FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009"

Transkriptio

1 Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI Arvoisa osakkeenomistaja, Finnlinesin hallitus on osakkeenomistajien varsinaisessa yhtiökokouksessa antaman valtuutuksen nojalla päättänyt laskea liikkeelle uusia osakkeita. Osakeannista saatavat varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön maaliskuussa 2009 ottaman hybridilainan takaisinmaksuun sekä pääomarakenteen vahvistamiseen ja käyttöpääoman rahoitukseen. Mennyt vuosi on ollut haasteellinen Yhtiölle. Taloudellinen taantuma Finnlinesin liikennöimillä alueilla on suoraan vaikuttanut rahtimääriin. Pienentyneet rahtivolyymit ja siitä seurannut ylikapasiteetti on vaikuttanut suoraan Finnlinesin liiketoimintaan. Yhtiö on kuitenkin viimeisten kuukausien aikana ryhtynyt päättäväisiin toimenpiteisiin liiketoiminnan kehityksen kääntämiseksi. Toimenpiteisiin sisältyy muun muassa kapasiteetin sopeuttaminen muuttuneeseen kysyntään, uusien reittien avaaminen, nykyisten reittien kannattavuuden parantaminen vähentämällä aikarahdattua laivastoa ja uudelleen allokoimalla kapasiteettia reittien välillä, matkustajaliikenteen kehittäminen Itämeri-reiteillä sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomasta varallisuudesta luopuminen. Uskomme että Finnlinesin vahva tuotemerkki ja viimeaikaiset investoinnit luovat hyvän perustan kehittää Yhtiön tarjoamia palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Yhtiön vahvuuksia ovat muun muassa henkilöstön ammattitaito, Yhtiön oma laivasto sekä sitoutuminen palvelemaan Suomen ja Itämeren markkinoita. Yhtiö on viimeisten vuosien aikana tehnyt merkittäviä investointeja uusiin aluksiin, jonka johdosta Finnlinesilla on tällä hetkellä käytössään Itämeren nykyaikaisin laivasto. Uskomme että Yhtiön nykyaikainen, monikäyttöinen aluskanta yhdessä uusien reittien, matkustajaliikenteen kehittämisen ja korkealaatuisen palvelun kanssa luovat hyvän pohjan menestyksekkäälle toiminnalle. Pääomistajamme tukee osakeantia ja on sitoutunut merkitsemään uusia osakkeita suhteessa omistusosuuteensa. Pääomistajamme sitoumus kertoo heidän halukkuudestaan tukea Yhtiötä sekä heidän luottamuksestaan Yhtiön tulevaisuuden kehitykseen. Toivomme, että myös muut osakkeenomistajamme osallistuvat osakeantiin ja tukevat Finnlinesin kehitystä. Emanuele Grimaldi Väliaikainen toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen Finnlines Oyj:n osakeanti

2 Ohjeet osakkeenomistajille 1. Jokaista yhtä (1) Finnlinesin osaketta kohti annetaan yksi (1) merkintäoikeus Yksi (1) nykyinen osake Yksi (1) merkintäoikeus Arvo osuustilille kirjataan automaattisesti jokaista osakkeenomistajan omistamaa yhtä (1) Finnlinesin osaketta kohti yksi (1) merkintäoikeus 2. Jokaista kuutta (6) merkintäoikeutta kohti osakkeenomistaja voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen hintaan 5,50 euroa osakkeelta Kuusi (6) merkintäoikeutta 5,50 euroa Yksi (1) uusi osake Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään klo mennessä, raukeavat arvottomina 3. Osakkeenomistajan vaihtoehdot Vaihtoehto 1 Osakkeenomistaja käyttää kaikki merkintäoikeutensa Vaihtoehto 2 Osakkeenomistaja myy kaikki merkintäoikeutensa Vaihtoehto 3 Osakkeenomistaja ostaa lisää merkintäoikeuksia tai myy osan merkintäoikeuksistaan Helsingin Pörssissä Useimmat tilinhoitajayhteisöt lähettävät osakkeenomistajille merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi sekä toimeksiantolomakkeen, jolla osakkeenomistajat voivat tehdä merkinnän. 4. Merkinnän tekemiseen saat tarvittavat ohjeet tilinhoitajayhteisöltäsi Tee merkintätoimeksiantosi tilinhoitajayhteisösi antaman aikarajan puitteissa. Pyydämme huomioimaan että tilinhoitajayhteisön asettama vastausaika saattaa olla lyhyempi kuin merkintäaika 5. Aikataulu Merkintäaika alkaa ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Merkintäaika päättyy Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi yhtenä lajina (arviolta) Huomioikaa että tilinhoitajayhteisöjen asettama vastausaika saattaa olla lyhyempi kuin merkintäaika Finnlines Oyj:n osakeanti

3 Osakeannin ehdot Alla on esitetty tiivistelmä osakeannin keskeisimmistä ehdoista. Ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Listalleottoesitteessä. Sijoittajien tulee tutustua ehtoihin kokonaisuudessaan ennen merkinnän tekemistä. Hallituksen osakeantipäätös Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Uudet Osakkeet tai Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella ( Merkintäetuoikeusanti tai Osakeanti ) siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Uusia Osakkeita 5,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakeannissa tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 14,3 prosenttia kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Merkintäoikeus Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän mukaisen osakeomistuksensa suhteessa. Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) merkitty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear ) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden (ISIN-tunnus FI ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden ( Merkintäoikeus ). Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kuutta (6) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Uuden Osakkeen. Merkintäsitoumukset Grimaldi Group on sitoutunut huolehtimaan siitä, että merkintäetuoikeusannissa merkitään Uusia Osakkeita yhteensä euron arvosta. Grimaldi Groupin antama merkintäsitoumus koskee Uutta Osaketta, mikä vastaa yhteensä 64,9 prosenttia Uusista Osakkeista. Merkintähinta Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 5,50 euroa Osakkeelta ( Merkintähinta ). Merkintä-hinnasta 2,00 euroa kultakin osakkeelta merkitään osakepääomaan ja loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on 13,2 prosenttia alempi kuin osakeantipäätöstä edeltävä kaupankäyntipäivän päätöskurssi. Merkintäaika Merkintäetuoikeusannin Merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo Merkintöjen tekeminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen. Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat tai Merkintäoikeuden haltijat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (puh ), josta tällaiset osakkeenomistajat saavat kaikki tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi. Tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin ( SEB ) kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat Merkintäetuoikeusannin merkintätoimeksiantoja. Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä. Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai SEB Trading Operations -yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden Osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin pitäjän ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuden perusteella tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisesti. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä , raukeavat arvottomina. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Arvopaperimarkkinalain mukaisesti, jos osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen Esitteen täydentämisen kanssa. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana normaaleina kaupankäyntiaikoina. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella Arvopaperiliitteessä kuvattujen Merkintäetuoikeusannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä. Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Merkintäoikeuksilla merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkinnän jälkeen Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvoosuustilille väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI ), joka vastaa Yhtiön osakkeita. Väliaikainen osakelaji yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI ), kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä Finnlines Oyj:n osakeanti

4 siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta Omistuksen laimentuminen Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään Uutta Osaketta. Uudet Osakkeet vastaavat enimmillään noin 16,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 14,3 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Osakepääoma Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön vähimmäispääoma on 50 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 200 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön osakepääoma on ,00 euroa jakaantuen osakkeeseen. Mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti osakepääoman korotus tulee olemaan euroa ja osaketta. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Merkintäetuoikeusantiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Finnlines Oyj:n osakeanti

5 Ohjeita osakeannin merkitsijöille Oikeus Merkintäetuoikeusannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden merkintään Merkintäetuoikeusannin Täsmäytyspäivä on Täsmäytyspäivänä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityille Yhtiön osakkeenomistajille annetaan arvo-osuusmuotoisia Merkintäoikeuksia, joilla voi merkitä Uusia Osakkeita Merkintäetuoikeusannissa. Osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita. Merkinnän tekeminen Yhtiön osakkeenomistaja voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla antamalla merkintätoimeksiannon oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt tiedottavat Merkintäetuoikeusannista ja merkintätoimeksiannon tekemisestä osakkeenomistajille tilinhoitajayhteisöjen omien käytäntöjen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai Merkintäoikeuden haltijat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (puh ), josta osakkeenomistajat ja Merkintäoikeuden haltijat saavat tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi. Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjen Uusien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai SEB Trading Operations -yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäetuoikeusantiin osallistuvien osakkeenomistajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien perusteella tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Listalleottoesitteen kohdassa Merkintäetuoikeusannin ehdot esitetyn mukaisesti. Vaillinaisesti tai puutteellisesti täytetty merkintäsitoumus voidaan hylätä. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään klo mennessä, raukeavat. Merkintäoikeuden luovutettavuus Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana normaaleina kaupankäyntiaikoina. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksien haltija voi luovuttaa Merkintäoikeudet antamalla myyntitoimeksiannon omalle tilinhoitajayhteisölleen tai kenelle tahansa arvopaperivälittäjälle. Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on FLG1SU0109. Sijoittajille asetetut aikarajat Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Merkintäoikeuden haltija antaa Merkintäetuoikeusantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen noudattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun Helsingin Pörssissä. Näin ollen ne saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Erityisesti ostettaessa Merkintäoikeuksia lähellä Merkintäajan päättymistä merkintätoimeksianto tulisi antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Merkintäetuoikeusannin tuloksen julkistaminen ja merkintöjen vahvistaminen Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta Merkintäetuoikeusannin merkintöjen hyväksymisestä ei lähetetä hyväksymiskirjettä Yhtiön toimesta. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Merkintäetuoikeusannissa merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI ). Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla väliaikaisena osakelajina kaupankäyntitunnuksella FLG1SN0109. Kaupankäynti väliaikaisella osakelajilla alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta Väliaikainen osakelaji yhdistetään Yhtiön olemassa olevaan osakelajiin Helsingin Pörssissä ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyistä osakelajia arviolta Toimenpidekulut Merkitsijöiltä ei veloiteta osakemerkinnästä erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt tai välittäjät voivat veloittaa kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla hinnastonsa mukaisen palkkion. Säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt veloittavat hinnastonsa mukaiset palkkiot arvo-osuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista. Sovellettava laki ja Yhtiön oikeus hylätä merkinnät tietyissä tapauksissa Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäoikeuksien, Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Jollei Listalleottoesitteessä nimenomaisesti toisin todeta, Merkintäoikeuksia tai Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa jäljentää millään tavoin ja Merkintäoikeuden kirjaaminen edellä mainituissa maissa olevien osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden Suomessa sijaitsevalle arvo-osuustilille ei ole tarjous myydä eikä ostaa Merkintäoikeutta tai Osakkeita näille henkilöille. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Finnlines Oyj:n osakeanti

6 Osakeantiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Mikä on merkintäetuoikeusosakeanti? Finnlines tarjoaa merkintäetuoikeusosakeannissa osakkeenomistajilleen mahdollisuuden merkitä kuudella (6) osakkeella yhden (1) uuden osakkeen hintaan 5,50 euroa osakkeelta. Kaikille osakkeenomistajille, jonka omistivat Finnlinesin osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä , tarjotaan mahdollisuus osallistua osakeantiin. Miksi Finnlines järjestää osakeannin? Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena on Yhtiön keväällä 2009 ottaman hybridilainan takaisinmaksu, pääomarakenteen vahvistaminen sekä Yhtiön käyttöpääomarahoitus. Miten voin osallistua osakeantiin? Tilinhoitajayhteisöt lähettävät osakkeenomistajille merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi sekä toimeksiantolomakkeen, jolla osakkeenomistajat voivat tehdä merkinnän. Osakkeenomistajien tulee toimia tilinhoitajayhteisöiden antamien ohjeiden mukaisesti. Merkinnän voi tehdä välisenä aikana. Pyydämme teitä huomioimaan, että tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on ennen virallisen merkintäajan päättymistä. Jos ette saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltänne, voitte ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (puh ), josta saatte kaikki tarvittavat tiedot merkintätoimeksiannon tekemiseksi. Kuinka monta osaketta voin merkitä osakeannissa? Finnlinesin osakkeenomistajana saatte automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistamanne Finnlinesin osaketta kohden. Osakeannin ehtojen mukaisesti kuudella (6) merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen 5,50 euron merkintähintaan. Useimmat tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkailleen tiedoksiantokirjeen ja toimeksiantolomakkeen, joista asiakkaan arvo-osuustilillä olevien merkintäoikeuksien määrä sekä niillä merkittävä osakkeiden lukumäärä ilmenee. Milloin ja miten merkintähinta maksetaan? Osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 5,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai SEB Trading Operations - yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Joudunko maksamaan osakkeiden merkitsemistä muita kuluja merkintähinnan lisäksi? Merkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt tai välittäjät voivat veloittaa kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla hinnastonsa mukaisen palkkion. Säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt veloittavat hinnastonsa mukaiset palkkiot arvoosuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista. Koska saan merkitsemäni osakkeet ja milloin voin käydä kauppaa niillä? Osakeannissa merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillenne väliaikaisena osakelajina mahdollisimman pian merkinnän jälkeen. Väliaikaiset osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä seuraavana pörssipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen Väliaikainen osakelaji yhdistetään Finnlinesin nykyiseen osakelajiin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä nykyisen osakelajin kanssa Helsingin Pörssissä heti, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Miten minun tulee toimia jos en halua merkitä uusia osakkeita osakeannissa? Mikäli ette halua merkitä uusia osakkeita osakeannissa, voitte pyrkiä myymään merkintäoikeutenne Helsingin Pörssissä. Myyntitoimeksiannon voitte antaa omalle tilinhoitajayhteisöllenne tai kenelle tahansa arvopaperivälittäjälle. Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena välisenä aikana. Pyydämme teitä huomioimaan, että tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa myyntitoimeksiannon antamiselle määräajan, joka on ennen virallisen kaupankäynnin päättymistä. Mikä on merkintäoikeuden arvo? Merkintäoikeuden hinta määräytyy julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Hinta riippuu merkintäoikeuksien kysynnästä ja saattaa näin ollen vaihdella päivittäin. Mitä tapahtuu jos en tee mitään? Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Osa tilihoitajayhteisöistä saattaa omaisuudenhoitosopimustensa perusteella pyrkiä myymään arvo-osuustilillä olevat käyttämättömät merkintäoikeudet asiakkaan lukuun ennen merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä, mikäli asiakas ei ole antanut erillistä toimeksiantoa tilinhoitajayhteisön asettaman määräajan puitteissa. Mistä saan Finnlinesin osakeantia koskevan listalleottoesitteen? Listalleottoesite on saatavilla Finnlinesin verkkosivustolta internetosoitteessta sekä internet-osoitteesta sekä Finnlinesin konttorista, osoitteesta Porkkalankatu 20 A, Helsinki normaalina toimistoaikana, ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Voiko tehdyn merkinnän peruuttaa? Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Listalleottoesitteessä kuvatuissa, Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Miten saan lisätietoja annista? Lisätietoja annista löytyy listalleottoesitteestä, joka on saatavilla Finnlinesin verkkosivustolta internet-osoitteesta sekä internet-osoitteesta sekä Finnlinesin konttorista, osoitteesta Porkkalankatu 20 A, Helsinki normaalina toimistoaikana, ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Merkintätoimeksiantoon liittyvissä kysymyksissä osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti kääntymään omaisuudenhoitajansa tai tilinhoitajayhteisönsä puoleen, tarvittaessa SEB Trading Operations palvelee numerossa Finnlines Oyj:n osakeanti

7 Tärkeitä päivämääriä Osakeannin täsmäytyspäivä Osakeannin merkintäaika alkaa klo Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä Osakeannin merkintäaika päättyy klo Osakeannissa merkityt uudet osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi väliaikaisina osakkeina Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja tiedottaa osakeannin tuloksesta (arviolta) Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Finnlinesin nykyiseen osakelajiin (arviolta) Osakeannissa merkityt osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä Finnlinesin vanhojen osakkeiden kanssa (arviolta) Listalleottoesite on saatavilla alkaen Finnlinesin konttorista, osoitteesta Porkkalankatu 20 A, Helsinki, sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n palvelupisteestä, osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki, ja internetissä osoitteissa ja Finnlines Oyj:n osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Hyvä Cityconin osakkeenomistaja, Allekirjoitimme 25.5.2015 sopimuksen Norjan toiseksi suurimman kauppakeskusten

Lisätiedot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI Enintään 7 913 154 osaketta Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Yhtiö tai Suominen ) tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 12.11. 29.11.2013

Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 12.11. 29.11.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään,

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Listautumisannissa SATO Oyj ( Yhtiö tai SATO ) tarjoaa yhteensä enintään 12 000 000 osaketta ( Osake ) institutionaalisille sijoittajille ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot