RIL Kaivantojen turvallisuus miniseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIL Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014"

Transkriptio

1 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RIL Kaivantojen turvallisuus miniseminaari VAARA VAANII KAIVANNOSSA Kaivantojen turvallisuus -hanke Eeva Rantanen Ramboll CM Oy ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Selvitettyä 3. Uusi toimintamalli

2 TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta 33 2 mom. Sortuman vaara sekä maan ja maamassojen kantavuus ja vakavuus on arvioitava luotettavasti. Kaivannon tuentaa ja muuta suojaustoimenpidettä koskeva suunnitelma on laadittava pätevän henkilön toimesta ennen työn alkua mom. Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen huomioon maan geotekniset ominaisuudet, kaivannon syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteen tärinästä aiheutuvat vaaratekijät mom. Jos sortuma saattaa aiheuttaa tapaturman, kaivannon seinämä on tuettava mom. Luotettavan selvityksen perusteella voidaan kaivannon työturvallisuus toteuttaa luiskaamalla tai porrastamalla kaivanto. Kaivantojen turvallisuuden varmistamiseen liittyen ei ole tarkkaa selvitystä miten kaivantojen turvallisuus varmistetaan rakennusprosessissa mitä tehtäviä turvallisuuden varmistaminen edellyttää toimijoilta rakennusprosessin eri vaiheissa LIIKENNEVIRASTON JULKAISU Etusivu > Aineistopalvelut > Julkaisut > Tutkimuksia ja selvityksiä > 2013 Lainsäädäntö ja ohjeet Tapaturmien analyysi Suunnittelun nykytila Työmaiden käytännöt Hyvät käytännöt ja toimintamallin kehittäminen Rahoitus: Valtion työsuojelurahasto ja Liikennevirasto

3 SELVITETTYÄ ENNEN KAIVUTYÖTÄ Sortuman vaara sekä maan ja maamassojen kantavuus ja vakavuus on arvioitava luotettavasti. Kaivannon tuentaa ja muuta suojaustoimenpidettä koskeva suunnitelma on laadittava pätevän henkilön toimesta ennen työn alkua Pätevyysvaatimukset riippuvat kaivannon suunnittelutehtäviä koskevasta luokituksesta (Erittäin vaativat AA, vaativat A ja helpot B, lähde RIL Pohjarakennusohjeet) FISE perusti infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelijan pätevyyden FISEn Infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelijan tehtävien vaativuusluokat ovat aa ja a. Luokituksessa sovelletaan RakMK osa A2 "Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet Liikennevirasto on edellyttänyt jälkeen pohjarakennesuunnittelijoilta infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelijan pätevyyttä, jonka myöntää FISE Oy

4 KAIVUTYÖN TEKEMINEN Kivien, routamöhkäleiden, työkalujen yms. kaivantoon putoamisen estäminen Kaivutyötä, kaivantoa ja ympäristöä valvotaan ja tarkkaillaan jatkuvasti à pöytäkirjan pitäminen Jos havaitaan, ettei työtä voida toteuttaa suunnitelman mukaisesti ja työn jatkaminen aiheuttaisi vaaratilanteita, on syytä keskeyttää työt ja ottaa yhteyttä geotekniseen suunnittelijaan Tehtyjen suunnitelmien noudattaminen! Kaikissa epäselvissä, kaivantojen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä on tarkoituksenmukaista tehdä henkilöstöä ja kalustoa vaarantamatta koekaivu, jolla varmistetaan luiskien pysyvyys, veden tulo kaivantoon ja varmuus pohjannousua vastaan KAIVANTOIHIN LIITTYVÄT TOT-TAPAUKSET KUOLEMAAN JOHTANEET TAPATURMAT 5 tapauksen osalta työmaalla varottavia merkkejä

5 TAPAHTUMAPAIKAN TOIMIALA Tarkennuksia toimialaluokituksiin: 422 Vesijohto-, viemärikaivantoja kaukolämpötyömaita 431 Salaojitus 432 Yksityisten henkilöiden (maatilojen) vesijohtotyömaita TILAAJAN/RAKENNUTTAJAN TOIMIALA Tarkennuksia toimialaluokituksiin: 360 Tuotannollista toimintaa harjoittavat kuntien ja valtion liikelaitokset, kuten vesiliikelaitos 422 Vesihuolto-osuuskunnat, vesiyhtymä 841 Julkishallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit

6 UHRIN TYÖNANTAJAN TOIMIALA Tarkennuksia toimialaluokituksiin: 42 Maarakennusurakoitsija IKÄRYHMÄ, KOKEMUS AMMATISSA JA TYÖTEHTÄVÄSSÄ Ei kokemusta: ollut ko. työssä alle vuoden

7 TAPATURMATEKIJÖIDEN LUOKITTELU,,, VESIHUOLLON TYÖMAAN TYYPILLINEN ORGANISAATIO, CASE TOT-TAPAUS Turvallisuusasiakirjassa maininta sijoitussyvyydestä ja mahd. kaivantojen vaarallisuudesta, joskus maaperätietoja Tilaaja Luiskakaltevuudet taulukoista, ei tietoa onko käytetty geosuunnittelijaa Suunnittelija Valvoja Ei turvallisuussuunnittelua/ Turvallisuussuunnittelussa maininta kaivantojen vaarallisuudesta, mutta ei tunnisteta työmaan seurannassa Kaivinkoneurakoitsija/ Projektinjohto Pääurakoitsija /Pj-urakoitsija Aliurakoitsijan työntekijä Ei turvallisuussuunnittelua, ei tunnisteta syvän kaivannon aiheuttamaa vaaraa Kaivinkoneurakoitsija Aliurakoitsija Ei turvallisuussuunnittelua, ei tunnisteta syvän kaivannon aiheuttamaa vaaraa Lapiomies/-miehet Itsenäinen työnsuorittaja

8 TAPATURMAPAKKI Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) ylläpitämä vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: Toimiala: maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta, julkinen hallinto ja maanpuol., pak.sos.vak. Vahinkoluokka: työpaikka Aiheuttaja: kaivannot, ojat, syvennykset, jyrkänteet, maanalaiset rakenteet, tunnelit, vedenalaiset rakenteet, muut maanp. alap. rakenteet tai syvänteet Rajatussa vahinkotilastossa tapaturmia yhteensä 518 kpl, joista kaivantoihin liittyviä 108 kpl. TAPATURMAPAKKI

9 TAPATURMAPAKKI Muu siirtyminen: mm. alas kaivantoon astuminen INFRAHANKKEIDEN NYKYTILA Tilaajat tilaavat lopputuloksen, eivät kaivantoja Kuitenkin lähes jokaiseen rakennushankkeeseen liittyy kaivanto, kaivanto on välivaihe tehtäessä tai saavutettaessa jotakin muuta vesihuolto, kaukolämpö, tie, katu, rautatie Suunnitellaanko kaivantoja?

10 NYKYTILATARKASTELUN HUOMIOT SUUNNITTELUPROSESSISSA Suunnittelutoimeksiannoissa tilataan tyypillisesti perustamistapalausunto, mutta ei kaivantosuunnitelmaa Kaivantosuunnitelman laatimista ja tuennan suunnittelua edellytetään usein urakoitsijalta Kuntasektorilla erilaisia toimintatapoja suunnittelun tilaamisessa Liikenneviraston ratahankkeissa edellytetään suunnittelijan esittävän ainakin yhden toimivan tuentaratkaisun Kaivantojen osalta suunnitelmien noudattamattomuus arkipäivää HUOMIOITA SUUNNITTELUSTA Urakoitsijalta edellytetään usein kaivantosuunnitelman laatimista ja tuennan suunnittelua Ongelmana se, että ei ole tietoa milloin ja millaisissa olosuhteissa toteutus tehdään Luiskakaltevuuden määrittäminen taulukoiden avulla edellyttää asiantuntemusta Maaperän häiriintymisherkkyyden arviointi edellyttää asiantuntemusta Voiko kaivantosuunnittelun jättää urakoitsijan tehtäväksi?

11 URAKOITSIJAN SUUNNITTELU YLEISIMMÄT ONGELMAT KAIVANTOTÖISSÄ (URAKOITSIJOIDEN HAASTATTELUT) Maaperän ominaisuudet muuttuvat ennalta arvaamattomasti Suunnitelmat puuttuvat kokonaan, isoissakin urakoissa suunnitelmat ovat usein puutteelliset Tilaajan ja valvojan ammattitaidon puute Urakkalaskennassa puutteelliset lähtötiedot Tuentatarpeen määrittely, sen ennakoiminen ja hinnoittelu

12 SUUNNITELMAT (URAKOITSIJOIDEN HAASTATTELUT) Suunnitelmissa määritelty työalue on usein liian kapea Jos kaivanto joudutaan toteuttamaan liian kapeassa tilassa, vaarana on liian jyrkkien luiskien kaivaminen Kaksi metriä syvän kaivannon tekeminen vie paljon tilaa Hyvät suunnitelmat ovat urakoitsijalle tärkeitä, sillä niiden pohjalta työ on helppo suunnitella ja toteuttaa turvallisesti ja taloudellisesti TYÖMAAN VALVONTA JA RAKENNUTTAJA (URAKOITSIJOIDEN HAASTATTELUT) Sekä valvonnan taso sekä rakennuttajan ammattitaito vaihtelee suuresti eri tilaajien kesken Esimerkiksi joissakin vesiosuuskuntien töissä työmaan rakennuttajaa edustaa paikallinen kylä-aktiivi ja valvoja on vain nimi paperissa Urakoitsijoiden toive on saada työmaalle aktiivinen ja ammattitaitoinen valvoja, jolla on riittävästi päätäntävaltaa tehdä ratkaisuja Nykyään työmaan valvoja toimii usein myös työmaan turvallisuuskoordinaattorina Tämä koettiin hyväksi asiaksi, sillä näin valvoja kiinnittää enemmän huomiota työturvallisuuteen Urakoitsijat ovat huomanneet, että rakennuttajapuolella on lisääntynyt luottamuspula urakoitsijoiden ammattitaitoon

13 UUSI TOIMINTAMALLI UUSI TOIMINTAMALLI Tilaajan rooli ja vastuu Riittävät lähtötiedot maa- ja pohjaolosuhteista tai lähtötietojen hankinta osaksi suunnittelutoimeksiantoa aikataulut Turvallisuustoimenpiteet suunnittelutoimeksiantoon, asiantuntemus suunnitelmien tilaamiseen Valmius maksaa suunnittelusta ja panostaa geosuunnitteluun ja pohjatutkimuksiin Suunnitelmakatselmukset käyttöön Turvallisuusasiakirja ja sopimusasiakirjat selkeitä ja riittävän laajoja Merkinnät mahdollisista puutteellisista tiedoista Viittaukset muissa suunnitelmadokumenteissa oleviin tarkentaviin tietoihin

14 UUSI TOIMINTAMALLI Suunnitteluosaaminen ja suunnittelun ohjaus Suunnitteluratkaisuihin alustavat kustannusarviot kaivantojen turvalliseen toteuttamiseen Tilaajalle velvoite teettää kaivanto- ja tuentasuunnitelmat jo rakennussuunnitteluvaiheessa Riittävän työalueen osoittaminen Urakkatarjouspyyntöön vaadittavat turvallisuustoimenpiteet Geosuunnittelijan roolin kasvattaminen Riittävien maaperä- ja pohjatutkimustietojen määrittäminen Suunnitelmaratkaisujen välittäminen kaivantotyön toteutukseen TYÖMAAN ARKI V. 2013

15 Etusivu >Palveluntuottajat >Ohjeluettelo >Liikenne ja turvallisuus työmaalla > Rautatiet/Tiet > tutkimustietoa > tätä on tutkittu >

16 NÄIN 30 V. SITTEN Rakennuttaja ei myöskään tee tai teetä kaivantosuunnitelmaa, vaan työnsuunnittelu jää kokonaan urakoitsijan harteille. Tällöin urakoitsija omien kustannustensa pienentämiseksi saattaa ottaa riskejä,. JOKO SAADAAN SUUNTA MUUTTUMAAN? KIITOS!

Vaara vaanii kaivannossa

Vaara vaanii kaivannossa 9 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä eeva rantanen mervi harju loviisa norokorpi juha uusitalo Vaara vaanii kaivannossa TUTKIMUSHANKE KAIVANTOJEN TURVALLISUUDESTA Eeva Rantanen, Mervi Harju,

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi

Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Rakennuttajan työturvallisuusrooli rakennushankkeessa Eeva Rantanen, diplomi-insinööri Tutkija, VTT eeva.rantanen@vtt.fi Tarja Mäkelä, diplomi-insinööri Tutkija, VTT RIL turvallisuustoimikunnan jäsen tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa

Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-10714-06 15.11.2006 Rakennuttajan tehtävät ja hyvät käytännöt rakennushankkeen turvallisuuden varmistamisessa Kirjoittajat Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Simo Sauni Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT-raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT-raporttien analyysi TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R- 02095-07 7.3.2007 YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT-raporttien analyysi Tutkimusraportti Eeva Rantanen Jorma Lappalainen Tarja Mäkelä Päivi Piispanen Simo Sauni Tampere

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAKKA Turvallisuusasiakirja Oulu 28.2.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Rakennuttajakonsultti turvallisuuskoordinaattorina 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Seppo Lappalainen R-Insinöörit Oy Mikkeli 19.10.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kohteessa Fazer Suklaa Oy tehdaslaajennus

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kohteessa Fazer Suklaa Oy tehdaslaajennus Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kohteessa Fazer Suklaa Oy tehdaslaajennus 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma/raportti Satu Salonsaari Lappeenranta 5.11.2012 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot R20-2 Turvallisuusasiakirja (VNA 205/2009 ) Mustola Metsäkansola, Lappeenranta Kaakkois-Suomen tiepiiri 31.12.2009 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

RAPORTTI 16UWA0044 26.11.2013. Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi

RAPORTTI 16UWA0044 26.11.2013. Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi RAPORTTI 16UWA0044 26.11.2013 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot