GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Geologian ja mineralogian linja Maaperägeologian linja Opintojen rakenne Opintojen suorittaminen Kurssien tavoitteet ja sisältö Koulutusohjelman tavoitteet: Geologian tutkimuskohteena ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutusohjelmassa perehdytään geologiaan itsenäisenä tieteenalana ja perusluonnontieteenä. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijalle geologinen näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä sekä opettaa itsenäisesti käyttämään geologisia tietoja maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan maankamaran luonnonvarojen etsimiseen, hyödyntämiseen ja suojeluun sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä. Geologian opetusta annetaan kahdessa pääaineessa, geologiassa ja mineralogiassa sekä maaperägeologiassa. Geologian opiskelu koostuu luennoista, niitä tukevasta laboratorio- ja maastotöistä, koti- ja ulkomaille tehtävistä geologisista opetusretkeilyistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Suuntautuminen pääaineen erikoistumisalaan tapahtuu syventävien opintojen aikana. Perus- ja aineopinnoissa opiskelija perehtyy yleiseen, alueelliseen ja rakenteelliseen geologiaan, malmigeologiaan, mineraalien määritykseen, kivilajien mikroskooppiseen tutkimukseen sekä kivien syntyä käsittelevään tieteenalaan, petrologiaan. Lisäksi perehdytään maaperän syntyyn, historiaan, ominaisuuksiin ja käyttöön erilaisilla kvartääri- ja sovelletun maaperägeologian luentokursseilla. Laboratorio-opiskelun lisäksi opitaan maastokurssien ja kenttätöiden avulla geologista kartoitusta sekä maankamaran raaka-ainevarojen etsintää ja inventointia. Geologian koulutusohjelma antaa mahdollisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen geologian ja mineralogian tai maaperägeologian aloilla. Geologia ja mineralogia Geologia ja mineralogia tutkii kallioperän koostumusta, rakennetta ja syntyä sekä kivilajien ja (1 of 3) :13:56

2 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA mineraalien hyväksikäyttöä ja kallioperässä olevia raaka-ainevaroja. Tutkimus perustuu maastossa tehtäviin kartoitushavaintoihin sekä kivilajien ja niiden ainesosasten, mineraalien laboratoriomäärityksiin. Se vaatii tuekseen perusteellisia kemian ja fysiikan tietoja. Syventävien opintojen ja tutkielman perusteella geologian ja mineralogian opiskelija voi valita erikoistumisalakseen kallioperägeologian, mineralogian tai malmigeologian ja mineraaliset raaka-ainevarat. Maaperägeologia Maaperägeologia tutkii maaperän syntyä, kehitystä, rakennetta ja ainesta mukaan lukien pohjavesi maa- ja kallioperässä. Keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää kvartäärikauden luonnon prosessien vaikutus maaperän synnyssä. Näin opitaan hallitsemaan mm. pohjaveteen, turpeeseen, ympäristönsuojeluun sekä maa- ja kallioperän raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä geologisia kysymyksiä. Tutkimuksissa nojaudutaan mm. kemiallisiin, geoteknisiin, geofysikaalisiin, sedimentologisiin ja paleontologisiin kenttätutkimusmenetelmiin ja laboratorioanalyyseihin. Opiskelija voi opintojensa ja pro gradu -tutkielmansa perusteella suuntautua kvartäärigeologian, pohjavesigeologiaan, ympäristögeologiaan tai sovelletun maaperägeologian eri alueille. Sijoittuminen eri ammattialoille Geologiaa ja mineralogiaa pääaineenaan opiskelleet geologit voivat sijoittua Geologian tutkimuskeskuksessa kallioperäkartoitustehtäviin ja muihin kivilajitutkimuksiin, mineralogeiksi sekä malminetsintään ja geokemiallisiin tutkimuksiin. Teollisuuden piirissä on mahdollisuus toimia mineralogina, malminetsijänä, rakennuskivitutkimuksissa sekä louhoksilla ja kaivoksilla louhinnan ja tuotannon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavana kaivosgeologina. Geokemiallinen peruskoulutus on sopiva mm. ympäristöhuollon tutkimustehtäviin. Yliopistoissa ja Geologian tutkimuskeskuksessa on erilaisissa tutkimusprojekteissa määräaikaisia työpaikkoja, joissa geologit voivat täydentää ammattitaitoaan jatko-opiskelua varten. Maaperägeologia pääaineenaan valmistuneet geologit ovat sijoittuneet tutkijoina ja suunnittelijoina valtion, kuntien tai yksityisten työnantajien palvelukseen. Työtehtäviä on kotimaassa ja ulkomailla mm. Geologian tutkimuskeskuksen, korkeakoulujen, kuntien, teollisuuden sekä rakennus- ja ympäristöalan yritysten palveluksessa. Geologisen tiedon hyväksikäytöllä on nyky-yhteiskunnassa laajenemismahdollisuuksia mm. pohjavesitutkimuksissa, raaka-ainetutkimuksissa, ympäristötutkimuksissa ja teollisessa tuotannossa. Geologian alan tutkinto on käytännön läheinen luonnontieteen ylempi (2 of 3) :13:56

3 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA korkeakoulututkinto, joka tarjoaa mahdollisuuden hakeutua myös totutuista geologian toimista poikkeaviin tehtäviin yhteiskunnan eri aloilla. Geologien työllisyystilanne on kohtalainen. Uusiin ja käyttökelpoisiin sovellutuksiin tähtäävä geologian koulutus antaa tietoja ja taitoja, joilla on kysyntää elinkeinoelämässä. (3 of 3) :13:56

4 OPINTOJEN RAKENNE GEOLOGIAN JA MINERALOGIAN LINJA MAAPERÄGEOLOGIAN LINJA Pääaineen opinnot (FM 94 ov, LuK 71 ov) Kummallakin linjalla ovat yhteiset geologian perus- ja aineopinnot. LuK -tutkintoon kaikki geologian alan opinnot kirjataan nimikkeellä geologia. Sivuaineopiskelijoille suositellaan ensisijaisesti tähdellä (*) merkittyjä kursseja. GEOLOGIAN PERUSOPINNOT (15 ov) GEOL1007 Kenttäretkeily* 1 ov Maapallon geologinen kehitys ja geologiset prosessit* 6 ov GEOL4511 Endogeeniset prosessit (2 ov) GEOL4627 Eksogeeniset prosessit (2 ov) GEOL4631 Eliökunnan kehitys ( 2 ov) Suomen kallio- ja maaperän synty ja kehitys* 4 ov GEOL4512 Kallioperägeologian perusteet (2 ov) GEOL4626 Maaperägeologian perusteet (2 ov) Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat* 4 ov GEOL1104 Mineraalit ( 2 ov) GEOL1105 Kivilajit ( 1 ov) GEOL1106 Maaperäkerrostumat (1 ov) GEOLOGIAN AINEOPINNOT (53 tai 56 ov) Petrologian ja sedimentologian perusteet* 9 ov GEOL1108 Magmakivien petrologia (2ov) GEOL1102 Sedimentologia (2 ov) GEOL1103 Eri kerrostumisympäristöt (2 ov) GEOL1109 Metamorphic petrology I (Metamorfisten kivien petrologia I) (2 ov) GEOL1101 Stratigrafian perusteet 1 ov) (1 of 6) :13:57

5 OPINTOJEN RAKENNE GEOL4509 Petrologian harjoitustyöt 8 ov GEOL4614 Sedimentologian harjoitustyöt 5 ov Geokemian perusteet* 4 ov GEOL4510 Kidekemia ja geokemia ( 2 ov) GEOL4634 Maaperän geokemian perusteet ( 2 ov) GEOL4514 Geokemian harjoitustyöt 3 ov GEOL0002 Retkeily I* 1 ov GEOL0005 Geolainsäädäntö* 1 ov GEOL0003 Geologisen tiedon haku ja seminaari I 2 ov Kenttäkurssit* 2 ov GEOL4520 Kallioperägeologian kenttäkurssi (1ov) GEOL4650 Maaperägeologian kenttäkurssi (1ov) GEOL4521 Malmigeologia ja mineraaliset raaka-aineet* 2 ov GEOL4508 Mineralogia II 2 ov GEOL4517 Structural geology I (Rakennegeologia I) 2 ov GEOL4653 Glasiaaligeologia* 3 ov GEOL4635 Pohjavesigeologian perusteet* 2 ov GEOL4633 Sovelletun maaperägeologian perusteet* 2 ov GEOL1004 Kvartäärigeologia* 2 ov GEOL0001 Harjoitusaine 1 ov GEOL4515 Geofysiikka 2 ov GEOL4516 LuK -tutkielma 3 ov LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK -tutkielman aiheesta on sovittava erikseen ao. aineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. LuK -tutkintoon (120 ov) on tutkielman, perus- ja aineopintojen lisäksi sisällytettävä syventävistä opinnoista kurssit Seminaari II ja Retkeily II sekä 2 ov jonkin erikoistumisalan opintoja. LuK -tutkielma ei ole FM -tutkinnossa pakollinen. Jos LuK -tutkielmaa ei tehdä, tulee syventävien opintojen opintokokonaisuuden yhteislaajuudeksi FM -tutkinnossa 25 ov. GEOLOGIAN JA MINERALOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (26 ov tai 23 ov) Pakolliset opinnot (18 ov) (2 of 6) :13:57

6 OPINTOJEN RAKENNE GMIN4521 Petrologia II 8 ov GMIN4536 Petrologia II: magmakivet (3 ov) GMIN4538 Petrology II: metamorphic petrology II (Petrologia II: Metamorfisten kivien petrologia II) (4 ov) GMIN3002 Petrologia II:n retkeilyt (Petrology II excursions) (1ov) GMIN4542 Seminaari II 2 ov GMIN4516 Retkeily II 1 ov GMIN4703 Erikoistyö 7 ov Vaihtoehtoiset opinnot erikoistumisalan mukaisesti (8 tai 5 ov): Kallioperägeologia GMIN4522 Geokemia ja analytiikka 1 ov GMIN4546 Geologisia teemakysymyksiä 3 ov GMIN4517 Structural geology II (Rakennegeologia II) 3 ov Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 3 ov Mineralogia GMIN4522 Geokemia ja analytiikka 1 ov GMIN4523 Mineralogia III 4 ov GMIN4546 Geologisia teemakysymyksiä 2 ov Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 3 ov Malmigeologia ja mineraaliset raaka-aineet GMIN4519 Kaivoskurssi 1 ov GMIN4518 Malmimineralogia 4 ov GMIN4546 Geologisia teemakysymyksiä 2 ov GMIN4551 Rakennuskivet 2 ov GMIN4552 Teollisuusmineraalit ja teollisuuskivet 2 ov GMIN4526 PRO GRADU -TUTKIELMA 20ov MAAPERÄGEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (26 tai 23 ov) Pakolliset opinnot (18 ov) Maaperägeologian harjoitustyöt 8 ov GMAA4663 Makro- ja mikrofossiilien taksonomia (4 ov) GMAA9004 Maaperägeologiset tutkimusmenetelmät ( 4 ov) (3 of 6) :13:57

7 OPINTOJEN RAKENNE GMAA4654 Retkeily II 1 ov GMAA4656 Seminaari II (tai posteri) GMAA4703 Erikoistyö 7 ov 2 ov Vaihtoehtoiset opinnot erikoistumisalan mukaisesti (8 tai 5 ov): Kvartäärigeologia GMAA4630 Euroopan kvartäärigeologia 2 ov GMAA4658 Kvartäärigeologian teemakysymyksiä 2 ov GMAA4666 Kvartääristratigrafia 2 ov GMAA4612 Maaperägeologian erikoiskurssit 3 ov Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 1 ov Sovellettu maaperägeologia Valitaan seuraavista kursseista erikoistumista tukevia syventäviä opintoja. GMAA4648 Yleinen rakennusgeologia 2 ov GMAA4671 Maaperämekaniikka 3 ov GMAA4636 Kallioperän rakennusgeologia 2 ov GMAA8901 Suomen uusiutumattomat luonnonvarat 2 ov GMAA4659 Ympäristögeologia 1 ov GMAA4700 Pohjavesigeologian teemakysymyksiä 2 ov GMAA4609 Luonnolliset ympäristömuutokset 2 ov GMAA4660 Maaperän geokemian kysymyksiä 1 ov GMAA4637 Turvegeologia 2 ov GMAA4639 Paleolimnologia 2 ov GMAA4612 Maaperägeologian erikoiskurssit tai Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 2 ov GMAA4675 PRO GRADU -TUTKIELMA 20ov Geologian kummallakin linjalla on yhteiset perusopinnot (15 ov) ja aineopinnot (53 tai 56 ov). Sivuaineita yhteensä 40 ov ja muita opintoja 3 ov (LuK) ja 6 ov (FM). Geologian ja mineralogian sekä maaperägeologian syventävät opinnot ovat 26 tai 23 ov. FM -tutkinnossa LuK -tutkielma luetaan osaksi 160 opintovii-kon perustutkintoa ja tällöin syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi tulee 23 ov. LuK -tutkinto sisältää tutkielman lisäksi 117 ov suorituksia, joihin tulee sisältyä geologian perusopinnot (15 ov) ja aineopinnot (53 ov), 40 ov sivuaineopintoja, 3 ov kieliopintoja sekä 6 ov geologian syventäviä opintoja. LuK -tutkinto annetaan geologiassa. (4 of 6) :13:57

8 OPINTOJEN RAKENNE Sivuaineiden opinnot (40 ov) Geologian pakolliset sivuaineet voidaan suorittaa minimilaajuisessa FM - (160 ov) ja LuK - tutkinnossa (120 ov) joko vaihtoehdon A tai B mukaan: A. ( ov) Kaksi 15 ov sivuainetta, joista toisen on oltava kemia ja toinen jokin seuraavista: biokemia, fysiikka, matematiikka, tilastotiede, biologia, ympäristönsuojelu, tietojenkäsittelyoppi, maantiede, liiketaloustiede tai arkeologia. B. (35 ov) Yksi 35 ov opintokokonaisuus seuraavista: kemia, fysiikka, matematiikka, biokemia, biologia, tilastotiede, ympäristönsuojelu tai liiketaloustiede. Mikäli yhtä sivuainetta halutaan suorittaa 35 ov opintokokonaisuus, tulee vapaasti valittavien sivu-aineiden laajuudeksi 5 ov. Vapaasti valittavat kurssit (10 ov) Opintojaksot voi valita vapaasti myös sellaisista, aineista, jotka eivät kuulu geologian koulutusohjelman sivuaineisiin, kuten esim. oikeustiede tai kieliopinnot. Opinnoiksi suositellaan tilastotieteen ja tietojenkäsittelyopin opintoja sekä yliopiston tuottamia tieteen etiikan opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä myös täydennyskouutuskeskuksen tuottamia yrittäjyysopintoja, mikäli tiedekunta katsoo opintojen sisällön ja tason vastaavan korkeakouluopinnoilta vaadittavaa tasoa. Vapaasti valittavat kurssit voivat olla myös Åbo Akademin geologian kursseja, esim.: Kvantitativ information i geologi ov sl 1999 Publiceringsteknik ov sl 1999 Strukturgeologi ov kl 2000 Miljögeologi ov kl 2000 Muut opinnot (FM 6 ov, LuK 3 ov) Kieli- ja viestintäopinnot (3 ov) Toinen kotimainen kieli 1 ov Vieraan kielen opinnot 2 ov Työharjoittelu 3 ov (5 of 6) :13:57

9 OPINTOJEN RAKENNE Työharjoittelu on pakollinen FM -tutkinnossa. Neljän viikon harjoitteluaika vastaa 1 ov:a, mikäli työharjoittelu on suoritettu geologisessa kenttätyössä kokeneen geologin johdolla tai muussa laitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa. Harjoittelupaikan hankkii opiskelija, työn valvojana toimii joko geologian opettaja tai laitoksen hyväksymä vanhempi geologi. Opiskelijan tulee esittää työharjoittelustaan geologian ja mineralogian tai maaperägeologian professorille kirjallinen selvitys. (6 of 6) :13:57

10 Kurssien sisältö esitellään opintojen rakenneosion mukaisessa järjestyksessä. Sivuaineopiskelijoille suositellaan ensisijaisesti tähdellä (*) merkittyjä kursseja. GEOL1007 Kenttäretkeily (1 ov)* Kenttäretkellä tutustutaan geologisiin muodostumiin ja niiden merkitykseen ympäristössämme sekä geologisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa. Retkeily järjestetään kahdessa osassa: syksyllä kahden päivän mittainen tutustuminen Lounais-Suomen geologisiin muodostumiin ja geologisen tiedon sovellutuksiin, keväällä kahden päivän maastoretkeilyllä tarkastellaan kivilajeja, maaperää ja niiden muodostamia geologisia kokonaisuuksia. Kevään retkeltä laaditaan retkiseloste. Maapallon geologinen kehitys ja geologiset prosessit 6 ov* GEOL4511 Endogeeniset prosessit ( 2 ov) GEOL4627 Eksogeeniset prosessit ( 2 ov) GEOL4631 Eliökunnan kehitys (2 ov) Kurssi käsittelee maailmankaikkeuden ja maapallon syntyä sekä maapallon kivi-, vesi- ja kaasukehän kehitystä. Lisäksi käsitellään geologisia tapahtumaketjuja, niiden keskinäistä riippuvuutta sekä prosessien tuloksia ja tuotteita. Eliökunnan kehitys käsittää maapallon eliökunnan kehityksen, kerrostumat, stratigrafian ja tärkeimmät johtofossiilit. 1) endogeeniset prosessit ja 2) eksogeeniset prosessit sekä 3) eliökunnan kehitys Suoritustavat: Luentojen seuraaminen,ja kuulustelut. Kurssit 1) ja 2) luennoidaan syyslukukaudella sekä kurssi 3) kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Skinner, B.J. and Porter, B.J., (1995): The Dynamic Earth, An Introduction to Physical Geology tai Press, F. & Siever, R. (1998): Understanding Earth tai Emiliani, C. (1992): Planet Earth, Cosmology, Geology, and the Evolution of Life and Environment, 718 p. ja Stanley, S. M. 1989: Earth and life trough time, ss sekä opintomoniste. Suomen kallio- ja maaperän synty ja kehitys 4 ov* GEOL4512 Kallioperägeologian perusteet ( 2ov) GEOL4626 Maaperägeologian perusteet ( 2 ov) Kallioperägeologian perusteet sisältää Suomen kallioperän yleiskuvauksen, sen liittymisen laajempiin kokonaisuuksiin, stratigrafiset yksiköt ja niiden petrologiset erityispiirteet sekä kallioperän kehityksen kuvauksen. Maaperägeologian perusteissa käsitellään maaperän synty, stratigrafia ja kronologia sekä alueelliset erityispiirteet, deglasiaatio, Itämeren ja kasvillisuuden (1 of 15) :13:59

11 kehitys. Suoritustavat: Luennoidaan ja kuulustellaan kahdessa osassa kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Suomen kartasto (1990): Vihko Geologia sekä opintomonisteet. Lehtinen, M., Nurmi, P. ja Rämö, T. (1998) Suomen kallioperä Mineraalit, kivet ja maaperäkerrostumat 4ov* GEOL1104 Mineraalit (2 ov), GEOL1105 Kivilajit (1 ov) GEOL1106 Maaperäkerrostumat (1 ov) Kurssi käsittelee mineraalien, kivilajien sekä maaperän, koostumusta, rakennetta, ominaisuuksia, tunnistamista ja luokittelua. Kurssi muodostuu mineralogian luennoista (10 t) sekä johdetuista mineraali-, kivilaji- ja maaperäharjoituksista (48 t ) Suoritustavat: luennot, harjoitukset, tutustuminen kokoelmiin, kuulustelut. Kirjallisuus: Marttila, E, Liimatainen, J. & Yli-Kyyny, K. (1995): Yleisimpien mineraalien tunnistaminen (opintomoniste), Marttila, E. (1977) : Yleisten kivilajien koostumus ja tunnistaminen (opintomoniste), Kauppila ja muut (1996): Maalajitteet ja tekniset maalajiluokitukset (opintomoniste). Petrologian ja sedimentologian perusteet 9 ov* GEOL1108 Magmakivien petrologia (2 ov) GEOL1102 Sedimentologian perusteet (2 ov) GEOL1103 Eri kerrostumisympäristöt(2 ov) GEOL1109 Metamorphic petrology I (Metamorfisten kivien petrologia I) (2 ov) GEOL1101 Stratigrafian perusteet (1 ov) GEOL1108 Magmakivien petrologia (2 ov) Kivisulan muodostumista, liikkumista ja kiteytymistä säätelevät fysiokemialliset prosessit, magmakivien luokitteluperusteet, magma- ja magmakivityypit sekä niiden suhde laattatektoniseen kehitykseen. Kurssi liittyy kiinteästi mikroskooppisen petrologian harjoitustöihin (GEOL4509). Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Raymond (1995): Igneous Petrology tai Blatt & Tracy (1995): Petrology. GEOL1102 Sedimentologian perusteet (2 ov) Sedimentologisen tutkimuksen peruskäsitteet, kerrostumistapahtumat ja erilaisten kerrosrakenteiden synty. (2 of 15) :13:59

12 Suoritustavat: Luentoja, maastoharjoituksia ja kuulustelu. Kirjallisuus: Collinson & Thompson (1988): Sedimentary Structures sekä luentomoniste. GEOL1103 Eri kerrostumisympäristöt(2 ov) Maapallon eri kerrostumisympäristöihin muodostuvien sedimenttien erityispiirteet. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: joku seuraavista teoksista: Friedman, Sanders & Kopalska-Merkel (1993): Principles of Sedimentary deposits Leeder (1972): Sedimentology: Process and Product Miall (1985): Principles of Sedimentary Basin Analysis Reading (1989): Sedimentary Environments and Facies Raymond (1995): Sedimentary petrology Reading (1996): Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy Reineck, & Singh (1980): Depositional Sedimentary Environments, with special Reference to Terrigenous Clastics Selley (1992): Applied Sedimentology, Walker & James (1992): Facies Models GEOL1109 Metamorphic petrology I (Metamorfisten kivien petrologia I)(2 ov) An introduction to metamorphic petrology: types of metamorphism; metamorphic rocks and their textures; metamorphic facies; phase diagrams; prograde evolution of important rock types; P-T paths and tectonic settings. Mode of assessment: Active participation, exercises, and final examination. Textbooks: Yardley (1993) An introduction to metamorphic petrology GEOL1101 Stratigrafian perusteet (1 ov) Stratigrafian perusteet käsittelee kerrostumien nimeämisen sääntöjä ja hierarkiaa sekä stratigrafian kategorioita. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Hedberg ed. (1994): International Stratigraphic Guide. GEOL4509 Petrologian harjoitustyöt (8 ov) Kurssi käsittää mineraalien sekä magma-, sedimentti- ja metamorfisten kivien tutkimusmetodikkaa (kristallografia, kideoptiikka, mineraalimääritys) sekä petrografista tutkimusta polarisaatiomikroskoopilla. (GEOL4507 kideoptiikka 1 ov, GEOL4502 kristallografia 0.5 ov sekä GEOL0006 mineraalimääritys- ja mikroskooppikurssi 6.5 ov) Suoritustavat: Luentoja ja demonstraatioita kahden lukukauden aikana seuraavassa järjestyksessä: kristallografia, kideoptiikka, mineraalimääritys, magmapetrologia, (3 of 15) :13:59

13 sedimenttipetrologia ja metamorfinen petrologia. Kuulustelut: kristallografia ja kideoptiikka. Kirjallisuus: Phillips, W.R. (1971): Mineral optics, tai Bloss, F.D. (1961): Introduction to the methods of optical crystallography tai Hurlbut, C.S. & Klein, C. (1959): Manual of Mineralogy (19 p.) s Raymond, L.A. (1995): Petrology tai vastaava teos sekä kurssin aikana määriteltäviä teoksia mikroskooppisen petrologian alalta. Rajoitukset: Kideoptiikka on suoritettava hyväksytysti ennen muiden petrologian harjoitustöiden aloittamista. Opiskelijamäärää kurssilla voidaan joutua rajoittamaan, tällöin etuoikeus on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. Ilmoittautuminen toukokuun aikana geologian ja mineralogian assistentille. GEOL4614 Sedimentologian harjoitustyöt (5 ov) Kurssi käsittää luentoja litofasies-analyysin periaatteista, kerrostumien kuvauksesta ja luokittelusta ja synnyn tulkinnasta. Litofasiesten kuvaus ja maaperänäytteiden keruu maastossa. Näytteiden laboratorioanalyysit ja tulosten raportointi. Suoritustavat: Harjoitustyöt ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Gale, S. J. & Hoare P. G. (1991): Quaternary Sediments ja harjoitustöiden opintomoniste, erikseen jaettava materiaali sekä harjoitustyöt työselosteineen. Rajoitukset: Vaatimuksena on hyvin tiedoin suoritetut geologian perusopinnot sekä kurssit GEOL4633, GEOL1101, GEOL1102 ja GEOL1103. Opiskelijamäärää kurssilla voidaan joutua rajoittamaan, tällöin on etuoikeus koulutusohjelman opiskelijoilla. Ilmoittautuminen maaperägeologian assistenteille. Geokemian perusteet (4 ov) * GEOL4510 Kidekemia ja geokemia (2 ov) GEOL4634 Maaperän geokemian perusteet (2 ov) Kurssilla käsitellään alkuaineiden esiintymistä ja käyttäytymistä geologisissa prosesseissa ja esiintymistä maapallon eri kehissä ja meteoriiteissa. Mineraalien sidokset, kidekenttäenergia, seoskiteet, mineraalien fysikaalisiin ominaisuuksiin vaikuttavat kidekemialliset tekijät. Maaperän geokemian perusteita käsitellään Suomen oloihin soveltaen. Tutustutaan kemiallisen ympäristön lainalaisuuksiin; alkuaineiden jakautumiseen luonnossa ja tätä sääteleviin tekijöihin. Luennoilla selvitetään geokemiallisia tutkimusmenetelmiä ja niiden avulla saatavan tiedon soveltamista mm. ympäristögeologiassa, malminetsinnässä, agrogeologiassa ja hydrogeologiassa. Suoritustavat: Luentojen luennot ja kuulustelut. Kirjallisuus: Fyfe, W. S. (1964): Geochemistry of Solids tai Brownlow, A. H. (1979): Geochemistry tai Henderson, P. (1982): Inorganic Geochemistry ja McBride, M. B. (1994): Environmental chemistry of soils sekä opintomoniste. (4 of 15) :13:59

14 GEOL4514 Geokemian harjoitustyöt (3 ov) Kurssilla perehdytään luentojen ja demonstraatioiden avulla geokemiallisiin analyysimenetelmiin, näytteen käsittelyyn, näytteen edustavuuteen, määritystarkkuuksiin, ongelman kannalta oikean analyysimenetelmän valintaan sekä geokemiallisten tulosten tietokonepohjaiseen käsittelyyn. Käytännössä harjoitellaan kivilajien, mineraalien, maaperän ja vesien pääkomponenttien ja eräiden hivenalkuaineiden määrityksiä mm. AAS- ja XRFmenetelmillä. Suoritustavat: Luennot, demonstraatioita, harjoitustyö, työselostus ja loppukuulustelu. GEOL0002 Retkeily I (1 ov)* Retkeilyllä opitaan tuntemaan kallio- ja maaperän erilaisia muodostumia ja niiden rakennepiirteitä maastossa. Suoritustavat: Osallistuminen retkeilyyn ja retkiselosteen laatiminen. Rajoitukset: Osallistujien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan ja tällöin etuoikeus on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. GEOL0005 Geolainsäädäntö (1 ov)* Kurssilla käsitellään kaivoslakia ja muuta geologiaa koskevaa lainsäädäntöä sekä kaavoitukseen ja maankamaran käyttöön ja pohjavesien suojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Luentosarja pidetään vain joka 2. tai 3. vuosi. Opiskelijan on itse sovitettava se opintoihinsa. Suositellaan 2. opintovuodesta lähtien. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. GEOL0003 Geologisen tiedon haku ja seminaari I (2 ov) Geologisen tiedon haku käsittää perehtymisen geologisen kirjallisuuden ja viitetietokantojen käyttöön ja osallistumisen erikoiskurssiin, johon sisältyy luentoja sekä harjoituksia kirjaston ja kirjallisuuden käytöstä. Kurssi tulisi suorittaa ennen ensimmäistä seminaarityötä ja harjoitusainetta. Seminaari suoritetaan osallistumalla lukukausittain järjestettäviin seminaaritilaisuuksiin, kirjoittamalla yksi aine ja pitämällä suullinen esitys sekä arvioimalla ja kritisoimalla muiden esitelmiä. Kenttäkurssit (2 ov)* GEOL4520 Kallioperägeologian kenttäkurssi (1 ov) GEOL4650 Maaperägeologian kenttäkurssi (1 ov) Kallioperägeologian kenttäkurssilla opitaan kallioperätutkimusten vaatimat kenttätutkimusmenetelmät: petrografisten ja tektonisten havaintojen tekeminen geologisista muodostumista, havaintojen merkitseminen kartalle ja kenttäpäiväkirjan teko. Kurssista (5 of 15) :13:59

15 laaditaan raportti. Suoritustavat: Käytännön kartoitusharjoitus maastossa; demonstraatiot kartoituskohteella, omakohtainen geologisen kartan ja rakennetulkinnan laatiminen. Maaperägeologian kenttäkurssilla perehdytään maastossa Suomen jäätikkösyntyisiin ja postglasiaalisiin maaperämuodostumiin, erityisesti niiden morfologiaan, rakenteisiin, ainekseen ja syntyyn. Suoritustavat: Osallistuminen kenttäkurssiin ja retkiselostuksen laatiminen. Rajoitukset: Kenttäkursseille osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. GEOL4521 Malmigeologia ja mineraaliset raaka-aineet (2 ov)* Kurssilla käsitellään malmin määritelmä, malmia muodostavat prosessit, malmien luokittelu ja malmityypit esimerkein valaistuina, metallogenian suhde globaaliseen tektoniikkaan, Suomen ja Fennoskandian metallogenia ja malmiesiintymät. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Evans, A. M. (1992): Ore geology and Industrial minerals, An introduction, Papunen, H., toim., (1988): Suomen malmigeologia ss sekä Wennervirta, H. (1992): Maapallon sulfidimalmeista. GEOL4508 Mineralogia II (2 ov) Kurssilla käsitellään mineraalien tunnistus ulkoisten ominaisuuksien perusteella, mineraalien systematiikka, kiderakenteet ja koostumusvaihtelut. Suoritustavat: Tutustuminen mineraalikokoelmaan, mineraalien tunnistuskuulustelu sekä kuulustelu systematiikasta. Kirjallisuus: Mason, B. & Berry, L. G. (1968): Elements of Mineralogy. GEOL4517 Structural geology I (Rakennegeologia I) (2 ov) An introduction to structural geology: geometric and kinematic analysis; basic tectonics; exercises (maps and cross-sections; stereographic projection) Mode of assessment: Active participation, exercises, and final examination. Textbooks: selected papers; parts of: Hobbs, B., Means, W. & Williams, P. (1976): An Outline of Structural Geology; GEOL4653 Glasiaaligeologia (3 ov)* Jäätikön ominaisuudet, mannerjäätikön toiminta sekä erilaisten glasigeenisten maaperämuodostumien synty, aines, morfologia, rakenne ja luokitus. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Menzies, J., (1995): Glacial Environments tai Bennet & Glaser (1996): Glacial (6 of 15) :13:59

16 Geology. Ice Sheets and Landforms tai Beun & Evans (1998): Glaciers and glaciation, sekä opintomoniste GEOL4635 Pohjavesigeologian perusteet (2 ov)* Opintojakso käsittelee pohjaveden esiintymistä ja etsintää maa- ja kallioperässä sekä pohjaveden laatukysymyksiä. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu 2ov, kirjatentti 1ov. Kirjallisuus: Korkka-Niemi, K. & Salonen, V-P. (1996): Maanalaiset vedet - Pohjavesigeologian perusteet, Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus. GEOL4633 Sovelletun maaperägeologian perusteet (2 ov)* Kurssilla käsitellään maaperän luokittelua ja rakennusgeologisia ominaisuuksia, jotka muodostavat perustan maaperägeologian sovellutuksille. Maaperägeologian sovellutusalueet esitellään ja käsitellään geologian roolia yhteiskunnassa. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: RIL 157. I (1985), Luku 1, opintomoniste ja Suomen kartasto; vihko 126. GEOL1004 Kvartäärigeologia (2 ov) Kurssilla käsitellään Kvartäärikauden alajako ja kronologia, jääkaudet, interglasiaaliajat ja niiden syyt. Maapallon kvartääriset jäätiköitymisalaueet, sedimentit, muodostumat ja tutkimusmenetelmät. Kvartäärikauden geologiset päätapahtumat maapallolla. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan, esim. Andersen & Borns (1994): The Ice Age World tai Ehlers (1996): Quaternary and Glacial Geology sekä opintomoniste. GEOL0001 Harjoitusaine 1 ov Harjoitusaine laaditaan kirjallisuuden perusteella professorin kanssa sovitusta aiheesta. GEOL4515 Geofysiikka (2 ov) Kurssilla käsitellään pääasiassa sovellettua geofysiikkaa, kuten painovoimamittausten, magnetometrian, sähköisten tasa- ja vaihtovirtamenetelmien sekä radiometristen mittausten perusteita sekä geofysikaalisten mittaustulosten hyödyntämistä kallioperän kartoituksessa, malminetsinnässä, maaperäkartoituksessa, rakennus- ja hydrogeologiassa, maa- ja kallioperän rakenteen, kerrosten syvyyden, kaltevuuden sekä pohjaveden pinnan määrittelemisessä. Suoritustavat: Luennot, loppukuulustelu. Kirjallisuus: Peltoniemi, M. (1988): Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. (7 of 15) :13:59

17 GEOL4516 LuK -tutkielma (3 ov) LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK -tutkielman aiheesta on sovittava erikseen pääaineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. GMIN4521 Petrologia II (8 ov) Kurssi käsittää petrologian luennot sekä niihin liittyvät käytännön harjoitukset. Luennolla perehdytään syvällisesti kivien syntyteorioihin, geokemiaan, isotooppigeologiaan sekä sellaisiin kivien ominaisuuksiin, joiden perusteella magmaattisten ja metamorfisten prosessien luonnetta voidaan määritellä. Käytännön harjoituksissa perehdytään kivien mikrorakenteisiin, mineraalikoostumuksiin, mineraalien optisiin koostumusmäärityksiin sekä kivilajien mikroskooppiseen määrittämiseen ja systematiikkaan (metamorfisten kivien petrologia luennoidaan englanniksi). Suoritustavat: Luennot, käytännön harjoitukset sekä loppukuulustelut. GMIN4536 Petrologia II: magmakivet (3 ov) Kirjallisuus: Joku seuraavista magmapetrologian oppikirjoista: Hall, A. J. (1988): Igneous Petrology. Wilson, M. (1989) Igneous Petrogenesis. GMIN4538 Petrology II: metamorphic petrology II (Petrologia II: Metamorfisten kivien petrologia II) (4 ov) Advanced techniques in metamorphic petrology: recognising metamorphic reactions in thin sections; reading and drawing phase diagrams and petrogenetic grids; thermobarometry; P-T paths and tectonic settings. Mode of assessment: Active participation, exercises, and final examination. Textbook: selected papers; parts of: Bucher, K. & Frey, M. (1994): Petrogenesis of Metamorphic Rocks Spear, F.S. (1993): Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Paths. GMIN3002 Petrologia II:n retkeilyt (Petrology II excursions) (1ov) GMIN4517 Structural geology II (Rakennegeologia II) (3ov) This course presents modern techniques in structural geology and basement analysis, with strong links to large-scale tectonics. It includes lectures, advanced exercises, microstructures (8 of 15) :13:59

18 in thin sections, short field trips, and essay writing. Mode of assessment: Active participation, exercises, essay, field course and final examination. Textbooks: selected papers; parts of: Passchier, C.W. & Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. GMIN4542 Seminaari II (2 ov) Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija geologian ja mineralogian alaan liittyvään harjoitusaineen laadintaan, kirjallisuuden käyttöön sekä oikean geologisen terminologian hallitsemiseen sekä suulliseen esittämiseen. Seminaarin aluksi pidetään 4 tunnin luento tieteellisestä esityksestä, julkaisukanavista, geologisista järjestöistä, tieteen rahoituksesta ja tutkimuksen etiikasta. Opintojakson suoritus edellyttää osallistumista lukuvuosittain järjestettäviin seminaaritilaisuuksiin, yhden seminaariesitelmän laatimista sekä esittämistä ja esitysten arvioimista. Esitelmän tilalla voi pitää posteriesityksen pro gradu -työstään, joka luovutetaan esityksen jälkeen osaston käyttöön. GMIN4516 Retkeily II (1 ov) Retkeily tehdään asiantuntijan opastamana geologisesti hyvin tutkitulle alueelle tai vaihtoehtoisesti kaivosretkeilynä kotimaassa tai ulkomailla. Suoritustavat: Osallistuminen retkeilyyn, geologisen retkeilyoppaan ja retkiselosteen laatiminen. Rajoitukset: Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etuoikeus on geologian ja mineralogian linjan opiskelijoilla. GMIN4703 Erikoistyö (7 ov) Pro gradu -tutkielmaan liittyvä erikseen sovittava laboratorio- tai muu työ. Erikoistyöstä sovitaan professorin kanssa pro gradu -tutkielman aiheen yhteydessä. GMIN4522 Geokemia ja analytiikka (1 ov) Opintojaksolla perehdytään näytteiden esikäsittelyyn sekä tavallisimpiin geologien käytössä oleviin instrumentaalisiin analyysimenetelmiin ja kivistä tehtäviin erikoismäärityksiin. Suoritustavat: Harjoitustyö analytiikassa ja työselostus. GMIN4546 Geologian teemakysymyksiä Geologiassa ja mineralogiassa annetaan lukukausittain petrologiaan, mineralogiaan, malmigelogiaan, geokemiaan ja geofysiikkaan liittyviä erikoiskursseja, joihin kuuluuu luentoja, mahdollisesti demonstraatioita ja kuulusteluja. Kurssien luennoitsijoina ovat alan erikoisopettajat (tuntiopettajat, dosentit) ja laitoksen vakinainen opettajakunta. Opiskelija voi (9 of 15) :13:59

19 valita näistä syventävistä erikoiskursseista vapaasti sellaisia kursseja, jotka soveltuvat hänen pinto- kokonaisuuteensa. Lukukausittain ilmoitetaan kunkin erikoiskurssin yhteydessä, kuinka monta opintoviikkoa se vastaa. Näitä kursseja opiskelija voi suorittaa viidennestä lukukaudesta alkaen. Suoritustavat: Luennot ja niihin mahdollisesti liittyvät demonstraatiot ja kuulustelut. GMIN4523 Mineralogia III (4 ov) Opintojaksolla tehdään mineralogisia määrityksiä, mm. hilamitat, kideluokka, optiset ja muut fysikaaliset ominaisuudet sekä mineraalien koostumuksen ja fysikaalisten ominaisuuksien keskinäisten suhteiden määrityksiä. Suoritustavat: Harjoitustöitä erillisen suunnitelman mukaisesti, töistä laaditaan työselostus. Kirjallisuus: Erikseen sovittava teos harjoitustyön aiheen mukaisesti. GMIN4519 Kaivoskurssi (1 ov) Kurssilla tutustutaan geologiseen tutkimukseen kaivoksissa ja louhoksissa, kaivoskartoitukseen, kaivoskarttojen laadintaan, suunnitteluun, arviointiin, louhintamenetelmiin ja niiden valintaan. Suoritustavat: Käytännön harjoituksia kaivoksen asiantuntijan ohjauksessa, kuulustelu. Kirjallisuus: Vuorimiesyhdistys (1982): Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja. Rajoitukset: Kaivoskurssi järjestetään joka toinen vuosi ja osanottajamäärä rajoitetaan opiskelijaan. Etuoikeus geologiaa ja mineralogiaa pääaineenaan opiskelevilla. GMIN4518 Malmimineralogia (4 ov) Kurssilla käsitellään malmimineraalien luokittelun ja fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien teoreettiset perusteet, tutkimusmenetelmät ja malmimikroskooppiset harjoitustyöt sekä erilaisten hyötymineraalien käyttöön liittyvät tutkimusmenetelmät. Suoritustavat: Luennot, harjoitustyöt ja kuulustelut. Kirjallisuus: Papunen, H. (1988): Rikastusmineralogia (opintomoniste). Min. Soc. America, (1974): Sulfide Mineralogy. Craig, J. & Vaughan, D. (1981): Ore Microscopy and Ore Petrography. Ineson, P. A. (1998): Introduction to Practical Ore Microscopy. GMIN4551 Rakennuskivet (2 ov) Kurssilla perehdytään rakennuskivien esiintymiin ja niiden ominaisuuksiin ja laatuun erityisesti Suomen oloissa. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja kuulustelu. Kirjallisuus: Söderholm & Viita (1989): Rakennuskivet sekä luennolla sovittavia artikkeleita. (10 of 15) :13:59

20 GMIN4552 Teollisuusmineraalit ja teollisuuskivet (2 ov) Perehtyminen erityisesti suomalaisiin teollisuusmineraaleihin ja -kiviin sekä niiden käyttötarkoituksiin. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja kuulustelu. Kirjallisuus: Haapala, I. toim. (1988): Suomen teollisuusmineraalit ja teollisuuskivet sekä luennolla sovittavia artikkeleita. GMIN4526 Pro gradu -tutkielma (20 ov) Opiskelijan tulee kirjallisella tutkielmalla osoittaa hallitsevansa geologiset tutkimusmenetelmät mineralogian, petrologian, geokemian tai ekonomisen geologian alalla sekä osata käyttää alan lähdekirjallisuutta. Tutkielman perusteella laaditaan seminaariesitelmä tai posteri (seminaari II), jotka esitellään laitoksessa. Maaperägeologian harjoitustyöt 8 ov GMAA4663 Makro- ja mikrofossiilien taksonomia 4 ov GMAA9004 Maaperägeologiset tutkimusmenetelmät 4 ov Harjoitustöihin sisältyy laboratorio- ja maastoharjoituksia ja ne jakautuvat kahteen osaan: 1. Mikro- ja makrofossiilien taksonomia, joka sisältää johdetun kurssin makro- ja mikrofossiilien tunnistuksessa; Järjestetään syyslukukaudella. 2. Maaperägeologian tutkimusmenetelmät, jotka sisältävät neljä kaikille pakollista harjoitustyötä ja neljä harjoitustyötä valitun syventävien opintojen erikoistumisalan mukaisesti; järjestetään kevätlukukaudella. Suoritustavat: Harjoitustöiden suorittaminen ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: 1. Hyvärinen (1986): Siitepölyanalyysi ja Kvartäärin siitepölystratigrafia Luoteis- Euroopassa. Lappalainen, Stén & Häikiö (1978): Turvetutkimuksen maasto-opas, Laine & Vasander (1990): Suotyypit. 2. Kirjallisuus määräytyy valittujen harjoitustöiden mukaan. Rajoitukset: Edellytyksenä on hyvin suoritettu kurssi GEOL4614 ja pääosin suoritetut geologian aineopinnot. Suositellaan aloitettavaksi neljännen lukuvuoden syksyllä. Ilmoittautuminen maaperägeologian assistenteille. GMAA4654 Retkeily II (1 ov) Koti- tai ulkomaan viikon pituinen opetusretkeily, josta tehdään retkiselostus. Ohjeet oppiaineen professorilta. Rajoitukset: Osallistujien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on maaperägeologiaa pääaineenaan opiskelevilla. GMAA4656 Seminaari II (2 ov) Seminaari järjestetään vuosittain ja kaikkien pro gradu -vaiheessa olevien opiskelijoiden toivotaan osallistuvan siihen. Seminaarin aluksi pidetään 4 tunnin luento tieteellisestä (11 of 15) :13:59

21 esityksestä, geologisista järjestöistä, julkaisukanavista, tieteen rahoituksesta ja tutkimuksen etiikasta. Seminaarin yhteydessä voidaan pitää myös muita seminaareja ja vierailuesityksiä. Opiskelijat esittelevät seminaarin yhteydessä oman erikoistyönsä joko minuutin pituisena suullisena esityksenä tai posterina. GMAA4703 Erikoistyö ( 7 ov) Pro gradu -tutkielmaan liittyvä, erikseen sovittava laboratorio- tai muu työ. Erikoistyöstä sovitaan professorin kanssa pro gradu -tutkielman aiheen yhteydessä. GMAA4630 Euroopan kvartäärigeologia (2 ov) Pohjoismaiden tai Keski-Euroopan kvartäärigeologia, jäätiköitymisalueet, kerrostumien synty, muodot, stratigrafia ja kronologia Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Donner (1995): The Quaternary History of Scandinavia tai Ehlers -Kozarski-Gibbard (1995): Glacial Deposits in North-East Europe tai Ehlers (toim.) (1983): Glacial deposits in North-West Europe tai Nilsson, T. (1974): Pleistocen, s. 1-44, 76-92, , ja tai Nilsson, T. (1983): The Pleistocene, s. 1-79, , , sekä opintomoniste. GMAA4658 Kvartäärigeologian teemakysymyksiä (2 ov) Kurssi käsittää luentoja kvartäärigeologian erikoisaloilta. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä ja opintomoniste. GMAA4666 Kvartääristratigrafia (2 ov) Maapallon kvartäärikerrostumien stratigrafia, paleontologia ja kronologia. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Nilsson, T. (1974): Pleistocen, s , , ja tai Nilsson, T. (1983): The Pleistocene, s , , , sekä opintomoniste. GMAA4612 Maaperägeologian erikoiskurssit Sovelletun maaperägeologian erikoiskursseja järjestetään vuorovuosittain eri aihepiireistä, esim. hydrogeologia, merigeologia, fotogeologia, ajoitusmenetelmät, paleolimnologia, turvegeologia, geotekniikan perusteet, jne. Opiskelijan voi valita omaan opinto-ohjelmaansa parhaiten sopivat kurssit. Jokainen kurssi vastaa 1-2 ov:n suoritusta riippuen järjestettävän kurssin pituudesta. (12 of 15) :13:59

22 Suoritustavat: Luennot ja kuulustelut. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. GMAA4648 Yleinen rakennusgeologia (2 ov) Kurssilla käsitellään kartta- ja ilmakuvatulkinnan sekä kuvatulkintalaitteiden käyttöä, rakennuspohjan kairaus- ja näytteenottovälineistöä, tutkimustulosten esitystapoja, tulkintaa sekä hyväksikäyttöä suunnittelussa; rakennusgeologista kartoitusta, maaperässä tehtävät pohjatutkimukset; kallion tutkimusmenetelmiä ja kallion rakennusgeologisen tilan arviointia sekä geofysikaalisia luotauksia. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu: Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. GMAA4671 Maaperämekaniikka (3 ov) Opintojaksossa käsitellään pohjarakentamista edeltäviä tutkimusmenetelmiä, perustamismenetelmiä ja geoteknistä suunnittelua. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. GMAA4636 Kallioperän rakennusgeologia (2 ov) Opintojaksossa käsitellään kallioperän ominaisuuksia suunnittelun ja rakentamisen kannalta, kallion louhintaan, lujitukseen ja hyötykäyttöön liittyviä kysymyksiä ja kalliorakenteiden sekä louhinnan ympäristövaikutuksia. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen, osallistuminen mahdolliseen ulkodemonstraatioon, kirjallisuus ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. GMAA8901 Suomen uusiutumattomat luonnonvarat (2 ov) Kurssilla perehdytään maaperän uusiutumattomiin resursseihin, niiden käyttöön ja riittävyyteen. Erityisesti tarkastellaan korvaavia tai vaihtoehtoisia luonnonvaroja sekä energiavaroja. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu luennolla ilm. aineistosta. GMAA4659 Ympäristögeologia (2 ov) Ihmisen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisen aiheuttamien geologisten ympäristömuutosten tutkiminen. Geologisen luonnon erityispiirteet ja suojelu. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu. (13 of 15) :13:59

23 Kirjallisuus: Keller, E.A. (1992): Environmental geology. GMAA4700 Pohjavesigeologian teemakysymyksiä (2 ov) Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat pohjaveden tutkimusmenetelmät, pohjaveden suojelu ja pohjavesivarojen hyödyntäminen. Erityisesti paneudutaan pohjaveden likaantumisen ja virtauksen mallintamiseen sekä kalliopohjaveden tutkimukseen. Kursseja järjestetään eri asiantuntijoiden antamina luento- ja kenttäkursseina yhdessä Åbo Akademin kanssa. Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot ja harjoitukset loppukuulusteluineen. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. GMAA4609 Luonnolliset ympäristömuutokset (2 ov) Kurssilla tarkastellaan geologisen ajan kuluessa tapahtuvia hitaita ympäristömuutoksia ja niiden vaikutuksia elinympäristöömme. Luennolla käsitellään mm. luonnollisia ilmastonmuutoksia, maannostumista, luonnon säteilyä, elollisen ja elottoman luonnon tasapainoa jne. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Van Andel, T.H. (1994): New Views on an Old Planet, a History of Global Change, toinen painos. GMAA4660 Maaperän geokemian kysymyksiä (1 ov) Sisältö: Maaperän geokemian uusimpia tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia sekä sovellutuksia koti- ja ulkomailla. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelut Kirjallisuuus: Rose, A., Hawkes, H. & Webb, J. (1979): Geochemistry in Mineral Exploration tai muu teos sopimuksen mukaan. GMAA4639 Paleolimnologia (2 ov) Kurssilla tarkastellaan järviä kerrostumisympäristöinä. Sedimenteistä saatavaa tietoa sovelletaan rehevöitymisen, happamoitumisen ja erilaisten kvartäärikauden luonnollisten ympäristömuutosten selvittämiseksi. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: ilmoitetaan luennolla. GMAA4675 Pro gradu -tutkielma (20 ov) Omakohtaisiin kenttä- tai laboratoriotutkimuksiin pohjautuva tutkielma. Opiskelijan tulee kirjallisella tutkielmalla osoittaa hallitsevansa geologiset tutkimusmenetelmät kvartääri- tai sovelletun geologian alalla sekä osata käyttää alan lähdekirjallisuutta. Tutkielman perusteella (14 of 15) :13:59

24 laaditaan seminaariesitelmä tai posteri (seminaari II), jotka esitellään laitoksessa. GMIN4547/GMAA4610 Työharjoittelu (3 ov) Opiskelija suorittaa 12 viikon valvotun työharjoittelun geologisia tutkimuksia tekevien laitosten tai yhtiöiden palveluksessa. Työharjoittelusta laaditaan seloste. 12 viikon työharjoittelu geologisessa kenttätyössä tai muussa vastaavassa harjoittelupaikassa vastaa 3 ov:n opintoja. Harjoittelusta on sovittava professorin kanssa etukäteen ja siitä on annettava kirjallinen raportti. Työharjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa erässä. (15 of 15) :13:59

25 OPINTOJEN SUORITTAMINEN Opetukseen osallistuminen Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen ohjeellinen ajoittuminen lukukausiin käy ilmi myöhempänä seuraavista kaavioista. On huomattava, että eräitä opintojaksoja toteutetaan vain joka toinen vuosi tai vieläkin harvemmin. Joitain opintojaksoja voidaan luennoida useammassa osassa. Kursseja voidaan korvata kirjatenteillä. Lukukausittain annettava opetus on nähtävänä ilmoitustauluilla. Eräille geologian opintojaksoille voidaan ottaa vain rajoitettu määrä opiskelijoita. Tarvittaessa karsitaan ensisijaisesti sivuaineen opiskelijoita. Kuulustelut Luentokuulusteluihin ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti. Ilmoittautumisaika päättyy 7 vrk ennen tenttiä klo 16. Tentteihin ilmoittautuminen suoritetaan geologian laitoksen ilmoitustaululla olevaan listaan. Opiskelijalle järjestetään vähintään kolme tenttimahdollisuutta vuoden kuluessa kunkin luentosarjan tai kurssin päättymisestä. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut luentosarjaa tai kurssia vuoden kuluessa, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päättää tenttioikeudesta myös siinä tapauksessa, että opiskelija ei ole läpäissyt tenttiä kolmella aiemmalla yrityskerralla. Kurssin pitäjällä on oikeus määrätä kuulustelujen ajankohdat. Sivuaineen suorittaminen geologian koulutusohjelmasta Sivuaineenaan geologiaa opiskelevilta ei vaadita erityistä kuulustelua. Ilmoittautuminen tapahtuu geologian kansliasta (luonnontieteiden talo II, 3. kerros) saatavaa lomaketta käyttäen. Rajoitukset: Retkeilyt, kenttäkurssit ja harjoitustyöt: osanottajien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan. Etuoikeus on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. Mikäli kurssien osanottajamäärää joudutaan rajoittamaan, on siitä mainittu ao. kurssin sisällön kuvauksen yhteydessä. Neuvonta-assistentit (1 of 2) :13:59

26 OPINTOJEN SUORITTAMINEN Kirsti Korkka-Niemi, maaperägeologia ke ja to 15-16, h. 313, puh Olav Eklund, geologia ja mineralogia ti 10-12, h. 375, puh Opintojen ohjeellinen ajoitus Opintojen ohjeellinen ajoitus käy ilmi seuraavien sivujen kaaviosta. (2 of 2) :13:59

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA?

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? MONISTE 13/2006 Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? Selvitys laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien koulutuksista, sijoittumisesta

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Opinto-opas 2011-2014 Taloustieteen laitos, elintarvike-ekonomia Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(11) Elintarvike-ekonomia Tutkintovaatimukset kandidaatti, 180 op maisteri, 120 op Opintojaksokuvaukset Taloustieteen laitoksen yhteystiedot Elintarvike-ekonomia

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot