Lausunto. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien laitoshoidon raja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien laitoshoidon raja"

Transkriptio

1 Lausunto Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Yleisenä kannanottona Vanhustyön keskusliitto pitää tärkeänä, että laitoshoidon määrittelyä täsmennetään. Tärkeää olisi saada määrittelyt sellaisiksi, että kotiin annettavat avohoidon palvelut kehittyvät ja että vanhusväestö on kunnasta riippumatta tasavertaisessa asemassa palvelujen maksujen suhteen. Kunnan tekemä palvelurakenteen määrittely ei myöskään saa eriarvoistaa kunnan asukkaita. Toimintakykyisyydeltään ja palvelutarpeeltaan samankaltaisille asiakkaille järjestetyn julkisen palvelun maksuperusteen tulee olla sama palveluyksiköstä riippumatta. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien laitoshoidon raja Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti ja sidosryhmille ns. pyöreän pöydän tilaisuuden palvelurakenteen muuttamiseksi suunnitellusta lakimuutoksesta. Ko. tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua vanhainkotien laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoidon ja palvelun samankaltaisuudesta. Keskustelussa annettiin ymmärtää, että avo- ja laitoshoidon rajaa määrittelevää STM:n asetusta 1806/2009 ei ole tarkoitus muuttaa. Näin ollen laitoshoitona säilyisi jatkossakin sekä vanhainkotihoito että terveyskeskuksen vuodeosastohoito. Nykyisen ehdotuksen todellinen vaikuttavuus herättää täten epäilyjä, jos säädöksistä uudistetaan vain ehdotetut lakikohdat. Keskusliiton jäsenjärjestöjen näkökulmasta katsottuna ei ole perusteita ylläpitää vanhainkoteja laitosmuotoisena asumismuotona, koska asiakaskunta on toimintakykyisyydeltään vastaavanlaista tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja vanhainkodeissa. STM:n asetuksen 1806/2009 liitteessä pidetään jakson 2 ja 3 mukaan yhtenä avohoidon kriteerinä omaehtoista vaikuttamismahdollisuutta, joskin avohoidossa todetaan voitavan hoitaa myös henkilöä, joka ei pysty osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä eli avohoidossa asuu henkilöitä, jotka eivät kykene esim. muistisairautensa vuoksi osallistumaan merkittävällä tavalla itseään koskevaan huolenpitopäätöksiin. Näitä henkilöitä ei liene tarkoituksenmukaista määrittää jatkossa laitoshoidon asiakkaiksi. Tällaisen tulkinnan voisi tehdä jaksosta 3, jonka mukaan samassa toimintayksikössä voidaan antaa sekä avohoitoa että laitoshoitoa. Laitosyhteisössä toimintakulttuurit ovat kehittyneet laitosmaisiksi, mikä ei edistä lain edellyttämällä tavalla toimintakykyisyyden ylläpitoa. Palvelujärjestelmän lainsäädännöllä ja rakenteilla ei siis tulisi ylläpitää tarpeetonta laitosvaltaista hoito- ja palvelukulttuuria, jota laajalti kritisoidaan. Nykysuomen sanakirjan mukaan sana "laitos" tarkoittaa isohkoa teollista työpajaa, toimintayhtymää, kuten pankkia tai rakennusryhmää. Se tarkoittaa myös esim. opetusta tai tieteenhaaran tutkimustyötä toteuttavaa yksikköä tai kaikkien samanlaisten laitosten kokonaisuutta, kuten valtion laitoksia. Laitos viittaa teolliseen ja kaavamaiseen toimintaan aikatauluineen, standardeineen ja hierarkkisine hallintosuhteineen. Kodinomainen sanana on sen vastakohta. Jos toteutetaan hyvälle palvelulle asetettuja tavoitetta ja iäkkäiden ihmisten omaa toivetta, ei sanaa laitos, sovi vanhustenhuoltoon. Ei se sovi kovin hyvin terveydenhuoltoonkaan, jossa pitäisi toimia asiakaslähtöisesti. Malmin kauppatie (keskus) Helsinki

2 Nykymuotoinen malli ylläpitää vanhusväestön eriarvoisuutta, jossa toinen saa kaiken huolenpidon ja hoidon laitosmaksun perusteella ja toinen maksaa yksittäisten suoritteiden perusteella palveluistaan. Laitosmaisen vanhainkotihoidon lakkauttaminen edistäisi osaltaan toimintakykyisyyttä ylläpitävien hoitokäytäntöjen kehittymisen koko vanhustenhuollossa, kuten toiminta on kehittynyt palveluasumisyksiköissäkin. Monikanavaisen rahoituksen purkaminen on osa meneillään olevaa Sote-uudistusta. Yllä mainitusta asetuksesta huolimatta vanhainkotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välillä on keinotekoinen kuntien ja KELAn rahoituksen perusteella määräytyvä raja. Tämän selkeyttämistä olisi nyt mahdollista jatkaa. Lausunnolla jo ollut luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain muuttamisesta voisi korjata epäselvyyttä tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotihoidon sinällään keinotekoista rajaa ja lisätä vanhusasiakkaiden tasavertaisuutta suhteessa kuntien erilaisiin strategisiin linjauksiin vanhuspalvelujen järjestämisessä. Lakiluonnoksen ehdotuksista Aiempien kappaleiden perusteluiden mukaisesti 3 ei tarvinne ollenkaan määrettä ympärivuorokautista hoivaa tarjoava sosiaalihuollon laitosyksikkö. Tätä muutosta tukee 14, joka ehdotetussa muodossaan ilmaisee selvästi, että pitkäaikainen hoito ja huolenpito on toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla ja iäkkään henkilön kotiin tarjottavilla palveluilla. Palvelut on sovitettava palveluntarpeisiin. On peruteltua jättää ehdotuksen mukaisesti lakimuutoksesta pois nykyisen lain kirjaus ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan. Lakimuutosluonnoksen 14a vaihtoehto 2 yllä olevin ehdotuksin ja perusteluin olisi selkein. Tällöin laitoshoidon kriteeriksi jäisivät vain lääketieteelliset perustelut. Vaihtoehto 1 olisi mahdollista lain toimeenpanoa ajatellen helpoin toteuttaa, mutta samalla se mahdollistaisi sen, että avopalveluiden ja omaishoidon tukijärjestelmän kehittäminen jäisi jatkossakin puheen asteelle. Jos lakia päädytään muuttamaan vaihtoehdon 1 mukaiseksi, tulisi luonnoksen viimeisen rivin tekstiä muuttaa muotoon: muut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat riittämättömiä henkilön arvioituun toimintakykyisyyteen ja sen perusteella todettuun palvelutarpeeseen nähden. Jos riittämättömät palvelut (mm. kehittymättömät palvelut tai se, että henkilön toimintakykyongelmat johtuvat esteellisessä ympäristöstä) jäävät laitoshoidon kriteeriksi, on vaarana edelleen, että avohoidon palvelut, fyysisen ympäristön korjaaminen, teknologian hyödyntäminen ja omaishoidon eri tukimuodot jäävät kehittymättä. Ehdotus 15a on perusteltu, mutta ratkaisujen perustelutyöstä ei saa koitua päätöksentekijöille kohtuutonta kirjallista työtä. Perusteluksi tulisi riittää valinta ennakkoon määritellyistä kriteereistä. Jos lakimuutoksessa terveyskeskuksen laitoshoito jää ainoaksi laitoshoidon muodoksi, tulisi lain voimaantulo toteuttaa vaiheittain tarvittavien muiden säädösmuutosten vuoksi. Sote-uudistuksessa on tavoitteina mm. monikanavaisen rahoituksen purkaminen ja osa-optimoinnin poistaminen. Ko. tavoitteiden toteuttaminen edellyttäisi laitoshoitokriteeristön uudistamista lakimuutosehdotusta perusteellisemmin. Lain nimen muuttaminen Nykyisen lain sisältö on monipuolinen ja kattaa myös terveydenhuoltolaista ko. lakiin siirrettyjä preventiivisiä elementtejä, jotka koskevat koko eläkeikäistä väestöä. Aiempina vuosina tehtyjen

3 selvitysten ja tutkimusten mukaan ikääntyneet ihmiset eivät halua tulla kutsutuiksi vanhuksiksi. Tämän vuoksi on ollut tarkoituksenmukaista nimetä laki sen tavoitteiden ja sisällön mukaan sekä samalla kunnioittaen iäkkäiden ihmisten omaa näkemystä. Nimi laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on osoittautunut käytännössä haasteelliseksi muistaa ja taivuttaa puhekielen yhteyteen ja siksi laista puhutaan yleisesti vanhuspalvelulain nimellä. Tässä mielessä alkuperäistavoite toteuttaa ihmisten omaa toivetta, jonka mukaan ikääntyneitä ihmisiä ei kutsuta vanhuksiksi, ei toteudu. Samalla on vaarana se, että lakiin sisältyvät preventiiviset ja väestön omaehtoisuutta korostavat osat jäävät toteutumatta, kun huomio kohdistuu ensisijaisesti palveluihin ja niissäkin vanhus-termin mukaisesti kaikkein iäkkäimpien ja hauraiden henkilöiden vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut muodostavat vain osan ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämistyössä. Uudeksi nimeksi sopisi Laki hyvään ikääntymiseen. Helsingissä Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla

Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla Vanhuspalvelulakiluonnos ei ole vielä kestävällä perustalla Timo Karjalainen Vanhuspalvelulakia on valmisteltu Suomessa noin 30 vuotta. Vuonna 2011 sosiaali- ja terveysministeriö julkisti lakiluonnoksen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot