ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN 66 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU ALKAEN TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS IKÄOHJELMA VUOTEEN HANKKEEN AVOIN SE- MINAARI JA KATSAUS HANKKEEN ETENEMISEEN - LI- SÄAIKA 69 TÄHTINIEMIKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA 70 KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE OTTO-OIKEUSASIAT ILMOITUSASIAT LAUSUNTOPYYNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPII- RIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 74 LAUSUNTOPYYNTÖ KAUPUNGIN ORGANISAATIORA- KENTEEN KEHITTÄMIS- JA UUDISTUSTARPEISTA

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Risto 17:00-20:40 puheenjohtaja Hjerppe Ilkka 17:00-20:40 varapuheenjohtaja Hänninen Susanna 17:00-20:40 jäsen Jakara Heidi 17:00-20:40 jäsen Koivunen Paavo 17:00-20:40 jäsen Lahti Tapio 17:00-20:40 jäsen Nikkilä Päivi 17:00-20:40 jäsen Pöntinen Aki 17:00-20:40 varajäsen Vuori Raija 17:40-20:40 jäsen POISSA Aitolahti Annamari jäsen Viljanen Jussi khall:n puheenjohtaja MUU Jämsén Jasmin 17:00-20:40 nuorisovaltuuston edustaja Peurala Tuija 17:00-20:40 pöytäkirjanpitäjä Rinne Leena 17:00-18:43 palvelualuejohtaja Rannanautio Kari 17:00-20:40 esittelijä Viskari Tarmo 17:00-20:40 kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Risto Viljanen Puheenjohtaja Tuija Peurala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivesi Päivi Nikkilä Ilkka Hjerppe PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa keskiviikkona, 30. päivänä toukokuuta 2012 klo Tuija Peurala pöytäkirjanpitäjä

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hyte 63 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja pää tösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hyte 64 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Nikkilä ja Raija Vuori. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Oriveden kaupun gin ta lon hy vin vointi- ja terveyspalvelukeskuksessa tiistaina, 29. päivänä toukokuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 30. päivänä toukokuuta 2012 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päi vi Nikkilä ja Ilkka Hjerppe. Pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja ter veys palve lu keskuksessa tiistaina, 29. päivänä toukokuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 30. päivänä tou kokuuta 2012 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN 134/32/2012 Hyte 65 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on kokouksessaan ( 136) vah vistanut omaishoidon tuen määrät indeksikorotuksella tarkistettuna al kaen seuraavasti: I hoi toi suus ryh mään kuu lu ville 564 / kk, sään nöl li sessä jak so hoi dos sa ole ville 462 / kk ja ke hi tys vam maisten lasten ja nuor ten hoi dosta 367 / kk. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan ( 136), et tä Omais hoi don tuen myön tä mi sen pe rus teet ava taan tar kem min ke vään 2012 aikana. Samalla päätettiin, että kevään 2012 aikana valmistellaan ja tuodaan lautakunnan vahvistettavaksi mennessä: Palvelusetelikokeilun si sältö, pal ve lusete lin myön tämi sen pe rus teet ja pal velun tuottajien valintakriteerit. Hy vin vointi- ja ter veyslau ta kunnan päätöksen ( 136, ) mu kai sesti van hus- ja vam maispal veluiden tulos alu eella on val misteltu uu det Omais hoi don tuen myön tä mi sen perus teet alkaen ja Pal vesete likokeilu lautakunnan vahvistettavaksi.palvelusetelikokeilu esitetään käsiteltäväksi kuitenkin omana pykä lä nään. Omais hoidon tuen uusia myöntämisen pe rus teita alkaen ovat valmis tel leet omaishoidon tuesta vastaava ko tihoidonohjaaja Sirkka Kaik konen ja palve lualue joh taja Lee na Rinne. Valmistelun aikana on todettu, että joissakin lähikunnissa, mm. Tampereella, makse taan eu ro mää räi sesti enemmän omaishoidon tuen palk kiota/ hoitaja (hoidettavan hoitoisuuden mukaan), etenkin ylemmissä hoitoisuusluokissa. Tam pe reel la omais hoi don tuen mää rät ovat lasten ja nuorten se kä ai kuisten tuen palk kio luokis sa samansuu ruiset eikä ikäryh mä kohtaisia eroja ole. Tampereen omaishoidon tuen euromäärät ovat seuraavat: 364,35 / kk, 600 / kk, 900 / kk ja 1400 / kk. Tam pe reen omais hoi don tuessa on käy tössä myös tu kea alen ta vat pe rus teet, joita on valmisteltu myös Ori ve den kaupungin kriteerei hin. Tam pe reella omaishoidon tukea alenne taan silloin, kun asiakas saa esim. : 1) ko tiin an nettavaa palvelua t/ viikko ja 2) yli 30 t/ viik ko pal ve lua. Val miste lun ai kana on myös huomattu, että jos sa kin seutu kun nan kun nas sa, jos sa on ollut aiemmin omaishoidon tuessa käy tös sä RA VA- toi mintakykyluokitus hoi detta van hoi toi suu den ar vioin nissa, on I hoi toi suus luo ki tuk sen kri tee rinä käy tet ty kor keam paa RA VA- vii tear voa (esim. Pirk ka la v ) kuin Ori vedellä. Omaishoidon tuessa on käytössä myös eri maksuluokkia esim. Pirk ka las sa, Kan gas alal la ja Tampereella. Tampe reella on saa dun tie don mu kaan omais hoidon tuen ar vioin nissa käytössä RAI- toi min taky ky luokitus, jota ei ole käytössä Orive dellä. Tästä syystä omaishoi don tuen ha ki joiden (omais hoi dettavien hoitoi suutta) ei pystytä ar vioi maan Ori vedellä samalla tavalla kuin Tampe reella. Ori ve del lä jatke taan edel leen RA VA- mit ta riston käyttöä sii hen asti, kun saa daan käyttöön RAI- mit taris to. Tämä edellyttäisi ohjel man hankin ta-/li senssi- ja koulutuskustan nusten kuin myös käyttöönot toon liitty vien työre surssien arviointia vuo den 2013 talousarvioon koko vanhuspalveluissa. Tavoit teena

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on, et tä RAI- mit ta riston käyt töön otto to teutuisi vanhuspalveluissa vuosina Ori ve dellä. Valmistelutyössa on käy tetty ai neis tona: Laki omais hoi don tues ta (937/ 2005 ja lisäksi huomioitu lakiin tullut muutos 318/ 2011) se kä käytettä vissä ol lei ta ver tai lu ai neis to ja eri kun tien net ti si vuil ta. Li säk si on ar vioitu nykyisten omais hoi don tuen saa jien ti lan netta ja hoi don tar peen jatkuvuutta. Tavoit teena on, et tä omais hoitajat ja - hoidet ta vat saisi vat tarvitsemaansa tukea (ohjaus ja pal ve lut se kä muut tu ki muo dot), jot ta omais hoi ta jat ja hoidet ta vat sel viy tyi si vät omis sa ko deis saan. Val mis te lu työs sa, on otet tu lisäksi huomioon ta lou del li set ja toi min nal liset mah dol li suu det omais hoidon tuen myön tämi sen pe rus tei den muu tok seen kesken ta lousarviovuoden. Lisäksi on huomioitu tu lossa oleva Pal velusete likokei lu alka en. Omaishoidon tuen myön tämisen uu siin perusteisiin ja kirjalliseen ohjeistukseen ( alkaen) on py rit ty saa maan myös täs mälli sem pää oh jeis tusta ja pe rus te lu ja hakijoille, ammattilaisille, kuntalaisille ja koko vanhuspalveluiden henkilöstölle. Valmistelussa huo mattiin suu reh koja eroa vai suuksia Tam pe reen kau pungin ja Orive den kau pungin omaishoidon tuen välillä. Valmistelijat esittä vät, et tä Omais hoi don tuki muu tet taisiin vas taa maan Tampe reen tuen myöntä misen perus teita kaksivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe: vuonna 2012 teh täi siin ensim mäiset muu tok set, täs men net täi siin pal velui den myön tä misen pe rus teita ja ohjeistusta sekä do ku men toi tai siin ohjeistus ja palvelun myöntä misen perus teet kir jal li seen muo toon. Sa mal la tarkis tet taisiin hive nen omaishoi don tuen euromääriä ja avat tai siin useampi tuen maksuluokka hoi toisuuden mukaan. Toinen vaihe: vuoteen 2014 men nes sä teh täi siin seu raa va muu tos, jol loin omais hoi don tuki yhte näis tettäisiin niin, et tä eurot ja hoi toi suusluokat vas taisivat täs mäl lisesti toisiaan Oriveden ja Tampereen kanssa al kaen. Sa malla kakkosvaiheessa tulisi ot taa käyt töön Omaishoidon tuen ha ki joi den, hoi det tavien hoi toisuu den ar vioin nissa RAI- toimintaky kymit taris to. Omaishoidon tu kea ei esitetä euromääräisesti yhtenäistettäväksi yhdellä kertaa ja vuoden 2012 aikana (Tampereen malliin), kos ka muu tos ai heut taisi to den nä köi sesti sen, että kustannukset voi si vat nousta jo pa 50 %. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet esitetään muutettavaksi alkaen niin, että tukea maksettaisiin I ja II ryhmälle sekä Erityishoitopalkkiota (esim. saattohoito tai raskas siirtymävaihe). Lasten ja nuorten hoi dosta maksettaisiin sama määrä kuin aikuisten ja ikäihmisten omaishoidettavien hoidosta. Omais hoi don tuen myöntäminen perustuu hoitoisuuden ja palvelun tar peen ar vioin tiin (kotikäynti), hakemukseen ja lääkärintodistukseen. Tar vit taessa käyte tään muita asiantuntijoita ja pyydetään näiltä lausunnot. Omaishoidon tuen muutokset alkaen: - Omaishoidon tukeen avattai siin uu si tu ki ryh mä, ns. uusi I ryh mä, jos sa omaishoidon tuen palkkion mää rä olisi 700 / kk. Tässä ryh mässä hoi toisuuden kri tee ri nä viit teel li nen RA VA- in dek sin ar vo on yli ja

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta MMSE Tukea mak set tai siin silloin kun hoi don sito vuus on sa maa tasoa kuin py sy väs sä laitos hoi dossa tai te hoste tussa pal velu asumi sessa. - Omaishoidon tukeen tulisi myös II ryhmä (vastaa nykyistä I ryhmää), jossa hoi to palk kion suu ruus oli si 564 /kk, sama summa kuin aiemmin. Viitteelli nen RA VA- ar vo vas taisi ny kyistä ta soa ko. ryh mäs sä ja tukimäärä pysyisi tässä ryhmässä ennallaan. Tavoitteena ei ole heikentää nykyisten tuen saajien saamaa tukea. Osa saattaa myös siirtyä uuteen I ryhmään, kun palvelutarve ja hoitoisuus on uudelleen arvioitu. - Lasten ja nuorten hoidosta maksettaisiin I ja II ryhmän mukaisesti hoitoisuuden mukaan samat euromäärät 700 / kk ja 564/ kk. Nyt maksetaan hoidos ta 367 / kk. Tuen saajia on kolme- neljä (3-4) omaishoidon tuen asiakas ta. - Molemmissa eli I ja II ryh mäs sä tu kea maksettaisiin alennettuna, jos hoidet tava on vähintään neljä (4) tuntia päivässä kodin ulkopuolella (toi min takes kus, päi vähoito, muu), jolloin omais hoi ta ja ei ole koko päi vää kiin ni hoito työssä. Alennettu omaishoidon tu ki olisi tällöin I ryhmäs sä: 564 / kk ja II ryhmässä 462 / kk ( n. 20 % alen nus tukimäärässä).. Samalla Omaishoidon tuesta poistettaisiin pelkkää palvelua saavat eli ns. palveluseteliasiakkaat, joita on vähäinen määrä eli kolme (3) asiakasta. Tällä muu tok sel la ei ole suurta vaikutusta. Ko. asiakkaiden hoitoisuus ja palve lutar ve ar vioi daan uu del leen ja järjestetään tarvittavat palvelut alkaen. Omaishoidon tuen uusissa myöntämisen perusteissa ei nykyiset I hoitoisuusluokkaan kuuluvat asiakkaat putoaisi palvelun piiristä, vaan heille jatkettaisiin omaishoidon tuen maksamista ennallaan, mikäli hoidon tarve on py sy nyt entisellään. Jos hoidon tarve on lisääntynyt, nämä asiakkaat siirtyvät palvelutarpeen arvioinnin kautta uuteen maksuluokkaan. I hoitoisuusluokan kriteerit ovat kuitenkin tiukat. Tulevan syyskau den ai ka na kaik ki omaishoidon tuen saajat (omaishoidettavien hoitoisuus, hoi don ja tuen tarve) ar vioi daan uudelleen. Kotikäynnit tehdään alkusyksyn aikana ja tuki myön ne tään ta kautu vasti al kaen hoi toi suu den mukaan. Omaishoidon tuen myöntämisen uusien perusteiden ( alkaen) muutok sen kus tan nus vai ku tus on vii den (5) kk:n ajal ta arviolta n (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne. Kokousasia on valmisteltu ja asiaa on tar kis tet tu uu delleen Omaishoidon tuen myön tä mi sen pe rustei siin on teh ty saatujen lisätietojen pe rus teel la tar vittavat muutokset Liitteenä tarkistettu versio.) Liitteenä Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet alkaen. Esitys muutoksen perusteluista. Liitteinä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa esitetyt uudet Omaishoidon tuen

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta myöntämisen perusteet alkaen ja keskustelee asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy uudet Omaishoidon tuen myöntä misen perusteet alkaen liitteen mukaisena. 3. Omaishoidon tuen myöntämisen uudet perusteet alkaen lähetetään tie dok si kau pun gin hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, perusteluineen. 4. Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi- ja terveyslautakunta on päättänyt 136, kokouksessaan, että Oriveden kaupungin Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa, Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueella omaishoidon tuen palveluissa valmistellaan mennessä lautakunnan kokoukseen vahvistettavaksi Palvelusetelikokeilu. Palvelusetelikokeilun ajankohta on päätetty syksyllä 2011 talousarvion 2012 valmistelun yhteydessä. Palvelusetelikokeilu toteutetaan ajalla Oriveden kaupungin Palvelusetelikokeilu perustuu tehtyyn valtuus to aloitteeseen ja lakiin sosi aali- ja tervey denhuollon palvelusetelistä (569/ 2009). Lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saata vuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä. Oriveden kaupungin Palvelusetelikokeilu ajalla toteutetaan omaishoidon tuen palveluissa määrärahojen puitteissa. Palvelusetelikokeilun ai ka na et sit täi siin uu sia toimintamalleja ja palveluja omaishoitajien lakisää teis ten va pai den to teuttamiseksi ja hoidettavien palvelujen järjestämiseksi. Omaishoitajalla, jolla on sopimus omaishoidon tuesta ja hoidosta kau pun gin kanssa on oi keus la ki sääteiseen vapaaseen, kolme (3) vrk/ kuukau des sa. Vapaan ajaksi on kaupungin järjestettävä palvelut. Oriveden kaupun gis sa lakisäätei sen va paan ajaksi on järjestetty hoidettavien palvelut seuraavasti: Tähti niemikodin lyhytaikaisjaksolla, Dementiakoti On ninko din lyhytaikaisjaksolla, Oriveden Palvelutalosäätiön lyhytaikaisjak solla tai tar vittaes sa terveyskeskuksessa. Lisäksi kotihoidossa on toiminut 0,5 koti hoita jaa omais hoita jien kotiin annettavassa lomituksessa. Kaikki edellä mainitut tulisivat säily mään myös Palvelusetelikokeilun ajan, lu kuunotta matta koti hoitajan 0,5 työntekijän työpanosta. Kotihoitajan työpanos siirretään huo nokun toisten ikäihmisten kaupungin omaan kotihoitopalveluun. Tampereen kaupungissa ikäihmisten palveluissa on käytössä palveluseteli mm. ikä ih mis ten pit kä ai kai sen te hos tetun palveluasumisen järjestämiseksi. Oriveden kaupungin omaishoidon tuessa toteutettavan Palvelusetelikokeilun aikana myön net täi siin mää rä ra ho jen puit teis sa pal ve luse te lei tä niil le omais hoi ta jil le, jot ka ovat oi keu tet tu ja laki sää tei seen va paaseen. Pal velu setelit olisivat ar voltaan seuraavat: 1) Hoitaja kotiin ja päivätoiminta, palveluseteli 100 2) Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 105 / vrk ja erityi sin pe rus tein, kehitysvammaisten lasten ja vaikeasti hoidettavien lasten hoidos ta palveluseteli / vrk. Kokeilun aikana vanhus- ja vammais pal ve lui den omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja myön tää pal ve lu se te lit la ki sääteiseen omais hoi don

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta lo mi tuk seen mää rä ra ho jen puitteissa. Asiakas os taa myönnetyllä pal velusete lillä tarvit se man sa palvelut kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta. Pal ve lu se te li ko kei lun to teu tu mis ta ja pal velun tuot tajien palve luja se kä asia kas pa lau tet ta seu rataan tii viis ti. Omaishoitajille järjestetään tiedotustilaisuus Omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden muutoksesta kuin myös Palvelusetelikokeilusta. Palvelusetelikokeiluun omaishoidon tuessa varattiin talousarvion 2012 valmis te lus sa määrärahaa Kustannusvaikutus on ar vioi tu uu del leen ja ta lous ar vi oon on teh ty tar kis tus esitys myös Pal ve luse te liko kei lun osalta, li sä mää rä ra hatar ve on n Yh teen sä kaik ki kus tan nukset ovat n Tämä ( ) kustannusten 100 % toteuma edellyttäisi, et tä kaik ki hoi tajat pi täi si vät kaikki vapaansa ja et tä kaikki vapaat tuo tet tai siin pal ve luse teleil lä. Tässä vaiheessa arvioituna on erittäin epätodennäköistä, että kustannukset toteutuisivat 100 %, mutta sitä ei voida vie lä var muu della tie tää. Palveluntuottajia ei kilpailuteta. Perusteluna tälle on julkinen haku ja asiakkai den oi keus valita palveluntuottajat itse sekä seuraavat perustelut: 1) Palvelusetelikokeilu on mää räajan kestävä lyhytaikainen pilottikokeilu, jolla etsitään uusia käytäntöjä ja vaihtoehtoisia palveluntuottamisen ta poja 2) Palvelusetelikokeilun toteuttamiseen on kaupunki varannut määrärahaa. Pal ve lu se te li ko kei lun toteutuvien kustannusten ennakoitu ar vo alit taa jul kisis ta han kin nois ta an ne tun lain (348/2007) so te palve luille määri tel lyn kynnys ar von (kyn nysar vo sote palve luissa ) ja alittaa kilpailutuksen rajan. Palvelusetelikokeiluun haetaan (julkinen haku) palveluntuottajat sen jälkeen, kun lau ta kun ta on vahvis tanut Palvelusetelikokeilun sisällön, palvelusete leiden ar von ja Palvelun tuottajille asetettavat kriteerit. Ympärivuorokautisen hoidon tuottamiseksi pitää palveluntuottajalla olla Aluehallintoviraston myöntämä toimilupa. Muiden palveluntuottajien kriteeristö ja muut kriteerit on avattu tarkemmin palveluntuottajien hakulomakkeissa jokaisen palvelun osalta. Liitteenä Palve lun tuottajien haku lo mak keet ja kriteeristö. Palveluntuottajien jul ki nen haku: Oriveden kau pun gin in ter net si vuilla ja lehti-ilmoituksil la (Aamu lehti ja Ori veden Sanomat). Hakuaika Oriveden kaupungin Omaishoidon tuen lomituksen Palvelusetelikokeilun pal ve luntuot ta jak si on ajalla Hakuajan ajankohta perustuu siihen, et tä palveluntuottajat saataisiin va littua ennen ke sä lo ma kau den alka mista, samoin ennätettäisiin tiedottaa asiakkaat ja muut toimijat. Palveluseteli kokei lu oli si si ten mah dollista käynnistää tällä aikataululla (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa esitetyn Palveluse-

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta telikokeilun sisällön, palvelusetelin myöntämisen perusteet ja palveluntuottajaksi hakeutumisen hakulomakkeet ja kriteerit. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelusetelin palveluiksi ja palvelusetelin arvoiksi seu raavat: a) Hoitaja kotiin ja päivätoiminta, palveluseteli 100 b) Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen, 105 / vrk ja erityisen vaikeasti hoidettavien kehitysvammaisten hoidosta hoitoisuuden mukaan arvioituna I hoitoisuusluokka 200 / vrk ja II hoitoisuusluokka150 / vrk. Lautakunta hyväksyy Palvelusetelikokeilun palveluntuottajien hakulo makkeissa esi tetyt kriteerit liitteiden mukaisesti (2 kpl). 3) Hyvinvointi- ja terveyslautakunta vahvistaa Palvelusetelikokeilun ajankohdaksi Palvelusetelikokeilu toteutetaan Oriveden kaupungissa pilottikokeiluna. Lautakunta toteaa myös Pal ve lu se te li ko keilun tar vitse man lisämääräraha tarpeen. Lisämäärärahasta pää te tään kui ten kin talous ar vion tar kis ta mispykälän yh tey des sä samassa kokouksessa. 4) Hyvinvointi- ja terveyslautakunta vahvistaa palveluntuottajien hakuajan ajalle Julkinen haku. Palveluntuottajaksi haetaan lauta kunnan hyväksymillä lomakkeilla, joita on saatavilla hakuaika na Ori ve den kau pungin internetsivuilta. Liitteenä palveluntuottajaksi hakulo makkeet (2 kpl). 5) Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kirjattiin, että Raija Vuori saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ,9 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintatuotoista/maksutuotoista puuttuvat kotihoidon tulot huhtikuulta. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on kirjattu yhdellä kerralla eläkemenoperusteiset maksut ( ). Sisäiset vuokrat ovat kirjaamatta alkuvuoden osalta. Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi minta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenve to tu los alueit tain Vertailua vuosilta ajalta Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot ,8 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,8 % Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään lisä määrära haa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle tehostettua pal veluasumista varten toimintakuluihin Toimintatuottoja varten lisätuloja Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2012 talousarvion tarkistamiseksi Hallintopalvelut Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,8 % Myös vuoden 2012 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kir jataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveys-

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta kes kuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja on kirjattu (102,1 %)ja varattu , ylitys Sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisuuteen ajalle varataan henkilöstökuluihin sekä eläkemenoperustei siin mak suihin Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Sosiaalityö Toimintatuotot TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,0 % Sosiaalityön toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,6 % Toimintakulut tulevat ylittymään , koska erityisesti toimeentulotu ki menot ja työ markkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Pe rus toi meen tulotukimenot ylittyvät , täydentävä toimeentulotuki ja työ mark ki na tuen kun ta osuus Yleisen sosiaalityön osal ta ku lut tu levat ylit ty mään , koska taloushallinnossa on virheelli sesti vä hen netty ko. palkkaku luista vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaali työn te kijän palk ka kustannuk sia. Ko. kustan nukset budjetoitu vanhus- ja vam mais palve lui den tulosalueelle. Lisäksi päihdehuollon osal ta yli tys tä tulee , koska a-klinikkasäätiön avopalveluiden käyttö vuonna 2011 on ollut tilausta suurempaa ja palveluiden käytöstä on tullut euron tasauslas ku. Lisäksi talousarvion käsittelyn yhteydessä päihdehuollon palkkakus tannuksia on virheellisesti vähennetty liikaa, kun esitetty kahden päihde oh jaa jan resurssi on pienennetty yhteen. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna (1-4/2011: , 1-4/2012: ). Työmarkkinatuen kun taosuuden kustannukset ovat nousseet n. 20 % viime vuoteen verrattuna, vaikkakin passiivista tukea saavien asiakkaiden määrän keskiarvo on säilynyt tammi-huhtikuu 2011 tasolla. Kustannusten kasvun selittää työmarkkinatukeen vuoden 2012 alusta tullut tasokorotus. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Vanhus- ja vammaispalvelut

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,3 % Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden ai kana, koska 1) kehitysvammahuollossa laitoshoidon kulut tulevat ylit ty mään , koska palvelujen ostoissa tälle vuo delle on huomioi tu vaati van lai tos hoidon palveluja kahdelle ke hitys vam maiselle, mutta tarve on kol me. Yhteensä laitoshoidossa on 8 kehitysvammaista, ostoissa huomioitu 7 kehitysvammaista. 2) vam mais ten las ten, ke hi tysvammaisten lasten hoi to kus tan nuk sis ta aiheutuu lisä mää rära han tar vet ta 8000, kyseessä vam mais ten las ten ke sä hoito, joka jär jes tetään päivä hoi dossa 3) ko ti sai raan hoi don me not ylit ty vät 7400, 4) Omais hoi don tuen Palve lu se teli ko kei luun ajalle on varattu omais hoidon tues sa Mää räraha ei tule riit tämään, jos pal velusete lin arvo on / vrk ja laki sääteis ten va pai den määrä 3 vrk/ kk/ hoi taja x 40 hoi tajaa x 5 kk = , jol loin lisämäärärahan tarve on arviolta ) Omais hoidon tuen mää rä rahaa tulisi myös tar kis taa niin, että se vastaisi mahdol lisesti voi maan tulevia uusia tuen myöntämisen pe rusteita. Täl löin ka lisä meno/ hoi taja on 136 / kk, nii den osalta, joille mak settaisiin kor keinta tu kea. Täl löin lisämäärärahan tar ve omaishoidon tu keen lop puvuo dek si on n , 6) varautuminen Tähti niemikodin lyhytaikai sen evak ko-osaston jatkamiseen 2 kk ajan, mikäli uusi te hostettu palvelu asu misyk sikkö ei val mistu aika taulus sa Lisä määrärahatarve on to teutu neiden kustan nusten ja li säajan perusteella Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alueen kustannuksiin kirjautuu tälle vuodelle Orive den perusterveyden huollon Acutan vuoden 2011 loppulaskua n Tältä osin tarvitaan lisärahoitusta. Toimintakulut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus ,5 % Tulosalueen toimintakulut ovat kirjausten perusteella ja toimintakulut 34,5 %. Siirtoviive mak suja on maa lis kuun lop puun mennessä kertynyt n ) Kirjautuneiden toi minta ku lujen pe rusteella lisämäärärahan tarve on

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta , terveyskeskussairaala 2) Acutan vuoden 2011 loppulasku n , kirjaantuu tälle vuodelle 3) terveyskeskus- evakko tilojen vuok ra kus tan nukset (7 kk ajalta= en nakoitu evakkoaika, / kk ja soluasunto 364 /kk) ja 4) henkilöstön kul je tuk ses ta ai heutu vat kus tannukset (7 kk x / kk). Muut mahdolliset kustannukset terveyskeskuksen eva kuointikustannuksista tarkentuvat kesän ja alku syksyn aikana Tulosalueen toimin takulujen tarkistusesitys Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintakulut: Henkilöstökulut (sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisuus) Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus Toimintakulut: Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Henkilöstökulut Päihdepalvelut Yht Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut: Kehitysvammahuolto Kotisairaanhoito Omaishoidontuki Tähtiniemikodin evakko-osasto Yht Yhteistoiminta-alue Toimintakulut: Terveyskeskussairaala Acutan lasku v. 2011, Terveyskeskuksen evakkotilojen kustannukset Yht Kaikki yhteensä Toimintatuotot , muutos 1,9 %

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintakulut , muutos 3,3 % Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta IKÄOHJELMA VUOTEEN HANKKEEN AVOIN SEMINAARI JA KATSAUS HANK- KEEN ETENEMISEEN - LISÄAIKA 78/32/2012 Hyte 45 Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategiaa eli Ikäohjelmaa vuosille valmistellaan parhaillaan. Ikäohjelman valmistumisaikatauluksi on sovittu Strategiatyön val mis te lua koordinoi 18 jäseninen oh jaus ryh mä ja sen alaisuu dessa työs kente lee 7 jäse ninen työ ryhmä, jonka vas tuulla on käy tän nössä Ikäoh jelman kir joitta mi nen. Ikäohjelman ohjausryhmän jäseni nä toimi vat: puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio kaupunginhallituksen edustajina toimivat sairaanhoitaja Nina Lahtinen ja pe rus hoi ta ja Ritva Ahonen, hyvinvointi- ja terveyslautakunnan edustajina Ilk ka Hjerp pe ja Päivi Nikkilä, Oriveden Palvelutalosäätiön edustajana Ulla Rei ni, Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajina Liisa Mattila ja Seppo Grön qvist, vanhuspalvelujen hen ki lös tön edus ta ji na Täh ti nie mi ko din sairaan hoi ta ja Katja Sa lo maa ja lä hi hoi taja Ca rita Saa ri nen, pien ko tien edustajana sai raan hoitaja Sal me Tuo mi nen ja koti hoi don edusta jana sai raanhoitaja Sari Kan gasmäki, van huspal ve lui den esi mies ten edusta jina kaikki esimiehet: ko ti hoidonohjaa ja Sirk ka Kaik ko nen ja Ni na Su ho nen se kä osastonhoitaja Han na- Leena Si monen ja pal ve lualue johta ja Leena Rin ne. Yhteistoimin ta-alue Kangasalan edusta jana hoi totyön johta ja Päivi Por re- Mutkala, Yh teistoi minta-alue Tam pereen edusta jana ti laaja päällikkö Ee va Päivärinta. Ohjaus ryhmän puheen johtajana toimii Kari Ran nanautio ja sihteerinä Leena Rinne. Työryhmän jäseninä toimivat: Kari Ran nanautio, Leena Rinne, Päivi Por re- Mutkala, liikuntapäällikkö Kiti Ruissa lo, Hanna-Leena Simonen, Sirkka Kaik ko nen ja Ni na Suhonen. Ohjausryhmä on kokoontunut tammi- maaliskuun aikana kolme (3) kertaa. Työryhmä on kokoontunut ohjausryhmän kokousten välillä ja työryhmä yhdessä ja erik seen, jäsenet kukin tahollaan (yhteisesti sovittujen asioiden osalta) on val mistellut Ikä oh jel man si säl töä ja teks tiä sekä Ikäihmisten ja henkilöstön se minaaria ohjausryhmän ko kouk sia varten.ohjausryhmä on hyväksynyt työ ryhmän hanketyöskentelyn. Tulevien vuo sien ikä ra ken teen ke hi tys vai kut taa kaik keen toi min taan ja kaik kiin pal ve luihin kai kissa Suo men kun nis sa. Ikäänty minen ei vai kuta yksin van hus ten palve lui hin ja sosi aali- ja ter veys palvelui hin, vaan en tistä enem män tu lee suunni tel la myös en nalta eh käiseviä toimin toja ja es teetöntä ym päris töä, kaavoitusta ja rakentamista, ikääntyvien terveyttä ja toi mintakykyä se kä hy vin voin tia tu ke via toi mintoja kunnis sa eri tahojen kes ken, mukaa lu kien jär jes töt, seu ra kunnat, yksityiset yrityk set ja kuntalai set ja julkinen sektori kokonaisuudessaan. Ikään ty minen vai kut taa ko ko kau pun gin

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toi min taan se kä pal ve lu jen tuot ta miseen ja rahoitukseen. Ohjausryhmä päätti, että Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategiasta vuosille käyte tään käsitettä Ikäohjelma. Oriveden kaupungin Ikä oh jel man val mis te lussa otetaan huomioon Ori veden kaupungin tulevien vuo sien väes tö en nus teet, väestön ikääntyminen ja sen tuomat haasteet palvelu raken teel le. Ikäoh jelmassa käytetään tausta- ai neistona ja lähtökohtana val takun nalli sia sosi aali- ja terveysministeriön ja muiden tahojen "ikääntyvä yhteiskunta"- ja väes tön ikääntymiseen liittyviä selvityksiä ja selontekoja, Ikä ih mis ten pal ve lu jen Laa tu suo si tus ta vuo del ta 2008, Sosiaali- ja terveysmi nis teriön Ikä poli tiikka kunnissa- opasta ja linjauksia, Terveyden edis tämi sen laa tu suo si tusta vuo delta 2006 ja Ter vey den huol tola kia 2011, val misteilla ole vaa van hus pal velu lakia ja lain sää dän töä, Sotkanetin ja mui ta mahdol lisia ti lasto ja se kä väestö en nus teita, Ori veden kau pungin edel listä vanhus ten huollon stra tegiaa vuo teen 2012 ja Tam pe reen kaupun gin Ikäih misten pal velujen strate giaa vuo delta 2009 sekä muita mah dollisia ai neis toja. Ikäohjelman valmis telussa käytetään myös osallistavaa työskentelytapaa. Tämän vuoksi järjes tetään Ikäihmisten ja kuntalaisten avoin seminaari keskiviikkona klo ja vanhustenhuollon ammattilaisten ja yhteistyökumppa neiden seminaari keskiviikkona klo Seminaaripu hujaksi on saatu mm. geriatrian professori Jaakko Valvanne Tampereen yli opis tosta. Seminaareissa on myös varattu aikaa pyydetyille puheenvuoroille, joita on pyydetty lyhyt 5 min. puheenvuoro/ taho: mm. van hus- ja vammaisneuvostosta, ve te raa ni jär jes töiltä, seu ra kun nal ta ja eri pai kal lis ten toi mi joi den puheenvuorot. Aikaa on semi naa rissa va rattu myös ikäihmisten ja kuntalaisten mielipi teille, eh do tuksille ja kysymyksil le, yleisökeskusteluun. Henkilöstön edus ta jien puheenvuorot on pyy det ty henkilöstön tilaisuuteen. Pyydetyt puheen vuorot pyydetään kir jalli si na, ja yleisö kes kustelusta kirjoitetaan muistio, josta ohjausryhmän sihteeri huolehtii.saatua ai neistoa tul laan hyö dyntä mään Ikäohjelma vuoteen 2025 val mistelu työssä. Ikäohjelma vuoteen 2025 strategia-hankkeen työskentelyaika ja aikataulu on tiukka. Ikäohjelman val mistelu ja strategian kirjoitustyö vaatii aikaa ja resursseja, jotta strategia valmistuu aikataulussa. Tällä hetkellä aikataulu näyttää haastavalta, mutta aikataulussa yritetään pysyä, niin ettei lisäai kaa tar vit sisi ke vään ku luessa hankkeelle pyytää. Ikäohjelma hanke etenee suunnitellusti ja strategiatyö on lähte nyt hy vin käyn tiin. (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa saadun selonteon ja tilannekatsauksen sekä se mi naa ri tie dot teet Ikä oh jelma vuo teen strate-

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta gia hank kees ta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy Ikäohjelma strategiatyöstä annetun selvityksen ja merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan Hyte 68 Ikäohjelman ohjaustyöryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää Hy vin vointi- ja terveyslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että Ikä ohjelmahanketyöhön haettaisiin jatkoaikaa saakka. Jatkoajan tarve on perusteltua, koska Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa ja Vanhus- ja vam mais pal ve lui den vas tuu alu eel la sekä kah den Yh teistoiminta- alu een toi min noissa on useita val mis te lua vaa ti via sa man ai kai sesti pääl lek käin ole via teh täviä, jot ka vie vät Ikä oh jel ma hank keen sihteerinä toimivan palve lualue joh tajan työ ajan. Pal velu alue johta ja kir joittaa käytännössä Ikä ohjel man val miiksi han ketyös sä, oh jaus- ja työ ryhmässä, ke vään 2012 aika na koo tun ai neiston poh jal ta. Ikä oh jelma han ke on kes ken eräi nen ja ohjel maa ei saada valmiiksi mennes sä. Tar vitta va ai neisto on koossa, mut ta hank keen kirjoi tus työ edel lyt tää työ ai kaa vä hin tään usei ta päiviä/ viikkoja, jolloin saataisiin sellainen ohjelma joka vastaa tarkoitustaan. Kirjoi tus työn ja Ikä oh jel man val mis tu mi sen on nistu mi seksi oli si pal ve lu aluejoh tajan käy tettävä han ke työ hön työ ai kaa elo- syys kuussa. Täl löin on kuitenkin sa maan ai kaan ta lous arvion val miste lu työ. Tä mä asia on yritet tä vä huomioida työjärjes te lyissä. Hanketyössä esiin tul leet asiat, toiminnalliset tai muut talousarvioon vaikutta vat asiat huomioidaan perusteluineen talousarvion 2013 valmistelussa (niiltä osin kuin se on mah dol lista tehdä), vaikka Ikäohjelma ei ole vielä tällöin elo- syyskuussa täysin valmis ja hyväksytty valtuustossa. Ikäohjelmahankkeelle esitetään jatkoaikaa loppuun asti. Tällöin Ikä oh jel man tu lisi ol la ko ko naan val mis, niin et tä Ikä oh jel ma on kä si telty ja hy väk sytty myös Hy vin vointi- ja ter veyslau ta kun nassa, Van hus- ja vammaisneu vos tossa ja Val tuustossa. Ohjaustyöryhmän kokoonpanosta esitetään seuraavaa: Olisi hyvä, jos hanke työs sä toi mi si vat sa mat hen ki löt, jot ka ovat ol leet mu kana hanketyössä alus ta asti alkaen. Oh jaus ryh män pu heenjoh taja voisi edelleen toi mia teh tä väs sä, kos ka Ikäoh jelman ko kouk sia pidetään harvemmin, mikäli hän tähän suostuu. Li sä aika pai not tuu kirjoitustyöhön, jolloin ei kokousteta säännöllisesti. Oh jaus ryh mäl lä on myös valittuna varapuheenjohtaja ja kaik ki jäsenet, yhteensä 18 henkilöä. Lau ta kun ta päät tä nee tästä jär jeste-

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta lystä. (Valmistelu: Palvelu aluejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta toteaa kokouksessa saadun selonteon ja keskustelee asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyy Ikäohjelmahankkeelle esitetyn jat ko ajan asti. Lisäksi lautakunta päättää ohjausryhmän puheenjohtajasta ja esittää päätöksiä edelleen kau pun gin hal li tuk sen hy väk syttä väk si. Päätös: 1. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta totesi kokouksessa saadun selonteon ja kes kusteli asiasta. 2. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hyväksyi Ikäohjelmahankkeelle esitetyn jat ko ajan asti. Lisäksi lautakunta päätti, että ohjausryhmän puheenjoh tajana jatkaa sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio ja lautakunta esittää pää tök siä edel leen kau pun gin hal li tuk sen hy väk syt tä väk si

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TÄHTINIEMIKODIN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA 133/34/2012 Hyte 69 Tähtiniemikodin sairaanhoitaja Irma Peltoniemi on irtisanoutunut Tähtiniemikodin sairaanhoitajan työsuhteesta alkaen eläkkeelle jäämisen johdosta päivätyllä kirjeellään. Eläkkeelle jäämistä ennen Irma Peltoniemi pitää hänelle kertyneet vuosilomat ja vapaat. Oriveden kaupungin vanhuspalveluiden Tähtiniemikodin vanhainkodin asukkaiden hoidon turvaaminen edellyttää välttämättä nyt vapautuvan sairaanhoitajan työ suhteen täyttöä alkaen vakituisesti toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena. Lisäksi vakituista täyttöä ennen vakanssiin tarvitaan sijainen vuosilomien ja vapaiden ajaksi arviolta n. 3 kk ajalle. Sairaanhoitajan pätevyysvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/ 1994) mukainen sairaanhoitajan tutkinto ja pätevyys, oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia sekä soveltuvuus tehtävään. Palk kaus mää räy tyy Kvtes:n hin noit te lu kohdan 03HOI030 ja työn vaativuu den ar vioinnin mu kaisesti. Vakanssi täytetään julkista avointa hakua käyttäen. (Valmistelu: Palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 1. Todetaan, että Tähtiniemikodin sairaanhoitajan eläköitymisen johdosta vapautuu sairaanhoitajan vakituinen työsuhde alkaen. 2. Sairaanhoitajan työsuhteen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ( 559/ 1994) mukainen sairaanhoitajan tutkinto, oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia ja soveltuvuus tehtävään. 3. Palkkaus määräytyy Kvtes:n hinnoittelukohdan 03HOI030 ja työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. 4. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että oikeutetaan Vanhus- ja vammaispalvelut täyttämään toistaiseksi alkaen sairaanhoitajan työsuhde Tähtiniemikodin vanhainkodilla. Vakanssi laitetaan julkiseen avoimeen hakuun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE 2012 Hyte 70 Kulttuuripalveluiden talousarviossa on varattu vuodelle 2012 toimintakorvauksiin euroa.toimintakorvausten taso on sama kuin edellis vuonna. Kyseisestä määrära hasta on vuosittain maksettu myös vuoden kulttuuri palkinto, jonka ar vo on ollut 850 euroa. Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset on julistettu haettavaksi Oriveden Sanomissa ja ne ovat olleet haettavissa mennessä. Määräaikaan mennessä toimintakorvauksia haki yhteensä kaksitoista (12) hakijaa. Kaikki toimintakorvaushakemukset ovat haettu yhteisölle. Haettujen toimintakorvausten yhteissumma on euroa. Kulttuuripalveluiden toimintakorvausten jakoperusteet, jotka ovat käytössä v. 2012, on elä män laa tu jaos to hyväksynyt Liite. Toiminta korvaushakemukset ovat nähtävillä ennen kokousta sosiaali- ja ter veysjohtajan työhuo neessa se kä ko kouksessa. Määräaikaan mennessä on elämänlaatujaostolle jätetty seuraavat hakemukset: 1. Taideyhdistys Roihu ry / Reikäreuna-elokuvafestivaali - rekisteröity v yhdistys, jäseniä 10 - hakee toimintakorvausta 4 000,00 euroa Reikäreuna-elokuvafestivaalin järjestämiseen , kahdeksannen kerran. - saanut avustuksia hakuvuodelle euroa Taiteen keskustoimikunta, elokuvataidetoimikunta - saanut avustuksia hakuvuodelle 2000 euroa Pirkanmaan taidetoimikunta - haussa, ei vielä päätöstä: Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto euroa, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, euroa. - saanut toimintakorvausta: euroa Oriveden kaupungilta 2010, saa nut toimin takorvausta 500 euroa euroa Taito Pirkanmaa ry - rekisteröity v yhdistys, jäseniä hakee toimintakorvausta 2 900,00 euroa näyttelykalusteiden hankintaan - saanut avustuksia hakuvuodelle euroa OPM, kohdennetaan koko yhdistyksen järjestämään käsityön taiteen perusopetukseen 11 kuntaan Pir kanmaalla. 3. KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry - rekisteröity n. v.1980, jäsenyhteisöä 4, joissa jäseniä 98

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta hakee toimintakorvausta 600,00 euroa Lasten konsertin ohjelmaosuuden tuottamiseen TRV-tapahtumaan - ei muita haettuja avustuksia 4. Klemetin Kesä ry - rekisteröity v. 1990, jäseniä 5, yhteisöjä 5 - hakee toimintakorvausta 5 000,00 euroa Klemetti-lauluyhtyekilpailuun - saanut avustuksia hakuvuodelle 5 000,00 euroa Alfred Kordelinin säätiöstä, kielteinen päätös: Suomen Kulttuurirahasto 2 000,00 euroa, Pirkanmaan taidetoimikunta 1 000,00 euroa. 5. Eräjärven kehittämisyhdistys ry - rekisteröity v. 1993, yhteisöjä 8, jäseniä hakee toimintakorvausta 2 500,00 euroa kylälehti Purkiaisen toimitus- ja painatuskuluihin - haettu, kielteinen päätös: Demokratiapalkinto Purkiaisen talkoojakajille, Kulttuurilehtituki Opm 6. Ylä-Hämeen Taitelijaseura ry - rekisteröity v. 1968, jäseniä 48 - hakee toimintakorvausta 600,00 euroa opintomatkoihin, näyttelytoi mintaan ja koulutuspäiviin - ei muita haettuja avustuksia 7. Eräjärvi-Seura ry - rekisteröity v. 1974, jäseniä hakee toimintakorvausta 6 500,00 euroa kotiseututyöhön - saanut toimintakorvausta v Oriveden kaupunki 3 000,00 e, toimintakorvausta v. 2009: 3 000,00 e. - ei muita haettuja avustuksia 8. Eläkeliiton Oriveden yhdistys - rekisteröity 1971, jäseniä hakee toimintakorvausta 1 000,00 euroa koulutus-yleisavustusta - ei muita haettuja avustuksia 9. Etelä-Oriveden Kylät ry - rekisteröity 2011, jäseniä 60 - hakee toimintakorvausta 1 500,00 euroa kirjapainossa painettavan kylähistoriakirjan Koivuniemi-Suomasema kustantamiseen, aineiston hankintakuluihin, yhdistyksen muihin juokseviin kuluihin

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta saanut apurahan v Oriveden kaupungilta 1 300,00 euroa, Oriveden Manttaalisäätiöltä 500,00 e, Jalmari Finnen säätiöltä 5 000,00 euroa. - haettu avustuksia: Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahastolta ,00 euroa, Oriveden Manttaalisäätiöstä 1 000,00 euroa sekä Hämeen Museoseuralta 1 000,00 euroa 10. Oriveden Kotiseutuyhdistys ry - rekisteröity 1932, 1972, jäseniä 68 - hakee toimintakorvausta 5 000,00 euroa museon ylläpitoon, talkoitten järjestämiseen, pärekaton tekoon sekä 80-vuotisjuhlan järjestämiseen - saanut toimintakorvausta v. 2010: 3 500,00 e, toimintakorvausta v. 2009: 2 000,00 e. - haettu Museovirastolta 1 800,00 euroa, ei saatu 11. Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry - rekisteröity 2011, jäseniä 34 - hakee toimintakorvausta 2 000,00 euroa SuviDesign-muotoilu- ja taideteollisuustapahtuman järjestämiseen Oriveden Purnussa , painatus- ja tiedotuskulut, ilmoitus- ja toimistoku lut - haettu Pirkanmaan kulttuurirahasto, SuviDesign- muotoilu- ja taideteollisuustapahtuman järjestämiseen 6 000,00 euroa. 12. Pärnän Hirvimiehet ry - rekisteröity 1984, jäseniä 20 - hakee toimintakorvausta 3 000,00 euroa seuran historiikin painamiseen ja julkaisuun - varmoja rahoittajia ei ole Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Toimintakorvaukset myönnetään elämänlaatujaoston hyväksymien toimintakorvausten jakoperusteiden mukaisesti. 2. Toimintakorvaukset maksetaan ke sä kuun lop puun mennessä päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen hakijoille, joiden hakemukset liitteineen ovat ohjeiden mukaan toimitettu. 3. Kulttuuripalvelujen toimintakorvaukset myönnetään vuonna 2012 seuraaville järjestöille:

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Taideyhdistys Roihu ry/reikäreuna-elokuvafestivaali Klemetin Kesä KSL:n Oriveden seudun opintojärjestö ry. 200 Eläkeliiton Oriveden yhdistys 400 Eräjärven kehittämisyhdistys ry. 500 Ylä-Hämeen Taiteilijaseura ry 350 Eräjärvi-Seura ry. 500 Etelä-Oriveden Kylät ry 800 Oriveden Kotiseutuyhdistys ry Muotoilu ja taideteollisuus MUTTA ry Pärnän Hirvimiehet ry 500 Taito Pirkanmaa ry:lle ei myönnetä toimintakorvausta vuodelle 2012, kos ka hakemus ei täytä Oriveden kaupungin kulttuuripalveluiden jakoperus teita. Seuraavilta hakijayhdistyksiltä puuttuu tilintarkastajien lausunto: Kle metin kesä ry, Eräjärven Kehittämisyhdistys ry ja Muotoilu- ja taide teollisuus MUTTA ry. Edellytyksenä toimintakorvauksen maksulle on, että tilintarkastajien lausunto toimitetaan viimeistään Mikäli lausuntoa ei toimiteta mainittuun päivään mennessä, toimintakorvaus perutaan. Loput avustusrahat, 900 e, käytetään mahdolliseen kulttuurin erikoisavustamiseen loppuvuoden aikana. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti, että kulttuuripalveluiden toimintakor vauk set vuo delle 2012 pa lau te taan uu delleenvalmisteluun. Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja, puh

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OTTO-OIKEUSASIAT Hyte Palvelualuejohtajan viranhaltijapäätös : Kotihoidonohjaajan toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen täyttäminen alkaen kotihoidossa Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut haettavana klo mennessä kotihoidonohjaajan toistaiseksi voimassa oleva virka alkaen. Määräaikana hakemuksensa jätti 10 hakijaa. Valittu vakituiseen kotihoidonohjaajan virkaan alkaen sosionomi (AMK) Riikka Tommila Salosta. Ensimmäiselle varasijalle valittu sai raanhoitaja (ylempi AMK) Marja-Leena Stjerna Kangasalalta ja toiselle va rasijalle sosionomi Kati Sippola Kangasalalta. 2. Palvelualuejohtajan viranhaltijapäätös : Päätös vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 %) toistai seksi voimassa olevan viran täyttämättä jättämisestä Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa on ollut haettavana klo mennessä vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 % työaika) toistaiseksi voimassa oleva virka. Määräaikana hakemuksensa jätti kahdeksan hakijaa. Päätetty, että vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän (50 % työaika) virka jätetään täyttämättä. Perusteluna viran täyttämättä jättämisessä on tehtävään soveltuvien hakijoiden puuttuminen ja haastatteluissa esiin tulleet asiat. 3. Sosiaalityönjohtajan viranhaltijapäätös : Päihdeohjaajan työsuhteen täyttäminen Päihdeohjaajan työsuhde on ollut haettavana klo mennessä. Määräaikaan mennessä työsuhdetta haki 8 henkilöä. Valittu päihdeohjaajan työsuhteeseen Juha Rikkinen Tampereelta ja varalle Pasi Honkanen Tampereelta. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveys lautakunta päät tää, et tä se ei käy tä kun ta lain 51 :n mu kaista ot to-oikeut taan, eikä ota käsi teltä väkseen yllä maini tuissa viranhaltijapäätöksissä pää tet ty jä asioi ta. Pää tök set ovat täy tän töön pantavissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan

Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 %

Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 % Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 67 24.05.2012 TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la 1.1-30.4.2012. Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 20.09.2012 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyte 104 Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 230 vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Vanhus- ja hoitopalvelut: Sosiaali- ja terveysltk 198 12.09.2017 Sosiaali- ja terveysltk 206 26.09.2017 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 507/02.02.00/2017 SOSTE 12.09.2017 198 Valmistelijat vs. talouspäällikkö Raila

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot