1 Aikaisemmin käyttöön otetut energiansäästökeinot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Aikaisemmin käyttöön otetut energiansäästökeinot"

Transkriptio

1

2 2 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja Aikaisemmin käyttöön otetut energiansäästökeinot Valtion hallinnassa olevista tievalaistuksista noin 25 % perustui elohopealamppuihin vuonna Niistä suurimmassa osassa valaisin on jo vaihdettu suurpainenatriumvalaisimiksi. Samalla vanhentuneet pylväät on korvattu uudella. Tarpeettomimmat perusteellista korjaamista vaatineet valaistukset puretaan, jos kunta ei huoli niitä. Lisäksi tien yläpuolisista opastusmerkeistä puretaan valaistus ja niihin vaihdetaan pimeässä paremmin näkyvä liikennemerkkikalvo. Toimenpiteisiin on myönnetty vuonna 2009 rahoitus vuosille Laskettu energiansäästö on 11 % koko tievalaistuksen silloisesta energiankulutuksesta. Tästä suurin osa on jo toteutunut. Vuoteen 2009 asti tievalaistuksen sytytystä ja sammutusta ohjattiin osin sähköverkkoyhtiöiden sähköjohtoja pitkin antamilla verkkokäskyillä osin hämäräkytkimillä. Sitten sähköverkkoyhtiöt lopettivat ohjausjärjestelmän. Nyt tievalaistusta ohjataan muuhun tekniikkaan perustuvalla uudella järjestelmällä, joka mahdollistaa tarkemman sytytysajan ja himmennysajan valinnan. Menettelyn avulla on mm. voitu aikaistaa aamun sammutusta tarkemmin valoisuuden mukaan ja vastaavasti myöhentää sytytystä illalla yhteensä min vuorokaudessa. Tämä vastaa 3 5 % valaistuksen polttoajasta, mikä vastaa keskimäärin 4 % energiansäästöä koko tievalaistuksessa. Noin vuodesta 2005 alkaen uudet ja kunnostetut tievalaistukset on toteutettu niin, että valaistusta voidaan himmentää niin, että sähkön kulutus vähenee % himmennetyllä osuudella himmennyksen ajaksi. Näin toteutetut tievalistukset himmennetään tavallisesti klo ajaksi. Himmennys on mahdollinen 20 %:lla tievalaistuksesta, himmennysaika on 20 % polttoajasta, jolloin energiansäästöksi tulee noin 1,5 % koko tieverkon energiankulutuksesta. Edellä kuvatuista toimenpiteistä vain yöhimmennys lisää ainakin teoriassa jonkin verran onnettomuuksia, koska yöhimmennyskin voi vaikeuttaa jonkin verran jalankulkijan, hirvieläimen tai vastaavan näkemistä. Merkitys on hyvin pieni, koska valoa kuitenkin on käytössä. Näiden toimenpiteiden jälkeen vuonna 2010 valtion hallinnassa olevan tievalaistuksen energiaan ja sähkön siirtoon kului noin 20,5 milj. euroa vuodessa. Laskutuksesta noin 19,5 milj. euroa riippuu kwh-kulutuksesta, loput sulakkeen koosta. Kun energian kulutus vähenee 10 %, sähkölasku pienenee teoriassa 9,5 %. Käytännössä energian tai sähkön siirron hintojen yksikköhintojen vuotuiset korotukset syövät osan säästöstä.

3 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja Uudet energiansäästökeinot 2.1 Himmennys lumisena aikana Mikäli valaistuksessa on säätömahdollisuus, teho alennetaan viikoiksi, joina tien pinta on pääosin luminen. Ajourien ei tarvitse olla lumisia. Lumisella tienpinnalla saavutetaan jalankulkijan tai tien vieressä olevan hirvieläimen helppoon havaitsemiseen vaadittava tien pinnan luminanssi, vaikka valaistuksen teho pienennetään puoleen. Tätä voidaan hyödyntää vuoden 2005 aikana tai sen jälkeen toteutetuissa tievalaistuksissa aamulla ja illalla, kun yöllä himmennys on muutenkin käytössä. Luminen aamu- ja ilta-aika on noin 12 % valaistuksen polttoajasta lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alustava arvio säästömahdollisuudesta on 0,5 1 % koko tieverkolla riippuen talven lumisuudesta. 2.2 Yösammutus Valtion hallinnassa olevista maanteiden valaistuksista sammutetaan kello tai ajaksi 20 % koko maan valaistuksista. Eri ELY-keskusten alueella yösammutus kattaa % sen mukaan, kuinka paljon niiden alueella on valaistu taajamien ulkopuolisia teitä, joiden liikennemäärä on alle 3000 ajon/vrk. Liikennemäärien perusteella on alustavasti saatu seuraavat kertoimet: UUD 0,5; KAS 0,6; PIR 0,7; POP 1,3; LAP 2,0 ja muut 0,9, jolla koko maan tavoite 20 % kerrotaan. Tievalaistuksen sammuttaminen kokonaan yöaikaan vähentää kyseisen tieosuuden energian kulutusta keskimäärin 20 %,, kun sammutusaika on ja 35 %, kun sammutusaika on Jos yösammutusta sovelletaan 20 %:lla valtion hallinnassa olevaa tievalaistusta, säästö on noin 6 %. Yösammutus lisää aina onnettomuuksia autoliikenteen ja kevyen liikenteen määrästä riippumatta. Yöllä liikennemäärä on merkittävästi päiväliikennettä pienempi, suorite on vain 3 4 % vuorokauden autoliikenteen suoritteesta, mutta yöllä kuljettajien ja kevyen liikenteen vireystila on alentunut, ja onnettomuusaste siksi moninkertainen. Lisäksi yösammutus voi aiheuttaa valaistun ja pimeän tien rajakohtia, joissa silmät eivät ehdi sopeutua muutokseen kunnolla. Tieverkolta on kuitenkin löydettävissä tapauksia, joissa melko vähäliikenteisiä teitä on valaistu, vaikka tiellä ei ole erityisiä vaaranpaikkoja tai yöllä kevyt liikenne on hyvin vähäistä. Niissä onnettomuudet lisääntyvät vain vähän. Yösammutuksen sijasta käytetään yöhimmennystä, kun se on mahdollista. Yösammutus lisää onnettomuuksien lisäksi väkivaltaa, turvattomuutta, meluesteiden ym. töhrimistä ja muuta ilkivaltaa sekä aiheuttaa kuljettajan väsymistä ja viivytystä. Osa kevyestä liikenteestä siirtyy pimeältä ajalta valaistulle ajalle.

4 4 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja Useat kunnat ovat päättäneet vähentää katujensa valaistusta yöaikaan taajamissa taajamakeskustojen ulkopuolella. Useissa tapauksissa kansalaismielipide tai ilkivalta on johtanut siihen, että päätökset on peruttu ainakin toistaiseksi. Kunnat omistavat myös osan maanteiden valaistuksista. Niiden osalta kuntien tulisi noudattaa tätä ohjetta. Yösammutus lisää aamulla ja illalla käytetyn sähkön osuutta valtion sähkölaskussa ja sähkön kilpailutuksessa. Sähkön kysyntä on yleensäkin suurinta aamulla ja illalla, mistä seuraa se, että se on silloin kalleinta, jos sähkö hinnoitellaan tunneittain. Tämä voi nostaa keskimääräistä sähkön hintaa välillisesti myös muissa hinnoittelumuodoissa.

5 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja Yösammutuskohteiden valinta 3.1 Yleistä Vuonna 2006 julkaistussa Tievalaistuksen toimintalinjat julkaisussa on todettu, että valaistuksen rakentaminen on kannattavaa H/K-suhteella 2, kun taulukossa 1 esitetyt liikennemäärärajat ylittyvät. Nykyisellä sähkön hinnalla H/K-suhde on hiukan alempi. Liikenneturvallisuuden perusteella vähiten kannattavia valtion hallinnoimia tievalaistuksia voidaan etsiä ensisijaisesti tieosuuksilta, joiden liikennemäärä on taajaman ulkopuolella alle 6000 ajon/vrk (1750 km, josta 22 %:lla jk+pp-tie) keskikaiteellisilla teillä alle ajon/vrk taajamien ulkopuolisilla moottoriteillä alle ajon/vrk (200 km). Suluissa on esitetty suurimpien ryhmien pituus. Se on yhteensä vajaa puolet kaikesta valtion tievalaistuksesta. Näistäkin monella tieosuudella on paljon öistä kevyttä liikennettä, vaikeasti hahmotettavia liittymiä, suojateitä tai vastaavia vaaranpaikkoja, joissa yösammutus aiheuttaisi suuren onnettomuusriskin. Yösammutuksen piiriin otetaan siksi vain 20 % valtion hallitsemista tievalaistuksista. Sen jälkeen on tärkeä seurata yösammutuksen vaikutuksia. Kohteiden valinta voidaan aloittaa esimerkiksi merkitsemällä kartalle valaistut tiet liikennemääräluokittain (alle 1000; , ; yli keskikaiteelliset ja kaksiajorataiset tiet ja ajon/vrk) taajamat eroteltuna. Tältä pohjalta selvitetään eri osuuksien kevyen liikenteen olosuhteet, merkittävät liittymät ja sähkökeskusten perusteella rajakohdat, joista sammutus voidaan aloittaa. Sammutuksen aika on tai Kumpaakin ajoitusta voidaan käyttää yhtä yleisesti. Pidempi aika soveltuu tilanteisiin, joissa sammutuksen perusteet ovat selkeät, tai kun kunta käyttää samaa sammutusaikaa viereisillä osuuksilla. Seurannan tulosten perusteella ajoitusta voidaan muuttaa sopivammaksi. Jos yöaikainen kevyt liikenne tai autoliikenne liittyy virkistyspaikkaan tai työpaikkaan, yösammutus on ehkä järkevää vain joinakin viikonpäivinä, tai yösammutuksesta luovutaan. Sammutuskohteiden valinnassa on hyvä tehdä yhteistyötä kuntien kanssa. Mahdollisuuksien mukaan selvitetään kuntien suunnitelmat käyttää yösammutusta omalla tieja katuverkollaan ja omistamissaan valaistuksissa maanteillä. Kunnilla on tieto kohteista, jotka synnyttävät liikennettä aamuyöllä. Yhteistyö on tärkeää myös silloin, kun kunnan ja valtion hallinnoimat valaistukset liittyvät toisiinsa tai kunta omistaa maantien valaistuksen. 3.2 Tilanteet, joissa ei sammuteta Yösammutusta ei käytetä avattavien siltojen, liikennevaloliittymien, rautatien tasoristeysten, raja-asemien eikä lossirantojen ja -laitureidenkohdalla. Myöskään kiertoliittymiä tai vaikeasti hahmotettavia liittymiä ja vilkkaasti käytettyjä kevyen liikenteen ylityspaikkoja ei pimennetä öisin. Eritasoliittymän valaistuksen sammuttaminen tulee kysymykseen melko harvoin.

6 6 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja Sammutettavien osuuksien valinta Harvaanasutut alueet Harvaanasutut alueet ovat ensisijaisia kohteita etsittäessä yöksi sammutettavia tievalaistusosuuksia. Maaseudun moottoritiet ja muut vain autoliikenteelle tarkoitetut kaksiajorataiset tiet voidaan sammuttaa liittymien välinen osuus, jos sillä on eri keskus kuin liittymien ja risteävien teiden valaistuksilla, ja autoliikenteen määrä alittaa taulukossa 1 annetut rajat. voidaan sammuttaa liittymien välinen osuus ja samasta keskuksesta sähkönsä saavan eritasoliittymän valaistus, kun liittymä on muodoltaan ja viitoitukseltaan risteävän tien puolella hyvin selkeä, ja autoliikenteen määrä alittaa taulukossa 1 annetut rajat. valaistun ja valaisemattoman osuuden rajakohtaan tehdään normaalisti sopeutumisalue, jossa kaksirivisen valaistuksen toinen rivi saa sopeutumisalueella sähkönsä eri keskuksesta kuin toinen Maaseudun valta- ja kantatiet, joiden varressa on vain vähäistä asutusta eikä merkittäviä virkistys- tai työpaikkoja eikä kevyen liikenteen väylää voidaan sammuttaa, kun autoliikenteen määrä alittaa taulukossa 1 annetut rajat. sammuttaa ei kuitenkaan pitäisi merkittävien liittymien eikä tärkeiden kevyen liikenteen risteämispaikkojen eikä keskikaiteen aloituskohtien valaistusta Taulukko 1: Liikennetaloudellisesti kannattavan tievalaistuksen liikennemäärät. Tieluokka Moottoritie keskikaista > 12 m keskikaista < 12 m Moottoriliikennetie KVL (ajon/d) Perusverkon tiet Keskikaiteellinen tie Muut päätiet vain autoliikenne Sekaliikenne Liittymätiheys (kpl/km) Muut maantiet sekaliikenne Maaseudun tiet, joiden varressa on kevyen liikenteen väylä tai rinnakkaistie, mutta asutusta on harvassa

7 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja voidaan sammuttaa, jos kevyen liikenteen väylä on jatkuva, ja mahdollinen asutus on pääosin samalla puolella tietä tai risteämisiin on alikulkuja, minkä lisäksi autoliikenteen määrä alittaa taulukossa 1 annetut rajat, eikä yöaikaiselle kevyelle liikenteelle ole erityistä lähdettä tai määrä on muuten pieni. Maaseudun tiet, joiden varressa ei ole kevyen liikenteen väylää eikä rinnakkaistietä, ja asutusta on harvassa voidaan sammuttaa, kun autoliikenteen määrä alittaa taulukossa 1 annetut rajat. Maaseudun pienet asutustihentymät, joissa valaistus on tehty lähinnä viihtyvyyden tai läheisen koulun vuoksi voidaan sammuttaa, jos autoliikenteen määrä alittaa taulukossa 1 annetut rajat, eikä yöaikaiselle kevyelle liikenteelle ole erityistä lähdettä Taajamien lähistöt Taajamien lähistöt ovat toissijaisia kohteita etsittäessä sammutettavia osuuksia. Yösammutus voi tulla kysymykseen lähinnä taajaman ulkoreunalla, kun kevyt liikenne käyttää muita tieyhteyksiä ja tien liikennemäärä alittaa taulukossa 1 annetut rajat. Taajamassa olevan moottoritien tai muun kaksiajorataisen tien valaistusta ei sammuteta, koska autoliikennettä ja liittymiä on tavallisesti paljon, ja ympäristön häiriövalo haittaa tiellä näkemistä. 3.4 Yösammutuksen edellyttämät tekniset muutokset Moottoriteillä ja muilla nopean liikenteen teillä (talvellakin 100km/h) on normaalisti huolehdittava, että yöksi sammutetun ja sammuttamattoman osuuden rajakohdassa on riittävä sopeutumisalue. Se voidaan toteuttaa siirtämällä kaksirivisessä valaistuksessa rajakohdassa kolmen valaisinpylvään valaisimet toisessa ajosuunnassa eri keskuksen sähkönsyötön piiriin. Tapauksesta riippuu, miten helposti tämä on toteutettavissa. Myös muilla nopean liikenteen teillä sopeutumisalue on suositeltava. Tarvittaessa liittymän tai rampin valaisimet voidaan siirtää tietylle vaiheelle, jotta päätien valaistus voidaan toteuttaa pimentämättä liittymää tai ramppeja. Tapauksesta riippuu, miten helposti tämä on toteutettavissa.

8 8 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja Yösammutuksen aloittaminen ja seuranta Ennen yösammutuksen aloittamista yösammutusta tulisi kokeilla. Kokeilun aikana todetaan pimeän aikana ajamalla, kuinka helppo tai vaikea liittymissä on ajaa, haittaako ympäristön valo tiellä ajamista, syntyykö rajakohtia, joissa ei ole riittävää sopeutumisaluetta silmille. Kokeilun jälkeen tiedotetaan sammutuksesta medialle ja kunnille, joiden valaistuksen kanssa yösammutukset on sovitettava yhteen. Yösammutuksen jälkeen seurataan onnettomuustilannetta sekä tienkäyttäjien ja ympäristön asukkaiden palautteita.

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh.

Ohje 2 (9) 17.2.2015 LIVI/758/05.00/2015. Suomen rekisteröidyt puolueet. Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. Ohje 2 (9) Tiedoksi: Suomen rekisteröidyt puolueet Lisätietoja: Tuomas Österman Liikennevirasto Puh. 0295 34 3630 Ohje 3 (9) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä.

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot