SOPIMUS PALVELUN VÄLITTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS PALVELUN VÄLITTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 1 (10) SOPIMUS PALVELUN VÄLITTÄMISESTÄ Osapuolet DNA Finland Oy (jäljempänä DNA) PL Helsinki Puh: Fax: Ly-tunnus kaupparekisterinumero: ja Osoite Postinro ja toimipaikka Puh: Fax: Y-tunnus : kaupparekisterinumero: (jäljempänä Palveluntuottaja) 1. Määritelmät SMS-palvelu DNA:n tuottama, matkaviestinlyhytsanomien käyttöön perustuva palvelu, jonka avulla välitetään tekstiviestejä päätelaitteen ja lyhytsanomakeskuksen välillä. Palvelu Palveluntuottajan Telehallintokeskukselta itselleen varaamaan lyhytsanomanumeroon perustuva, hakusanojen avulla toimiva Palvelu, jonka Sisällön Palveluntuottaja on tuottanut. Sisältö Palveluntuottajan tuottama ja ylläpitämä Palveluun liittyvä tietosisältö, joka on kuvattu Liitteessä 1. Tietosisältö on käytettävissä Liitteessä 1 mainitulla lyhytsanomanumerolla, jonka Palveluntuottaja on ilmoittanut varanneensa itselleen ja tarjoaa Liittymäasiakkaiden käytettäväksi. Sisältö välitetään SMS-palvelun edellyttämässä muodossa.

2 2 (10) Hakusana Palveluntuottajan ilmoittama Hakusana, jota käyttäen Liittymäasiakas tilaa Sisältöä Palveluntuottajalta. Tähän sopimukseen liittyvät Hakusanat ovat Liitteessä 1. Liittymäasiakas DNA:n kanssa liittymäsopimuksen solminut liittymäasiakas. 2. Sopimuksen tarkoitus 3 Osapuolten velvollisuudet DNA tarjoaa Liittymäasiakkaille SMS palveluja. Palveluntuottaja on tuottanut Palvelun, jonka avulla se tarjoaa Sisältöä Liittymäasiakkaiden käyttöön. Tällä sopimuksella osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla - Palveluntuottaja tarjoaa Palvelun Sisältöineen DNA:n välitettäväksi ja - DNA välittää Palvelua Liittymäasiakkaille SMS-palvelun avulla. DNA - välittää Liittymäasiakkaan sovittuun lyhytsanomanumeroon lähettämän Hakusanan DNA:n lyhytsanomakeskuksen gateway:hin sovittuun osoitteeseen, josta Palveluntuottaja käy noutamassa Hakusanan; - välittää Palveluntuottajan DNA:n lyhytsanomakeskuksen gateway:hin sovittuun osoitteeseen toimittaman Hakusanaa vastaavan Sisällön kyselyn tehneen Liittymäasiakkaan päätelaitteeseen - laskuttaa Palveluntuottajan määräämän loppukäyttäjähinnan Liittymäasiakkaalta Palveluntuottaja - noutaa Liittymäasiakkaan sovittuun lyhytsanomanumeroon lähettämän Hakusanan DNA:n lyhytsanomakeskuksen gatewayn sovitusta osoitteesta ja - lähettää Hakusanaa vastaavan Sisällön DNA:n lyhytsanomakeskuksen gatewayn sovittuun osoitteeseen. 4 Hinnoittelu ja laskutus 4.1 Loppukäyttäjähinnoittelu

3 3 (10) Palveluntuottaja määrää loppukäyttäjiltä eli Liittymäasiakkaalta Palvelusta perittävän hinnan (Loppukäyttäjähinta). Palveluntuottaja ilmoittaa kulloinkin perimistään Loppukäyttäjähinnoista ja niissä tapahtuvista muutoksista DNA:lle kirjallisesti viimeistään 14 päivää ennen muutosta. Palvelun kertaluontoinen kytkentämaksu on 350 (ei sis. ALV 22%). DNA maksaa Palveluntuottajan Osuuden kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 30 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 4.2 Loppukäyttäjälaskutus DNA laskuttaa Palvelun käyttöön perustuvat maksut Liittymäasiakkaalta (loppukäyttäjä). Jos Liittymäasiakas ei maksa Palvelun käytöstä aiheutuvia maksuja, maksujen suuruus ja laatu huomioon ottaen kohtuullisten perimistoimien jälkeen, DNA:lla on oikeus periä takaisin Palveluntuottajalle jo tilitetty määrä tai vähentää Palveluntuottajalle tilitettävästä määrästä Liittymäasiakkaan maksamatta jäänyt osa. Jos DNA perii Liittymäasiakkaan maksamatta jääneitä maksuja Palveluntuottajalta tai vähentää tilitettävästä määrästä maksamatta jääneen osuuden, DNA luovuttaa Palveluntuottajalle tarpeelliset tiedot maksun perimiseksi Liittymäasiakkaalta. DNA:lla on oikeus lisätä Palveluntuottajalta takaisin perittävään osuuteen tai vähentää Palveluntuottajalle tilitettävästä osuudesta DNA:n hinnaston mukainen perimiskorvaus. 5 Palvelu ja Sisältö 5.1 Palvelun ja Sisällön tuottaminen ja muuttaminen 5.2 Palvelun ja Sisällön laatu Palveluntuottaja vastaa ja päättää yksin tässä sopimuksessa tarkoitetun Palvelun Sisällöstä sekä sen laajuudesta ja muodosta. Palveluntuottajalla on oikeus kehittää ja muuttaa Palvelua ja Sisältöä siten, että tällä sopimuksella määritellyt edellytykset Palvelun välittämiseksi eivät heikkene. Palveluntuottaja ilmoittaa DNA:lle suunnitelluista muutoksista viimeistään 14 päivää ennen muutoksen suunniteltua käyttöönottoa. Palvelun olennaisesta muuttamisesta sovitaan erikseen. Palveluntuottaja pitää Palvelun ja Sisällön Liittymäasiakkaiden käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että Palvelu ja Sisältö ovat laadultaan vähintään sen tasoisia kuin ne ovat

4 4 (10) sopimuksentekohetkellä. Sopimuksentasoisella laadulla tarkoitetaan Liitteessä 1 määriteltyä palvelun tasoa, muotoa ja laajuutta. Jos edellä mainittu Palvelun tai Sisällön saatavuus tai laatu ei Palveluntuottajasta johtuvasta syystä toteudu jonkun kalenterikuukauden aikana, selvittää Palveluntuottaja DNA:n perustellusta kirjallisesta vaatimuksesta välittömästi syyn sekä korjaa tilanteen niin, että Sisältö on Liittymäasiakkaiden saatavilla edellä mainituin tavoin ajallisesti sekä laadullisesti. 5.3 Immateriaalioikeudet Palveluntuottaja vastaa siitä, että Sisältö ja sen välittäminen sopimusehtojen mukaisesti Liittymäasiakkaille ei loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Jos tällaisen oikeudenloukkauksen osoitetaan tapahtuneen, vastaa Palveluntuottaja kaikista asian selvittämisestä ja ratkaisemisesta DNA:lle aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista DNA:n maksettavaksi tulevista vahingonkorvauksista ja hyvityksistä tai vaihtoehtoisesti ottaa asian itse hoitaakseen, mikäli DNA asian hoitoa vaatii. DNA ilmoittaa mahdollisen tässä tarkoitetun oikeudenloukkausväitteen välittömästi Palveluntuottajalle. Sisällön tämän sopimuksen nojalla tapahtuva käyttö ei siirrä DNA:lle tai kolmannelle mitään tekijän- tai muita oikeuksia Sisältöön. Lisäksi Sopijaosapuolet toteavat, että tällä sopimuksella ja sen mukaisella Palvelun välittämisellä ei ole vaikutusta Sopijaosapuolten omistamien, kehittämien tai hallinnoimien tuotteiden tai palveluiden tekijän- tai muihin suojattuihin oikeuksiin. Kaikki omistus- ja käyttöoikeudet tuotteisiin ja palveluihin säilyvät tässä sopimuksessa tarkoitetusta Palvelun välittämisestä riippumatta itsenäisesti sillä osapuolella, joka on ne kehittänyt tai muutoin hankkinut. DNA:lla on oikeus käyttää Palveluntuottajan tuottamaa ja ylläpitämää Sisältöä ja Palvelua ainoastaan tämän sopimuksen tarkoittamalla tavalla välitettäväksi Liittymäasiakkaiden päätelaitteisiin. DNAsitoutuu välittämään sopimuksen kohteena olevan Palvelun Liittymäasiakkaiden päätelaitteisiin siinä muodossa kuin se on määritelty Liitteessä 1. DNA:lla ei ole oikeutta muokata, kopioida, yhdistää, levittää, julkaista, saattaa yleisön saataviin tai muutoin hyödyntää Palveluntuottajan Palvelua ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. DNA:lla ei ole oikeutta antaa kolmansille osapuolille oikeutta julkaista tai muutoin hyödyntää Palvelua, Sisältöä tai muuta Palveluntuottajan materiaalia.

5 5 (10) 5.4 Vastuu Palvelusta ja Sisällöstä 5.5 Oikeus markkinoida Palvelua Mikäli DNA käyttää tai muutoin hyödyntää Palveluntuottajan ylläpitämää Palvelua tämän sopimuksen vastaisesti, vastaa DNA omalla kustannuksellaan kaikista riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisesti Palveluntuottajan maksettavaksi tulevista vahingonkorvauksista ja hyvityksistä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että Sisältö on tuotettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Muilta osin Sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on. Palveluntuottaja vastaa Sisällöstä Liittymäasiakkaille. Palveluntuottaja noudattaa Palvelua markkinoidessaan kuluttajansuojalakia ja hyvää tapaa. Osapuolilla on oikeus sijoittaa tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa omille www-sivuille toisen osapuolen maksuttomille ja kaikille avoimille www-sivuille ja -palveluihin osoittavia linkkejä. Tästä on osapuolten sovittava kussakin tapauksessa erikseen. Osapuolella on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti kaikesta tällaisesta markkinoinnista toiselle osapuolelle etukäteen. Osapuolella on oikeus kieltää tässä kohdassa kuvattu markkinointi, jos se katsoo markkinoinnin olevan sille tai sen liiketoiminnalle haitallista loukkaavan sen suojattuja oikeuksia. 5.6 Oikeus sisällyttää Sisältöön markkinointiviestintää 6 Palvelun välittäminen Palveluntuottajalla on oikeus säilyttää sopimuksen kohteena olevaan Palveluun markkinointiviestintää, mikäli DNA ei sitä ole erikseen todistettavasti kirjallisesti kieltänyt. Massalähetykset (ns. SPAM) on kielletty. DNA avaa pääsyn DNA lyhytsanomakeskuksen gatewayhin ja välittää Palvelun Liittymäasiakkaan päätelaitteen ja oman lyhytsanomakeskuksensa gatewayn välillä parhaaksi katsomallaan tavalla. DNA:lla on oikeus kehittää ja muuttaa Palvelun välitystä siten, että tällä sopimuksella määritellyt edellytykset Palvelun välittämiseksi eivät heikkene.

6 6 (10) 7 Palvelun välittämisen tekninen toteutus DNA välittää Palvelua 24 tuntia vuorokaudessa, ellei ylivoimainen DNA:sta riippumaton seikka sitä estä. Palveluntuottajan on ilmoitettava mahdollisista Palvelun välittämiseen liittyvistä ongelmista viipymättä. DNA korjaa ne Palvelun välittämisessä olevat virheet, jotka johtuvat DNA vastuulla olevasta sopimuksen rikkomisesta arkipäivisin (ei lauantaisin) kello Palveluntuottaja hyväksyy, että Palvelun välittämisessä voi ilmetä lyhytaikaisia katkoksia ja häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. DNA:lla on oikeus keskeyttää Palvelun välittäminen joko kokonaan tai osittain rakennus- ja kunnossapitotöitä varten. DNA tiedottaa Palveluntuottajalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen. DNA:lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää teleliikenne myös, jos se on välttämätöntä yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaatiman teleliikenteen turvaamiseksi. DNA:lla on oikeus keskeyttää palvelun välittäminen, mikäli se on lain tai hyvän tavan vastaista tai muutoin DNA:n määrittelemällä tavalla sopimatonta. DNA vastuu Palvelun välittämisestä ei ulotu tilanteisiin, joissa DNA:sta riippumattomat olosuhteet ovat syynä toiminnan keskeytymiseen tai häiriytymiseen. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jälleenmyydä kolmannelle osapuolelle tässä sopimuksessa määriteltyä Palvelun välittämistä. Palvelun välittämisen tekninen toteutus on määritelty Liitteessä 2. 8 Muut ehdot 8.1 Sopimuksen voimassaoloaika Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

7 7 (10) 8.2 Sopimuksen päättyminen Sopimuksen säännönmukainen voimassaolo Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen 2 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti sopimuksen alussa mainittuihin osoitteisiin Sopimuksen purkaminen Jos osapuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä ole 30 päivässä toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta korjannut sopimusrikkomustaan, joka on korjattavissa, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi. 8.3 Salassapito Olennaisena sopimusvelvollisuuden rikkomisena pidetään muun muassa tässä sopimuksessa olevan salassapitolausekkeen rikkomista tai muiden sopimuslausekkeiden olennaista rikkomista sekä Sisällön laadussa olevaa selvää ja jatkuvaa virheellisyyttä tai Sisällön ollessa lain tai hyvän tavan vastaista. Osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus heti päättyväksi, jos toinen osapuoli on haettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi taikka jos määräysvalta osapuolessa siirtyy suoraan tai välillisesti toisen osapuolen kilpailijalle. Molemmat osapuolet pitävät salassa ulkopuolisilta tämän sopimuksen sisällön sekä toiselta osapuolelta tässä yhteistyössä muutoin saamansa luottamukselliset tiedot. Salassa pidettäviä tietoja ovat muun muassa osapuolten teknistä tai palvelukehitystä koskevat tiedot. Salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuksen voimassaoloajan sekä sopimuksen päättymistä seuraavat kaksi vuotta. Sopijaosapuoli sitoutuu allekirjoittamaan DNA Finland Oy:n salassapitosopimuksen Vastuu vahingoista Osapuolten vahingonkorvausvastuu tässä sopimuksessa tarkoitetun toiminnan osalta rajoittuu välittömien vahinkojen korvaamiseen. Välilliset vahingot voivat tulla korvattaviksi ainoastaan, jos Sopijaosapuoli on toiminnassaan syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään tuottamukseen.

8 8 (10) Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa, vahinkoa, joka johtuu muusta sopimukseen perustuvasta velvoitteesta, käyttöhyödyn menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa eikä muuta niihin rinnastettavaa haittaa. Osapuolen tämän sopimuksen mukainen vahingonkorvausvastuu toiselle osapuolelle rajoittuu kutakin vahinkoa kohden vahingonkorvausvelvollisen osapuolen vahinkotapahtumaa edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana tämän sopimuksen nojalla saamiin katetuottoihin. 8.5 Force Majeure Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sodan, kansannousun tai vastaavan tapahtuman, lakon, luonnonkatastrofin, viranomaisen toimenpiteen, sähkönjakelun katkeamisen tai muun vastaavan osapuolten vaikutusvallan ulottumattomissa olevan tapahtuman seurauksena, jota osapuolten ei voida kohtuudella katsoa kyenneen ennakoimaan ja jonka seurauksia osapuolet eivät myöskään kohtuullisin toimenpitein olisi voineet välttää tai estää. Sama koskee myös alihankkijan toimituksen viivästymistä, mikäli siihen on ollut syynä em. kaltainen tapahtuma. 8.6 Yksinoikeudet Tämä sopimus ei ole yksinoikeussopimus eikä se perusta kummallekaan osapuolelle yksinoikeutta. Osapuolilla on oikeus vapaasti solmia tätä vastaavia sopimuksia muiden tahojen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 8.7 Sopimuksen siirrettävyys ja alihankkijoiden käyttö Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle. Molemmat osapuolet voivat kuitenkin siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. Tällaisesta siirrosta on ilmoitettava toiselle osapuolelle ennen siirron tapahtumista ja alkuperäinen sopimusosapuoli vastaa tällaisesta siirrosta huolimatta ennen siirtoa tai sen yhteydessä toiselle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta yhteisvastuullisesti sen sopijaosapuolen kanssa, jolle sopimus on siirretty. Molemmilla osapuolilla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Alihankkijaa käyttävän osapuolen

9 9 (10) 8.8 Sovellettava laki ja oikeuspaikka on huolehdittava siitä, että alihankkija sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Osapuoli vastaa käyttämänsä alihankkijan toiminnasta kuin omasta toiminnastaan. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sopimukseen riitaisuudesta, ratkaistaan erimielisyydet välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 9 Sopimuskappaleet Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

10 10 (10) 10 Allekirjoitukset Helsingissä DNA Finland Oy Liitteet 1 Asiakastiedot 2 Palvelun tekninen toteutus, aloittamisajankohta, yhteystiedot 3 Tulonjako, hinnoittelu, palvelun lyhytsanomanumerot, hakusanat

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Vakka-Suomen Puhelin Oy:n (VSP) palveluiden toimituksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas),

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kun viestintämarkkinalain tarkoittama teleyritys ( Asiakas ) ostaa Digita

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1/12 PPO-Yhtiöt Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan PPO Yhtiöt Oy:n (teleyritys) palveluiden toimituksiin

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SONERAN PALVELUTUOTANNON

SONERAN PALVELUTUOTANNON tunnisteen avulla, esimerkiksi matkapuhelinliittymänumeron perusteella. SONERAN PALVELUTUOTANNON RATKAISUN SOPIMUSEHDOT 3 SONERAN OIKEUDET JA VASTUUT 1 SOVELTAMISALA 3.1 Tekninen toteutus Näitä ehtoja

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot