Näkökulmia elämänkaariasumiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia elämänkaariasumiseen"

Transkriptio

1 Rakennustekniikan laitos Näkökulmia elämänkaariasumiseen Juha-Matti Junnonen, Jukka Puhto TIEDE + TEKNOLOGIA RAPORTTI

2 Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 1/2015 Näkökulmia elämänkaariasumiseen Juha-Matti Junnonen, Jukka Puhto Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos BES

3 Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 1/2015 Juha-Matti Junnonen, Jukka Puhto ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN X (painettu) ISSN (pdf) Unigrafia Oy Helsinki 2015

4 Tiivistelmä Aalto-yliopisto, PL 11000, Aalto Tekijä Juha-Matti Junnonen, Jukka Puhto Julkaisun nimi Näkökulmia elämänkaariasumiseen Julkaisija Insinööritieteiden korkeakoulu Yksikkö Rakennustekniikan laitos Sarja Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 1/2015 Tutkimusala Rakentamistalous Tiivistelmä Perhemuotojen monimuotoistuminen, asumispreferenssien yksilöllistyminen, muuttuneet työnteon tavat sekä demografiset muutokset aiheuttavat paineen kehittää asuntotarjontaa ja monipuolistamaan asumismuotoja. Yhtenä ratkaisuna edellä mainittuihin haasteisiin on elämänkaariasuminen, jossa asumisratkaisu joustaa vastaamaan asukkaan muuttuvia tarpeita. Tällöin asukkaalla on elämäntilanteesta ja elämänkaaren vaiheesta riippumatta mahdollisuus asua samassa asunnossa, tai ainakin samalla asuinalueella ilman pakottavaa syytä muuttaa toiselle asuinalueelle. Elämäkaariasuminen liittyy kaiken ikäisiin ja kaikkiin asukassegmentteihin. Se yhtälailla kohdistuu lapsiin, perheettömiin pariskuntiin, yksinasujiin kuin ikääntyneisiin. Ottamalla suunnittelun lähtökohdaksi elämänkaaren molemmat äärilaidat, lapset ja ikääntyneet, voidaan hahmottaa suunnitteluratkaisuja, jotka soveltuvat myös äärilaitojen välillä oleviin. Vaikka elämänkaariasumisessa olennainen osa on asunto, ei ole kuitenkaan pitäytyä vain asunnossa ja asuntojen sisäratkaisuissa vaan sitä on tarkasteltava pelkkää asuntoa laajemmasta näkökulmasta. Tärkeässä asemassa on asuinympäristö ja sen mahdollistamat aktiviteetit. Elämänkaariasumiseen liittyy olennaisena tekijänä myös erilaiset palvelut ja niiden saavutettavuus, joilla on entistä suurempi merkitys asumisen ja elämisen tukema. Hyvillä lähipalveluilla voidaan tukea kaikkien asumista ja siten sujuvoittaa arjen askareita. Elämänkaariasunto edellyttää asunnon ajallista joustavuutta, jossa asunto sopeutuu yksilön tai perheen erilaisiin elämäntilanteisiin. Asunnon joustavuutta ei pidetä asumisen ensimmäisinä vuosina kovinkaan tärkeänä sillä ostettu asunto täyttää asukkaiden sen hetkiset tarpeet. Muutostoiveet tulevat vasta perhetilanteiden muuttuessa. Muuntojoustavat asumisen ratkaisut tuovat kuitenkin joustoa elämänkaaren eri vaiheisiin, mikä puolestaan vähentää asunnon vaihtotarvetta. Tämä raportti liittyy Elämänkaariasumisen palvelullistaminen (ELMO) tutkimushankkeeseen. Tutkimuksen tarkoituksena on edesauttaa palvelujen kytkemistä osaksi asumista ja parantaa sekä asuntojen että asuinalueiden muuntojoustavuutta asukkaiden elämänkaarien eri vaiheisiin sopivaksi. Tässä raportissa tarkastellaan elämänkaariasumiseen liittyviä eri näkökulmia niin asuinalueen, rakennuksen, asunnon kuin myös palveluiden näkökulmista. Avainsanat Elämänkaari, asuminen, asuinalue ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN (painettu) X ISSN (pdf) Julkaisupaikka Helsinki Painopaikka Helsinki Vuosi 2015 Sivumäärä 60 urn

5

6 Alkusanat

7 Sisällysluettelo

8 1. Johdanto 1.1 Tausta Mace R. 1998

9 2 Pantzar M. 2000, 32 3 vrt. Pantzar 2000, Kortteinen et al Tyrväinen et al Juntto Niedomysl Kim et al. 2005

10 9 Phe & Patrick Ærø Niedomysl 2008, Mäenpää Mäenpää 2008, 39

11 14 Krokfors 2006, Krokfors 2006, 67; Schneider & Till Päivinen et al. 2004, Andersson & Juntto 1993, 127

12 1.2 Tavoite

13 asukkaat 61,5% (1744) asunnonhakujonossa olevat 38,5% (1094) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuva 1. Vastausten jakautuminen Asokotien asukkaiden ja asunnonhakijoiden kesken Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma

14 2. Asumiseen liittyvät tarpeet 2.1 Asukassegmentit ja asumiseen kohdistuvat tarpeet 18 Sairinen et al 2006, kts. esim. Strandell 2011, Juntto 2007 tai Koistinen & Tuorila Wiik et al. 2006, Juntto 2007, 74; Wiik 2005, Kyllönen & Kurenniemi 2003, 15

15 23 Malin & Liski-Markkanen 1994, Ilmonen et al. 2005, 18; Strandell 2005, 82; Ilmonen et al. 2005, Niemelä 2004, Ilmonen et al. 2005, 20-22; Kyllönen & Kurenniemi 2003, Kyllönen & Kurenniemi 2003, Broberg 2007, 42-43; Ilmonen at al. 2005, 30; 76

16 31 Koistinen & Tuorila 2008, 46 47; Strandell 2005, 115; Kyttä & Kahila 2006, Juntto 2007, 74; Wiik et al. 2006, Välikangas 2009, 7; Wiik at al. 2006, Välikangas 2009, 64 65; 75; Post 2009, 82-94

17 2.2 Muuttamisen syyt 36 Åkerblom 1990, 26; Strandell 2005, Poutanen et al. 2008, 47; Silvennoinen & Hirvonen 2002, 182; Poutanen et al. 2008, 33 34; Strandell 2005, Tyvimaa & Kananen 2011; Kytö & Väliniemi 2009; Strandell 2005; Clark & Onaka 1983; Rossi 1955

18 41 Knox & Pinch 2000, 341, esim. Kytö & Väliniemi Kortteinen et al. 2005, Tyvimaa & Gibler 2012

19 Kuva 3. Muuttohalukkuuteen vaikuttavat tekijät (n = 2552) 45 Ilmonen Kysymyksessä ei ollut rajoitettu muuttosyiden lukumäärää tai pyydetty asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen vaan vastaajat pystyivät valitsemaan useamman syyn.

20 Taulukko 1. Tärkeimmät ja vähemmät tärkeimmät muuttosyyt eri asukassegmenteissä Asukassegmentti vuotiaat yksinasuvat Alle 55 - vuotiaat lapsettomat pariskunnat Lapsiperheet Yli 55 - vuotiaat Kolme tärkeintä muuttosyytä Kolme vähemmän tärkeintä muuttosyytä Työmatkan pituus Liian iso asunto tarpeisiin nähden Lisätilan tarve Asunnon turvattomuus Elinkustannusten alentaminen Lasten päiväkoti- tai koulumatkan pituus Elinkustannusten alentaminen Lisätilan tarve Asunnon vanhentunut varustelutaso Elinkustannusten alentaminen Lisätilan tarve Asunnon vanhentunut varustelutaso Elinkustannusten alentaminen Jokin muu Asunnon vanhentunut varustelutaso Lähipalvelujen vähäisyys Asunnon turvattomuus Lasten päiväkoti- tai koulumatkan pituus Asuinalueen epäviihtyisyys Asuinalueen rauhattomuus Asunnon turvattomuus Asuinalueen epäviihtyisyys Asunnon turvattomuus Lasten päiväkoti- tai koulumatkan pituus

21 Kuva 4. Muuttosyyt eri asukassegmenteissä

22 3. Asumisen tulevaisuus 47 Hasu 2010, ks. lisää esim. Aslaksen et al. 1997

23 Kärkkäinen 2010

24 Teemat on muodostettu eri tutkimusten synteesinä. Tärkeimpinä lähdeaineistona on ollut: Heinonen & Ratvio (toim.) 2007.; Heinonen 2011 sekä Juntto 2008

25

26 -

27 4. Hyvän asumisen elementit elämänkaariasumisen lähtökohtana 4.1 Hyvän asumisen elementit Kuva 5. Asumiseen liittyvien tekijöiden merkitystä tarkastelevien kysymysten keskiarvot

28 Kuva 6. Asumiseen liittyvien tekijöiden merkitystä tarkastelevien kysymysten keskiarvot eri asukassegmenteissä 4.2 Alue 51 Vuolanto Koistinen & Tuorila Lilius 2008

29 54 Heath 2001, 470; Karsten 2007, Päivänen et al. 2004

30 Kuva 7. Lähipalveluiden tärkeys vastaajien mielestä (N=2838) 56 Vasanen Dhalmann et al Atkinson Nykänen et al. 2013

31 60 mm. Tyrväinen 1999

32 61 Nykänen et al. 2013, Horelli-Kukkonen 1993, 7; Päivänen ym. 2005, Viirkorpi 2005, Sairinen & Kohl (toim.) 2004, Strandell, 2005; Kortteinen, Tuominen & Vaattovaara, 2005; Koistinen & Tuorila, 2008; Kukkonen & Lievonen 1986; Kyttä & Karinkanta, 1988; Kyttä et al., 2000

33 4.3 Piha

34 Aura ym., 1997, Arvola et al., 2010, Jacobson & Pirinen, 2008, Arvola et al., 2010, 227

35 - 70 Sisäasiainministeriö, Kyttä et al., 2008, 74

36 72 Lehtonen, Arvola et al., 2010, Sipilä et al., esim. Arvola et al., 2010

37 4.4 Asuinrakennus 76 Honkanen, 2008

38 77 ks. esim. Strandell 1999; Manninen & Hirvonen Päivänen et al Kyttä 2004

39 80 Gehl Kyttä ks. lisää Helamaa & Pylvänen 2012

40 4.5 Asunnot 83 Kotilainen Jacobson & Pirinen 2008, 14

41 Kuva 8. Vastaukset kysymykseen: Minkä seuraavista tiloista valitsisit asuntoosi? (N=2666) 85 Krokfors 2014, Straver-Nevalainen 2006, vrt. Kahri et al. 2011

42 88 Tiuri Miettinen S. & West J. 2010, Mäntylä 2011, Krokfors 2010, 216

43 92 Miller & Maxwell, 2003

44

45 4.6 Asukaspalvelut 93 Honkanen Kietäväinen 1999

46 95 Varjonen 2014; Aalto & Leskinen, Veronmaksajat, 2014

47 Kuva 9. Vastaukset kysymykseen: Mitä kotitöitä korvaavia palveluita toivoisitte saavanne? (N=2838) 97 Aalto K. & Varjonen J Varjonen J., Aalto K. & Leskinen J Kananen J. & Tyvimaa T. 2011; Aalto K., Varjonen J. & Leskinen J. 2007; Varjonen J., Aalto K. & Leskinen J. 2005

48 5. Yhteenveto

49

50 Lähdeluettelo

51

52

53

54

55 Liitteet

56

57

58

59

60

61

62

63 Aalto-TT 1/2015 ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN X (painettu) ISSN (pdf) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos KAUPPA + TALOUS TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI TIEDE + TEKNOLOGIA CROSSOVER DOCTORAL DISSERTATIONS

Asukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallit

Asukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallit Rakennustekniikan laitos Anu Henttonen et al. Aalto-TT 13/2014 Asukaspalvelujen uudet yrityslähtöiset organisointimallit ISBN 978-952-60-6029-3 (pdf) ISSN-L 1799-487X ISSN 1799-487X (painettu) ISSN 1799-4888

Lisätiedot

Tapaustutkimus asuinalueiden lähipalveluista Helsingin Mellunmäessä ja Munkkiniemessä

Tapaustutkimus asuinalueiden lähipalveluista Helsingin Mellunmäessä ja Munkkiniemessä Rakennustekniikan laitos Tapaustutkimus asuinalueiden lähipalveluista Helsingin Mellunmäessä ja Munkkiniemessä Jaakko Siltaloppi, Jukka Puhto TIEDE + TEKNOLOGIA TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarjat

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Jussi Viita, Hannes Mäkelä & Tanja Tyvimaa Suomalaisten ihanneasunto ja uudisasunnon valintaperusteet

Jussi Viita, Hannes Mäkelä & Tanja Tyvimaa Suomalaisten ihanneasunto ja uudisasunnon valintaperusteet Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 15 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä

Lassi Roth, Jussi Viita, Juha Kananen & Tanja Tyvimaa Asumisen palvelut tulevaisuuden isännöinnissä Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 13 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi Rakennustekn ikan laitos Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi TuomoLindstedt,AnniKärki,TuomoPalmu,Juha-Mati Junnonen TIEDE+ TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede MUUTTOLIIKE JA VETOVOIMATEKIJÄT HELSINGISSÄ KYSELYAINEISTON ANALYYSI MATS STJERNBERG 2010 Ohjaaja: MARI VAATTOVAARA HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Kerrostalojen kehittäminen Talotyyppiselvitys

Kerrostalojen kehittäminen Talotyyppiselvitys Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2007:10 Arkkitehdit NRT Oy Kerrostalojen kehittäminen Talotyyppiselvitys Kerrostalojen kehittäminen talotyyppiselvitys Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Laatukokemuksia ja odotuksia -lapsiperheet kotityöpalvelujen käyttäjinä. Elokuu 2007

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Laatukokemuksia ja odotuksia -lapsiperheet kotityöpalvelujen käyttäjinä. Elokuu 2007 HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta - Fakultet - Faculty Laitos - Institution Department Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tekijä - Författare Author Kotitalous-

Lisätiedot

Asuinympäristön ominaisuudet ja asukkaan arvot VTT TUTKIMUSRAPORTTI R-04869-10

Asuinympäristön ominaisuudet ja asukkaan arvot VTT TUTKIMUSRAPORTTI R-04869-10 VTT TUTKIMUSRAPORTTI R-04869-10 Anne Arvola, Pekka Lahti, Piritta Lampila & Aimo Tiilikainen (VTT) Riikka Kyrö, Saija Toivonen & Kauko Viitanen (Aalto-yliopisto) Susanne Keskifrantti (Laurea amk) Asuinympäristön

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Ekotoimivaa elinkaariasumista

Ekotoimivaa elinkaariasumista TTS:n julkaisuja 46 Ekotoimivaa elinkaariasumista Heli Mäntylä Minna Kuusela Anne Korhonen Tarja Marjomaa Sari Liski-Markkanen Minna Heino Pirkko Kainiemi Matti Kuittinen Ekotoimivaa elinkaariasumista

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

JUHA KANANEN ASUMISEN ASIAKASARVO TAPAUSTUTKIMUS YHTEISKÄYT- TÖTILOISTA. Diplomityö

JUHA KANANEN ASUMISEN ASIAKASARVO TAPAUSTUTKIMUS YHTEISKÄYT- TÖTILOISTA. Diplomityö JUHA KANANEN ASUMISEN ASIAKASARVO TAPAUSTUTKIMUS YHTEISKÄYT- TÖTILOISTA Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen, TkT Tanja Tyvimaa & Kiinteistöjohtaja Matti Tarhio, Asokodit Tarkastajat, aihe ja kieli

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, elämäntavat ja ilmastonmuutos

Yhdyskuntarakenne, elämäntavat ja ilmastonmuutos Maankäyttötieteiden laitos ISBN 978-952-60-4911-3 (pdf) ISSN-L 1799-487X ISSN 1799-487X ISSN 1799-4888 (pdf) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Maankäyttötieteiden laitos www.aalto.fi Aalto-TT

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010 Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010 Hannu Kytö, Kuluttajatutkimuskeskus: Asuminen on enemmän kuin asunto Asumisen tutkimuksesta Asumista

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena

AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena A r k k i t e h t uur i nl a i t o s AVAI N EK OT OI MI VAAN K OT I I N A s umi s v a l i nt o j e nk e s t äv y y ss uunni t t e l un h a a s t e e na H e l im änt y l ä V Ä I T Ö S K I R J A T Aalto-yliopiston

Lisätiedot

HELSINKILÄINEN KERROSTALOATLAS 2006

HELSINKILÄINEN KERROSTALOATLAS 2006 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2006:6 HELSINKILÄINEN KERROSTALOATLAS 2006 arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2006

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 4 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖ

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖ Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 97 Espoo 2010 KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA ELINYMPÄRISTÖ Ympäristöklusterin neljännen ohjelmakauden tuloksia Jenni Kuoppa Raine Mäntysalo

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASUMISTA KARTOITTAMASSA

TULEVAISUUDEN ASUMISTA KARTOITTAMASSA SRV on tutkinut tulevaisuuden asumisen toiveita usein eri tutkimuksin. Asumista on tutkittu paljon myös akateemisella kentällä sekä rakennusalan eri toimijoiden aloitteesta. Mikään tutkimus ei yksinään

Lisätiedot

Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? ARTIKKELIT. Johdanto

Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? ARTIKKELIT. Johdanto ARTIKKELIT Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? KATJA VILKAMA & MARI VAATTOVAARA & HANNA DHALMANN Johdanto Helsingin seutu on jo useamman vuosikymmenen ajan kuulunut Euroopan

Lisätiedot

Elävän esikaupungin eväitä. Markku Norvasuo (toim.)

Elävän esikaupungin eväitä. Markku Norvasuo (toim.) Elävän esikaupungin eväitä Markku Norvasuo (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 4/2014 Tekijät Taitto Kansi Marina Johansson Kannen graafinen kuvio Satu Karppinen Unigrafia Oy Espoo

Lisätiedot

Huvia, hyötyä vai työtä?

Huvia, hyötyä vai työtä? Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä Sanna Peltonen, Tommi Siljamäki, Miia Lammi TAIDE + MUOTOILU +

Lisätiedot