ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN 66 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU ALKAEN TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS IKÄOHJELMA VUOTEEN HANKKEEN AVOIN SE- MINAARI JA KATSAUS HANKKEEN ETENEMISEEN - LI- SÄAIKA 69 TÄHTINIEMIKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA 70 KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE OTTO-OIKEUSASIAT ILMOITUSASIAT LAUSUNTOPYYNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPII- RIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 74 LAUSUNTOPYYNTÖ KAUPUNGIN ORGANISAATIORA- KENTEEN KEHITTÄMIS- JA UUDISTUSTARPEISTA

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Risto 17:00-20:40 puheenjohtaja Hjerppe Ilkka 17:00-20:40 varapuheenjohtaja Hänninen Susanna 17:00-20:40 jäsen Jakara Heidi 17:00-20:40 jäsen Koivunen Paavo 17:00-20:40 jäsen Lahti Tapio 17:00-20:40 jäsen Nikkilä Päivi 17:00-20:40 jäsen Pöntinen Aki 17:00-20:40 varajäsen Vuori Raija 17:40-20:40 jäsen POISSA Aitolahti Annamari jäsen Viljanen Jussi khall:n puheenjohtaja MUU Jämsén Jasmin 17:00-20:40 nuorisovaltuuston edustaja Peurala Tuija 17:00-20:40 pöytäkirjanpitäjä Rinne Leena 17:00-18:43 palvelualuejohtaja Rannanautio Kari 17:00-20:40 esittelijä Viskari Tarmo 17:00-20:40 kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Risto Viljanen Puheenjohtaja Tuija Peurala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivesi Päivi Nikkilä Ilkka Hjerppe PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa keskiviikkona, 30. päivänä toukokuuta 2012 klo Tuija Peurala pöytäkirjanpitäjä

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hyte 63 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja pää tösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hyte 64 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Nikkilä ja Raija Vuori. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Oriveden kaupun gin ta lon hy vin vointi- ja terveyspalvelukeskuksessa tiistaina, 29. päivänä toukokuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 30. päivänä toukokuuta 2012 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päi vi Nikkilä ja Ilkka Hjerppe. Pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja ter veys palve lu keskuksessa tiistaina, 29. päivänä toukokuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 30. päivänä tou kokuuta 2012 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN 134/32/2012 Hyte 65 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on kokouksessaan ( 136) vah vistanut omaishoidon tuen määrät indeksikorotuksella tarkistettuna al kaen seuraavasti: I hoi toi suus ryh mään kuu lu ville 564 / kk, sään nöl li sessä jak so hoi dos sa ole ville 462 / kk ja ke hi tys vam maisten lasten ja nuor ten hoi dosta 367 / kk. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan ( 136), et tä Omais hoi don tuen myön tä mi sen pe rus teet ava taan tar kem min ke vään 2012 aikana. Samalla päätettiin, että kevään 2012 aikana valmistellaan ja tuodaan lautakunnan vahvistettavaksi mennessä: Palvelusetelikokeilun si sältö, pal ve lusete lin myön tämi sen pe rus teet ja pal velun tuottajien valintakriteerit. Hy vin vointi- ja ter veyslau ta kunnan päätöksen ( 136, ) mu kai sesti van hus- ja vam maispal veluiden tulos alu eella on val misteltu uu det Omais hoi don tuen myön tä mi sen perus teet alkaen ja Pal vesete likokeilu lautakunnan vahvistettavaksi.palvelusetelikokeilu esitetään käsiteltäväksi kuitenkin omana pykä lä nään. Omais hoidon tuen uusia myöntämisen pe rus teita alkaen ovat valmis tel leet omaishoidon tuesta vastaava ko tihoidonohjaaja Sirkka Kaik konen ja palve lualue joh taja Lee na Rinne. Valmistelun aikana on todettu, että joissakin lähikunnissa, mm. Tampereella, makse taan eu ro mää räi sesti enemmän omaishoidon tuen palk kiota/ hoitaja (hoidettavan hoitoisuuden mukaan), etenkin ylemmissä hoitoisuusluokissa. Tam pe reel la omais hoi don tuen mää rät ovat lasten ja nuorten se kä ai kuisten tuen palk kio luokis sa samansuu ruiset eikä ikäryh mä kohtaisia eroja ole. Tampereen omaishoidon tuen euromäärät ovat seuraavat: 364,35 / kk, 600 / kk, 900 / kk ja 1400 / kk. Tam pe reen omais hoi don tuessa on käy tössä myös tu kea alen ta vat pe rus teet, joita on valmisteltu myös Ori ve den kaupungin kriteerei hin. Tam pe reella omaishoidon tukea alenne taan silloin, kun asiakas saa esim. : 1) ko tiin an nettavaa palvelua t/ viikko ja 2) yli 30 t/ viik ko pal ve lua. Val miste lun ai kana on myös huomattu, että jos sa kin seutu kun nan kun nas sa, jos sa on ollut aiemmin omaishoidon tuessa käy tös sä RA VA- toi mintakykyluokitus hoi detta van hoi toi suu den ar vioin nissa, on I hoi toi suus luo ki tuk sen kri tee rinä käy tet ty kor keam paa RA VA- vii tear voa (esim. Pirk ka la v ) kuin Ori vedellä. Omaishoidon tuessa on käytössä myös eri maksuluokkia esim. Pirk ka las sa, Kan gas alal la ja Tampereella. Tampe reella on saa dun tie don mu kaan omais hoidon tuen ar vioin nissa käytössä RAI- toi min taky ky luokitus, jota ei ole käytössä Orive dellä. Tästä syystä omaishoi don tuen ha ki joiden (omais hoi dettavien hoitoi suutta) ei pystytä ar vioi maan Ori vedellä samalla tavalla kuin Tampe reella. Ori ve del lä jatke taan edel leen RA VA- mit ta riston käyttöä sii hen asti, kun saa daan käyttöön RAI- mit taris to. Tämä edellyttäisi ohjel man hankin ta-/li senssi- ja koulutuskustan nusten kuin myös käyttöönot toon liitty vien työre surssien arviointia vuo den 2013 talousarvioon koko vanhuspalveluissa. Tavoit teena

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on, et tä RAI- mit ta riston käyt töön otto to teutuisi vanhuspalveluissa vuosina Ori ve dellä. Valmistelutyössa on käy tetty ai neis tona: Laki omais hoi don tues ta (937/ 2005 ja lisäksi huomioitu lakiin tullut muutos 318/ 2011) se kä käytettä vissä ol lei ta ver tai lu ai neis to ja eri kun tien net ti si vuil ta. Li säk si on ar vioitu nykyisten omais hoi don tuen saa jien ti lan netta ja hoi don tar peen jatkuvuutta. Tavoit teena on, et tä omais hoitajat ja - hoidet ta vat saisi vat tarvitsemaansa tukea (ohjaus ja pal ve lut se kä muut tu ki muo dot), jot ta omais hoi ta jat ja hoidet ta vat sel viy tyi si vät omis sa ko deis saan. Val mis te lu työs sa, on otet tu lisäksi huomioon ta lou del li set ja toi min nal liset mah dol li suu det omais hoidon tuen myön tämi sen pe rus tei den muu tok seen kesken ta lousarviovuoden. Lisäksi on huomioitu tu lossa oleva Pal velusete likokei lu alka en. Omaishoidon tuen myön tämisen uu siin perusteisiin ja kirjalliseen ohjeistukseen ( alkaen) on py rit ty saa maan myös täs mälli sem pää oh jeis tusta ja pe rus te lu ja hakijoille, ammattilaisille, kuntalaisille ja koko vanhuspalveluiden henkilöstölle. Valmistelussa huo mattiin suu reh koja eroa vai suuksia Tam pe reen kau pungin ja Orive den kau pungin omaishoidon tuen välillä. Valmistelijat esittä vät, et tä Omais hoi don tuki muu tet taisiin vas taa maan Tampe reen tuen myöntä misen perus teita kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe: vuonna 2012 teh täi siin ensim mäiset muu tok set, täs men net täi siin pal velui den myön tä misen pe rus teita ja ohjeistusta sekä do ku men toi tai siin ohjeistus ja palvelun myöntä misen perus teet kir jal li seen muo toon. Sa mal la tarkis tet taisiin hive nen omaishoi don tuen euromääriä ja avat tai siin useampi tuen maksuluokka hoi toisuuden mukaan. Toinen vaihe: vuoteen 2014 men nes sä teh täi siin seu raa va muu tos, jol loin omais hoi don tuki yhte näis tettäisiin niin, et tä eurot ja hoi toi suusluokat vas taisivat täs mäl lisesti toisiaan Oriveden ja Tampereen kanssa al kaen. Sa malla kakkosvaiheessa tulisi ot taa käyt töön Omaishoidon tuen ha ki joi den, hoi det tavien hoi toisuu den ar vioin nissa RAI- toimintaky kymit taris to. Omaishoidon tu kea ei esitetä euromääräisesti yhtenäistettäväksi yhdellä kertaa ja vuoden 2012 aikana (Tampereen malliin), kos ka muu tos ai heut taisi to den nä köi sesti sen, että kustannukset voi si vat nousta jo pa 50 %. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet esitetään muutettavaksi alkaen niin, että tukea maksettaisiin I ja II ryhmälle sekä Erityishoitopalkkiota (esim. saattohoito tai raskas siirtymävaihe). Lasten ja nuorten hoi dosta maksettaisiin sama määrä kuin aikuisten ja ikäihmisten omaishoidettavien hoidosta. Omais hoi don tuen myöntäminen perustuu hoitoisuuden ja palvelun tar peen ar vioin tiin (kotikäynti), hakemukseen ja lääkärintodistukseen. Tar vit taessa käyte tään muita asiantuntijoita ja pyydetään näiltä lausunnot. Omaishoidon tuen muutokset alkaen: - Omaishoidon tukeen avattai siin uu si tu ki ryh mä, ns. uusi I ryh mä, jos sa omaishoidon tuen palkkion mää rä olisi 700 / kk. Tässä ryh mässä hoi toisuuden kri tee ri nä viit teel li nen RA VA- in dek sin ar vo on yli ja

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta MMSE Tukea mak set tai siin silloin kun hoi don sito vuus on sa maa tasoa kuin py sy väs sä laitos hoi dossa tai te hoste tussa pal velu asumi sessa. - Omaishoidon tukeen tulisi myös II ryhmä (vastaa nykyistä I ryhmää), jossa hoi to palk kion suu ruus oli si 564 /kk, sama summa kuin aiemmin. Viitteelli nen RA VA- ar vo vas taisi ny kyistä ta soa ko. ryh mäs sä ja tukimäärä pysyisi tässä ryhmässä ennallaan. Tavoitteena ei ole heikentää nykyisten tuen saajien saamaa tukea. Osa saattaa myös siirtyä uuteen I ryhmään, kun palvelutarve ja hoitoisuus on uudelleen arvioitu. - Lasten ja nuorten hoidosta maksettaisiin I ja II ryhmän mukaisesti hoitoisuuden mukaan samat euromäärät 700 / kk ja 564/ kk. Nyt maksetaan hoidos ta 367 / kk. Tuen saajia on kolme- neljä (3-4) omaishoidon tuen asiakas ta. - Molemmissa eli I ja II ryh mäs sä tu kea maksettaisiin alennettuna, jos hoidet tava on vähintään neljä (4) tuntia päivässä kodin ulkopuolella (toi min takes kus, päi vähoito, muu), jolloin omais hoi ta ja ei ole koko päi vää kiin ni hoito työssä. Alennettu omaishoidon tu ki olisi tällöin I ryhmäs sä: 564 / kk ja II ryhmässä 462 / kk ( n. 20 % alen nus tukimäärässä).. Samalla Omaishoidon tuesta poistettaisiin pelkkää palvelua saavat eli ns. palveluseteliasiakkaat, joita on vähäinen määrä eli kolme (3) asiakasta. Tällä muu tok sel la ei ole suurta vaikutusta. Ko. asiakkaiden hoitoisuus ja palve lutar ve ar vioi daan uu del leen ja järjestetään tarvittavat palvelut alkaen. Omaishoidon tuen uusissa myöntämisen perusteissa ei nykyiset I hoitoisuusluokkaan kuuluvat asiakkaat putoaisi palvelun piiristä, vaan heille jatkettaisiin omaishoidon tuen maksamista ennallaan, mikäli hoidon tarve on py sy nyt entisellään. Jos hoidon tarve on lisääntynyt, nämä asiakkaat siirtyvät palvelutarpeen arvioinnin kautta uuteen maksuluokkaan. I hoitoisuusluokan kriteerit ovat kuitenkin tiukat. Tulevan syyskau den ai ka na kaik ki omaishoidon tuen saajat (omaishoidettavien hoitoisuus, hoi don ja tuen tarve) ar vioi daan uudelleen. Kotikäynnit tehdään alkusyksyn aikana ja tuki myön ne tään ta kautu vasti al kaen hoi toi suu den mukaan. Omaishoidon tuen myöntämisen uusien perusteiden ( alkaen) muutok sen kus tan nus vai ku tus on vii den (5) kk:n ajal ta arviolta n (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne. Kokousasia on valmisteltu ja asiaa on tar kis tet tu uu delleen Omaishoidon tuen myön tä mi sen pe rustei siin on teh ty saatujen lisätietojen pe rus teel la tar vittavat muutokset Liitteenä tarkistettu versio.) Liitteenä Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet alkaen. Esitys muutoksen perusteluista. Liitteinä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa esitetyt uudet Omaishoidon tuen

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta myöntämisen perusteet alkaen ja keskustelee asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy uudet Omaishoidon tuen myöntä misen perusteet alkaen liitteen mukaisena. 3. Omaishoidon tuen myöntämisen uudet perusteet alkaen lähetetään tie dok si kau pun gin hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, perusteluineen. 4. Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on päättänyt 136, kokouksessaan, että Oriveden kaupungin Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa, Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueella omaishoidon tuen palveluissa valmistellaan mennessä lautakunnan kokoukseen vahvistettavaksi Palvelusetelikokeilu. Palvelusetelikokeilun ajankohta on päätetty syksyllä 2011 talousarvion 2012 valmistelun yhteydessä. Palvelusetelikokeilu toteutetaan ajalla Oriveden kaupungin Palvelusetelikokeilu perustuu tehtyyn valtuus to aloitteeseen ja lakiin sosi aali- ja tervey denhuollon palvelusetelistä (569/ 2009). Lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saata vuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä. Oriveden kaupungin Palvelusetelikokeilu ajalla toteutetaan omaishoidon tuen palveluissa määrärahojen puitteissa. Palvelusetelikokeilun ai ka na et sit täi siin uu sia toimintamalleja ja palveluja omaishoitajien lakisää teis ten va pai den to teuttamiseksi ja hoidettavien palvelujen järjestämiseksi. Omaishoitajalla, jolla on sopimus omaishoidon tuesta ja hoidosta kau pun gin kanssa on oi keus la ki sääteiseen vapaaseen, kolme (3) vrk/ kuukau des sa. Vapaan ajaksi on kaupungin järjestettävä palvelut. Oriveden kaupun gis sa lakisäätei sen va paan ajaksi on järjestetty hoidettavien palvelut seuraavasti: Tähti niemikodin lyhytaikaisjaksolla, Dementiakoti On ninko din lyhytaikaisjaksolla, Oriveden Palvelutalosäätiön lyhytaikaisjak solla tai tar vittaes sa terveyskeskuksessa. Lisäksi kotihoidossa on toiminut 0,5 koti hoita jaa omais hoita jien kotiin annettavassa lomituksessa. Kaikki edellä mainitut tulisivat säily mään myös Palvelusetelikokeilun ajan, lu kuunotta matta koti hoitajan 0,5 työntekijän työpanosta. Kotihoitajan työpanos siirretään huo nokun toisten ikäihmisten kaupungin omaan kotihoitopalveluun. Tampereen kaupungissa ikäihmisten palveluissa on käytössä palveluseteli mm. ikä ih mis ten pit kä ai kai sen te hos tetun palveluasumisen järjestämiseksi. Oriveden kaupungin omaishoidon tuessa toteutettavan Palvelusetelikokeilun aikana myön net täi siin mää rä ra ho jen puit teis sa pal ve luse te lei tä niil le omais hoi ta jil le, jot ka ovat oi keu tet tu ja laki sää tei seen va paaseen. Pal velu setelit olisivat ar voltaan seuraavat: 1) Hoitaja kotiin ja päivätoiminta, palveluseteli 100 2) Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 105 / vrk ja erityi sin pe rus tein, kehitysvammaisten lasten ja vaikeasti hoidettavien lasten hoidos ta palveluseteli / vrk. Kokeilun aikana vanhus- ja vammais pal ve lui den omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja myön tää pal ve lu se te lit la ki sääteiseen omais hoi don

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta lo mi tuk seen mää rä ra ho jen puitteissa. Asiakas os taa myönnetyllä pal velusete lillä tarvit se man sa palvelut kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Pal ve lu se te li ko kei lun to teu tu mis ta ja pal velun tuot tajien palve luja se kä asia kas pa lau tet ta seu rataan tii viis ti. Omaishoitajille järjestetään tiedotustilaisuus Omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden muutoksesta kuin myös Palvelusetelikokeilusta. Palvelusetelikokeiluun omaishoidon tuessa varattiin talousarvion 2012 valmis te lus sa määrärahaa Kustannusvaikutus on ar vioi tu uu del leen ja ta lous ar vi oon on teh ty tar kis tus esitys myös Pal ve luse te liko kei lun osalta, li sä mää rä ra hatar ve on n Yh teen sä kaik ki kus tan nukset ovat n Tämä ( ) kustannusten 100 % toteuma edellyttäisi, et tä kaik ki hoi tajat pi täi si vät kaikki vapaansa ja et tä kaikki vapaat tuo tet tai siin pal ve luse teleil lä. Tässä vaiheessa arvioituna on erittäin epätodennäköistä, että kustannukset toteutuisivat 100 %, mutta sitä ei voida vie lä var muu della tie tää. Palveluntuottajia ei kilpailuteta. Perusteluna tälle on julkinen haku ja asiakkai den oi keus valita palveluntuottajat itse sekä seuraavat perustelut: 1) Palvelusetelikokeilu on mää räajan kestävä lyhytaikainen pilottikokeilu, jolla etsitään uusia käytäntöjä ja vaihtoehtoisia palveluntuottamisen ta poja 2) Palvelusetelikokeilun toteuttamiseen on kaupunki varannut määrärahaa. Pal ve lu se te li ko kei lun toteutuvien kustannusten ennakoitu ar vo alit taa jul kisis ta han kin nois ta an ne tun lain (348/2007) so te palve luille määri tel lyn kynnys ar von (kyn nysar vo sote palve luissa ) ja alittaa kilpailutuksen rajan. Palvelusetelikokeiluun haetaan (julkinen haku) palveluntuottajat sen jälkeen, kun lau ta kun ta on vahvis tanut Palvelusetelikokeilun sisällön, palvelusete leiden ar von ja Palvelun tuottajille asetettavat kriteerit. Ympärivuorokautisen hoidon tuottamiseksi pitää palveluntuottajalla olla Aluehallintoviraston myöntämä toimilupa. Muiden palveluntuottajien kriteeristö ja muut kriteerit on avattu tarkemmin palveluntuottajien hakulomakkeissa jokaisen palvelun osalta. Liitteenä Palve lun tuottajien haku lo mak keet ja kriteeristö. Palveluntuottajien jul ki nen haku: Oriveden kau pun gin in ter net si vuilla ja lehti-ilmoituksil la (Aamu lehti ja Ori veden Sanomat). Hakuaika Oriveden kaupungin Omaishoidon tuen lomituksen Palvelusetelikokeilun pal ve luntuot ta jak si on ajalla Hakuajan ajankohta perustuu siihen, et tä palveluntuottajat saataisiin va littua ennen ke sä lo ma kau den alka mista, samoin ennätettäisiin tiedottaa asiakkaat ja muut toimijat. Palveluseteli kokei lu oli si si ten mah dollista käynnistää tällä aikataululla (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa esitetyn Palveluse-

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta telikokeilun sisällön, palvelusetelin myöntämisen perusteet ja palveluntuottajaksi hakeutumisen hakulomakkeet ja kriteerit. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelusetelin palveluiksi ja palvelusetelin arvoiksi seu raavat: a) Hoitaja kotiin ja päivätoiminta, palveluseteli 100 b) Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, 105 / vrk ja erityisen vaikeasti hoidettavien kehitysvammaisten hoidosta hoitoisuuden mukaan arvioituna I hoitoisuusluokka 200 / vrk ja II hoitoisuusluokka150 / vrk. Lautakunta hyväksyy Palvelusetelikokeilun palveluntuottajien hakulo makkeissa esi tetyt kriteerit liitteiden mukaisesti (2 kpl). 3) Hyvinvointi- ja terveyslautakunta vahvistaa Palvelusetelikokeilun ajankohdaksi Palvelusetelikokeilu toteutetaan Oriveden kaupungissa pilottikokeiluna. Lautakunta toteaa myös Pal ve lu se te li ko keilun tar vitse man lisämääräraha tarpeen. Lisämäärärahasta pää te tään kui ten kin talous ar vion tar kis ta mispykälän yh tey des sä samassa kokouksessa. 4) Hyvinvointi- ja terveyslautakunta vahvistaa palveluntuottajien hakuajan ajalle Julkinen haku. Palveluntuottajaksi haetaan lauta kunnan hyväksymillä lomakkeilla, joita on saatavilla hakuaika na Ori ve den kau pungin internetsivuilta. Liitteenä palveluntuottajaksi hakulo makkeet (2 kpl). 5) Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kirjattiin, että Raija Vuori saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ,9 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintatuotoista/maksutuotoista puuttuvat kotihoidon tulot huhtikuulta. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on kirjattu yhdellä kerralla eläkemenoperusteiset maksut ( ). Sisäiset vuokrat ovat kirjaamatta alkuvuoden osalta. Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi minta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenve to tu los alueit tain Vertailua vuosilta ajalta Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot ,8 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,8 % Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään lisä määrära haa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle tehostettua pal veluasumista varten toimintakuluihin Toimintatuottoja varten lisätuloja Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2012 talousarvion tarkistamiseksi Hallintopalvelut Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,8 % Myös vuoden 2012 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kir jataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveys-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta kes kuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja on kirjattu (102,1 %)ja varattu , ylitys Sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisuuteen ajalle varataan henkilöstökuluihin sekä eläkemenoperustei siin mak suihin Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Sosiaalityö Toimintatuotot TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,0 % Sosiaalityön toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,6 % Toimintakulut tulevat ylittymään , koska erityisesti toimeentulotu ki menot ja työ markkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Pe rus toi meen tulotukimenot ylittyvät , täydentävä toimeentulotuki ja työ mark ki na tuen kun ta osuus Yleisen sosiaalityön osal ta ku lut tu levat ylit ty mään , koska taloushallinnossa on virheelli sesti vä hen netty ko. palkkaku luista vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaali työn te kijän palk ka kustannuk sia. Ko. kustan nukset budjetoitu vanhus- ja vam mais palve lui den tulosalueelle. Lisäksi päihdehuollon osal ta yli tys tä tulee , koska a-klinikkasäätiön avopalveluiden käyttö vuonna 2011 on ollut tilausta suurempaa ja palveluiden käytöstä on tullut euron tasauslas ku. Lisäksi talousarvion käsittelyn yhteydessä päihdehuollon palkkakus tannuksia on virheellisesti vähennetty liikaa, kun esitetty kahden päihde oh jaa jan resurssi on pienennetty yhteen. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna (1-4/2011: , 1-4/2012: ). Työmarkkinatuen kun taosuuden kustannukset ovat nousseet n. 20 % viime vuoteen verrattuna, vaikkakin passiivista tukea saavien asiakkaiden määrän keskiarvo on säilynyt tammi-huhtikuu 2011 tasolla. Kustannusten kasvun selittää työmarkkinatukeen vuoden 2012 alusta tullut tasokorotus. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Vanhus- ja vammaispalvelut

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,3 % Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden ai kana, koska 1) kehitysvammahuollossa laitoshoidon kulut tulevat ylit ty mään , koska palvelujen ostoissa tälle vuo delle on huomioi tu vaati van lai tos hoidon palveluja kahdelle ke hitys vam maiselle, mutta tarve on kol me. Yhteensä laitoshoidossa on 8 kehitysvammaista, ostoissa huomioitu 7 kehitysvammaista. 2) vam mais ten las ten, ke hi tysvammaisten lasten hoi to kus tan nuk sis ta aiheutuu lisä mää rära han tar vet ta 8000, kyseessä vam mais ten las ten ke sä hoito, joka jär jes tetään päivä hoi dossa 3) ko ti sai raan hoi don me not ylit ty vät 7400, 4) Omais hoi don tuen Palve lu se teli ko kei luun ajalle on varattu omais hoidon tues sa Mää räraha ei tule riit tämään, jos pal velusete lin arvo on / vrk ja laki sääteis ten va pai den määrä 3 vrk/ kk/ hoi taja x 40 hoi tajaa x 5 kk = , jol loin lisämäärärahan tarve on arviolta ) Omais hoidon tuen mää rä rahaa tulisi myös tar kis taa niin, että se vastaisi mahdol lisesti voi maan tulevia uusia tuen myöntämisen pe rusteita. Täl löin ka lisä meno/ hoi taja on 136 / kk, nii den osalta, joille mak settaisiin kor keinta tu kea. Täl löin lisämäärärahan tar ve omaishoidon tu keen lop puvuo dek si on n , 6) varautuminen Tähti niemikodin lyhytaikai sen evak ko-osaston jatkamiseen 2 kk ajan, mikäli uusi te hostettu palvelu asu misyk sikkö ei val mistu aika taulus sa Lisä määrärahatarve on to teutu neiden kustan nusten ja li säajan perusteella Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alueen kustannuksiin kirjautuu tälle vuodelle Orive den perusterveyden huollon Acutan vuoden 2011 loppulaskua n Tältä osin tarvitaan lisärahoitusta. Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,5 % Tulosalueen toimintakulut ovat kirjausten perusteella ja toimintakulut 34,5 %. Siirtoviive mak suja on maa lis kuun lop puun mennessä kertynyt n ) Kirjautuneiden toi minta ku lujen pe rusteella lisämäärärahan tarve on

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta , terveyskeskussairaala 2) Acutan vuoden 2011 loppulasku n , kirjaantuu tälle vuodelle 3) terveyskeskus- evakko tilojen vuok ra kus tan nukset (7 kk ajalta= en nakoitu evakkoaika, / kk ja soluasunto 364 /kk) ja 4) henkilöstön kul je tuk ses ta ai heutu vat kus tannukset (7 kk x / kk). Muut mahdolliset kustannukset terveyskeskuksen eva kuointikustannuksista tarkentuvat kesän ja alku syksyn aikana Tulosalueen toimin takulujen tarkistusesitys Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintakulut: Henkilöstökulut (sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisuus) Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus Toimintakulut: Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Henkilöstökulut Päihdepalvelut Yht Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut: Kehitysvammahuolto Kotisairaanhoito Omaishoidontuki Tähtiniemikodin evakko-osasto Yht Yhteistoiminta-alue Toimintakulut: Terveyskeskussairaala Acutan lasku v. 2011, Terveyskeskuksen evakkotilojen kustannukset Yht Kaikki yhteensä Toimintatuotot , muutos 1,9 %

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintakulut , muutos 3,3 % Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta IKÄOHJELMA VUOTEEN HANKKEEN AVOIN SEMINAARI JA KATSAUS HANK- KEEN ETENEMISEEN - LISÄAIKA 78/32/2012 Hyte 45 Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategiaa eli Ikäohjelmaa vuosille valmistellaan parhaillaan. Ikäohjelman valmistumisaikatauluksi on sovittu Strategiatyön val mis te lua koordinoi 18 jäseninen oh jaus ryh mä ja sen alaisuu dessa työs kente lee 7 jäse ninen työ ryhmä, jonka vas tuulla on käy tän nössä Ikäoh jelman kir joitta mi nen. Ikäohjelman ohjausryhmän jäseni nä toimi vat: puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio kaupunginhallituksen edustajina toimivat sairaanhoitaja Nina Lahtinen ja pe rus hoi ta ja Ritva Ahonen, hyvinvointi- ja terveyslautakunnan edustajina Ilk ka Hjerp pe ja Päivi Nikkilä, Oriveden Palvelutalosäätiön edustajana Ulla Rei ni, Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajina Liisa Mattila ja Seppo Grön qvist, vanhuspalvelujen hen ki lös tön edus ta ji na Täh ti nie mi ko din sairaan hoi ta ja Katja Sa lo maa ja lä hi hoi taja Ca rita Saa ri nen, pien ko tien edustajana sai raan hoitaja Sal me Tuo mi nen ja koti hoi don edusta jana sai raanhoitaja Sari Kan gasmäki, van huspal ve lui den esi mies ten edusta jina kaikki esimiehet: ko ti hoidonohjaa ja Sirk ka Kaik ko nen ja Ni na Su ho nen se kä osastonhoitaja Han na- Leena Si monen ja pal ve lualue johta ja Leena Rin ne. Yhteistoimin ta-alue Kangasalan edusta jana hoi totyön johta ja Päivi Por re- Mutkala, Yh teistoi minta-alue Tam pereen edusta jana ti laaja päällikkö Ee va Päivärinta. Ohjaus ryhmän puheen johtajana toimii Kari Ran nanautio ja sihteerinä Leena Rinne. Työryhmän jäseninä toimivat: Kari Ran nanautio, Leena Rinne, Päivi Por re- Mutkala, liikuntapäällikkö Kiti Ruissa lo, Hanna-Leena Simonen, Sirkka Kaik ko nen ja Ni na Suhonen. Ohjausryhmä on kokoontunut tammi- maaliskuun aikana kolme (3) kertaa. Työryhmä on kokoontunut ohjausryhmän kokousten välillä ja työryhmä yhdessä ja erik seen, jäsenet kukin tahollaan (yhteisesti sovittujen asioiden osalta) on val mistellut Ikä oh jel man si säl töä ja teks tiä sekä Ikäihmisten ja henkilöstön se minaaria ohjausryhmän ko kouk sia varten.ohjausryhmä on hyväksynyt työ ryhmän hanketyöskentelyn. Tulevien vuo sien ikä ra ken teen ke hi tys vai kut taa kaik keen toi min taan ja kaik kiin pal ve luihin kai kissa Suo men kun nis sa. Ikäänty minen ei vai kuta yksin van hus ten palve lui hin ja sosi aali- ja ter veys palvelui hin, vaan en tistä enem män tu lee suunni tel la myös en nalta eh käiseviä toimin toja ja es teetöntä ym päris töä, kaavoitusta ja rakentamista, ikääntyvien terveyttä ja toi mintakykyä se kä hy vin voin tia tu ke via toi mintoja kunnis sa eri tahojen kes ken, mukaa lu kien jär jes töt, seu ra kunnat, yksityiset yrityk set ja kuntalai set ja julkinen sektori kokonaisuudessaan. Ikään ty minen vai kut taa ko ko kau pun gin

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toi min taan se kä pal ve lu jen tuot ta miseen ja rahoitukseen. Ohjausryhmä päätti, että Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategiasta vuosille käyte tään käsitettä Ikäohjelma. Oriveden kaupungin Ikä oh jel man val mis te lussa otetaan huomioon Ori veden kaupungin tulevien vuo sien väes tö en nus teet, väestön ikääntyminen ja sen tuomat haasteet palvelu raken teel le. Ikäoh jelmassa käytetään tausta- ai neistona ja lähtökohtana val takun nalli sia sosi aali- ja terveysministeriön ja muiden tahojen "ikääntyvä yhteiskunta"- ja väes tön ikääntymiseen liittyviä selvityksiä ja selontekoja, Ikä ih mis ten pal ve lu jen Laa tu suo si tus ta vuo del ta 2008, Sosiaali- ja terveysmi nis teriön Ikä poli tiikka kunnissa- opasta ja linjauksia, Terveyden edis tämi sen laa tu suo si tusta vuo delta 2006 ja Ter vey den huol tola kia 2011, val misteilla ole vaa van hus pal velu lakia ja lain sää dän töä, Sotkanetin ja mui ta mahdol lisia ti lasto ja se kä väestö en nus teita, Ori veden kau pungin edel listä vanhus ten huollon stra tegiaa vuo teen 2012 ja Tam pe reen kaupun gin Ikäih misten pal velujen strate giaa vuo delta 2009 sekä muita mah dollisia ai neis toja. Ikäohjelman valmis telussa käytetään myös osallistavaa työskentelytapaa. Tämän vuoksi järjes tetään Ikäihmisten ja kuntalaisten avoin seminaari keskiviikkona klo ja vanhustenhuollon ammattilaisten ja yhteistyökumppa neiden seminaari keskiviikkona klo Seminaaripu hujaksi on saatu mm. geriatrian professori Jaakko Valvanne Tampereen yli opis tosta. Seminaareissa on myös varattu aikaa pyydetyille puheenvuoroille, joita on pyydetty lyhyt 5 min. puheenvuoro/ taho: mm. van hus- ja vammaisneuvostosta, ve te raa ni jär jes töiltä, seu ra kun nal ta ja eri pai kal lis ten toi mi joi den puheenvuorot. Aikaa on semi naa rissa va rattu myös ikäihmisten ja kuntalaisten mielipi teille, eh do tuksille ja kysymyksil le, yleisökeskusteluun. Henkilöstön edus ta jien puheenvuorot on pyy det ty henkilöstön tilaisuuteen. Pyydetyt puheen vuorot pyydetään kir jalli si na, ja yleisö kes kustelusta kirjoitetaan muistio, josta ohjausryhmän sihteeri huolehtii.saatua ai neistoa tul laan hyö dyntä mään Ikäohjelma vuoteen 2025 val mistelu työssä. Ikäohjelma vuoteen 2025 strategia-hankkeen työskentelyaika ja aikataulu on tiukka. Ikäohjelman val mistelu ja strategian kirjoitustyö vaatii aikaa ja resursseja, jotta strategia valmistuu aikataulussa. Tällä hetkellä aikataulu näyttää haastavalta, mutta aikataulussa yritetään pysyä, niin ettei lisäai kaa tar vit sisi ke vään ku luessa hankkeelle pyytää. Ikäohjelma hanke etenee suunnitellusti ja strategiatyö on lähte nyt hy vin käyn tiin. (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa saadun selonteon ja tilannekatsauksen sekä se mi naa ri tie dot teet Ikä oh jelma vuo teen strate-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta gia hank kees ta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy Ikäohjelma strategiatyöstä annetun selvityksen ja merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan Hyte 68 Ikäohjelman ohjaustyöryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää Hy vin vointi- ja terveyslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Ikä ohjelmahanketyöhön haettaisiin jatkoaikaa saakka. Jatkoajan tarve on perusteltua, koska Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa ja Vanhus- ja vam mais pal ve lui den vas tuu alu eel la sekä kah den Yh teistoiminta- alu een toi min noissa on useita val mis te lua vaa ti via sa man ai kai sesti pääl lek käin ole via teh täviä, jot ka vie vät Ikä oh jel ma hank keen sihteerinä toimivan palve lualue joh tajan työ ajan. Pal velu alue johta ja kir joittaa käytännössä Ikä ohjel man val miiksi han ketyös sä, oh jaus- ja työ ryhmässä, ke vään 2012 aika na koo tun ai neiston poh jal ta. Ikä oh jelma han ke on kes ken eräi nen ja ohjel maa ei saada valmiiksi mennes sä. Tar vitta va ai neisto on koossa, mut ta hank keen kirjoi tus työ edel lyt tää työ ai kaa vä hin tään usei ta päiviä/ viikkoja, jolloin saataisiin sellainen ohjelma joka vastaa tarkoitustaan. Kirjoi tus työn ja Ikä oh jel man val mis tu mi sen on nistu mi seksi oli si pal ve lu aluejoh tajan käy tettävä han ke työ hön työ ai kaa elo- syys kuussa. Täl löin on kuitenkin sa maan ai kaan ta lous arvion val miste lu työ. Tä mä asia on yritet tä vä huomioida työjärjes te lyissä. Hanketyössä esiin tul leet asiat, toiminnalliset tai muut talousarvioon vaikutta vat asiat huomioidaan perusteluineen talousarvion 2013 valmistelussa (niiltä osin kuin se on mah dol lista tehdä), vaikka Ikäohjelma ei ole vielä tällöin elo- syyskuussa täysin valmis ja hyväksytty valtuustossa. Ikäohjelmahankkeelle esitetään jatkoaikaa loppuun asti. Tällöin Ikä oh jel man tu lisi ol la ko ko naan val mis, niin et tä Ikä oh jel ma on kä si telty ja hy väk sytty myös Hy vin vointi- ja ter veyslau ta kun nassa, Van hus- ja vammaisneu vos tossa ja Val tuustossa. Ohjaustyöryhmän kokoonpanosta esitetään seuraavaa: Olisi hyvä, jos hanke työs sä toi mi si vat sa mat hen ki löt, jot ka ovat ol leet mu kana hanketyössä alus ta asti alkaen. Oh jaus ryh män pu heenjoh taja voisi edelleen toi mia teh tä väs sä, kos ka Ikäoh jelman ko kouk sia pidetään harvemmin, mikäli hän tähän suostuu. Li sä aika pai not tuu kirjoitustyöhön, jolloin ei kokousteta säännöllisesti. Oh jaus ryh mäl lä on myös valittuna varapuheenjohtaja ja kaik ki jäsenet, yhteensä 18 henkilöä. Lau ta kun ta päät tä nee tästä jär jeste-

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta lystä. (Valmistelu: Palvelu aluejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa saadun selonteon ja keskustelee asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy Ikäohjelmahankkeelle esitetyn jat ko ajan asti. Lisäksi lautakunta päättää ohjausryhmän puheenjohtajasta ja esittää päätöksiä edelleen kau pun gin hal li tuk sen hy väk syttä väk si. Päätös: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta totesi kokouksessa saadun selonteon ja kes kusteli asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyi Ikäohjelmahankkeelle esitetyn jat ko ajan asti. Lisäksi lautakunta päätti, että ohjausryhmän puheenjoh tajana jatkaa sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio ja lautakunta esittää pää tök siä edel leen kau pun gin hal li tuk sen hy väk syt tä väk si

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TÄHTINIEMIKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA 133/34/2012 Hyte 69 Tähtiniemikodin sairaanhoitaja Irma Peltoniemi on irtisanoutunut Tähtiniemikodin sairaanhoitajan työsuhteesta alkaen eläkkeelle jäämisen johdosta päivätyllä kirjeellään. Eläkkeelle jäämistä ennen Irma Peltoniemi pitää hänelle kertyneet vuosilomat ja vapaat. Oriveden kaupungin vanhuspalveluiden Tähtiniemikodin vanhainkodin asukkaiden hoidon turvaaminen edellyttää välttämättä nyt vapautuvan sairaanhoitajan työ suhteen täyttöä alkaen vakituisesti toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. Lisäksi vakituista täyttöä ennen vakanssiin tarvitaan sijainen vuosilomien ja vapaiden ajaksi arviolta n. 3 kk ajalle. Sairaanhoitajan pätevyysvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/ 1994) mukainen sairaanhoitajan tutkinto ja pätevyys, oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia sekä soveltuvuus tehtävään. Palk kaus mää räy tyy Kvtes:n hin noit te lu kohdan 03HOI030 ja työn vaativuu den ar vioinnin mu kaisesti. Vakanssi täytetään julkista avointa hakua käyttäen. (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Todetaan, että Tähtiniemikodin sairaanhoitajan eläköitymisen johdosta vapautuu sairaanhoitajan vakituinen työsuhde alkaen. 2. Sairaanhoitajan työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ( 559/ 1994) mukainen sairaanhoitajan tutkinto, oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia ja soveltuvuus tehtävään. 3. Palkkaus määräytyy Kvtes:n hinnoittelukohdan 03HOI030 ja työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. 4. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että oikeutetaan Vanhus- ja vammaispalvelut täyttämään toistaiseksi alkaen sairaanhoitajan työsuhde Tähtiniemikodin vanhainkodilla. Vakanssi laitetaan julkiseen avoimeen hakuun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE 2012 Hyte 70 Kulttuuripalveluiden talousarviossa on varattu vuodelle 2012 toimintakorvauksiin euroa.toimintakorvausten taso on sama kuin edellis vuonna. Kyseisestä määrära hasta on vuosittain maksettu myös vuoden kulttuuri palkinto, jonka ar vo on ollut 850 euroa. Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset on julistettu haettavaksi Oriveden Sanomissa ja ne ovat olleet haettavissa mennessä. Määräaikaan mennessä toimintakorvauksia haki yhteensä kaksitoista (12) hakijaa. Kaikki toimintakorvaushakemukset ovat haettu yhteisölle. Haettujen toimintakorvausten yhteissumma on euroa. Kulttuuripalveluiden toimintakorvausten jakoperusteet, jotka ovat käytössä v. 2012, on elä män laa tu jaos to hyväksynyt Liite. Toiminta korvaushakemukset ovat nähtävillä ennen kokousta sosiaali- ja ter veysjohtajan työhuo neessa se kä ko kouksessa. Määräaikaan mennessä on elämänlaatujaostolle jätetty seuraavat hakemukset: 1. Taideyhdistys Roihu ry / Reikäreuna-elokuvafestivaali - rekisteröity v yhdistys, jäseniä 10 - hakee toimintakorvausta 4 000,00 euroa Reikäreuna-elokuvafestivaalin järjestämiseen , kahdeksannen kerran. - saanut avustuksia hakuvuodelle euroa Taiteen keskustoimikunta, elokuvataidetoimikunta - saanut avustuksia hakuvuodelle 2000 euroa Pirkanmaan taidetoimikunta - haussa, ei vielä päätöstä: Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto euroa, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, euroa. - saanut toimintakorvausta: euroa Oriveden kaupungilta 2010, saa nut toimin takorvausta 500 euroa euroa Taito Pirkanmaa ry - rekisteröity v yhdistys, jäseniä hakee toimintakorvausta 2 900,00 euroa näyttelykalusteiden hankintaan - saanut avustuksia hakuvuodelle euroa OPM, kohdennetaan koko yhdistyksen järjestämään käsityön taiteen perusopetukseen 11 kuntaan Pir kanmaalla. 3. KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry - rekisteröity n. v.1980, jäsenyhteisöä 4, joissa jäseniä 98

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hakee toimintakorvausta 600,00 euroa Lasten konsertin ohjelmaosuuden tuottamiseen TRV-tapahtumaan - ei muita haettuja avustuksia 4. Klemetin Kesä ry - rekisteröity v. 1990, jäseniä 5, yhteisöjä 5 - hakee toimintakorvausta 5 000,00 euroa Klemetti-lauluyhtyekilpailuun - saanut avustuksia hakuvuodelle 5 000,00 euroa Alfred Kordelinin säätiöstä, kielteinen päätös: Suomen Kulttuurirahasto 2 000,00 euroa, Pirkanmaan taidetoimikunta 1 000,00 euroa. 5. Eräjärven kehittämisyhdistys ry - rekisteröity v. 1993, yhteisöjä 8, jäseniä hakee toimintakorvausta 2 500,00 euroa kylälehti Purkiaisen toimitus- ja painatuskuluihin - haettu, kielteinen päätös: Demokratiapalkinto Purkiaisen talkoojakajille, Kulttuurilehtituki Opm 6. Ylä-Hämeen Taitelijaseura ry - rekisteröity v. 1968, jäseniä 48 - hakee toimintakorvausta 600,00 euroa opintomatkoihin, näyttelytoi mintaan ja koulutuspäiviin - ei muita haettuja avustuksia 7. Eräjärvi-Seura ry - rekisteröity v. 1974, jäseniä hakee toimintakorvausta 6 500,00 euroa kotiseututyöhön - saanut toimintakorvausta v Oriveden kaupunki 3 000,00 e, toimintakorvausta v. 2009: 3 000,00 e. - ei muita haettuja avustuksia 8. Eläkeliiton Oriveden yhdistys - rekisteröity 1971, jäseniä hakee toimintakorvausta 1 000,00 euroa koulutus-yleisavustusta - ei muita haettuja avustuksia 9. Etelä-Oriveden Kylät ry - rekisteröity 2011, jäseniä 60 - hakee toimintakorvausta 1 500,00 euroa kirjapainossa painettavan kylähistoriakirjan Koivuniemi-Suomasema kustantamiseen, aineiston hankintakuluihin, yhdistyksen muihin juokseviin kuluihin

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta saanut apurahan v Oriveden kaupungilta 1 300,00 euroa, Oriveden Manttaalisäätiöltä 500,00 e, Jalmari Finnen säätiöltä 5 000,00 euroa. - haettu avustuksia: Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta ,00 euroa, Oriveden Manttaalisäätiöstä 1 000,00 euroa sekä Hämeen Museoseuralta 1 000,00 euroa 10. Oriveden Kotiseutuyhdistys ry - rekisteröity 1932, 1972, jäseniä 68 - hakee toimintakorvausta 5 000,00 euroa museon ylläpitoon, talkoitten järjestämiseen, pärekaton tekoon sekä 80-vuotisjuhlan järjestämiseen - saanut toimintakorvausta v. 2010: 3 500,00 e, toimintakorvausta v. 2009: 2 000,00 e. - haettu Museovirastolta 1 800,00 euroa, ei saatu 11. Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry - rekisteröity 2011, jäseniä 34 - hakee toimintakorvausta 2 000,00 euroa SuviDesign-muotoilu- ja taideteollisuustapahtuman järjestämiseen Oriveden Purnussa , painatus- ja tiedotuskulut, ilmoitus- ja toimistoku lut - haettu Pirkanmaan kulttuurirahasto, SuviDesign- muotoilu- ja taideteollisuustapahtuman järjestämiseen 6 000,00 euroa. 12. Pärnän Hirvimiehet ry - rekisteröity 1984, jäseniä 20 - hakee toimintakorvausta 3 000,00 euroa seuran historiikin painamiseen ja julkaisuun - varmoja rahoittajia ei ole Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Toimintakorvaukset myönnetään elämänlaatujaoston hyväksymien toimintakorvausten jakoperusteiden mukaisesti. 2. Toimintakorvaukset maksetaan ke sä kuun lop puun mennessä päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen hakijoille, joiden hakemukset liitteineen ovat ohjeiden mukaan toimitettu. 3. Kulttuuripalvelujen toimintakorvaukset myönnetään vuonna 2012 seuraaville järjestöille:

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Taideyhdistys Roihu ry/reikäreuna-elokuvafestivaali Klemetin Kesä KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry. 200 Eläkeliiton Oriveden yhdistys 400 Eräjärven kehittämisyhdistys ry. 500 Ylä-Hämeen Taiteilijaseura ry 350 Eräjärvi-Seura ry. 500 Etelä-Oriveden Kylät ry 800 Oriveden Kotiseutuyhdistys ry Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry Pärnän Hirvimiehet ry 500 Taito Pirkanmaa ry:lle ei myönnetä toimintakorvausta vuodelle 2012, kos ka hakemus ei täytä Oriveden kaupungin kulttuuripalveluiden jakoperus teita. Seuraavilta hakijayhdistyksiltä puuttuu tilintarkastajien lausunto: Kle metin kesä ry, Eräjärven Kehittämisyhdistys ry ja Muotoilu- ja taide teollisuus MUTTA ry. Edellytyksenä toimintakorvauksen maksulle on, että tilintarkastajien lausunto toimitetaan viimeistään Mikäli lausuntoa ei toimiteta mainittuun päivään mennessä, toimintakorvaus perutaan. Loput avustusrahat, 900 e, käytetään mahdolliseen kulttuurin erikoisavustamiseen loppuvuoden aikana. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti, että kulttuuripalveluiden toimintakor vauk set vuo delle 2012 pa lau te taan uu delleenvalmisteluun. Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja, puh

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OTTO-OIKEUSASIAT Hyte Palvelualuejohtajan viranhaltijapäätös : Kotihoidonohjaajan toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen täyttäminen alkaen kotihoidossa Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut haettavana klo mennessä kotihoidonohjaajan toistaiseksi voimassa oleva virka alkaen. Määräaikana hakemuksensa jätti 10 hakijaa. Valittu vakituiseen kotihoidonohjaajan virkaan alkaen sosionomi (AMK) Riikka Tommila Salosta. Ensimmäiselle varasijalle valittu sai raanhoitaja (ylempi AMK) Marja-Leena Stjerna Kangasalalta ja toiselle va rasijalle sosionomi Kati Sippola Kangasalalta. 2. Palvelualuejohtajan viranhaltijapäätös : Päätös vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 %) toistai seksi voimassa olevan viran täyttämättä jättämisestä Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut haettavana klo mennessä vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 % työaika) toistaiseksi voimassa oleva virka. Määräaikana hakemuksensa jätti kahdeksan hakijaa. Päätetty, että vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 % työaika) virka jätetään täyttämättä. Perusteluna viran täyttämättä jättämisessä on tehtävään soveltuvien hakijoiden puuttuminen ja haastatteluissa esiin tulleet asiat. 3. Sosiaalityönjohtajan viranhaltijapäätös : Päihdeohjaajan työsuhteen täyttäminen Päihdeohjaajan työsuhde on ollut haettavana klo mennessä. Määräaikaan mennessä työsuhdetta haki 8 henkilöä. Valittu päihdeohjaajan työsuhteeseen Juha Rikkinen Tampereelta ja varalle Pasi Honkanen Tampereelta. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveys lautakunta päät tää, et tä se ei käy tä kun ta lain 51 :n mu kaista ot to-oikeut taan, eikä ota käsi teltä väkseen yllä maini tuissa viranhaltijapäätöksissä pää tet ty jä asioi ta. Pää tök set ovat täy tän töön pantavissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 20.09.2012 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyte 104 Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 230 vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 73 Sote-jaosto AIKA 14.12.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 44

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017 Kaupunginvaltuusto 86 17.10.2016 Kaupunginhallitus 343 24.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 19.12.2016 Kaupunginhallitus 18 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 12 30.01.2017 Valtuutettu Vilhelm Junnilan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 27.01.2017 AIKA 27.01.2017 klo 10:00-11:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen

Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen Perusturvalautakunta 125 16.12.2014 Perusturvalautakunta 22 12.03.2015 Honkalampisäätiö / Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen 307/05.00/2014 Perusturvalautakunta 16.12.2014 125 Kuntouttava

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot