GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Geologian ja mineralogian linja Maaperägeologian linja Opintojen rakenne Opintojen suorittaminen Kurssien tavoitteet ja sisältö Koulutusohjelman tavoitteet: Geologian tutkimuskohteena ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset. Koulutusohjelmassa perehdytään geologiaan itsenäisenä tieteenalana ja perusluonnontieteenä. Koulutuksen keskeinen tavoite on antaa opiskelijalle geologinen näkemys maapalloa muokkaavista fysikaalis-kemiallisista ilmiöistä sekä opettaa itsenäisesti käyttämään geologisia tietoja maa- ja kallioperän tutkimuksessa maastossa ja laboratoriossa sekä erilaisissa käytännön tehtävissä. Geologista tietoa opitaan soveltamaan maankamaran luonnonvarojen etsimiseen, hyödyntämiseen ja suojeluun sekä toisaalta ympäristögeologisen suunnittelun piirissä. Geologian opetusta annetaan kahdessa pääaineessa, geologiassa ja mineralogiassa sekä maaperägeologiassa. Geologian opiskelu koostuu luennoista, niitä tukevasta laboratorio- ja maastotöistä, koti- ja ulkomaille tehtävistä geologisista opetusretkeilyistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Suuntautuminen pääaineen erikoistumisalaan tapahtuu syventävien opintojen aikana. Perus- ja aineopinnoissa opiskelija perehtyy yleiseen, alueelliseen ja rakenteelliseen geologiaan, malmigeologiaan, mineraalien määritykseen, kivilajien mikroskooppiseen tutkimukseen sekä kivien syntyä käsittelevään tieteenalaan, petrologiaan. Lisäksi perehdytään maaperän syntyyn, historiaan, ominaisuuksiin ja käyttöön erilaisilla kvartääri- ja sovelletun maaperägeologian luentokursseilla. Laboratorio-opiskelun lisäksi opitaan maastokurssien ja kenttätöiden avulla geologista kartoitusta sekä maankamaran raaka-ainevarojen etsintää ja inventointia. Geologian koulutusohjelma antaa mahdollisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen geologian ja mineralogian tai maaperägeologian aloilla. Geologia ja mineralogia Geologia ja mineralogia tutkii kallioperän koostumusta, rakennetta ja syntyä sekä kivilajien ja (1 of 3) :13:56

2 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA mineraalien hyväksikäyttöä ja kallioperässä olevia raaka-ainevaroja. Tutkimus perustuu maastossa tehtäviin kartoitushavaintoihin sekä kivilajien ja niiden ainesosasten, mineraalien laboratoriomäärityksiin. Se vaatii tuekseen perusteellisia kemian ja fysiikan tietoja. Syventävien opintojen ja tutkielman perusteella geologian ja mineralogian opiskelija voi valita erikoistumisalakseen kallioperägeologian, mineralogian tai malmigeologian ja mineraaliset raaka-ainevarat. Maaperägeologia Maaperägeologia tutkii maaperän syntyä, kehitystä, rakennetta ja ainesta mukaan lukien pohjavesi maa- ja kallioperässä. Keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää kvartäärikauden luonnon prosessien vaikutus maaperän synnyssä. Näin opitaan hallitsemaan mm. pohjaveteen, turpeeseen, ympäristönsuojeluun sekä maa- ja kallioperän raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä geologisia kysymyksiä. Tutkimuksissa nojaudutaan mm. kemiallisiin, geoteknisiin, geofysikaalisiin, sedimentologisiin ja paleontologisiin kenttätutkimusmenetelmiin ja laboratorioanalyyseihin. Opiskelija voi opintojensa ja pro gradu -tutkielmansa perusteella suuntautua kvartäärigeologian, pohjavesigeologiaan, ympäristögeologiaan tai sovelletun maaperägeologian eri alueille. Sijoittuminen eri ammattialoille Geologiaa ja mineralogiaa pääaineenaan opiskelleet geologit voivat sijoittua Geologian tutkimuskeskuksessa kallioperäkartoitustehtäviin ja muihin kivilajitutkimuksiin, mineralogeiksi sekä malminetsintään ja geokemiallisiin tutkimuksiin. Teollisuuden piirissä on mahdollisuus toimia mineralogina, malminetsijänä, rakennuskivitutkimuksissa sekä louhoksilla ja kaivoksilla louhinnan ja tuotannon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavana kaivosgeologina. Geokemiallinen peruskoulutus on sopiva mm. ympäristöhuollon tutkimustehtäviin. Yliopistoissa ja Geologian tutkimuskeskuksessa on erilaisissa tutkimusprojekteissa määräaikaisia työpaikkoja, joissa geologit voivat täydentää ammattitaitoaan jatko-opiskelua varten. Maaperägeologia pääaineenaan valmistuneet geologit ovat sijoittuneet tutkijoina ja suunnittelijoina valtion, kuntien tai yksityisten työnantajien palvelukseen. Työtehtäviä on kotimaassa ja ulkomailla mm. Geologian tutkimuskeskuksen, korkeakoulujen, kuntien, teollisuuden sekä rakennus- ja ympäristöalan yritysten palveluksessa. Geologisen tiedon hyväksikäytöllä on nyky-yhteiskunnassa laajenemismahdollisuuksia mm. pohjavesitutkimuksissa, raaka-ainetutkimuksissa, ympäristötutkimuksissa ja teollisessa tuotannossa. Geologian alan tutkinto on käytännön läheinen luonnontieteen ylempi (2 of 3) :13:56

3 GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA korkeakoulututkinto, joka tarjoaa mahdollisuuden hakeutua myös totutuista geologian toimista poikkeaviin tehtäviin yhteiskunnan eri aloilla. Geologien työllisyystilanne on kohtalainen. Uusiin ja käyttökelpoisiin sovellutuksiin tähtäävä geologian koulutus antaa tietoja ja taitoja, joilla on kysyntää elinkeinoelämässä. (3 of 3) :13:56

4 OPINTOJEN RAKENNE GEOLOGIAN JA MINERALOGIAN LINJA MAAPERÄGEOLOGIAN LINJA Pääaineen opinnot (FM 94 ov, LuK 71 ov) Kummallakin linjalla ovat yhteiset geologian perus- ja aineopinnot. LuK -tutkintoon kaikki geologian alan opinnot kirjataan nimikkeellä geologia. Sivuaineopiskelijoille suositellaan ensisijaisesti tähdellä (*) merkittyjä kursseja. GEOLOGIAN PERUSOPINNOT (15 ov) GEOL1007 Kenttäretkeily* 1 ov Maapallon geologinen kehitys ja geologiset prosessit* 6 ov GEOL4511 Endogeeniset prosessit (2 ov) GEOL4627 Eksogeeniset prosessit (2 ov) GEOL4631 Eliökunnan kehitys ( 2 ov) Suomen kallio- ja maaperän synty ja kehitys* 4 ov GEOL4512 Kallioperägeologian perusteet (2 ov) GEOL4626 Maaperägeologian perusteet (2 ov) Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat* 4 ov GEOL1104 Mineraalit ( 2 ov) GEOL1105 Kivilajit ( 1 ov) GEOL1106 Maaperäkerrostumat (1 ov) GEOLOGIAN AINEOPINNOT (53 tai 56 ov) Petrologian ja sedimentologian perusteet* 9 ov GEOL1108 Magmakivien petrologia (2ov) GEOL1102 Sedimentologia (2 ov) GEOL1103 Eri kerrostumisympäristöt (2 ov) GEOL1109 Metamorphic petrology I (Metamorfisten kivien petrologia I) (2 ov) GEOL1101 Stratigrafian perusteet 1 ov) (1 of 6) :13:57

5 OPINTOJEN RAKENNE GEOL4509 Petrologian harjoitustyöt 8 ov GEOL4614 Sedimentologian harjoitustyöt 5 ov Geokemian perusteet* 4 ov GEOL4510 Kidekemia ja geokemia ( 2 ov) GEOL4634 Maaperän geokemian perusteet ( 2 ov) GEOL4514 Geokemian harjoitustyöt 3 ov GEOL0002 Retkeily I* 1 ov GEOL0005 Geolainsäädäntö* 1 ov GEOL0003 Geologisen tiedon haku ja seminaari I 2 ov Kenttäkurssit* 2 ov GEOL4520 Kallioperägeologian kenttäkurssi (1ov) GEOL4650 Maaperägeologian kenttäkurssi (1ov) GEOL4521 Malmigeologia ja mineraaliset raaka-aineet* 2 ov GEOL4508 Mineralogia II 2 ov GEOL4517 Structural geology I (Rakennegeologia I) 2 ov GEOL4653 Glasiaaligeologia* 3 ov GEOL4635 Pohjavesigeologian perusteet* 2 ov GEOL4633 Sovelletun maaperägeologian perusteet* 2 ov GEOL1004 Kvartäärigeologia* 2 ov GEOL0001 Harjoitusaine 1 ov GEOL4515 Geofysiikka 2 ov GEOL4516 LuK -tutkielma 3 ov LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK -tutkielman aiheesta on sovittava erikseen ao. aineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. LuK -tutkintoon (120 ov) on tutkielman, perus- ja aineopintojen lisäksi sisällytettävä syventävistä opinnoista kurssit Seminaari II ja Retkeily II sekä 2 ov jonkin erikoistumisalan opintoja. LuK -tutkielma ei ole FM -tutkinnossa pakollinen. Jos LuK -tutkielmaa ei tehdä, tulee syventävien opintojen opintokokonaisuuden yhteislaajuudeksi FM -tutkinnossa 25 ov. GEOLOGIAN JA MINERALOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (26 ov tai 23 ov) Pakolliset opinnot (18 ov) (2 of 6) :13:57

6 OPINTOJEN RAKENNE GMIN4521 Petrologia II 8 ov GMIN4536 Petrologia II: magmakivet (3 ov) GMIN4538 Petrology II: metamorphic petrology II (Petrologia II: Metamorfisten kivien petrologia II) (4 ov) GMIN3002 Petrologia II:n retkeilyt (Petrology II excursions) (1ov) GMIN4542 Seminaari II 2 ov GMIN4516 Retkeily II 1 ov GMIN4703 Erikoistyö 7 ov Vaihtoehtoiset opinnot erikoistumisalan mukaisesti (8 tai 5 ov): Kallioperägeologia GMIN4522 Geokemia ja analytiikka 1 ov GMIN4546 Geologisia teemakysymyksiä 3 ov GMIN4517 Structural geology II (Rakennegeologia II) 3 ov Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 3 ov Mineralogia GMIN4522 Geokemia ja analytiikka 1 ov GMIN4523 Mineralogia III 4 ov GMIN4546 Geologisia teemakysymyksiä 2 ov Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 3 ov Malmigeologia ja mineraaliset raaka-aineet GMIN4519 Kaivoskurssi 1 ov GMIN4518 Malmimineralogia 4 ov GMIN4546 Geologisia teemakysymyksiä 2 ov GMIN4551 Rakennuskivet 2 ov GMIN4552 Teollisuusmineraalit ja teollisuuskivet 2 ov GMIN4526 PRO GRADU -TUTKIELMA 20ov MAAPERÄGEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (26 tai 23 ov) Pakolliset opinnot (18 ov) Maaperägeologian harjoitustyöt 8 ov GMAA4663 Makro- ja mikrofossiilien taksonomia (4 ov) GMAA9004 Maaperägeologiset tutkimusmenetelmät ( 4 ov) (3 of 6) :13:57

7 OPINTOJEN RAKENNE GMAA4654 Retkeily II 1 ov GMAA4656 Seminaari II (tai posteri) GMAA4703 Erikoistyö 7 ov 2 ov Vaihtoehtoiset opinnot erikoistumisalan mukaisesti (8 tai 5 ov): Kvartäärigeologia GMAA4630 Euroopan kvartäärigeologia 2 ov GMAA4658 Kvartäärigeologian teemakysymyksiä 2 ov GMAA4666 Kvartääristratigrafia 2 ov GMAA4612 Maaperägeologian erikoiskurssit 3 ov Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 1 ov Sovellettu maaperägeologia Valitaan seuraavista kursseista erikoistumista tukevia syventäviä opintoja. GMAA4648 Yleinen rakennusgeologia 2 ov GMAA4671 Maaperämekaniikka 3 ov GMAA4636 Kallioperän rakennusgeologia 2 ov GMAA8901 Suomen uusiutumattomat luonnonvarat 2 ov GMAA4659 Ympäristögeologia 1 ov GMAA4700 Pohjavesigeologian teemakysymyksiä 2 ov GMAA4609 Luonnolliset ympäristömuutokset 2 ov GMAA4660 Maaperän geokemian kysymyksiä 1 ov GMAA4637 Turvegeologia 2 ov GMAA4639 Paleolimnologia 2 ov GMAA4612 Maaperägeologian erikoiskurssit tai Vapaasti valittavia geologian syventäviä opintoja 2 ov GMAA4675 PRO GRADU -TUTKIELMA 20ov Geologian kummallakin linjalla on yhteiset perusopinnot (15 ov) ja aineopinnot (53 tai 56 ov). Sivuaineita yhteensä 40 ov ja muita opintoja 3 ov (LuK) ja 6 ov (FM). Geologian ja mineralogian sekä maaperägeologian syventävät opinnot ovat 26 tai 23 ov. FM -tutkinnossa LuK -tutkielma luetaan osaksi 160 opintovii-kon perustutkintoa ja tällöin syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi tulee 23 ov. LuK -tutkinto sisältää tutkielman lisäksi 117 ov suorituksia, joihin tulee sisältyä geologian perusopinnot (15 ov) ja aineopinnot (53 ov), 40 ov sivuaineopintoja, 3 ov kieliopintoja sekä 6 ov geologian syventäviä opintoja. LuK -tutkinto annetaan geologiassa. (4 of 6) :13:57

8 OPINTOJEN RAKENNE Sivuaineiden opinnot (40 ov) Geologian pakolliset sivuaineet voidaan suorittaa minimilaajuisessa FM - (160 ov) ja LuK - tutkinnossa (120 ov) joko vaihtoehdon A tai B mukaan: A. ( ov) Kaksi 15 ov sivuainetta, joista toisen on oltava kemia ja toinen jokin seuraavista: biokemia, fysiikka, matematiikka, tilastotiede, biologia, ympäristönsuojelu, tietojenkäsittelyoppi, maantiede, liiketaloustiede tai arkeologia. B. (35 ov) Yksi 35 ov opintokokonaisuus seuraavista: kemia, fysiikka, matematiikka, biokemia, biologia, tilastotiede, ympäristönsuojelu tai liiketaloustiede. Mikäli yhtä sivuainetta halutaan suorittaa 35 ov opintokokonaisuus, tulee vapaasti valittavien sivu-aineiden laajuudeksi 5 ov. Vapaasti valittavat kurssit (10 ov) Opintojaksot voi valita vapaasti myös sellaisista, aineista, jotka eivät kuulu geologian koulutusohjelman sivuaineisiin, kuten esim. oikeustiede tai kieliopinnot. Opinnoiksi suositellaan tilastotieteen ja tietojenkäsittelyopin opintoja sekä yliopiston tuottamia tieteen etiikan opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisältyä myös täydennyskouutuskeskuksen tuottamia yrittäjyysopintoja, mikäli tiedekunta katsoo opintojen sisällön ja tason vastaavan korkeakouluopinnoilta vaadittavaa tasoa. Vapaasti valittavat kurssit voivat olla myös Åbo Akademin geologian kursseja, esim.: Kvantitativ information i geologi ov sl 1999 Publiceringsteknik ov sl 1999 Strukturgeologi ov kl 2000 Miljögeologi ov kl 2000 Muut opinnot (FM 6 ov, LuK 3 ov) Kieli- ja viestintäopinnot (3 ov) Toinen kotimainen kieli 1 ov Vieraan kielen opinnot 2 ov Työharjoittelu 3 ov (5 of 6) :13:57

9 OPINTOJEN RAKENNE Työharjoittelu on pakollinen FM -tutkinnossa. Neljän viikon harjoitteluaika vastaa 1 ov:a, mikäli työharjoittelu on suoritettu geologisessa kenttätyössä kokeneen geologin johdolla tai muussa laitoksen hyväksymässä harjoittelupaikassa. Harjoittelupaikan hankkii opiskelija, työn valvojana toimii joko geologian opettaja tai laitoksen hyväksymä vanhempi geologi. Opiskelijan tulee esittää työharjoittelustaan geologian ja mineralogian tai maaperägeologian professorille kirjallinen selvitys. (6 of 6) :13:57

10 Kurssien sisältö esitellään opintojen rakenneosion mukaisessa järjestyksessä. Sivuaineopiskelijoille suositellaan ensisijaisesti tähdellä (*) merkittyjä kursseja. GEOL1007 Kenttäretkeily (1 ov)* Kenttäretkellä tutustutaan geologisiin muodostumiin ja niiden merkitykseen ympäristössämme sekä geologisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa. Retkeily järjestetään kahdessa osassa: syksyllä kahden päivän mittainen tutustuminen Lounais-Suomen geologisiin muodostumiin ja geologisen tiedon sovellutuksiin, keväällä kahden päivän maastoretkeilyllä tarkastellaan kivilajeja, maaperää ja niiden muodostamia geologisia kokonaisuuksia. Kevään retkeltä laaditaan retkiseloste. Maapallon geologinen kehitys ja geologiset prosessit 6 ov* GEOL4511 Endogeeniset prosessit ( 2 ov) GEOL4627 Eksogeeniset prosessit ( 2 ov) GEOL4631 Eliökunnan kehitys (2 ov) Kurssi käsittelee maailmankaikkeuden ja maapallon syntyä sekä maapallon kivi-, vesi- ja kaasukehän kehitystä. Lisäksi käsitellään geologisia tapahtumaketjuja, niiden keskinäistä riippuvuutta sekä prosessien tuloksia ja tuotteita. Eliökunnan kehitys käsittää maapallon eliökunnan kehityksen, kerrostumat, stratigrafian ja tärkeimmät johtofossiilit. 1) endogeeniset prosessit ja 2) eksogeeniset prosessit sekä 3) eliökunnan kehitys Suoritustavat: Luentojen seuraaminen,ja kuulustelut. Kurssit 1) ja 2) luennoidaan syyslukukaudella sekä kurssi 3) kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Skinner, B.J. and Porter, B.J., (1995): The Dynamic Earth, An Introduction to Physical Geology tai Press, F. & Siever, R. (1998): Understanding Earth tai Emiliani, C. (1992): Planet Earth, Cosmology, Geology, and the Evolution of Life and Environment, 718 p. ja Stanley, S. M. 1989: Earth and life trough time, ss sekä opintomoniste. Suomen kallio- ja maaperän synty ja kehitys 4 ov* GEOL4512 Kallioperägeologian perusteet ( 2ov) GEOL4626 Maaperägeologian perusteet ( 2 ov) Kallioperägeologian perusteet sisältää Suomen kallioperän yleiskuvauksen, sen liittymisen laajempiin kokonaisuuksiin, stratigrafiset yksiköt ja niiden petrologiset erityispiirteet sekä kallioperän kehityksen kuvauksen. Maaperägeologian perusteissa käsitellään maaperän synty, stratigrafia ja kronologia sekä alueelliset erityispiirteet, deglasiaatio, Itämeren ja kasvillisuuden (1 of 15) :13:59

11 kehitys. Suoritustavat: Luennoidaan ja kuulustellaan kahdessa osassa kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Suomen kartasto (1990): Vihko Geologia sekä opintomonisteet. Lehtinen, M., Nurmi, P. ja Rämö, T. (1998) Suomen kallioperä Mineraalit, kivet ja maaperäkerrostumat 4ov* GEOL1104 Mineraalit (2 ov), GEOL1105 Kivilajit (1 ov) GEOL1106 Maaperäkerrostumat (1 ov) Kurssi käsittelee mineraalien, kivilajien sekä maaperän, koostumusta, rakennetta, ominaisuuksia, tunnistamista ja luokittelua. Kurssi muodostuu mineralogian luennoista (10 t) sekä johdetuista mineraali-, kivilaji- ja maaperäharjoituksista (48 t ) Suoritustavat: luennot, harjoitukset, tutustuminen kokoelmiin, kuulustelut. Kirjallisuus: Marttila, E, Liimatainen, J. & Yli-Kyyny, K. (1995): Yleisimpien mineraalien tunnistaminen (opintomoniste), Marttila, E. (1977) : Yleisten kivilajien koostumus ja tunnistaminen (opintomoniste), Kauppila ja muut (1996): Maalajitteet ja tekniset maalajiluokitukset (opintomoniste). Petrologian ja sedimentologian perusteet 9 ov* GEOL1108 Magmakivien petrologia (2 ov) GEOL1102 Sedimentologian perusteet (2 ov) GEOL1103 Eri kerrostumisympäristöt(2 ov) GEOL1109 Metamorphic petrology I (Metamorfisten kivien petrologia I) (2 ov) GEOL1101 Stratigrafian perusteet (1 ov) GEOL1108 Magmakivien petrologia (2 ov) Kivisulan muodostumista, liikkumista ja kiteytymistä säätelevät fysiokemialliset prosessit, magmakivien luokitteluperusteet, magma- ja magmakivityypit sekä niiden suhde laattatektoniseen kehitykseen. Kurssi liittyy kiinteästi mikroskooppisen petrologian harjoitustöihin (GEOL4509). Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Raymond (1995): Igneous Petrology tai Blatt & Tracy (1995): Petrology. GEOL1102 Sedimentologian perusteet (2 ov) Sedimentologisen tutkimuksen peruskäsitteet, kerrostumistapahtumat ja erilaisten kerrosrakenteiden synty. (2 of 15) :13:59

12 Suoritustavat: Luentoja, maastoharjoituksia ja kuulustelu. Kirjallisuus: Collinson & Thompson (1988): Sedimentary Structures sekä luentomoniste. GEOL1103 Eri kerrostumisympäristöt(2 ov) Maapallon eri kerrostumisympäristöihin muodostuvien sedimenttien erityispiirteet. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: joku seuraavista teoksista: Friedman, Sanders & Kopalska-Merkel (1993): Principles of Sedimentary deposits Leeder (1972): Sedimentology: Process and Product Miall (1985): Principles of Sedimentary Basin Analysis Reading (1989): Sedimentary Environments and Facies Raymond (1995): Sedimentary petrology Reading (1996): Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy Reineck, & Singh (1980): Depositional Sedimentary Environments, with special Reference to Terrigenous Clastics Selley (1992): Applied Sedimentology, Walker & James (1992): Facies Models GEOL1109 Metamorphic petrology I (Metamorfisten kivien petrologia I)(2 ov) An introduction to metamorphic petrology: types of metamorphism; metamorphic rocks and their textures; metamorphic facies; phase diagrams; prograde evolution of important rock types; P-T paths and tectonic settings. Mode of assessment: Active participation, exercises, and final examination. Textbooks: Yardley (1993) An introduction to metamorphic petrology GEOL1101 Stratigrafian perusteet (1 ov) Stratigrafian perusteet käsittelee kerrostumien nimeämisen sääntöjä ja hierarkiaa sekä stratigrafian kategorioita. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Hedberg ed. (1994): International Stratigraphic Guide. GEOL4509 Petrologian harjoitustyöt (8 ov) Kurssi käsittää mineraalien sekä magma-, sedimentti- ja metamorfisten kivien tutkimusmetodikkaa (kristallografia, kideoptiikka, mineraalimääritys) sekä petrografista tutkimusta polarisaatiomikroskoopilla. (GEOL4507 kideoptiikka 1 ov, GEOL4502 kristallografia 0.5 ov sekä GEOL0006 mineraalimääritys- ja mikroskooppikurssi 6.5 ov) Suoritustavat: Luentoja ja demonstraatioita kahden lukukauden aikana seuraavassa järjestyksessä: kristallografia, kideoptiikka, mineraalimääritys, magmapetrologia, (3 of 15) :13:59

13 sedimenttipetrologia ja metamorfinen petrologia. Kuulustelut: kristallografia ja kideoptiikka. Kirjallisuus: Phillips, W.R. (1971): Mineral optics, tai Bloss, F.D. (1961): Introduction to the methods of optical crystallography tai Hurlbut, C.S. & Klein, C. (1959): Manual of Mineralogy (19 p.) s Raymond, L.A. (1995): Petrology tai vastaava teos sekä kurssin aikana määriteltäviä teoksia mikroskooppisen petrologian alalta. Rajoitukset: Kideoptiikka on suoritettava hyväksytysti ennen muiden petrologian harjoitustöiden aloittamista. Opiskelijamäärää kurssilla voidaan joutua rajoittamaan, tällöin etuoikeus on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. Ilmoittautuminen toukokuun aikana geologian ja mineralogian assistentille. GEOL4614 Sedimentologian harjoitustyöt (5 ov) Kurssi käsittää luentoja litofasies-analyysin periaatteista, kerrostumien kuvauksesta ja luokittelusta ja synnyn tulkinnasta. Litofasiesten kuvaus ja maaperänäytteiden keruu maastossa. Näytteiden laboratorioanalyysit ja tulosten raportointi. Suoritustavat: Harjoitustyöt ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Gale, S. J. & Hoare P. G. (1991): Quaternary Sediments ja harjoitustöiden opintomoniste, erikseen jaettava materiaali sekä harjoitustyöt työselosteineen. Rajoitukset: Vaatimuksena on hyvin tiedoin suoritetut geologian perusopinnot sekä kurssit GEOL4633, GEOL1101, GEOL1102 ja GEOL1103. Opiskelijamäärää kurssilla voidaan joutua rajoittamaan, tällöin on etuoikeus koulutusohjelman opiskelijoilla. Ilmoittautuminen maaperägeologian assistenteille. Geokemian perusteet (4 ov) * GEOL4510 Kidekemia ja geokemia (2 ov) GEOL4634 Maaperän geokemian perusteet (2 ov) Kurssilla käsitellään alkuaineiden esiintymistä ja käyttäytymistä geologisissa prosesseissa ja esiintymistä maapallon eri kehissä ja meteoriiteissa. Mineraalien sidokset, kidekenttäenergia, seoskiteet, mineraalien fysikaalisiin ominaisuuksiin vaikuttavat kidekemialliset tekijät. Maaperän geokemian perusteita käsitellään Suomen oloihin soveltaen. Tutustutaan kemiallisen ympäristön lainalaisuuksiin; alkuaineiden jakautumiseen luonnossa ja tätä sääteleviin tekijöihin. Luennoilla selvitetään geokemiallisia tutkimusmenetelmiä ja niiden avulla saatavan tiedon soveltamista mm. ympäristögeologiassa, malminetsinnässä, agrogeologiassa ja hydrogeologiassa. Suoritustavat: Luentojen luennot ja kuulustelut. Kirjallisuus: Fyfe, W. S. (1964): Geochemistry of Solids tai Brownlow, A. H. (1979): Geochemistry tai Henderson, P. (1982): Inorganic Geochemistry ja McBride, M. B. (1994): Environmental chemistry of soils sekä opintomoniste. (4 of 15) :13:59

14 GEOL4514 Geokemian harjoitustyöt (3 ov) Kurssilla perehdytään luentojen ja demonstraatioiden avulla geokemiallisiin analyysimenetelmiin, näytteen käsittelyyn, näytteen edustavuuteen, määritystarkkuuksiin, ongelman kannalta oikean analyysimenetelmän valintaan sekä geokemiallisten tulosten tietokonepohjaiseen käsittelyyn. Käytännössä harjoitellaan kivilajien, mineraalien, maaperän ja vesien pääkomponenttien ja eräiden hivenalkuaineiden määrityksiä mm. AAS- ja XRFmenetelmillä. Suoritustavat: Luennot, demonstraatioita, harjoitustyö, työselostus ja loppukuulustelu. GEOL0002 Retkeily I (1 ov)* Retkeilyllä opitaan tuntemaan kallio- ja maaperän erilaisia muodostumia ja niiden rakennepiirteitä maastossa. Suoritustavat: Osallistuminen retkeilyyn ja retkiselosteen laatiminen. Rajoitukset: Osallistujien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan ja tällöin etuoikeus on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. GEOL0005 Geolainsäädäntö (1 ov)* Kurssilla käsitellään kaivoslakia ja muuta geologiaa koskevaa lainsäädäntöä sekä kaavoitukseen ja maankamaran käyttöön ja pohjavesien suojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Luentosarja pidetään vain joka 2. tai 3. vuosi. Opiskelijan on itse sovitettava se opintoihinsa. Suositellaan 2. opintovuodesta lähtien. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. GEOL0003 Geologisen tiedon haku ja seminaari I (2 ov) Geologisen tiedon haku käsittää perehtymisen geologisen kirjallisuuden ja viitetietokantojen käyttöön ja osallistumisen erikoiskurssiin, johon sisältyy luentoja sekä harjoituksia kirjaston ja kirjallisuuden käytöstä. Kurssi tulisi suorittaa ennen ensimmäistä seminaarityötä ja harjoitusainetta. Seminaari suoritetaan osallistumalla lukukausittain järjestettäviin seminaaritilaisuuksiin, kirjoittamalla yksi aine ja pitämällä suullinen esitys sekä arvioimalla ja kritisoimalla muiden esitelmiä. Kenttäkurssit (2 ov)* GEOL4520 Kallioperägeologian kenttäkurssi (1 ov) GEOL4650 Maaperägeologian kenttäkurssi (1 ov) Kallioperägeologian kenttäkurssilla opitaan kallioperätutkimusten vaatimat kenttätutkimusmenetelmät: petrografisten ja tektonisten havaintojen tekeminen geologisista muodostumista, havaintojen merkitseminen kartalle ja kenttäpäiväkirjan teko. Kurssista (5 of 15) :13:59

15 laaditaan raportti. Suoritustavat: Käytännön kartoitusharjoitus maastossa; demonstraatiot kartoituskohteella, omakohtainen geologisen kartan ja rakennetulkinnan laatiminen. Maaperägeologian kenttäkurssilla perehdytään maastossa Suomen jäätikkösyntyisiin ja postglasiaalisiin maaperämuodostumiin, erityisesti niiden morfologiaan, rakenteisiin, ainekseen ja syntyyn. Suoritustavat: Osallistuminen kenttäkurssiin ja retkiselostuksen laatiminen. Rajoitukset: Kenttäkursseille osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. GEOL4521 Malmigeologia ja mineraaliset raaka-aineet (2 ov)* Kurssilla käsitellään malmin määritelmä, malmia muodostavat prosessit, malmien luokittelu ja malmityypit esimerkein valaistuina, metallogenian suhde globaaliseen tektoniikkaan, Suomen ja Fennoskandian metallogenia ja malmiesiintymät. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Evans, A. M. (1992): Ore geology and Industrial minerals, An introduction, Papunen, H., toim., (1988): Suomen malmigeologia ss sekä Wennervirta, H. (1992): Maapallon sulfidimalmeista. GEOL4508 Mineralogia II (2 ov) Kurssilla käsitellään mineraalien tunnistus ulkoisten ominaisuuksien perusteella, mineraalien systematiikka, kiderakenteet ja koostumusvaihtelut. Suoritustavat: Tutustuminen mineraalikokoelmaan, mineraalien tunnistuskuulustelu sekä kuulustelu systematiikasta. Kirjallisuus: Mason, B. & Berry, L. G. (1968): Elements of Mineralogy. GEOL4517 Structural geology I (Rakennegeologia I) (2 ov) An introduction to structural geology: geometric and kinematic analysis; basic tectonics; exercises (maps and cross-sections; stereographic projection) Mode of assessment: Active participation, exercises, and final examination. Textbooks: selected papers; parts of: Hobbs, B., Means, W. & Williams, P. (1976): An Outline of Structural Geology; GEOL4653 Glasiaaligeologia (3 ov)* Jäätikön ominaisuudet, mannerjäätikön toiminta sekä erilaisten glasigeenisten maaperämuodostumien synty, aines, morfologia, rakenne ja luokitus. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Menzies, J., (1995): Glacial Environments tai Bennet & Glaser (1996): Glacial (6 of 15) :13:59

16 Geology. Ice Sheets and Landforms tai Beun & Evans (1998): Glaciers and glaciation, sekä opintomoniste GEOL4635 Pohjavesigeologian perusteet (2 ov)* Opintojakso käsittelee pohjaveden esiintymistä ja etsintää maa- ja kallioperässä sekä pohjaveden laatukysymyksiä. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu 2ov, kirjatentti 1ov. Kirjallisuus: Korkka-Niemi, K. & Salonen, V-P. (1996): Maanalaiset vedet - Pohjavesigeologian perusteet, Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus. GEOL4633 Sovelletun maaperägeologian perusteet (2 ov)* Kurssilla käsitellään maaperän luokittelua ja rakennusgeologisia ominaisuuksia, jotka muodostavat perustan maaperägeologian sovellutuksille. Maaperägeologian sovellutusalueet esitellään ja käsitellään geologian roolia yhteiskunnassa. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: RIL 157. I (1985), Luku 1, opintomoniste ja Suomen kartasto; vihko 126. GEOL1004 Kvartäärigeologia (2 ov) Kurssilla käsitellään Kvartäärikauden alajako ja kronologia, jääkaudet, interglasiaaliajat ja niiden syyt. Maapallon kvartääriset jäätiköitymisalaueet, sedimentit, muodostumat ja tutkimusmenetelmät. Kvartäärikauden geologiset päätapahtumat maapallolla. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan, esim. Andersen & Borns (1994): The Ice Age World tai Ehlers (1996): Quaternary and Glacial Geology sekä opintomoniste. GEOL0001 Harjoitusaine 1 ov Harjoitusaine laaditaan kirjallisuuden perusteella professorin kanssa sovitusta aiheesta. GEOL4515 Geofysiikka (2 ov) Kurssilla käsitellään pääasiassa sovellettua geofysiikkaa, kuten painovoimamittausten, magnetometrian, sähköisten tasa- ja vaihtovirtamenetelmien sekä radiometristen mittausten perusteita sekä geofysikaalisten mittaustulosten hyödyntämistä kallioperän kartoituksessa, malminetsinnässä, maaperäkartoituksessa, rakennus- ja hydrogeologiassa, maa- ja kallioperän rakenteen, kerrosten syvyyden, kaltevuuden sekä pohjaveden pinnan määrittelemisessä. Suoritustavat: Luennot, loppukuulustelu. Kirjallisuus: Peltoniemi, M. (1988): Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. (7 of 15) :13:59

17 GEOL4516 LuK -tutkielma (3 ov) LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK -tutkielman aiheesta on sovittava erikseen pääaineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. GMIN4521 Petrologia II (8 ov) Kurssi käsittää petrologian luennot sekä niihin liittyvät käytännön harjoitukset. Luennolla perehdytään syvällisesti kivien syntyteorioihin, geokemiaan, isotooppigeologiaan sekä sellaisiin kivien ominaisuuksiin, joiden perusteella magmaattisten ja metamorfisten prosessien luonnetta voidaan määritellä. Käytännön harjoituksissa perehdytään kivien mikrorakenteisiin, mineraalikoostumuksiin, mineraalien optisiin koostumusmäärityksiin sekä kivilajien mikroskooppiseen määrittämiseen ja systematiikkaan (metamorfisten kivien petrologia luennoidaan englanniksi). Suoritustavat: Luennot, käytännön harjoitukset sekä loppukuulustelut. GMIN4536 Petrologia II: magmakivet (3 ov) Kirjallisuus: Joku seuraavista magmapetrologian oppikirjoista: Hall, A. J. (1988): Igneous Petrology. Wilson, M. (1989) Igneous Petrogenesis. GMIN4538 Petrology II: metamorphic petrology II (Petrologia II: Metamorfisten kivien petrologia II) (4 ov) Advanced techniques in metamorphic petrology: recognising metamorphic reactions in thin sections; reading and drawing phase diagrams and petrogenetic grids; thermobarometry; P-T paths and tectonic settings. Mode of assessment: Active participation, exercises, and final examination. Textbook: selected papers; parts of: Bucher, K. & Frey, M. (1994): Petrogenesis of Metamorphic Rocks Spear, F.S. (1993): Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Paths. GMIN3002 Petrologia II:n retkeilyt (Petrology II excursions) (1ov) GMIN4517 Structural geology II (Rakennegeologia II) (3ov) This course presents modern techniques in structural geology and basement analysis, with strong links to large-scale tectonics. It includes lectures, advanced exercises, microstructures (8 of 15) :13:59

18 in thin sections, short field trips, and essay writing. Mode of assessment: Active participation, exercises, essay, field course and final examination. Textbooks: selected papers; parts of: Passchier, C.W. & Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. GMIN4542 Seminaari II (2 ov) Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija geologian ja mineralogian alaan liittyvään harjoitusaineen laadintaan, kirjallisuuden käyttöön sekä oikean geologisen terminologian hallitsemiseen sekä suulliseen esittämiseen. Seminaarin aluksi pidetään 4 tunnin luento tieteellisestä esityksestä, julkaisukanavista, geologisista järjestöistä, tieteen rahoituksesta ja tutkimuksen etiikasta. Opintojakson suoritus edellyttää osallistumista lukuvuosittain järjestettäviin seminaaritilaisuuksiin, yhden seminaariesitelmän laatimista sekä esittämistä ja esitysten arvioimista. Esitelmän tilalla voi pitää posteriesityksen pro gradu -työstään, joka luovutetaan esityksen jälkeen osaston käyttöön. GMIN4516 Retkeily II (1 ov) Retkeily tehdään asiantuntijan opastamana geologisesti hyvin tutkitulle alueelle tai vaihtoehtoisesti kaivosretkeilynä kotimaassa tai ulkomailla. Suoritustavat: Osallistuminen retkeilyyn, geologisen retkeilyoppaan ja retkiselosteen laatiminen. Rajoitukset: Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etuoikeus on geologian ja mineralogian linjan opiskelijoilla. GMIN4703 Erikoistyö (7 ov) Pro gradu -tutkielmaan liittyvä erikseen sovittava laboratorio- tai muu työ. Erikoistyöstä sovitaan professorin kanssa pro gradu -tutkielman aiheen yhteydessä. GMIN4522 Geokemia ja analytiikka (1 ov) Opintojaksolla perehdytään näytteiden esikäsittelyyn sekä tavallisimpiin geologien käytössä oleviin instrumentaalisiin analyysimenetelmiin ja kivistä tehtäviin erikoismäärityksiin. Suoritustavat: Harjoitustyö analytiikassa ja työselostus. GMIN4546 Geologian teemakysymyksiä Geologiassa ja mineralogiassa annetaan lukukausittain petrologiaan, mineralogiaan, malmigelogiaan, geokemiaan ja geofysiikkaan liittyviä erikoiskursseja, joihin kuuluuu luentoja, mahdollisesti demonstraatioita ja kuulusteluja. Kurssien luennoitsijoina ovat alan erikoisopettajat (tuntiopettajat, dosentit) ja laitoksen vakinainen opettajakunta. Opiskelija voi (9 of 15) :13:59

19 valita näistä syventävistä erikoiskursseista vapaasti sellaisia kursseja, jotka soveltuvat hänen pinto- kokonaisuuteensa. Lukukausittain ilmoitetaan kunkin erikoiskurssin yhteydessä, kuinka monta opintoviikkoa se vastaa. Näitä kursseja opiskelija voi suorittaa viidennestä lukukaudesta alkaen. Suoritustavat: Luennot ja niihin mahdollisesti liittyvät demonstraatiot ja kuulustelut. GMIN4523 Mineralogia III (4 ov) Opintojaksolla tehdään mineralogisia määrityksiä, mm. hilamitat, kideluokka, optiset ja muut fysikaaliset ominaisuudet sekä mineraalien koostumuksen ja fysikaalisten ominaisuuksien keskinäisten suhteiden määrityksiä. Suoritustavat: Harjoitustöitä erillisen suunnitelman mukaisesti, töistä laaditaan työselostus. Kirjallisuus: Erikseen sovittava teos harjoitustyön aiheen mukaisesti. GMIN4519 Kaivoskurssi (1 ov) Kurssilla tutustutaan geologiseen tutkimukseen kaivoksissa ja louhoksissa, kaivoskartoitukseen, kaivoskarttojen laadintaan, suunnitteluun, arviointiin, louhintamenetelmiin ja niiden valintaan. Suoritustavat: Käytännön harjoituksia kaivoksen asiantuntijan ohjauksessa, kuulustelu. Kirjallisuus: Vuorimiesyhdistys (1982): Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja. Rajoitukset: Kaivoskurssi järjestetään joka toinen vuosi ja osanottajamäärä rajoitetaan opiskelijaan. Etuoikeus geologiaa ja mineralogiaa pääaineenaan opiskelevilla. GMIN4518 Malmimineralogia (4 ov) Kurssilla käsitellään malmimineraalien luokittelun ja fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien teoreettiset perusteet, tutkimusmenetelmät ja malmimikroskooppiset harjoitustyöt sekä erilaisten hyötymineraalien käyttöön liittyvät tutkimusmenetelmät. Suoritustavat: Luennot, harjoitustyöt ja kuulustelut. Kirjallisuus: Papunen, H. (1988): Rikastusmineralogia (opintomoniste). Min. Soc. America, (1974): Sulfide Mineralogy. Craig, J. & Vaughan, D. (1981): Ore Microscopy and Ore Petrography. Ineson, P. A. (1998): Introduction to Practical Ore Microscopy. GMIN4551 Rakennuskivet (2 ov) Kurssilla perehdytään rakennuskivien esiintymiin ja niiden ominaisuuksiin ja laatuun erityisesti Suomen oloissa. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja kuulustelu. Kirjallisuus: Söderholm & Viita (1989): Rakennuskivet sekä luennolla sovittavia artikkeleita. (10 of 15) :13:59

20 GMIN4552 Teollisuusmineraalit ja teollisuuskivet (2 ov) Perehtyminen erityisesti suomalaisiin teollisuusmineraaleihin ja -kiviin sekä niiden käyttötarkoituksiin. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja kuulustelu. Kirjallisuus: Haapala, I. toim. (1988): Suomen teollisuusmineraalit ja teollisuuskivet sekä luennolla sovittavia artikkeleita. GMIN4526 Pro gradu -tutkielma (20 ov) Opiskelijan tulee kirjallisella tutkielmalla osoittaa hallitsevansa geologiset tutkimusmenetelmät mineralogian, petrologian, geokemian tai ekonomisen geologian alalla sekä osata käyttää alan lähdekirjallisuutta. Tutkielman perusteella laaditaan seminaariesitelmä tai posteri (seminaari II), jotka esitellään laitoksessa. Maaperägeologian harjoitustyöt 8 ov GMAA4663 Makro- ja mikrofossiilien taksonomia 4 ov GMAA9004 Maaperägeologiset tutkimusmenetelmät 4 ov Harjoitustöihin sisältyy laboratorio- ja maastoharjoituksia ja ne jakautuvat kahteen osaan: 1. Mikro- ja makrofossiilien taksonomia, joka sisältää johdetun kurssin makro- ja mikrofossiilien tunnistuksessa; Järjestetään syyslukukaudella. 2. Maaperägeologian tutkimusmenetelmät, jotka sisältävät neljä kaikille pakollista harjoitustyötä ja neljä harjoitustyötä valitun syventävien opintojen erikoistumisalan mukaisesti; järjestetään kevätlukukaudella. Suoritustavat: Harjoitustöiden suorittaminen ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: 1. Hyvärinen (1986): Siitepölyanalyysi ja Kvartäärin siitepölystratigrafia Luoteis- Euroopassa. Lappalainen, Stén & Häikiö (1978): Turvetutkimuksen maasto-opas, Laine & Vasander (1990): Suotyypit. 2. Kirjallisuus määräytyy valittujen harjoitustöiden mukaan. Rajoitukset: Edellytyksenä on hyvin suoritettu kurssi GEOL4614 ja pääosin suoritetut geologian aineopinnot. Suositellaan aloitettavaksi neljännen lukuvuoden syksyllä. Ilmoittautuminen maaperägeologian assistenteille. GMAA4654 Retkeily II (1 ov) Koti- tai ulkomaan viikon pituinen opetusretkeily, josta tehdään retkiselostus. Ohjeet oppiaineen professorilta. Rajoitukset: Osallistujien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin etusija on maaperägeologiaa pääaineenaan opiskelevilla. GMAA4656 Seminaari II (2 ov) Seminaari järjestetään vuosittain ja kaikkien pro gradu -vaiheessa olevien opiskelijoiden toivotaan osallistuvan siihen. Seminaarin aluksi pidetään 4 tunnin luento tieteellisestä (11 of 15) :13:59

21 esityksestä, geologisista järjestöistä, julkaisukanavista, tieteen rahoituksesta ja tutkimuksen etiikasta. Seminaarin yhteydessä voidaan pitää myös muita seminaareja ja vierailuesityksiä. Opiskelijat esittelevät seminaarin yhteydessä oman erikoistyönsä joko minuutin pituisena suullisena esityksenä tai posterina. GMAA4703 Erikoistyö ( 7 ov) Pro gradu -tutkielmaan liittyvä, erikseen sovittava laboratorio- tai muu työ. Erikoistyöstä sovitaan professorin kanssa pro gradu -tutkielman aiheen yhteydessä. GMAA4630 Euroopan kvartäärigeologia (2 ov) Pohjoismaiden tai Keski-Euroopan kvartäärigeologia, jäätiköitymisalueet, kerrostumien synty, muodot, stratigrafia ja kronologia Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Donner (1995): The Quaternary History of Scandinavia tai Ehlers -Kozarski-Gibbard (1995): Glacial Deposits in North-East Europe tai Ehlers (toim.) (1983): Glacial deposits in North-West Europe tai Nilsson, T. (1974): Pleistocen, s. 1-44, 76-92, , ja tai Nilsson, T. (1983): The Pleistocene, s. 1-79, , , sekä opintomoniste. GMAA4658 Kvartäärigeologian teemakysymyksiä (2 ov) Kurssi käsittää luentoja kvartäärigeologian erikoisaloilta. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä ja opintomoniste. GMAA4666 Kvartääristratigrafia (2 ov) Maapallon kvartäärikerrostumien stratigrafia, paleontologia ja kronologia. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Nilsson, T. (1974): Pleistocen, s , , ja tai Nilsson, T. (1983): The Pleistocene, s , , , sekä opintomoniste. GMAA4612 Maaperägeologian erikoiskurssit Sovelletun maaperägeologian erikoiskursseja järjestetään vuorovuosittain eri aihepiireistä, esim. hydrogeologia, merigeologia, fotogeologia, ajoitusmenetelmät, paleolimnologia, turvegeologia, geotekniikan perusteet, jne. Opiskelijan voi valita omaan opinto-ohjelmaansa parhaiten sopivat kurssit. Jokainen kurssi vastaa 1-2 ov:n suoritusta riippuen järjestettävän kurssin pituudesta. (12 of 15) :13:59

22 Suoritustavat: Luennot ja kuulustelut. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. GMAA4648 Yleinen rakennusgeologia (2 ov) Kurssilla käsitellään kartta- ja ilmakuvatulkinnan sekä kuvatulkintalaitteiden käyttöä, rakennuspohjan kairaus- ja näytteenottovälineistöä, tutkimustulosten esitystapoja, tulkintaa sekä hyväksikäyttöä suunnittelussa; rakennusgeologista kartoitusta, maaperässä tehtävät pohjatutkimukset; kallion tutkimusmenetelmiä ja kallion rakennusgeologisen tilan arviointia sekä geofysikaalisia luotauksia. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu: Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. GMAA4671 Maaperämekaniikka (3 ov) Opintojaksossa käsitellään pohjarakentamista edeltäviä tutkimusmenetelmiä, perustamismenetelmiä ja geoteknistä suunnittelua. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla. GMAA4636 Kallioperän rakennusgeologia (2 ov) Opintojaksossa käsitellään kallioperän ominaisuuksia suunnittelun ja rakentamisen kannalta, kallion louhintaan, lujitukseen ja hyötykäyttöön liittyviä kysymyksiä ja kalliorakenteiden sekä louhinnan ympäristövaikutuksia. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen, osallistuminen mahdolliseen ulkodemonstraatioon, kirjallisuus ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennoilla. GMAA8901 Suomen uusiutumattomat luonnonvarat (2 ov) Kurssilla perehdytään maaperän uusiutumattomiin resursseihin, niiden käyttöön ja riittävyyteen. Erityisesti tarkastellaan korvaavia tai vaihtoehtoisia luonnonvaroja sekä energiavaroja. Suoritustavat: Luennot ja kuulustelu luennolla ilm. aineistosta. GMAA4659 Ympäristögeologia (2 ov) Ihmisen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisen aiheuttamien geologisten ympäristömuutosten tutkiminen. Geologisen luonnon erityispiirteet ja suojelu. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu. (13 of 15) :13:59

23 Kirjallisuus: Keller, E.A. (1992): Environmental geology. GMAA4700 Pohjavesigeologian teemakysymyksiä (2 ov) Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat pohjaveden tutkimusmenetelmät, pohjaveden suojelu ja pohjavesivarojen hyödyntäminen. Erityisesti paneudutaan pohjaveden likaantumisen ja virtauksen mallintamiseen sekä kalliopohjaveden tutkimukseen. Kursseja järjestetään eri asiantuntijoiden antamina luento- ja kenttäkursseina yhdessä Åbo Akademin kanssa. Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot ja harjoitukset loppukuulusteluineen. Kirjallisuus: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä. GMAA4609 Luonnolliset ympäristömuutokset (2 ov) Kurssilla tarkastellaan geologisen ajan kuluessa tapahtuvia hitaita ympäristömuutoksia ja niiden vaikutuksia elinympäristöömme. Luennolla käsitellään mm. luonnollisia ilmastonmuutoksia, maannostumista, luonnon säteilyä, elollisen ja elottoman luonnon tasapainoa jne. Suoritustavat: Luentojen seuraaminen ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: Van Andel, T.H. (1994): New Views on an Old Planet, a History of Global Change, toinen painos. GMAA4660 Maaperän geokemian kysymyksiä (1 ov) Sisältö: Maaperän geokemian uusimpia tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia sekä sovellutuksia koti- ja ulkomailla. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelut Kirjallisuuus: Rose, A., Hawkes, H. & Webb, J. (1979): Geochemistry in Mineral Exploration tai muu teos sopimuksen mukaan. GMAA4639 Paleolimnologia (2 ov) Kurssilla tarkastellaan järviä kerrostumisympäristöinä. Sedimenteistä saatavaa tietoa sovelletaan rehevöitymisen, happamoitumisen ja erilaisten kvartäärikauden luonnollisten ympäristömuutosten selvittämiseksi. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. Kirjallisuus: ilmoitetaan luennolla. GMAA4675 Pro gradu -tutkielma (20 ov) Omakohtaisiin kenttä- tai laboratoriotutkimuksiin pohjautuva tutkielma. Opiskelijan tulee kirjallisella tutkielmalla osoittaa hallitsevansa geologiset tutkimusmenetelmät kvartääri- tai sovelletun geologian alalla sekä osata käyttää alan lähdekirjallisuutta. Tutkielman perusteella (14 of 15) :13:59

24 laaditaan seminaariesitelmä tai posteri (seminaari II), jotka esitellään laitoksessa. GMIN4547/GMAA4610 Työharjoittelu (3 ov) Opiskelija suorittaa 12 viikon valvotun työharjoittelun geologisia tutkimuksia tekevien laitosten tai yhtiöiden palveluksessa. Työharjoittelusta laaditaan seloste. 12 viikon työharjoittelu geologisessa kenttätyössä tai muussa vastaavassa harjoittelupaikassa vastaa 3 ov:n opintoja. Harjoittelusta on sovittava professorin kanssa etukäteen ja siitä on annettava kirjallinen raportti. Työharjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa erässä. (15 of 15) :13:59

25 OPINTOJEN SUORITTAMINEN Opetukseen osallistuminen Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen ohjeellinen ajoittuminen lukukausiin käy ilmi myöhempänä seuraavista kaavioista. On huomattava, että eräitä opintojaksoja toteutetaan vain joka toinen vuosi tai vieläkin harvemmin. Joitain opintojaksoja voidaan luennoida useammassa osassa. Kursseja voidaan korvata kirjatenteillä. Lukukausittain annettava opetus on nähtävänä ilmoitustauluilla. Eräille geologian opintojaksoille voidaan ottaa vain rajoitettu määrä opiskelijoita. Tarvittaessa karsitaan ensisijaisesti sivuaineen opiskelijoita. Kuulustelut Luentokuulusteluihin ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti. Ilmoittautumisaika päättyy 7 vrk ennen tenttiä klo 16. Tentteihin ilmoittautuminen suoritetaan geologian laitoksen ilmoitustaululla olevaan listaan. Opiskelijalle järjestetään vähintään kolme tenttimahdollisuutta vuoden kuluessa kunkin luentosarjan tai kurssin päättymisestä. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut luentosarjaa tai kurssia vuoden kuluessa, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päättää tenttioikeudesta myös siinä tapauksessa, että opiskelija ei ole läpäissyt tenttiä kolmella aiemmalla yrityskerralla. Kurssin pitäjällä on oikeus määrätä kuulustelujen ajankohdat. Sivuaineen suorittaminen geologian koulutusohjelmasta Sivuaineenaan geologiaa opiskelevilta ei vaadita erityistä kuulustelua. Ilmoittautuminen tapahtuu geologian kansliasta (luonnontieteiden talo II, 3. kerros) saatavaa lomaketta käyttäen. Rajoitukset: Retkeilyt, kenttäkurssit ja harjoitustyöt: osanottajien lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan. Etuoikeus on geologian koulutusohjelman opiskelijoilla. Mikäli kurssien osanottajamäärää joudutaan rajoittamaan, on siitä mainittu ao. kurssin sisällön kuvauksen yhteydessä. Neuvonta-assistentit (1 of 2) :13:59

26 OPINTOJEN SUORITTAMINEN Kirsti Korkka-Niemi, maaperägeologia ke ja to 15-16, h. 313, puh Olav Eklund, geologia ja mineralogia ti 10-12, h. 375, puh Opintojen ohjeellinen ajoitus Opintojen ohjeellinen ajoitus käy ilmi seuraavien sivujen kaaviosta. (2 of 2) :13:59

GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Geologian ja mineralogia Maaperägeologia KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Geologian tutkimuskohteina ovat maapallon rakenne ja kehitys sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

GEOLOGIA TUTKINTOVAATIMUKSET GEOLOGIAN OSASTO LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 1. Pääaineopinnot (95 op)

GEOLOGIA TUTKINTOVAATIMUKSET GEOLOGIAN OSASTO LUONNONTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 1. Pääaineopinnot (95 op) GEOLOGIA GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a), maantieteen ja geologian osastot PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), laitoksen talous- ja henkilöstöhallinto 00014 Helsingin

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

YMPÄRISTöTIETEEN OPETUS. Ympäristötieteisiin erikoistuminen matemaattisluonnontieteellisessä

YMPÄRISTöTIETEEN OPETUS. Ympäristötieteisiin erikoistuminen matemaattisluonnontieteellisessä YMPÄRISTöTIETEEN OPETUS Ympäristötieteisiin erikoistuminen matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa Opintojen rakenne pääaineena Opintoneuvonta ja merkinnät Ympäristötiede sivuaineena Opintojen rakenne

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY Onko ongelmana ajan puuttuminen vai sen käyttäminen?

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Käsityötiede tutkii käsityönä valmistettavien tekstiilituotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja. Käsityönopettajan koulutuksessa

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA Maantieteen tutkimusalan linja Maantieteen opettajan linja Maantieteen tutkimuskohteena on luonnon ja yhteiskunnan alueellinen järjestelmä. Tutkiessaan ihmisen toimintaa ja

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti:

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti: LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPINNOT JA SIVUAINEOPINNOT v. 2013-2014 Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin

Lisätiedot