ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN 66 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU ALKAEN TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS IKÄOHJELMA VUOTEEN HANKKEEN AVOIN SE- MINAARI JA KATSAUS HANKKEEN ETENEMISEEN - LI- SÄAIKA 69 TÄHTINIEMIKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA 70 KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE OTTO-OIKEUSASIAT ILMOITUSASIAT LAUSUNTOPYYNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPII- RIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 74 LAUSUNTOPYYNTÖ KAUPUNGIN ORGANISAATIORA- KENTEEN KEHITTÄMIS- JA UUDISTUSTARPEISTA

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Risto 17:00-20:40 puheenjohtaja Hjerppe Ilkka 17:00-20:40 varapuheenjohtaja Hänninen Susanna 17:00-20:40 jäsen Jakara Heidi 17:00-20:40 jäsen Koivunen Paavo 17:00-20:40 jäsen Lahti Tapio 17:00-20:40 jäsen Nikkilä Päivi 17:00-20:40 jäsen Pöntinen Aki 17:00-20:40 varajäsen Vuori Raija 17:40-20:40 jäsen POISSA Aitolahti Annamari jäsen Viljanen Jussi khall:n puheenjohtaja MUU Jämsén Jasmin 17:00-20:40 nuorisovaltuuston edustaja Peurala Tuija 17:00-20:40 pöytäkirjanpitäjä Rinne Leena 17:00-18:43 palvelualuejohtaja Rannanautio Kari 17:00-20:40 esittelijä Viskari Tarmo 17:00-20:40 kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Risto Viljanen Puheenjohtaja Tuija Peurala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivesi Päivi Nikkilä Ilkka Hjerppe PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa keskiviikkona, 30. päivänä toukokuuta 2012 klo Tuija Peurala pöytäkirjanpitäjä

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hyte 63 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja pää tösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hyte 64 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Nikkilä ja Raija Vuori. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Oriveden kaupun gin ta lon hy vin vointi- ja terveyspalvelukeskuksessa tiistaina, 29. päivänä toukokuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 30. päivänä toukokuuta 2012 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päi vi Nikkilä ja Ilkka Hjerppe. Pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja ter veys palve lu keskuksessa tiistaina, 29. päivänä toukokuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 30. päivänä tou kokuuta 2012 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN 134/32/2012 Hyte 65 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on kokouksessaan ( 136) vah vistanut omaishoidon tuen määrät indeksikorotuksella tarkistettuna al kaen seuraavasti: I hoi toi suus ryh mään kuu lu ville 564 / kk, sään nöl li sessä jak so hoi dos sa ole ville 462 / kk ja ke hi tys vam maisten lasten ja nuor ten hoi dosta 367 / kk. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan ( 136), et tä Omais hoi don tuen myön tä mi sen pe rus teet ava taan tar kem min ke vään 2012 aikana. Samalla päätettiin, että kevään 2012 aikana valmistellaan ja tuodaan lautakunnan vahvistettavaksi mennessä: Palvelusetelikokeilun si sältö, pal ve lusete lin myön tämi sen pe rus teet ja pal velun tuottajien valintakriteerit. Hy vin vointi- ja ter veyslau ta kunnan päätöksen ( 136, ) mu kai sesti van hus- ja vam maispal veluiden tulos alu eella on val misteltu uu det Omais hoi don tuen myön tä mi sen perus teet alkaen ja Pal vesete likokeilu lautakunnan vahvistettavaksi.palvelusetelikokeilu esitetään käsiteltäväksi kuitenkin omana pykä lä nään. Omais hoidon tuen uusia myöntämisen pe rus teita alkaen ovat valmis tel leet omaishoidon tuesta vastaava ko tihoidonohjaaja Sirkka Kaik konen ja palve lualue joh taja Lee na Rinne. Valmistelun aikana on todettu, että joissakin lähikunnissa, mm. Tampereella, makse taan eu ro mää räi sesti enemmän omaishoidon tuen palk kiota/ hoitaja (hoidettavan hoitoisuuden mukaan), etenkin ylemmissä hoitoisuusluokissa. Tam pe reel la omais hoi don tuen mää rät ovat lasten ja nuorten se kä ai kuisten tuen palk kio luokis sa samansuu ruiset eikä ikäryh mä kohtaisia eroja ole. Tampereen omaishoidon tuen euromäärät ovat seuraavat: 364,35 / kk, 600 / kk, 900 / kk ja 1400 / kk. Tam pe reen omais hoi don tuessa on käy tössä myös tu kea alen ta vat pe rus teet, joita on valmisteltu myös Ori ve den kaupungin kriteerei hin. Tam pe reella omaishoidon tukea alenne taan silloin, kun asiakas saa esim. : 1) ko tiin an nettavaa palvelua t/ viikko ja 2) yli 30 t/ viik ko pal ve lua. Val miste lun ai kana on myös huomattu, että jos sa kin seutu kun nan kun nas sa, jos sa on ollut aiemmin omaishoidon tuessa käy tös sä RA VA- toi mintakykyluokitus hoi detta van hoi toi suu den ar vioin nissa, on I hoi toi suus luo ki tuk sen kri tee rinä käy tet ty kor keam paa RA VA- vii tear voa (esim. Pirk ka la v ) kuin Ori vedellä. Omaishoidon tuessa on käytössä myös eri maksuluokkia esim. Pirk ka las sa, Kan gas alal la ja Tampereella. Tampe reella on saa dun tie don mu kaan omais hoidon tuen ar vioin nissa käytössä RAI- toi min taky ky luokitus, jota ei ole käytössä Orive dellä. Tästä syystä omaishoi don tuen ha ki joiden (omais hoi dettavien hoitoi suutta) ei pystytä ar vioi maan Ori vedellä samalla tavalla kuin Tampe reella. Ori ve del lä jatke taan edel leen RA VA- mit ta riston käyttöä sii hen asti, kun saa daan käyttöön RAI- mit taris to. Tämä edellyttäisi ohjel man hankin ta-/li senssi- ja koulutuskustan nusten kuin myös käyttöönot toon liitty vien työre surssien arviointia vuo den 2013 talousarvioon koko vanhuspalveluissa. Tavoit teena

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on, et tä RAI- mit ta riston käyt töön otto to teutuisi vanhuspalveluissa vuosina Ori ve dellä. Valmistelutyössa on käy tetty ai neis tona: Laki omais hoi don tues ta (937/ 2005 ja lisäksi huomioitu lakiin tullut muutos 318/ 2011) se kä käytettä vissä ol lei ta ver tai lu ai neis to ja eri kun tien net ti si vuil ta. Li säk si on ar vioitu nykyisten omais hoi don tuen saa jien ti lan netta ja hoi don tar peen jatkuvuutta. Tavoit teena on, et tä omais hoitajat ja - hoidet ta vat saisi vat tarvitsemaansa tukea (ohjaus ja pal ve lut se kä muut tu ki muo dot), jot ta omais hoi ta jat ja hoidet ta vat sel viy tyi si vät omis sa ko deis saan. Val mis te lu työs sa, on otet tu lisäksi huomioon ta lou del li set ja toi min nal liset mah dol li suu det omais hoidon tuen myön tämi sen pe rus tei den muu tok seen kesken ta lousarviovuoden. Lisäksi on huomioitu tu lossa oleva Pal velusete likokei lu alka en. Omaishoidon tuen myön tämisen uu siin perusteisiin ja kirjalliseen ohjeistukseen ( alkaen) on py rit ty saa maan myös täs mälli sem pää oh jeis tusta ja pe rus te lu ja hakijoille, ammattilaisille, kuntalaisille ja koko vanhuspalveluiden henkilöstölle. Valmistelussa huo mattiin suu reh koja eroa vai suuksia Tam pe reen kau pungin ja Orive den kau pungin omaishoidon tuen välillä. Valmistelijat esittä vät, et tä Omais hoi don tuki muu tet taisiin vas taa maan Tampe reen tuen myöntä misen perus teita kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe: vuonna 2012 teh täi siin ensim mäiset muu tok set, täs men net täi siin pal velui den myön tä misen pe rus teita ja ohjeistusta sekä do ku men toi tai siin ohjeistus ja palvelun myöntä misen perus teet kir jal li seen muo toon. Sa mal la tarkis tet taisiin hive nen omaishoi don tuen euromääriä ja avat tai siin useampi tuen maksuluokka hoi toisuuden mukaan. Toinen vaihe: vuoteen 2014 men nes sä teh täi siin seu raa va muu tos, jol loin omais hoi don tuki yhte näis tettäisiin niin, et tä eurot ja hoi toi suusluokat vas taisivat täs mäl lisesti toisiaan Oriveden ja Tampereen kanssa al kaen. Sa malla kakkosvaiheessa tulisi ot taa käyt töön Omaishoidon tuen ha ki joi den, hoi det tavien hoi toisuu den ar vioin nissa RAI- toimintaky kymit taris to. Omaishoidon tu kea ei esitetä euromääräisesti yhtenäistettäväksi yhdellä kertaa ja vuoden 2012 aikana (Tampereen malliin), kos ka muu tos ai heut taisi to den nä köi sesti sen, että kustannukset voi si vat nousta jo pa 50 %. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet esitetään muutettavaksi alkaen niin, että tukea maksettaisiin I ja II ryhmälle sekä Erityishoitopalkkiota (esim. saattohoito tai raskas siirtymävaihe). Lasten ja nuorten hoi dosta maksettaisiin sama määrä kuin aikuisten ja ikäihmisten omaishoidettavien hoidosta. Omais hoi don tuen myöntäminen perustuu hoitoisuuden ja palvelun tar peen ar vioin tiin (kotikäynti), hakemukseen ja lääkärintodistukseen. Tar vit taessa käyte tään muita asiantuntijoita ja pyydetään näiltä lausunnot. Omaishoidon tuen muutokset alkaen: - Omaishoidon tukeen avattai siin uu si tu ki ryh mä, ns. uusi I ryh mä, jos sa omaishoidon tuen palkkion mää rä olisi 700 / kk. Tässä ryh mässä hoi toisuuden kri tee ri nä viit teel li nen RA VA- in dek sin ar vo on yli ja

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta MMSE Tukea mak set tai siin silloin kun hoi don sito vuus on sa maa tasoa kuin py sy väs sä laitos hoi dossa tai te hoste tussa pal velu asumi sessa. - Omaishoidon tukeen tulisi myös II ryhmä (vastaa nykyistä I ryhmää), jossa hoi to palk kion suu ruus oli si 564 /kk, sama summa kuin aiemmin. Viitteelli nen RA VA- ar vo vas taisi ny kyistä ta soa ko. ryh mäs sä ja tukimäärä pysyisi tässä ryhmässä ennallaan. Tavoitteena ei ole heikentää nykyisten tuen saajien saamaa tukea. Osa saattaa myös siirtyä uuteen I ryhmään, kun palvelutarve ja hoitoisuus on uudelleen arvioitu. - Lasten ja nuorten hoidosta maksettaisiin I ja II ryhmän mukaisesti hoitoisuuden mukaan samat euromäärät 700 / kk ja 564/ kk. Nyt maksetaan hoidos ta 367 / kk. Tuen saajia on kolme- neljä (3-4) omaishoidon tuen asiakas ta. - Molemmissa eli I ja II ryh mäs sä tu kea maksettaisiin alennettuna, jos hoidet tava on vähintään neljä (4) tuntia päivässä kodin ulkopuolella (toi min takes kus, päi vähoito, muu), jolloin omais hoi ta ja ei ole koko päi vää kiin ni hoito työssä. Alennettu omaishoidon tu ki olisi tällöin I ryhmäs sä: 564 / kk ja II ryhmässä 462 / kk ( n. 20 % alen nus tukimäärässä).. Samalla Omaishoidon tuesta poistettaisiin pelkkää palvelua saavat eli ns. palveluseteliasiakkaat, joita on vähäinen määrä eli kolme (3) asiakasta. Tällä muu tok sel la ei ole suurta vaikutusta. Ko. asiakkaiden hoitoisuus ja palve lutar ve ar vioi daan uu del leen ja järjestetään tarvittavat palvelut alkaen. Omaishoidon tuen uusissa myöntämisen perusteissa ei nykyiset I hoitoisuusluokkaan kuuluvat asiakkaat putoaisi palvelun piiristä, vaan heille jatkettaisiin omaishoidon tuen maksamista ennallaan, mikäli hoidon tarve on py sy nyt entisellään. Jos hoidon tarve on lisääntynyt, nämä asiakkaat siirtyvät palvelutarpeen arvioinnin kautta uuteen maksuluokkaan. I hoitoisuusluokan kriteerit ovat kuitenkin tiukat. Tulevan syyskau den ai ka na kaik ki omaishoidon tuen saajat (omaishoidettavien hoitoisuus, hoi don ja tuen tarve) ar vioi daan uudelleen. Kotikäynnit tehdään alkusyksyn aikana ja tuki myön ne tään ta kautu vasti al kaen hoi toi suu den mukaan. Omaishoidon tuen myöntämisen uusien perusteiden ( alkaen) muutok sen kus tan nus vai ku tus on vii den (5) kk:n ajal ta arviolta n (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne. Kokousasia on valmisteltu ja asiaa on tar kis tet tu uu delleen Omaishoidon tuen myön tä mi sen pe rustei siin on teh ty saatujen lisätietojen pe rus teel la tar vittavat muutokset Liitteenä tarkistettu versio.) Liitteenä Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet alkaen. Esitys muutoksen perusteluista. Liitteinä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa esitetyt uudet Omaishoidon tuen

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta myöntämisen perusteet alkaen ja keskustelee asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy uudet Omaishoidon tuen myöntä misen perusteet alkaen liitteen mukaisena. 3. Omaishoidon tuen myöntämisen uudet perusteet alkaen lähetetään tie dok si kau pun gin hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, perusteluineen. 4. Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on päättänyt 136, kokouksessaan, että Oriveden kaupungin Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa, Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueella omaishoidon tuen palveluissa valmistellaan mennessä lautakunnan kokoukseen vahvistettavaksi Palvelusetelikokeilu. Palvelusetelikokeilun ajankohta on päätetty syksyllä 2011 talousarvion 2012 valmistelun yhteydessä. Palvelusetelikokeilu toteutetaan ajalla Oriveden kaupungin Palvelusetelikokeilu perustuu tehtyyn valtuus to aloitteeseen ja lakiin sosi aali- ja tervey denhuollon palvelusetelistä (569/ 2009). Lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saata vuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä. Oriveden kaupungin Palvelusetelikokeilu ajalla toteutetaan omaishoidon tuen palveluissa määrärahojen puitteissa. Palvelusetelikokeilun ai ka na et sit täi siin uu sia toimintamalleja ja palveluja omaishoitajien lakisää teis ten va pai den to teuttamiseksi ja hoidettavien palvelujen järjestämiseksi. Omaishoitajalla, jolla on sopimus omaishoidon tuesta ja hoidosta kau pun gin kanssa on oi keus la ki sääteiseen vapaaseen, kolme (3) vrk/ kuukau des sa. Vapaan ajaksi on kaupungin järjestettävä palvelut. Oriveden kaupun gis sa lakisäätei sen va paan ajaksi on järjestetty hoidettavien palvelut seuraavasti: Tähti niemikodin lyhytaikaisjaksolla, Dementiakoti On ninko din lyhytaikaisjaksolla, Oriveden Palvelutalosäätiön lyhytaikaisjak solla tai tar vittaes sa terveyskeskuksessa. Lisäksi kotihoidossa on toiminut 0,5 koti hoita jaa omais hoita jien kotiin annettavassa lomituksessa. Kaikki edellä mainitut tulisivat säily mään myös Palvelusetelikokeilun ajan, lu kuunotta matta koti hoitajan 0,5 työntekijän työpanosta. Kotihoitajan työpanos siirretään huo nokun toisten ikäihmisten kaupungin omaan kotihoitopalveluun. Tampereen kaupungissa ikäihmisten palveluissa on käytössä palveluseteli mm. ikä ih mis ten pit kä ai kai sen te hos tetun palveluasumisen järjestämiseksi. Oriveden kaupungin omaishoidon tuessa toteutettavan Palvelusetelikokeilun aikana myön net täi siin mää rä ra ho jen puit teis sa pal ve luse te lei tä niil le omais hoi ta jil le, jot ka ovat oi keu tet tu ja laki sää tei seen va paaseen. Pal velu setelit olisivat ar voltaan seuraavat: 1) Hoitaja kotiin ja päivätoiminta, palveluseteli 100 2) Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 105 / vrk ja erityi sin pe rus tein, kehitysvammaisten lasten ja vaikeasti hoidettavien lasten hoidos ta palveluseteli / vrk. Kokeilun aikana vanhus- ja vammais pal ve lui den omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja myön tää pal ve lu se te lit la ki sääteiseen omais hoi don

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta lo mi tuk seen mää rä ra ho jen puitteissa. Asiakas os taa myönnetyllä pal velusete lillä tarvit se man sa palvelut kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Pal ve lu se te li ko kei lun to teu tu mis ta ja pal velun tuot tajien palve luja se kä asia kas pa lau tet ta seu rataan tii viis ti. Omaishoitajille järjestetään tiedotustilaisuus Omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden muutoksesta kuin myös Palvelusetelikokeilusta. Palvelusetelikokeiluun omaishoidon tuessa varattiin talousarvion 2012 valmis te lus sa määrärahaa Kustannusvaikutus on ar vioi tu uu del leen ja ta lous ar vi oon on teh ty tar kis tus esitys myös Pal ve luse te liko kei lun osalta, li sä mää rä ra hatar ve on n Yh teen sä kaik ki kus tan nukset ovat n Tämä ( ) kustannusten 100 % toteuma edellyttäisi, et tä kaik ki hoi tajat pi täi si vät kaikki vapaansa ja et tä kaikki vapaat tuo tet tai siin pal ve luse teleil lä. Tässä vaiheessa arvioituna on erittäin epätodennäköistä, että kustannukset toteutuisivat 100 %, mutta sitä ei voida vie lä var muu della tie tää. Palveluntuottajia ei kilpailuteta. Perusteluna tälle on julkinen haku ja asiakkai den oi keus valita palveluntuottajat itse sekä seuraavat perustelut: 1) Palvelusetelikokeilu on mää räajan kestävä lyhytaikainen pilottikokeilu, jolla etsitään uusia käytäntöjä ja vaihtoehtoisia palveluntuottamisen ta poja 2) Palvelusetelikokeilun toteuttamiseen on kaupunki varannut määrärahaa. Pal ve lu se te li ko kei lun toteutuvien kustannusten ennakoitu ar vo alit taa jul kisis ta han kin nois ta an ne tun lain (348/2007) so te palve luille määri tel lyn kynnys ar von (kyn nysar vo sote palve luissa ) ja alittaa kilpailutuksen rajan. Palvelusetelikokeiluun haetaan (julkinen haku) palveluntuottajat sen jälkeen, kun lau ta kun ta on vahvis tanut Palvelusetelikokeilun sisällön, palvelusete leiden ar von ja Palvelun tuottajille asetettavat kriteerit. Ympärivuorokautisen hoidon tuottamiseksi pitää palveluntuottajalla olla Aluehallintoviraston myöntämä toimilupa. Muiden palveluntuottajien kriteeristö ja muut kriteerit on avattu tarkemmin palveluntuottajien hakulomakkeissa jokaisen palvelun osalta. Liitteenä Palve lun tuottajien haku lo mak keet ja kriteeristö. Palveluntuottajien jul ki nen haku: Oriveden kau pun gin in ter net si vuilla ja lehti-ilmoituksil la (Aamu lehti ja Ori veden Sanomat). Hakuaika Oriveden kaupungin Omaishoidon tuen lomituksen Palvelusetelikokeilun pal ve luntuot ta jak si on ajalla Hakuajan ajankohta perustuu siihen, et tä palveluntuottajat saataisiin va littua ennen ke sä lo ma kau den alka mista, samoin ennätettäisiin tiedottaa asiakkaat ja muut toimijat. Palveluseteli kokei lu oli si si ten mah dollista käynnistää tällä aikataululla (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa esitetyn Palveluse-

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta telikokeilun sisällön, palvelusetelin myöntämisen perusteet ja palveluntuottajaksi hakeutumisen hakulomakkeet ja kriteerit. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelusetelin palveluiksi ja palvelusetelin arvoiksi seu raavat: a) Hoitaja kotiin ja päivätoiminta, palveluseteli 100 b) Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, 105 / vrk ja erityisen vaikeasti hoidettavien kehitysvammaisten hoidosta hoitoisuuden mukaan arvioituna I hoitoisuusluokka 200 / vrk ja II hoitoisuusluokka150 / vrk. Lautakunta hyväksyy Palvelusetelikokeilun palveluntuottajien hakulo makkeissa esi tetyt kriteerit liitteiden mukaisesti (2 kpl). 3) Hyvinvointi- ja terveyslautakunta vahvistaa Palvelusetelikokeilun ajankohdaksi Palvelusetelikokeilu toteutetaan Oriveden kaupungissa pilottikokeiluna. Lautakunta toteaa myös Pal ve lu se te li ko keilun tar vitse man lisämääräraha tarpeen. Lisämäärärahasta pää te tään kui ten kin talous ar vion tar kis ta mispykälän yh tey des sä samassa kokouksessa. 4) Hyvinvointi- ja terveyslautakunta vahvistaa palveluntuottajien hakuajan ajalle Julkinen haku. Palveluntuottajaksi haetaan lauta kunnan hyväksymillä lomakkeilla, joita on saatavilla hakuaika na Ori ve den kau pungin internetsivuilta. Liitteenä palveluntuottajaksi hakulo makkeet (2 kpl). 5) Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kirjattiin, että Raija Vuori saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ,9 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintatuotoista/maksutuotoista puuttuvat kotihoidon tulot huhtikuulta. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on kirjattu yhdellä kerralla eläkemenoperusteiset maksut ( ). Sisäiset vuokrat ovat kirjaamatta alkuvuoden osalta. Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi minta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenve to tu los alueit tain Vertailua vuosilta ajalta Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot ,8 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,8 % Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään lisä määrära haa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle tehostettua pal veluasumista varten toimintakuluihin Toimintatuottoja varten lisätuloja Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2012 talousarvion tarkistamiseksi Hallintopalvelut Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,8 % Myös vuoden 2012 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kir jataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveys-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta kes kuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja on kirjattu (102,1 %)ja varattu , ylitys Sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisuuteen ajalle varataan henkilöstökuluihin sekä eläkemenoperustei siin mak suihin Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Sosiaalityö Toimintatuotot TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,0 % Sosiaalityön toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,6 % Toimintakulut tulevat ylittymään , koska erityisesti toimeentulotu ki menot ja työ markkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Pe rus toi meen tulotukimenot ylittyvät , täydentävä toimeentulotuki ja työ mark ki na tuen kun ta osuus Yleisen sosiaalityön osal ta ku lut tu levat ylit ty mään , koska taloushallinnossa on virheelli sesti vä hen netty ko. palkkaku luista vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaali työn te kijän palk ka kustannuk sia. Ko. kustan nukset budjetoitu vanhus- ja vam mais palve lui den tulosalueelle. Lisäksi päihdehuollon osal ta yli tys tä tulee , koska a-klinikkasäätiön avopalveluiden käyttö vuonna 2011 on ollut tilausta suurempaa ja palveluiden käytöstä on tullut euron tasauslas ku. Lisäksi talousarvion käsittelyn yhteydessä päihdehuollon palkkakus tannuksia on virheellisesti vähennetty liikaa, kun esitetty kahden päihde oh jaa jan resurssi on pienennetty yhteen. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna (1-4/2011: , 1-4/2012: ). Työmarkkinatuen kun taosuuden kustannukset ovat nousseet n. 20 % viime vuoteen verrattuna, vaikkakin passiivista tukea saavien asiakkaiden määrän keskiarvo on säilynyt tammi-huhtikuu 2011 tasolla. Kustannusten kasvun selittää työmarkkinatukeen vuoden 2012 alusta tullut tasokorotus. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Vanhus- ja vammaispalvelut

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,3 % Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden ai kana, koska 1) kehitysvammahuollossa laitoshoidon kulut tulevat ylit ty mään , koska palvelujen ostoissa tälle vuo delle on huomioi tu vaati van lai tos hoidon palveluja kahdelle ke hitys vam maiselle, mutta tarve on kol me. Yhteensä laitoshoidossa on 8 kehitysvammaista, ostoissa huomioitu 7 kehitysvammaista. 2) vam mais ten las ten, ke hi tysvammaisten lasten hoi to kus tan nuk sis ta aiheutuu lisä mää rära han tar vet ta 8000, kyseessä vam mais ten las ten ke sä hoito, joka jär jes tetään päivä hoi dossa 3) ko ti sai raan hoi don me not ylit ty vät 7400, 4) Omais hoi don tuen Palve lu se teli ko kei luun ajalle on varattu omais hoidon tues sa Mää räraha ei tule riit tämään, jos pal velusete lin arvo on / vrk ja laki sääteis ten va pai den määrä 3 vrk/ kk/ hoi taja x 40 hoi tajaa x 5 kk = , jol loin lisämäärärahan tarve on arviolta ) Omais hoidon tuen mää rä rahaa tulisi myös tar kis taa niin, että se vastaisi mahdol lisesti voi maan tulevia uusia tuen myöntämisen pe rusteita. Täl löin ka lisä meno/ hoi taja on 136 / kk, nii den osalta, joille mak settaisiin kor keinta tu kea. Täl löin lisämäärärahan tar ve omaishoidon tu keen lop puvuo dek si on n , 6) varautuminen Tähti niemikodin lyhytaikai sen evak ko-osaston jatkamiseen 2 kk ajan, mikäli uusi te hostettu palvelu asu misyk sikkö ei val mistu aika taulus sa Lisä määrärahatarve on to teutu neiden kustan nusten ja li säajan perusteella Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alueen kustannuksiin kirjautuu tälle vuodelle Orive den perusterveyden huollon Acutan vuoden 2011 loppulaskua n Tältä osin tarvitaan lisärahoitusta. Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,5 % Tulosalueen toimintakulut ovat kirjausten perusteella ja toimintakulut 34,5 %. Siirtoviive mak suja on maa lis kuun lop puun mennessä kertynyt n ) Kirjautuneiden toi minta ku lujen pe rusteella lisämäärärahan tarve on

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta , terveyskeskussairaala 2) Acutan vuoden 2011 loppulasku n , kirjaantuu tälle vuodelle 3) terveyskeskus- evakko tilojen vuok ra kus tan nukset (7 kk ajalta= en nakoitu evakkoaika, / kk ja soluasunto 364 /kk) ja 4) henkilöstön kul je tuk ses ta ai heutu vat kus tannukset (7 kk x / kk). Muut mahdolliset kustannukset terveyskeskuksen eva kuointikustannuksista tarkentuvat kesän ja alku syksyn aikana Tulosalueen toimin takulujen tarkistusesitys Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintakulut: Henkilöstökulut (sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisuus) Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus Toimintakulut: Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Henkilöstökulut Päihdepalvelut Yht Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut: Kehitysvammahuolto Kotisairaanhoito Omaishoidontuki Tähtiniemikodin evakko-osasto Yht Yhteistoiminta-alue Toimintakulut: Terveyskeskussairaala Acutan lasku v. 2011, Terveyskeskuksen evakkotilojen kustannukset Yht Kaikki yhteensä Toimintatuotot , muutos 1,9 %

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintakulut , muutos 3,3 % Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta IKÄOHJELMA VUOTEEN HANKKEEN AVOIN SEMINAARI JA KATSAUS HANK- KEEN ETENEMISEEN - LISÄAIKA 78/32/2012 Hyte 45 Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategiaa eli Ikäohjelmaa vuosille valmistellaan parhaillaan. Ikäohjelman valmistumisaikatauluksi on sovittu Strategiatyön val mis te lua koordinoi 18 jäseninen oh jaus ryh mä ja sen alaisuu dessa työs kente lee 7 jäse ninen työ ryhmä, jonka vas tuulla on käy tän nössä Ikäoh jelman kir joitta mi nen. Ikäohjelman ohjausryhmän jäseni nä toimi vat: puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio kaupunginhallituksen edustajina toimivat sairaanhoitaja Nina Lahtinen ja pe rus hoi ta ja Ritva Ahonen, hyvinvointi- ja terveyslautakunnan edustajina Ilk ka Hjerp pe ja Päivi Nikkilä, Oriveden Palvelutalosäätiön edustajana Ulla Rei ni, Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajina Liisa Mattila ja Seppo Grön qvist, vanhuspalvelujen hen ki lös tön edus ta ji na Täh ti nie mi ko din sairaan hoi ta ja Katja Sa lo maa ja lä hi hoi taja Ca rita Saa ri nen, pien ko tien edustajana sai raan hoitaja Sal me Tuo mi nen ja koti hoi don edusta jana sai raanhoitaja Sari Kan gasmäki, van huspal ve lui den esi mies ten edusta jina kaikki esimiehet: ko ti hoidonohjaa ja Sirk ka Kaik ko nen ja Ni na Su ho nen se kä osastonhoitaja Han na- Leena Si monen ja pal ve lualue johta ja Leena Rin ne. Yhteistoimin ta-alue Kangasalan edusta jana hoi totyön johta ja Päivi Por re- Mutkala, Yh teistoi minta-alue Tam pereen edusta jana ti laaja päällikkö Ee va Päivärinta. Ohjaus ryhmän puheen johtajana toimii Kari Ran nanautio ja sihteerinä Leena Rinne. Työryhmän jäseninä toimivat: Kari Ran nanautio, Leena Rinne, Päivi Por re- Mutkala, liikuntapäällikkö Kiti Ruissa lo, Hanna-Leena Simonen, Sirkka Kaik ko nen ja Ni na Suhonen. Ohjausryhmä on kokoontunut tammi- maaliskuun aikana kolme (3) kertaa. Työryhmä on kokoontunut ohjausryhmän kokousten välillä ja työryhmä yhdessä ja erik seen, jäsenet kukin tahollaan (yhteisesti sovittujen asioiden osalta) on val mistellut Ikä oh jel man si säl töä ja teks tiä sekä Ikäihmisten ja henkilöstön se minaaria ohjausryhmän ko kouk sia varten.ohjausryhmä on hyväksynyt työ ryhmän hanketyöskentelyn. Tulevien vuo sien ikä ra ken teen ke hi tys vai kut taa kaik keen toi min taan ja kaik kiin pal ve luihin kai kissa Suo men kun nis sa. Ikäänty minen ei vai kuta yksin van hus ten palve lui hin ja sosi aali- ja ter veys palvelui hin, vaan en tistä enem män tu lee suunni tel la myös en nalta eh käiseviä toimin toja ja es teetöntä ym päris töä, kaavoitusta ja rakentamista, ikääntyvien terveyttä ja toi mintakykyä se kä hy vin voin tia tu ke via toi mintoja kunnis sa eri tahojen kes ken, mukaa lu kien jär jes töt, seu ra kunnat, yksityiset yrityk set ja kuntalai set ja julkinen sektori kokonaisuudessaan. Ikään ty minen vai kut taa ko ko kau pun gin

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toi min taan se kä pal ve lu jen tuot ta miseen ja rahoitukseen. Ohjausryhmä päätti, että Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategiasta vuosille käyte tään käsitettä Ikäohjelma. Oriveden kaupungin Ikä oh jel man val mis te lussa otetaan huomioon Ori veden kaupungin tulevien vuo sien väes tö en nus teet, väestön ikääntyminen ja sen tuomat haasteet palvelu raken teel le. Ikäoh jelmassa käytetään tausta- ai neistona ja lähtökohtana val takun nalli sia sosi aali- ja terveysministeriön ja muiden tahojen "ikääntyvä yhteiskunta"- ja väes tön ikääntymiseen liittyviä selvityksiä ja selontekoja, Ikä ih mis ten pal ve lu jen Laa tu suo si tus ta vuo del ta 2008, Sosiaali- ja terveysmi nis teriön Ikä poli tiikka kunnissa- opasta ja linjauksia, Terveyden edis tämi sen laa tu suo si tusta vuo delta 2006 ja Ter vey den huol tola kia 2011, val misteilla ole vaa van hus pal velu lakia ja lain sää dän töä, Sotkanetin ja mui ta mahdol lisia ti lasto ja se kä väestö en nus teita, Ori veden kau pungin edel listä vanhus ten huollon stra tegiaa vuo teen 2012 ja Tam pe reen kaupun gin Ikäih misten pal velujen strate giaa vuo delta 2009 sekä muita mah dollisia ai neis toja. Ikäohjelman valmis telussa käytetään myös osallistavaa työskentelytapaa. Tämän vuoksi järjes tetään Ikäihmisten ja kuntalaisten avoin seminaari keskiviikkona klo ja vanhustenhuollon ammattilaisten ja yhteistyökumppa neiden seminaari keskiviikkona klo Seminaaripu hujaksi on saatu mm. geriatrian professori Jaakko Valvanne Tampereen yli opis tosta. Seminaareissa on myös varattu aikaa pyydetyille puheenvuoroille, joita on pyydetty lyhyt 5 min. puheenvuoro/ taho: mm. van hus- ja vammaisneuvostosta, ve te raa ni jär jes töiltä, seu ra kun nal ta ja eri pai kal lis ten toi mi joi den puheenvuorot. Aikaa on semi naa rissa va rattu myös ikäihmisten ja kuntalaisten mielipi teille, eh do tuksille ja kysymyksil le, yleisökeskusteluun. Henkilöstön edus ta jien puheenvuorot on pyy det ty henkilöstön tilaisuuteen. Pyydetyt puheen vuorot pyydetään kir jalli si na, ja yleisö kes kustelusta kirjoitetaan muistio, josta ohjausryhmän sihteeri huolehtii.saatua ai neistoa tul laan hyö dyntä mään Ikäohjelma vuoteen 2025 val mistelu työssä. Ikäohjelma vuoteen 2025 strategia-hankkeen työskentelyaika ja aikataulu on tiukka. Ikäohjelman val mistelu ja strategian kirjoitustyö vaatii aikaa ja resursseja, jotta strategia valmistuu aikataulussa. Tällä hetkellä aikataulu näyttää haastavalta, mutta aikataulussa yritetään pysyä, niin ettei lisäai kaa tar vit sisi ke vään ku luessa hankkeelle pyytää. Ikäohjelma hanke etenee suunnitellusti ja strategiatyö on lähte nyt hy vin käyn tiin. (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa saadun selonteon ja tilannekatsauksen sekä se mi naa ri tie dot teet Ikä oh jelma vuo teen strate-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta gia hank kees ta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy Ikäohjelma strategiatyöstä annetun selvityksen ja merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan Hyte 68 Ikäohjelman ohjaustyöryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää Hy vin vointi- ja terveyslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Ikä ohjelmahanketyöhön haettaisiin jatkoaikaa saakka. Jatkoajan tarve on perusteltua, koska Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa ja Vanhus- ja vam mais pal ve lui den vas tuu alu eel la sekä kah den Yh teistoiminta- alu een toi min noissa on useita val mis te lua vaa ti via sa man ai kai sesti pääl lek käin ole via teh täviä, jot ka vie vät Ikä oh jel ma hank keen sihteerinä toimivan palve lualue joh tajan työ ajan. Pal velu alue johta ja kir joittaa käytännössä Ikä ohjel man val miiksi han ketyös sä, oh jaus- ja työ ryhmässä, ke vään 2012 aika na koo tun ai neiston poh jal ta. Ikä oh jelma han ke on kes ken eräi nen ja ohjel maa ei saada valmiiksi mennes sä. Tar vitta va ai neisto on koossa, mut ta hank keen kirjoi tus työ edel lyt tää työ ai kaa vä hin tään usei ta päiviä/ viikkoja, jolloin saataisiin sellainen ohjelma joka vastaa tarkoitustaan. Kirjoi tus työn ja Ikä oh jel man val mis tu mi sen on nistu mi seksi oli si pal ve lu aluejoh tajan käy tettävä han ke työ hön työ ai kaa elo- syys kuussa. Täl löin on kuitenkin sa maan ai kaan ta lous arvion val miste lu työ. Tä mä asia on yritet tä vä huomioida työjärjes te lyissä. Hanketyössä esiin tul leet asiat, toiminnalliset tai muut talousarvioon vaikutta vat asiat huomioidaan perusteluineen talousarvion 2013 valmistelussa (niiltä osin kuin se on mah dol lista tehdä), vaikka Ikäohjelma ei ole vielä tällöin elo- syyskuussa täysin valmis ja hyväksytty valtuustossa. Ikäohjelmahankkeelle esitetään jatkoaikaa loppuun asti. Tällöin Ikä oh jel man tu lisi ol la ko ko naan val mis, niin et tä Ikä oh jel ma on kä si telty ja hy väk sytty myös Hy vin vointi- ja ter veyslau ta kun nassa, Van hus- ja vammaisneu vos tossa ja Val tuustossa. Ohjaustyöryhmän kokoonpanosta esitetään seuraavaa: Olisi hyvä, jos hanke työs sä toi mi si vat sa mat hen ki löt, jot ka ovat ol leet mu kana hanketyössä alus ta asti alkaen. Oh jaus ryh män pu heenjoh taja voisi edelleen toi mia teh tä väs sä, kos ka Ikäoh jelman ko kouk sia pidetään harvemmin, mikäli hän tähän suostuu. Li sä aika pai not tuu kirjoitustyöhön, jolloin ei kokousteta säännöllisesti. Oh jaus ryh mäl lä on myös valittuna varapuheenjohtaja ja kaik ki jäsenet, yhteensä 18 henkilöä. Lau ta kun ta päät tä nee tästä jär jeste-

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta lystä. (Valmistelu: Palvelu aluejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa saadun selonteon ja keskustelee asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy Ikäohjelmahankkeelle esitetyn jat ko ajan asti. Lisäksi lautakunta päättää ohjausryhmän puheenjohtajasta ja esittää päätöksiä edelleen kau pun gin hal li tuk sen hy väk syttä väk si. Päätös: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta totesi kokouksessa saadun selonteon ja kes kusteli asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyi Ikäohjelmahankkeelle esitetyn jat ko ajan asti. Lisäksi lautakunta päätti, että ohjausryhmän puheenjoh tajana jatkaa sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio ja lautakunta esittää pää tök siä edel leen kau pun gin hal li tuk sen hy väk syt tä väk si

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TÄHTINIEMIKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA 133/34/2012 Hyte 69 Tähtiniemikodin sairaanhoitaja Irma Peltoniemi on irtisanoutunut Tähtiniemikodin sairaanhoitajan työsuhteesta alkaen eläkkeelle jäämisen johdosta päivätyllä kirjeellään. Eläkkeelle jäämistä ennen Irma Peltoniemi pitää hänelle kertyneet vuosilomat ja vapaat. Oriveden kaupungin vanhuspalveluiden Tähtiniemikodin vanhainkodin asukkaiden hoidon turvaaminen edellyttää välttämättä nyt vapautuvan sairaanhoitajan työ suhteen täyttöä alkaen vakituisesti toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. Lisäksi vakituista täyttöä ennen vakanssiin tarvitaan sijainen vuosilomien ja vapaiden ajaksi arviolta n. 3 kk ajalle. Sairaanhoitajan pätevyysvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/ 1994) mukainen sairaanhoitajan tutkinto ja pätevyys, oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia sekä soveltuvuus tehtävään. Palk kaus mää räy tyy Kvtes:n hin noit te lu kohdan 03HOI030 ja työn vaativuu den ar vioinnin mu kaisesti. Vakanssi täytetään julkista avointa hakua käyttäen. (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Todetaan, että Tähtiniemikodin sairaanhoitajan eläköitymisen johdosta vapautuu sairaanhoitajan vakituinen työsuhde alkaen. 2. Sairaanhoitajan työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ( 559/ 1994) mukainen sairaanhoitajan tutkinto, oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia ja soveltuvuus tehtävään. 3. Palkkaus määräytyy Kvtes:n hinnoittelukohdan 03HOI030 ja työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. 4. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että oikeutetaan Vanhus- ja vammaispalvelut täyttämään toistaiseksi alkaen sairaanhoitajan työsuhde Tähtiniemikodin vanhainkodilla. Vakanssi laitetaan julkiseen avoimeen hakuun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE 2012 Hyte 70 Kulttuuripalveluiden talousarviossa on varattu vuodelle 2012 toimintakorvauksiin euroa.toimintakorvausten taso on sama kuin edellis vuonna. Kyseisestä määrära hasta on vuosittain maksettu myös vuoden kulttuuri palkinto, jonka ar vo on ollut 850 euroa. Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset on julistettu haettavaksi Oriveden Sanomissa ja ne ovat olleet haettavissa mennessä. Määräaikaan mennessä toimintakorvauksia haki yhteensä kaksitoista (12) hakijaa. Kaikki toimintakorvaushakemukset ovat haettu yhteisölle. Haettujen toimintakorvausten yhteissumma on euroa. Kulttuuripalveluiden toimintakorvausten jakoperusteet, jotka ovat käytössä v. 2012, on elä män laa tu jaos to hyväksynyt Liite. Toiminta korvaushakemukset ovat nähtävillä ennen kokousta sosiaali- ja ter veysjohtajan työhuo neessa se kä ko kouksessa. Määräaikaan mennessä on elämänlaatujaostolle jätetty seuraavat hakemukset: 1. Taideyhdistys Roihu ry / Reikäreuna-elokuvafestivaali - rekisteröity v yhdistys, jäseniä 10 - hakee toimintakorvausta 4 000,00 euroa Reikäreuna-elokuvafestivaalin järjestämiseen , kahdeksannen kerran. - saanut avustuksia hakuvuodelle euroa Taiteen keskustoimikunta, elokuvataidetoimikunta - saanut avustuksia hakuvuodelle 2000 euroa Pirkanmaan taidetoimikunta - haussa, ei vielä päätöstä: Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto euroa, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, euroa. - saanut toimintakorvausta: euroa Oriveden kaupungilta 2010, saa nut toimin takorvausta 500 euroa euroa Taito Pirkanmaa ry - rekisteröity v yhdistys, jäseniä hakee toimintakorvausta 2 900,00 euroa näyttelykalusteiden hankintaan - saanut avustuksia hakuvuodelle euroa OPM, kohdennetaan koko yhdistyksen järjestämään käsityön taiteen perusopetukseen 11 kuntaan Pir kanmaalla. 3. KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry - rekisteröity n. v.1980, jäsenyhteisöä 4, joissa jäseniä 98

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hakee toimintakorvausta 600,00 euroa Lasten konsertin ohjelmaosuuden tuottamiseen TRV-tapahtumaan - ei muita haettuja avustuksia 4. Klemetin Kesä ry - rekisteröity v. 1990, jäseniä 5, yhteisöjä 5 - hakee toimintakorvausta 5 000,00 euroa Klemetti-lauluyhtyekilpailuun - saanut avustuksia hakuvuodelle 5 000,00 euroa Alfred Kordelinin säätiöstä, kielteinen päätös: Suomen Kulttuurirahasto 2 000,00 euroa, Pirkanmaan taidetoimikunta 1 000,00 euroa. 5. Eräjärven kehittämisyhdistys ry - rekisteröity v. 1993, yhteisöjä 8, jäseniä hakee toimintakorvausta 2 500,00 euroa kylälehti Purkiaisen toimitus- ja painatuskuluihin - haettu, kielteinen päätös: Demokratiapalkinto Purkiaisen talkoojakajille, Kulttuurilehtituki Opm 6. Ylä-Hämeen Taitelijaseura ry - rekisteröity v. 1968, jäseniä 48 - hakee toimintakorvausta 600,00 euroa opintomatkoihin, näyttelytoi mintaan ja koulutuspäiviin - ei muita haettuja avustuksia 7. Eräjärvi-Seura ry - rekisteröity v. 1974, jäseniä hakee toimintakorvausta 6 500,00 euroa kotiseututyöhön - saanut toimintakorvausta v Oriveden kaupunki 3 000,00 e, toimintakorvausta v. 2009: 3 000,00 e. - ei muita haettuja avustuksia 8. Eläkeliiton Oriveden yhdistys - rekisteröity 1971, jäseniä hakee toimintakorvausta 1 000,00 euroa koulutus-yleisavustusta - ei muita haettuja avustuksia 9. Etelä-Oriveden Kylät ry - rekisteröity 2011, jäseniä 60 - hakee toimintakorvausta 1 500,00 euroa kirjapainossa painettavan kylähistoriakirjan Koivuniemi-Suomasema kustantamiseen, aineiston hankintakuluihin, yhdistyksen muihin juokseviin kuluihin

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta saanut apurahan v Oriveden kaupungilta 1 300,00 euroa, Oriveden Manttaalisäätiöltä 500,00 e, Jalmari Finnen säätiöltä 5 000,00 euroa. - haettu avustuksia: Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta ,00 euroa, Oriveden Manttaalisäätiöstä 1 000,00 euroa sekä Hämeen Museoseuralta 1 000,00 euroa 10. Oriveden Kotiseutuyhdistys ry - rekisteröity 1932, 1972, jäseniä 68 - hakee toimintakorvausta 5 000,00 euroa museon ylläpitoon, talkoitten järjestämiseen, pärekaton tekoon sekä 80-vuotisjuhlan järjestämiseen - saanut toimintakorvausta v. 2010: 3 500,00 e, toimintakorvausta v. 2009: 2 000,00 e. - haettu Museovirastolta 1 800,00 euroa, ei saatu 11. Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry - rekisteröity 2011, jäseniä 34 - hakee toimintakorvausta 2 000,00 euroa SuviDesign-muotoilu- ja taideteollisuustapahtuman järjestämiseen Oriveden Purnussa , painatus- ja tiedotuskulut, ilmoitus- ja toimistoku lut - haettu Pirkanmaan kulttuurirahasto, SuviDesign- muotoilu- ja taideteollisuustapahtuman järjestämiseen 6 000,00 euroa. 12. Pärnän Hirvimiehet ry - rekisteröity 1984, jäseniä 20 - hakee toimintakorvausta 3 000,00 euroa seuran historiikin painamiseen ja julkaisuun - varmoja rahoittajia ei ole Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Toimintakorvaukset myönnetään elämänlaatujaoston hyväksymien toimintakorvausten jakoperusteiden mukaisesti. 2. Toimintakorvaukset maksetaan ke sä kuun lop puun mennessä päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen hakijoille, joiden hakemukset liitteineen ovat ohjeiden mukaan toimitettu. 3. Kulttuuripalvelujen toimintakorvaukset myönnetään vuonna 2012 seuraaville järjestöille:

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Taideyhdistys Roihu ry/reikäreuna-elokuvafestivaali Klemetin Kesä KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry. 200 Eläkeliiton Oriveden yhdistys 400 Eräjärven kehittämisyhdistys ry. 500 Ylä-Hämeen Taiteilijaseura ry 350 Eräjärvi-Seura ry. 500 Etelä-Oriveden Kylät ry 800 Oriveden Kotiseutuyhdistys ry Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry Pärnän Hirvimiehet ry 500 Taito Pirkanmaa ry:lle ei myönnetä toimintakorvausta vuodelle 2012, kos ka hakemus ei täytä Oriveden kaupungin kulttuuripalveluiden jakoperus teita. Seuraavilta hakijayhdistyksiltä puuttuu tilintarkastajien lausunto: Kle metin kesä ry, Eräjärven Kehittämisyhdistys ry ja Muotoilu- ja taide teollisuus MUTTA ry. Edellytyksenä toimintakorvauksen maksulle on, että tilintarkastajien lausunto toimitetaan viimeistään Mikäli lausuntoa ei toimiteta mainittuun päivään mennessä, toimintakorvaus perutaan. Loput avustusrahat, 900 e, käytetään mahdolliseen kulttuurin erikoisavustamiseen loppuvuoden aikana. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti, että kulttuuripalveluiden toimintakor vauk set vuo delle 2012 pa lau te taan uu delleenvalmisteluun. Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja, puh

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OTTO-OIKEUSASIAT Hyte Palvelualuejohtajan viranhaltijapäätös : Kotihoidonohjaajan toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen täyttäminen alkaen kotihoidossa Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut haettavana klo mennessä kotihoidonohjaajan toistaiseksi voimassa oleva virka alkaen. Määräaikana hakemuksensa jätti 10 hakijaa. Valittu vakituiseen kotihoidonohjaajan virkaan alkaen sosionomi (AMK) Riikka Tommila Salosta. Ensimmäiselle varasijalle valittu sai raanhoitaja (ylempi AMK) Marja-Leena Stjerna Kangasalalta ja toiselle va rasijalle sosionomi Kati Sippola Kangasalalta. 2. Palvelualuejohtajan viranhaltijapäätös : Päätös vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 %) toistai seksi voimassa olevan viran täyttämättä jättämisestä Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut haettavana klo mennessä vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 % työaika) toistaiseksi voimassa oleva virka. Määräaikana hakemuksensa jätti kahdeksan hakijaa. Päätetty, että vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 % työaika) virka jätetään täyttämättä. Perusteluna viran täyttämättä jättämisessä on tehtävään soveltuvien hakijoiden puuttuminen ja haastatteluissa esiin tulleet asiat. 3. Sosiaalityönjohtajan viranhaltijapäätös : Päihdeohjaajan työsuhteen täyttäminen Päihdeohjaajan työsuhde on ollut haettavana klo mennessä. Määräaikaan mennessä työsuhdetta haki 8 henkilöä. Valittu päihdeohjaajan työsuhteeseen Juha Rikkinen Tampereelta ja varalle Pasi Honkanen Tampereelta. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveys lautakunta päät tää, et tä se ei käy tä kun ta lain 51 :n mu kaista ot to-oikeut taan, eikä ota käsi teltä väkseen yllä maini tuissa viranhaltijapäätöksissä pää tet ty jä asioi ta. Pää tök set ovat täy tän töön pantavissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Aika 24.08.2010 klo 16:30-20:25 Paikka Simppulankartanon kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Similä Pertti 16:30-20:25 puheenjohtaja Kanniainen Heikki 16:30-19:25 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot