ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie"

Transkriptio

1 Kaavatunnus: Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkistys-, puisto- ja katualuetta. Asemakaavanmuutoksella muodostuvat korttelin 2406 tontit 2 ja 3, korttelin 2417 tontti 2 sekä virkistys- ja katualue. Asemakaavan muutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Suunnittelualue sijaitsee Ilvesvuorenkadun, Siippoontien ja Kuusimäentien välissä. Lännessä alue liittyy Ilvesvuoren työpaikka-alueeseen. Liitteet: - Kaavoitettava alue - Ote ajantasa-asemakaavasta - Kaavakartta ja määräykset - Havainnekuva - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tilastolomake - Otteita liikenneselvityksestä (tulossa) - Otteita kaupallisesta selvityksestä (tulossa) Vireilletulosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutisissa Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Asemakaavoitus PL 37, Nurmijärvi, faksi: Kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi, puh

2 2 1 Tiivistelmä Suunnittelualue käsittää Ilvesvuoren työpaikka-alueen pohjoisosassa sijaitsevan vanhan purkukuntoisen omakotitalon pihapiirin sekä katusekä viheraluetta. Alueen eteläosa on rakentamaton. Alueelle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kaksi liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, katu-, virkistys- ja puistoaluetta. Alueen pintaala on yhteensä n. 2,4 ha. Voimassaolevaa asemakaavaa tarkistetaan, jotta voitaisiin tukea alueen yritysten kehittymisedellytyksiä sekä parantaa alueen taajamakuvaa Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun varressa. Asemakaavan muutos liittyy myös oleellisesti Ilvesvuoren työpaikka-alueen ja Myllykukon kauppakeskuksen liikennejärjestelyjen kehittämiseen. Alue on pääosin Nurmijärven kunnan omistuksessa. Suunnittelu on myös käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavamuutos edellyttää maanhankintaa. Alue sijaitse hyvien liikenneyhteyksien äärellä varsin näkyvällä paikalla. Taajamakuvallisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutosta kehitetään vetovoimaisten, toteuttamiskelpoisten ja kysyntää vastaavien liike- ja toimitilatonttien tarjoamiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin. Asemakaavan muutos tuli vireille kaavoituslautakunnan päätöksellä Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä xx.xx-xx.xx.xx välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsittelyssä xx.xx.xx. Kaavamuutoksen laatimisesta ja valmistelemisesta ovat vastanneet kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi sekä kaavavalmistelija Pirkko Laakso-Mäki. Kuusimäentien ja Siippoontien välialue on rakentamatonta, osittain istutettua ja osittain luonnontilaista viheraluetta, jolla sijaitsee putki ja johtoasennuksia sekä info-taulu.

3 3 2 Asemakaavan muutoksen lähtökohdat 2.1 Alueen yleiskuvaus Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan rakentamatonta liikeja toimistorakennusten korttelialuetta (K-1) sekä katu-, virkistys- ja puistoaluetta (VL, VP). Puisto (VP) on lähinnä Siippoontien varren istutusaluetta. Alueen korkeuserot ovat vaihtelevat. Se on osittain sekametsää ja osittain risteyksen alueella hoidettua nurmikkoa sekä istutuksia. Alueella sijaitsee purettava asuinrakennus ja sen pihapiiri, Kuusimäen teollisuusalueen info-taulu sekä Kuusimäentien ja Ilvesvuorenkadun risteys nykyisellä sijainnillaan. Alueella on olemassa olevia putki- ja johtoasennuksia, jotka tulee asemakaavan muutoksen myötä siirtää. Alue on suurelta osin Siippoontien melualueella. Se sijaitsee hyvin näkyvällä paikalla ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alue on pääosin Nurmijärven kunnan omistuksessa. 2.1 Suunnittelutilanne Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään mm. että alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Ympäristöministeriössä vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueelle on osoitettu merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Ote maakuntakaavasta

4 4 Nurmijärven kunnanvaltuuston 1989 hyväksymässä Nurmijärven kunnan yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta, 1989, Nurmijärven kunta Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta, 1992, Nurmijärven kunta

5 5 Kunnanvaltuuston 1988 hyväksymässä Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu yksityisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PK-1). Kumpikaan yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista ta yleiskaavaa ja voimassa olevat oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat voidaan katsoa vanhentuneiksi, on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaavan sisältövaatimukset otettava huomioon suunnittelussa. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu liike- ja toimistora- kennusten korttelialueeksi (K-1) sekä puistoksi (VP) ja lähivirkistysalu- jonka puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Alueesta suuri osa on Kuusi- eeksi (VL/s) mäentien katualuetta. Ote voimassa olevasta asema-kaavasta. ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

6 6 2.2 Suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Alueelle ja sen ympäristöön on laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: 1. Nurmijärven kallioselvitys, Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Nurmijärven lepakkokartoitus, Batcon Group Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Enviro oy Kaavoituskohteiden luontoselvitys, Pöyry Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma, Ramboll Oy Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvitys, Strafica Oy Ilvesvuoren kaava-alueen liikenneselvitys, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen katu- ja liittymäsuunnitelma, Ramboll Oy Nurmijärvi, historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, Tapani Rostedt, RKY Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt; Museovirasto/Ympäristöministeriö Nurmijärven arkeologinen inventointi, Johanna Seppä Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen T/kem riskiselvitys, Ramboll Oy Nurmijärven palveluverkkoselvitys ja kaupallisten vaikutusten arviointi, Tuomas Santasalo Ky, 2012, (valmisteilla) Alueen keskellä, kumpareen päällä, sijaitsee vanha purkukuntoinen asuinrakennus.

7 7 2.3 Luonto ja Maisema Suunnittelualue on maaperältään (lähde: GTK, maaperäkartta) pääosin kalliota, hietaa ja moreenia. Maaperäkartta, GTK. Nurmijärven kallioselvityksessä (Nurmijärven kunta, Ympäristötutkimus Oy, Metsätähti Oy 1992) alue sijoittuu Ilvesvuoren kallioalueelle, joka on selvityksessä inventoitu merkitykseltään vähäiseksi (luokka 3). Maasto on myös kadunrakentamisen vuoksi osin muuttunut luonnontilaisesta. Suunnittelualueen maasto on korkeustasoltaan vaihtelevaa. Alue on havaittavissa Siippoontieltä, Kuusimäentieltä sekä Ilvesvuorenkadulta. Rakentamattomat alueet kasvavat mäntyvaltaista sekametsää. Alueella on katualuetta, niihin liittyviä pengerryksiä mutta myös istutettuja ja hoidettuja viheralueita. Kirkonkylän osayleiskaavoitusta varten laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä (Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005) alueelta ei ole löydetty merkittäviä luonto- tai maisemakohteita tai liito-oravia. Alueella ei myöskään ole havaittu lepakoita (Nurmijärven lepakkoselvitys, Batcon Group 2004). Alueelle laadittiin kesällä 2007 luontoselvitys (Kaavoituskohteiden luontoselvitys Osa 2/3: Nurmijärven Kirkonkylä, Pöyry Environment Oy 2007). Selvityksen mukaan alueen merkittävimmät luontoarvot sijaitsevat nyt asemakaavamuutoksen kohteena olevan alueen eteläpuolella.

8 8 2.1 Rakennettu ympäristö Ilvesvuorenkadun toisella puolella sijaitsevat Myllykukon alueen huoltoasema- ja liikerakennukset on rakennettu noin vuonna 1996 ja alueella on vireillä asemakaavan muutos. Alueen länsipuolella on luvulla toteutuneita pienteollisuuden toimitiloja. Suunnittelualue muodostaa tulevaisuudessa yhdessä Myllykukon alueen kauppakeskuksen kanssa merkittävän porttiaiheen lähestyttäessä Nurmijärven Kirkonkylää Hämeenlinnanväylän suunnalta. Nurmijärven kunta haluaa kehittää aluetta ja edesauttaa sen toteutumista laadukkaasti. Myllykukon liikekeskus on näkyvä maamerkki Hämeenlinnanväylän liittymän äärellä. Kuva: Kaisa Kilpeläinen, asemakaavoitus 2.1 Yhdyskuntatekninen huolto Alue liittyy olemassa olevaan katu- ja yhdyskuntatekniseen verkostoon ja täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta. Kaavamuutoksen johdosta vesi-, viemäri ja kaukolämpöjohtoja on tarpeen siirtää niille erikseen osoitetulle alueelle rakentamisen mahdollistamiseksi tarkoituksenmukaisesti. Alueella sijaitsee myös operaattoreiden sekä Nurmijärven sähkön asennuksia.

9 9 2.1 Liikenne Alueen liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Tämä on korosristeyksen uudelleenjärjestely- jen tarpeellisuutta. Myös Ilvesvuoren työpaikka-alueen alueen laajeneminen etelässä aiheuttaa alueella lisääntyvää raskasta liikennettä ja myös vaarallisten kemikaalien kuljetuksia. Nyt Kuusimäentie liittyy Ilvesvuo- ren katuun lähellä Siippoontien risteystä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Ongelma korostuu, kun pidempien yhdistelmäajoneuvojen määrä Ilvesvuoren en työpaikka-alueen laajennuksen myötä risteyksessä tanut Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun kasvaa. Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteysaluelle sijoittuu monta liittymää, mikä haittaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Myös Ojamäentie liittyy Ilvesvuorenkatuun vastapäätä Kuusimäentietä. Liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta merkittävää on saa- da risteysaluetta selkeytettyä ja Kuusimäen sekä Ojamäen risteykset siirrettyä kauemmas Siippoontien risteyksestä. Ilvesvuoren-Kuusimäen alueesta on tehty liikenneselvitys, Ramboll 2012, jossa on esitetty nykyinen liikennemäärä sekä ennuste vuodelle Ilvesvuorenkadun ja Siippoontien risteysjärjestelyistä on myös tehty luonnos, Ramboll Rakennettavuus Suunnittelualue on maaperältään (lähde: GTK, maaperäkartta) pääosin kalliota, hietaa ja moreenia. Rakentaminen edellyttää maaperäselvityksen tekemistä. Maaston korkeuserot ovat osittain suuret ja tämä voi edellyttää rakennusten osittaista upottamista rinteeseen ja piha- ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

10 10 alueiden pengertämistä. Alueen katuverkon rakentamisesta syntyy louhetta, jota voidaan hyödyntää korttelialueiden rakentamisessa. 2.1 Ympäristön häiriötekijät Muodostuvat liike- ja toimitilatontit ovat Siippoontien melualueella. Melu on voimakkaimmillaan >55 db. (Hämeenlinnanväylän ja Hämeenlinnantie liikennemelu 2000 ja ennuste 2020, Tiehallinto 2000). Finavian ympäristölupaan liittyen on tehty lentokonemelun ennuste vuoteen Tehdyn ennusteen mukaan yli L den 55 db ulottuu moottoritielle saakka, ja suunnittelualueella on näin ollen yli L den 50 db lentokonemelu. Ajoneuvoliikenne saattaa aiheuttaa alueella myös tärinää. 2.1 Maanomistus Melualueet ennustetilanteessa vuonna db (katkoviiva) rajattuna voimassa olevan asemakaavan kartalle. Alue on pääsoin kunnan omistuksessa. Osa voimassa olevan asemakaavan mukaisista puisto- ja katualueista edellyttävät maanhankintaa. Kunnan maanomistus esitetty värillisellä.

11 11 3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 2.1 Suunnittelun tarve, käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Korttelialue 2406 siirtyi kunnan omistukseen lunastustoimituksella vuonna Osa voimassa olevan asemakaavan mukaisista puisto- ja katualueista edellyttävät vielä lisäksi maanhankintaa. Asemakaavan valmistelu aloitettiin kunnan toimesta v. 2010, kun etsittiin vaihtoehtoista sijaintia Kuusimäentien uudelleen linjaamiselle. Samaan aikaan asemakaavoituksessa tutkittiin koko Kuusimäen- Ilvesvuoren alueen kehittämistä ja taajamakuvan kohentamista Kirkonkylää Hämeenlinnanväylältä lähestyttäessä. Tässä yhteydessä alueesta tehtiin alustavia luonnoksia erilaisten käyttötarkoitusten ja taajamakuvallisten ratkaisujen tutkimiseksi. Kaavahankkeen varsinainen suunnittelu käynnistettiin talvella kun pääosa korttelista 2406 siirtyi kunnan omistukseen ja alueen liikenneselvitys valmistui. Kaavoitustytön keskeiset tavoitteet ovat: liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen kaupunkikuvallisen ilmeen kohentaminen kysyntää vastaavien toimitilatonttien tarjonta näkyvyydeltään ja strategiselta sijainniltaan kilpailukykyisen sijainnin hyödyntäminen Kaavaratkaisu liittyy korkeatasoiseen ja taajamakuvallisesti mielenkiintoiseen työpaikka-alueeseen sekä Myllykukon alueen kauppakeskukseen. Se tulee osaltaan toimimaan Nurmijärven kirkonkylän käyntikorttina. Lisäksi hankkeen kaavataloudellisuuteen, toteuttamiskelpoisuuteen, hulevesien hallintaan sekä riittävään suojautumiseen liikenteenmelua vastaan kiinnitetään huomiota. Asemakaavan muutos tuli vireille Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksellä Asemakaavan muutosluonnos Asemakaavan muutosehdotus.

12 12 Havainnekuva suunnittelualueesta. Nurmijärven kunta, asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, 2012.

13 13 Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan muutosta on mahdollista valmistella yhteistyössä myös alueesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Alueelle on tutkittu monenlaisia vaihtoehtoja eri lähtökohdista. Luonnoksissa on painottunut taajamakuvalliset näkökohdat tai toteutettavuus kiinnostuneiden toimijoiden näkökulmasta. Alueesta on aiemmin tehty tutkielmia, joissa on tutkittu lähinnä alueen taajamakuvaa, käyttötarkoitusta ja alueen merkitystä Kirkonkylän käyntikorttina tulevaisuudessa lähinnä Siippoontieltä katsottuna. Kuvat: Nurmijärven kunta, asemakaavoitus. Talvella laadittujen luonnosten ja mallinnusten lähtökohtana korostuvat sekä taajamakuvalliset näkökohdat että toteutettavuus. Ratkaisuksi on valittu vaihtoehto, joka on tarpeen tullen riittävän joustava sekä toteuttamiskelpoinen ja samalla yhtenäinen sekä laadukas. Luonnoksen pohjalta laaditussa havainnekuvassa korostuvat kulman liikerakennukset ja Siippoontietä reunustavat toimitilarakennukset. Näkymä Siippontien risteyksestä katsottuna. Kuva: Nurmijärven kunta, asemakaavoitus.

14 14 4 Asemakaavan muutoksen kuvaus 4.1 Asemakaavan muutoksen sisältö perusteluineen Asemakaavan muutoksessa muodostetaan korttelin 2406 korttelialue uudelleen Kuusimäen tien linjauksen muuttumisen myötä. Kuusimäentien linjausta on tarpeen muuttaa, jotta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteyksessä paranisi. Kuusimäentie linjataan uudelleen siten, että sen risteäminen Ilvesvuorenkadun kanssa siirtyy kauemmas Siippoontien risteyksestä. Myös Ilvesvuorenkadun toisella puolella vireillä olevan Myllykukon asemakaavan muutoksen yhteydessä huomioidaan Siippoontien risteyksen kehittäminen ja vastapäätä sijaitsevan Ojamäentien risteystä siirretään myös kauemmas Siippontiestä. Alueen rakentamisen tehokkuus nousee asemakaavan muutoksen myötä. Asemakaavassa on lisäksi annettu määräyksiä koskien rakennusten rakennustapaa, pysäköintiä ja istutuksia. Myös Siippoontien liikenteen melun edellyttämät ääneneristysvaatimukset sekä hulevesien hallinta on esitetty asemakaavan muutoksessa. Myllykukon alue on tällä hetkellä Nurmijärven ainoa valtakunnallisen pääväylän varrella sijaitseva kauppapaikka, jolla on mahdollisuudet olla myös seudullisesti merkittävä. Saavutettavuutensa ja näkyvyytensä vuoksi kunnan tavoitteena on koko alueen rakentuminen laadukkaalla tavalla. Kuusimäentien liike-, toimisto- ja toimitilarakennusten korttelialueet tulevat liittymään Myllykukon alueen liike- ja palvelukeskittymään ja muodostamaan tärkeän kaupunkikuvallisen aiheen lähestyttäessä Nurmijärven kirkonkylää Hämeenlinnanväylän suunnalta. K-2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Vähittäiskaupan liiketilan osuus rakennusoikeudesta saa olla enintään 40%. Alueelle voi sijoittaa lähinnä tukkukauppaa ja erikoiskaupan liiketilaa, joka kaupan luonteen puolesta voi sijaita taajaman keskustan ulkopuolella. Korttelialueen autopaikkamääräykset on esitetty rakennettavan tilan käyttötarkoituksen mukaan. Rakennusten arkkitehtuuria on ohjattu kaavamääräyksin yhtenäisen ja laadukkaan taajamakuvallisen ratkaisun toteutumiseksi. KTY-2 Liike- ja toimisto- sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Korttelialueelle voi sijoittaa myös laajenevan työpaikka-alueen tarvitsemia palveluita kuten esimerkiksi lounasravintoloita, lääkärikeskuksia, tulostus- ja kopiolaitoksia tai kun-

15 15 tosaleja. Toimitiloihin liittyvää erikoistavarakaupan liiketilaa saa olla enintään 40% osoitetusta rakennusoikeudesta. Virkistysalueet ovat lähinnä tonttien väliin jääviä viherkaistaleita. Kuusimäentien katualue noudattaa kunnallistekniikan suunnittelussa suunniteltua linjausta, jossa kadulle on esitetty liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempi sijainti. Myös maaston korkeussuhteet on otettu huomioon. Liikenneturvallisuutta lisää tonttiliittymien sijoittumisen rajoittaminen liittymäkielloilla risteysalueilla. Alueella sijaitsevat putki- ja johtoasennukset keskitetään kaavassa erikseen määritellylle alueelle (maanalainen johto). Näin ne rajoittavat korttelialueiden rakennusten sijoittelua mahdollisimman vähän. 3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (hyväksytty , voimaantulo ) Seuraavassa on esitetty arvio valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta Kuusimäentien linjauksen asemakaavassa. Kyseessä on olemassa olevan työpaikka-alueen ja liikekeskuksen täydentämisestä hyvien liikenneyhteyksien varrella lähellä Kirkonkylän asemakaavoitettua taajamaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon asemakaavan muutoksen laadinnassa MRL:n edellyttämällä tavalla. Alue hyödyntää olemassa olevaa kunnallista ja valtakunnallista infrastruktuuria, joka luo taloudellisuutta. Alueelle on laadittu liikenneselvitys ja on valmisteilla kaupan ostovoimaselvitys. Toimiva aluerakenne Alue täydentää liiketila-, toimitila- ja palvelutarjontaa laajenevalla työpaikka-alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Alueelle sijoittuu työpaikkoja sekä liiketiloja, jotka luonteensa vuoksi voivat sijaita taajaman keskustan ulkopuolella. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kaavamuutos kohentaa taajamakuvaa ja tiivistää taajamarakennetta maantie- ja katuverkoston väliin jäävällä viheralueella, jolla ei ole merkittäviä taajamakuvallisia tai luontoarvoja. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueella ei itsellään ole merkittävää virkistyskäyttöä, sillä se sijaitsee liikenteen melualueella. Siellä ei sijaitse rakennussuojelukohteita tai merkittäviä säilytettäviä luontokohteita. Alueen läheisyydessä, lyhyen kävelymatkan päässä, Hämeenlinnanväylän toisella puolella, sijaitsevat Vantaanjoen varren ja Myllykosken laajat ulkoilualueet. Alueella ei ole tehty havaintoja liito-oravista tai lepakoista. Alueella ei sijaitse merkit-

16 16 täviä luonnonvaroja mutta kadunrakentamisesta aiheutuvasta louhimisesta syntyvä murske voidaan hyödyntää alueen esirakentamisessa. Helsingin seudun erityiskysymykset Kaavamuutos mahdollistaa monipuolisen toimitilatarjonnan ja toimivat liikennejärjestelyt. Alue sijaitsee joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen reittien äärellä, Kirkonkylän keskusta-alueen lähellä. Aleen läheisyydessä sijaitsevat myös Hämeenlinnan väylän kaukoliikenteen linjaautopysäkit. Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma on laadittu v Yleiskaavan sisältövaatimukset Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tällöin asemakaavaa laadittaessa on yleiskaavan sisältövaatimukset otettava huomioon. Asemakaavan muutoksen laatimisen pohjaksi on laadittu yleiskaavatasoisia selvityksiä, kuten liikenneselvitys ja kaupan palveluverkkoselvitys (valmisteilla). Lisäksi asemakaavanmuutoksen lähtötietoina on käytetty alueelle laadittuja luonto-, kallio ja meluselvityksiä. Maankäytön suunnittelua ohjaa Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuva 2040 (Valtuusto 2011). Kehityskuva määrittelee kunnan maankäytön suuret linjat ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen painopisteet. Kehityskuvan johtoajatuksena on varautuminen kasvuun, joka on kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ylläpitävä sekä samalla kunnan toiminnan ja talouden kannalta kohtuullisella tasolla. Kasvua ohjataan määrätietoisesti yhdyskuntarakennetta eheyttäen vahvistamaan taajamien vetovoimaisuutta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kehityskuva ohjaa osayleis- ja asemakaavojen laadintaa. Kehityskuvan mukaan Nurmijärven kunta pystyy kilpailemaan teollisuuden, varastoinnin ja logistiikan yrityksistä hyvän sijainnin ansiosta. Hyvien liikenneyhteyksien varsille hakeutuvia liikeyrityksiä saadaan aktiivisen ja määrätietoisen työpaikka-alueiden kehittämisen myötä. Kehittyvien työpaikka-alueiden edellyttämiä palveluja voidaan luontevasti sijoittaa Kuusimäentien linjauksen asemakaavan muutosalueelle. Asemakaava sijoittuu voimassa olevien maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueelle. 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa ko. alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Koko laajempi Ilvesvuoren työpaikka-alue on osoitettu kehityskuvassa olevana yritysalueena. Kuusimäentien kaavamuutoksen suunnittelualueelle on maakuntakaavassa ja koko kuntaa koskevassa kehityskuvassa osoitettu merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Alue sijoittuu keskeisesti Helsinki-Tampere moottoritien varrelle lähelle Helsinki-Vantaan lentokenttää ja Vantaan työpaikka-alueita. Marja- Vantaan laaja kaavahanke tuo myös osaltaan Nurmijärven Ilvesvuoren aluetta lähemmäs pääkaupunkiseudun kauppa- ja työpaikkakeskuksia. Alue liittyy tulevaisuudessa muihin tärkeisiin valmisteilla oleviin asemakaavahankkeisiin, kuten Kuusimäen työpaikka-alueen laajennukseen sekä ehdotusvaiheessa olevaan Myllykukon alueen asemakaavan

17 17 muutokseen. Myllykukon ja Kuusimäentien alueilla on palvelukeskuksena edullinen sijainti kehittyvien työpaikka-alueiden välissä. Yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden osalta hyvin, sillä uusi rakentamisen sijoittuu jo pääosin toteutuneeseen taajamarakenteen ja olemassa olevien liikenneyhteyksien varaan. Sisältövaatimukset yhdyskuntarakenteen hyväksikäytöstä toteutuvat, sillä alue täydentää taajamarakennetta sisältäpäin, hyödyntäen liikenneyhteyksien varressa olevaa rakentamatonta aluetta. Se myös hyödyntää näkyvää sijaintiaan liikekeskuksen ja työpaikka-alueiden läheisyydessä. Yleiskaavan sisältövaatimukset asumisen tarpeiden ja palveluiden saatavuuden osalta toteutuvat, sillä alueelle voidaan sijoittaa sellaisia palveluja ja toimintoja, jotka tukeutuvat Myllykukon liikekeskuksen ja Ilvesvuoren sekä Kuusimäen työpaikka-alueiden tarpeisiin ja täydentää niitä. Alue on saavutettavissa Kirkonkylän keskustasta myös julkisilla kulkuneuvoilla sekä kevyen liikenteen reittejä pitkin. Etäisyys Kirkonkylän keskustaan on n. 1,5 km. Alueelle sijoittuu ensisijaisesti liiketiloja, jotka luonteensa vuoksi voivat sijaita myös Kirkonkylän keskustaalueen ulkopuolella. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla toteutuvat kaavamuutoksessa. Paikallisliikenteen reitit kulkevat alueen ohitse ja alue on sisällytetty kevyenliikenteen reitistösuunnitelmaan. Alueella on olemassa oleva kunnallistekninen verkosto ja kaukolämpö. Liikenteen kehittämistä tehdään koko työpaikka-aluetta koskien osana asemakaavojen ja asemakaavamuutosten toteutusta. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön toteutuvat, sillä kaavamuutoksella varmistetaan erilaisten ja monipuolisten palvelujen saatavuus työpaikka-alueiden keskellä. Myös ympäristön häiriötekijöiden, kuten vilkkaan liikenteen ja sen melun, vaikutuksia on vähennetty kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset on huomioitu mahdollistamalla monipuolinen toimitilatarjonta erilaisille ja erikokoisille yrityksille erittäin näkyvällä ja liikenneyhteyksiltään edullisella sijainnilla vetovoimaisten työpaikka-alueiden keskellä. Ympäristöhaittojen vähentäminen on huomioitu hulevesien hallintaa ja liikenteen meluhaittoja vähentävillä kaavamääräyksillä. Taajamakuvan ja maisemallisten arvojen painottaminen on huomioitu ohjaamalla rakentamista kaavamääräyksin korkeatasoisen taajamakuvan aikaansaamiseksi. Myös vallitsevien korkeusasemien huomioimiseen sekä penkereiden huolitteluun on ohjattu kaavamääräyksin. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys huomioidaan vastaavasti Ilvesvuoren työpaikka-alueen muilla alueilla, joilla ei ole liikenteen melusta sekä työpaikka-alueiden muusta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä ja joilla on erityisiä luonto- tai virkistysarvoja. Kaavamuutosalueella ei ole havaittu merkittäviä luonto- tai virkistysarvoja ja sen liikenteen melun äänitasot ylittävät paikoin 55 db. Alue sijaitsee Vantaanjoen Myllykosken ulkoilualueen läheisyydessä.

18 Asemakaavan muutoksen vaikutukset Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavanmuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kauppaan, liikenteeseen, yhdyskuntatalouteen ja taajamakuvaan. Vaikutusten selvittäminen perustuu jo tehtyihin ja työn aikana tehtäviin selvityksiin ja suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saatavaan palautteeseen sekä niiden analysointiin. Vaikutuksia tarkastellaan suunnittelualueen ja osittain myös koko Ilvesvuoren teollisuusalueen ja Kuusimäen työpaikka-alueen (ns. vaikutusalue) osalta. Luonnoksessa Kuusimäentien olemassa olevan liikekorttelin pinta-ala kasvaa ja rakennusoikeutta nostetaan, kun vailla virkistysarvoa oleva puistokaistale liitetään korttelialueeksi ja Kuusimäentie linjataan uudelleen. Muodostettavat korttelialueet täydentävät jo olemassa olevia liike- ja työpaikka-alueita ja ovat näkyvän sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä vuoksi kilpailukykyisiä myös seudullisesti. Rakentamisen tieltä puretaan vanha purkukuntoinen omakotitalo. Muuten alue on katualuetta tai rakentamatonta puistoaluetta. Alueen rakentamien parantaa Nurmijärven taajamakuvaa muodostaen porttiaiheen lähestyttäessä kirkonkylää Hämeenlinnan väylän suunnalta. Rakentamisen laadulla on suuri merkitys koko kunnan imagon kannalta johtuen alueen näkyvästä sijainnista Siippoontien ja Myllykukon liikekeskittymän äärellä lähestyttäessa Kirkonkylää Hämeenlinnanväylän suunnalta. Alue sijaitsee pääosin olemassa olevan katu- ja kunnallistekniikanverkoston äärellä ja se täydentää siten jo olemassa olevaa taajamarakennetta. Alueelle sijoitettu kaukolämpö-, vesi- ja viemäriputket huomioidaan kaavassa merkinnällä maanalainen johto ja niille perustetaan rasite. Asemakaavan toteutus edellyttää kadunrakentamista Kuusimäentien uudelleenlinjauksen osalta ja kunnallisteknisten asennusten osittaista siirtämistä uuteen sijaintiin. Vaikutus yhdyskuntatalouteen, -rakenteeseen ja palvelutarjontaan Asemakaavanmuutos lisää korttelialueen määrää ja parantaa liiketonttien rakentamiskelpoisuutta. Liiketilojen rakentaminen lisää Ilvesvuoren ja Kuusimäen alueen palvelutarjontaa ja tuo kunnalle myynti- ja verotuloja. Täydentyvä ja ilmeeltään kohentuva Kuusimäntien alue myös lisää osaltaan liittyvien työpaikka-alueiden ja Myllykukon liikekeskuksen vetovoimaisuutta.

19 19 Asemakaavan mahdollistaman rakentamisen myötä liikerakennusten korttelialue kasvaa. Alueelle ei osoiteta päivittäistavarakauppaa. Alueelle on mahdollista sijoittaa erikoiskauppaa, joka luonteensa vuoksi voi sijaita myös keskusta-alueen ulkopuolella, sekä palveluita, jotka tukevat työpaikka-alueen toimintaa. Kuusimäen ja Ilvesvuoren alueet sekä Nurmijärven kirkonkylän keskusta tulevat tulevaisuudessa taajaman kehittyessä rakentumaan tiiviimmin yhteen. Asemakaavamuutoksen toteutuminen edellyttää kunnallisteknistä suunnittelua ja kunnallistekniikan sekä kadunrakentamista. Alueen kaavataloudelliset laskelmat esitetään erillisessä liitteessä (valmisteilla). Vaikutus ihmisiin ja ympäristöön Alue on tärkeä lähipalveluiden alue Kuusimäen ja Ilvesvuoren työntekijöille. Se on kävelyetäisyydellä myös Kirkonkylän keskustan alueelta lähestyttäessä. Lisäksi alue palvelee Hämeenlinnanväylää käyttäviä autoilijoita. Monille Kirkonkylän ja Rajamäen asukkaille alue sijaitsee päivittäisen työmatkan varrella. Alue on pääosin jo muuttunut luonnontilaisesta eikä alueella näin ollen sijaitse merkittäviä luontoarvoja. Myöskään havaintoja suojeltavista tai harvinaisista eläimistä ei ole tehty. Virkistyskäyttöön osoitettavat alueet on tarkoituksenmukaista osoittaa muualta, etäämmällä liikenteen melusta ja hiukkaspäästöistä, kuten Vantaanjoen varren ulkoilualueelta. Osa alueesta sijoittuu Nurmijärven kallioselvityksessä inventoiduille, merkitykseltään vähäiseksi arvioidulle Ilvesvuoren kallioalueelle. Rakentaminen edellyttää maaston tasaamista, mikä muuttaa alueen maaja kallioperää sekä vesisuhteita. Kaavamuutosalueen korttelialueet sijoittuvat osittain Siippoontien melualueelle sekä lentomelualueelle. Liike- ja toimitilojen korttelialueet soveltuvat täydentämään taajamarakennetta tällaisissa paikoissa. Asemakaavanmuutoksessa on annettu kaavamääräys, jossa edellytetään ettei liike- ja toimistorakennusten sisäinen melutaso ylitä 45 db(a), joka on valtioneuvoston päätöksen mukainen asuinalueiden ohjearvo päiväaikan. Äänitasot saavutetaan normaalilla seinärakenteella. Hulevesien hallinta on toteutettavissa siten, että vesiä viivytetään tonteilla esim. hulevesikaivoissa, piharakenteissa kuten vesialtaat ja kosteikot tai hulevesien viivytykseen tarkoitetuissa maanalaisissa erityis-

20 20 rakenteissa. Hulevedet voidaan viivytettynä johtaa edelleen kunnan hulevesiviemäriin. Vaikutus liikenteeseen Alueen rakentaminen lisää liikennettä Ilvesvuorenkadulla ja Kuusimäentiellä. Alue sijaitsee aivan paikallisliikenteen reittien äärellä, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, n. 1,5 km päässä Kirkonkylän keskustasta. Moottoritien liittymässä sijaitsevat myös kaukoliikenteen linjaautopysäkit. Koska Ilvesvuoren työpaikka-alue laajenee suunnittelualueen eteläpuolella n k-m2:llä, liikennemäärät Ilvesvuorenkadulla tulevat joka tapauksessa lisääntymään voimakkaasti ja erityisesti raskaan liikenteen määrä kasvaa. Tämän johdosta Ilvesvuorenkadun ja Siippoontien risteysalue tullaan järjestämään uudestaan ja Kuusimäentien sekä Ojamäentien risteykset siirtämään kauemmaksi Siippoontiestä. Luonnoksia uusista liikennejärjestelyistä on laatinut Ramboll ja Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan suunnittelu. Muodostuvien korttelialueiden liittymien sijoittelussa huomioidaan muuttuvat liikennejärjestelyt. Risteysalueille on merkitty liittymäkiellot jotta kortteleista liittyvä liikenne ohjautuisi katualueille mahdollisimman turvallisesti, näkyvyydet ja liikenne huomioiden. Korttelialueiden huolto- ja ajoyhteydet on osoitettu rakennusten taakse Siippoontieltä katsottuna. Näin myös tonttien liittymät voidaan sijoittaa kauas Siippoontien risteysalueelta. Liiketilojen autopaikkavaatimukset on osoitettu liiketilan käyttötarkoituksen mukaan. Jos autopaikkavaatimus on pieni (tukkukauppa: 1 ap/70 k-m2), on paikoitus todennäköisesti mahdollista sijoittaa yhteen tasoon piha-alueelle. Jos autopaikkavaatimus on suurempi (erikoiskauppa, joka kaupan luonteen vuoksi voi sijaita taajaman keskusta-alueen alueen ulkopuolella: 1 ap/50 k-m2), on paikkoja mahdollisesti sijoitettava pihapaikoituksen lisäksi pysäköintihalliin rakennusten alle. Myllykukon alueelle, Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteyksen läheisyyteen, tutkitaan liityntäpysäköinnin sijoittamista. Tämä on tarpeen, jotta pääkaupunkiseudun työpaikkaliikenne ei kuormittaisi yksityisten toimijoiden asiakkaidensa käyttöön ylläpitämiä paikoitusalueita. Alueen suunnittelu etenee Myllykukon alueen asemakaavanmuutoksen yhteydessä.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue

Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Asemakaavan muutos, Klaukkalan Järvimaan alue Aluerajauksen korjaus tehty teknisenä korjauksena saadun palautteen pohjalta 10.1.2013. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty Kaavatunnus 3-333 Asianro 951/10.02.03/2012 Asemakaavan kumoaminen ja muutos, Klaukkala Korttelit 3178 ja 3184 sekä maatalous-, katu- ja liikennealue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2012 Päivitetty

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (ehdotus)

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (ehdotus) Kaavatunnus: 2-230 Asianumero: 563/10.02.03/2013 Asra: Kh: Valtuusto: ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (ehdotus) Nurmijärvi, Kirkonkylä, Liikuntapuiston alue Asemakaavanmuutos koskee korttelia 204a, urheilu-

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty Kaavatunnus 3-290 Asianumero: ASRAltk: 11.02.2014 04.03.2014 Nurmijärven kunta /Ympäristötoimiala/Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.11.2006 Päivitetty 04.03.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keski-Suokylän asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 18.5.2009, 18.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ...1 2. SUUNNITTELUALUE...1 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot