen oli Västkustens Företagare n aloite siitä, että yhdistykset yhdistettäisiin kuntaliitoksen yhteydessä. Saaristoyhdistys asetti ehdoksi, että nimi ja toimialue muutetaan koko uutta kaupunkia käsittäväksi. Muita ehtoja, joista hyvässä yhteisymmärryksessä sovittiin, oli saariston edustus yhdistyksen hallituksessa ja itsenäisen paikallisen toiminnan takaaminen jatkossakin paikallisen valiokunnan kautta. Yhdistysten hallitukset hyväksyivät suunnitelmat ja Länsi-Turunmaan Yrittäjien vuosikokous hyväksyi muutokset vuoden 2009 alusta. Västkustens Företagare n vuosikokous ei vielä ole tehnyt päätöstä asiassa tämän luettelon painoon mennessä. Kaupungin johto on esittänyt toivomuksen, että yhdistysten mahdollisimman pian pitäisi saada ratkaisu asiassa, mikä edesauttaisi kaupungin ja yrittäjien joustavaa yhteistyötä. Yhteistyö yhdistysten välillä toimii hyvin tällä hetkellä, mutta kontaktit kaupunkiin päin pitäisi saada koordinoitua. Staffan Sundström Turunmaan yrittäjäyhdistysten seutuvastaava

3 3 Församlingarna Seurakunnat Kontaktuppgifter - Yhteystiedot Pargas kyrkliga samfällighet - Paraisten seurakuntayhtymä Väståbolands svenska församling Nagu kapellförsamling Korpo kapellförsamling Houtskär kapellförsamling Iniö kapellförsamling Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta Gravgård/Hautausmaa Koupo nya lägergård/uusi leirikeskus / Samtalstjänst: tel evl.fi/samtalstjanst Palveleva puhelin: puh evl.fi/palvelevanetti Kyrkorna är öppna på sommaren: Pargas kyrka, vägkyrka alla dagar Övriga kyrkor inom Väståboland: Nagu kyrka / / Korpo kyrka dagligen Norrskata kyrka lö sö Aspö kapell dagligen 9 21 Jurmo kapell dagligen 9 21 Houtskär kyrka dagligen 9 21 Iniö kyrka dagligen Kirkot ovat auki kesällä: Paraisten kirkko, tiekirkko joka päivä Muut kirkot Länsi-Turunmaalla: Nauvon kirkko / / Korppoon kikko päivittäin Norrskatan kirkko la su Aspön kappeli päivittäin 9 21 Jurmon kappeli päivittäin 9 21 Houtskarin kirkko päivittäin 9 21 Iniön kirkko päivittäin

4 4 Rimito Själö Nagu Rymättylä Seili Nauvo Liikennöimme matkustaja-autolautta Lintalla joka päivä ajalla reitillä Rymättylä (Hanka) Seili Nauvo. Välimatkat eivät ole pitkiä. Turusta Rymättylän Hankaan ajaa autolla tunnissa ja polkupyörällä noin kolmessa tunnissa. Päivän kestävä polkupyöräretki Turusta m/s Lintalla Nauvoon ja illaksi takaisin Turkuun onnistuu hyvin. Voit suunnitella omannäköisesi saaristomatkan avullamme! Voit myös pysähtyä vuorovälin (noin 2h 40 min) ajaksi Seilille tutustumaan saaren nähtävyyksiin ja sen järkyttäväänkiin historiaan. Lintalle mahtuu 10 henkilöautoa tai yksi linja-auto. Aluksella on myös A-oikeuksin varustettu kahvila-ravintola. Vi trafikerar med passagerar-bilfärjan m/s Linta varje dag under tiden på rutten Rimito (Hanka) Själö Nagu. Avstånden är inte långa. Från Åbo tar det en timme att köra med bil till Rimito Hanka och med cykel ca tre timmar. Endags cykeltur från Åbo med m/s Linta till Nagu och tillbaks till Åbo till kvällen lyckas väl. Du kan planera en egen skärgårdsäventyr med hjälp av oss! Du kan också stanna på Själö under en tur (ca 2h 40 min) för att bekanta dig med öns sevärdheter och dess makabra historia. På Linta rymms tio personbilar eller en buss. På fartyget finns också en café-restaurang. Nauvo Nagu Pieni Rengastie on kokemisen arvoinen lähde mukaamme Lintalle! Lilla Ringvägen är en upplevelse Pieni Rengastie kom med på m/s Linta! Hämmärön salmen lossi [5min] Hanka Seili Själö km [min] [ajoaika arvioitu autolla liikuttaessa] km [16min] 18km [19min] 17km [18min] Naantali m/s Linta [Nauvo Seili Hanka] Prostvik Lillmälö Nauvo Parainen lautta [10min] Turku 24km [24min] 22km [22min] Archipelago Lines Oy m/s Linta Parainen Pargas Archipelago Lines NAGU SJÄLÖ HANKA (RIMITO) / NAUVO SEILI HANKA (RYMÄTTYLÄ) m/s LINTA tel./puh / [Päivitetty/uppdaterad ] Avgång/Lähtö Må / Ma Ti / Ti Ons / Ke To / To Fre / Pe Lö / La Sö / Su Nagu / Nauvo Själö / Seili Hanka Hanka Själö / Seili Nagu / Nauvo Nagu / Nauvo Själö / Seili Själö / Seili Hanka Hanka Själö / Seili Nagu / Nauvo Nagu / Nauvo Själö / Seili Hanka Hanka Själö / Seili Nagu / Nauvo Nyhet/Uutuus 2010 [ ] KRYSSNING VID KEJSARFARLEDEN / KEISARINREITIN RISTEILY Avgifter: vuxna [12: ], barn 4 11 år [6: ] / Hinnat: aikuiset [12: ], lapset 4 12 v [6: ] Avgång/Lähtö Ons/Ke Fre/Pe Lö/La Nagu/Nauvo Själö/Seili x x x Nagu/Nauvo Helgtrafiken / Pyhäaikataulu fre/pe Midsommarkryssning från Nagu Priset för vuxna :-, barn 4 11 år 6:- (max. passagerarantal 99 personer, min. passagerarantal 25 personer). Juhannusristeily Nauvosta Risteilyn hinta aikuisilta :-, lapsilta 4 11 v. 6:- (max. matkustajamäärä 99 henkilöä, min. matkustajamäärä 25 henkilöä) lö/la Ingen trafik / Ei liikennettä.

5 5

6 TILLÄGGSFÖRKLARINGAR 1) Denna tur är reserverad för transporter av farliga ämnen. Tillåtet passagerarantal begränsas då till 25 personer och vid transport av explosiva ämnen endast 12 personer. Diesel-, brännolja och bensin kan transporteras på normal tur. 2) Beställningstur: Bör beställas före kl ) Beställningstur lördagar och dag före helg: Bör beställas före kl LISÄSELVITYKSIÄ 1) Tämä vuoro on varattu vaarallisten aineiden kuljetukseen. Korkein sallittu matkustajamäärä tällä vuorolla on 25 henkilöä, rähjähdysaineita kuljetetettaessa vain 12 henkilöä. Diesel-, polttoöljy sekä bensiini voidaan kuljettaa normaaleilla vuoroilla. 2) Tilausvuoro: Tilattava ennen klo ) Tilausvuoro lauantaisin ja pyhäaattoisin: Tilattava ennen klo TILLÄGGSFÖRKLARINGAR 1) Denna tur är reserverad för transporter av farliga ämnen. Tillåtet passagerarantal begränsas då till 25 personer och vid transport av explosiva ämnen endast 12 personer. Diesel-, brännolja och bensin kan transporteras på normal tur. 2) Beställningstur: Bör beställas före kl ) Beställningstur lördagar och dag före helg: Bör beställas före LISÄSELVITYKSIÄ 1) Tämä vuoro on varattu vaarallisten aineiden kuljetukseen. Korkein sallittu matkustajamäärä tällä vuorolla on 25 henkilöä, rähjähdysaineita kuljetetettaessa vain 12 henkilöä. Diesel-, polttoöljy sekä bensiini voidaan kuljettaa normaaleilla vuoroilla. 2) Tilausvuoro: Tilattava ennen klo ) Tilausvuoro lauantaisin ja pyhäaattoisin: Tilattava ennen 4) Beställningstur: Bör beställas föregående dag före kl ) Tilausvuoro: Tilattava edellisenä päivänä ennen klo kl klo ) Beställnigstur: Bör beställas före kl Turen körs från Korpo utan beställning om kunden är på Korpo färjstrand före kl ) Beställnigstur: Bör beställas före kl ) Tilausvuoro: Tilattava ennen klo Vuoro ajetaan Korppoosta ilman tilausta mikäli asiakas on Korppoon lauttarannassa klo 20. mennessä. 6) Tilausvuoro: Tilattava ennen klo 07. 4) Beställningstur: Bör beställas föregående dag före kl ) Beställnigstur: Bör beställas före kl Turen körs från Korpo utan beställning om kunden är på Korpo färjstrand före kl ) Tilausvuoro: Tilattava edellisenä päivänä ennen klo ) Tilausvuoro: Tilattava ennen klo Vuoro ajetaan Korppoosta ilman tilausta mikäli asiakas on Korppoon lauttarannassa klo 20. mennessä. De med mörkare siffror tryckta turerna ansluter sig till bussturerna. Tummemmin numeroin painetut vuorot liittyvät linja-autojen kulkuvuoroihin. FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN Köbildning och sjuktransporter kan förorsaka förseningar i tidtabellen, ofördelaktig väderlek eller tekniskt fel kan t.o.m helt avbryta trafiken. Ruuhkat ja sairasajot saattavat aiheuttaa viivästymisiä aikataulussa, huono sää tai tekninen vika voi jopa keskeyttää liikenteen kokonaan. SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT = Matpaus / Ruokatauko = Matpaus / Ruokatauko ) Beställnigstur: Bör beställas före kl De med mörkare siffror tryckta turerna ansluter sig till bussturerna. Köbildning och sjuktransporter kan förorsaka förseningar i tidtabellen, ofördelaktig väderlek eller tekniskt fel kan t.o.m helt avbryta trafiken. = Matpaus / Ruokatauko 6) Tilausvuoro: Tilattava ennen klo 07. Tummemmin numeroin painetut vuorot liittyvät linja-autojen kulkuvuoroihin. Ruuhkat ja sairasajot saattavat aiheuttaa viivästymisiä aikataulussa, huono sää tai tekninen vika voi jopa keskeyttää liikenteen kokonaan. = Matpaus / Ruokatauko 8 SKYLTAR OM FÖRKÖRSRÄTT SOM BEVILJATS AV LÄNSSTYRELSEN MED STÖD AV 39 VÄGLAGEN ÅBO PARGAS/ GÄLLER PÅ DE VILLKOR NAGU/ SOM ST KARINS NÄMNS I BESLUTET OCH UNDER DEN TID SOM STÅR PÅ SKYLTEN. TURKU KAARINA PARAINEN NAUVO LÄÄNINHALLITUKSEN HOUTSKÄR TIELIIKENNELAIN 39 :N NOJALLA MYÖNTÄMÄT ETUAJO-OIKEUSKILVET OVAT VOIMASSA PÄÄTÖKSESSÄ MAINITUILLA 25 km HOUTSKARI EHDOILLA JA KILVESSÄ NÄKYVÄN VOIMASSAOLOJAN. ~ min. NORRSKATA NAGU/ KORPO/ Olofsnäs NAUVO KORPPOO Bilens reg.nummer eller annan beteckning / NÄRMARE INFORMATION OM FÖRKÖRSRÄTTSÄRENDEN PÅ ADRESSEN Auton rek.numero Kittuis tai muu min. tunnus 17 km min. ~20 min. PARGAS (fr.o.m ) Förkörsrätt 7 km Galtby ~8 min. NAGU Lillmalö Etuajo-oikeus PARAINEN KORPO/ HOUTSKÄR/ NAUVO Prostvik LISÄTIETOJA ETUAJO-OIKEUKSIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA SAA OSOITTEESTA Giltighetstid KORPO 5 min. Stämpel 9-10 min. KORPPOO HOUTSKARI Voimassaoloaika Retais Leima KORPPOO 27 km ( lukien) Pärnäs ~24 min. NORRSKATA Förbindelsebåtstrafiken i Åbolands skärgård Yhteysalusliikenne Turunmaan saaristossa VÅR/HÖST KEVÄT/SYKSY VÅR/HÖST & KEVÄT/SYKSY SOMMAR KESÄ SOMMAR KESÄ Ålandstrafiken VINTER TALVI VINTER Ahvenanmaan & liikenne TALVI Tidtabellsinformation/aikataulutiedustelut: tai/eller ,10 e/min + pvm/mpm TELEFONNUMREN TILL FÄRJORNA/LAUTTOJEN PUHELINNUMEROT Pargas/Parainen Nagu/Nauvo Nagu/Nauvo Pargas/Parainen STERNA: & FALCO: Nagu/Nauvo Korpo/Korppoo Korpo/Korppoo Nagu/Nauvo PROSTVIK 1: Korpo/Korppoo Houtskär/Houtskari Houtskär/Houtskari Korpo/Korppoo F/L 1: & F/L 2: Korpo/Korppoo Norrskata Norrskata Korpo/Korppoo F/L 1: & F/L 2: Suomen Lauttaliikenne Oy Puutarhakatu 53, Turku Aikataulu_2007_DESTIA.indd :43:27 SKYLTAR OM FÖRKÖRSRÄTT SOM BEVILJATS AV LÄNSSTYRELSEN MED STÖD AV 39 VÄGLAGEN GÄLLER PÅ DE VILLKOR SOM NÄMNS I BESLUTET OCH UNDER DEN TID SOM STÅR PÅ SKYLTEN. LÄÄNINHALLITUKSEN TIELIIKENNELAIN 39 :N NOJALLA MYÖNTÄMÄT ETUAJO-OIKEUSKILVET OVAT VOIMASSA PÄÄTÖKSESSÄ MAINITUILLA EHDOILLA JA KILVESSÄ NÄKYVÄN VOIMASSAOLOJAN. Bilens reg.nummer eller annan beteckning / Auton rek.numero tai muu tunnus Förkörsrätt Etuajo-oikeus Giltighetstid Voimassaoloaika Stämpel Leima NÄRMARE INFORMATION OM FÖRKÖRSRÄTTSÄRENDEN PÅ ADRESSEN (fr.o.m ) LISÄTIETOJA ETUAJO-OIKEUKSIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA SAA OSOITTEESTA ( lukien) Förbindelsebåtstrafiken i Åbolands skärgård Yhteysalusliikenne Turunmaan saaristossa Ålandstrafiken Ahvenanmaan liikenne TELEFONNUMREN TILL FÄRJORNA/LAUTTOJEN PUHELINNUMEROT Pargas/Parainen Nagu/Nauvo Nagu/Nauvo Pargas/Parainen STERNA: & FALCO: Nagu/Nauvo Korpo/Korppoo Korpo/Korppoo Nagu/Nauvo PROSTVIK 1: Korpo/Korppoo Houtskär/Houtskari Houtskär/Houtskari Korpo/Korppoo F/L 1: & F/L 2: Korpo/Korppoo Norrskata Norrskata Korpo/Korppoo F/L 1: & F/L 2: Suomen Lauttaliikenne Oy Puutarhakatu 53, Turku

7 SOMMAR KESÄ PARGAS/PARAINEN NAGU/NAUVO NAGU/NAUVO PARGAS/PARAINEN Samtliga dagar/joka päivä ) (16. S) (18.00 Fr/Pe) (20. Fr/Pe) Samtliga dagar/joka päivä ) ) (17.05 S) (19. S) (20. S) (20. Fr/Pe) (21. S) TAXBILAR/TAKSEJA Länsi-Turunmaa/Nauvo Taksi- ja Länsi-Turunmaa/Nauvo tilausliikenne Andersson Taksi- ja tilausliikenne Andersson , , Nagu/Nauvo Larry Lindroos Nagu/Nauvo Dan Sipilä Larry Lindroos , Dan Sipilä , Korpo/Korppoo Jan Engblom Korpo/Korppoo Taksi Lehtonen Jan Engblom Båttaxi m/s MIRA Taksi Lehtonen Norrskata Båttaxi m/s MIRA Taxi Norrgård Norrskata Taxi Norrgård NAGU/NAUVO KORPO/KORPPOO Samtliga dagar Joka päivä ) (16.25 S) (16. S) (18.40 Fr/Pe) (20. Fr/Pe) KORPO/KORPPOO NAGU/NAUVO Samtliga dagar Joka päivä ) ) (16.20 S) (16. S) (18. S) (19. S) KORPO/KORPPOO HOUTSKÄR/HOUTSKARI Må/Ma-To ) (*.55 ) 16. (** ) Fre/Pe Lö/La (**. ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) HOUTSKÄR/HOUTSKARI KORPO/KORPPOO Må/Ma-To ) (*16.35 ) (**18. ) Fre/Pe Lö/La ( ) ) (** ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( ) ) KORPO/KORPPOO NORRSKATA NORRSKATA KORPO/KORPPOO * ** Lördagstidtabell/Lauantaiaikataulu Tilläggsförklaringar på sidan 8/ Lisäselvityksiä sivulla 8 Samtliga dagar: Bör beställas vid resp.färjeläge. Joka päivä: Kutsusta lauttarannoilta. Må/Ma-To ) ( 21. 2) ) Fre/Pe Lö/La ( ) ) (**. ) ( 21. 2) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( ) ) Må/Ma-To ) ( ) ) Fre/Pe Lö/La ( ) ) ( 07. 6) ) (**. ) ( ) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( 07. 6) ) ( ) ) SOMMAR KESÄ

8 VÅR / HÖST KEVÄT / SYKSY & PARGAS/PARAINEN NAGU/NAUVO NAGU/NAUVO PARGAS/PARAINEN Må/Ma-Fre/Pe ) (18.00 Fr/Pe) (22. Fr/Pe) Lördag/Lauantai Helgdagar/Pyhäisin Tillägsturer fredagar / Lisävuoroja perjantaisin: i maj / toukokuussa: 7.5., 14.5., 21.5., i september / syyskuussa: 3.9., 10.9., 17.9., Må/Ma-Fre/Pe ) Lördag/Lauantai Helgdagar/Pyhäisin Tillägsturer fredagar / Lisävuoroja perjantaisin: i maj / toukokuussa: 7.5., 14.5., 21.5., i september / syyskuussa: 3.9., 10.9., 17.9., NAGU/NAUVO KORPO/KORPPOO Samtliga dagar Joka päivä * * * * 20 * ) (10.25 S) (16.25 S) (16. S) (18.40 Fr/Pe) (20.40 S) 35 (20. Fr/Pe) KORPO/KORPPOO NAGU/NAUVO Samtliga dagar Joka päivä * 05 * 40 * * * ) ) (16.20 S) (16. S) (18. S) (19. S) KORPO/KORPPOO HOUTSKÄR/HOUTSKARI Må/Ma-To ) Fre/Pe Lö/La ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) HOUTSKÄR/HOUTSKARI KORPO/KORPPOO Må/Ma-To ) Fre/Pe Lö/La ( ) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( ) ) Tilläggsförklaringar på sidan 8/ Lisäselvityksiä sivulla 8 Samtliga dagar: Bör beställas vid resp. färjeläge Joka päivä: Kutsusta lauttarannoilta * Lördagar och helgdagar: Bör beställas vid resp. färjeläge * Lauantait ja pyhät: Kutsusta lauttarannoilta KORPO/KORPPOO NORRSKATA Må/Ma-To ( ) ) ) ( 20. 5) ) ( 21. 2) ) Fre/Pe ( ) ) Lö/La ( ) ) ( 20. 5) ) ( 21. 2) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( 21. 2) ) ( ) ) NORRSKATA KORPO/KORPPOO Må/Ma-To ( 06. 4) ) ( 06. 4) ) ) ( 20. 5) ) ( ) ) Fre/Pe ( 06. 4) ) ( 06. 4) ) Lö/La ( ) ) ( 07. 6) ) ( 20. 5) ) ( ) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( 07. 6) ) ( ) ) ( ) ) VÅR / HÖST KEVÄT / SYKSY &

9 7 VINTER TALVI & PARGAS/PARAINEN NAGU/NAUVO NAGU/NAUVO PARGAS/PARAINEN Må/Ma-Fre/Pe ) (22. fr/pe) Lördag/Lauantai Helgdagar/Pyhät Följande veckoslut trafikerar två färjor vid behov: Seuraavina viikonloppuina liikennöi tarpeen mukaan kaksi lauttaa: Må/Ma-Fre/Pe ) Lördag/Lauantai Helgdagar/Pyhät Följande veckoslut trafikerar två färjor vid behov: Seuraavina viikonloppuina liikennöi tarpeen mukaan kaksi lauttaa: NAGU/NAUVO KORPO/KORPPOO Samtliga dagar Joka päivä * 05 * * * * 20 * ) (10.25 L/S) (16.25 S) (17.25 S) (20.35 S) Samtliga dagar Joka päivä * * * 40 * * * ) ) 00 (16.20 S) (18. S) (19. S) KORPO/KORPPOO NAGU/NAUVO KORPO/KORPPOO HOUTSKÄR/HOUTSKARI Må-Fr/Ma-Pe ) ( ) ) Lö/La ( ) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) HOUTSKÄR/HOUTSKARI KORPO/KORPPOO Må-Fr/Ma-Pe ) ( ) ) Lö/La ( ) ) ( ) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( ) ) Julafton Sista turen från Korpo kl. 18. Sista turen från Houtskär kl Jouluaatto Viimeinen vuoro Korppoosta klo 18. Viimeinen vuoro Houtskarista klo KORPO/KORPPOO NORRSKATA Må-Fr/Ma-Pe ( 05. 4) ) ) ( 20. 5) ) ( ) ) * Lördagar och helgdagar: bör beställas vid resp. färjeläge * Lauantait ja pyhät: kutsusta lauttarannoilta samtliga dagar: bör beställas vid resp. färjeläge joka päivä: kutsusta lauttarannoilta klo jälkeen lautta liikennöi kutsusta lauttarannoilta efter kl bör färjan beställas vid resp. färjläge. Julafton Sista turen från Korpo kl. 18. Sista turen från Norrskata kl Jouluaatto Viimeinen vuoro Korppoosta klo 18. Viimeinen vuoro Norrskatasta klo Tilläggsförklaringar på sidan 8/Lisäselvityksiä sivulla 8 Lö/La ( ) ) ( 20. 5) ) ( ) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( 20. 5) ) ( 21. 2) ) ( ) ) NORRSKATA KORPO/KORPPOO Må-Fr/Ma-Pe ( ) ) ( ) ) ) ( 20. 5) ) ( 21. 2) ) Lö/La ( ) ) ( ) ) ( 20. 5) ) ( 21. 2) ) ( ) ) Helgdagar/Pyhät ( ) ) ( ) ) ( 20. 5) ) ( ) ) ( ) ) VINTER TALVI &

10 10 Museisommaren 2010 i Väståboland Museokesä 2010 Länsi-Turunmaalla Korpo hembygdsgård är beläget 800 m från Korpo centrum i riktning Strömma och Hvesby. Den idylliska gården består av två bostadshus, Idashuset och drängstugan, fyra bodar, en smedja, väderkvarnen samt fiskarboden nere vid stranden. Föremålen är från 1700 talet till medlet av 1900 talet. B.l.a. finns en miniatyrmodell av 4 mastade barken Viking. Specialutställning: Torpeder och plåttak smuggling under förbudstiden i skärgården. Kulturstig om folktro. 0 m lång markerad stig runt gården. Volontärverksamhet för medlemmar. Kontaktperson Siv Wikström. Evenemang: -års jubileumsfest söndag 11 juli kl på Hembygdsgården. Friluftsgudstjänst midsommardagen kl (vid fint väder, ute) på Hembygdsgården. Under hösten och våren ordnas Tidsresor för skolbarn. Öppet ti, to och lö kl , andra dagar på beställning: Rafael Wikström , Doris Salmesvirta Korpo båtmuseet är beläget vid prästgården, ca 1100 m från Korpo centrum, i korsningen Strömma/Hvesby. Är inte bara ett båtmuseum, utan här finner du allt från den skräckinjagande tandläkarmottagningen till första traktorn på Korpo. Den gamla butiken, skolan, båtmotorer, radior, kläder från 19 talet mm. Telefonisten Sandra och skomakaren från Västerkalax har också flyttat in här. En unik gammal samling skor i läder för barn och vuxna. Korppoon kotiseututalo sijaitsee noin 800 m Korppoon keskustasta, Strömma ja Hvesbyn suunnalla. Idyllisellä pihalla on kaksi asuinrakennusta, Idan talo ja renkitupa, neljä aittaa, sepän paja ja tuulimylly sekä rannassa sijaitseva verkkovaja. Esineistö on luvun puoliväliin asti. Kokoelman helmi on pienoismalli nelimastoparkki Viking :stä. Erikoisnäyttely: Torpedoja ja peltikattoja saariston salakuljetusta kieltolain aikana. Kansanuskomusten kulttuuripolku, 0 m pitkä merkitty pihaa kiertävä polku. Jäsenten vapaaehtoistoiminta, yhteyshenkilö Siv Wikström. Tapahtumia: vuotis-juhla sunnuntaina 11. heinäkuuta klo kotiseututalolla. Ulkoilmajumalanpalvelus juhannuspäivänä klo (sään salliessa) kotiseututalolla. Aikamatkoja koululaisille syksyllä ja keväällä. Avoinna ti, to ja la klo 12 16, muina päivinä tilauksesta: Rafael Wikström , Doris Salmesvirta Korppoon venemuseo sijaitsee pappilan vieressä, noin 1100 m Korppoon keskustasta, Strömma/Hvesbyn risteyksessä. Ei ole pelkkä venemuseo, vaan museossa voi nähdä kaikkea kauhuntunteita herättävästä hammaslääkärin vastaanotosta Korppoon ensimmäiseen traktoriin. Museos sa voi tutustua muun vanhaan myymälään, kouluun, venemoottoreihin, radioihin ja 19 luvun vaatteisiin. Myös Sentraali Santra ja Västerkalaxin kylän suutari ovat löytäneet paikkansa täältä. Esillä on ainutlaatuinen, vanha kokoelma aikuisten ja lasten nahkakenkiä. Stenhuset - Utö hembygdsmuseum uppfördes 1753 i samband med bygget av den första fyren och är därmed Utös äldsta byggnad. Huset fungerade som tjänstebostad för fyrvaktarna och senare som lager, verkstad och vedlider. På 1990 talet lät Sjöfartsverket grundrenovera byggnaden och hyrde sedan ut den till Utö hembygdsförening, som öppnade ett hembygdsmuseum i byggnaden. Museets utställning förnyades inför sommarsäsongen Museet är öppet varje dag kl , onsdagar och söndagar även Inträdet är 3 förvuxna och 1,5 för barn (7 17 år). Hilkka Bergman Stenhuset - Utön Kotiseutumuseo rakennettiin vuonna 1753 yhtä aikaa ensimmäisen majakan kanssa ja rakennus on Utön vanhin talo. Taloa käytttiin ensin majakanvartijoiden virka asuntona ja sittemmin se oli varastona, puuliiterinä ja verstaana luvulla Merenkulkulaitos teetti rakennuksessa peruskorjauksen ja vuokrasi sen Utö hembygdsförening ry:lle, joka avasi tiloissa Utön kotiseutumuseon näyttelyn. Museon näyttely uusittiin viimeksi keväällä Museo on avoinna joka päivä klo 18 20, ke klo ja su myös klo Sisäänpääsymaksu on 3 aikuisilta ja 1, lapsilta(7 17v). Hilkka Bergman

11 Nagu hembygdsmuseum är ett hemtrevligt och stämningsfullt museum inrymt i Gyttja Östergårds gamla karaktärsbyggnad vars äldsta delar förmodas vara från 1600 talet. Museisamlingen består av ett stort sortiment gamla föremål; möbler, verktyg, leksaker, skolmaterial och hantverksredskap mm. som berättar om vardagslivet och utvecklingen i socknen. År 2009 öppnades en ny unik basutställning över lerpips och kakelungsfabriken Fortuna i Käldinge säteri Museet är öppet to lö kl Gyttja Östergård. Gyttjavägen 17, 216 Lillandet. Kotoisa ja tunnelmallinen Nauvon kotiseutumuseo sijaitsee Gyttja Östergårdin vanhassa päärakennuksessa, jonka vanhimpien osien kerrotaan olevan 1600 luvulta. Laajasta esinekokoelmasta löytyy muun muassa huonekaluja, käsityövälineitä, leikkikaluja ja koulumateriaalia ym., jotka kertovat seudun arkielämästä. Vuonna 2009 museossa avattiin 1800 l nauvolaisesta kaakeli ja liitupiipputehtaasta kertova näyttely Fortuna i Käldinge säteri Museo on avoinna to la klo Gyttja Östergård. Gyttjantie 17, 216 Lillandet. Houtskärs skärgårdsmuseum består av tio olika byggnader belägna invid kyrkan i kyrkobyn Näsby. Helheten vill återspegla skärgårdsbons verklighet under gångna tider med speciell tonvikt på det havsnära näringslivet med båtar, båtmotorer, fiskeredskap etc. Evenemang: 17.6 Vis- och allsångskväll med Lasse och Nicklas Eriksson; 7.7 Litteraturkväll med Anna-Lena Laurén; 10.7 Houtskärs-dagarnas allmogesegling;13.7 Musikkväll med Henrik Huldén och Gidio Jäger; 14.7 Houtskärs miljödag; 17.7 Folkmusik med Vörå Spelmansklubb; 21.7 Hantverkets dag med tema: tillverkning av rödmylla; 29.7 Jazzkonsert; 14.8 Houtskärs samarbetsparlament; Barnens museidag. Öppet: må fre kl , lö Obs. sö kl endast Båt museet. Inträde 2, barn under 12 år gratis. Kontaktpersoner: Lennart Brunnsberg , Bengt Backman Kymmenestä eri rakennuksesta koostuva Houtskarin saaristo museo sijaitsee keskellä kirkonkylää Näsbyssä aivan kirkon tuntumassa. Museo kokonaisuuden avulla halutaan kuvata saaristolaisten elämää ja todellisuuutta entisinä aikoina ja kiinnittää kävijöiden huomio erityisesti merellisiin elinkeinoihin asettamalla näytteille veneitä, moottoreita, kalastusvälineitä ja muita käyttöesineitä. Tapahtumia: 17.6 Lauluilta Lasse ja Nicklas Erikssonin johdolla; 7.7 Kirjallisuusilta Anna-Lena Laurénin kanssa; 10.7 Houtskarin päivien talonpoikaispurjehdus; 13.7 Musiikki-ilta Henrik Huldénin och Gidio Jägerin seurassa; 14.7 Houtskarin ympäristöpäivä; 17.7 Kansanmusiikkia Vöyrin Pelimannikerhon seurassa; 21.7 Käsityöpäivä, teemana punamullan valmistus; 29.7 Jazzkonsertti; 14.8 Houtskarin yhteistyöparlamentti; Lasten museopäivä. Aukioloajat: ma pe klo 12 18, la klo Huom. su klo ainoastaan Venemuseo. Pääsymaksu on 2, alle 12-vuotiaat maksutta. Yhteyshenkilöt: Lennart Brunnsberg , Bengt Backman Museisommaren 2010 i Väståboland Museokesä 2010 Länsi-Turunmaalla 11

12 12 Museisommaren 2010 i Väståboland Museokesä 2010 Länsi-Turunmaalla Pargas hembygdsmuseum med ett tiotal bygg nader finns i det centrala Pargas på ett vackert, grönskande område. Byggnaderna på museibacken visar Pargas historia under olika århundraden, bl.a. finns ett båtsmanstorp, en landbondeinteriör, en skomakarverkstad, en skolinteriör samt den ståtliga mangårdsbyggnaden från Kirjala Norrgård som innehåller ett Leninrum. Sommarutställning: Vårt dagliga bröd en utställning om vardagens matvanor och matkultur under tidigt 1900-tal i Pargas. Evenemang: lö 12.6 Utställningsöppning kl ; fre 2.7 Barnens museidag kl. 13. Gammaldags pyssel och lek för barnen; sö 11.7 Barnens kalasturné med Apan Anders; sö 29.8 Öppet hus med barnprogram kl. 13. I Ordenshemmet finns också museiboden där bl.a. Pargassmycket, leksaker och lokalhistorisk litteratur finns till salu. Museet är öppet ti sö kl (Midsommaren stängt), övriga tider enligt överenskommelse. Inträde: vuxna 2. Storgårdsgatan 13. Tfn eller Paraisten kotiseutumuseo sijaitsee ydinkeskustassa. Museoon kuuluu tusinan verran rakennuksia, jotka valaisevat Paraisten historiaa eri vuosisadoilta. Esimerkiksi laivamiehentorppa, vuokratilallisen tupa, vanha koulu ja Kirjala Norrgårdin komea päärakennus Lenin huoneineen ovat näkemisen arvoisia. Kesän erikoisnäyttely: Jokapäiväinen leipämme näyttely arjen ruokatavoista ja ruokakulttuurista Paraisilla 1900-luvun alussa. Tapahtumat: la 12.6 Avoimien ovien päivä klo 11 16; pe 2.7 Lasten museopäivä klo 13. Vanhanajan puuhaa lapsille; su 11.7 Lasten kekkerikiertue klo Apan Andersin johdolla; su 29.8 Avoimien ovien päivä klo 13. Ordenshemmetin museopuodista voi ostaa m.m. Paraisten koruja ja leluja. Museo on avoinna ti su klo tai sopimuksen mukaan. ( Juhannuksena suljettu) Sisäänpääsy: aikuiset 2. Storgårdinkatu 13. Puh tai Pargas industrimuseum finns vid Nordkalks kalkstensbrott vid korsningen av Skräbbölevägen och Gruvvägen. Samlingarna berättar om den mångsidiga verksamhet som Pargas Kalkbergs aktiebolag har bedrivit på orten. Till exempel presenteras kalk och cementhantering. I den geologiska basutställningen 2000 miljoner år tas besökarna med på en resa långt tillbaka i tiden under vilken man får veta om den för Pargas så viktiga kalkstenens ursprung. I utställningen berättas också om de bergarter och mineral som kan hittas i dagbrottet i Pargas, om fossil samt särskilt om det vackra mineralet pargasit som fått sitt namn efter orten. Det stora dagbrottet kan beundras från utsikts platsen intill museet. I museibutiken säljs speciella souvenirer med anknytning till kalkstenens historia och orten. Museet är öppet.6.8 ti sö kl (Midsommaren stängt). Övriga tider enligt överenskommelse. Inträde: vuxna 2. Gruvvägen1. Tfn eller

13 13 Paraisten teollisuusmuseo sijaitsee Skräbbölentien ja Kaivostien risteyksessä. Museo kertoo Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiön toiminnasta paikkakunnalla. Museo esittelee m.m. kalkin ja sementin valmistusprosesseja. Museon pihalta on huikeat näkymät avolouhokseen. Storgårdin Södergårdin rakennuksessa on uusi geologinen perusnäyttely 2000 vuosimiljoonaa. Näyttely on kertomus paikkakunnalle niin tärkeän kalkkikiven pitkästä historiasta. Näyttely kertoo myös Paraisten louhoksen kivilajeista ja mineraaleista, fossiileista ja luonnollisesti paikkakuntamme mukaan nimetystä mineraalista pargasiitista. Paraisten Kalkkivuoren pitkäaikaisen johtavan geologin, professori Adolf Metzgerin tutkimus ja työvälineistö on museossa. Museopuodissa on myytävänä kalkkikiveen ja paikkakuntaamme liittyvää esineistöä. Museo on avoinna.6.8 ti su klo tai sopimuksen mukaan (juhannuksena suljettu). Sisäänpääsy: aikuiset 2. Kaivostie 1. Puh tai Skyttala museum är beläget ca 6 km från Pargas centrum på gårdens ursprungliga plats. Till museet hör den gamla manbyggnaden, uppförd kring sekelskiftet , lillstugan från 1800 talets slut, en spannmålsbod samt en ria. På området odlas kulturhistoriska växter och sädesslag. I Lillstugan finns en lekstuga som är en lek- och lärmiljö för barn. I lekstugan kan barn med hjälp av lek och fantasi förflytta sig till 1800-talet för en stund. Här får barnen hjälpa till med olika arbetsuppgifter, t.ex. bära in ved till spisen, vädra sängkläder, duka bordet, eller linda småsyskonen i vaggan. Alla föremål i lekstugan får man röra vid och leka med. Lekstugan kan bokas för grupper med högst tio barn. Evenemang: sö 29.8 Öppet hus och hantverksförevisning kl. 13. Skyttala museum och lekstugan är öppet enligt överenskommelse tfn eller Skyttalan museo sijaitsee n. 6 km:n etäisyydellä Paraisten keskustasta. Museoon kuuluu tilan vanha päärakennus luvun vaihteesta, pikkutupa 1800 luvun loppupuolelta sekä aitta ja riihi. Päärakennukseen, vanhaan paritupaan on sisustettu talonpoikaistupa ja sali 1800 luvun lopulta. Alueella viljellään kulttuurihistoriallisia kasveja ja viljaa. Pikkutuvassa on leikkimökki joka on lapsille suunniteltu leikki- ja oppimisympäristö. Leikkituvassa lapset voivat leikin ja mielikuvituksen avulla siirtyä hetkeksi 1800-luvulle. Täällä lapset saavat auttaa eri työtehtävissä, esim. kantaa polttopuita, tuulettaa petivaatteet, kattaa pöydän tai laittaa pienempiä lapsia nukkumaan. Leikkimökin kaikkiin esineisiin saa koskea ja niillä saa leikkiä. Leikkimökin voi varata korkeintaan 10 lapsen ryhmille. Tapahtumat: su 29.8 Avoimet ovet ja työnäytös klo 13. Leikkituvan voi varata puh tai Museisommaren 2010 i Väståboland Museokesä 2010 Länsi-Turunmaalla

14 14 UUSIKAUPUNKI NYSTAD SKÄRGÅRDSCYKEL SAARISTOPYÖRÄ ARCHIPELAGOBIKE 7, Hyr din cykel här Vuokraa pyöräsi tässä Rent Your bike here ½dag / ½päivä / ½day (4h),00 Pargas/Parainen Solliden Camping Turistinfo/Matkailuneuvonta Sattmark Villa Rainer 1dag / 1päivä / 1day Nagu/Nauvo Gästhamnen/Vierassatama Stallbacken Gammelgård Pensar Syd Västergård Korpo/Korppoo Hotel Nestor Verkan, Gästham/Vierassatama Norrskata, Seagull Rumar Strand Hjalmars Skärgårdscentrum Korpoström Saaristokeskus Korpoström Houtskär Mossala Iniö Norrby, Leonella SAARISTON MATKAILUNEUVONTA SKÄRGÅRDENS TURISTINFORMATION LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNKI Kehitysosasto VÄSTÅBOLANDS STAD - Utvecklingsavdelningen Rantatie 28 / Strandvägen PARAINEN / PARGAS SUOMI / FINLAND Puh./Tel (0)

15 Skärgårdens musikfestivaler Saariston musiikkifestivaalit Välkommen att njuta av skärgårdens mångsidiga musikutbud! Tervetuloa nauttimaan saariston monipuolisesta musiikkitarjonnasta! Pargas Orgeldagar / Paraisten Urkupäivät Nagu Kammarmusikdagar / Nauvon Kamarimusiikkipäivät Baltic Jazz Kimitoöns Musikfestspel / Kemiönsaaren Musiikkijuhlat Houtskär Folk Musik Korpo Sea Jazz Sibelius & Korpo SKÄRGÅRDENS TURISTINFORMATION SAARISTON MATKAILUNEUVONTA Strandvägen / Rantatie 28, FI PARGAS / PARAINEN Tel. / Puh ,

16 16 VäståBolAnds stads servicekatalog Strandvägen 28, Pargas Stadshuset Strandvägen 28 * Telefax Öppethållningstider: må ons 8 16, to 8 17, fre 8 (sommartid 8 14) A Adressuppgifter Kartritare Tarja Mäntyniemi Aftonro, se Äldre Aktiva, ungdomsverkstad Minna Hemgård Jenni Lindroos Arkiv Arkivsekreterare Katarina Pihl Avfallshantering Åbonejdens Avfallsservice Ab Avfallshantering, övervakning Miljövårdschef Carl-Sture Österman Avloppsvattenhantering i glesbygden Miljövårdsinspektör Petri Huovila Avstjälpningsplats, Sydmovägen 173, Pargas Åbonejdens Avfallsservice Ab B Badstränder, allmänna Stadsträdgårdsmästare Heidi Suominen Barndagvårdstjänster se Daghem och Familjedagvård Barnomsorgschef Pia Hotanen Byråsekreterare Annmari Vehmas (dagvårdsavgifter) Dagvårdsfakturering Kanslist Elina Lujanen (kundrådgivning, dagvårdsansökningar, info om dagvården) Barnrådgivning, Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4, Pargas Hälsovårdare Annika Alopaeus tel.tid. kl Hälsovårdare Hedda Mattsson tel.tid ons, to, fre kl. 8 9 Hälsovårdare Outi Ramstedt tel.tid kl Nagu barnrådgivning, må fre kl Korpo barnrådgivning Houtskärs barnrådgivning Iniö barnrådgivning Barnatillsyningsman Avtal om vårdnad, umgänge och underhåll Faderskap och vårdnad Barnatillsyningsman/soc.arbetare Else-Maj Lehtinen tel.tid: må, to ; ti, ons, fre kl Bitr. barnatillsyningsman Carola Christiernin-Eklund Bitr. barnatillsyningsman Åsa Myrberg Barnskydd Pargas: Chef för familjeenheten Helena Smirnoff Ledande socialarbetare Micaela Nyström tel.tid: må, to kl ; ti, ons, fre kl Tf. socialarbetare Raina Blomqvist tel.tid: må, to kl ; ti, ons, fre kl T.f socialarbetare Carita Eklund tel.tid: må, to kl ; ti, ons, fre kl Familjearbetare Sara Havia Närvårdare Sabine Mattila Iniö: Ansvarig socialarbetare Carola Christiernin-Eklund Nagu, Korpo, Houtskär: Barnatillsyningsman Ann Franzén

17 Familjearbetare Kaisa Söderholm Socialarbetare Laura Nilsen Befolkningsskydd, se Egentliga Finlands räddningsverk Begravningsplats för smådjur Stadsträdgårdsmästare Heidi Suominen Bibliotek, Strandvägen 28, Pargas Bibliotekschef Tiina Viik Informationsdisken Låneexpeditionen Nagu bibliotek Korpo bibliotek Houtskärs bibliotek Iniö bibliotek Bildningsnämnden (svenskspr.) Utbildningschef Ulrika Lundberg Björkebo, se Äldre Bostadsärenden Kanslist Oili Sandell Byggnämnden Kontorssekreterare Amy Peltonen Byggnadstillsyn och bygglov Pargas: Kontorssekreterare Amy Peltonen Teknisk generalist Ann-Kristine Rajamäki, bygglovskartor Teknisk assistent Nina Fröberg Telefontid till byggnadsinspektörer / granskningsingenjörer må-fre Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen Byggnadsinspektör Bo-Erik Palmgrén Granskningsingenjör Mikaela Hampf Granskningsingenjör Salwa Hanna Skärgårdskontoret: Kontorssekreterare Annika Fagerström Byggnadsinspektör Joakim Nyström Byggnadsinspektör Carl-Henrik Sjöstrand Granskningsingenjör Greger Brinkén Granskningsingenjör Tom Walldén Båtplatser/uthyrning, se Samservice Bäddavdelning, se Hälsostation d Daghem Pargas: Kirjala daghem, Nederkirjalavägen Daghemsförest. Maj-Len Bergman Knattebo daghem, Bygr. 6 B , Daghemsförest. Maj-Len Bergman Björkhagens daghem, Björkhagsg Tf. daghemsförest. Jaana Tirkkonen Havsvinds daghem, Tennbyv , Tf. daghemsförest. Jaana Tirkkonen Talluddens daghem, Malmnäs strandv Daghemsförest. Susanna Blåberg Nagu: Daghemmet Karusellen Korpo: Korpo daghem Houtskär: Houtskärs daghem Iniö: Iniö daghem Diabetesrådgivning Pargas: diabetesskötare, , telefontid må ti, to fre kl Nagu: diabetesskötare, telefontid fre kl Korpo: diabetesskötare e Ekonomidirektör Patrik Nygrén Ekonomichef Svante Nystén Elevbespisning, se Kosthållet Elevvård, se Skolkurator Enskilda vägar Avtalssekreterare Johanna Harmaa F Familjedagvård, gruppfamiljedagvård Familjedagvårdsledare (fi.) Hannele Johansson Gruppfamiljedagvårdshem: Solgränd, Skolmästargr , Solvind, Skolmästargr Metsätähti, Skogsgr , Peukaloinen, Tummelvägen 2 A , Vaahteramäki, Tummelvägen 2 C , T.f. Familjedagvårdsledare (sv.) Anna-Kajsa Sjöman Gruppfamiljedagvårdshem: Trollgläntan, Skogsgr , Junibacken, Tummelvägen 2 D , Näckrosen, Tummelvägen 2 B , Familjehus Ankaret Urnlundsvägen 4, Pargas Familjerådgivning, Familjehuset Ankaret, Pargas Familjerådgivare Petra Zilliacus Familjerådgivare Inkeri Mäkinen Fastighetsförrättningar och register Fastighetssekreterare Anette Jalonen Mätningsingenjör Peter Lindgren Fastighetsunderhåll/Servicetjänster Dejourering, stadens fastigheter Fastighetschef Seppo Pihl Teknisk disponent Jari Salminen Städarbetsledare Marjut Liukkonen Fiskekort, se Samservice Fjärrvärme Driftchef Mika Laaksonen VD Kimmo Liianmaa Flyktingarbete, se Socialarbetare Fridhem, se Äldre Frontveteraner, rehabilitering Kontaktperson socialarbetare Fysioterapi, se Hälsostation Företagshälsovård, hälsostation Information och tidsbeställning Hälsovårdare Maria Forsman ti fre Hälsovårdare Tanja Wahtera ti fre Läkare Kenneth Wilson Tidsbeställning kl Företagskontakter Näringslivschef Mikael Grannas Avdelningsassistent Gunveig Österman Projektverksamhet: Projektkoordinator Teresia Blomberg Företagsrådgivning Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns Förköpsärenden Stadsgeodet Susanna Lönnberg För- och eftermiddagsverksamhet, se Skolor Förskoleundervisning, se Skolor g Gamla Kommunalstugan, se Konstutställningar Gator, lov för åtgärder Stadsingenjör Kimmo Liianmaa

18 18 Gatuunderhåll, gatubelysning Stadsbyggmästare Stefan Friman Vinterjour Grundläggande utbildning, se Skolor Gymnasiet, se Skolor H Handikappråd Socialarbetare Katja Koivu Handikappservice Socialservicechef Heidi Ulriksson Handledare Daniela Sundell Socialarbetare Katja Koivu Hemservice, stödservice Hemservice i Pargas: Hemserviceledare (Parsby) Hemserviceledare (Tennby) Fakturering Hemservice i Nagu Grannas Grannbo Grannas hemvård Hemservice i Korpo Hemservice i Houtskär Hemservice i Iniö Hemsjukvård Pargas tidsbest. kl Korpo Nagu , Houtskär och Iniö, se Hälsostation Hjälpmedel Fysioterapi, Pargas hälsostation, tfn kl Fysioterapi, Nagu, må och ons, kl Fysioterapi, Korpo Fysioterapi, Houtskär Fysioterapi, Iniö Houtskärs områdeskontor Telefax Informationssekreterare Petra Öhman Hälsostation Pargas hälsostation, Vapparv. a * Enhetschef/vårdchef Ewa Gerkman Kanslist (fakturering) Jourmottagning, alla dagar kl telefonkontakt önskvärt Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl Nagu hälsostation tidsbeställning, må fre kl Sjukskötare telefontid: ti, ons och fre kl Bitr.vårdchef Ann-Helen Saarinen Korpo hälsostation Sjukskötare Houtskärs hälsostation Iniö hälsostation Nattjourtidsbeställning, alla nätter kl Kommunalsjukhusv. 20, Åbo Bordstelefon GSM , Nödnummer, ambulans 112 Vaccinationer, vuxna tel. tid. må, ons kl 8 9, fre kl Laboratoriet Pargas 4 52 tidsbeställning kl Laboratoriet; Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö se hälsostation Fysioterapi, Pargas, kl Fysioterapi, Nagu, må och ons, kl Fysioterapi, Korpo Fysioterapi, Houtskär Fysioterapi, Iniö Bäddavdelning, kansli 4 52 Avdelningsskötare Avdelningssekreterare Bäddavdelning, Malmkulla Avd. I, kansliet Avd. II, kansliet Avd. III, kansliet Köket (Malmkulla) Hälsoinspektion och miljöhygien Hälsoinspektör i Idrott/Idrottsplaner Fritidssekreterare Christer Grunér Planpersonalen IT-ärenden IT driftchef Kai Kalliolevo Information Informatör Anne-Maarit Itänen Informationssekreterare Kirsti Mecklin Iniö områdeskontor Telefax Informationssekreterare Åsa Knuts k Kartor och geografisk information GIS-ingenjör Kim Vahtera Mätningsingenjör Peter Lindgren Kartbeställning, teknisk generalist Ann-Kristin Rajamäki Kollektivtrafik Trafikchef Christjan Brander Konstutställningar, Gamla Kommunalstugan, Fredrikaplan 1 Utställningsövervakare Korpo områdeskontor Telefax Informationssekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä Kosthållet/Parasmat Kostchef Niina Isberg Krisgrupp Kulturnämnden Kulturchef Fia Isaksson Kanslist Aila Hägerstrand Kulturverksamhet Kulturchef Fia Isaksson l Lantbruksärenden Ledande lantrukssekr. Susanne Rehnström Lantbrukssekr. Dina Häyry Landskaps- och miljöplanering Stadsträdgårdsmästare Heidi Suominen Planläggningschef Marjatta Laineenkare Legoavtal Avtalssekreterare Johanna Harmaa Livsmedelsövervakning och -reklamationer Hälsoinspektör Timo Linko Löneräkning Personalsekreterare Jan Alander M Malmkulla, se Hälsostation, bäddavdelning (Malmkulla) Markköp/Fastighetsköp Stadsgeodet Susanna Lönnberg Medborgarinstitutet (finskspr.) se finskspråkig katalog (Kansalaisopisto) Medborgarinstitutet (svenskspr.) Väståbolands medborgarinstitut, kansliet, Houtskär kansliet, Pargas Rektor Anitra Bohman Institutssekreterare Kursplanerare Regina Lindman-Korpi Medicinsk rehabilitering, se Rehabiliteringsarbetsgrupp Mental hälsa, se Åbolands mentalvårdscentral Miljöavdelningen Avdelningssekr. Gun-Maj Svahnström Miljönämnden Nämndsekreterare Katarina Östman Miljövård och övervakning Miljövårdschef Carl-Sture Österman Miljövårdsinspektör Petri Huovila Miljöåtgärder, tillstånd grävning, fyllning, trädfällning Granskningsingenjör Mikaela Hampf Granskningsingenjör Tom Walldén Missbrukarvård Regional missbrukskoordinator Tel.tid må, to, fre kl Museer Museiamanuens Anne Bergström

19 Mätningstjänster Mätningsingenjör Tage Mollgren Kartläggare Markku Koskinen Kartläggare Kim Nylund Mödrarådgivning, preventivmedels rådgivning, familjeplanering Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 Hälsovårdare Eva Palmgren-Wickström tel.tid kl Hälsovårdare Camilla Rautanen tel.tid kl Nagu mödrarådgivning, mån fre kl Korpo, Houtskär och Iniö, se Hälsostation n Nagu områdeskontor Telefax Informationssekreterare Annemo Palmroos-Broos Näringsliv Näringslivschef Mikael Grannas Avdelningsassistent Gunveig Österman Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns Projektverksamhet: Projektkoordinator Teresia Blomberg Närståendevård Handledare Daniela Sundell Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, kontakta äldreomsorgsledarna, (se Äldre, serviceboende) Kanslist Pia Nedermo (utbet. av närståendestöd) Nödcentral 112 o Odlingslotter, se Samservice Offentliga kungörelser Anslagstavlan, Stadshuset P Parker, lekplatser och grönområden Stadsträdgårdsmästare Heidi Suominen Parkarbetsledare Sonja Österholm Personalchef Peter Lindroos PIUG (Pargas Idrotts- och Ungdomsgård) Skolmästargr. Fritidssekreterare Christer Grunér Planläggning Planläggningschef Marjatta Laineenkare Planläggningsarkitekt Turkka Michelsson Planläggningsarkitekt Pasi Hyvärilä Planläggningssekreterare Charlotte Koivisto Planläggningsassistent Anni Räsänen Psykologer Kenneth Tuominen, vuxna tel.tid må kl , ti-fre kl Hälsostationen, Pargas Ann-Sofie Nyberg-Ölander barn under skolåldern, tel.tid må, to kl , Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 Nina Forsten-Lindman, skolor Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4 Krisgrupp r Registrator Regnbågen, se Äldre Rehabilitering, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, se Socialarbetare Rehabiliteringsarbetsgrupp Ansvarig socialarbetare Åsa Myrberg Räddningsverket, se Egentliga Finlands Räddningsverk Allmänt nödnummer 112 Rättshjälp, Åbo rättshjälpsbyrå Aurag. 12 A, Åbo Röntgen, Egentliga Finlands avbildningscentral avd Tidsbeställning må kl , ti to kl 8.., fre kl Telefax 4 33 s Samservice, se Nagu, Korpo, Houtskärs, Iniö områdeskontor; Stadshuset, info Seniorstugan, se Äldre, dagverksamhet (för äldre) Servicehuset, se Äldre, dagverksamhet (för äldre) Sjukhus, se Hälsostation/Bäddavdelning 4 52 Sjuktransport Allmänt nödnummer 112 Skogar, stadens Stadsgeodet Susanna Lönnberg Skolhälsovård Kirjala skola, Skräbböle skola, ons fre, kl. 8 9 Hälsovårdare Hedda Mattsson Våno skola, Sunnanbergs skola, kl Hälsovårdare Annika Alopaeus Övriga svenskspråkiga skolor Hälsovårdare Maria Salo, kl Studerandehälsovård Hälsovårdare Carola Silander-Lehtinen Nagu skolhälsovård, mån fre kl Korpo skolhälsovård Houtskärs skolhälsovård Iniö skolhälsovård Skolkurator (svenskspr.) Vik. Annika Nordström Christa Perämaa Skolmat, se Kosthållet Skolor (finskspråkiga) se finskspråkig katalog (Koulut) Skolor (svenskspråkiga) Förvaltning och ekonomi: Utbildningschef Ulrika Lundberg Planerare Annukka Koskinen Kanslist Margareta Ginman (elevregister, arkiv) Kanslist Anne Söderblom (fakturering) Trafikassistent Eivor Suominen (skolskjutsar) Löneräknare Margot Karlsson Löneräknare Johanna Tengström (skärgården) Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet Utbildningschef Ulrika Lundberg Den grundläggande utbildningen Iniö skola (åk 1 9) Vik. rektor Lotta Lindberg-Jaakkola Kirjala skola (åk 1 6) Rektor Bo Blomqvist Kyrkbackens skola (åk 1 9) Vik. rektor Åsa Sundström Lärarrum, åk Lärarrum, åk Malms skola (åk 1 6) Rektor Saga Isaksson Lärarrummet Köket Sarlinska skolan (åk 7 9) Rektor Annika Johansson-Rosenlund Lärarrum

20 20 Kanslist Carola Robertsson Studiehandledare Eva Holmberg Skräbböle skola (åk 1 6) Rektor Mona Nylund-Gustafson Skärgårdshavets skola (åk 1 9) Rektor Martin Hartman Lärarrum Lärarrum Studiehandledare Förskoleundervisning Köket Sunnanbergs skola (åk 1 6) Rektor Sebastian Ekholm Träsk skola (åk 1 6) Rektor och lärarrum Köket Våno skola (åk 1 6) Rektor Lena Nordström Gymnasieutbildning Pargas svenska gymnasium Rektor Marianne Kulp Lärarrummet Kanslist Carola Robertsson Studiehandledare Roland Karlsson Skolskjutsar Trafikassistent Eivor Suominen Skoltandläkare 4 Skärgårdskontoret, miljö och servicetjänster Kanslist Kirsi Mårtensson Byggnadsinspektör Joakim Nyström Social- och hälsovårdsnämnden Avdelningschef Otto Ilmonen Hälsovård, enhetschef Ewa Gerkman Äldreomsorg, enhetschef Gun Sirén tel. tid kl Familjeenhet, enhetschef Helena Smirnoff Socialservice, enhetschef Heidi Ulriksson tel.tid må, ons, to Kansli Socialombudsman (inom Åboland) Teemu Tähtinen, Merikratos Sosiaalipalvelut Oy Fax Socialarbetare, Gamla Bläsnäsvägen 5, Pargas Tidsbeställning Tel.tid till socialarbetare må, to kl ti, ons, fre kl T.f socialarbetare Pirjo Portman (A L), Socialarbetare Minna Henriksson (M Ö) Socialservicechef Heidi Ulriksson Soc.kanslist Sigbritt Asplund (Nagu) Socialarbetare Åsa Myrberg (Nagu, Korpo, Houtskär) Ansvarig socialarbetare Carola Christiernin-Eklund (Iniö) Solgläntan dagcentral se Äldre, dagverksamhet (för äldre) Specialbarnträdgårdslärare Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4, Pargas Maria Erlund Tarja-Maija Mussaari Christel Holmström Stadsdirektör Folke Öhman Ledningens sekr. Carola Isaksson Stadsgeodet Susanna Lönnberg Stadshuset, info Informationssekreterare Kirsti Mecklin Stadshusets vaktmästare Kennet Höglund Stadsjurist Monica Avellan t Tandvård Pargas (Elmgrenv. 11): tidsbeställning vardagar kl Nagu: telefontid kl Korpo: telefontid kl Houtskär: telefontid kl. 8 9 ti fre Iniö hälsostation Akut tandvårdsjour under veckoslut och helger i Åbo, Lemminkäinengatan 2 tidsbeställning samma dag kl Tomtförsäljning Mätningsingenjör Peter Lindgren Avtalssekreterare Johanna Harmaa Trafikärenden Trafikchef Christjan Brander Trädfällning, tillstånd Granskningsingenjör Mikaela Hampf Granskningsingenjör Tom Walldén Turism Turismchef Bo Lindholm Marknadsföringschef Niclas Gestranius Turisminformatör Anita Salonen Projektledare Martti Nilsson Turistinformation Fax U Ungdomsärenden Kulturchef Fia Isaksson Specialungdomsledare Fritidsledare Peter Virtanen Fritidsinstruktör Fritidssekreterare Tove Dahlén Fritidsledare Jessica Karlsson Fritidsledare Jani Walldén Utkomststöd, se Socialarbetare Tidsbeställning Utvecklingsstörda, omsorgen om utvecklingsstörda Socialsekreterare Handledare Daniela Sundell Nagu, Korpo, Houtskär Iniö V Vaccinationer, se Hälsostation Vattenförsörjning Stadsingenjör Kimmo Liianmaa Rörmästare Marco Lindberg Vattenfakturering Camilla Engström Rörkartor Stefan Kraappa Driftchef Mika Laaksonen Vattenverkets dejour Veterinärtjänster, Elmgrenv. 11, Pargas Stadsveterinär Virpi Heikinheimo Vägförvaltning Kundservice ä Äldre, dagverksamhet Pargas: Servicehuset, Klockringarg. 2 Köket Hobbyverksamhet Solgläntan dagcentral, Söderbyv Seniorstugan, Elmgrenv Äldre, serviceboende (för äldre) Pargas: Björkebo, Klockringareg. 2 A Ledare för serviceboende Janina Dahla Gruppboende direkt Nagu: Ädreomsorgsledare Pernilla Lindholm Korpo: Regnbågen, kansli Ädreomsorgsledare Ramona Petterson Houtskär: Fridhem, Annika Brunnsberg Iniö: Aftonro, Riitta Laivo Äldreråd Information

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Innehållsförteckning 1 Sisällysluettelo Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2 Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Verksamhetsberättelse 2014 7 Toimintakertomus 2014.

Lisätiedot

Tervetuloa Kaskisiin Välkommen till Kaskö

Tervetuloa Kaskisiin Välkommen till Kaskö SUOMI SVENSKA Kuljeskelua kiireettä Kaskinen Kaskö Kuningas Kustaa III, joka perusti Kaskisten kaupungin, kulkisi mieluusti omaa puistikkoa pitkin. Kustaan kunniaksi nimitetty aukio on eräs kaupungin monista

Lisätiedot

Kristinestad. Kristiinankaupunki KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI

Kristinestad. Kristiinankaupunki KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI Kristinestad Turistbroschyr 2014 2015 Matkailuesite Kristiinankaupunki KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI Välkommen till Kristinestad! Tervetuloa Kristiinankaupunkiin! S ympatiska Kristinestad är som ett

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

1,20. För 100 år sen... Tästä se alkoi...

1,20. För 100 år sen... Tästä se alkoi... 1912 2012 www.pku.fi 1,20 För 100 år sen... Tästä se alkoi... 2 TO 15.3 3 Välkommen till 100-åringen! 100-vuotias toivottaa tervetuloa! I mars 1912 utgavs den första Kungörelser från Pargas. Nu skriver

Lisätiedot

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till

Lisätiedot

Kristinestad Kristiinankaupunki KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI

Kristinestad Kristiinankaupunki KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI Kristinestad Turistbroschyr 2013 Matkailuesite Kristiinankaupunki KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI Välkommen till Kristinestad! KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI Kansainvälinen, elämänlaatua korostava pikkukaupunkiverkosto

Lisätiedot

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2.

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? n

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

Förmånlig mat nära dig. Edullista ruokaa lähellä sinua. På Aktia. Aktiassa. Ägare OIKEASSA PAIKASSA. PÅ RÄTT STÄLLE. Nickby / Nikkilä Söderkulla

Förmånlig mat nära dig. Edullista ruokaa lähellä sinua. På Aktia. Aktiassa. Ägare OIKEASSA PAIKASSA. PÅ RÄTT STÄLLE. Nickby / Nikkilä Söderkulla I F S i b b o - V a r g a r n a infoblad tiedotuslehti hösten 2013 syksy 2013 OIKEASSA PAIKASSA. Aktiassa vuotuista korkoa årlig ränta På Aktia Varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä

Lisätiedot

Välkomna på vår Unicefkonsert 4.5, hälsar Granhultsskolans glada körer. Som synes bjuds det även på tango.

Välkomna på vår Unicefkonsert 4.5, hälsar Granhultsskolans glada körer. Som synes bjuds det även på tango. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla INGE-BRITT SANDSTRÖM Tervetuloa Unicef-konserttiimme

Lisätiedot

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KANNATUSYHDISTYS / UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Trumpetit riviin

Lisätiedot

Hieman mielikuvitusta käyttämällä saa valokuvista paljon persoonallisempia, sanoo Asematielle studion avannut valokuvaaja Jyri Laitinen.

Hieman mielikuvitusta käyttämällä saa valokuvista paljon persoonallisempia, sanoo Asematielle studion avannut valokuvaaja Jyri Laitinen. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla JYRI LAITISEN OMAKUVA / SJÄLVPORTRÄTT Hieman mielikuvitusta

Lisätiedot

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2.

Björn Wahlroos talar på Grani Närhjälps seminarium på stadshuset 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 1/ Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla PAIKALLISHISTORIAN ARKISTO / LOKALHISTORISKA ARKIVET

Lisätiedot

Kapsäkki. Karl Hedman. Vuoriteollisuudesta. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan. 2014 juhlavuosi jubileumsår

Kapsäkki. Karl Hedman. Vuoriteollisuudesta. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan. 2014 juhlavuosi jubileumsår 2013 Pohjanmaan museolehti - Österbottens museitidning Kapsäkki Karl Hedman 2014 juhlavuosi jubileumsår Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Vuoriteollisuudesta Österbottens museitidning 2013 Sisältö Innehåll

Lisätiedot

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi PELLINGE Till din tjänst PELLINKI Palveluksessasi 2012 2013 Hätänumero Nödnumret Emergency number Meripelastus Sjöräddning Maritime Rescue T Myrkytystietokeskus Giftinformationscentralen Poison Information

Lisätiedot

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä.

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä. 2010 6 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla ILMOITUSLIITE Lue lisää sivulta 7 Koulunalku lähestyy Lue lisää sivulta 9 Aktiva muuttaa Grankullankadulle Lue lisää sivulta

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Lue lisää sivulta 13

Kauniaisten paikallislehti. Lue lisää sivulta 13 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla GSS ARKISTO / ARKIV JUNIORIT PURJEHTIVAT TAAS GALLTRÄSKILLÄ.

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7

Kauniaisten musiikkiopisto viettää 40-vuotisjuhlaa Grankulla musikinstitut firar 40-årsjubileum SIDORNA 6 7 / SIVUT 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/12.4. 2.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla VEIKKO SOMERPURO Kaupungin pankeista annetaan

Lisätiedot

AKI RASK. Jukka Puotilan show 12.4.on hekotusta ja tyylikkäitä iskuja vyön ylle ja alle.

AKI RASK. Jukka Puotilan show 12.4.on hekotusta ja tyylikkäitä iskuja vyön ylle ja alle. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 4/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla LEENA NURMI PAIKALLISARKISTO/LOKALARKIVET AKI RASK Ilkka

Lisätiedot

Kuka ostaisi asemarakennuksen?

Kuka ostaisi asemarakennuksen? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Thomas Romantschuk Kuka ostaisi asemarakennuksen? Bruno

Lisätiedot

VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN

VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN VAASA UUSI PAIKKA VASA ETT NYTT STÄLLE TURVALLISUUS- SUUNNITELMA SÄKERHETSPLAN VAASAN VESITORNI VATTENTORNET I VASA VIINIMESSUT VINMÄSSAN YSTÄVYYSKAUPUNKI KIEL VÄNORTEN KIEL VAASAN RAVIRATA VASAS TRAVBANA

Lisätiedot

Kyrkoherdarna Vihko och Sandell uppmanar församlingsmedlemmarna att rösta 9.11.

Kyrkoherdarna Vihko och Sandell uppmanar församlingsmedlemmarna att rösta 9.11. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden NINA WINQUIST No Nr 12/21.10. 10.11.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Länge leve byggnaden!

Länge leve byggnaden! Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus uusi elämä Euroopan rakennusperintöpäivät 2013 Länge leve byggnaden! Nytt användningsändamål nytt liv Dagarna för Europas byggnadsarv 2013 Euroopan rakennusperintöpäivät

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla JYRILAITINEN.FI EEMELI MOISIO JYRILAITINEN.FI Miten

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

In Finland 2012 Leirintäalueet ja lomakylät Campingplatser och semesterbyar

In Finland 2012 Leirintäalueet ja lomakylät Campingplatser och semesterbyar In Finland 2012 Leirintäalueet ja lomakylät Campingplatser och semesterbyar Sisältää kartan Innehåller vägkarta 1 Rastila Camping Helsinki kaupunkilomaa campinghengessä Rastilan 4-tähden leirintäalue on

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot