ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Hyötyjätteen lajittelulaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen, Kemi Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy Hakatie KOKKOLA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 4 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne... 4 Jätekeskuksen toiminta... 4 Yleiskuvaus toiminnasta... 4 Jätemäärät ja jätteiden vastaanotto... 4 Jätteiden prosessointi... 5 Jätekeskuksen toimintaan haetut muutokset... 7 Lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanotto ja prosessikuvaus... 7 Toiminnan laajentaminen korttelin 2306 tontille Energiajätteen murskaus... 8 Jätemäärät muutoksen jälkeen... 9 Melu ja tärinä... 9 Päästöt ilmaan Liikenne Jäte- ja sadevedet Päästöt maaperään ja pohjaveteen Jätteen määrän ja sen haitallisuuden vähentäminen Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön Lähiympäristö ja luonto Kaasut, pöly ja haju Maaperä ja pohjavedet Vesistö Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Vakuus Selvitys hakijan käytössä olevasta asiantuntemuksesta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemuksesta tiedottaminen Tarkastus Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine lausuntoihin Hakijan vastine muistutuksiin ja mielipiteisiin A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus toiminnan muuttamiseksi TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Yleiset määräykset Jätteiden vastaanotto ja varastointi Melu Maaperän ja vesiensuojelu Toiminnassa syntyvät jätteet Kierrätyspolttoaineen valmistus Energiajätteen murskaus tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella Toiminnan alueellinen laajentaminen tontille Kirjanpito, tarkkailu ja raportointi Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet... 32

3 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen VAKUUS RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten tarkistamisen perustelut Lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanottoa ja välivarastointia ja energiajätteiden murskaamista korttelin 2306 tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella koskevan hakemuksen hylkäämisen perustelut Luvan muuttamisen perustelut koskien toiminnan laajentamista korttelin 2306 tontille 1 ja puhtaan puun murskaamista korttelin 2306 tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella Lupamääräysten perustelut Vakuuden perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN KORVATTAVA PÄÄTÖS PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus Vakuus toiminnan aloittamisluvan osalta Toiminnanaloittamisluvan perustelut SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje PÄÄTÖS TIEDOKSI MUUTOKSENHAKU

4 3 HAKEMUS Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy (entinen Ekoref Oy) on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen hyötyjätteen lajittelulaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi ja toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi. Hakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen täytäntöönpanohakemus toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Laitos sijaitsee Kemin kaupungissa noin 5 km Kemin keskustasta pohjoiseen Vilmilän kaupunginosassa korttelissa 2306 tontilla 2 osoitteessa Uusiokatu 5, Kemi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tarvittava suunniteltu laajennusalue sijaitsee korttelissa 2306 tontilla 1. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4) perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f) perusteella muu kuin tämän kohdan c e alakohdissa tarkoitettu jäteasetuksen liitteissä 5 tai 6 määritelty jätteen hyödyntäminen tai käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista vaatii ympäristöluvan. Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lapin ympäristökeskus (nykyinen Lapin ELY-keskus) on Ekoref Oy:lle myöntämässä ympäristölupapäätöksessään nro 18/2003, Dnro LAP Y velvoittanut luvan haltijan mennessä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) mukaan aluehallintovirasto ratkaisee ympäristöluvan, jos kyseessä on muu kuin tämän kohdan c f alakohdissa tai 7 :n kohdan 13 a b alakohdissa tarkoitettu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa.

5 4 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitust ilanne Lapin ympäristökeskus on päätöksellään nro 18/2003, Dnro LAP-2002-Y antanut Ekoref Oy:lle ympäristöluvan hyötyjätteen lajittelulaitoksen toimintaan. Laitos sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Alue on vahvistetun asemakaavan mukaisesti teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-11). Jätekeskuksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Ekoref Oy on aloittanut hakemuksen mukaisen toiminnan vuonna Hakija toimii kierrätysalalla pääosin Kemin, Tornion, Ylitornion, Tervolan ja Simon kuntien alueella. Laitos ottaa vastaan energia- ja materiaalihyötykäyttöön soveltuvia jätejakeita. Toimintaan voi voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kuulua syntypaikkalajitellun energiajätteen, paperi-, pahvi- ja kartonkijätteen sekä nestepakkauksien, metalli-, elektroniikka ja sähköromun, keräyslasin ja ongelmajätteiden pienerien vastaanottoa ja välivarastointia. Lisäksi vastaanotetaan ja välitetään edelleen puhtaita humuspitoisia maita. Laitokselle ei saa vastaanottaa sekalaista yhdyskuntajätettä, biojätettä eikä romuajoneuvoja. Laitoksen alueella on toimistorakennus, jossa sijaitsevat hakijan toimistotilat ja jossa muun muassa rekisteröidään saapuvat jätekuormat. Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat toimistorakennuksessa. Lisäksi kiinteistöillä on kaluston huolto- ja pesuhalli sekä jätteenkäsittelyhalli. Kaluston huoltoja pesuhalli on varustettu öljynerotuskaivolla ja kytketty kunnan jätevesiviemäriin. Tällä hetkellä käytössä oleva jätteiden käsittely- ja välivarastointia varten tarvittava tontti 2 on asfaltoitu. Välivarastoitavat jätejakeet varastoidaan metallisiin jätteenkäsittelykontteihin. Kierrätyspolttoaineen lähtömateriaalin varastoaumat on erotettu toisistaan betonielementeillä. Laitoksen toiminta-ajaksi on ympäristöluvassa rajattu klo Pääosin toimintaa harjoitetaan kello Jätemäärät ja jätteiden vastaanotto Voimassa olevassa ympäristöluvassa toimintakapasiteettia koskevat määräykset 1 ja 2, joissa vuosittain vastaanotettavien jätteiden enimmäiskäsittelymääräksi on rajattu tonnia ja välivarastoinnin enimmäismääräksi tonnia. Jätelajeittain käsittelyyn saadaan ottaa vastaan jätteitä seuraavasti: - syntypaikkalajiteltua energiajätettä tonnia, - paperi-, pahvi- ja kartonkijätettä sekä nestepakkauksia tonnia,

6 5 - metalli-, elektroniikka- ja sähköromua tonnia, - keräyslasia 500 tonnia (alihankintana perämeren jätehuolto Oy:lle) ja - ongelmajätteiden pieneriä 100 tonnia (alihankintana perämeren jätehuolto Oy:lle). Laitoksella voidaan välivarastoida jätteitä enimmillään seuraavasti: - syntypaikkalajiteltua energiajätettä tonnia, - paperi-, pahvi- ja kartonkijätettä sekä nestepakkauksia tonnia, - metalli-, elektroniikka ja sähköromua 500 tonnia ja - ongelmajätteiden pieneriä 10 tonnia. Kuorma-autoilla saapuvat jätteet punnitaan vaa`alla lukuun ottamatta pienjäte-eriä, joiden painot arvioidaan tilavuuden perusteella. Kuormista tallennetaan myös yksilöidyt tiedot kuten mistä jäte on peräisin, kuka on sen tuonut ja mitä jakeita kuorma sisältää. Saapuvasta materiaalista kirjataan seuraavat tiedot: - päälaatuluokka: esilajittelu-, lajittelematon- tai kaatopaikkajäte, - jätelaadut: yhdyskunta-, teollisuus- tai rakennusjäte, - kunta, jonka alueelta jäte tuodaan, - asiakastiedot, - jätteen toimittajan tiedot ja - kuorman purkupaikka. Vastaanotetut jätteet prosessoidaan hyötykäyttöön soveltuviksi tai toimitetaan sellaisenaan luvan omaavaan jatkokäsittelypaikkaan. Materiaalien tarkempi tunnistaminen ja lajittelu tapahtuvat käsittelykohteissa. Pääosa jätteistä käytetään uusien tuotteiden raaka-aineina kuten paperi, pakkaukset ja metalli sekä energian tuotannossa, jossa se korvaa fossiilisia polttoaineita. Kerätyt metalli- ja lasijätteet välivarastoidaan jätekeskuksen hyötyjätekentällä. Jätteiden prosessointi Paperin käsittely Lajittelun jälkeen keräyspaperi paalataan tai lastataan irtonaisena kuljetuslavoille jatkotoimituksia varten. Paperin ja pahvin paalauslaitteisto sijaitsee jätteenkäsittelyhallissa. Paalattu materiaali varastoidaan pääosin sisätiloissa. Osa paperista murskataan ennen paalausta. Murskaus tapahtuu paalaushallin sisällä. Energiajakeiden käsittely Energiajätejakeet toimitetaan edelleen käsiteltäväksi yhtiön Kokkolan käsittelylaitokseen.

7 6 Tietoturvamateriaalin käsittely Laitoksella otetaan vastaan tuhottavat paperi- ja digitaaliset asiakirjat, jotka toimitetaan yhtiön Kempeleen laitokseen käsiteltäväksi. Tuhottu paperi menee kierrätykseen. Muu luottamuksellinen materiaali, kuten piirtoheitinkalvot, kiintolevyt ja magneettinauhat murskataan ja toimitetaan poltettavaksi laitoksille, joilla on asianmukaiset ympäristöluvat. Tietoturvaasiakkailta otetaan vastaan myös muun muassa tietokoneiden kovalevyjä ja muuta SE-romua, joka toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Romun lajittelu ja käsittely Romu vastaanotetaan niille varatuille keräyspaikoille edelleen toimitettavaksi ja käsiteltäväksi tähän erikoistuneelle yhteistyökumppanille. Raskas rautaromu varastoidaan lajittelun jälkeen ja kuljetetaan paloiteltavaksi romualan yrityksille. Suurikokoinen romu esikäsitellään leikkaamalla se pienemmäksi kuljetusta varten erikoisleikkurilla. Peltiromu lajitellaan ja paalataan tarvittaessa hydraulisella paalauskoneella. Peltiromu luokitellaan kahdeksaan eri luokkaan. Romun käsittely ja siirto tapahtuu pyöräalustaisilla kaivinkoneilla, joissa on koura- ja magneettivarustus. Lisäksi käytetään pyöräkuormaajia. Värimetallit (kupari ja messinki) lajitellaan pääosin käsin eri kokoluokkiin. Laitoksella otetaan vastaan myös akkuja. Akut pakataan asianmukaisiin muovisiin akkulaatikoihin ja varastoidaan asfaltoidulla alustalla. Suurin varastoitava määrä on noin 10 tonnia. SE-romun käsittely Laitoksella vastaanotettava elektroniikkaromu paloitellaan pääosin käsityönä. Romusta irrotetaan hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit sekä ongelmajätteet, kuten akut ja paristot. Jääkaappien kylmäaineena olevan freonin poistoon on erikoislaitteet. Toiminta tapahtuu sisätiloissa. Laitteista irrotetut ongelmajätteet toimitetaan luvan omaavalle yritykselle käsittelyyn. SE-romu on pääosin peräisin asuinkiinteistöiltä sekä yrityksistä ja laitoksista. Kierrätyspolttoaine Kierrätyspolttoainetta valmistetaan pääosin pakkausmuoveista, teollisuuden ja kaupan pakkausmateriaaleista sekä asuinkiinteistöjen pakkausjätteestä. Raaka-aineesta 50 % tulee rakentamisesta, 40 % teollisuudesta ja kaupasta ja 10 % asuinkiinteistöistä. Ongelmajätteet Ongelmajätteiden pienerät kerätään omalla paketti- tai kuorma-autolla viikoittain. Viikoittain kerättävän ongelmajätteen enimmäismäärä on 10 tonnia. Ongelmajätteiden keräilyn yhteydessä laaditaan tarvittavat siirtoasiakirjat. Ongelmajätteet on asiakasyrityksissä varastoitu pääasiassa 200 litran tynnyreihin tai muihin kemikaalilain mukaisiin astioihin. Keräilyalueena ovat Kemin ympäristökunnat noin 100 km:n etäisyydellä laitoksesta. Varastolla ongelmajätteiden pieneriä otetaan vastaan eri jätteentuojilta. Jätteet tunnistetaan, punnitaan ja välivarastoidaan. Vastaanottolomake täytetään.

8 Varastossa jätteet lajitellaan omiin varastopisteisiin ja pakataan isommiksi kuljetuseriksi käsittelyyn toimittamista varten. Varasto on rakennettu ongelmajätteiden varastointia varten. Eri ongelmajätelaadut varastoidaan omissa ryhmissään varastoastioissa, jotka on merkitty asianmukaisesti. Varastoitava ongelmajätemäärä on suurimmillaan noin 10 tonnia ja siitä suurin osa on jäteöljyä sekä akkuja. Varastossa on vastuullinen hoitaja, joka on suorittanut turvallisuusneuvonantajatutkinnon. Ongelmajätteet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla noin 20 kertaa vuodessa. Kuljetettavat ongelmajätteet merkitään asianmukaisilla varoitus- ja tunnistusmerkinnöillä ja kuljetuksesta laaditaan siirtoasiakirjat. Vastaanotetut ongelmajätteet punnitaan kilon tarkkuudella. Käsittelyyn lähteneiden erien tiedot tallennetaan sekä lajeittain että käsittelypaikoittain. Kuljettajatiedot tallennetaan. Myös hakijan omista ongelmajätekuormista tehdään asianmukainen kirjanpito. 7 Jätekeskuksen toimintaan haetut muutokset Lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanotto ja prosessikuvaus Nykyiseen ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että laitoksella voitaisiin nykyisten jätejakeiden lisäksi ottaa vastaan, välivarastoida ja toimittaa asianmukaiseen hyötykäyttöön tai käsittelyyn lajittelematonta yhdyskuntajätettä (asumisen sekajätettä) enintään tonnia vuodessa. Lisäksi elinkeinoelämältä saattaa tulla pienehköjä biojäte-eriä, johon sovelletaan samoja menetelmiä kuin asumisen jätteeseen. Päätoiminnon eli asumisen jätteiden vastaanotto, välivarastointi ja edelleen toimitus on hakijan käsityksen mukaan ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen olennainen muutos. Muita jätejakeita otettaisiin muutoksen jälkeen vastaan enintään tonnia eli yhteensä tonnia, joka on voimassa olevan ympäristöluvan mukainen enimmäismäärä. Toimintoja koskevalle alueelle saapuvat sekajätteet kerätään pääsääntöisesti Kemin kaupungin ja sitä ympäröivien kuntien alueelta. Jätteet saapuvat hakijan toiminta-alueelle pääsääntöisesti pakkaavilla jäteautoilla, joista jätteet puretaan asianmukaisesti päällystetylle alueelle suoraan välivarastointitilaan joko katettuun teollisuushalliin tai suljettuihin kontteihin. Jäteautot punnittaisiin niiden saapuessa laitosalueelle. Autojen painot ja yksilöintitiedot, sekä mistä jäte on kerätty, viedään hakijan sähköiseen tietojärjestelmään, josta voidaan tarvittaessa tulostaa erilaisia jätekuljetuksiin ja vastaanottoon liittyviä raportteja. Vastaanottoa valvoo koulutettu vaakahenkilökunta, joka suorittaa myös silmämääräisen tarkistuksen jätteen koostumuksesta. Hakijan toimintaan kuulumaton jäte voidaan jo tässä vaiheessa käännyttää asianmukaiseen käsittelyyn jos toimintaan kuulumattomia jätejakeita havaitaan. Jätteet puretaan joko suljettuun teollisuushalliin tai kannellisiin välivarastointi kontteihin. Tämä estää roskaantumista ja ns. lintuhaittaa sekä ehkäisee hajuhaittojen muodostumista. Purkua valvoo hakijan koulutettu henkilökunta, joka valvoo jätteen koostumusta ja laatua. Henkilökunta avustaa myös purkutapahtumassa esim. jos talvella kuormat ovat jäätyneet. Purkutapahtuman valvonta on oleellista sekä valvonnan että hyötykäytön edellyttämän laadun varmistamiseksi.

9 Lupaa ei haeta varsinaisiin asumisen sekajätteiden prosessointeihin, kuten lajitteluun ja murskaukseen. Kuitenkin, jos purun yhteydessä havaitaan selkeitä myöhempää hyötykäyttöä haittaavia partikkeleita, kuten isot murskaukseen kelpaamattomat partikkelit (betonimöykyt, polkupyörät tms.), henkilökunta poistaa ne hyötykäytön onnistumisen varmistamiseksi. Poistetuista partikkeleista ei aiheudu ympäristölle haittaa ja niiden määrä tulee olemaan pieni suhteutettuna kaikkeen saapuvaan jätteeseen. Sekalaisen asumisjätteen välivarastointiaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, enintään joitakin viikkoja. Koska jätteen pääasiallinen hyödyntämismuoto tulee olemaan energiahyötykäyttö, säätelee energialaitoksen polttoainetarve myös varastointiaikaa hakijan laitosalueella. Asumisen sekajäte tullaan hyödyntämään korkealla hyötysuhteella sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Vastaanottava voimalaitos valvoo toimitetun jätteen laatua omien ympäristölupaehtojensa mukaisesti ja muutoinkin energiahyötykäyttöä säätelee voimalaitoksen ympäristölupa. 8 Toiminnan laajentaminen korttelin 2306 tontille 1 Nykyiset toiminnot sijaitsevat tontilla 2 mutta lupaa haetaan toimintojen ulottamiseksi tontille 1, jota käytetään tällä hetkellä lähinnä maa-ainesten ja kaluston varastointialueena eikä sitä ole asfaltoitu. Tontti otettaisiin viimeistään siinä vaiheessa käyttöön, kun sekajätteen säännöllinen vastaanotto alkaisi. Tällöin tontti asfaltoitaisiin ja rakennettaisiin muutoinkin jätetoiminnoille sopivaksi. Energiajätteen murskaus Nykyiseen ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella voitaisiin murskata energiajätettä, pääasiassa puhdasta puuta, johon valtioneuvoston asetusta jätteen polttamisesta (352/2003) ei kyseisen asetuksen 1 :n 2 momentin kohdan 1 d) perusteella sovelleta. Polttoaine hyödynnetään ns. biopolttokattilassa. Ajoittain voidaan joutua murskaamaan myös standardin SFS 5875 mukaisia REF 1 2 laatukriteerien polttoaineeseen tähtäävää materiaalia, joka koostuu pahvista, paperista, puusta ja poltettavista muoveista. Polttoaine murskataan pääsääntöisesti ns. mobiilimurskaimella, joka on siirrettävissä muihin kohteisiin.

10 9 Jätemäärät muutoksen jälkeen Seuraavaan taulukkoon on koottu nykyisen ympäristöluvan mukaiset vastaanotettavan jätteen ja varastoitavan jätteen enimmäismäärät. Sulkuihin on merkitty se määrä, johon jätemäärä laskisi, jos sekajätteen vastaanotolle, välivarastoinnille ja edelleen toimituksille myönnetään ympäristö-lupa. Muiden kuin nyt haetun sekajätteen vastaanottomäärät olisivat kuitenkin yhteensä enintään tonnia vuodessa. Jätelaji: Jätenimike: Vastaanotettava enimmäismäärä (t/v): Keräyspaperi, pahvi, kirjapainopaperi, nestepakkaukset ja muut kartonkipakkaukset Ongelmajätteiden pienerät eli lähinnä maalit, lakat, hartsit, painovärit, lyijyakut, jäteöljy, loisteputket ja painekyllästetty puu Metalliromu ja elektroniikkaromu , *, *, Nimikeryhmä 13*, *, *, , (9 900) Suurin kertavarasto (t): Keräyslasi Energiakäyttöön soveltuva , jäte , , , , , , Rakennusjäte Nimikeryhmä Asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan- ja teollisuuden ja muiden laitosten jätteet erilliskerätyt jakeet mukaan luettuna Nimikeryhmä Melu ja tärinä Jätteiden purku-, varastointi- ja kuormaustoimenpiteet järjestetään siten, että niistä aiheutuva melu ja muu häiriö jää mahdollisimman pieneksi. Toiminta-aikana eli pääsääntöisesti klo 7 18 melutaso ei teollisuusalueella ylitä 50 db. Lupaa toiminnalle haetaan kuitenkin klo 7 ja 22 väliseksi ajaksi, koska esimerkiksi voimalaitokseen toimitetaan polttoaineita myös iltaaikaan. Lisäksi lupaa haetaan toimia tarvittaessa viikonloppuisin ja pyhinä klo Paalaustoiminnot ovat hallitiloissa, mikä vähentää melun leviämistä. Satunnainen ulkona tapahtuva mobiilimurskaus lisää jonkin verran toiminnasta aiheutuvaa melua, mutta tämän melun arvioidaan rajoittuvan luvan hakijan kiinteistön läheisyyteen ja jäävän tällöin alle 50 db:n. Murskaustoiminta pyritään sijoittamaan melua ehkäisevällä tavalla tontin laitaosiin.

11 Uutena toimintona asumisen sekajätteen välivarastointi ei merkittävästi lisää toiminnasta aiheutuvaa melua, koska sen prosessointi tapahtuu pääosin samalla tavalla kuin nykyisin varastoitavien jätteidenkin osalta. Meluhaittoja alueelle aiheutuu myös maantielikenteestä, rautatiestä sekä lentokenttätoiminnoista. 10 Päästöt ilmaan Nykyinen jätteiden vastaanotto ja käsittely eivät aiheuta hajuhaittoja. Uusien toimintojen osalta lievää hajuhaittaa voi aiheutua biojätteen välivarastoinnista. Varastoitu biojäte pyritään ohjaamaan mahdollisimman pikaisesti asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, mikä vähentää hajuhaittoja. Biojäte on pääasiassa sekajätteen seassa ja sen osuus asumisen sekajätteen kokonaismäärässä joka tapauksessa pieni. Elinkeino-elämältä saattaa saapua satunnaisesti biojätettä, mutta se varastoidaan heti niin, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa. Uusien toimintojen osalta yhdyskuntajätteen käsittely- ja varastointiajat rajataan mahdollisimman lyhyiksi, mikä vähentää mahdollista hajuhaittaa. Kerrallaan varastoitavan jätteen enimmäismääräksi on esitetty tonnia, jolloin varastointi on hallittavissa myös mahdollisten hajuhaittojen osalta. Voimalaitosten vastaanotto säätelee varaston määrää, mutta saatujen kokemusten perusteella esimerkiksi huoltoseisokkiajat pysyvät nykyään kohtuullisina eivätkä varastot pääse kasvamaan suuriksi. Laitosalueelta ei synny merkittäviä pölypäästöjä. Mahdollista pölyämistä voi esiintyä tuulisella säällä mutta tätä ehkäistään päällystepintojen säännöllisellä puhdistamisella. Puun murskauksesta aiheutuu pölypäästöjä, jotka rajoittuvat kiinteistön alueelle. Tarvittaessa pölypäästöjä voidaan rajoittaa vesikastelulla. Liikenne Päivittäinen liikenteen määrä ei merkittävästi muutu nykyisestä, koska vastaanotettavan jätteen kokonaismäärä ei muutu. Jäte- ja sadevedet Rakennuksista tulevat sosiaalijätevedet johdetaan yleiseen viemäriin. Huoltohallissa on öljynerotuskaivo. Tontilla 2 ei ole viemäreitä ja vaarattomat pintavedet kulkeutuvat ympäröiviin ojiin, joiden kuntoa seurataan silmämääräisesti. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Jätteenkäsittelytoiminnot sijoitetaan asfaltoidulle alueelle, jossa asfaltin paksuus on mitoitettu niin, että se estää haitallisten aineiden pääsyn maaperään. Jätteen määrän ja sen haitallisuuden vähentäminen Toiminta tähtää mahdollisimman korkeaan jätteiden hyötykäyttöasteeseen. Ensisijaisesti jätteet pyritään ohjaamaan materiaalihyötykäyttöön ja toissijaisesti energiahyötykäyttöön. Hyödyntämiskelvoton jäte toimitetaan kaa-

12 topaikalle. Hyötykäyttöaste on korkea, parhaassa tapauksessa jopa 90 %. Asumisen sekajätteen demonstraatiohankkeista kertyneen kokemuksen mukaan voidaan saavuttaa noin 85 %:n hyötykäyttöaste asumisen sekajätteelle. Tämän saavuttaminen riippuu yhteistyökumppaneiden valinnoista. Jätepoliittiset tavoitteet ja jätelain vaatimukset huomioon ottaen on kuitenkin tärkeää, että myös sekajätteen hyödyntäminen Kemin seudulla kehittyy. Omasta toiminnasta syntyvät jätteet, mukaan lukien työkoneista kertyvät öljyt yms. jätteet, kerätään ja käsitellään asianmukaisesti. Niiden määrä on pieni. Luvan hakijan laitoksen kaikki jätevirrat raportoidaan vuosittain annettujen määräysten mukaisesti valvovalle viranomaiselle. 11 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Hakijan laitosalueella ja toiminnassa sovelletaan ympäristön kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja parhaita käytäntöjä (BEP), joita ovat: - Hakijan toiminta vähentää Kemin seudulla merkittävästi kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää nykytilanteeseen verrattuna. - Hakija on jo investoinut moderneihin, toisiaan tukeviin, jätteenkäsittelylaitteisiin ja muuhun kalustoon merkittävästi Kemin ja Kokkolan seudulla ja hakija on määrätietoisesti kehittänyt käsittelyprosessiaan ja laadunvalvontaansa jätteen hyötykäytön edistämiseksi. - Hakija toimittaa vastaanottamansa jätteet ensisijaisesti materiaalihyötykäyttöön ja toissijaisesti energiahyötykäyttöön. - Hakijan lupahakemuksen kohteena olevan toiminnan hyötykäyttöaste on korkea jopa 90 %, joka auttaa Kemin seutua saavuttamaan valtakunnallisia jätetavoitteita nykytilanteeseen verrattuna. - Energiana hyödynnettävä kierrätyspolttoaine hyödynnetään soveltuvasti korkean hyötysuhteen voimalaitoksissa. - Kierrätyspolttoaineen päästökerroin on fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja turvetta, noin 5 7 kertaa pienempi (t CO 2 /TJ), joten jätepolttoaineen lisääntyvä energiahyödyntäminen Kemin seudulla auttaa Suomea saavuttamaan sille asetettuja ilmastopoliittisia tavoitteita. - Vastaanotettavan jätteen laatua ja määrää tarkkaillaan ja tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. - Mahdolliset ongelmajätteet varastoidaan säiliöissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tai katetuissa tiloissa vesitiiviillä alustalla, joka estää jätteiden pääsyn maaperään. - Laitteiden ja koneiden päästöjä seurataan ja laitteiston kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. - Ongelmajätteet viedään käsittelyyn luvan omaavaan laitokseen. - Laitoksen sähkön ja koneiden polttonesteiden kulutusta seurataan.

13 - Jätteet varastoidaan mahdollisimman turvallisesti itsesyttymisvaaran ehkäisemiseksi. - Jätteiden käsittelyalueen siisteydestä huolehditaan ja laitosaluetta valvotaan. - Melu, ilmanpäästöt ja vesipäästöt eivät ylitä ohje- ja raja-arvoja. Eniten meluavat toiminnot, keskitetään prosessihalleihin. - Logistiikkaa suunnitellaan ja kuljetuskapasiteetti optimoidaan esimerkiksi tyhjäkuljetusten ehkäisemiseksi. 12 Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä t oiminnan vaikutukset ympäristöön Lähiympäristö ja luonto Laitoskiinteistö sijaitsee teollisuusalueella, jossa lähin asutus sijaitsee noin 300 metrin päässä laitoksesta. Laitosalue rajoittuu itäpuolelta rautatiehen ja laitoksen länsipuolella sijaitsee maantie. Itäpuolella on lentokenttäalue. Laitoskiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella eikä sillä luvan hakijan mukaan esiinny mitään suojeltuja kasvi- tai eläinlajeja. Luvan hakija arvioi, ettei toiminnalla ole merkittävää vaikutusta alueen viihtyisyyteen eikä vaikutuksia rajanaapureille toiminnan luonteen ja etäisyyden vuoksi. Laitos sijaitsee teollisuusalueella ja laitosalueella on jo pitkään, ainakin vuodesta 1996 alkaen harjoitettu jätteenkäsittelytoimintoja. Toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu arvioidaan pieneksi. Lisäksi melua lähialueella aiheuttavat esimerkiksi maantie, rautatie ja lentokenttä. Uusien toimintojen ei arvioida ylittävän hakijan nykyisen toiminnan melupäästötasoa merkittävästi. Laitoskiinteistön suuri koko sekä osan toimintojen sijoittaminen sisätiloihin estävät melun leviämistä ympäristöön. Työkoneista ja kuljetuskalustosta aiheutuu jonkin verran tärinää alueella. Yleistä viihtyisyyttä voi haitata etenkin tuulisella säällä ympäristöön mahdollisesti ajautuvat irtoroskat. Tarvittaessa luvan hakija järjestää roskien siivouksen. Ihmisten terveyteen toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta. Hakijan hallussa olevat maa-alueet rajoittuvat idässä rautatiehen ja lännessä maantiehen, joten näihin suuntiin ei aiheudu ainakaan asumustolle mahdollista haittaa. Toiminnan positiiviset vaikutukset luonnolle ja luonnonsuojeluarvoille pidetään merkittävinä, koska toiminta vähentää jätteiden päätymistä kaatopaikoille ja on siten Suomen jätepolitiikan mukaista. Toiminnasta johtuen esimerkiksi kaatopaikoilta vapautuvan metaanikaasun määrä vähenee. Lisäksi toiminta lisää uusiutuvan energian käyttöä, sillä kierrätyspolttoaine sisältää nopeasti uusiutuvaa biohiiltä. Kaasut, pöly ja haju Kuormaajista ja jätteitä kuljettavista kuorma-autoista aiheutuu pakokaasupäästöjä. Niiden ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan normaalia teollista toimintaa suurempia päästöjä.

14 Tuulisena aikana saattaa alueen asfaltoiduilta alueilta nousta ilmaan pölyä ja irtoroskia. Pölyämistä ehkäistään asfalttialueiden säännöllisellä puhdistuksella ja tarvittaessa kastelulla. Pölypäästöt rajoittuvat pääasiassa laitosalueelle alueen suuren koon vuoksi. Myös aita estää pölyn joutumista alueen ulkopuolelle. Hakijan henkilökunta kerää säännöllisesti irtoroskia alueelta niiden leviämisen ehkäisemiseksi. Irtoroskien määrä on pieni. Biojätteen välivarastoinnista mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta rajoittuu luvan hakijan mukaan laitoskiinteistölle eikä ulotu lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin. Kaatopaikalle vietynä jätteistä aiheutuu metaanipäästöjä. 13 Maaperä ja pohjavedet Luvan hakija on arvioinut, että vaikutukset maaperään ovat pienet, sillä jätteenkäsittelytoiminnot sijoitetaan asfaltoidulle alueelle, jossa asfaltin paksuus on mitoitettu niin, että se estää haitallisten aineiden pääsyn maaperään. Alueella ei esiinny pohjavettä, joten toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta pohjaveteen. Vesistö Luvan hakijan käsityksen mukaan toiminnasta ei pääse vesistöön haitallisia aineita. Toimistorakennuksen jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin. Vesistölle mahdollista vaaraa aiheuttavat konehallin jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin öljynerotuskaivon kautta. Sadevedet kulkeutuvat ympäröiviin ojiin. Valumavesissä ei luvan hakijan mukaan ole ympäristölle haitallisia aineita. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Toiminnan ympäristöriskit liittyvät tulipalotilanteisiin ja säiliövuotoihin. Myös koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahingot saattavat aiheuttaa ympäristöriskiä. Kaikissa rakennuksissa on riittävä alkusammutuskalusto ja imeytysainetta onnettomuustilanteiden, kuten vuotojen, varalta. Paloviranomaiset tekevät säännöllisiä tarkistuksia laitosalueelle. Liikkuva kalusto on varustettu alkusammuttimin. Kaluston kuntoa tarkkaillaan ja mahdolliset viat korjataan heti. Tulipaloriskiä pienentävät omalta osaltaan kiinteiden laitteiden ennakkohuolto ja tarkastukset sekä jatkuva käytön aikainen valvonta. Alue on valaistu ja ulkopuolinen vartiointiliike vartioi aluetta myös aukioloajan ulkopuolella. Hakijalla on toimintaansa koskeva ympäristövahinkovakuutus, jonka korvauksen enimmäismäärä vahinkoa kohden on euroa. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Luvan hakija on esittänyt tarkkailuna, että laitoksella kirjataan yksilöidyt tiedot jätteistä ja niiden toimittamisesta. Yhteenveto vastaanotetuista ja

15 prosessoinnin jälkeen edelleen toimitetuista jätteistä laaditaan ympäristöluvan määräysten mukaisesti ja toimitetaan Lapin ELY-keskukselle. 14 Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi tämän hakemuksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaiseksi vakuudeksi hakija esittää nykyistä euron vakuutta ympäristön ennalleen saattamiseksi. Vakuuden määrä perustuu vastaanotettavan jätemäärän poistoimittamisesta aiheutuvista kustannuksista. Toiminnan aloitusluvan perusteluina esitetään, että toiminnan aloittaminen niin pian kuin mahdollista on tärkeää asumisen sekajätteen hyötykäyttöasteen nostamiseksi Kemin seudulla. Hakija toteaa, että sillä on valmiudet välittömään asumisen sekajätteen vastaanottoon ja hyötykäyttöön ohjaamiseen ympäristölupaehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä Kemin seudulla asumisen sekajäte ajetaan pääosin sellaisenaan kaatopaikan penkkaan. Luvan hakija katsoo, että toimintojen aloittaminen ennen lainvoimaisuutta ei tee myöskään muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska toiminta voidaan tarvittaessa nopeasti saattaa entiseen tilaan. Hakemuksen mukainen toiminta lisää myös muun muassa yksityishenkilöiden ja kotitalouksien mahdollisuuksia kierrättää jätteitään. Laitos kerää ja vastaanottaa jo nyt paperia, pahvia ja kartonkipakkauksia, joten myös sekajätteen vastaanotto ja toimittaminen hyötykäyttöön soveltuu logistisesti toimintaan. Luvan hakija on rakentanut pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakaskohtaisia kierrätysratkaisuja asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Toiminnan laajentaminen hakemuksen mukaisesti antaisi mahdollisuuden edelleen kehittää räätälöityjä kierrätysratkaisuja, joka lisäisi kierrätysasetta Kemin seudulla. Vakuus Luvan hakija esittää toiminnan vakuudeksi pankkitakausta ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti ja sen määräksi euroa. Vakuuden määrä perustuu kustannuksiin, jotka syntyvät tilanteessa, jossa alue ja toiminnot muutetaan sellaisiksi, etteivät ne edellytä ympäristölupaa. Selvitys hakijan käytössä olevasta asiantuntemuksesta Luvan hakijalla ja sen toimintaan kiinteästi aikaisemmin liittyneillä Ekoref Oy:llä ja toiminimi Esa ja Pojat taustahenkilöillä on yli 30 vuoden kokemus jätteen kuljetuksista ja jätteen prosessoinnista, mikä turvaa lupaehtojen mukaisen toiminnan onnistumisen ja jätteen hyötykäytön kehittymisen Kemin seudulla. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty toimittamalla nykyistä toimintaa koskeva Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös nro 18/2003 (Dnro LAP-2002-Y ), tiedot asianosaisten kiinteistöjen omistajista, todistus ympäristövahinkovakuutuksesta, yleiskuvaus toiminnasta, tiedot

16 kiinteistöistä ja rakennuksista, tiedot nykyisestä ja uusista toiminnoista, tiedot jätemääristä ja niiden seurannasta ja tilastoinnista, tiedot laitoksen toiminta-ajoista, tiedot ympäristön kuormituksesta ja toiminnan vaikutuksista ympäristöön, selvitys varautumisesta onnettomuustilanteisiin, tiedot parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta toiminnassa, esitys toiminnalle asetettavasta vakuudesta, asemakaavakarttaote, alueen pohjakartta ja kartta, josta ilmenevät lähialueen kiinteistöjen sijainnit sekä selvitys hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta. Edelleen hakemusta on täydennetty ja toimittamalla asianosaisten kiinteistöjen yhteystiedot ja toimittamalla valtakirja ympäristölupa-asian hoitoa varten. 15 Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Kemin kaupungissa sekä kirjeellä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Pohjolan Sanomat -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kemin kaupungilta ja Kemin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Ilmailulaitos Finavialta. Tarkastus Aluehallintovirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. Lausunnot 1. Lapin ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lapin ELY-keskuksella ei ollut huomauttamista esitettyyn ympäristölupahakemukseen eikä hakemuksen täydennyksessä esitettyyn toimintaan. 2. Kemin kaupungin ympäristöjaosto Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:n lajittelulaitos Kemissä toteuttaa valtakunnallisia ja varsinkin alueellisia tavoitteita hyödyntää jätteitä materiaalina ja energiana, joten sen toiminta Kemissä on siltä osin perusteltua. Toiminnanharjoittajan hakemus toiminnan oleelliseen muuttamiseen perustuu todennäköisesti vuonna 2013 voimaan tulevaan jäteveron muutokseen, mikä nostaa jäteveroa nykyisestä 40 eurosta 50 euroon/tonni sekajätettä. Jäteveron nousun on arvioitu ohjaavan jätteitä yhä enemmän polttoon, samoin kuin vuonna 2016 voimaan tuleva määräys, jolla kielletään bio-hajoavan jätteen kaatopaikkasijoittaminen. Edellä mainitut seikat huomioiden on ymmärrettävää että toiminnanharjoittaja hakee lupaa laitoksen toimintojen laajentamiseen uudelle tontille (tontti 1), minne on suunniteltu välivarastoitavaksi asumisen sekajätettä. Meri-Lapin kunnat, pois lukien Simon kunta, ovat perustaneet yhteisen jäteyhtiön, jonka omistuksessa on Riukkajängällä sijaitseva jätteiden vas-

17 taanotto- ja loppusijoituspaikka. Siirryttäessä asumisjätteiden käsittelyssä penkkaan sijoittamisen asemasta niiden hyödyntämiseen lämmön tuottamiseen polttamalla, tulisi koko alueen asumisjätteiden välivarastointi keskittää Riukkajängälle, sillä alueella on jo olemassa olevat valmiudet sekajätteiden välivarastointiin ja käsittelyyn. Jos lupaviranomainen kuitenkin katsoo tarpeelliseksi asumisen sekajätteen välivarastoinnin sallimisen ympäristölupahakemuksessa esitetylle paikalle, tulisi lupamääräyksissä huomioida seuraavaa: Toiminnanharjoittajan tulisi saattaa laitoksen nykyinen toiminta ensin kaikilta osin voimassa olevan ympäristöluvan määräysten mukaiseksi. Kemin kaupungin viranomaisten taholta suoritetussa tarkastuksessa ( ) havaittiin, että alueella oli ulkovarastoituna muun muassa sekalaista rakennusjätettä, asfalttia, metalli- ja SE-romua, jotka ympäristöluvan määräysten mukaisesti tulisi olla hallitiloissa. Aluetta ei myöskään ollut aidattu, vaikka ympäristölupa edellytti sen tehtäväksi. Lupaviranomaisen tulisikin ennen ympäristöluvan antamista pitää alueella katselmus, jossa voitaisiin paikan päällä todeta, miten laitoksen nykyinen toiminta täyttää nykyisen ympäristöluvan lupamääräykset. Katselmuksessa voitaisiin myös todeta soveltuuko suunniteltu laajennuspaikka toiminnan laajentamiseen ja asumisen sekajätteen käsittelyyn ja välivarastointiin. Jos lupaviranomainen päätyy ratkaisuun, että toimintaa voidaan laajentaa asumisen sekajätteen välivarastointiin, tulisi lupamääräyksissä edellyttää, että tämä toiminta tapahtuu suljetussa ja katetussa teollisuushallissa. Tällainen teollisuushalli suojaisi jätteitä eri sääilmiöiltä (sade, tuuli, lumi ja aurinko). Teollisuushalli voidaan myös varustaa hajun käsittelyjärjestelmällä (esimerkiksi suodattimet), sillä asumisen sekajäte ja biojäte tuottavat aina hajuhaittaa. Tämän johdosta lupamääräyksissä tulisikin kiinnittää erityistä huomiota miten toiminnasta aiheutuva mahdollinen hajuhaitta ja hajun leviäminen lähimmillään noin 300 metrin päässä oleviin asuinrakennuksiin voidaan eliminoida. Toimimalla katetussa ja suljetussa teollisuushallissa voidaan lisäksi estää roskaantumista, poistaa toiminnasta aiheutuva maisemallinen haitta ja viihtyisyyden vähentyminen sekä estää haittaeläinten (linnut ja rotat) pääsy jätteisiin. Toiminnanharjoittajan vaihtoehtoisella esityksellä, jossa jätteet puretaan kannellisiin välivarastointisäiliöihin, ei voida saavuttaa vastaavia ympäristönsuojelullisia etuja kuin suljetulla ja katetulla halliratkaisulla. Kannellisia varastointisäiliöitä ei voida varustaa myöskään millään teknisellä laitteella, jolla hajunkäsittely voitaisiin toteuttaa. Edellä mainitusta syystä johtuen, toiminnanharjoittajalle ei tulisi myöntää ympäristölupaa asumisen sekajätteen välivarastointiin kannellisissa säiliöissä. Teollisuushalli tulisi varustaa viemäröinnillä. Jätevesien johtamisesta Kemin Vesi Oy:n viemäriverkostoon tulee tehdä teollisuusjätevesisopimus yhtiön kanssa. Lupamääräyksissä tulisi käyttöön otettava välivarastointialue määrätä asfaltoitavaksi vettä läpäisemättömällä pinnoitteella. Jos toiminnanharjoittajalle myönnetään lupa asumisen sekajätteen välivarastointiin, tulisi ympäristöluvassa antaa määräykset kuinka paljon tätä jätettä saa olla kertavarastoituna. Hakemuksen mukaista sekajätteen maksimivarastointimäärää tulisikin huomattavasti pienentää, jotta toiminta olisi todellista välivarastointia ja jätteiden kuljetus tapahtuisi nopealla syklillä. Tämän vuoksi lupamääräyksissä tulisi huomioida se, että asumisen yhdyskuntajätettä ei varastoitaisi hallissa muutamaa päivää pitempää. Varsinkin 16

18 kesällä varastossa oleva asumisen sekajäte alkaa biohajota, jolloin se tuottaa hajua aiheuttavia kaasuja. Toiminnanharjoittajan esittämä euron vakuutta voidaan pitää alimitoitettuna ja tulisi määrätä vähintään euroksi. Jos toiminnasta aiheutuu hajun tai muun toiminnan muodossa tavanomaista teollisuustoimintaa suurempaa haittaa ympäristölle ja/tai ihmisille, ei eurolla voida tehdä juuri mitään parannuksia haitan poistamiseksi. Riittävän suuri vakuus on tarpeen kattamaan myös mahdollisen onnettomuuden, esim. tulipalon seurauksena syntyvien ympäristöhaittojen poistamisesta aiheutuvat kustannukset. Tämän johdosta vakuusmäärää tulisi nostaa vähintäänkin esitettyyn tasoon. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien ennakoimattomien haittojen vuoksi ympäristölupaa ei tulisi myöntää pysyvänä vaan määräaikaisena. Ympäristöluvassa kaikki laitoksella tapahtuva toiminta pitäisi rajoittaa mieluummin välille Toimintaa tulee harjoittaa siten, että erityisesti asuinalueille leviävä meluhaitta minimoidaan. Edellä esitetyt vaatimukset eivät ole kohtuuttomia eivätkä perusteettomia, kun huomioidaan toiminnasta aikaisemmin annetut lausunnot ja kehotukset, joilla toiminnan aiheuttamia ympäristö- ja turvallisuushaittoja sekä haittoja naapurustolle on pyritty korjaamaan. Ennen lupapäätöksen tekemistä lupaviranomaista pyydetäänkin hankkimaan käyttöönsä Lapin ympäristökeskuksen antamat kehotukset (LAP-2005-Y-68, LAP-2005-Y ja LAP-202-Y ), samoin kuin Ilmailulaitoksen antama lausunto (LAP-2005-Y-68-11). Alueella on voimassa lainvoimainen asemakaava ( ). Kaavassa alue on TKL-teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. Ympäristölupahakemuksen mukaan korttelissa on tarkoitus välivarastoida asumisen sekajätettä, mikä on kaavan sallimaa toimintaa. Laitokselle tuotava asumisen sekajäte tulee paalata. Paalattuna ja tiiviinä asumisen sekajäte tuottaa hajuhaittaa vähemmän kuin paalaamaton jäte. Lupaviranomaisen tulisi ennen lupapäätöksen tekemistä tutustua Suomessa jo olemassa oleviin vastaaviin laitoksiin Kemin kaupunginhallitus Kemin kaupunginhallitus on antanut asiasta ympäristöjaoston lausunnon kanssa saman sisältöisen lausunnon. 4. Finavia Oyj Toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa on huomioitava laitoksen läheisyys Kemi-Tornion lentoasema-alueesta. Laitos sijaitsee lentoaseman länsipuolella muutaman sadan metrin etäisyydellä lentoaseman liikennealueesta. Eri jätejakeiden purku- ja lastaustoiminta sekä käsittely ja varastointi on tehtävä siten, että tuulen mukana ei kulkeudu ainesta ja etteivät jätteet houkuttele alueelle lintuja, joista voi olla haittaa tai vaaraa lentoliikenteelle. Sekajätteen varastointi on tehtävä suljetussa hallissa tai varastokonteissa, joilla estetään lintujen kerääntyminen alueelle. Energiajätteiden murskauksen aikana on tarkkailtava mahdollista pölyämistä sekä tarvittaessa huolehdittava pölyn sidonnasta. Lisäksi on tarkkailtava mahdollisten ainesten, kuten paperin ja muovin kulkeutumista tuulen mukana ja tarvittaessa tehtävä murskaus sisätiloissa.

19 Finavia Oyj edellyttää, että lentoaseman läheisyyteen sijoittuva toiminta ei millään tavalla vaaranna lentoturvallisuutta. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli lentoturvallisuutta vaarantavaa pölyämistä tai tuulen mukana kulkeutuvaa ainesta torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai mikäli toiminnasta mahdollisesti aiheutuva tärinä vaikuttaa lennonvarmistuslaitteistojen toimintaan. Finavia Oyj edellyttää, että luvan hakijan on ilmoitettava laitoksen yhteystiedot Kemi-Tornion lentoaseman lennonjohtoon mahdollisten poikkeustilanteiden varalta. 18 Muistutukset ja mielipiteet 5. Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry pitää hyvänä, että Kemissä on riittävän lähellä (noin 5 km keskustasta) kierrätettäville jätteille ns. Ekoasema. Tällöin vanhat SER-laitteet, metallit, öljyt, maalit ja vastaavat jakeet tulevat hyötykäyttöön, jolloin metsiin ja muualle luontoon ei kerry jätteitä. Muistuttaja pitää tärkeänä, että kyseinen käsittelyalue pysyy siistinä, niin kuin voimassa oleva ympäristölupakin edellyttää, ja ettei siellä harjoiteta toimintaa, joka aiheuttaa haju-, melu- ja pölyhaittoja. Muistuttajan näkemyksen mukaan voimassa olevan ympäristöluvan (LAP Y ) lupamääräyksessä 1 on yksiselitteisesti kerrottu, ettei kiinteistölle saa vastaanottaa sekalaista yhdyskuntajätettä, biojätettä eikä romuajoneuvoja. Tämä on perustunut etupäässä siihen, että alueelle on joskus päässyt tulemaan sekalaista yhdyskuntajätettä ja biojätettä, joka on saanut linnut parveilemaan alueella ja näin ollen aiheuttanut vaaraa lentoliikenteelle. Nykyisessä ympäristöluvassa on mukana Ilmailuhallituksen (nykyisin Finavia) sekä Kemin kaupungin lausunnot, joissa on tuotu lintuhaitta esille. Muistuttajan mielestä nykyisen ympäristöluvan määräys 1 tulee pitää voimassa eikä hyväksyä sekalaisen yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittelyä ja välivarastointia alueella. Vaikka toiminnanharjoittaja aikoo käsitellä edellä mainitut jätteet sisätiloissa, niin on ilmeistä, että purku, käsittely ja varastointi aiheuttavat hajuhaittoja, sillä hajut leviävät kuitenkin ympäristöön vetäen puoleensa lintuja. Lisäksi hajut leviävät lähialueella oleville asuinalueille ja Kemi Tornion lentokentän alueelle. On huomioitava, että vallitsevat tuulet käyvät lounaasta lentoasemalle päin, jolloin ne haittaavat lentomatkustajia. Muistuttaja pitää logistisesti tarpeettomana hakemuksen mukaista käsittelyä ja välivarastointia. Sekalaisen yhdyskunta- ja biojätteen käsittely tulee suorittaa niissä voimaloissa, joissa jäte poltetaan. Muistuttajan mielestä toiminnan laajennus tontille 1 voidaan myöntää. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että aluetta käytetään pelkästään puhtaiden maa-ainesten käsittely- ja varastointialueena. Alueesta ei saa tulla myöskään sekalaisen romun varastopaikkaa. Muistuttajan mielestä energiajätteen murskaus ja muukin käsittely tulee suorittaa sisätiloissa, niin kuin voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksissä 11 ja 16 mainitaan. Jos murskaus tapahtuisi ulkona, olisi vaarana roskaantuminen ja melun lisääntyminen lähiympäristössä. Muistuttaja toteaa, että voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukaista aitaa ja portteja ei ole rakennettu lainkaan. Tulotiellä on vain

20 epämääräinen kettinkieste, jolla alue suljetaan. Aidan puuttumisen vuoksi alue on aika-ajoin melko roskainen. Muistuttajan mielestä on syytä tarkastaa myös, toimiiko toiminnanharjoittaja voimassa olevan ympäristöluvan muiden määräysten mukaisesti AA ja BB Muistuttajat vastustavat biojätteen välivarastointia. Uusiokadulla on muistuttajien mukaan nyt jo rottia ja niiden määrä tulisi lisääntymään huomattavasti biojätteen välivarastoinnin myötä ja niiden haittaavan myös matkailua, koska lähistöllä on lentokenttä. Muistutuksessa todetaan, että vallitseva tuulensuunta on länsi, minkä vuoksi myös hajuhaitat ovat lentoaseman ympäristössä. Muistuttajat ovat ajaneet moottoritiellä ja Vähälän terminaalin kohdalla auton alle oli jäänyt rotta. Röngän teurastamo on kivenheiton päässä jätteenkäsittelylaitoksesta. 7. CC ja DD Muistuttajat vastustavat asumisen sekajätteen välivarastoinnin sallimista, koska toiminnasta aiheutuisi muistuttajien maa-alueelle hajuhaittoja, roskaantumista, pölypäästöjä ja melua. Muistuttajat eivät pidä Vilmilän teollisuusaluetta myöskään sopivana kotitalousjätteen käsittelypaikkana. Syynä tähän ovat lentokentän välitön läheisyys ja haitat läheisille asuinalueille. Kotitalousjätteiden käsittelytoiminta alentaa muistuttajien mukaan myös tulevien toimijoiden halukkuutta sijoittua Vilmilän teollisuusalueelle. 8. EE ja FF Muistutuksessa todetaan, että laitoksesta noin kilometrin säteellä sijaitsee useita satoja asuntoja ja jos laitoksella varastoitaisiin biojätettä, ne ja lähiympäristö kärsisivät merkittävästi hajuhaitoista ja avonaisen varastoalueen houkuttelemista lokeista ym. linnuista. Muistuttajat vaativat, että toiminnan mahdollinen laajentaminen kotitalouksien sekajätteen keräämiseen ja varastoimiseen on toteutettava sillä tavoin, että edellä mainittuja haittoja ei synny missään määrin tai sitten toiminnan laajentamiselle ei tule myöntää lupaa. Lisäksi muistuttajat vaativat, että kaikkien nykyisessä luvassa annettujen määräysten noudattaminen ja niiden toteuttaminen tulee varmistaa. 9. GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, NN, OO ja PP Muistuttajat vaativat, ettei lupaa tule myöntää, koska toimipaikan vieressä sijaitsevassa Paattion kaupunginosassa asuu runsaasti asukkaita eikä hajuhaittoja voi rajata teollisuustontin rajojen sisälle, kuten luvan hakija antaa hakemuksessaan ymmärtää. Lisäksi biojätteet aiheuttavat lintuhaittoja, mikä vaikeuttaa vieressä sijaitsevan lentokentän lentoliikennettä. Lisäksi biojätteet keräävät muitakin haittaeläimiä, esimerkiksi rotat lisääntyvät ja leviävät asuinalueille. Muistuttajien mielestä alkuperäisen luvan kaikkia ehtoja ei ole vieläkään täytetty, joten oletettavasti uusiakaan ehtoja ei tulla täysin täyttämään. Lisäksi jätteistä valuvia nesteitä aiotaan johtaa avo-ojiin, mistä ne siirtyvät

21 luontoon ja lopulta vesistöön. Alueen pääoja (Paattionoja) kulkee asutusalueiden läpi. Edelleen muistuttajat toteavat, että vireillä olevasta asiasta on asuinalueiden asukkaille tiedotettu todella huonosti eikä kaikille ole lähetetty tiedotetta lainkaan. Teollisuustontit, joille lupaa haetaan, sijaitsevat 5 km Kemin keskustasta, mutta hakemuksessa ei ole mainittu, että koko 5 km:n matkalla on runsaasti asutusta. 20 Hakijan vastine lausuntoihin 1. Lapin ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Koska Lapin ELY-keskus on lausunut, ettei sillä ole huomauttamista hakemukseen eikä esitettyyn toimintaan, ei hakijalla ole tarvetta antaa vastinetta lausunnon johdosta. 2. Kemin kaupungin ympäristöjaosto ja 3. Kemin kaupunginhallitus Saman sisältöisessä lausunnossa todetaan, että hakemuksen mukaisten asumisen jätteiden välivarastointi pitäisi keskittää Riukkajängälle hakijan hakemuksen vastaisesti. Hakija toteaa, että se hakee ympäristölupaa sen hallinnoimille kiinteistöille Kemin kaupungin Vilmilän kaupunginosan osoitteessa Uusiokatu 5. Vireillä oleva ympäristölupahakemus tulee ratkaista ympäristönsuojelullisten seikkojen perusteella siten kuin ympäristönsuojelulaki määrää ja mitä hakija hakemuksessaan on esittänyt. Sillä seikalla, että jossain muualla olisi toimintaan soveltuva alue, ei voi olla merkitystä lupaharkinnassa. Se ei miltään osin liity ympäristönsuojelulain tarkoitukseen tässä asiassa. Toisaalta voidaan todeta, että kyseinen Riukkajängän alue sijaitsee noin 40 km Kemistä, kun taas hakijan alue sijaitsee lähellä, noin 5 km:n päässä keskustasta. Liikennepäästöt olisivat huomattavasti suuremmat, jos asumisen sekajäte ohjattaisiin hakijan alueen sijasta Riukkajängälle. Tuoreessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisussa (ESAVI/361/04.08/2010) ei lupaharkintaan vaikuttanut Salon kaupungin vastaavan tyyppinen lausunto, jossa se olisi sijoittanut haetut jätehuoltotoiminnot mieluummin Salon Metsä-Jaanuun kuin Salon Meriniittyyn, jossa olemassa oleva laitos sijaitsi. Sijaintipaikkaan liittyvät spekuloinnit voivat myös rajoittaa jätehuoltomarkkinoiden kilpailua, jos ympäristöluvilla ohjataan laitosten sijaintipaikkoja. Tässä tapauksessa Kemin kaupunki on todennut hakijan toiminnan asemakaavan mukaisuuden, jolloin haettu toiminta ei olisi lainvoimaisen asemakaavan vastaista. Hakijan käsityksen mukaan lupaharkintaan ei siis saa vaikuttaa vaihtoehtoista sijaintipaikkaa koskevat lausumat, jotka poikkeavat hakemuksesta. Lausunnoissa todetaan, että jätteet käytettäisiin lämmön tuottamiseen. Tämä on totta, mutta kuten hakija on hakemuksessaan esittänyt, jätteillä tuotettaisiin myös sähköä ja teollisuushöyryä. Tämä koskee niin asumisen sekajätettä kuin muita energiajakeita. Näiden jätejakeiden energiatoimitukset olisivat eri voimalaitoksiin niiden käyttämän erilaisten tekniikoiden vuoksi. Uusi voimaan astuva jätelaki ei määrää energiahyötykäytölle etusijajärjestystä, vaikka jätteen energiahyödyntämistä on monentasoista. Vanhojen arinatekniikkaan perustuvien voimaloiden kuten Turun laitoksen hyötysuhde on huonompi kuin uusien rakenteilla olevien laitosten. Hakijan toimesta jätteet ohjattaisiin korkean hyötysuhteen omaavaan laitokseen, jolloin saavutetaan ilmastomuutoksen ehkäisemisen kannalta tehokkain lopputulos. Ilmastomuutoksen torjuntaan liittyy myös se, että jätteiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt olisivat pienimmät hakijan kon-

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.2014 ASIA Metalliromun ja puun kierrätystoimintaa koskeva ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan kiinteistöllä käsiteltävä jätemäärä olisi t/a.

Kokonaisuudessaan kiinteistöllä käsiteltävä jätemäärä olisi t/a. Varsinais-Suomi PÄÄTÖS 10.1.2011 Diaarinumero VARELY/76/07.04/2010 Nro 1/2011 ASIA Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA Salon Hyötykäyttö Oy Satamakatu 31 24100 SALO

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot