ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 78/12/1 Dnro PSAVI/13/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Hyötyjätteen lajittelulaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan olennainen muuttaminen, Kemi Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy Hakatie KOKKOLA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 4 Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne... 4 Jätekeskuksen toiminta... 4 Yleiskuvaus toiminnasta... 4 Jätemäärät ja jätteiden vastaanotto... 4 Jätteiden prosessointi... 5 Jätekeskuksen toimintaan haetut muutokset... 7 Lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanotto ja prosessikuvaus... 7 Toiminnan laajentaminen korttelin 2306 tontille Energiajätteen murskaus... 8 Jätemäärät muutoksen jälkeen... 9 Melu ja tärinä... 9 Päästöt ilmaan Liikenne Jäte- ja sadevedet Päästöt maaperään ja pohjaveteen Jätteen määrän ja sen haitallisuuden vähentäminen Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön Lähiympäristö ja luonto Kaasut, pöly ja haju Maaperä ja pohjavedet Vesistö Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Vakuus Selvitys hakijan käytössä olevasta asiantuntemuksesta HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemuksesta tiedottaminen Tarkastus Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine lausuntoihin Hakijan vastine muistutuksiin ja mielipiteisiin A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus toiminnan muuttamiseksi TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Yleiset määräykset Jätteiden vastaanotto ja varastointi Melu Maaperän ja vesiensuojelu Toiminnassa syntyvät jätteet Kierrätyspolttoaineen valmistus Energiajätteen murskaus tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella Toiminnan alueellinen laajentaminen tontille Kirjanpito, tarkkailu ja raportointi Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet... 32

3 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen VAKUUS RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten tarkistamisen perustelut Lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanottoa ja välivarastointia ja energiajätteiden murskaamista korttelin 2306 tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella koskevan hakemuksen hylkäämisen perustelut Luvan muuttamisen perustelut koskien toiminnan laajentamista korttelin 2306 tontille 1 ja puhtaan puun murskaamista korttelin 2306 tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella Lupamääräysten perustelut Vakuuden perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN KORVATTAVA PÄÄTÖS PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus Vakuus toiminnan aloittamisluvan osalta Toiminnanaloittamisluvan perustelut SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje PÄÄTÖS TIEDOKSI MUUTOKSENHAKU

4 3 HAKEMUS Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy (entinen Ekoref Oy) on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen hyötyjätteen lajittelulaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi ja toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi. Hakemukseen sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen täytäntöönpanohakemus toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Laitos sijaitsee Kemin kaupungissa noin 5 km Kemin keskustasta pohjoiseen Vilmilän kaupunginosassa korttelissa 2306 tontilla 2 osoitteessa Uusiokatu 5, Kemi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tarvittava suunniteltu laajennusalue sijaitsee korttelissa 2306 tontilla 1. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4) perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f) perusteella muu kuin tämän kohdan c e alakohdissa tarkoitettu jäteasetuksen liitteissä 5 tai 6 määritelty jätteen hyödyntäminen tai käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista vaatii ympäristöluvan. Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaan toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lapin ympäristökeskus (nykyinen Lapin ELY-keskus) on Ekoref Oy:lle myöntämässä ympäristölupapäätöksessään nro 18/2003, Dnro LAP Y velvoittanut luvan haltijan mennessä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) mukaan aluehallintovirasto ratkaisee ympäristöluvan, jos kyseessä on muu kuin tämän kohdan c f alakohdissa tai 7 :n kohdan 13 a b alakohdissa tarkoitettu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa.

5 4 HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitust ilanne Lapin ympäristökeskus on päätöksellään nro 18/2003, Dnro LAP-2002-Y antanut Ekoref Oy:lle ympäristöluvan hyötyjätteen lajittelulaitoksen toimintaan. Laitos sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Alue on vahvistetun asemakaavan mukaisesti teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-11). Jätekeskuksen toiminta Yleiskuvaus toiminnasta Ekoref Oy on aloittanut hakemuksen mukaisen toiminnan vuonna Hakija toimii kierrätysalalla pääosin Kemin, Tornion, Ylitornion, Tervolan ja Simon kuntien alueella. Laitos ottaa vastaan energia- ja materiaalihyötykäyttöön soveltuvia jätejakeita. Toimintaan voi voimassa olevan ympäristöluvan mukaan kuulua syntypaikkalajitellun energiajätteen, paperi-, pahvi- ja kartonkijätteen sekä nestepakkauksien, metalli-, elektroniikka ja sähköromun, keräyslasin ja ongelmajätteiden pienerien vastaanottoa ja välivarastointia. Lisäksi vastaanotetaan ja välitetään edelleen puhtaita humuspitoisia maita. Laitokselle ei saa vastaanottaa sekalaista yhdyskuntajätettä, biojätettä eikä romuajoneuvoja. Laitoksen alueella on toimistorakennus, jossa sijaitsevat hakijan toimistotilat ja jossa muun muassa rekisteröidään saapuvat jätekuormat. Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat toimistorakennuksessa. Lisäksi kiinteistöillä on kaluston huolto- ja pesuhalli sekä jätteenkäsittelyhalli. Kaluston huoltoja pesuhalli on varustettu öljynerotuskaivolla ja kytketty kunnan jätevesiviemäriin. Tällä hetkellä käytössä oleva jätteiden käsittely- ja välivarastointia varten tarvittava tontti 2 on asfaltoitu. Välivarastoitavat jätejakeet varastoidaan metallisiin jätteenkäsittelykontteihin. Kierrätyspolttoaineen lähtömateriaalin varastoaumat on erotettu toisistaan betonielementeillä. Laitoksen toiminta-ajaksi on ympäristöluvassa rajattu klo Pääosin toimintaa harjoitetaan kello Jätemäärät ja jätteiden vastaanotto Voimassa olevassa ympäristöluvassa toimintakapasiteettia koskevat määräykset 1 ja 2, joissa vuosittain vastaanotettavien jätteiden enimmäiskäsittelymääräksi on rajattu tonnia ja välivarastoinnin enimmäismääräksi tonnia. Jätelajeittain käsittelyyn saadaan ottaa vastaan jätteitä seuraavasti: - syntypaikkalajiteltua energiajätettä tonnia, - paperi-, pahvi- ja kartonkijätettä sekä nestepakkauksia tonnia,

6 5 - metalli-, elektroniikka- ja sähköromua tonnia, - keräyslasia 500 tonnia (alihankintana perämeren jätehuolto Oy:lle) ja - ongelmajätteiden pieneriä 100 tonnia (alihankintana perämeren jätehuolto Oy:lle). Laitoksella voidaan välivarastoida jätteitä enimmillään seuraavasti: - syntypaikkalajiteltua energiajätettä tonnia, - paperi-, pahvi- ja kartonkijätettä sekä nestepakkauksia tonnia, - metalli-, elektroniikka ja sähköromua 500 tonnia ja - ongelmajätteiden pieneriä 10 tonnia. Kuorma-autoilla saapuvat jätteet punnitaan vaa`alla lukuun ottamatta pienjäte-eriä, joiden painot arvioidaan tilavuuden perusteella. Kuormista tallennetaan myös yksilöidyt tiedot kuten mistä jäte on peräisin, kuka on sen tuonut ja mitä jakeita kuorma sisältää. Saapuvasta materiaalista kirjataan seuraavat tiedot: - päälaatuluokka: esilajittelu-, lajittelematon- tai kaatopaikkajäte, - jätelaadut: yhdyskunta-, teollisuus- tai rakennusjäte, - kunta, jonka alueelta jäte tuodaan, - asiakastiedot, - jätteen toimittajan tiedot ja - kuorman purkupaikka. Vastaanotetut jätteet prosessoidaan hyötykäyttöön soveltuviksi tai toimitetaan sellaisenaan luvan omaavaan jatkokäsittelypaikkaan. Materiaalien tarkempi tunnistaminen ja lajittelu tapahtuvat käsittelykohteissa. Pääosa jätteistä käytetään uusien tuotteiden raaka-aineina kuten paperi, pakkaukset ja metalli sekä energian tuotannossa, jossa se korvaa fossiilisia polttoaineita. Kerätyt metalli- ja lasijätteet välivarastoidaan jätekeskuksen hyötyjätekentällä. Jätteiden prosessointi Paperin käsittely Lajittelun jälkeen keräyspaperi paalataan tai lastataan irtonaisena kuljetuslavoille jatkotoimituksia varten. Paperin ja pahvin paalauslaitteisto sijaitsee jätteenkäsittelyhallissa. Paalattu materiaali varastoidaan pääosin sisätiloissa. Osa paperista murskataan ennen paalausta. Murskaus tapahtuu paalaushallin sisällä. Energiajakeiden käsittely Energiajätejakeet toimitetaan edelleen käsiteltäväksi yhtiön Kokkolan käsittelylaitokseen.

7 6 Tietoturvamateriaalin käsittely Laitoksella otetaan vastaan tuhottavat paperi- ja digitaaliset asiakirjat, jotka toimitetaan yhtiön Kempeleen laitokseen käsiteltäväksi. Tuhottu paperi menee kierrätykseen. Muu luottamuksellinen materiaali, kuten piirtoheitinkalvot, kiintolevyt ja magneettinauhat murskataan ja toimitetaan poltettavaksi laitoksille, joilla on asianmukaiset ympäristöluvat. Tietoturvaasiakkailta otetaan vastaan myös muun muassa tietokoneiden kovalevyjä ja muuta SE-romua, joka toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Romun lajittelu ja käsittely Romu vastaanotetaan niille varatuille keräyspaikoille edelleen toimitettavaksi ja käsiteltäväksi tähän erikoistuneelle yhteistyökumppanille. Raskas rautaromu varastoidaan lajittelun jälkeen ja kuljetetaan paloiteltavaksi romualan yrityksille. Suurikokoinen romu esikäsitellään leikkaamalla se pienemmäksi kuljetusta varten erikoisleikkurilla. Peltiromu lajitellaan ja paalataan tarvittaessa hydraulisella paalauskoneella. Peltiromu luokitellaan kahdeksaan eri luokkaan. Romun käsittely ja siirto tapahtuu pyöräalustaisilla kaivinkoneilla, joissa on koura- ja magneettivarustus. Lisäksi käytetään pyöräkuormaajia. Värimetallit (kupari ja messinki) lajitellaan pääosin käsin eri kokoluokkiin. Laitoksella otetaan vastaan myös akkuja. Akut pakataan asianmukaisiin muovisiin akkulaatikoihin ja varastoidaan asfaltoidulla alustalla. Suurin varastoitava määrä on noin 10 tonnia. SE-romun käsittely Laitoksella vastaanotettava elektroniikkaromu paloitellaan pääosin käsityönä. Romusta irrotetaan hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit sekä ongelmajätteet, kuten akut ja paristot. Jääkaappien kylmäaineena olevan freonin poistoon on erikoislaitteet. Toiminta tapahtuu sisätiloissa. Laitteista irrotetut ongelmajätteet toimitetaan luvan omaavalle yritykselle käsittelyyn. SE-romu on pääosin peräisin asuinkiinteistöiltä sekä yrityksistä ja laitoksista. Kierrätyspolttoaine Kierrätyspolttoainetta valmistetaan pääosin pakkausmuoveista, teollisuuden ja kaupan pakkausmateriaaleista sekä asuinkiinteistöjen pakkausjätteestä. Raaka-aineesta 50 % tulee rakentamisesta, 40 % teollisuudesta ja kaupasta ja 10 % asuinkiinteistöistä. Ongelmajätteet Ongelmajätteiden pienerät kerätään omalla paketti- tai kuorma-autolla viikoittain. Viikoittain kerättävän ongelmajätteen enimmäismäärä on 10 tonnia. Ongelmajätteiden keräilyn yhteydessä laaditaan tarvittavat siirtoasiakirjat. Ongelmajätteet on asiakasyrityksissä varastoitu pääasiassa 200 litran tynnyreihin tai muihin kemikaalilain mukaisiin astioihin. Keräilyalueena ovat Kemin ympäristökunnat noin 100 km:n etäisyydellä laitoksesta. Varastolla ongelmajätteiden pieneriä otetaan vastaan eri jätteentuojilta. Jätteet tunnistetaan, punnitaan ja välivarastoidaan. Vastaanottolomake täytetään.

8 Varastossa jätteet lajitellaan omiin varastopisteisiin ja pakataan isommiksi kuljetuseriksi käsittelyyn toimittamista varten. Varasto on rakennettu ongelmajätteiden varastointia varten. Eri ongelmajätelaadut varastoidaan omissa ryhmissään varastoastioissa, jotka on merkitty asianmukaisesti. Varastoitava ongelmajätemäärä on suurimmillaan noin 10 tonnia ja siitä suurin osa on jäteöljyä sekä akkuja. Varastossa on vastuullinen hoitaja, joka on suorittanut turvallisuusneuvonantajatutkinnon. Ongelmajätteet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla noin 20 kertaa vuodessa. Kuljetettavat ongelmajätteet merkitään asianmukaisilla varoitus- ja tunnistusmerkinnöillä ja kuljetuksesta laaditaan siirtoasiakirjat. Vastaanotetut ongelmajätteet punnitaan kilon tarkkuudella. Käsittelyyn lähteneiden erien tiedot tallennetaan sekä lajeittain että käsittelypaikoittain. Kuljettajatiedot tallennetaan. Myös hakijan omista ongelmajätekuormista tehdään asianmukainen kirjanpito. 7 Jätekeskuksen toimintaan haetut muutokset Lajittelemattoman yhdyskuntajätteen vastaanotto ja prosessikuvaus Nykyiseen ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että laitoksella voitaisiin nykyisten jätejakeiden lisäksi ottaa vastaan, välivarastoida ja toimittaa asianmukaiseen hyötykäyttöön tai käsittelyyn lajittelematonta yhdyskuntajätettä (asumisen sekajätettä) enintään tonnia vuodessa. Lisäksi elinkeinoelämältä saattaa tulla pienehköjä biojäte-eriä, johon sovelletaan samoja menetelmiä kuin asumisen jätteeseen. Päätoiminnon eli asumisen jätteiden vastaanotto, välivarastointi ja edelleen toimitus on hakijan käsityksen mukaan ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen olennainen muutos. Muita jätejakeita otettaisiin muutoksen jälkeen vastaan enintään tonnia eli yhteensä tonnia, joka on voimassa olevan ympäristöluvan mukainen enimmäismäärä. Toimintoja koskevalle alueelle saapuvat sekajätteet kerätään pääsääntöisesti Kemin kaupungin ja sitä ympäröivien kuntien alueelta. Jätteet saapuvat hakijan toiminta-alueelle pääsääntöisesti pakkaavilla jäteautoilla, joista jätteet puretaan asianmukaisesti päällystetylle alueelle suoraan välivarastointitilaan joko katettuun teollisuushalliin tai suljettuihin kontteihin. Jäteautot punnittaisiin niiden saapuessa laitosalueelle. Autojen painot ja yksilöintitiedot, sekä mistä jäte on kerätty, viedään hakijan sähköiseen tietojärjestelmään, josta voidaan tarvittaessa tulostaa erilaisia jätekuljetuksiin ja vastaanottoon liittyviä raportteja. Vastaanottoa valvoo koulutettu vaakahenkilökunta, joka suorittaa myös silmämääräisen tarkistuksen jätteen koostumuksesta. Hakijan toimintaan kuulumaton jäte voidaan jo tässä vaiheessa käännyttää asianmukaiseen käsittelyyn jos toimintaan kuulumattomia jätejakeita havaitaan. Jätteet puretaan joko suljettuun teollisuushalliin tai kannellisiin välivarastointi kontteihin. Tämä estää roskaantumista ja ns. lintuhaittaa sekä ehkäisee hajuhaittojen muodostumista. Purkua valvoo hakijan koulutettu henkilökunta, joka valvoo jätteen koostumusta ja laatua. Henkilökunta avustaa myös purkutapahtumassa esim. jos talvella kuormat ovat jäätyneet. Purkutapahtuman valvonta on oleellista sekä valvonnan että hyötykäytön edellyttämän laadun varmistamiseksi.

9 Lupaa ei haeta varsinaisiin asumisen sekajätteiden prosessointeihin, kuten lajitteluun ja murskaukseen. Kuitenkin, jos purun yhteydessä havaitaan selkeitä myöhempää hyötykäyttöä haittaavia partikkeleita, kuten isot murskaukseen kelpaamattomat partikkelit (betonimöykyt, polkupyörät tms.), henkilökunta poistaa ne hyötykäytön onnistumisen varmistamiseksi. Poistetuista partikkeleista ei aiheudu ympäristölle haittaa ja niiden määrä tulee olemaan pieni suhteutettuna kaikkeen saapuvaan jätteeseen. Sekalaisen asumisjätteen välivarastointiaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, enintään joitakin viikkoja. Koska jätteen pääasiallinen hyödyntämismuoto tulee olemaan energiahyötykäyttö, säätelee energialaitoksen polttoainetarve myös varastointiaikaa hakijan laitosalueella. Asumisen sekajäte tullaan hyödyntämään korkealla hyötysuhteella sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Vastaanottava voimalaitos valvoo toimitetun jätteen laatua omien ympäristölupaehtojensa mukaisesti ja muutoinkin energiahyötykäyttöä säätelee voimalaitoksen ympäristölupa. 8 Toiminnan laajentaminen korttelin 2306 tontille 1 Nykyiset toiminnot sijaitsevat tontilla 2 mutta lupaa haetaan toimintojen ulottamiseksi tontille 1, jota käytetään tällä hetkellä lähinnä maa-ainesten ja kaluston varastointialueena eikä sitä ole asfaltoitu. Tontti otettaisiin viimeistään siinä vaiheessa käyttöön, kun sekajätteen säännöllinen vastaanotto alkaisi. Tällöin tontti asfaltoitaisiin ja rakennettaisiin muutoinkin jätetoiminnoille sopivaksi. Energiajätteen murskaus Nykyiseen ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että tontin 2 asfaltoidulla piha-alueella voitaisiin murskata energiajätettä, pääasiassa puhdasta puuta, johon valtioneuvoston asetusta jätteen polttamisesta (352/2003) ei kyseisen asetuksen 1 :n 2 momentin kohdan 1 d) perusteella sovelleta. Polttoaine hyödynnetään ns. biopolttokattilassa. Ajoittain voidaan joutua murskaamaan myös standardin SFS 5875 mukaisia REF 1 2 laatukriteerien polttoaineeseen tähtäävää materiaalia, joka koostuu pahvista, paperista, puusta ja poltettavista muoveista. Polttoaine murskataan pääsääntöisesti ns. mobiilimurskaimella, joka on siirrettävissä muihin kohteisiin.

10 9 Jätemäärät muutoksen jälkeen Seuraavaan taulukkoon on koottu nykyisen ympäristöluvan mukaiset vastaanotettavan jätteen ja varastoitavan jätteen enimmäismäärät. Sulkuihin on merkitty se määrä, johon jätemäärä laskisi, jos sekajätteen vastaanotolle, välivarastoinnille ja edelleen toimituksille myönnetään ympäristö-lupa. Muiden kuin nyt haetun sekajätteen vastaanottomäärät olisivat kuitenkin yhteensä enintään tonnia vuodessa. Jätelaji: Jätenimike: Vastaanotettava enimmäismäärä (t/v): Keräyspaperi, pahvi, kirjapainopaperi, nestepakkaukset ja muut kartonkipakkaukset Ongelmajätteiden pienerät eli lähinnä maalit, lakat, hartsit, painovärit, lyijyakut, jäteöljy, loisteputket ja painekyllästetty puu Metalliromu ja elektroniikkaromu , *, *, Nimikeryhmä 13*, *, *, , (9 900) Suurin kertavarasto (t): Keräyslasi Energiakäyttöön soveltuva , jäte , , , , , , Rakennusjäte Nimikeryhmä Asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan- ja teollisuuden ja muiden laitosten jätteet erilliskerätyt jakeet mukaan luettuna Nimikeryhmä Melu ja tärinä Jätteiden purku-, varastointi- ja kuormaustoimenpiteet järjestetään siten, että niistä aiheutuva melu ja muu häiriö jää mahdollisimman pieneksi. Toiminta-aikana eli pääsääntöisesti klo 7 18 melutaso ei teollisuusalueella ylitä 50 db. Lupaa toiminnalle haetaan kuitenkin klo 7 ja 22 väliseksi ajaksi, koska esimerkiksi voimalaitokseen toimitetaan polttoaineita myös iltaaikaan. Lisäksi lupaa haetaan toimia tarvittaessa viikonloppuisin ja pyhinä klo Paalaustoiminnot ovat hallitiloissa, mikä vähentää melun leviämistä. Satunnainen ulkona tapahtuva mobiilimurskaus lisää jonkin verran toiminnasta aiheutuvaa melua, mutta tämän melun arvioidaan rajoittuvan luvan hakijan kiinteistön läheisyyteen ja jäävän tällöin alle 50 db:n. Murskaustoiminta pyritään sijoittamaan melua ehkäisevällä tavalla tontin laitaosiin.

11 Uutena toimintona asumisen sekajätteen välivarastointi ei merkittävästi lisää toiminnasta aiheutuvaa melua, koska sen prosessointi tapahtuu pääosin samalla tavalla kuin nykyisin varastoitavien jätteidenkin osalta. Meluhaittoja alueelle aiheutuu myös maantielikenteestä, rautatiestä sekä lentokenttätoiminnoista. 10 Päästöt ilmaan Nykyinen jätteiden vastaanotto ja käsittely eivät aiheuta hajuhaittoja. Uusien toimintojen osalta lievää hajuhaittaa voi aiheutua biojätteen välivarastoinnista. Varastoitu biojäte pyritään ohjaamaan mahdollisimman pikaisesti asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, mikä vähentää hajuhaittoja. Biojäte on pääasiassa sekajätteen seassa ja sen osuus asumisen sekajätteen kokonaismäärässä joka tapauksessa pieni. Elinkeino-elämältä saattaa saapua satunnaisesti biojätettä, mutta se varastoidaan heti niin, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa. Uusien toimintojen osalta yhdyskuntajätteen käsittely- ja varastointiajat rajataan mahdollisimman lyhyiksi, mikä vähentää mahdollista hajuhaittaa. Kerrallaan varastoitavan jätteen enimmäismääräksi on esitetty tonnia, jolloin varastointi on hallittavissa myös mahdollisten hajuhaittojen osalta. Voimalaitosten vastaanotto säätelee varaston määrää, mutta saatujen kokemusten perusteella esimerkiksi huoltoseisokkiajat pysyvät nykyään kohtuullisina eivätkä varastot pääse kasvamaan suuriksi. Laitosalueelta ei synny merkittäviä pölypäästöjä. Mahdollista pölyämistä voi esiintyä tuulisella säällä mutta tätä ehkäistään päällystepintojen säännöllisellä puhdistamisella. Puun murskauksesta aiheutuu pölypäästöjä, jotka rajoittuvat kiinteistön alueelle. Tarvittaessa pölypäästöjä voidaan rajoittaa vesikastelulla. Liikenne Päivittäinen liikenteen määrä ei merkittävästi muutu nykyisestä, koska vastaanotettavan jätteen kokonaismäärä ei muutu. Jäte- ja sadevedet Rakennuksista tulevat sosiaalijätevedet johdetaan yleiseen viemäriin. Huoltohallissa on öljynerotuskaivo. Tontilla 2 ei ole viemäreitä ja vaarattomat pintavedet kulkeutuvat ympäröiviin ojiin, joiden kuntoa seurataan silmämääräisesti. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Jätteenkäsittelytoiminnot sijoitetaan asfaltoidulle alueelle, jossa asfaltin paksuus on mitoitettu niin, että se estää haitallisten aineiden pääsyn maaperään. Jätteen määrän ja sen haitallisuuden vähentäminen Toiminta tähtää mahdollisimman korkeaan jätteiden hyötykäyttöasteeseen. Ensisijaisesti jätteet pyritään ohjaamaan materiaalihyötykäyttöön ja toissijaisesti energiahyötykäyttöön. Hyödyntämiskelvoton jäte toimitetaan kaa-

12 topaikalle. Hyötykäyttöaste on korkea, parhaassa tapauksessa jopa 90 %. Asumisen sekajätteen demonstraatiohankkeista kertyneen kokemuksen mukaan voidaan saavuttaa noin 85 %:n hyötykäyttöaste asumisen sekajätteelle. Tämän saavuttaminen riippuu yhteistyökumppaneiden valinnoista. Jätepoliittiset tavoitteet ja jätelain vaatimukset huomioon ottaen on kuitenkin tärkeää, että myös sekajätteen hyödyntäminen Kemin seudulla kehittyy. Omasta toiminnasta syntyvät jätteet, mukaan lukien työkoneista kertyvät öljyt yms. jätteet, kerätään ja käsitellään asianmukaisesti. Niiden määrä on pieni. Luvan hakijan laitoksen kaikki jätevirrat raportoidaan vuosittain annettujen määräysten mukaisesti valvovalle viranomaiselle. 11 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Hakijan laitosalueella ja toiminnassa sovelletaan ympäristön kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja parhaita käytäntöjä (BEP), joita ovat: - Hakijan toiminta vähentää Kemin seudulla merkittävästi kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää nykytilanteeseen verrattuna. - Hakija on jo investoinut moderneihin, toisiaan tukeviin, jätteenkäsittelylaitteisiin ja muuhun kalustoon merkittävästi Kemin ja Kokkolan seudulla ja hakija on määrätietoisesti kehittänyt käsittelyprosessiaan ja laadunvalvontaansa jätteen hyötykäytön edistämiseksi. - Hakija toimittaa vastaanottamansa jätteet ensisijaisesti materiaalihyötykäyttöön ja toissijaisesti energiahyötykäyttöön. - Hakijan lupahakemuksen kohteena olevan toiminnan hyötykäyttöaste on korkea jopa 90 %, joka auttaa Kemin seutua saavuttamaan valtakunnallisia jätetavoitteita nykytilanteeseen verrattuna. - Energiana hyödynnettävä kierrätyspolttoaine hyödynnetään soveltuvasti korkean hyötysuhteen voimalaitoksissa. - Kierrätyspolttoaineen päästökerroin on fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja turvetta, noin 5 7 kertaa pienempi (t CO 2 /TJ), joten jätepolttoaineen lisääntyvä energiahyödyntäminen Kemin seudulla auttaa Suomea saavuttamaan sille asetettuja ilmastopoliittisia tavoitteita. - Vastaanotettavan jätteen laatua ja määrää tarkkaillaan ja tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään. - Mahdolliset ongelmajätteet varastoidaan säiliöissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tai katetuissa tiloissa vesitiiviillä alustalla, joka estää jätteiden pääsyn maaperään. - Laitteiden ja koneiden päästöjä seurataan ja laitteiston kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. - Ongelmajätteet viedään käsittelyyn luvan omaavaan laitokseen. - Laitoksen sähkön ja koneiden polttonesteiden kulutusta seurataan.

13 - Jätteet varastoidaan mahdollisimman turvallisesti itsesyttymisvaaran ehkäisemiseksi. - Jätteiden käsittelyalueen siisteydestä huolehditaan ja laitosaluetta valvotaan. - Melu, ilmanpäästöt ja vesipäästöt eivät ylitä ohje- ja raja-arvoja. Eniten meluavat toiminnot, keskitetään prosessihalleihin. - Logistiikkaa suunnitellaan ja kuljetuskapasiteetti optimoidaan esimerkiksi tyhjäkuljetusten ehkäisemiseksi. 12 Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä t oiminnan vaikutukset ympäristöön Lähiympäristö ja luonto Laitoskiinteistö sijaitsee teollisuusalueella, jossa lähin asutus sijaitsee noin 300 metrin päässä laitoksesta. Laitosalue rajoittuu itäpuolelta rautatiehen ja laitoksen länsipuolella sijaitsee maantie. Itäpuolella on lentokenttäalue. Laitoskiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella eikä sillä luvan hakijan mukaan esiinny mitään suojeltuja kasvi- tai eläinlajeja. Luvan hakija arvioi, ettei toiminnalla ole merkittävää vaikutusta alueen viihtyisyyteen eikä vaikutuksia rajanaapureille toiminnan luonteen ja etäisyyden vuoksi. Laitos sijaitsee teollisuusalueella ja laitosalueella on jo pitkään, ainakin vuodesta 1996 alkaen harjoitettu jätteenkäsittelytoimintoja. Toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu arvioidaan pieneksi. Lisäksi melua lähialueella aiheuttavat esimerkiksi maantie, rautatie ja lentokenttä. Uusien toimintojen ei arvioida ylittävän hakijan nykyisen toiminnan melupäästötasoa merkittävästi. Laitoskiinteistön suuri koko sekä osan toimintojen sijoittaminen sisätiloihin estävät melun leviämistä ympäristöön. Työkoneista ja kuljetuskalustosta aiheutuu jonkin verran tärinää alueella. Yleistä viihtyisyyttä voi haitata etenkin tuulisella säällä ympäristöön mahdollisesti ajautuvat irtoroskat. Tarvittaessa luvan hakija järjestää roskien siivouksen. Ihmisten terveyteen toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta. Hakijan hallussa olevat maa-alueet rajoittuvat idässä rautatiehen ja lännessä maantiehen, joten näihin suuntiin ei aiheudu ainakaan asumustolle mahdollista haittaa. Toiminnan positiiviset vaikutukset luonnolle ja luonnonsuojeluarvoille pidetään merkittävinä, koska toiminta vähentää jätteiden päätymistä kaatopaikoille ja on siten Suomen jätepolitiikan mukaista. Toiminnasta johtuen esimerkiksi kaatopaikoilta vapautuvan metaanikaasun määrä vähenee. Lisäksi toiminta lisää uusiutuvan energian käyttöä, sillä kierrätyspolttoaine sisältää nopeasti uusiutuvaa biohiiltä. Kaasut, pöly ja haju Kuormaajista ja jätteitä kuljettavista kuorma-autoista aiheutuu pakokaasupäästöjä. Niiden ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan normaalia teollista toimintaa suurempia päästöjä.

14 Tuulisena aikana saattaa alueen asfaltoiduilta alueilta nousta ilmaan pölyä ja irtoroskia. Pölyämistä ehkäistään asfalttialueiden säännöllisellä puhdistuksella ja tarvittaessa kastelulla. Pölypäästöt rajoittuvat pääasiassa laitosalueelle alueen suuren koon vuoksi. Myös aita estää pölyn joutumista alueen ulkopuolelle. Hakijan henkilökunta kerää säännöllisesti irtoroskia alueelta niiden leviämisen ehkäisemiseksi. Irtoroskien määrä on pieni. Biojätteen välivarastoinnista mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta rajoittuu luvan hakijan mukaan laitoskiinteistölle eikä ulotu lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin. Kaatopaikalle vietynä jätteistä aiheutuu metaanipäästöjä. 13 Maaperä ja pohjavedet Luvan hakija on arvioinut, että vaikutukset maaperään ovat pienet, sillä jätteenkäsittelytoiminnot sijoitetaan asfaltoidulle alueelle, jossa asfaltin paksuus on mitoitettu niin, että se estää haitallisten aineiden pääsyn maaperään. Alueella ei esiinny pohjavettä, joten toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta pohjaveteen. Vesistö Luvan hakijan käsityksen mukaan toiminnasta ei pääse vesistöön haitallisia aineita. Toimistorakennuksen jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin. Vesistölle mahdollista vaaraa aiheuttavat konehallin jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin öljynerotuskaivon kautta. Sadevedet kulkeutuvat ympäröiviin ojiin. Valumavesissä ei luvan hakijan mukaan ole ympäristölle haitallisia aineita. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Toiminnan ympäristöriskit liittyvät tulipalotilanteisiin ja säiliövuotoihin. Myös koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahingot saattavat aiheuttaa ympäristöriskiä. Kaikissa rakennuksissa on riittävä alkusammutuskalusto ja imeytysainetta onnettomuustilanteiden, kuten vuotojen, varalta. Paloviranomaiset tekevät säännöllisiä tarkistuksia laitosalueelle. Liikkuva kalusto on varustettu alkusammuttimin. Kaluston kuntoa tarkkaillaan ja mahdolliset viat korjataan heti. Tulipaloriskiä pienentävät omalta osaltaan kiinteiden laitteiden ennakkohuolto ja tarkastukset sekä jatkuva käytön aikainen valvonta. Alue on valaistu ja ulkopuolinen vartiointiliike vartioi aluetta myös aukioloajan ulkopuolella. Hakijalla on toimintaansa koskeva ympäristövahinkovakuutus, jonka korvauksen enimmäismäärä vahinkoa kohden on euroa. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Luvan hakija on esittänyt tarkkailuna, että laitoksella kirjataan yksilöidyt tiedot jätteistä ja niiden toimittamisesta. Yhteenveto vastaanotetuista ja

15 prosessoinnin jälkeen edelleen toimitetuista jätteistä laaditaan ympäristöluvan määräysten mukaisesti ja toimitetaan Lapin ELY-keskukselle. 14 Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseksi tämän hakemuksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristönsuojelulain 101 :n mukaiseksi vakuudeksi hakija esittää nykyistä euron vakuutta ympäristön ennalleen saattamiseksi. Vakuuden määrä perustuu vastaanotettavan jätemäärän poistoimittamisesta aiheutuvista kustannuksista. Toiminnan aloitusluvan perusteluina esitetään, että toiminnan aloittaminen niin pian kuin mahdollista on tärkeää asumisen sekajätteen hyötykäyttöasteen nostamiseksi Kemin seudulla. Hakija toteaa, että sillä on valmiudet välittömään asumisen sekajätteen vastaanottoon ja hyötykäyttöön ohjaamiseen ympäristölupaehtojen mukaisesti. Tällä hetkellä Kemin seudulla asumisen sekajäte ajetaan pääosin sellaisenaan kaatopaikan penkkaan. Luvan hakija katsoo, että toimintojen aloittaminen ennen lainvoimaisuutta ei tee myöskään muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska toiminta voidaan tarvittaessa nopeasti saattaa entiseen tilaan. Hakemuksen mukainen toiminta lisää myös muun muassa yksityishenkilöiden ja kotitalouksien mahdollisuuksia kierrättää jätteitään. Laitos kerää ja vastaanottaa jo nyt paperia, pahvia ja kartonkipakkauksia, joten myös sekajätteen vastaanotto ja toimittaminen hyötykäyttöön soveltuu logistisesti toimintaan. Luvan hakija on rakentanut pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakaskohtaisia kierrätysratkaisuja asiakkaan erityistarpeet huomioiden. Toiminnan laajentaminen hakemuksen mukaisesti antaisi mahdollisuuden edelleen kehittää räätälöityjä kierrätysratkaisuja, joka lisäisi kierrätysasetta Kemin seudulla. Vakuus Luvan hakija esittää toiminnan vakuudeksi pankkitakausta ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti ja sen määräksi euroa. Vakuuden määrä perustuu kustannuksiin, jotka syntyvät tilanteessa, jossa alue ja toiminnot muutetaan sellaisiksi, etteivät ne edellytä ympäristölupaa. Selvitys hakijan käytössä olevasta asiantuntemuksesta Luvan hakijalla ja sen toimintaan kiinteästi aikaisemmin liittyneillä Ekoref Oy:llä ja toiminimi Esa ja Pojat taustahenkilöillä on yli 30 vuoden kokemus jätteen kuljetuksista ja jätteen prosessoinnista, mikä turvaa lupaehtojen mukaisen toiminnan onnistumisen ja jätteen hyötykäytön kehittymisen Kemin seudulla. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty toimittamalla nykyistä toimintaa koskeva Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös nro 18/2003 (Dnro LAP-2002-Y ), tiedot asianosaisten kiinteistöjen omistajista, todistus ympäristövahinkovakuutuksesta, yleiskuvaus toiminnasta, tiedot

16 kiinteistöistä ja rakennuksista, tiedot nykyisestä ja uusista toiminnoista, tiedot jätemääristä ja niiden seurannasta ja tilastoinnista, tiedot laitoksen toiminta-ajoista, tiedot ympäristön kuormituksesta ja toiminnan vaikutuksista ympäristöön, selvitys varautumisesta onnettomuustilanteisiin, tiedot parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta toiminnassa, esitys toiminnalle asetettavasta vakuudesta, asemakaavakarttaote, alueen pohjakartta ja kartta, josta ilmenevät lähialueen kiinteistöjen sijainnit sekä selvitys hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta. Edelleen hakemusta on täydennetty ja toimittamalla asianosaisten kiinteistöjen yhteystiedot ja toimittamalla valtakirja ympäristölupa-asian hoitoa varten. 15 Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Kemin kaupungissa sekä kirjeellä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Pohjolan Sanomat -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kemin kaupungilta ja Kemin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Ilmailulaitos Finavialta. Tarkastus Aluehallintovirasto on suorittanut asiassa tarkastuksen, josta laadittu pöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. Lausunnot 1. Lapin ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lapin ELY-keskuksella ei ollut huomauttamista esitettyyn ympäristölupahakemukseen eikä hakemuksen täydennyksessä esitettyyn toimintaan. 2. Kemin kaupungin ympäristöjaosto Pohjanmaan Hyötykäyttö Oy:n lajittelulaitos Kemissä toteuttaa valtakunnallisia ja varsinkin alueellisia tavoitteita hyödyntää jätteitä materiaalina ja energiana, joten sen toiminta Kemissä on siltä osin perusteltua. Toiminnanharjoittajan hakemus toiminnan oleelliseen muuttamiseen perustuu todennäköisesti vuonna 2013 voimaan tulevaan jäteveron muutokseen, mikä nostaa jäteveroa nykyisestä 40 eurosta 50 euroon/tonni sekajätettä. Jäteveron nousun on arvioitu ohjaavan jätteitä yhä enemmän polttoon, samoin kuin vuonna 2016 voimaan tuleva määräys, jolla kielletään bio-hajoavan jätteen kaatopaikkasijoittaminen. Edellä mainitut seikat huomioiden on ymmärrettävää että toiminnanharjoittaja hakee lupaa laitoksen toimintojen laajentamiseen uudelle tontille (tontti 1), minne on suunniteltu välivarastoitavaksi asumisen sekajätettä. Meri-Lapin kunnat, pois lukien Simon kunta, ovat perustaneet yhteisen jäteyhtiön, jonka omistuksessa on Riukkajängällä sijaitseva jätteiden vas-

17 taanotto- ja loppusijoituspaikka. Siirryttäessä asumisjätteiden käsittelyssä penkkaan sijoittamisen asemasta niiden hyödyntämiseen lämmön tuottamiseen polttamalla, tulisi koko alueen asumisjätteiden välivarastointi keskittää Riukkajängälle, sillä alueella on jo olemassa olevat valmiudet sekajätteiden välivarastointiin ja käsittelyyn. Jos lupaviranomainen kuitenkin katsoo tarpeelliseksi asumisen sekajätteen välivarastoinnin sallimisen ympäristölupahakemuksessa esitetylle paikalle, tulisi lupamääräyksissä huomioida seuraavaa: Toiminnanharjoittajan tulisi saattaa laitoksen nykyinen toiminta ensin kaikilta osin voimassa olevan ympäristöluvan määräysten mukaiseksi. Kemin kaupungin viranomaisten taholta suoritetussa tarkastuksessa ( ) havaittiin, että alueella oli ulkovarastoituna muun muassa sekalaista rakennusjätettä, asfalttia, metalli- ja SE-romua, jotka ympäristöluvan määräysten mukaisesti tulisi olla hallitiloissa. Aluetta ei myöskään ollut aidattu, vaikka ympäristölupa edellytti sen tehtäväksi. Lupaviranomaisen tulisikin ennen ympäristöluvan antamista pitää alueella katselmus, jossa voitaisiin paikan päällä todeta, miten laitoksen nykyinen toiminta täyttää nykyisen ympäristöluvan lupamääräykset. Katselmuksessa voitaisiin myös todeta soveltuuko suunniteltu laajennuspaikka toiminnan laajentamiseen ja asumisen sekajätteen käsittelyyn ja välivarastointiin. Jos lupaviranomainen päätyy ratkaisuun, että toimintaa voidaan laajentaa asumisen sekajätteen välivarastointiin, tulisi lupamääräyksissä edellyttää, että tämä toiminta tapahtuu suljetussa ja katetussa teollisuushallissa. Tällainen teollisuushalli suojaisi jätteitä eri sääilmiöiltä (sade, tuuli, lumi ja aurinko). Teollisuushalli voidaan myös varustaa hajun käsittelyjärjestelmällä (esimerkiksi suodattimet), sillä asumisen sekajäte ja biojäte tuottavat aina hajuhaittaa. Tämän johdosta lupamääräyksissä tulisikin kiinnittää erityistä huomiota miten toiminnasta aiheutuva mahdollinen hajuhaitta ja hajun leviäminen lähimmillään noin 300 metrin päässä oleviin asuinrakennuksiin voidaan eliminoida. Toimimalla katetussa ja suljetussa teollisuushallissa voidaan lisäksi estää roskaantumista, poistaa toiminnasta aiheutuva maisemallinen haitta ja viihtyisyyden vähentyminen sekä estää haittaeläinten (linnut ja rotat) pääsy jätteisiin. Toiminnanharjoittajan vaihtoehtoisella esityksellä, jossa jätteet puretaan kannellisiin välivarastointisäiliöihin, ei voida saavuttaa vastaavia ympäristönsuojelullisia etuja kuin suljetulla ja katetulla halliratkaisulla. Kannellisia varastointisäiliöitä ei voida varustaa myöskään millään teknisellä laitteella, jolla hajunkäsittely voitaisiin toteuttaa. Edellä mainitusta syystä johtuen, toiminnanharjoittajalle ei tulisi myöntää ympäristölupaa asumisen sekajätteen välivarastointiin kannellisissa säiliöissä. Teollisuushalli tulisi varustaa viemäröinnillä. Jätevesien johtamisesta Kemin Vesi Oy:n viemäriverkostoon tulee tehdä teollisuusjätevesisopimus yhtiön kanssa. Lupamääräyksissä tulisi käyttöön otettava välivarastointialue määrätä asfaltoitavaksi vettä läpäisemättömällä pinnoitteella. Jos toiminnanharjoittajalle myönnetään lupa asumisen sekajätteen välivarastointiin, tulisi ympäristöluvassa antaa määräykset kuinka paljon tätä jätettä saa olla kertavarastoituna. Hakemuksen mukaista sekajätteen maksimivarastointimäärää tulisikin huomattavasti pienentää, jotta toiminta olisi todellista välivarastointia ja jätteiden kuljetus tapahtuisi nopealla syklillä. Tämän vuoksi lupamääräyksissä tulisi huomioida se, että asumisen yhdyskuntajätettä ei varastoitaisi hallissa muutamaa päivää pitempää. Varsinkin 16

18 kesällä varastossa oleva asumisen sekajäte alkaa biohajota, jolloin se tuottaa hajua aiheuttavia kaasuja. Toiminnanharjoittajan esittämä euron vakuutta voidaan pitää alimitoitettuna ja tulisi määrätä vähintään euroksi. Jos toiminnasta aiheutuu hajun tai muun toiminnan muodossa tavanomaista teollisuustoimintaa suurempaa haittaa ympäristölle ja/tai ihmisille, ei eurolla voida tehdä juuri mitään parannuksia haitan poistamiseksi. Riittävän suuri vakuus on tarpeen kattamaan myös mahdollisen onnettomuuden, esim. tulipalon seurauksena syntyvien ympäristöhaittojen poistamisesta aiheutuvat kustannukset. Tämän johdosta vakuusmäärää tulisi nostaa vähintäänkin esitettyyn tasoon. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien ennakoimattomien haittojen vuoksi ympäristölupaa ei tulisi myöntää pysyvänä vaan määräaikaisena. Ympäristöluvassa kaikki laitoksella tapahtuva toiminta pitäisi rajoittaa mieluummin välille Toimintaa tulee harjoittaa siten, että erityisesti asuinalueille leviävä meluhaitta minimoidaan. Edellä esitetyt vaatimukset eivät ole kohtuuttomia eivätkä perusteettomia, kun huomioidaan toiminnasta aikaisemmin annetut lausunnot ja kehotukset, joilla toiminnan aiheuttamia ympäristö- ja turvallisuushaittoja sekä haittoja naapurustolle on pyritty korjaamaan. Ennen lupapäätöksen tekemistä lupaviranomaista pyydetäänkin hankkimaan käyttöönsä Lapin ympäristökeskuksen antamat kehotukset (LAP-2005-Y-68, LAP-2005-Y ja LAP-202-Y ), samoin kuin Ilmailulaitoksen antama lausunto (LAP-2005-Y-68-11). Alueella on voimassa lainvoimainen asemakaava ( ). Kaavassa alue on TKL-teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. Ympäristölupahakemuksen mukaan korttelissa on tarkoitus välivarastoida asumisen sekajätettä, mikä on kaavan sallimaa toimintaa. Laitokselle tuotava asumisen sekajäte tulee paalata. Paalattuna ja tiiviinä asumisen sekajäte tuottaa hajuhaittaa vähemmän kuin paalaamaton jäte. Lupaviranomaisen tulisi ennen lupapäätöksen tekemistä tutustua Suomessa jo olemassa oleviin vastaaviin laitoksiin Kemin kaupunginhallitus Kemin kaupunginhallitus on antanut asiasta ympäristöjaoston lausunnon kanssa saman sisältöisen lausunnon. 4. Finavia Oyj Toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa on huomioitava laitoksen läheisyys Kemi-Tornion lentoasema-alueesta. Laitos sijaitsee lentoaseman länsipuolella muutaman sadan metrin etäisyydellä lentoaseman liikennealueesta. Eri jätejakeiden purku- ja lastaustoiminta sekä käsittely ja varastointi on tehtävä siten, että tuulen mukana ei kulkeudu ainesta ja etteivät jätteet houkuttele alueelle lintuja, joista voi olla haittaa tai vaaraa lentoliikenteelle. Sekajätteen varastointi on tehtävä suljetussa hallissa tai varastokonteissa, joilla estetään lintujen kerääntyminen alueelle. Energiajätteiden murskauksen aikana on tarkkailtava mahdollista pölyämistä sekä tarvittaessa huolehdittava pölyn sidonnasta. Lisäksi on tarkkailtava mahdollisten ainesten, kuten paperin ja muovin kulkeutumista tuulen mukana ja tarvittaessa tehtävä murskaus sisätiloissa.

19 Finavia Oyj edellyttää, että lentoaseman läheisyyteen sijoittuva toiminta ei millään tavalla vaaranna lentoturvallisuutta. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli lentoturvallisuutta vaarantavaa pölyämistä tai tuulen mukana kulkeutuvaa ainesta torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai mikäli toiminnasta mahdollisesti aiheutuva tärinä vaikuttaa lennonvarmistuslaitteistojen toimintaan. Finavia Oyj edellyttää, että luvan hakijan on ilmoitettava laitoksen yhteystiedot Kemi-Tornion lentoaseman lennonjohtoon mahdollisten poikkeustilanteiden varalta. 18 Muistutukset ja mielipiteet 5. Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry pitää hyvänä, että Kemissä on riittävän lähellä (noin 5 km keskustasta) kierrätettäville jätteille ns. Ekoasema. Tällöin vanhat SER-laitteet, metallit, öljyt, maalit ja vastaavat jakeet tulevat hyötykäyttöön, jolloin metsiin ja muualle luontoon ei kerry jätteitä. Muistuttaja pitää tärkeänä, että kyseinen käsittelyalue pysyy siistinä, niin kuin voimassa oleva ympäristölupakin edellyttää, ja ettei siellä harjoiteta toimintaa, joka aiheuttaa haju-, melu- ja pölyhaittoja. Muistuttajan näkemyksen mukaan voimassa olevan ympäristöluvan (LAP Y ) lupamääräyksessä 1 on yksiselitteisesti kerrottu, ettei kiinteistölle saa vastaanottaa sekalaista yhdyskuntajätettä, biojätettä eikä romuajoneuvoja. Tämä on perustunut etupäässä siihen, että alueelle on joskus päässyt tulemaan sekalaista yhdyskuntajätettä ja biojätettä, joka on saanut linnut parveilemaan alueella ja näin ollen aiheuttanut vaaraa lentoliikenteelle. Nykyisessä ympäristöluvassa on mukana Ilmailuhallituksen (nykyisin Finavia) sekä Kemin kaupungin lausunnot, joissa on tuotu lintuhaitta esille. Muistuttajan mielestä nykyisen ympäristöluvan määräys 1 tulee pitää voimassa eikä hyväksyä sekalaisen yhdyskuntajätteen ja biojätteen käsittelyä ja välivarastointia alueella. Vaikka toiminnanharjoittaja aikoo käsitellä edellä mainitut jätteet sisätiloissa, niin on ilmeistä, että purku, käsittely ja varastointi aiheuttavat hajuhaittoja, sillä hajut leviävät kuitenkin ympäristöön vetäen puoleensa lintuja. Lisäksi hajut leviävät lähialueella oleville asuinalueille ja Kemi Tornion lentokentän alueelle. On huomioitava, että vallitsevat tuulet käyvät lounaasta lentoasemalle päin, jolloin ne haittaavat lentomatkustajia. Muistuttaja pitää logistisesti tarpeettomana hakemuksen mukaista käsittelyä ja välivarastointia. Sekalaisen yhdyskunta- ja biojätteen käsittely tulee suorittaa niissä voimaloissa, joissa jäte poltetaan. Muistuttajan mielestä toiminnan laajennus tontille 1 voidaan myöntää. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että aluetta käytetään pelkästään puhtaiden maa-ainesten käsittely- ja varastointialueena. Alueesta ei saa tulla myöskään sekalaisen romun varastopaikkaa. Muistuttajan mielestä energiajätteen murskaus ja muukin käsittely tulee suorittaa sisätiloissa, niin kuin voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksissä 11 ja 16 mainitaan. Jos murskaus tapahtuisi ulkona, olisi vaarana roskaantuminen ja melun lisääntyminen lähiympäristössä. Muistuttaja toteaa, että voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukaista aitaa ja portteja ei ole rakennettu lainkaan. Tulotiellä on vain

20 epämääräinen kettinkieste, jolla alue suljetaan. Aidan puuttumisen vuoksi alue on aika-ajoin melko roskainen. Muistuttajan mielestä on syytä tarkastaa myös, toimiiko toiminnanharjoittaja voimassa olevan ympäristöluvan muiden määräysten mukaisesti AA ja BB Muistuttajat vastustavat biojätteen välivarastointia. Uusiokadulla on muistuttajien mukaan nyt jo rottia ja niiden määrä tulisi lisääntymään huomattavasti biojätteen välivarastoinnin myötä ja niiden haittaavan myös matkailua, koska lähistöllä on lentokenttä. Muistutuksessa todetaan, että vallitseva tuulensuunta on länsi, minkä vuoksi myös hajuhaitat ovat lentoaseman ympäristössä. Muistuttajat ovat ajaneet moottoritiellä ja Vähälän terminaalin kohdalla auton alle oli jäänyt rotta. Röngän teurastamo on kivenheiton päässä jätteenkäsittelylaitoksesta. 7. CC ja DD Muistuttajat vastustavat asumisen sekajätteen välivarastoinnin sallimista, koska toiminnasta aiheutuisi muistuttajien maa-alueelle hajuhaittoja, roskaantumista, pölypäästöjä ja melua. Muistuttajat eivät pidä Vilmilän teollisuusaluetta myöskään sopivana kotitalousjätteen käsittelypaikkana. Syynä tähän ovat lentokentän välitön läheisyys ja haitat läheisille asuinalueille. Kotitalousjätteiden käsittelytoiminta alentaa muistuttajien mukaan myös tulevien toimijoiden halukkuutta sijoittua Vilmilän teollisuusalueelle. 8. EE ja FF Muistutuksessa todetaan, että laitoksesta noin kilometrin säteellä sijaitsee useita satoja asuntoja ja jos laitoksella varastoitaisiin biojätettä, ne ja lähiympäristö kärsisivät merkittävästi hajuhaitoista ja avonaisen varastoalueen houkuttelemista lokeista ym. linnuista. Muistuttajat vaativat, että toiminnan mahdollinen laajentaminen kotitalouksien sekajätteen keräämiseen ja varastoimiseen on toteutettava sillä tavoin, että edellä mainittuja haittoja ei synny missään määrin tai sitten toiminnan laajentamiselle ei tule myöntää lupaa. Lisäksi muistuttajat vaativat, että kaikkien nykyisessä luvassa annettujen määräysten noudattaminen ja niiden toteuttaminen tulee varmistaa. 9. GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, NN, OO ja PP Muistuttajat vaativat, ettei lupaa tule myöntää, koska toimipaikan vieressä sijaitsevassa Paattion kaupunginosassa asuu runsaasti asukkaita eikä hajuhaittoja voi rajata teollisuustontin rajojen sisälle, kuten luvan hakija antaa hakemuksessaan ymmärtää. Lisäksi biojätteet aiheuttavat lintuhaittoja, mikä vaikeuttaa vieressä sijaitsevan lentokentän lentoliikennettä. Lisäksi biojätteet keräävät muitakin haittaeläimiä, esimerkiksi rotat lisääntyvät ja leviävät asuinalueille. Muistuttajien mielestä alkuperäisen luvan kaikkia ehtoja ei ole vieläkään täytetty, joten oletettavasti uusiakaan ehtoja ei tulla täysin täyttämään. Lisäksi jätteistä valuvia nesteitä aiotaan johtaa avo-ojiin, mistä ne siirtyvät

21 luontoon ja lopulta vesistöön. Alueen pääoja (Paattionoja) kulkee asutusalueiden läpi. Edelleen muistuttajat toteavat, että vireillä olevasta asiasta on asuinalueiden asukkaille tiedotettu todella huonosti eikä kaikille ole lähetetty tiedotetta lainkaan. Teollisuustontit, joille lupaa haetaan, sijaitsevat 5 km Kemin keskustasta, mutta hakemuksessa ei ole mainittu, että koko 5 km:n matkalla on runsaasti asutusta. 20 Hakijan vastine lausuntoihin 1. Lapin ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Koska Lapin ELY-keskus on lausunut, ettei sillä ole huomauttamista hakemukseen eikä esitettyyn toimintaan, ei hakijalla ole tarvetta antaa vastinetta lausunnon johdosta. 2. Kemin kaupungin ympäristöjaosto ja 3. Kemin kaupunginhallitus Saman sisältöisessä lausunnossa todetaan, että hakemuksen mukaisten asumisen jätteiden välivarastointi pitäisi keskittää Riukkajängälle hakijan hakemuksen vastaisesti. Hakija toteaa, että se hakee ympäristölupaa sen hallinnoimille kiinteistöille Kemin kaupungin Vilmilän kaupunginosan osoitteessa Uusiokatu 5. Vireillä oleva ympäristölupahakemus tulee ratkaista ympäristönsuojelullisten seikkojen perusteella siten kuin ympäristönsuojelulaki määrää ja mitä hakija hakemuksessaan on esittänyt. Sillä seikalla, että jossain muualla olisi toimintaan soveltuva alue, ei voi olla merkitystä lupaharkinnassa. Se ei miltään osin liity ympäristönsuojelulain tarkoitukseen tässä asiassa. Toisaalta voidaan todeta, että kyseinen Riukkajängän alue sijaitsee noin 40 km Kemistä, kun taas hakijan alue sijaitsee lähellä, noin 5 km:n päässä keskustasta. Liikennepäästöt olisivat huomattavasti suuremmat, jos asumisen sekajäte ohjattaisiin hakijan alueen sijasta Riukkajängälle. Tuoreessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisussa (ESAVI/361/04.08/2010) ei lupaharkintaan vaikuttanut Salon kaupungin vastaavan tyyppinen lausunto, jossa se olisi sijoittanut haetut jätehuoltotoiminnot mieluummin Salon Metsä-Jaanuun kuin Salon Meriniittyyn, jossa olemassa oleva laitos sijaitsi. Sijaintipaikkaan liittyvät spekuloinnit voivat myös rajoittaa jätehuoltomarkkinoiden kilpailua, jos ympäristöluvilla ohjataan laitosten sijaintipaikkoja. Tässä tapauksessa Kemin kaupunki on todennut hakijan toiminnan asemakaavan mukaisuuden, jolloin haettu toiminta ei olisi lainvoimaisen asemakaavan vastaista. Hakijan käsityksen mukaan lupaharkintaan ei siis saa vaikuttaa vaihtoehtoista sijaintipaikkaa koskevat lausumat, jotka poikkeavat hakemuksesta. Lausunnoissa todetaan, että jätteet käytettäisiin lämmön tuottamiseen. Tämä on totta, mutta kuten hakija on hakemuksessaan esittänyt, jätteillä tuotettaisiin myös sähköä ja teollisuushöyryä. Tämä koskee niin asumisen sekajätettä kuin muita energiajakeita. Näiden jätejakeiden energiatoimitukset olisivat eri voimalaitoksiin niiden käyttämän erilaisten tekniikoiden vuoksi. Uusi voimaan astuva jätelaki ei määrää energiahyötykäytölle etusijajärjestystä, vaikka jätteen energiahyödyntämistä on monentasoista. Vanhojen arinatekniikkaan perustuvien voimaloiden kuten Turun laitoksen hyötysuhde on huonompi kuin uusien rakenteilla olevien laitosten. Hakijan toimesta jätteet ohjattaisiin korkean hyötysuhteen omaavaan laitokseen, jolloin saavutetaan ilmastomuutoksen ehkäisemisen kannalta tehokkain lopputulos. Ilmastomuutoksen torjuntaan liittyy myös se, että jätteiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt olisivat pienimmät hakijan kon-

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.

ASIA. LUVAN HAKIJA Tmi Kauko Pakonen Vähäruonantie KEMI. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/2014/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.2014 ASIA Metalliromun ja puun kierrätystoimintaa koskeva ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Jätteen kierrätyslaitos, Nivala

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Jätteen kierrätyslaitos, Nivala LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Jätteen kierrätyslaitos, Nivala Kierrätysmetalli Life Oy Ilamontie 333A 13900 PEKOLA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

14, 11, 2014 5.11.2014. Jaakko Heinolainen Etelä -Suomen aluehallintovirasto Ympäristövastuualue PL 110 00521 Helsinki

14, 11, 2014 5.11.2014. Jaakko Heinolainen Etelä -Suomen aluehallintovirasto Ympäristövastuualue PL 110 00521 Helsinki 5.11.2014 Etelä-Suomen NH 14, 11, 2014 Jaakko Heinolainen Etelä -Suomen aluehallintovirasto Ympäristövastuualue PL 110 00521 Helsinki DNRO ESAVII Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie 127 30420 Forssa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.09.2012 275 HEL 2011-006220 T 11 01 00 00 ESAVI/173/04.08/2012, ESAVI/174/04.08/2012 Päätös Laitosten sijainti Aikaisemmat

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Salon Hyötykäyttö Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee yhtiön jätteenkäsittelylaitoksen

Päätös. Salon Hyötykäyttö Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee yhtiön jätteenkäsittelylaitoksen Päätös Etelä-Suomi No 143/2011/1 Dno ESAVI/361/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.11.2011 ASIA Salon Hyötykäyttö Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee yhtiön jätteenkäsittelylaitoksen nykyisen toiminnan

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot