ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus"

Transkriptio

1 Kaavatunnus: Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen korttelialuetta), 6 ja 7 sekä puisto- ja katualuetta. Asemakaavanmuutoksella muodostuu korttelin 2405 tontit 11-14, sekä katu-, pysäköinti- ja suojaviheraluetta. Asemakaavanmuutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Suunnittelualue sijaitsee Ilvesvuorenkadun, Siippoontien ja Hämeenlinnanväylän välissä. Alue liittyy Ilvevuoren työpaikka-alueeseen. Vireilletulosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutisissa Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Asemakaavoitus PL 37, Nurmijärvi, faksi: Kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi, puh

2 2 Liitteet: - Kaavoitettava alue - Ote ajantasa-asemakaavasta - Kaavakartta ja määräykset - Havainnekuva - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tilastolomake - Ilvesvuoren kaava-alueen liikenneselvitys, Ramboll Oy Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys, luonnos, Tuomas Santasalo Ky, 2012

3 3 1 Tiivistelmä Suunnittelualue käsittää Ilvesvuoren yritysalueen itäosassa sijaitsevan Myllykukon huoltoaseman ja kauppakeskuksen, yhden toimitilatontin sekä kunnan omistuksessa olevat puistoalueet Siippontien varressa. Alueen keskiosa on rakentamaton. Alueen pinta-ala on yhteensä n. 11 ha. Voimassaolevaa asemakaavaa tarkistetaan, jotta voitaisiin tukea alueen yritysten kehittymis-edellytyksiä sekä parantaa alueen taajamakuvaa Hämeenlinnanväylän ja Siippoontien varressa. Suunnittelu on käynnistetty Kiinteistö Oy Kivimyllyn ja Anneli Pehrman Oy:n aloitteesta. Kaavamuutos edellyttää maankäyttösopimuksia ja maanhankintaa. Asemakaavanmuutos tuli vireille osana laajempaa tarkastelualuetta kaavoituslautakunnan päätöksellä Asemakaavan muutosluonnos käsiteltiin kaavoituslautakunnassa samassa yhteydessä, minkä jälkeen se oli alustavasti luonnoksena nähtävillä Luonnoksesta saatiin neljä lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavamuutosalueen rajausta muutettiin ja nyt suunnitteilla oleva alue päätettiin käsitellä erillisenä asemakaavan muutoksena. Suunnittelun aikana myös kaavamuutoksen luonne ja kauppaa maankäytön osalta koskeva lainsäädäntö muuttuivat oleellisesti. Asemakaavan muutos päätettiin siksi tuoda uudelleen luonnoksena käsittelyyn. Tarkistettu asemakaavan muutosluonnos oli asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsittelyssä Asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto. Asemakaavamuutoksen laatiminen on tehty Nurmijärven kunnan toimesta, eri toimialojen ja tulosalueiden yhteistyönä. Asemakaavoituksesta ovat olleet mukana kaavoitusinsinööri Juha Nurmi, kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen, kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi ja kaavanvalmistelijana Pirkko Laakso-Mäki. Näkymä liikekeskuksen paikoitusalueelta, valokuva Kaisa Kilpeläinen 2011

4 4 2 Kaavoituksen lähtökohdat 2.1 Selvitys suunnittelualueesta Alue sijaitsee liikenneyhteyksiltään ja näkyvyydeltään hyvällä paikalla Hämeenlinnanväylän ja Siippoontien risteyksessä, Ilvesvuorenkadun varrella. Alueen voimassa oleva asemakaava on vain osittain toteutunut, mutta rakentamattomat alueet ovat muuttuneet luonnontilaisesta. Alueen pohjoisosa on rakennettu ja sillä sijaitsee liiketiloja, kuten erikoiskaupan myymälöitä, ravintoloita sekä huoltoasema. Alueen luoteiskulman halki kulkee Ojamäentie. Lisäksi alueella on Siippoontien varressa hieman puistoa (VP), jolla ei ole merkittävää virkistysarvoa. Kaavamuutosalueen pohjoisosa on voimassa olevan kaavan mukaan liike-, toimisto- ja huoltoasemarakennusten korttelialutta (KLH) ja se on Kiinteistö Oy Kivimyllyn ja liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin omistuksessa. Puistoalueet omistaa Nurmijärven kunta. Alueen keskiosa on voimassa olevassa asemakaavassa autopaikkojen korttelialutta (LPA) sekä liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTY). Toimitilatontin omistaa Nurmijärven kunta. Aluetta ei ole rakennettu ja sillä sijaitsee lähinnä harvennettua metsää. Eteläisen toimitilatontin (KTY) omistaa Kiinteistö Oy Ilvesvuorenkatu 4, jossa toimii teräksen jatkojalostamiseen ja kauppaan erikoistunut yritys Sten & Co Ab sekä Kimet Oy. Tämän alueen käyttötarkoitus, rakennusoikeus ja kaavamääräykset tullaan asemakaavan muutoksen yhteydessä säilyttämään ennallaan. Hämeenlinnanväylän varressa on kunnalle kuuluva kapea alue, jolla on tarkoitus maisemoida alueen tasaamisesta syntyneitä korkeuseroja sekä penkereitä. Asemakaavan muutosalue liittyy Ilvesvuoren yritysalueeseen, joka kasvaa alueen eteläosassa lähivuosina n. 110 hehtaarilla. Alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 2012 ja ensimmäisten uusien tonttien myyntiaika tulee myös olemaan vuonna Myös luonnosvaiheessa oleva Kuusimäentien oikaisun asemakaavan muutos, Ilvesvuorenkadun vastakkaisella puolella, liittyy liikennejärjestelyltään ja toiminnaltaan kiinteästi Myllykukon alueen asemakaavan muutokseen. Kolmas merkittävä kaavahanke on Siippoontien pohjoispuoleisia alueita koskeva Ilvesvuori pohjoisen asemakaavan laatiminen. 2.1 Suunnittelutilanne Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään mm. että alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Uusia huomattavia

5 5 asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Ympäristöministeriössä vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueelle on osoitettu merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä. Ote 2. Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 2012, sisältää 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen.

6 6 Nurmijärven kunnanvaltuuston 1989 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa Nurmijärven kunnan yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M2). Ote yleiskaavasta, 1989, Nurmijärven kunta Ote osayleiskaavasta, 1988, Nurmijärven kunta

7 7 Kunnanvaltuuston 1988 hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu yksityisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PK-1) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kumpikaan yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa ja voimassa olevat oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat voidaan katsoa osittain vanhentuneiksi, on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaavan sisältövaatimukset otettava huomioon suunnittelussa. Ote maankäytön kehityskuvasta, 2011, Nurmijärven kunta. Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuvassa 2040 alue on osoitettu työpaikka-alueeksi ja sinne on osoitettu maakuntakaavan tilaa vaativan / erikoiskaupan suuryksikkö.

8 8 Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu liike-, toimisto- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KLH), liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) sekä virkistysalueeksi (VP). Lisäksi alueella on Ilvesvuorenkadun ja Ojamäentien katualuetta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta vuodelta 1992 ja Myllykukon liikekeskuksen alueella on voimassa rakennuskielto.

9 9 2.2 Suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Alueelle ja sen ympäristöön on laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: 1. Nurmijärven kallioselvitys, Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Nurmijärven lepakkokartoitus, Batcon Group Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Enviro oy Kaavoituskohteiden luontoselvitys, Pöyry Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt; Museovirasto/Ympäristöministeriö Nurmijärven arkeologinen inventointi, Johanna Seppä Nurmijärvi, historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, Tapani Rostedt, RKY Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvitys, Strafica Oy Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suuntelma, Ramboll Oy Ilvesvuoren kaava-alueen liikenneselvitys, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen katu- ja liittymäsuunnitelma, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen T/kem riskiselvitys, Ramboll Oy Nurmijärven kaupan palveluverkkoselvitys, luonnos, Tuomas Santasalo Ky, 2012

10 10 Luonto ja maisema Suunnittelualue on maaperältään (lähde: GTK, maaperäkartta) pääosin kalliota ja moreenia. Kaavamuutosalueelta löytyy myös karkeaa hietaa. Maaperäkartta, GTK. Nurmijärven kallioselvityksessä (Nurmijärven kunta, Ympäristötutkimus Oy, Metsätähti Oy 1992) alue sijoittuu Ilvesvuoren kallioalueelle, joka on selvityksessä inventoitu merkitykseltään vähäiseksi (luokka 3). Suunnittelualueen maasto on korkeustasoltaan vaihtelevaa. Alue on havaittavissa Hämeenlinnanväylältä sekä Siippoontieltä. Rakentamattomat alueet kasvavat mäntyvaltaista sekametsää. Alue on luonteeltaan puoliavoin alueella tehtyjen metsähakkuiden ja olemassa olevien piha-alueiden johdosta. Kirkonkylän osayleiskaavoitusta varten laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä (Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005) alueelta ei ole löydetty merkittäviä luonto- tai maisemakohteita. Selvityksen liitekartassa 5 Osa-alueet ja ympäristöluokitus suunnittelualue on merkitty pääosin muutoksia sietäväksi tai jonkin verran sietäväksi alueeksi. Alue on kuitenkin jo muuttunut luonnontilaisesta.

11 11 Selvityksen mukaan alueelta ei ole tehty havaintoja liito-oravista. Nurmijärven lepakkokartoituksen mukaan alueella ei ole myöskään tehty havaintoja lepakoista (Batcon Group, 2004). Alueelle laadittiin kesällä 2007 luontoselvitys (Kaavoituskohteiden luontoselvitys Osa 2/3: Nurmijärven Kirkonkylä, Pöyry Environment Oy 2007). Selvityksen mukaan alueen merkittävimmät luontoarvot, lähinnä pienehköt suo- ja kallioalueet, sijaitsevat nyt asemakaavamuutoksen kohteena olevan alueen eteläpuolella. Kaavoituskohteiden luontoselvitys, Pöyry Environment Oy (Luontokohteet, lähinnä kallio- ja suoalueet, on esitetty vihreällä) Rakennettu ympäristö Myllykukon alueen rakennukset on rakennettu vuonna Rakennukset ovat pääosin harjakattoisia, yksikerroksisia liike- ja huoltamorakennuksia. Rakennuksiin liittyy laajat päällystetyt paikoitusalueet korttelin länsiosassa sekä polttoaineenjakelupisteitä katoksineen. Myllykukon liikekeskus on näkyvä maamerkki Hämeenlinnanväylän liittymän äärellä. Kuva: Kaisa Kilpeläinen, asemakaavoitus

12 12 Ympäristön häiriötekijät Korttelialueet sijoittuvat osittain Hämeenlinnanväylän sekä Siippoontien melualueelle (teoreettinen liikennemelu 2000 ja ennuste 2020, Tiehallinto 2000). Melualueet ennustetilanteessa vuonna db (katkoviiva) rajattuna voimassa olevan asemakaavan kartalle.(tiehallinto) Finavian ympäristölupaan liittyen on tehty lentokonemelun ennuste vuoteen Tehdyn ennusteen mukaan yli L den 55 db ulottuu moottoritielle saakka, ja suunnittelualueella on näin ollen yli L den 50 db lentokonemelu. Liikenne saattaa aiheuttaa alueella myös tärinää. Ilvesvuoren työpaikka-alueen liikenne ja toiminta aiheuttaa alueella työmatkaliikennettä ja raskasta liikennettä. Ilvesvuoren työpaikkaalueen toiminnasta johtuen alueen ohi suuntautuu myös vaarallisia kuljetuksia. Ilvesvuoren alueella toimii merkittävä logistiikkakeskus, jonka toiminnasta ja toiminnan edellyttämästä kaavamääräyksestä on tehty riskiselvitys, Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavan T/kem- riskiselvitys, Ramboll Oy. Selvityksessä todetaan, ettei logistiikkakeskuksen toiminnasta aiheudu merkittäviä vaikutuksia ko. toiminnan tontin ulkopuolelle.

13 13 Liikenne Liikenteen kasvusta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä on tehty liikenneselvitys, Ilvesvuoren kaava-alueen liikenneselvitys, Ramboll Oy Siinä on esitetty nykyinen liikennemäärä sekä ennuste liikennemäärien kasvusta. Liikenneselvityksen mukaan tavoitteena on, että Ilvesvuoren työpaikka-alueen liikenne ohjautuisi mahdollisimman paljon suoraa Mt 130:lle kahden eteläisemmän liittymän kautta. Tämä parantaisi tilannetta ns. Myllykukon, eli Ilvesvuorenkadun ja Siippoontien ristyksessä. Risteyksen toimivuutta heikentää tällä hetkellä se, että Kuusimäentie ja Ojamäentie risteävät Ilvesvuorenkadun kanssa hyvin lähellä Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteystä. Myllykukon alueen ja Kuusimäentien linjauksen asemakaavan muutosten yhteydessä Ojamäentien ja Kuusimäentien risteysalueita Ilvesvuoren kadulla siirretään etelämmäksi nykyisestä sijainnista. Näin liikenteen toimivuus ja turvallisuus ns. Myllykukon risteyksessä paranee. Liikenneselvitystä tarkennetaan näiltä osin ja Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteyksestä laaditaan tarkempi suunnitelma. Myllykukon asemakaavaluonnoksessa on huomioitu myös liityntäpysäköinti. Tämä on tarpeen, jotta yksittäisten liikkeiden pihat alueella eivät kuormittuisi muusta kuin asiakaspaikoituksesta. Alueelta voi helposti siirtyä paikallis- ja kaukoliikenteen linja-autopysäkeille. Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteysaluelle sijoittuu monta liittymää, mikä haittaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

14 14 Maanomistus Alue on pääosin Kiinteistö Oy Kivimyllyn sekä liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin, Kiinteistö Oy Ilvesvuorenkatu 4:n sekä Nurmijärven kunnan omistuksessa. Osa katualueesta on yksityisessä omistuksessa. Alueen kaavamuutos edellyttää maakäyttösopimusta sekä maanhankintaa. Rakennettavuus Alue on pääosin kalliota ja moreenia. Rakentaminen edellyttää maaperätutkimuksia. Alue on suurelta osin rakennettu. Palvelut Alueella sijaitsee ravintoloita sekä erikoiskaupan myymälöitä ja huoltoasemapalveluita. Alueella on toiminut myös päivittäistavarakauppa. Myllykukon alueen asema kaupan palveluverkossa on määritelty KUU- MA-kuntien palveluverkkoselvityksessä, 2010 sekä Nurmijärven kunnan palveluverkkoselvityksessä, luonnos, Tuomas Santasalo Ky, Alueen palvelut sijaitsevat n. 1,5 km:n päässä Kirkonkylän keskustasta ja sijaitsevat Hämeenlinnan väylän, Siippoontien sekä kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen reittien varrella. Alueen palveluja käyttävätkin moottoritieltä poikkeavat autoilijat, Kirkonkylän ja Rajamäen asukkaat sekä työpaikka-alueiden työntekijät. Nurmijärven kunnan palveluverkkoselvityksessä, Tuomas Santasalo Ky, 2012, luonnos, todetaan että Myllykukon alue on lähtökohtaisesti koko kuntaa palveleva. Teoreettisesti voidaan olettaa, että alueen asiakkaat tulevat enemmän Rajamäen ja Kirkonkylän alueelta. Sen mukaan Ilvesvuoren alueelle ei suositella sijoitettavan merkittävää määrää keskustahakuista erikoiskauppaa. Selvityksen mukaan tilaa vaativan kaupan osalta asiointimatkalla ei ole kovin suurta merkitystä, vaan keskeisempää on asiointitarve. Asiointisuuntaamisen vaikuttaa selvityksen mukaan juuri alueen tarjonta. Selvityksen mukaan alueelle luonnoksessa osoitettu 1700 k-m2:n päivittäistavarakaupan varaus ei tue pyrkimystä sijoittaa palveluja tasaisesti asukasmäärän mukaan. Lähivuosina ei tämän suuruiselle hankkeelle selvityksen mukaan ole juuri kysyntää, mutta pitkällä tähtäimellä, koko kunnan ostovoiman kasvun pohjalta, löytyy kysyntää myös suuremmalle supermarketille. Selvityksessä todetaankin, että päivittäistavarakaupan tarve voi muuttua alueen kehittyessä tilaa vaativankaupan keskuksena.

15 15 Alueella on ollut päivittäistavarakauppa, jonka laajuus on ollut n k-m2, sekä siihen liittyvää erikoiskauppaa. Liikkeet ovat aikaisemmin osittain voineet noudattaa poikkeavia aukioloaikoja johtuen sijainnistaan Myllykukon liikennemyymälän yhteydessä. 3 Asemakaavan muutoksen kuvaus 3.1 Asemakaavan muutoksen sisältö perusteluineen Asemakaavan muutoksessa muodostetaan yhdestä tontista korttelissa 2405 kolme erillistä korttelin osa-aluetta (KLH ja KM-1 ja KM-2), sekä korttelialueiden ja Hämeenlinnanväylän väliin suojaviheralue (EV). Kaavassa muodostetaan myös tontin 2405, 11 (KTY) Hämeenlinnanväylän puoleisesta osasta myös suojaviheralue (EV). Lisäksi Ojamäentien linjausta muutetaan ja siihen liittyvät puistoalueet muutetaan paikoitusalueeksi liityntäpysäköintiä varten ja osaksi huoltamokiinteistön korttelialuetta (KLH). Alueen liiketilojen rakentamisen tehokkuus kasvaa asemakaavan muutoksen myötä, vaikka kokonaisrakennusoikeus ei muutu. Risteysalueen katualuetta rajataan uudelleen ja Hämeenlinnanväylän varteen muodostetaan erityisalue (EV) maisemarakenteita varten. Asemakaavassa on lisäksi annettu määräyksiä koskien rakennusten rakennustapaa, pysäköintiä ja istutuksia. Myllykukon alue on tällä hetkellä Nurmijärven ainoa valtakunnallisen pääväylän varrella, keskustatoimintojen ulkopuolella, sijaitseva kauppapaikka, jolla on mahdollisuudet olla myös seudullisesti merkittävä. Siihen on myös maakuntakaavassa osoitettu seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan suuryksikkö. Saavutettavuutensa ja näkyvyytensä vuoksi kunnan tavoitteena on sen rakentuminen laadukkaalla tavalla. Lisäksi halutaan mahdollistaa elinkeinoelämän kehittyminen alueella. Myös työpaikka-alueiden laajenemisen myötä kasvavan liikenteen vaikutukset ja ns. Myllykukon risteykseen liikenteen toimivuus ja turvallisuus huomioidaan asemakaavan muutoksessa selkeyttämällä Ilvesvuorenkadun ja Siippoontien risteysaluetta ja ajoyhteyksiä korttelialueelle.

16 16 Muodostettavat alueet ovat: KLH Liike-toimisto- ja huoltoasemarakennusten korttelialue. Kerrosalasta enintään 60% saa käyttää liiketilojen rakentamiseen. Vähittäiskaupan tulee olla laadultaan sellaista, että se sopii sijoitettavaksi keskusta-alueen ulkopuolelle. Päivittäistavarakauppaa alueelle voi rakentaa enintään 400 k-m2 ja se tulee toteuttaa liikennemyymälän yhteyteen. Polttoaineenjakelupisteiden sijainti alueella on osoitettu kaavamerkinnöin. KLH-korttelialue on pääosin rakennettu. Rakennusoikeudesta on käytetty suurin osa. KM-1 Alue on liikerakennusten korttelialutta, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön. Vähittäiskaupan tulee olla laadultaan sellaista, että se sopii sijoitettavaksi keskusta-alueen ulkopuolelle. KM-1-korttelialueesta on rakennettu n. puolet ja se voi laajentua käytännössä toiseen kerrokseen. KM-2 Alue on liikerakennusten korttelialutta, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön. Vähittäiskaupan tulee olla laadultaan sellaista, että se sopii sijoitettavaksi keskusta-alueen ulkopuolelle. Liiketilasta enintään 1700 k-m2 saa olla päivittäistavarakauppaa. Korttelialue on rakentamaton. KTY Alue on liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta. Alueella toimii teräsalan yritys toteutetuissa toimitiloissaan. Tontti on pääosin toteutettu ja rakennusoikeudesta on käytetty suuri osa. Alueen käyttötarkoitus, rakennusoikeus ja kaavamääräykset säilyvät ennallaan. Tontista erotetaan Hämeenlinnan väylän varressa sijaitseva jo aiemmin kunnan omistukseen siirtynyt suojaviheralue (EV).

17 17 LP Yleinen pysäköintialue. Alue tulee istuttaa ja toteuttaa huomioon ottaen taajamakuvan kannalta merkittävä sijainti. Alueelle järjestetään liityntäpysäköintimahdollisuus. Se helpottaa liikkeiden pihoille suuntautuvaa pysäköintipainetta Ilvesvuoren liikkeiden piha-alueella. EV Suojaviheralue. Taajamakuvallisesti tärkeä alue, jonne voidaan sijoittaa tienvarren maisemaa parantava ympäristötaideteos tai vastaava rakennelma. Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän melualueella, jossa maaston muotoja huolitellaan kivimuurein. Muureista ja maaston muotoilemisesta on laadittu erilliset suunnitelmat (Arkkitehdit LSV Oy, 2011) ET Ympäristöteknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Suunnittelualueelle osoitetaan omat alueensa sähköverkon edellyttämiä muuntajia varten. Katualueet Ilvesvuorenkadun ja Ojamäentien liittymää siirretään kauemmas Siippoontien risteyksestä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Tämä edellyttää maanvaihtoa korttelialueen omistajan kanssa. Näin ollen vastaavasti puistoaluetta Siippoontien ja Hämeenlinnanväylän risteyksen puoleisesta kulmasta siirtyy korttelialueeksi. Ilvesvuoren katualueelle osoitetaan tonttiliittymiä liikenteen kannalta sopiviin, tarkemmin suunniteltuihin kohtiin, jotta liikenne lähellä Siippoontien risteystä toimisi turvallisesti ja sujuvasti. Muut määräykset Alueella on esitetty kaavamääräys koskien liikenteen melusta aiheutuvaa ulkoseinärakenteiden ääneneristystarvetta sekä hulevesien hallintaa. Julkisivumääräyksillä pyritään yhtenäiseen toteutukseen ja samalla mahdollistetaan liikkeiden hyvä näkyvyys Hämeenlinnan väylän ja Siippoontien suuntaan. Liikerakennusten edustat on esitetty paikoitusalueeksi (p). Tämän lisäksi koko rakennusoikeuden käyttäminen edellyttää osittain autopaik-

18 18 kojen rakentamista paikoituskellariin tai katolle. Liikerakennusten autopaikkatarve on liiketilojen osalta 1 ap/ 35 k-m2, toimistojen osalta 1 ap / 50 k-m2. Huoltoasematoimintojen osalta autopaikkatarve on 5 ap / huoltopaikka + 1 ap / työntekijä. Toimitilojen osalta (korttelialueella KTY) teollisuus ja varastorakennusten autopaikkatarve on 1 ap/ 2 työntekijää + vieraspaikat. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (hyväksytty , voimaantulo ) Seuraavassa on esitetty arvio valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta Myllykukon alueen asemakaavan muutoksessa. Kyseessä on olevan liikekeskuksen laajentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrella lähellä Kirkonkylän asemakaavoitettua taajamaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon Myllykukon alueen asemakaavan laadinnassa MRL:n edellyttämällä tavalla. Alue hyödyntää olemassa olevaa kunnallista ja valtakunnallista infrastruktuuria, joka luo taloudellisuutta. Toimiva aluerakenne Yleistavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävän pääliikenneväylän yhteydessä on merkittävä myös seudulliselta kannalta. Alueelta on toimivat liikenneyhteydet pohjoiseen ja etelään, ja alue tarjoaa hyvät edellytykset kaupan saavutettavuudelle ja kuljetusten sujuvaan järjestämiseen. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yleistavoitteet Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa

19 19 olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Alueen suunnittelun tavoitteena on tarjota kysyntää vastaavia liiketontteja yrityksille. Myllykukon alueen asemakaavan muutos sijoittuu Kirkonkylän asemakaavoitetun alueen itäreunalle, Hämeenlinnanväylän varteen. Kirkonkylän keskusta sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä ko. liikekeskittymästä. Alueen pohjoispuolella olevan Siippoontien varrella on kevyen liikenteen väylä. Joukkoliikenteen reitit kulkevat alueen pohjoispuolella Siippoontiellä ja itäpuolella Hämeenlinnanväylää pitkin. Erityistavoitteet Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on tarjota yrityksille niiden tarpeita vastaavia tontteja hyvien liikenneyhteyksien varrelta ja näkyvyydeltään erinomaisella sijainnilla sekä mahdollistaa alueen asukkaille monipuolinen palvelutarjonta. Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikkatai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Alue kuuluu jo ennestään asemakaavoitettuun alueeseen. Alue liittyy laajoihin työpaikka-alueisiin ja keskustan laajentuessa Myllykukon alueen suuntaan myös keskustan palveluihin. Nurmijärven kunnan kehityskuvassa alueiden väliin on osoitettu varaus raideliikenteen asemaa varten. Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma on laadittu v Suunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat asemakaavaratkaisussa. Mahdollisen raideliikenteen aseman myötä myös julkinen liikenne alueen lähistöllä kasvaa. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. Ilvesvuoren alueelle sijoitettavan logistiikkakeskuksen T/kem- riskiselvityksen (Ramboll, 2012) mukaan logistiikkakeskuksesta ei aiheudu merkittävää turvallisuusriskiä ko.tontin ulkopuolelle. Selvitystä laadittaessa huomioitiin myös Myllykukon alueen asemakaavan muutoksen

20 20 tavoitteet. Polttoaineen jakelusta aiheutuvien mahdollisten vaaratilanteiden vuoksi polttoaineen jakelupisteet on osoitettu kaavakartassa määrätyille alueille. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maaalueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. Maaperä on pääosin kalliota, joka ei ole rikkonaista. Alueella ei ole tehty havaintoja pilaantuneesta maa-aineksista. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Alueella on mahdollista liittyä kaukolämpöön. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Yleistavoitteet Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueella ei ole rakennusuojelukohteita, säilytettäviä miljöitä eikä myöskään havaittu merkittäviä luontoarvoja kuten suojeltavia liito-oravia tai lepakoita. Alue on jo muuttunut luonnontilaisesta. Kunnan tavoitteena on luoda alueen yrittäjille korkeatasoinen työpaikka-alue ja siihen liittyvät monipuoliset palvelut. Erityistavoitteet Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. Asemakaavassa on huomioitu hulevesien hallinta. Alue ei ole pohjavesialuetta. Helsingin seudun erityiskysymykset Yleistavoitteet Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle.

21 21 Asemakaavalla luodaan yritysten tarpeita vastaavia tontteja hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja näkyvyydeltään erinomaiselle alueelle. Alueelle sijoitetaan liiketilaa, joka palvelee asiakkaita paikallisesti ja seudullisesti, niin ohiajavia kuin Kirkonkylästä kevyenliikenteen reittejä tai joukkoliikennevälineillä saapuvia asiakkaita. Alueen palvelut vastaavat kehittyvien työpaikka-alueiden palvelutarpeeseen. Erityistavoitteet Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan. Joukkoliikenteen nykyiset reitit kulkevat alueen pohjoispuolella Siippoontiellä ja itäpuolella Hämeenlinnanväylää pitkin. Alue liittyy luontevasti paikallis- ja kaukoliikenteen reitteihin. Alueen lähistöllä on Nurmijärven kunnan kehityskuvassa 2040 esitetty raideliikenteen asema varaus. Alueella huomioidaan liityntäpysäköintimahdollisuus. Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus. Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma on laadittu v Suunnitelman mukaiset tavoitteet toteutuvat asemakaavaratkaisussa, joka tukeutuu olemassa olevaan kevyenliikenteenverkkoon.

22 22 Yleiskaavan sisältövaatimukset Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tällöin asemakaavaa laadittaessa on yleiskaavan sisältövaatimukset otettava huomioon. Asemakaavan muutoksen laatimisen pohjaksi on laadittu yleiskaavatasoisia selvityksiä, kuten liikenneselvitys ja kaupan palveluverkkoselvitys. Lisäksi asemakaavanmuutoksen lähtötietoina on käytetty alueelle laadittuja luonto-, kallio ja meluselvityksiä. Maankäytön suunnittelua ohjaa Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuva 2040 (Valtuusto 2011). Kehityskuva määrittelee kunnan maankäytön suuret linjat ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen painopisteet. Kehityskuvan johtoajatuksena on varautuminen kasvuun, joka on kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ylläpitävä sekä samalla kunnan toiminnan ja talouden kannalta kohtuullisella tasolla. Kasvua ohjataan määrätietoisesti yhdyskuntarakennetta eheyttäen vahvistamaan taajamien vetovoimaisuutta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kehityskuva ohjaa osayleis- ja asemakaavojen laadintaa. Kehityskuvan mukaan Nurmijärven kunta pystyy kilpailemaan teollisuuden, varastoinnin ja logistiikan yrityksistä hyvän sijainnin ansiosta. Kaupan ja työpaikkojen kehittämisen mahdollisuudet ovat kunnan liikenteen ja logistiikan kannalta edullisimmissa paikoissa vt 3:n, vt 25:n ja Klaukkalan ohikulkutien/lopentien varsilla. Hyvien liikenneyhteyksien varsille hakeutuvien alojen työpaikkoja ja liiketiloja saadaan aktiivisen ja määrätietoisen työpaikka-alueiden kehittämisen myötä. Alue sijoittuu keskeisesti Helsinki-Tampere moottoritien varrelle lähelle Vantaan liikekeskuksia ja työpaikka-alueita. Marja-Vantaan laaja kaavahanke tuo myös osaltaan Nurmijärven Ilvesvuoren aluetta lähemmäs pääkaupunkiseudun keskuksia. Alue liittyy tulevaisuudessa muihin tärkeisiin valmisteilla oleviin tai hyväksyttyihin asemakaavahankkeisiin, kuten Kuusimäen työpaikka-alueen laajennukseen (Ilvesvuori pohjoinen), Kuusimäentien linjaukseen sekä Ilvesvuoren työpaikka-alueen laajennukseen. Myllykukon alueella on palvelukeskuksena edullinen sijainti kehittyvien työpaikka-alueiden välissä. Yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden osalta hyvin, sillä uusi rakentamisen sijoittuu jo pääosin toteutuneeseen taajamarakenteen ja olemassa olevien liikenneyhteyksien varaan. Laadittava asemakavaan muutos korvaa voimassa olevan, sisällöltään hieman vanhentuneen asemakaavan. Sisältövaatimukset yhdyskuntarakenteen hyväksikäytöstä toteutuu hyvin, sillä alue täydentää taajamarakennetta, hyödyntäen liikenneyhteyksien varressa olevaa toteutumatonta asemakaava-aluetta, jolla on jo olemassa toteutunut kunnallistekninen verkosto.

23 23 Yleiskaavan sisältövaatimukset asumisen tarpeiden ja palveluiden saatavuuden osalta toteutuvat, sillä alueelle voidaan sijoittaa sellaisia palveluja ja toimintoja, jotka täydentävät Kirkonkylän sekä Rajamäen alueen palvelutarjontaa ja vastaa Ilvesvuoren sekä Kuusimäen työpaikka-alueiden työntekijöiden palvelu tarpeisiin. Alueella on mahdollisuus olla myös seudullisesti tärkeä liikekeskus. Alue on saavutettavissa Kirkonkylän keskustasta myös julkisilla kulkuneuvoilla sekä kevyen liikenteen reittejä pitkin. Etäisyys Kirkonkylän keskustaan on n. 1,5 km. Toteutuessaan pääosin tilaa vaativan erikoiskaupan alueena, on Myllykukon alueella mahdollisuus palvella laajempaa asiakaskuntaa, jolle (palveluverkkoselvityksen mukaan) asiointimatkalla ei ole kuitenkaan kovin suurta merkitystä vaan palvelutarjonta ratkaisee asiointisuuntaamisen. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla toteutuvat kaavamuutoksessa. Paikallisliikenteen reitit kulkevat alueen ohitse ja alue on sisällytetty kevyenliikenteen reitistösuunnitelmaan. Alueella on olemassa oleva kunnallistekninen verkosto ja kaukolämpö. Alueen liikenteen kehittämistä tehdään koko työpaikka-aluetta koskien osana asemakaavojen ja asemakaavamuutosten toteutusta. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön toteutuvat, sillä kaavamuutoksella varmistetaan erilaisten ja monipuolisten palvelujen saatavuus työpaikka-alueiden keskellä. Myös ympäristön häiriötekijöiden, kuten vilkkaan liikenteen ja sen melun, vaikutuksia on vähennetty kaavamerkinnöin ja -määräyksin. T-kem-korttelialueesta Myllykukon kaavamuutosalueen eteläpuolella, ei tehdyn riskiselvityksen mutaan aiheudu suuronnettomuuden vaaraa tai sellaista onnettomuuden vaaraa, jonka vaikutukset ulottuisivat merkittävinä tontin ulkopuolelle. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset on huomioitu mahdollistamalla monipuolinen toimitilatarjonta erilaisille ja erikokoisille yrityksille erittäin näkyvällä ja liikenneyhteyksiltään edullisella sijainnilla vetovoimaisten työpaikka-alueiden keskellä. Samalla on mahdollistettu toimitilojen sijoittaminen liikenneväyliin nähden siten, että elinkeinoelämällä on mahdollisuus saada elinvoimaa myös laajemman alueen asiakaspohjasta. Ympäristöhaittojen vähentäminen on huomioitu hulevesien hallintaa ja liikenteen meluhaittoja vähentävillä kaavamääräyksillä. Liikenteen haittoja vähennetään sijoittamalla rakennukset alueen itäreunaan, suojaamaan ulkotiloja Hämeenlinnanväylän liikenteen melua vastaan. Taajamakuvan ja maisemallisten arvojen painottaminen on huomioitu ohjaamalla rakentamista kaavamääräyksin korkeatasoisen taajamakuvan aikaansaamiseksi. Myös vallitsevien korkeusasemien huomioimiseen sekä Hämeenlinnan väylälle näkyvien penkereiden käsittelyyn viimeistellysti on ohjattu kaavamääräyksin.

24 24 Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys huomioidaan vastaavasti Ilvesvuoren työpaikka-alueen muilla alueilla, joilla ei ole liikenteen melusta sekä työpaikka-alueiden muusta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä ja joilla on erityisiä luonto- tai virkistysarvoja. Kaavamuutosalueella ei ole havaittu merkittäviä luonto- tai virkistysarvoja ja sen liikenteen melun äänitasot ylittävät paikoin 55 db. Alue on myös yli Lden 50 db:n lentomelualueella. Kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Vantaanjoen laakson, Myllykosken alueen ulkoilureitistö, joka on paikallisesti merkittävä ulkoilu- ja virkistysalue. 3.2 Asemakaavan muutoksen vaikutukset Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavanmuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kauppaan, liikenteeseen, yhdyskuntatalouteen ja taajamakuvaan. Vaikutusten selvittäminen perustuu jo tehtyihin ja työn aikana tehtäviin selvityksiin ja suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saatavaan palautteeseen sekä niiden analysointiin. Vaikutuksia tarkastellaan suunnittelualueen ja osittain myös koko Ilvesvuoren teollisuusalueen, Kuusimäen työpaikka-alueen ja Kirkonkylän keskustan osalta. Vaikutus taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön Luonnoksessa Myllykukon alue on osoitettu liike-, toimisto- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi KLH sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköksi KM-1, jonne ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa sekä paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköksi KM-2, jonne saa sijoittaa päivittäistavarankaupan myymälätiloja enintään 1700 k-m2. Asemakaavan myötä liikerakennusten korttelialue kasvaa tienvarsipuistoon VP sekä eteläiselle autopaikkojen LPA sekä toimitilarakennusten alueelle KTY. Rakennusten kerroskorkeutta lasketaan voimassa olevasta kaavasta vastaaman paremmin liikerakentamisen tarpeita. Rakentamisen laadulla on suuri merkitys koko kunnan imagon kannalta johtuen alueen näkyvästä sijainnista valtakunnallisesti merkittävän Hämeenlinnanväylän varressa. Asemakaavalla ohjataan Myllykukon alueen toteutumista yhtenäisesti ja parannetaan näin koko Ilvesvuoren alueen taajamakuvaa ja vetovoimaisuutta liiketilojen sekä työpaikkojen sijaintipaikkana. Vaikutus yhdyskuntatalouteen, -rakenteeseen ja palvelutarjontaan Asemakaavan muutoksessa esitetty korttelialueen käyttötarkoitus mahdollistaa seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen alueelle. Tämä edellyttää kaupan vaikutusten arvioinnin kaavamuutoksen yhteydessä.

25 25 Alueen kaupan vaikutuksia on esitetty kaupan palveluverkkoselvityksessä, Tuomas Santasalo Ky, Selvityksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa lähinnä tilaa vaativaa erikoiskauppaa. Asemakaavanmuutos lisää tonttien määrää ja parantaa liiketonttien rakentamiskelpoisuutta helpottaen siten palveluiden toteuttamista. Liiketilojen rakentaminen lisää Ilvesvuoren ja Kuusimäen alueen palvelutarjontaa ja tuo kunnalle myynti- ja verotuloja. Myllykukon alueen palvelutarjonta tulee vaikuttamaan palveluiden syntymiseen Kirkonkylän keskustan alueella. Poikkeavasta sijainnistaan johtuen sillä on myös mahdollisuus tarjota sellaista erikoiskauppaa, joka keskustaan ei muuten sijoittuisi tai luonteensa vuoksi sovi. Kirkonkylän alueella on melko vähän palveluja, ja ne keskittyvät pääosin Kirkonkylän torin läheisyyteen ja Kauppanummentien S-marketin kiinteistön yhteyteen. Valmistuva uusi K-Supermarket Punamullantien ja Helsingintien risteyksessä lisää myös osaltaan päivittäistavarakaupan sekä erikoistavarakaupan liiketiloja Kirkonkylän keskustan alueella. Vaikutus ihmisiin ja ympäristöön Alue on tärkeä lähipalveluiden alue Kuusimäen ja Ilvesvuoren työpaikka-alueiden työntekijöille. Se on kävelyetäisyydellä myös Kirkonkylän keskustan alueelta lähestyttäessä. Lisäksi alue palvelee Hämeenlinnanväylää käyttäviä autoilijoita, ja voi siten myös olla seudullisesti merkittävä liikekeskus. Asemakaavoitetun alueen rakentamaton alue muuttuu tehokkaasti rakennetuksi. Myös autopaikoitukseen tarvittavan alueen koko kasvaa. Rakentaminen edellyttää maaston tasaamista, mikä muuttaa alueen maa- ja kallioperää sekä vesisuhteita. Hulevesien viivyttämistä on kaavamuutoksessa ohjattu määräyksin. Suojaviheralueella (EV) alueen maaston tasaamisesta Hämeenlinnan väylän suuntaan aiheutuvat korkeuserot huolitellaan alueelle suunnitelluilla muurirakenteilla. Ympäristön häiriötekijät Kaava-alueen korttelialueet sijoittuvat osittain Hämeenlinnanväylän melualueelle. Asemakaavanmuutoksessa on annettu kaavamääräys, jossa edellytetään ettei toimistotilojen sisäinen melutaso ylitä 45 db(a), joka on valtioneuvoston päätöksen mukainen ohjearvo päiväaikaan. Asemakaavan muutosalue sijaitsee myös yli Lden 50dB:n lentomelualueella.

26 26 Vaikutus liikenteeseen Myllykukon alueen rakentaminen lisää alueen liikennettä. Alueen sijaitsee aivan paikallisliikenteen reittien äärellä, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, n. 1,5 km päässä Kirkonkylän keskustasta. Moottoritien liittymässä sijaitsevat myös kaukoliikenteen linja-autopysäkit. Alueelle voidaan järjestää myös liityntäpysäköintiä. Koska Ilvesvuoren työpaikka-alue laajenee etelään päin n k- m2:llä, liikennemäärät Ilvesvuorenkadulla tulevat lisääntymään voimakkaasti. Tämän johdosta Ilvesvuorenkadun ja Siippoontien risteysalue tullaan järjestämään uudestaan siten, että Kuusimäentien ja Ojamäentien risteykset siirretään etelämmäksi risteysalueelta. Luonnoksia uusista liikennejärjestelyistä on laatinut Ramboll ja Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan suunnittelu. Muodostuvien korttelialueiden liittymien sijoittelussa huomioidaan muuttuvat liikennejärjestelyt. Ilvesvuorenkadun toisella puolella laadittavassa Kuusimäen linjauksen kaavamuutoksessa huomioidaan osaltaan myös muuttuvat liikennejärjestelyt. Korttelialueiden pysäköintialueet on sijoitettu osittain rakennusten eteen, osittain taakse lastauspihojen yhteyteen ja osittain joko rakennusten alle tai päälle. Liiketilojen pysäköintinormina on 1 ap/35 k-m2. Esitetty rakennusoikeus edellyttää näin liiketilojen osalta arviolta noin 500 autopaikkaa. Kaikista autopaikoista yli puolet on mahdollista sijoittaa yhteen tasoon, loput on sijoitettava pysäköintikannelle tai - kellariin. 4 Kaavoituksen vaiheet 4.1 Kaava-asian vireille tulo ja kaavan tavoitteet Suunnittelu on käynnistetty Kiinteistö Oy Kivimyllyn ja Anneli Pehrman Oy:n aloitteesta. Kaavoituslautakunta (nykyisin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta) päätti asemakaavan muutoksen vireille tulosta Ilvesvuoren laajemman tarkastelun yhteydessä. Vireille tulosta ilmoitettiin Nurmijärven Uutisissa julkaistulla kuulutuksella. 4.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavanmuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on annettu tiedoksi kaavoituslautakunnalle Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan internet-sivuilla koko kaavoitusproses-

27 27 sin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu ja Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden työntekoon tai muihin oloihin asemakaavanmuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat mm: alueen ja lähialueiden maanomistajat Nurmijärven Sähkö Oy, Nurmijärven Vesi Oy, Sonera Oyj ja alueella toimivat yritykset Nurmijärven kunnan hallinto- ja luottamuselimet muut viranomaiset: ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Uudenmaan pelastuslaitos. 4.3 Suunnittelu ja vuorovaikutus Asemakaavan muutosluonnos käsiteltiin kaavoituslautakunnassa, minkä jälkeen se oli alustavasti nähtävillä , vaikutuksiltaan vähäisenä asemakaavan muutoksena, jonka hyväksyy kaavoituslautakunta (nykyisin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). Luonnoksesta saatiin 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Palautteen perusteella kaavamuutosaluetta muutettiin. Kaavan luonne, sen vaikutusten arviointitarve ja maankäyttö- ja rakennuslain kaupan sijoittumista ohjaavat säädökset ovat vuosien aikana kuitenkin muuttuneet niin, että kaava on tarkoituksenmukaista viedä uudelleen luonnoksena asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsittelyyn vaikutuksiltaan merkittävänä asemakaavan muutoksena. Asemakaavanmuutoksen hyväksyy valtuusto. 4.4 Päätöksenteko Kaavoituslautakunta päätti ilmoittaa asemakaavanmuutoksen vireille ja asettaa asemakaavan muutosluonnoksen alustavasti nähtäville MRA 30 :n mukaisesti 21 vrk:n ajaksi. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen alustavasti luonnoksena nähtäville MRA 30 :n mukaisesti 21 vrk:n ajaksi. xx.xx. xx Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavanmuutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti

28 28 nähtäville MRA 27 :n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi. xx.xx.xx Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen. 5 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Asemakaavanmuutoksen toteuttamisesta korttelialueella vastaavat maanomistajat. Nurmijärvellä Juha Oksanen va. suunnittelupäällikkö Katri Peltoniemi kaavoitus- ja lupa-arkkitehti, kaavan laatija

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Aluerajauksen korjaus tehty teknisenä korjauksena saadun palautteen pohjalta 10.1.2013. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty Kaavatunnus 3-333 Asianro 951/10.02.03/2012 Asemakaavan kumoaminen ja muutos, Klaukkala Korttelit 3178 ja 3184 sekä maatalous-, katu- ja liikennealue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2012 Päivitetty

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Kaavatunnus 2-232 Asianro Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.12.2013, päivitetty 11.10.2016 Suunnittelualue Asemakaava-alue koskee Raalantien ja Heinojan uoman

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty Kaavatunnus 3-290 Asianumero: ASRAltk: 11.02.2014 04.03.2014 Nurmijärven kunta /Ympäristötoimiala/Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.11.2006 Päivitetty 04.03.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS KORTTELI 58, LIMINKA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUONNOS KORTTELI 58, LIMINKA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.09.2013 LUONNOS KORTTELI 58, LIMINKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot