TOIMIVA PERHE NUORTEN SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN PERUSTANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMIVA PERHE NUORTEN SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN PERUSTANA"

Transkriptio

1 TOIMIVA PERHE NUORTEN SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN PERUSTANA Sirpa Kannasoja YTT, yliopistonlehtori P Kuopio Esityksen sisältö Pohdintaa ja ihmettelyä käsitteen äärellä: mitä teemme sosiaalisen toimintakyvyn käsitteellä? Käsitteiden määrittelyt Tuloksia Huomioita nuorten perhesuhteista eri ammattilaisten yhteistyön tueksi 1

2 Hämmennys ja kiinnostus Kohti uutta ja tuntematonta: mitä on sosiaalinen toimintakyky? Kokemuksellinen / arkinen ymmärrys Ammatillinen ymmärrys Tieteellinen ymmärrys Yhteiskuntatieteellinen Monitieteinen Tutkimus prosessina Suomalainen keskustelu sosiaalisesta toimintakyvystä Kansainvälinen kirjallisuuskatsaus lähikäsittein Social functioning Social adjustment Social competence 60 artikkelia Fokusryhmähaastattelut (7 ryhmää; 24 nuorta) ja valokuvat (N=132) Alustava ymmärrys Sosiaalisen toimintakyvyn operationalisointi Nuorilta kerätty Internet-pohjainen kysely (N=359) Vanhemmilta kerätty kysely (N=349) = Kyselyt yhdistetty perheaineistoksi (N=307) Nuorilta kerätty 3 mittauskerran pitkittäisaineisto (N=103) 2

3 Käsitteen historia Aulikki Kananojan opiskeluvuodet Yhdysvalloissa vuosina Käsite vuonna 1984 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolakiin. Lain tarkoitus on muotoa: edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintakyky määrittyy omatoimiseksi sosiaaliseksi suoriutumiseksi sekä kyvyiksi ja mahdollisuuksiksi suoriutua. Suoriutua mistä? selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista (Sosiaalihuoltolaki 39 ). Sosiaalinen toimintakyky käsitteenä Toimintakykyisyys ei ole yksilön ominaisuus, eikä kompetenssi, vaan historiallinen suhde. Toimintakykyisyys on sitä, että yksilö voi ja haluaa vaikuttaa elämänehtoihinsa omiin tavoitteisiinsa ja aikomuksiinsa pohjaten yhdessä toimien muiden ihmisten kanssa. Tämä on ihmisen perustarve. Käsitettä on käytetty keskusteltaessa sosiaalityön tehtävästä auttaa ihmistä osana omaa yhteisöä ja ihmisen toiminnan vahvistamisesta tässä yhteisössä, jopa yhteiskunnassa. Olennaista on ihmisen ja yhteisön suhde Sosiaalisen toimintakyvyn rakentuminen epävirallisissa ja virallisissa yhteyksissä, kuten kotona, vapaa-ajalla ja koulussa. Myös ylläpito ja edistäminen tapahtuu näissä yhteyksissä. Ihmistyminen eli kehittyminen ihmisenä 3

4 Käsitteen määrittely Sosiaalinen toimintakyky on sosiaalista toimintaa ohjaavaa yleistynyttä tulevaisuuteen orientoitunutta asennetta itseä ja muita kohtaan. Tällöin sosiaalista toimintaa ohjaa niin sanottu sisäistynyt toiminnan logiikka, jolloin toiminnassa on kyse enemmän asenteesta kuin jatkuvasti toiminnassa tehtävistä valinnoista. Mitattavissa osa-alueina: Suunnitelmallisuus Lojaalius Itsevarmuus Suunnitelmallisuus Suunnitelmallisuus on vastuullisuutta omien toimien osalta sekä nykyhetken että tulevaisuuden tavoitteiden, toimien ja seurausten osalta. Nuori osaa huolehtia tekemisistään ja asioiden loppuunsaattamisesta sekä pohtia tarkoituksenmukaisia valintoja tulevaisuutensa kannalta. Suunnitelmallisuus on myös muiden ihmisten tunteiden ja mielipiteiden huomioimista. Muut huomioimalla nuori auttaa samanaikaisesti itseään ja tavoitteidensa toteutumista. 4

5 Lojaalius Lojaalius on tasapuolista, oikeudenmukaista ja vastuullista toimintaa itseä ja muita ihmisiä kohtaan. Lojaalius on myös halua ja rohkeutta puolustautua ja puolustaa ystäviään ja läheisiään. Itsevarmuus Itsevarmuus on luottamusta itseä ja muita kohtaan uskaltaakseen olla esillä ja toimia. Itsevarmuutta tarvitaan ollakseen suunnitelmallinen ja lojaali. Itsestään epävarma on herkkä muiden mielipiteille itsestään ja tavoitteistaan, mikä vaikuttaa siihen, että on vaikea olla uskollinen tavoitteilleen ja niiden saavuttamiselle. On myös vaikea puolustaa omaa tai ystävänsä mielipidettä, mikäli pelkää altistuvansa naurunalaiseksi. 5

6 Haastatteluista merkityksellistä Nuorille tavoitteet tärkeitä Vanhemmista irtautuminen ja perhesuhteiden ylläpitäminen Aikuisuuteen liittyvät tavoitteet, kuten työ, koulutus ja perhe Ystävyyssuhteiden ylläpitäminen Perheen toimivuus Perheen toimivuuden mittari Perheen myönteinen toimivuus Kommunikointi Perheen (myönteinen) tunnetila Perheen kielteinen toimivuus Konfliktit Huolet Mittaa, miten paljon perheenjäsenten välillä on keskustelua, myönteistä tunnekokemusta ja konflikteja sekä miten paljon perheenjäsenet aiheuttavat toisilleen huolia. 6

7 Vanhemmuustyylit Auktoritatiivinen vanhemmuus on sekä perheen myönteisen toimivuuden (kommunikointi ja perheen tunnetila) että nuorten suunnitelmallisuuden ja lojaaliuden kannalta arvioiden toimivin vanhemmuustyyli. Salliva vanhemmuus on sekä perheen kielteisen toimivuuden (konfliktit ja huolet) että nuorten itsevarmuuden kannalta toimivin vanhemmuustyyli Autoritaarinen vanhemmuus nuorilla paljon konflikteja ja huolia sekä heikoin itsevarmuus, mutta vahvin lojaalius Laiminlyövä vanhemmuus nuorilla heikoin perheen myönteinen toimivuus sekä heikoin suunnitelmallisuus ja lojaalius Perheen vanhemmuustyylit 16 eri vanhemmuustyyliyhdistelmää, jotka kahteen luokkaan: vahva vanhemmuus (molemmat vanhemmat ovat joko auktoritatiivisia tai sallivia vanhempia tai näiden yhdistelmä) Heikko vanhemmuus (muut vanhemmuustyylien yhdistelmät) Tuloksia Perheen taloudellinen tilanne Vanhempien sosioekonominen tausta Perhemuoto Perheen koko Ei suoria yhteyksiä nuorten sosiaaliseen toimintakykyyn. Perheen toimivuus välittää perheen vanhemmuustyylin vaikutusta nuorten sosiaaliseen toimintakykyyn Huomio perheen toimivuuteen! 7

8 Yläkoulun aikana tapahtuvat muutokset Perheiden vanhemmuustyyli (PVT) on suhteellisen pysyvä, mutta pieniä muutoksia tapahtuu 59 %:ssa perheistä. Jos PVT pysyy ennallaan hyvänä, myös perheen toimivuuden kaikki osa-alueet pysyvät ennallaan. Jos PVT vahvistuu, kommunikaatio lisääntyy. Jos PVT heikkenee, kommunikaatio ja perheen tunnetila heikkenevät. Jos PVT pysyy ennallaan heikkona, huolet lisääntyvät ja perheen tunnetila heikkenee, mutta samalla kommunikaatio on lisääntynyt ja konfliktit vähentyneet. Nuoret välttelevät konflikteja (ja vanhempia), jolloin kommunikaatioristiriidat vähenevät? Samalla nuorilla on paljon perheenjäseniin liittyviä huolia ja perheen tunnetila heikkenee entisestään. Huomion kiinnittäminen Erityisesti niihin nuoriin, joiden tiedetään elävän heikommissa perhetilanteissa! Nämä nuoret välttävät kotona olemista, jolloin keskusteluyhteys ja keskinäinen arvostus ei pääse voimistumaan, mikä lisää nuorten ongelmia (mm. perheenjäsenten aiheuttamat huolet lisääntyvät). 8

9 Yhteenvetoa ja pohdintaa Tällä hetkellä pyritään vahvistamaan ja lisäämään lastensuojelulain mukaisesti lapsen kanssa työskentelyä. Tutkimus antaa viitteitä siihen, että katsetta pitäisi siirtää vahvemmin perheen kanssa työskentelyyn. Perheen ominaisuuksia tärkeämpää on se, mitä perheissä tehdään! Kootaan perhe yhteen ja vuorovaikutukseen keskenään. Työskentelyn painopistemuutos: vähennetään erillisiä yksilötapaamisia ja lisätään perhetapaamisia. Pohditaan ongelmaa, mutta käännetään katse voimavaroihin ja tavoitteisiin. Olennainen osa ongelman ratkaisua on sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen: tuetaan suunnitelmallisuutta, lojaaliutta ja itsevarmuutta. Yhteenvetoa ja pohdintaa Sosiaalisuuden hierarkkinen rakentuminen Sosiaaliset taidot Sosiaalinen sopeutuminen (mukautuminen) Sosiaalinen toimintakyky Sosiaalisten taitojen ja toiminnan kautta kohti vahvempaa sosiaalista toimintakykyä. 9

10 Huomion kiinnittäminen nuorten yhteistyötaitoihin ja empatiakykyihin nuorten onnistumisasenteeseen, koskettamisen taitoon ja kiusatuksi joutumiseen Kiusatut nuoret tarvitsevat erityisen paljon rakastavia ja rajat asettavia vanhempia. erityisesti tyttöjen turvattomuuteen erityisesti poikien perustarpeisiin nuorten ja vanhempien väliseen keskusteluyhteyteen ja perheen tunneilmapiiriin (keskinäinen arvostus) erityisesti poikien kotona kokemiin konflikteihin Aurinkokuva Kiitos! 10

Sosiaalinen vahvistaminen

Sosiaalinen vahvistaminen Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä ja palveluina Sosiaalisen vahvistamisen kehittämistoiminnan tuloksia VA LTA K U N N A L L I N E N T Y Ö PA JAY H D I S T YS R Y 1 Sosiaalinen vahvistaminen käsitteenä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Manninen Sinikka Nyman Kirsi Opinnäytetyö, Syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

LUOVAN TANSSIN VOIMA

LUOVAN TANSSIN VOIMA Opinnäytetyö (AMK) Toimintaterapian koulutusohjelmaclick here to enter text. 2013 Annika Lehtomaa LUOVAN TANSSIN VOIMA Tutkielma nuorten turvapaikanhakijoiden kokemuksista tanssi-improvisaatioryhmästä

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta

Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta Käsiteltävät aiheet: Vanhemmuuden tukeminen (vanhemmuuden roolikartta) Perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden kohtaaminen Huoli puheeksi Verkostotyö Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä

KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä saamastaan tuesta vanhemmuudelleen Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN SOSIAALITYÖN JOHTAMISEN KEHITTÄMISRAKENNE IV POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS 9.9.2010 AULIKKI KANANOJA ESITYKSEN RAKENNE Mitä ymmärrän sosiaalihuollon

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN PÄÄMIESASEMA PALVELUOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN PÄÄMIESASEMA PALVELUOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN PÄÄMIESASEMA PALVELUOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Helena Tikkanen-Kainulainen Kandidaatin tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Tammikuu 2010 KUOPION

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SIJAISPERHEISSÄ MUODOSTUNEET HYVÄT KÄYTÄNNÖT VARHAISKASVATUSIKÄISEN SIJAISLAPSEN SOPEUTUMISEN TUKENA

SIJAISPERHEISSÄ MUODOSTUNEET HYVÄT KÄYTÄNNÖT VARHAISKASVATUSIKÄISEN SIJAISLAPSEN SOPEUTUMISEN TUKENA SIJAISPERHEISSÄ MUODOSTUNEET HYVÄT KÄYTÄNNÖT VARHAISKASVATUSIKÄISEN SIJAISLAPSEN SOPEUTUMISEN TUKENA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, syksy 2013 Oma Allekirjoituksesi

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti. Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen

Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti. Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti Hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen Koulutusohjelma Hoitotyö Suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja Tekijä/Tekijät Linda Hätönen, Kirsi Pesonen, Mikko

Lisätiedot

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta Anne Saranpää Pro gradu- tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti

Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti. Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -projekti Ensimmäinen testiraportti Kirjoittanut: Tatjana Pajamäki-Alasara Työryhmä: Marjo Kankkonen,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen

Vapaa-ajanohjaus. Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi. Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen Vapaa-ajanohjaus Käsikirja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi Noora Mikkonen ja Johanna Rouvinen SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 LASTEN JA NUORTEN ERITYISPIIRTEITÄ 4 1.1

Lisätiedot

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana

NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY. - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN KUNTOUTUSKURSSIN MERKITYS JA HYÖTY - nuorten, vanhempien ja kurssityöntekijöiden kokemana Kirsi Rönkä Pro Gradu tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot