ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie"

Transkriptio

1 Kaavatunnus: Asianumero: xx-xx-20xx Kaav.ltk: ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Kuusimäentie Asemakaavanmuutos koskee kortteleita 2406, 2417 sekä virkistys-, puisto- ja katualuetta. Asemakaavanmuutoksella muodostuvat korttelin 2406 tontit 2 ja 3, korttelin 2417 tontti 2 sekä virkistys- ja katualue. Asemakaavan muutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Suunnittelualue sijaitsee Ilvesvuorenkadun, Siippoontien ja Kuusimäentien välissä. Lännessä alue liittyy Ilvesvuoren työpaikka-alueeseen. Liitteet: - Kaavoitettava alue - Ote ajantasa-asemakaavasta - Kaavakartta ja määräykset - Havainnekuva - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Tilastolomake - Otteita liikenneselvityksestä (tulossa) - Otteita kaupallisesta selvityksestä (tulossa) Vireilletulosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutisissa Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Asemakaavoitus PL 37, Nurmijärvi, faksi: Kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi, puh

2 2 1 Tiivistelmä Suunnittelualue käsittää Ilvesvuoren työpaikka-alueen pohjoisosassa sijaitsevan vanhan purkukuntoisen omakotitalon pihapiirin sekä katusekä viheraluetta. Alueen eteläosa on rakentamaton. Alueelle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kaksi liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, katu-, virkistys- ja puistoaluetta. Alueen pintaala on yhteensä n. 2,4 ha. Voimassaolevaa asemakaavaa tarkistetaan, jotta voitaisiin tukea alueen yritysten kehittymisedellytyksiä sekä parantaa alueen taajamakuvaa Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun varressa. Asemakaavan muutos liittyy myös oleellisesti Ilvesvuoren työpaikka-alueen ja Myllykukon kauppakeskuksen liikennejärjestelyjen kehittämiseen. Alue on pääosin Nurmijärven kunnan omistuksessa. Suunnittelu on myös käynnistetty kunnan aloitteesta. Kaavamuutos edellyttää maanhankintaa. Alue sijaitse hyvien liikenneyhteyksien äärellä varsin näkyvällä paikalla. Taajamakuvallisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutosta kehitetään vetovoimaisten, toteuttamiskelpoisten ja kysyntää vastaavien liike- ja toimitilatonttien tarjoamiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin. Asemakaavan muutos tuli vireille kaavoituslautakunnan päätöksellä Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä xx.xx-xx.xx.xx välisen ajan. Kaavamuutosehdotus oli asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsittelyssä xx.xx.xx. Kaavamuutoksen laatimisesta ja valmistelemisesta ovat vastanneet kaavoitus- ja lupa-arkkitehti Katri Peltoniemi sekä kaavavalmistelija Pirkko Laakso-Mäki. Kuusimäentien ja Siippoontien välialue on rakentamatonta, osittain istutettua ja osittain luonnontilaista viheraluetta, jolla sijaitsee putki ja johtoasennuksia sekä info-taulu.

3 3 2 Asemakaavan muutoksen lähtökohdat 2.1 Alueen yleiskuvaus Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan rakentamatonta liikeja toimistorakennusten korttelialuetta (K-1) sekä katu-, virkistys- ja puistoaluetta (VL, VP). Puisto (VP) on lähinnä Siippoontien varren istutusaluetta. Alueen korkeuserot ovat vaihtelevat. Se on osittain sekametsää ja osittain risteyksen alueella hoidettua nurmikkoa sekä istutuksia. Alueella sijaitsee purettava asuinrakennus ja sen pihapiiri, Kuusimäen teollisuusalueen info-taulu sekä Kuusimäentien ja Ilvesvuorenkadun risteys nykyisellä sijainnillaan. Alueella on olemassa olevia putki- ja johtoasennuksia, jotka tulee asemakaavan muutoksen myötä siirtää. Alue on suurelta osin Siippoontien melualueella. Se sijaitsee hyvin näkyvällä paikalla ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alue on pääosin Nurmijärven kunnan omistuksessa. 2.1 Suunnittelutilanne Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa edellytetään mm. että alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita. Uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Ympäristöministeriössä vahvistetussa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Alueelle on osoitettu merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Ote maakuntakaavasta

4 4 Nurmijärven kunnanvaltuuston 1989 hyväksymässä Nurmijärven kunnan yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). Ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta, 1989, Nurmijärven kunta Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta, 1992, Nurmijärven kunta

5 5 Kunnanvaltuuston 1988 hyväksymässä Nurmijärven Kirkonkylän osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu yksityisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PK-1). Kumpikaan yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista ta yleiskaavaa ja voimassa olevat oikeusvaikutuksettomat osayleiskaavat voidaan katsoa vanhentuneiksi, on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yleiskaavan sisältövaatimukset otettava huomioon suunnittelussa. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu liike- ja toimistora- kennusten korttelialueeksi (K-1) sekä puistoksi (VP) ja lähivirkistysalu- jonka puustoa tulee hoitaa jatkuvasti uudistuvana siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Alueesta suuri osa on Kuusi- eeksi (VL/s) mäentien katualuetta. Ote voimassa olevasta asema-kaavasta. ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

6 6 2.2 Suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Alueelle ja sen ympäristöön on laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: 1. Nurmijärven kallioselvitys, Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Nurmijärven lepakkokartoitus, Batcon Group Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Enviro oy Kaavoituskohteiden luontoselvitys, Pöyry Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma, Ramboll Oy Nurmijärven Kirkonkylän ja Rajamäen liikenneverkkoselvitys, Strafica Oy Ilvesvuoren kaava-alueen liikenneselvitys, Ramboll Oy Ilvesvuoren työpaikka-alueen katu- ja liittymäsuunnitelma, Ramboll Oy Nurmijärvi, historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, Tapani Rostedt, RKY Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt; Museovirasto/Ympäristöministeriö Nurmijärven arkeologinen inventointi, Johanna Seppä Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksen T/kem riskiselvitys, Ramboll Oy Nurmijärven palveluverkkoselvitys ja kaupallisten vaikutusten arviointi, Tuomas Santasalo Ky, 2012, (valmisteilla) Alueen keskellä, kumpareen päällä, sijaitsee vanha purkukuntoinen asuinrakennus.

7 7 2.3 Luonto ja Maisema Suunnittelualue on maaperältään (lähde: GTK, maaperäkartta) pääosin kalliota, hietaa ja moreenia. Maaperäkartta, GTK. Nurmijärven kallioselvityksessä (Nurmijärven kunta, Ympäristötutkimus Oy, Metsätähti Oy 1992) alue sijoittuu Ilvesvuoren kallioalueelle, joka on selvityksessä inventoitu merkitykseltään vähäiseksi (luokka 3). Maasto on myös kadunrakentamisen vuoksi osin muuttunut luonnontilaisesta. Suunnittelualueen maasto on korkeustasoltaan vaihtelevaa. Alue on havaittavissa Siippoontieltä, Kuusimäentieltä sekä Ilvesvuorenkadulta. Rakentamattomat alueet kasvavat mäntyvaltaista sekametsää. Alueella on katualuetta, niihin liittyviä pengerryksiä mutta myös istutettuja ja hoidettuja viheralueita. Kirkonkylän osayleiskaavoitusta varten laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä (Kirkonkylän selvitysalueen luonto ja maisema, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005) alueelta ei ole löydetty merkittäviä luonto- tai maisemakohteita tai liito-oravia. Alueella ei myöskään ole havaittu lepakoita (Nurmijärven lepakkoselvitys, Batcon Group 2004). Alueelle laadittiin kesällä 2007 luontoselvitys (Kaavoituskohteiden luontoselvitys Osa 2/3: Nurmijärven Kirkonkylä, Pöyry Environment Oy 2007). Selvityksen mukaan alueen merkittävimmät luontoarvot sijaitsevat nyt asemakaavamuutoksen kohteena olevan alueen eteläpuolella.

8 8 2.1 Rakennettu ympäristö Ilvesvuorenkadun toisella puolella sijaitsevat Myllykukon alueen huoltoasema- ja liikerakennukset on rakennettu noin vuonna 1996 ja alueella on vireillä asemakaavan muutos. Alueen länsipuolella on luvulla toteutuneita pienteollisuuden toimitiloja. Suunnittelualue muodostaa tulevaisuudessa yhdessä Myllykukon alueen kauppakeskuksen kanssa merkittävän porttiaiheen lähestyttäessä Nurmijärven Kirkonkylää Hämeenlinnanväylän suunnalta. Nurmijärven kunta haluaa kehittää aluetta ja edesauttaa sen toteutumista laadukkaasti. Myllykukon liikekeskus on näkyvä maamerkki Hämeenlinnanväylän liittymän äärellä. Kuva: Kaisa Kilpeläinen, asemakaavoitus 2.1 Yhdyskuntatekninen huolto Alue liittyy olemassa olevaan katu- ja yhdyskuntatekniseen verkostoon ja täydentää olemassa olevaa taajamarakennetta. Kaavamuutoksen johdosta vesi-, viemäri ja kaukolämpöjohtoja on tarpeen siirtää niille erikseen osoitetulle alueelle rakentamisen mahdollistamiseksi tarkoituksenmukaisesti. Alueella sijaitsee myös operaattoreiden sekä Nurmijärven sähkön asennuksia.

9 9 2.1 Liikenne Alueen liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Tämä on korosristeyksen uudelleenjärjestely- jen tarpeellisuutta. Myös Ilvesvuoren työpaikka-alueen alueen laajeneminen etelässä aiheuttaa alueella lisääntyvää raskasta liikennettä ja myös vaarallisten kemikaalien kuljetuksia. Nyt Kuusimäentie liittyy Ilvesvuo- ren katuun lähellä Siippoontien risteystä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Ongelma korostuu, kun pidempien yhdistelmäajoneuvojen määrä Ilvesvuoren en työpaikka-alueen laajennuksen myötä risteyksessä tanut Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun kasvaa. Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteysaluelle sijoittuu monta liittymää, mikä haittaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Myös Ojamäentie liittyy Ilvesvuorenkatuun vastapäätä Kuusimäentietä. Liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden kannalta merkittävää on saa- da risteysaluetta selkeytettyä ja Kuusimäen sekä Ojamäen risteykset siirrettyä kauemmas Siippoontien risteyksestä. Ilvesvuoren-Kuusimäen alueesta on tehty liikenneselvitys, Ramboll 2012, jossa on esitetty nykyinen liikennemäärä sekä ennuste vuodelle Ilvesvuorenkadun ja Siippoontien risteysjärjestelyistä on myös tehty luonnos, Ramboll Rakennettavuus Suunnittelualue on maaperältään (lähde: GTK, maaperäkartta) pääosin kalliota, hietaa ja moreenia. Rakentaminen edellyttää maaperäselvityksen tekemistä. Maaston korkeuserot ovat osittain suuret ja tämä voi edellyttää rakennusten osittaista upottamista rinteeseen ja piha- ASEMAKAAVANMUUTOS, Kirkonkylä, Kuusimäentien linjaus Kaavatunnus 2-223

10 10 alueiden pengertämistä. Alueen katuverkon rakentamisesta syntyy louhetta, jota voidaan hyödyntää korttelialueiden rakentamisessa. 2.1 Ympäristön häiriötekijät Muodostuvat liike- ja toimitilatontit ovat Siippoontien melualueella. Melu on voimakkaimmillaan >55 db. (Hämeenlinnanväylän ja Hämeenlinnantie liikennemelu 2000 ja ennuste 2020, Tiehallinto 2000). Finavian ympäristölupaan liittyen on tehty lentokonemelun ennuste vuoteen Tehdyn ennusteen mukaan yli L den 55 db ulottuu moottoritielle saakka, ja suunnittelualueella on näin ollen yli L den 50 db lentokonemelu. Ajoneuvoliikenne saattaa aiheuttaa alueella myös tärinää. 2.1 Maanomistus Melualueet ennustetilanteessa vuonna db (katkoviiva) rajattuna voimassa olevan asemakaavan kartalle. Alue on pääsoin kunnan omistuksessa. Osa voimassa olevan asemakaavan mukaisista puisto- ja katualueista edellyttävät maanhankintaa. Kunnan maanomistus esitetty värillisellä.

11 11 3 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 2.1 Suunnittelun tarve, käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Korttelialue 2406 siirtyi kunnan omistukseen lunastustoimituksella vuonna Osa voimassa olevan asemakaavan mukaisista puisto- ja katualueista edellyttävät vielä lisäksi maanhankintaa. Asemakaavan valmistelu aloitettiin kunnan toimesta v. 2010, kun etsittiin vaihtoehtoista sijaintia Kuusimäentien uudelleen linjaamiselle. Samaan aikaan asemakaavoituksessa tutkittiin koko Kuusimäen- Ilvesvuoren alueen kehittämistä ja taajamakuvan kohentamista Kirkonkylää Hämeenlinnanväylältä lähestyttäessä. Tässä yhteydessä alueesta tehtiin alustavia luonnoksia erilaisten käyttötarkoitusten ja taajamakuvallisten ratkaisujen tutkimiseksi. Kaavahankkeen varsinainen suunnittelu käynnistettiin talvella kun pääosa korttelista 2406 siirtyi kunnan omistukseen ja alueen liikenneselvitys valmistui. Kaavoitustytön keskeiset tavoitteet ovat: liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen kaupunkikuvallisen ilmeen kohentaminen kysyntää vastaavien toimitilatonttien tarjonta näkyvyydeltään ja strategiselta sijainniltaan kilpailukykyisen sijainnin hyödyntäminen Kaavaratkaisu liittyy korkeatasoiseen ja taajamakuvallisesti mielenkiintoiseen työpaikka-alueeseen sekä Myllykukon alueen kauppakeskukseen. Se tulee osaltaan toimimaan Nurmijärven kirkonkylän käyntikorttina. Lisäksi hankkeen kaavataloudellisuuteen, toteuttamiskelpoisuuteen, hulevesien hallintaan sekä riittävään suojautumiseen liikenteenmelua vastaan kiinnitetään huomiota. Asemakaavan muutos tuli vireille Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätöksellä Asemakaavan muutosluonnos Asemakaavan muutosehdotus.

12 12 Havainnekuva suunnittelualueesta. Nurmijärven kunta, asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, 2012.

13 13 Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan muutosta on mahdollista valmistella yhteistyössä myös alueesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Alueelle on tutkittu monenlaisia vaihtoehtoja eri lähtökohdista. Luonnoksissa on painottunut taajamakuvalliset näkökohdat tai toteutettavuus kiinnostuneiden toimijoiden näkökulmasta. Alueesta on aiemmin tehty tutkielmia, joissa on tutkittu lähinnä alueen taajamakuvaa, käyttötarkoitusta ja alueen merkitystä Kirkonkylän käyntikorttina tulevaisuudessa lähinnä Siippoontieltä katsottuna. Kuvat: Nurmijärven kunta, asemakaavoitus. Talvella laadittujen luonnosten ja mallinnusten lähtökohtana korostuvat sekä taajamakuvalliset näkökohdat että toteutettavuus. Ratkaisuksi on valittu vaihtoehto, joka on tarpeen tullen riittävän joustava sekä toteuttamiskelpoinen ja samalla yhtenäinen sekä laadukas. Luonnoksen pohjalta laaditussa havainnekuvassa korostuvat kulman liikerakennukset ja Siippoontietä reunustavat toimitilarakennukset. Näkymä Siippontien risteyksestä katsottuna. Kuva: Nurmijärven kunta, asemakaavoitus.

14 14 4 Asemakaavan muutoksen kuvaus 4.1 Asemakaavan muutoksen sisältö perusteluineen Asemakaavan muutoksessa muodostetaan korttelin 2406 korttelialue uudelleen Kuusimäen tien linjauksen muuttumisen myötä. Kuusimäentien linjausta on tarpeen muuttaa, jotta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteyksessä paranisi. Kuusimäentie linjataan uudelleen siten, että sen risteäminen Ilvesvuorenkadun kanssa siirtyy kauemmas Siippoontien risteyksestä. Myös Ilvesvuorenkadun toisella puolella vireillä olevan Myllykukon asemakaavan muutoksen yhteydessä huomioidaan Siippoontien risteyksen kehittäminen ja vastapäätä sijaitsevan Ojamäentien risteystä siirretään myös kauemmas Siippontiestä. Alueen rakentamisen tehokkuus nousee asemakaavan muutoksen myötä. Asemakaavassa on lisäksi annettu määräyksiä koskien rakennusten rakennustapaa, pysäköintiä ja istutuksia. Myös Siippoontien liikenteen melun edellyttämät ääneneristysvaatimukset sekä hulevesien hallinta on esitetty asemakaavan muutoksessa. Myllykukon alue on tällä hetkellä Nurmijärven ainoa valtakunnallisen pääväylän varrella sijaitseva kauppapaikka, jolla on mahdollisuudet olla myös seudullisesti merkittävä. Saavutettavuutensa ja näkyvyytensä vuoksi kunnan tavoitteena on koko alueen rakentuminen laadukkaalla tavalla. Kuusimäentien liike-, toimisto- ja toimitilarakennusten korttelialueet tulevat liittymään Myllykukon alueen liike- ja palvelukeskittymään ja muodostamaan tärkeän kaupunkikuvallisen aiheen lähestyttäessä Nurmijärven kirkonkylää Hämeenlinnanväylän suunnalta. K-2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Vähittäiskaupan liiketilan osuus rakennusoikeudesta saa olla enintään 40%. Alueelle voi sijoittaa lähinnä tukkukauppaa ja erikoiskaupan liiketilaa, joka kaupan luonteen puolesta voi sijaita taajaman keskustan ulkopuolella. Korttelialueen autopaikkamääräykset on esitetty rakennettavan tilan käyttötarkoituksen mukaan. Rakennusten arkkitehtuuria on ohjattu kaavamääräyksin yhtenäisen ja laadukkaan taajamakuvallisen ratkaisun toteutumiseksi. KTY-2 Liike- ja toimisto- sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Korttelialueelle voi sijoittaa myös laajenevan työpaikka-alueen tarvitsemia palveluita kuten esimerkiksi lounasravintoloita, lääkärikeskuksia, tulostus- ja kopiolaitoksia tai kun-

15 15 tosaleja. Toimitiloihin liittyvää erikoistavarakaupan liiketilaa saa olla enintään 40% osoitetusta rakennusoikeudesta. Virkistysalueet ovat lähinnä tonttien väliin jääviä viherkaistaleita. Kuusimäentien katualue noudattaa kunnallistekniikan suunnittelussa suunniteltua linjausta, jossa kadulle on esitetty liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempi sijainti. Myös maaston korkeussuhteet on otettu huomioon. Liikenneturvallisuutta lisää tonttiliittymien sijoittumisen rajoittaminen liittymäkielloilla risteysalueilla. Alueella sijaitsevat putki- ja johtoasennukset keskitetään kaavassa erikseen määritellylle alueelle (maanalainen johto). Näin ne rajoittavat korttelialueiden rakennusten sijoittelua mahdollisimman vähän. 3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (hyväksytty , voimaantulo ) Seuraavassa on esitetty arvio valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta Kuusimäentien linjauksen asemakaavassa. Kyseessä on olemassa olevan työpaikka-alueen ja liikekeskuksen täydentämisestä hyvien liikenneyhteyksien varrella lähellä Kirkonkylän asemakaavoitettua taajamaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon asemakaavan muutoksen laadinnassa MRL:n edellyttämällä tavalla. Alue hyödyntää olemassa olevaa kunnallista ja valtakunnallista infrastruktuuria, joka luo taloudellisuutta. Alueelle on laadittu liikenneselvitys ja on valmisteilla kaupan ostovoimaselvitys. Toimiva aluerakenne Alue täydentää liiketila-, toimitila- ja palvelutarjontaa laajenevalla työpaikka-alueella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Alueelle sijoittuu työpaikkoja sekä liiketiloja, jotka luonteensa vuoksi voivat sijaita taajaman keskustan ulkopuolella. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kaavamuutos kohentaa taajamakuvaa ja tiivistää taajamarakennetta maantie- ja katuverkoston väliin jäävällä viheralueella, jolla ei ole merkittäviä taajamakuvallisia tai luontoarvoja. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueella ei itsellään ole merkittävää virkistyskäyttöä, sillä se sijaitsee liikenteen melualueella. Siellä ei sijaitse rakennussuojelukohteita tai merkittäviä säilytettäviä luontokohteita. Alueen läheisyydessä, lyhyen kävelymatkan päässä, Hämeenlinnanväylän toisella puolella, sijaitsevat Vantaanjoen varren ja Myllykosken laajat ulkoilualueet. Alueella ei ole tehty havaintoja liito-oravista tai lepakoista. Alueella ei sijaitse merkit-

16 16 täviä luonnonvaroja mutta kadunrakentamisesta aiheutuvasta louhimisesta syntyvä murske voidaan hyödyntää alueen esirakentamisessa. Helsingin seudun erityiskysymykset Kaavamuutos mahdollistaa monipuolisen toimitilatarjonnan ja toimivat liikennejärjestelyt. Alue sijaitsee joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen reittien äärellä, Kirkonkylän keskusta-alueen lähellä. Aleen läheisyydessä sijaitsevat myös Hämeenlinnan väylän kaukoliikenteen linjaautopysäkit. Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön suunnitelma on laadittu v Yleiskaavan sisältövaatimukset Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tällöin asemakaavaa laadittaessa on yleiskaavan sisältövaatimukset otettava huomioon. Asemakaavan muutoksen laatimisen pohjaksi on laadittu yleiskaavatasoisia selvityksiä, kuten liikenneselvitys ja kaupan palveluverkkoselvitys (valmisteilla). Lisäksi asemakaavanmuutoksen lähtötietoina on käytetty alueelle laadittuja luonto-, kallio ja meluselvityksiä. Maankäytön suunnittelua ohjaa Nurmijärven kunnan maankäytön kehityskuva 2040 (Valtuusto 2011). Kehityskuva määrittelee kunnan maankäytön suuret linjat ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen painopisteet. Kehityskuvan johtoajatuksena on varautuminen kasvuun, joka on kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ylläpitävä sekä samalla kunnan toiminnan ja talouden kannalta kohtuullisella tasolla. Kasvua ohjataan määrätietoisesti yhdyskuntarakennetta eheyttäen vahvistamaan taajamien vetovoimaisuutta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kehityskuva ohjaa osayleis- ja asemakaavojen laadintaa. Kehityskuvan mukaan Nurmijärven kunta pystyy kilpailemaan teollisuuden, varastoinnin ja logistiikan yrityksistä hyvän sijainnin ansiosta. Hyvien liikenneyhteyksien varsille hakeutuvia liikeyrityksiä saadaan aktiivisen ja määrätietoisen työpaikka-alueiden kehittämisen myötä. Kehittyvien työpaikka-alueiden edellyttämiä palveluja voidaan luontevasti sijoittaa Kuusimäentien linjauksen asemakaavan muutosalueelle. Asemakaava sijoittuu voimassa olevien maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueelle. 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa ko. alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Koko laajempi Ilvesvuoren työpaikka-alue on osoitettu kehityskuvassa olevana yritysalueena. Kuusimäentien kaavamuutoksen suunnittelualueelle on maakuntakaavassa ja koko kuntaa koskevassa kehityskuvassa osoitettu merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Alue sijoittuu keskeisesti Helsinki-Tampere moottoritien varrelle lähelle Helsinki-Vantaan lentokenttää ja Vantaan työpaikka-alueita. Marja- Vantaan laaja kaavahanke tuo myös osaltaan Nurmijärven Ilvesvuoren aluetta lähemmäs pääkaupunkiseudun kauppa- ja työpaikkakeskuksia. Alue liittyy tulevaisuudessa muihin tärkeisiin valmisteilla oleviin asemakaavahankkeisiin, kuten Kuusimäen työpaikka-alueen laajennukseen sekä ehdotusvaiheessa olevaan Myllykukon alueen asemakaavan

17 17 muutokseen. Myllykukon ja Kuusimäentien alueilla on palvelukeskuksena edullinen sijainti kehittyvien työpaikka-alueiden välissä. Yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden osalta hyvin, sillä uusi rakentamisen sijoittuu jo pääosin toteutuneeseen taajamarakenteen ja olemassa olevien liikenneyhteyksien varaan. Sisältövaatimukset yhdyskuntarakenteen hyväksikäytöstä toteutuvat, sillä alue täydentää taajamarakennetta sisältäpäin, hyödyntäen liikenneyhteyksien varressa olevaa rakentamatonta aluetta. Se myös hyödyntää näkyvää sijaintiaan liikekeskuksen ja työpaikka-alueiden läheisyydessä. Yleiskaavan sisältövaatimukset asumisen tarpeiden ja palveluiden saatavuuden osalta toteutuvat, sillä alueelle voidaan sijoittaa sellaisia palveluja ja toimintoja, jotka tukeutuvat Myllykukon liikekeskuksen ja Ilvesvuoren sekä Kuusimäen työpaikka-alueiden tarpeisiin ja täydentää niitä. Alue on saavutettavissa Kirkonkylän keskustasta myös julkisilla kulkuneuvoilla sekä kevyen liikenteen reittejä pitkin. Etäisyys Kirkonkylän keskustaan on n. 1,5 km. Alueelle sijoittuu ensisijaisesti liiketiloja, jotka luonteensa vuoksi voivat sijaita myös Kirkonkylän keskustaalueen ulkopuolella. Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla toteutuvat kaavamuutoksessa. Paikallisliikenteen reitit kulkevat alueen ohitse ja alue on sisällytetty kevyenliikenteen reitistösuunnitelmaan. Alueella on olemassa oleva kunnallistekninen verkosto ja kaukolämpö. Liikenteen kehittämistä tehdään koko työpaikka-aluetta koskien osana asemakaavojen ja asemakaavamuutosten toteutusta. Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön toteutuvat, sillä kaavamuutoksella varmistetaan erilaisten ja monipuolisten palvelujen saatavuus työpaikka-alueiden keskellä. Myös ympäristön häiriötekijöiden, kuten vilkkaan liikenteen ja sen melun, vaikutuksia on vähennetty kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset on huomioitu mahdollistamalla monipuolinen toimitilatarjonta erilaisille ja erikokoisille yrityksille erittäin näkyvällä ja liikenneyhteyksiltään edullisella sijainnilla vetovoimaisten työpaikka-alueiden keskellä. Ympäristöhaittojen vähentäminen on huomioitu hulevesien hallintaa ja liikenteen meluhaittoja vähentävillä kaavamääräyksillä. Taajamakuvan ja maisemallisten arvojen painottaminen on huomioitu ohjaamalla rakentamista kaavamääräyksin korkeatasoisen taajamakuvan aikaansaamiseksi. Myös vallitsevien korkeusasemien huomioimiseen sekä penkereiden huolitteluun on ohjattu kaavamääräyksin. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys huomioidaan vastaavasti Ilvesvuoren työpaikka-alueen muilla alueilla, joilla ei ole liikenteen melusta sekä työpaikka-alueiden muusta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä ja joilla on erityisiä luonto- tai virkistysarvoja. Kaavamuutosalueella ei ole havaittu merkittäviä luonto- tai virkistysarvoja ja sen liikenteen melun äänitasot ylittävät paikoin 55 db. Alue sijaitsee Vantaanjoen Myllykosken ulkoilualueen läheisyydessä.

18 Asemakaavan muutoksen vaikutukset Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavanmuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kauppaan, liikenteeseen, yhdyskuntatalouteen ja taajamakuvaan. Vaikutusten selvittäminen perustuu jo tehtyihin ja työn aikana tehtäviin selvityksiin ja suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saatavaan palautteeseen sekä niiden analysointiin. Vaikutuksia tarkastellaan suunnittelualueen ja osittain myös koko Ilvesvuoren teollisuusalueen ja Kuusimäen työpaikka-alueen (ns. vaikutusalue) osalta. Luonnoksessa Kuusimäentien olemassa olevan liikekorttelin pinta-ala kasvaa ja rakennusoikeutta nostetaan, kun vailla virkistysarvoa oleva puistokaistale liitetään korttelialueeksi ja Kuusimäentie linjataan uudelleen. Muodostettavat korttelialueet täydentävät jo olemassa olevia liike- ja työpaikka-alueita ja ovat näkyvän sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä vuoksi kilpailukykyisiä myös seudullisesti. Rakentamisen tieltä puretaan vanha purkukuntoinen omakotitalo. Muuten alue on katualuetta tai rakentamatonta puistoaluetta. Alueen rakentamien parantaa Nurmijärven taajamakuvaa muodostaen porttiaiheen lähestyttäessä kirkonkylää Hämeenlinnan väylän suunnalta. Rakentamisen laadulla on suuri merkitys koko kunnan imagon kannalta johtuen alueen näkyvästä sijainnista Siippoontien ja Myllykukon liikekeskittymän äärellä lähestyttäessa Kirkonkylää Hämeenlinnanväylän suunnalta. Alue sijaitsee pääosin olemassa olevan katu- ja kunnallistekniikanverkoston äärellä ja se täydentää siten jo olemassa olevaa taajamarakennetta. Alueelle sijoitettu kaukolämpö-, vesi- ja viemäriputket huomioidaan kaavassa merkinnällä maanalainen johto ja niille perustetaan rasite. Asemakaavan toteutus edellyttää kadunrakentamista Kuusimäentien uudelleenlinjauksen osalta ja kunnallisteknisten asennusten osittaista siirtämistä uuteen sijaintiin. Vaikutus yhdyskuntatalouteen, -rakenteeseen ja palvelutarjontaan Asemakaavanmuutos lisää korttelialueen määrää ja parantaa liiketonttien rakentamiskelpoisuutta. Liiketilojen rakentaminen lisää Ilvesvuoren ja Kuusimäen alueen palvelutarjontaa ja tuo kunnalle myynti- ja verotuloja. Täydentyvä ja ilmeeltään kohentuva Kuusimäntien alue myös lisää osaltaan liittyvien työpaikka-alueiden ja Myllykukon liikekeskuksen vetovoimaisuutta.

19 19 Asemakaavan mahdollistaman rakentamisen myötä liikerakennusten korttelialue kasvaa. Alueelle ei osoiteta päivittäistavarakauppaa. Alueelle on mahdollista sijoittaa erikoiskauppaa, joka luonteensa vuoksi voi sijaita myös keskusta-alueen ulkopuolella, sekä palveluita, jotka tukevat työpaikka-alueen toimintaa. Kuusimäen ja Ilvesvuoren alueet sekä Nurmijärven kirkonkylän keskusta tulevat tulevaisuudessa taajaman kehittyessä rakentumaan tiiviimmin yhteen. Asemakaavamuutoksen toteutuminen edellyttää kunnallisteknistä suunnittelua ja kunnallistekniikan sekä kadunrakentamista. Alueen kaavataloudelliset laskelmat esitetään erillisessä liitteessä (valmisteilla). Vaikutus ihmisiin ja ympäristöön Alue on tärkeä lähipalveluiden alue Kuusimäen ja Ilvesvuoren työntekijöille. Se on kävelyetäisyydellä myös Kirkonkylän keskustan alueelta lähestyttäessä. Lisäksi alue palvelee Hämeenlinnanväylää käyttäviä autoilijoita. Monille Kirkonkylän ja Rajamäen asukkaille alue sijaitsee päivittäisen työmatkan varrella. Alue on pääosin jo muuttunut luonnontilaisesta eikä alueella näin ollen sijaitse merkittäviä luontoarvoja. Myöskään havaintoja suojeltavista tai harvinaisista eläimistä ei ole tehty. Virkistyskäyttöön osoitettavat alueet on tarkoituksenmukaista osoittaa muualta, etäämmällä liikenteen melusta ja hiukkaspäästöistä, kuten Vantaanjoen varren ulkoilualueelta. Osa alueesta sijoittuu Nurmijärven kallioselvityksessä inventoiduille, merkitykseltään vähäiseksi arvioidulle Ilvesvuoren kallioalueelle. Rakentaminen edellyttää maaston tasaamista, mikä muuttaa alueen maaja kallioperää sekä vesisuhteita. Kaavamuutosalueen korttelialueet sijoittuvat osittain Siippoontien melualueelle sekä lentomelualueelle. Liike- ja toimitilojen korttelialueet soveltuvat täydentämään taajamarakennetta tällaisissa paikoissa. Asemakaavanmuutoksessa on annettu kaavamääräys, jossa edellytetään ettei liike- ja toimistorakennusten sisäinen melutaso ylitä 45 db(a), joka on valtioneuvoston päätöksen mukainen asuinalueiden ohjearvo päiväaikan. Äänitasot saavutetaan normaalilla seinärakenteella. Hulevesien hallinta on toteutettavissa siten, että vesiä viivytetään tonteilla esim. hulevesikaivoissa, piharakenteissa kuten vesialtaat ja kosteikot tai hulevesien viivytykseen tarkoitetuissa maanalaisissa erityis-

20 20 rakenteissa. Hulevedet voidaan viivytettynä johtaa edelleen kunnan hulevesiviemäriin. Vaikutus liikenteeseen Alueen rakentaminen lisää liikennettä Ilvesvuorenkadulla ja Kuusimäentiellä. Alue sijaitsee aivan paikallisliikenteen reittien äärellä, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, n. 1,5 km päässä Kirkonkylän keskustasta. Moottoritien liittymässä sijaitsevat myös kaukoliikenteen linjaautopysäkit. Koska Ilvesvuoren työpaikka-alue laajenee suunnittelualueen eteläpuolella n k-m2:llä, liikennemäärät Ilvesvuorenkadulla tulevat joka tapauksessa lisääntymään voimakkaasti ja erityisesti raskaan liikenteen määrä kasvaa. Tämän johdosta Ilvesvuorenkadun ja Siippoontien risteysalue tullaan järjestämään uudestaan ja Kuusimäentien sekä Ojamäentien risteykset siirtämään kauemmaksi Siippoontiestä. Luonnoksia uusista liikennejärjestelyistä on laatinut Ramboll ja Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan suunnittelu. Muodostuvien korttelialueiden liittymien sijoittelussa huomioidaan muuttuvat liikennejärjestelyt. Risteysalueille on merkitty liittymäkiellot jotta kortteleista liittyvä liikenne ohjautuisi katualueille mahdollisimman turvallisesti, näkyvyydet ja liikenne huomioiden. Korttelialueiden huolto- ja ajoyhteydet on osoitettu rakennusten taakse Siippoontieltä katsottuna. Näin myös tonttien liittymät voidaan sijoittaa kauas Siippoontien risteysalueelta. Liiketilojen autopaikkavaatimukset on osoitettu liiketilan käyttötarkoituksen mukaan. Jos autopaikkavaatimus on pieni (tukkukauppa: 1 ap/70 k-m2), on paikoitus todennäköisesti mahdollista sijoittaa yhteen tasoon piha-alueelle. Jos autopaikkavaatimus on suurempi (erikoiskauppa, joka kaupan luonteen vuoksi voi sijaita taajaman keskusta-alueen alueen ulkopuolella: 1 ap/50 k-m2), on paikkoja mahdollisesti sijoitettava pihapaikoituksen lisäksi pysäköintihalliin rakennusten alle. Myllykukon alueelle, Siippoontien ja Ilvesvuorenkadun risteyksen läheisyyteen, tutkitaan liityntäpysäköinnin sijoittamista. Tämä on tarpeen, jotta pääkaupunkiseudun työpaikkaliikenne ei kuormittaisi yksityisten toimijoiden asiakkaidensa käyttöön ylläpitämiä paikoitusalueita. Alueen suunnittelu etenee Myllykukon alueen asemakaavanmuutoksen yhteydessä.

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LINTUMÄKI, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION ALUEEN ASEMAKAAVA NURMIJÄRVEN KUNTA ARVIOINTISUUNNITE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA, LÄNTISEN MÄYRÄNKALLION MÄYRÄNKALLI TYÖPAIKKA-ALUEEN ALUEEN ARVIOINTISUUNNITE 24.03.2015 Asianro xx Kaavatunnus 3-336 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot