Keskustelutilaisuus Siirtorajoitusten hallinnan verkkosäännöstö (Network Code on Capacity Allocation CACM)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskustelutilaisuus 8.5.2012 - Siirtorajoitusten hallinnan verkkosäännöstö (Network Code on Capacity Allocation CACM)"

Transkriptio

1 Keskustelutilaisuus Siirtorajoitusten hallinnan verkkosäännöstö (Network Code on Capacity Allocation CACM) Tilaisuuden avaus, kuulemisprosessi ja -aikataulu Viranomaisen puheenvuoro Verkkosäännön sisältö Lounas (11:30 12:30) Verkkosäännön sisältö jatkuu Pyydetyt puheenvuorot Nord Pool Spot Energiateollisuus Fortum Keskustelu ja vapaat kommentit Tilaisuuden päättäminen

2 CACM Network Code Update on progress & process Stakeholder Workshop 7 May 2012

3 The code aims to facilitate delivery of the Target Model Capacity calculation Flow based approach (FB) Coordinated available transmission capacity (ATC) Capacity allocation Physical and/or Financial Transmission Rights Implicit allocation Price coupling Continuous Implicit allocation TSO-TSO balancing model Time frame Long-term market Day-ahead market Intraday market Balancing market

4 Developing the CACM network code to date Early 2011 ENTSO-E created 3 drafting teams Official letter from EC 19 September 2011 First consolidated version circulated in late December Refining the draft & discussing with stakeholders Work on consistency & stakeholder approvals Launch of the public consultation March 2012

5 Working structures & challenges Capacity Calculation Drafting Team CACM was originally 3 network codes and our working structure reflected this. Each team developed part of the code, which wasn t easy. Intraday Drafting Team Day Ahead Drafting Team The need for consistency between parts quickly became clear. And some issues cut across all sections. Hence important roles for a coordinating team and working groups.

6 The need for coordination RfG Code What lessons can be learned? The CACM code needs to be coordinated with other codes & areas of work. CACM Network Code This isn t a simple task and needs careful drafting. Forwards NC (part of CACM FWGL) Balancing NC (final market timeframe, close to ID) Guidelines on Transparency Regional projects (important experience) Operational Security Code (vital to Cap Calc) Commission Guideline on Governance (vital to DA) Load Frequency Control & Reserves Code (vital to balancing)

7 How have stakeholders been involved in code development? Expert groups Bilateral Meetings Presentations/ conferences Workshops (like today) Engagement by TSOs at national level Public consultation ENTSO- E Information on the ENTSO-E website

8 What s covered in the CACM code? The CACM network code : - Day ahead target model for market coupling. - Intra-day target model of implicit continuous trading. - Rules for calculating capacity and defining bidding zones. - General sections on definitions, firmness, cost recovery & congestion income distribution.

9 The Supporting Document Frequently asked questions An assessment against the FWGL A non technical explanation of decisions The supporting document: Attempts to explain the code (and reduce comments) in a clear way and to aid transparency. Tries to meet the obligations placed on ENTSO-E by the EC. And demonstrate the FWGL is met. We d welcome views on whether it was helpful.

10 Next steps Analysis of responses begins late May Stakeholder workshop CACM Network on next Code steps July 2012 An update on progress & process Updating of the draft and internal approvals Summer 2012 Ongoing discussions with stakeholders, regulators and stakeholder group. Stakeholder Workshop 7 May 2012 Internal Approval of the network code late Summer Submission to ACER by 30 September 2012

11 What we ll deliver to ACER in September The final network code A document explaining the choices made An updated assessment against the FWGL Delivered to ACER for an opinion ACER will then have 3 months to provide an opinion on the network code to the Commission. And the Commission will consider that opinion and, if they re happy, start Comitology.

12 Thank you very much for your valuable contributions

13 Viranomaisen puheenvuoro Kapasiteetin jakamista ja siirtorajoitusten hallintaa koskeva verkkosääntö Ryhmäpäällikkö Antti Paananen Energiamarkkinavirasto Fingridin keskustelutilaisuus

14 Sisältö 1. Tausta EU-tasoisille verkkosäännöille 2. Verkkosääntöjen valmisteluprosessi viranomaisen näkökulmasta 3. ACERin puiteohje kapasiteetin jakamisesta ja siirtorajoitusten hallinnasta 4. Valmistelussa olevat muut verkkosäännöt ja ohjeet

15 Miksi laaditaan EU-tasoisia verkkosääntöjä? EU:n asettamat energiatavoitteet Uusiutuvien energialähteiden lisääminen sähkön tuotannossa (20/20/20 tavoitteet) Riittävän toimitusvarmuustason saavuttaminen Energiasisämarkkinoiden edistäminen (erityisesti rajat ylittävässä sähkökaupassa) -> Tavoitteena luoda EU:n yhteiset sähkömarkkinat vuoteen 2014 mennessä Yhteiset verkkosäännöt ovat keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Asetuksella 714/2009 säännellään verkkosääntöjen valmistelua

16 Vaatimuksia puiteohjeille ja verkkosäännöille ACERin laatimat puiteohjeet ovat ei-sitovia ja niiden tulee sisältää selkeät ja objektiiviset periaatteet verkkosääntöjen kehittämiseksi (art 6(2)) Puiteohjeiden on edistettävä syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden tehokasta toimintaa (art 6(2)) Verkkosäännöt laaditaan verkkoja koskevia rajat ylittäviä ja markkinaintegraatiota koskevia kysymyksiä varten (art 8(7)) Verkkosäännöt eivät rajoita jäsenvaltioiden oikeutta määritellä kansallisia verkkosääntöjä, jotka eivät vaikuta rajat ylittävään kauppaan (art 8(7))

17 Mistä aiheista verkkosääntöjä laaditaan? Art 8(6): verkkosääntöjen on katettava seuraavat alat, ottaen tarvittaessa huomioon alueelliset erityispiirteet: a) verkon varmuutta ja luotettavuutta koskevat säännöt, mukaan lukien teknistä siirron varakapasiteettia koskevat säännöt verkon käyttövarmuutta varten; b) verkkoon kytkemistä koskevat säännöt; c) kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä koskevat säännöt; d) tietojen vaihtoa ja taseselvitystä koskevat säännöt; e) yhteen toimivuutta koskevat säännöt; f) toimintatavat hätätilanteissa; g) kapasiteetinjakoa ja ylikuormituksen hallintaa koskevat säännöt; h) kauppaa koskevat säännöt, jotka liittyvät verkkoon pääsyä koskevien palvelujen tekniseen ja operatiiviseen tarjoamiseen ja järjestelmän tasapainottamiseen; i) avoimuutta koskevat säännöt; j) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan lukien verkkoon liittyvät varavoimaa koskevat säännöt; k) yhdenmukaistettuja siirtotariffirakenteita koskevat säännöt, mukaan lukien säännöt sijaintia koskevista signaaleista ja korvauksista siirtoverkonhaltijoiden välillä; ja l) sähköverkkojen energiatehokkuus

18 Verkkosääntöjen valmisteluprosessi Stakeholder consultation EU Commission ENTSO-E 3-year Work Programme ACER Stakeholder workshops Request for FWGL Framework Guidelines (max 6 months) Stakeholder consultation & workshops Draft Network Code (max 12 months) Mandate letter Consultation Evaluation (max 3 months) Stakeholder consultation? Decision Comitology (+/- 1 year) Member states Legally binding Network Code Impact on national codes

19 Verkkosäännön valmisteluprosessi viranomaisten kannalta 1. Puiteohjeen valmistelussa ACER+regulaattorit määrittävät verkkosäännön periaatteet Ongelman määrittely, tavoitteiden asettaminen, eri politiikkavaihtoehtojen arviointi Initial Impact Assessment Puiteohjeessa määritetään selkeät ja objektiiviset periaatteet verkkosäännön kehittämiseksi Valmisteluprosessi sisältää konsultaation + keskusteluita sidosryhmien kanssa 2. Verkkosäännön evaluointi (ACER+regulaattorit) 3. Verkkosäännön käsittely komitologia-menettelyssä (jäsenvaltiot/ministeriöt) 4. Sitovan verkkosäännön noudattamisen valvonta kansallisesti (regulaattorit) Verkkosääntö voi myös sisältää tehtäviä viranomaisille

20 ACERin puiteohje kapasiteetin jakamisesta ja siirtorajoitusten hallinnasta Komissiolta ERGEG:lle virallinen pyyntö aloittaa puiteohjeen valmistelu ACERin puiteohje hyväksytty Puiteohje on saatavilla osoitteessa (>Activities >FG & code development >Electricity)

21 Puiteohjeessa esitetyt vaatimukset laadittavalle verkkosäännölle Kapasiteetin laskenta Rajakapasiteettien laskennassa käytettävä joko Flow-Based (FB) tai Available Transfer Capacity (ATC) menetelmää Laskentamenetelmän kuvaus julkaistava Laadittava yhteinen verkkomalli (Common grid model) Tarjousalueet Tarjousalueiden määrittelyssä otettava huomioon markkinoiden kokonaistehokkuus (mm. sosio-ekonominen hyvinvointi, kilpailutilanne, verkkorakenne, suunnitellut verkon vahvistamiset, vastakauppakustannukset) TSOt määrittävät tarjousalueet ja regulaattoreiden on hyväksyttävä ne Rajasiirtokapasiteetin rajoittaminen tarjousalueen sisäisten pullonkaulojen hallitsemiseksi ei ole hyväksyttyä

22 Puiteohjeessa esitetyt vaatimukset laadittavalle verkkosäännölle Pitkän aikavälin (LT) kapasiteetin jakaminen Käytettävissä olevat mallit ovat: finanssisiirto-oikeudet (FTR) tai fyysiset siirto-oikeudet sisältäen käytä-tai-myy ehdon (PTR with UIOSI), ellei rajan molemmilla puolilla ole käytettävissä muita riittävän likvidejä suojausmarkkinoita NordREG valmistelee kesäkuun loppuun mennessä esityksen ACERille, mitä mallia tulisi käyttää kapasiteetin jakamisessa Pohjoismaiden sisäisillä rajoilla sekä Pohjoismaiden ja Manner- Euroopan välisillä rajoilla Päivää edeltävän (DA) kapasiteetin jakaminen Mallina käytettävä implisiittistä huutokauppaa, jossa määräytyy samanaikaisesti sekä hinnat että volyymit (single price coupling) Jos siirtokapasiteetti alueiden välisen rajan yli ei riitä, alueiden välille syntyy hintaero Allokoitua rajasiirtokapasiteettia ei saa muuttaa kuin hätä- ja force majeure tilanteissa (firmness)

23 Puiteohjeessa esitetyt vaatimukset laadittavalle verkkosäännölle Päivän sisäinen (ID) kapasiteetin jakaminen Tavoitemallina jatkuva implisiittinen kauppa Harmonisoitu kauppojen sulkeutumisaika (gate closure time) Laadittava Euroopan laajuinen jaettu tilauskirja (shared orderbook) sekä kapasiteetin hallintamoduuli (capacity management module) Koordinoitu päivänsisäisen siirtokapasiteetin päivitys ja uudelleenlaskenta Eksplisiittinen pääsy päivänsisäiseen siirtokapasiteettiin on mahdollista hyväksyä vain siirtymäajaksi

24 ENTSO-E:n laatiman verkkosäännön evaluointi ACERin lausunto komissiolle 3 kuukauden kuluessa siitä, kun ENTSO-E on toimittanut verkkokoodin ACERille Sidosryhmien konsultaatiosta ei vielä päätöstä Evaluoinnissa tarkastellaan Vastaako verkkosääntö puiteohjeessa esitettyjä vaatimuksia Täyttääkö verkkosääntö tavoitteet: Toimitusvarmuuden säilyttäminen Sähkön sisämarkkinoiden ja rajat ylittävän kaupan toiminnan tukeminen Etujen tuominen asiakkaille Uusiutuvan sähkön tuotannon edistäminen Evaluoinnin perusteella ACER päättää, suositteleeko ACER komissiolle verkkosäännön hyväksymistä

25 Kysymyksiä liittyen ENTSO-E:n verkkosääntöluonnokseen Edistääkö sääntö kaikilta osin markkinakehitystä tehokkaampaan suuntaan ja tuoko se hyötyjä asiakkaille? Ovatko säännössä asetetut vaatimukset eri osapuolille riittävän symmetrisiä (regulaattorit, TSOt, pörssit, markkinaosapuolet)? Sisältyykö sääntöön riittävästi (alueellista) TSOiden välistä koordinointia vai onko jätetty asioita kansalliselle tasolle? Onko sääntö riittävän yksityiskohtainen? Sääntöluonnos sisältää useita asioita, joissa tarvitaan kansallisen regulaattorin hyväksyntä (lyhyellä aikataululla)

26 Puiteohjeiden ja verkkosääntöjen valmistelun priorisointi 12 aluetta (714/2009) Puiteohjeet ENTSO-E:n laatima verkkosääntö ACERin evaluointi Komitologia Prioriteettilistasta keskustelu sidosryhmien kanssa Firenze foorumissa Säännöllinen keskustelu EC / ACER (CEER) / ENTSO-E Tuloksena 3-vuoden työohjelma verkkokoodien valmistelulle Korkea prioriteetti: verkkokoodit, jotka on laadittava vuoteen 2014 mennessä (edellytyksenä EU:n yhteisille sähkömarkkinoille) Matala prioriteetti: aikataulu avoin Komissio järjestää vuosittain prioriteettilistasta konsultaation (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/ _net work_codes_en.htm)

27 EC/ACER/ENTSO-E 3-vuoden työohjelma (tilanne ) Deliverable ENTSO-E Comito Scoping Phase ACER FG draft code drafting ACER 2011 evaluat logy Start End Start End Start End ion Start Electricity Products/legislation relevant for effective implemention of the IEM FG on capacity allocation and congestion management Q1/11 Q2/11 NC on capacity allocation and congestion management 1 Q3/11 Q3/12 Q4/12 Q1/13 NC on forw ard markets 2 Q4/12 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Regional progress, setup and testing (incl. AESAG process and Regional Initiatives Work Program) EC comitology guideline on governance 3 Q2/12 FG on grid connection 4 Q2/11 Q2/11 NC on grid connection 5 Q3/11 Q2/12 Q3/12 Q4/12 NC on DSO and industrial load connection Q1/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 FG on system operation 6 Q2/11 Q4/11 NC on operational security Q1/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 NC on operational planning and scheduling Q2/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 NC on load-frequency control and reserves Q3/12 Q2/13 Q3/13 Q4/13 NC on operational training NC on requirements and operational procedures in emergency FG on balancing Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 NC on balancing 7 Q4/12 Q3/13 Q4/13 Q1/14 EC comitology guideline on transparency Q1/12 FG on Third Party Access Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 NC on third party access NC on data exchange and settlement Possible Guidelines/FG on incentives to TSOs to increase crossborder Q3/11 Q1/12 Possible Guidelines on investment incentives to TSOs Q3/11 Q1/12 EC Comitology Guideline on tariffs Q3/11 Q1/12 LEGEND FG Framew ork Guideline Common scoping discussions ACER evaluation of NC NC Netw ork Code ENTSO- E w ork Comitology process (including EC input to Comitology) ACER w ork Preparatory work including codes consistency work ACER consultations ENTSO-E consultations

28 Tilanne muiden puiteohjeiden osalta Puiteohje verkkoon liittämisestä (FWGL on Electricity Grid Connections) ACER hyväksynyt puiteohjeen Puiteohje järjestelmän käytöstä (FWGL on System Operation) ACER hyväksynyt puiteohjeen Puiteohje tasehallinnasta (FWGL on Balancing) Luonnos puiteohjeesta on parhaillaan konsultaatiossa klo (CET) saakka; puiteohje hyväksyttäneen syyskuussa Puiteohje kolmansien osapuolten verkkoon pääsystä (FWGL on Third Party Access) Käynnistyy mahdollisesti loppuvuodesta 2012, puiteohje annettaneen 2013 Komission suuntaviivat hallinnoinnista (EC guideline governance of day-ahead market coupling) Luonnos ollut konsultaatiossa alkuvuonna, komitologiaan arviolta 2013 Komission suuntaviivat läpinäkyvyydestä (EC guideline of Enhanced data transparency on electricity market fundamentals) Luonnos ollut konsultaatiossa 2011, komitologiaan arviolta 2012

29 Ennakoivaa energiamarkkinoiden valvontaa Aktiivista markkinoiden edistämistä Asiantuntevaa palvelua Kiitos mielenkiinnostanne! Ryhmäpäällikkö Antti Paananen, puh

30 Keskustelutilaisuus ENTSO-E siirtojen hallinnan verkkosääntö Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj

31 Markkinoihin liittyvät verkkosäännöt taustaa... Eurooppa-neuvoston päätös : täysin toimivat sähkön sisämarkkinat vuonna 2014 Verkkosääntöjen avulla viedään siirtorajoitusten hallinnan eurooppalainen tavoitemalli lainsäädäntöön

32 Eurooppalainen siirtojen hallinnan tavoitemalli Kapasiteetin laskentamenetelmä Siirtoihin perustuva laskenta Koordinoitu nettosiirtokapasiteetti Kapasiteetin jakomenettely Implisiittinen huutokauppa Hintakytkentä (Jatkuva) implisiittinen huutokauppa Fyysiset siirtooikeudet ja/tai finanssisiirtooikeudet Kantaverkkoyhtiöiden yhteinen tarjouskäyrä Aikaväli Pitemmän aikavälin markkinat Päivän sisäiset markkinat Vuorokausimarkkinat Tasehallinta

33 Kapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan verkkosääntöluonnoksen pääsisältö ("CACM-koodi") CH1: Kapasiteetin laskenta CH 2: Tarjousalueet CH3: Vuorokausimarkkinat CH4: Päivänsisäiset markkinat CH 5: Kauppojen selvittäminen CH 6: Kapasiteetin sitovuus, CH 7: pullonkaulatulojen jakaminen, CH 8: kustannusten perintä

34 Kapasiteetin laskenta CH1: Kapasiteetin laskenta CH 2: Tarjousalueet CH3: Vuorokausimarkkinat CH4: Päivänsisäiset markkinat CH 5: Kauppojen selvittäminen CH 6: Kapasiteetin sitovuus, CH 7: pullonkaulatulojen jakaminen, CH 8: kustannusten perintä

35 Kapasiteetin laskenta - sisältö Yleiset vaatimukset Laskentaan liittyvät toiminnat European Merging Function Regional Coordinated Capacity Calculator Laskentaan liittyvät tavoitteet Laskennan aikaväli Laskenta-alueiden määrittäminen ja muuttaminen Laskentametodologiaan liittyvät syöttötiedot Vaadittavien tietojen määrittämismetodologia ja muuttaminen RM metodologian ja RM:n suuruuden määrittäminen Käyttövarmuuteen liittyvät rajat TSO:n verkkomalli data ja siihen tehtävät muutokset skenaariot Korjaavat toimenpiteet laskennan aikana Vastakauppa ja redispatching

36 RM:n määrittämisen perusolettamukset Frequency regulation deviations Uncertainties linked to the hypotheses in the base case Emergency contracts The RM does not end up in the sum of the 4 elements! Inaccuracies of data collection & measurement RM RM value is assessed using statistical description of deviations, and a risk level (see slide 5)

37 Teknisen siirtokapasiteetin (TTC) laskenta Additional commercial crossborder exchange possibilities without violating the grid security limits Base case hypothesis on the cross-border commercial exchanges TTC: Total Transfer Capacity NTC: Net Transfer Capacity TRM: Transmission Reliability Margin Long Term nominated capacity

38 Kapasiteetin laskenta - sisältö Laskentamenetelmät FB tai koordinoitu NTC Laskentametodologia ja muutokset siihen Kapasiteetin jakaminen eri yhteyksille Laskentaprosessi CGM:n muodostaminen Alueellinen kapasiteetin laskenta Tulosten vahvistaminen Exchange(A>C) Working point of CGM NTC A to C NTC A to B

39 Laskentamenetelmien vertailua Expression of In NTC model In Flow-Based model the limitations due to the grid the maximal capacity the security margin the available capacity Trade between two neighbouring hubs Total Transfer Capacity (TTC) Transmission Reliability Margin (TRM) Net Transfer Capacity (NTC) Physical flow on a critical branch Maximum physical flow (Fmax) Flow Reliability Margin (FRM) Physical margin (Fmax Fref FRM) Where Fref si the flow resulting from the base case, taking into account LT Nominations

40 Kapasiteetin laskenta - prosessi TSO A TSO B TSO C TSO D Oma verkkomalli Oma verkkomalli Oma verkkomalli Oma verkkomalli Yhteinen verkkomalli (CGM) Keskitetty toiminto Kapasiteetin laskenta Kapasiteetin laskenta Alueellinen toiminto Vahvistus Vahvistus Vahvistus Vahvistus Kapasiteetin jakaminen Kapasiteetin jakaminen Alueellinen toiminto

41 Tarjousalueet CH1: Kapasiteetin laskenta CH 2: Tarjousalueet CH3: Vuorokausimarkkinat CH4: Päivänsisäiset markkinat CH 5: Kauppojen selvittäminen CH 6: Kapasiteetin sitovuus, CH 7: pullonkaulatulojen jakaminen, CH 8: kustannusten perintä

42 Tarjousalueet periaatteet ja arviointikriteerit Tarjousalueiden määrittäminen promotes efficient congestion management and secure network operation within and between Bidding Zones; enhances Social Welfare; reflects structural congestion in the European network; adequately takes into account adverse effects of internal transactions on other Bidding Zones; is consistent for all Capacity Calculation Timeframes; and ensures that each generation and load unit shall belong to only one Bidding Zone for each Market Time Period. Arviointikriteerit the ability of Bidding Zone configuration to ensure operational security and security of supply; the need to ensure that the market outcome is feasible without extensive or inefficient corrective measures; the location and frequency of congestion, provided that: Structural congestions influence the delimitation of bidding zones; and Bidding Zones recognise that ongoing investment may relieve existing congestions. any adverse effects of internal transactions on other Bidding Zones; the size of uncertainties in Cross Zonal Capacity Calculation; market efficiency, assessed in terms of economic surplus as defined by allocation algorithms, firmness costs in accordance with Article 93, market liquidity, competition and the correctness of price signals; and the impact on the operation and efficiency of balancing mechanisms and imbalance settlement processes.

43 Joka toinen vuosi laadittava raportti tarjousalueista TSOs TSO / relevant TSOs NRA / relevant NRAs ACER PXs/MPs Data to biennial analysis Data to analysis Prepare technical biennial analysis of current zones in term of congestion location + other technical issues related to zones Prepare biennial analysis of current zones in term of market efficiency (liquidity, welfare, competition, efficient prices) Send technical biennial analysis of current zones Send maket efficiency biennial analysis of current zones To be used in case of new zone delimitation process Evaluate biennial reports Evaluate biennial reports Adopt possible measures

44 Alueellinen prosessi tarjousalueiden määrittämiseksi TSOs TSO / relevant TSOs NRA / relevant NRAs ACER PXs / MPs Identified problems in technical biennial report of current zones Initiation criteria fulfilled for zone analysis Identified problems and opportunities in biennial reports of current zones (either market or technical analysis) Analysis of new zone configuration (based on technical and market analysis) Data & Consultation Proposal of new zone configuration Assessment against defined criteria Consultation Maintain present zone configuration Approval of new zone configuration Implementation of new zone configuration

45 Vuorokausimarkkinat CH1: Kapasiteetin laskenta CH 2: Tarjousalueet CH3: Vuorokausimarkkinat CH4: Päivänsisäiset markkinat CH 5: Kauppojen selvittäminen CH 6: Kapasiteetin sitovuus, CH 7: pullonkaulatulojen jakaminen, CH 8: kustannusten perintä

46 Vuorokausimarkkinat - sisältö Toiminnat ja vastuut toiminnat ja vastuut viranomaishyväksynnät Hintakytkentäalgoritmi tavoitteet algoritmin kehittäminen ja muuttaminen lähtötiedot ja tulokset tarjousten formaatti tarjottavat tuotteet toteutuneiden siirtojen laskentamenetelmä ja menetelmän muuttaminen varasuunnitelma (fallback) Prosessi lähtötiedon toimittaminen markkinan avautuminen ja sulkeutuminen tulosten valmistuminen toteutuneiden siirtojen laskenta varasuunnitelman käyttöönotto markkinatiedon julkaiseminen

47 Hintakytkentäalgoritmi - tavoitteet maximises economic surplus for price coupled region for the subsequent trading day respects cross zonal capacities respects network constraints results have to be available at a certain predefined time while orders may be treated different for economically justifiable reasons there should be no undue discrimination between them. Inhomogeneous treatment might e.g. result from accepting multi-hour orders ( block bids ). While the acceptance of such orders may seem to be economically inappropriate for certain individual hours it can still maximize the overall economic surplus over the entire day. Cross zonal capacities Price coupling algorithm Results

48 Vuorokausimarkkinat - prosessikaavio Kapasiteetin laskenta aluehinnat, vahvistetut rajasiirrot siirtokapasiteetit Koordinoitu Koordinoitu siirtojen ja siirtojen hintojen ja laskenta hintojen laskenta - Algoritmi - Algoritmi tarjouskirjat Paikalliset markkinat aluehinnat, ali/ylijäämä aluehinnat, ali/ylijäämä Pullonkaulatulot Rajasiirrot

49 Vuorokausimarkkinat prosessi ja aikataulut t Timeframe: Long-Term Market Participants PXs (MO) TSOs (SO) a.m. CET a.m. CET Timeframe: Day Ahead GCT Pre-Coupling Coupling Post-Coupling Orders Matched Orders (< a.m. CET) Order Books CCP (single) MCO Price Coupling Algorithm Cross Zonal Capacity Coord. Capac. Calculator/s Sched. Exch. Calculator/s CZ Scheduling Agent/s Shipping Agent/s Fallback/s Cong. Inc. Distributor/s Timeframe: Intraday Publication of Market Information Market Inform. Aggregator

50 Päivän sisäiset markkinat CH1: Kapasiteetin laskenta CH 2: Tarjousalueet CH3: Vuorokausimarkkinat CH4: Päivänsisäiset markkinat CH 5: Kauppojen selvittäminen CH 6: Kapasiteetin sitovuus, CH 7: pullonkaulatulojen jakaminen, CH 8: kustannusten perintä

51 Päivän sisäiset markkinat - sisältö Toiminnat ja vastuut toiminnat ja vastuut viranomaishyväksynnät Tavoitteet, toiminta ja tulokset tavoitteet algoritmin kehittäminen ja muuttaminen tulokset tarjottavat tuotteet Prosessi kapasiteetti ja verkon rajoitukset markkinan avautuminen ja sulkeutuminen tulosten valmistuminen toteutuneiden siirtojen laskenta markkinatiedon julkaiseminen täydentävät alueelliset markkinat kapasiteetin hinnoittelu

52 Päivänsisäiset markkinat - prosessikaavio käytettävissä oleva siirtokapasiteetti tarjoukset Kapasiteetin laskenta siirtokapasiteetit Kapasiteetin hallintamoduuli (CMM) single interface Koordinoitu siirtojen ja hintojen Jaettu laskenta tarjouskirja - (SOB) Algoritmi Paikalliset markkinat Jaettu siirtokapasiteetti hinta, määrä

53 Päivänsisäiset markkinat prosessi ja aikataulut t Timeframe: Day Ahead Market Participants PXs (MO) TSOs (SO) Timeframe: Intraday Pre-Coupling MCO (Updated) Cross Zonal Capacity Coord. Capac. Calculator/s Gate Closure Time Orders Order Books Matching Algorithm SOB + CMM Sched. Exch. Calculator/s Max. 1h Post-Coupling Matched Orders CCP CZ Scheduling Agent/s Shipping Agent/s Publication of Market Information Cong. Inc. Distributor/s Timeframe: Balancing

54 Kauppojen selvittäminen, kapasiteetin sitovuus, pullonkaulatulojen jalaminen ja kustannusten perintä CH1: Kapasiteetin laskenta CH 2: Tarjousalueet CH3: Vuorokausimarkkinat CH4: Päivänsisäiset markkinat CH 5: Kauppojen selvittäminen CH 6: Kapasiteetin sitovuus, CH 7: pullonkaulatulojen jakaminen, CH 8: kustannusten perintä

55 Kauppojen selvittäminen Toiminnat ja vastuut Tavoitteet Selvittäminen markkinatoimijoiden osalta Tarjousalueiden välillä tapahtuva selvittäminen Pullonkaulatulojen jakaminen

56 Kapasiteetin sitovuus Vuorokausimarkkinan deadline ja sen muuttaminen Viimeistään 30 minuuttua ennen DA-GCT Kapasiteetin ja verkkorajoitusten sitovuus Sitovat arvot GCT:n jälkeen Päivän sisäisen markkinan sitovuus Sitovat kapasiteettiarvot kapasiteetin allokoinnin jälkeen Sitovuus force majeure ja emergency tilanteissa Mahdollisuus rajoittaa allokoitua kapasiteettia kun kaikki muut keinot on käytetty Näissä tilanteissa CCP:lle tai SA:lle ei saa syntyä taloudellisia seuraamuksia

57 Pullonkaulatulojen jakaminen Jakomenettelyn käyttöönotto ja menettelyyn tehtävät muutokset The methodology(ies) developed pursuant to paragraph 1 shall: a) facilitate the efficient long-term operation and development of the pan-european electricity transmission network and the efficient operation of the pan-european electricity market; b) facilitate the achievement of the general principles of congestion management as specified in Article 16 of Regulation 714/2009; c) allow for reasonable financial planning; d) be compatible across timeframes; and e) respect the principle of transparency.

58 Kustannusten perintä Markkinakytkentäalgoritmin käyttöönotto ja muutokset algoritmiin Market Coupling Operator (tai System Operator, jos NRA hyväksyy) Vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden ylläpitäminen Market Operator Koordinoidun kapasiteetinlaskennan käyttöönotto ja ylläpitäminen System Operator Kauppojen selvittäminen Central Counter Party / fee Kapasiteetin varmistamisen (firmness) kustannukset Kapasiteetin laskennassa käytettävien kalliiden korjaavien toimenpiteiden (costly remedial actions) kustannukset

59 Liityntä muihin verkkosääntöihin ja suuntaviivoihin Hallintosuuntaviivat Läpinäkyvyyssuuntaviivat Kapasiteetin jakaminen ja siirtojen hallinta Verkon käytön säännöt Pitkän aikavälin siirtotuotteet Tasehallinta

60 60 Kapasiteetin jakaminen ja siirtojen hallinta verkkosääntöluonnos mikä muuttuu Suomessa? Kapasiteetin laskenta yhteinen eurooppalainen verkkomalli ja alueellinen kapasiteetin laskenta Vuorokausimarkkinat laskenta-algoritmi muuttuu DC siirtoyhteyksien häviöt tulossa mukaan laskentaan Päivän sisäiset markkinat Elbas-tyyppinen jatkuva markkina uutta on hinta kapasiteetille, menetelmä edellyttää regulaattorin hyväksyntää Tarjousalueet Alueellinen määrittäminen Pohjoismaisen mallin pääperiaatteet käyttöön Euroopassa

61 Kapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan verkkosäännön jatkoaikataulu Julkinen kuuleminen ENTSO-E viimeistelee verkkosäännön saadun kuulemispalautteen perusteella (kesäkuu elokuu) ENTSO-E hyväksyntä ja lähettäminen ACER:lle 30.9 mennessä Luonnoksen laadinta Julkinen kuuleminen Viimeistely Hyväksyntä

62 Fingrid välittää. Varmasti.

63 Nord Pool Spot s preliminary comments to CACM Network Code 8 May 2012

64 About this document Nord Pool Spot welcomes the European efforts to unify the power markets While Nord Pool Spot will deliver our final comments to the Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management by 23 rd May 2012, this document describes our preliminary views The following slides describe the main areas Nord Pool Spot proposes to change in the Network Code In addition to TSO co-operation, Nord Pool Spot also works with Europex for commenting on CACM 64 / Nord Pool Spot 2012

65 General comment on the scope It is expected that the Network codes should consider transmission system operation and grid access Especially, CACM should be limited to enhancing cross-border management, not to be expanded beyond that goal. For example: Current version overlaps with the Governance Guideline Article on cost sharing are not in scope of the Framework Guidelines applicable for CACM The amount of details should be kept at minimum in order to avoid inflexibility 65 / Nord Pool Spot 2012

66 Firmness of capacity Nord Pool Spot believes that there should be no reasons to change the allocated capacities, not even in force majeure situations Changing the allocated capacities would affect concluded exchange trades If firmness of contracts would not be guaranteed, the exchange might be forced to trade in its own market, which could compromise market integrity Grid management should be based on other principles than altering trades made in the exchange 66 / Nord Pool Spot 2012

67 Roles for Market Coupling Nord Pool Spot believes there should be multiple Market Coupling Operators Currently, the CACM Network Code proposes a role definition with a single Market coupling operator Reasons for having multiple Market Coupling Operators Continue to enable local service and high service quality to local market participants Preserve the separation of tasks between TSOs and power exchanges We further believe this definition should be decided in the work on the Governance Guideline 67 / Nord Pool Spot 2012

68 Explicit capacities on intraday Nord Pool Spot believes there should be no capacities reserved for explicit capacity auction in the intraday market No participant should be able to reserve the intraday capacity for own purposes, rather the capacity should be available to the whole market We further believe there should not even be an interim solution with explicit access 68 / Nord Pool Spot 2012

69 Pricing of intraday capacity Nord Pool Spot believes there should be no cost for capacity in the intraday trading Any such change would be a barrier for trading We recognize that in the day-ahead auction market, there can be different price areas (which equals to pricing of congestion), but the same principle should not be applied to the continuous intraday market 69 / Nord Pool Spot 2012

70 Loss factors in cross-border trades Nord Pool Spot believes the pricing of transmission losses should not be transferred to the exchange trades, rather losses should continue to be covered by the TSO tariffs Introducing loss factors into DC links would create artificial price differences, and would also push the flows towards AC links In Finland, this would further strain the North-South link 70 / Nord Pool Spot 2012

71 Algorithm and time span Articles and imply that the algorithm development would be started from scratch Nord Pool Spot believes the currently available work on Price Coupling of Regions should be considered Article 48 defines a requirement to support parts of an hour. This would be a major change in market design. 71 / Nord Pool Spot 2012

72 Market Information Aggregator Nord Pool Spot believes the role of Market Information Aggregator is not needed This is because Power exchanges already (and once PCR is launched will continue in a coordinated manner) publish: Day Ahead Implicit Auction results efficiently Intra Day market results fundamental power system data "UMMs" or similar etc 72 / Nord Pool Spot 2012

73 Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management Keskustelutilaisuus 8.5.

74 Markkinatoimijoiden odotukset verkkosäännöltä Vahva markkinaintegraation edistäjä Tukee markkinoiden toimintaa Ei lisää byrokratiaa tai markkinatoimijoihin kohdistuvia velvoitteita Läpinäkyvät ja markkinatoimijat huomioivat toimintamallit

75 Vahva markkinaintegraation edistäjä + Yhteiset markkinamekanismit rajat ylittävälle D-A- ja I-Dkaupalle (luvut 3 ja 4) + Rajakustannushinnoittelu tuotannolle ja kulutukselle (art. 43) + Siirtokapasiteetin markkinaehtoinen jako, lähtökohtana luopuminen eksplisiittisestä kapasiteetin jaosta (art. 2: Allocation/Capacity Allocation, art. 61) + Yhteiset periaatteet tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin laskennalle (luku 1) + Tavoitteena edistää yhteiskunnallista hyvinvointia optimoimalla markkinoille tarjottavan siirtokapasiteetin määrä Paremmin kuitenkin, jos markkinoille tarjottava siirtokapasiteetti maksimoitaisiin

76 Vahva markkinaintegraation edistäjä Siirtokapasiteetin rajoittaminen tuotantoreservisyistä (art. 15) Siirtokapasiteettia tukevien toimenpiteiden rajoittaminen non-costly -toimenpiteisiin (art. 21 ja whereas (19)) TSOiden kustannusriskien ottaminen osaksi varmuusmarginaalia (art. 14) Mahdollistaa hintaerojen luominen tarjousalueiden välille art. 43, 1.(c): price coupling algorithm respects Network Constraints Ehdotus kustannuskomponentin lisäämisestä I-D-laskentaalgoritmiin (art.72)

77 Tukee markkinoiden toimintaa + Tarjousalueiden määrittelyssä tulee huomioida kokonaishyvinvointi (artikla 33) + Joka toinen vuosi tehtävä teknisen raportin lisäksi markkinavaikutus-raportti tarjousalueista Tarjousaluemäärittelyssä markkinan tarpeet osin sivuutettu (mm. vähittäismarkkinoiden ja johdannaismarkkinoiden toimintaedellytykset) (luku 2, mm. artiklat 33 ja 36) Verkkosääntö mahdollistamassa nopeat muutokset melko kevyesti (art.38) Verkkosääntö ei velvoita huomioimaan suunniteltuja verkkoinvestointeja, vaikka tarjousaluejaot vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen (art. 34)

78 Ei lisää byrokratiaa tai markkinatoimijoihin kohdistuvia velvoitteita + Selvät vastuutukset eri toimijoille (esim. art. 39) Avoin valtakirja edellyttää markkinatoimijoilta erityyppisiä tietoa, mukaanlukien luottamuksellisia kaupallisia tietoja (art. 16)

79 Läpinäkyvät ja markkinatoimijat huomioivat toimintamallit + Selvät vastuutukset eri toimijoille (esim. art. 39) + Määritelty raportointivelvoitteet mm. tarjousaluejaosta ja kapasiteetinlaskennasta sekä verkon pullonkauloista Avoin valtakirja edellyttää markkinatoimijoilta erityyppisiä tietoa, mukaanlukien luottamuksellisia kaupallisia tietoja (art. 16) Markkinatoimijoiden huomioimista päätöksenteossa ei eksplisiittisesti mainittu monessakaan kohtaan Ei ohjeistusta pullonkaulatulojen käytöstä

80 Kysymyksiä Miten verkkosäännön yhteensopivuus varmistetaan myöhemmin valmisteluun tulevien verkkosääntöjen kanssa? Miten verkkosääntöä voidaan tarvittaessa päivittää? Kansallisten regulaattoreiden päätöksiin pohjautuva toimintamalli, miten prosessin nopeus ja viranomaisten resurssit laajempia, useita maita koskevissa prosesseissa? Kommentti: ENTSO-E:n kommentointityökalu on raskas ja rajoittava

81 Definition of Code: A systematic and comprehensive compilation of laws, rules, or regulations that are consolidated and classified according to subject matter ENTSOE Draft Code on CACM Methodology to CC (Art. 24): Each SO shall submit.. to NRAs Remedial Actions (Art 21): Each SO shall define Common Grid model (Art. 19): SOs shall produce a set of scenarios, common rules Information to submit to TSOs (Art. 16): SOs shall propose a list to the NRAs Pricing ID Capacity (Art. 72): the methodology shall be develop and approved by NRAs

82 Arts. 41, 44. Development the Price Coupling Algorithm Art. 60., 62. Development Continuous Matching Algorithm SOs, market participant s requirement s consultatio n MC O MCO proposal Agreed proposa l SO consultatio n NRA Description of a process to find out the provisions of the PCA and ID Continuous Matching Algorithm Such processes are supposed to be now in place The code was supposed to define clear rules on how to operate the algorithms

83 The draft document is not a code but guidelines that describe processes The processes envisaged are not in line with the objectives prescribed in the Third Energy Package Lack of pan-european view National consultations and National approval by the NRAs the role of the Agency is out of the picture Lack of transparency. Markets participants should be more transparently aware of TSOs operational decisions Clarification on which type of information will be disclosed to market parties

84 Comments to the Draft Network Code on Capacity Allocation and Congestion Management ( NC CACM, 23rd March 2012) April 2012 Pekka Vile

85 Summary of main comments to draft NC CACM Capacity calculation should maximise social welfare, with TSOs contracting reserves in advance and using remedial measures as long as giving positive welfare gain Data provision required from generation and load units for the grid model should not include confidential economic data, as this does not remove other uncertainties (weather, failures, gas spot price etc.) and as TSOs are also market counterparties in buying regulating power and in procuring grid losses Bidding zone definition should take into accont market efficiency and credibility, considering the forward and retail market effects as well. This should favour larger, also cross-border bidding zones. The effects of both ongoing and planned grid investment should be taken into account in the zone definition. Day-ahead and intraday coupling shall always result in price convergence without additional cost components when the interconnection capacity is not congested Through Nordenergi, the Nordic electricity associations are also preparing comments to the draft NC CACM. Fortum agrees with those partly more detailed comments as well April 2012 Pekka Vile

86 86 Main comments and proposed changes 1 (4) Capacity calculation should maximise social welfare, with TSOs contracting reserves in advance and using remedial measures as long as giving positive welfare gain Article Initial text Proposed text Justification Art. 2, Capacity Calculation Process Art. 2, Social Welfare in line with operational security - Tariff customers - As different groups - Market Participants 27 April 2012 Pekka Vile in line with operational security and maximisation of the available capacity - Market Participants - Other electricity users and generators TSOs should use all measures with positive Social Welfare Welfare calculation should not discriminate between any sectors Art. 7, 1.(b) optimise maximise In line with the FG Art.12, 1 & Art Art. 15, 1.(d) and similar at Whereas (17) Art, 21, 2. & Whereas(19) Only System Operators generation limits ensuring adequate availability of generation reserves to meet the requirements for operational security...non Costly Remedial Actions System Operators and National Regulatory Authorities primary regulation limits enabling the use of common primary regulation resources within each synchronous area Non Costly Remedial Actions, and Costly Remedial Actions when increasing Social Welfare, NRA should have right to propose changes TSOs should not limit cross-border capacity due to balancing needs, but should contract reserves before the D/A market TSOs shall maximise Social Welfare also when this causes costs to TSOs

87 87 Main comments and proposed changes 2 (4) Data provision required from generation and load units for the grid model should not include confidential economic data, as this does not remove other uncertainties (weather, failures, gas spot price etc.) and as TSOs are also market counterparties in buying regulating power during the operational phase and in procuring grid losses Article Initial text Proposed text Justification Wherea s (18) Art. 16, 1.(b) Art. 16, 1. include at least technical, availability and scheduling data and information This information shall include, but not be limited to - scheduling of generation units - price estimation principles of and nondiscrimination. 27 April 2012 Pekka Vile include technical, availability and fuel type data This information shall be limited to - scheduling of generation units at nomination deadline - fuel type principles of, non-discrimination and market competition. TSOs can adequately model the system using general plant data and realised outcomes The Network Code must clearly define what information is needed. No advance estimates should be required as TSOs are commercial market counterparties to generators in buying regulating power and in procuring grid losses. With TSOs acting in the balancing market, competition should not be distorted by commercial data disclosure

88 Main comments and proposed changes 3 (4) Bidding zone definition should take into accont market efficiency and credibility, considering the forward and retail market effects as well. This should favour larger, also cross-border bidding zones. The effects of both ongoing and planned grid investment should be taken into account in the zone definition. Article Initial text Proposed text Justification Whereas (24) Art. 33, 1.(b) Art. 34, 2.(c) secure grid operation and overall market efficiency. Enhances Social Welfare ongoing investments secure grid operation, competition in forward and retail markets, and overall market efficiency and credibility. Enhances Social Welfare and market efficiency, including liquid forward markets and competitive retail markets ongoing and planned investments Bidding zone definition should consider all market segments and consumer benefits Bidding zones should be large enough to facilitate adequate liquidity and competition in all market segments Larger bidding zones are possible with planned grid investments April 2012 Pekka Vile

89 Main comments and proposed changes 4 (4) Day-ahead and intraday coupling shall always result in price convergence without additional cost components when the interconnection capacity is not congested Article Initial text Proposed text Justification Art. 43, 1.(c) Art. 72, 1. respects Network Constraints Intraday Cross Zonal Capacity shall be priced respects Network Contraints, while covering the costs of transmission losses through TSO tariffs and not through the market coupling algorithm Intraday Cross Zonal Capacity can be priced only when approved by the concerned National Regulatory Authorities in consultation with Market Participants All transmission lines should be equally available for market coupling without transmission losses causing price differences in the market outcome between different zones Intraday capacity should normally not be priced in any situation, as continuous trading rules can be set to solve possible transient congestions April 2012 Pekka Vile

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö

Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Viranomaisen näkökulma Tasehallinnan verkkosääntö Yli-insinööri Jarno Lamponen Energiamarkkinavirasto Fingridin keskustelutilaisuus 12.8.2013 Sisältö 1. Tausta EU-tasoisille verkkosäännöille 2. Verkkosääntöjen

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ENTSO-E pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen verkkosääntö. Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj

Keskustelutilaisuus ENTSO-E pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen verkkosääntö. Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj Keskustelutilaisuus ENTSO-E pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamisen verkkosääntö Ritva Hirvonen, Fingrid Oyj 6.5.2013 Markkinoihin liittyvät verkkosäännöt taustaa... Eurooppa-neuvoston päätös 4.2.2011:

Lisätiedot

Euroopan markkinasäännöt. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen

Euroopan markkinasäännöt. Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Euroopan markkinasäännöt Markkinatoimikunta 20.5.2010 Juha Kekkonen Markkinasääntöjen valmistelu käynnistynyt (3. paketti) Terminologia ja vastuuorganisaatio framework guideline: puiteohje (ERGEG/ACER)

Lisätiedot

Puiteohje siirtokapasiteetin jakamisesta ja siirtojen hallinnasta (Framework Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management)

Puiteohje siirtokapasiteetin jakamisesta ja siirtojen hallinnasta (Framework Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management) Puiteohje siirtokapasiteetin jakamisesta ja siirtojen hallinnasta (Framework Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management) Sähkömarkkinatoimikunta 6.10.2010 Juha Kekkonen 2 Johdanto ERGEG

Lisätiedot

Tasehallinnan verkkosääntö. Tasevastaavailtapäivä Helsinki Jyrki Uusitalo

Tasehallinnan verkkosääntö. Tasevastaavailtapäivä Helsinki Jyrki Uusitalo Tasehallinnan verkkosääntö Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jyrki Uusitalo ENSTO-E:n työnä valmistuneet verkkosäännöt Markkinat Capacity Allocation & Congestion Management Järjestelmän käyttö

Lisätiedot

Flowbased Capacity Calculation and Allocation. Petri Vihavainen Markkinatoimikunta 20.5.2014

Flowbased Capacity Calculation and Allocation. Petri Vihavainen Markkinatoimikunta 20.5.2014 Flowbased apacity alculation and Allocation Petri Vihavainen Markkinatoimikunta 20.5.2014 Miksi flowbased? Nykyinen siirtokapasiteetin määrittely AT/NT (Net Transfer apacity) on yksinkertainen ja toimiva.

Lisätiedot

Flowbased Capacity Calculation and Allocation. Petri Vihavainen Markkinatoimikunta

Flowbased Capacity Calculation and Allocation. Petri Vihavainen Markkinatoimikunta Flowbased apacity alculation and Allocation Petri Vihavainen Markkinatoimikunta Miksi flowbased? Nykyinen AT/NT- malli on yksinkertainen ja toimiva Tilanne voi muuttua tulevaisuudessa: A- verkko silmukoituu

Lisätiedot

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015

NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 NPS:n toinen huutokauppa (2 nd auction) Markkinatoimikunta 10.2.2015 Nykyinen käytäntö Mikäli ensimmäisellä kierroksella ei saada muodostettua hintaa, niin 1. muutetaan blokkitarjoukset tuntitarjouksiksi

Lisätiedot

Verkkosääntöfoorumi, Satu Viljainen. Järjestelyt useamman NEMO:n markkinoille tulon mahdollistamiseksi

Verkkosääntöfoorumi, Satu Viljainen. Järjestelyt useamman NEMO:n markkinoille tulon mahdollistamiseksi Verkkosääntöfoorumi, 24.8.2016 Satu Viljainen Järjestelyt useamman NEMO:n markkinoille tulon mahdollistamiseksi Useamman NEMO:n markkinoille tulo - tähän mennessä tapahtunut Kapasiteetin jakamisen ja siirtojen

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

Eurooppalainen markkinaintegraatio ja tulevaisuus. Ritva Hirvonen Fingrid Oyj

Eurooppalainen markkinaintegraatio ja tulevaisuus. Ritva Hirvonen Fingrid Oyj Eurooppalainen markkinaintegraatio ja tulevaisuus Fingrid Oyj From conclusions of European Council 04.02.2011: The EU needs a fully functioning, interconnected and integrated internal energy market. Legislation

Lisätiedot

Eurooppalainen markkinakehitys. Tasevastaavapäivä 18.11.2010 Juha Kekkonen

Eurooppalainen markkinakehitys. Tasevastaavapäivä 18.11.2010 Juha Kekkonen Eurooppalainen markkinakehitys Tasevastaavapäivä 18.11.2010 Juha Kekkonen 2 Poliittiset puitteet Lissabonin sopimus EU:lle lisää toimivaltaa energia-asioissa 3. sisämarkkinapaketti Uusia instituutioita:

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen. Juha Kekkonen 12.12.2013

Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen. Juha Kekkonen 12.12.2013 Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen Juha Kekkonen 12.12.2013 Sisältö Säädöskehitys Maantieteellinen integraatio Haasteet Säädöskehitys Aikaväli Kapasiteetin jakomenettely Kapasiteetin laskentamenetelmä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 23.5.2013 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 23.5.2013 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta Juha Kekkonen Eurooppalaiset spot-markkinat 2015 Vuorokausimarkkinoiden markkinakytkentä etenee 2010 end-2013 2014 2014 2015+ Eurooppalainen tavoitemalli Central West

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Eurooppalaiset sähkömarkkinat

Eurooppalaiset sähkömarkkinat Eurooppalaiset sähkömarkkinat Ritva Hirvonen Fingrid Oyj 17.3.2011 Pohjoismaiset sähkömarkkinat: menestystarina! Menestystekijöitä: Vahva poliittinen sitoutuminen Riippumattomien viranomaisten ja järjestelmävastaavien

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n syysseminaari 19.11.2015. Satu Viljainen

Energiateollisuus ry:n syysseminaari 19.11.2015. Satu Viljainen Energiateollisuus ry:n syysseminaari 19.11.2015 Satu Viljainen Sähkömarkkinat valinkauhassa Esityksen sisältö Sähkön sisämarkkinapolitiikka mitä uutta on tapahtumassa EU:n ilmastopolitiikka vaikutukset

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Neuvottelukunta 16.12.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaista markkinakehityksestä. Neuvottelukunta 16.12.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaista markkinakehityksestä Neuvottelukunta 16.12.2014 Juha Kekkonen Sisältö Eurooppa: market coupling, verkkokoodit Itämeren alue: Reservimarkkinat, NBS, Suomi: pitkät siirto-oikeudet, Venäjän

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta

LUONNOS. KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä. Neuvottelukunta LUONNOS KVS2016 tariffirakenne esimerkkejä Neuvottelukunta 19.5.2014 2 Esityksen sisältö 1. Kantaverkkotariffi 2014 2. Edellisen neuvottelukunnan kokouksen 19.3 evästeet 3. Sähkön tuotannon tariffin nykyinen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012

Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 Verkkosäännöt tulevat mikä muuttuu käyttötoiminnassa? suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen Käyttövarmuuspäivä 3.12.2012 2 Eurooppalaisten sääntöjen valmisteluprosessi Puiteohje: Framework Guideline ACER

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Avaus: Ajankohtaista EU:sta

Avaus: Ajankohtaista EU:sta Avaus: Ajankohtaista EU:sta ylijohtaja Riku Huttunen Energiamarkkinavirasto Syöttötariffijärjestelmän ajankohtaispäivä, Helsinki 27.11.2012 Energiamarkkinavirasto Markkinavalvonta Antti Paananen Päästökauppa

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011

Ajankohtaiskatsaus. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011 Ajankohtaiskatsaus Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 6.10.2011 Pohjoismainen tasepalvelu NBS-projektin tilanne keväällä EN.dk jättäytyi taka-alalle hankkeesta lausuntokierroksen perusteella mallia ja design

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen 2013 Työsuunnitelma Kuvaa mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset valmistuvat/tulokset saavutetaan. Kuvaus siitä, millaisia toimintoja hankkeen eri vaiheissa

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj

Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj Tasepalvelun kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Pasi Aho Fingrid Oyj 2 Mitä tasepalvelu on? Suunnittelua ja raportointia ennen käyttötuntia: tuotanto + hankinta = kulutus

Lisätiedot

Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt. Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta

Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt. Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta Tulossa olevat eurooppalaiset verkkoliityntäsäännöt Jussi Jyrinsalo Neuvottelukunta 10.9.2013 2 Vuoteen 2014 mennessä valmistuvat verkkosäännöt Markkinat Capacity Allocation & Congestion Management Forward

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Tasevastaavailtapäivä 21.11.2013 Jani Piipponen

Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Tasevastaavailtapäivä 21.11.2013 Jani Piipponen Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Tasevastaavailtapäivä Jani Piipponen Säätösähkömarkkinat kehittyy mutta miten? Esityksen sisältö Pohjoismainen säätösähkömarkkinaselvitys (RPM Review) Säätötarjousten

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen

Katse tulevaisuuteen. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj. 19.8.2008 Jukka Ruusunen 1 Katse tulevaisuuteen Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Euroopan sähkömarkkinoiden kehittäminen on osa EU:n energiapoliittisia tavoitteita Energy has climbed

Lisätiedot

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT

EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit. TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT EU:n tuulivoimateknologiaplatformin TPWIND:in aktiviteetit TEKES tuulivoiman workshop 7.11.2013 Hannele Holttinen, VTT TPWind: rakenne 3 TPWIND linkki SET Plan The SET-Plan launched European Industrial

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Software Signing System System overview and key domain concepts

Software Signing System System overview and key domain concepts Software Signing System System overview and key domain concepts Copyright 2004 F-Secure Corporation. All rights reserved. Contents 1 System overview...1 2 Main domain concepts...2 3 Roles and user groups...3

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Nykyisen markkinamallin toimivuus. Varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen Fingrid Oyj

Nykyisen markkinamallin toimivuus. Varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen Fingrid Oyj Nykyisen markkinamallin toimivuus Varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen Fingrid Oyj Sähkömarkkinoiden markkinamalli - johdantoa Markkinoiden peruskonsepti (market design): markkinoiden organisointitapa ja

Lisätiedot

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l

9/11/2015 MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals. M a n a g e m e n t. I s s u e. T o o l MOBILITY TOOL+ ERASMUS+ Learning Mobility of Individuals I s s u e M a n a g e m e n t T o o l 1 ECAS -tili ja uuden käyttäjän lisääminen alustalle Henkilökohtainen ECAS -tili hankitaan jo hankeen hakuvaiheessa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Verkkosääntöfoorumi 1/2016

Verkkosääntöfoorumi 1/2016 Muistio 1 (5) Verkkosääntöfoorumi 1/2016 Aika Torstai 17.3.2016 klo 13:00-16:00 Paikka Holiday Inn Messukeskus, Helsinki 1 Foorumin avaus ja ehdotus työjärjestykseksi Fingridin Ritva Hirvonen avasi tilaisuuden

Lisätiedot

Julkiset kuulemiset. Verkkosääntöfoorumi Ritva Hirvonen

Julkiset kuulemiset. Verkkosääntöfoorumi Ritva Hirvonen Julkiset kuulemiset Verkkosääntöfoorumi 17.3.2016 Ritva Hirvonen Julkiset kuulemiset osana verkkosääntöjen käyttöönottoa Verkkosäännöt edellyttävät kantaverkkoyhtiöiden kehittävän ja ottavan käyttöön useita

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Euroopan sähkömarkkinaintegraatio

Euroopan sähkömarkkinaintegraatio Sähkömarkkinapäivä 18.3.2010 Euroopan sähkömarkkinaintegraatio Sähkönkäyttäjän näkökulma Antti Koskelainen Suomen ElFi Oy Suomen ElFi Oy 18.3.2010 1 Sisällysluettelo 1) Suomalaisen sähkönkäyttäjän näkymä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Storages in energy systems

Storages in energy systems Storages in energy systems 110 kv 110/20 kv z 20/0.4 kv z Centralized energy storage (primary substation) Centralized energy storage (secondary substation) Customer -level energy storage (house) Prof.

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Miten Suomi pärjää EU:n sääntöviidakossa? Case verkkokoodit

Miten Suomi pärjää EU:n sääntöviidakossa? Case verkkokoodit Miten Suomi pärjää EU:n sääntöviidakossa? Case verkkokoodit Fingridin Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Tatu Pahkala Työ- ja elinkeinoministeriö Sisältö Verkkosääntöjen valmistelu Kokemuksia komiteakokouksista

Lisätiedot