4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ"

Transkriptio

1 TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland - Varainhankintasopimus 1. OSAPUOLET TeliaSonera Finland Oyj/Tele Finland Y-tunnus Osoite: PL 040, SONERA Puh (jäljempänä Tele Finland ) ja Yhteisö (esim. urheiluseura, jäljempänä Yhteisö ) Palloseura Esimerkki Y-tunnus Osoite ja postinumero Kauppakatu 1, Helsinki Pankkitilinumero IBAN-muodossa FI Jäsenmäärä seurassa Alle Sopimuksen yhteyshenkilö Alle 100 Alle Matti Meikäläinen Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Yli 500 ovat solmineet tämän varainhankintasopimuksen. 2. SOPIMUKSEN KOHDE Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Yhteisö voi suositella omille ja sidosryhmiensä jäsenille varainhankintakoodin käyttämistä heidän ostaessaan Tele Finlandin tuotteita Tele Finlandin verkkokaupasta. Kun varainhankintakoodia käytetään ostettaessa Tele Finlandin tuotteita, maksaa Tele Finland palkkiohinnaston sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti palkkioita Yhteisölle. 3. YHTEISÖN TOIMINTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET Yhteisön tulee olla rekisteröity yhdistys. Yhteisön tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Yhteisö on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Tele Finlandille, jos yhteisön ennakkoperintärekisteriin kuuluminen päättyy. Yhteisö on velvollinen korvaamaan

2 ennakkoperintärekisteristä poistumisesta ja sen ilmoittamatta jättämisestä Tele Finlandille koituvat taloudelliset menetykset. Yhteisö vastaa siitä, että palkkiot käytetään yhteisön sääntöjen mukaisen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Yhteisö vastaa varainhankintakoodin käytön seurauksena Yhteisölle tilitettyihin palkkioihin liittyvistä veroista ja veroseuraamuksista. 3.1 Vahingonkorvausvelvollisuus Jos Yhteisö ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, Yhteisö on velvollinen korvaamaan kaikki Tele Finlandille aiheutuneet vahingot. 4. TELE FINLANDIN TUOTEMERKKIEN JA YHTEISTYÖN TUNNUKSIEN KÄYTTÖ Tämän sopimuksen perusteella Yhteisöllä on oikeus käyttää Tele Finlandin tuotemerkkiä ja varainhankintasivustolla saatavana olevaa valmista markkinointimateriaalia, kun se suosittelee jäsenilleen ja sidosryhmilleen varainhankintakoodin käyttämistä Tele Finlandin tuotteita ostettaessa. Tuotemerkkiä ja markkinointimateriaalia on käytettävä muuttamattomana ja varainhankintasivustolla olevaa ohjeistusta noudattaen. 5. VARAINHANKINTAKOODI Tele Finland määrittää Yhteisölle Tele Finlandin verkkokaupan avulla tapahtuvan varainhankinnan yksilöimistä ja kohdistamista varten koko Yhteisöä koskevan varainhankintakoodin. Mikäli Yhteisö haluaa kohdistaa varainhankintaa tarkemmin (esim. joukkuekohtaisesti) Yhteisö voi itse luoda tätä varten lisää varainhankintakoodeja varainhankintasivustolla. Näiden lisävarainhankintakoodien avulla kerätyistä varoista Yhteisön on tuloutettava kunkin koodin osalta vähintään 70% sille Yhteisön ryhmälle, jonka käyttöön kyseinen lisäkoodi perustettiin. Yhteisö vastaa varainhankintakoodien jakelusta jäsenilleen ja sidosryhmilleen sekä siitä että samassa yhteydessä jaetaan ohjeistus varainhankintakoodin käyttämisestä. 6. VARAINHANKINTASIVUSTOTUNNUS Yhteisön yhteyshenkilön on rekisteröidyttävä varainhankintasivustolla ja luotava itselleen tunnukset sivustolle varainhankintasopimuksen solmimista, varainhankintakoodien hallinnointia ja varainhankintakoodien avulla tapahtuvan varainhankinnan seurantaa varten. Yhteisö ei saa siirtää, luovuttaa tai antaa varainhankintasivuston tunnuksia kolmannelle tai kolmannen käyttöön ilman Tele Finlandin etukäteistä kirjallista suostumusta. Yhteisö vastaa siitä että varainhankintasivuston tunnuksia käytetään vain tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. 7. TELE FINLANDIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Tämän sopimuksen puitteissa Tele Finland noudattaa seuraavaa: 7.1. Tiedottaminen Tele Finland pyrkii ilmoittamaan Yhteisölle seikoista, joilla Tele Finland katsoo olevan Yhteisön tässä Sopimuksessa tarkoitetun varainhankintatoiminnan kannalta merkitystä. Tele Finlandin tiedotuskanava on varainhankintasivusto. Tele Finland ilmoittaa kaikki muutokset tämän sopimuksen ehtoihin, varainhankinnan palkkiohinnastoon, korvausehtoihin, ohjeistukseen ja markkinointimateriaaliin varainhankintasivustolla.

3 7.2. Tuotteiden uusmyynnin lopettaminen Tele Finlandilla on, ilman korvausvelvollisuutta Yhteisölle, oikeus lopettaa tuotteen uusmyynti. Tele Finland ilmoittaa tästä Yhteisölle varainhankintasivustolla Yhteisölle maksettavat palkkiot Yhteisölle maksetaan palkkioita kulloinkin voimassa olevan, varainhankintasivustolla esitetyn varainhankinnan palkkiohinnaston ja -ehtojen mukaisesti. Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että Yhteisö on toiminnassaan menetellyt tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti ja että ostettu Tuote voidaan toimittaa ja laskuttaa sen tilanneelta asiakkaalta. Tele Finlandilla on oikeus muuttaa palkkiot määrittävää varainhankinnan palkkiohinnastoa sekä korvausehtoja ja maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan varainhankintasivustolla Palkkion suorittaminen Tele Finland suorittaa korvaukset Yhteisölle siten, kuin siitä on varainhankinnan palkkiohinnastossa tarkemmin todettu. Tele Finland ylläpitää varainhankintasivustolla laskelmia kunkin varainhankintakoodin käytöllä ansaituista palkkioista niin, että kulloinkin tilitettäväksi tulossa oleva osuus on eritelty. Yhteisön tulee tehdä huomautukset virheellisistä tai puutteellisista laskentaperusteista viimeistään 30 vrk kuluessa tilityksestä. Tämän 30 vrk ajan jälkeen Yhteisöllä ei ole enää oikeutta tehdä huomautuksia virheellisistä tai puutteellisista laskentaperusteista ja/tai tilityksistä. Palkkiot maksetaan tämän sopimuksen etusivulla määritellylle pankkitilille Palkkioista pidättäytyminen Mikäli Tele Finlandilla on perusteltu syy olettaa varainhankintakoodilla ostettujen tuotteiden irtisanomisien johtuvan Yhteisön antamasta väärästä tiedosta tai hyötymistarkoituksessa tapahtuvasta varainhankinnan palkkioiden vilpillisestä tavoittelusta, on Tele Finlandilla oikeus olla maksamatta ko. tuotteiden osalta palkkioita sekä periä ko. tuotteiden osalta Yhteisölle jo maksettu palkkio takaisin. Tele Finlandilla on oikeus olla maksamatta palkkiota sekä periä Yhteisölle jo maksettu palkkio takaisin sellaisten Tuotteiden osalta, joiden palvelusopimus osoittautuu Tele Finlandin tulkinnan nojalla pätemättömäksi (esim. sen vuoksi, että sopimus on solmittu väärällä henkilöllisyystodistuksella toisen henkilön nimiin). Mikäli palkkion maksuhetkellä Tele Finlandille ilmoitettua pankkitiliä ei ole olemassa, Tele Finlandilla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta. 8. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN 8.1. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä Sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi noudattaen molemminpuolista kahden (2) viikon irtisanomisaikaa Sopimuksen purkaminen Osapuolilla on oikeus tämän sopimuksen purkamiseen välittömin vaikutuksin, mikäli jokin seuraavista seikoista ilmenee: (a) Osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen velvoitteita. (b) Toinen osapuoli ei noudata tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa laiminlyöntiänsä viikon kuluessa saatuaan kehotuksen tästä sopimuskumppaniltaan tai huomautuksesta huolimatta toistuvasti laiminlyö velvollisuuksiaan.

4 (c) Toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai todetaan maksukyvyttömäksi Irtisanominen tai purkamisen toimittaminen Irtisanominen tai purkaminen on toimitettava todisteellisesti, jona pidetään muun ohella kirjattua kirjettä saantitodistusta vastaan Sopimuksen päättymisen seuraamukset Tämän sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Yhteisön oikeus toimessaan käyttää ja hyödyntää edellä kohdissa 4, 5 ja 6 määriteltyjä materiaaleja ja tunnuksia päättyy välittömästi. 9. SOPIMUKSEN SIIRTO Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta, sen osaa tai siihen liittyvää oikeutta tai velvoitetta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tele Finland on kuitenkin oikeutettu antamaan sopimuksen tai sen osan täyttämisen alihankkijalle ja siirtämään sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle, jolle tämän sopimuksen tai sen liitteiden tarkoittama liiketoiminta mahdollisesti siirtyy tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, jolloin tähän sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kokonaisuudessaan siirronsaajalle. 10. SOPIMUKSEN MUUTOKSET Tele Finlandilla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja. Muutoksista pyritään ilmoittamaan varainhankintasivustolla hyvissä ajoin etukäteen ennen niiden toteuttamista. 11. RIITAISUUDET Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida osapuolten kesken neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Helsingissä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. 12. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin osapuolelle. Varainhankintakoodi (Tele Finland täyttää) Paikka ja päiväys Helsingissä Yhteisö Nimen selvennys Matti Meikäläinen Teliasonera Finland Oyj:n psta Nimen selvennys

5 Liite 1: TELE FINLAND VARAINHANKINTASOPIMUKSEN PALKKIOHINNASTO. Voimassa alkaen Voimassaoleva palkkiohinnasto nähtävissä tele.fi/varainhankinta. Tässä palkkiohinnastossa määritellään Tele Finland varainhankintasopimukseen liittyvät palkkiot ja näiden palkkioiden edellytykset ja ehdot. Palkkioiden maksamisen yleisenä edellytyksenä on, että Tele Finlandin ja Yhteisön välillä on voimassa oleva varainhankintasopimus sillä hetkellä, kun varainhankintakoodia käytetään Tele Finlandin verkkokaupassa. Varainhankintasopimuksessa mainitut palkkion maksamista koskevat kohdat pätevät tähän palkkiohinnastoon. Palkkiohinnastossa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%). Jos yhteisö on alv-rekisterissä, maksetaan korvaus arvonlisäverollisena. Jos yhteisö ei kuulu alv-rekisteriin, maksetaan korvaus arvonlisäverottomana. Palkkioiden maksamisen ehtona on, että liittymä on ostettu tele.fi verkkokaupassa käyttäen yhteisön varainhankintakoodia, liittymä on ollut aktiivinen yhtäjaksoisesti 6 kuukautta ja sinä aikana liittymäpaketti on koko ajan ollut joku palkkioon oikeuttavista liittymäpaketeista. Palkkio maksetaan ostohetkellä tele.fi verkkokaupassa käytetyn koodin perusteella. Jos käytetty koodi on ollut virheellinen, Tele Finland ei ole velvollinen maksamaan palkkiota. Palkkio maksetaan uusista liittymistä ja numeronsiirroista (paitsi Soneralta siirretyistä numeroista). Palkkiota ei makseta Soneralta siirretyistä numeroista tai numeroista, jotka ovat olleet Tele Finlandilla aktiivisena viimeisen 6 kuukauden aikana. Samasta numerosta maksetaan palkkio vain kerran. Palkkio maksetaan sen kuukauden viimeisenä arkipäivänä, jolloin liittymän ostosta on kulunut 6 kk. Palkkio maksetaan Meidän Kesken ja Säästöpaketti-liittymistä, joissa on mukana viestipaketti sekä Netti-liittymistä, joissa on mukana nettipalvelu. PALKKIOON OIKEUTTAVAT LIITTYMÄPAKETIT PALKKIO Meidän Kesken puhelut + viestit 50 Meidän Kesken puhelut + viestit + Perusnetti puhelimeen 50 Meidän Kesken puhelut + viestit + Nopea netti puhelimeen 50 Meidän Kesken puhelut + viestit + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä 50 Säästöpaketti kaikki viestit 50 Säästöpaketti viestiä + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä 50 Säästöpaketti kaikki viestit 50 Säästöpaketti viestiä + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä 50 Säästöpaketti kaikki viestit 50 Säästöpaketti viestiä + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä 50 Säästöpaketti kaikki viestit 50

6 Säästöpaketti viestiä + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti viestiä + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti kaikki viestit + 4G-netti puhelimeen 50 Säästöpaketti huoleton (5000 minuuttia + kaikki viestit) 50 Säästöpaketti huoleton (5000 minuuttia + kaikki viestit) + Perusnetti puhelimeen 50 Säästöpaketti huoleton (5000 minuuttia + kaikki viestit) + Nopea netti puhelimeen 50 Säästöpaketti huoleton (5000 minuuttia + kaikki viestit) + 4G-netti puhelimeen 50 Nettiliittymä + Perusnetti 50 Nettiliittymä + Nopea netti 50 Nettiliittymä + 4G-netti 50 Palkkion epääminen ja mahdolliset virheet Yksittäisen palkkion maksamisen epäämistapauksessa Tele Finlandilla ei ole velvollisuutta tarkemmin määritellä, mikä Asiakkaaseen liittyvä syy on peruste palkkion hylkäämiseen, koska kyseiset tiedot saattavat olla kokonaan tai osittain luottamuksellisia tai tietosuojalain alaisia. Tele Finland ei ole velvollinen esittämään selvitystä yksittäisellä liittymäsopimustasolla.

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana.

Finnairin ja yrityksen välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Yrityksen ei tarvitse erikseen uudistaa sopimusta jäsenyytensä aikana. YLEISTÄ Nämä ovat Finnair Corporate Programme -ohjelman (jäljempänä Ohjelma ) sopimusehdot. Ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan voivat liittyä kaikki Suomessa

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista

Toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista tilitoimistopalveluista KL2004 Sisältö: Toimeksiantosopimus Tilitoimiston palveluerittely Hintaliite Yleiset sopimusehdot (16) TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO ASIAKAS

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot