liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-"

Transkriptio

1 H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä säädeltäisiin lailla Elinkeinon harjoittam isen oikeudesta annetulla lailla am m attim ainen m oottoriajoneuvoliiken ne on sisällytetty niin sanottuihin ohjesaanto i siin elinkeinoihin. Tam an lalkeen am m atlim ai sesta m oottoriajoneuvoliikenteestä on annettu suuri m aara saannoksi», joissa vuodesta 1922 lahtien on ollut johtavina periaatteina, ett» am m attim aisen m oottoriajoneuvoliikenteen harjoittam inen on sallittua vain viranom aisen luvalla ja ett» luvan saam isen edellytyksin» ovat olleet liikennetarve ja liikenneluvan h akijan soveltuvuus liikenteen hoitam iseen. I uvanvaraisuutta ehdotetaan kevennettaväk»i siten, ett» luvan saamisen edellytyksinä olki vat hakijan maine, ammattitaito, vakavarai mius ja sopivuus muutoin liikenteen harjoittamiseen Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne sisältää seka henkilö että tavaraliikenteen H enkilö- ia tavaraliikenne ovat kuilenkin eriy tyneet toisistaan siinä määrin, että on tarpeel lista luoda niille oma lainsäädäntönsä I aki on tarkoitettu tulemaan voimaan I piinana tammikuuta 1991 lukuun ottamatta eräitä saannoksia, jotka on tarkoitettu tule maan voimaan I päivänä tammikuuta 1991

2 M IIM 'l KI M U I I Yl EISPF.IIUSTELUT H IS A I I Y S I. l ' l T I I I O Sivu 1. N ykslaen fåmmm ) mrnmiuknm s y y t... * 1.1 Nykyinen tilanne. 1.2 M uutoksen s y y t \.Im.MHu'-.hrrl ja aineisto... * 2.1. V alm isteluvaiheet. 2.2 H allituksen esity k sin suhde kansainväli seen tilanteeseen 3. tsélyksen or* aalsaiortset Ja taloudelliset»«iwu ^ IM* Organisatoriset vaikutukset ja vaikutut julkiseen lalouteen... J.2. Vaikutus elinkeinotoimintaan Y K SIT Y ISK O H T A ISET P E R U ST E L U T I l a k i e h d o t u s... 7 I I I am soveltam isala 7 2 I M ääritelmiä R 4 «IlmVnhilcnnchipaa harjoitettava liikenne A Sivu 3 I Kansainvälisiä kuljetuksia koskeva val t u u t u s I upaviranomainen ^ _ J 7 5 I iikenneluvan m v o n tim isen edellytykset * s I iikenneluvan M k M U m i» '«1 ukset V I H e lo je n «n u m m e n 10 I 1 ukennetuvan p eruuttam inen... Iu 11 I Kuolin ja konkurssipesin oikeus jatkaa liikennettä U I M uuto k sen h ak u 1 31 P aato k sen ta)l»nto önpanokelpoisuuv 14 I KanjaistuvsUnnOs 11 I? I I uvatlom an liikenteen keskeyttäminen I tfi i V altuutussäannös... J. V o lm aaatulo- ja J l r t, *» M «.»» k «t... I 17 I V o im a a n tu lo I Siirtymäsäännökset i a k i t e k s i i 12 I. N y k y is ta lila n n e ja m u tilo k - l. l. i r l t» r i t Nykyinen lilanne Ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikcn teestä voimassa olevat säännökset sisältyvä! elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päiväni syyskuuta 1919 annetuun lakiin, 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetun tieliikennelain 5»:n 3 ja 4 momenttiin sekä 5 a i aan ja ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä 16 päi vänä lokakuuta 1970 annettuun asetukseen I linkeinon harjoittamisen oikeudesta anne tulla lailla ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne on sisällytetty niin sanottuihin ohje sääntöisiin elinkeinoihin Laissa on myös sään nös taksojen vahvistamisesta. Pääsääntö am inattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen luvanvaraisuudesta ja siitä sallittavat poikkeukset sisältyvät vuoden 1957 tieliikennelakin Yksityiskohtaiset säännökset ja määräykset sisältyvät ammattimaisesta moottoriajoneuvoin kenleestä annettuun asetukseen Muutoksen syyt Kuljetuskustannuksilla on suuri merkitys Suomen kaltaiselle ulkomaankaupasta suuresti riippuvalle avoimelle markkinalalousmiallc teollisuuden lopputuotteisiin sisältyvät kulje tuskustannukset olivat vuonna 1987 noin 21 miljardia markkaa Teollisuutemme on joutumassa kansainvälisen yhdentymisen myötä yhä kovempaan kustannus- ja palvelutasokilpai luun Tämän vuoksi kuljetuskustannusten ku rissa pitäminen, kuljetusten palvelutason pa rantaminen ja monipuolisempien kuljetus palvelujen tarjonta on välttämätöntä osana kilpailukykyämme \mmaltimaista liikennettä koskevia säännöksiä on etenkin 1980-luvulla pyritty muulta maan kehittyvien kuljetustarpeiden mukaisesti Kuljetustarpeiden muutokset ovat olleet ja tulevat olemaan niin nopeita, ettei nykyinen. jäykkä ja hidas lupajärjestelm ä kykene tyydyt tävästi seuraam aan mukana Tarveharkintaisen liikennelupajärjeslelm an tarpeellisuudesta ja tarkoituksenm ukaisuudesta suoritettu selvitys osoitti, että vuoden 1988 alusta voim aan tullee; tavaraliikenteen harjoil tam ista keventäneet säännökset poistivat pa Itimmal puutteet ja kehitystä rajoittaneet teki jät. Kuljetusten ostajat kokivat kilpailun riittäväksi eräitä poikkeustilanteita lukuun ottam at K uitenkin uudistustenkin jälkeen liikennelu pa järjestelm än m erkiltäsim m äksi ongelm aksi on jäänvt alalle pääsy, joka on sidottu liiken netarpeeseen I iikennelupahakem ukseen on In te ttä sa selvitys liikennetarpeesta. I upahake m uksesta pyydetään pääsääntöisesti lausunnot kuljetusten suorittajia edustavilta jä rjestöillä ja poliisilla S aatujen lausuntojen perusteella lu paviranom atsen pitäisi kyetä tekem ään tosiasi oita vastaava päätös, m ikä käytännössä on useimmiten varsin vaikeaa. 1 iikennetarve voidaan nähdä erilaisena näkökulm asta riippuen Säännöstelystä ja hintarajoituksista ollaan luopum assa yhä useam m alla elinkeinoalalla ja siirtym ässä vapaam paan kilpailuun M uutoin kin pyritään purkam aan tarpeettom ia lupajär jestclmiä ia antam aan markkinavoimien vaik u ttaa enem m än. N ykyään on vaikeata enää löytää sellaisia perusteita, iotka puoltaisivat maanteitse ammattimaisesti harjoitettasan ta varaliikenteen tiukkaa sääntelyä. E uroopassa kuljetusalan kehitys kulkee koh ti vapaam paa suuntaa. E uroopan yhteisöjen (EY ) l uxem burgin tuom ioistuiii antoi 22 päi vänä to ukokuuta 1985 päätöksen, iossa EY tuom ittiin järjestön perustamisasiakirjassa ta r koitetun liikennepolitiikan laim inlyöm isestä Tuom ioistuin velvoitti EY :n liiken ncm ini st ei I neuvoston laatim aan kohtuullisessa ajassa suunnitelm an yhteisistä k u ljetu sm a rk k in o ita koskien m uun m uassa maani n iu k enneita siten, ettet siinä esiintyisi lainkaan syrjintää kansalli suuden lai toim ipaikan perusteella EY :n neu vosto hyväksyi M ilanossa 28 ia 29 päivänä kesäkuilla 1985 niin sanotun V alkoisen kirjan,

3 jossa n iittä ä n yksityiskohtainen toim intaohjelm a EY :n sisäisien m arkkinoiden luom iseksi vuoteen 1992 m ennessä Tavoitteena on m uun muassa tavaroiden vapaa liikkumisoikeus m aiden välillä... T uom ioistuim en paatokseen ja Valkoiseen kirjaan perustuen F.Y:n liikennem m isteftneu vosto paatti 14 p a t 'anä m arraskuilla 1985, elia EY -m aiden väliset tavara- ja henkilökuljetusm arkkinat v apautetaan kaikista m ääiällisistä rajoituksisia vuoteen 1992 m ennessä. V apaus perustaa yritys E Y :n alueella on m rkea liberalisointiin liittyvä asia kuien myös vapaa hinnoittelu eli tariffiiärjesteltnien potsia minen. Sam alla päätettiin, että liberalisoinnin vasta painoksi suoritetaan erilaista harm ontsoinlitoi m enpitettä F Y m aiden liikenteenharjoittajien eriarvoisuuden poistam iseksi ja kilpailulilhtökohtien yndenm ukaislam isekst Keskeisin» hai m oniiointikohteina m aantieliikenteessä nähtiin lupapolitiikka, ajoneuvojen tekniset om inai vuudet, kansainvälisen m aantieliikenteen ajo ja lepoaikam ääräykset seka erilaiset verot ja m aksut.,.,. M arkkinoiden vapauden vastapainoksi vatvotaan entista te hokkaam m in Inkcnieenhar johtajan am m attiin pääsyä. Ajoneuvojen m ittoja ia painoja harm onisoim alla sek» kansainvälisen liikenteen ajo- ja lepoaikoja yhtenäistämällä valvotaan kilpailuedellytysten yhdenm u kaisuutta ja liikenneturvallisuutta Keskeiseksi kilpailukysym ykseksi on m yös nahlv kansainvälisen m aantielnkenneverotuksen harm onisointi, m utta tast» vallitsee EY :n jäsenm aiden kesken vielä varsin voim akas erimielisyys. EY n m aaniieliikennem arkkinat v apautetaan vuoden alussa jo k a tapauksessa riippu m atta siitä miten vielä avoim ina olevissa har m onisointikysym yksissa edistytään. EY -direktiivissa ( 7 4 /5 é l/e ( ja 74/562 E<. m uutos 89 4 J 8 /E C ) asetetaan vähim m atsehdot am m attim aisen tavaraliikenteen am m attunpääsystä. D irektiivissä kuitenkin annetaan vksittäi sille jäsenvaltioille m ahdollisuus itse m ääritellä ne k tin o i, joilla vähim m äisehdot saavutetaan U seim m at I V m aat ovat käyttäneet Iät» m ah dollisuutta hyväkseen Kansallisei erityism ääräykset EY :n sisällä eroavat jossakin m äärin toisistaan, m ulta yhteistä kalkille ovat ne Pertaatteet, jo tk a on m ainittu direktiivissä. K ulje tusalalle aikovan lulee täyttä» seuraavat alalle pääsyn vaatim ukset: hyvä m aine taloudellinen vakavaraisuus riittävä am m attitaito D irektiivi ei sisällä yksityiskohtaisia kriteereitä siitä, m iten luotettavuus osoitetaan, vaan ne m äärätään jokaisessa j»senvaltiossa erik seen. R iittävä taloudellinen vakavaraisuus käsittää taloudelliset resurssit yrityksen perustam iseen ja ylläpitäm iseen. A m m attitaitovaatim ukset on täytetty, jos h akija voi oso ittaa, että hän on hankkinut alan erikoistietäm ystä kursseilla ja käytännön työ kokem uksella kuljetusalalla. E u roopan H lkennem inisterikonferen»sm (C E M T) m inisterineuvosto hyväksyi 2.1 ja 24 päivän» to u k o k u u ta 1989 pitäm ässään m un nossa m aantieliikenteen h arjoittajien amtnat tiin pääsyä koskevan vaatim uksen, ionka sisal tö vastaa edellä m ainittujen EY-direkliivien sisältöä. Johdonm ukaiset toim enpiteet Suomen m aantieliikenne-elinkeinon kilpailukyvyn tur vaam iseksi ovat tarpeen EY :n integraation edistyessä ja kuljetusm arkkinoiden vapautucs sa. Suom en p ääm ääränä on vastavuoroisin harm onisointi- ja liberattsointitoim cnpitein aik aansaada vuoteen 1991 m ennessä koko Tu rooppalaisen talousalueen (EE S) kanava m aani «liikennealue. Tähän tavoitteeseen pyritaan pohjoism aisen yhteistyön. E uroopan lii kennem inisterikonferenssin ja EETA-yhteis työn avulla P ohjoism aisena tavoitteena on yleisluontoinen periaatesopim us maaliiken n cyhteiityön kehittäm isestä S uom en, Ruotsin, N orjan ja EY :n välillä Pohjoism aiden erityisinä tavoitteena on aikaansaada yhicisj»rjcsielv ja m aaliikenteen kehittäm iseksi Suom en, Ruot sin, N orjan ja EY :n välillä Tarkoitus on vastavuoroisin harm onisointi- ja liberalisointitoim enpitein luoda pohjaa pidem m älle mene ville jo k o E uroopan talousyhteisön (EEC) tai m uissa puitteissa tehtäville järjestelyille, jotka toteutuisivat EY :n om ien ratkaisujen tultua tehdyiksi 1990-luvun alkupuolella S uom en, R uotsin ja N orjan liikenneviran om aiset ovat kansallisin toim enpitein pyrkineet varau tu m aan siihen, että EY n tulevissa sopi m usneuvotteluissa todennäköisesti esittämät harm onisointivaatim ukset on mahdollisuuksien m ukaan täytetty jo etuk»teen. Solm ittavat kul jetussopim ukset tuleval v ap auttam aan kilpai lua kuljetusalalla. Suom alaisella kuljetuselin keinolla tulee olla m ahdollisim m an hyvät edel lytykset om an kilpailukykynä kehittämiseen Kansainvälinen kehitys puoltaa Suom essa kuljetusten liberalisointia, mihin sisältyy tarve harkinnan poistam inen ja hinnoitteluvapaus. 1. Valmisteluvaiheet ja - a l a r l s t o 1.1. V a lm is t e lin aiheet A m m attim aisen m oottoriajoneuvoliikeitieen ongelmia ja kehittäm istä selviin laajasti liiken nem im steriön asetiam a toim ikunta "A m m atti lu k rn n etö tm ik u n ta", jo k a luovutti m ietintönsä vuonna 1979 (K om iteanm ietintö 1979:21). Toi im kum a esitti m ietinnössään, etlä am niaitintai sesta m oottoriajoneuvoliikenteestä säädettäi siin laki ja asetus ja että liikennem inisteriö valtuutettaisiin lailla antam aan yksityiskohtaisia sitovia ohjeila noudatettavaksi am m atti maisessa m oottoriajoneuvoliikenteessä Toimi kunnan chdoiuksei eivät kuitenkaan johtaneet jatkotoim enpiteisiin Liikennem inisteriön asettam an joukkolnken teen v»»nnostyöryhm an te h tä v in ä oli valmis telia esitys joukkoliikenteen riittävän palvcluta son ja m arkkinaosuuden säilyttäm isen edellvt Ministä säännösm uutoksista ja uusista saan nöksistä. T yöryhm ä, joka luovutti m ietintönsä vuonna piti perusteltuna erityisen lain säätäm istä julkisesta henkilöliikenteesta. Työn im i» katsoi, etlä esitettvjen säännösm uutos ten tälkeen olisi aiheellista uusia myös (avara liikennettä koskevat säännökset ainakin sään nösrakenteen osalta Tämän jälkeen valm istelulyötä on ja tk ettu rinnakkain siten, että henkilö- ja tavaialttkeniees(ä säädettäisiin om at lakinsa ja asetuksen sa. Tänä aikana on am m attim aisesta m oottoriajoneuvoliikenteestä annettuun asetukseen pa tunkin otteeseen tehty sellaista m uutoksia, jo t ka ovat olleet tarpeen kuljetusjärjestelm ien ja liikennetarpeiden kehityksen turvaam iseksi. I iikcnnelupajärjestelmääfi kiinnitti huom iota kauppa- ja teollisuusm inisteriön hintasidon naisuuksia selvittänyt työryhm ä ja niin sanottu Rekolan kilpailu- ja hintakom tlea, joka m ielin nös sään katsoi, että yleisenä tavoitteena tulisi olla lupajärjestelm ien purkam inen ja toissijai vena tavoitteena hintavalvonnan organisoim i nen kokonaan sen viranom aisen vastuulle, jo ka huolehtii m arkkinoille pääsyn valvonnasta 1 iikennem inisteriö suoritutti selvitykser (I ii kcnnem inisienön julkaisu 4 89j am nialtim ai vessa tavaraliikenteessä n oudatettavan tarve h arkintaan perustuvan lupam enettelyn tarkoi luksenm ukaisuudesia ja eri vaihtoehtom ahdol liuu uksista. Selvttykven m ukaan vuoden 1988 alusta voim aan tulleet tavaraliikenteen h a rjo ittam ista keventäneet säännökset poistivat pa him m at puutteet ja kehitystä rajoittaneet teklj»t V ertailtaessa Suom ea m uihin m aihin todet tiin, että Suomi on kuitenkin ainoa Länsi E uroopan m aa, jossa liikenneluvan m yöntäm i nen peiustuu osoitettuun liikennetarpeeseen loissakin m aissa on käytössä järjestelm ä, jossa liikennelupien m aarai kiintiöidään vuosittain EY:n putissa yleisenä suuntauksena o n tava rakuljenistcn liberalisointi, johon liittyy j»l ella olesien tarveharkintaisten liikennelupakäytän löjen poistam inen, m u lta alalle pääsyä valvot täisiin soveltuvuuteen perustuvin kriteerein. Liberalisoinnin loisena tärkeänä osana larvchar kinuan poistam isen ohella on hinnoitteluva paus. Selvitykseen liittyneessä noin 50 asian tuntijan haastattelussa asiantuntijat am m atit maista kuorm a autoliikennettä lukuun ottam at ta k atso isa t. että liikenrielupajärjcstclm ää voi daan kehittä» sovcltuvuusharkintaan perus luvaksi, kuuhan uudistukset suoiiletaan halli tusti ja huolehditaan alan yritläjien taloudelli sesta koulutuksesta. M yös kansainväliset kokc m ukset tarveharkinnasta luopum isesta ovat o l leet pääasiassa m yönteisiä. Selvityksen johto ry h m ä Suom en K uorm a autoliitto r.y :n edustajaa lukuun o ttam a lla päätyikin ehdottam aan tarveharkinnan kotvaa mistä soveltuvuuteen perustuvalla harkinnalla seka luopum ista taksanvahvistusm enettelystä ja pakettiautojen jättäm istä luvanvaraisuuden ulkopuolelle. Selvitysraportista pyydettiin useita lausuntoja Saaduissa lausunnoissa johtoryhm än ehdo tukset ovat saaneet m yönteisen vavtaanoton Selvitystyön jatkoksi m inivteno asetti lyö ryhm än, jonka tehtävänä oli valm istella ehdo tus hallituksen esitykseksi am m attim aisesta m aanteitse tapah ivasta tavaialiikenteesl» T oim eksiannon mi vaan ehdotuksen tuli sis»l tä» säännökset, toi la liikennelupien cdellytyk sena nykyisin olevasia tarveharkinnasta luovu taan 1991 ja siihen tuli liittää esitys järjeste lyiksi, jo ita m ahdollisesti tarvitaan vuoden 1991 alkuun asti ulottuvan vitrtyniäkaudeii ai kana Alalle pääsyn edellytykset tuli sim a laa juudessa kuin m ahdollista laatta E uroopan yh teisöien säännöksiä vastaaviksi. Työryhm ässä olivat edustettuina myös kuorm a-autoliiken

4 teen yrittkjien sek» kuljetusten osiajien järjes l« H a llit u k s e n e s ity k s e n s u h d e k a n s a in v ä l i seen lila n terveen ll-tllituksen esitys on laadittu ottaen huo m ioon F.Y:n suunnitelm at m aantieliikenteen saannosten harm onisoim iseksi. EY -direktitvis vk asetetaan vähim m äisehdot am m attim aisen lavaialiikenieen am m attiin pääsystä ja yksitttti sellä jäsenvaltiolla on m ahdollisuus säännösten rajoissa itse m ääritellä ne keinot, joilla vähim m äisehdot on täytetty... Suom en joutuessa neuvottelem aan kansain valista liikennetta koskevasta k u lje tu sso p im u s sesta FY :n kanssa yhdessä m uiden pohjotsm ai den kanssa, F u ro o p an liikettnem inlsterikonrc renssin ja E F TA -yhteu työn avulla, tilannetta varm asti helpottaa, m ikäli Suom en am m attiin pääsy» koskevien vaatim usten todettaisiin vas laavan FY n vaatim uksia S olm ittavat kulje tussopimukset tulevat vapauttam aan kilpailua kuljetusalalla., EY kehityksen seurauksena ja edellytys se na osallistua m ahdollisiin yhteisjärjestelyihin EY n kanssa pohjoism aisen yhteistyön m erin tys on kasvanut, m ikä puolestaan edellyttää m ahdollisim m an vapaita kuljetusm arkkinoita Kun Ruotsi ja N orja ovat luopuneet lnkennelu pien tarv eh ark in taan perustuvasta m yöntäm is m enettelystä ja kun I V. h, o, s m a i d e n v hteräisen k u l j e t u l leen m uodostam inen on välttäm ätön askel pyrittäessä laajem paan eurooppalaiseen m aantiekuljetusalueeseen, on eduksi, että Suo mi n o u d attaa m uiden pohjoism aiden suuntavti voja liberalisoinnissa. 3. E s i t y k s e n o r g a n i s a t o r i s e t j a t a l o u d e l l i s e t v a i k u t u k s e t J.l. O rganisatoriset vaikutukset Ja saikutus julkiseen talouteen U udistus vaikuttaisi nykyisin liikennelupia käsittelevien viranom aisten to im im aan siten, e tti liikenneluvan m yöntäisi aina h akijan koti paikan lääninhallitus liikennem inisteriön toi miessa ensiasteen valitusviranom aisena l uvan hakem inen tapahtuisi käyiännössä siten, «t» hakija esittäisi selvityksen taloudellisesta vaka v a is u u d e s ta a n ja riittävästä am m altitaidostaan eli todistuksen käydystä kurssista ja suon tetusta tu tkinnosta H yvsm aineisuus ja talou dellinen vakavaraisuus tarkasteltaisiin pyyt» m aila hakijan kotipaikan poliisilta lausunto U udistus yksinkertaistaisi nykyista liikenne lupam enettelyä siten, ett» lausuntojen pyytami nen järjestöiltä jäisi pois Sam oin ei en»ä tarvitsisi selvittää liikennetarpeen olemassa oloa M yös käsittelym enettely» hidastava niin sanottu yhteisk»sittely ei en»» olisi tarpeen U udistus lis»isi lääninhallitusten k»sittele m»k lu p a m M ru. koska nykyisin ministeriön käsittelem ät luvat siirtyisivät lu n in h allitu k sil le K uitenkin valm istelutyön m äär» nykyiseen verrattuna jäisi m elko vähäiseksi M yös atk n hyväksikäyttö ja valtakunnallisen atk-lupare kisterin luom inen yksinkertaistavat ja nopeut tavat lupakäsittelyä U udistus antaisi liikenne m inisteriölle parem m at m ahdollisuudet keskit tvä nykyistä enem m än ohjaavaan ja koordinoi vaan toim intaan sekä kouluiukseen ja suunni, teluun nykyisin voim avaroin U udistus helpottaisi luvanvaraisen kenteen valvontaa etenkin poliisin osalta Vai vonia voisi keskittyä tiell» pääsääntöisesti In kcnneluvan tarkastam iseen M uutoin poliisin valvonta kohdistuisi hyvän m aineen ia valava raisuuden seuraam iseen A tk-tekninen kel itvs ja liikennelupien käsittelyn siirtymitktt atk:ii> m ahdollistaa valvontatietojen tehokkaan käsit telyn ia seurannan. Sovelt lisiin shark intaan siirtym inen edellyttä.i sekä tarvittavan koulutuksen etlä am m attitai don osoittam iseen liittyvien tu tkintojen järjes täm istä A lustavien suunnitelm ien m ukaan tai vittava koulutus järjestett»isiin esimerkiksi kauppaoppilaitoksissa ja am m atillisissa kurssi keskuksissa K oulutuksen järjestäm inen voitai siin antaa m yös m uiden siit» kiinnostuneiden tehtäväksi. T utkintojen vastaanottam inen t.i pahtuisi keskitetysti viranom aisvalvonnassa K oulutuksen kustannuksista vastaisivat kou lutettasai p»»osin itse. los vuodessa järjeitet täisiin noin 20 kurssia, ioihin osallistuisi yh teensä 400 oppilasta, olisivat kustannukset vn teensä noin 2.* m iljoonaa m arkkaa 3.2. V aikutus elinkeinotoim intaan Nykyinen tarveharkintainen liikennelupako litiikka ja rru ttaa kuljetusalan luonnollista pailukehitvst» K uljetusyritysten on k im m tettivä entistä enemmän huom iota palvelujen monipuolistam iseen ja palvelutason nostam iseen. Kilpailukykyiset hinnat eiv»t yksin rut» Tarveharkinnan korvaam inen soveltuvuu leen perustuvalla harkinnalla antaa kuljetusalan hallitseville yrittäjille nykyistä huom atta vasti parem m at m ahdollisuudet toim intansa kehittämiseen ja rationalisoim iseen ilm an äyk ki» lupam enettelyltä. T utkim usten m ukaan tieliikenteessä liikkuu edelleenkin hyvin paljon sellaista kuljetuskalustoa, jolla on kuorm aa vain yhteen suuntaan. Tttm» nostaa luonnolli sesti kuljetuskustannuksia V aikka tyhjänäajo ei e n a pelkästään jo hdukaan jäykästä liiken [«lupajärjestelm ästä, on sill» kuitenkin osuutensa asiaan. 1 iikennelupasäänno sten keventäm inen Iisaa kilpailua tavaraliikenteessä ja sit» kau tta hillu see kuljetuskustannusten nousua R ajoitusten poistaminen ei kuitenkaan tuo alalle kilpailua niin paljon, ett# siit» voisi olla haittavaikutuksia U usien yrittäjien alalle tuloa hillitsev»t lehokkaasti am m attiin pääsyyn aseteltavat vaa limukset. Se, millaiseksi kilpailu jo alalla olevien yrittäjien välillä m uodostuu, riippuu heistä itsestään. T arveharkinnan soveltam inen siir lyy uudistuksen m yöt» viranom aisilta jo alalla»leville yrittäjille. T odettakoon, ettei tavaralin- «liikenteessä ole enää vuoden W85 jälkeen vahvistettu liikenteessä käytettävien autojen m äärää T äm ä ei ole m ite n k ä ä n johtan u t linlaliikenteessä k äytettäv in au to m äärän kasvuun vaan m äärä on pikem m inkin laskenut I. l akiehdotus Eiallituksen esitys m ahdollistaa yhdenkin au ton yrittäjille valita toim intaansa parhaiten sopiva yritysm uoto esim erkiksi verotuksen k annalta T arveharkinnasta luopum inen ja siirtym inen koulutukseen perustuvaan alalle soveltuvuuteen paran taa alalle tulijoiden valm iuksia yritystoim intaan ja kuljetustalouden kehiitam i seen lisälen näin koko kuljetusalan arvostusta K uljetuksilla on huom attava m erkitys ta louseläm än kustannus ia kilpailukykytekiiänä Teollisuudessa kuljetukset ovat toiseksi suurin kustannustekijä henkilöstöm enojen lälkeen Suom essa henkeä kohli tehty kuljetustyö on noin kolm inkertainen OECD-maiden keskiarvoon verrattuna Teollisuutemme rakenne edel lyttää kilpailijoihim m e nähden suuria kuljetussuoritteita Teollisuuden kuljet» s u o ritte e n osuus kuorm a-autoliikenteen kokonaissuorit teestä on lähes 70 H allituksen esityksen vaikutuksia kaupan ja teollisuuden kustannuksiin ja yleensä elinkei notoim intaan on m arkkamääräisesti vaikea a r vioida Esitys m ahdollistaa kuitenkin entisiä m onipuolisem m an kuljetuspalvelutarjonnan, m ukautum isen nopeisiinkin ra k e n n e m u u to t siin, riittävän kilpailun ja kuljetusten tehok kuuden lisäämisen lo g ististen toim intojen ke liittym inen p aran taa teollisuutem m e kilpailukykyä ja nam» kaikki ainakin jossain m äärin vaikuttavat hidastavasta kuljetuskustannusten nousuun Y K S I T Y I S K O H T A I S E T P E R I ST E l l T / f Lain soveltamisala l akichdo.uksen mukaan lakia sovellettaisiin tieliikennelaissa tarkoitetulla tiell» A siasisällöltään ehdotus vastaa am m attim aisesta m oottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen (A M A ) I f.n säännöstä. Pvkälän 2 m om entissa on m ääritelty ne alu cet, jotka j l l v l t lain soveltam isalan ulkopuo lelle. Säännös vastaa pääosin tieliikennelain»2» aa lisäyksin, että liikkum israjoitus tulee näkyvästi o soittaa liikennem erkillä, puom illa tai m uulla selvästi havaittavalla tavalla 2 S. Maaritelm-, E hdotuksen I m om entti sisältää luvanvaraisen tavaraliikenteen pää m ääritelm än, jo n la m ukaan luvanvaraiseksi tavaraliikenteeksi katsotaan m oottoriajoneu solia tai liikennetraktorilla korvausta vastaan vuoritettava kuljetuspalvelu». L iikennetraktori on m ääritelty ajoneuvoase tuksessa. A setuksen m ukaan Itikennelraklori on tavaran kuljetukseen tarkoitettu kuorm aa kantava nesiepainetoim isella runko-ohjauksel la varustettu trak.o rl L iikennetraktori on

5 myö» m uu tra k to ri, jo ta käytetään ta v atan kuljet^' cen suuremm alla kuin todellisella kokonaispainoltaan enintään 12 tonnin pcrävau millä varusteltuna L iikennetraktoriksi et k uitenkaan katsota tra k to ria, jo ta käytetään m oottoriajoneuvoverosta annetun lain 17 a 8:ssä (41? *6) ta rk oitettuihin kuljetuksiin M uutoin s»»nnös vastaa pääosin voim assa olevaa säännöstä (AMA 2 fi I m om.). P ykälän 2 m om entti on sanonnoiltaan n y kyistä suppeam pi m ulta soveltam isala tavara liikenteen osalla on sama (AM A 2 $ 2 mom.). K äytännössä on ollut ongelm ia yritys. liike lai ansioloim im aan seka työurakoihtn liittyvien kuljetusten osalta T ulkinnan selventäm iseksi ja oikeuskäytännön yhdenm ukaistam iseksi lii kennem inisieriö on am anut asiasta tulkintaoh jeita. m utta nimenomaisen säännöksen puuttuessa tilanne on edelleenkin epätyydyttävä. P> kalän J m om entin ta rkoituksena on täm än epäkohdan korjaam inen fh d o tu k s e n m ukaan sanotunlaiseen toim intaan liittyvät kuljetukset katsottaisiin luvanvaraiseksi tavaraliikenteeksi silloin, kun kulietustehlävän osuus on vähin (ään puolet to im intakokonaisuudesta. Jo tta kulietu» edellä sanotun m ukaan olisi vallittua ilman liikennelupaa, on lisäksi edellyteuävä, että kultetustehtävä välittöm ästi ja väittäm ät tö n ä sli liittyy kyseiseen työsuoritukseen tai toim intaan. M ikäii näin ti ole laita ja toim inta yleisen eläm änkokem uksen ja asianom aisella alalla yleisesli n oudatetun käytännön m ukaan on sttä kohtuuttom asti vaik eu ttam atta m ahdol lista ilm an om atoim isia kuljeiussuorituksia. on kuljetustoim innan osalla n o u d atettav a täm än lakiehdotuksen 3 :» sä lausuttua p ääsääntö ä, ionka m ukaan m aksullisiin kuljetuksiin aina vaaditaan liikennelupa, elleivät kyseessä ole ehdotuksen 4 :s s ä tarkoi(e(u( kuljetukset Kun lupien m yöntäm inen m uuttu u sovellu suusharkintaan perustuvaksi ia ehdotetut lup.i kiintiöi poistuvat vuoden I W alu sta, ovat m ahdollisuudet lain soveltam isen laaientam i seen koskem aan u rakoinnin liittyvää kuljetusta olem assa A sia tulisi erikseen selvittää ennen v u o tu 1993 ) i. Ltiknnelupa. F hdotuksen m u k aan lu sanvaraisla tavaraliikennettä saa h a n o itta a vain asianom aisen viranom aisen m yöntäm än liikenneluvan nojalla A siasisällöltään ehdotus vastaa vuoden 1957 tieliikennelain 5 8:n 3 m o m entin säännöksiä. 4 f. Ilman liikennelupaa harjoiteltava liiken ne Tieliikennelain 5 J:n m uuttam ista tarkoit ianeen hallituksen esityksen cduskuntakasnu lyn aik an a 1969 lausutliin julki periaate, että kun am m attim ainen m ootioiiajoneuvoliikenm on ohiesääntöinen elinkeino, lupapakko on p ääsääntö ja sillä sallittava! poikkeukset on lueteltava laissa. V oimassa olevassa lainsää d ännössä liikcnnelupapakosta sallitut poik keukset on lueteltu vuoden 1957 tieliikennelain 5 S:n 3 mom entin poikkeuslueltelossa Pykälän I kohta m ahdollistaa kevyiden tava ralähetysten kuljettam isen tavaram opolla Ajo neuvoasetuksen m ukaan tavaram opo on tava rankuljetukseen tarkoitettu ja rakennettu koi m ipyöräinen m opo, jo n k a om apaino on enin tään 75 kiloa. 2. kohta. Voim assa olevan lain mukaan postilaitos saa kuljettaa postilähetyksiä ilman liikennelupaa Postiliikenneasetuksen ft S n m ukaan postilähetyksiä ovat kirjekuljetuksei joukkolähetykset ja paketit sekä sanom a ja aikakausilehdel Posti- ja telelaitos antaa maa räykset m uun m uassa posttlähetys(en koosta p ainosta ja m uodosta. V aikka Posti ja telelaitos voi m elko vapaati m ääritellä postilähetyksiksi kalsotlavat lähi te n av at, ei postilähetyksiksi voida katsoa mitä tahan sa tavarat; kuljetuksia Fsim erkiksi muui tokuljetukset eivät voi olla postilähetysten kul jcttam ista M uutoinkaan koko kuorm a tai p ak ettiauton antam inen tilausliikenteen lapaan kuljetuksen lilaajan käyttöön ci voi ilman lu paa tulla kysymykseen Posti- ja telelaitoksen ilm an liikennelupaa suorittam at kuljetukset ovat laajentuneet ja rajanveto niiden luvalh suudcsta tai luvattom uudesta on ollut epäselvä T ilanteen selkiyttäm iseksi ja P osti ja telelai toksen m uututtua liikelaitokseksi vuoden 1990 alusta ei ole enää m itään syytä asettaa Posti ja telelaitosta m uiden kuin lajittelukeskusten k au tta kulkevien postilähetysten kuljetusten osalta m uusta am m attim aisesta liikenteestä poikkeavaan asem aan (2 kohta). Voim assa olevan lain m ukaan myös Valtion ta u tatict ovat voineet kuljettaa hallinnassaan olevalla m oottoriajoneuvolla rautatielähetysien kuljetuksia lähettäjältä rautatieasem alle ja m ääräasem alla vastaanottajalle Säännökseni on alkujaan tarkoitettu sellaisia kuljetuksia jo tk a ova( kulkeneet kiskoilla Käytäntö on kuitenkin jo htanut siihen, etlä säännöksen pe rusteella on ilm an liikennelupaa suoritettu sei laistakin kuljetuksia, jo tk a eivät ole kulkeneet kiskoilla lainkaan. Kun liikennelupien myönja minen ci enää perustu tarveharkintaan ja Vain onrauiatcistä on tullut liikelain», ei ole tarpeen asettaa sitä am m attim aisesta m aantiehikcm ees tä poikkeavaan asem aan Pykälän 3 kohdan säännös on uusi ja sen tarkoituksena on antaa m ahdollisuus kuljetta lankoulutuksen yhteydessä saada tuntum aa myös kuorm ien kuljettam iseen esim erkiksi so raa ajam alla tä h ä n saakka tällaista toim im aa Cl ole voinut h a rjo ilu a koululuksen yhteydes sa, kun kuljetuksesta ei ole voinut periä edes om akustannushintaa. S äännöksen m ahdollista ma kuljetustoim inta on niin vähäistä, ettei se kilpaile am m ainm aisen liikenteen kanssa MyOs pykälän 4 kohdiyi säännös on uusi ja s< m ahdollistaa konsernin lal siihen verralla van yhtym in kuljetukset sen om alla kuljetuskalustolla Nykyisin esim cikiksi yhtiöiden käy iossa olevien yksityisliikenteeseen rekisteröity ien au(ojcn käyttö tytäryhtiöiden kuljetuksiin on kielletty, m ikä aiheuttaa tarpeettom ia Iisa kustannuksia Konsernilla lai siihen verratta talla yhtym ällä tarkoitetaan osakeyhtiölain (734 78» I luvun 2 j:n m ukaisia yhitoitä. joi Jen ei kuitenkaan tarvitse olla osakeyhtiöm uo loisia. K uum iinkuljetus on lisäily ilm an liikennelu paa sallittujen kuljetusten luetteloon (5 kohta) 1 likenneluvan hankkim ista voidaan pitää koh luuttom ana velvoitteena ainakin sellaisissa ia pauksissa, joissa poliisin kanssa tehtävä kulje tussopim us käytännössä edellyttäisi vuosittain vain m uutam an ruum iin kuljettam ista kuole mansyyn selvittämiseksi oikcuslläket ictcelli seen tutkim ukseen, kuten on laita useim m issa poliisipiireissä. Kun esim erkiksi hauiauskuljc tukset on käytännössä jo katsottu sallituksi hautaustoim istojen toim esta ilm an liikennelu paa. ei ruum iinkuljetuksella kuljetusjärtestel män kannalta ole sellaista m erkitystä, etlä sen säilyttäm inen liikennelupaa edellyttävien kulje lusten piirissä olisi perusteltua T arveharkinnan poistum isen vuoksi et enää ole syytä asettaa koriaam ojen suorittam ia hi nauskuljctuksia eikä kuntien, kuntainliittojen i i pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan suorittam ia jätteiden kuljetuksia m uusta am m attim aiscsta liikenteestä poikkeavaan ase maan 5 f. kansainvälisiä kuljetuksia koskeva vai tulitus. Säännös vastaa asiasisällöltään nykyis tä vuoden 1957 tieliikennelain 5 }:n 4 m om ent tia. 6 jf. Lupaviranomainen F hdotuksen mu kaan liikenneluvan m yöntäisi hakijan k o tip aikan lääninhallitus N am ollen liikennem inisteriö n i ollul lupatoim isalla silloin, kun haettu liikenne on suuntautunut laam a laajem m alle alueelle, siirtyy uudistuksen m yötä lääninhalli luksille. F hdoius on myös valtioneuvoston 27 päivänä heinäkuuta 1989 lupahallinnon uudis lam isesta tekem än periaatepaaiökscn m ukainen. 7 a. Lukenneluvun myöntämisen edellytykset. F hdotuksen m ukaan liikenneluvan inyon lam isen edellytyksena ci enää olisi liikennctar ve, s a a n luvanhakijan niin sanotut hcnkilokoli laiset om inaisuuden Fhdoius vastaa varsin pitkälle FY :n kaavailem ia liikenneyrittäjieii am m attiin ja alalle pääsyn vaatim uksia, iotka ovat vähim m äisvaatim uksia seka kan»alli«ssa että kansainvälisessä liikenteessä Kansalliselta tasolla eri FV :n jäsenm aiden väännökset ta m ääräykset soivat erota toisistaan, m utta mi den on kaikkien tä y te n ä s i esitetyt vaatim uk set, joiden m ukaan liikennealan yrittäjältä vau ditaan hyvä m aine, taloudellinen vakavarai suus ja riittävä am m attitaito 1 iikennealan yritiäjäksi hakeutuvan luonnollisen henkilön on täytedäva kaikki edellä mainitut vaatim ukset. M illoin yrittäjäksi hakee yritys, sen kulje luksista vastaavan henkilön on oltava hyvä maineinen ja riittävän am m attitaitoinen H akijan m aineen selvittäisi poliisi kuten ta h änkin asti H akijalla ei saisi olla esim erkiksi rangaistuksia vakavista rikoksista eikä m uita kaan rikkeitä, jo(ka asettavat hänen luoietta su utensa kyseenalaiseksi. K iittävä am m attitaito osoitetaan kirjaim ella kokeella Tarvittavat tiedot saavutetaan osalli» tum alla koulutuskursseihin ja vähintään viiden kuukauden käytännön harjoittelulla tulevaa am m attia vastaavissa tehtävissä kuljetusalalla T arkem m at säännökset annettaisiin asetuksella ja m inisteriön paatoksella V akavaraisuuden selvittäisi hakijan asuin paikan poliisi larkistam alla m uun m uassa ntali dolltset Uloso(o( ia konkurssit Täm än lisäksi h ak n alla saadiltaisun niin sanotut taloudelliset takuut Takuiden tarkoituksena on osoitlaa, eitä hakijalla on riittävät taloudellisei voima varat yrityksen käynnistäm iseen ia sen loim in n an m oitteettom aan ylläpitoon Takuiden m äärä on sidottu liikenteestä käytettävään au loniäärään Y ksityiskohtaisem m at saannokset annettaisiin asetuksella ia m inisieriön p ää tö k sellä. M uilla om inaisuuksilla ta rkoileiaan lähinnä sellaisia seikkoja, joilla voisi olla vaikutusta

6 a rv io ita n sa hak ijan sopivuutta liikenteenharjoittajak si. Jos liikennelupaa hakee oikeushenkilö, liik ententä vastaavan henkilön lulee täyttää vaad ittavat om inaisuudet Taloudellisia takuita ei luonnollisesti vaadita K S. l iikenneluvan maåraatkaisuus ja rajoi tukset F hdotu k sen m ukaan liikennelupa oi keuttaist h arjo ittam aa n liikennetta koko m aas sa I päivästä tam m ik u u ta 1993 alkaen Tällöin poistuisivat liikennealueet sam oin kuin linja- ja tilausliikenteen välinen ero U lkom aanliikcn teeseen m yönnettäisiin erityinen lupa, joka oikeuttaisi h arjo ittam aa n liikennettä myös koti m aassa l iikennelupa m yönnettäisiin m ääräajaksi kuten nytkin. Uusille yrittäjille ensim m äisen luvan voim assaoloaika voisi olla lyhyempi Ta vöitteena o n, ettei luvissa ole m uita rajoituksia kuin voim assaoloaika ja valvontapaikka. I u piin voitaisiin sisällyttää eh to ja, jo tk a olisivat lähinnä viittauksia m uuhun lainsäädäntöön 9. Tietojen antaminen Säännös olisi tar peen m uun m uassa tilastointia varten sekä tu tk ittaessa esim erkiksi lupien uudistam isvai heessa lu v anhaltijan vakavaraisuutta. Tiedot tulisivat vain viranom aiskäyttöön eikä niitä luovutettaisi ulkopuolisille 10 f). Liikenneluvan peruuttaminen E hdo tuksen m ukaan liikennelupa on peruutettava joko kokonaan tai m ääräajaksi, jos luvanhaltija liikennettä h arjoittaessaan on syyllistynyt rikkom uksiin, joiden vuoksi h äntä ei enää voida pitaa sopivana liikenteen harjoittam i seen E nnen luvan lopullista peruuttam ista tuli si k äyttää ensin luvan m aäräaikaisperuutusta. Jos lu v anhaltija ci tästä o ta opikseen ja uusia rikkom uksia ilm aantuu, lupa voitaisiin peruut ta a kokonaan. R ikkom usten ollessa vähäisiä luvanhaltijalle voitaisiin an taa varoitus (2 m om entti). O ttaen huom ioon varoituksen luonne ei valitusoikeus siit* ole tarpeen. F hdotuksen m ukaan käyttäm ätön liikenne lupa voidaan p eru u ttaa (3 m om entli). Sään nöksessä ta rk o ite taan lähinnä sellaisia tapauk siä, jo ista luvalle ei ole m äärääjän kuluessa m erkitty ajoneuvoa lainkaan tai. ettei liiken nettä ole ajoneuvon merkitsemisestä huolim atta luvan voim assaoloaikana harjoitettu. l uvan peruuttam isesta ja varoituksen an ta m is n ta p äättäisi luvan m yöntänyt viranom ai nen (4 m om entti). lii. kuoin- ja konkurssipesän oikeus jät kaa liikennetta S äännös v a sta a kuolinpesän osalta voim assa olevaa säännöstä (AMA 25 (I. m u tta ilm oituksen teolle on asetettu kolmen kuukauden m ääräaika. K onkurssipesän osalta ei ole tarvetta sallia liikenteen jatk am isia kovin pitkäksi aikaa vaan kolm en kuukauden aika ja enintään se, m ik i tarv itaan luvanhaltijan tekem ien kulje tussopim usten täyttäm iseksi, on katsottava riit täväksi. K äytännössä konkurssipesät eiväi yleensä ole liikennettä jatkaneet 12 f. Muutoksenhaku Asiallisesti säännös vastaa tavaraliikenteen osalta nykyistä sään nöstä (A M A 26 8) K oska tarveharkintaista lupam enettelyä ci enää olisi, ci ole liioin tarset ta m ääritellä valitukseen oikeutettuja, vaan tä ltä osin viitataan m uutoksenhausta hallinto asioissa annettu u n lakiin 1134/50). 13 f. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus S äännös on nykyisen m ukainen (AM A 26 M m o m ). 14 j. Ranitaistussdännös Rangaistavaksi säädettävät teot ehdotetaan jkirrastettasaksi kahdeksi ryhm äksi Liikenneluparikoksesta tuom ittaisiin se, jo k a h arjo ittaa luvanvaraista liikennettä ilman asianm ukaista liikcnnelupa.1 tai ilm an kansainvälisten maantiekuljetusten edellyttäm ää kuljetuslupaa. Vankeusrangaituksen enim m äism äärä ehdoteiaan nostella saksi nykyisestä kolm esta kuukaudesta kuu teen k uukauteen Tällä on tarkoitus korostaa lu vattom an liikenteenharioiltam isen paheksut tavuutta. M uista lain säännösten lai niiden nojalla annettujen säännösten ja m ääräysten vasiaisis la teoista tuom ittaisiin liikennelupankkom uk sesta sakkoon. 13 S. Luvattoman liikenteen keskeytiänii nen A m m attim aisen liikenteen valvonnan ie hostam iseksi lakiehdotukseen on o iettu sään nös, jo k a antaisi poliisille m ahdollisuuden kes kcyttaä kuljetuksen jatkam isen silloin kun kul jetuksen su o rittaja lla ei ole liikennelupaa tai kansainvälisten m aantiekuljetussopim usten edellyttäm ää kuljetuslupaa 16 g. Valtuulussaännös. T arkem m at sään nökset lain soveltam isesta annettaisiin asctuk sella A setuksella säädettäisiin liikenneluvan m yöntäm isen edellytyksistä, liikenneluvan si säilöstä, hakem isesta, uusim isesta ja muulia m isestä. liikenteen valvontapaikasta seka ajo neuvojen m erkitsem isestä liikennelupaan Pykälän 2 m om entissa annettaisiin liikenne ministeriölle lailla valtuus antaa yksityiskotiisi siä m ääräyksiä am m attitaidon ja vakavaraisuu den osoittam isesta 2. >o im a a n lu lu - ja silrtym asiaantlkill 17 jf. Voimaantulo, l aki ehdotetaan tulemaan voim aan I päivänä tam m ikuilla IW V oim aantulosäännös edellvitää. että myös uu det henkilöliikennettä koskesat säännökset tu levät voim aan samaan aikaan lolta kuljetuselinkeino ia kuljetusm arkkinat kykenisivät siirtym ään hallitusti uuden lupajär lestelmän aiheuttam iin m uutoksiin. Hillaan lu pien m äärä kiintiöim ään suoleen 1993 saakka kiintiöiden perusteena soidaan käyttää vuosit lain m yönnettävien uusien lupien m äärää m i nisteriö- ja läänitasolla Kiintiöt voidaan vah sistaa erikseen jo alalla oleville liikentecnhar niittäjille sekä sinne hakeville Kiintiöiden m äärä tulee vahvistaa kuitenkin niin. ettei luvan m yöntäm inen o le enää tarveharkintaan perustuvaa I upakitntiöt eivät koskin liv ara linjaliikenteen au to m ääriä, joita luvassa ci ole enää m äärätty. l iikenneluvan m yöntäm inen siirtyisi kokonaan lääninhallituksille vuoden 1993 alusta I nkennealucjako sekä linja jä tilausliikenteen väliset erot poistuisivat mainitusta ajankohdasta lukien siten, että liikennelupa oikeuttaisi hatjoittainaan liikennettä koko m aassa ja ui komailla luvanhaltijan p atevyydesa riippuen IS f. Siirtymäsäännökset A m m attim aista tavaraliikennettä harjoittaa Suomessa tällä het kellä nom 14 (NM) yrittäjää, joiden keski ikä on noin 50 vuolta. I ä s tä m äärästä on yli 60 vuotiaita arviolla 20 prosenttia E delli olevan perusteella voidaan päätellä, että ikääntym inen on eräs keskeinen ongelm a kuorm a autovriitä nen kohdalla Nykyinen lupajärjestelm ä et m ahdollista kaikkien osalta luopua alasta ta loudcllisesti kannattavasti A inoastaan yh tiöm uodossa to im im aa h arioitiasai kuljetus alan yrittäjät voivat siirtää yrityksensä vapaasti toiselle Alalla olevat ikääntyneet yrittäjät eivät ole hoitaneet eläkeasioitaan, vaan oval lu o ttaneet lupien siirtom ahdollisuuteen, jonka m uka na saa myylyä ajoneuvokaluston tyydyttävään hintaan. Y hteiskunnan kannalta lienee edullisin i a» kaisu nyt ehdotettu siten, etlä alalta pois halu avat voisivat siirtää lupansa ia ajoneuvokalustonsa toiselle ja näin saada lonkinlaisen eläk keen T arkoituksenm ukaista on, että ennen lan. voim aan tuloa m yönnetyt liikenneluvat ovai voim assa niihin m erkittyjen v oim assaoloako jen m ukaisesti Pykälän 3 m om entin m ukaan niiden luvan haltijoiden, jo tk a ovat saaneet liikenneluvan kuorm a- tai pakettiautolle ennen lain voim aan tuloa, ci tarvitse esittää selvitystä lain sisällä m ästa anim atntaiios asum uksesta H enkilön, joka on toim inut liikenteestä vastaavana yri lyksessa, joka h arjo ittaa am m attim aista liiken nettä kuorm a- lai pakettiautolla, katsotaan täyttävän am m attitaitovaatim uksen. E dellä esitetyn perusteella annetaan Edus kunnan hyväksyttäväksi seuraasa lakiehdotus:

7 Laki lu v a n v a r a is e s t a t a v a ra liik e n t e e s t ä l i r i i n Fduvkunnan päätöksen m ukaisesti säädetään 1 I I am soveltamisala la ia lakia sovelletaan luvanvaraiseen ravata liikenteeseen tiellä. rä m ä n lain säännöksiä ei sovelleta sellaisella yleisellä liikenteeltä eristetyllä työm aalla, teh das-, satam a. varasto-, kilpailu tai m uulla vastaavalla alueella taik k a tiellä, jolla liikkum i nen on sallittu vain m äärätyssä tarkoituksessa tai om istajan hiv a"» edellyttäen, että Inkku m israjottus on n äl sti oso itettu Inkennem er kein. puom ein lai Ha selvästi havaittavalla tavalla. 2 I Määritelmiä Tässä laissa ja sen n o jalla anneltavissa sään nöksissä tarkortetaan luvanvaraisella tavaialii k enteellä tiellä m oottoriajoneuvolla tai liiken netraktorilla korvausta vastaan suoritettavaa tavaran kuljetusta I uvanvaraista tavaraliik en n että on niinikään kuljetus vuokratulla m ootto riajo n eu v o lla ja lii kennetraktorilla korvausta vastaan silloinkin, kuu sen k u ljettajana toim ii ajoneuvon vuokral leanlaja lai v u o k ra n a n ta ja n palveluksessa ole va tai tehtävään välittäm ä tai o so ittam a henki lo I uvanvaraisekti tavaraliikenteeksi katso laan m ainitunlainen kuljetus myos silloin, kun sopim us sen suorittam iseksi o n tehty täm än lain lai sen noialla annettujen m ääräysten kiertäm iseksi taikka jo» olosuhteet osoittavat sila tarkoitetun l uvanvaraista tavaraliikennettä on m yös yri tyj-, liike- tai ansiotoim innan yhteydessä ta pahtuva kuljetus, jos toim innan paapam o on kuljetuksen suorittam isessa, sekä työurakoiden tai muiden sopim uksen kohteena olevien työkokonaisuuksien yhteydessä ta p ah tu v a kuljetus silloin, kun kuljetuksen osuus on yli puolet urakasta. 3 I Liikennelupa Tässä laissa luvanvaraiseksi säädetyn liiken teen harjoittam inen on ilm an lupaa kielletty lukuun o ttam a tta 4 :s s * m ain ittu ja poikkeul ia. 4 1 Ilman liikennelui>aa harjoitettava liikenne liik en n e lu p aa ei tarvita suoritettaessa 1) kevyiden tavaralähetysten kuljetusta tava ram opolla:, 2) postin lajittelukeskusten kautta kulkevien postilähetysten kuljetuksia P osti- ja telelailok sen loim esta sen hallinnassa olevalla m oottori ajoneuvolla eikä postinjakelua Posti ja telelai toksen työntekijöiden loim esta; J) tavaran kuljetusta am m attioppilaitoksissa lai am m atillisissa kurssikeskuksissa tapahtuvan kuorm a auton lai ajoneuvoyhdistelm än kuljet tajakoulutuksen yhteydessä; 4) konsernin tai siihen verrattavan yhtym än kuljetuksia sen om alla kuljetuskalustolla; eikä 5) ruum iinkuljetusta S I Kansainvälisiä kuljetuksia koskeva valtuutus 1 likennem inisteriö voi saatuaan asianm ukai sen valluuden vastavuoroisuuden perusteella sopia poikkeuksia lupam enettelystä kansainvä lisien m aantiekuljetusten osalta ja kansainvä listen sopim usten m ukaisista lupajärjestelyistä 6 1 Lupaviranomainen liikenneluvan m yöntää hak ijan kotipaikan lääninhallitus. 7» Liikenneluvan myöntämisen edellytykset l iikennelupa lulee m yöntää hakijalle, jo k a maineeltaan, am m attitaidoltaan, vakavaraisuudellaan ja m uilta om inaisuuksiltaan katso taan sopivaksi harjoittam aan liikennettä. los liikennelupaa hakee oikeushenkilö, In k enteestä vastaavan henkilön on oltav a mai neeliaan, am m attitaidollaan ja m uilla om inaisuuksillaan sopiva harjoittam aan liikennettä 81 Liikenneluvan määräaikaisuus ja rajoitukset kotim aan liikenteeseen myönnetty liikennelupa oikeuttaa h arjoittam aan liikennettä koko maassa ja asetuksella säädettävissä tapauksissa myös ulkom aille Maan rajojen yli ta pahtuvaan liikenteeseen myönnetty lupa oikeuttaa harjo ittam aan lii i ennettä kotim aan lisäksi lupaan m erkityille alueille ja päinvastoin. I iikennelupa m yönnetään m äärääjäksi. Se voidaan m yöntää rajo itettu n a lukuun o ttam at ta liikenteessä käytettävää ajo n eu v o m äärää, kuljeteltavan tavaran laatua ja kuljetuksen toimeksiantajaa ia siihen voidaan sisällyttää eh to ja. joita liikenteen harjoittam isessa on nouda tettava.» I Tietojen antaminen I likem eenharjoittajan lulee vaadittaessa an taa lupaviranom aiselle liikenteellisiä ja talou dellista tietoja m uksellisina T ietoja on pidettävä luotia 10 i Liikenneluvan peruuttaminen I iikennelupa on peruutettava loko kokonaan lai m ääräalaksi, jos luvanhaltija ei enää täytä liikenneluvan saam isen edellytyksiä Jos liikenteen harjoittam isessa ilm enneet rik komuksei ovat vähäisiä, luvanhaltijalle v oidaan antaa peruuttam isen sijasta varoitus K äyttäm ätön liikennelupa voidaan p eru u t taa. jollei ole erityistä syytä luvan pitäm iseksi voimassa. I iikenneluvan peruuttam isesta ja varoituksen antamisesta päättää luvan m yöntänyt viranom ainen 11 I Kuolin- ja konkurssi/iesän oikeus jalkaa liikennettä Jos liikenneluvan haltija kuolee, o n kuolinpesällä oikeus jalkaa liikennettä enintään kah den vuoden ajan ehdolla, että kuolinpesä koi men kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilm oittaa luvan m yöntäneelle viranom aiselle lu vanhaltijan velvollisuuksista vastaavan 7 V n 2 m om entin edellytykset täyttävän henkilön. Jos luvanhaltija joutuu konkurssiin, k o n kurssipesällä on oikeus ja lk aa liikennettä k o l men kuukauden ajan konkurssiin joutum ises ta. kuitenkin enintään siihen saakka, kun lu sanhalnjan solmimat kuljetussopim ukset on täytetty. K onkurssipesän on ilm oitettava luvan m yöntäneelle viranom aiselle 14 vuorokauden kuluessa I m om entissa tarkoitettu henkilö. 121 Muutoksenhaku Tääninhallituksen täm än lain lai sen nojalla annettujen säännösten perusteella tekem ään päätökseen haetaan m uutosta valittam alla liikennem inisteriöön ja liikennem inisteriön pää toksestä korkeim paan hallinto-oikeuteen. M uutosta haetaan siinä järjestyksessä kuin m uutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Tdellä 10 : n 2 m om entissa tark o rtelu n va roituksen antam ista koskesaan p äätökseen ei saa hakea m uutosta valittamalla.

8 1)1 Paatoksen täytäntöönpanokelpoisuus T am an lain lai «n nojalla annettujen»aan nösten perusteella lehlya paatosta tai määräys ta on noudateltava siitä huolim atta, elia se ei ole saanut lainvoimaa, jollei paatoksen tai määräyksen antanut viranomainen toisin m äärä t. 141 Rantaniussäånnös Joka harjoittaa luvanvaraista liikennetta ilman asianmukaisia liikennelupaa tai ilman kansainvälisien maani lelukennesopimuslen edellyttämä» kuljetuslupaa, on tuomittava Inkenneluparikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi loka muuloin kuin I momentissa tarkoite lulla tasalla rikkoo i»lä lakia tai sen nojalla annettuja saannoksi» tai määräyksiä, on tuo m ittava liikenneluparikkomuksesta sakkoon 15 I tuvattoman liikenteen keskeyttäminen Poliisi voi kieltä» kuljetuksen jatkamisen silloin kun kysymyksessa on luvanvaraisen liikenteen harjoittaminen ilman asianmukaista liikennelupaa lai kansainvälisten maantielnken «sopim usten edellyttämää kuljetuslupaa 16 1 Valtuuiussäännfa Tarkem mai saannokset liikenneluvan myön tamisen edellytyksiä. lukenneluvan ''»» 'O*'»- hakemisesta, uusimisesta ja muuttamisesta, liikenteen valvontapaikasta veka ajoneuvojen merkitsemisestä liikennelupaan annetaan ase 1 likenneministeriö voi anlaa yksityiskohta! siä m»»r»yksi» ammailitaidon ja vakavaraisuu den osoittamisesta 17 I Voimaantulo Tama laki lulee voimaan päivinä kuuta Talla lailla kumolaan 29 päivänä maaliskuu ta 1957 annetun tieliikennelain (143/57) 5» n ja 4 momentti»ek» 5 a i. sellaisina kuin ne ovat, 5 ( n 3 momenlti muutettuna 6 p»iv»na kesäkuuta 1969 ja JI päivänä elokuuta I9 li annetuilla laeilla ( ja 675/78), 5 * n 4 momentli 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (692 8J> ja 5 a S 30 p»ivana maaliskuuta 1978 annetussa laissa (249/71). ammallimaisc' ia mooltoriajoneuvoliikenteestä 16 p»iv»nä lo kakuula 1970 anneltu asetus (646/70) siihen myöhemmin lehtyme muutoksineen, lukuun onam aita 3 5 ja 20 23»:ää. Tämän lain 6 S seka 8 :n I ja 2 momemn tulevat kuitenkin voimaan päivänä kuula 1993 ja niillä kumolaan 29 päivänä maaliskuuta 1957 annelun tieliikennelain 9 ia " a sellaisina kuin ne oval päivänä helmikuuta 1970 annetussa laissa (149/70) ja 9» S 21 päivänä toukokuula 1965 annetussa laissa (288 65). ammattimaisesta moottonajn neuvoliikenleestä annetun ascluksen (646 70) 3 5 ja S, sellaisina kuin mistä oval 5 t osittain muutettuna 30 päivänä maaliskuuna 1978 ja 8 päivänä helmikuuta 1985 annetuilla asetuksilla ( ja 173/85), 20, 22 j» 22 ( muutettuna maimlulla 8 päivänä helmikuuta 1985 annetulla asetuksella ja 13 P * 1'» " * raskuuta 1987 annetulla asetuksella (849/IU 20 a S mainitussa 8 päivänä helmikuuta 198' annetussa asetuksessa )a 22 b I mainitussa I ' päivänä marraskuuta 1987 annetussa a vei ui sessa, sekä ammatiimaisen moottoriäjoneuvi liikenteen harjoittamiseen myönnettävien la v a ralukennelupien rajoiluksisia 18 päivänä jo u lu kuula 1987 annettu liikenneministeriön pääio ( 1155/87) ja tavaralinjalnkenieen kerady a jakelualueista 18 päivänä joulukuuta IWT an nettu liikenneministeriön pä»iös n o 86 *7 l«i Siiri v mäsään nok set liikennelupa voidaan vhrtää luv.nhaluian kuoleman lai eläkkeelle jäämisen johdosia sei laiselle luonnolliselle henkilölle tai o.keus henkilölle, joka.äyttää lain 7 }:n mukaise edellytyksei ja jonka lupaviranomainen un hyvakvyä. I upaa ei voi Siirilä enää vuoden 1992 jälkeen. Ennen iämän lain voimaan tuloa myonneiyi liikenneluvat o v.l edelleen voimassa luvassa määrätyn ajan. luvanhaltijan, joka on saanul liikenneluvan kuin henkilön, joka on toiminut liikenteeltä kuorma lai pakettiautolle ennen tämän lain vastaavana henkilönä kuorma lai pakemausoimaanluloa, katsolaan läytlävän Iässä laissa tolia ammaitimaisla liikennettä harjoillavasva tarkoiletun ammaititaitovaaiimuksen samoin yrityksessä Helsrngissä 9 päivänä maaliskuuta 1990 Tasavallan Presidentti M A U N O K O I V I S T O I iikenneminisleri Raimo Visibacka F

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Tavaraliikennelain muutokset. Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola Hotelli Ilves, Tampere

Tavaraliikennelain muutokset. Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola Hotelli Ilves, Tampere Koneyrittäjien Maarakennuspäivät Matti Peltola 5.4.2013 Hotelli Ilves, Tampere Harmaan talouden torjunta ajurina LVM:n työryhmä 2012 - HE 193/2012 - Liikenne- ja viestintävaliokunta LiVM 3/2013 - Muutokset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HE 254/2009 vp. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi

HE 254/2009 vp. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot