CITYCON OYJ Osakeanti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CITYCON OYJ Osakeanti"

Transkriptio

1 ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ CITYCON OYJ Osakeanti enintään Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkintähintaan 1,85 euroa Osakkeelta ( Merkintähinta ) jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Citycon antaa kaikille osakkeenomistajilleen yhden merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistettua osaketta kohden. Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa merkitsemään kolme (3) Osaketta ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla ja välisenä aikana. Osakkeiden merkintäaika Merkintäoikeuksilla alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Ohjeita Merkintäoikeuksien käyttämisestä on esitetty kohdissa Osakeannin ehdot ja Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille. Lisäksi Cityconin osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla ( Toissijainen Merkintä ). Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakeannissa Osakkeita suhteellisen omistusosuutensa mukaisesti, eli yhteensä Osaketta, mikä vastaa noin 57,0 prosenttia Osakeannin enimmäismäärästä. Osakeantiin liittyvä esite ( Esite ) koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä ( Arvopaperiliite ) sekä Cityconin päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ). Perusesite sisältää tietoja Cityconista, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Tämä Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannista ja Osakkeista sekä myös päivityksiä Perusesitteeseen. Merkintäoikeuksia ja Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (US Securities Act of 1933) ja sen muutosten mukaisesti ( Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalaki ) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden lakien mukaisesti, eikä niitä siis saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin suoraan tai välillisesti, paitsi sellaisten liiketoimien yhteydessä, jotka on vapautettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain mukaisesta rekisteröinnistä. Yhdysvaltain ulkopuolella Merkintäoikeuksia ja Osakkeita tarjotaan ostettavaksi ja myydään Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain alaisen Regulation S -säädöksen mukaisesti. Henkilöt, jotka ovat kvalifioituja institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers, kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain Rule 144A -säännössä) voivat käyttää Merkintäoikeuksia ja hankkia Osakkeita Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain rekisteröintivaatimuksiin sovellettavien poikkeusten mukaisesti. Osakeantiin osallistuminen tietyiltä lainkäyttöalueilta on rajoitettua. Esitettä ei saa lähettää kenellekään Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa tai millään muulla sellaisella alueella, jossa Merkintäoikeuksien toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Merkintäoikeuksista tai Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle henkilölle. Merkintäoikeuksia tai Osakkeita ei saa, suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa mihinkään tällaiseen maahan. Cityconin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella CTY1S. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella CTY1SN0112. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta Merkintäajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta , minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Cityconin nykyistä osakelajia arviolta Pääjärjestäjä: Pohjola Corporate Finance Oy

2 ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA Tämä Arvopaperiliite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki ( /495, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /452), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (liite III), komission delegoitu asetus (EU) N:o 486/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta esitteen, ohjelmaesitteen, tiivistelmän ja lopullisten ehtojen muodon ja sisällön sekä tiedonantovelvollisuuksien osalta ( Komission Asetus 486/2012 ) (liite XXII) sekä Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset. Tämä Arvopaperiliite sisältää myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3a pykälän 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän Komission Asetuksen 486/2012 edellyttämässä muodossa. Tästä Arvopaperiliitteestä on laadittu englanninkielinen käännös, joka vastaa tätä suomenkielistä Arvopaperiliitettä tiettyjä muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän suomenkielisen Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 90/ /2012. Finanssivalvonta on myös hyväksynyt Perusesitteen suomenkielisen version. Finanssivalvonnan Perusesitettä koskevan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 26/ /2011. Alkuperäisestä suomenkielisestä Perusesitteestä on myös laadittu englanninkielinen käännös, mutta Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt käännöstä. Mikäli Arvopaperiliitteen ja/tai Perusesitteen alkuperäisten suomenkielisten versioiden ja englanninkielisten käännösten välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Tässä Arvopaperiliitteessä termit Yhtiö, Citycon tai Citycon Konserni tarkoittavat Cityconia ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Cityconia tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Cityconin osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin sekä Cityconin julkistamiin pörssitiedotteisiin. Citycon tai Pohjola Corporate Finance Oy ( Pääjärjestäjä ) ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän Arvopaperiliitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Arvopaperiliitteen päivämääränä tai että Cityconin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Arvopaperiliitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Arvopaperiliitteessä kuitenkin ilmenee ennen Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Arvopaperiliitettä täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Arvopaperiliitteen sisältämät tiedot eivät ole Cityconin tai Pääjärjestäjän vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Cityconiin tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. Monissa maissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa, Esitteen jakelu, Merkintäoikeuksien käyttäminen sekä Osakkeiden tarjoaminen ovat lakisääteisten rajoitusten alaisia (rajoitukset koskevat esimerkiksi rekisteröintiä, listalleottoa sekä muita asioita). Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisilla alueilla, joilla tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön tai Pääjärjestäjän toimesta ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimia Esitteen (tai muun Osakeantiin liittyvän tarjous- tai julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakaminen voi muutoin johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. Esitettä tai muuta ilmoitusta taikka osakeantimateriaalia ei saa jaella tai julkaista millään lainkäyttöalueella muutoin kuin sellaisissa olosuhteissa, joiden vallitessa menettely on yhdenmukaista soveltuvan lainsäädännön ja säännösten kanssa. Yhtiö ja Pääjärjestäjä edellyttävät niiltä henkilöiltä, jotka saavat Esitteen haltuunsa, tällaisten rajoitusten selvittämistä. Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Esitteen vastoin näitä rajoituksia riippumatta siitä ovatko nämä henkilöt tulevia Osakkeiden ja/tai Merkintäoikeuksien merkitsijöitä tai ostajia. Esite ei muodosta Merkintäoikeuksien tai Osakkeiden myyntitarjousta henkilöille, jotka ovat millään sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tällaisen tarjouksen tekeminen on lainvastaista, eikä kehotusta Merkintäoikeuksia tai Osakkeita koskevan ostotarjouksen tekemiseen henkilölle, joka on lainkäyttöalueella, josta tällaisten kehotusten tekeminen on lainvastaista. Yhtiö varaa oikeuden yksinomaisella harkinnallaan päättää sellaisen Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustaja uskoo voivan johtaa minkä tahansa lain, säännön tai säännöksen rikkomiseen, hylkäämisestä. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ... 5 RISKITEKIJÄT OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT ARVOPAPERILIITTEEN SAATAVILLA OLO TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT OSAKEANNIN TAUSTAA SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN TAUSTAA VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUS MERKINTÄSITOUMUKSET MERKINTÄHINTA MERKINTÄAIKA MERKINTÖJEN TEKEMINEN JA MAKSU MERKINTÖJEN PERUUTTAMINEN TIETYISSÄ OLOSUHTEISSA JULKINEN KAUPANKÄYNTI MERKINTÄOIKEUKSILLA MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN UUSIEN OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE OSAKASOIKEUDET OPTIO-OIKEUKSIEN JA VAIHTOVELKAKIRJOJEN HALTIJAT INFORMAATIO SOVELLETTAVA LAKI JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SEIKAT OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE OIKEUS OSAKEANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN ENSISIJAISEN MERKINNÄN TEKEMINEN TOISSIJAISEN MERKINNÄN TEKEMINEN MERKINTÄOIKEUDEN LUOVUTETTAVUUS SIJOITTAJILLE ASETETUT AIKARAJAT OSAKEANNIN TULOKSEN JULKISTAMINEN JA MERKINTÖJEN VAHVISTAMINEN KAUPANKÄYNTI UUSILLA OSAKKEILLA TOIMENPIDEKULUT LISÄTIETOJA PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS KÄYTTÖPÄÄOMAN RIITTÄVYYS OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET YLEISTÄ YHTEENVETO YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA VEROTUS SUOMEN VEROTUS YLEISTÄ OSINKOJEN VEROTUS

4 LUOVUTUSVOITTOVEROTUS VARAINSIIRTOVERO PÄÄJÄRJESTÄJÄN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SEKÄ MERKINTÄSITOUMUKSET JÄRJESTÄMISSOPIMUS MERKINTÄSITOUMUKSET OIKEUDELLISET SEIKAT TILINTARKASTAJAT PERUSESITEPÄIVITYS VIITTAUKSIN SISÄLLETYT TIEDOT TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO TULOSENNUSTEESTA

5 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät laaditaan tiedonantovelvollisuuksien mukaisesti Osatekijöittäin. Nämä Osatekijät on numeroitu jaksoiksi A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka on sisällytettävä tällaisia arvopapereita ja tällaista liikkeeseenlaskijaa varten laadittuun tiivistelmään. Koska kaikkien Osatekijöiden käsittelyä ei vaadita, Osatekijöiden numeroinnissa voi olla aukkoja. Vaikka Osatekijä olisikin sisällytettävä tiivistelmään arvopapereiden tai liikkeeseenlaskijan tyypin vuoksi, on mahdollista, että Osatekijän osalta ei ole annettavissa mitään relevanttia tietoa. Tällaisessa tapauksessa tiivistelmään on sisällytetty Osatekijästä lyhyt kuvaus sekä maininta ei sovelleta. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää tulee pitää Esitteen johdantona. Sijoittajan tulee perustaa kaikki päätöksensä sijoittaa arvopapereihin Esitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Citycon vastaa siviilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos tiivistelmässä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. Jakso B Liikkeeseenlaskija B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Asuinpaikka/ oikeudellinen muoto/sovellettava laki/liikkeeseenlaskijan perustamismaa B.3 Kuvaus liikkeeseenlaskijan tämänhetkisen toiminnan luonteesta ja päätoimialoista (ja niihin liittyvistä avaintekijöistä) Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Citycon Oyj. Cityconin kotipaikka on Helsinki, Suomi. Citycon on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja sen toimintaan sovelletaan Suomen lakia. Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa paikallisesti työskentelevä ammattitaitoinen henkilökunta kehittää ja hallinnoi aktiivisesti Yhtiön kauppakeskuksia. Citycon osti ensimmäisen Tanskassa sijaitsevan kauppakeskuksensa, jonka hallinnointi on toistaiseksi ulkoistettu. Yhtiö on Pohjoismaissa edelläkävijä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisessa kauppakeskusliiketoiminnassaan. Citycon pyrkii jatkuvasti parantamaan kiinteistöomistustensa kaupallista kiinnostavuutta, ottaen huomioon kunkin kiinteistön vaikutusalueen erityispiirteet, kuten ostovoiman, kilpailun ja kulutuskysynnän. Kantavana tavoitteena on luoda vuokratiloja, jotka tuottavat lisäarvoa vuokralaisille ja kuluttajille. 5

6 B.4a Merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset Cityconin liikevaihto koostuu pääasiassa vuokratuloista, joihin vaikuttavat monet tekijät. Pääasialliset vuokratuloihin vaikuttavat tekijät ovat yleinen vuokratason kehitys, Cityconin kiinteistöjen vuokrausaste sekä Yhtiön kiinteistöomistuksen koko, eli kiinteistöjen hankinnat ja myynnit. Pääosa Yhtiön vuokrasopimuksista koostuu kahdesta osasta, jolloin kokonaisvuokra sisältää elinkustannusindeksiin sidotun pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Näin ollen vuokratulotaso riippuu suurelta osin myös tulevaisuuden inflaatiotasosta. Markkinoiden vuokrataso ja kiinteistöjen vuokrausaste ovat riippuvaisia muun muassa vähittäiskaupan kasvuvauhdista, kuluttajien ostovoimasta sekä yksittäisten kiinteistöjen ollessa kyseessä kiinteistön houkuttelevuudesta. Yhtiöllä on myös liikevaihtosidonnaisia sopimuksia, joissa vuokraan sisältyy liikevaihtoon sidottu pääomavuokra sekä ylläpitovuokra. Lähes kaikissa liikevaihtosidonnaisissa sopimuksissa on lisäksi sovittu markkinoiden vuokratason mukaisesta minimivuokrasta, joka on sidottu elinkustannusindeksiin. Cityconin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2.602,0 miljoonaa euroa, joista suomalaisten kiinteistöjen osuus oli 1.604,0 miljoonaa euroa, ruotsalaisten kiinteistöjen osuus 708,3 miljoonaa euroa ja Baltian maissa sijaitsevien kiinteistöjen osuus 289,6 miljoonaa euroa Citycon omisti 36 kauppakeskusta, joista 23 sijaitsee Suomessa, 9 Ruotsissa ja 4 Baltiassa, minkä lisäksi Yhtiö hallinnoi ja vuokraa kahta kauppakeskusta omistamatta niitä itse. Kauppakeskusten lisäksi Citycon omisti 40 muuta liikekiinteistöä Citycon-konsernin palveluksessa oli yhteensä 134 henkilöä, joista 89 oli Suomessa, 34 Ruotsissa, kymmenen Baltiassa ja yksi Hollannissa päättyneen tilikauden liikevaihto oli 217,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 81,8 miljoonaa euroa sisältäen 35,3 miljoonan euron negatiivisen muutoksen sijoituskiinteistöjen käyvässä arvossa. Liikevaihto oli päättyneeltä kuuden kuukauden ajanjaksolta 116,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 71,2 miljoonaa euroa sisältäen 6,0 miljoonan euron positiivisen muutoksen sijoituskiinteistöjen käyvässä arvossa. Cityconin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön Suomi, Ruotsi sekä Baltia ja Uudet Markkinat. Suomen yksikkö on jaettu viiteen toimintoon: Kauppakeskusjohtaminen (kauppakeskusten operatiivinen johtaminen), Vuokraus, Markkinointi, Kiinteistökehitys sekä Talous ja Hallinto. Ruotsin yksikkö on jaettu kolmeen toimintoon: Kauppakeskusjohtaminen, Vuokraus ja Hankekehitys. Baltia ja Uudet Markkinat yksikkö koostuu Virossa, Liettuassa ja Tanskassa sijaitsevista kauppakeskuksista. Toiminnot Virossa ja Liettuassa on jaettu kahteen toimintoon: Kauppakeskusjohtaminen sekä Kiinteistökehitys, kun taas Tanskassa sijaitsevan kauppakeskuksen hallinnointi on toistaiseksi ulkoistettu. Yleisesti ottaen vuoden 2012 ensimmäinen puolikas osoitti ristiriitaisia merkkejä Cityconin toimintamaissa vähittäiskaupan kasvaessa, mutta markkinoiden epävarmuus kasvoi joidenkin euroalueen valtioiden valtiollisen velkakriisin vuoksi, mikä on viime aikoina vaikuttanut jonkin verran myös kuluttajaluottamukseen Suomessa. Vähittäiskaupan kehitys on ollut vahvaa kaikissa Cityconin toimintamaissa ja vähittäiskauppa on kasvanut vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana. Vähittäiskaupan kasvuvauhti vuoden 2012 ensimmäisen puolen vuoden aikana oli 5,5 prosenttia Suomessa, 3,0 prosenttia Ruotsissa, 9,0 prosenttia Virossa ja 6,0 prosenttia Liettuassa. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistiska Centralbyrån, Statistics Estonia ja Statistics Lithuania) Kotitalouksien luottamus on selvästi heikentynyt Suomessa muutaman viimeisen kuukauden aikana, mutta se on silti pysynyt heinäkuussa 2012 positiivisena. Kotitalouksien luottamus pysyi vahvana Ruotsissa, missä heinäkuun kotitalouksien luottamusindikaattori oli selvästi positiivinen toisin kuin Virossa ja Liettuassa. (Eurostat) Vähittäiskaupan kasvu sekä inflaatio ovat tärkeitä tekijöitä Cityconin liiketoiminnassa, ja ne vaikuttavat liiketiloista saataviin vuokriin. Vuoden 2012 aikana kuluttajahinnat jatkoivat kasvuaan kaikissa Cityconin toimintamaissa. Kesäkuussa inflaatio oli Suomessa 3,1 prosenttia, Ruotsissa 0,7 prosenttia, Virossa 3,6 prosenttia ja Liettuassa 2,8 prosenttia. (Tilastokeskus, Statistiska Central Byrån, Statistics 6

7 Estonia, Statistics Lithuania) Kausivaihtelulla tasoitettu työttömyys on Suomessa ja Ruotsissa Euroopan Unionin keskiarvoa (10,4 prosenttia) matalampi: kesäkuun lopussa 2012 työttömyysaste oli sekä Suomessa että Ruotsissa 7,5 prosenttia, kun taas Virossa ja Liettuassa työttömyysasteet ovat edelleen korkealla: maaliskuussa 2012 Virossa 10,9 prosentissa ja kesäkuussa 2012 Liettuassa 13,7 prosentissa. (Eurostat) Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla sijoituskysyntä on kasvanut, mutta parhaiden kohteiden tarjonta on rajoittanut transaktiovolyymejä. Vuoden 2012 ei odoteta tuovan tähän merkittävää muutosta huolimatta siitä, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikekiinteistöjen transaktiovolyymi kasvoi noin 25 prosenttia vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden. Vahvasta sijoituskysynnästä johtuen parhaiden kohteiden tuottovaatimukset ovat pysyneet vakaina mutta kakkosluokan kohteissa tuottovaatimukset ovat kääntymässä nousuun. Vähittäiskaupan myynnin verrattain positiivisen kehityksen myötä liiketilojen vuokrat ovat myös nousseet, mutta nousu on painottunut kuitenkin vain parhaisiin sijainteihin. Ruotsissa liikekiinteistöjen transaktiovolyymi jäi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellistä vuotta heikommaksi ollen vain noin 40 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuolikkaan transaktiovolyymista. Parhaiden kauppakeskusten tuottovaatimukset ovat pysyneet muuttumattomina tätä Arvopaperiliitettä edeltävän viimeisen neljän kvartaalin ajan. Virossa yleisestä globaalisti epävarmasta taloustilanteesta huolimatta vähittäiskaupan kehitys näyttää positiiviselta. Myös sijoitusmarkkinat ovat aktivoituneet ja liikekiinteistöjen tuottovaatimukset ovat laskeneet alle 8 prosentin. (Lähde: Jones Lang LaSalle Finland Oy) Pankkien halukkuus lainata rahaa kiinteistösijoitusyhtiöille on pysynyt maltillisena, rahoituksen saatavuus on rajoitettua ja luottomarginaalit ovat pysyneet korkealla tasolla tai jopa nousseet entisestään. Tulevaisuudessa tiukentuva pankki- ja vakuutussektoreita koskeva sääntely (Basel III ja Solvency II säännökset) tullee ylläpitämään velkarahoituksen korkeampia kustannuksia ja rajoittamaan pitkäaikaisen pankkirahoituksen saatavuutta. Tämä on omiaan nostamaan Cityconin uuden lainarahoituksen hintaa. B.5 Konserni Citycon on Citycon-konsernin emoyhtiö. Citycon-konsernissa oli tytäryhtiötä ja yhteensä 14 omistusyhteysyritystä. Lisäksi Cityconilla oli vähemmistöosuuksia kolmessa yhtiössä. B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. joka omisti noin 48,0 prosenttia kaikista Cityconin osakkeista ja äänistä, on Yhtiön suurin osakkeenomistaja. Gazit-Globe Ltd:n omistus on hallintarekisteröity. Gazit-Globe Ltd. on ilmoittanut Yhtiölle, että se soveltaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) raportoinnissaan vuodesta 2007 alkaen. IFRS-standardien mukaan yhtiöllä voi olla toisessa yhtiössä määräysvalta, vaikka sen omistusosuus yhtiössä ei ylittäisi 50 prosenttia. Gazit-Globe Ltd. on katsonut, että sillä on IFRS-standardien tarkoittama määräysvalta Cityconissa, koska se on pystynyt osakeomistuksensa perusteella käyttämään määräysvaltaa Cityconin yhtiökokouksissa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joka omisti noin 9,0 prosenttia kaikista Cityconin osakkeista ja äänistä, on Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja. Yhtiö ei ole tietoinen siitä, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 :n mukainen määräysvalta Yhtiössä taikka mistään muustakaan järjestelystä, joka voisi johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä. Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen. Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus Yhtiössä kuitenkin mahdollistaa sen, että Gazit-Globe Ltd. voi estää sellaisten päätösten tekemisen Yhtiössä, jotka edellyttävät yhtiökokouksessa kahden kolmasosan enemmistöä edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen, osakkeiden liikkeeseen laskeminen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sekä tietyissä tapauksissa Yhtiön sulautumista, jakautumista tai selvitystilaan asettamista koskevat päätökset. 7

8 B.7 Valikoidut historialliset keskeiset taloudelliset tiedot Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä , ja päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätöstietoja ja vastaavia päättyneen kuuden kuukauden jakson tietoja sekä vertailutietoja edelliseen, vuoden 2011 tilikauden vastaavaan jaksoon. Tiedot perustuvat Citycon Konsernin tilinpäätöksiin , ja päättyneiltä tilikausilta sekä osavuosikatsaukseen päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta. Konsernitilinpäätökset sekä osavuosikatsaukset on laadittu kansainvälisten tilinpäätöstandardien (IFRS) mukaisesti. Alla olevassa taulukossa , ja päättyneiltä tilikausilta esitetyt tiedot ovat tilintarkastettuja, mutta ja päättyneiden kuuden kuukauden jaksojen osalta esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia (tilintarkastama- (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettuton) (tilintarkastamaton) TULOSLASKELMA TIEDOT, miljoonaa euroa Liikevaihto 217,1 195,9 186,3 116,2 106,0 Hoitokulut ja vuokraustoiminnan muut kulut -72,8-68,7-60,9-38,9-37,3 Nettovuokratuotto 144,3 127,2 125,4 77,3 68,7 Hallinnon kulut -28,0-23,3-17,8-13,6-12,1 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 Nettotappiot/-voitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon -35,3 50,8-97,4 6,0-3,9 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä 0,6 2,6 0,1 1,5 1,3 Liikevoitto/-tappio 81,8 157,7 10,3 71,2 54,2 Rahoituskulut -62,4-54,9-47,7-32,7-30,1 Osuus yhteisessä määräysvallassa olevien yksiköiden voitoista/tappioista 0, ,1-0,1 Voitto/tappio ennen veroja 19,7 102,8-37,5 38,5 23,9 Tuloverot -0,9-0,6-6,5-0,7-0,5 Laskennalliset verot 2,5-11,8 7,0-6,4 0,5 Katsauskauden voitto/tappio 21,3 90,4-36,9 31,4 23,9 8

9 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 13,0 78,3-34,3 26,6 19,1 Määräysvallattomille omistajille 1 8,3 12,0-2,6 4,8 4, (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) LAAJAN TULOKSEN ERÄT, miljoonaa euroa Muut laajan tuloksen erät Nettotappiot/-voitot rahavirran suojauksista -35,9 5,1-6,7-3,9 8,4 Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 9,0-1,3 1,8 1,2-2,2 Ulkomaan toimintojen tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat valuuttakurssivoitot/- tappiot 0,6 3,1 2,0 1,6-1,6 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -26,2 6,9-3,0-1,1 4,6 Katsauskauden laaja tappio/voitto -4,9 97,3-39,9 30,4 28,6 Katsauskauden laajan tappion/voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille -13,4 83,4-38,4 25,1 24,3 Määräysvallattomille omistajille 8,5 13,9-1,4 5,2 4,3 1 IFRS:n mukaan Cityconin keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt konsolidoidaan IAS 31 -standardin ( Osuudet yhteisyrityksissä ) vaatimusten mukaisesti ja muut Cityconin tytäryhtiöt konsolidoidaan IAS 27 -standardin ( Konsolidoidut ja erilliset tilinpäätökset ) vaatimusten mukaisesti. Määräysvallattomien omistajien osuus konsolidoiduissa IFRS:n mukaan valmistelluissa tilinpäätöksissä koostuu joistakin määräysvallattomien omistajien osuuksista ulkomailta omistetuissa tytäryhtiöissä. Lisätietoa osittaiseen konsolidointiin ja keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin liittyen on esitetty Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. 9

10 (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) TASETIEDOT, miljoonaa euroa Pitkäaikaiset varat 2.540, , , , ,3 Myytävissä olevat sijoituskiinteistöt 12,7 1,5 26,0 11,6 - Lyhytaikaiset varat 125,0 56,9 65,9 88,0 61,0 Varat yhteensä 2.677, , , , ,3 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 902,6 849,5 731,1 887,1 839,8 Määräysvallattomien omistajien osuus 59,2 50,7 36,8 64,4 55,0 Velat 1.715, , , , ,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 2.677, , , , ,3 KASSAVIRTATIED OT, miljoonaa euroa Liiketoiminnan nettorahavirta 66,0 20,0 66,2 30,8 18,8 Investointien nettorahavirta -203,0-67,5-127,9-59,4-162,9 Rahoituksen nettorahavirta 208,5 45,2 63,8 6,3 154, (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT JA MUUT TIEDOT Korollinen nettovelka (käypä arvo), miljoonaa euroa 1.463, , , , ,1 Omavaraisuusaste, % 36,0 37,1 34,2 35,0 34,8 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 151,4 153,1 169,5 160,2 171,2 Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,3 11,1-4,7 N/A N/A Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,8 10,6-0,5 N/A N/A Operatiivinen tulos (EPRA earnings), miljoonaa euroa 2 53,3 47,3 50,9 29,9 25, alkaen Citycon on käyttänyt aiemmin nimellä Operatiivinen liikevoitto julkistetuista luvuista uutta nimitystä Operatiivinen liikevoitto (EPRA operating profit) ja aiemmin nimellä Operatiivinen tulos julkistetuista luvuista uutta nimitystä Operatiivinen tulos (EPRA earnings). Citycon on aikaisemmin raportoinut ainoastaan laimennetun osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, diluted). Vuoden 2011 tilinpäätöksessä Citycon raportoi myös laimentamattoman osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS, basic) ja tulee tulevaisuudessa raportoimaan ainoastaan laimentamatonta osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA earnings, basic) EPRA:n suositusten mukaisesti. 10

11 OSAKEKOHTAISET TIEDOT Tulos/osake, euroa 0,05 0,34-0,16 0,10 0,08 Tulos/osake laimennettu, euroa 0,05 0,34-0,16 0,10 0,08 Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 0,21 0,21 0,23 0,11 0,11 Liiketoiminnan nettorahavirta/osake, euroa 0,25 0,09 0,30 0,11 0,08 Oma pääoma/osake, euroa 3,25 3,47 3,31 3,19 3,43 Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV), euroa 3 3,62 3,79 3,64 3,60 3,73 Oikaistu nettovarallisuus/osake (EPRA NNNAV per share), euroa 3,29 3,49 3,35 3,21 3,43 Osinko/osake, euroa 0,04 0,04 0, Sijoitetun vapaan oman pääoman palautus/osake, euroa 0,11 0,10 0, Osinkokohtainen osinko ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautus, yhteensä, euroa 0,15 0,14 0, TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT Nettotuotto-% 4 6,0 5,8 6,1 6,2 5,8 Taloudellinen vuokrausaste, % 95,5 95,1 95,0 95,6 95,1 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, Me , , , , ,4 henkilöstö keskimäärin tilikaudella Henkilöstö katsastuskauden lopussa EPRA:n vuoden 2010 suositusten mukaisesti Citycon on muuttanut vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätöksissä nettovarallisuuden (EPRA NAV) laskentaa siten, että nettovarallisuudesta eliminoidaan kaikkien rahoitusinstrumenttien käyvät arvot. 4 Sisältää kehityshankkeiden tontit alkaen voimaan tulleen IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin muutoksen myötä sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää myös rakenteilla olevat kiinteistöt. 11

12 (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) OPERATIIVINEN/EI- OPERATIIVINEN TULOS, miljoonaa euroa Katsauskauden tulos IFRS:n laajan tuloslaskelman mukaan 13,0 78,3-34,3 26,6 19,1 +/- Nettotappiot/-voitot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon 35,3-50,8 97,4-6,0 3,9 - /+Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä -0,6-2,6-0,1-1,5-1,3 + Sijoituskiinteistöjen myynneistä aiheutuneet transaktiokulut 1,0 0,8 0,1 0,3 0,5 - /+ Nettovoitot/- tappiot rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksista - -0,2 0, /+ Osuus yhteisessä määräysvallassa olevien yksiköiden käyvän arvon nettovoitoista/- tappioista -0, ,2 +/- Edellä esitetyistä eristä syntyneet tilikauden tulokseen perustuvat verot 0,5-0, /+ Edellä esitetyistä eristä syntyneet laskennalliset verot -2,2 11,6-7,3 6,6-0,1 +/- Määräysvallattomien omistajien osuus edellä esitetyistä eristä 6,7 10,3-5,3 3,7 4,0 Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) 53,3 47,3 50,9 29,9 25,8 Keskimääräinen osakemäärä, milj. kpl 259,8 228,1 221,0 277,8 244,6 Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic), euroa 0,21 0,21 0,23 0,11 0,11 Yhtiön näkemyksen mukaan tarkastellulla ajanjaksolla taloudellisessa asemassa ja tuloksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. B.8 Valikoidut pro Ei sovelleta; Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia muutoksia, 12

13 C.3 Osaketiedot Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiön osakkeiden lukumäärä on Kaikki osakkeet on täysin maksettu. Yhtiön osakkeilla ei ole nimelforma - muotoisiksi yksilöidyt taloudelliset tiedot B.9 Tulosennuste ja -arvio B.10 Tilintarkastuskertomuksessa esiteyt muistutukset B.11 Käyttöpääoman riittävyys jotka edellyttäisivät pro forma -muotoisten taloudellisten tietojen esittämistä. Tämä Tulosennuste ja arvio -kappale sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituksesta ja Cityconin todellinen tulos voi merkittävästi erota tässä esitetyistä tai tarkoitetuista tulevaisuutta koskevista lausumista monien tekijöiden johdosta. Citycon varoittaa sijoittajia antamasta kohtuutonta painoarvoa näille tulevaisuutta koskeville lausumille, jotka ovat ajantasaisia ainoastaan tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä. Cityconin julkaiseman Tulevaisuuden näkymät -katsauksen mukaan Citycon odottaa vuonna 2012 jatkavansa vakaan kassavirran tuottamista sekä odottaa liikevaihtonsa kasvavan miljoonalla eurolla ja operatiivisen liikevoittonsa (EPRA operating profit) miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen nykyisellä kiinteistöomistuksella sisältäen viimeaikaiset hankinnat ja myynnit. Yhtiö odottaa operatiivisen tuloksensa (EPRA earnings) kasvavan 5 11 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Lisäksi Yhtiö odottaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) olevan 0,21 0,23 euroa perustuen nykyiseen kiinteistökantaan ja osakemäärään. Arvio perustuu valmistuneisiin ja valmistuviin kehityshankkeisiin sekä vallitsevaan inflaatio- ja euro-kruunu valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkoihin. Kohteet, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana. Yllä oleva EPRA EPS (basic) ennuste perustuu Cityconin osakkeiden lukumäärään. Yhtiö on siksi ilmoittanut , että Osakeannin seurauksena Citycon ennustaa sen osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) olevan 0,195 0,215 euroa nykyiseen kiinteistökantaan ja Osakeannin seurauksena kasvaneeseen osakkeiden lukumäärään perustuen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Ei sovelleta; tilintarkastuskertomukset eivät sisällä muistutuksia. Ei sovelleta; Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet tämän Arvopaperiliitteen päivämäärää seuraavien 12 kuukauden ajaksi. Jakso C Arvopaperit C.1 Arvopapereiden tyyppi ja laji Osakeannissa annettavat Osakkeet ovat Cityconin uusia osakkeita, jotka vastaavat Cityconin olemassa olevaa osakelajia. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet otetaan ensin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin virallisella pörssilistalla väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI ) kaupankäyntitunnuksella CTY1SN0112. Osakeannissa annettavat Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta , minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Cityconin nykyistä osakelajia (ISIN-tunnus FI ), jonka kaupankäyntitunnus on CTY1S. C.2 Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro. 13

14 lisarvoa. C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset C.6 Ottaminen kaupankäynnin kohteeksi C.7 Osingonjakoperiaatteet Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa etuoikeuden merkitä uusia osakkeita Yhtiössä, oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää yhtiökokouksessa äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muuhun vapaan oman pääoman varojenjakoon ja oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta käypään hintaan osakkeenomistajalta, joka omistaa yli 90 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä Yhtiössä, sekä muut osakeyhtiölain mukaiset yleiset oikeudet. Osakkeet oikeuttavat omistajansa täyteen osinkoon ja muuhun mahdolliseen Yhtiön toteuttamaan varojenjakoon, sekä muihin osakasoikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon arviolta Ei sovelleta; Yhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Yhtiö tulee tekemään hakemuksen Osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Cityconin nykyistä osakelajia. Yhtiön aikomuksena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta vähennettynä veroilla ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksilla osinkona ja pääomanpalautuksena Yhtiön osakkeenomistajille. Vaikka osingonjakoperiaatteisiin ei ole suunnitteilla muutoksia, ei ole takeita siitä, että osinkoja ja pääomanpalautuksia tullaan maksamaan tulevaisuudessa, eikä myöskään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrästä. Jakso D Riskit D.1 Liikkeeseenlaskijalle ja sen toimialalle ominaiset riskit Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan sekä Osakeantiin ja Osakkeisiin liittyy riskitekijöitä. Riskitekijät liittyen Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöä ja liiketoimintaa koskien on lueteltu jäljempänä. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja myös riskit tai epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joita se juuri nyt pitää epäolennaisina, saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan tai Yhtiöön tehtyyn sijoitukseen. Yhtiön toimintaympäristöön liittyvät riskit sisältävät seuraavat tekijät: - Hidas talouskasvu vaikuttaa epäedullisesti kiinteistömarkkinoihin. - Heikentyvä yksityinen kulutus voi laskea Yhtiön liiketilojen kysyntää. - Kiinteistömarkkinoiden lisääntynyt kilpailu saattaa heikentää Yhtiön asemaa ja kasvumahdollisuuksia. - Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kehitykseen liittyy paljon epävarmuutta taloustilanteesta johtuen. - Operatiiviseen toimintaan ja investointeihin liittyvien kustannusten nousu voi heikentää Yhtiön kannattavuutta. - Uusien liiketilojen rakentaminen lisää kilpailua vuokralaisista ja kasvattaa markkinointikuluja. - Lisääntynyt kilpailu hyvistä liiketiloista ja vaikeutunut rahoituksen saanti saattavat hidastaa Yhtiön suunniteltua kasvua. - Euroalueen osittaisella jakautumisella tai romahduksella olisi olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. - Yhtiö on riippuvainen viranomaisista kehitys- ja uudistushankkeidensa toteuttamisen osalta. - Liiketilojen kysyntään ja markkinavuokratasoihin liittyy haasteita hi- 14

15 taan talouskasvun ympäristössä. - Mahdolliset muutokset säädöskehikossa saattavat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia sopeuttamiskustannuksia. - Mahdolliset muutokset kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa (IFRS) saattavat johtaa vähentyneeseen liiketilan kysyntään. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvät riskit sisältävät seuraavat tekijät: - Yhtiön kehitys- ja uudistushankkeet ovat alttiita viivästyksille ja kustannusten nousulle. - Kyky tunnistaa mahdollisia kannattavia hankintakohteita ja tehdä hankintoja on edellytys Yhtiön kasvulle. - Kyky integroida hankittuja kohteita menestyksekkäästi on edellytys kannattavalle kasvulle. - Kilpailusääntely saattaa rajoittaa Yhtiön hankintoja. - Yhtiö ei välttämättä kykene toteuttamaan kiinteistömyyntejä hyvään hintaan vallitsevassa taloustilanteessa. - Kiinteistösijoitukset yhdessä muiden sijoittajien kanssa tuovat mukanaan uusia riskejä. - Kiinteistöomaisuuden keskittyminen ja riippuvuus vähittäiskaupasta altistavat Yhtiön paikallisille ja toimialakohtaisille riskeille. - Suuri osa Yhtiön vuokrasopimuksista saattaa päättyä samanaikaisesti. - Yhtiö on riippuvainen suurimmista asiakkaistaan. - Päivittäistavarakaupan voimakas keskittyminen Suomessa rajoittaa kilpailua ja vuokratasoja. - Mahdolliset rakentamiseen liittyvät vahingot ja niistä seuraavat vastuut voivat alentaa kiinteistöjen käypää arvoa. - Yhtiön liiketoiminnan laajentuminen Suomen ulkopuolelle tuo mukanaan uusia riskejä. - Yhtiö saattaa epäonnistua ostettavien palveluiden hankkimisessa tai niihin liittyvän kustannusten nousun siirtämisessä asiakkaalle. - Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä. - Yhtiön vakuutusturva saattaa osoittautua riittämättömäksi. - Yhtiö on altis ympäristövastuille. - Yhtiön maine voi vahingoittua, millä saattaa olla epäedullinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia ja säilyttää asiakkaita sekä pitää palveluksessaan henkilöstöä. - Merkittävä osakkeenomistaja kykenee estämään määräenemmistöpäätökset yhtiökokouksissa ja saattaa myydä huomattavan osan omistuksistaan. - Luottotappiot voivat kasvaa vuokralaisten maksuvaikeuksien seurauksena. Yhtiön liiketoimintaan liittyvät rahoitusriskit sisältävät seuraavat tekijät: - Korkotason ja luottomarginaalien nousu lisää Yhtiön rahoituskustannuksia. - Yhtiö ei välttämättä tulevaisuudessa kykene varmistamaan rahoituksen saatavuutta tai kohtuullista hintaa. - Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy vastapuoliriski. - Yhtiö on altis valuuttakurssien vaihteluille. D.3 Arvopapereille ominaiset riskit Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan sekä Osakeantiin ja Osakkeisiin liittyy riskitekijöitä. Riskitekijät liittyen Osakeantiin ja sen puitteissa annettaviin Osakkeisiin on lueteltu jäljempänä. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja myös riskit tai epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joita se juuri nyt pitää epäolennaisina, saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan tai Yhtiöön tehtyyn sijoitukseen. Osakeantiin ja Osakkeisiin liittyvät riskit sisältävät seuraavat tekijät: - Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien arvo ja volatiliteetti voi vaihdella. 15

16 - Merkintäoikeuksien raukeaminen arvottomina. - Merkintöjen peruuttamattomuus. - Osakeannissa ei mahdollisesti saada kerättyä kaikkia varoja täysimääräisesti. - Gazit-Globe Ltd:n omistusosuuden mahdollinen nouseminen yli 50 prosentin ja tästä aiheutuva määräysvallan vaihtumista koskevien change of control -lausekkeiden laukeaminen. - Osakeanteihin osallistumattoman osakkeenomistajan omistuksen laimentuminen. - Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksien käyttö voi olla rajoitettua. - Tulevien osinkojen maksamisesta ei ole takeita. - Tulevien huomattavien osakemäärien liikkeeseenlaskujen tai myyntien mahdollinen negatiivinen vaikutus Osakkeiden markkinahintaan. E.1 Kokonaisnettotuotot ja kokonaiskustannukset E.2a Osakeannin syyt ja varojen käyttö Jakso E Tarjous Osakeannin kokonaisnettotuotot Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 89,7 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Citycon arvioi, että Osakeannin kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 1,0 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskija ei veloita sijoittajilta mitään kustannuksia. Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen liikevoiton kasvattamiseen. Toteuttaakseen kasvustrategiaansa Yhtiö keskittyy lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin, kehityshankkeisiin, valikoituihin hankintoihin ja proaktiiviseen omaisuudenhoitoon. Citycon pyrkii myös jatkamaan ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistöomistuksen parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. Kasvustrategiaansa toteuttaessaan Yhtiö aikoo hyödyntää omaa pääomaansa, oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä lainarahoitusta joustavalla tavalla varmistaakseen Yhtiön optimaalisen taserakenteen ottaen huomioon investointisuunnitelmiensa edistymisen. Osakeannin kokonaisnettotuotot Cityconille sille maksettavaksi tulevien maksujen ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 89,7 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Cityconin Osakeannista saamat nettotuotot aiotaan käyttää Yhtiön strategian mukaisesti kehityshankkeiden ja potentiaalisten hankintojen rahoittamiseen, Yhtiön taseen vahvistamiseen, olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun ja muihin yleisen yritystoiminnan tarkoituksiin. E.3 Tarjousehdot Citycon tarjoaa Osakeannissa osakkeenomistajilleen merkittäväksi enintään Osaketta 1,85 euron Merkintähintaan Osakkeelta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen. Osakkeenomistajat saavat yhden (1) Merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Yhtiön osaketta kohden. Jokaiset seitsemäntoista Merkintäoikeutta oikeuttavat omistajansa merkitsemään kolme Osaketta. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana. Osakkeenomistajat ja muut Merkintäoikeuksien haltijat voivat merkitä Osakkeita Osakeannissa Merkintäaikana, joka alkaa klo 9.30 ja päättyy klo Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa Osakeannin ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen, kun merkintä on tehty. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun eli

17 mennessä, raukeavat arvottomina. Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Toissijaisessa Merkinnässä Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta , eli ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Osakeannissa annetut Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Kaupankäynti Osakkeilla alkaa arviolta Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN tunnus FI ), jotka vastaavat uusia Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI ) arviolta Toissijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Cityconin olemassa olevat osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella CTY1S. Cityconin osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 2,48 euroa. E.4 Olennaiset intressit E.5 Arvopapereita myyntiin tarjoavien henkilöiden nimet/ Myyntirajoitussopimukset E.6 Laimentuminen Gazit-Globe Ltd omisti noin 48,0 prosenttia kaikista Cityconin osakkeista ja äänistä ja se on Yhtiön suurin osakkeenomistaja. Gazit-Globe Ltd.:llä on edustus Yhtiön hallituksessa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakeannissa Osakkeita suhteellisen omistusosuutensa mukaisesti seuraavasti: Gazit-Globe Ltd Osaketta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osaketta. Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. Gazit-Globe Ltd.:n antama merkintäsitoumus on lisäksi ehdollinen sille, että Finanssivalvonta myöntää Gazit-Globe Ltd.:lle pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Finanssivalvonta on myöntänyt mainitun poikkeusluvan Gazit-Globe Ltd:lle. Poikkeuksen ehtona on, ettei Gazit-Globe Ltd. hanki tai merkitse lisää Cityconin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Cityconissa sen jälkeen, kun se on merkinnyt Osakkeita merkintäsitoumuksensa mukaisesti. Gazit-Globe Ltd. voi kuitenkin poikkeusluvan mukaan lisätä omistusosuuttaan Cityconissa ennen Osakkeiden merkitsemistä merkintäsitoumuksensa mukaisesti edellyttäen, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ei ylitä 50 prosenttia Yhtiön äänimäärästä tällaisen lisäyksen seurauksena. Arvopapereita myyntiin tarjoavien henkilöiden nimiä ei sovelleta; Osakeanti koskee Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia Osakkeita. Yhtiö on tehnyt Pääjärjestäjän kanssa myyntirajoitussopimuksen, jossa Yhtiö on sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan myymättä tai laskematta liikkeeseen Cityconin osakkeita ajanjaksona, joka päättyy 90 päivän kuluttua Osakeannin päättymisestä. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antamiensa merkintäsitoumusten yhteydessä sitoutuneet tietyin edellytyksin olemaan luovuttamatta Cityconin osakkeita ennen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Siinä tapauksessa, että Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitsisi Osakkeita Osakeannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomis- 17

18 tusosuus laimenisi noin 15,0 prosentilla edellyttäen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 17,6 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia. E.7 Arvioidut kustannukset, jotka veloitetaan sijoittajalta Ei sovelleta; Yhtiö ei veloita kustannuksia sijoittajilta. 18

19 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti perehtyä seuraavassa esitettäviin riskitekijöihin, Cityconin Perusesitteen kohdassa Riskitekijät esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Esitteen tietoihin. Jokainen esitettävistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Cityconin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen tai Osakkeisiin tehdyn sijoituksen arvoon. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Cityconin liiketoimintaan ja Osakkeisiin tehdyn sijoituksen arvoon. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Cityconin liiketoimintaan tai Osakkeisiin tehdyn sijoituksen arvoon. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä tässä Arvopaperiliitteessä tai Perusesitteessä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Cityconin liiketoimintaan. Osakeantiin liittyviä riskejä Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien arvostus ja volatiliteetti voi vaihdella Yhtiön tarkoituksena on hakea uudet Osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi, ja niitä edeltävät väliaikaiset osakkeet ja Merkintäoikeudet otetaan ilman eri hakemusta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Ei ole kuitenkaan varmaa, kehittyykö Osakkeille, väliaikaisille osakkeille ja Merkintäoikeuksille aktiiviset markkinat. Toisaalta Osakkeiden, väliaikaisten osakkeiden ja Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aloittamisen jälkeen niiden markkinahinta saattaa vaihdella huomattavasti, esimerkiksi tilanteessa, jossa vallitsevan velkakriisin johdosta yksi tai useampi valtio, jotka kuuluvat Euroopan talous- ja rahaliittoon ( EMU ) joko eroaa euroalueesta tai EMU:sta tai joutuu uuden, odottamattoman hätärahoituksen piiriin tai muista syistä, jotka lisäävät markkinoiden epävarmuutta. Markkinahinta voi vaihdella johtuen markkinoiden suhtautumisesta Osakkeisiin, väliaikaisiin osakkeisiin ja Merkintäoikeuksiin tai vastauksena useisiin muihin tekijöihin ja tapahtumiin, kuten Cityconin toimintaan vaikuttavan lainsäädännön muutoksiin taikka vaihteluihin Cityconin toiminnan tuloksessa tai liiketoiminnan kehityksessä. Osakkeiden hinnat ja vaihdettujen osakkeiden määrät vaihtelevat osakemarkkinoilla ajoittain huomattavasti, mikä vaikuttaa arvopapereiden hintoihin eikä välttämättä liity Cityconin liiketoiminnan menestyksellisyyteen tai tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi Cityconin liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät voivat alittaa osakeanalyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi johtaa Osakkeiden markkinahinnan laskemiseen Merkintähinnan alapuolelle. Lisäksi uudet Osakkeet tai väliaikaiset osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena Merkintäajan aikana, ja näin ollen Osakeannissa merkittyjä Osakkeita ei voi välttämättä myydä ennen Merkintäajan päättymistä. Merkintäoikeuden raukeaminen arvottomina Merkintäaika alkaa ja päättyy Merkintäajan päättymispäivä on samalla viimeinen päivä, jolloin Merkintäoikeuksia voi käyttää. Halutessaan käyttää Merkintäoikeuksiaan Merkintäoikeuksien haltijan tulee antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen merkintäpaikalla Merkintäajan kuluessa noudattaen tilinhoitajayhteisöjen mahdollisesti asettamia aikaisempia määräaikoja. Merkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Merkintöjen peruuttamattomuus Merkintä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa Osakeannin ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen jälkeen, kun merkintä on tehty (katso Osakeannin ehdot ). Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun Osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa. Osakeannista ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti Mikäli Osakeannissa tarjottuja Osakkeita ei merkitä täysimääräisesti, voi se vaikuttaa sekä Yhtiön tulokseen että taloudelliseen asemaan, koska Yhtiö ei tällöin saa Osakeannista odotettuja arviolta noin 89,7 miljoonan euron suuruisia nettovaroja. Jos Osakeannilla kerättyjä varoja olisi olennaisesti odotettua vähemmän, tämä saattaisi vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää tuottoja suunnitellusti tulevien kehityshankkeiden ja hankintojen rahoittamiseen ja taseen vahvistamiseen. Tästä johtuen myös Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaisi laskea alle Osakeannin Merkintähinnan. Näissä olosuhteissa sijoittajat, jotka ovat osallistuneet Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita, saattavat kärsiä sijoituksensa johdosta välittömän realisoitumattoman tappion. 19

20 Gazit-Globe Ltd:n omistusosuuden mahdollinen nouseminen yli 50 prosentin ja tästä aiheutuva määräysvallan vaihtumista koskevien change of control -lausekkeiden laukeaminen Huolimatta Gazit-Globe Ltd:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen antamista sitoumuksista käyttää Merkintäoikeutensa täysimääräisinä, mikä vastaa yhteensä noin 57,0 prosenttia Osakeannin kokonaismäärästä, Osakeannilla ei ole täysimääräistä merkintätakausta. Siinä tapauksessa, että muut osakkeenomistajat tai sijoittajat jättäisivät käyttämättä uusien Osakkeiden merkitsemiseen huomattavan osuuden niistä Merkintäoikeuksista, joita Gazit-Globe Ltd:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen antamat merkintäsitoumukset eivät kata, Gazit- Globe Ltd:n osuus Yhtiön osakkeiden äänimäärästä voisi Osakeannin seurauksena ylittää 50 prosenttia. Tämä laukaisisi Gazit-Globe Ltd:lle velvollisuuden tehdä pakollinen julkinen ostotarjous lopuista Yhtiön osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Finanssivalvonta on myöntänyt Gazit-Globe Ltd:lle pysyvän poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 50 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Poikkeuksen ehtona on, ettei Gazit-Globe Ltd. hanki tai merkitse lisää Cityconin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Cityconissa sen jälkeen, kun se on merkinnyt Osakkeita merkintäsitoumuksensa mukaisesti. Gazit-Globe Ltd. voi kuitenkin poikkeusluvan mukaan lisätä omistusosuuttaan Cityconissa ennen Osakkeiden merkitsemistä merkintäsitoumuksensa mukaisesti edellyttäen, että Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus ei ylitä 50 prosenttia Yhtiön äänimäärästä tällaisen lisäyksen seurauksena. Gazit-Globe Ltd:n omistusosuuden nouseminen yli 50 prosenttiin Yhtiön äänimäärästä aiheuttaisi määräysvallan vaihtumisen Yhtiössä, kuten tämä on määritelty suurimmassa osassa Yhtiön lainarahoitussopimuksia. Tällainen määräysvallan vaihtuminen asettaisi Yhtiölle velvollisuuden joko aloittaa neuvottelut asianomaisten lainanantajien kanssa vaihtoehdoista rahoituksen jatkumiseksi, tai vaihtoehtoisesti maksamaan kyseessä olevat lainat takaisin. Citycon uskoo, että riskiä Merkintäoikeuksien jäämisestä käyttämättä siinä määrin, että Gazit-Globe Ltd:n omistusosuus ylittäisi 50 prosenttia Yhtiön äänimäärästä, lieventävät Osakeannin ehdot, jotka sisältävät selkeän alennuksen Yhtiön osakkeiden markkinahintaan, ja myös se seikka, että käytännössä on osakkeenomistajien etujen mukaista käyttää Merkintäoikeuksia, jotta heidän omistuksensa ei menettäisi arvoaan tai laimentuisi. Yhtiö uskoo myös, että vaikka määräysvallan vaihtumista koskevia change of control -lausekkeita laukeaisikin Osakeannin seurauksena, niin relevanttien lainasopimusten mukaiset lainanantajat suostuisivat siihen, että Gazit- Globe Ltd:n omistusosuus ylittää 50 prosenttia tiettynä ajanjaksona, sillä oman pääoman vahvistaminen on yleisesti lainanantajien edun mukaista. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että relevantit lainanantajat antaisivat tällaisen suostumuksen, mikä tarkoittaa sitä, että Gazit-Globe Ltd:n Yhtiön osakkeiden äänimäärää koskevan omistusosuuden mahdollinen nousu yli 50 prosentin saattaisi johtaa korkeampiin rahoituskustannuksiin Yhtiölle tai velvollisuuteen maksaa lainoja takaisin ennenaikaisesti. Osakeanteihin osallistumattoman osakkeenomistajan omistuksen laimentuminen Osakeannin tarkoituksena on varojen kerääminen tavalla, joka antaa mahdollisuuden merkitä uusia liikkeeseen laskettavia Osakkeita kaikille paitsi tietyille osakkeenomistajille, joilla on rekisteröity osoite maassa, jonka lainsäädäntö asettaa esteitä Osakeantiin osallistumiselle tai jotka asuvat vakinaisesti kyseisissä maissa, tai Osakkeiden haltijoille, joiden osoite on kyseisissä maissa. Osakkeenomistajan, joka päättää olla merkitsemättä täyttä määrää Osakkeita tai joka ei rajoitusten johdosta voi täysimääräisesti merkitä Osakkeita, joihin kyseinen osakkeenomistaja olisi Osakeannissa oikeutettu, suhteellinen omistusosuus ja ääniosuus Cityconissa laimentuu vastaavasti, ja kyseisen osakkeenomistajan alkuperäisten osakkeiden prosenttiosuus Yhtiön kaikkien liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kasvaneesta lukumäärästä vähenee vastaavassa suhteessa. Lisäksi kaikki Yhtiön mahdollisesti tulevaisuudessa toteuttamat suunnatut osakeannit laimentaisivat Yhtiön niiden osakkeenomistajien, jotka eivät voi osallistua suunnattuun osakeantiin, omistusosuutta. Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksien käyttö voi olla rajoitettua Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajilla on osakeomistuksensa suhteessa etuoikeus merkitä annissa uusia osakkeita, ellei kyseistä antia koskevassa Yhtiön päätöksessä toisin mainita. Osakeyhtiölain mukaan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa vain, jos päätös hyväksytään vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista annetuista äänistä ja kaikista yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Ne Cityconin osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joilla on rekisteröity osoite muualla kuin Suomessa, mukaan lukien Yhdysvalloissa sijaitsevat henkilöt (US persons, kuten Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain alaisessa 20

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 4,23 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009 Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 15.5.2012 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 12.088.836 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

ESITE CITYCON OYJ Osakeanti enintään Uutta Osaketta

ESITE CITYCON OYJ Osakeanti enintään Uutta Osaketta ESITE 12.6.2014 CITYCON OYJ Osakeanti enintään 74.166.052 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

CITYCON OYJ. Osakeanti

CITYCON OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 29.3.2006 CITYCON OYJ Osakeanti enintään 27.429.469 Osaketta Citycon Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi uusia

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

CITYCON OYJ. Osakeanti

CITYCON OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 14.9.2007 CITYCON OYJ Osakeanti enintään 27.594.782 Osaketta Citycon Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi uusia

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013 IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlinesin hallitus on päättänyt 28,8 miljoonan euron merkintäoikeusannista Pörssitiedote II 7.5.2013 klo 13.13 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi

Lisätiedot

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT 1 (7) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.9.2009 kello 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 7.11.2013 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 30 362 402 Osaketta Technopolis Oyj ( Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8 Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot