Nimi: Opiskelijanumero: HARJOITUS 4. Annettu maanantaina , palautus viimeistään ma klo 9.15 MyCoursesiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi: Opiskelijanumero: HARJOITUS 4. Annettu maanantaina , palautus viimeistään ma klo 9.15 MyCoursesiin"

Transkriptio

1 Nimi: Opiskelijanumero: YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä HARJOITUS 4. Annettu maanantaina , palautus viimeistään ma klo 9.15 MyCoursesiin Tehtävä 1a. Liukuva keskiarvo Seuraavassa on esitetty eräs onnettomuustilasto kuuden vuoden ajalta kuukausittain. (Aineisto löytyy nimellä liukuva_keskiarvo_aineisto kurssin MyCourses-sivulta kansiosta Pakollinen harjoitus 4) Tutki ja perustele, onko liikenneturvallisuus alueella kehittynyt hyvään vai huonoon suuntaan. Käytä vertailuperusteena onnettomuuksien liukuvaa keskiarvoa (tai summaa). Vuosi tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

2 Nimi: Opiskelijanumero: YYT-C2004 Kestävä liikennejärjestelmä HARJOITUS 4. Annettu maanantaina , palautus viimeistään ma klo 9.15 MyCoursesiin Tehtävä 2a, Onnettomuusasteet, johdanto Liikennetaloudellisia laskelmia varten on selvitettävä mahdollisimman luotettavasti suunniteltujen toimenpiteiden aiheuttamat muutokset henkilövahinko-onnettomuuksien määrissä tai riskeissä. Pelkästään omaisuusvahinkoihin johtavien onnettomuuksien merkitys laskelmissa on marginaalinen. Liikenneonnettomuuksien määriä tulevaisuudessa voidaan arvioida eri menetelmillä. Käytettävissä on onnettomuusmalleja, tietoja onnettomuusasteista erilaisissa tie- ja liikenneoloissa sekä arvioita tienparannustoimien vaikutuksesta erilaisiin onnettomuuksiin. Liikenneonnettomuuksien analysointi tehdään aina siltä osalta tieverkkoa, jolla tapahtuvat muutokset ovat kustannustarkastelun kannalta merkittäviä. Onnettomuushistoria ei välttämättä kuvaa riittävän luotettavasti tietyn tienosan turvallisuuden tasoa. Tilastointiin sisältyvien epävarmuustekijöiden lisäksi pieniin onnettomuuslukuihin liittyy suurta satunnaisvaihtelua. Luotettavimmat arviot kohteen turvallisuustilanteesta saadaankin yhdistämällä tiedot kohteessa tapahtuneista onnettomuuksista sekä laajempien tie- ja liikennetietojen pohjalta lasketuista, samankaltaisten tieolosuhteiden keskimääräisistä onnettomuusluvuista. Onnettomuudet voidaan jakaa luotettavuuden parantamiseksi pienempiin ryhmiin, kuten autoliikenteen ja kevyen liikenteen onnettomuuksiin sekä eläinonnettomuuksiin. Onnettomuuksien lukumäärän arviointi voidaan suorittaa esimerkiksi Liikenneviraston TARVA-ohjelmalla (turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla). Vuosittain päivitettävä ohjelma perustuu tarkasteluvuoden tie- ja liikennetietojen sekä viiden viimeisen vuoden onnettomuustietojen hyväksikäyttöön. Ohjelma käyttöohjeineen on saatavissa internetistä (Tarva, 2010).

3 Tehtävä 2a. Onnettomuusasteet Harvaanasutulla seudulla kulkevalla kapealla valtatieosuudella (14,0 km, nopeusrajoitus 80 km/h) on 6 T-liittymää, joissa sivuteiden osuus liittymiin saapuvista ajoneuvoista on 10 % ja 4 X-liittymää, joissa sivuteiden osuus liittymiin saapuvista ajoneuvoista on 20 %. Lasketut ja ennustetut liikennemäärät ovat seuraavan taulukon mukaisia: Keskivuorokausiliikenne KVL (autoa/vrk) Henkilövahinko-onnettomuuksia on viiden viimeisen vuoden aikana tapahtunut seuraavasti: vuosi tielinjalla T-liittymissä X-liittymissä Henkilövahinko-onnettomuusasteelle määritetään odotusarvo laskemalla viiden viimeisimmän vuoden havaitun onnettomuusasteen ja tieolojen perusteella arvioidun keskimääräisen onnettomuusasteen keskiarvo. Laske heva-onnettomuusaste tielinjalla ja liittymissä kaavalla OA = (OAhav + OAkes) / 2 Keskimääräiset onnettomuusasteet ja vakavuusasteet käyvät ilmi taulukoista 3a ja 3b. Heva-onnettomuusasteen (OA) odotusarvon ja vuotuisen ajosuoritteen tulona saadaan laskettua halutun tarkasteluvuoden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä kaavoilla tielinja: O (heva-onn./a) = OA KVL 365 tiepituus / 10 6 liittymät: O (heva-onn./a) = OA liittymään saapuvia autoja/a / 10 8 Laske henkilövahinko-onnettomuuksien määrän ennuste vuodelle Liikennemäärän kasvun ei laskelmissa oleteta vaikuttavan tieosuuden onnettomuusasteeseen tieolosuhteiden pysyessä muuttumattomina, jolloin onnettomuusmäärät kasvavat ajosuoritteen ja liittymään saapuvien autojen määrän suhteessa.

4 Taulukko 3a. Keskimääräiset onnettomuus- ja vakavuusasteet tielinjoilla.

5 1) Sisältää myös tierekisterin mukaiset taajamatiet (taajamamerkkitaajama ja tilastollinen taajama). 2) Ilman taajamateitä. Päätie on kapea, kun sen päällysteleveys on alle 9,5 m ja muu tie on kapea, kun sen päällysteleveys on alle 8 metriä. 3) Luokittelu taajamateihin taajamamerkin ja tilastollisen taajaman mukaan. Ei sisällä moottori-, moottoriliikenne- ja 2-ajorataisten teiden taajamateitä. HUOM: Taulukossa nopeusrajoitus on valittu kuvaamaan erilaisia tie- ja liikenneolosuhteita. Nopeusrajoituksen muutoksen vaikutusta ei voida arvioida tämän taulukon perusteella, sillä eri nopeusrajoituksen alaiset tiet poikkeavat toisistaan yleensä myös monella muulla tavalla. Taulukko 3b. Keskimääräiset onnettomuusasteet liittymissä. HVJ-onn./100 milj. saapunutta autoa 2) 1) Muiden kuin kahden suuriliikenteisimmän päätiehaaran osuus kaikista liittymään saapuvista ajoneuvoista. 2) Saapuvien autojen määrä = liittymään saapuvien ajoneuvojen määrä vuodessa liittymähaarojen KVL-arvojen perusteella laskettuna. Parannettavan tien henkilövahinko-onnettomuuksien määrä arvioidaan ensin ilman parantamistoimenpiteitä (Oilm). Tienparannuksen jälkeinen onnettomuusmäärä voidaan laskea eri toimille määriteltyjen vaikutuskertoimien avulla. Kun samalle tieosuudelle tehdään erilaisia toimia, yhdistetty vaikutus syntyy eri vaikutuskertoimien tulona. Toimet vaikuttavat sekä onnettomuuksien määrään että niiden vakavuuteen. Tuloksena saadaan arvio henkilövahinko-onnettomuuksien määrästä vuotta kohti. Arvio toimenpiteen jälkeisestä henkilövahinko-onnettomuuksien määrästä saadaan suoraan kertomalla ilman toimenpidettä tapahtuvaksi arvioitu onnettomuusmäärä Oilm vaikutuskertoimella k: O (heva-onn./a) = k Oilm

6 Vaikutuskertoimilla kerrottaviin onnettomuusmääriin (Oilm) saavat sisältyä vain toimenpiteen vaikutusalueella tapahtuneet onnettomuudet. Jos kaksi toimenpidettä (tai useampi) vaikuttaa samoihin onnettomuuksiin, saadaan arvio onnettomuusmäärästä kertomalla lähtökohtatilanteen onnettomuusmäärä yksittäisten toimenpiteiden vaikutuskertoimien tulolla. Nopeusrajoituksen muuttuminen parannetulla tiellä alkuperäisestä muuttaa onnettomuustilannetta ja myös sen vaikutus arvioidaan vaikutuskertoimien avulla. Vaikutuskertoimet ovat verrattain karkeita keskiarvolukuja. Toimenpiteiden todellinen vaikutus onnettomuustilanteeseen on paljolti riippuvainen kohteen toteuttamisen yksityiskohdista ja laadusta. Vaikutuskertoimet eivät sovellu erilaisten toimenpidevaihtoehtojen valintapäätösten perustaksi. Laske onnettomuusmääräarvio vuodelle 2021 seuraavien turvallisuustoimenpiteiden seurauksena: a) reunapaalut b) uusi tievalaistus myötäävin pylväin c) STOP-merkkien asettaminen kaikkiin liittymiin d) nopeusrajoitus 80->70 km/h e) nopeusrajoitus 80->70 km/h, STOP-merkkien asettaminen kaikkiin liittymiin ja uusi tievalaistus myötäävin pylväin Valmiiksi määritellyt toimenpiteet ja niiden vaikutuskertoimet (Tiehallinto: TARVA, v. 4.5) Vaikutuskerroin Vakavuuden pieneneminen Kustannusten oletusarvo Vaikutusaika Auto Kevyt Eläin Auto Kevyt Eläin 1000 Euro v 0 Nykytilan laskenta Kevytliikenteen väylä 1 0, ,95 /km Kevytliikenteen väylän parantaminen 1 0, ,00 /km Kevytliikenne rinnakkaisväylälle 1 0, ,25 /km Kevytliikenteen alikulku 1 0, ,25 /toimenp, Kevytliikenteen ylikulku 1 0, ,00 /toimenp, Henkilöauto & kevytliikenne alikulku 0,7 0,7 1 0,1 0, ,94 /toimenp, Soratien päällystäminen 1,1 1,1 1,1-0,05-0,05-0,05 99,9 /km Suuntauksen parantaminen, maaseutu 0,85 0,85 0, ,48 /km Kapean tien leventäminen, maaseutu 0,92 0,92 0, ,00 /km Moottoriliikennetie ->moottoritie 0,8 0,73 1 0,7 0-0, ,88 /km Leveäkaistatie mol tielle 0, ,05-0,05-0,05 14,89 /km Yksityistiejärjestelyt 0, ,39 /km Lisäkaistan rakentaminen 0,95 0, ,00 /toimenp, Ohituskaista 0,98 1 1,05-0,02 0-0,02 136,23 /km Leveäkaistatie sekaliikennetielle 1,1 1,1 1,1-0,05-0,05-0,05 118,07 /km Ajosuuntien erottaminen rakenteellisesti 0, , ,46 /km 20

7 Vaikutuskerroin Vakavuuden pieneneminen Kustannusten oletusarvo Vaikutusaika Auto Kevyt Eläin Auto Kevyt Eläin 1000 Euro v 281 Keskisaarekkeen rakentaminen 0,95 0, ,00 /toimenp, Liittymän porrastaminen 0,8 0,9 1 0, ,48 /toimenp, Liittymän siirto parempaan paikkaan 0,9 0, ,47 /toimenp, Nelihaaraliittymän täyskanavointi 0,9 0, ,64 /toimenp, Nelihaaraliittymän kanavoinnin täydentäminen 0,95 0, ,6 /toimenp, Kolmihaaraliittymän kanavointi 0,95 0, ,51 /toimenp, Liittymän kevyt parantaminen 0,95 0, ,43 /toimenp, Kiertoliittymän rakentaminen 0,5 0,85 1 0,5 0, ,48 /toimenp, Väistötilan rakentaminen 0, ,00 /toimenp, Sivuteiden saarekkeen rakentaminen 0,95 0, ,43 /toimenp, Kiihdytyskaista eritasoliittymään 0, , ,63 /toimenp, Eritasoliittymän täydentäminen 0, ,81 /toimenp, Eritasoliittymän rakentaminen 0,6 0,6 1 0,15 0, ,0 /toimenp, Rautatieristeyksen parantaminen 0,95 0, ,00 /toimenp, Puolipuomit rautatien tasoristeykseen 0,5 0,9 1 0,1 0,1 0 75,2 /toimenp, Eritason rakentaminen rautatien tasoristeykseen 0,4 0,4 1 0,1 0, ,48 /toimenp, Linja-autopysäkki maaseudulla 0,95 0, ,07 /toimenp, Uusi tievalaistus jäykin pylväin 0,95 0,9 0, ,68 /km Uusi tievalaistus myötäävin pylväin 0,9 0,8 0,9 0,15 0, ,49 /km Uusi valo-ohjaus, 4-haaraliittymä 0,7 0,7 1 0,1 0, ,59 /toimenp, Uusi valo-ohjaus, 3-haaraliittymä 0,9 0,9 1 0,05 0, ,59 /toimenp, Liikennetieto-ohjaus, valmiit valot 0,95 0,95 1 0,05 0, ,08 /toimenp, Riista-aita moottoriväylällä 1 1 0, ,00 /km Riista-aita muilla teillä 1 1 0, ,00 /km Luiskien loiventaminen 0, ,1 0 0,05 54,49 /km Jäykät pylväät myötääviksi 0, , ,36 /km Kallioleikkausten leventäminen 0, ,1 0 0,05 54,49 /km Esteiden poistaminen 0, ,1 0 0,05 54,49 /km Muuttuva nopeusrajoitus 0,95 0,95 0,95 0,05 0,05 0,05 39,96 /km Koroke päätien suojatielle 1 0, ,1 0 15,44 /toimenp, Suojatien valo-ohjaus 0,95 0, ,87 /toimenp, Suojatiejärjestelyt 0,95 0, ,61 /toimenp, STOP-merkin asettaminen, T-liittymä 0,95 0, /toimenp, STOP-merkin asettaminen, X-liittymä 0,85 0, ,09 /toimenp, STOP-merkin asettaminen rautatien tasoristeykseen 0, , /toimenp, Jyrkän kaarteen merkitseminen 0, ,09 /toimenp, Kameravalvonta (TIEL osuus) 0,91 0,91 0,91 0,08 0,08 0,08 3,62 /km Keskustan kauppakadun saneeraus&nop.raj.alentaminen 0,65 0,65 0,65 0,3 0,8 0,65 572,18 /toimenp, Nopeuksien hidastimet&nop.raj.alentaminen 0,7 0,7 0,7 0,2 0,25 0,2 127,15 /km Kaiteiden rakentaminen 0, ,1 0 0,05 54,49 /km Näkemäraivaus 1 1 0, ,54 /toimenp, Reunapaalut, 80 km/h 1,1 1,1 1,1-0,05-0,05-0,05 3,18 /km Reunapaalut, 100 km/h 0,95 0,95 0, ,18 /km Keski- ja reunaviivojen merkitseminen 0,9 0,9 0, ,73 /km 2,5

8 Vaikutuskerroin Vakavuuden pieneneminen Kustannusten oletusarvo Vaikutusaika Auto Kevyt Eläin Auto Kevyt Eläin 1000 Euro v 637 Reunaviivan merkitseminen 0,95 0,95 0, ,36 /km 2,5 638 Liittymämerkintöjen tehostaminen 0,95 0, ,9 /toimenp, Kaiteiden kunnostus 0, ,05 0 0,025 18,0 /km Palautetta antava reunaviiva, tärinäviiva 0, ,0 /km 2,5 641 Palautetta antava keskiviiva, tärinäviiva 0, ,0 /km 2,5 651 Talvikunnossapidon selvä parannus 0,98 0,98 0, ,35 /km Nopeuksien hidastimet 0,85 0,85 0,85 0,05 0,1 0,05 50,86 /km Huomion kiinnittäminen nopeusrajoitukseen 0,97 0,97 0,97 0,05 0,1 0,05 66,3 /km 2,5 658 Taajaman saneeraus 0,85 0,85 0,85 0,05 0,1 0,05 465,01 /toimenp, Nopeusrajoitus 30 -> 40 km/h 1,098 1,098 1,098-0,16-1,02-0,64 0,73 /km Nopeusrajoitus 40 -> 30 km/h 0,911 0,911 0,911 0,14 0,51 0,39 0,73 /km Nopeusrajoitus 30 -> 50 km/h 1,205 1,205 1,205-0,35-3,17-1,71 0,73 /km Nopeusrajoitus 50 -> 30 km/h 0,83 0,83 0,83 0,26 0,76 0,63 0,73 /km Nopeusrajoitus 40 -> 50 km/h 1,098 1,098 1,098-0,16-1,02-0,64 0,73 /km Nopeusrajoitus 50 -> 40 km/h 0,911 0,911 0,911 0,14 0,51 0,39 0,73 /km Nopeusrajoitus 50 -> 60 km/h 1,098 1,098 1,098-0,16-0,51-0,64 0,73 /km Nopeusrajoitus 60 -> 50 km/h 0,911 0,911 0,911 0,14 0,34 0,39 0,73 /km Nopeusrajoitus 60 -> 70 km/h 1,098 1,098 1,098-0,16-0,22-0,64 0,73 /km Nopeusrajoitus 70 -> 60 km/h 0,911 0,911 0,911 0,14 0,18 0,39 0,54 /km Nopeusrajoitus 70 -> 80 km/h 1,098 1,098 1,098-0,16-0,16-0,64 0,54 /km Nopeusrajoitus 80 -> 70 km/h 0,911 0,911 0,911 0,14 0,14 0,39 1,09 /km Nopeusrajoitus 80 -> 100 km/h 1,168 1,168 1,168-0,16-0,19-0,81 1,09 /km Nopeusrajoitus 100 -> 80 km/h 0,857 0,857 0,857 0,14 0,16 0,45 0,54 /km Nopeusrajoitus 80 -> 60 km/h 0,83 0,83 0,83 0,26 0,295 0,628 1,09 /km Nopeusrajoitus 80 -> 50 km/h 0,756 0,756 0,756 0,364 0,535 0,773 1,09 /km Nopeusrajoitus Kesä 100->120 km/h 1,112 1,112 1,112-0,11-0,144-0,385 1,45 /km Nopeusrajoitus Kesä 120->100 km/h 0,899 0,899 0,899 0,1 0,126 0,278 1,45 /km Nopeusrajoitus Kesä 100->80 km/h 0,899 0,899 0,899 0,1 0,107 0,321 1,45 /km Nopeusrajoitus Kesä 80->100 km/h 1,112 1,112 1,112-0,11-0,12-0,473 1,45 /km Nopeusrajoitus Talvi 100->80 km/h 0,947 0,947 0,947 0,05 0,055 0,176 1,45 /km Nopeusrajoitus Talvi 80->100 km/h 1,056 1,056 1,056-0,053-0,058-0,214 1,45 /km 20 HUOM: SEURAAVAT TOIMENPITEET VAIN ERILLISTARKASTELUIHIN 901 Ohituskaistatie 0,924 0,41 0,5-0,28 0,12-1,3 504,56 /km Ohituskaistatie + kaide 0,768 0,41 0,5 0,28 0,12-1,3 580,25 /km Leveäkaistatie 0,887 0,575 0,8-0,27-0,02-1,3 504,56 /km Leveäpiennartie 0,806 0,575 0,8-0,13-0,02-1,3 336,38 /km Kapea 4-kaistatie 0,679 0,3 0,5 0,47 0,12-1,33 639,11 /km 20

Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings. 19.11.2014 Harri Peltola, VTT

Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings. 19.11.2014 Harri Peltola, VTT Tarva-koulutus, syksy 2014, Pasila MT = Maantiet LC = Level crossings 19.11.2014 Harri Peltola, VTT 2 Ohjelma 19.11.2014 Kello 9.00 9.15 - Etäyhteydet, esittäytymiset, aikatauluasiat Kello 9.15 11.15 (lyhyt

Lisätiedot

Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin

Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin Mikko Malmivuo ja Harri Peltola Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin Tarva-ohjelman vaikutuskertoimien määrittely Sisäisiä julkaisuja 1/2004 Mikko Malmivuo ja Harri Peltola Turvallisuusvaikutusten

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 49 Kuva 6.8. Periaatekuva keskisaarekkeesta. Suojateiden havaittavuutta on voidaan parantaa suojatiemerkkeihin asennettavilla sini-valkoraidoitetuilla

Lisätiedot

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015

Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Tasoliittymät ja perusverkon eritasoliittymät 6.5.2015 Ajankohtainen T&K Valmistuneet ja tekeillä olevat T&K -selvitykset Valmistunut selvitys Turvasaarekkeella varustetut liittymät Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Tarva-ohjelman onnettomuusmallien kehittäminen

Tarva-ohjelman onnettomuusmallien kehittäminen Harri Peltola ja Riikka Rajamäki Tarva-ohjelman onnettomuusmallien kehittäminen Vuosien 2002 2006 onnettomuustarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2008 Harri Peltola ja Riikka Rajamäki Tarva-ohjelman

Lisätiedot

iliitu LIIKENNETURVALLISUUSPALVELU

iliitu LIIKENNETURVALLISUUSPALVELU iliitu LIIKENNETURVALLISUUSPALVELU 29.11.2016 Ohjelma 12.30 Avaus 12.45 Digiroadin aineiston hyödyntämismahdollisuudet Matti Pesu, Liikennevirasto 13.15 Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu.%

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA KALAJOKI. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn Yhteensä Yhteensä Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan

KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan KUNTA PYHÄNTÄ. Onnettomuusseuranta.. Tieliikenneonnettomuuksien määrä vakavuuden mukaan Omaisuusvah.joht.onn Loukkaant.joht.onn kuolemaan joht.onn 8 Yhteensä Yhteensä 9 9 Omaisuusvah.jo ht.onn Loukkaant.joht.

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Liikennejärjestelmän kolariväkivalta; moottoritiet sekä seutu- ja yhdystiet (VIOLA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Ohjausryhmä: Saara Toivonen, pj Leif Beilinson,

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Kiireellisimmät 3a Vaasantie X Ravitie Kameratolpan korjaaminen /1/4060 1

Kiireellisimmät 3a Vaasantie X Ravitie Kameratolpan korjaaminen /1/4060 1 TOIMENPIDEOHJELMA, YLÖJÄRVI Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Toimen- Tierekisteriosoite Kiireellisyys Tienpitaja 1 Siivikkalantie X Vasamantie Liittymäalueen jäsentäminen reunakivellä

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Autojen liikenneturvallisuus paranee tarvitaanko tie- ja katuvalaistusta tulevaisuudessa? 2.3.2017 Aleksanteri Ekrias Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Tiehallinnon liikenneturvallisuusmallien kehittäminen

Tiehallinnon liikenneturvallisuusmallien kehittäminen Jukka Ristikartano, Harri Peltola, Silja Savolainen Tiehallinnon liikenneturvallisuusmallien kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 78/2008 gg Jukka Ristikartano, Harri Peltola, Silja

Lisätiedot

Tievalaistuksen toimintalinjat

Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat TIEHALLINTO Helsinki 2006 Kansikuva Markku Suoranta ISBN 951-803-636-5 TIEH 1000105-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN

Lisätiedot

Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/2000. Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet. S 12 Pääteiden parantamisratkaisut

Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/2000. Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet. S 12 Pääteiden parantamisratkaisut Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 29/ S 12 Pääteiden parantamisratkaisut Pääteiden liittymätyyppien liikennetaloudelliset käyttöalueet Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki TIEL 4249 Helsinki Julkaisua myy: Tielaitos,

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Pääteiden kehittämistoimien kustannustehokkuus turvallisuuden näkökulmasta

Pääteiden kehittämistoimien kustannustehokkuus turvallisuuden näkökulmasta Harri Peltola, Saara Toivonen, Päivi Nuutinen ja Juha Sammallahti Pääteiden kehittämistoimien kustannustehokkuus turvallisuuden näkökulmasta Yhteysvälikohtaisen kehittämisselvitysaineiston analyysi Sisäisiä

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2014

Lisätiedot

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Kangasniemi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Kangasniemi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten laskenta

Tieliikenteen ajokustannusten laskenta Tieliikenteen ajokustannusten laskenta Tieliikenteen ajokustannusten laskenta Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2005 Kannen kuva: JT-Con ISBN 951-803-604-7 TIEH 2100038-05 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Inkoonportin liikenneselvitys

Inkoonportin liikenneselvitys INKOON KUNTA Inkoonportin liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 Raportti 1 (9) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue... 1 2.1 Ajoneuvoliikenteen nykytilanne...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Väistötilan ja pääsuunnan kääntymiskaistojen vaikutus liikenneturvallisuuteen

Väistötilan ja pääsuunnan kääntymiskaistojen vaikutus liikenneturvallisuuteen Riikka Rajamäki Väistötilan ja pääsuunnan kääntymiskaistojen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 21/2008 gg Riikka Rajamäki Väistötilan ja pääsuunnan kääntymiskaistojen vaikutus

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

TOIMENPIDERAPORTTI. Toimenpidetiedot kunnittain. LTS-ALUE Pohjois-Satakunta LTS 2017

TOIMENPIDERAPORTTI. Toimenpidetiedot kunnittain. LTS-ALUE Pohjois-Satakunta LTS 2017 0..0 Toimenpidetiedot kunnittain. LTS-ALUE Pohjois-Sata LTS 07 : Lähde: pohjois-satakunnan litu v.07 4 KANKAANPÄÄ 9 kpl 094 650 a Vt x kt 44, kiertoliittymä b Vt x kt 44, kiertoliittymä a b Keskuskatu

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Liikenneturvallisuus yleisillä teillä vuosina

Liikenneturvallisuus yleisillä teillä vuosina Harri Peltola & Riikka Rajamäki Liikenneturvallisuus yleisillä teillä vuosina 1997-2001 Tieryhmittäisiä tarkasteluja Tiehallinnon selvityksiä 7/2004 Harri Peltola & Riikka Rajamäki Liikenneturvallisuus

Lisätiedot

S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Harri Peltola: Uusien tietyyppien turvallisuustar- kastelut. Turvallisuustiedot vuosilta

S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Harri Peltola: Uusien tietyyppien turvallisuustar- kastelut. Turvallisuustiedot vuosilta S12 Pääteiden parantamisratkaisut: Harri Peltola: Uusien tietyyppien turvallisuustarkastelut. Turvallisuustiedot vuosilta 1996-2000. Helsinki 2001. Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka. Tiehallinnon

Lisätiedot

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä

Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Kuolemanriski tavanomaisessa liikenteessä Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskus LINTU-seminaari 2.2.2011 Helsinki Lähtökohdat Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset.

Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpide ehdotukset. Tienpitäjä: E = Uudenmaan ELY-keskus K = Nurmijärven kunta Nro Kohde Tieosoite Toimenpide-ehdotus Kustannusa Kiireelli Tienpit Nopeusrajoitus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Suojateiden turvallisuus

Suojateiden turvallisuus Suojateiden turvallisuus Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala Esko Tolvanen 2.6.2016 2.6.2016 Työn tavoitteet ja työvaiheet Työn tavoitteena oli tuottaa inventointiaineisto maantieverkon nykyisistä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Hirvilahden koulu Länsirannantie välillä Lamperila-Leppälampi tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi 0-4

Hirvilahden koulu Länsirannantie välillä Lamperila-Leppälampi tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi 0-4 LIIKENTEELLISESTI VAARALLISET KOULUMATKAT koko vuosi talviaika* Koulu Airakselan esiopetus Airakselantie Viita-ahontien kohdalta Syvänniemen suuntaan,. 0-2 Hiltulanlahden koulu Puutossalmentie tien kapeuden

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 22 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Jukka Ristikartano Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Liikenneviraston ohjeita 22/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010

Lisätiedot

1 Aikaisemmin käyttöön otetut energiansäästökeinot

1 Aikaisemmin käyttöön otetut energiansäästökeinot 2 Tievalaistuksen yösammutus ja muita energiansäästökeinoja 25.11.2011 1 Aikaisemmin käyttöön otetut energiansäästökeinot Valtion hallinnassa olevista tievalaistuksista noin 25 % perustui elohopealamppuihin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta?

KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? KUOLEMAAN JOHTANEET LIIKENNEONNETTOMUUDET - eroavatko Kaakkois-Suomessa tapahtuvat onnettomuudet muusta maasta? Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Liikenneonnettomuuksien tutkinta Liikennevakuutuskeskus

Lisätiedot

ELY-keskus Kiireellisimmät 2a Rämsööntie Nopeusrajoituksen alentaminen Rämsöön , /3/4000-4/2900 1

ELY-keskus Kiireellisimmät 2a Rämsööntie Nopeusrajoituksen alentaminen Rämsöön , /3/4000-4/2900 1 TOIMENPIDEOHJELMA, VESILAHTI Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Toimen- Tierekisteriosoite Kiireellisyys Tienpitaja Rämsööntie Lapsia-merkki päiväkodin kohdalle pysyvästi 0 30/4/2500

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Suunnittelukohde ja -tehtävä Raitotie välillä Haukiputaantie Kuusamontie Noin 9 km osuus Osa tiejaksosta katua ja osa yleistä tietä Yleissuunnitelmatasoinen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön

Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Taajamien liikennekuolemat suhteessa maankäyttöön Mitä ja miksi? Taajamamerkin alueella neljäsosa liikennekuolemista Niukasti tietoa taajamaonnettomuuksien tapahtumapaikoista Maantieonnettomuuksia tarkasteltaessa

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys

Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys TOIMENPIDERAPORTTI 3..20 Someron kaupunki Nro Sijainti Kohde Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVA.väh. Tieosoite Kiireellisyys Tienpitäjä Turuntie (mt 280) välillä Rankkulantie - Kyttälän th Kevyen liikenteen

Lisätiedot